Demokratibokslut 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demokratibokslut 2009"

Transkript

1 1 Demokratibokslut 2009

2 2 Innehållsförteckning Sida Inledning 2 Allmänna uppgifter om kommunen Allmänt 3 Administrativ ställning 4 Befolkning 5 Näringsstruktur 9 De största arbetsgivarna i kommunen 10 Förvaltning Förvaltning och organisation 11 Allmän förvaltning 12 Social- och hälsovård 21 Bildningsväsendet 23 Tekniska sektorn 28 Affärsverket 33 Förteckning över övriga nämnder och organ 35 Samkommuner, samfund och sammanslutningar 38 Stadgor och instruktioner 40 Taxor och avgifter 41 Demokratiöversikt Val och röstning 43 Jämställdhet och representativitet 44 Medierapportering 45 Information och delaktighet 46 Rättelseyrkan och besvär 46 Sammanfattning 47

3 3 Inledning Nykarleby stad har under många år haft välfungerande inrapporterings- och sammanställningsrutiner inom den offentliga förvaltningen. Demokratibokslutet sammanställs nu för sjunde året. Tanken med demokratibokslutet är att informera, granska och utvärdera demokratin i staden. Det är knappast möjligt att göra en objektiv värdering av demokratin. Ambitionen är snarare att följa upp och utvärdera olika insatser som görs för att förbättra demokratin i Nykarleby. Demokratibokslutet berör även frågor i anknytning till hur Nykarleby utvecklas mer allmänt. Demokrati är ett svårdefinierat begrepp och det finns idag t.o.m. de som anser att begreppet blivit så allmänt att det har mist sin betydelse. Vad betyder det egentligen att vara en god demokratisk kommun? I lagstiftningen nämns bl.a. rösträtt, informationsspridning, växelverkan, diskussionsmöten, samarbete, jämställdhet, hörande och initiativrätt som några centrala demokratiska värden i kommunal förvaltning. Enligt Finlands grundlag skall den enskilde medborgaren ha rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Det allmänna skall vidare främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv. Nykarleby stads demokratibokslut sammanställs för att ge information om hur staden uppfyller de demokratiska värden som man kan förvänta sig att en kommun skall erbjuda. God förvaltningssed handlar om öppenhet, delaktighet, tydlig ansvarsfördelning, effektivitet och konsekvens 1. I den representativa demokratin har de beslutsfattande organen en central uppgift. Demokratibokslutet redogör för aktiviteten och besluten i de olika organen i staden. Tanken med årets demokratibokslut är att på ett schematiskt sätt åskådliggöra, och på ett systematiskt sätt jämföra och utläsa trender. I kapitlet Demokratiöversikt sammanställs data och information som berättar var vi står idag i förhållande till tidigare år. Personalens utvärderingsblankett har i år utelämnats ur demokratibokslutet. Utvärderingen har under årens lopp inte gett en helt korrekt och jämförbar bild mellan de olika sektorerna. Personalpolitiken utvärderas detta år i ett personalbokslut. Nykarleby stad har i många avseenden en god förvaltningskultur. Den skall tas till vara och fortsättningsvis utvecklas. Att redovisa och utvärdera det demokratiska arbetet som görs i kommunen är en viktig del i den processen och här har demokratibokslutet en central funktion. 1 Kommissionens vitbok om styrelseformerna i EU

4 4 Allmänna uppgifter om kommunen Grundläggningsår: 1620 Utvidgad 1975 med Jeppo, Munsala och Nykarleby landskommun Invånarantal: Mantalsskriven befolkning = 7.452*) personer Den var motsvarande tal *) enligt befolkningsregistercentralens uppgifter Inkomstskatteprocent: 2009 = 19 EU-strukturfond: Budgetlån: Målområde 5b 2009 = /person 2008 = 995 /person 2007 = 362 /person 2006 = 486 /person 2005 = 408 /person 2004 = 382 /person 2003 = 334 /person 2002 = 336 /person 2001 = mk/person Stadsfullmäktige: SFP 20, SDP 5, Kristliga 1, Centern 1 Ordförande 2009: lektor Greta Näs I viceordf. " lektor Bo Kronqvist II viceordf. " SÖP-ombudsman Steven Frostdahl Arbetslöshetsgrad: Nykarleby 4,5 % 5,3 % Österbotten 6,1 % 8,2 % hela landet 8,8 % 11,3 % Läge Län: Region: Närmaste flygfält: Närmaste hamn: Närmaste järnvägsstation: Arbetslöshetsgrad för Nykarleby under hela året var i medeltal 5,05 %. Västra Finlands län Jakobstads regionen Kronoby, 45 km Jakobstad, Alholmen, 25 km Bennäs, ca 19 km

5 5 Administrativ ställning Magistratdistrikt Polisinrättning Vasa magistrat, Jakobstads serviceenhet Polisinrättningen i Mellersta Österbotten och Pedersöre Domkrets Österbottens tingsrätt (fr.o.m ) Skattedistrikt Försäkringsdistrikt Arbetskraftsdistrikt Arbets- och näringsbyrå Arbetarskyddsdistrikt Landskapsförbund Lantmäteridistrikt Västra Finlands skatteverk FPA, Österbottens försäkringsdistrikt Vasa Jakobstad Vasa Österbottens förbund Österbottens lantmäteribyrå (sköter fr.o.m lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsärenden) Vägdistrikt Miljöcentral Vasa Västra Finlands (fr.o.m Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten) Centralsjukhusdistrikt Sjöfartsdistrikt Vasa Bottniska vikens sjöfartsdistrikt Kommunens område Totalareal 814 km 2 - Jordareal 714 km 2 - Vattenområde 100 km 2 Strandlinjens längd ca 160 km

6 6 Befolkning Enligt Befolkningsregistercentralens uppgifter fanns det 7452 invånare i Nykarleby den Motsvarande siffra för år 2008 var 7429 personer. Nedan presenteras utförligare uppgifter om befolkningen och befolkningsutvecklingen i staden under de senaste åren. M a n t a l s s k r i v e n b e f o l k n i n g medborgare Totalt män kvinnor utl. Medborgare *) *) *) *) *) *) *) *) Den officiella befolkningssiffran vid årsskiftet och statistiken byavis avviker en del från varandra enligt följande: officiella byavis Mantalsskriven befolkning delområdesvis Centrum *) Kyrkoby Markby Socklot Ytterjeppo Pensala Vexala Forsby Kovjoki Jungar *) Lassila Överjeppo Harjux Hirvlax Jussila Kantlax Monå Monäs Munsala *) *) Befolkningen i stadsdelarna 50 och 70 har tidigare varit inräknade i centrumsiffrorna, men har nu överförts på Jungar och Munsala byar.

7 7 Åldersstruktur Språklig fördelning år personer 17,29 % Av befolkningen på personer har år " 62,02 % 89,1 % svenska som modersmål, " 20,70 % 8,1 % finska som modersmål, övriga 2,6 % Antal födda barn i Nykarleby Befolkningsstatistik byavis åldersvis år år 65- Totalt Centrum Forsby Kovjoki Kyrkoby Markby Socklot Ytterjeppo Jungar Lassila Överjeppo Harjux Hirvlax Jussila Kantlax Monå Monäs Munsala Pensala Vexala

8 8

9 9 Befolkningen efter kön och ålder i Nykarleby 2009 Befolkningen efter kön och ålder i Nykarleby Ålder Män Kvinnor Källa: Statistikcentralen, Befolkning SeutuNet Folkmängden kommunvis

10 10 Folkmängden kommunvis Jakobstad Pedersöre Nykarleby Kronoby Larsmo (prognos) 2020 (prognos) 2040 (prognos) Personer Källa: Statistikcentralen, Befolkning SeutuNet Näringsstruktur Sysselsatta efter näringsgren i Nykarleby 2007 C Tillverkning A Jordbruk, skogsbruk och fiske Q Vård och omsorg P Utbildning G Handel H Transport och magasinering F Byggverksamhet O Offentlig förvaltning och försvar M Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik S Annan serviceverksamhet N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster e.d. I Hotell och restaurang K Finans- och försäkringsverksamhet X Näringsgrenen okänd J Information och kommunikation L Fastighetsverksamhet R Kultur, nöje och fritid D Försörjning av el, gas, värme och kyla E Vattenförsörjning; miljö B Utvinning av mineral T Förvärvsarbete i hushåll Sysselsatta Näringsgrensindelningen TOL 2008 Källa: Statistikcentralen, Sysselsättningsstatistik SeutuNet

11 11 Självförsörjning med arbetsplatser kommunvis Självförsörjning med arbetsplatser % Jakobstad Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre Jakobstadsregionen Österbotten År Källa: Statistikcentralen, Sysselsättningsstatistik SeutuNet De största arbetsgivarna i kommunen (över 10 anställda) Antal anställda : Nykarleby stad Mirka/KWH-koncernen Ab 527 (i Finland tot.) 502 (i Finland tot.) Oy Prevex Ab Oy Norcar-BSB Ab Oy Westwood Products Ab Botnia Marin Oy Eur-Mark Ab Stiftelsen Nykarleby sjukhem NTC-Transport Jeppo Potatis Ab Jepuan Peruna Oy Yrkesträningsskolan Professional Cleaning Service PCS 26 Kårkulla (Villa Berstigen, Villa Joupers och arbetscentralen) 25 Nykarleby Fastighetsservice Oy Nykarleby Ekopaint Ab Oy Nyko Frys Ab K-Market Torghallen (inkl. deltid) Kristliga folkhögskolan (inkl. deltid) Svenska Yrkeshögskolan (konstskolan) Sotnings- o. Fastighetsservice Ny-Ja Kb Posten Finland Ab Barnhemsfören. Sparvboet Vasa Andelsbank Nykarleby Bokföringsbyrå Nykarleby Församling Ostro-Center Jeppo Kraft Alg 14 13

12 12 Förvaltning och organisation Stadsfullmäktige, stadsstyrelse, de lagstadgade nämnderna samt de nämnder och organ som nämns i förvaltningsstadgan ansvarar för kommunens förvaltning. Nämnder enligt Nykarleby stads förvaltningsstadga är social- och hälsovårdsnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och affärsverkets direktion. Fullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören ansvarar för ledningen av kommunen och kommunkoncernen. Förvaltningsmässigt indelas verksamheten i sektorer som är underställda stadsstyrelsen eller respektive nämnder. Förvaltningssektorerna är: Allmänna sektorn Social- och hälsovårdssektorn Bildningssektorn Tekniska sektorn Affärssektorn Nykarlebys organisationsschema, med få och starka nämnder, har under år 2009 sett ut enligt följande:

13 13 Stadsfullmäktige, Sammansättning adress närvaro ordf. Greta Näs Monäsvägen 704, Monäs 8 I v.ordf. Bo Kronqvist Gustav Adolfsg. 43, Nykarleby 8 II v.ordf. Steven Frostdahl Sollefteåg. 5 A 6, Nykarleby 7 Fredrik Backlund Grötgatan 23, Munsala 8 Roy Björkman Tavastv. 17, Socklot 7 Allan Blom Skogsg. 1, Nykarleby 8 Anna Caldén Öjvägen 31, Munsala 7 Nanna-Lisa Finskas Pensalav. 119, Jeppo 7 Kjell Forsgård Jungarv. 347, Jeppo 8 Jan-Erik Frostdahl Bangatan 7, Nykarleby 8 Roger Frostdahl Rijfsvägen 102 A 2, Socklot 8 Vald-Erik Granlund Vexalav. 550, Vexala 8 Margareta Helsing Nederbyv. 7, Munsala 8 Leif Häggblom Jungarv. 482, Jeppo 8 Jan-Erik Högdahl Vannäsbackav. 7, Kovjoki 8 Ronny Ingman Vexalav. 785, Vexala 4 Tomas Karv Pensalav. 977, Pensala 8 Anan Kengo Rajåkersv. 13, Nykarleby 8 Marita Linder Lövbackav. 65, Jeppo 8 Mikael Lindvall Sorvistv. 273, Forsby 8 Ronny Norrgård Aspgränd 4, Jeppo 6 Kenneth Nylund Bjonsgränd 11, Ytterjeppo 7 Maria Palm Mellang. 3, Nykarleby 8 Nils-Erik Rögård Milbackav. 251, Pensala 8 Ted Saari Juthasv. 6 C, Nykarleby 8 Gunilla Södergård Skogsg. 2 C, Nykarleby 8 Albert Vestlin Gunilackv. 27, Monå 8 ersättare Marika Holmberg 4 Kaija Salminen 1 Rune Nyman 2 Conny Wiik 1 Nils-Johan Englund 2 övriga Gösta Willman stadsdirektör 8 Tomas Knuts stadssekreterare, protokollförare 7 Gunilla Lillbacka stadskamrer, protokollförare 5 Jorma Rantanen överläkare 1 Carola Lindén socialdirektör 1 Marléne Lindgrén ledande skötare 1 Magnus Finnila revisionsnämndens ordförande (-08) 1

14 14 Stadsfullmäktige Verksamhetsberättelse Antal möten: 8 Antal behandlade ärenden: 89 Stadsfullmäktige har bl.a. behandlat följande ärenden under år 2009: Fastsällelse av inkomst- och fastighetsskatteprocenten för år 2010 Bokslut för år 2008 Demokratibokslut för år 2008 Inlösen av markområde av Nykarleby församling Detaljplaneändring för och invid idrottsområdet Hemvårdsstödets kommuntillägg Samarbetsavtal för social- och hälsovården i Jakobstadsregionen Instruktion för social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstadsregionens samarbetsområde Överföring av personal till värdkommunen Jakobstad Sparåtgärder i budgeten för år 2009 Planläggningsöversikt 2009 Koncerndirektiv för kommunkoncernen Nykarleby stad Utdelning av förtjänsttecken och hederstecken Val av ordförande i stadsfullmäktige Val av medlemmar i stadsstyrelse, nämnder och direktion Följande motioner har besvarats: Motion: Utredning om kommunsammanslagning i Jakobstadsregionen; Jan-Erik Frostdahl Motion: Riktlinjer för den näringspolitiska arbetsgruppen; Ted Saari Motion: Trafiksäkerhetslösningen vid Sale i Jeppo; SDP-gruppen Motion: Dagvårdsplatser i centrum; SFP-gruppen Motion: Rehabiliteringsgaranti för krigsveterner; SDP-gruppen Motion: Språkbad i dagvården; Bo Kronqvist Följande motioner har behandlats, men ej besvarats ( ): Motion; Miljöinventering och uppsnyggning av småbåtshamnen vid Andra sjön Motion; sammanställning av tavla med namn på dem som stupat i krigen år 1918 och ; Gun Sandberg. Motion: Bibehållande av nuvarande utrymmen inom barndagvård och förskola i Jeppo; Nanna-Lisa Finskas m.fl.

15 15 Centralvalnämnden, Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare (inte personl.) Närv. Ordf. Sture Smeds 3 Mikael Eklund 2 Viceordf. Greta Kula 3 Ulf Smedberg 2 medlem Inger Englund 3 Nanna-Lisa Finskas 1 Magnus Forsén 2 Gun Sandberg Pekka Kalliosaari - Kenneth Sundqvist Vesa Kalliosaari Ulla Stén Sekr. Gunilla Kvist, byråsekr. 3 Övriga: Tomas Knuts, sakkunnig 3 Verksamhetsberättelse Antal möten 3 Antal behandlade ärenden 29 Diarieförda brev 96 Anlända skrivelser 37 Viktigaste ärenden under året: Centralvalnämnden hade hand om arrangemangen kring europaparlamentsvalet som hölls i juni. Röstningsprocenten i EU-valet blev i Nykarleby 53,8 % (i hela landet 40,3 % och i Vasa valkrets 42,8 %). EU-valet genomfördes med hjälp av centralkansliets personal, extra inkallade valförrättare för förhandsröstningen, 10 valnämnder och en valbestyrelse för anstaltsröstningen. Sammanlagt var ca 80 förtroendevalda och ca 6 tjänstemän engagerade i valarbetet. Kommunen sköter förhandsröstningen i egen regi med allmänt förhandsröstningsställe i Ämbetshuset. Möjlighet ordnas också för förhandsröstning i Jeppo byrå 1 dag och i Munsala bibliotek 1 dag per val. Staden är indelad i 10 röstningsområden. Valdeltagande Europaparlamentsvalet

16 Procent 16 Röstningsprocent per röstningsområde ,1 67,68, Centrum Kyrkoby 82 81, ,1 79, ,2 79,3 74,75,2 67,3 69,67,4 62,2 Kovjoki Markby Socklot Ytterjeppo Röstningsområde Hirvlax Munsala Pensala 74,6 70,9 Jeppo För mera valstatistik, se sida 43

17 17 Revisionsnämnden, Ordinarie medlemmar Närvaro Personliga ersättare Närvaro Ordf.. Gun Sandberg, t.o.m Ulf Sourander, t.o.m Magnus Finnila, fr Sigvald Blomqvist, fr v.ordf. Gustaf Häger 1 Inger Stråka 2 medlem Siv Frostdahl-Blomqvist 4 Sture Smeds - Elisabeth Granlund 3 Elisabet Lindgren 1 Johan Stenfors 4 Lea Stenvall - Revisionsnämnden, Ordinarie medlemmar Närvaro Personliga ersättare Närvaro Ordf. Maria Palm 5 Mats Karv - Viceordf. Ronny Norrgård - Tanja Björklund 4 medlem Elisabet Granlund 5 Kristoffer Wiik - Magnus Finnila 5 Siv Frostdahl-Blomqvist - Olav Jungarå 5 Thomas Karv - övriga Gösta Willman, stadsdir. 3 Gunilla Kvist, byråsekr.protokollför. 8 Anders Lidman, fackrevisor 4 Carola Lindén, socialdirektör 1 Boris Sundell, dir. för bildn.väs. 1 Gunilla Södergård, shn-ordf. 1 Tony Eklund, affärsverkets VD 1 Gustav Hofman, stadsing. 1 Roger Frostdahl, mbn-ordf. 1 Henrik Storgård, veterinär 1 Marléne Lindgrén, led. skötare 1 Gunilla Lillbacka, stadskamrer 5 Allan Blom, utv.gr. för Kanäs 1 Tommi Granholm, byggn.inspektör 1 Tomas Knuts, stadssekr. 1 Mathias Backman, miljövårdssekr. 1 Jan-Erik Högdahl, sst-ordf. 1 Barbro Julin, ekonom för bildn.v. 1 Albert Vestlin, ten-ordf. 1 Maria Palm (rev.n. ordf. 09) 3 Christina Sundqvist, ekonoisekr. 1 Bo Kronqvist, bildn.n. ordf 1 Pekka Siekkinen, ekonom 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 3+5 Antal behandlade ärenden Viktigaste ärenden under året: Revision har utförts enligt stadgandena i kommunallagen och bokföringslagen samt i stadens förvaltningsstadga. Revisionsnämnden skall enligt 71 i kommunallagen för fullmäktige a) bereda de ärenden som gäller granskning av stadens förvaltning och ekonomi samt b) i en utvärderingsberättelse bedöma huruvida de av fullmäktige i plan och budget uppställda målen för verksamhet och ekonomi har nåtts. Stadsfullmäktige har utsett Oy Audiator Ab med OFR Anders Lidman som ansvarig revisor att handha den lagstadgade revisionen för perioden Bolaget ombesörjer också revisionen av stadens dottersamfund. I arbetet har den uppgjorda revisionsplanen följts. Tyngdpunktsområden i revisionsarbetet år 2009 har varit stadsstyrelsen, förvaltningen, investeringar, stiftelsen Juthbacka och bildningsnämnden förutom dagvården. Revisionsnämnden har diskuterat med ledande personal inom tyngdpunktsområdena samt besökt olika verksamhetspunkter. Revisionsnämnden hade kallat stadens ledningsgrupp och nämndernas ordförande för information och diskussion kring 2008 års bokslut. Stadens ledande tjänstemän har informerat om stadens ekohnmiska situation, interna kontrollen och stiftelsen Juthbackas verksamhet. Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2009 presenteras för stadsfullmäktige i juni 2010.

18 18 Stadsstyrelsen, Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro Ordf. Jan-Erik Högdahl 22 Rita Linqvist - v.ordf. Marita Linder 21 Kurt Stenvall 1 medlem Vald-Erik Granlund 21 Fredrik Backlund 1 Marika Holmberg 20 Inger Englund 1 Ronny Ingman 15 Nils-Johan Englund 3 Kengo Anna 21 Stig Andersson - Nils-Erik Rögård 22 Maria Siren - Stefan Sandin 22 Tomas Sandberg - Gunilla Södergård 22 Marit Karlstedt-Fellman - Albert Vestlin 22 Mikael Eklund - övriga Greta Näs, sfm-ordf. 22 Bo Kronqvist, sfm-i viceordf. 20 Gunilla Lillbacka, kamrer 12 Steven Frostdahl, sfm-ii viceordf. 18 Gösta Willman, SD 22 Gustav Hofman, stadsing. 3 Boris Sundell, dir. för bildn.väs. 1 Jorma Rantanen, överläkare 2 Carola Lindén, socialdir. 2 Tomas Knuts, stadssekr. 21 Marléne Lindgrén, led. sköt. 1 Pehr Löv, soc. o. hälsov. dir. (J:stad) 1 Allan Blom, Kanäsgruppen 1 Valborg Ingman, Kanäsgruppen 1 Stefan Wikman, advokat 1 Margita Lukkarinen, Concordia 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 22 Antal behandlade ärenden 379 Diarieförda brev 721 Anlända skrivelser Stadsstyrelsen har bl.a. behandlat följande ärenden under år 2009: - Kommittéer och arbetsgrupper - Kanäs - Flyttningen av barndagvården från social- och hälsovårdsnämnden till bildningsnämnden. - Nytt daghem; Fjärrgränd - Hagalunds renovering - Servicehus vid Måtars - Anhållan om justering av gränsen mellan Nykarleby och Oravais - Budget för år Bokslutet Skolnätet; Verkställighetsbeslut Pensala skola - Sparåtgärder i budgeten för år Instruktion för äldrerådet - Beviljande av befrielse av fastighetsskatt för ideella organisationer - Marktäktstillstånd - Undantagslov Under år 2009 verkade följande arbetsgrupper och kommittéer tillsatta av stadsstyrelsen: - Arrendetomter vid Andra sjön, initiativ, arbetsgrupp - Planerings- och byggnadskommitté för daghem till centrum - Digitala vägar, styrgrupp - Digitala vägar, arbetsgrupp - Elevvårdsgrupp - Historiekommitté - Utvecklingsgrupp för Kanäs

19 19 - Näringspolitisk arbetsgrupp - Personalstrategi, arbetsgrupp - Skolnätet och strukturer, arbetsgrupp - Anskaffning av markområde, arbetsgrupp Dessutom verkar ett antal regionala kommittéer, arbetsgrupper, styrgrupper med representanter från Nykarleby. Stadsstyrelsen har under år 2009 tilldelat Nykarlebymedaljen åt följande personer: - Sten Haglund - Lars Losvik - André Sjöholm - Andréa Julin - Daniela Julin - Anna Julin

20 20 Ur landsbygdssekreterarens verksamhet 2009 kan nämnas följande: - antalet stödtagare har under år 2009 varit 401 stycken. - antalet stödtagare har minskat med 15 stycken från år i Nykarleby har det under år 2009 genomförts 5 generationsväxlingar. - Utbetalning av CAP-, LFA-, Miljö- och Nationella stöd: st. utbetalningar till ett belopp av ,33 varav: st. utbetalningar till ett belopp av ,98 som hänför sig till 2008 års stöd men som utbetalats på år st. utbetalningar till ett belopp av ,35 som är 2009 års stöd. - Utlåtanden och beslut: CAP-stöd (areal- och djurstöd) Kompensationsbidrag Miljöstöd Nationella stöd (areal- och djurbaserat) Förbindelser Hörandebrev angående återindrivning av utbetalade lantbruksstöd Beslut angående återindrivning av lantbruksstöd Registreringsanmälan Överföringsansökningar (vid generationsväxlingar) Övriga utlåtanden och beslut Intyg 790 st. 388 st. 369 st. 538 st. 62 st. 25 st. 36 st. 401 st. 5 st. 9 st. 13 st. - Övrigt Under året har 5 kurser/informationstillfällen gällande jordbruksstöden ordnats för jordbrukarna.

21 21 Stadsstyrelsens personalpolitiska utskott, Kontaktperson Telefon Personalsekreteraren Nämndens sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Pers.ersättare Närvaro ordf. Jan-Erik Högdahl 5 Marit Karlstedt-Fellman - Rita Linqvist 5 Nils-Erik Rögård - medl. Kurt Stenvall 4 Helena Häggström - övriga Gösta Willman, stadsdirektör 5 Gunilla Lillbacka, stadskamrer 4 sekr. Kristina Backlund, personalsekr. 5 Verksamhetsberättelse: Antal möten 5 Antal behandlade ärenden 75 Diarieförda brev och anlända skrivelser ingår i stadsstyrelsens diarieföring Redogörelse för verksamheten, nämndens viktigaste uppgifter: Personalpolitiska utskottet ålägger behandlingen av de på staden i egenskap av arbetsgivare inkomna personalfrågor och övriga personalfrågor, såvida de inte enligt lagar, förordningar eller reglementen ankommer på annan myndighet. Till några av de uppgifter som ålagts utskottet hör övervakning som lagstiftningen om kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal förutsätter. Leda uträkningen av löner och arvoden samt behandlingen av pensions- och andra förmåner, att främja samarbete enligt de samarbetssystem som staden godkänt. Bevilja prövningsbaserade tidsbundna tillägg, kompetenstillägg och motsvarande tillägg mm. En stor del av lönesättningen har delegerats till personalsekreteraren, liksom beviljande av förtroendemannautbildning enligt KA:s direktiv samt beviljande av tillägg som inte är prövningsbaserade enligt gällande kollektivavtalsbestämmelser. Beviljandet av språktillägg och beviljandet av ersättning av datorglasögon är också delegerat till personalsekreteraren undertecknades ett lokalt avtal om utbytesledighet, dvs personalens möjlighet att helt eller delvis byta ut semesterpenningen mot extra semesterdagar. Under året behandlades också överföringen av 173 ordinarie anställda till staden Jakobstads social- och hälsovårdsverk fr.o.m De övriga frågorna som berör personalen har skett via samarbetsgruppen, där stadens representanter och huvudförtroendemän är representerade. Samarbetsgruppen hade fem sammanträden och 45 ärenden behandlades. Bland samarbetsgruppens ärenden kan nämnas samarbetsförhandlingar gällande indragning av tjänster inom bildningsväsendet, UUA verksamhetsplan för 2010, lokalt avtal om utbytesledighet, verksamhetsprogram för arbetarskyddet och principer för överföring av personalen till social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Samarbetsgruppen har tidigare utsett tre grupper inom sig som uppföljer AKTA avtalet, TS avtalet och UKTA avtalet. Uppföljningsgruppen för AKTA-avtalet hade 2 sammanträden med 15 behandlade ärenden. Gruppen behandlade arbetsvärderingar, det lokala avtalet om utbytesledighet och användningen av den lokala justeringspotten och lönerna för tehyiter och övriga inom AKTA-avtalet.

22 22 Social- och hälsovårdsnämnden, Kontaktperson Telefon Ekonomisekreteraren Nämndens sammansättning: Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro Ordf. Gunilla Södergård 7 Christina Simons - v.ordf. Mikael Lindvall 6 Rune Sjöholm 1 medl. Anna Caldén 6 Nils-Johan Englund - Sten Drifell 6 Christel Höglund-Bergström - Nanna-Lisa Finskas 6 Monica Julin - Margareta Helsing 7 Stefan Söderlund - Tomas Karv 7 Linda Rögård - Övriga:Jan-Erik Högdahl, sst-ordförande 1 Jorma Rantanen, överläkare 7 Carola Lindén, socialdirektör 7 Christina Sundqvist, ekonomisekr. 7 Marléne Lindgrén, ledande skötare 7 Christina Asp-Törnqvist, byråsekr. 4 Gerd Strand, dagvårdsledare 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 7 Antal behandlade ärenden 84 Redogörelse för verksamheten, nämndens viktigaste uppgifter: Viktigaste ärenden: - personalärenden; val, godkännande av befattningsbeskrivningar, ändringar av befattningar och tjänster - justering av klientavgifter - beviljande av verksamhetsbidrag - planering av barndagvården dispositionsplan för 2009 års budget jämte ändringar - verksamhetsplan för åren samt budgetförslag för år verksamhetsberättelse och budgetens förverkligande köp av fysikertjänst för röntgenverksamhet - behandlat motion angående rehabiliteringsgaranti för krigsveteraner - principer för beviljande av utkomststöd - fastställande av vårdersättningar inom familjevården - deltagande i utvecklingsenhet inombarnskyddet - säkerhetsanvisningar för barndagvården - matservicetransport för pensionärer - expertgrupp inom barnskyddet - organisering av tandläkarjourer under söckenhelger samt veckoslut - samarbetsavtal för regionala social- och hälsovårdssamarbetet överföring av personal - dagvårdsplatser i Socklot - uppdatering av äldrepolitiska programmet - tillsättande av handikappråd - redovisningar

23 23 Handikapprådet, Kontaktperson Telefon Byråsekreteraren Handikapprådets sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare Närvaro ordf. Anna Caldén 1 Nanna-Lisa Finskas - viceordf Helena Häggström 1 Britta Lidman - medl. Birgitta Knuts 1 Fjalar Lindgren - Mikael Lindvall 1 Sten Drifell - Christer Sandnabba 1 Marita Nymark - Ralph Ström 1 Kerstin Strengell - Övriga sekr. Christina Sundqvist 1 Handikapprådet har hållit ett konstituerande möte.

24 24 Bildningsnämnden, Kontaktperson Telefon direktör för bildningsväsendet Nämndens sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro ordf. Bo Kronqvist 7 Kari Myllymäki - viceordf. Roy Björkman 7 Gunilla Sandvik 1 Nanna-Lisa Finskas 7 Sofie Berg - Kjell Forsgård 6 Viking Back 1 Anna-Lena Holm 7 Sten Drifell - Camilla Järvinen 5 Tomas Palomäki 1 Sanna Löija 5 Anne-Marie Koski 2 Tomas Sandberg 5 Thomas Julin - Sirpa Sandström 7 Karine Harald - sst-ordf. Jan-Erik Högdahl 1 sekr. Boris Sundell, dir. för bildn.v. 7 övriga: Barbro Julin, ekonom för bildn.v. 4 Anders Wingren, rektor arbis 3 Pirkko Rantanen, rektor 2 Tina Nylund, kultur o fritidschef 2 Margit Westerlund, bibliotekschef 2 Gerd Strand, dagvårdsledare 1 Gunilla Lillbacka, stadskamrer 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 7 Antal behandlade ärenden 72 Nämndens viktigaste ärenden under verksamhetsåret har berört: -beviljande av understöd till föreningar -budget och plan för verksamhetsåret samt bokslutsanalys -interkommunala ärenden -personalbefrämjande åtgärder -EU-projekt -utvecklingsarbete -personalärenden -förverkligande av utbildningspolitiskt program -skolbyggnationer -personalrekrytering -verksamhetsstrategier -framtidsplanering för verksamheten

25 25 Svenska skolsektionen, Kontaktperson Telefon direktör för bildningsväsendet Nämndens sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro ordf. Roy Björkman 12 Åsa Lindroos-Lönnbäck viceordf. Margareta Storsved 10 Solveig Svedlund 1 medlem Kerstin Grahn 10 Stefan Sandin 2 Glenn Åhman 9 Sofie Berg 1 Marit Karlstedt-Fellman 8 Simon Sundvik 1 Lars Solvin 6 Sten Drifell 3 Karine Harald 9 Yvonne Emet 2 Göran Sjöblom 1 Glenn Strengell 1 sst-ordf. Jan-Erik Högdahl 4 sekr. Boris Sundell, dir. för bildn.v. 12 övriga: Bo Kronqvist, ordf. bildningsn. 8 Barbro Julin, ekonom för bildn.v. 3 Anders Wingrén, rektor arbis 7 Wikström Ulla-Brita, rektor 1 Sanne Sourander 7 Susanne Siegfrids, Susanne Sandin, Carita Häggblom, Towa Forsbacka, Tomas Palomäki, Gunilla Sandvik, Anna-Lena Holm, Gösta Willman, Camilla Järvinen, Nanna-Lisa Finskas, Anne-Marie Koski, Ann-Sofie Pensar Verksamhetsberättelse Antal möten 12 Antal behandlade ärenden 159 Sektionens viktigaste ärenden under verksamhetsåret har berört: -personalärenden -dispositions- och verksamhetsplaner -timresursfördelning -projekt- och utvecklingsverksamhet -skolutvecklingsärenden -rekrytering av personal -verkställande av utbildningspolitiskt program -personalbefrämjande åtgärder -utvärdering av verksamheten -utarbetande av ny läroplan både i grundläggande utbildning och i gymnasiet -arbetarinstitutets kursprogram och verksamhet -elevärenden (uppskov, särskilda behov, placeringar m.fl) -skolkuratorns verksamhetsberättelse -skolfastigheter -lärarfortbildning -brandsyner och arbetarskyddsinspektioner -läropliktsfrågor -avgifter

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst Kommittéer och arbetsgrupper Näringspolitiska kommittén, 2013-2016: Granlund Vald-Erik, 2013-2014, 2015-2016 Saari Ted, 2013-2014 Sjöblom Göran Sundstén Anna, sekreterare Vestlin Albert, 2015-2016 Arbetsgrupp

Läs mer

2013 Demokratibokslut

2013 Demokratibokslut 2013 Demokratibokslut Demokratibokslut 2013 2 Demokratibokslut 2013 3 Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Allmänna uppgifter om kommunen Allmänt 5 Administrativ ställning 6 Nykarleby i siffror 7 Befolkning

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63 Stadsstyrelsen Tid Måndag 08.02.2016 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 32 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 65 33 Val av två protokolljusterare

Läs mer

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Affär med NKL-Partners, Fastighets Ab Ämbetshuset och HAB 94

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Affär med NKL-Partners, Fastighets Ab Ämbetshuset och HAB 94 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 91 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 17.09.2015 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 103

54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 103 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2015 101 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 05.11.2015 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Personalärende Konfidentiellt 126

91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Personalärende Konfidentiellt 126 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2014 Svenska skolsektionen Tid 05.08.2014 kl. 18.00 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 124

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Ärenden som skall behandlas. 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121

Ärenden som skall behandlas. 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2016 1 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 08.12.2016 kl. 13.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 121

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 11/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 11/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 11/2017 435 Stadsstyrelsen Tid Måndag 12.06.2017 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 226 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 439 227 Val av protokolljusterare

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KRISTINESTADS MILJÖFÖRVALTNING Stadsfullmäktige _26 /

INSTRUKTION FÖR KRISTINESTADS MILJÖFÖRVALTNING Stadsfullmäktige _26 / INSTRUKTION FÖR KRISTINESTADS MILJÖFÖRVALTNING Stadsfullmäktige _26 / 1 2009 1 Innehåll 2 Miljönämnden Miljönämnden handhar den kommunala miljöhälsovården som även inkluderar veterinärvården samt miljövården.

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 13.6.2011 5/53 Sammanträdestid Måndagen den 20 juni 2011, kl. 10.00 Sammanträdesplats Hästöskatan, Hästövägen 940 Ärendets nummer Ärende 41. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 42. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y.

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. 1 Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. Protokoll Årsmöte Tid 30.3.2012 kl 13.00 Plats Seniorpunkten i Smedsby Närvarande 18 medlemmar bilaga 1 1. Mötets öppnande Styrelsens

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2015

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2015 Sak eller ärende Register 1 Datum Dnr Uppdaterat: 6.8.2015 Arbetsgrupp Arbetsgrupp för skolnätsutredningen 9.3.2015 79 BILD 1/2015 Avfallshantering Österbottens avfallsnämnd anhållan om utlåtande; förslag

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Fredag 10.08.2007 kl. 13.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 47 Sammanträdets

Läs mer

Måndagen den 26 juni 2017, kl Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 juni 2017, kl Kommungården, Bennäs 26.06.2017 86 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 juni 2017, kl. 19.00-19.20. Kommungården, Bennäs Beslutande Backlund, Christian Berger, Helena Borgmästars, Yvonne Dahlin, Christian Ekman,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2008 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Torsdag 10.01.2008 kl. 09.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 18.3.2015

Sammanträdesdatum 18.3.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2015 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 18 mars 2015, kl. 10:00-11:20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige 17.12.2002 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 09.09.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 9/2007. Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 52 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 81

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 9/2007. Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 52 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 81 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 9/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Måndag 20.08.2007 kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 52 Sammanträdets

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 11/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 65 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 98

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 11/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 65 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 98 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 11/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Måndag 22.10.2007 kl. 09.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 65 Sammanträdets

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs 27.02.2017 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 februari 2017, kl. 9.00 10.55. Pedersöre kommungård, Bennäs Beslutande Boström, Kaj Sandberg, Henrik Svenfors, Stefan Henriksson, Anna-Maja

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

98 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Enkäten hälsa i skolan 136

98 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Enkäten hälsa i skolan 136 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2014 132 Svenska skolsektionen Tid 20.08.2014 kl. 18.00 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 98 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 28.5.2012 3/27 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 22. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 23. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 04.04.2016 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 87 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 140 88 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Demokratibokslut 2014

Demokratibokslut 2014 Demokratibokslut 2014 Godkänt i stadsstyrelsen 11.05.2015 154 Demokratibokslut 2014 2 Innehåll Inledning... 3 Allmänna uppgifter om kommunen... 4 Administrativ ställning 31.12.2014... 5 Nykarleby i siffror...

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa Sida 1 Sammanträdestid: 30.8.2017 kl. 10.00 Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 15 Paragrafer: 15-21 Underskrifter:

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2015

ALFABETISKT REGISTER TILL KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 2015 Sak eller ärende Register 1 Datum Dnr Uppdaterat: 9.11.2015 Arbetsgrupp Arbetsgrupp för skolnätsutredningen 9.3.2015 79 BILD 1/2015 Avfallshantering Österbottens avfallsnämnd anhållan om utlåtande; förslag

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2016 103 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.03.2016 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 60 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 105 61 Val av två protokolljusterare

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet Korrigerad 26.6.2014. Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan Korrigering. Offentliggörandet

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 2 / 2008

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 2 / 2008 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1/2008 Tid: 28 01 2008 kl 15.15 15:30 Plats: Stadtshuset, Nykarleby Närvarande: Håkan Blomquist, C-H Blomquist, Tomas Wikström, Kaj Wik S-E Strand, Magnus Finnilä och Birthe

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2012

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2012 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2012 Tid: 10.4 2012 kl 18:30-20.00 Plats På Strandis i Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Sven-Erik Strand, Conny Wik och Birthe Wistbacka 1.

Läs mer

Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset. 24 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista 49

Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset. 24 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista 49 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2015 46 Bildningsnämnden Tid 25.03.2015 kl. 18.30 Plats Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 24 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00 ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma 25.04.2016 kl. 18:00 Plats Alandica Kultur och Kongress, Mariehamn. Röstlängd Enligt bilaga 1. 1 Andelsstämmans öppnande Förvaltningsrådets

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

Samhälls- och miljötjänster

Samhälls- och miljötjänster Samhälls- och miljötjänster 26.2.2016 Norra Skandinaviens huvudstad Norra Skandinaviens huvudstad förnyar sig med tillförsikt. Uleåborg i ett nötskal Invånarantal 1.2.2016 198 589 Andelen barn och unga

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

12.08.2008 1. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar 149-163. Mikael Grannas

12.08.2008 1. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar 149-163. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 12 augusti 2008 kl. 19:15 19:45 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2015 1 Köks- och städsektionen Tid 10.06.2015 kl. 13.00 Plats ÄmbetsEdu, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34 26 Val av

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2014 1 Miljö- och byggnadsnämnden Tid Onsdag 09.07.2014 kl. 16.30 Plats Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 129 Sammanträdets laglighet

Läs mer

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2012 TRÄDER I KRAFT 1.1.2013 FÖR KORSHOLMS KOMMUN 1.1.2013 Innehållsförteckning Sida 1 Tillämpningsområde 2 2 Sammanträdesarvoden

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 Tid Torsdag 11.09.2014, kl. 13.00 Plats: Stadskansli Ärenden 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42 Val av protokolljusterare 43 Dagens gäst 44 Föregående mötesprotokoll 45 Utveckling av äldrerådens

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 2:a kvartalet Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2008. Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 6 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 10

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2008. Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 6 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 10 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2008 8 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Tisdag 12.02.2008 kl. 10.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 6 Sammanträdets

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

Restaurant Marina s, Södra Terjärvvägen 10, 68700 Terjärv

Restaurant Marina s, Södra Terjärvvägen 10, 68700 Terjärv SAMMANTRÄDES 4/2014 Organ Sammanträdesdatum Sida 6.5.2014 61 Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 17.30-19.00 Sammanträdesplats Restaurant Marina s, Södra Terjärvvägen 10, 68700 Terjärv Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.5.2014

Sammanträdesdatum 22.5.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2014 3/38 Sammanträdestid Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 19-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Norra svenska fiskeområde och dess förvaltningshemort är Larsmo kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

JAKOBSTADSREGIONENS GYMNASIENÄMND

JAKOBSTADSREGIONENS GYMNASIENÄMND 1 Sammanträdestid: Måndagen den Kl. 15.00 16.15 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande ordinarie Sandberg, Henrik, Pedersöre, ordförande Dahlin, Christian, Pedersöre, viceordförande Byggmästar,

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

Resturang Marina s, Terjärv

Resturang Marina s, Terjärv SAMMANTRÄDES 1/2014 Organ Sammanträdesdatum Sida Byggnadsnämnden 4.2.2014 1 Sammanträdestid Tisdagen den 4 februari 2014 kl. 17.30-18.45 Sammanträdesplats Resturang Marina s, Terjärv Beslutande Ersättare

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden Stadsfullmäktige 108 14.12.2016 Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden 1.1-31.5.2017. Stadsstyrelsen 28.11.2016 383 Stadsfullmäktige godkände 14.9.2016/ 74 Lojo

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer