Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://uu.diva-portal.org"

Transkript

1 This is a Doctoral thesis. Citation for the published thesis: Bylander, Eric Muntlighetsprincipen: En rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt Uppsala, Sweden: Iustus Förlag, 2006, 466 pages. ISBN: URL: Published in the following series: Editor: Asp, Petter Skrifter från Juridiska Fakulteten i Uppsala, Number 102 Uppsala, Sweden: ISSN: URL: Access to the published version may require subscription.

2 SKRIFTER FRÅN JURIDISKA FAKULTETEN I UPPSALA 102 Redaktör: Petter Asp

3 MUNTLIGHETSPRINCIPEN En rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt Eric Bylander Omslagsbilden En avdelning av Högsta domstolen sammanträder för föredragning i Svärdsordens sal på Stockholms slott kring år Domstolen flyttade från sina lokaler på slottet till de nuvarande, i Bondeska palatset, i samband med 1948 års processreform, för att tillgodose det därav uppkomna behovet av förhandlingssalar. Se Ring (1898) s. 426 ff. och Lassen (1949) s. 777 ff. Sittande vid bordets högra sida (sett från betraktaren): Justitieråden Ernst Herslow, Karl Carlson, Herman Billing och Edvard Cassel Sittande vid bordets vänstra sida (sett från betraktaren): Justitieråden Wilhelm Huss, Theodor Wijkander och Johan Ramstedt Stående vid bordet: Protokollssekreteraren Peder Isberg Sittande vid föredragandens bord: Revisionssekreteraren Carl Lindhagen Ur Ramstedtska familjearkivet (förvaltat av f.d. lagmannen Carl Edvard Sturkell). Fotograf okänd. IUSTUS FÖRLAG

4 Abstract Bylander, E., Muntlighetsprincipen En rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt (The Principle of Orality A Legal Study of Procedural Communication Forms in Swedish Law). Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala 102. Iustus förlag, Uppsala pp. ISSN , ISBN This doctoral thesis examines the different forms of procedural communication available to the Swedish courts. The choice traditionally stood between oral and written procedure. Today the procedure in the general courts is dominated by the principle of orality, while in the administrative courts, procedure chiefly takes the written form. This being said, the types of communication procedures used in courts today are constantly changing, the reason being, in part, the advent and advancement of new communication tools such as telephone, video and the internet. The cardinal aspiration for this doctoral thesis has been to prepare a generous substructure that will allow an assessment of how the principles that constitute the foundation for the choice of a form of procedural communication stand up against the arrival of new conditions. In attaining this goal the thesis takes stock of, structure, and evaluate the current knowledge of the regulation of the forms of procedural communication and the arguments that have been put forward regarding its design and application. The chosen method is a rhetorical-topical audit of the arguments provided by the legislative community. In addition it examines the relationship between these arguments and the activities of the courts and includes a comparative analysis of the current and historic conditions of the procedural communication forms. In the thesis nine different principle topoi (argument sources) for the analysed argumentation are identified and discussed: The Purpose of the Proceedings, Security, Speed, Cost-effectiveness, the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, the Decision-making, the Parties, Publicity and the Rules and Regulations. Till minnet av min syster Marika Ericson ( ) Författaren och Iustus Förlag AB, Uppsala 2006 ISSN , ISBN Skyddsomslag och sättning: L8 layout & text Serieomslag: John Persson Tryck: Edita, Västerås 2006 Förlagets adress: Box 1994, Uppsala Tfn: , fax: Webbadress: e-post:

5 Förord Ord, särskilt adjektiv, blir lätt platta i skriven form. Omfattningen av det jag har att tacka de följande för är, liksom tacksamhetens karaktär, sådan, att bestämningen därav måste framföras i en rikare form än så. Alla likheter med förtexterna i en film är inte oavsiktliga eller tillfälliga. Manus svarar jag själv för. Handledning Inspiration Ingripande Blästring Respons Granskning Sammanhang Vardag Ljussättning Miljöombyte Realism Professorerna Per Henrik Lindblom och Torbjörn Andersson Professor emeritus Kurt Johannesson Lagmannen Erik Lempert och docent Minna Gräns Deltagarna i det processrättsliga mikroseminariet vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet Professorerna Dag Michalsen, Jyrki Tala och Håkan Andersson samt universitetsadjunkt Johan Wessén Doktoranderna Sandra Friberg, Evelina Janunger Kaarme, Anna-Sara Lind och Joel Samuelsson, tingsnotarien Lina Englund samt jur. dr Magnus Ulväng Deltagarna i det samnordiska projektet Muntlighet vid domstol i Norden Kollegerna vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet OH-gruppen Kollegerna vid Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Kollegerna vid Uppsala, Nyköpings, Katrineholms, Östersunds och Tierps tingsrätter 7

6 Finansiering Litteratur Bildlån Engelska Latin Källkontroll Sättning Brödraskap Förutsättningar Mor och Far Kärlek Christine Nordiska Samarbetsnämnden för samhällsvetenskaplig Forskning (NOS-S), Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning (förvaltad av Sveriges Advokatsamfund), Svenskhemmet Voksenåsen i Oslo, Gösta Huselius minnesfond och Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning Personalen vid de juridiska biblioteken vid Uppsala universitet respektive Universitetet i Oslo F.d. lagmannen Carl Edvard Sturkell Jur. kand. Jeanette Pietzsch och fil. mag. Martin Rigby- Smith Fil. mag. Moa Ekbom Jur. kand. Zahra Jonsson Lotta Eriksson Bröderna i Sällskapet Karl Filip av Vasa och SFMO Nu börjar det Innehållsöversikt FÖRSTA AVDELNINGEN UTGÅNGSPUNKTER Kap. 1 Vad, varför och hur? ANDRA AVDELNINGEN NUTIDA HANDLÄGGNINGSFORMER Kap. 2 Inledning Kap. 3 Muntlighet som mänsklig rättighet Kap. 4 Handläggning i allmän domstol Kap. 5 Handläggning i förvaltningsprocessen Kap. 6 Handläggning enligt lagen om domstolsärenden TREDJE AVDELNINGEN DÅTIDA HANDLÄGGNINGSFORMER Kap. 7 Inledning Kap. 8 Den långa vägen mot muntlighetens återkomst Kap. 9 Från blandform till skriftlighet Kap. 10 Hovrätternas inrättande och tiden dessförinnan FJÄRDE AVDELNINGEN NYA HANDLÄGGNINGSFORMER Kap. 11 Muntlig, skriftlig eller vad? FEMTE AVDELNINGEN GRUNDER FÖR VAL AV HANDLÄGGNINGSFORM Kap. 12 Argumentkällorna och deras innehåll Kap. 13 Avslutning Summary Käll- och litteraturförteckning Sakregister (sök i fil på bifogad CD-skiva) 8 9

7 Innehållsförteckning Förkortningar 15 första avdelningen utgångspunkter 19 Kap. 1 Vad, varför och hur? Ämnet Syften Metod och perspektiv Lagstiftningsforskning och rättspolitik Retorikens betydelse Lämpligt tillvägagångssätt En historisk-komparativ metod Att analysera argumentationen Slutet på början 45 andra avdelningen nutida handläggningsformer 47 Kap. 2 Inledning 49 Kap. 3 Muntlighet som mänsklig rättighet Europakonventionen om mänskliga rättigheter Prövning av anklagelser för brott Prövning av tvister om civila rättigheter och skyldigheter 69 Kap. 4 Handläggning i allmän domstol Bakomliggande överväganden Utvecklingen av handläggningsformerna enligt RB från 1948 till idag Handläggningsformer i förfaranden enligt RB Anhängiggörande och inledande handläggning Förberedelse av brottmål i första instans Förberedelse av tvistemål i första instans Förberedelse av tvistemål och brottmål i överinstanserna Avgörandeskedet Avgörande av tvistemål i första instans Avgörande av brottmål i första instans Avgörande av tvistemål och brottmål i överinstanserna Handläggningens slutresultat Särreglering 124 Kap. 5 Handläggning i förvaltningsprocessen Handläggningsformer i förfaranden enligt FPL Anhängiggörande Muntlig förhandling enligt FPL Prövningen av tillämplig handläggningsform Handläggningsformspraxis Ej fel att avslå yrkande om muntlig förhandling Fel att avslå yrkande om muntlig förhandling Bakomliggande överväganden Särreglering 160 Kap. 6 Handläggning enligt lagen om domstolsärenden Handläggningsformer i förfaranden enligt ÄL Bakomliggande överväganden 173 tredje avdelningen dåtida handläggningsformer 177 Kap. 7 Inledning

8 Kap. 8 Den långa vägen mot muntlighetens återkomst Reformer under reformarbetet vad nya RB ersatte Reformer under reformarbetet muntlighet i hovrätt Reformer under reformarbete utan lagändring Praxisreformatorerna vilka och när? Praxisreformationen objekt och orsaker? Praxisreformationens innebörd Praxisreformationens inspirationskällor Praxisreformationens resultat och betydelse Muntligheten och 1901 års överrättsreform Bakgrund och motiv Innebörd och motiv Konsekvenser Nya och Förstärkta lagberedningarnas förslag Allmänna överväganden om handläggningsformerna Föreslagna handläggningsformer i underrätt Brottmålsinriktade underrättsöverväganden Protokolleringen och överrättsförfarandet Protokolleringen och den fria bevisprövningen Prövningen i högsta instans Reformarbetets betydelse Muntlighetsrörelsen och muntligheten som symbol Nya och Förstärkta lagberedningarna och muntlighetsrörelsen När muntlighetsrörelsen kom till Norden Lagkommittens och äldre lagberedningens förslag 240 Kap. 9 Från blandform till skriftlighet Utvecklingen i överrätt Utvecklingen i mellan- och underrätterna Kompromissernas ÄRB 256 Kap. 10 Hovrätternas inrättande och tiden dessförinnan Hovrätternas tillkomst och inflytande Medeltida och äldre rättegång Forntidens förutsägelser om den yttersta framtiden 271 fjärde avdelningen nya handläggningsformer 273 Kap. 11 Muntlig, skriftlig eller vad? Informations- och kommunikationsteknikens allmänna utveckling Kommunikationsteknikens processuella utveckling Skrifter, ombud och postbefordran Fjärrskriftstekniker Telefon Video Ljud- och bildteknik i en modernare rättegång Permanent användning av videokonferens Dokumentation med videoteknik Ljud- och bildteknik i övrigt Vad som komma kan 322 femte avdelningen grunder för val av handläggningsform 325 Kap. 12 Argumentkällorna och deras innehåll Processen Säkerhet Säkerhet som materiell riktighet Materiell riktighet som rättssäkerhet Vikten av materiell riktighet Rättssäkerhet som något gott i allmänhet Säkerheten och valet av handläggningsform Säkerheten och handläggningsformerna enligt RB Säkerheten och handläggningsformerna enligt FPL Snabbhet Snabbhet i straffprocessen Snabbhet i civilprocessen

9 Snabbhet i förvaltningsprocessen Snabbheten och valet av handläggningsform Billighet eller kostnadseffektivitet Effektivitet och ändamålsenlighet Processkostnader Billigheten och valet av handläggningsform Europakonventionen om mänskliga rättigheter Konventionskrav och inhemska krav Prövningen Prövningssubjektet inverkan av vem som utför prövningen Prövningsobjektet inverkan av vad prövningen avser Prövningsskedet inverkan av när och var prövningen utförs Parterna Partsbegärans betydelse Inverkan av ombud Offentlighet Offentlighetens omfattning och intensitet Offentlighet och valet mellan muntlighet och skriftlighet Regleringen 417 Kap. 13 Avslutning 421 Summary 426 Käll- och litteraturförteckning 434 Sakregister (sök i fil på bifogad CD-skiva) Förkortningar Står Utläses (mutatis mutandis när det gäller antal, bestämning etc.) a. anfört a.a. anfört arbete AK Andra kammaren ang. angående art. artikel bet. betänkande BPO Hannovers processordning av år 1850 BrB brottsbalk (1962:700) BSK Besvärssakkunniga CPC Code de Procédure Civile av år 1806 DK Domstolskommittén Dir. direktiv Ds departementsskrivelse dens. densamme DU domstolsutredning DV Domstolsverket ED Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) eng. engelska f. och följande sida ff. och följande sidor FB föräldrabalk (1949:381) FK Första kammaren FkK Förkortningskommissionen FL förvaltningslag (1986:223) 14 15

10 FLB Förstärkta lagberedningen FPL förvaltningsprocesslag (1971:291) fr. franska f.ö. för övrigt GrL lag (2002:599) om grupprättegång HD Högsta domstolen HovR hovrätt HPU Hovrättsprocessutredningen ibid. ibidem (på samma ställe) IKT informations- och kommunikationsteknik IRBK Iustus RBK jfr jämför (vilket inte skall uppfattas som se däremot o.d. uttryck)* JFT Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland JO Justitieombudsmannen (Riksdagens justitieombudsmän) JT Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet KR kammarrätt** kap. kapitlet kurs. kursivering LAF lag (1962:381) om allmän försäkring LagK Lagkommissionen LK Lagkommittén LR länsrätt LUL lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare LVM lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVU lagen (1990:52) om vård av unga m.f. muntlig förhandling mom. momentet NE Nationalencyklopedin NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I NJA II Nytt juridiskt arkiv, avdelning II NJM Nordiska juristmötet NLB Nya lagberedningen NRBK Norstedts RBK p. punkt (i förekommande fall i betydelsen mening) PBR Patentbesvärsrätten PK Processkommissionen PLB Processlagberedningen prop. Kungl. Maj:ts/Regeringens proposition (till riksdagen) prot. protokoll PRV Patent- och registreringsverket RB rättegångsbalk (1942:740) RBK kommentar till RB red. redaktör RegR Regeringsrätten resp. respektive RF regeringsform (1974:152, om ej annat anges) RH Rättsfall från hovrätterna RK Rättsfall från kammarrätterna RP lag (1946:804) om införande av nya RB RU rättegångsutredning RÅ Regeringsrättens årsbok SAOB Svenska Akademiens Ordbok SFS Svensk författningssamling SOU Statens offentliga utredningar sp. spalt st. stycke SvJT Svensk Juristtidning TF tryckfrihetsförordning (1949:105) TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap TL taxeringslag (1990:324) TR tingsrätt UtlL utlänningslag (2005:716) ZPO Zivilprozessordnung ÄktB äktenskapsbalk (1987:230) ÄL lag (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen) ÄLB Äldre lagberedningen ÄRB äldre rättegångsbalken övers. översättning * Se däremot Ulväng (2005) s. 15. ** Risken för förväxling med kämnärsrätten borde vara försumbar 157 år efter den domstolstypens avskaffande (se bl.a. not 912 nedan), varför förkortningen KamR nu gott kan utmönstras

11 FÖRSTA AVDELNINGEN UTGÅNGSPUNKTER Och just när någon vill betrakta ett begrepp i en ny relation, måste han friska upp det. Hans Larsson, Poesiens logik, 1922

12 Kap. 1 Vad, varför och hur? 1.1 Ämnet En rättegång kräver med nödvändighet att människor kommunicerar med varandra. Formen för denna kommunikation, den processuella handläggningsformen, har under lång tid varit muntlig eller skriftlig tertium non datur est. 1 Valet mellan de tänkbara formerna (vilka kan kombineras) inverkar på så många olika delar av rättegången, att det anses prägla processordningen som helhet. 2 Genom den accelererande teknikutvecklingen har många olika kommunikationsformer lagts till de tidigare tillgängliga. Det har skett utan att begreppsparet skriftlig/muntlig har övergivits som dikotomisk modell för att kategorisera en processordning. 3 I denna avhandling behandlar jag valet av processuell handläggningsform. Mitt ämnesval har sitt upphov i ett ihållande intresse för vad vi kan kalla rättssalens realiteter. Grundutbildning i juridik och retorik ledde mig fram till fördjupade studier i processrätt och rättslig retorik. Med utgångspunkt i dessa studier sökte jag mig vidare till praktiskt arbete vid svensk domstol. Varvade med varandra har verksamheter som dessa utgjort avhandlingens framväxtbetingelser. 1 Med handläggning avser jag, i enlighet med SOU 1938:44 s. 79, varje åtgärd, som ankommer på rätten. I vår tid är den äldre beteckningen förhandlingsform mindre träffande än handläggningsform, eftersom förhandling har kommit att betraktas som synonymt med sammanträde, Se vidare Edelstam (2001) s. 122 ff. ang. olika handläggningsmoment, bl.a. förhandling, och jfr t.ex nedan. 2 Se bl.a. Wrede (1953) s Se t.ex. Dir. 1999:62 s. 5, som citeras på s. 47 nedan. Jfr ifrågasättandet av dikotomier o.d. inom juridiken hos Lindblom (2002) s. 542 och i allmänhet hos Snow (1959) s. 11 f. 21

13 Kapitel 1 Det låter sig svårligen förnekas att ämnet för avhandlingen är av grundläggande processrättslig betydelse, att det lämpar sig för jämförelser mellan olika processordningar och att det är föremål för förändringar som kan tänkas få långtgående konsekvenser. Allt detta talar för att ämnet som sådant borde kunna intressera även andra. Om min behandling av detsamma har kommit att bli fruktbar är sedan inte upp till mig att bedöma. 4 Det var värt ett försök, om inte annat för att så få andra har gjorts. 5 Valet av handläggningsform är ett ofrånkomligt inslag i utvecklingen av varje processordning. Att denna valsituation därmed har förekommit och förekommer i såväl olika tidsåldrar som olika rättsordningar ger, som jag redan antytt, upphov till komparativa möjligheter i olika dimensioner. 6 De avgränsningar som detta förhållande nödvändiggör återkommer jag till. Påståendet att förfarandet enligt rättegångsbalken karaktäriseras av muntlighet, koncentration och omedelbarhet hör till den svenska processrättslärans elementa. 7 Till samma basala kunskapsnivå hör påståendet att förfarandet i förvaltningsprocessen är skriftligt. Valet av handläggningsform i de två viktigaste svenska processordningarna har alltså reglerats med ledning av två olika huvudprinciper. 8 Muntlighetsprincipen ställs både teoretiskt och praktiskt mot sin motsats, vilken mer sällan betecknas som en princip. 9 Särskilt angeläget blir det att uppmärksamma 4 Om fruktbarhet uppfattad som krav på metodologisk rationalitet i förhållande till vetenskapens mål se Jareborg (1975) s. 235 f. 5 De främsta moderna svenska doktrinära bidragen är Heuman (1983), som begränsar sig till hovrättsförfarandet i brottmål, och Ekelöf (1984), som (utan att lämna RB) utgör en något vidare men grundare översikt. I förvaltningsprocessrättslig doktrin saknas egentliga motsvarigheter; det närmaste man kommer är Bull (2005). 6 Jfr Cappelletti (1989) s. 59 f. och Anners (1989) s Jfr prop. 1942:5 s Att detta mantra, om termen tillåts, kommer till uttryck på olika sätt förändrar inte dess karaktär av centralt påstående; kärt barn har som bekant många namn. Jämför bl.a. grundtankarna för RB-reformen i SOU 1938:44 s. 22, de [f]ör förfarandet grundläggande principerna i RBK (1949) s. 565 liksom NKRB 4:e avd, I:1, grundprinciperna för vår rättegångsordning i prop. 1953:231 s. 18, de ledande idéerna hos Hassler (1963) s. 217, hörnpelare i vår processordning, Svea hovrätt i prop. 1978/79:88 s. 28 och de bärande grundtankarna hos Lindell (2003 a) s Ang. jämförelser mellan systemen se bl.a. Hirvonen (1990) passim, Heuman på NJM 1984 s. 402 och SOU 1991:106 A s. 464 ff. samt vidare not 81 och 125 f. nedan. 9 Om skriftlighetsprincipen se bl.a. i och vid not 552 nedan. Jfr 8.4 nedan ang. muntligheten och dess ställning som symbol, vilken jag också tillmäter den genom mitt val av titel på denna avhandling. De olika principerna som sådana står inte i fokus; om den diskussionen se H. Andersson (1993) s. 215 f. med hänvisningar, bl.a. till Strömholm, nu (1996) s. 232 ff. med hänvisningar. Vad, varför och hur? detta motsatsförhållande om man överväger att konsolidera de olika processordningarna. 10 Såväl pågående som mer långsiktiga reformplaner gör det tillsammans med den tekniska utvecklingen och vid sidan om ett mer släkthistoriskt intresse angeläget att närmare studera det hittills kända. 11 Detta kan då klarare relateras till nya, delvis ännu oanade, tekniska och andra omständigheter, som kan komma att påverka hanteringen av ofta gamla, välkända problem på den rättsliga kommunikationens område. 1.2 Syften Ämnet för denna studie är nu introducerat. Boken är avsedd att vara en doktorsavhandling. Redan därav kan utläsas ett överordnat syfte: att behandla det valda ämnet så att behandlingen kan göra berättigade anspråk på vetenskaplighet. 12 Hur tillvägagångssättet är tänkt att närmare utformas presenterar jag, tillsammans med vissa utgångspunkter för detta, under 1.3 strax nedan. Vi har redan konstaterat att studieobjektet, de processuella handläggningsformerna och förutsättningarna för att välja mellan dessa, är statt i stark förändring. Denna utveckling föranleder mig att vilja friska upp valet av handläggningsform som processrättslig företeelse. 13 Med denna ambition avser jag en inventering, strukturering och värdering av det hittills kända i fråga om de processuella handläggningsformernas reglering och den argumentation som har förts kring dess utformning och till- 10 Ang. eventuell sammanslagning av allmän domstol och förvaltningsdomstol se bl.a. Lindblom (2004) s. 247 ff. med hänvisningar. Saken väcker starka känslor; se t.ex. å ena sidan Ekeberg (2004) s. 110 f., som förordar en sådan utveckling, och å den andra Anclow (2005), särskilt s. 20, som starkt motsätter sig densamma. 11 Se vidare not 71 f. nedan. Enligt Hirschfeldt (2002) s. 29 borde bl.a. ett ideologiskt perspektiv vid fördjupade studier av den svenska processlagsfrågan under 1800-talet (som behandlas i kap. 8 nedan) kunna bli av stort värde för domarnas självförståelse men också för den historiska forskningen och den samhällspolitiska diskussionen i stort. 12 Mycket kan sägas om vetenskaplighet, men begränsar jag mig till det jag håller för mest väsentligt räcker slutorden i Jareborg (1975), s. 242: strävan till intellektuell hederlighet: att ständigt vara beredd att ändra uppfattning på rationella grunder. Se även a.a. s. 231 med hänvisningar. 13 Jfr det inledande citatet ur Larsson (1922), s. 102 f., vilket fortsätter: För det mesta går ju vår tanke gamla vägar, och då är det lämpligt och bekvämt, att den rör sig med ett knappt bildinnehåll. Men när något nytt skall tänkas, fordras en större rikedom. Vid en ny distinktion mellan tillfälligt och väsentligt, måste det tillfälliga manas fram och passera revy

14 Kapitel 1 lämpning. 14 Studien är främst avsedd att bereda ett rikhaltigt underlag för att bedöma hur den idémässiga grunden (bestående av föreställningar, argument, överväganden etc.) för valet av handläggningsform står sig i förhållande till nya förutsättningar. Ett grundligt genomförande av denna bedömning kommer att få anstå men särskilt de redan beslutade förändringarna av rättegångsbalken (1942:740, RB) kommer att uppmärksammas. Framtiden är delvis nära förestående. Avhandlingens uppfriskande syfte aktualiserar tidsaspekterna nu, då och sedan. Ur varje sådan aspekt kan man betrakta de tre övergripande tillstånd som aktualiseras: det bestående, förändringen och det kommande. De olika tiderna och tillstånden ger upphov till frågor, som avhandlingen syftar till att åtminstone belysa. I abstraherad form finns bland dessa främst Varför? och därtill: Vad gällde och vad gjordes? Vad gäller och vad gör man? Vad förändrade och vad förändrar? Vad kommer att förändra, gälla och göras? Konkretiserade kommer vi att möta frågor som dessa i det följande. En ambition blir som tydligast i allvarligt menade försök att förverkliga densamma. 1.3 Metod och perspektiv Som framgår redan av dess undertitel är denna studie avsedd att vara rättsvetenskaplig. En sådan inriktning kan ställas mot flera andra högst tänkbara, eftersom de processuella handläggningsformerna är ett ämne som med fördel studeras ur olika vetenskapliga perspektiv. 15 Företeelser som förtjänar beteckningen rättslig kommunikation kan undersökas inom olika vetenskaper med skiftande metoder och infallsvinklar som alla är relevanta för studier av mänsklig kommunikation i allmänhet. Redan en exemplifiering med några nyligen genomförda nordiska studier inom delområdet domstolskommunikation visar på ett brett spektrum av vetenskaper, bl.a. psykologi, sociologi, etnologi och lingvistik. 16 Vad gäller den Vad, varför och hur? 14 Jfr den procedur som Frändberg (1985) s. 113 ff., i anslutning till Carnap, betecknar explikation eller rationell rekonstruktion och med vilken han avser en juridisk basteori i bearbetad form. 15 Insikten att insikter från många olika vetenskapssfärer är nödvändiga för att begripa rättegången som kommunikationssituation har varit vägledande för det samnordiska projekt som redovisas i Bylander/Lindblom (2005), se särskilt s. 21 f. Jfr Hellner (2001) s. 23 och not 24 nedan. 16 Se Granhag/Landström (2005) och delvis Schelin (2006) om muntlighet vid domstol ur psykologiskt perspektiv, Ervo (2005) om rättegångskommunikation ur Habermas diskursetiska perspektiv, Haavisto (2002) om den finländska domstolsreformens inverkan ur pedagogiskt-aktivitetsteoretiskt perspektiv, Andenæs (2000) om språkliga minoritehär studien kommer retoriken till användning som hjälpvetenskap enligt vad jag utvecklar i nedan. Den etablerade rättsvetenskapen omfattar redan i sig så många olika perspektiv och metoder att hänvisningen till att min studie är avsedd att vara rättsvetenskaplig kräver tydliggörande. Det gäller inte minst eftersom jag till den rättsvetenskapliga disciplinen vill hänföra även sådant som rättsteori, rättshistoria och rättssociologi samt menar att valet av metod inte följer av en vetenskaplig disciplinbestämning. 17 Rättsvetenskap, som jag förstår den, utgörs alltså inte endast av den verksamhet som fokuserar på gällande rätt och som ofta betecknas rättsdogmatik. 18 För mina syften, som jag har beskrivit dem i 1.2, framstår en studie inriktad på lagstiftningsnivån som den lämpligaste. 19 Som bl.a. Hellner uppmärksammat har denna inriktning på ett olyckligt sätt utdefinierats från rättsvetenskapens forskningsområde, enligt hans mening som ett arv från rättspositivismen som inte kan accepteras. 20 Oavsett orsaken har lagstiftningsnivån i vart fall inte fått någon större uppmärksamhet i svensk processrättsvetenskaplig litteratur. Min valda inriktning kräver redan av det skälet en närmare beskrivning än om den hade anslutit sig till någon mer traditionell. 21 En sådan beskrivning lämnar jag strax nedan (1.3.1). Den följs av ett avsnitt om retorikens betydelse för min studie (1.3.2), vilket i sin tur följs av en diskussion om tillvägagångssättet (1.3.3). Slutligen följer en avslutning på den början som detta kapitel utgör (1.4). Allmänt skall sägas att material tillkommet efter 2006 års ingång, med några få undantag, inte har kunnat beaktas. När det gäller noter har jag genomgående försökt hålla deras antal nere, utan att ge avkall på en rättters möte med bl.a. domstolar ur sociologiskt perspektiv, Kjus (2005) om berättelser i domstol ur etnologiskt perspektiv, Martinovsky (2001) om den roll upprepningar och omformuleringar spelar i svenska och bulgariska domstolsförhandlingar ur lingvistiskt perspektiv och Välikoski (2004) om den finländska brottmålsrättegången betraktad som verbal kommunikationssituation ur ett eklektiskt teoretiskt perspektiv. Samtliga rymmer hänvisningar till andra studier; se dock särskilt översikten i sist a.a. s. 25 ff. 17 Jfr liksom till det följande, diskussionen hos Hellner (2001) s Han skiljer där förvisso mellan bl.a. rättvetenskap och rättsteori, men betonar också att det [s]om metodprogram är [ ] helt olämpligt att dra snäva gränser för vad som är rättsvetenskap i egentlig mening, a.a. s Jfr Jareborg (2004), särskilt s. 4, och Sandgren ( ), särskilt s. 362 f. 19 Jfr Frändberg (1985, 2005) s. 183 ff. om lagstiftarens och domarens respektive valsituation. 20 Hellner (2001) s. 27 med hänvisning till dens. (1990). Jfr Jareborg (1975), främst s. 234 ff. 21 Jfr t.ex. de lakoniska metodavsnitten i de processrättsliga doktorsavhandlingarna Edelstam (1991), s. 27 f., och Eklund (1998), s. 20. Ang. motivering av metodiska nygrepp se Jareborg (1975) s

15 Kapitel 1 visande koppling till det använda materialet. Denna inriktning medför att en nothänvisning i vissa fall avser hela det stycke (med eventuellt efterföljande blockcitat) där noten förekommer Lagstiftningsforskning och rättspolitik Att stifta lag är ytterst en politisk uppgift. 22 Säkerligen har önskemålet att dra en gräns mellan juridik och politik i allmänhet bidragit till rättsvetenskaplig avhållsamhet från forskning inriktad på lagstiftningsnivån. 23 Rättsvetenskapen har tidvis uppvisat ett påfallande dåligt vetenskapligt självförtroende. 24 Med detta har följt ett starkt upplevt behov av vetenskaplig renhet, som har ansetts svårt att upprätthålla i politikens närhet. 25 I sin tur har denna inställning lett till ett centralförsvar så långt bort från de osäkra gränserna som möjligt. Som vi skall se är detta en onödigt uppgiven hållning, som dessutom har lämnat viktiga juridiska områden mer eller mindre övergivna av rättsvetenskapen om än inte av dess utövare. Hållningen har dock hållit i sig, trots att den har ifrågasatts under lång tid. Politikern och rättsvetenskapsmannen Östen Undén bemötte redan år 1917 invändningen att [ ] den legislativa uppgiften, i vars utförande rättsvetenskapens företrädare anses självskrivna att direkt deltaga, faller utanför juridiken som vetenskap. 26 Det gjorde han med hänvisning till ett citat av Hans Larsson, som är väl värt att återge här: 27 Men vem skall då värdera? [- - -] Här kommer språkmannen och säger, att det är icke han som värderar språket, utan allmänheten genom sitt oreflekterade språkbruk; här kommer estetikern och förklarar att han icke fäller domar utan utreder lagar, och historikern, att han konstaterar men icke dömer; och så slutligen etikern, att han icke blandar sig i frågan om vad som 22 Se t.ex. Rissanen i anslutning till Tuori i Lagstiftningspolitik (2005) s. 16. Jfr not 1451 nedan. 23 Jfr Strömholm (1973) s. 667, Stuer Lauridsen (1974), bl.a. s. 68 ff., och Hellner (1990), bl.a. s. 136 ff. 24 Se Hellner (2001) s. 31 ff. med hänvisningar, bl.a. till Ekelöf (1951). Stuer Lauridsen pekar också på inverkan av andra vetenskapers överdrivna anspråk på att dominera juridiken, se dens. (1974) s. 5 f. 25 Term hos Ross (1953), bl.a. s. 405 och 413 f., som kommenteras av Strömholm (1973) s. 661 f. Ross anser sig emellertid inte gå så långt i renhetskrav som Hans Kelsen eller dennes svenska anhängare, till vilka han räknar Ekelöf med hänvisning till dens. (1951), se Ross (1953) s. 407 f. och 428 ff. 26 Undén (1917) s. 32 f., som kortfattat berörs av Stuer Lauridsen (1974) s Larsson (1915) s. 94 f. ang. Axel Hägerströms installationsföreläsning 1911 (här återgivet i något annorlunda utdrag än hos Undén enligt föregående not). En liknande inställning, med stark betoning av juridikens och juristernas ansvar, finner man hos Stuer Lauridsen (1974) s. 2 f. och 213. Vad, varför och hur? är rätt eller orätt. Så står sens commun där med hela bördan på sina skuldror, medan alla de kompetentaste dragit sig ur spelet. Möjligen äro dock de kompetenta ej alldeles omedgörliga, men på så sätt att t. ex. historikern, då han kastar ut domar, säger att det gör han icke i egenskap av historiker, och på samma sätt de övriga; ansvaret vilja de icke ha. Teoretiska utgångspunkter för rättsvetenskaplig behandling av lagstiftningsanknutna företeelser har förvisso inte saknats. 28 En given utgångspunkt är framställningen hos Alf Ross (1953) om förhållandet mellan vetenskap och politik, särskilt med förledet rätts-. 29 Med rättspolitik förstod Ross använd rättssociologi eller rättsteknik i motsättning till tillfälliga och växlande målsättningar på kortare sikt, alltså vad man vanligtvis menar med politik i snävare mening. 30 Bestämningen får betraktas som ett utflöde av Ross tidstypiska vetenskapsideal med inriktning på kunskap av naturvetenskaplig empirisk modell. 31 Ross inriktning hindrade honom emellertid inte från att se mer långtgående rättspolitiska uppgifter för rättsvetenskapens företrädare, så länge de håller den tänkta gränsen mellan vetenskap och politik klar. 32 I så fall skulle det, enligt Ross mening, rentav vara lämpligt att de även tar det sista rättspolitiska, förvisso irrationella och icke-vetenskapliga, språnget bestående i att servera resultatet i form av en anvisning till praktikern (lagstiftaren eller domaren), som dock har att fatta och ansvara för det slutliga beslutet. Detta slutsteg formuleringen av konklusioner betraktar han typiskt sett som en avvägning av en mångfald av olika, inbördes inkommensurabla hänsyn. Strömholm (1973) utgjorde en svensk pionjärinsats vad gäller att ta relationerna mellan rättsvetenskapens och rättspolitikens verksamhetsområden på allvar, må vara i anslutning till Ross men med en öppnare syn på de uppgifter rättsvetenskapen kan fylla i rättspolitiska sammanhang. Strömholm nedtonar den dominerande betydelse för rättspolitiken 28 Om lagstiftningsforskning i allmänhet se Tala i Lagstiftningspolitik (2005) s. 103 ff. För en översikt över dels olika förhållningssätt till relationen mellan juridik och retorik, dels olika uppfattningar om det rättspolitiska begreppet se Persson (2004) s. 46 ff. resp. 65 ff. 29 Se, liksom till det följande, Ross (1953), främst s Ross (1953) s. 418 f. (min övers.). 31 Jfr Strömholm (1973) s Enligt Ross skulle juristen i sammanhanget uppträda som social teknolog, dens. (1953) s. 427; jfr dock s. 414 f. Det är anmärkningsvärt att han tog starkt intryck av den svenske nationalekonomen Gunnar Myrdal, se a.a. s. 407 ff. och jfr Jareborg (1975) s. 234 ff. 32 Se, liksom till det följande, Ross (1953) s. 413 f. och 428 ff. (min övers.). Se därtill Strömholm (1973), främst s. 662 f. och 670 f. Jfr kritiken hos Stuer Lauridsen (1974), bl.a. s. 311 ff

Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...3 1 INLEDNING...4 1.1 Presentation av ämnet...4 1.2 Syfte och frågeställningar...5 1.3 Metod och material...

Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...3 1 INLEDNING...4 1.1 Presentation av ämnet...4 1.2 Syfte och frågeställningar...5 1.3 Metod och material... Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...3 1 INLEDNING...4 1.1 Presentation av ämnet...4 1.2 Syfte och frågeställningar...5 1.3 Metod och material...5 1.4 Avgränsning...9 1.5 Begreppsförklaring...9 1.6 Disposition...10

Läs mer

Förändringstendenser i svensk rättskultur

Förändringstendenser i svensk rättskultur Förändringstendenser i svensk rättskultur Särskilt med avseende på domarrollen och rättskipningens funktion Examensarbete i konstitutionell rätt 30 högskolepoäng Författare: Björn Bertilsson Handledare:

Läs mer

Personlig assistans för barn - en undersökning av föräldraansvaret kontra samhällets ansvar. En rättssäkerhetsstudie.

Personlig assistans för barn - en undersökning av föräldraansvaret kontra samhällets ansvar. En rättssäkerhetsstudie. JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Gustav Grek Personlig assistans för barn - en undersökning av föräldraansvaret kontra samhällets ansvar. En rättssäkerhetsstudie. Examensarbete 20 poäng Handledare:

Läs mer

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad Jérémie Johansson Examensarbete i familjerätt, 30 hp Examinator: För- och efternamn Stockholm, Vårterminen 2014 1 Sammanfattning

Läs mer

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i familjerätt, särskilt barnrätt 30 högskolepoäng En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Barnets möjlighet att få psykiatrisk

Läs mer

Oskälighet och 36 avtalslagen

Oskälighet och 36 avtalslagen Studies in Management and Economics, Dissertation No. 63 International Graduate School of Management and Industrial Engineering, Dissertation No. 82 ACTA IURIS LINCOPENSIS Oskälighet och 36 avtalslagen

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER Helena Hakkarainen MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER -Straffrätt och jämställdhetspolitik Men s violence against women in close relationships -Criminal law and gender equality policy Rättsvetenskap

Läs mer

Generalklausul mot skatteflykt

Generalklausul mot skatteflykt ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt JIBS Dissertation Series No. 040 JIBS Dissertation Series No. 040 ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt

Läs mer

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Projektet är samfinansierat av Svenska Röda Korset och Europeiska flyktingfonden (ERF). - 2 - - 3 - Innehåll Svenska Röda Korset Författare:

Läs mer

Kunskap och rättsligt beslutsfattande

Kunskap och rättsligt beslutsfattande 1 Kunskap och rättsligt beslutsfattande Av Johan Hirschfeldt Upptakt Att använda bästa möjliga kunskap som underlag för beslut är idealet. När besluten ska fattas gäller det dock i praktiken ofta att hantera

Läs mer

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:104 ISSN 1404-0891 Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av

Läs mer

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud 1 Barnkonventionens status En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag Rebecca Stern & Martin Jörnrud 2 Innehåll OM RAOUL WALLENBERGINSTITUTET Raoul Wallenberginstitutet för

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Domstolsprövning av förvaltningsbeslut och Europakonventionen Maria Johansson

Domstolsprövning av förvaltningsbeslut och Europakonventionen Maria Johansson UMEÅ UNIVERSITET 2007-06-08 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p Handledare: Johanna Niemi-Kiesiläinen Domstolsprövning av förvaltningsbeslut och Europakonventionen

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Skadeståndet vid offentlig upphandling

Skadeståndet vid offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Pernilla Skoglösa Skadeståndet vid offentlig upphandling Examensarbete 30 högskolepoäng Johann Mulder Skadeståndsrätt Höstterminen 2011 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Advokaters egna utredningar i straffprocessen

Advokaters egna utredningar i straffprocessen Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i processrätt 30 högskolepoäng Advokaters egna utredningar i straffprocessen Frågor om deras betydelse och berättigande Författare: Christine Staberg

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Katarina Dreher. In dubio pro reo. Examensarbete 20 poäng. Handledare: Professor Gunnar Bergholtz

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Katarina Dreher. In dubio pro reo. Examensarbete 20 poäng. Handledare: Professor Gunnar Bergholtz JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Katarina Dreher In dubio pro reo Examensarbete 20 poäng Handledare: Professor Gunnar Bergholtz Processrätt VT 2005 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Evelina Hansson Cronberg Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad Examensarbete 30 högskolepoäng Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt VT 2010 Innehåll

Läs mer

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad?

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Ersmark Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor Eva Ryrstedt Ämnesområde

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

LÅNEFÖRBUDETS VARA ELLER ICKE VARA

LÅNEFÖRBUDETS VARA ELLER ICKE VARA Juridiska institutionen Examensarbete HT 2013, 30 hp LÅNEFÖRBUDETS VARA ELLER ICKE VARA En analys av bestämmelsens bakomliggande syfte och framtid Emelie Odell Handledare: Leif Östling SAMMANFATTNING Låneförbudets

Läs mer

Bristande bokföring. om god redovisningssed i straffrättsligt hänseende

Bristande bokföring. om god redovisningssed i straffrättsligt hänseende ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Juridiska institutionen Examensarbete med praktik för juristprogrammet, 30 hp Höstterminen 2012 Bristande bokföring om god redovisningssed

Läs mer

C-UPPSATS. Beslutanderätt vid gemensam vårdnad

C-UPPSATS. Beslutanderätt vid gemensam vårdnad C-UPPSATS 2010:167 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad - definition av barnets bästa, krav på konsensus vid gemensam vårdnad samt föreslagen tvistelösningsmodell Sophie Christodolu Maria Käck Luleå tekniska

Läs mer

Fastighetsmäklarens upplysningsplikt

Fastighetsmäklarens upplysningsplikt Fastighetsmäklarens upplysningsplikt avseende omfattningen av upplysningsplikten gentemot köparen, med inriktning på fysiska missförhållanden hänfört till fastigheten. Magisteruppsats inom affärsrätt Författare:

Läs mer

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda SKÖNDALSINSTITUTETS ARBETSRAPPORTSERIE NR 33 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 33SKÖNDAL INSTITUTE WORKING PAPERS NO ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE Vi vet inte vilka metoder vi ska använda - Om relationen mellan

Läs mer

Regressbestämmelsen i 25 FAL

Regressbestämmelsen i 25 FAL Juridiska Institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, VT 2002 vid Göteborgs Universitet Regressbestämmelsen i 25 FAL - en fråga om kostnadsfördelning Ellinor Heder Handledare: Filip Bladini

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Försäkringsbart intresse i motorfordonsförsäkring

Försäkringsbart intresse i motorfordonsförsäkring JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Emilia Persson Försäkringsbart intresse i motorfordonsförsäkring JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Eva Lindell-

Läs mer