6 - - ANITA MAiR VIVEKA PIUNTHER EVA 'NILSSON MARIANNE SVERNST~M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 - - ANITA MAiR VIVEKA PIUNTHER EVA 'NILSSON MARIANNE SVERNST~M"

Transkript

1 6 - - 'P.: 'u -i Bibliat kolan Specialarbete c ANITA MAiR VIVEKA PIUNTHER EVA 'NILSSON MARIANNE SVERNST~M

2 KVINI\TOHISTORISKT ARKIV OCH DE KVINNOHISTORISKA. SAMLINGARNA PK GOTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. sid 1 Fotografierna i pers~narkivet...~~~~~~*~~.~~~~~~~~~ 1 Exempel p% fotokatalogiseringene~e~~~~m~~mm~~c~e~~~ee 3-4 GENERELLA P R O B L ~ V ~,...,. ~. ~ ~ ~. ~ 5 ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ Ovriga p r ~ b l e a. *......,... ~ ~. ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

3 K?INI~OHIBTGBISK ABCIV OCH DE ICVIITI~OHISTOEIS~ ShTn;IBGkZiIiA PK GOTEBORGS ~JIV~RSITET~BIBLIOT~~K bildades p& privat initiativ stiftelsen 1;vinnohistoriskt arkiv i Göteborg. I juli 1971 övergick verksamheten till Göteborgs universitetsbibliotek (UB) och det inrättades en bibliotekarietjänst. I srmband damed överlamriades arkivets samlingar till UB. Denna sektor av biblioteket fick namet Kvinnohistoriska s~mlingarna. Syftet med verks?,nheten är att fungera som en bibliografisk service för forskare, studerande, organisationer, nyndigheter samt allxärllieten. ;Terksaiaheten bestar av: Insanling och förteckxlande av handskriftsaaterial. 1 upprstiiande av bi3liografiska förteckningar över äldre och nutida litteratur i Enet. Denna dokumeiitationsverks.zmhet inne- bar en koutinue~lig bevllriling av böcker, rapporter, statliga utrednixi,ar, vetenskapliga uppsatser, tidskrifter, dagspress -,m. Förteckriinzen av detta naterial sker bade i cn ämnesords- och sn ilominalkatalog, 8 Pr.0.n ut,aes kvartalsvis bibliograf in "Rvini~ohistorislrt arkiv. Förteckning över nyutkomen litteraturn. Personarl~ivet Det insamlade handskriftsmaterialet frg~~l olika Irvi :nor ar f'dr- tecknat i en -,rk;ivf örteckliing. Varje kvinnas sci.mling f &r ett narner och materialet förvarm i boxar i UB:s niagasin. Detta personarkiv up_,,%r f-ör ri?irvar,::lde f örenii1gsarl:ivet utuör en del. till rh hyllmeter varriv Fotojrafierna i ~er~onarkivet Bla~d handslrrff tsnaterialet finns e3 rnangd f otogr:~?ir-r..t2 del av dessa %r izpptal;.i~a i arlrivförteckni3~en xen d& endclst som "20topzfiern, c3.v.s. de var inte spstematisesade. Men en stor del f:~nns gömda i annat naterial t.ex. i brev och var inte för- tecir~~ide. Dessutom fanns en del lösa fotografier son inte il?-;ick

4 i n&gon samling. Förutom dessa fotografier fanns en nangd vykort, tidningsurklipp och trycksaker. Det fanns alltså ingen fotokatalog, vilket gjorde det riycket svart att hitta ett speciellt fotograf i, Var uppgift var att upprätta en katalog över fotografierna. Eztersom vi inte hade nagon erfarmhet av fotokatalogisering, tog vi kontakt ned Suth Liedgren pe ::ordiska museet, dar det finils ett omfattande fotoarkiv. Dar fick vi tips p& ämnesord som de!lade upprättat och upplysniiig om en rapport som Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer hade gett ut: w.lrkiverins av bilder,.," Det finns ocksa ett specialarbete p& bibliotekshögskola^ nförslag till katalogisering ;%v Ehorinska sanlingarnan. Dessa rapsorter gav css en rd.lman uppfattning om fotokatnlogisering. Tfter diskussiori- ned "argareta Ber?ier, bibliotekarie vid Kvinrohis torislra samlinurarna, Iran vi överens om Iratalogkortenc utformning, och ntt vi skulle utg8 frhn de?imesord som mzn ai1- ~Rrider sig av dfir. T:ztalo$orte~ fick följa:lde utseende;

5 Amnesord Fotot s löpnummer -I- Htishållsarbet e: Utbildning 1978: 8 ~oto 1 Sommarkurs i Sandviken Gruppfoto med bl. a. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 11x15. - Utbildning: Hushallsarbet e 1978: 8 Foto 1 1 ~otot I placering s Beskrivning av fotot - Hesselgrer,, Kerstin 1978:8 Foto 1 Sommarkurs i Sandviken Gruppfoto med bl. 2. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 11x15. I Typ av bild2~lf;erial ock: forma*

6 De fotoalbum och albumblad som ingick i personarkivet katalogiserzdes på föl jar.de s5ts: Pogel~lou, Zailia 1978:120 61:11 Znilia Pogelklous fotoalbm. Innehaller foton Ir&n fzailjen och fr&n resor oukr Albu 5 0 s. : 1 25 foton, F Arbetsuiljö: Gustavsberg 1978: 202 ;114:Iil2 :;oxdans yrizesinaselrtrisers resa till Gustavsberg, Fotoil av. Gustavsbergs arbetarbostsder, skola och tvcittstuga. Albublad 24x32 : 4 foton. b t

7 Den information som fanns om varje fotografi var av varierande omfattning. Vissa saknade helt uppgifter eller hade väldigt f&. D& uppgifterna var skrivna för hand var de nariga gånger mycket svara att tyda. Dessa problem gjorde det svart att f& en konsekvent utformning av katalogkorten. Potografierna fick löpande iiumrering i den följd de registrern- des. Vi upprättade tv5 kataloger, en armesords- och en nummer- katalog. 3en förstnamndz ar i form av en kortkatalog och ska fun- gera som hjulprnedel vid sökande av foton i ett visst ämne eller av en viss person.!tumnerkatalogen ar i form av en lista och ska fungera som en kontroll över besthdet. Kär det gällde fotografier*ias arkivering kunde vi inte uppratta ett speciellt fotoarlciv. De fotografier som ing8r i personarkivet har ofta ett sazband med andra i~andlingar toex. brev och Inande inte tagas darifrh. I st3llet stoppade vi dem i 'kuvert och slcrev fotografiernas löpnumer utanpa. De lös... fotogrlfierna samlade v$ i speciella boxar. GETJERi3LL4 3RODL51J Identifikationsproblem Som tidigare nannts sakri.~de n$n;5a fotografier helt eller delvis upplys~ingizr on vad de föresttillde. Sarskilt de fotsrafier som helt saknade up2gifter föranledde problem vid identifikation och ärnnesordsklassificering. 7id försöken att identifiera fotografi- erna utgick vi fr2n bysgnader, Llader, harmode o.s.v. Oidentifi- erade personer jämförde vi med identifierade för att se am det fanns likheter. Vi anviinde oss aven av olika och lexikon t.ex. wrvindebevne~elsens hvem hvad hvor?". De hapdlin3ar son följde ned fotogrr,fierl!a kunde ocksa &e oss ledtr&dar. del fotografier lyckades vi x9,~orlunds identifiera med hjalp av 0vanståe:lde netoder, ncn nhga fiirblev oidentifierade. 9essa klzssifice~ades under 5rn~esordet "oidentifieratv. "örhoppningsvis koamer dessa fotografier s& s~hingom att bli identifierzde.

8 Urvalsproblem Som princip har vi endast tagit rned fotografier och negativ som, är intressanta ur kvianohistorisk sgnpu~git. Potografier p& man, barn, vissa lateriörer och miljöer har vi darfijr inte katalogi- serat. I en del fall sakr~udes fotokopior p& kvinnor som ingick i personarkivet. Vi fick d% katalogisera tidnings~~rklipp av relativt ~ o d kvalitet p& dessa. Gom tidigare nbimr~ts faniis aven eil man& vylrort och trycksaker. i)& dessa var relevanta för Smet ii~r de katalogiserats, Ovriga problzm P& gruppfotor; med ;liil~a nu.nn;i-iï~a Alvinnor kunde inte zlla f& ännesuppslag. Vi beslct att sätta $ranser vid tre.!?m en Toto- kopia har fler iiii tre ~ara~givi:a hir-r-or, fick kortet ett över- gripande Gnnecuppslag. SLUTORD som fraai~ttr av denna rapport beatar halzds;trift~!iiaterialet i de ICvinnoliis t oriok,j sun1ingaru:l av e tt y orso:iarkiv och ett föreniriscarkiv. 7i har lrat~logiserat de ca. 1.l 00 fotografier som iili;iir i personarkivet. Jet Sterstar dock att katalogisera fotosralierna i f öreniilgsarkivet. De-ua r~ii)mrt ur.tsllkt som en viigledning f ör der son eventuzlit vill fortsatta detta arbete.

9 Arkivering av bilder : vägledning för hembygdsföreningar, kulturnämnder och museer. - Stockholn, s. : ill. - (9ap?ort / Riksantikvarioanbetet och Statens historiska museer ; 1978: 1 ) Losman, Beata: Kvinnohistori3kt arkiv och de Kvinnohistorislca samlingarna p& Göteborgs universitetsbiblioteke - (svensh arkiv-. snmfimdets skriftserie J 14, 1972, s ) ','lest ber&, Inser: Doi;u~nta-t;iolis-?erlisarhat inom onrudet f ci~i.~io?.~,?i i 3varige och övri;a r,o~di3ba l?kcler. - (~ibliotc?l~ariesamf undet meddelar i 7, 1975, s ) l;litt, Fia: Thorinsb. fotoarkivet i J?-tvi~a'3erg : ett?lirslag till katalogiserilig nem bl. - (specialarbete / TIiblioteks- högskolan : 29)

10 1 978: 1 L,K,P,B: s centrals tyralsemöte i SCockhoim 1913, 10 pera, Foto namngivna p% baksidan, Fal, Fotokopia 17x23, 1978:2 Studentmarsksikarna vid 3östrZttskongressen i Stockholm Foto a-b , 1 2 pers. namngivna, Fol, Fotokopia LJx29, 19?8:3 Tidevarvets redaktion, Ada Nilsson och Cagan Hermelin, Foto i, Totokopia 1 Sxl 7 i- 1 negativ. ;Sat3:4 Elsa Svartengren, Portratt. Foto 1 Fotokopia 12x1 7, l97o:5 Elsa Svartengran och Xlin Srande11, Fctcj t Fotokopia 17x 23, 1978:6 Kerstin Pesselgren bjuder p& kaffe 1 riksdagen, Stockhola, Fota , Fotokapla 17x20.?j73:7 Kerstin GesseZ~rec n. fl. Fatakopia, 1 6x21. Foto 1 t 771:8 Sommarkurs i Sandviken G*l).-pCot~ med bl, a, Kerstin Foto 1. Resselgren, Fotokopia 7 1 x :F Kerstin :Tesselgrt?ri irppvaktas 3% 7S-&rada&;.ar. av bl, a, Ida Foto 1 Fischer, Fotokopia 7 3x1 8, 1975: 1 Q Hers tin Besselgren 1942 Porträtt b Fotokopia 1 1 x1 7. Foto :qq Hush%llsskolan, Grevturega.t;an 44, Stockhola. Vrup-sfoto Foto 1. me& bl.a. Kerstin IT,esselgreri. Fstckopia 1 6x : l 2 Kerstin Besslgren p& 60-Zirsclagen. Fotokopia 1 8x24, Foto l. 1j/8:13 Ilemma hos Kerstin Hesselgren, RstnaSnavSgcn 13, SSockholm, Foto 1 c* 4, Fotokopia l 1 x1 6, l978:ld Kerstin Reaselgren yb fest h08 friherrkmar, Ellen von Fota 1, Pisten, Fotokopia 13x24, 1 978: 1 5 Kars tin Hes selgren f riksdagen. Fotokopia 12x1 8, Foto 1

11 Kerstin Eesselgren, Porträtt, Fot akopia? 3x1 8, Kopia av en blyertsteckning föreställande Kerstin Hesselgren Fotokopia 25x32. Kerstin Hesselgren. Porträtt. Fotokopia 1 3x1 8. Elever fran Kungl, Högre Lärarinneseminariet omkr, Fotokopior 6,5x1 S, 5. Gruppfoto med bl. a, Andrea Andsh, Karolina Widerström och Ada Xilsson, Fotokopia f2x15. Ruth Gustavsson m. Fotokopia 1 1 x1 6. Elsa Svartengren. Fortratt, Fotokopia 6x84 fl. uppvaktar Per Albin Hansson. Foto 1. Foto Fol. Foto 1. Fots 1. Foto 1. Bonorine Bermelin och Barbro 8. Fotokopia 6x1 1. Foto 1. Elisabeth Tam och cidentilierad kvinna, Fotokoyis 8,5x1 l, 5. 3araunank~nst i Elsa Svartengrens hen. Fotoko~ia S, 5x7 :, -'r nonorine och Casan Bemelin P Karl~kronn. Fo tokopisr l 0x14, &erta (?), Yogelstad. Fotukoyia?X1 :, Ebba ~~clgerscon, Ke~s-kin Resselgzen p4 Foto 1.. Foto 1, Foto 1. 3'i)iLo 1. r qoe, n, I > /O.L9 a-b EbSa Eolgersson och Elsa Svartengren, To tokopia 7x1 1, r Honorine HernelLn i. i.nge~~nd Fotokopia 6,5x? :, (?), Gerda Lundeqvist och Siri Derkert i dispyt, Fotokopia 8,5x9,5. Elisabeth Tann, Fotokogia 8,5x1!, Foto 3. Fota l*, Andrea Andrdn och d.idaa%f,li'ierad hinna, Foto 1. Tatokopia C, 7x7 7. Vakant Honorine Serneiin. Lotokogis i, 'j. Foto 7,

12 Foto au teckning föreställande Honorine Hermelin. Fotokopia 1 2x1 6. Elin Wagner och Honorine Hesmelin. Fotokopia 6,5x7. Gymnastik vid medborgarskolan, Fogelstad. 6x8, 5. Kerstin Hesselgren i riksdagens lunchrum. Fotokopia 11x14,5. Matilda Hedlund, Porträtt. Fotokopia 12x15 + 3st negativ p3 Mia och Matilda Hedlund. Karolina Widerström. Fortratt. Fotokopia 15~ st negativ. Skandinaviska Tan3lakarföreningena möte i Oslo Första gangen besökt av kvinnliga tandläkare. Fotokopia 12,5x17,5. Ingrid Bjerkas, prästvigd 1961 Q7 09, sockenpräst i Norge p4 ön Senja vid Norra Ishavet. Fotokopia 6x8,5. Alena Strulcovd, ung tjeckisk kyrkoherde, Negativ 6x8,5. Darina Bancfkov8. Tjeckisk luthersk präst. Vigd 1951, Negativ 6x8,5. Elisabeth Haseloff har vigt e tt par i Biidtlsdorf, juli Fotokopia 6x8. Pastor Claudia Bader i Warburg. Tysk luthersk präst i nattvardssn-d, Negativ 6x8,5. Maude Royden. Portratt, Fotokopia 1 0,5x15 abestsa T84;y Monsees, luthersk prgst sedan Kyrkoherde i Dordrsciit, Nederländerna. Fo tokapia 8,5x13,5. Hjalpeprast Elisabeth Fabricius med prost Sörensen p& Brefvinge prostgard FO t 0k0pi9 5 r 5x8 5 Kyrkoherde Alena Strukovd, Tjeckoslovakien och vicepastor Irmgard Schulz, Wiesbaden, Tyskland. Dop i Erikebergskyrkan, Uppsala f Fotokopia 9,5x14, d.' Foto 1 Foto 1 Fota 1. Foto 1 Foto 1.. Foto 1 Foto 1. Foto 3. Fata 1. Foto 1 r Foto 1. Foto l. Foto 1. Foto 1., Foto 1.

13 Darina Bancikova, präst, med tjeckiska lutherska Foto 1 konf imander vid Dol.nB Saliby, T jeckoslovakien. Fotokopia 9x1 3,5 Elisabeth Raseloff, Procession till installation i Foto 1 Mattaeikyrkan, Liibeck, Tyskland. Pingstdagen Fotokopia 10,5x14,5, Pastor Barbro Norsholm-Ct%hl i Uppsala domkyrka Foto vid fredsmusikuesper för Algeriets barn. Fotokopia 9x1 1,5. Pastor Barbro Norsholm-Ståhl och domprost R, Fredberger Foto 1. i Uppsala domkyrkas sakristia vid fredsmusikvesper för Algeriets barn, Fotokopia 8,5x12. Pastor Tity I.lonsees, luthersk kyrkoherde i Dordrecht, Foto 1 Nederländerna 1955, Fotokopia 6x8,5. Pastor Tity Monsees, luthersk präst, Dordrecht, Neder- Foto 1. länderna, Negativ 3,5x9, Pastor Hcnriette Modderman, reformer0 remonstrantpräst i Amsterdan, Nederländerna!949. Negativ 6x9, Fota 1 Vakant Elsie Chamberlain, präst, delegat vid Kyrkornas Världs- Foto 2, r%dsmöte i Evanston, England Fotokopia 1 2,5x17,5 Holländsk propagandateckning för fri abort. Utvikbar, Foto 2. Vykort 13x24,5, Holländsk proprgandateckning för fri abort. Vykort 1 0x1 5. Foto 2, Kvinnostrefk i Reykjavik, Island p& FY-dagen, inter- Foto 2, nationella hinnoaret Vykert 1 5~22.5 ned 48 t klis temarken, t talare vid Nordiska Kvinnors Samarbetakoqaitteskongresa, Foto 2. bo 3-5 $uni 1956, Märta Tam-Götlind, Uppsals, Eira Paunu, Finland, Karin Westman-Berg, Härnösand och Johanne Kris taff ersen, Odense p& Abo &ldsrdomsher. Fotokopia 1 6,5x23,5, Nordiska Kvinnors Sa~rbetskom3mitteskangress, Abo Foto juni 1956, Eira Paunu, Finland, Märta Tarm-Götlind, Uppsala och Johanne Kristoffersen, Odense. Fotokopia 16,5x23,5,

14 Fogelstad Gruppfoto med b1.a. Kerstin Hesselgren och Elin Wagner. Fotokopia 1 1 x1 5. Barbro Alving n. fl. Feto 2. Fotokopia 13,5x19,5. Studentskor fran Wallinska skolan, Stockholm Foto 3. Fotokopia 1 6x22.. Elisabeth Schmidt, pastor i Sete, Frankrike. Prastvigd 1?4-?.Foto 2. Porträtt. Fo tokopla 8x1 1 Pastor Helga Jensen i Arvika Född Foto 2. Pras tvigd Fotokopia 13x17,5. Pastor Helga Jensen vid pressmottagning hos Wfrta Tama- Foto 2. Götlind Fotokopia 1 7x21. Svensks Akademiens damniiddag Fotokopia 1 8x24. l Foto 2, 1 978: 73 a-b Svenska Akademislas dammiddag Foto 2. Fotokopia 18x24. Läsapparat f ör kvinnor som tvättar, ur "Det danske : Foto 2. (a) bogmarked" arg Dec. 196'1. Foto 3otokopia 20,5x28,5. Fal. (b) Elisabeth Djurle. Prästvigd i Storkyrkan, Stockholm. I Fota 2. Falmsöndagen Potokopia 6,5x9. l Pras tparet Caprea-Roff ler i Kilchberg (4) Foto 2. Fotokopia 6x8,5. Anna Howard Shaw Prästvigd i USA 1880 i Foto 2. Metodistprotestantiska kyrkan. Fotokopia 1 0x1 4. Efter prästvigning i Odense, Danmark dec Foto 2. Ordinand Elisabeth Fabricius, pastor Ruth Varmehren, pastor Johanne Andersen och kaldskaplan Edith Brennecke- Pe tersen. Fotokopia 8x12,5. Kerstin Hesselgren framför julkrubban i sitt hen, Bergsgatan 1 6, S tockholr. Fotokopia 1 8x1 895 Stenstorps kvinnliga röstrattsförening. Omkr pero. nanngivna p& baksidan. Fotokopia 9x1 7,5. 1 Foto 2. Foto 2.

15 Foto av angolesisk affisch som propagerar för den internationella kvinnadagen, Färgfotokopia 8,5x12,5. Elisabeth Hermodsson Porträtt. Fotokopia 1 0,5xl5. Elisabeth Hermodsson, Porträtt. Fotokopia 1 2x1 7,5. Album innehallande skolfoton från Vasa Flickskola (?) Göteborg, Fotokopior 19st 9x14. Foto 2. Foto 2. Foto 2. A3:1 Skolfoto. Maria Ahlberg med elever frbn Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 11x17. Skolfoto fr& Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto från Vasa Fliokskola, Göteborg. FO t okapis 1 1 x : 87 a-b Vasa Flickskola, Sötebo~g. G:m2~f~to. Fotokopior 1 1 x1 7. Vasa Flickskola, Göteborg. Gruppfoto med b1.a. Maria Ahlberg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto fr%n Vasa Flickakala, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 11x1 7, Skolfoto f xh Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Lärarinnor pb Vass Flickskola, Göteborg ned bl. a. Maria Ahlberg. Fotokopia 1 1,5x16. Tasa Klickskola, Göteborg. Gruppfoto. ~otoko~ia 11x1 5,5. Lucia, Vasa Flickskola, Göteborg (?). Fotokopia 18x24,5. Skolfoto med Maria Ahlberg (?) Vasa Flickskola (?) Fotokopia 1 1 x1 6.

16 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg (?) Potokopia 1 1 x1 6, Skolf oto fran Basa Flickskola, Göteborg ('2) Fotokopia 1 1 x : 101 a-b Skolfoto med Ilaria Ahlberg, ~aaa Ftickskola, ~ötebor~ (?) A3: 2 Fotokopia 1 1 x1 6. Skolf o to med Maria Ahlberg, Vasa Flickskola, ~ö teborg(?) A3 : 2 Fotokopia 1 0,5x16,5. Skolfoto med Maria Ahlberg, Vasa Flickskola, ~öteborg(?) A3:2 Fotokopia 11,5x15,5. Skolf oto, Vasa Flickskola, ~ötebor~(?) Fotokopia 11x16,5. Skolf oto med Maria Ahlberg, Vasa Flickskola, ~ötebor&(?) A3: 2 Fo tokooia 1 0.5~16. Skolf oto. Vasa Flickskola, Göteborg (?) A3:2 Fotokopia 1 0,'jxq 5,5, Skolf oto. Vasa Flickskola, Göteborg (?) A3:2 Fotokopia 11x16. Lärarinnor vid Vasa Flickskola, Göteborg med Maria Ahl- A3: 2 berg. Fotokopia 9x1 4. Skolf oto. Vasa Flickskola, Göteborg (?) Fotokopia 10,5x16. Tass Flickskola, Göiaborg. Crug?f 050. A3:2 Fotokopia 71x16, Skolfota fran Vasa Flickskola, Göteborg. FO t okopia 1 7x2 3. Skolfoto fr%n Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 7x23. Skolfoto från Vasa Flickskois, Göteborg. Fotokopia 17x23. - Skolfoto fran Vasa Flickskola, Göteborg Fotokopia 1 7x2 3. Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 1 7x23. Ckolfoto fr%n Vasa Flickskola, Göteborg. A3:2 FO tokopia 1 7x2 3

17 1978:115 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, A3:? Fotokopia 1 7x23. i978:116 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 1 7x :117 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, A3:2 Fotokopia 1 1 x1 6, 1978:118 Skolavslutning vid Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 16,5x22,5, 1978: 1 l 9 Emilia Fogelklou i Israel A1 :8 Fotokopia 8,5x11, 1/78:120 Emilia BogePklous fotoal~m, InnehAller foton från A1:lf familjen och från resor omkr Album 50 s.; 125 foton 1578: 121 Dagny Tborvall. Porträtt, AI :9 Fotokopia 9,4x :122 Emilia Fogelklous versalbum fr& vänner som innehiiller en A1:11 del foton bl, a, tidningsurklipp p& Fredrika Bremer och Selma Lagerlöf, 1978: 1 23 Dagny Thorvall i. Flackebo som gammal. kl :g Fotokepia 8,5x :124 Dagny Thorvall. Fortratt. Ai:9 Fotokopia 11x16,5, 1 978: 125 Dagny Thorvall m, fl, i Fl.nland. Al :g Fotokopia 8,5x11, 1978:126 Dagny Thorvall. Porträtt. Al :9 Fotokopia 17,5x23,5, 1/78:127 2 kvinnor pii en balkong. Oidentifierade. Fotokopia 11,5x19, 1978:128 Kvinna i f~lkdrakt~oidentifierad, Aj : 23 Fotokopia 1 1,5x14, i 978: 129 Emilia Fogelklou, Portratt, A? : 32 Fotok~pia 11x15, Emilia l?ogelklou, Porträtt. Fotokopia 11x : 132 Emilia Fogelklou, Porträtt, Fotokopia 5,5x6,5, 1978:133 Gruppfoto med bl, a. Emilia Fagelklou, Fotokopia 10,5x10,5, Vakan t

18 1978: 135 Gruspf o to med bl.a. Emilia Fogelklou. AI :2g Fotokopia 8,5x14. i 978:l j6 Emilia Fogelklous pass Fotokopia 4x : 137 Vakant 1978:138 Emilia Fogelklou som gammal. A1 : 32 Fotokopia 1 0,5xl : 139 Emilia Fogelklou p% baten lordanland, : 32 Fotokopia 1 0x1 4, : 140 Emilia Fogelklou troligtvis i si tt hem. Fotokopia 8,5x13, :141 Kvinna, oidentifierad. Porträtt. ~l:29 ~otokopia 10,3x :142 Rektor Karin Olofsson, Kalmar. * Alt32 Fotokopia 5x6, :144 Fil. dr. Hanna Neuter, Bild 7~10~ : 145 Baxn fran flyktinglägret ~ampen/~~ll, sommaren 1947.Gruppfoto. Fotokopia 6,5x8, :146 Famil3efoto. Oidentifierat. Fotokopia 9,5x9, : 1 47 Ondula? Partratt Q7 20. Fotokopia 7x : kvinnor framför buss. Oidentifierade Fotokopia 8x : 149 Hus vi d Hackspe ttsvagen 23.! 968. Fotokopia 8,5~12,5e 1978:150 En kvinna framför ett hus. Oidentifierat. Fotokopia 8,5x :152 Kvinna, oidentifierad, Porträtt. Fotokopia 4x4. Vakan t bi : 32 Vakant

19 l 978: arsf est p& Royal, Stockholm 1935, Oideptif ierat, Fotokopia 23,5x28, :155 Teckning föreställande Beth Henninge i historisk A4: 3 EOS tyni, Teckning 24,5x34,5 1978:156 En bildförteckning över bemärkta kvinnor utghgna A4:3 från Högre Lararinneseminariet samt över rektorer, lärarinnor m, fl. Ur Idun Tidningssida med foton, 1 978: 1 57 Akademiskt bildade kvinnors 25-&ss~ubileum 1 929, A484 Gruppfoto med bl, a, Beth Hennings, Fotokopia 1 6,5x2 3, 1 978: 1 58 Beth Hennings disputation , A4: 4 Fotokopia 1 8x :159 Idun, 1928, Fanny Alvings spex, A4: 9 Fotokopia 1 7x : 1 60 Beth Hennings vid disputationen , Porträtt, A4: 4 Fotokopia 1 8x :161 Doktorspromotion m. bl. a, Beth Hennings i Stadshuset, A4: 4 Stockholm Fotokopia 1 8x : 162 "Beths klubbw 1940 p& Gyllene Freden, Stockholm -. A4:4 a-b Stockholm. 7 pers, namngivna p% baksidan. Fotokopia 1 2x1 8 e 1978:163 Fest hos Y3tintanW (1da Gawell ~luaienthal) med bl, a. a4: 9 Beth Hennings. Fotokopia 1 8x : 1 64 "Beths klubbw p& Gyllene Freden, S tockholm 1940, a-b Gruppfoto. 5 pers. namngivna o& baksidan, Fotokopia 12x :&65 "Beths klubbw ph Gyllene Freden, Stockholm 1940, a- A4:4 Gruppfoto, i6 pers. namngivna o% bakpidan, Fotokopia l 2x : 1 66 Be th Hennings fes t tal p% Iduns sorre. Fotokopia 1 3x1 8, 1978:167 "Beths klubbw p& Gyllene Freden, Stockholm 1940, A4 t 4 Gruppfoto, Fotokopia 1 2x1 8,.i978:168 Iduns varfest Gruppfoto, ~otoko~i a l 8x24.

20 Iduns varfest, ma3 1929, Gruppfoto. Fotokopia 1 7x22. Karin Boye, Sista porträttet. Tidningsurklipp 6x8,5. Vakan t Nya Iduns varfest pa Gillet, Uppsala Fotskopia 1 7x23. Ida von Plomgren utklädd till man i gustaviansk kostyn. Fotokopia 16,5x22,5. Vakan t A4: 9 Lis Jacobsen. Porträtt. Fotokopia 10x1 3,5. Festen efter Beth Hennings doktorsdisputation Fotokopia 1 7x23 e Gina Leffler. Porträtt. Fotokopia 1 0x1 4,5. Vakant Gruppfoto ned bl, a, Y3tintant och Beth Hennings, Fotokopia 1 8x24, Gerda Springkorn, skulptris. Porträtt Fotokopia 18x25,5. Fest hemma hos Delsbostintan Ida Gawell Blumenthal. Fotokopia 1 8x24. Vakan t A4: 9 Vakant A4: 4 Vakan t A4: 9 Ett par p& Delsbostintans fest. Fotokopia 1 8x24. Vakant Delebostintan Ida Gawell Blumenthal. Porträtt. Fotokopia 11x14,5. A4: 9 flya Iduns varfest p& Gillet, Uppsala maj 1948 med bl. a, Beth Hennings (?) Fotokopia 11,5x18.

21 Iduntraff p& Karlavägen 1. Stockholm, ned bl, a, Beth Hennings Fotokopia 9,5x14,5. Nya Iduns v&rfest p& Gillet, Uppsala maj 1948, med bl. a. Beth Hennings (?) Fotokopia 1 1,Sxl 8. Karin Fjällbäck-Holmgren. Porträtt ur artikeln "Kvinnan, arbetslön och fackorganiaationm av Karin Fjällbäck-Holmgren Nr 22, Tidningsurklipp 6~7~5. Jenny Blicher Clausen, fru. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4x5,5. Gyrithe Lembcht, fru. Porträtt nr Huging Kalender Bild 4~5.5. Bertha Wegma~, frk. Porträtt ur Rugins Kalender -l 903 Bild 4x5,5* Anna Hjort, frk. Medlem av skolekommiasionen for Haderslevgades Skole, Danmark. Porträtt ur Augins Kalender ]Bild 4x5950 N. Nielsen, frk, praktiserande läkare. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4~5.5. Henriette Petersen, frk, inspektris vid Dronningensgades skole, Danmark. Porträtt ur Eiugins Kalender Bild 4x5,5* Internationella kvinnor%det vid styrelsemötet i Köpenhamn, juli Gruppfoto ur Hugins Kalender Bild 8x8,5, N. Zahle, frk. portratt ur Hugins Kalender Bild 4x5,5. Vakan t ~ 23 : Professorinnan Ch. Klein, fru. Porträtt ur Rugins A2: 3 Kalender Bild 4~5~5. Anna Huda, fil. dr. Porträtt ur Hugins Kalender A2:3 l sila 4x5,5.

22 S, Andersen, frk, bokbindare. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4x5950 Emm Kraft, frk. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4x5,5. Mathilde Fibiger lar ra Ilaphael) Porträtt ur Hugins Kalender Bild 595x8, 5. Idia Fibiger Porträtt ur Hugins Kalender Bild 7x9, Camilla Collet f, Wergoland Porträtt ur Hugins Kalender Bild 5~6~5. Louise Harbou f. Hellesen Porträtt ar Hugins Kalender Bild 5,5~8,5. Gehe jmradinde Andrae f. Schack Porträtt ur Hugins Kalender Bild 5,5x8,5. Marie Rorsing f. Schack Porträtt ur Hugins Kalender Bild 5,5x8,5. Pauline Worm Porträtt ur Hugins Kalender Biid 5,5~7,5. Fredrika Bremer i Porträtt ur Hugina Kalender Bild 6x9,5. Susette Maribo f. Kalender Bild 595x8. Dalgas Porträtt ur Hugins Geheimradinde Casse , Porträtt ur Hugins Kalender 1 904, Bild 5,5~8,5. Magdalene Thorsen f, Kragh l Porträtt ur Hugins Kalender Bild 6,5x9. Kris tine Fredriksen Portrat t ur Hugins Kalender Bild 5,5x8,5.

23 1978:218 Karin. Kihlman, Porträtt ur "Till Göteborgs a-b kvinnorn Tidningsurklipp 5,5x7 1978:219 Prästparet Caprea-Roffler. Negativ 6x9, 1978:220 Gulli Högbom, Porträtt ur Idun nr Tidningsurklipp 5x6. Foto :221 Lotten Edholm, Röda korsets kvinnliga ordförande till 88: 1 l 906. Fotokopia 10,5x14, :222 Fru Caprex-Roffler, präst. Foto 2. Negativ 6x9, 1978:223 Möte, Gruppfoto medbl, a. Elsasvartengren, Foto 2 Andrea ~ndrén och Honorine Hemelin. Fotokopia 9x1 1, :224 Gruppfoto med bl. a, Elsa Svartengren, Kerstin Hessel- Foto 2 gren.. Fotokopia 8,5x10,5 1978:225 Ellen Key och Lisa Hultin. Negativ 9x :226 Ellen Key. Porträtt. A6: 2 Vykort 5 ~ 8 ~ :227 Karin Kock, Porträtt ur Falukuriren i7: 1 Tidningsurklipp 5~7~5. 15) 78:228 F.K,P.R.:s möte med bl, a, Ebba Bolgersson, 1921 (y) A1 327 Fotokopia 22x : 229 Ebba Rolgerssons fotoalbum. Innehaller foton p& Fogelstadsförbundets medlemar, Album 41 s; 131 foton. 1978:230: Fogelstadsförbundets avslutningsfest i Lillehanmer, A Norge, 1955 (7) Fotokopia t 0x : 231 Vakan t 1 978: 232 Vakant 1 978: 233 Ebba Holgersssn och Bonorine Remelin. Fotokopia l Qxl5.

24 Arsmötet öppnas, Fogelstad 1917, med bl. a. Ebba Holgersson. ~otokopia 9x1 0. Ebba Holgersson med 2 oidentifierade kvinnor. Fotokopia 8,5x9. Elsa Brändström. Porträtt. Trycksak 8x11,5. Kerstin Hesselgrens hem. rilatsalen mot söder. Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgren m. fl. i eka, Brensvik Fotokopia 6,5x8,5. Kerstin Hesselgrens hem. Biblioteket. Fotokopia 10,5x10,5, Kerstin Hesselgrens hem. Matsalen mot nordväst. Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem. Sovnimmet. Fotokopia 10,5rl0,5. Kerstin Hesselgrens hem. Arbetsbordet, i bakgrunden biblioteket, Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem. Matsalen mot öster. Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem. Biblioteket mot öster, i bakgrunden hennes rum. Fotokopia 10,5xlO, 5, Kerstin Hesselgrens hem. Tamburen mot söder. Fotokopia 10,5~10,5e Kerstin Hesselgrens hem. Biblioteket och vardagsrummet mot Bergsgatan, Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem, Biblioteket mot vastsr. Fotokopia 10,5xl0,5. Kerstin Hesselgrens hem, Sovrummet. Fotokopia 10,5x10,5. Ammor pil barnhemmet Poupouni&re des Grands Magasins du Louvre, Frankrike. Vykor t 9x1 4.

25 Gruppfoto med bl. a. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 1 7x22. Barnsköterska med barn p& barnhemmet Pouponnibre des Grands Magasins du Louvre, Frankrike. Vykort 9x14. Barnsköterskor som badar barn p% barnhemet Pouponnibre des Grands Magasins du Louvre, Frankrike. Vykort 9x14. Gruppfoto utanför Skogssällskapets, statsarbetares ut spisningslokal vid Hökshult juni Fotokopia 1 0,5xq 2,5. Textilkompaniets kvinnliga arbetsdrut, speciellt utarbetad för industrier och yrkan, som använder kpinnlig arbetskraft. Godkänd av Statens Yrkesinspektrie Kerstin Hesselgren. Fotokopia 8.5~11 + bild 8,5x15. Kerstin Hesselgren som barn (?) Fotokopia 1 0,5x16. 5 okända kvinnor framför ett hus. Gertatorp, sommaren Fotokopia 8x1 0. Fabriksarbeterskor framför fabriken provar sina nya overaller. Potokopia 8,5x11. Studerande och arbeterskor, Södertuna Herrgard 1915, he ck er mans). Album 24 s; 19 foton. Middag med bl. a. Kerstin IIesselgren. Potokopia 13x1 8,5, Arbetare vid maskin. Fotokopia 9x11,5. Delegationen till USA 1919 med bl. a. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 9x15,5. Cellulosa,torha&in. (!,1askin dar kvinna blev skadad). Potokopia 13x18. Kerstin Hesselgren och Ingrid Göransson, Sandviken. 80 tokopia 1 3x1 8. Pabriksarbeterskor forevisar arbetsoveraller. Fotokopia 9x1 1,5 e

26 Kerstin Hesselgren med oidentifierad kvinna, Fotokopia 1 3x1 8. Gruppfoto med b1.a. Fotokopia 13x18 Kerstin Hesselgren, Fabriksarbeterskor förevisar arbetaoveraller bakifrh. Fotokopia 1 1,5x9 Kerstin Hesselgren talar, Fotokopia 1 3x1 8. Kerstin Hesselgren som barn. Fotokopia 5,5x9,5 Kerstin Besselgren. Genllve porträtt. Fotokopia 6x6,5. Kerstin Hesselgren i Norge, Fotokopia 7x1 0. Finlands Röda Kors haller en forsta-hjälpkurs för skogsarbetare. Fotokopia 8x11,5, Augusta Resselgren, Norrköping, Fotokopia 25,5x37,5. Gruppfoto med bl.&, Kerstin Resselgren och 23 namngivna kyska kvinnor på baksidan. r'otokopia 21 x28. Fabriksarbeterskor spelar brännboll med b1.a. Hesselgren. Fotokopia 9x11,5. Skidtävling f ör fabriksarbeterskor. Fo tókopia 9x1 2, FattigvArdskurs, Gruppfoto imed bl, a. Kerstin Hesselgren Fotokopia 1 7x22,5, Kerstin Nordiska Skolktiks1ararinnemötet i Göteborg * Kerstin Hesselgren ordförande. Fotokopia 1 3x1 8. ~attigvbrdskuro. Gruppfoto med bl. a, Kerstin Hesselgren. Fotokopia 17x22,5. Nordens Yrkesinspektrisers resa till Gustavsberg, Foton med vyer fran Gustavsberg. Albumblad 24x32; 5 foton. Jubileum hos Amelie Posse med bl,a. Kerstin Hesselgren. Troligen Gillet, Uppsala 1944, Fotokopia 9 7x23

27 Nordens Yrkesinspektrisers resa till Gustavsberg, 1923, Foton av Gustavsbergs arbetarbostäder, akola och tviittstuga. Albumblad 24x32; 4 foton. Vakant Sommarmöte 1923 hos doktorinnan Gritt p% Vamlands Eda, Bad- och Vattenkuranstalt med blma, Kerstin Hesselgren, Albumblad 24x32; 7 foton. Sommarmötet 1923 hos doktorinnan Gritt p& Värmlands Eda, Bad- och Vattenkuranstalt med b1.a. Kerstin Hesselgren. ~lburnblad 24x32; 8 foton. Ksrstin Hesse1.gren. Fortratt, Fotokopia 8,5x13. Kerstin Hesselgren, Portriitk. Fotokopia 17x22. Kerstin Hesselgren, Portratt. Fotokopia 14,5x19,5. Ker8 tin Hesselgren t 1941 Portratt, Fotokopia 9,5x13,5. Gruppfoto av oidentifierade kvinnor p& Nos2backe, Stockholm, Fotokopia 9.5~14.5. Kerstin Hesselgren, Porträtt. Fotokopia 7x1 0,S. Kerstin Resselgren framför sk%p, Fotokopia i 1,5x16. Kvinnokongress u.a. med b1.a. Xarie Michelet, Lady Aberdeen, Kerstin Hesselgren och utrikesminister Sandler. Fotokopia 12x14. Grupofoto av 27 namngivna kvinnor, Washington, USA, Trycksak 8x1 4, Kerstin Hesselgren och advokat Edith Sampson, USA p% lunch hos Yrkeskvinnors Samarbetsförbund Fotokopia 17,5x24. Kerstin Hes~~lgren framför sitt arbetsbord, Fotokopia 17x23,

ELIN WÄGNER I DALARNA

ELIN WÄGNER I DALARNA ELIN WÄGNER I DALARNA Av Elisabeth Auer Artikeln har ingått i Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2011 Dalablandning. Kring förra sekelskiftet öppnades hotell, pensionat och vilohem på många platser i Dalarna,

Läs mer

ORDFÖRANDENS RADER. För snart är den här, sommaren, så skynda er att njuta av våren! Kram Katarina. SWEA Oslo nr. 1/06. Styrelse för SWEA-Oslo

ORDFÖRANDENS RADER. För snart är den här, sommaren, så skynda er att njuta av våren! Kram Katarina. SWEA Oslo nr. 1/06. Styrelse för SWEA-Oslo SWEA bladet, Oslo nr. 1 2006 årg. 14 Adress: Postboks 2549 Solli 0202 Oslo www.chapters-swea.org/oslo/ Ansvarig utgivare: Katarina Silfverskiöld tel. 22 14 28 85 Redaktör: Maria Christophersen Hielte tel.

Läs mer

Tl kljlrunor Nrz"s4s. L%rrLokratlskt \)Arldsförlrund. Atla ntpa kte n. till pakten i fråga. Sveriges samtliga politiska partier stödde utrikesminister

Tl kljlrunor Nrzs4s. L%rrLokratlskt \)Arldsförlrund. Atla ntpa kte n. till pakten i fråga. Sveriges samtliga politiska partier stödde utrikesminister Tl kljlrunor Nrz"s4s L%rrLokratlskt \)Arldsförlrund Atla ntpa kte n Ett moln av en manshands storlek steg för 6-7 månader sedan upp över den västliga horisonten. Det växte och kom allt närmaz'e de tre

Läs mer

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg. 16 december 2003 nr. 2 Tema - Åstorp med omnejd Ur innehållet: Åstorps gamla gästgivaregård, Skanne killa, O. D. Krook, Elsa Andersson,

Läs mer

Stockholm I:s historia inför klubbens 80 årsjubileum 2015. Ur Svenska Dagbladets Årskrönika från 1935

Stockholm I:s historia inför klubbens 80 årsjubileum 2015. Ur Svenska Dagbladets Årskrönika från 1935 Stockholm I:s historia inför klubbens 80 årsjubileum 2015 Ur Svenska Dagbladets Årskrönika från 1935 Produktion Zonta Stockholm I Tryckning Åtta45, Stockholm 2015 Inledning Klubben har med ojämna intervall

Läs mer

PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR

PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR NUMMER 1 2010 HEJ! www.vimanskor.se Det är något särskilt med de där sista veckorna i februari, de går alltid så förvånande fort,

Läs mer

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 Annons IKEA Redaktionens rader Att planera utskicket av SWEA bladet strax efter ett skollov har sina nackdelar. T ex att många av våra medskribenter är på semester.

Läs mer

GILLESCOUTEN. Martine Lévy xmxmxm sid 5. Över land och hav sid 9. Möt Martine Lévy sid 6-7. Till Lövudden i Västerås den 14-15 okt

GILLESCOUTEN. Martine Lévy xmxmxm sid 5. Över land och hav sid 9. Möt Martine Lévy sid 6-7. Till Lövudden i Västerås den 14-15 okt GILLESCOUTEN Tidskrift för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 56 Nr 3 sept 2006 Martine Lévy xmxmxm sid 5 Över land och hav sid 9 Sjungande stenar i Bodö sid 4-5 Möt Martine Lévy sid 6-7 Till Lövudden

Läs mer

-bladet. 1-2013 Stockholm

-bladet. 1-2013 Stockholm -bladet 1-2013 Stockholm innehåll styrelsen SWEA Stockholms styrelse s 2 Ordföranderader 3 Nya styrelsen Information från redaktören Årsmötet 4-5 Språkstipendiet 6 Hemvändarträff Regionordförandens rader

Läs mer

För Sweor av Sweor. International. Swedish Women s Educational Association International, Inc. Forum 1/2006

För Sweor av Sweor. International. Swedish Women s Educational Association International, Inc. Forum 1/2006 För Sweor av Sweor Swedish Women s Educational Association International, Inc. International Forum 1/2006 Tina Nordström Årets Svenska Kvinna 2006 Wool warms you up in cold weather and cools you down when

Läs mer

Rönninge texter version 2015-08-04 22:21 Sid 1 av 25 Valter Isander

Rönninge texter version 2015-08-04 22:21 Sid 1 av 25 Valter Isander Rönninge texter version 2015-08-04 22:21 Sid 1 av 25 Texter om Rönninge.pdf nyast längst ned Införda av, Rönninge från juli 2014, valter.isander@telia.com Ditt bidrag kan mailas till Valter, tack! Införda

Läs mer

-bladet. Innehåll: Nr 1/2014 Stockholm

-bladet. Innehåll: Nr 1/2014 Stockholm -bladet Innehåll: Välkommen - till ett nytt SWEA-blad Att komma hem - hur är det? Regionen SWEA ProfS - yrkesnätet Sverigemiddagen Årsmötet - nya styrelsen Hemsidan Temagrupperna Möt SWEA ART Nr 1/2014

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr 1 2006

Läs mer

SWEA Bladet. Glada Sweor på utflykt i Danmark. Örestad. Sommaren 2009

SWEA Bladet. Glada Sweor på utflykt i Danmark. Örestad. Sommaren 2009 SWEA Bladet Sommaren 2009 Örestad Glada Sweor på utflykt i Danmark SWEA Örestad styrelse år 2009 Ordförande: Irma Nilsson Tfn: 0431-718 53 Tfn: Svea Örestad 0431-755 48 E-post: irma.nilsson@telia.com Vice

Läs mer

Med ett fritt sinne ett temanummer om liberalism

Med ett fritt sinne ett temanummer om liberalism arkivxet information från Arkiv Gävleborg årgång 17 2/2010 Valdagen 1948. Folke Löfgren delar ut valsedlar för Folkpartiet utanför Sankt Ansgars hus i Gävle. Med ett fritt sinne ett temanummer om liberalism

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 62 Nr 3 sept 2012. Framtiden för Scouternas folkhögskola och Kjesäters öde

Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 62 Nr 3 sept 2012. Framtiden för Scouternas folkhögskola och Kjesäters öde GILLESCOUTEN Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 62 Nr 3 sept 2012 Framtiden för Scouternas folkhögskola och Kjesäters öde Analysen fortsätter med flera röster, sid 3 4 Dalajamb 1979

Läs mer

ORDFÖRANDENS RADER. Trevlig läsning och så ses vi i vår! Katarina. SWEA Oslo nr. 2/06. Styrelse för SWEA-Oslo

ORDFÖRANDENS RADER. Trevlig läsning och så ses vi i vår! Katarina. SWEA Oslo nr. 2/06. Styrelse för SWEA-Oslo SWEA bladet, Oslo nr. 2 2006 årg. 14 Adress: Postboks 2549 Solli, 0202 Oslo www.chapters-swea.org/oslo Ansvarig utgivare: Katarina Silfverskiöld tel. 22 14 28 85 Redaktör: Maria Christophersen Hielte tel.

Läs mer

SWEA. Ett barn har hundra språk COLOSSEUM. En pratstund med Emilia Lodigiani. Från Filipstad till Rom ett konstnärsöde.

SWEA. Ett barn har hundra språk COLOSSEUM. En pratstund med Emilia Lodigiani. Från Filipstad till Rom ett konstnärsöde. SWEA xxxxxxxxxxx COLOSSEU COLOSSEUM Nr 1 Årgång 19, 30 Maj 2012 Ett barn har hundra språk Reggio Emilia En pratstund med Emilia Lodigiani Från Filipstad till Rom ett konstnärsöde SWEA Colosseum 1 xxxxxxxxxxx

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Välkomna att beställa boken! (ISBN 978-91-974907-4-0) Den kostar 200 SEK + porto Birger Sjöberg-sällskapet

Läs mer

GILLESCOUTEN. Tidskrift för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 56 Nr 1 febr 2007. Välkomna till Landsgilleting i Åhus 2-3 juni sid 7, 8, 9

GILLESCOUTEN. Tidskrift för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 56 Nr 1 febr 2007. Välkomna till Landsgilleting i Åhus 2-3 juni sid 7, 8, 9 GILLESCOUTEN Tidskrift för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 56 Nr 1 febr 2007 Välkomna till Landsgilleting i Åhus 2-3 juni sid 7, 8, 9 S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Box 2034, 141 02 Huddinge

Läs mer

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Nr. 3 2010 Fotograf: Emma Wieslander skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Michelles rader Hej läsare till SVEN nummer 3! Våren är här och hoppet om sommar

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

musik BIBLIOTEKSNYTT 25:-

musik BIBLIOTEKSNYTT 25:- musik BIBLIOTEKSNYTT 25:- nr.2 2015 KALENDARIUM 2015 IAML-konferens, New York 21 26 juni 2015 Bokmässan i Göteborg 24 27 september 2015, tema Ungern, Island och yttrandefriheten. Nordisk/Baltisk konferens

Läs mer

SYSKONBANDET. Nr 9, 2011 Årgång 103. Syskonbandare. ledarhund. Får man ta hunden med sig in i kyrkan? Läs om några medlemmars

SYSKONBANDET. Nr 9, 2011 Årgång 103. Syskonbandare. ledarhund. Får man ta hunden med sig in i kyrkan? Läs om några medlemmars Nr 9, 2011 Årgång 103 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Syskonbandare med ledarhund Får man ta hunden med sig in i kyrkan? Läs om några medlemmars erfarenheter i

Läs mer

Fortsättning på sidan 4

Fortsättning på sidan 4 Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 4 år 2001 Dambergsgatan 1 "Ring så öppnar vi" Presstopp! Den 19/1 "slår vi upp portarna"

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

,,,,', t,t EVa X M:oberg. Vad har hänt med jämställdheten under 1900-talet. Ingrid Segerstedt Wiberg om tidsandan.

,,,,', t,t EVa X M:oberg. Vad har hänt med jämställdheten under 1900-talet. Ingrid Segerstedt Wiberg om tidsandan. ,,,,' I, t,t EVa X M:oberg. Vad har hänt med jämställdheten under 1900-talet. Ingrid Segerstedt Wiberg om tidsandan. Vi Mänskor Nr 314 1999 I detta sekels och milleniums sista nummer av Vi Mänskor är det

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer