E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI"

Transkript

1 E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin

2 ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde med mer än tjugofem års erfrenhet v tt lös mätproblem åt industrin som grund. Det är tillräckligt lång tid för tt förstå problemtiken ute i verkligheten. Smtidigt är vi ung nog tt se på möjligheter och lösningr med ny ögon. Med full kontroll från idé till färdig produkt och ett när smrbete med vår nvändre skpr vi nvändrvänlig mätsystem. ANVÄNDARE VÄRLDEN ÖVER Esy-Lser mätsystem erbjuds v lokl återförsäljre i mer än 70 länder, men nvändrn återfinns i långt fler länder. Inom vindkrftsindustrin nvänds Esy-Lser dgligen v företg som Vests, Suzlon, Gmes, DeWind m.fl. För dem är proffsverktyg och bäst support v störst vikt, och säkert även för dig. För din enkelhet finns service och reprtionscenter runt om i världen. Du kn lltid lit på tt vi ger dig snbbste och bäst support. STORA ESPARINGAR Mätsystemen från Esy-Lser är mycket flexibl redn i stndrdutförnde. Med smrt tillbehör kn du sedn npss dem efter just din behov, nu och i frmtiden, llt eftersom din mätbehov förändrs. Det är kostndseffektivt. Genom tt du mäter snbbre och med större tillförlitlighet ökr din produktionskpcitet. Esy-Lser hjälper dig tt snbbt och enkelt åtgärd fel i produktionen. Allt dett kn spr stor pengr, till och med så tt din investering är återbetld inom någr månder. ERGONOMISK DESIGN För tt du som nvändre sk kunn fokuser på rbetsuppgiften är det viktigt tt verktygen är ergonomisk. Avläsningsenheten hr stor knppr med br vstånd emelln och som ger tydlig feedbck vid tryck. Med två enter-knppr pssr systemet br både för vänster och högerhänt även under lång rbetspss. ildskärmen hr tydlig grfik som guidr dig genom mätningen. ANALYS AV MÄTRESULTAT PÅ PLATS Med Esy-Lser Flnge system blir du mycket effektiv i ditt dglig rbete. Du kn direkt efter vslutd mätning se resulttet som en 3D-bild i vläsningsenheten. Du kn utvärder resulttet med olik beräkningsinställningr, exempelvis three point reference, best fit eller ll positive. Dett kn du lltså gör direkt på plts utn tt vbryt för tt gå till en PC med seprt nlysprogrm, vilket tidigre vr fllet. På så vis blir din produktion mycket effektivre. LÅNGSIKTIGHET/UTHÅLLIGHET Vår filosofi är tt produktern vi utvecklr inte br sk h lång driftstider, utn även en lång livscykel. Vi designr vår produkter för tt vr robust, med så få smådetljer som möjligt. Mätsystemen från Esy-Lser klrr omild behndling och fungerr utn problem även i de tuffste v miljöer. Esy-Lser är ett tryggt vl i ll lägen. 2 ÅRS GARANTI VÅRA ÄSTA ARGUMENT Lätt tt lär sig och tt nvänd 2 års grnti ger trygghet Snbb service och support Ergonomisk design Låg totlkostnder under produktens hel livscykel, exempelvis service, tillbehör, etc Endurio Power mngement system försäkrr tt du ldrig behöver vbryt mitt i en mätning för tt btteriet hr tgit slut* Snn 3D: du kn direkt i 3D-bilden utvärder resulttet v mätningen *Finns i vläsningsenhet E-serien.

3 ENKELT OCH EFFEKTIVT ENKEL ATT ANVÄNDA = SNAT OCH RÄTT GJORT Mätning och uppriktning sk vr enkelt! Det är grundfilosofin bkom vår mätsystem. Med enkelhet menr vi fler sker, exempelvis enkelt tt plcer eller monter mätutrustningen på mätobjektet, enkelt tt genomför mätningen och enkelt tt förstå mätresulttet. Enkelt tt nvänd=snbbt och rätt gjort! Esy-Lser Flnge system är mycket enkelt tt nvänd och hr mång tidsbesprnde funktioner som gör tt du kn mät ännu fler flänsr under en rbetsdg. C A A C Lsersändre Esy-Lser D23 plcers direkt på flänsen. Den hr ett motorisert roternde huvud som skpr ett kontinuerligt lserpln över hel mätobjektet, utn skymd sektorer. Detektorn Esy-Lser E5 plcers på mätpunkten. Genom tt lserstrålen roterr konstnt är det br tt flytt detektorn till vrje mätpunkt och registrer mätvärdet. Ingen tidsödnde ompekning v lserstrålen behövs lltså. När ll mätpunkter är registrerde kn du direkt i vläsningsenheten utvärder resulttet. Dett kn du lltså gör direkt på plts utn tt vbryt för tt gå till en PC med seprt nlysprogrm, vilket tidigre vr fllet. På så vis blir din produktion mycket effektivre.

4 PLANHET PÅ FLÄNSAR FÖR ALLA TYPER AV FLÄNSAR Esy-Lser Flnge systems kn nvänds på ll storlekr v flänsr, ovsett dimeter. Du kn mät 1 till 5 cirklr, exempelvis inner-, mitt- och yttercirkel, för tt på så sätt se flänsens lutning. Vrje cirkel kn h mätpunkter. Progrmmet guidr dig grfiskt steg-för-steg genom hel mätningen, vilket snbbr upp mätprocessen. Lsersändren plcers direkt på flänsen med mgneter. Detektorn på mgnetfot flytts till de punkter som sk mäts. Ange ntlet mätpunkter och dimetern. Du kn mät 1 till 5 cirklr med mätpunkter. Du kn välj mätriktning och vr på flänsen du strtr mätningen. Den punkt som sk mäts mrkers i bilden. Du ser även på skärmbilden så tt lserstrålen träffr detektorn. UTVÄRDERA DIREKT PÅ PLATS När mätningen v flänsen är vklrd återstår givetvis tt tolk siffrorn. Med Esy-Lser Flnge systems är det mycket enkelt. Du gör det dessutom direkt på plts, utn tt behöv gå till en PC med seprt nlysprogrm. Dett sprr givetvis en mss tid. Tid som du istället kn nvänd till tt mät fler flänsr. Du kn utvärder resulttet med olik beräkningsinställningr, exempelvis three point reference, best fit eller ll positive. Resulttet viss grfiskt i snn 3D. Exempel på est fit Digrm med Min. och Mx. värden Med tre referenspunkter Digrm för flänsens lutning

5 PARALLELLITET PÅ TORNFLÄNSAR PARALLELLITET PÅ TORNFLÄNSAR Med Esy-Lser mäter och kontrollerr du även flänsrns inbördes prllellitet. Dett går tt gör på någr olik sätt, till exempel som beskrivs till höger med system E910. Då behövs utöver stndrdutrustningen även två sttiv och ett vinkelprism. Lsersändren (D22) plcers på tripod vid en flänsen. Ett vinkelprism (D46) plcers på en tripod vid ndr flänsen. Detektorn plcers sedn efterhnd på givn mätpunkter på de båd flänsrn. Progrmmet guidr dig steg-för-steg. Resulttet visr tydligt eventuellt prllellitetsfel melln de båd flänsrn. Oprllell flänsr

6 FLER MÖJLIGHETER plnhet på vingflänsr För kontroll v vingflänsr erbjuder vi speciell tillbehörsfixturer. eroende på flänsrns konstruktion, om de till exempel är icke-mgnetisk, hr fixturern olik design. Rådfråg oss gärn om specillösningr till just din design. plnhet på hubflänsr Flänsrn på hubben kontrollerr du på smm sätt som tornflänsrn. Ingen extr utrustning behövs utöver det som ingår i ett Esy-Lser E910/E915 Flnge system. plnhet på fundment En grundförutsättning för tt mskinern sk rbet under rätt förhållnden är tt fundmentet de står på är plnt. Med Esy-Lser kn du kontroller dett också. Ingen extr utrustning behövs utöver det som ingår i ett Esy-Lser E910/E915 Flnge system.

7 DOKUMENTATION Skp dokumenttion efter din behov Ditt företgs logo Mätuppgifter 2D-grf mätvärden 2D-grf lutning SKAPA EN PDF-RAPPORT DIREKT Direkt i mätsystemets vläsningsenhet kn du generer en pdf-rpport med grfer och mätdt. All uppgifter om mätobjektet dokumenters, och du kn lägg in ditt företgs logotype och dressuppgifter om du vill. 3D-bild Mätsttistik List med mätvärde Polärdigrm 3D-bild easylink I mätsystemet ingår utn extr kostnd EsyLink dtbsprogrm för Windows. I dett kn du förutom tt sml ll din mätningr på en och smm plts även gör mer vncerde beräkningr, lägg till bilder, exporter till Excel dokument m.m. List med mätvärde spr på US-Minne Du kn snbbt spr ner önskde mätningr till ditt US-minne. Tg med det till din dtor för tt skriv ut rpporter smtidigt som du lämnr mätsystemet kvr på plts så tt mätningrn kn fortsätt. spr i det inbyggd minnet Du kn självklrt spr ll mätningr i vläsningsenhetens intern minne. Du kn sedn öppn en gmml mätning och mät om br de punkter du justert, eller utgå ifrån vid en ny mätning och på så vis slipp tt mt in viss nödvändig mått som dimeter, ntl mätpunkter etc. nslut till din dtor Avläsningsenheten nsluts till dtorn vi US-porten. Den dyker sedn upp på skrivbordet som en Mss Storge Device som du enkelt kn överför filer till och från. STRECKKODSLÄSARE Streckkodsläsren nvänds för tt utomtiskt mt in ll dt om mätobjektet innn mätningen, vilket kn spr tid och minsk felrisken för dett moment.

8 MÄTSYSTEMETS DELAR A d C A. Dubbl Enter-knppr, för både vänster och högerhänt. Stor färgskärm för enkel vläsning C. Riktig knppr för tydlig feedbck e D. Tunn profil ger perfekt grepp för händern E. Det integrerde btterifckets design ger rätt vinkel på bildskärmen när vläsningsenheten ligger ner F. tterifck G. Fäste för xelrem H. Anslutning för lddre I. Nätverksnslutning J. Expnsionsport K. US A L. US M. Esy-Lser mätutrustning H I f J K L M g AVLÄSNINGSENHET Med den ny vläsningsenheten för E-serien kn du jobb effektivre och i längre pss än någonsin tck vre fler innovtiv lösningr. Den är även ergonomiskt designd med greppvänligt gummiöverdrg och mycket robust i sin konstruktion. TAPPA ALDRIG KRAFTEN! Esy-Lser E900-serien är utrustd med vårt Endurio Power mngement system. Dett försäkrr tt du ldrig behöver vbryt mitt i en mätning för tt btteriet hr tgit slut. Om det intern btteriets lddnivå börjr bli låg sätter du br i btterier i det integrerde btterifcket och fortsätter mät som om ingenting hänt. Du behöver lltså inte let red på ett nätuttg, och du behöver inte vänt ett pr timmr på tt enheten sk ldds upp igen innn du kn återuppt rbetet. Är det inte så det lltid borde h vrit? Det unik Endurio -systemet kontrollerr också ll elektronik så tt enheten förbrukr så lite ström som möjligt i vrje läge. PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR Du kn skp en nvändrprofil där du sprr din personlig inställningr. Du kn också h olik inställningr för olik typer v mätningr. Eller vd du nu önskr. Det snbbr upp rbetet! SPRÅKVAL Du kn välj vilket språk som sk viss. Till en börjn kn du välj melln engelsk, tysk, frnsk, spnsk, finsk, rysk, kinesisk och svensk. Fler språk kommer efterhnd. UPPGRADERING Om du i frmtiden vill utök funktionliteten kn progrmvrn i vläsningsenheten uppgrders vi internet eller genom tt koppl in ett US-minne med den ny progrmvrn. VALUES PROGRAM All vår mätsystem hr det mycket nvändbr Vlues-progrmmet. Med det kn du mät i princip vilken typ v geometri som helst, exempelvis rkhet och rätvinklighet. Mång Esy-Lser -ägre nvänder därför mätsystemet på mång fler pltser i sin verksmheten än de tänkte från börjn! Vlues-progrm Klkyltor INYGGDA HJÄLPFUNKTIONER Vi hr byggt in en klkyltor och konverteringsverktyg för längdenheter i vläsningsenheten. ERGONOMISK Avläsningsenheten hr en tunn greppvänlig och gummiklädd profil som ger ett säkert grepp. Den hr stor knppr med br vstånd emelln för fingrrn och som ger tydlig feedbck vid tryck. Dessutom, med två enter-knppr pssr systemet br både för vänster och högerhänt även under lång rbetspss. ildskärmen hr tydlig grfik som guidr dig genom mätningen. N N. Dmm- och stänkskydd för kontkter som inte nvänds under mätrbetet O. Robust, gummiklädd design O

9 A C A. Kontkter med krftig skydd. Roterbrt huvud C. Mgnetfot D. PSD (2-xlig) d DETEKTOR Detektor E5 kn rbet ihop med både stillstående och roternde lser (se nedn) tck vre vår Dul Detection Technology. Anslut till vläsningsenheten med kbel eller trådlös nslutning (tillbehör). Mgnetfoten hr roterbrt huvud för tt rikt in detektorn mot lsersändren. Denn detektor ingår i system E910 och E915. TRÅDLÖS KommuniKtion Enheten för trådlös kommuniktion klicks enkelt in i en v kontktern på detektorn. Med trådlös uppkoppling till vläsningsenheten rbetr du frire. (Tillbehör) A. Roterbrt huvud med vinkelprism. Tiltbord LASERSÄNDARE D22 Lsersändre D22 kn nvänds för tt mät plnhet, rkhet, rätvinklighet och prllellitet. Lserstrålen kn svep runt 360 med ett mätvstånd på upp till 40 meter [130 ] i rdie. Lserstrålen kn vinkls v 90 till svepet, inom 0,01mm/m [0.5 mils/inch]. Denn sändre ingår i system E Alterntiv 1: lserstrålen nvänds för ett 360 svep. Alterntiv 2: lserstrålen vinkls v 90 till svepet. LASERSÄNDARE D23 SPIN Lsersändre D23 hr ett motordrivet, roternde huvud som ger ett 360 lserpln. Mätvstånd upp till 20 meter [65 ] i rdie. Denn sändre ingår i system E915. A. Roternde huvud (motordrivet). Tiltbord Lserstrålen nvänds för ett 360 svep. Eftersom lserstrålen sveper över ytn behöver du inte rikt in strålen för vrje detektorposition. ekvämt! KRAFTIGA FÄSTMAGNETER åde D22 och D23 lsersändren monters mot flänsen med tre supermgneter. Klrr tt håll sändren säkert även vertiklt. SÄKERHETSAND Säkerhetsbndet är ett br skydd vid oförutsedd händelser som tt någon stöter till lsersändren. Enkel tt fäst genom exempelvis ett bulthål. A. Supermgneter. Säkerhetsbnd

10 UTYGGARHET VINKELPRISMA Vinkelprismt D46 nvänds vid prllellitetsmätning v flänsrn. Det vvinklr lserstrålen 90. b A. Vinkelprism, roterbrt 360. Skjutbr släde b A. Med det roterbr vinkelprismt når du detektorn vr som helst på flänsen.. Med slädens hjälp är det enkelt tt snbbt rikt in strålen mot detektorn. STATIV Tripod för nvändning ihop med vinkelprism D46 och lsersändre D22/D23. Tripodens höjd kn vriers melln 500 och 2730 mm. VINGFLÄNSFIXTURER För kontroll v vingflänsrs plnhet hr vi någr olik utförnde på fixturer. Den stor skillnden ligger i om flänsen är mgnetisk eller inte. Kontkt oss för mer informtion.

11 TEKNISKA DATA System Reltive humidity 10 95% Weight (complete system) 12.1 kg Crrying cse WxHxD: 550x450x210 mm Drop tested. Wter nd dust tight. Lser trnsmitter D22 (system E910) Type of lser Diode lser Lser wvelength nm, visible red light Lser Sfety Clss Clss 2 Output < 1 mw em dimeter 6 mm t perture Working re, rnge 40-metre rdius Type of bttery 1 x R14 (C) Operting time/bttery pprox. 24 hours Operting temperture 0 50 C Levelling rnge ± 30 mm/m [± 1.7 ] 3 x spirit vils scling 0.02 mm/m Squreness between lser bems 0.01 mm/m [2 rc sec.] Fltness of sweep 0.02 mm Fine turning 0.1 mm/m [20 rc sec.] 2 x spirit vils for rottion 5 mm/m Housing mteril Aluminium Dimensions WxHxD: 139x169x139 mm Weight 2650 g Lser trnsmitter D23 (system E915) Type of lser Diode lser Lser wvelength nm, visible red light Lser Sfety Clss Clss 2 Output < 1 mw em dimeter 6 mm t perture Working re, rnge 20-metre rdius [65 ] Type of bttery 2 x R14 (C) Operting time/bttery pprox. 15 hours Operting temperture 0 50 C Levelling rnge ± 30 mm/m [± 1.7 ] 3 x spirit vils scling 0.02 mm/m Fltness of sweep 0.02 mm Housing mteril Aluminium Dimensions WxHxD: 139x169x139 mm Weight 2650 g Detector E5 Type of detector 2 xis PSD 20x20 mm Dul Detection Technology Cn detect both spinning nd sttionry lser bem Resolution mm Mesurement error ± 1% +1 digit Inclinometers 0.1 resolution Therml sensors ± 1 C ccurcy Environmentl protection IP Clss 66 nd 67 Operting temperture C Internl bttery Li Po Housing mteril Anodized luminium Dimensions WxHxD: 60x60x42 mm Weight 186 g Wireless connection unit (optionl) Wireless communiction Clss I luetooth Wireless Technology Operting temperture C Environmentl protection IP Clss 66 nd 67 Housing mteril AS Dimensions 53x32x24 mm Weight 25 g Cbles Type System cble Extension system cble US cble Mgnet bse with turnble hed (for detector) Holding power 800 N Rods for detector Length With Push/Pull connectors Length 2 m Length 5 m Length 1.8 m 60 mm / 120 mm (extendble) EsyLink dt bse softwre for PC Minimum requirements Windows 95 or lter 256 Mb RAM, 5 Mb free hrd drive spce A complete system contins (*optionl equipment) 1 Lser trnsmitter D22 (only system E910) 1 Lser trnsmitter D23 (only system E915) 1 Detector E5 1 Disply unit 1* luetooth unit 1 Cble 2 m 1 Cble 5 m (extension) 1 Cble support 1 Sfety strp for lser trnsmitter 2 Trgets for rough lignment 1 Mgnet bse with turnble hed 1 Set of rods (6x60 mm, 6x120 mm) 1 Mnul 1 Quick mnul 1 Mesuring tpe 5 m 1 US memory stick 1 US cble 1 ttery chrger ( V AC) 2 tteries Alcline R14 1 Toolbox 1 Clening cloth for optics 1 EsyLink Windows progrm (CD) 1 Crrying cse System Esy-Lser E910 Flnge, Prt No System Esy-Lser E915 Flnge, Prt No Crrying cse (drop tested) Disply unit Mesuring progrms Flnge fltness / Flnge prllelism / Vlues Type of disply/size VGA 5.7 colour Displyed resolution mm Power mngement Endurio system for unbroken power supply Internl bttery (sttionry) Li Ion ttery comprtment For 4 pcs R 14 (C) Operting time Appr. 30 hours (Norml operting cycle) Operting temperture C Connections US A, US, Externl, Esy-Lser units, Network Wireless communiction Clss I luetooth Wireless Technology Storge memory >100,000 mesurements Help functions Clcultor, Unit converter, Instruction films Environmentl protection IP Clss 65 Housing mteril PC/AS + TPE Dimensions WxHxD: 250x175x63 mm Weight (without btteries) 1030 g

12 LÅNG GARANTITID Esy-Lser -systemen är utvecklde med stöd v mer än 25 års erfrenhet v tt lös mät- och uppriktningsproblem åt industrin, världen över. Systemen kommer med en generös 2 ÅRS GARANTI tvåårig grnti. Tillverknings- och kvlitetssystemet är godkänt enligt ISO9001. SNA SERVICE Vid behov v service eller klibrering hnterr vår servicevdelning normlt ett ärende inom fem rbetsdgr. Allt dett gör Esy-Lser till en trygg smrbetsprtner till din verksmhet. Som en extr service tillhndhåller vi även 48-timmrs express-service när olyckn är frmme och det är riktigt bråttom. Kontkt oss för mer informtion om villkor. ALL KOMPETENS I HUSET Vi hnterr hel kedjn från idé till färdig produkt internt. I vår utvecklingsvdelning ingår konstruktörer med specilistkompetens inom meknik, elektronik, optik och progrmmering. SMART KONSTRUKTION Vår utvecklingsvdelning strävr hel tiden efter tt underlätt nvändrens rbete genom innovtiv och smrt lösningr. Som lltid är det smrbetet melln lsersändre, detektor och progrmvr som är nyckeln till en snbb och exkt mätning. Det är här Esy-Lser visr sin styrk. KUNDANPASSAD DESIGN Som komplement till vår redn flexibl stndrdsystem kn vi även specilnpss mätsystem för just din behov, något vi är stolt över tt vr blnd de störst i världen tt erbjud. Med egn CNC-mskiner tillverkr vi snbbt fixturer till just dig. Esy-Lser tillverks v Dmlini A, Åbäcksgtn 6, Mölndl, Sverige Tel +46 (0) , Fx +46 (0) emil: Dmlini A. Vi förbehåller oss rätten till ändringr utn föregående vrning. Esy-Lser är ett v Dmlini A registrert vrumärke. Övrig vrumärken tillhör respektive rättighetsinnehvre. Denn produkt överensstämmer med: SS EN , 21 CFR och Rev4

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

E970 E975 UPPRIKTNING AV VALSAR. Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt SNABB UPPSTART HÖG PRECISION

E970 E975 UPPRIKTNING AV VALSAR. Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt SNABB UPPSTART HÖG PRECISION E970 E975 UTYGGRT SN UPPSTRT 2 2 2 3 HÖG PRECISION ÅRS GRNTI UPPRIKTNING V VLSR Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt ENKEL UPPRIKTNING ENKELT OCH TILLFÖRLITLIGT Med Easy-Laser

Läs mer

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner 2 2 UTBYGGBART SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INBYGGD TRÅDLÖS TEKNIK Kompakta mätenheter! Lätt att montera även där det är ont om utrymme! AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk All erbjudnden gället t.o.m. 2013-12-31. Med reservtion för slutförsäljning och tryckfel. JULKLAPPAR Från din lokl dtorhndlre Väsk & mus på köpet! 4 GB minne 500 GB hårddisk Stellite C50D-A-133 hr en AMD

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser. Fixturlaser XA

EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser. Fixturlaser XA EXPRESSUPPRIKTNING med Fixturlaser Fixturlaser XA Uppriktningssystemen från Fixturlaser har en mängd tekniska funktioner som standard, som exempelvis CCD-teknik, linjelaser, stora detektorytor (30 mm)

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer