6 - - ANITA MAiR VIVEKA PIUNTHER EVA 'NILSSON MARIANNE SVERNST~M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 - - ANITA MAiR VIVEKA PIUNTHER EVA 'NILSSON MARIANNE SVERNST~M"

Transkript

1 6 - - 'P.: 'u -i Bibliat kolan Specialarbete c ANITA MAiR VIVEKA PIUNTHER EVA 'NILSSON MARIANNE SVERNST~M

2 KVINI\TOHISTORISKT ARKIV OCH DE KVINNOHISTORISKA. SAMLINGARNA PK GOTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. sid 1 Fotografierna i pers~narkivet...~~~~~~*~~.~~~~~~~~~ 1 Exempel p% fotokatalogiseringene~e~~~~m~~mm~~c~e~~~ee 3-4 GENERELLA P R O B L ~ V ~,...,. ~. ~ ~ ~. ~ 5 ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ Ovriga p r ~ b l e a. *......,... ~ ~. ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

3 K?INI~OHIBTGBISK ABCIV OCH DE ICVIITI~OHISTOEIS~ ShTn;IBGkZiIiA PK GOTEBORGS ~JIV~RSITET~BIBLIOT~~K bildades p& privat initiativ stiftelsen 1;vinnohistoriskt arkiv i Göteborg. I juli 1971 övergick verksamheten till Göteborgs universitetsbibliotek (UB) och det inrättades en bibliotekarietjänst. I srmband damed överlamriades arkivets samlingar till UB. Denna sektor av biblioteket fick namet Kvinnohistoriska s~mlingarna. Syftet med verks?,nheten är att fungera som en bibliografisk service för forskare, studerande, organisationer, nyndigheter samt allxärllieten. ;Terksaiaheten bestar av: Insanling och förteckxlande av handskriftsaaterial. 1 upprstiiande av bi3liografiska förteckningar över äldre och nutida litteratur i Enet. Denna dokumeiitationsverks.zmhet inne- bar en koutinue~lig bevllriling av böcker, rapporter, statliga utrednixi,ar, vetenskapliga uppsatser, tidskrifter, dagspress -,m. Förteckriinzen av detta naterial sker bade i cn ämnesords- och sn ilominalkatalog, 8 Pr.0.n ut,aes kvartalsvis bibliograf in "Rvini~ohistorislrt arkiv. Förteckning över nyutkomen litteraturn. Personarl~ivet Det insamlade handskriftsmaterialet frg~~l olika Irvi :nor ar f'dr- tecknat i en -,rk;ivf örteckliing. Varje kvinnas sci.mling f &r ett narner och materialet förvarm i boxar i UB:s niagasin. Detta personarkiv up_,,%r f-ör ri?irvar,::lde f örenii1gsarl:ivet utuör en del. till rh hyllmeter varriv Fotojrafierna i ~er~onarkivet Bla~d handslrrff tsnaterialet finns e3 rnangd f otogr:~?ir-r..t2 del av dessa %r izpptal;.i~a i arlrivförteckni3~en xen d& endclst som "20topzfiern, c3.v.s. de var inte spstematisesade. Men en stor del f:~nns gömda i annat naterial t.ex. i brev och var inte för- tecir~~ide. Dessutom fanns en del lösa fotografier son inte il?-;ick

4 i n&gon samling. Förutom dessa fotografier fanns en nangd vykort, tidningsurklipp och trycksaker. Det fanns alltså ingen fotokatalog, vilket gjorde det riycket svart att hitta ett speciellt fotograf i, Var uppgift var att upprätta en katalog över fotografierna. Eztersom vi inte hade nagon erfarmhet av fotokatalogisering, tog vi kontakt ned Suth Liedgren pe ::ordiska museet, dar det finils ett omfattande fotoarkiv. Dar fick vi tips p& ämnesord som de!lade upprättat och upplysniiig om en rapport som Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer hade gett ut: w.lrkiverins av bilder,.," Det finns ocksa ett specialarbete p& bibliotekshögskola^ nförslag till katalogisering ;%v Ehorinska sanlingarnan. Dessa rapsorter gav css en rd.lman uppfattning om fotokatnlogisering. Tfter diskussiori- ned "argareta Ber?ier, bibliotekarie vid Kvinrohis torislra samlinurarna, Iran vi överens om Iratalogkortenc utformning, och ntt vi skulle utg8 frhn de?imesord som mzn ai1- ~Rrider sig av dfir. T:ztalo$orte~ fick följa:lde utseende;

5 Amnesord Fotot s löpnummer -I- Htishållsarbet e: Utbildning 1978: 8 ~oto 1 Sommarkurs i Sandviken Gruppfoto med bl. a. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 11x15. - Utbildning: Hushallsarbet e 1978: 8 Foto 1 1 ~otot I placering s Beskrivning av fotot - Hesselgrer,, Kerstin 1978:8 Foto 1 Sommarkurs i Sandviken Gruppfoto med bl. 2. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 11x15. I Typ av bild2~lf;erial ock: forma*

6 De fotoalbum och albumblad som ingick i personarkivet katalogiserzdes på föl jar.de s5ts: Pogel~lou, Zailia 1978:120 61:11 Znilia Pogelklous fotoalbm. Innehaller foton Ir&n fzailjen och fr&n resor oukr Albu 5 0 s. : 1 25 foton, F Arbetsuiljö: Gustavsberg 1978: 202 ;114:Iil2 :;oxdans yrizesinaselrtrisers resa till Gustavsberg, Fotoil av. Gustavsbergs arbetarbostsder, skola och tvcittstuga. Albublad 24x32 : 4 foton. b t

7 Den information som fanns om varje fotografi var av varierande omfattning. Vissa saknade helt uppgifter eller hade väldigt f&. D& uppgifterna var skrivna för hand var de nariga gånger mycket svara att tyda. Dessa problem gjorde det svart att f& en konsekvent utformning av katalogkorten. Potografierna fick löpande iiumrering i den följd de registrern- des. Vi upprättade tv5 kataloger, en armesords- och en nummer- katalog. 3en förstnamndz ar i form av en kortkatalog och ska fun- gera som hjulprnedel vid sökande av foton i ett visst ämne eller av en viss person.!tumnerkatalogen ar i form av en lista och ska fungera som en kontroll över besthdet. Kär det gällde fotografier*ias arkivering kunde vi inte uppratta ett speciellt fotoarlciv. De fotografier som ing8r i personarkivet har ofta ett sazband med andra i~andlingar toex. brev och Inande inte tagas darifrh. I st3llet stoppade vi dem i 'kuvert och slcrev fotografiernas löpnumer utanpa. De lös... fotogrlfierna samlade v$ i speciella boxar. GETJERi3LL4 3RODL51J Identifikationsproblem Som tidigare nannts sakri.~de n$n;5a fotografier helt eller delvis upplys~ingizr on vad de föresttillde. Sarskilt de fotsrafier som helt saknade up2gifter föranledde problem vid identifikation och ärnnesordsklassificering. 7id försöken att identifiera fotografi- erna utgick vi fr2n bysgnader, Llader, harmode o.s.v. Oidentifi- erade personer jämförde vi med identifierade för att se am det fanns likheter. Vi anviinde oss aven av olika och lexikon t.ex. wrvindebevne~elsens hvem hvad hvor?". De hapdlin3ar son följde ned fotogrr,fierl!a kunde ocksa &e oss ledtr&dar. del fotografier lyckades vi x9,~orlunds identifiera med hjalp av 0vanståe:lde netoder, ncn nhga fiirblev oidentifierade. 9essa klzssifice~ades under 5rn~esordet "oidentifieratv. "örhoppningsvis koamer dessa fotografier s& s~hingom att bli identifierzde.

8 Urvalsproblem Som princip har vi endast tagit rned fotografier och negativ som, är intressanta ur kvianohistorisk sgnpu~git. Potografier p& man, barn, vissa lateriörer och miljöer har vi darfijr inte katalogi- serat. I en del fall sakr~udes fotokopior p& kvinnor som ingick i personarkivet. Vi fick d% katalogisera tidnings~~rklipp av relativt ~ o d kvalitet p& dessa. Gom tidigare nbimr~ts faniis aven eil man& vylrort och trycksaker. i)& dessa var relevanta för Smet ii~r de katalogiserats, Ovriga problzm P& gruppfotor; med ;liil~a nu.nn;i-iï~a Alvinnor kunde inte zlla f& ännesuppslag. Vi beslct att sätta $ranser vid tre.!?m en Toto- kopia har fler iiii tre ~ara~givi:a hir-r-or, fick kortet ett över- gripande Gnnecuppslag. SLUTORD som fraai~ttr av denna rapport beatar halzds;trift~!iiaterialet i de ICvinnoliis t oriok,j sun1ingaru:l av e tt y orso:iarkiv och ett föreniriscarkiv. 7i har lrat~logiserat de ca. 1.l 00 fotografier som iili;iir i personarkivet. Jet Sterstar dock att katalogisera fotosralierna i f öreniilgsarkivet. De-ua r~ii)mrt ur.tsllkt som en viigledning f ör der son eventuzlit vill fortsatta detta arbete.

9 Arkivering av bilder : vägledning för hembygdsföreningar, kulturnämnder och museer. - Stockholn, s. : ill. - (9ap?ort / Riksantikvarioanbetet och Statens historiska museer ; 1978: 1 ) Losman, Beata: Kvinnohistori3kt arkiv och de Kvinnohistorislca samlingarna p& Göteborgs universitetsbiblioteke - (svensh arkiv-. snmfimdets skriftserie J 14, 1972, s ) ','lest ber&, Inser: Doi;u~nta-t;iolis-?erlisarhat inom onrudet f ci~i.~io?.~,?i i 3varige och övri;a r,o~di3ba l?kcler. - (~ibliotc?l~ariesamf undet meddelar i 7, 1975, s ) l;litt, Fia: Thorinsb. fotoarkivet i J?-tvi~a'3erg : ett?lirslag till katalogiserilig nem bl. - (specialarbete / TIiblioteks- högskolan : 29)

10 1 978: 1 L,K,P,B: s centrals tyralsemöte i SCockhoim 1913, 10 pera, Foto namngivna p% baksidan, Fal, Fotokopia 17x23, 1978:2 Studentmarsksikarna vid 3östrZttskongressen i Stockholm Foto a-b , 1 2 pers. namngivna, Fol, Fotokopia LJx29, 19?8:3 Tidevarvets redaktion, Ada Nilsson och Cagan Hermelin, Foto i, Totokopia 1 Sxl 7 i- 1 negativ. ;Sat3:4 Elsa Svartengren, Portratt. Foto 1 Fotokopia 12x1 7, l97o:5 Elsa Svartengran och Xlin Srande11, Fctcj t Fotokopia 17x 23, 1978:6 Kerstin Pesselgren bjuder p& kaffe 1 riksdagen, Stockhola, Fota , Fotokapla 17x20.?j73:7 Kerstin GesseZ~rec n. fl. Fatakopia, 1 6x21. Foto 1 t 771:8 Sommarkurs i Sandviken G*l).-pCot~ med bl, a, Kerstin Foto 1. Resselgren, Fotokopia 7 1 x :F Kerstin :Tesselgrt?ri irppvaktas 3% 7S-&rada&;.ar. av bl, a, Ida Foto 1 Fischer, Fotokopia 7 3x1 8, 1975: 1 Q Hers tin Besselgren 1942 Porträtt b Fotokopia 1 1 x1 7. Foto :qq Hush%llsskolan, Grevturega.t;an 44, Stockhola. Vrup-sfoto Foto 1. me& bl.a. Kerstin IT,esselgreri. Fstckopia 1 6x : l 2 Kerstin Besslgren p& 60-Zirsclagen. Fotokopia 1 8x24, Foto l. 1j/8:13 Ilemma hos Kerstin Hesselgren, RstnaSnavSgcn 13, SSockholm, Foto 1 c* 4, Fotokopia l 1 x1 6, l978:ld Kerstin Reaselgren yb fest h08 friherrkmar, Ellen von Fota 1, Pisten, Fotokopia 13x24, 1 978: 1 5 Kars tin Hes selgren f riksdagen. Fotokopia 12x1 8, Foto 1

11 Kerstin Eesselgren, Porträtt, Fot akopia? 3x1 8, Kopia av en blyertsteckning föreställande Kerstin Hesselgren Fotokopia 25x32. Kerstin Hesselgren. Porträtt. Fotokopia 1 3x1 8. Elever fran Kungl, Högre Lärarinneseminariet omkr, Fotokopior 6,5x1 S, 5. Gruppfoto med bl. a, Andrea Andsh, Karolina Widerström och Ada Xilsson, Fotokopia f2x15. Ruth Gustavsson m. Fotokopia 1 1 x1 6. Elsa Svartengren. Fortratt, Fotokopia 6x84 fl. uppvaktar Per Albin Hansson. Foto 1. Foto Fol. Foto 1. Fots 1. Foto 1. Bonorine Bermelin och Barbro 8. Fotokopia 6x1 1. Foto 1. Elisabeth Tam och cidentilierad kvinna, Fotokoyis 8,5x1 l, 5. 3araunank~nst i Elsa Svartengrens hen. Fotoko~ia S, 5x7 :, -'r nonorine och Casan Bemelin P Karl~kronn. Fo tokopisr l 0x14, &erta (?), Yogelstad. Fotukoyia?X1 :, Ebba ~~clgerscon, Ke~s-kin Resselgzen p4 Foto 1.. Foto 1, Foto 1. 3'i)iLo 1. r qoe, n, I > /O.L9 a-b EbSa Eolgersson och Elsa Svartengren, To tokopia 7x1 1, r Honorine HernelLn i. i.nge~~nd Fotokopia 6,5x? :, (?), Gerda Lundeqvist och Siri Derkert i dispyt, Fotokopia 8,5x9,5. Elisabeth Tann, Fotokogia 8,5x1!, Foto 3. Fota l*, Andrea Andrdn och d.idaa%f,li'ierad hinna, Foto 1. Tatokopia C, 7x7 7. Vakant Honorine Serneiin. Lotokogis i, 'j. Foto 7,

12 Foto au teckning föreställande Honorine Hermelin. Fotokopia 1 2x1 6. Elin Wagner och Honorine Hesmelin. Fotokopia 6,5x7. Gymnastik vid medborgarskolan, Fogelstad. 6x8, 5. Kerstin Hesselgren i riksdagens lunchrum. Fotokopia 11x14,5. Matilda Hedlund, Porträtt. Fotokopia 12x15 + 3st negativ p3 Mia och Matilda Hedlund. Karolina Widerström. Fortratt. Fotokopia 15~ st negativ. Skandinaviska Tan3lakarföreningena möte i Oslo Första gangen besökt av kvinnliga tandläkare. Fotokopia 12,5x17,5. Ingrid Bjerkas, prästvigd 1961 Q7 09, sockenpräst i Norge p4 ön Senja vid Norra Ishavet. Fotokopia 6x8,5. Alena Strulcovd, ung tjeckisk kyrkoherde, Negativ 6x8,5. Darina Bancfkov8. Tjeckisk luthersk präst. Vigd 1951, Negativ 6x8,5. Elisabeth Haseloff har vigt e tt par i Biidtlsdorf, juli Fotokopia 6x8. Pastor Claudia Bader i Warburg. Tysk luthersk präst i nattvardssn-d, Negativ 6x8,5. Maude Royden. Portratt, Fotokopia 1 0,5x15 abestsa T84;y Monsees, luthersk prgst sedan Kyrkoherde i Dordrsciit, Nederländerna. Fo tokapia 8,5x13,5. Hjalpeprast Elisabeth Fabricius med prost Sörensen p& Brefvinge prostgard FO t 0k0pi9 5 r 5x8 5 Kyrkoherde Alena Strukovd, Tjeckoslovakien och vicepastor Irmgard Schulz, Wiesbaden, Tyskland. Dop i Erikebergskyrkan, Uppsala f Fotokopia 9,5x14, d.' Foto 1 Foto 1 Fota 1. Foto 1 Foto 1.. Foto 1 Foto 1. Foto 3. Fata 1. Foto 1 r Foto 1. Foto l. Foto 1. Foto 1., Foto 1.

13 Darina Bancikova, präst, med tjeckiska lutherska Foto 1 konf imander vid Dol.nB Saliby, T jeckoslovakien. Fotokopia 9x1 3,5 Elisabeth Raseloff, Procession till installation i Foto 1 Mattaeikyrkan, Liibeck, Tyskland. Pingstdagen Fotokopia 10,5x14,5, Pastor Barbro Norsholm-Ct%hl i Uppsala domkyrka Foto vid fredsmusikuesper för Algeriets barn. Fotokopia 9x1 1,5. Pastor Barbro Norsholm-Ståhl och domprost R, Fredberger Foto 1. i Uppsala domkyrkas sakristia vid fredsmusikvesper för Algeriets barn, Fotokopia 8,5x12. Pastor Tity I.lonsees, luthersk kyrkoherde i Dordrecht, Foto 1 Nederländerna 1955, Fotokopia 6x8,5. Pastor Tity Monsees, luthersk präst, Dordrecht, Neder- Foto 1. länderna, Negativ 3,5x9, Pastor Hcnriette Modderman, reformer0 remonstrantpräst i Amsterdan, Nederländerna!949. Negativ 6x9, Fota 1 Vakant Elsie Chamberlain, präst, delegat vid Kyrkornas Världs- Foto 2, r%dsmöte i Evanston, England Fotokopia 1 2,5x17,5 Holländsk propagandateckning för fri abort. Utvikbar, Foto 2. Vykort 13x24,5, Holländsk proprgandateckning för fri abort. Vykort 1 0x1 5. Foto 2, Kvinnostrefk i Reykjavik, Island p& FY-dagen, inter- Foto 2, nationella hinnoaret Vykert 1 5~22.5 ned 48 t klis temarken, t talare vid Nordiska Kvinnors Samarbetakoqaitteskongresa, Foto 2. bo 3-5 $uni 1956, Märta Tam-Götlind, Uppsals, Eira Paunu, Finland, Karin Westman-Berg, Härnösand och Johanne Kris taff ersen, Odense p& Abo &ldsrdomsher. Fotokopia 1 6,5x23,5, Nordiska Kvinnors Sa~rbetskom3mitteskangress, Abo Foto juni 1956, Eira Paunu, Finland, Märta Tarm-Götlind, Uppsala och Johanne Kristoffersen, Odense. Fotokopia 16,5x23,5,

14 Fogelstad Gruppfoto med b1.a. Kerstin Hesselgren och Elin Wagner. Fotokopia 1 1 x1 5. Barbro Alving n. fl. Feto 2. Fotokopia 13,5x19,5. Studentskor fran Wallinska skolan, Stockholm Foto 3. Fotokopia 1 6x22.. Elisabeth Schmidt, pastor i Sete, Frankrike. Prastvigd 1?4-?.Foto 2. Porträtt. Fo tokopla 8x1 1 Pastor Helga Jensen i Arvika Född Foto 2. Pras tvigd Fotokopia 13x17,5. Pastor Helga Jensen vid pressmottagning hos Wfrta Tama- Foto 2. Götlind Fotokopia 1 7x21. Svensks Akademiens damniiddag Fotokopia 1 8x24. l Foto 2, 1 978: 73 a-b Svenska Akademislas dammiddag Foto 2. Fotokopia 18x24. Läsapparat f ör kvinnor som tvättar, ur "Det danske : Foto 2. (a) bogmarked" arg Dec. 196'1. Foto 3otokopia 20,5x28,5. Fal. (b) Elisabeth Djurle. Prästvigd i Storkyrkan, Stockholm. I Fota 2. Falmsöndagen Potokopia 6,5x9. l Pras tparet Caprea-Roff ler i Kilchberg (4) Foto 2. Fotokopia 6x8,5. Anna Howard Shaw Prästvigd i USA 1880 i Foto 2. Metodistprotestantiska kyrkan. Fotokopia 1 0x1 4. Efter prästvigning i Odense, Danmark dec Foto 2. Ordinand Elisabeth Fabricius, pastor Ruth Varmehren, pastor Johanne Andersen och kaldskaplan Edith Brennecke- Pe tersen. Fotokopia 8x12,5. Kerstin Hesselgren framför julkrubban i sitt hen, Bergsgatan 1 6, S tockholr. Fotokopia 1 8x1 895 Stenstorps kvinnliga röstrattsförening. Omkr pero. nanngivna p& baksidan. Fotokopia 9x1 7,5. 1 Foto 2. Foto 2.

15 Foto av angolesisk affisch som propagerar för den internationella kvinnadagen, Färgfotokopia 8,5x12,5. Elisabeth Hermodsson Porträtt. Fotokopia 1 0,5xl5. Elisabeth Hermodsson, Porträtt. Fotokopia 1 2x1 7,5. Album innehallande skolfoton från Vasa Flickskola (?) Göteborg, Fotokopior 19st 9x14. Foto 2. Foto 2. Foto 2. A3:1 Skolfoto. Maria Ahlberg med elever frbn Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 11x17. Skolfoto fr& Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto från Vasa Fliokskola, Göteborg. FO t okapis 1 1 x : 87 a-b Vasa Flickskola, Sötebo~g. G:m2~f~to. Fotokopior 1 1 x1 7. Vasa Flickskola, Göteborg. Gruppfoto med b1.a. Maria Ahlberg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto fr%n Vasa Flickakala, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 11x1 7, Skolfoto f xh Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Lärarinnor pb Vass Flickskola, Göteborg ned bl. a. Maria Ahlberg. Fotokopia 1 1,5x16. Tasa Klickskola, Göteborg. Gruppfoto. ~otoko~ia 11x1 5,5. Lucia, Vasa Flickskola, Göteborg (?). Fotokopia 18x24,5. Skolfoto med Maria Ahlberg (?) Vasa Flickskola (?) Fotokopia 1 1 x1 6.

16 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg (?) Potokopia 1 1 x1 6, Skolf oto fran Basa Flickskola, Göteborg ('2) Fotokopia 1 1 x : 101 a-b Skolfoto med Ilaria Ahlberg, ~aaa Ftickskola, ~ötebor~ (?) A3: 2 Fotokopia 1 1 x1 6. Skolf o to med Maria Ahlberg, Vasa Flickskola, ~ö teborg(?) A3 : 2 Fotokopia 1 0,5x16,5. Skolfoto med Maria Ahlberg, Vasa Flickskola, ~öteborg(?) A3:2 Fotokopia 11,5x15,5. Skolf oto, Vasa Flickskola, ~ötebor~(?) Fotokopia 11x16,5. Skolf oto med Maria Ahlberg, Vasa Flickskola, ~ötebor&(?) A3: 2 Fo tokooia 1 0.5~16. Skolf oto. Vasa Flickskola, Göteborg (?) A3:2 Fotokopia 1 0,'jxq 5,5, Skolf oto. Vasa Flickskola, Göteborg (?) A3:2 Fotokopia 11x16. Lärarinnor vid Vasa Flickskola, Göteborg med Maria Ahl- A3: 2 berg. Fotokopia 9x1 4. Skolf oto. Vasa Flickskola, Göteborg (?) Fotokopia 10,5x16. Tass Flickskola, Göiaborg. Crug?f 050. A3:2 Fotokopia 71x16, Skolfota fran Vasa Flickskola, Göteborg. FO t okopia 1 7x2 3. Skolfoto fr%n Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 7x23. Skolfoto från Vasa Flickskois, Göteborg. Fotokopia 17x23. - Skolfoto fran Vasa Flickskola, Göteborg Fotokopia 1 7x2 3. Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 1 7x23. Ckolfoto fr%n Vasa Flickskola, Göteborg. A3:2 FO tokopia 1 7x2 3

17 1978:115 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, A3:? Fotokopia 1 7x23. i978:116 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 1 7x :117 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, A3:2 Fotokopia 1 1 x1 6, 1978:118 Skolavslutning vid Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 16,5x22,5, 1978: 1 l 9 Emilia Fogelklou i Israel A1 :8 Fotokopia 8,5x11, 1/78:120 Emilia BogePklous fotoal~m, InnehAller foton från A1:lf familjen och från resor omkr Album 50 s.; 125 foton 1578: 121 Dagny Tborvall. Porträtt, AI :9 Fotokopia 9,4x :122 Emilia Fogelklous versalbum fr& vänner som innehiiller en A1:11 del foton bl, a, tidningsurklipp p& Fredrika Bremer och Selma Lagerlöf, 1978: 1 23 Dagny Thorvall i. Flackebo som gammal. kl :g Fotokepia 8,5x :124 Dagny Thorvall. Fortratt. Ai:9 Fotokopia 11x16,5, 1 978: 125 Dagny Thorvall m, fl, i Fl.nland. Al :g Fotokopia 8,5x11, 1978:126 Dagny Thorvall. Porträtt. Al :9 Fotokopia 17,5x23,5, 1/78:127 2 kvinnor pii en balkong. Oidentifierade. Fotokopia 11,5x19, 1978:128 Kvinna i f~lkdrakt~oidentifierad, Aj : 23 Fotokopia 1 1,5x14, i 978: 129 Emilia Fogelklou, Portratt, A? : 32 Fotok~pia 11x15, Emilia l?ogelklou, Porträtt. Fotokopia 11x : 132 Emilia Fogelklou, Porträtt, Fotokopia 5,5x6,5, 1978:133 Gruppfoto med bl, a. Emilia Fagelklou, Fotokopia 10,5x10,5, Vakan t

18 1978: 135 Gruspf o to med bl.a. Emilia Fogelklou. AI :2g Fotokopia 8,5x14. i 978:l j6 Emilia Fogelklous pass Fotokopia 4x : 137 Vakant 1978:138 Emilia Fogelklou som gammal. A1 : 32 Fotokopia 1 0,5xl : 139 Emilia Fogelklou p% baten lordanland, : 32 Fotokopia 1 0x1 4, : 140 Emilia Fogelklou troligtvis i si tt hem. Fotokopia 8,5x13, :141 Kvinna, oidentifierad. Porträtt. ~l:29 ~otokopia 10,3x :142 Rektor Karin Olofsson, Kalmar. * Alt32 Fotokopia 5x6, :144 Fil. dr. Hanna Neuter, Bild 7~10~ : 145 Baxn fran flyktinglägret ~ampen/~~ll, sommaren 1947.Gruppfoto. Fotokopia 6,5x8, :146 Famil3efoto. Oidentifierat. Fotokopia 9,5x9, : 1 47 Ondula? Partratt Q7 20. Fotokopia 7x : kvinnor framför buss. Oidentifierade Fotokopia 8x : 149 Hus vi d Hackspe ttsvagen 23.! 968. Fotokopia 8,5~12,5e 1978:150 En kvinna framför ett hus. Oidentifierat. Fotokopia 8,5x :152 Kvinna, oidentifierad, Porträtt. Fotokopia 4x4. Vakan t bi : 32 Vakant

19 l 978: arsf est p& Royal, Stockholm 1935, Oideptif ierat, Fotokopia 23,5x28, :155 Teckning föreställande Beth Henninge i historisk A4: 3 EOS tyni, Teckning 24,5x34,5 1978:156 En bildförteckning över bemärkta kvinnor utghgna A4:3 från Högre Lararinneseminariet samt över rektorer, lärarinnor m, fl. Ur Idun Tidningssida med foton, 1 978: 1 57 Akademiskt bildade kvinnors 25-&ss~ubileum 1 929, A484 Gruppfoto med bl, a, Beth Hennings, Fotokopia 1 6,5x2 3, 1 978: 1 58 Beth Hennings disputation , A4: 4 Fotokopia 1 8x :159 Idun, 1928, Fanny Alvings spex, A4: 9 Fotokopia 1 7x : 1 60 Beth Hennings vid disputationen , Porträtt, A4: 4 Fotokopia 1 8x :161 Doktorspromotion m. bl. a, Beth Hennings i Stadshuset, A4: 4 Stockholm Fotokopia 1 8x : 162 "Beths klubbw 1940 p& Gyllene Freden, Stockholm -. A4:4 a-b Stockholm. 7 pers, namngivna p% baksidan. Fotokopia 1 2x1 8 e 1978:163 Fest hos Y3tintanW (1da Gawell ~luaienthal) med bl, a. a4: 9 Beth Hennings. Fotokopia 1 8x : 1 64 "Beths klubbw p& Gyllene Freden, S tockholm 1940, a-b Gruppfoto. 5 pers. namngivna o& baksidan, Fotokopia 12x :&65 "Beths klubbw ph Gyllene Freden, Stockholm 1940, a- A4:4 Gruppfoto, i6 pers. namngivna o% bakpidan, Fotokopia l 2x : 1 66 Be th Hennings fes t tal p% Iduns sorre. Fotokopia 1 3x1 8, 1978:167 "Beths klubbw p& Gyllene Freden, Stockholm 1940, A4 t 4 Gruppfoto, Fotokopia 1 2x1 8,.i978:168 Iduns varfest Gruppfoto, ~otoko~i a l 8x24.

20 Iduns varfest, ma3 1929, Gruppfoto. Fotokopia 1 7x22. Karin Boye, Sista porträttet. Tidningsurklipp 6x8,5. Vakan t Nya Iduns varfest pa Gillet, Uppsala Fotskopia 1 7x23. Ida von Plomgren utklädd till man i gustaviansk kostyn. Fotokopia 16,5x22,5. Vakan t A4: 9 Lis Jacobsen. Porträtt. Fotokopia 10x1 3,5. Festen efter Beth Hennings doktorsdisputation Fotokopia 1 7x23 e Gina Leffler. Porträtt. Fotokopia 1 0x1 4,5. Vakant Gruppfoto ned bl, a, Y3tintant och Beth Hennings, Fotokopia 1 8x24, Gerda Springkorn, skulptris. Porträtt Fotokopia 18x25,5. Fest hemma hos Delsbostintan Ida Gawell Blumenthal. Fotokopia 1 8x24. Vakan t A4: 9 Vakant A4: 4 Vakan t A4: 9 Ett par p& Delsbostintans fest. Fotokopia 1 8x24. Vakant Delebostintan Ida Gawell Blumenthal. Porträtt. Fotokopia 11x14,5. A4: 9 flya Iduns varfest p& Gillet, Uppsala maj 1948 med bl. a, Beth Hennings (?) Fotokopia 11,5x18.

21 Iduntraff p& Karlavägen 1. Stockholm, ned bl, a, Beth Hennings Fotokopia 9,5x14,5. Nya Iduns v&rfest p& Gillet, Uppsala maj 1948, med bl. a. Beth Hennings (?) Fotokopia 1 1,Sxl 8. Karin Fjällbäck-Holmgren. Porträtt ur artikeln "Kvinnan, arbetslön och fackorganiaationm av Karin Fjällbäck-Holmgren Nr 22, Tidningsurklipp 6~7~5. Jenny Blicher Clausen, fru. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4x5,5. Gyrithe Lembcht, fru. Porträtt nr Huging Kalender Bild 4~5.5. Bertha Wegma~, frk. Porträtt ur Rugins Kalender -l 903 Bild 4x5,5* Anna Hjort, frk. Medlem av skolekommiasionen for Haderslevgades Skole, Danmark. Porträtt ur Augins Kalender ]Bild 4x5950 N. Nielsen, frk, praktiserande läkare. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4~5.5. Henriette Petersen, frk, inspektris vid Dronningensgades skole, Danmark. Porträtt ur Eiugins Kalender Bild 4x5,5* Internationella kvinnor%det vid styrelsemötet i Köpenhamn, juli Gruppfoto ur Hugins Kalender Bild 8x8,5, N. Zahle, frk. portratt ur Hugins Kalender Bild 4x5,5. Vakan t ~ 23 : Professorinnan Ch. Klein, fru. Porträtt ur Rugins A2: 3 Kalender Bild 4~5~5. Anna Huda, fil. dr. Porträtt ur Hugins Kalender A2:3 l sila 4x5,5.

22 S, Andersen, frk, bokbindare. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4x5950 Emm Kraft, frk. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4x5,5. Mathilde Fibiger lar ra Ilaphael) Porträtt ur Hugins Kalender Bild 595x8, 5. Idia Fibiger Porträtt ur Hugins Kalender Bild 7x9, Camilla Collet f, Wergoland Porträtt ur Hugins Kalender Bild 5~6~5. Louise Harbou f. Hellesen Porträtt ar Hugins Kalender Bild 5,5~8,5. Gehe jmradinde Andrae f. Schack Porträtt ur Hugins Kalender Bild 5,5x8,5. Marie Rorsing f. Schack Porträtt ur Hugins Kalender Bild 5,5x8,5. Pauline Worm Porträtt ur Hugins Kalender Biid 5,5~7,5. Fredrika Bremer i Porträtt ur Hugina Kalender Bild 6x9,5. Susette Maribo f. Kalender Bild 595x8. Dalgas Porträtt ur Hugins Geheimradinde Casse , Porträtt ur Hugins Kalender 1 904, Bild 5,5~8,5. Magdalene Thorsen f, Kragh l Porträtt ur Hugins Kalender Bild 6,5x9. Kris tine Fredriksen Portrat t ur Hugins Kalender Bild 5,5x8,5.

23 1978:218 Karin. Kihlman, Porträtt ur "Till Göteborgs a-b kvinnorn Tidningsurklipp 5,5x7 1978:219 Prästparet Caprea-Roffler. Negativ 6x9, 1978:220 Gulli Högbom, Porträtt ur Idun nr Tidningsurklipp 5x6. Foto :221 Lotten Edholm, Röda korsets kvinnliga ordförande till 88: 1 l 906. Fotokopia 10,5x14, :222 Fru Caprex-Roffler, präst. Foto 2. Negativ 6x9, 1978:223 Möte, Gruppfoto medbl, a. Elsasvartengren, Foto 2 Andrea ~ndrén och Honorine Hemelin. Fotokopia 9x1 1, :224 Gruppfoto med bl. a, Elsa Svartengren, Kerstin Hessel- Foto 2 gren.. Fotokopia 8,5x10,5 1978:225 Ellen Key och Lisa Hultin. Negativ 9x :226 Ellen Key. Porträtt. A6: 2 Vykort 5 ~ 8 ~ :227 Karin Kock, Porträtt ur Falukuriren i7: 1 Tidningsurklipp 5~7~5. 15) 78:228 F.K,P.R.:s möte med bl, a, Ebba Bolgersson, 1921 (y) A1 327 Fotokopia 22x : 229 Ebba Rolgerssons fotoalbum. Innehaller foton p& Fogelstadsförbundets medlemar, Album 41 s; 131 foton. 1978:230: Fogelstadsförbundets avslutningsfest i Lillehanmer, A Norge, 1955 (7) Fotokopia t 0x : 231 Vakan t 1 978: 232 Vakant 1 978: 233 Ebba Holgersssn och Bonorine Remelin. Fotokopia l Qxl5.

24 Arsmötet öppnas, Fogelstad 1917, med bl. a. Ebba Holgersson. ~otokopia 9x1 0. Ebba Holgersson med 2 oidentifierade kvinnor. Fotokopia 8,5x9. Elsa Brändström. Porträtt. Trycksak 8x11,5. Kerstin Hesselgrens hem. rilatsalen mot söder. Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgren m. fl. i eka, Brensvik Fotokopia 6,5x8,5. Kerstin Hesselgrens hem. Biblioteket. Fotokopia 10,5x10,5, Kerstin Hesselgrens hem. Matsalen mot nordväst. Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem. Sovnimmet. Fotokopia 10,5rl0,5. Kerstin Hesselgrens hem. Arbetsbordet, i bakgrunden biblioteket, Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem. Matsalen mot öster. Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem. Biblioteket mot öster, i bakgrunden hennes rum. Fotokopia 10,5xlO, 5, Kerstin Hesselgrens hem. Tamburen mot söder. Fotokopia 10,5~10,5e Kerstin Hesselgrens hem. Biblioteket och vardagsrummet mot Bergsgatan, Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem, Biblioteket mot vastsr. Fotokopia 10,5xl0,5. Kerstin Hesselgrens hem, Sovrummet. Fotokopia 10,5x10,5. Ammor pil barnhemmet Poupouni&re des Grands Magasins du Louvre, Frankrike. Vykor t 9x1 4.

25 Gruppfoto med bl. a. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 1 7x22. Barnsköterska med barn p& barnhemmet Pouponnibre des Grands Magasins du Louvre, Frankrike. Vykort 9x14. Barnsköterskor som badar barn p% barnhemet Pouponnibre des Grands Magasins du Louvre, Frankrike. Vykort 9x14. Gruppfoto utanför Skogssällskapets, statsarbetares ut spisningslokal vid Hökshult juni Fotokopia 1 0,5xq 2,5. Textilkompaniets kvinnliga arbetsdrut, speciellt utarbetad för industrier och yrkan, som använder kpinnlig arbetskraft. Godkänd av Statens Yrkesinspektrie Kerstin Hesselgren. Fotokopia 8.5~11 + bild 8,5x15. Kerstin Hesselgren som barn (?) Fotokopia 1 0,5x16. 5 okända kvinnor framför ett hus. Gertatorp, sommaren Fotokopia 8x1 0. Fabriksarbeterskor framför fabriken provar sina nya overaller. Potokopia 8,5x11. Studerande och arbeterskor, Södertuna Herrgard 1915, he ck er mans). Album 24 s; 19 foton. Middag med bl. a. Kerstin IIesselgren. Potokopia 13x1 8,5, Arbetare vid maskin. Fotokopia 9x11,5. Delegationen till USA 1919 med bl. a. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 9x15,5. Cellulosa,torha&in. (!,1askin dar kvinna blev skadad). Potokopia 13x18. Kerstin Hesselgren och Ingrid Göransson, Sandviken. 80 tokopia 1 3x1 8. Pabriksarbeterskor forevisar arbetsoveraller. Fotokopia 9x1 1,5 e

26 Kerstin Hesselgren med oidentifierad kvinna, Fotokopia 1 3x1 8. Gruppfoto med b1.a. Fotokopia 13x18 Kerstin Hesselgren, Fabriksarbeterskor förevisar arbetaoveraller bakifrh. Fotokopia 1 1,5x9 Kerstin Hesselgren talar, Fotokopia 1 3x1 8. Kerstin Hesselgren som barn. Fotokopia 5,5x9,5 Kerstin Besselgren. Genllve porträtt. Fotokopia 6x6,5. Kerstin Hesselgren i Norge, Fotokopia 7x1 0. Finlands Röda Kors haller en forsta-hjälpkurs för skogsarbetare. Fotokopia 8x11,5, Augusta Resselgren, Norrköping, Fotokopia 25,5x37,5. Gruppfoto med bl.&, Kerstin Resselgren och 23 namngivna kyska kvinnor på baksidan. r'otokopia 21 x28. Fabriksarbeterskor spelar brännboll med b1.a. Hesselgren. Fotokopia 9x11,5. Skidtävling f ör fabriksarbeterskor. Fo tókopia 9x1 2, FattigvArdskurs, Gruppfoto imed bl, a. Kerstin Hesselgren Fotokopia 1 7x22,5, Kerstin Nordiska Skolktiks1ararinnemötet i Göteborg * Kerstin Hesselgren ordförande. Fotokopia 1 3x1 8. ~attigvbrdskuro. Gruppfoto med bl. a, Kerstin Hesselgren. Fotokopia 17x22,5. Nordens Yrkesinspektrisers resa till Gustavsberg, Foton med vyer fran Gustavsberg. Albumblad 24x32; 5 foton. Jubileum hos Amelie Posse med bl,a. Kerstin Hesselgren. Troligen Gillet, Uppsala 1944, Fotokopia 9 7x23

27 Nordens Yrkesinspektrisers resa till Gustavsberg, 1923, Foton av Gustavsbergs arbetarbostäder, akola och tviittstuga. Albumblad 24x32; 4 foton. Vakant Sommarmöte 1923 hos doktorinnan Gritt p% Vamlands Eda, Bad- och Vattenkuranstalt med blma, Kerstin Hesselgren, Albumblad 24x32; 7 foton. Sommarmötet 1923 hos doktorinnan Gritt p& Värmlands Eda, Bad- och Vattenkuranstalt med b1.a. Kerstin Hesselgren. ~lburnblad 24x32; 8 foton. Ksrstin Hesse1.gren. Fortratt, Fotokopia 8,5x13. Kerstin Hesselgren, Portriitk. Fotokopia 17x22. Kerstin Hesselgren, Portratt. Fotokopia 14,5x19,5. Ker8 tin Hesselgren t 1941 Portratt, Fotokopia 9,5x13,5. Gruppfoto av oidentifierade kvinnor p& Nos2backe, Stockholm, Fotokopia 9.5~14.5. Kerstin Hesselgren, Porträtt. Fotokopia 7x1 0,S. Kerstin Resselgren framför sk%p, Fotokopia i 1,5x16. Kvinnokongress u.a. med b1.a. Xarie Michelet, Lady Aberdeen, Kerstin Hesselgren och utrikesminister Sandler. Fotokopia 12x14. Grupofoto av 27 namngivna kvinnor, Washington, USA, Trycksak 8x1 4, Kerstin Hesselgren och advokat Edith Sampson, USA p% lunch hos Yrkeskvinnors Samarbetsförbund Fotokopia 17,5x24. Kerstin Hes~~lgren framför sitt arbetsbord, Fotokopia 17x23,

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Berith Backlund & Anna Sjödahl Hayman Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås 1 I vårt paper/föredrag kommer vi att presentera

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter C020/ ark0045.01 2015-11-25 Historik Historik för Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och 1967. Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Matilda Sezkir Emma Larsson Sofia Månsson Klara Laurell Nathalie Isaksson Lerum KK Minorer A

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Kata Dalström. Elsa Laula. Elise Ottesen-Jensen. Fadime Sahindal. aktivister. aktivister. aktivister. Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal

Kata Dalström. Elsa Laula. Elise Ottesen-Jensen. Fadime Sahindal. aktivister. aktivister. aktivister. Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal Kata Dalström Elsa Laula aktivister Kata Dalström Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal Kata Dalström Elsa Laula aktivister Elsa Laula Elise Ottesen-Jensen Fadime Sahindal aktivister Elise Ottesen-Jensen

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Trombäljen Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Trombäljen, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Huset i Hagen f.d. "Rotostugan",

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström

16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström 16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström 17-jan Anki Lind Lotta Enström Klara Haglund Emma Magnusson Josefine Kardyb 23-jan Elenor Landgren Jessica Eklund

Läs mer

Tidningskvinnor 1690-1960

Tidningskvinnor 1690-1960 vrk W? Kristina Lundgren & Birgitta Ney (red.) Tidningskvinnor 1690-1960 (& Studentlitteratur Inledning 7 Tryckeriänkorna och de första kvinnliga utgivarna 11 Fruntimmerstidningarna 15 Wendela Hebbe 24

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015 Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015 Fotografiet taget av Sven Nicklasson sida 1 Ordförande har ordet Till min stora glädje så har under sommaren Karin Boyes namn dykt upp många gånger och i många

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

F meter häck Vind 0, Alexandra Svensson -91 Åhus FIK 15,7m

F meter häck Vind 0, Alexandra Svensson -91 Åhus FIK 15,7m F17 100 meter Försök Heat 1 Vind 0,5 2007-05-20 1 Michelle Nilsson -90 Heleneholms IF 13,08 2 Sofie Beckvall -91 Eslövs AI 13,34 3 Isabella Lendt -91-91 IFK Trelleborg 13,43 4 Fredrika Rytter -90 Klippans

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

FEMINISTISK STADSVANDRING

FEMINISTISK STADSVANDRING FEMINISTISK STADSVANDRING Betydelsefulla årtal för Uppsala 1477 Universitetet grundas. 1872 Som första kvinnliga student skrivs Betty Pettersson in vid universitetet. 1883 Ellen Fries blir Sveriges första

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

Norrbottens orienteringsförbunds ungdomsläger 2013 LULEÅ 18-20 JUNI. I samverkan med Älvsby Folkhögskola

Norrbottens orienteringsförbunds ungdomsläger 2013 LULEÅ 18-20 JUNI. I samverkan med Älvsby Folkhögskola Norrbottens orienteringsförbunds ungdomsläger 2013 LULEÅ 18-20 JUNI I samverkan med Älvsby Folkhögskola Hej alla orienterande ungdomar! Dags för ännu ett nof-läger som i år går i Luleå där OK Renen är

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co Svenska kärleksbrev Urval och introduktioner av Kaj Attorps Lind & Co INNEHALL 11 Förord 13 Hugo Alfvén Till Alice Nordin, 30/_5 1898 Till Alice Nordin, 3/6 1898 Till Alice Nordin, odaterät, 1898 Ur Alice

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter. Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter. Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter s arkiv för rikskyrkliga uppgifter Handlingar rörande ärkebiskopens inomkyrkliga uppgifter A0 s arkiv för rikskyrkliga uppgifter Handlingar rörande biskopsvigningar A1a 1 1932-1948 2 1949-1957 3 1959-1966

Läs mer

EM-medaljer genom tiderna

EM-medaljer genom tiderna EM-medaljer genom tiderna FÄLTTÄVLAN 1976, Fontainebleu, Frankrike Lagsilver: Sverige (Agneta Ohm, Katarina Björling, Anna Nilsson, Gudrun Ahl) Individuellt Guld: Agneta Ohm, Sverige 1971, Stadskanaal,

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

FORZA LADY POWER OPEN 2010

FORZA LADY POWER OPEN 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher excl. WO-matcher:

Läs mer

SKARPÄNGSSKOLAN KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE. Skarpängsskolan Tel. exp: 08-55 55 83 01 Ljungmyrsvägen 20-24 Telefax: 08-473 04 80 187 46 Täby

SKARPÄNGSSKOLAN KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE. Skarpängsskolan Tel. exp: 08-55 55 83 01 Ljungmyrsvägen 20-24 Telefax: 08-473 04 80 187 46 Täby ARBETSLAG BLÅ: 6A, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B Tel: 08-55 55 83 23 Alsö, Caroline (Aö) 6B caroline.also@taby.se Arbetslagsledare/ Ankn. 8305 Augustson, Camilla (An) 6B camilla.augustson@taby.se Borg, Cecilia (Br)

Läs mer

KN 2015/138 Max Alton Stockholm Arbetsvistelse på Kuba mars 2015 Arbetsvistelse

KN 2015/138 Max Alton Stockholm Arbetsvistelse på Kuba mars 2015 Arbetsvistelse KN 2015/138 Max Alton Stockholm Arbetsvistelse på Kuba mars 2015 Arbetsvistelse 14 000 KN 2015/400 Ingrid Andersson Malmö Studievistelse i Italien jul-aug 2015 Studievistelse 11 000 KN 2015/755 Tuulikki

Läs mer

Resultat 56:e Götaälvrodden 29 september, 2007 Kungälv Göteborg Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultat 56:e Götaälvrodden 29 september, 2007 Kungälv Göteborg Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultat 56:e Götaälvrodden 29 september, 2007 Kungälv Göteborg Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Kungälvs RK Resultatlista Älvrodden 2007 1 (5) RESULTATLISTA GÖTAÄLVRODDEN,

Läs mer

Karis köpings marthaförening bildförteckning

Karis köpings marthaförening bildförteckning Karis köpings marthaförening bildförteckning Ua:1 Daga Hinds fotoalbum Innehåll: 31 st. svartvita foton (oid. personbilder och vyer från utfärder), 1950 60(?)-t. Tidningsurklipp och utdrag ur brev ang.

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2016

Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2016 Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2016 Tävlingsledning Fredrik Odelberg ### 0-5241235 fredrik.odelberg@telia.com Magnus Lindberg ### 6-1005177 ymerit@gmail.com Banläggare Fredrik Göransson 072-5525257

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD Tabell 1 I. Hans Koberg. Skomakare och borgare i Torneå stad 1636-74. Gift med Sara 1. Johan tabell 2 Tabell 2 II. Johan Koberg (från tabell 1). Borgare i Torneå stad 1678-85.

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

COMPETITION: INGES MINNESTÄVLING ClubComp CATEGORY: Minior - Girls FREE PROGRAM Pl Name Club TSS

COMPETITION: INGES MINNESTÄVLING ClubComp CATEGORY: Minior - Girls FREE PROGRAM Pl Name Club TSS CATEGORY: Minior - Girls TSS 1 Ida Lepenika Höörs KK 26,26 15,79 11,47 1,00 2 Lisa Lavin Tyringe KS 20,90 12,03 8,87 0,00 3 Charlotta Borglin Tyringe KS 20,02 10,29 9,73 0,00 4 Ebba Lind Osby KK 19,07

Läs mer

Muntliga Nationella prov Åk

Muntliga Nationella prov Åk Muntliga Nationella prov Åk 9 2015 13 mars 2015 Tid, plats och lärare för samtliga grupper. Svenska, engelska och matematik 2 Muntliga Nationella prov Åk 9 2015 Modul A 08.10 A:2 A:3 A:4 Tid KHR PBH ENM

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Gren 2 50m bröst poj 12 o ä ursimstid 47,5 sek 1 Adam Carlsson HSS 45,5 ursimning 2 Alexander Kargsten HSS 46,69 ursimning 3 Sean Stelling SSHK 55,54

Gren 2 50m bröst poj 12 o ä ursimstid 47,5 sek 1 Adam Carlsson HSS 45,5 ursimning 2 Alexander Kargsten HSS 46,69 ursimning 3 Sean Stelling SSHK 55,54 Gren 1 50 m bröst fl 12 o ä ursimstid 47,5 sek 1 Minje Karlsson HSS 45,21 ursimning 2 Sabrina Tallberg HSS 48,18 3 Elvira Andersson GSS 49,57 4 Lydia Jansson HSS 50,18 5 Molly Eriksson HSS 50,32 6 Magdalena

Läs mer

Märtha Brydolf Pionjär i Kristinehamn

Märtha Brydolf Pionjär i Kristinehamn Märtha Brydolf Pionjär i Kristinehamn Gunnel Hansson Uppväxt och ungdomsår Märtha Forssblad föddes 1868 på Sjöbonäs gård utanför Hjo som äldsta barn till patron Jacob Forssblad och hans hustru Augusta,

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

DM Stafett Västerbotten

DM Stafett Västerbotten MeOS 2011-08-20 20:42:19, s. 1/7 DM Stafett Västerbotten 2011-08-21 H21 11:00 3370 meter 1 IFK Umeå 1 1. Per Rönnlund 2. Fredrik Åhman 3. Per Rönnlund 4. Fredrik Åhman 2 Umeå OK 1 1. Henrik Johansson 306480

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet Ola Lönnqvist Från vaggan till graven Vi följer en person under 1800-talet Följ noga alla källor och sidor och se till att du förstår hur och var jag hittat informationen som jag skrivit av. På några ställen

Läs mer

Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer.

Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer. Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer. Året är 1916 Min mormor Gunhild Persson (1885-1975) och min morfar Karl Persson (1880-1940), bild enligt nedan, kommer för

Läs mer

Snöflingan 8 Februari 2014

Snöflingan 8 Februari 2014 Snöflingan 8 Februari 2014 Startlistor Klass: Miniorer C Grupp 1 1 Ida Brink Göteborgs Team o KK 2 Thilda Gianello Västra Frölunda KK 3 Molly Emilsson Västra Frölunda KK 4 Sofia Ullberg Göteborgs KK 5

Läs mer

Deltagarlista Gren 1-29

Deltagarlista Gren 1-29 Deltagarlista Gren 1-29 Tävling KM 2016 Utskriftsdatum 30 november 2016 Tävlingsort Götene Utskriftstid 19:22 Arrangör SK Götene Bassäng 25m Tävlingsdatum 03 december 2016 Gren 1, 50m Fjärilsim 13år o

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

SÖDRA DALA CUPEN 2015

SÖDRA DALA CUPEN 2015 SÖDRA DALA CUPEN 2015 Nilas Cup har som synes tills i år bytt namn till Södra Dala Cupen, i övrigt är det samma cup som förra året förutom att två klubbar tillkommit, SLK samt IFK Grängesb. Vilket är roligt

Läs mer

2000 Norge Nyskick Häftad

2000 Norge Nyskick Häftad Titel Efternamn Förnamn Tryckt Ort/område Skick Inb/Häft Övrigt Folklore och nationsbyggande i Norden Honko Lauri 1980 Norden Bra skick Häftad Stærke Egil i viking Petersen Palle 1980 sland Bra skick Häftad

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

Asarumsmashen 2006. 18-19 mar 2006

Asarumsmashen 2006. 18-19 mar 2006 18-19 mar 2006 Våra sponsorer Asarumssmashen 2006 BETALD ANNONSPLATS ICA Supermarket Asarum MB-Anläggningar EC-gruppen Fokessons Transport Våra sponsorer Asarumssmashen 2006 Behöver du hjälp med kalkylen?

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

KN 2015/6039 Hanna Andersson Upplands Väsby Turné i Norge dec 2015 Turné

KN 2015/6039 Hanna Andersson Upplands Väsby Turné i Norge dec 2015 Turné KN 2015/5729 Khabat Abas Abdulrazzak Göteborg Konsert i Storbritannien nov 2015 Konsert 4 000 KN 2015/6039 Hanna Andersson Upplands Väsby Turné i Norge dec 2015 Turné 10 000 KN 2015/6120 Lotta Andersson

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 52

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 52 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 52 Syskonen Carlsson Fogeryd 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

Storvretaklassikern löpning Resultat

Storvretaklassikern löpning Resultat Dam -8 år 1,7 km (resultat i boskatvsordning) Startnr Namn Klubb Mål 118 Almesjö Filippa 11:42 120 Andersson Agnes Storvreta IK 14:57 122 Andersson Klara Storvreta IK 14:28 119 Collby Rebecka 12:49 124

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE VSM 2013 sorganisation Fredag 16 augusti Tävlingsledare Bitr. tävlingsledare HANS LOFORS/ANDERS WETTERBERG LEIF KARLSSON Teknisk ledare MAGNUS ODÉN Sjukvård CAROLINE GYLLENHAMMAR Starter Starters FÖRBUNDS

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 Kolstad Mellangård Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 August Andersson (1869-1949) Ogift Anders Andersson (1874-1962) Hemmansbrukare gm Matilda Kristina Karlsson (1879-1959) f. i Ö Vingåker

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer