E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI"

Transkript

1 E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin

2 ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde med mer än tjugofem års erfrenhet v tt lös mätproblem åt industrin som grund. Det är tillräckligt lång tid för tt förstå problemtiken ute i verkligheten. Smtidigt är vi ung nog tt se på möjligheter och lösningr med ny ögon. Med full kontroll från idé till färdig produkt och ett när smrbete med vår nvändre skpr vi nvändrvänlig mätsystem. ANVÄNDARE VÄRLDEN ÖVER Esy-Lser mätsystem erbjuds v lokl återförsäljre i mer än 70 länder, men nvändrn återfinns i långt fler länder. Inom vindkrftsindustrin nvänds Esy-Lser dgligen v företg som Vests, Suzlon, Gmes, DeWind m.fl. För dem är proffsverktyg och bäst support v störst vikt, och säkert även för dig. För din enkelhet finns service och reprtionscenter runt om i världen. Du kn lltid lit på tt vi ger dig snbbste och bäst support. STORA ESPARINGAR Mätsystemen från Esy-Lser är mycket flexibl redn i stndrdutförnde. Med smrt tillbehör kn du sedn npss dem efter just din behov, nu och i frmtiden, llt eftersom din mätbehov förändrs. Det är kostndseffektivt. Genom tt du mäter snbbre och med större tillförlitlighet ökr din produktionskpcitet. Esy-Lser hjälper dig tt snbbt och enkelt åtgärd fel i produktionen. Allt dett kn spr stor pengr, till och med så tt din investering är återbetld inom någr månder. ERGONOMISK DESIGN För tt du som nvändre sk kunn fokuser på rbetsuppgiften är det viktigt tt verktygen är ergonomisk. Avläsningsenheten hr stor knppr med br vstånd emelln och som ger tydlig feedbck vid tryck. Med två enter-knppr pssr systemet br både för vänster och högerhänt även under lång rbetspss. ildskärmen hr tydlig grfik som guidr dig genom mätningen. ANALYS AV MÄTRESULTAT PÅ PLATS Med Esy-Lser Flnge system blir du mycket effektiv i ditt dglig rbete. Du kn direkt efter vslutd mätning se resulttet som en 3D-bild i vläsningsenheten. Du kn utvärder resulttet med olik beräkningsinställningr, exempelvis three point reference, best fit eller ll positive. Dett kn du lltså gör direkt på plts utn tt vbryt för tt gå till en PC med seprt nlysprogrm, vilket tidigre vr fllet. På så vis blir din produktion mycket effektivre. LÅNGSIKTIGHET/UTHÅLLIGHET Vår filosofi är tt produktern vi utvecklr inte br sk h lång driftstider, utn även en lång livscykel. Vi designr vår produkter för tt vr robust, med så få smådetljer som möjligt. Mätsystemen från Esy-Lser klrr omild behndling och fungerr utn problem även i de tuffste v miljöer. Esy-Lser är ett tryggt vl i ll lägen. 2 ÅRS GARANTI VÅRA ÄSTA ARGUMENT Lätt tt lär sig och tt nvänd 2 års grnti ger trygghet Snbb service och support Ergonomisk design Låg totlkostnder under produktens hel livscykel, exempelvis service, tillbehör, etc Endurio Power mngement system försäkrr tt du ldrig behöver vbryt mitt i en mätning för tt btteriet hr tgit slut* Snn 3D: du kn direkt i 3D-bilden utvärder resulttet v mätningen *Finns i vläsningsenhet E-serien.

3 ENKELT OCH EFFEKTIVT ENKEL ATT ANVÄNDA = SNAT OCH RÄTT GJORT Mätning och uppriktning sk vr enkelt! Det är grundfilosofin bkom vår mätsystem. Med enkelhet menr vi fler sker, exempelvis enkelt tt plcer eller monter mätutrustningen på mätobjektet, enkelt tt genomför mätningen och enkelt tt förstå mätresulttet. Enkelt tt nvänd=snbbt och rätt gjort! Esy-Lser Flnge system är mycket enkelt tt nvänd och hr mång tidsbesprnde funktioner som gör tt du kn mät ännu fler flänsr under en rbetsdg. C A A C Lsersändre Esy-Lser D23 plcers direkt på flänsen. Den hr ett motorisert roternde huvud som skpr ett kontinuerligt lserpln över hel mätobjektet, utn skymd sektorer. Detektorn Esy-Lser E5 plcers på mätpunkten. Genom tt lserstrålen roterr konstnt är det br tt flytt detektorn till vrje mätpunkt och registrer mätvärdet. Ingen tidsödnde ompekning v lserstrålen behövs lltså. När ll mätpunkter är registrerde kn du direkt i vläsningsenheten utvärder resulttet. Dett kn du lltså gör direkt på plts utn tt vbryt för tt gå till en PC med seprt nlysprogrm, vilket tidigre vr fllet. På så vis blir din produktion mycket effektivre.

4 PLANHET PÅ FLÄNSAR FÖR ALLA TYPER AV FLÄNSAR Esy-Lser Flnge systems kn nvänds på ll storlekr v flänsr, ovsett dimeter. Du kn mät 1 till 5 cirklr, exempelvis inner-, mitt- och yttercirkel, för tt på så sätt se flänsens lutning. Vrje cirkel kn h mätpunkter. Progrmmet guidr dig grfiskt steg-för-steg genom hel mätningen, vilket snbbr upp mätprocessen. Lsersändren plcers direkt på flänsen med mgneter. Detektorn på mgnetfot flytts till de punkter som sk mäts. Ange ntlet mätpunkter och dimetern. Du kn mät 1 till 5 cirklr med mätpunkter. Du kn välj mätriktning och vr på flänsen du strtr mätningen. Den punkt som sk mäts mrkers i bilden. Du ser även på skärmbilden så tt lserstrålen träffr detektorn. UTVÄRDERA DIREKT PÅ PLATS När mätningen v flänsen är vklrd återstår givetvis tt tolk siffrorn. Med Esy-Lser Flnge systems är det mycket enkelt. Du gör det dessutom direkt på plts, utn tt behöv gå till en PC med seprt nlysprogrm. Dett sprr givetvis en mss tid. Tid som du istället kn nvänd till tt mät fler flänsr. Du kn utvärder resulttet med olik beräkningsinställningr, exempelvis three point reference, best fit eller ll positive. Resulttet viss grfiskt i snn 3D. Exempel på est fit Digrm med Min. och Mx. värden Med tre referenspunkter Digrm för flänsens lutning

5 PARALLELLITET PÅ TORNFLÄNSAR PARALLELLITET PÅ TORNFLÄNSAR Med Esy-Lser mäter och kontrollerr du även flänsrns inbördes prllellitet. Dett går tt gör på någr olik sätt, till exempel som beskrivs till höger med system E910. Då behövs utöver stndrdutrustningen även två sttiv och ett vinkelprism. Lsersändren (D22) plcers på tripod vid en flänsen. Ett vinkelprism (D46) plcers på en tripod vid ndr flänsen. Detektorn plcers sedn efterhnd på givn mätpunkter på de båd flänsrn. Progrmmet guidr dig steg-för-steg. Resulttet visr tydligt eventuellt prllellitetsfel melln de båd flänsrn. Oprllell flänsr

6 FLER MÖJLIGHETER plnhet på vingflänsr För kontroll v vingflänsr erbjuder vi speciell tillbehörsfixturer. eroende på flänsrns konstruktion, om de till exempel är icke-mgnetisk, hr fixturern olik design. Rådfråg oss gärn om specillösningr till just din design. plnhet på hubflänsr Flänsrn på hubben kontrollerr du på smm sätt som tornflänsrn. Ingen extr utrustning behövs utöver det som ingår i ett Esy-Lser E910/E915 Flnge system. plnhet på fundment En grundförutsättning för tt mskinern sk rbet under rätt förhållnden är tt fundmentet de står på är plnt. Med Esy-Lser kn du kontroller dett också. Ingen extr utrustning behövs utöver det som ingår i ett Esy-Lser E910/E915 Flnge system.

7 DOKUMENTATION Skp dokumenttion efter din behov Ditt företgs logo Mätuppgifter 2D-grf mätvärden 2D-grf lutning SKAPA EN PDF-RAPPORT DIREKT Direkt i mätsystemets vläsningsenhet kn du generer en pdf-rpport med grfer och mätdt. All uppgifter om mätobjektet dokumenters, och du kn lägg in ditt företgs logotype och dressuppgifter om du vill. 3D-bild Mätsttistik List med mätvärde Polärdigrm 3D-bild easylink I mätsystemet ingår utn extr kostnd EsyLink dtbsprogrm för Windows. I dett kn du förutom tt sml ll din mätningr på en och smm plts även gör mer vncerde beräkningr, lägg till bilder, exporter till Excel dokument m.m. List med mätvärde spr på US-Minne Du kn snbbt spr ner önskde mätningr till ditt US-minne. Tg med det till din dtor för tt skriv ut rpporter smtidigt som du lämnr mätsystemet kvr på plts så tt mätningrn kn fortsätt. spr i det inbyggd minnet Du kn självklrt spr ll mätningr i vläsningsenhetens intern minne. Du kn sedn öppn en gmml mätning och mät om br de punkter du justert, eller utgå ifrån vid en ny mätning och på så vis slipp tt mt in viss nödvändig mått som dimeter, ntl mätpunkter etc. nslut till din dtor Avläsningsenheten nsluts till dtorn vi US-porten. Den dyker sedn upp på skrivbordet som en Mss Storge Device som du enkelt kn överför filer till och från. STRECKKODSLÄSARE Streckkodsläsren nvänds för tt utomtiskt mt in ll dt om mätobjektet innn mätningen, vilket kn spr tid och minsk felrisken för dett moment.

8 MÄTSYSTEMETS DELAR A d C A. Dubbl Enter-knppr, för både vänster och högerhänt. Stor färgskärm för enkel vläsning C. Riktig knppr för tydlig feedbck e D. Tunn profil ger perfekt grepp för händern E. Det integrerde btterifckets design ger rätt vinkel på bildskärmen när vläsningsenheten ligger ner F. tterifck G. Fäste för xelrem H. Anslutning för lddre I. Nätverksnslutning J. Expnsionsport K. US A L. US M. Esy-Lser mätutrustning H I f J K L M g AVLÄSNINGSENHET Med den ny vläsningsenheten för E-serien kn du jobb effektivre och i längre pss än någonsin tck vre fler innovtiv lösningr. Den är även ergonomiskt designd med greppvänligt gummiöverdrg och mycket robust i sin konstruktion. TAPPA ALDRIG KRAFTEN! Esy-Lser E900-serien är utrustd med vårt Endurio Power mngement system. Dett försäkrr tt du ldrig behöver vbryt mitt i en mätning för tt btteriet hr tgit slut. Om det intern btteriets lddnivå börjr bli låg sätter du br i btterier i det integrerde btterifcket och fortsätter mät som om ingenting hänt. Du behöver lltså inte let red på ett nätuttg, och du behöver inte vänt ett pr timmr på tt enheten sk ldds upp igen innn du kn återuppt rbetet. Är det inte så det lltid borde h vrit? Det unik Endurio -systemet kontrollerr också ll elektronik så tt enheten förbrukr så lite ström som möjligt i vrje läge. PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR Du kn skp en nvändrprofil där du sprr din personlig inställningr. Du kn också h olik inställningr för olik typer v mätningr. Eller vd du nu önskr. Det snbbr upp rbetet! SPRÅKVAL Du kn välj vilket språk som sk viss. Till en börjn kn du välj melln engelsk, tysk, frnsk, spnsk, finsk, rysk, kinesisk och svensk. Fler språk kommer efterhnd. UPPGRADERING Om du i frmtiden vill utök funktionliteten kn progrmvrn i vläsningsenheten uppgrders vi internet eller genom tt koppl in ett US-minne med den ny progrmvrn. VALUES PROGRAM All vår mätsystem hr det mycket nvändbr Vlues-progrmmet. Med det kn du mät i princip vilken typ v geometri som helst, exempelvis rkhet och rätvinklighet. Mång Esy-Lser -ägre nvänder därför mätsystemet på mång fler pltser i sin verksmheten än de tänkte från börjn! Vlues-progrm Klkyltor INYGGDA HJÄLPFUNKTIONER Vi hr byggt in en klkyltor och konverteringsverktyg för längdenheter i vläsningsenheten. ERGONOMISK Avläsningsenheten hr en tunn greppvänlig och gummiklädd profil som ger ett säkert grepp. Den hr stor knppr med br vstånd emelln för fingrrn och som ger tydlig feedbck vid tryck. Dessutom, med två enter-knppr pssr systemet br både för vänster och högerhänt även under lång rbetspss. ildskärmen hr tydlig grfik som guidr dig genom mätningen. N N. Dmm- och stänkskydd för kontkter som inte nvänds under mätrbetet O. Robust, gummiklädd design O

9 A C A. Kontkter med krftig skydd. Roterbrt huvud C. Mgnetfot D. PSD (2-xlig) d DETEKTOR Detektor E5 kn rbet ihop med både stillstående och roternde lser (se nedn) tck vre vår Dul Detection Technology. Anslut till vläsningsenheten med kbel eller trådlös nslutning (tillbehör). Mgnetfoten hr roterbrt huvud för tt rikt in detektorn mot lsersändren. Denn detektor ingår i system E910 och E915. TRÅDLÖS KommuniKtion Enheten för trådlös kommuniktion klicks enkelt in i en v kontktern på detektorn. Med trådlös uppkoppling till vläsningsenheten rbetr du frire. (Tillbehör) A. Roterbrt huvud med vinkelprism. Tiltbord LASERSÄNDARE D22 Lsersändre D22 kn nvänds för tt mät plnhet, rkhet, rätvinklighet och prllellitet. Lserstrålen kn svep runt 360 med ett mätvstånd på upp till 40 meter [130 ] i rdie. Lserstrålen kn vinkls v 90 till svepet, inom 0,01mm/m [0.5 mils/inch]. Denn sändre ingår i system E Alterntiv 1: lserstrålen nvänds för ett 360 svep. Alterntiv 2: lserstrålen vinkls v 90 till svepet. LASERSÄNDARE D23 SPIN Lsersändre D23 hr ett motordrivet, roternde huvud som ger ett 360 lserpln. Mätvstånd upp till 20 meter [65 ] i rdie. Denn sändre ingår i system E915. A. Roternde huvud (motordrivet). Tiltbord Lserstrålen nvänds för ett 360 svep. Eftersom lserstrålen sveper över ytn behöver du inte rikt in strålen för vrje detektorposition. ekvämt! KRAFTIGA FÄSTMAGNETER åde D22 och D23 lsersändren monters mot flänsen med tre supermgneter. Klrr tt håll sändren säkert även vertiklt. SÄKERHETSAND Säkerhetsbndet är ett br skydd vid oförutsedd händelser som tt någon stöter till lsersändren. Enkel tt fäst genom exempelvis ett bulthål. A. Supermgneter. Säkerhetsbnd

10 UTYGGARHET VINKELPRISMA Vinkelprismt D46 nvänds vid prllellitetsmätning v flänsrn. Det vvinklr lserstrålen 90. b A. Vinkelprism, roterbrt 360. Skjutbr släde b A. Med det roterbr vinkelprismt når du detektorn vr som helst på flänsen.. Med slädens hjälp är det enkelt tt snbbt rikt in strålen mot detektorn. STATIV Tripod för nvändning ihop med vinkelprism D46 och lsersändre D22/D23. Tripodens höjd kn vriers melln 500 och 2730 mm. VINGFLÄNSFIXTURER För kontroll v vingflänsrs plnhet hr vi någr olik utförnde på fixturer. Den stor skillnden ligger i om flänsen är mgnetisk eller inte. Kontkt oss för mer informtion.

11 TEKNISKA DATA System Reltive humidity 10 95% Weight (complete system) 12.1 kg Crrying cse WxHxD: 550x450x210 mm Drop tested. Wter nd dust tight. Lser trnsmitter D22 (system E910) Type of lser Diode lser Lser wvelength nm, visible red light Lser Sfety Clss Clss 2 Output < 1 mw em dimeter 6 mm t perture Working re, rnge 40-metre rdius Type of bttery 1 x R14 (C) Operting time/bttery pprox. 24 hours Operting temperture 0 50 C Levelling rnge ± 30 mm/m [± 1.7 ] 3 x spirit vils scling 0.02 mm/m Squreness between lser bems 0.01 mm/m [2 rc sec.] Fltness of sweep 0.02 mm Fine turning 0.1 mm/m [20 rc sec.] 2 x spirit vils for rottion 5 mm/m Housing mteril Aluminium Dimensions WxHxD: 139x169x139 mm Weight 2650 g Lser trnsmitter D23 (system E915) Type of lser Diode lser Lser wvelength nm, visible red light Lser Sfety Clss Clss 2 Output < 1 mw em dimeter 6 mm t perture Working re, rnge 20-metre rdius [65 ] Type of bttery 2 x R14 (C) Operting time/bttery pprox. 15 hours Operting temperture 0 50 C Levelling rnge ± 30 mm/m [± 1.7 ] 3 x spirit vils scling 0.02 mm/m Fltness of sweep 0.02 mm Housing mteril Aluminium Dimensions WxHxD: 139x169x139 mm Weight 2650 g Detector E5 Type of detector 2 xis PSD 20x20 mm Dul Detection Technology Cn detect both spinning nd sttionry lser bem Resolution mm Mesurement error ± 1% +1 digit Inclinometers 0.1 resolution Therml sensors ± 1 C ccurcy Environmentl protection IP Clss 66 nd 67 Operting temperture C Internl bttery Li Po Housing mteril Anodized luminium Dimensions WxHxD: 60x60x42 mm Weight 186 g Wireless connection unit (optionl) Wireless communiction Clss I luetooth Wireless Technology Operting temperture C Environmentl protection IP Clss 66 nd 67 Housing mteril AS Dimensions 53x32x24 mm Weight 25 g Cbles Type System cble Extension system cble US cble Mgnet bse with turnble hed (for detector) Holding power 800 N Rods for detector Length With Push/Pull connectors Length 2 m Length 5 m Length 1.8 m 60 mm / 120 mm (extendble) EsyLink dt bse softwre for PC Minimum requirements Windows 95 or lter 256 Mb RAM, 5 Mb free hrd drive spce A complete system contins (*optionl equipment) 1 Lser trnsmitter D22 (only system E910) 1 Lser trnsmitter D23 (only system E915) 1 Detector E5 1 Disply unit 1* luetooth unit 1 Cble 2 m 1 Cble 5 m (extension) 1 Cble support 1 Sfety strp for lser trnsmitter 2 Trgets for rough lignment 1 Mgnet bse with turnble hed 1 Set of rods (6x60 mm, 6x120 mm) 1 Mnul 1 Quick mnul 1 Mesuring tpe 5 m 1 US memory stick 1 US cble 1 ttery chrger ( V AC) 2 tteries Alcline R14 1 Toolbox 1 Clening cloth for optics 1 EsyLink Windows progrm (CD) 1 Crrying cse System Esy-Lser E910 Flnge, Prt No System Esy-Lser E915 Flnge, Prt No Crrying cse (drop tested) Disply unit Mesuring progrms Flnge fltness / Flnge prllelism / Vlues Type of disply/size VGA 5.7 colour Displyed resolution mm Power mngement Endurio system for unbroken power supply Internl bttery (sttionry) Li Ion ttery comprtment For 4 pcs R 14 (C) Operting time Appr. 30 hours (Norml operting cycle) Operting temperture C Connections US A, US, Externl, Esy-Lser units, Network Wireless communiction Clss I luetooth Wireless Technology Storge memory >100,000 mesurements Help functions Clcultor, Unit converter, Instruction films Environmentl protection IP Clss 65 Housing mteril PC/AS + TPE Dimensions WxHxD: 250x175x63 mm Weight (without btteries) 1030 g

12 LÅNG GARANTITID Esy-Lser -systemen är utvecklde med stöd v mer än 25 års erfrenhet v tt lös mät- och uppriktningsproblem åt industrin, världen över. Systemen kommer med en generös 2 ÅRS GARANTI tvåårig grnti. Tillverknings- och kvlitetssystemet är godkänt enligt ISO9001. SNA SERVICE Vid behov v service eller klibrering hnterr vår servicevdelning normlt ett ärende inom fem rbetsdgr. Allt dett gör Esy-Lser till en trygg smrbetsprtner till din verksmhet. Som en extr service tillhndhåller vi även 48-timmrs express-service när olyckn är frmme och det är riktigt bråttom. Kontkt oss för mer informtion om villkor. ALL KOMPETENS I HUSET Vi hnterr hel kedjn från idé till färdig produkt internt. I vår utvecklingsvdelning ingår konstruktörer med specilistkompetens inom meknik, elektronik, optik och progrmmering. SMART KONSTRUKTION Vår utvecklingsvdelning strävr hel tiden efter tt underlätt nvändrens rbete genom innovtiv och smrt lösningr. Som lltid är det smrbetet melln lsersändre, detektor och progrmvr som är nyckeln till en snbb och exkt mätning. Det är här Esy-Lser visr sin styrk. KUNDANPASSAD DESIGN Som komplement till vår redn flexibl stndrdsystem kn vi även specilnpss mätsystem för just din behov, något vi är stolt över tt vr blnd de störst i världen tt erbjud. Med egn CNC-mskiner tillverkr vi snbbt fixturer till just dig. Esy-Lser tillverks v Dmlini A, Åbäcksgtn 6, Mölndl, Sverige Tel +46 (0) , Fx +46 (0) emil: Dmlini A. Vi förbehåller oss rätten till ändringr utn föregående vrning. Esy-Lser är ett v Dmlini A registrert vrumärke. Övrig vrumärken tillhör respektive rättighetsinnehvre. Denn produkt överensstämmer med: SS EN , 21 CFR och Rev4

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

E940 KONTROLL OCH UPPRIKTNING AV VERKTYGSMASKINER HÖG PRECISION SNABB UPPSTART

E940 KONTROLL OCH UPPRIKTNING AV VERKTYGSMASKINER HÖG PRECISION SNABB UPPSTART E940 UTYGGRT SN UPPSTRT 2 2 2 3 HÖG PRECISION ÅRS GRNTI KONTROLL OCH UPPRIKTNING V VERKTYGSMSKINER TOTL KONTROLL KVLITET OCH PRECISION För att klara kvalitetskrav och minimera kassationer är kontroll och

Läs mer

E970 E975 UPPRIKTNING AV VALSAR. Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt SNABB UPPSTART HÖG PRECISION

E970 E975 UPPRIKTNING AV VALSAR. Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt SNABB UPPSTART HÖG PRECISION E970 E975 UTYGGRT SN UPPSTRT 2 2 2 3 HÖG PRECISION ÅRS GRNTI UPPRIKTNING V VLSR Parallellitetsmätning och uppriktning av valsar och andra objekt ENKEL UPPRIKTNING ENKELT OCH TILLFÖRLITLIGT Med Easy-Laser

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

AXELUPPRIKTNING THE TOTAL ALIGNMENT SOLUTION. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner SNABB UPPSTART 40 MIN.

AXELUPPRIKTNING THE TOTAL ALIGNMENT SOLUTION. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner SNABB UPPSTART 40 MIN. UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING TM THE TOTAL ALIGNMENT SOLUTION AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk All erbjudnden gället t.o.m. 2013-12-31. Med reservtion för slutförsäljning och tryckfel. JULKLAPPAR Från din lokl dtorhndlre Väsk & mus på köpet! 4 GB minne 500 GB hårddisk Stellite C50D-A-133 hr en AMD

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS

Fönsterbänkskanaler i plast, halogenfri plast, aluminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler i plst, hlogenfri plst, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Fönsterbänksknler PVC, Hlogenfritt, luminium och plåt BRP BRHP BRA BRS Tidlös klssisk design BRx knler är i kombintion v tidlös

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner 2 2 UTBYGGBART SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INBYGGD TRÅDLÖS TEKNIK Kompakta mätenheter! Lätt att montera även där det är ont om utrymme! AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Axeluppriktning D 500 D 510. Measurement and Alignment Systems. Snabbt, enkelt och effektivt!

Axeluppriktning D 500 D 510. Measurement and Alignment Systems. Snabbt, enkelt och effektivt! Measurement and Alignment Systems D 500 D 510 Axeluppriktning Snabbt, enkelt och effektivt! EASY-TURN TM 15 MÄTPROGRAM PRINTER / PC + UTBYGGBART Universellt mätsystem för uppriktning av maskiner och anläggningar

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5 A100 E100 KONTROLLKORT 1 5 6 7 9 10 11 1 1 F MOTOR ENCODER ON 1 J0A J16 J1 J1 J1 J5 DL J6 KEEPER J J DL9 DL10 RL1 J17 DL1 DL DL DL DL5 DL6 DL7 J7 DS1 SW1 J10 J19 SW SW SW IC1 J0 BATTERY BATTERI ST R ÖM

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52 Orgn för Segelsällskpet Kpren Nr 2 År 2014 Årgång 52 Anmäl dig nu till SEGLARSKOLAN Sid 16 Fotogrf: Ann-Len Elled VUXENKURSER HELA SOMMAREN - sid 6 - å NYPUTSAT PÅ NIDINGEN - Mitten - å Denn utgåv v är

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Senast. Idag. Strikt evaluering. Icke-strikt evaluering. Vad händer här? Lat evaluering. Testa latheten! Testa latheten!

Senast. Idag. Strikt evaluering. Icke-strikt evaluering. Vad händer här? Lat evaluering. Testa latheten! Testa latheten! Senst Idg Högre ordningens funktioner Lismfttning Strikthet och lt evluering Strömmr I/O i Hskell Strikt evluering Icke-strikt evluering Def: Strikt evluering innebär tt ll prmetrrs värde är känd när en

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer