6 - - ANITA MAiR VIVEKA PIUNTHER EVA 'NILSSON MARIANNE SVERNST~M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 - - ANITA MAiR VIVEKA PIUNTHER EVA 'NILSSON MARIANNE SVERNST~M"

Transkript

1 6 - - 'P.: 'u -i Bibliat kolan Specialarbete c ANITA MAiR VIVEKA PIUNTHER EVA 'NILSSON MARIANNE SVERNST~M

2 KVINI\TOHISTORISKT ARKIV OCH DE KVINNOHISTORISKA. SAMLINGARNA PK GOTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. sid 1 Fotografierna i pers~narkivet...~~~~~~*~~.~~~~~~~~~ 1 Exempel p% fotokatalogiseringene~e~~~~m~~mm~~c~e~~~ee 3-4 GENERELLA P R O B L ~ V ~,...,. ~. ~ ~ ~. ~ 5 ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ Ovriga p r ~ b l e a. *......,... ~ ~. ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

3 K?INI~OHIBTGBISK ABCIV OCH DE ICVIITI~OHISTOEIS~ ShTn;IBGkZiIiA PK GOTEBORGS ~JIV~RSITET~BIBLIOT~~K bildades p& privat initiativ stiftelsen 1;vinnohistoriskt arkiv i Göteborg. I juli 1971 övergick verksamheten till Göteborgs universitetsbibliotek (UB) och det inrättades en bibliotekarietjänst. I srmband damed överlamriades arkivets samlingar till UB. Denna sektor av biblioteket fick namet Kvinnohistoriska s~mlingarna. Syftet med verks?,nheten är att fungera som en bibliografisk service för forskare, studerande, organisationer, nyndigheter samt allxärllieten. ;Terksaiaheten bestar av: Insanling och förteckxlande av handskriftsaaterial. 1 upprstiiande av bi3liografiska förteckningar över äldre och nutida litteratur i Enet. Denna dokumeiitationsverks.zmhet inne- bar en koutinue~lig bevllriling av böcker, rapporter, statliga utrednixi,ar, vetenskapliga uppsatser, tidskrifter, dagspress -,m. Förteckriinzen av detta naterial sker bade i cn ämnesords- och sn ilominalkatalog, 8 Pr.0.n ut,aes kvartalsvis bibliograf in "Rvini~ohistorislrt arkiv. Förteckning över nyutkomen litteraturn. Personarl~ivet Det insamlade handskriftsmaterialet frg~~l olika Irvi :nor ar f'dr- tecknat i en -,rk;ivf örteckliing. Varje kvinnas sci.mling f &r ett narner och materialet förvarm i boxar i UB:s niagasin. Detta personarkiv up_,,%r f-ör ri?irvar,::lde f örenii1gsarl:ivet utuör en del. till rh hyllmeter varriv Fotojrafierna i ~er~onarkivet Bla~d handslrrff tsnaterialet finns e3 rnangd f otogr:~?ir-r..t2 del av dessa %r izpptal;.i~a i arlrivförteckni3~en xen d& endclst som "20topzfiern, c3.v.s. de var inte spstematisesade. Men en stor del f:~nns gömda i annat naterial t.ex. i brev och var inte för- tecir~~ide. Dessutom fanns en del lösa fotografier son inte il?-;ick

4 i n&gon samling. Förutom dessa fotografier fanns en nangd vykort, tidningsurklipp och trycksaker. Det fanns alltså ingen fotokatalog, vilket gjorde det riycket svart att hitta ett speciellt fotograf i, Var uppgift var att upprätta en katalog över fotografierna. Eztersom vi inte hade nagon erfarmhet av fotokatalogisering, tog vi kontakt ned Suth Liedgren pe ::ordiska museet, dar det finils ett omfattande fotoarkiv. Dar fick vi tips p& ämnesord som de!lade upprättat och upplysniiig om en rapport som Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer hade gett ut: w.lrkiverins av bilder,.," Det finns ocksa ett specialarbete p& bibliotekshögskola^ nförslag till katalogisering ;%v Ehorinska sanlingarnan. Dessa rapsorter gav css en rd.lman uppfattning om fotokatnlogisering. Tfter diskussiori- ned "argareta Ber?ier, bibliotekarie vid Kvinrohis torislra samlinurarna, Iran vi överens om Iratalogkortenc utformning, och ntt vi skulle utg8 frhn de?imesord som mzn ai1- ~Rrider sig av dfir. T:ztalo$orte~ fick följa:lde utseende;

5 Amnesord Fotot s löpnummer -I- Htishållsarbet e: Utbildning 1978: 8 ~oto 1 Sommarkurs i Sandviken Gruppfoto med bl. a. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 11x15. - Utbildning: Hushallsarbet e 1978: 8 Foto 1 1 ~otot I placering s Beskrivning av fotot - Hesselgrer,, Kerstin 1978:8 Foto 1 Sommarkurs i Sandviken Gruppfoto med bl. 2. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 11x15. I Typ av bild2~lf;erial ock: forma*

6 De fotoalbum och albumblad som ingick i personarkivet katalogiserzdes på föl jar.de s5ts: Pogel~lou, Zailia 1978:120 61:11 Znilia Pogelklous fotoalbm. Innehaller foton Ir&n fzailjen och fr&n resor oukr Albu 5 0 s. : 1 25 foton, F Arbetsuiljö: Gustavsberg 1978: 202 ;114:Iil2 :;oxdans yrizesinaselrtrisers resa till Gustavsberg, Fotoil av. Gustavsbergs arbetarbostsder, skola och tvcittstuga. Albublad 24x32 : 4 foton. b t

7 Den information som fanns om varje fotografi var av varierande omfattning. Vissa saknade helt uppgifter eller hade väldigt f&. D& uppgifterna var skrivna för hand var de nariga gånger mycket svara att tyda. Dessa problem gjorde det svart att f& en konsekvent utformning av katalogkorten. Potografierna fick löpande iiumrering i den följd de registrern- des. Vi upprättade tv5 kataloger, en armesords- och en nummer- katalog. 3en förstnamndz ar i form av en kortkatalog och ska fun- gera som hjulprnedel vid sökande av foton i ett visst ämne eller av en viss person.!tumnerkatalogen ar i form av en lista och ska fungera som en kontroll över besthdet. Kär det gällde fotografier*ias arkivering kunde vi inte uppratta ett speciellt fotoarlciv. De fotografier som ing8r i personarkivet har ofta ett sazband med andra i~andlingar toex. brev och Inande inte tagas darifrh. I st3llet stoppade vi dem i 'kuvert och slcrev fotografiernas löpnumer utanpa. De lös... fotogrlfierna samlade v$ i speciella boxar. GETJERi3LL4 3RODL51J Identifikationsproblem Som tidigare nannts sakri.~de n$n;5a fotografier helt eller delvis upplys~ingizr on vad de föresttillde. Sarskilt de fotsrafier som helt saknade up2gifter föranledde problem vid identifikation och ärnnesordsklassificering. 7id försöken att identifiera fotografi- erna utgick vi fr2n bysgnader, Llader, harmode o.s.v. Oidentifi- erade personer jämförde vi med identifierade för att se am det fanns likheter. Vi anviinde oss aven av olika och lexikon t.ex. wrvindebevne~elsens hvem hvad hvor?". De hapdlin3ar son följde ned fotogrr,fierl!a kunde ocksa &e oss ledtr&dar. del fotografier lyckades vi x9,~orlunds identifiera med hjalp av 0vanståe:lde netoder, ncn nhga fiirblev oidentifierade. 9essa klzssifice~ades under 5rn~esordet "oidentifieratv. "örhoppningsvis koamer dessa fotografier s& s~hingom att bli identifierzde.

8 Urvalsproblem Som princip har vi endast tagit rned fotografier och negativ som, är intressanta ur kvianohistorisk sgnpu~git. Potografier p& man, barn, vissa lateriörer och miljöer har vi darfijr inte katalogi- serat. I en del fall sakr~udes fotokopior p& kvinnor som ingick i personarkivet. Vi fick d% katalogisera tidnings~~rklipp av relativt ~ o d kvalitet p& dessa. Gom tidigare nbimr~ts faniis aven eil man& vylrort och trycksaker. i)& dessa var relevanta för Smet ii~r de katalogiserats, Ovriga problzm P& gruppfotor; med ;liil~a nu.nn;i-iï~a Alvinnor kunde inte zlla f& ännesuppslag. Vi beslct att sätta $ranser vid tre.!?m en Toto- kopia har fler iiii tre ~ara~givi:a hir-r-or, fick kortet ett över- gripande Gnnecuppslag. SLUTORD som fraai~ttr av denna rapport beatar halzds;trift~!iiaterialet i de ICvinnoliis t oriok,j sun1ingaru:l av e tt y orso:iarkiv och ett föreniriscarkiv. 7i har lrat~logiserat de ca. 1.l 00 fotografier som iili;iir i personarkivet. Jet Sterstar dock att katalogisera fotosralierna i f öreniilgsarkivet. De-ua r~ii)mrt ur.tsllkt som en viigledning f ör der son eventuzlit vill fortsatta detta arbete.

9 Arkivering av bilder : vägledning för hembygdsföreningar, kulturnämnder och museer. - Stockholn, s. : ill. - (9ap?ort / Riksantikvarioanbetet och Statens historiska museer ; 1978: 1 ) Losman, Beata: Kvinnohistori3kt arkiv och de Kvinnohistorislca samlingarna p& Göteborgs universitetsbiblioteke - (svensh arkiv-. snmfimdets skriftserie J 14, 1972, s ) ','lest ber&, Inser: Doi;u~nta-t;iolis-?erlisarhat inom onrudet f ci~i.~io?.~,?i i 3varige och övri;a r,o~di3ba l?kcler. - (~ibliotc?l~ariesamf undet meddelar i 7, 1975, s ) l;litt, Fia: Thorinsb. fotoarkivet i J?-tvi~a'3erg : ett?lirslag till katalogiserilig nem bl. - (specialarbete / TIiblioteks- högskolan : 29)

10 1 978: 1 L,K,P,B: s centrals tyralsemöte i SCockhoim 1913, 10 pera, Foto namngivna p% baksidan, Fal, Fotokopia 17x23, 1978:2 Studentmarsksikarna vid 3östrZttskongressen i Stockholm Foto a-b , 1 2 pers. namngivna, Fol, Fotokopia LJx29, 19?8:3 Tidevarvets redaktion, Ada Nilsson och Cagan Hermelin, Foto i, Totokopia 1 Sxl 7 i- 1 negativ. ;Sat3:4 Elsa Svartengren, Portratt. Foto 1 Fotokopia 12x1 7, l97o:5 Elsa Svartengran och Xlin Srande11, Fctcj t Fotokopia 17x 23, 1978:6 Kerstin Pesselgren bjuder p& kaffe 1 riksdagen, Stockhola, Fota , Fotokapla 17x20.?j73:7 Kerstin GesseZ~rec n. fl. Fatakopia, 1 6x21. Foto 1 t 771:8 Sommarkurs i Sandviken G*l).-pCot~ med bl, a, Kerstin Foto 1. Resselgren, Fotokopia 7 1 x :F Kerstin :Tesselgrt?ri irppvaktas 3% 7S-&rada&;.ar. av bl, a, Ida Foto 1 Fischer, Fotokopia 7 3x1 8, 1975: 1 Q Hers tin Besselgren 1942 Porträtt b Fotokopia 1 1 x1 7. Foto :qq Hush%llsskolan, Grevturega.t;an 44, Stockhola. Vrup-sfoto Foto 1. me& bl.a. Kerstin IT,esselgreri. Fstckopia 1 6x : l 2 Kerstin Besslgren p& 60-Zirsclagen. Fotokopia 1 8x24, Foto l. 1j/8:13 Ilemma hos Kerstin Hesselgren, RstnaSnavSgcn 13, SSockholm, Foto 1 c* 4, Fotokopia l 1 x1 6, l978:ld Kerstin Reaselgren yb fest h08 friherrkmar, Ellen von Fota 1, Pisten, Fotokopia 13x24, 1 978: 1 5 Kars tin Hes selgren f riksdagen. Fotokopia 12x1 8, Foto 1

11 Kerstin Eesselgren, Porträtt, Fot akopia? 3x1 8, Kopia av en blyertsteckning föreställande Kerstin Hesselgren Fotokopia 25x32. Kerstin Hesselgren. Porträtt. Fotokopia 1 3x1 8. Elever fran Kungl, Högre Lärarinneseminariet omkr, Fotokopior 6,5x1 S, 5. Gruppfoto med bl. a, Andrea Andsh, Karolina Widerström och Ada Xilsson, Fotokopia f2x15. Ruth Gustavsson m. Fotokopia 1 1 x1 6. Elsa Svartengren. Fortratt, Fotokopia 6x84 fl. uppvaktar Per Albin Hansson. Foto 1. Foto Fol. Foto 1. Fots 1. Foto 1. Bonorine Bermelin och Barbro 8. Fotokopia 6x1 1. Foto 1. Elisabeth Tam och cidentilierad kvinna, Fotokoyis 8,5x1 l, 5. 3araunank~nst i Elsa Svartengrens hen. Fotoko~ia S, 5x7 :, -'r nonorine och Casan Bemelin P Karl~kronn. Fo tokopisr l 0x14, &erta (?), Yogelstad. Fotukoyia?X1 :, Ebba ~~clgerscon, Ke~s-kin Resselgzen p4 Foto 1.. Foto 1, Foto 1. 3'i)iLo 1. r qoe, n, I > /O.L9 a-b EbSa Eolgersson och Elsa Svartengren, To tokopia 7x1 1, r Honorine HernelLn i. i.nge~~nd Fotokopia 6,5x? :, (?), Gerda Lundeqvist och Siri Derkert i dispyt, Fotokopia 8,5x9,5. Elisabeth Tann, Fotokogia 8,5x1!, Foto 3. Fota l*, Andrea Andrdn och d.idaa%f,li'ierad hinna, Foto 1. Tatokopia C, 7x7 7. Vakant Honorine Serneiin. Lotokogis i, 'j. Foto 7,

12 Foto au teckning föreställande Honorine Hermelin. Fotokopia 1 2x1 6. Elin Wagner och Honorine Hesmelin. Fotokopia 6,5x7. Gymnastik vid medborgarskolan, Fogelstad. 6x8, 5. Kerstin Hesselgren i riksdagens lunchrum. Fotokopia 11x14,5. Matilda Hedlund, Porträtt. Fotokopia 12x15 + 3st negativ p3 Mia och Matilda Hedlund. Karolina Widerström. Fortratt. Fotokopia 15~ st negativ. Skandinaviska Tan3lakarföreningena möte i Oslo Första gangen besökt av kvinnliga tandläkare. Fotokopia 12,5x17,5. Ingrid Bjerkas, prästvigd 1961 Q7 09, sockenpräst i Norge p4 ön Senja vid Norra Ishavet. Fotokopia 6x8,5. Alena Strulcovd, ung tjeckisk kyrkoherde, Negativ 6x8,5. Darina Bancfkov8. Tjeckisk luthersk präst. Vigd 1951, Negativ 6x8,5. Elisabeth Haseloff har vigt e tt par i Biidtlsdorf, juli Fotokopia 6x8. Pastor Claudia Bader i Warburg. Tysk luthersk präst i nattvardssn-d, Negativ 6x8,5. Maude Royden. Portratt, Fotokopia 1 0,5x15 abestsa T84;y Monsees, luthersk prgst sedan Kyrkoherde i Dordrsciit, Nederländerna. Fo tokapia 8,5x13,5. Hjalpeprast Elisabeth Fabricius med prost Sörensen p& Brefvinge prostgard FO t 0k0pi9 5 r 5x8 5 Kyrkoherde Alena Strukovd, Tjeckoslovakien och vicepastor Irmgard Schulz, Wiesbaden, Tyskland. Dop i Erikebergskyrkan, Uppsala f Fotokopia 9,5x14, d.' Foto 1 Foto 1 Fota 1. Foto 1 Foto 1.. Foto 1 Foto 1. Foto 3. Fata 1. Foto 1 r Foto 1. Foto l. Foto 1. Foto 1., Foto 1.

13 Darina Bancikova, präst, med tjeckiska lutherska Foto 1 konf imander vid Dol.nB Saliby, T jeckoslovakien. Fotokopia 9x1 3,5 Elisabeth Raseloff, Procession till installation i Foto 1 Mattaeikyrkan, Liibeck, Tyskland. Pingstdagen Fotokopia 10,5x14,5, Pastor Barbro Norsholm-Ct%hl i Uppsala domkyrka Foto vid fredsmusikuesper för Algeriets barn. Fotokopia 9x1 1,5. Pastor Barbro Norsholm-Ståhl och domprost R, Fredberger Foto 1. i Uppsala domkyrkas sakristia vid fredsmusikvesper för Algeriets barn, Fotokopia 8,5x12. Pastor Tity I.lonsees, luthersk kyrkoherde i Dordrecht, Foto 1 Nederländerna 1955, Fotokopia 6x8,5. Pastor Tity Monsees, luthersk präst, Dordrecht, Neder- Foto 1. länderna, Negativ 3,5x9, Pastor Hcnriette Modderman, reformer0 remonstrantpräst i Amsterdan, Nederländerna!949. Negativ 6x9, Fota 1 Vakant Elsie Chamberlain, präst, delegat vid Kyrkornas Världs- Foto 2, r%dsmöte i Evanston, England Fotokopia 1 2,5x17,5 Holländsk propagandateckning för fri abort. Utvikbar, Foto 2. Vykort 13x24,5, Holländsk proprgandateckning för fri abort. Vykort 1 0x1 5. Foto 2, Kvinnostrefk i Reykjavik, Island p& FY-dagen, inter- Foto 2, nationella hinnoaret Vykert 1 5~22.5 ned 48 t klis temarken, t talare vid Nordiska Kvinnors Samarbetakoqaitteskongresa, Foto 2. bo 3-5 $uni 1956, Märta Tam-Götlind, Uppsals, Eira Paunu, Finland, Karin Westman-Berg, Härnösand och Johanne Kris taff ersen, Odense p& Abo &ldsrdomsher. Fotokopia 1 6,5x23,5, Nordiska Kvinnors Sa~rbetskom3mitteskangress, Abo Foto juni 1956, Eira Paunu, Finland, Märta Tarm-Götlind, Uppsala och Johanne Kristoffersen, Odense. Fotokopia 16,5x23,5,

14 Fogelstad Gruppfoto med b1.a. Kerstin Hesselgren och Elin Wagner. Fotokopia 1 1 x1 5. Barbro Alving n. fl. Feto 2. Fotokopia 13,5x19,5. Studentskor fran Wallinska skolan, Stockholm Foto 3. Fotokopia 1 6x22.. Elisabeth Schmidt, pastor i Sete, Frankrike. Prastvigd 1?4-?.Foto 2. Porträtt. Fo tokopla 8x1 1 Pastor Helga Jensen i Arvika Född Foto 2. Pras tvigd Fotokopia 13x17,5. Pastor Helga Jensen vid pressmottagning hos Wfrta Tama- Foto 2. Götlind Fotokopia 1 7x21. Svensks Akademiens damniiddag Fotokopia 1 8x24. l Foto 2, 1 978: 73 a-b Svenska Akademislas dammiddag Foto 2. Fotokopia 18x24. Läsapparat f ör kvinnor som tvättar, ur "Det danske : Foto 2. (a) bogmarked" arg Dec. 196'1. Foto 3otokopia 20,5x28,5. Fal. (b) Elisabeth Djurle. Prästvigd i Storkyrkan, Stockholm. I Fota 2. Falmsöndagen Potokopia 6,5x9. l Pras tparet Caprea-Roff ler i Kilchberg (4) Foto 2. Fotokopia 6x8,5. Anna Howard Shaw Prästvigd i USA 1880 i Foto 2. Metodistprotestantiska kyrkan. Fotokopia 1 0x1 4. Efter prästvigning i Odense, Danmark dec Foto 2. Ordinand Elisabeth Fabricius, pastor Ruth Varmehren, pastor Johanne Andersen och kaldskaplan Edith Brennecke- Pe tersen. Fotokopia 8x12,5. Kerstin Hesselgren framför julkrubban i sitt hen, Bergsgatan 1 6, S tockholr. Fotokopia 1 8x1 895 Stenstorps kvinnliga röstrattsförening. Omkr pero. nanngivna p& baksidan. Fotokopia 9x1 7,5. 1 Foto 2. Foto 2.

15 Foto av angolesisk affisch som propagerar för den internationella kvinnadagen, Färgfotokopia 8,5x12,5. Elisabeth Hermodsson Porträtt. Fotokopia 1 0,5xl5. Elisabeth Hermodsson, Porträtt. Fotokopia 1 2x1 7,5. Album innehallande skolfoton från Vasa Flickskola (?) Göteborg, Fotokopior 19st 9x14. Foto 2. Foto 2. Foto 2. A3:1 Skolfoto. Maria Ahlberg med elever frbn Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 11x17. Skolfoto fr& Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto från Vasa Fliokskola, Göteborg. FO t okapis 1 1 x : 87 a-b Vasa Flickskola, Sötebo~g. G:m2~f~to. Fotokopior 1 1 x1 7. Vasa Flickskola, Göteborg. Gruppfoto med b1.a. Maria Ahlberg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto fr%n Vasa Flickakala, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 11x1 7, Skolfoto f xh Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 1 x1 7. Lärarinnor pb Vass Flickskola, Göteborg ned bl. a. Maria Ahlberg. Fotokopia 1 1,5x16. Tasa Klickskola, Göteborg. Gruppfoto. ~otoko~ia 11x1 5,5. Lucia, Vasa Flickskola, Göteborg (?). Fotokopia 18x24,5. Skolfoto med Maria Ahlberg (?) Vasa Flickskola (?) Fotokopia 1 1 x1 6.

16 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg (?) Potokopia 1 1 x1 6, Skolf oto fran Basa Flickskola, Göteborg ('2) Fotokopia 1 1 x : 101 a-b Skolfoto med Ilaria Ahlberg, ~aaa Ftickskola, ~ötebor~ (?) A3: 2 Fotokopia 1 1 x1 6. Skolf o to med Maria Ahlberg, Vasa Flickskola, ~ö teborg(?) A3 : 2 Fotokopia 1 0,5x16,5. Skolfoto med Maria Ahlberg, Vasa Flickskola, ~öteborg(?) A3:2 Fotokopia 11,5x15,5. Skolf oto, Vasa Flickskola, ~ötebor~(?) Fotokopia 11x16,5. Skolf oto med Maria Ahlberg, Vasa Flickskola, ~ötebor&(?) A3: 2 Fo tokooia 1 0.5~16. Skolf oto. Vasa Flickskola, Göteborg (?) A3:2 Fotokopia 1 0,'jxq 5,5, Skolf oto. Vasa Flickskola, Göteborg (?) A3:2 Fotokopia 11x16. Lärarinnor vid Vasa Flickskola, Göteborg med Maria Ahl- A3: 2 berg. Fotokopia 9x1 4. Skolf oto. Vasa Flickskola, Göteborg (?) Fotokopia 10,5x16. Tass Flickskola, Göiaborg. Crug?f 050. A3:2 Fotokopia 71x16, Skolfota fran Vasa Flickskola, Göteborg. FO t okopia 1 7x2 3. Skolfoto fr%n Vasa Flickskola, Göteborg. Fotokopia 1 7x23. Skolfoto från Vasa Flickskois, Göteborg. Fotokopia 17x23. - Skolfoto fran Vasa Flickskola, Göteborg Fotokopia 1 7x2 3. Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 1 7x23. Ckolfoto fr%n Vasa Flickskola, Göteborg. A3:2 FO tokopia 1 7x2 3

17 1978:115 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, A3:? Fotokopia 1 7x23. i978:116 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 1 7x :117 Skolfoto från Vasa Flickskola, Göteborg, A3:2 Fotokopia 1 1 x1 6, 1978:118 Skolavslutning vid Vasa Flickskola, Göteborg, Fotokopia 16,5x22,5, 1978: 1 l 9 Emilia Fogelklou i Israel A1 :8 Fotokopia 8,5x11, 1/78:120 Emilia BogePklous fotoal~m, InnehAller foton från A1:lf familjen och från resor omkr Album 50 s.; 125 foton 1578: 121 Dagny Tborvall. Porträtt, AI :9 Fotokopia 9,4x :122 Emilia Fogelklous versalbum fr& vänner som innehiiller en A1:11 del foton bl, a, tidningsurklipp p& Fredrika Bremer och Selma Lagerlöf, 1978: 1 23 Dagny Thorvall i. Flackebo som gammal. kl :g Fotokepia 8,5x :124 Dagny Thorvall. Fortratt. Ai:9 Fotokopia 11x16,5, 1 978: 125 Dagny Thorvall m, fl, i Fl.nland. Al :g Fotokopia 8,5x11, 1978:126 Dagny Thorvall. Porträtt. Al :9 Fotokopia 17,5x23,5, 1/78:127 2 kvinnor pii en balkong. Oidentifierade. Fotokopia 11,5x19, 1978:128 Kvinna i f~lkdrakt~oidentifierad, Aj : 23 Fotokopia 1 1,5x14, i 978: 129 Emilia Fogelklou, Portratt, A? : 32 Fotok~pia 11x15, Emilia l?ogelklou, Porträtt. Fotokopia 11x : 132 Emilia Fogelklou, Porträtt, Fotokopia 5,5x6,5, 1978:133 Gruppfoto med bl, a. Emilia Fagelklou, Fotokopia 10,5x10,5, Vakan t

18 1978: 135 Gruspf o to med bl.a. Emilia Fogelklou. AI :2g Fotokopia 8,5x14. i 978:l j6 Emilia Fogelklous pass Fotokopia 4x : 137 Vakant 1978:138 Emilia Fogelklou som gammal. A1 : 32 Fotokopia 1 0,5xl : 139 Emilia Fogelklou p% baten lordanland, : 32 Fotokopia 1 0x1 4, : 140 Emilia Fogelklou troligtvis i si tt hem. Fotokopia 8,5x13, :141 Kvinna, oidentifierad. Porträtt. ~l:29 ~otokopia 10,3x :142 Rektor Karin Olofsson, Kalmar. * Alt32 Fotokopia 5x6, :144 Fil. dr. Hanna Neuter, Bild 7~10~ : 145 Baxn fran flyktinglägret ~ampen/~~ll, sommaren 1947.Gruppfoto. Fotokopia 6,5x8, :146 Famil3efoto. Oidentifierat. Fotokopia 9,5x9, : 1 47 Ondula? Partratt Q7 20. Fotokopia 7x : kvinnor framför buss. Oidentifierade Fotokopia 8x : 149 Hus vi d Hackspe ttsvagen 23.! 968. Fotokopia 8,5~12,5e 1978:150 En kvinna framför ett hus. Oidentifierat. Fotokopia 8,5x :152 Kvinna, oidentifierad, Porträtt. Fotokopia 4x4. Vakan t bi : 32 Vakant

19 l 978: arsf est p& Royal, Stockholm 1935, Oideptif ierat, Fotokopia 23,5x28, :155 Teckning föreställande Beth Henninge i historisk A4: 3 EOS tyni, Teckning 24,5x34,5 1978:156 En bildförteckning över bemärkta kvinnor utghgna A4:3 från Högre Lararinneseminariet samt över rektorer, lärarinnor m, fl. Ur Idun Tidningssida med foton, 1 978: 1 57 Akademiskt bildade kvinnors 25-&ss~ubileum 1 929, A484 Gruppfoto med bl, a, Beth Hennings, Fotokopia 1 6,5x2 3, 1 978: 1 58 Beth Hennings disputation , A4: 4 Fotokopia 1 8x :159 Idun, 1928, Fanny Alvings spex, A4: 9 Fotokopia 1 7x : 1 60 Beth Hennings vid disputationen , Porträtt, A4: 4 Fotokopia 1 8x :161 Doktorspromotion m. bl. a, Beth Hennings i Stadshuset, A4: 4 Stockholm Fotokopia 1 8x : 162 "Beths klubbw 1940 p& Gyllene Freden, Stockholm -. A4:4 a-b Stockholm. 7 pers, namngivna p% baksidan. Fotokopia 1 2x1 8 e 1978:163 Fest hos Y3tintanW (1da Gawell ~luaienthal) med bl, a. a4: 9 Beth Hennings. Fotokopia 1 8x : 1 64 "Beths klubbw p& Gyllene Freden, S tockholm 1940, a-b Gruppfoto. 5 pers. namngivna o& baksidan, Fotokopia 12x :&65 "Beths klubbw ph Gyllene Freden, Stockholm 1940, a- A4:4 Gruppfoto, i6 pers. namngivna o% bakpidan, Fotokopia l 2x : 1 66 Be th Hennings fes t tal p% Iduns sorre. Fotokopia 1 3x1 8, 1978:167 "Beths klubbw p& Gyllene Freden, Stockholm 1940, A4 t 4 Gruppfoto, Fotokopia 1 2x1 8,.i978:168 Iduns varfest Gruppfoto, ~otoko~i a l 8x24.

20 Iduns varfest, ma3 1929, Gruppfoto. Fotokopia 1 7x22. Karin Boye, Sista porträttet. Tidningsurklipp 6x8,5. Vakan t Nya Iduns varfest pa Gillet, Uppsala Fotskopia 1 7x23. Ida von Plomgren utklädd till man i gustaviansk kostyn. Fotokopia 16,5x22,5. Vakan t A4: 9 Lis Jacobsen. Porträtt. Fotokopia 10x1 3,5. Festen efter Beth Hennings doktorsdisputation Fotokopia 1 7x23 e Gina Leffler. Porträtt. Fotokopia 1 0x1 4,5. Vakant Gruppfoto ned bl, a, Y3tintant och Beth Hennings, Fotokopia 1 8x24, Gerda Springkorn, skulptris. Porträtt Fotokopia 18x25,5. Fest hemma hos Delsbostintan Ida Gawell Blumenthal. Fotokopia 1 8x24. Vakan t A4: 9 Vakant A4: 4 Vakan t A4: 9 Ett par p& Delsbostintans fest. Fotokopia 1 8x24. Vakant Delebostintan Ida Gawell Blumenthal. Porträtt. Fotokopia 11x14,5. A4: 9 flya Iduns varfest p& Gillet, Uppsala maj 1948 med bl. a, Beth Hennings (?) Fotokopia 11,5x18.

21 Iduntraff p& Karlavägen 1. Stockholm, ned bl, a, Beth Hennings Fotokopia 9,5x14,5. Nya Iduns v&rfest p& Gillet, Uppsala maj 1948, med bl. a. Beth Hennings (?) Fotokopia 1 1,Sxl 8. Karin Fjällbäck-Holmgren. Porträtt ur artikeln "Kvinnan, arbetslön och fackorganiaationm av Karin Fjällbäck-Holmgren Nr 22, Tidningsurklipp 6~7~5. Jenny Blicher Clausen, fru. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4x5,5. Gyrithe Lembcht, fru. Porträtt nr Huging Kalender Bild 4~5.5. Bertha Wegma~, frk. Porträtt ur Rugins Kalender -l 903 Bild 4x5,5* Anna Hjort, frk. Medlem av skolekommiasionen for Haderslevgades Skole, Danmark. Porträtt ur Augins Kalender ]Bild 4x5950 N. Nielsen, frk, praktiserande läkare. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4~5.5. Henriette Petersen, frk, inspektris vid Dronningensgades skole, Danmark. Porträtt ur Eiugins Kalender Bild 4x5,5* Internationella kvinnor%det vid styrelsemötet i Köpenhamn, juli Gruppfoto ur Hugins Kalender Bild 8x8,5, N. Zahle, frk. portratt ur Hugins Kalender Bild 4x5,5. Vakan t ~ 23 : Professorinnan Ch. Klein, fru. Porträtt ur Rugins A2: 3 Kalender Bild 4~5~5. Anna Huda, fil. dr. Porträtt ur Hugins Kalender A2:3 l sila 4x5,5.

22 S, Andersen, frk, bokbindare. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4x5950 Emm Kraft, frk. Porträtt ur Hugins Kalender Bild 4x5,5. Mathilde Fibiger lar ra Ilaphael) Porträtt ur Hugins Kalender Bild 595x8, 5. Idia Fibiger Porträtt ur Hugins Kalender Bild 7x9, Camilla Collet f, Wergoland Porträtt ur Hugins Kalender Bild 5~6~5. Louise Harbou f. Hellesen Porträtt ar Hugins Kalender Bild 5,5~8,5. Gehe jmradinde Andrae f. Schack Porträtt ur Hugins Kalender Bild 5,5x8,5. Marie Rorsing f. Schack Porträtt ur Hugins Kalender Bild 5,5x8,5. Pauline Worm Porträtt ur Hugins Kalender Biid 5,5~7,5. Fredrika Bremer i Porträtt ur Hugina Kalender Bild 6x9,5. Susette Maribo f. Kalender Bild 595x8. Dalgas Porträtt ur Hugins Geheimradinde Casse , Porträtt ur Hugins Kalender 1 904, Bild 5,5~8,5. Magdalene Thorsen f, Kragh l Porträtt ur Hugins Kalender Bild 6,5x9. Kris tine Fredriksen Portrat t ur Hugins Kalender Bild 5,5x8,5.

23 1978:218 Karin. Kihlman, Porträtt ur "Till Göteborgs a-b kvinnorn Tidningsurklipp 5,5x7 1978:219 Prästparet Caprea-Roffler. Negativ 6x9, 1978:220 Gulli Högbom, Porträtt ur Idun nr Tidningsurklipp 5x6. Foto :221 Lotten Edholm, Röda korsets kvinnliga ordförande till 88: 1 l 906. Fotokopia 10,5x14, :222 Fru Caprex-Roffler, präst. Foto 2. Negativ 6x9, 1978:223 Möte, Gruppfoto medbl, a. Elsasvartengren, Foto 2 Andrea ~ndrén och Honorine Hemelin. Fotokopia 9x1 1, :224 Gruppfoto med bl. a, Elsa Svartengren, Kerstin Hessel- Foto 2 gren.. Fotokopia 8,5x10,5 1978:225 Ellen Key och Lisa Hultin. Negativ 9x :226 Ellen Key. Porträtt. A6: 2 Vykort 5 ~ 8 ~ :227 Karin Kock, Porträtt ur Falukuriren i7: 1 Tidningsurklipp 5~7~5. 15) 78:228 F.K,P.R.:s möte med bl, a, Ebba Bolgersson, 1921 (y) A1 327 Fotokopia 22x : 229 Ebba Rolgerssons fotoalbum. Innehaller foton p& Fogelstadsförbundets medlemar, Album 41 s; 131 foton. 1978:230: Fogelstadsförbundets avslutningsfest i Lillehanmer, A Norge, 1955 (7) Fotokopia t 0x : 231 Vakan t 1 978: 232 Vakant 1 978: 233 Ebba Holgersssn och Bonorine Remelin. Fotokopia l Qxl5.

24 Arsmötet öppnas, Fogelstad 1917, med bl. a. Ebba Holgersson. ~otokopia 9x1 0. Ebba Holgersson med 2 oidentifierade kvinnor. Fotokopia 8,5x9. Elsa Brändström. Porträtt. Trycksak 8x11,5. Kerstin Hesselgrens hem. rilatsalen mot söder. Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgren m. fl. i eka, Brensvik Fotokopia 6,5x8,5. Kerstin Hesselgrens hem. Biblioteket. Fotokopia 10,5x10,5, Kerstin Hesselgrens hem. Matsalen mot nordväst. Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem. Sovnimmet. Fotokopia 10,5rl0,5. Kerstin Hesselgrens hem. Arbetsbordet, i bakgrunden biblioteket, Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem. Matsalen mot öster. Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem. Biblioteket mot öster, i bakgrunden hennes rum. Fotokopia 10,5xlO, 5, Kerstin Hesselgrens hem. Tamburen mot söder. Fotokopia 10,5~10,5e Kerstin Hesselgrens hem. Biblioteket och vardagsrummet mot Bergsgatan, Fotokopia 10,5x10,5. Kerstin Hesselgrens hem, Biblioteket mot vastsr. Fotokopia 10,5xl0,5. Kerstin Hesselgrens hem, Sovrummet. Fotokopia 10,5x10,5. Ammor pil barnhemmet Poupouni&re des Grands Magasins du Louvre, Frankrike. Vykor t 9x1 4.

25 Gruppfoto med bl. a. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 1 7x22. Barnsköterska med barn p& barnhemmet Pouponnibre des Grands Magasins du Louvre, Frankrike. Vykort 9x14. Barnsköterskor som badar barn p% barnhemet Pouponnibre des Grands Magasins du Louvre, Frankrike. Vykort 9x14. Gruppfoto utanför Skogssällskapets, statsarbetares ut spisningslokal vid Hökshult juni Fotokopia 1 0,5xq 2,5. Textilkompaniets kvinnliga arbetsdrut, speciellt utarbetad för industrier och yrkan, som använder kpinnlig arbetskraft. Godkänd av Statens Yrkesinspektrie Kerstin Hesselgren. Fotokopia 8.5~11 + bild 8,5x15. Kerstin Hesselgren som barn (?) Fotokopia 1 0,5x16. 5 okända kvinnor framför ett hus. Gertatorp, sommaren Fotokopia 8x1 0. Fabriksarbeterskor framför fabriken provar sina nya overaller. Potokopia 8,5x11. Studerande och arbeterskor, Södertuna Herrgard 1915, he ck er mans). Album 24 s; 19 foton. Middag med bl. a. Kerstin IIesselgren. Potokopia 13x1 8,5, Arbetare vid maskin. Fotokopia 9x11,5. Delegationen till USA 1919 med bl. a. Kerstin Hesselgren. Fotokopia 9x15,5. Cellulosa,torha&in. (!,1askin dar kvinna blev skadad). Potokopia 13x18. Kerstin Hesselgren och Ingrid Göransson, Sandviken. 80 tokopia 1 3x1 8. Pabriksarbeterskor forevisar arbetsoveraller. Fotokopia 9x1 1,5 e

26 Kerstin Hesselgren med oidentifierad kvinna, Fotokopia 1 3x1 8. Gruppfoto med b1.a. Fotokopia 13x18 Kerstin Hesselgren, Fabriksarbeterskor förevisar arbetaoveraller bakifrh. Fotokopia 1 1,5x9 Kerstin Hesselgren talar, Fotokopia 1 3x1 8. Kerstin Hesselgren som barn. Fotokopia 5,5x9,5 Kerstin Besselgren. Genllve porträtt. Fotokopia 6x6,5. Kerstin Hesselgren i Norge, Fotokopia 7x1 0. Finlands Röda Kors haller en forsta-hjälpkurs för skogsarbetare. Fotokopia 8x11,5, Augusta Resselgren, Norrköping, Fotokopia 25,5x37,5. Gruppfoto med bl.&, Kerstin Resselgren och 23 namngivna kyska kvinnor på baksidan. r'otokopia 21 x28. Fabriksarbeterskor spelar brännboll med b1.a. Hesselgren. Fotokopia 9x11,5. Skidtävling f ör fabriksarbeterskor. Fo tókopia 9x1 2, FattigvArdskurs, Gruppfoto imed bl, a. Kerstin Hesselgren Fotokopia 1 7x22,5, Kerstin Nordiska Skolktiks1ararinnemötet i Göteborg * Kerstin Hesselgren ordförande. Fotokopia 1 3x1 8. ~attigvbrdskuro. Gruppfoto med bl. a, Kerstin Hesselgren. Fotokopia 17x22,5. Nordens Yrkesinspektrisers resa till Gustavsberg, Foton med vyer fran Gustavsberg. Albumblad 24x32; 5 foton. Jubileum hos Amelie Posse med bl,a. Kerstin Hesselgren. Troligen Gillet, Uppsala 1944, Fotokopia 9 7x23

27 Nordens Yrkesinspektrisers resa till Gustavsberg, 1923, Foton av Gustavsbergs arbetarbostäder, akola och tviittstuga. Albumblad 24x32; 4 foton. Vakant Sommarmöte 1923 hos doktorinnan Gritt p% Vamlands Eda, Bad- och Vattenkuranstalt med blma, Kerstin Hesselgren, Albumblad 24x32; 7 foton. Sommarmötet 1923 hos doktorinnan Gritt p& Värmlands Eda, Bad- och Vattenkuranstalt med b1.a. Kerstin Hesselgren. ~lburnblad 24x32; 8 foton. Ksrstin Hesse1.gren. Fortratt, Fotokopia 8,5x13. Kerstin Hesselgren, Portriitk. Fotokopia 17x22. Kerstin Hesselgren, Portratt. Fotokopia 14,5x19,5. Ker8 tin Hesselgren t 1941 Portratt, Fotokopia 9,5x13,5. Gruppfoto av oidentifierade kvinnor p& Nos2backe, Stockholm, Fotokopia 9.5~14.5. Kerstin Hesselgren, Porträtt. Fotokopia 7x1 0,S. Kerstin Resselgren framför sk%p, Fotokopia i 1,5x16. Kvinnokongress u.a. med b1.a. Xarie Michelet, Lady Aberdeen, Kerstin Hesselgren och utrikesminister Sandler. Fotokopia 12x14. Grupofoto av 27 namngivna kvinnor, Washington, USA, Trycksak 8x1 4, Kerstin Hesselgren och advokat Edith Sampson, USA p% lunch hos Yrkeskvinnors Samarbetsförbund Fotokopia 17,5x24. Kerstin Hes~~lgren framför sitt arbetsbord, Fotokopia 17x23,

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986)

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm

Läs mer

UTSTÄLLNINGSKATALOG Kvinnorna och arbetarrörelsen - utställning i ARAB:s forskarexpedition

UTSTÄLLNINGSKATALOG Kvinnorna och arbetarrörelsen - utställning i ARAB:s forskarexpedition UTSTÄLLNINGSKATALOG Kvinnorna och arbetarrörelsen - utställning i ARAB:s forskarexpedition Ur ARAB:s vykortssamling ARAB har många gånger medverkat till att lyfta fram kvinnorna i arkivet/biblioteket i

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

FORZA LADY POWER OPEN 2010

FORZA LADY POWER OPEN 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher excl. WO-matcher:

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Lilian Heies möte med Emilia Fogelklou och hennes vänner

Lilian Heies möte med Emilia Fogelklou och hennes vänner Lilian Heies möte med Emilia Fogelklou och hennes vänner Sigtunaprofilen Lilian Heie, 79 år, var personligt bekant med författaren och teologen Emilia Fogelklou. De träffades i Norberg där Lilian arbetade

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Inledning Oscar Ralf (1881-1964) var sångare, tenor. Han var körsångare men debuterade senare, 1905, på Östermalmsteatern och sjöng operett

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2012 2012-11-06 30 42 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma.

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma. 1 Från Anna Branting (odaterat) Från Anna Branting den 11 maj 1898 Från Hjalmar Branting den 11 februari 1900 Från Malmö Folkets Park i anledning av avtäckande av byst föreställande Axel Danielsson 1900

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002.

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Strömsholm Alexander Ryttarstadions hunddagis Claudia Läser till tandsköterska Utbildad hippolog på SLU i Flyinge

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

Agility SM: Lag small

Agility SM: Lag small Agility SM: Lag small Visa/dölj alla Hoppresultat Agilityresultat Sammanlagt Tid att slå Plats Nr Lag Fel Tid Fel Tid Fel Tid Fel Tid 1 19 Precept JetSet 0 95.34 0 99.80 0 195.14 19A Sofia Wiklund och

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Välkomna till Malmö och 35-årsjubileet för långresan 1977-78. Fotot taget av Mikael Nilsson i hamnen i Dakar

Välkomna till Malmö och 35-årsjubileet för långresan 1977-78. Fotot taget av Mikael Nilsson i hamnen i Dakar Välkomna till Malmö och 35-årsjubileet för långresan 1977-78 Fotot taget av Mikael Nilsson i hamnen i Dakar Festkommittén Stefan Leo Tommy Andreasson Peter Mastborn Bengt Grip Anders Garin Björn Julius

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Program. & Regionsfinal KvAG

Program. & Regionsfinal KvAG Program & Regionsfinal KvAG Söndagen den 29 mars 2015 Järfällagymnasterna bildades 1976 och har idag drygt 800 gymnaster och 150 ledare. Den 5 juli 2006 fick Järfällagymnasterna en egen gymnastikhall,

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865)

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) Fredrika Bremer föddes den 17 augusti 1801 i Åbo, Finland. Tre år senare flyttade familjen till Stockholm. Fadern köpte Årsta Slott där de bodde på somrarna, på vintern i Stockholm.

Läs mer

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik 42 år har gått sen vår förening startade - mycket har hänt och åren har gått fort. Själv började jag som nyutexaminerad lab ass köra

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Henriette Ahlzén Stiftelsen Ruth och Richard Julins Minnesfond vid Sophiahemmet Ann-Kristin Andersson Sune o Charlotta Hays Stiftelse Karin Axelsson

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Dep. 160 Landskronamanuskripten

Dep. 160 Landskronamanuskripten Dep. 160 Landskronamanuskripten 1371-55 Gösta Berlings saga. 1 omsl. Totalt 20 bl. Manuskriptfragment. Bläck, fol. :1 [Inledning]. 1 bl. (2 sid.) :2 Brobyprestens skatt. 16 bl. (16 sid.) :3 Den gamle prosten

Läs mer

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016.

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. JOHN HALLMÉN MINIMONSTER 21 maj 23 augusti I John Hallméns fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv. Närgångna och kraftigt uppförstorade

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Hur tror du att det var att leva för hundra år sedan? Titta så fin jag blev med lockar i håret! Vi frågade några 6-åringar: "Det var krig, man bodde i stenhus, de

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

VÄLKOMMEN BRÖLLOPSDAGEN FÖLJE PRAKTISKT BOENDE OSA. äntligen!

VÄLKOMMEN BRÖLLOPSDAGEN FÖLJE PRAKTISKT BOENDE OSA. äntligen! äntligen! I våra förlovningsringar står det ÄNTLIGEN och så känner vi också inför glädjen att få bjuda Er, allra käraste familj och vänner, till att dela denna bröllopsdag med oss. Vi ser fram emot att

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Lördag den 1 Mars Skoterträff vid slalombacken och After skoter på hembygdsgården Arrangör Los-Hamra skoterklubb Teknikbana, skoterhandledare, knallar,

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Ord I den bakre delen av en båt eller ett skepp är ett roder placerat och även propellern som förflyttar båten om den drivs med en maskin.

Ord I den bakre delen av en båt eller ett skepp är ett roder placerat och även propellern som förflyttar båten om den drivs med en maskin. Fråga Ord I den bakre delen av en båt eller ett skepp är ett roder placerat och även propellern som förflyttar båten om den drivs med en maskin. Vad kallas den bakre delen på en båt?. Akter. Babord. Skot

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

SM2015 23-24 MAJ. rytmisk gymnastik. Högskolehallen Halmstad. www.halmstadrg.se

SM2015 23-24 MAJ. rytmisk gymnastik. Högskolehallen Halmstad. www.halmstadrg.se 23-24 MAJ Högskolehallen Halmstad www.halmstadrg.se Välkomna till Svenska Mästerskapen i Högskolehallen den 23-24 maj! PLATS Högskolehallen i Halmstad, Spetsvinkelgatan 23, I -Huset, Halmstad Högskola

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010

NYHETER. Till er alla vill vi önska en riktigt God jul & Ett Gott nytt år! för arbetslivsmuseer. 20 dec 2010 NYHETER för arbetslivsmuseer 20 dec 2010 Julklapp I, Kulturministern inviger ArbetSams årsmöte i Gävle, s 1. Julklapp II, Julhälsning, s 1. Årsmöte i Gävle, 15-16 april 2011, s 2-3. Seminarieprogram 2011,

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand.

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand. Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010 Mål: Skolans personal och elever ska vid eventuellt uppkommen kris snarast komma i jämvikt. Verksamheten ska om möjligt fortgå oförändrad. Krisgrupp:

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek.

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 1968-2012 A: Övernattningsresor med husbilen År Datum Resmål, resväg 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 2012 17/7 20/7 På besök hos släkten i Norge, sovit över hos Lise och Ivar Anderson i Frodal.

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012

Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012 Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012 Sida 2 av 6 Liberala Kvinnor i Stockholms län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sammanfattning Verksamhetsåret 2013 har helt dominerats av två stora

Läs mer