Demokratibokslut 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demokratibokslut 2009"

Transkript

1 1 Demokratibokslut 2009

2 2 Innehållsförteckning Sida Inledning 2 Allmänna uppgifter om kommunen Allmänt 3 Administrativ ställning 4 Befolkning 5 Näringsstruktur 9 De största arbetsgivarna i kommunen 10 Förvaltning Förvaltning och organisation 11 Allmän förvaltning 12 Social- och hälsovård 21 Bildningsväsendet 23 Tekniska sektorn 28 Affärsverket 33 Förteckning över övriga nämnder och organ 35 Samkommuner, samfund och sammanslutningar 38 Stadgor och instruktioner 40 Taxor och avgifter 41 Demokratiöversikt Val och röstning 43 Jämställdhet och representativitet 44 Medierapportering 45 Information och delaktighet 46 Rättelseyrkan och besvär 46 Sammanfattning 47

3 3 Inledning Nykarleby stad har under många år haft välfungerande inrapporterings- och sammanställningsrutiner inom den offentliga förvaltningen. Demokratibokslutet sammanställs nu för sjunde året. Tanken med demokratibokslutet är att informera, granska och utvärdera demokratin i staden. Det är knappast möjligt att göra en objektiv värdering av demokratin. Ambitionen är snarare att följa upp och utvärdera olika insatser som görs för att förbättra demokratin i Nykarleby. Demokratibokslutet berör även frågor i anknytning till hur Nykarleby utvecklas mer allmänt. Demokrati är ett svårdefinierat begrepp och det finns idag t.o.m. de som anser att begreppet blivit så allmänt att det har mist sin betydelse. Vad betyder det egentligen att vara en god demokratisk kommun? I lagstiftningen nämns bl.a. rösträtt, informationsspridning, växelverkan, diskussionsmöten, samarbete, jämställdhet, hörande och initiativrätt som några centrala demokratiska värden i kommunal förvaltning. Enligt Finlands grundlag skall den enskilde medborgaren ha rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Det allmänna skall vidare främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv. Nykarleby stads demokratibokslut sammanställs för att ge information om hur staden uppfyller de demokratiska värden som man kan förvänta sig att en kommun skall erbjuda. God förvaltningssed handlar om öppenhet, delaktighet, tydlig ansvarsfördelning, effektivitet och konsekvens 1. I den representativa demokratin har de beslutsfattande organen en central uppgift. Demokratibokslutet redogör för aktiviteten och besluten i de olika organen i staden. Tanken med årets demokratibokslut är att på ett schematiskt sätt åskådliggöra, och på ett systematiskt sätt jämföra och utläsa trender. I kapitlet Demokratiöversikt sammanställs data och information som berättar var vi står idag i förhållande till tidigare år. Personalens utvärderingsblankett har i år utelämnats ur demokratibokslutet. Utvärderingen har under årens lopp inte gett en helt korrekt och jämförbar bild mellan de olika sektorerna. Personalpolitiken utvärderas detta år i ett personalbokslut. Nykarleby stad har i många avseenden en god förvaltningskultur. Den skall tas till vara och fortsättningsvis utvecklas. Att redovisa och utvärdera det demokratiska arbetet som görs i kommunen är en viktig del i den processen och här har demokratibokslutet en central funktion. 1 Kommissionens vitbok om styrelseformerna i EU

4 4 Allmänna uppgifter om kommunen Grundläggningsår: 1620 Utvidgad 1975 med Jeppo, Munsala och Nykarleby landskommun Invånarantal: Mantalsskriven befolkning = 7.452*) personer Den var motsvarande tal *) enligt befolkningsregistercentralens uppgifter Inkomstskatteprocent: 2009 = 19 EU-strukturfond: Budgetlån: Målområde 5b 2009 = /person 2008 = 995 /person 2007 = 362 /person 2006 = 486 /person 2005 = 408 /person 2004 = 382 /person 2003 = 334 /person 2002 = 336 /person 2001 = mk/person Stadsfullmäktige: SFP 20, SDP 5, Kristliga 1, Centern 1 Ordförande 2009: lektor Greta Näs I viceordf. " lektor Bo Kronqvist II viceordf. " SÖP-ombudsman Steven Frostdahl Arbetslöshetsgrad: Nykarleby 4,5 % 5,3 % Österbotten 6,1 % 8,2 % hela landet 8,8 % 11,3 % Läge Län: Region: Närmaste flygfält: Närmaste hamn: Närmaste järnvägsstation: Arbetslöshetsgrad för Nykarleby under hela året var i medeltal 5,05 %. Västra Finlands län Jakobstads regionen Kronoby, 45 km Jakobstad, Alholmen, 25 km Bennäs, ca 19 km

5 5 Administrativ ställning Magistratdistrikt Polisinrättning Vasa magistrat, Jakobstads serviceenhet Polisinrättningen i Mellersta Österbotten och Pedersöre Domkrets Österbottens tingsrätt (fr.o.m ) Skattedistrikt Försäkringsdistrikt Arbetskraftsdistrikt Arbets- och näringsbyrå Arbetarskyddsdistrikt Landskapsförbund Lantmäteridistrikt Västra Finlands skatteverk FPA, Österbottens försäkringsdistrikt Vasa Jakobstad Vasa Österbottens förbund Österbottens lantmäteribyrå (sköter fr.o.m lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsärenden) Vägdistrikt Miljöcentral Vasa Västra Finlands (fr.o.m Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten) Centralsjukhusdistrikt Sjöfartsdistrikt Vasa Bottniska vikens sjöfartsdistrikt Kommunens område Totalareal 814 km 2 - Jordareal 714 km 2 - Vattenområde 100 km 2 Strandlinjens längd ca 160 km

6 6 Befolkning Enligt Befolkningsregistercentralens uppgifter fanns det 7452 invånare i Nykarleby den Motsvarande siffra för år 2008 var 7429 personer. Nedan presenteras utförligare uppgifter om befolkningen och befolkningsutvecklingen i staden under de senaste åren. M a n t a l s s k r i v e n b e f o l k n i n g medborgare Totalt män kvinnor utl. Medborgare *) *) *) *) *) *) *) *) Den officiella befolkningssiffran vid årsskiftet och statistiken byavis avviker en del från varandra enligt följande: officiella byavis Mantalsskriven befolkning delområdesvis Centrum *) Kyrkoby Markby Socklot Ytterjeppo Pensala Vexala Forsby Kovjoki Jungar *) Lassila Överjeppo Harjux Hirvlax Jussila Kantlax Monå Monäs Munsala *) *) Befolkningen i stadsdelarna 50 och 70 har tidigare varit inräknade i centrumsiffrorna, men har nu överförts på Jungar och Munsala byar.

7 7 Åldersstruktur Språklig fördelning år personer 17,29 % Av befolkningen på personer har år " 62,02 % 89,1 % svenska som modersmål, " 20,70 % 8,1 % finska som modersmål, övriga 2,6 % Antal födda barn i Nykarleby Befolkningsstatistik byavis åldersvis år år 65- Totalt Centrum Forsby Kovjoki Kyrkoby Markby Socklot Ytterjeppo Jungar Lassila Överjeppo Harjux Hirvlax Jussila Kantlax Monå Monäs Munsala Pensala Vexala

8 8

9 9 Befolkningen efter kön och ålder i Nykarleby 2009 Befolkningen efter kön och ålder i Nykarleby Ålder Män Kvinnor Källa: Statistikcentralen, Befolkning SeutuNet Folkmängden kommunvis

10 10 Folkmängden kommunvis Jakobstad Pedersöre Nykarleby Kronoby Larsmo (prognos) 2020 (prognos) 2040 (prognos) Personer Källa: Statistikcentralen, Befolkning SeutuNet Näringsstruktur Sysselsatta efter näringsgren i Nykarleby 2007 C Tillverkning A Jordbruk, skogsbruk och fiske Q Vård och omsorg P Utbildning G Handel H Transport och magasinering F Byggverksamhet O Offentlig förvaltning och försvar M Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik S Annan serviceverksamhet N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster e.d. I Hotell och restaurang K Finans- och försäkringsverksamhet X Näringsgrenen okänd J Information och kommunikation L Fastighetsverksamhet R Kultur, nöje och fritid D Försörjning av el, gas, värme och kyla E Vattenförsörjning; miljö B Utvinning av mineral T Förvärvsarbete i hushåll Sysselsatta Näringsgrensindelningen TOL 2008 Källa: Statistikcentralen, Sysselsättningsstatistik SeutuNet

11 11 Självförsörjning med arbetsplatser kommunvis Självförsörjning med arbetsplatser % Jakobstad Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre Jakobstadsregionen Österbotten År Källa: Statistikcentralen, Sysselsättningsstatistik SeutuNet De största arbetsgivarna i kommunen (över 10 anställda) Antal anställda : Nykarleby stad Mirka/KWH-koncernen Ab 527 (i Finland tot.) 502 (i Finland tot.) Oy Prevex Ab Oy Norcar-BSB Ab Oy Westwood Products Ab Botnia Marin Oy Eur-Mark Ab Stiftelsen Nykarleby sjukhem NTC-Transport Jeppo Potatis Ab Jepuan Peruna Oy Yrkesträningsskolan Professional Cleaning Service PCS 26 Kårkulla (Villa Berstigen, Villa Joupers och arbetscentralen) 25 Nykarleby Fastighetsservice Oy Nykarleby Ekopaint Ab Oy Nyko Frys Ab K-Market Torghallen (inkl. deltid) Kristliga folkhögskolan (inkl. deltid) Svenska Yrkeshögskolan (konstskolan) Sotnings- o. Fastighetsservice Ny-Ja Kb Posten Finland Ab Barnhemsfören. Sparvboet Vasa Andelsbank Nykarleby Bokföringsbyrå Nykarleby Församling Ostro-Center Jeppo Kraft Alg 14 13

12 12 Förvaltning och organisation Stadsfullmäktige, stadsstyrelse, de lagstadgade nämnderna samt de nämnder och organ som nämns i förvaltningsstadgan ansvarar för kommunens förvaltning. Nämnder enligt Nykarleby stads förvaltningsstadga är social- och hälsovårdsnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och affärsverkets direktion. Fullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören ansvarar för ledningen av kommunen och kommunkoncernen. Förvaltningsmässigt indelas verksamheten i sektorer som är underställda stadsstyrelsen eller respektive nämnder. Förvaltningssektorerna är: Allmänna sektorn Social- och hälsovårdssektorn Bildningssektorn Tekniska sektorn Affärssektorn Nykarlebys organisationsschema, med få och starka nämnder, har under år 2009 sett ut enligt följande:

13 13 Stadsfullmäktige, Sammansättning adress närvaro ordf. Greta Näs Monäsvägen 704, Monäs 8 I v.ordf. Bo Kronqvist Gustav Adolfsg. 43, Nykarleby 8 II v.ordf. Steven Frostdahl Sollefteåg. 5 A 6, Nykarleby 7 Fredrik Backlund Grötgatan 23, Munsala 8 Roy Björkman Tavastv. 17, Socklot 7 Allan Blom Skogsg. 1, Nykarleby 8 Anna Caldén Öjvägen 31, Munsala 7 Nanna-Lisa Finskas Pensalav. 119, Jeppo 7 Kjell Forsgård Jungarv. 347, Jeppo 8 Jan-Erik Frostdahl Bangatan 7, Nykarleby 8 Roger Frostdahl Rijfsvägen 102 A 2, Socklot 8 Vald-Erik Granlund Vexalav. 550, Vexala 8 Margareta Helsing Nederbyv. 7, Munsala 8 Leif Häggblom Jungarv. 482, Jeppo 8 Jan-Erik Högdahl Vannäsbackav. 7, Kovjoki 8 Ronny Ingman Vexalav. 785, Vexala 4 Tomas Karv Pensalav. 977, Pensala 8 Anan Kengo Rajåkersv. 13, Nykarleby 8 Marita Linder Lövbackav. 65, Jeppo 8 Mikael Lindvall Sorvistv. 273, Forsby 8 Ronny Norrgård Aspgränd 4, Jeppo 6 Kenneth Nylund Bjonsgränd 11, Ytterjeppo 7 Maria Palm Mellang. 3, Nykarleby 8 Nils-Erik Rögård Milbackav. 251, Pensala 8 Ted Saari Juthasv. 6 C, Nykarleby 8 Gunilla Södergård Skogsg. 2 C, Nykarleby 8 Albert Vestlin Gunilackv. 27, Monå 8 ersättare Marika Holmberg 4 Kaija Salminen 1 Rune Nyman 2 Conny Wiik 1 Nils-Johan Englund 2 övriga Gösta Willman stadsdirektör 8 Tomas Knuts stadssekreterare, protokollförare 7 Gunilla Lillbacka stadskamrer, protokollförare 5 Jorma Rantanen överläkare 1 Carola Lindén socialdirektör 1 Marléne Lindgrén ledande skötare 1 Magnus Finnila revisionsnämndens ordförande (-08) 1

14 14 Stadsfullmäktige Verksamhetsberättelse Antal möten: 8 Antal behandlade ärenden: 89 Stadsfullmäktige har bl.a. behandlat följande ärenden under år 2009: Fastsällelse av inkomst- och fastighetsskatteprocenten för år 2010 Bokslut för år 2008 Demokratibokslut för år 2008 Inlösen av markområde av Nykarleby församling Detaljplaneändring för och invid idrottsområdet Hemvårdsstödets kommuntillägg Samarbetsavtal för social- och hälsovården i Jakobstadsregionen Instruktion för social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstadsregionens samarbetsområde Överföring av personal till värdkommunen Jakobstad Sparåtgärder i budgeten för år 2009 Planläggningsöversikt 2009 Koncerndirektiv för kommunkoncernen Nykarleby stad Utdelning av förtjänsttecken och hederstecken Val av ordförande i stadsfullmäktige Val av medlemmar i stadsstyrelse, nämnder och direktion Följande motioner har besvarats: Motion: Utredning om kommunsammanslagning i Jakobstadsregionen; Jan-Erik Frostdahl Motion: Riktlinjer för den näringspolitiska arbetsgruppen; Ted Saari Motion: Trafiksäkerhetslösningen vid Sale i Jeppo; SDP-gruppen Motion: Dagvårdsplatser i centrum; SFP-gruppen Motion: Rehabiliteringsgaranti för krigsveterner; SDP-gruppen Motion: Språkbad i dagvården; Bo Kronqvist Följande motioner har behandlats, men ej besvarats ( ): Motion; Miljöinventering och uppsnyggning av småbåtshamnen vid Andra sjön Motion; sammanställning av tavla med namn på dem som stupat i krigen år 1918 och ; Gun Sandberg. Motion: Bibehållande av nuvarande utrymmen inom barndagvård och förskola i Jeppo; Nanna-Lisa Finskas m.fl.

15 15 Centralvalnämnden, Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare (inte personl.) Närv. Ordf. Sture Smeds 3 Mikael Eklund 2 Viceordf. Greta Kula 3 Ulf Smedberg 2 medlem Inger Englund 3 Nanna-Lisa Finskas 1 Magnus Forsén 2 Gun Sandberg Pekka Kalliosaari - Kenneth Sundqvist Vesa Kalliosaari Ulla Stén Sekr. Gunilla Kvist, byråsekr. 3 Övriga: Tomas Knuts, sakkunnig 3 Verksamhetsberättelse Antal möten 3 Antal behandlade ärenden 29 Diarieförda brev 96 Anlända skrivelser 37 Viktigaste ärenden under året: Centralvalnämnden hade hand om arrangemangen kring europaparlamentsvalet som hölls i juni. Röstningsprocenten i EU-valet blev i Nykarleby 53,8 % (i hela landet 40,3 % och i Vasa valkrets 42,8 %). EU-valet genomfördes med hjälp av centralkansliets personal, extra inkallade valförrättare för förhandsröstningen, 10 valnämnder och en valbestyrelse för anstaltsröstningen. Sammanlagt var ca 80 förtroendevalda och ca 6 tjänstemän engagerade i valarbetet. Kommunen sköter förhandsröstningen i egen regi med allmänt förhandsröstningsställe i Ämbetshuset. Möjlighet ordnas också för förhandsröstning i Jeppo byrå 1 dag och i Munsala bibliotek 1 dag per val. Staden är indelad i 10 röstningsområden. Valdeltagande Europaparlamentsvalet

16 Procent 16 Röstningsprocent per röstningsområde ,1 67,68, Centrum Kyrkoby 82 81, ,1 79, ,2 79,3 74,75,2 67,3 69,67,4 62,2 Kovjoki Markby Socklot Ytterjeppo Röstningsområde Hirvlax Munsala Pensala 74,6 70,9 Jeppo För mera valstatistik, se sida 43

17 17 Revisionsnämnden, Ordinarie medlemmar Närvaro Personliga ersättare Närvaro Ordf.. Gun Sandberg, t.o.m Ulf Sourander, t.o.m Magnus Finnila, fr Sigvald Blomqvist, fr v.ordf. Gustaf Häger 1 Inger Stråka 2 medlem Siv Frostdahl-Blomqvist 4 Sture Smeds - Elisabeth Granlund 3 Elisabet Lindgren 1 Johan Stenfors 4 Lea Stenvall - Revisionsnämnden, Ordinarie medlemmar Närvaro Personliga ersättare Närvaro Ordf. Maria Palm 5 Mats Karv - Viceordf. Ronny Norrgård - Tanja Björklund 4 medlem Elisabet Granlund 5 Kristoffer Wiik - Magnus Finnila 5 Siv Frostdahl-Blomqvist - Olav Jungarå 5 Thomas Karv - övriga Gösta Willman, stadsdir. 3 Gunilla Kvist, byråsekr.protokollför. 8 Anders Lidman, fackrevisor 4 Carola Lindén, socialdirektör 1 Boris Sundell, dir. för bildn.väs. 1 Gunilla Södergård, shn-ordf. 1 Tony Eklund, affärsverkets VD 1 Gustav Hofman, stadsing. 1 Roger Frostdahl, mbn-ordf. 1 Henrik Storgård, veterinär 1 Marléne Lindgrén, led. skötare 1 Gunilla Lillbacka, stadskamrer 5 Allan Blom, utv.gr. för Kanäs 1 Tommi Granholm, byggn.inspektör 1 Tomas Knuts, stadssekr. 1 Mathias Backman, miljövårdssekr. 1 Jan-Erik Högdahl, sst-ordf. 1 Barbro Julin, ekonom för bildn.v. 1 Albert Vestlin, ten-ordf. 1 Maria Palm (rev.n. ordf. 09) 3 Christina Sundqvist, ekonoisekr. 1 Bo Kronqvist, bildn.n. ordf 1 Pekka Siekkinen, ekonom 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 3+5 Antal behandlade ärenden Viktigaste ärenden under året: Revision har utförts enligt stadgandena i kommunallagen och bokföringslagen samt i stadens förvaltningsstadga. Revisionsnämnden skall enligt 71 i kommunallagen för fullmäktige a) bereda de ärenden som gäller granskning av stadens förvaltning och ekonomi samt b) i en utvärderingsberättelse bedöma huruvida de av fullmäktige i plan och budget uppställda målen för verksamhet och ekonomi har nåtts. Stadsfullmäktige har utsett Oy Audiator Ab med OFR Anders Lidman som ansvarig revisor att handha den lagstadgade revisionen för perioden Bolaget ombesörjer också revisionen av stadens dottersamfund. I arbetet har den uppgjorda revisionsplanen följts. Tyngdpunktsområden i revisionsarbetet år 2009 har varit stadsstyrelsen, förvaltningen, investeringar, stiftelsen Juthbacka och bildningsnämnden förutom dagvården. Revisionsnämnden har diskuterat med ledande personal inom tyngdpunktsområdena samt besökt olika verksamhetspunkter. Revisionsnämnden hade kallat stadens ledningsgrupp och nämndernas ordförande för information och diskussion kring 2008 års bokslut. Stadens ledande tjänstemän har informerat om stadens ekohnmiska situation, interna kontrollen och stiftelsen Juthbackas verksamhet. Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2009 presenteras för stadsfullmäktige i juni 2010.

18 18 Stadsstyrelsen, Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro Ordf. Jan-Erik Högdahl 22 Rita Linqvist - v.ordf. Marita Linder 21 Kurt Stenvall 1 medlem Vald-Erik Granlund 21 Fredrik Backlund 1 Marika Holmberg 20 Inger Englund 1 Ronny Ingman 15 Nils-Johan Englund 3 Kengo Anna 21 Stig Andersson - Nils-Erik Rögård 22 Maria Siren - Stefan Sandin 22 Tomas Sandberg - Gunilla Södergård 22 Marit Karlstedt-Fellman - Albert Vestlin 22 Mikael Eklund - övriga Greta Näs, sfm-ordf. 22 Bo Kronqvist, sfm-i viceordf. 20 Gunilla Lillbacka, kamrer 12 Steven Frostdahl, sfm-ii viceordf. 18 Gösta Willman, SD 22 Gustav Hofman, stadsing. 3 Boris Sundell, dir. för bildn.väs. 1 Jorma Rantanen, överläkare 2 Carola Lindén, socialdir. 2 Tomas Knuts, stadssekr. 21 Marléne Lindgrén, led. sköt. 1 Pehr Löv, soc. o. hälsov. dir. (J:stad) 1 Allan Blom, Kanäsgruppen 1 Valborg Ingman, Kanäsgruppen 1 Stefan Wikman, advokat 1 Margita Lukkarinen, Concordia 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 22 Antal behandlade ärenden 379 Diarieförda brev 721 Anlända skrivelser Stadsstyrelsen har bl.a. behandlat följande ärenden under år 2009: - Kommittéer och arbetsgrupper - Kanäs - Flyttningen av barndagvården från social- och hälsovårdsnämnden till bildningsnämnden. - Nytt daghem; Fjärrgränd - Hagalunds renovering - Servicehus vid Måtars - Anhållan om justering av gränsen mellan Nykarleby och Oravais - Budget för år Bokslutet Skolnätet; Verkställighetsbeslut Pensala skola - Sparåtgärder i budgeten för år Instruktion för äldrerådet - Beviljande av befrielse av fastighetsskatt för ideella organisationer - Marktäktstillstånd - Undantagslov Under år 2009 verkade följande arbetsgrupper och kommittéer tillsatta av stadsstyrelsen: - Arrendetomter vid Andra sjön, initiativ, arbetsgrupp - Planerings- och byggnadskommitté för daghem till centrum - Digitala vägar, styrgrupp - Digitala vägar, arbetsgrupp - Elevvårdsgrupp - Historiekommitté - Utvecklingsgrupp för Kanäs

19 19 - Näringspolitisk arbetsgrupp - Personalstrategi, arbetsgrupp - Skolnätet och strukturer, arbetsgrupp - Anskaffning av markområde, arbetsgrupp Dessutom verkar ett antal regionala kommittéer, arbetsgrupper, styrgrupper med representanter från Nykarleby. Stadsstyrelsen har under år 2009 tilldelat Nykarlebymedaljen åt följande personer: - Sten Haglund - Lars Losvik - André Sjöholm - Andréa Julin - Daniela Julin - Anna Julin

20 20 Ur landsbygdssekreterarens verksamhet 2009 kan nämnas följande: - antalet stödtagare har under år 2009 varit 401 stycken. - antalet stödtagare har minskat med 15 stycken från år i Nykarleby har det under år 2009 genomförts 5 generationsväxlingar. - Utbetalning av CAP-, LFA-, Miljö- och Nationella stöd: st. utbetalningar till ett belopp av ,33 varav: st. utbetalningar till ett belopp av ,98 som hänför sig till 2008 års stöd men som utbetalats på år st. utbetalningar till ett belopp av ,35 som är 2009 års stöd. - Utlåtanden och beslut: CAP-stöd (areal- och djurstöd) Kompensationsbidrag Miljöstöd Nationella stöd (areal- och djurbaserat) Förbindelser Hörandebrev angående återindrivning av utbetalade lantbruksstöd Beslut angående återindrivning av lantbruksstöd Registreringsanmälan Överföringsansökningar (vid generationsväxlingar) Övriga utlåtanden och beslut Intyg 790 st. 388 st. 369 st. 538 st. 62 st. 25 st. 36 st. 401 st. 5 st. 9 st. 13 st. - Övrigt Under året har 5 kurser/informationstillfällen gällande jordbruksstöden ordnats för jordbrukarna.

21 21 Stadsstyrelsens personalpolitiska utskott, Kontaktperson Telefon Personalsekreteraren Nämndens sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Pers.ersättare Närvaro ordf. Jan-Erik Högdahl 5 Marit Karlstedt-Fellman - Rita Linqvist 5 Nils-Erik Rögård - medl. Kurt Stenvall 4 Helena Häggström - övriga Gösta Willman, stadsdirektör 5 Gunilla Lillbacka, stadskamrer 4 sekr. Kristina Backlund, personalsekr. 5 Verksamhetsberättelse: Antal möten 5 Antal behandlade ärenden 75 Diarieförda brev och anlända skrivelser ingår i stadsstyrelsens diarieföring Redogörelse för verksamheten, nämndens viktigaste uppgifter: Personalpolitiska utskottet ålägger behandlingen av de på staden i egenskap av arbetsgivare inkomna personalfrågor och övriga personalfrågor, såvida de inte enligt lagar, förordningar eller reglementen ankommer på annan myndighet. Till några av de uppgifter som ålagts utskottet hör övervakning som lagstiftningen om kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal förutsätter. Leda uträkningen av löner och arvoden samt behandlingen av pensions- och andra förmåner, att främja samarbete enligt de samarbetssystem som staden godkänt. Bevilja prövningsbaserade tidsbundna tillägg, kompetenstillägg och motsvarande tillägg mm. En stor del av lönesättningen har delegerats till personalsekreteraren, liksom beviljande av förtroendemannautbildning enligt KA:s direktiv samt beviljande av tillägg som inte är prövningsbaserade enligt gällande kollektivavtalsbestämmelser. Beviljandet av språktillägg och beviljandet av ersättning av datorglasögon är också delegerat till personalsekreteraren undertecknades ett lokalt avtal om utbytesledighet, dvs personalens möjlighet att helt eller delvis byta ut semesterpenningen mot extra semesterdagar. Under året behandlades också överföringen av 173 ordinarie anställda till staden Jakobstads social- och hälsovårdsverk fr.o.m De övriga frågorna som berör personalen har skett via samarbetsgruppen, där stadens representanter och huvudförtroendemän är representerade. Samarbetsgruppen hade fem sammanträden och 45 ärenden behandlades. Bland samarbetsgruppens ärenden kan nämnas samarbetsförhandlingar gällande indragning av tjänster inom bildningsväsendet, UUA verksamhetsplan för 2010, lokalt avtal om utbytesledighet, verksamhetsprogram för arbetarskyddet och principer för överföring av personalen till social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Samarbetsgruppen har tidigare utsett tre grupper inom sig som uppföljer AKTA avtalet, TS avtalet och UKTA avtalet. Uppföljningsgruppen för AKTA-avtalet hade 2 sammanträden med 15 behandlade ärenden. Gruppen behandlade arbetsvärderingar, det lokala avtalet om utbytesledighet och användningen av den lokala justeringspotten och lönerna för tehyiter och övriga inom AKTA-avtalet.

22 22 Social- och hälsovårdsnämnden, Kontaktperson Telefon Ekonomisekreteraren Nämndens sammansättning: Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro Ordf. Gunilla Södergård 7 Christina Simons - v.ordf. Mikael Lindvall 6 Rune Sjöholm 1 medl. Anna Caldén 6 Nils-Johan Englund - Sten Drifell 6 Christel Höglund-Bergström - Nanna-Lisa Finskas 6 Monica Julin - Margareta Helsing 7 Stefan Söderlund - Tomas Karv 7 Linda Rögård - Övriga:Jan-Erik Högdahl, sst-ordförande 1 Jorma Rantanen, överläkare 7 Carola Lindén, socialdirektör 7 Christina Sundqvist, ekonomisekr. 7 Marléne Lindgrén, ledande skötare 7 Christina Asp-Törnqvist, byråsekr. 4 Gerd Strand, dagvårdsledare 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 7 Antal behandlade ärenden 84 Redogörelse för verksamheten, nämndens viktigaste uppgifter: Viktigaste ärenden: - personalärenden; val, godkännande av befattningsbeskrivningar, ändringar av befattningar och tjänster - justering av klientavgifter - beviljande av verksamhetsbidrag - planering av barndagvården dispositionsplan för 2009 års budget jämte ändringar - verksamhetsplan för åren samt budgetförslag för år verksamhetsberättelse och budgetens förverkligande köp av fysikertjänst för röntgenverksamhet - behandlat motion angående rehabiliteringsgaranti för krigsveteraner - principer för beviljande av utkomststöd - fastställande av vårdersättningar inom familjevården - deltagande i utvecklingsenhet inombarnskyddet - säkerhetsanvisningar för barndagvården - matservicetransport för pensionärer - expertgrupp inom barnskyddet - organisering av tandläkarjourer under söckenhelger samt veckoslut - samarbetsavtal för regionala social- och hälsovårdssamarbetet överföring av personal - dagvårdsplatser i Socklot - uppdatering av äldrepolitiska programmet - tillsättande av handikappråd - redovisningar

23 23 Handikapprådet, Kontaktperson Telefon Byråsekreteraren Handikapprådets sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare Närvaro ordf. Anna Caldén 1 Nanna-Lisa Finskas - viceordf Helena Häggström 1 Britta Lidman - medl. Birgitta Knuts 1 Fjalar Lindgren - Mikael Lindvall 1 Sten Drifell - Christer Sandnabba 1 Marita Nymark - Ralph Ström 1 Kerstin Strengell - Övriga sekr. Christina Sundqvist 1 Handikapprådet har hållit ett konstituerande möte.

24 24 Bildningsnämnden, Kontaktperson Telefon direktör för bildningsväsendet Nämndens sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro ordf. Bo Kronqvist 7 Kari Myllymäki - viceordf. Roy Björkman 7 Gunilla Sandvik 1 Nanna-Lisa Finskas 7 Sofie Berg - Kjell Forsgård 6 Viking Back 1 Anna-Lena Holm 7 Sten Drifell - Camilla Järvinen 5 Tomas Palomäki 1 Sanna Löija 5 Anne-Marie Koski 2 Tomas Sandberg 5 Thomas Julin - Sirpa Sandström 7 Karine Harald - sst-ordf. Jan-Erik Högdahl 1 sekr. Boris Sundell, dir. för bildn.v. 7 övriga: Barbro Julin, ekonom för bildn.v. 4 Anders Wingren, rektor arbis 3 Pirkko Rantanen, rektor 2 Tina Nylund, kultur o fritidschef 2 Margit Westerlund, bibliotekschef 2 Gerd Strand, dagvårdsledare 1 Gunilla Lillbacka, stadskamrer 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 7 Antal behandlade ärenden 72 Nämndens viktigaste ärenden under verksamhetsåret har berört: -beviljande av understöd till föreningar -budget och plan för verksamhetsåret samt bokslutsanalys -interkommunala ärenden -personalbefrämjande åtgärder -EU-projekt -utvecklingsarbete -personalärenden -förverkligande av utbildningspolitiskt program -skolbyggnationer -personalrekrytering -verksamhetsstrategier -framtidsplanering för verksamheten

25 25 Svenska skolsektionen, Kontaktperson Telefon direktör för bildningsväsendet Nämndens sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro ordf. Roy Björkman 12 Åsa Lindroos-Lönnbäck viceordf. Margareta Storsved 10 Solveig Svedlund 1 medlem Kerstin Grahn 10 Stefan Sandin 2 Glenn Åhman 9 Sofie Berg 1 Marit Karlstedt-Fellman 8 Simon Sundvik 1 Lars Solvin 6 Sten Drifell 3 Karine Harald 9 Yvonne Emet 2 Göran Sjöblom 1 Glenn Strengell 1 sst-ordf. Jan-Erik Högdahl 4 sekr. Boris Sundell, dir. för bildn.v. 12 övriga: Bo Kronqvist, ordf. bildningsn. 8 Barbro Julin, ekonom för bildn.v. 3 Anders Wingrén, rektor arbis 7 Wikström Ulla-Brita, rektor 1 Sanne Sourander 7 Susanne Siegfrids, Susanne Sandin, Carita Häggblom, Towa Forsbacka, Tomas Palomäki, Gunilla Sandvik, Anna-Lena Holm, Gösta Willman, Camilla Järvinen, Nanna-Lisa Finskas, Anne-Marie Koski, Ann-Sofie Pensar Verksamhetsberättelse Antal möten 12 Antal behandlade ärenden 159 Sektionens viktigaste ärenden under verksamhetsåret har berört: -personalärenden -dispositions- och verksamhetsplaner -timresursfördelning -projekt- och utvecklingsverksamhet -skolutvecklingsärenden -rekrytering av personal -verkställande av utbildningspolitiskt program -personalbefrämjande åtgärder -utvärdering av verksamheten -utarbetande av ny läroplan både i grundläggande utbildning och i gymnasiet -arbetarinstitutets kursprogram och verksamhet -elevärenden (uppskov, särskilda behov, placeringar m.fl) -skolkuratorns verksamhetsberättelse -skolfastigheter -lärarfortbildning -brandsyner och arbetarskyddsinspektioner -läropliktsfrågor -avgifter

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD. 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper

INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD. 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD Godkänd av stadsfullmäktige 31.3.2005 1. INLEDNING 2. PRINCIPER OCH MÅLSÄTTNINGAR 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper 3. ORGANISATION 3.1. Tjänsteman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 508/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ============================================================= VERKSAMHETSSTADGA FÖR TEKNISKA NÄMNDEN, CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER, SEKTIONEN

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 1 Namn och verksamhetsorter Läroanstaltens namn är Yrkesakademin i Österbotten. Verksamhet bedrivs inom samkommunens

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten sjönk år (översikten har lagts till 20.3.2013) År var den offentliga

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 2/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 2/2013 Onsdag kl. 15.30 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Henrik Sandberg,

Läs mer

www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun

www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun Innehåll Tomtanskaffning 5 Kommunens tomter 5 Privatägda tomter 5 Bygglov 7 Undantagslov 8 Område i behov av planering 8 Tolk- och översättningsservice

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1. 1 LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.2009 STADSSTYRELSEN 2 1 Verksamhetsidé

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors Protokoll: Styrelsemöte 2/2014 65 år 1948 2013 Plats: Riksdagshuset, Helsingfors Tid: 26 februari 2014, Kl. 11:00 13:23 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2002 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2002 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer