Demokratibokslut 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demokratibokslut 2009"

Transkript

1 1 Demokratibokslut 2009

2 2 Innehållsförteckning Sida Inledning 2 Allmänna uppgifter om kommunen Allmänt 3 Administrativ ställning 4 Befolkning 5 Näringsstruktur 9 De största arbetsgivarna i kommunen 10 Förvaltning Förvaltning och organisation 11 Allmän förvaltning 12 Social- och hälsovård 21 Bildningsväsendet 23 Tekniska sektorn 28 Affärsverket 33 Förteckning över övriga nämnder och organ 35 Samkommuner, samfund och sammanslutningar 38 Stadgor och instruktioner 40 Taxor och avgifter 41 Demokratiöversikt Val och röstning 43 Jämställdhet och representativitet 44 Medierapportering 45 Information och delaktighet 46 Rättelseyrkan och besvär 46 Sammanfattning 47

3 3 Inledning Nykarleby stad har under många år haft välfungerande inrapporterings- och sammanställningsrutiner inom den offentliga förvaltningen. Demokratibokslutet sammanställs nu för sjunde året. Tanken med demokratibokslutet är att informera, granska och utvärdera demokratin i staden. Det är knappast möjligt att göra en objektiv värdering av demokratin. Ambitionen är snarare att följa upp och utvärdera olika insatser som görs för att förbättra demokratin i Nykarleby. Demokratibokslutet berör även frågor i anknytning till hur Nykarleby utvecklas mer allmänt. Demokrati är ett svårdefinierat begrepp och det finns idag t.o.m. de som anser att begreppet blivit så allmänt att det har mist sin betydelse. Vad betyder det egentligen att vara en god demokratisk kommun? I lagstiftningen nämns bl.a. rösträtt, informationsspridning, växelverkan, diskussionsmöten, samarbete, jämställdhet, hörande och initiativrätt som några centrala demokratiska värden i kommunal förvaltning. Enligt Finlands grundlag skall den enskilde medborgaren ha rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Det allmänna skall vidare främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv. Nykarleby stads demokratibokslut sammanställs för att ge information om hur staden uppfyller de demokratiska värden som man kan förvänta sig att en kommun skall erbjuda. God förvaltningssed handlar om öppenhet, delaktighet, tydlig ansvarsfördelning, effektivitet och konsekvens 1. I den representativa demokratin har de beslutsfattande organen en central uppgift. Demokratibokslutet redogör för aktiviteten och besluten i de olika organen i staden. Tanken med årets demokratibokslut är att på ett schematiskt sätt åskådliggöra, och på ett systematiskt sätt jämföra och utläsa trender. I kapitlet Demokratiöversikt sammanställs data och information som berättar var vi står idag i förhållande till tidigare år. Personalens utvärderingsblankett har i år utelämnats ur demokratibokslutet. Utvärderingen har under årens lopp inte gett en helt korrekt och jämförbar bild mellan de olika sektorerna. Personalpolitiken utvärderas detta år i ett personalbokslut. Nykarleby stad har i många avseenden en god förvaltningskultur. Den skall tas till vara och fortsättningsvis utvecklas. Att redovisa och utvärdera det demokratiska arbetet som görs i kommunen är en viktig del i den processen och här har demokratibokslutet en central funktion. 1 Kommissionens vitbok om styrelseformerna i EU

4 4 Allmänna uppgifter om kommunen Grundläggningsår: 1620 Utvidgad 1975 med Jeppo, Munsala och Nykarleby landskommun Invånarantal: Mantalsskriven befolkning = 7.452*) personer Den var motsvarande tal *) enligt befolkningsregistercentralens uppgifter Inkomstskatteprocent: 2009 = 19 EU-strukturfond: Budgetlån: Målområde 5b 2009 = /person 2008 = 995 /person 2007 = 362 /person 2006 = 486 /person 2005 = 408 /person 2004 = 382 /person 2003 = 334 /person 2002 = 336 /person 2001 = mk/person Stadsfullmäktige: SFP 20, SDP 5, Kristliga 1, Centern 1 Ordförande 2009: lektor Greta Näs I viceordf. " lektor Bo Kronqvist II viceordf. " SÖP-ombudsman Steven Frostdahl Arbetslöshetsgrad: Nykarleby 4,5 % 5,3 % Österbotten 6,1 % 8,2 % hela landet 8,8 % 11,3 % Läge Län: Region: Närmaste flygfält: Närmaste hamn: Närmaste järnvägsstation: Arbetslöshetsgrad för Nykarleby under hela året var i medeltal 5,05 %. Västra Finlands län Jakobstads regionen Kronoby, 45 km Jakobstad, Alholmen, 25 km Bennäs, ca 19 km

5 5 Administrativ ställning Magistratdistrikt Polisinrättning Vasa magistrat, Jakobstads serviceenhet Polisinrättningen i Mellersta Österbotten och Pedersöre Domkrets Österbottens tingsrätt (fr.o.m ) Skattedistrikt Försäkringsdistrikt Arbetskraftsdistrikt Arbets- och näringsbyrå Arbetarskyddsdistrikt Landskapsförbund Lantmäteridistrikt Västra Finlands skatteverk FPA, Österbottens försäkringsdistrikt Vasa Jakobstad Vasa Österbottens förbund Österbottens lantmäteribyrå (sköter fr.o.m lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsärenden) Vägdistrikt Miljöcentral Vasa Västra Finlands (fr.o.m Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten) Centralsjukhusdistrikt Sjöfartsdistrikt Vasa Bottniska vikens sjöfartsdistrikt Kommunens område Totalareal 814 km 2 - Jordareal 714 km 2 - Vattenområde 100 km 2 Strandlinjens längd ca 160 km

6 6 Befolkning Enligt Befolkningsregistercentralens uppgifter fanns det 7452 invånare i Nykarleby den Motsvarande siffra för år 2008 var 7429 personer. Nedan presenteras utförligare uppgifter om befolkningen och befolkningsutvecklingen i staden under de senaste åren. M a n t a l s s k r i v e n b e f o l k n i n g medborgare Totalt män kvinnor utl. Medborgare *) *) *) *) *) *) *) *) Den officiella befolkningssiffran vid årsskiftet och statistiken byavis avviker en del från varandra enligt följande: officiella byavis Mantalsskriven befolkning delområdesvis Centrum *) Kyrkoby Markby Socklot Ytterjeppo Pensala Vexala Forsby Kovjoki Jungar *) Lassila Överjeppo Harjux Hirvlax Jussila Kantlax Monå Monäs Munsala *) *) Befolkningen i stadsdelarna 50 och 70 har tidigare varit inräknade i centrumsiffrorna, men har nu överförts på Jungar och Munsala byar.

7 7 Åldersstruktur Språklig fördelning år personer 17,29 % Av befolkningen på personer har år " 62,02 % 89,1 % svenska som modersmål, " 20,70 % 8,1 % finska som modersmål, övriga 2,6 % Antal födda barn i Nykarleby Befolkningsstatistik byavis åldersvis år år 65- Totalt Centrum Forsby Kovjoki Kyrkoby Markby Socklot Ytterjeppo Jungar Lassila Överjeppo Harjux Hirvlax Jussila Kantlax Monå Monäs Munsala Pensala Vexala

8 8

9 9 Befolkningen efter kön och ålder i Nykarleby 2009 Befolkningen efter kön och ålder i Nykarleby Ålder Män Kvinnor Källa: Statistikcentralen, Befolkning SeutuNet Folkmängden kommunvis

10 10 Folkmängden kommunvis Jakobstad Pedersöre Nykarleby Kronoby Larsmo (prognos) 2020 (prognos) 2040 (prognos) Personer Källa: Statistikcentralen, Befolkning SeutuNet Näringsstruktur Sysselsatta efter näringsgren i Nykarleby 2007 C Tillverkning A Jordbruk, skogsbruk och fiske Q Vård och omsorg P Utbildning G Handel H Transport och magasinering F Byggverksamhet O Offentlig förvaltning och försvar M Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik S Annan serviceverksamhet N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster e.d. I Hotell och restaurang K Finans- och försäkringsverksamhet X Näringsgrenen okänd J Information och kommunikation L Fastighetsverksamhet R Kultur, nöje och fritid D Försörjning av el, gas, värme och kyla E Vattenförsörjning; miljö B Utvinning av mineral T Förvärvsarbete i hushåll Sysselsatta Näringsgrensindelningen TOL 2008 Källa: Statistikcentralen, Sysselsättningsstatistik SeutuNet

11 11 Självförsörjning med arbetsplatser kommunvis Självförsörjning med arbetsplatser % Jakobstad Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre Jakobstadsregionen Österbotten År Källa: Statistikcentralen, Sysselsättningsstatistik SeutuNet De största arbetsgivarna i kommunen (över 10 anställda) Antal anställda : Nykarleby stad Mirka/KWH-koncernen Ab 527 (i Finland tot.) 502 (i Finland tot.) Oy Prevex Ab Oy Norcar-BSB Ab Oy Westwood Products Ab Botnia Marin Oy Eur-Mark Ab Stiftelsen Nykarleby sjukhem NTC-Transport Jeppo Potatis Ab Jepuan Peruna Oy Yrkesträningsskolan Professional Cleaning Service PCS 26 Kårkulla (Villa Berstigen, Villa Joupers och arbetscentralen) 25 Nykarleby Fastighetsservice Oy Nykarleby Ekopaint Ab Oy Nyko Frys Ab K-Market Torghallen (inkl. deltid) Kristliga folkhögskolan (inkl. deltid) Svenska Yrkeshögskolan (konstskolan) Sotnings- o. Fastighetsservice Ny-Ja Kb Posten Finland Ab Barnhemsfören. Sparvboet Vasa Andelsbank Nykarleby Bokföringsbyrå Nykarleby Församling Ostro-Center Jeppo Kraft Alg 14 13

12 12 Förvaltning och organisation Stadsfullmäktige, stadsstyrelse, de lagstadgade nämnderna samt de nämnder och organ som nämns i förvaltningsstadgan ansvarar för kommunens förvaltning. Nämnder enligt Nykarleby stads förvaltningsstadga är social- och hälsovårdsnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och affärsverkets direktion. Fullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören ansvarar för ledningen av kommunen och kommunkoncernen. Förvaltningsmässigt indelas verksamheten i sektorer som är underställda stadsstyrelsen eller respektive nämnder. Förvaltningssektorerna är: Allmänna sektorn Social- och hälsovårdssektorn Bildningssektorn Tekniska sektorn Affärssektorn Nykarlebys organisationsschema, med få och starka nämnder, har under år 2009 sett ut enligt följande:

13 13 Stadsfullmäktige, Sammansättning adress närvaro ordf. Greta Näs Monäsvägen 704, Monäs 8 I v.ordf. Bo Kronqvist Gustav Adolfsg. 43, Nykarleby 8 II v.ordf. Steven Frostdahl Sollefteåg. 5 A 6, Nykarleby 7 Fredrik Backlund Grötgatan 23, Munsala 8 Roy Björkman Tavastv. 17, Socklot 7 Allan Blom Skogsg. 1, Nykarleby 8 Anna Caldén Öjvägen 31, Munsala 7 Nanna-Lisa Finskas Pensalav. 119, Jeppo 7 Kjell Forsgård Jungarv. 347, Jeppo 8 Jan-Erik Frostdahl Bangatan 7, Nykarleby 8 Roger Frostdahl Rijfsvägen 102 A 2, Socklot 8 Vald-Erik Granlund Vexalav. 550, Vexala 8 Margareta Helsing Nederbyv. 7, Munsala 8 Leif Häggblom Jungarv. 482, Jeppo 8 Jan-Erik Högdahl Vannäsbackav. 7, Kovjoki 8 Ronny Ingman Vexalav. 785, Vexala 4 Tomas Karv Pensalav. 977, Pensala 8 Anan Kengo Rajåkersv. 13, Nykarleby 8 Marita Linder Lövbackav. 65, Jeppo 8 Mikael Lindvall Sorvistv. 273, Forsby 8 Ronny Norrgård Aspgränd 4, Jeppo 6 Kenneth Nylund Bjonsgränd 11, Ytterjeppo 7 Maria Palm Mellang. 3, Nykarleby 8 Nils-Erik Rögård Milbackav. 251, Pensala 8 Ted Saari Juthasv. 6 C, Nykarleby 8 Gunilla Södergård Skogsg. 2 C, Nykarleby 8 Albert Vestlin Gunilackv. 27, Monå 8 ersättare Marika Holmberg 4 Kaija Salminen 1 Rune Nyman 2 Conny Wiik 1 Nils-Johan Englund 2 övriga Gösta Willman stadsdirektör 8 Tomas Knuts stadssekreterare, protokollförare 7 Gunilla Lillbacka stadskamrer, protokollförare 5 Jorma Rantanen överläkare 1 Carola Lindén socialdirektör 1 Marléne Lindgrén ledande skötare 1 Magnus Finnila revisionsnämndens ordförande (-08) 1

14 14 Stadsfullmäktige Verksamhetsberättelse Antal möten: 8 Antal behandlade ärenden: 89 Stadsfullmäktige har bl.a. behandlat följande ärenden under år 2009: Fastsällelse av inkomst- och fastighetsskatteprocenten för år 2010 Bokslut för år 2008 Demokratibokslut för år 2008 Inlösen av markområde av Nykarleby församling Detaljplaneändring för och invid idrottsområdet Hemvårdsstödets kommuntillägg Samarbetsavtal för social- och hälsovården i Jakobstadsregionen Instruktion för social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstadsregionens samarbetsområde Överföring av personal till värdkommunen Jakobstad Sparåtgärder i budgeten för år 2009 Planläggningsöversikt 2009 Koncerndirektiv för kommunkoncernen Nykarleby stad Utdelning av förtjänsttecken och hederstecken Val av ordförande i stadsfullmäktige Val av medlemmar i stadsstyrelse, nämnder och direktion Följande motioner har besvarats: Motion: Utredning om kommunsammanslagning i Jakobstadsregionen; Jan-Erik Frostdahl Motion: Riktlinjer för den näringspolitiska arbetsgruppen; Ted Saari Motion: Trafiksäkerhetslösningen vid Sale i Jeppo; SDP-gruppen Motion: Dagvårdsplatser i centrum; SFP-gruppen Motion: Rehabiliteringsgaranti för krigsveterner; SDP-gruppen Motion: Språkbad i dagvården; Bo Kronqvist Följande motioner har behandlats, men ej besvarats ( ): Motion; Miljöinventering och uppsnyggning av småbåtshamnen vid Andra sjön Motion; sammanställning av tavla med namn på dem som stupat i krigen år 1918 och ; Gun Sandberg. Motion: Bibehållande av nuvarande utrymmen inom barndagvård och förskola i Jeppo; Nanna-Lisa Finskas m.fl.

15 15 Centralvalnämnden, Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare (inte personl.) Närv. Ordf. Sture Smeds 3 Mikael Eklund 2 Viceordf. Greta Kula 3 Ulf Smedberg 2 medlem Inger Englund 3 Nanna-Lisa Finskas 1 Magnus Forsén 2 Gun Sandberg Pekka Kalliosaari - Kenneth Sundqvist Vesa Kalliosaari Ulla Stén Sekr. Gunilla Kvist, byråsekr. 3 Övriga: Tomas Knuts, sakkunnig 3 Verksamhetsberättelse Antal möten 3 Antal behandlade ärenden 29 Diarieförda brev 96 Anlända skrivelser 37 Viktigaste ärenden under året: Centralvalnämnden hade hand om arrangemangen kring europaparlamentsvalet som hölls i juni. Röstningsprocenten i EU-valet blev i Nykarleby 53,8 % (i hela landet 40,3 % och i Vasa valkrets 42,8 %). EU-valet genomfördes med hjälp av centralkansliets personal, extra inkallade valförrättare för förhandsröstningen, 10 valnämnder och en valbestyrelse för anstaltsröstningen. Sammanlagt var ca 80 förtroendevalda och ca 6 tjänstemän engagerade i valarbetet. Kommunen sköter förhandsröstningen i egen regi med allmänt förhandsröstningsställe i Ämbetshuset. Möjlighet ordnas också för förhandsröstning i Jeppo byrå 1 dag och i Munsala bibliotek 1 dag per val. Staden är indelad i 10 röstningsområden. Valdeltagande Europaparlamentsvalet

16 Procent 16 Röstningsprocent per röstningsområde ,1 67,68, Centrum Kyrkoby 82 81, ,1 79, ,2 79,3 74,75,2 67,3 69,67,4 62,2 Kovjoki Markby Socklot Ytterjeppo Röstningsområde Hirvlax Munsala Pensala 74,6 70,9 Jeppo För mera valstatistik, se sida 43

17 17 Revisionsnämnden, Ordinarie medlemmar Närvaro Personliga ersättare Närvaro Ordf.. Gun Sandberg, t.o.m Ulf Sourander, t.o.m Magnus Finnila, fr Sigvald Blomqvist, fr v.ordf. Gustaf Häger 1 Inger Stråka 2 medlem Siv Frostdahl-Blomqvist 4 Sture Smeds - Elisabeth Granlund 3 Elisabet Lindgren 1 Johan Stenfors 4 Lea Stenvall - Revisionsnämnden, Ordinarie medlemmar Närvaro Personliga ersättare Närvaro Ordf. Maria Palm 5 Mats Karv - Viceordf. Ronny Norrgård - Tanja Björklund 4 medlem Elisabet Granlund 5 Kristoffer Wiik - Magnus Finnila 5 Siv Frostdahl-Blomqvist - Olav Jungarå 5 Thomas Karv - övriga Gösta Willman, stadsdir. 3 Gunilla Kvist, byråsekr.protokollför. 8 Anders Lidman, fackrevisor 4 Carola Lindén, socialdirektör 1 Boris Sundell, dir. för bildn.väs. 1 Gunilla Södergård, shn-ordf. 1 Tony Eklund, affärsverkets VD 1 Gustav Hofman, stadsing. 1 Roger Frostdahl, mbn-ordf. 1 Henrik Storgård, veterinär 1 Marléne Lindgrén, led. skötare 1 Gunilla Lillbacka, stadskamrer 5 Allan Blom, utv.gr. för Kanäs 1 Tommi Granholm, byggn.inspektör 1 Tomas Knuts, stadssekr. 1 Mathias Backman, miljövårdssekr. 1 Jan-Erik Högdahl, sst-ordf. 1 Barbro Julin, ekonom för bildn.v. 1 Albert Vestlin, ten-ordf. 1 Maria Palm (rev.n. ordf. 09) 3 Christina Sundqvist, ekonoisekr. 1 Bo Kronqvist, bildn.n. ordf 1 Pekka Siekkinen, ekonom 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 3+5 Antal behandlade ärenden Viktigaste ärenden under året: Revision har utförts enligt stadgandena i kommunallagen och bokföringslagen samt i stadens förvaltningsstadga. Revisionsnämnden skall enligt 71 i kommunallagen för fullmäktige a) bereda de ärenden som gäller granskning av stadens förvaltning och ekonomi samt b) i en utvärderingsberättelse bedöma huruvida de av fullmäktige i plan och budget uppställda målen för verksamhet och ekonomi har nåtts. Stadsfullmäktige har utsett Oy Audiator Ab med OFR Anders Lidman som ansvarig revisor att handha den lagstadgade revisionen för perioden Bolaget ombesörjer också revisionen av stadens dottersamfund. I arbetet har den uppgjorda revisionsplanen följts. Tyngdpunktsområden i revisionsarbetet år 2009 har varit stadsstyrelsen, förvaltningen, investeringar, stiftelsen Juthbacka och bildningsnämnden förutom dagvården. Revisionsnämnden har diskuterat med ledande personal inom tyngdpunktsområdena samt besökt olika verksamhetspunkter. Revisionsnämnden hade kallat stadens ledningsgrupp och nämndernas ordförande för information och diskussion kring 2008 års bokslut. Stadens ledande tjänstemän har informerat om stadens ekohnmiska situation, interna kontrollen och stiftelsen Juthbackas verksamhet. Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2009 presenteras för stadsfullmäktige i juni 2010.

18 18 Stadsstyrelsen, Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro Ordf. Jan-Erik Högdahl 22 Rita Linqvist - v.ordf. Marita Linder 21 Kurt Stenvall 1 medlem Vald-Erik Granlund 21 Fredrik Backlund 1 Marika Holmberg 20 Inger Englund 1 Ronny Ingman 15 Nils-Johan Englund 3 Kengo Anna 21 Stig Andersson - Nils-Erik Rögård 22 Maria Siren - Stefan Sandin 22 Tomas Sandberg - Gunilla Södergård 22 Marit Karlstedt-Fellman - Albert Vestlin 22 Mikael Eklund - övriga Greta Näs, sfm-ordf. 22 Bo Kronqvist, sfm-i viceordf. 20 Gunilla Lillbacka, kamrer 12 Steven Frostdahl, sfm-ii viceordf. 18 Gösta Willman, SD 22 Gustav Hofman, stadsing. 3 Boris Sundell, dir. för bildn.väs. 1 Jorma Rantanen, överläkare 2 Carola Lindén, socialdir. 2 Tomas Knuts, stadssekr. 21 Marléne Lindgrén, led. sköt. 1 Pehr Löv, soc. o. hälsov. dir. (J:stad) 1 Allan Blom, Kanäsgruppen 1 Valborg Ingman, Kanäsgruppen 1 Stefan Wikman, advokat 1 Margita Lukkarinen, Concordia 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 22 Antal behandlade ärenden 379 Diarieförda brev 721 Anlända skrivelser Stadsstyrelsen har bl.a. behandlat följande ärenden under år 2009: - Kommittéer och arbetsgrupper - Kanäs - Flyttningen av barndagvården från social- och hälsovårdsnämnden till bildningsnämnden. - Nytt daghem; Fjärrgränd - Hagalunds renovering - Servicehus vid Måtars - Anhållan om justering av gränsen mellan Nykarleby och Oravais - Budget för år Bokslutet Skolnätet; Verkställighetsbeslut Pensala skola - Sparåtgärder i budgeten för år Instruktion för äldrerådet - Beviljande av befrielse av fastighetsskatt för ideella organisationer - Marktäktstillstånd - Undantagslov Under år 2009 verkade följande arbetsgrupper och kommittéer tillsatta av stadsstyrelsen: - Arrendetomter vid Andra sjön, initiativ, arbetsgrupp - Planerings- och byggnadskommitté för daghem till centrum - Digitala vägar, styrgrupp - Digitala vägar, arbetsgrupp - Elevvårdsgrupp - Historiekommitté - Utvecklingsgrupp för Kanäs

19 19 - Näringspolitisk arbetsgrupp - Personalstrategi, arbetsgrupp - Skolnätet och strukturer, arbetsgrupp - Anskaffning av markområde, arbetsgrupp Dessutom verkar ett antal regionala kommittéer, arbetsgrupper, styrgrupper med representanter från Nykarleby. Stadsstyrelsen har under år 2009 tilldelat Nykarlebymedaljen åt följande personer: - Sten Haglund - Lars Losvik - André Sjöholm - Andréa Julin - Daniela Julin - Anna Julin

20 20 Ur landsbygdssekreterarens verksamhet 2009 kan nämnas följande: - antalet stödtagare har under år 2009 varit 401 stycken. - antalet stödtagare har minskat med 15 stycken från år i Nykarleby har det under år 2009 genomförts 5 generationsväxlingar. - Utbetalning av CAP-, LFA-, Miljö- och Nationella stöd: st. utbetalningar till ett belopp av ,33 varav: st. utbetalningar till ett belopp av ,98 som hänför sig till 2008 års stöd men som utbetalats på år st. utbetalningar till ett belopp av ,35 som är 2009 års stöd. - Utlåtanden och beslut: CAP-stöd (areal- och djurstöd) Kompensationsbidrag Miljöstöd Nationella stöd (areal- och djurbaserat) Förbindelser Hörandebrev angående återindrivning av utbetalade lantbruksstöd Beslut angående återindrivning av lantbruksstöd Registreringsanmälan Överföringsansökningar (vid generationsväxlingar) Övriga utlåtanden och beslut Intyg 790 st. 388 st. 369 st. 538 st. 62 st. 25 st. 36 st. 401 st. 5 st. 9 st. 13 st. - Övrigt Under året har 5 kurser/informationstillfällen gällande jordbruksstöden ordnats för jordbrukarna.

21 21 Stadsstyrelsens personalpolitiska utskott, Kontaktperson Telefon Personalsekreteraren Nämndens sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Pers.ersättare Närvaro ordf. Jan-Erik Högdahl 5 Marit Karlstedt-Fellman - Rita Linqvist 5 Nils-Erik Rögård - medl. Kurt Stenvall 4 Helena Häggström - övriga Gösta Willman, stadsdirektör 5 Gunilla Lillbacka, stadskamrer 4 sekr. Kristina Backlund, personalsekr. 5 Verksamhetsberättelse: Antal möten 5 Antal behandlade ärenden 75 Diarieförda brev och anlända skrivelser ingår i stadsstyrelsens diarieföring Redogörelse för verksamheten, nämndens viktigaste uppgifter: Personalpolitiska utskottet ålägger behandlingen av de på staden i egenskap av arbetsgivare inkomna personalfrågor och övriga personalfrågor, såvida de inte enligt lagar, förordningar eller reglementen ankommer på annan myndighet. Till några av de uppgifter som ålagts utskottet hör övervakning som lagstiftningen om kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal förutsätter. Leda uträkningen av löner och arvoden samt behandlingen av pensions- och andra förmåner, att främja samarbete enligt de samarbetssystem som staden godkänt. Bevilja prövningsbaserade tidsbundna tillägg, kompetenstillägg och motsvarande tillägg mm. En stor del av lönesättningen har delegerats till personalsekreteraren, liksom beviljande av förtroendemannautbildning enligt KA:s direktiv samt beviljande av tillägg som inte är prövningsbaserade enligt gällande kollektivavtalsbestämmelser. Beviljandet av språktillägg och beviljandet av ersättning av datorglasögon är också delegerat till personalsekreteraren undertecknades ett lokalt avtal om utbytesledighet, dvs personalens möjlighet att helt eller delvis byta ut semesterpenningen mot extra semesterdagar. Under året behandlades också överföringen av 173 ordinarie anställda till staden Jakobstads social- och hälsovårdsverk fr.o.m De övriga frågorna som berör personalen har skett via samarbetsgruppen, där stadens representanter och huvudförtroendemän är representerade. Samarbetsgruppen hade fem sammanträden och 45 ärenden behandlades. Bland samarbetsgruppens ärenden kan nämnas samarbetsförhandlingar gällande indragning av tjänster inom bildningsväsendet, UUA verksamhetsplan för 2010, lokalt avtal om utbytesledighet, verksamhetsprogram för arbetarskyddet och principer för överföring av personalen till social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Samarbetsgruppen har tidigare utsett tre grupper inom sig som uppföljer AKTA avtalet, TS avtalet och UKTA avtalet. Uppföljningsgruppen för AKTA-avtalet hade 2 sammanträden med 15 behandlade ärenden. Gruppen behandlade arbetsvärderingar, det lokala avtalet om utbytesledighet och användningen av den lokala justeringspotten och lönerna för tehyiter och övriga inom AKTA-avtalet.

22 22 Social- och hälsovårdsnämnden, Kontaktperson Telefon Ekonomisekreteraren Nämndens sammansättning: Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro Ordf. Gunilla Södergård 7 Christina Simons - v.ordf. Mikael Lindvall 6 Rune Sjöholm 1 medl. Anna Caldén 6 Nils-Johan Englund - Sten Drifell 6 Christel Höglund-Bergström - Nanna-Lisa Finskas 6 Monica Julin - Margareta Helsing 7 Stefan Söderlund - Tomas Karv 7 Linda Rögård - Övriga:Jan-Erik Högdahl, sst-ordförande 1 Jorma Rantanen, överläkare 7 Carola Lindén, socialdirektör 7 Christina Sundqvist, ekonomisekr. 7 Marléne Lindgrén, ledande skötare 7 Christina Asp-Törnqvist, byråsekr. 4 Gerd Strand, dagvårdsledare 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 7 Antal behandlade ärenden 84 Redogörelse för verksamheten, nämndens viktigaste uppgifter: Viktigaste ärenden: - personalärenden; val, godkännande av befattningsbeskrivningar, ändringar av befattningar och tjänster - justering av klientavgifter - beviljande av verksamhetsbidrag - planering av barndagvården dispositionsplan för 2009 års budget jämte ändringar - verksamhetsplan för åren samt budgetförslag för år verksamhetsberättelse och budgetens förverkligande köp av fysikertjänst för röntgenverksamhet - behandlat motion angående rehabiliteringsgaranti för krigsveteraner - principer för beviljande av utkomststöd - fastställande av vårdersättningar inom familjevården - deltagande i utvecklingsenhet inombarnskyddet - säkerhetsanvisningar för barndagvården - matservicetransport för pensionärer - expertgrupp inom barnskyddet - organisering av tandläkarjourer under söckenhelger samt veckoslut - samarbetsavtal för regionala social- och hälsovårdssamarbetet överföring av personal - dagvårdsplatser i Socklot - uppdatering av äldrepolitiska programmet - tillsättande av handikappråd - redovisningar

23 23 Handikapprådet, Kontaktperson Telefon Byråsekreteraren Handikapprådets sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Ersättare Närvaro ordf. Anna Caldén 1 Nanna-Lisa Finskas - viceordf Helena Häggström 1 Britta Lidman - medl. Birgitta Knuts 1 Fjalar Lindgren - Mikael Lindvall 1 Sten Drifell - Christer Sandnabba 1 Marita Nymark - Ralph Ström 1 Kerstin Strengell - Övriga sekr. Christina Sundqvist 1 Handikapprådet har hållit ett konstituerande möte.

24 24 Bildningsnämnden, Kontaktperson Telefon direktör för bildningsväsendet Nämndens sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro ordf. Bo Kronqvist 7 Kari Myllymäki - viceordf. Roy Björkman 7 Gunilla Sandvik 1 Nanna-Lisa Finskas 7 Sofie Berg - Kjell Forsgård 6 Viking Back 1 Anna-Lena Holm 7 Sten Drifell - Camilla Järvinen 5 Tomas Palomäki 1 Sanna Löija 5 Anne-Marie Koski 2 Tomas Sandberg 5 Thomas Julin - Sirpa Sandström 7 Karine Harald - sst-ordf. Jan-Erik Högdahl 1 sekr. Boris Sundell, dir. för bildn.v. 7 övriga: Barbro Julin, ekonom för bildn.v. 4 Anders Wingren, rektor arbis 3 Pirkko Rantanen, rektor 2 Tina Nylund, kultur o fritidschef 2 Margit Westerlund, bibliotekschef 2 Gerd Strand, dagvårdsledare 1 Gunilla Lillbacka, stadskamrer 1 Verksamhetsberättelse Antal möten 7 Antal behandlade ärenden 72 Nämndens viktigaste ärenden under verksamhetsåret har berört: -beviljande av understöd till föreningar -budget och plan för verksamhetsåret samt bokslutsanalys -interkommunala ärenden -personalbefrämjande åtgärder -EU-projekt -utvecklingsarbete -personalärenden -förverkligande av utbildningspolitiskt program -skolbyggnationer -personalrekrytering -verksamhetsstrategier -framtidsplanering för verksamheten

25 25 Svenska skolsektionen, Kontaktperson Telefon direktör för bildningsväsendet Nämndens sammansättning Ordinarie medlemmar Närvaro Pers. ersättare Närvaro ordf. Roy Björkman 12 Åsa Lindroos-Lönnbäck viceordf. Margareta Storsved 10 Solveig Svedlund 1 medlem Kerstin Grahn 10 Stefan Sandin 2 Glenn Åhman 9 Sofie Berg 1 Marit Karlstedt-Fellman 8 Simon Sundvik 1 Lars Solvin 6 Sten Drifell 3 Karine Harald 9 Yvonne Emet 2 Göran Sjöblom 1 Glenn Strengell 1 sst-ordf. Jan-Erik Högdahl 4 sekr. Boris Sundell, dir. för bildn.v. 12 övriga: Bo Kronqvist, ordf. bildningsn. 8 Barbro Julin, ekonom för bildn.v. 3 Anders Wingrén, rektor arbis 7 Wikström Ulla-Brita, rektor 1 Sanne Sourander 7 Susanne Siegfrids, Susanne Sandin, Carita Häggblom, Towa Forsbacka, Tomas Palomäki, Gunilla Sandvik, Anna-Lena Holm, Gösta Willman, Camilla Järvinen, Nanna-Lisa Finskas, Anne-Marie Koski, Ann-Sofie Pensar Verksamhetsberättelse Antal möten 12 Antal behandlade ärenden 159 Sektionens viktigaste ärenden under verksamhetsåret har berört: -personalärenden -dispositions- och verksamhetsplaner -timresursfördelning -projekt- och utvecklingsverksamhet -skolutvecklingsärenden -rekrytering av personal -verkställande av utbildningspolitiskt program -personalbefrämjande åtgärder -utvärdering av verksamheten -utarbetande av ny läroplan både i grundläggande utbildning och i gymnasiet -arbetarinstitutets kursprogram och verksamhet -elevärenden (uppskov, särskilda behov, placeringar m.fl) -skolkuratorns verksamhetsberättelse -skolfastigheter -lärarfortbildning -brandsyner och arbetarskyddsinspektioner -läropliktsfrågor -avgifter

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012 1(127) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare -2, KST 2011-10-31 18:00 Tid 31.10.2011 kl. 18.00 20.40 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.6.2014 TRÄDER I KRAFT 1.8.2014 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2013 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Pedersöre inför år 2014

Pedersöre inför år 2014 1(112) Pedersöre inför år 2014 Pedersöre kommuns budget för år 2014 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunerna ur ett nationellt

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

BOKSLUTET 2009. Innehållsförteckning... sid

BOKSLUTET 2009. Innehållsförteckning... sid BOKSLUT 2009 BOKSLUTET 2009 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 06.02.2012 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare

kommungården Holtti Tom, kommunsekr. Vörå 06.02.2012 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Leena Nikkari-Östman protokolljusterare -2, KST 2012-02-06 18:00 Tid 06.02.2012 kl. 18.00 19.40 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna... 1 FÖRTROENDEORGANISATIONEN...

Läs mer