ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 1 8 6 5 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Grundat 1865 Årsredovisning 2012 Innehåll Till aktieägarna 3 Rederi AB Gotland Verksamhetsåret i korthet 5 Våra värderingar och vårt ansvarstagande 6-7 Rederi AB Gotland Koncernen 8 Produkttank 9 Gotlandstrafiken 10 Hotellverksamheten 11 Rederi AB Gotlands aktie Förvaltningsberättelse Verksamheten i sammandrag 16 Resultaträkning 17 Balansräkning Kassaflödeanalys 20 Redovisnings- och värderingsprinciper 21 Noter till koncernens och moderbolagets bokslut Revisionsberättelse 30 Styrelse 31 Fartyg och befraktare Årsredovisningen finns även tillgänglig på vår hemsida. Årsstämman äger rum i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, den 28 maj 2013, klockan

3 Jan-Eric Nilsson, ordförande. Håkan Johansson, verkställande direktör. Till aktieägarna Bolagets 148:e verksamhetsår präglades av stabil utveckling och resultatförbättring i en omgivning där såväl länder som företag satts under hårda prov. Den starka svenska kronan ger besöksnäringen i Sverige hårdare konkurrens från destinationer utomlands och det är därför mycket glädjande att se Gotlands attraktivitet bestå. Bolaget fortsatte att koncentrera produkttankflottan till fartyg med medellång räckvidd genom försäljningen av det mindre M/T Wisby Teak och leveranserna av de större systerfartygen M/T Ami och M/T Alice, den sistnämnda levererad i januari Under året såldes även en av bolagets trotjänare, M/S Betancuria (ex Thjelvar) till NLC Ferry OY. Fartyget går idag under namnet Wasa Express och trafikerar Umeå-Vasa. Bolagets viktigaste fråga under 2013 är den kommande upphandlingen av Gotlandstrafiken från februari 2017 och framåt. Vi anser oss ha alla förutsättningar att konkurrera i upphandlingen. Koncernen inledde under året investeringen i ett nytt hotellkomplex i Visby, etapp 2 av Visby HamnHotell. Hotellet kommer stå klart till sommaren 2013 med totalt 214 rum, vilket gör det till Gotlands största hotell. Vi har ett framgångsrikt verksamhetsår bakom oss. För en stabil utveckling och resultatförbättring i ett rådande affärsklimat har bolagets strategi bidragit i stor utsträckning - att sträva efter låg risk och god likviditet vilket ger både motståndskraft och handlingskraft. Ett stort tack till alla medarbetare för era insatser! Produkttankmarknaden har sett en återhämtning under senare delen av året, vilken även har fortsatt en bit in i Produkttankmarknadens framtid är fortsatt osäker även om vi ser en viss tendens till förbättrade intäkter det senaste halvåret. Jan-Eric Nilsson Ordförande Håkan Johansson Verkställande direktör Gotlandstrafiken hade 2012 en ökning av resandet utanför högsäsongen. Under sommaren visade resandet en marginell nedgång och sett över hela året minskade det totala antalet passagerare med 0,5 procent till Detta trots den ökade konkurrensen från andra destinationer och en stark svensk valuta vilket är ett gott betyg på Gotlands attraktionskraft. 3

4 Rederi AB Gotland Rederi AB Gotland är Sveriges äldsta rederi och 2012 var rederiets 148:e verksamhetsår Gotlandsbolaget grundas under namnet Ångfartygsbolaget Gotland. Rederiets första fartyg hette Wisby Bolaget bildar Gotlands Turistförening som genom åren har varit en viktig aktör för besöksnäringen på ön Fartyget Christofer Polhem möjliggör biltransporter till och från Gotland via ro-ro-funktion (roll on, roll off). 1964, 1972, 1980, 1999, 2003, 2006 Milstolpar för nya generationer fartyg i Gotlandstrafiken talsgenerationen av bil- och passagerarfärjor byggdes i Holland, 1970-talsgenerationen i forna Jugoslavien och 1980-talsgenerationen i Sverige. Runt millennieskiftet levererades de nya generationerna av höghastighetsfärjor, SF700 från Frankrike 1999, två SF1500 från Kina 2003 och ytterligare en SF700-färja från Italien Rederi AB Gotland förvärvar Rederi AB Nordö och blir därmed ensam entreprenör i Gotlandstrafiken Samarbete med SKB inleds genom att rederiet får managementuppdrag för M/S Sigyn. Samarbetet varade till och med Regionaltrafik bedrivs via det egna flygbolaget Avia. Bolaget såldes Rederi AB Gotland förlorar Gotlandstrafiken efter 122 år och annan operatör träder in Satsning på produkttankfartyg inleds genom samarbete med Torm A/S Gotlandstrafiken återgår till Rederi AB Gotland via dotterbolaget Destination Gotland AB Den första enkelskroviga snabbfärjan av typ High Speed Craft sätts i trafik, HSC Gotland (namnändrad 2003 till HSC Gotlandia) De två i Kina nybyggda snabbfärjorna M/S Visby och M/S Gotland gör Gotlandstrafiken till ett av världens mest moderna sjötrafiksystem HSC Gotlandia II levereras från Italien och sätts in i Gotlandstrafiken. 2006, 2007, 2008 Gotlandsbolaget tar leverans av fyra produkttankfartyg med isklass 1A Super byggda vid Guangzhou Shipyard International Co i Kina Nytt avtal träder i kraft för färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet för perioden 1/ / GotlandsResor AB införlivas återigen i koncernen Avtalet för färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet förlängs med två år till den 31/ Rederiet investerar i ett nytt segment inom sjöfarten genom förvärv av fyra mindre fartyg för service inom vindkraftssektorn. 2012, 2013 Två tons produkttankfartyg, s.k. Handysize levereras från GSI-varvet i Kina. 4

5 Dop av M/T Ami i Guangzhou i oktober Bilden visar VD Håkan Johansson och fartygets gudmor Ann-Marie Åhström, VD för Gotland Tankers AB samt varvschefen Mr. Han. Verksamhetsåret i korthet 1 januari 31 december 2012 Resultatet efter finansnetto uppgick till 173 Mkr (70). Omsättningen var Mkr (1 809) Koncernens fartyg har haft en god sysselsättning under verksamhetsåret. Rederiets fyra snabbfärjor har under hela perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken. Även M/S Gute har hela perioden varit sysselsatt som reservfartyg i Gotlandstrafiken. M/S Betancuria (ex. Thjelvar) såldes under året till NLC Ferry Oy och är omdöpt till M/S Wasa Express och trafikerar Umeå-Vasa. Under 2012 reste passagerare med färjorna, en marginell minskning med 0,5 % jämfört med Koncernens produkttankfartyg är dels sysselsatta genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom bortfraktning på bareboatbasis eller timecharterbasis. Under hösten 2012 tog rederiet leverans av det första av två nybyggen hos GSI-varvet i Kina, ett tons produkttankfartyg, så kallat Handysize. Fartyget, M/T Ami, är bortfraktat på timecharterbasis till Trafigura Maritime Logistics Pte. (Systerfartyget M/T Alice levererades i januari 2013.) Vidare förvärvades 50 procent i två nyproducerade produkttankfartyg, M/T Allegro och M/T Amorina på ton vardera. Under året försåldes M/T Wisby Teak och koncernens 50-procentiga andel i M/T Tosca. Produkttankmarknaden har under senare delen av 2012 återhämtat sig något jämfört med föregående år. En tillbyggnad av Visby HamnHotell påbörjades under året med tre nya fastigheter samtidigt som den äldre delen avvecklas. Vid färdigställandet, i juni 2013, kommer hotellet att erbjuda 214 rum med 509 bäddar, pool, relaxavdelning, m.m. 5

6 Våra värderingar och vårt ansvarstagande Våra värderingar Vår verksamhet vilar på ett antal grundläggande värderingar: Vi ska vara ett framgångsrikt och välrenommerat företag. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi åtnjuter förtroende för vår verksamhet. Vi ska tekniskt ligga i framkant inom färje- och produkttanksjöfarten, d v s våra två större affärsområden, vilket förutsätter en hög handlingsberedskap och därmed en god soliditet och likviditet. Vårt företag består av såväl förtroendekapital som ekonomiskt kapital. Vårt agerande, internt som externt, måste därför alltid bidra till att förvalta och utveckla dessa två former av kapital. Vårt ansvarstagande Relationen med våra intressenter är mycket viktig för oss på Rederi AB Gotland. Vi strävar efter att agera ansvarsfullt gentemot dem som är beroende av oss och som vi är beroende av. Vårt miljöansvar är övergripande och vänder sig till alla våra intressenter. Det innebär att vi värnar om den gemensamma miljön och om en hållbar utveckling. Detta gör vi genom att minimera den inverkan på den marina miljön som vår verksamhet har, bland annat genom att ständigt verka för att minimera utsläppen av växthusgaser. En konsekvens av detta är att vi har en miljöeffektiv färjeflotta och att vi bedriver fortlöpande utvecklingsarbete för miljöförbättringar. Vi tar ansvar gentemot samhället där Gotland har en särställ- Rederi AB Gotland är i sin operativa drift kvalitets- och miljöledningscertifierat enligt ISO 9001 och ISO sedan

7 Våra värderingar och vårt ansvarstagande ning. För färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet innebär detta att den ska bedrivas på ett effektivt, tryggt och samhällsekonomiskt positivt sätt. Att det gotländska samhället och näringslivet växer och utvecklas är nödvändiga villkor för att vår kärnverksamhet, färjetrafiken till och från Gotland, ska utvecklas. Därför har Rederi AB Gotland ända sedan sitt grundande år 1865 varit en viktig faktor i utvecklingen av Gotland och öns attraktivitet som hemort och besöksmål. Därför sträcker sig våra insatser och investeringar även utanför den direkta rederirörelsen. Under de senaste åren har vårt engagemang omfattat en stor bredd av projekt, från utbildning och kultursatsningar till hotell och boendeanläggningar. Syftet med dessa investeringar är att göra Gotland så attraktivt som möjligt och att därmed skapa en maximal grund för Gotlandstrafiken genom vårt dotterbolag Destination Gotland. Rederi AB Gotland visar ansvar gentemot kunderna genom att alltid eftersträva bästa kvalitet på företagets produkter och tjänster. Med kunder avser vi alla kategorier, från enskilda passagerare på våra färjor till en befraktare av våra produkttankers. Vi ska eftersträva att erbjuda kunderna trygghet, god service, kostnadseffektivitet och kontinuitet. Vi visar ansvar gentemot de anställda genom att verka för god hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatserna. Inför högsäsongen erbjuder vi utbildning och arbete till över 500 personer i koncernen. Två tredjedelar av våra ca aktieägare är gotlänningar. Det leder till att vi tar ett ansvar gentemot våra ägare på flera sätt. Vi strävar efter att upprätthålla en högklassig färjetrafik mellan Gotland och fastlandet och verkar för att göra Gotland så attraktivt som möjligt. 7

8 Rederi AB Gotland koncernen Rederi AB Gotlands affärsidé är att förränta kapital främst genom investeringar i fartyg inom färje, ro-ro och produkttanksjöfart. Kärnkompetensen i bolaget har vuxit fram ur 148 års successivt arbete med utveckling av nya generationer sjötransportsystem för Gotlandstrafiken. Förmågan att utveckla nya generationer fartyg har även kommit till nytta inom produkttankområdet. Strategiskt har Rederi AB Gotland valt att satsa på system och fartyg i teknikens framkant vilket resulterat i ett modernt sjötransportsystem för Gotlandstrafiken. Inom produkttank har Rederi AB Gotland utvecklat en ny klass MR-fartyg med isklass 1A Super som kallas Gotlandklassen. Gotland Tankers AB förvaltar och har operativt ansvar för koncernens tonnage inom produkttank. VD för Gotland Tankers AB är Ann-Marie Åström. Bolaget är en underkoncern till Rederi AB Gotland med ett flertal fartygsägande dotterbolag. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom att uthyras på kontraktsbasis. De fartyg som inte uthyrs på bareboatbasis opereras genom avtal för tekniskt management vilket inkluderar såväl drift och underhåll som bemanning av fartygen. Koncernens innehav av passagerarfärjor opereras av Destination Gotland AB inom ramen för Gotlandstrafiken. VD för Destination Gotland AB är Christer Bruzelius. Bolaget bedriver Gotlandstrafiken med stöd från svenska Staten genom ett avtal med Trafikverket. Nuvarande avtal gäller till 31 januari Under 2011 tecknades ett korttidsavtal som förlänger uppdraget för Destination Gotland ytterligare två år, fram till 31 januari Trafiken bedrivs med fyra snabbgående färjor varav två större fartyg är i trafik året runt och två mindre förstärker vår- och hösttrafiken och den för Gotland trafikintensiva sommarperioden. För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB med VD Carina Hammander. Bolaget äger och driver Visbys största hotell, Visby HamnHotell liksom Gustavsvik norr om Visby med uthyrning av stugor, lägenheter och Bed & Breakfast. Verksamheten inrymmer även hotellverksamhet på hyrda fastigheter och resebyråverksamhet. Visby HamnHotell drivs året runt medan övriga delar av verksamheten lever upp under sommaren då många besöker Gotland. 8

9 Produkttank Gotland Tankers AB Rederi AB Gotland-koncernen förvärvade tillsammans med Torm A/S tre produkttankfartyg år Med denna affär hade ett samarbete inletts som sedan utvecklades mycket positivt. Idag är Rederi AB Gotland, genom dotterbolag, ägare till 14 produkttankfartyg i storlekarna ton. Sju av dessa ägs till 50 procent. Produkttankmarknaden indelas efter storleken på fartygen dödviktston benämns småtank, ton Handysize, ton Medium Range (MR), ton Long Range 1 (LR1) och ton Long Range 2 (LR2). Ett vanligt sätt att förbättra tillgängligheten på marknaden och att sprida riskerna är att samarbeta i s.k. pooler. Koncernen är delägare i Hafnia Management A/S. Hafnia driver två pooler, Hafnia MR Pool och Straits Tankers LR Pool, den sistnämnda tillsammans med Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. Rederiets fem helägda fartyg i dessa storleksklasser är sysselsatta i dessa pooler. År 2006 inleddes ett samarbete med gotlandsbaserade Wisby Tankers AB då man köpte in 50 procent av fartyget M/T Wisby Verity. Idag äger Gotland Tankers AB tillsammans med Wisby Tankers AB ytterligare ett fartyg, M/T Wisby Wave gemensamt samt managementbolaget Wisby Shipmanagement AB. Under hösten tog Rederiet leverans av det första av två nybyggen på ton hos GSI-varvet i Kina. Fartyget M/T Ami är bortfraktat på timecharterbasis till Trafigura Maritime Logistic Pte. Systerfartyget M/T Alice levererades i januari Koncernen förvärvade under året 50 procent av fartygen M/T Amorina och M/T Allegro, båda på ton, i samband med leverans från Trogir-varvet i Kroatien. Dessa fartyg är bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis. Under året såldes M/T Wisby Teak på ton samt koncernens 50-procentiga innehav i M/T Tosca på ton. Rederiet inledde ett samarbete med Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen (Laurin Maritime) år 2002 då hälften av M/T Bolero förvärvades. Idag äger koncernen fem fartyg tillsammans med Laurin Maritime. Gotland Sofia Wisby Verity Wisby Wave Tambourin Gotland Carolina Tarantella Gotland Aliya Gotland Marieann Alice Ami Anna Victoria Allegro Tintomara Amorina Positioner för produkttankfartygen den 9 april

10 Gotlandstrafiken Historik År 1865 bildades Ångfartygsaktiebolaget Gotland, sedermera Rederi AB Gotland, i syfte att säkerställa en reguljär färjeförbindelse mellan Gotland och det svenska fastlandet. Samtliga gotlänningar inbjöds att teckna aktier och än idag är två tredjedelar av aktieägarna i bolaget gotlänningar. Under hela 1900-talet utvecklades trafiken och i dag är Gotlandstrafiken en helintegrerad del av hela det gotländska samhällets försörjning. De flesta varor som konsumeras och produceras på ön ankommer och avgår just-in-time med färjorna. Samtidigt skall resebehoven hos såväl gotlänningar som besökare tillgodoses. Statligt stöd Gotlandstrafiken utgör en del av den svenska trafikinfrastrukturen då den motsvarar både riksväg och järnväg till ön. Trafiken har alltid bedrivits i privat regi men från 1971 lämnar staten ett stöd till trafiken för att medge ett större trafikutbud än vad marknaden annars kunnat bära, speciellt under lågsäsong vintertid. För att möjliggöra och bidra till en hållbar tillväxt på Gotland måste Gotlandtrafiken dimensioneras för att tillmötesgå behovet hos gotlänningar, besökare och näringsliv, med säsongsvariationer. Miljö Miljön har starkt fokus hos Destination Gotland som har utvecklat ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO Särskild prioritet läggs på reduktion av skadliga emissioner till luft och vatten, främst vad avser försurande ämnen och växthusgaser. Fartygen drivs med lågsvavligt bränsle vilket reducerar utsläppen av försurande svavelföreningar. Vidare är Destination Gotland den enda trafik i sitt slag med katalytisk avgasrening installerad på samtliga fartyg. Därmed reduceras utsläppen av kväveföreningar med procent. FÄRJA/FLYG Färja Flyg Destination Gotland Ett stort steg i trafikens historia togs 1998 då Destination Gotland introducerades. Nu riktades fokus på att skapa strukturen för att möjliggöra och bidra till en ökad konkurrenskraft i regionen och destinationen Gotland. Åren genomfördes ett trestegs utvecklingsprogram med en helt ny generation fartyg, framtagna för Gotlandstrafiken. Med nära nog halverad restid och ett avsevärt förbättrat utbud har resandet underlättats betydligt och försörjningen av Gotland kunnat effektiviseras. Trafikutveckling Resandevolymen i färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet har sedan lång tid haft en kontinuerlig tillväxt. Sedan 1979 har passagerarvolymen fördubblats och sedan 1998, då Destination Gotland introducerades, har volymökningen varit 40 procent. Även personbils- och godsvolymerna har haft en stark tillväxt. Passagerare- och fordonsvolymerna varierar kraftigt över året med mycket högre beläggning under sommarsäsongen. Hela februari månads volym motsvarar ungefär tre dygn i juli. Godsvolymerna däremot är mer jämt fördelade över året. Ekonomi De ökade resande- och godsvolymerna har inneburit ökade intäkter i trafiken men även ökade kostnader. Successivt höjda krav på både fartyg och stödsystem samt allmänna kostnadsökningar i driften, inte minst för bränsle, är viktiga faktorer. Kostnaderna för att möta kraven i Gotlandstrafikens komplexa behovsbild har överstigit marknadens bärkraft sedan början av 1970-talet. Därav det statliga stödet till trafiken PASSAGERAR & GODSSTATISTIK 2012 totalt månadsvis MKR Passagerare Nettoomsättning Längdmeter Resultat efter finansnetto JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC omsättning och resultat för destination gotland ab / / /

11 Hotellverksamheten GotlandsResor är ett av Gotlands ledande företag inom besöksnäringen med drygt 20 åretruntanställda som utökas till ett hundratal under vår- och sommarsäsong. GotlandsResor äger respektive driver anläggningarna Visby HamnHotell, Gustavsvik semesterby, Volontärgatans lägenheter (för student och turism) och konceptet Bondestugan, kvalitetsstugor runt hela ön. En del av bolagets verksamhet består av callcenter för bokning av båtbiljetter för Destination Gotland och för bokning av boende på ön för Gotland Promotion. Förutom dessa enheter har bolaget egen avdelning där bolagets samlade produkter paketeras, bokas och säljs både för grupper, kongresser och individuella gäster. GotlandsResor har drygt bäddar i egen regi. Under året 2012 påbörjades den sista etappen av Visby Hamnhotells om- och tillbyggnad. De 80 modulrum som 1994 lade grunden till hotellet, har flyttats, för att lämna plats till tre nya hotellbyggnader i liknande uppförande som de som uppfördes I etapp 2 byggs 96 nya rum, utomhuspool, utespa för åretruntbruk, relax, gym och lekplats. Ett gediget arbete utförs även med markarbetet, där området får nya entréer och nya grönskande planteringar. I maj 2013 kommer hotellet vara klart med 214 rum och 509 bäddar. Hälften av de modulrum som tidigare varit placerade vid Visby HamnHotell har flyttats till Gustavsvik semesterby. Där totalrenoveras rummen och varje rum får varsin uteplats. Rummen kommer stå klara till sommaren 2013 och säljas som Bed & Breakfast. Parallellt renoveras samtliga stugor på anläggningen och även dessa kommer stå klara till våren Vidare ansvarar GotlandsResor för driften av lägenhetshotellet Volontärgatan i Visby med 120 enrumslägenheter. Företaget är även en av de drivande i konceptet Bondestugan, ett samarbete med gotländska lantbrukare, där idén är att producera stugor med gotländska förtecken. Idag finns 28 stugor runt om hela Gotland och nya stugor byggs kontinuerligt. Visby HamnHotell 11

12 Rederi AB Gotlands aktie Rederi AB Gotlands (Gotlandsbolaget) aktier handlades på Stockholmsbörsen mellan 1982 och Vid en extra bolagsstämma den 11 november 2003 fattades beslut om att avregistrera bolagets två aktieslag från Stockholmsbörsens O-lista vilket skedde per den 19 mars Sedan den 22 mars 2004 handlas bolagets aktier därför i stället på Mangold-listan, den handelsplats som Mangold Fondkommission upprätthåller. Det högsta pris som betalades under räkenskapsåret var för båda aktieslagen 750 kr och det lägsta pris som betalades för A-aktien var 630 kr och för B-aktien 550 kr. Under räkenskapsåret omsattes aktier till ett sammanlagt värde om 5 miljoner kronor. Gotlandsbolagets B-aktie var under räkenskapsåret den mest omsatta av bolagets två aktieslag. Aktiekapitalet Vid utgången av räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 var aktiekapitalet i Gotlandsbolaget ( ) kr, fördelat på aktier med kvotvärde 1,11 Aktierna fördelar sig på A-aktier med tio röster vardera och B-aktier med en röst vardera. Utdelningspolitik Styrelsen har beslutat om en målsättning att aktieutdelningen i princip ska följa utvecklingen för det redovisade egna kapitalet. Detta uppgick den 31 december 2012 till Mkr mot Mkr per den 31 december Styrelsen föreslår därför en utdelning om 4,30 kr per aktie (föregående år 3,90). Ägarförhållanden Antalet aktieägare vid utgången av räkenskapsåret, 31 december 2012, uppgick till (2 362). Cirka två tredjedelar av aktieägarna är gotlänningar. Det institutionella ägandet uppgick till 6,1 procent den 31 december Nyckeltal per aktie redovisas på sid 16. Börskurs och omsättning Kursen på A-aktien steg från 705 kr till 720 kr och B-aktien steg från 675 kr till 710 kr under räkenskapsåret. OMXS All Share Index som speglar utvecklingen på Stockholmsbörsen steg med 12 procent under samma period. ÄGARSTRUKTUR 31 DECEMBER 2012 TOTALT A-AKTIER B-AKTIER ANDEL ANDEL röster % aktier % Trojaborg AB (Jan-Eric Nilsson och ,1% 58,8% Ann-Marie Åström) Svenska Stålbyggen Invest AB (Jonas Åman) ,4% 9,5% Tage Johansson och bolag ,0% 4,1% Redarnas ömsesidiga försäkringsbolag ,6% 1,6% Förvaltnings AB Grötlingboudd ,7% 3,1% Köpmansgillet i Visby ,7% 1,1% Stiftelsen Mjölkdroppen ,6% 1,2% Mats Johansson ,6% 1,2% Strand Hotell i Visby ,3% 0,6% Visby Stadsmission ,3% 0,6% Utländska förvaltare ,1% 0,4% Övriga ,6% 17,8% Totalt

13 Rederi AB Gotlands aktie AktienS utveckling 1 JANUARI DECEMBER 2012 SEK OMXS All Share steg med 12 procent under Aktiekapitalet i Rederi AB Gotland har sedan inregistreringen 1982 på Stockholms Fondbörs utvecklats enligt följande: ökning/minskning Ökning/minskning Totalt Total År Transaktion AV antal aktier av aktiekapitalet kr. Antal aktier Aktiekapital kr Fondemission/split Split 10/ Aktieinlösen Aktieinlösen Nedsättning (återköp) Nedsättning (återköp) Nedsättning (aktieinlösen) Nedsättning (återköp) Nedsättning (aktieinlösen) Aktieinlösen/fondemission Fördelning efter aktieinnehav 31 december 2012 Aktieinnehav Antal Aktier andel aktier % Antal aktieägare andel aktieägare % ,2% ,7% ,4% 181 7,6% ,6% 87 3,6% ,2% 72 3,0% ,6% 26 1,1% Total , ,0 Andelen institutionellt ägande av kapitalet är 6,1 % och av rösterna 4,2 %. 13

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Rederi AB Gotland (publ) org. nr får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012 för moderbolaget och koncernen. Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB med säte i Stockholm, org. nr Omsättning och resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 132 Mkr (22). Förändringen jämfört med föregående år förklaras i huvudsak med att föregående år belastades med realisationsförluster på fartyg om 81 Mkr, samt att i årets resultat ingår realisationsvinster om netto 17 Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 173 Mkr (70). Omsättningen var Mkr (1 809). Produkttankmarknaden har under perioden varit fortsatt svag med en återhämtning under årets sista månader. Bolagets inriktning Verksamheten omfattar rederirörelse i form av produkttankfartyg och passagerarfartyg där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. Rederiet bedriver även hotellverksamhet inom GotlandsResor AB samt resebyråverksamhet genom Gotland Promotion AB. Rederi Koncernens snabbfärjor M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under hela perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken. M/S Betancuria (ex Thjelvar) såldes under året till NLC Ferry Oy och heter nu Wasa Express och trafikerar Umeå-Vasa. M/S Gute har under hela perioden varit sysselsatt som reservfartyg i Gotlandstrafiken. Rederiet tog under hösten 2012 leverans av det första av två nybyggen hos GSI-varvet i Kina, ett tons produkttankfartyg, så kallat Handysize. Fartyget, M/T Ami, är bortfraktat på timecharterbasis till Trafigura Maritime Logistics Pte och teknik- och bemanningsmanagement ligger hos V.Ships UK Ltd. Det andra fartyget, M/T Alice, levererades i januari Koncernen äger produkttankfartygen M/T Anna Victoria på ton och de fyra systerfartygen M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann där teknik- och bemanningsmanagement ligger hos Wisby Shipmanagement AB samt M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya där V.Ships UK Ltd svarar för teknik- och bemanningsmanagement. Fartygen är på ton vardera och kommersiellt management ligger hos Straits Tankers och Hafnia Management A/S. Rederiet äger dessutom 50 procent i systerfartygen M/T Wisby Verity och M/T Wisby Wave på ton vardera. M/T Wisby Verity är bortfraktad på bareboat basis till Wisby Tankers AB och M/T Wisby Wave är bortfraktad på timecharter basis till Preem. Under året såldes M/T Wisby Teak. Koncernen innehar 50 procent i fem systerfartyg inom produkttank, M/T Tarantella, M/T Tintomara, M/T Tambourin, M/T Amorina och M/T Allegro, varav de två senare förvärvades under året i samband med deras leveranser från Trogir-varvet i Kroatien. Dessa fem fartyg på ton vardera är bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis. Koncernens 50-procentiga innehav i produkttankfartyget M/T Tosca försåldes under året till Afrodite Maritime Co Ltd. Koncernen äger fyra mindre snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa. Gotland Tankers AB Koncernens tankverksamhet bedrivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag och andra koncernbolag. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom uthyrning på kontraktsbasis. De fartyg som inte uthyrs på bareboatbasis opereras av extern part med ansvar för tekniskt management. Destination Gotland AB Destination Gotland AB, som bedriver trafiken mellan Gotland och fastlandet, är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland och befraktar fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken med Trafikverket sträcker sig till och med januari Under föregående år tecknades ett korttidsavtal för ytterligare två år, fram till och med 31 januari Destination Gotlands resultat efter finansnetto uppgick till 50 Mkr (24). Nettoomsättningen var Mkr (1 192). Antalet passagerare i Gotlandstrafiken har minskat med 0,5 procent jämfört med föregående år till totalt ( ). Destination Gotland har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO Särskild prioritet läggs på reduktion av skadliga emissioner till luft och vatten, främst vad avser försurande ämnen och växthusgaser. Fartygen drivs med lågsvavligt bränsle, vilket kraftigt reducerar utsläppen av försurande svavelföreningar. Samtliga fartyg har dessutom katalytisk avgasrening installerad vilket reducerar utsläppen av kväveföreningar med procent. Destination Gotlands avtal med Trafikverket för Gotlandstrafiken är ett så kallat nettoavtal, där bolaget behåller passagerarintäkterna tillsammans med en fast ersättning från Trafikverket för att utföra trafiken. Intäkterna för bolaget regleras i avtalet med Trafikverket med takbelopp för respektive kategori passagerare, fordon och längdmeter (gods). Totalt sett har priserna för 2012 underskridit de maximala enligt avtalet innebärande att biljettpriserna inte varit högre än vad begräns- 14

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer