PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdestid: Fredagen den 27 mars 2015, kl Kommungården, Bennäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 27.03.2015 101. Sammanträdestid: Fredagen den 27 mars 2015, kl. 14.00 15.35. Kommungården, Bennäs"

Transkript

1 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Fredagen den 27 mars 2015, kl Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Eriksson, Roger Finne, Per-Erik Forsblom, Greger Forsström-Fellman, Anette Holmäng, Johanna Pettersson, David Wiklund, Senja Överfors, Johanna Övriga närvarande ordf. viceordf. Wärn, Mathias Björkskog, Eva Hjulfors, Bernhard Borgmästars, Yvonne Käldman, Leif Häggman, Roger Berger, Helena Häggblom, Carola Östman, Majvor Lasén, Mikael Källman, Carl-Johan Boström, Kaj Pettersson, Roger Holmqvist-Nybacka, Karin Svenfors, Stefan Löf, Gundel Backa, Jan-Erik fullm.ordförande I viceordf., fullm. II viceordf., fullm. kommundirektör kanslichef ekonomi- o. utvecklingsdirektör, kl , Paragrafer Underskrifter Henrik Sandberg ordförande Gundel Löf sekreterare Protokollsjustering Pedersöre Anette Forsström-Fellman Johanna Holmäng Protokollet framlagt Protokollet har varit framlagt till påseende i kommungården i Bennäs , intygar Gundel Löf, kanslichef

2 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdets öppnande Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 78 Val av två protokollsjusterare Till protokollsjusterare valdes: Anette Forsström-Fellman och Johanna Holmäng. 79 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med eventuella övriga ärenden Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan med följande tilläggsärende: - Anmälningsärenden - Upptagande av kortfristig kredit - Köptjänstavtal med Karleby stad gällande landsbygdsförvaltningstjänster Kommundirektören drog bort 82 från dagens föredragningslista. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

3 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 184/ Bokslut 2014 Enligt kommunallagen skall kommunens bokslut omfatta balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse (KomL 68). En kommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall dessutom uppgöra koncernbokslut som en del av bokslutet. Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys och noter till koncernbokslutet. Den officiella resultaträkningen innehåller enbart externa kostnader och intäkter. I budgetjämförelsen däremot ingår även interna kostnader och intäkter. Bindningsnivån i budgeten för 2014 har varit externa plus interna kostnader netto. Fjolårets översskott om ,90 euro, överstiger både budgeten och resultatprognosen för året. Avvikelsen beror på att inkomsterna blev större än budgeterat. Driftsintäkterna överstiger budget med 0,84 miljoner, skatter och statsandelar med 0,84 miljoner och räntenettot är också 0,46 miljoner bättre än budgeteterat. Totala skatteintäkterna överstiger budgeten med 0,5 miljoner euro beroende på att samfundsskatteinkomsterna ökade med 25 % till 2,9 miljoner euro. Kommunen fick 25,7 miljoner i statsandelar, vilket är 0,6 miljoner mindre än föregående år. Årsbidrag blev ,21 euro eller 417 euro per invånare. Årsbidraget är 3 % lägre än föregående år. Verksamhetsintäkterna var i praktiken lika stora som föregående år eller 15,7 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna däremot steg med 1,7 miljoner euro vilket motsvarar en ökningsprocent om 2,3. Verksamhetsintäkterna täcker 21,5 % av kostnaderna. Resterande del skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 1,3 miljoner euro eller 2,1 %. Vid årsskiftet uppgick antalet anställda till 707 personer, vilket är 25 personer färre än året innan. I summan ingår samtliga ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, sysselsättningsanställda och övrig för viss tid anställd personal. Antalet utförda årsverken (arbetsinsatser omvandlade till heltid) minskade också men inte lika mycket. Utförda årsverken minskade med 8 till sammanlagt 698 årsverken. Medelarbetstiden per person ökade således under fjolåret. Sjukfrånvaron var i praktiken oförändrad 12,6 dagar/person. Utbetalda löner och arvoden ökade med 0,8 % till 21,4 miljoner euro. Under år 2014 investerade kommunen sammanlagt 3,4 miljoner euro och erhöll 0,135 miljoner euro i finansieringsandelar för investeringar. Årsbidraget täckte 137,7 % av nettoinvesteringarna. Skuldsättningen minskade till 17,0 miljoner euro eller euro per invånare vid årsskiftet. Gamla lån avkortades med 8,5 miljoner euro medan den kortfristiga skuldsättningen hölls oförändrad. Resten av finansieringsbehovet fylldes genom att fordringarna minskade och leverantörsskulderna ökade. Kassamedlen minskade och likviditeten mätt i antalet kassadagar sjönk till 15 dagar. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

4 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Skuldsättningsgraden, som utvisar hur stor del av årets löpande intäkter som behövs för att återbetala det främmande kapitalet, sjönk till 36 %. Periodens överskott om ,90 tillåter överföring till bostadslånefonden i enlighet med fondens stadgar. Räkenskapsperiodens överskott i koncernresultaträkningen är ,00 euro. Koncern-samfundens resultat är således positivt eftersom överskottet är större än enbart kommunens överskott. Koncernskuldsättningen sjönk till 26,9 miljoner euro eller euro per invånare. (beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen: föreslår för kommunfullmäktige att periodens överskott ,90, överförs till kontot överskott från tidigare år undertecknar bokslutet för år 2014 och överlämnar bokslutet till revisorerna för granskning framlägger bokslutet för kommunfullmäktiges behandling föreslår för kommunfullmäktige att 2 938,03, motsvarande uppburna räntor på kommunala bostadslån, överförs från kontot överskott från tidigare år till bostadslånefonden föreslår för kommunfullmäktige att ,08, motsvarande uppburna borgensavgifter, överförs från kontot överskott från tidigare år till borgensfonden. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

5 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 77/ Ingående av ränteutbytesavtal (Swap) Kommunens skuldsättning uppgår vid årsskiftet till 17,0 miljoner euro. Ca 60 % består av kommuncertifikat till rörlig ränta. Räntebindningstiden för ett stort skuldsedellån går ut i mars Då kan nästan hela skuldsättningen komma att bestå av lån till rörlig ränta. Saldo på de ränteutbytesavtal som kommunen redan har är euro. Den allmänna räntesynen är att räntorna kommer att förbli låga under flera års tid. När konjunkturläget förbättras kommer räntorna ändå att stiga. Konjunkturmässigt kunde det därför vara rätt tidpunkt att ingå ett ränteutbytesavtal med forward start, dvs. ett avtal som träder i kraft först i framtiden. Även om ränterisken i dagens läge inte är stor kan ett ränteutbytesavtal motiveras ur riskspridningssynvinkel. Förutom kommunen har också en del kommunala bolag upptagit lån till rörlig ränta. Kommunen har ett allmänt avtal om derivatkontrakt med alla banker där kommunen har kundförhållande. Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat bevilja tjänstemännen rätt att ingå ränteutbytes-, räntetaks- och eller räntegolvsavtal till ett sammanlagt värde av högst 2 miljoner euro (kst 169/ ). Den ränteriskanalys som bifogas är daterad och de ränteangivelser och saldouppgifter som ingår baserar sig på läget i november. (beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen beslutar bevilja kommundirektören och ekonomi- och utvecklingsdirektören rätt att tillsammans ingå ränteutbytes-, räntetaks- och/eller räntegolvsavtal för sammanlagt högst 5,0 miljoner euro. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

6 Pedersören kunta Korkoriskianalyysi ja suojausehdotus Jukka Kojola

7 Uusi kuntalaki ja kunnan korkoriski Korkoriskianalyysi Suojausehdotus Ehdotuksen vaikutus suojausasteeseen Liiteet

8 Velkamäärän kasvun myötä korkoriskin merkitys kunnille korostunut Korkotason muutoksista johtuva epävarmuus korkokuluista on yksi keskeinen kuntatalouteen vaikuttava riski Ennuste Vuoden 2006 jälkeen velkamäärä on lähes kaksinkertaistunut, eikä tälle kehitykselle näy loppua Korkotason nousu ja verotulojen muutoksen välinen yhteys kaikkea muuta kuin suoraviivainen, mikä korostaa suojautumisen merkitystä Lähde: Tilastokeskus (vuodet ) Kuntaliitto (vuodet )

9 Riskien arvioinnissa järjestelmällisyys keskeistä Kuntalain uudistuksessa asetetaan selkeitä vaatimuksia kuntien riskienhallintaprosessille Riskien arvioinnissa huomioitava kunnan toiminnan riskit kokonaisvaltaisesti ja arvioitava riskejä seuraavien vaiheiden kautta 1. Riskin tunnistus ja kuvaaminen 2. Riskin toteutumisen vaikutus 3. Riskin toteutumisen todennäköisyys 4. Mahdollisuus hallita riskiä

10 Miten asiakkaan kannattaa toimia? Korkoriskien hallinta vaatii kykyä arvioida mm. 1. Muuttuvan velkamäärän vaikutusta korkokustannuksiin 2. Tytäryhtiöiden velkamäärän vaikutusta korkoriskiin 3. Korkokustannusten suuruus erilaisissa korkoympäristöissä 4. Mahdollisten muiden tekijöiden vaikutusta korkoriskiin (esim. leasing-ratkaisujen käyttö) Käytännön riskienhallintatyön helpottamiseksi suosittelemme korkoriskipolitiikan laatimista Politiikassa määritetään kunnan käyttämät riskienhallinnan periaatteet siten, että kantaa otetaan ainakin seuraaviin kohtiin 1. Riskin määrittäminen (mitä korkoriskillä tarkoitetaan, mitä eriä riskiin lasketaan mukaan) 2. Riskirajojen määrittäminen (esimerkiksi sallittu vaihteluväli suojausasteelle) 3. Toimintavaltuudet(kenellä on valtuudet toteuttaa toimenpiteitä, miten seuranta ja raportointi hoidetaan)

11 Uusi kuntalaki ja kunnan korkoriski Korkoriskianalyysi Suojausehdotus Ehdotuksen vaikutus suojausasteeseen Liiteet

12 Riskirajat asetetaan suojausasteen ja korkosidonnaisuusajan avulla Suojausaste / maksimimäärä suojaamattomille lainoille (%-osuus tai EUR) Markkinakoron yhden prosenttiyksikön nousu saa nostaa korkomenoja ja heikentää vuosikatetta enintään x EUR seuraavan 12kk aikana. Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika Korkoriskin tulee olla hallinnassa myös yli vuoden horisontilla. Korkomuutos saa lyödä läpi korkokustannuksiin keskimäärin x vuodessa. Suojausasteella tarkoitetaan kiinnitettyä tai muuten suojattua osuutta lainakannasta Suojausaste ainoana mittarina antaa vaillinaisen kuvan korkoriskin suuruudesta, sillä se ei huomioi mitenkään korkosuojausten pituutta Korkosidonnaisuusaika kertoo rahoituskokonaisuuden tasolla, kuinka pitkä aika keskimäärin on seuraavaan korontarkistukseen Esimerkiksi 10 meurlainasalkulle, josta puolet on sidottu 10 vuoden kertalyhenteiselläsuojalla ja puolet on sidottu 6kk euriboriin, keskimääräinen korkosidonnaisuusaika on 5,25 vuotta Tarkastelemalla yhdessä näitä mittareita saadaan lainasalkun korkoriskin suuruudesta hyvä kuva

13 Julkisella sektorilla suojautuminen korkoriskiltä tyypillisesti kattavaa Suojautuminen yleensä kattavaa (sekä suojausasteen että korkosidonnaisuusajan näkökulmasta) Tavoitteena tyypillisesti noin 50 prosentin suojausaste ja 3 4 vuoden keskimääräinen korkosidonnaisuusaika Historiallisesti alhainen korkotaso tarjoaa mahdollisuuden lukita hyvin alhaisia korkoja pitkälle tulevaisuuteen Monet kuntasektorin toimijat ovat hyödyntäneet tätä mahdollisuutta myös siten, että olemassa olevia suojauksia pidennetään ilman, että suojapääomaa ei kasvateta

14 Lainakannan ja suojausasteen ennustettu kehitys MEUR Kiinteä Vaihtuva korko Ennustettu lainakanta Tilanne nyt Vuoden kuluttua 2 vuoden kuluttua Suojausasteen tuleva kehitys 3 vuoden kuluttua 4 vuoden kuluttua 5 vuoden kuluttua 6 vuoden kuluttua 7 vuoden kuluttua 8 vuoden kuluttua 9 vuoden kuluttua 10 vuoden kuluttua 27 % 25 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

15 Korkoennusteen pohjana markkinoiden hinnoittelema korkokehitys (eli ns. termiinikäyrä) Tulevien korkokustannusten arvioinnissa on käytetty perusskenaariona markkinahinnoista johdettavaa ennustetta euribor-korkojen tulevalle polulle Tämä ns. termiinikäyrä kuvastaa markkinoilla vallitsevaa arviota korkotason tulevasta kehityksestä ja on pohja myös korkosuojausten hinnoittelussa Kuvassa olevat siniset alueet kuvastavat tähän markkinoiden ennusteeseen liittyvää epävarmuutta, joka kasvaa sitä mukaa mitä pidemmälle tulevaisuuteen termiinikorkoa lasketaan

16 Tulevien korkokustannusten kehitys Markkinoiden hinnoittelun valossa seuraavien 10 vuoden korkokustannukset ovat 4,3 meur Kahden prosenttiyksikön nousu yleisessä korkotasossa nostaisi kustannuksia 5,8 meur MEUR 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Termiinikäyrä -2 %-yks. -1 %-yks. +1 %-yks. +2 %-yks. Oheisissa korkomaksuissa on otettu huomioon lainakannan odotettu nettomääräinen kasvu Korkomaksut eivät sisällä lainamarginaaleja Vuosi Termiinikäyrä -2 %-yks. -1 %-yks. +1 %-yks. +2 %-yks Yhteensä

17 Uusi kuntalaki ja kunnan korkoriski Korkoriskianalyysi Suojausehdotus Ehdotuksen vaikutus suojausasteeseen Liiteet

18 Valtaosa yrityksistä suojautuu korkoriskiä vastaan 75 %:lla yrityksistäsuojausaste (suojatun pääoman osuus koko lainasalkusta) on vähintään 25 % Vakailla toimialoilla suojausasteet ovat tyypillisesti suhteellisen korkeita, kun taas taloussykleistä vahvasti riippuvilla toimialoilla suojausasteet ovat alhaisempia Kuvaajan tiedot perustuvat Nordean tammikuussa 2013 toteuttamaan kyselytutkimukseen, jossa vastaajina 168:n Pohjoismaissa ja Baltiassatoimivan suuren yhtiön talous- tai rahoitusjohtajaa 13

19 Korkojen kiinnittäminen mahdollista alhaisilla tasoilla Korkosuojaus nykytasoilla historiallisesti katsoen edullista Kiinteällä korolla täysi varmuus tulevista korkokuluista Pitkät korot voivat nousta selvästi ennen lyhyitä Korkojen kiinnittäminen mahdollista rahamarkkinakorkojen euroajan keskiarvotasojen alapuolelle pidemmäksikin aikaa 14

20 Korkosuojausten hintariski on matala Korkosidonnaisuusajalle asetetulla minimirajallapyritään rajaamaan riskiä siitä, että korkomenot nousisivat äkillisesti. Maksimirajallavastaavasti pyritään rajaamaan riskiä siitä, että maksettu korko jäisi pitkäksi aikaa kiinni selvästi markkinakorkoa korkeampaan tasoon, eli ns. hintariskiä. Hintariski korkosidonnaisuusajasta 5v * 5,0% Hintariski 5v * 0,50 % 15

21 Nykytilanne: suojien tiedot Kunnalla kaksi GBP-luottoa, jotka on vaihdettu euromääräisiksi koron-ja valuutanvaihtosopimuksilla Sopimukset on tehty 11/2011 ja 2/2012, jolloin saavutettiin tavallista eurolainaa edullisempi korkokulu Alla on esitetty lainoja vastaavien sopimusten tiedot Korkosuoja Pääoma Nordea maksaa Asiakas maksaa Lyhennys Seur maksu Eräpäivä # GBP-libor + 0,7 % 1,68 % Bullet # GBP-libor + 1,1 % 1,915 % /6kk Lisäksi kunnalla on voimassa yksi tavallinen koronvaihtosopimus Korkosuoja Pääoma Nordea maksaa Asiakas maksaa Lyhennys Seur maksu Eräpäivä # Eb6m 3,42 %

22 Ehdotus lainsalkun korkosuojauksesta Räätälöidään kokonaisvaltainen korkosuojaus mukailemaan kunnan lainasalkun kehitystä Korkosuojaus tehdään kolmella tavallisella koronvaihtosopimuksella, joiden yksityiskohdat on esitetty ao. taulukossa Ehdotetulla ratkaisulla säilytetään keskimäärin n. 60 % korkosuojausaste seuraavan 8 vuoden aikana Alkupäivä Pituus Eräpäivä Pääoma Lyhennys Viitekorko Kiinteä korko ,25v Bullet Euribor 3kk 0,77 % ,25v Bullet Euribor 3kk 1,09 % ,75v Bullet Euribor 3kk 1,41 % * Tasot markkinatilanteen mukaisia 17

23 Yleisin tapa suojautua korkoriskiltä on kiinteä korko Koronvaihtosopimuksen eli korkoswapin avulla vaihtuvakorkoisen luoton korkokustannukset voidaan muuttaa kiinteiksi (tai päinvastoin) Lopullinen korkokustannus on kiinteä korko + lainamarginaali Asiakas Kiinteä korko Nordea Lainan ja swapinyhdistelmä vastaa kiinteäkorkoista lainaa sillä erotuksella, että nyt asiakkaalla on liikkumavaraa jälkikäteen, mikäli tarpeet muuttuvat Euribor + lainamarginaali Luotto Euribor Lopullinen korkokustannus: kiinteä korko + lainamarginaali Usein kätevintä on suojata yhdellä swapillauseampi luotto. Tällöin swapei kata täsmällisesti yhtä yksittäistä luottoa, vaan eliminoi kerralla halutun osuuden koko salkun korkoriskistä. 18

24 Edut ja haitat: koronvaihtosopimus Edut Tarjoaa suojaa markkinakorkojen nousua vastaan Lisää ennustettavuutta tuleviin korkokuluihin Kulujen budjetointi helpottuu Sopimus mahdollista purkaa ennen eräpäivää Joustavampi kiinteäkorkoiseen lainaan verrattuna Toimii samalla tavalla markkinoiden tulevasta korkokehityksestä riippumatta Haitat Korkojen laskiessa ei päästä nauttimaan alhaisemmista korkokuluista Sopimuksen ennenaikainen purkaminen perustuu aina markkinahintaan, jolloin jompikumpi osapuoli hyvittää toista Esim. asiakkaalla on 5v koronvaihtosopimus miljoonan euron kertalyhenteisellepääomalle. Asiakas maksaa kiinteää korkoa ja vastaanottaa 3kk Euribor-korkoa. Jos korot laskevat kauttaaltaan 2 %-yksikköä heti sopimuksen teon jälkeen, niin rakenteen negatiivinen markkina-arvo kasvaa euroa (10 %-yksikköä pääomasta) asiakkaan kannalta. Seikkaperäisempi kuvaus tuotteen ominaisuuksista ja riskeistä löytyy Tuote- ja riskikuvauksesta. Asiakkaan tulee ymmärtää suojausratkaisun toiminta ja sen riskit ennen kuin suojaus voidaan tehdä. 19

25 Uusi kuntalaki ja kunnan korkoriski Korkoriskianalyysi Suojausehdotus Ehdotuksen vaikutus suojausasteeseen Liiteet

26 Ehdotuksen vaikutus suojausasteeseen MEUR MEUR Kiinteä Vaihtuva korko Kiinteä Vaihtuva korko Suojausasteen tuleva kehitys Tilanne nyt Vuoden kuluttua 2 vuoden kuluttua 3 vuoden kuluttua 4 vuoden kuluttua 5 vuoden kuluttua 6 vuoden kuluttua 7 vuoden kuluttua 8 vuoden kuluttua 9 vuoden kuluttua 10 vuoden kuluttua Nykyinen tilanne 27 % 25 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ehdotus 27 % 62 % 54 % 60 % 55 % 60 % 60 % 60 % 60 % 35% 0 % Ehdotuksen vaikutus suojausasteeseen % +34 % +60 % +55% +60 % +60 % +60% +60 % +35 % -

27 Uusi kuntalaki ja kunnan korkoriski Korkoriskianalyysi Suojausehdotus Ehdotuksen vaikutus suojausasteeseen Liiteet

28 Tärkeitä perusperiaatteita korkojohdannaisista Korkojohdannaiset ovat suojattavasta lainasta täysin irrallisia sopimuksia Laina ja johdannainen elävät omaa elämäänsä ja siten niiden velvoitteet hoidetaan toisistaan riippumatta Mikäli suojattavaan lainaan tehdään ylimääräinen muutos, se ei välity automaattisesti suojausrakenteeseen Ennenaikainen lyhennys tai lainan poismaksu: Muutos on tehtävä suojaukseen erikseen, millä voi olla vaikutusta korkotasoon Korkojohdannaisella on markkina-arvo, jota voidaan tietyissä tilanteissa hyödyntää Vastaavasti jos suojaus puretaan ennenaikaisesti voi asiakas joutua maksaan purkukustannuksen Suojattavan lainan ei tarvitse olla Nordeassa! Rahoitusrakenteen ja markkinatilanteen muuttuessa katsotaan, miten korkosuojia kannattaa muokata, jotta suojaus on mahdollisimman kattava ja korkokustannukset pitkällä tähtäimellä hyvin hallinnassa. 23

29 Kirjallisen rahoitusriskien hallintapolitiikan laatiminen on erittäin suositeltavaa Kirjatun riskienhallintapolitiikan tarkoitus on luoda kehikko riskienhallinnalle ja kommunikoida riskienhallinnan periaatteet läpi organisaation Sisältö pääpiirteittäin 1. Riskien määritelmä ja tunnistaminen 2. Suojautumisen tavoitteet ja riskirajat 3. Käytettävät rahoitusinstrumentit 4. Vastuut ja velvollisuudet 5. Käytännön toimintaohjeet henkilöstölle Riskipolitiikan laajuus voi vaihdella merkittävästi mm. yrityksen koosta riippuen. Lyhyelläkin pääasiat kattavalla politiikalla saavutetaan merkittävä hyöty. Nordea Marketsin asiantuntijat auttavat mielellään riskipolitiikan laatimisessa. Yrityksen hallituksessa hyväksytyn politiikan mukaan talousjohto voi toimia tehokkaasti ja riskit tulevat systemaattisesti suojattua yhdessä sovitulla tavalla. Suojautuminen tehdään riskipolitiikan rajojen mukaisesti markkinatilanne huomioiden. 24

30 Käytännön asioita suojauksen tekemisestä Ennen suojausta Korkosuojauksen tekeminen vaatii Nordea Master-sopimuksen ja johdannaislimiitin Ennen suojauksen toteuttamista valitaan suojauksen rakenne ja päivitetään markkinatasot Asiakkaan tulee ymmärtää suojausratkaisun toiminta ja sen riskit ennen kuin suojaus voidaan tehdä Asiakkaan tulee tutustua suojausinstrumentin Tuote- ja riskikuvaukseen (PRD) Suojausta toteutettaessa Suojaus toteutetaan aina puhelimitse, jolloin myös suojaustasot lukitaan sen hetkisen markkinatilanteen mukaisesti Puhelun vastapuolina ovat aina nimenkirjoittaja (asiakkaan puolesta) ja Nordea Marketsin edustaja Puhelimessa tehty sopimus sitoo molempia osapuolia Suojauksen jälkeen Suojauksen toteuttamisen jälkeen allekirjoitetaan ja palautetaan postilla, faksitsetai sähköpostitse lähetettävä kaupanvahvistus viipymättä Nordea hoitaa johdannaiskauppojen raportoinnin viranomaisille, ellei asiakas toisin ilmoita Jos suojatuissa luotoissa tapahtuu muutoksia, on niistä hyvä olla viipymättä yhteydessä Nordeaan, jotta mahdollinen suojauksien muokkaustarve voidaan yhdessä asiakkaan kanssa arvioida 25

31 Korkojohdannaisiin liittyvistä riskeistä Korkojohdannainen on alkuperäisestä lainasta erillinen sopimus. Näin ollen mahdolliset muutokset lainan maksuohjelmassa (esim. lainan ylimääräiset lyhennykset, lyhennysvapaat jaksot jne.), lainamarginaalissa tai muissakaan ominaisuuksissa eivät välity automaattisesti korkojohdannaiseen. Korkojohdannaisen muokkaus edellyttää sitä, että asiakas on asian johdosta yhteydessä pankkiin Johdannaistransaktiota koskeva sopimus sitoo molempia osapuolia viimeiseen eräpäivään asti, eikä sitä voida peruuttaa Sopimus voidaan kuitenkin eräännyttää ennenaikaisesti Koska sopimuksen markkina-arvo on saattanut muuttua sen solmimisen jälkeen, sopimuksen purkaminen edellyttää purkuajankohdan markkina-arvoa vastaavan summan maksamista osapuolelta toiselle Sopimuksen negatiivinen markkina-arvo asiakkaan kannalta lisää asiakkaan kokonaisvastuita Nordealle Nordea ei anna vero- tai kirjanpidollista neuvontaa Suojauksen verokohtelussa saattaa olla eroavaisuuksia, riippuen siitä, noudattaako asiakas EVL-tai TVL-verotusta 26

32 Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank DanmarkA/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tässä esitetyt näkemykset perustuvat asiakkaalta saatuun tietoon, joka on toimitettu Nordean tarjoamien sijoituspalvelujen esittelemiseen. Tässä annettu tieto ei korvaa vastaanottajan omaa harkintaa. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito-tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Ennen sijoitus-tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Yhteystiedot Jukka Kojola Nordea Markets

33 Kiitos! Haluatko tietää lisää Nordea Marketsista? Tutustu sivuihin Seuraa tutkimustamme nexus.nordea.com Seuraa Nordea Marketsia LinkedIn Nordea Markets

34 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Dnr: 7/ Val av entreprenör för Östensö skolas tillbyggnad Upphandlingen gällande Östensö skolas tillbyggnad har publicerats på Hilma och offerter gällande byggnads-, automatik- ventilations- rör- och el- entreprenader har inbegärts. Inkomna offerter öppnas torsdagen den 26 mars varvid förslag till val av entreprenörer bereds inför kommunstyrelsens sammanträde. Kommundirektörens förslag: Förslag till val av entreprenörer presenteras vid kommunstyrelsens möte. Kommunstyrelsens beslut: Ärendet drogs bort från dagens föredragningslista. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

35 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Förslag till förvaltningsplan för Kumo älvs-skärgårdshavets- Bottenhavets vattenförvaltningsområde åren Dnr: 68/2015 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten anhåller om kommunernas utlåtande angående förslaget till förvaltningsplan för Kumo älvs-skärgårdshavets- Bottenhavets vattenförvaltningsområde åren Åsikter och utlåtanden kan inlämnas senast Responsen beaktas vid uppdateringen av förvaltningsplanen före behandlingen i statsrådet i slutet av år Vattenvården i Finland grundar sig på ramdirektivet för vattenpolitik. Miljömålet för vattenvården är att stoppa försämringarna av ytvattnens status och fram till år 2021 eller år 2027 uppnå minst en god status för alla ytvatten. Vattenvården är ett arbete som utförs i hela Europa. I Finland har ramdirektivet verkställts genom lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004). På basen av denna lag har förvaltningsplaner för olika vattenförvaltningsområden uppgjorts. De första planerna fastställdes i statsrådet år 2009 och gäller fram till år Planerna görs för sex år åt gången. Vattenvården har senare kompletterats med lagen om havsvårdsförvaltningen (272/2011). Finland har uppdelats i fem vattenförvaltningsområden som omfattar ett eller flera avrinningsområden. Till vattenförvaltningsområdet Kumo älv-skärgårdshavet-bottenhavet (västra förvaltningsområdet) hör alla ytvatten i Egentliga Finland, Satakunta, Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Även alla grundvattenområden av klass I och II ingår i vattenförvaltningsområdet. I förvaltningsplanerna presenteras allmänna riktlinjer för vattenvårdsarbetet samt definieras målsättningarna. För vattendragen har gjorts en ekologisk och kemisk klassificering av vattnets status, som beskriver tillståndet i vattendragen. Till förvaltningsplanerna bifogas även åtgärdsprogram som avgränsats enligt avrinningsområden. Utkast till uppdaterade åtgärdsprogram finns på nätet (tillsvidare endast på finska). Pedersöre kommun hör till åtgärdsprogrammet för Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde. I samband med uppdateringen av förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammen har gjorts en mellanbedömning av vattnets status och av de åtgärder som behövs för att vattnen skall uppnå statusen god. I fråga om ekologisk status har i Purmo södra å skett en förbättring så att ån nu klassificerats som otillfredsställande från att ha varit dålig. Purmo norra ås status har inte ändrats från tidigare måttlig. Narsbäcken och Nars sjön, som inte tidigare klassificerats har nu fått statusen dålig samt måttlig. Största delen av Esse å har fortsättningsvis statusen måttlig, medan åns nedre lopp har statusen otillfredsställande. Bäckbybäcken, Nådjärvbäcken och Huvudsjöbäcken har klassificerats som dålig, otillfredsställande och måttlig. Kovjoki å är fortsättningsvis dålig. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

36 PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL I fråga om kemisk status är Esse å god, Purmo norra å har statusen risk för sämre än god, Purmo södra å, Kovjoki å, Narsbäcken, Bäckbybäcken, Nådjärvbäcken och Huvudsjöbäcken har statusen sämre än god. I Pedersöre har grundvattenområdenas kemiska status klassificerats som god förutom Sandnäset som klassificerats som dålig p.g.a. förhöjda halter ammonium och nitrat. Enligt åtgärdsprogrammet för grundvatten beror detta på jord- och skogsbruk samt pälsdjursfarmning. Behovet av att minska belastningen för att nå miljömålen har uppskattats med modeller och som expertbedömningar. Enligt planen finns inget behov av att minska mängden näringsämnen i Esse å. I Purmo norra och södra å är behovet att minska näringsämnen %, medan behovet att minska i Kovjoki å är över 50 %. Surhetsproblem förekommer fortsättningsvis i alla de fyra åarna, beroende på förekomsten av sura sulfatjordar i avrinningsområdena. Sjöar och bäckar har inte granskats. Vattenförvaltningsplanen omfattar förslag till specifika åtgärder för 15 olika sektorer, som samhällen och glesbebyggelse, jordbruk, skogsbruk, pälsdjursproduktion, torvutvinning, markburen försurning, marktäkt, industri, skyddsplaner och utredningar i anslutning till grundvattenområden, vattentäkt, förorenade markområden och sediment samt markanvändning. För varje sektor har man redogjort för åtgärder samt presenterat styrmedel som främjar genomförandet av åtgärderna. Enligt planen kan de uppställda ekologiska miljömålen uppnås innan år 2021 i Esse å och i Purmo norra å samt i Nars sjön. I Purmo södra å, Bäckbybäcken, Nådjärvbäcken och Huvudsjöbäcken beräknas uppnå god status innan år Inget klassificerat vattendrag inom förvaltningsområdet har vid planens uppgörande uppnått god status. Vattenförvaltningsplanen bör beaktas vid beslutsfattande i ärenden som gäller tillstånd enligt miljöskydds- och vattenlagen, samt även i tillämpliga delar vid myndigheternas övriga verksamhet. Förvaltningsplanen förhindrar inte som sådan beviljande av enskilda tillstånd och åtgärderna som presenteras i planen är inte bindande för verksamhetsidkaren. Förslaget till förvaltningsplan för Kumo älvs-skärgårdshavets-bottenhavets vattenförvaltningsområde åren finns att läsa i sin helhet på: (beredning: miljövårdssekreteraren) Kommundirektörens förslag: Kommunen har tagit del av utkastet till vattenförvaltningsplan och konstaterar att planen är omfattande och innehåller en betydande mängd bakgrundsinformation samt mångsidiga åtgärdsförslag för att främja vattenvården. Förvaltningsplanen omfattar 230 sidor och åtgärdsprogrammet 130 sidor, totalt 260 sidor. Både planen och programmet kunde gärna innehålla en kortare sammanfattning som skulle göra det lättare för läsaren att hitta det väsentliga i dokumenten. Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygar

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Måndagen den 26 juni 2017, kl Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 juni 2017, kl Kommungården, Bennäs 26.06.2017 86 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 juni 2017, kl. 19.00-19.20. Kommungården, Bennäs Beslutande Backlund, Christian Berger, Helena Borgmästars, Yvonne Dahlin, Christian Ekman,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Sammanträdestid: Måndagen den 7 december 2015, kl. 10.00-16.00. (Sammanträdet avbröts för lunch kl. 12.30-13.45.) Kommungården, Bennäs

Sammanträdestid: Måndagen den 7 december 2015, kl. 10.00-16.00. (Sammanträdet avbröts för lunch kl. 12.30-13.45.) Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 07.12.2015 114 Sammanträdestid: Måndagen den 7 december 2015, kl. 10.00-16.00. (Sammanträdet avbröts för lunch kl. 12.30-13.45.) Sammanträdesplats: Beslutande

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 27.10.2014 306. Sammanträdestid: Måndagen den 27 oktober 2014, kl. 16.30 17.50. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 27.10.2014 306. Sammanträdestid: Måndagen den 27 oktober 2014, kl. 16.30 17.50. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 27.10.2014 306 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 27 oktober 2014, kl. 16.30 17.50. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Kommungården, Bennäs. kl. 16.30-17.30, 195-203. fullm.ordförande I viceordf., fullm. II viceordf., fullm. kommundirektör kanslichef

Kommungården, Bennäs. kl. 16.30-17.30, 195-203. fullm.ordförande I viceordf., fullm. II viceordf., fullm. kommundirektör kanslichef PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 15.09.2014 241 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 15 september 2014, kl. 16.30 18.05. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården, sessionssaleni Larsmo Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 10.11.2014 321. Sammanträdestid: Måndagen den 10 november 2014, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 10.11.2014 321. Sammanträdestid: Måndagen den 10 november 2014, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 10.11.2014 321 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 10 november 2014, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Måndagen den 27 april 2015, kl. 16:30 18:15. Kommungården, Bennäs. kl. 16.35 18.15, 92 103. kl. 16.30-17.45, 89-92 kl. 16.35-18.

Måndagen den 27 april 2015, kl. 16:30 18:15. Kommungården, Bennäs. kl. 16.35 18.15, 92 103. kl. 16.30-17.45, 89-92 kl. 16.35-18. PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 27.04.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 27 april 2015, kl. 16:30 18:15. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Beslutande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf. Stenman Ulf, kst.ordf. Henriksson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 16.03.2015 84. Sammanträdestid: Måndagen den 16 mars 2015, kl. 15.30 18.25. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 16.03.2015 84. Sammanträdestid: Måndagen den 16 mars 2015, kl. 15.30 18.25. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 16.03.2015 84 Sammanträdestid: Måndagen den 16 mars 2015, kl. 15.30 18.25. Sammanträdesplats: Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Måndagen den 8 juni 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 8 juni 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 08.06.2015 156 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 8 juni 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 04.09.2014 57. Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 04.09.2014 57. Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00. Kommungården i Bennäs 04.09.2014 57 Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Onsdag den 12.10.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansli, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Tiina Thörnroos, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Thomas

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 13.03.2014 18. Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40. Vanha Paukku, Lapua

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 13.03.2014 18. Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40. Vanha Paukku, Lapua 13.03.2014 18 Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats: Vanha Paukku, Lapua Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.05.2014 Socialnämnden 02.05.2014 62-79 Sammanträdestid Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19.00-19:55 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Måndagen den 3 oktober 2016, kl

Måndagen den 3 oktober 2016, kl PEDERSÖRE KOMMUN ÄRENDESIDA Kommunstyrelsen Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 3 oktober 2016, kl. 16.30 Kommungården, Bennäs 183 Sammanträdets öppnande 2 184 Val av två protokollsjusterare

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2011 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne -

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 149 Kallelse och beslutförhet SN 150 Val av protokolljusterare, tid och

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Tisdagen den kl

Tisdagen den kl Nr 12/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 1 SOCIALNÄMNDEN 2017-01-25 1 Sammanträdestid Onsdag 2017-01-25 kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer