MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 2/13 Härligt! Det är vår säger Maya Eriksson från Morkarla. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att åka med slitna stötdämpare. Risken för vatten planing ökar, bilen blir mer vindkänslig, bromssträckan förlängs och däckslitaget ökar. Med nya stötdämpare förbättras bilens egenskaper avservärt. Sachs stötdämpare finns till de flesta bilmodeller i ett brett utbud från original till sport och racing.

3 Ratta Ren Ordföranden har ordet Mälardalen Ansvarig utgivare Sten Fahlén MHF Mälardalen c/o Kansli Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr Stockholm Mob E-post: T.f. Redaktör Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Mob Utgivningsplan 2013 Nr Utg.dag Manusstopp 3 omkr. 15 sept. 1 aug. Annonser MHF Box 16, Partille Tel Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För insänt ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Omslagsbilden: Äntligen vår säger Maya Eriksson från Svensarva i Morkarla och plockar ett fång blåsippor. Snart blir hon sommarledig från lill-ettan och kan springa utan strumpor och skor. Hej MHF-medlemmar i Region Mälardalen! Jag heter Sten Fahlén och sitter i MHF:s förbundsstyrelse. Nu har jag fått i uppdrag av styrelsen att ingå i Mälardalens styrelse som ordförande, ett normalt förfarande un der rådande förhållande. Utöver att jag sitter i förbundsstyrelsen så är jag också regionordförande i MHF Region Väst. Jag har mångårig erfarenhet av att leda olika grupperingar i organisationen. Innan min pensionering var jag militär, där jag bl. a. var lärare i 25 år. Min bostadsort är Skövde, men jag är från början Ångermanlänning, vilket ni snart skall upptäcka när vi möts. Min ambition är att utveckla regionen till att bli minst lika bra som den varit. Region Mä lardalen är förbundets största region, vilket ställer stora krav på regionen. Detta in nebär att om vi/jag skall lyckas med detta så måste alla avdelningar, styrelsefunktionärer och medlemmar bidra till att uppfylla den målsättningen. Det är många bitar som skall falla på plats och just nu jobbar styrelsen med att lösa akuta frågor, sätta oss in verksamheten, utveckla en budget i balans och hitta en bra modell för att stödja avdel ningarnas arbete med verksamheten. Detta kommer inte att lösa sig i ett klubbslag utan det är många delar som skall komma på plats och där är jag inte klar just nu. Lördagen den 4 maj skall delar av styrelsen träffas i Eskilstuna och påbörja urstädning av kontor och förrådsutrymmen. Några aktuella saker för framtiden Allt tidigare groll grävs ned tillsammans med grollets stridsyxor. Skall regionen överleva så kan inte sådant få fortgå. Vi är en folkrörelse bygd på demokratisk grund och i en sådan finns inget utrymme för att strida internt. Det groll som varit har skadat regionen, men även förbundet i sin helhet. Detta kräver idag att alla ställer upp och hjälper till att återuppbygga förtroendet igen. Varje avdelning, funktionär och medlem är viktig i fram tidens arbete och som folkrörelse skall vi värna om dessa ideal. Alla skall känna att de är viktiga, känna tillfredsställe och aktivt kunna delta i arbete. Vissa av oss mera och vissa lite mindre, men alla är viktiga. När det gäller frågan om att dela regionen så är det ingen fråga för oss, utan det är en för bundsårsmötesfråga. Pengar som regionen har och får är enligt stadgarna regionens pen gar. Vi i styrelsen skall hitta en bra modell i samverkan med er ute på fältet, samt kom ma fram till hur vi på bästa sätt skall ha nytta av dessa pengar. Idag är det många frågor på agendan och styrelsen måste gå aktsamt fram för att lösa dem. Slutsatsen är att grollet läggs ned och att vi tillsammans återskapar en stark och respekterad region. Alla bär vi på en viktig byggsten i detta bygge. Så fort jag fått greppet om regionen återkommer jag med information. Även du kan bi draga med dina tankar hur bygget skall utvecklas. Du når mig på mail med adress: eller mo bil Nu börjar arbetet. Kom med och hjälp till! Med vänlig hälsning/sten 1

4 Årsmöte för MHF Enköping MHF-avdelningen i Enköping har haft årsmöte i Ma riasalen, Kyrkans hus sön dagen den 17 februari Ordförande Sten G. Svens son hälsade 30 medlemmar välkomna. Därefter hölls en tyst minut för under året avlidna MHFmedlemmar. Tre gäster presenterades. Mä lardalens Regionordförande Stig Sagnered, vår kon taktperson i Regionstyrel sen Eva Nyberg och Chris ter Jönsson från FMK; Familjens Motorklubb. Verksamhetsberättelsen för 2012 upplästes och god kändes. Ur berättelsen fram gick att avdelningen har 121 medlemmar varav 28 som tillhör MHFsupport. Under rubriken ak tiviteter syns t. ex. att av delningen har genomfört Trafiknykterhetens Dag i maj tillsammans med Polisen, anordnat tre subventionerade teaterresor samt ge nomfört Ta Paus -akti viteter under två dagar i som ras med lyckat resultat. Kassör Rolf Ryrholm redogjorde för den ekonomiska situationen och efter uppläsning av revisionsberättelsen godkände årsmötet redovisningen och gav sty relsen ansvarsfrihet för året Ordförande blev Sten G. Svens son. Ledamöter i styrelsen: Rolf Ryrholm, Gertrud Andersson, Bo Holmgren och Anders Elofsson. Till suppleanter valdes Birgitta Svensson och Erik Wirback. En trevlig punkt i programmet var när årsmötet uppmärksammade nya jubilarer. Tre personer har varit med lemmar i 60 år och fick var sin nål: Hubert Egebrink, Sigrid Fredriksson och Lennart Morberg. För 50 års medlemskap fick två per soner motta nålar: Erik An dersson och Kjell Larsson. Stig Sagnered hjälpte till att dela ut nålarna till jubilarerna. Tyvärr kunde inte Sigrid Fredriksson närvara utan får sin nål med posten. När förhandlingarna av slutats berättade Stig Sag nered om situationen i Region Mälardalen och om arbetet framöver. Sedan tog Christer Jönsson vid. Han representerar Familjens Motorklubb, som ti digare hette Försvarets Mo torklubb. Han framhöll sär skilt det samarbete på ett år, som inletts mellan FMK och MHF och som ser löftesrikt ut. Sist avnjöt de församlade kaffe och semla i trevligt samspråk. Text och bild: Bo Holmgren Årsmöte för MHF Kolbäcksådalen Lördagen den 16 februari hade MHF Kol bäcksådalen sitt års möte i IOGT-lokalen i Hall stahammar. Förutom med lemmar från den egna av delningen deltog representanter för MHF KAK, en ny medlem från Västerås samt regionordförande Stig Sagnered. Stig ledde årsmötet som i en punkt på dagordningen tog upp proceduren till hur den kommande sammanslagningen mellan MHF KAK och MHF Kolbäcksådalen ska gå till. I år var det enbart en jubilar. Lars Ejvind har varit MHF-medlem i 50 år och bli vit kvalificerad till 50-årsnålen. Ytterligare en blomsterbukett utdelades. Den var av sedd för Per-Arne Johansson som tyvärr slutar med sitt uppdrag som revisor. Per-Arne var inte närvarande utan fick buketten hemsänd. Årsmötet avslutades med god smörgåstårta och gott kaffe. Vid pennan jubilaren själv Lars med diplom och blomsterbukett, Stig som också fick blomsterbukett samt Inga Korsbäck som utdelade blommorna. Sten G. Svensson MHF-ordförande i Enköping, Kjell Larsson som fi ck 50-årsnål, Hubert Egebrink och Lennart Morberg 60-årsjubilarer, Erik Andersson fi ck 50-årsnål och Regionordförande Stig Sagnered samlade efter utdelningen. 2

5 Årsmöte för MHF Roslagen BIL & TEKNIKHISTORISKA SAMLINGARNA I KÖPING Från vänster: K. G. Erkenvik, 60-årsjubilarerna Tord Johansson och Ove Sundström samt 50-årsjubilaren Ronny Sievertsson. MHF Roslagen ett välbesökt årsmöte. Hela 33 personer var på plats när MHF Roslagen hade sitt årsmöte i IOGTlokalen i Norrtälje. Sedan avdelningens ordförande K. G. Erkenvik öpp nat mötet förrättade kan tor Tomas Sving parentation. En av MHF:s sto ra profiler, Sigge Åhman, hade gått bort under året och Inga Gustavsson med flera berättade om sina min nen av Sigge. Avdelningens ekonomi är sta bil och alla tillfällen tas för att öka intäkterna. Alla funk tionärer omvaldes. Av delningen har många med lemsaktiviteter som t. ex. luncher, underhållning och allsång tillsammans med IOGT-NTO. Man har arrangerat TNdagen i Hallstavik, Rimbo och Norrtälje och lägger ut 12 ex. av varje nummer av Motorföraren på läkaroch tandläkarmottagningar, på skolor och hos frisörer. Efter årsmötet bänkade sig årsmötesdeltagarna runt två långbord och frossade bl. a. på smörgåstårta. I samband med förtäringen ut delades diplom och nålar för långvarigt medlemskap till Tord Johansson, 60 år, Ove Sundström, 60 år och Ron ny Sivertsson, 50 år. Text och bild: John-Eric Ericsson Ny säsong Nytt tema Öppet maj september ti sö Sista insläpp kl Stängt under midsommarhelgen. Reservation för ändringar i fordonsparken. Tel/fax e-post Grupper kan förboka visningar under hela året. TILLSAMMANS SKAPAR VI TRAFIKSÄKERHET Stöder med denna annons MHF & MHF Ungdom Vackraste skägget vid årsmötet hade Tore Wahlund. 3

6 Årsmöte för MHF Sollentuna-Täby-Danderyd-Sundbyberg Söndagen den 24 februari i strålande sol sken var det dags för MHF Sollentuna-Täby- Dan deryd-sundbybergs års möte. Sjutton MHF-are hade hörsammat kallelsen och var nog så nyfikna både på vad den utlovade informationen om regionens rå dande ekonomiska läge skul le innebära och hur den nya styrelsen skulle se ut. Allting förlöpte smärtfritt och smidigt och den sittande styrelsen fick fortsatt för troende att arbeta vidare på inslagen linje ännu ett år. Men så var det det där med information om det eko nomiska läget i MHF- Regionen och där informerade ordförande om hur MHF Sollentuna-Täby- Dan deryd-sundbyberg trots mycket små ekonomiska resurser och få som job bat under året ändå kun nat genomföra många vik tiga aktiviteter. Som Gun-Lis Roos sa bygger hela MHF-verksamheten på samarbete med andra or ganisationer och bra kon takter med kommunala myn dighetspersoner. Det har inte alla gånger varit lätt och enkelt, men med den österbottniska envisheten som Gun-Lis besitter har det ändå fungerat. År efter år. Nu har ändå den lokala MHF-föreningen kommit till vägs ende och årsmötet be slutade helt enligt styrelsens förslag att från och med nu kommer all verksamhet att redovisas direkt till MHF-Förbundet och man hoppas också få pen gar för genomförd verksamhet direkt från förbundet. Detta för att inte pen garna ska hamna i ett stort, svart hål i Siv Olsson och Sune Malm fick 60-års diplom. Ulf Nordström fick 50-årsmärke. regionen och kan ske också locka fler att delta i aktiviteter på lokal nivå. Tre MHF-medlemmar uppmärksammades alldeles speciellt extra denna söndag. Det var Siv Olsson och Sune Malm som varit trogna MHF-medlemmar i 60 år och Ulf Nordström i 50 år. Siv och Sune fick varsitt fint diplom och Ulf fick en guld nål att fästa i skjortkragen. Det skulle varit totalt 16 förtjänsttecken som skul le utdelats i år, men de som inte kunde vara med på års mötet kommer att få sina ut märkelser i efterhand. Dagen avslutades med kaffe och gott kaffebröd och trevlig samvaro. Text och bild: Lars-Eric Larsson Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Järntorget 2, Fagersta Tel

7 Glad musik ger klirr i kassan I förra numret av Ratta Ren gavs fem tips om hur eko nomi kan förstärkas för region och avdelningar. Nu har Gävleavdelningen haft sitt årliga mu sikcafé och här kan du läsa hur man gör för att arrangemanget skall bli lyckat. Nettot blev kro nor. Vilken blir första av delning i Mälardalen att satsa på ett musikcafé? Gävleavdelningen missade inte att på ett bra sätt samtidigt marknadsföra MHF och det gav också resultat i medlemsanmälan. Nu drar vi igång. Den 14 april ordnade Gäv le MHF sitt traditionella Musikcafé med Dalapolisens Spelmän. Det var 16:e gången och alltid med samma populära orkester. Och alltid i Betlehemskyrkans Sporthall. En stor och tacksam publik. I år hade vi dessutom en dragspelare från Tierp som spe lade när publiken samlades. Genom annonser i båda Gäv letidningarna och i annonsbladet för norra Uppland gjordes reklam. Det var ett otroligt sug efter biljetterna och på bara några da gar var beställningarna uppe i 200. Förra året slogs alla tiders pu blikrekord. Då kom 250 personer dit. På lördagskvällen dukade vi kaffeborden. Vi samlade tidigt in vinster till lotterierna (fyra styc ken) och det är inga be svär att få ihop vinsterna från olika sponsorer. Ove Sandert hälsade välkommen och sa att i pausen skul le han berätta en viktig sak för dem. Han berättade i pausen om vikten av att vara många medlemmar, för då kan man påverka styrande bättre i trafiksäkerhets- och trafiknykterhetsfrågor. Om man skrev på medlemsansökan redan vid caféet, och att medlemmen re gistrerats, så fick man en Bin golott som bonus. Musikcaféet gav en ekonomisk vinst på c:a :. BengtOlof Bokström Sponsorerna glömdes inte bort. Gredelby El Gredelbyvägen 14A, KNIVSTA tel

8 Detta hände då jag var år och ännu inte hade körkort Min dåvarande make Lennart Wad man lärde mig köra bil och han var noga med allt. Bl. a. ställde han upp koner på en parkeringsplats och där fick jag lära mej krypköra. Jag klarade av det på några gånger och det där med fickparkering gjorde jag också några gån ger tills det satt ordentligt. Lennart lärde mig att se i backspegeln och sidospeglarna mer än att vrida på kroppen. Jag fick även lära mig mycket om moto rer tills jag kunde det utan till och en kväll kunde jag ge rätt svar. Fick också göra många många hjulbyten ända tills han blev nöjd med mitt arbete. Jag måste säga att han var en väldigt bra lärare. Min yngsta dotter var på som marhem uppe i Järvsö och vi åkte dit upp för att häl sa på henne. Det var en jät tetrevlig och fin upplevelse. Vi sov över och åkte lite runt för att se på omgivningen och fick uppleva hen nes första simtag i älven. Hon var så stolt över att hon lärt sig simma, hon var då ca 5 år. Nåja, vi åkte hemåt på sön dagen i alla fall och jag fick naturligtvis köra. Jag äl skade att sitta vid ratten, vil ket jag fortfarande gör. Min make sa att jag fick köra så länge jag orkade och det gjorde jag förstås, ända till Uppsala. Men vid stads gränsen måste jag stanna och byta, för man fick inte övningsköra efter den gränsen och han var noga med att följa lagarna minsann. Innan vi steg ur för byte frå gade han om jag tyckte jag var duktig som hade kört så långt. Jag svarade så klart att jag tyckte det. Han sa också att det var väl inte riktigt bra, men att jag kla rade av att köra om flera lång tradare och bussar som var i vägen för mej. Han hade varit rädd flera gånger att jag skulle krocka med nå gon. På min fråga varför han inte förmanade mig och sa att jag inte fick köra om, svarade han att han vil le ge mig en läxa. Eller sna rare att jag med honom bred vid skulle få köra av mig ungdomens idioti. Det är så där man absolut inte får använda sig av bilen, man måste faktiskt tänka sig för i alla lägen. När jag steg ur bilen ramla de jag ihop efter all spänning under resan. Han sa även att han visste att jag skul le rasa ihop när jag klev ur bilen. Efter denna resa be stämde jag mig för att nu var det dags se till att jag får ett körkort så jag kan få köra ensam. Jag behövde bara tre lektioner och en upp körning och jag klarade allt. Men det här gjorde jag i smyg för min make, den da gen jag skulle köra upp för kortet var han av någon anledning hemma och und rade förstås varför jag gjor de mig så fin bara för att träffa en väninna på stan och fika. Nåja jag åkte upp till besiktningen, körde upp för läraren och klarade mig. Så var det förstås muntligt och skriftligt och det klarade jag också direkt. När jag kom ut från lektionssalen stod min make och grat tade mig med 10 st röda ro sor. Han hade smugit efter bussen och sett vart jag tog vägen, han litade inte rik tigt på mig den gången och han blev förvånad över att jag ingenting sagt. Efter en vecka köpte han min första Citroen en D19 med rattlås. Ja efter denna händelse så har jag kört många mil, men alltid sett till att vara vak sam och korrekt i trafiken, de som åker/har åkt med mig säger att jag kör så mjukt och fint och skickligt. Margareta Hillgren Uppsala-avdelningens nya styrelse Nya styrelsen drar upp riktlinjerna för det kommande arbetet. Runt bordet sitter Martin Petersson, Roger Alderstrand, Curt Karls son, Anders Bergström och nyvalde ordföranden Margareta Hillgren. Anders Bergström är sedan början av mars med lem i MHF Oland-Frösåker. Tack till Ratta Rens läsare I fjol somras saknades en redaktör för Ratta Ren. Jag lovade då att tillfälligt hoppa in och försöka klara den uppgiften fram till regionens årsmöte Det nummer som kom i mars var därför det sis ta numret som jag hade ansvar för. Jag hoppas att du som läsare hittat något läsvärt i tidningen även un der den tid jag haft det redaktionella ansvaret. Ett stort tack både till dig som läsare och till dig som försett tidningen med material. Tack! John-Eric Transport- och maskinföretaget i Mälardalen 6

9 T.f. redaktören har ordet T.f. står för tillförordnad eller tillfällig eller tydligen fnurrig. Det blev hastig ommöblering i regionen efter årsmötet, där även ordinarie re daktören för Ratta Ren, John-Eric Ericsson, hade från sagt sig uppdraget. Vår nye ordförande fick plötsligt mycket på sina axlar och för att få lite andrum i starten, gjorde han som alla ledare bör göra men som många har så svårt för; han delegerade! Jag blev tillfrågad om jag kunde hoppa in och ansvara för Ratta Ren denna gång, i väntan på en ny redaktör med skrivklåda. Och trots att jag med ålderns rätt håller på att trappa ner uppdragen, tog jag på mig att göra det ta nummer av tidningen. Man säger ju inte nej till en kom pis i nöd... Då Ratta Ren Mälardalen star tade, hade jag det redaktionella ansvaret. Men ef ter några år kände jag att det tog för mycket tid, ef tersom jag var och är fort farande redaktör för MHF Camping Clubs tidning Kultrycket. Jag sade upp mig och John-Eric tog vid. Under sina nio år som hu vudredaktör utvecklade han vår Ratta Ren till den för modligen bästa regiontidningen i landet. Inhoppare Ulf Hellgren. I nästa nummer kommer för hoppningsvis en ny huvudredaktör att presentera sig. Om hon/han önskar det, kan både John-Eric och jag ställa upp med goda råd och tips. En hel del trevliga ma nus kommer från medlemmar i regionen, så huvudredaktören behöver inte skri va allt själv. Som t.f. redaktör får jag ön ska blivande huvudredaktören välkommen till ett roligt jobb. Den tid man läg ger ner på det, gör man i lugn och ro hemma. För en äld re person är det ett trevligt tidsfördriv, för en yngre kan det vara starten till ett yrke inom mediebranschen. UlfH Höstupptakt nystart Sala MHF-avdelning inbjuder regionens avdelningar till höstupptakt och nystart. Platsen är Norrby Bygdegård (väg 56 mellan Heby och Sala) Datum: 7 september Anmälningar till Stig Sagnered. Anmälan via mail till undantagsfall Programmet: En trivsam höstupptakt lekar information idéutbyte, fi ka, mat och utbildning. Varmt välkomna till Norrby bygdegård! Eva Nyberg, Stig Sagnered Heilborns Advokatbyrå Brunnsgatan 5, Nyköping Tel

10 Medlemmar i FMK avd. 14, K1 Stockholm Enligt beslut vid två års möten, både 2012 och 2013, kom mer FMK avd 14 att fortsätta. Vi kommer inte att ha någon medlemsavgift, så de ekonomiska möjligheterna styr hur länge. Alla som be ta lat för 2012 fortsätter vara medlemmar och vi fortsät ter med att ordna resor, stu diebesök och annan FMK-verksamhet. Då vi inte längre har Trafik & Motor att annonsera i mås te vi hitta andra sätt att komma i kontakt med va randra. Detta är ett bra sätt, men det tar 1,5 månad från manusstopp tills vi har tidningen i brevlådan. Vill ni veta om något är på gång ta kontakt med oss. Vi svarar om vi kan, annars återkommer vi. Närmast är resan till Bo linder-munktell i Eskilstuna, preliminärt den 7 september. Anmälan senast 15 augusti till Georg Bergholtz, FMK Mälardalen klubbnytt Vilka fördelar finns det att vara medlem i FMK- Mälardalen. För min del så har jag på tre bilar sparat in över kr per år på att gå från ett försäkringsbolag till Gjensidige som är nordens största försäkringsbolag och som har avtal med FMK. Jag har även köpt virke på Karl Hedin i Enköping och sparat in kr. Detta sammantaget är kr vilket motsvarar 45 års medlemskap i FMK. Christer Medlemsvärvning Vi startar nu en medlemsvärvartävling för våra medlemmar. Den är indelad i två etapper och består av månadstävling och årstävling. Varje månadsvinnare får ett first aid kit och den som se dan när året är slut har flest värvade medlemmar får ett års medlemskap i FMK Mälardalen. Det är en dast betalande medlemmar som räknas in. Ni anmäler den tänkta med lemmen via mail till oss och när vi ser att medlemsavgiften är betald så re gistreras medlemmen som värvad. Områdesansvarig Vill du bli områdesansvarig i områden runt om Enköping så kontakta styrelsen. Föreningen har nu fått sin första områdesansvarige i Sala/Heby. Det är Ken neth Mörk, f. d. medlem i Uppsala avd. 94 men boen des i Sala. Han är nu knu ten till styrelsen och har även lämnat mängder med resmål till föreningen och kommer att jobba till sammans med Berra så att vi får igång våra medlemsresor igen. Ni som läser tidningen och är f. d. medlemmar i FMK avd. 5 Enköping Vill du bli medlem igen i FMK Mälardalen så hör av dig till oss via mail så lö ser vi resten. Grillkvällar 6/6, 4/7, 1/8, 29/8, kl , Ågatan 15, Enköping Vi träffas och grillar tillsammans följande kvällar un der sommaren. Allt för att träffas och umgås i före ningen. Kom som du är medtag något att grilla och dricka, vi har grillarna. Plats: Ågatan 15, Enköping, inne på gården. Där Lop pishallen ligger. Hittar ni inte så hör av er till oss för vägbeskrivning. Styrelsen presenterar sig. Ordförande: Christer Jönsson, jobbar på LedR, V. ordförande: Owe Lindén, pensionär, Sekreterare: Eivor Kullgren, jobbar som gymnasielärare i Västerås, Kassör: Eva Lind berg, jobbar på LedR, Ledamot: Eva- Lena Zachrison, jobbar på En köpings Kommun, Ledamot: Berndt Stråhle, f. d. brandman, Ledamot: Per Livefalk, pensionär, Supp leant: Timo Lindgren, jobbar på LedR. FMK avd. 2 blir FMK Tre Vapen Det är svårt att föreställa sig hur vår ut veckling skall bli i vårt nya lokala FMK. Det är många som redan sagt upp sitt medlemskap, mån ga med hänvisning till att det inte kommer någon Tra fik & Motor längre. Hål ler med om att det var en fin tidning. Vi får se om medlemstillströmningen blir så stor att vi får råd, till sammans med andra av delningar, med en egen klubb tidning. Vi tycker att MHF tidningserbjudande är utmärkt och är mycket tacksam för detta erbjudande. FMK Tre Vapen kommer att satsa på fortsatt släp utlåning, fyra st olika stor lekar till självkostnadspris. Vi kommer att hål la släpen så fina och trafiksäkra som möjligt. Vi skall också tills vidare genomföra våra hjulbytardagar, höst och vår. När det gäller rabattavtalen, skall vi också försöka job ba fram nya sådana, det ser lovande ut då vi redan har en medlem som är villig att jobba med detta. Vi har redan avtal med Ola Schönning, som juridisk expert och Statoil för drivmedel. Vi har också en livaktig MC-sektion som åker turer, går på MC-mässan, kör möhippor, har trevligt samt höst- och vårarbetar på hjulbytardagarna. Det stora problemet kom mer nog vara att hitta en ny styrelse när vi gamlingar inte orkar längre, så välkomna in i styrelsearbetet, intresserade hör av sig. Styrelsen 8

11 Braxenvägen 5, Norrtälje Stegia AB Regattagatan 22B Västerås Vi stöder MHF för en drogfri trafi kmiljö Gärdsbo Gräv & Maskin AB Sörgärsbo Lias 145 VÄSTERFÄRNEBO Lennart Olsson Lennart Andersson Vi stöder MHF för en drogfri trafi kmiljö Wist Last & Buss Köping Uppsala Västerås Avesta stöder MHF för en drogfri trafikmiljö 9

12 Mitt Syskonskaran Jag längst till höger. Av de 38 klubbister jag hittills intervjuat som Ansiktet på klubbisten i Campingklubbens tidskrift Kul trycket är nog detta den svåraste. Han har hela histo rien klar för sig, men än drar sig ständigt under skri vandet. Någon mer virrig klubbist har jag ej varit med om att intervjua. Ansiktet heter Ulf Alexander Hell gren från Österbybruk och undertecknar med signaturen UlfH. Jag har alltså tagit mig friheten att berätta min egen historia Mitt första skrik upplät jag mitt under brinnande krig i april En sexårig syster såg fram mot att få ett yngre syskon att slåss med. Hon hade dock inte räk nat med att det skulle kom ma ytterligare ett vardera åren 1941, 1942 och Enligt vad jag minns från ett förtroligt samtal mel lan mamma och min sys ter tio år senare, hade mam ma efter sista barnet fått reda på hur man skulle för hindra graviditet och sen blev det stopp! Och tur var väl det, med tanke på att vi bodde i en liten banvaktarstuga på 34 kvadrat. Jag minns de kalla vintrarna på ti digt 40-tal, då jag och min bror sprang in i köket på morg narna och knackade hål på isen i de vattenhinkar som stod på golvet. Vi sög på isen och uppträdde för siktigt för att inte väcka föräldrarna som sov i kökssoffan. Ett tidigt minne är när jag var nära att elda upp vårt hus. Min yngsta bror var nyfödd och mamma ammade ho nom i husets enda rum. Min syster var inte hemma och någon av oss övriga sys kon (förmodligen jag) kom på att vi skulle laga mat i köket. Vi hittade en sko kartong och fyllde den med tidningspapper. Sedan sat te vi (jag) den på vedspisen och väntade. Snart bör jade den brinna och jag för klarade för min bror att nu kokar maten. Mamma kän de röklukten och hörde då net av brinnande kläder som hängde på tork över spi sen. Turligt nog stod två fyllda vattenhinkar på plats och hon lyckades släc ka elden, som då fått fäs te i intilliggande tak och väggar. Sedan cyklade hon iväg med hinkarna till vattenkällan 500 meter bort och hämtade mer vatten till eftersläckningen. Uppväxten förflöt utan några dramatiska störningar. Min syster blev hembiträde i Stockholm vid 15 års ålder, vilket min skade trångboddheten nå got. Men vi fyra tämligen jämnåriga grabbar hade många kompisar som ofta övernattade hos oss, så kammaren påminde oftast mer om en tillfällig uppsamlingsplats för sårade i det militära än om ett sovrum. Efter sista året i den 7-åriga folkskolan var det dags att börja jobba. Det hände att resursstarka ungdomar fort satte plugga och tog rea len, men det var sällsynt. Min bäste kompis genom skol åren var den ende i vår klass som pluggade vidare och blev präst. För egen del besökte jag tra ditionsenligt mina släktingar i Sollentuna ett par vec kor efter skolårets slut. Men nu var jag vuxen och erbjöds att vikariera för en springpojke i en av Sol lentunas speceriaffärer un der en semestervecka och det blev mitt första jobb. Strax därefter tipsade en annan bankarbetande släk ting om att hennes arbetsplats skulle anställa ett an tal springgrabbar och att jag borde söka. Så blev det och sedan blev jag kvar på Stock holms Enskilda Bank vid Kungsträdgården i 10 år. Banken fick söka dispens för att få heltidsanställa mig, eftersom jag hade åtta månader kvar till 15 år. En lärorik tid Efter ett halvår hos Sollentunasläktingarna flyttade jag till banksläktingen i Öster skär och blev kvar där i fem år, då jag vid 19 års ålder fick en liten lägenhet i Stockholm genom bankens försorg. Lönen första året var 275: /månad. Efter skatt hade jag 215: kvar. 150: gick till mat och husrum och resten skulle räcka till må nadskort och kläder. Dess utom hade jag barnbidrag, vilket gjorde att jag kun de resa hem till föräldrarna en helg under hösten, vil ket kostade 30:. Men det var bra att jobba i Wallenbergs bank. Vi fick en skräddarsydd kostym (uniform) varje år och fri lunch var je arbetsdag. Dessutom be talade banken alla studiekostnader för dem som ville gå kvällskurser, inklusive kvälls mat varje studiekväll. Jag valde en kontoristkurs Bildepån i Morgongåva AB Snesholm 1-18 MORGONGÅVA Syskonskaran Jag fortfarande längst till höger. Vi stöder MHF för en drogfri trafikmiljö 10

13 unikaste intervjuoffer Vår gård, öppet från söder och skyddad av skog i norr. Lägg märke till vedförrådet som räcker tre år framåt. un der två ter miner á 8 timmar/vecka och lärde mig maskinskrivning, affärskorrespondens, bokföring och enklare handelsräkning. Andra året, vid 15 års ålder ökade lönen till 300: och vid 16 år hade jag 400: /månad. Då fyllde ban ken 100 år och alla anställda fick i gratifikation fyra månadslöner! Personalen bjöds på en stor fest i Stadshuset för drygt per soner. Hela Sveriges finanselit var samlad och det var enda gången i mitt liv som jag varit berusad, efter tre glas champagne. Det var fort farande ett år kvar innan jag skulle gå in i MHF, ef ter rekommendation av två kamrater. Under det här året var jag s. k. direktionsgrabb, allt så springgrabb på direktionen. Jag var nyfiken och lyhörd och uppsnappade mycket som jag haft nyt ta av längre fram i livet. Ef ter militärtjänsten kallades jag tjänsteman, dock inte banktjänsteman, för då skul le man ha tagit studenten eller motsvarande. Vuxenlivets start Vid 24 års ålder gifte jag mig med en bonddotter från hembygden. Ingen av oss var särskilt förtjust i storstadslivet och jag beslöt att hitta ett annat yrke för att kunna flytta ut bland folk. Efter något år av sökande valde jag en utbildning till trafikskoleinstruktör, det enda jag hade råd med eftersom utbildningen bara tog tre månader. Jag fick jobb i Tierp och det var med stor lättnad vi (jag, frugan och en nyfödd son) lämnade Stockholm. I Tierp föddes också vår dotter. Under fyra år lärde jag ut fick parkering, stadskörning och landsvägstrafik ofta i 150 km fart eftersom farten var fri på den tiden. Tredje och fjärde året bodde och ar betade jag i Sandviken. Men detta var inte riktigt min grej och efter att jag en dag hittat min 47-årige chef död på bilskolans golv, beslu tade jag mig för att sluta. Året var 1967 och kompisarna övertalade mig att job ba ytterligare något år ef ter högertrafikens införande, ifall jag skulle ångra mig och vilja gå tillbaka till yrket. Jag tog tjänstledigt 1968 och provade på att sälja damm sugare. Försäljning ver kade skojigt, dock inte damm sugare. Ett eget säljföretag hägrade och jag pro vade många olika objekt. Jag var bland de första i Sverige som sålde räddningsfiltar (metallbestruken plast folie) och vindrutetorkar vingar m. m. Till slut fast nade jag för rengöringsmedel, en förbrukningsvara som användes både i industrin och hushållen. Efter ett par år hade jag nästan hushållskunder och någ ra hundra verkstäder som fasta kunder. Jag kände till varje hus i Gästrikland och Hälsingland och kör de mil/år. Vid den här tiden var lif tandet populärt och jag hade en gästbok i bilen för mina medresenärer. Under 1971 och 1972 skrev minst 17 olika nationaliteter sina namn och kommentrer i bo ken och i en senare bok har ytterligare några tillkommit. Dessa kontakter har varit mycket berikande och mina mycket begränsade kunskaper i engelska språ ket har dessa liftare i huvudsak studenter lärt mig. Camping med familjen Ytterligare en son var nu född och hela familjen åkte un der somrarna på marknader, från Skåne i söder till Me delpad i norr. Vi sålde ut valda delar ur mitt sortiment och efter Kivik och Sjö bo marknader for vi oftast till Bödasands camping på Öland, där vi tillbringade en härlig vecka. Husvagn var ännu inte installerat i vårt medvetande, utan vårt tält var vårt semesterhus gjorde familjen en resa till Italien. De ödsliga sand stränder som jag och fru gan i vår ungdom hade be sökt utanför Rimini var nu totalt förändrade. Ho tellen låg på rad och cam pingplatserna kostade pen gar. Det var en härlig se mester, endast förmörkad av oron för bilens bakaxel, som skurit i Delsbotrakten vec kan före resan och som jag inte hunnit reparera. Men den höll tiden ut, även om den lät mer och mer illa under den tre veckor långa resan. Året efter träffade frugan en ny man och vi skildes som relativt goda vänner ef ter årsskiftet. Barnen valde att stanna kvar i vår bostad, vilket gjorde det hela mindre tungt. Ny familj Efter ett halvår träffade jag min nuvarande fru och ef ter ytterligare ett år gifte vi oss. Mina två äldsta barn Forts. på sid 12 11

14 Forts. från sid 11 skaf fade eget boende och minstingen (11 år) följde med in i den nya familjen, där han utan protester fick dela utrymmet med tre härliga tjejer i ungefär samma ålder. Återigen blev min postadress Tierp, där nya familjen bodde. Vi köpte villa i sam hället och trivdes bra med tillvaron. Jag hade dock svårt att hitta lämplig la gerlokal för mina varor och efter några år började jag fylla ut tiden och ekonomin som försäkringsombud i Ansvar. Vi var mycket kon kurrenskraftiga och jag fick försäkra många villor i Norduppland. Efter ett år fick jag erbjudande att ar beta heltid på Ansvars kon tor i Uppsala, vilket jag nappade på. Efter fem år byggde vi nytt hus utan för staden. Jag blev kvar på Ansvar i 10 år, innan bo laget stängde Uppsalakontoret. Det var under denna period av livet som vi köpte vår första husvagn, en Adria från 60-talet för 8.000:. Den höll i många år, även om man till slut behövde ställa ut flera kärl i vagnen när det regnade. Under sista resan sprack den isär på gro piga norrlandsvägar och er sattes med den Adria från 70-talet som jag fortfarande använder vid mina privata utflykter. Finåker gör dock frugan och jag i vår Mat kaaja från sent 80-tal. I väntan på pensionen Jag var nu 55 år och arbetssökande. Ett antal efter middagar hos arbetsförmed lingen visade sig vara bort kastad tid. Jag var välkommen till Länsförsäkringar, men kände att det skul le vara svårt att börja job ba för min värsta konkurrent. Det hade nog gått lät tare om jag inte varit så in volverad i nykterhetsrörelsen. Jag hade fortfarande ett mindre antal kunder kvar 12 som köpte rengöringsmedel och så hade jag återupptagit gam la fotoidéer. Under en sommarmånad vikarierade jag för en granne som leverantör av bröd till butiker. Vi dare började jag arbeta för ett reklamföretag som bjöd på smakprover av födoämnen i butiker. Efter en tid övertog jag företaget och höll på att jobba ihjäl mig, innan jag efter ett par år lyckades överlåta det till annan person. Fotoidén tog fart och kunde ha blivit huvudsysslan. Men jag behövde en stadigare inkomst och började köra tvätt i en kompis företag till hotell, sjukhus och re stauranger. Vykortsfotot och den tynande försäljningen av rengöringsmedel blev en bisyssla. Nyåret innan jag skulle fyl la 64 år tog jag ut pension och det kommande året blev mitt livs bästa ur ar betssynpunkt. Nu var jag fri att arbeta med vad jag vil le, utan krav på att det mås te vara ekonomiskt lönsamt. Vädret avgjorde om jag skulle åka ut och göra lite nytta, eller om jag istället skulle välja att stanna hem ma och ta sovmorgon. Har gjort fyra uppkörningar Efter den ovan beskrivna gra tifikationen vid 16 års ål der beslutade jag att ta MC-kort och köpa en motorcykel för pengarna. Jag fick tips om en billig kör skola i centrala Stockholm och anmälde mig dit. Äga ren/utbildaren var alkoholiserad och hade inte läng re något körkort. Varje teo rikväll samlades vi unga kör kortsaspiranter utanför kör skolan och marscherade till ett närliggande café, där vi hämtade skolans ägare. Vi hjälpte honom till skolan och fick där någon slags undervisning. Den mesta kunskapen läste vi dock själva Självporträtt i husvagnens spegel. till oss. Den praktiska undervisningen skedde från en följebil, körd av ägarens nyk tre bror och med ägaren som dirigent. Körkortet kos tade totalt 150:. Bilkort tog jag två år senare och min första bil blev en Peugeot av 1955 års modell. Med den gjorde jag och fästmön (senare min för sta fru) en italienresa, som jag för några år sedan beskrev i en artikel i Kultrycket. Min tredje uppkörning gäll de provet till trafikskoleinstruktör Mitt kör kort gällde fortfarande bara för bil och MC, men jag hade rätt att utbilda de ele ver som sedan skulle köra 24 meters långtradare. Först sedan jag slutat som bil skollärare körde jag upp för busskort, medan kunskapen fanns kvar. Jag har där efter aldrig kört buss. Där emot har jag haft nytta av den lastbilsbehörighet som ingick. De gyllene åren Nu har jag med god marginal passerat 70 och fyller ut tiden med Kultrycket 300 timmar/år, fotoarbeten 200 timmar, aktiviteter i lo kala bygdegården 100 tim mar, skogsarbete på skol kompisens (prästens) skog 50 timmar och fiske och campingliv ett okänt an tal timmar. Efter pensionen sålde vi huset utanför Upp sala och köpte nuvarande bostad från 1870-talet. Där kompletterar jag med en och annan bräda från eget sågat virke när an dan faller på. Våra sex barn lever ett bra liv. Alla har jobb och har för sett oss med 10 barnbarn. Min äldste son jagar sjö fyllerister inom Kustbevakningen. Dottern är ar keolog och har jobbat utomlands i många år mest på Irland och i Qatar, men nu på Island och i Norge. Yng ste sonen flyttade efter gym nasietiden tillbaka till Sand viken och jobbar på Sandvik. Mina tre bonusdöttrar bor inom två mil från oss och alla bor med sina respektive familjer på jordbruksfastigheter. Artikeln blev egentligen all deles för lång. Ändå har jag bara skummat på ytan. Det fi nns så mycket att berätta och jag tror att alla män niskor på jorden skulle kun na skriva en hel roman om sitt liv. Här har du läst fragment ur mitt liv. UlfH

15 Pressmeddelande: Ingen ska dö av rattfylleri MHF har beslutat att driva en egen nollvision i trafiken: Ingen ska dö av rattfylleri. Det här handlar inte bara om teknik och siffror. Nu sät ter vi människan i fokus, säger MHF:s ordförande Ma ria Bergström efter beslutet om en egen nollvision, som antogs i förbundets årsmötet i Göteborg nyligen. Ingen ska behöva uppleva det bottenlösa trauma, som så många anhöriga till rattfylleridöda ständigt utsätts för. Att dö i en rattfylleriolycka är fullständigt onödigt, kom plett meningslöst och väldigt trist. Det var i MHF:s kända Tylösandsseminarium som Claes Tingvall från Trafikverket först myntade begreppet nollvision. Det skedde 1995 och sedan dess har både Sverige, EU, FN och stora delar av USA ställt sig bakom Vision Zero i trafiken. Även om vi aldrig kommer ned till noll döda på grund av rattfylleri så är det självklart att sätta det målet. 70 döda i år är 70 för många, konstaterar Maria Bergström på MHF. Beslutet om MHF:s nya nollvision Ingen ska dö av rattfylleri innebär ett tydligare fokus på människan som kommer i kläm när någon slarvar med alkohol bakom ratten. Vi är föregångare när det gäller alkolåsutvecklingen. Vi har kämpat för att polisen ska kunna göra promillekon troller längs vägarna. Men genom att sätta människan i centrum blir det en varmare ton i alla våra opinionsinsatser, säger Maria Bergström. MHF värnar inte bara sina egna medlemmar. Vi står upp med en enad röst för varje människa i vårt land. Vi önskar alla ett gott liv utan att alkohol får chansen att förmörka tillvaron. Ingen ska behöva dö eller skadas på grund av rattfylleri! MHF har genom åren haft stort inflytande på trafiklagstiftningen i Sverige sänktes promillegränsen till 0,5 och 1989 till 0,2 promille. Vi har också varit med och drivit fram den nya alkolåslagen, som infördes i januari i år. Tusentals rattfyllerister måste nu köra helnyktert med alkolås för att få köra bil igen. Den nya visionen Ingen ska dö av rattfylleri kommer nu att lanseras brett inom MHF men också ut till den svenska allmänheten. Vi vet att svenska folket enhälligt ställer sig bakom vårt krav på en helnykter trafik. Genom att formulera den här nollvisionen hoppas vi att ännu fler ska ge oss i MHF ett aktivt stöd i vår kamp, säger Maria Bergström. För ytterligare information kontakta Arne Winerdal, MHF, tel , 13

16 NTF bildades för att skydda kvinnor och barn Det är nu 60 år sedan NTF bildades. När NTF Uppsala län hade sitt årsmöte i Kniv sta i mars, berättade chefs konsulent Claes Litsner att en av NTF:s viktigaste uppgifter var att lära kvin nor och barn att akta sig för männen i trafiken. Även om denna utbildning fortfarande kan anses ak tuell, har ändå huvudinrikt ningen blivit mer könsneutral. Nu är NTF en viktig del i infrastrukturens upp byggnad i kommunerna och representanter för Kniv sta och Håbo kommuner redogjorde med over headbilder för hur fö reningen varit delaktig i resp. kommuns trafikplanering. Farthinder vid skolor, planskil da korsningar och rätt placerade övergångsställen vid äldreboenden är viktiga delar för att förhindra olyckor. Mycket trafikpsykologi in går när NTF lägger fram sina förslag vid trafikplaneringen. Sverige är ett av världens trafiksäkraste länder och NTF med tillhörande fri villigorganisationer har en stor för att inte säga avgörande del i detta. Med någ ra få anställda och tusentals ideellt arbetande män niskor blir kostnaden per arbetstimme oerhört låg. Detta arbetssätt skiljer sig markant från andra län ders sätt att tackla trafiksäkerhetsarbetet, vilket är avgörande för vårt goda resultat. Stefan Orsberg, Siw Persson, Ewy Kimsson och Åke Lövh blommades för olika insatser inom NTF. En av NTF:s samarbetspartners, Försvarets Motorklubb i Uppsala, upphörde som förening vid årsskiftet. Av deras sparmedel överlämnade Stig Berlin under årsmötet : till NTF, att användas till något speciellt ändamål. Ett fint tillskott till verksamheten, ef tersom statens bidrag till fö reningen drastiskt skurits ner de senaste åren. UlfH Jubilerande NTF Detta jubileumsårsmöte hölls i Tilas-salen i Knivsta. Olof Tilas var en framstående potentat i Husby- Långhundra socken på 1700-talet. Han gjorde myc ket för trakten och när kom munhuset byggdes för någ ra år sedan, fick Tilas ge namn till byggnaden. 14

17 Varje år dör 125 personer i alkoholrelaterade trafik- olyckor. Säkerhet, trygghet och omtanke! Dessa tre ord sammanfattar Ekerö kommuns arbete med trafiksäkerhet. Ekerö kommun var en av de första kommunerna i landet som började använda alkolås i skolbussar och omsorgsbussar. 15

18 NYHET! Rabatt på drivmedel Bara för MHF-medlemmar! MHFs nya avtal med Tanka ger fantastiskt fina rabatter på drivmedel: 33 öre billigare per liter bensin/etanol * 40 öre billigare per liter diesel * Rabatten gäller på Tankastationer (www.tanka.se) som i allmänhet finns i anslutning till Volvohandlarna - totalt cirka 180 stationer. Du kan också använda kortet på OKQ8, där rabatten är något lägre. *Jämfört med rekommenderat pris på bemannad station När du använder ditt Volvokort får du en del av rabatten direkt när du tankar. Resten av rabatten görs genom ett avdrag på din faktura. Se i tabellen hur stor rabatten blir beroende på var du tankar: Rabatter jämfört med rek. pris på bemannad station Drivmedel Vid pumpen På fakturan Summa rabatt Tanka Bensin/etanol 25 öre 8 öre 33 öre Tanka Diesel 25 öre 15 öre 40 öre OKQ8 bem. Bensin/etanol - 18 öre 18 öre OKQ8 bem. Diesel - 25 öre 25 öre OKQ8 obem. Bensin/etanol 15 öre 8 öre 23 öre OKQ8 obem. Diesel 15 öre 15 öre 30 öre Så här ordnar du MHF-rabatten 1. Du måste vara medlem i MHF eller MHF Support för att få del av rabatten. Det ordnar du snabbt här: 2. Skaffa ett Volvokort (utan kostnad). Ladda ner formuläret: 3. Fyll i alla uppgifter och skriv ut ansökan. 4. Skaffa en papperskopia på giltig ID-legitimation. 5. Lägg ansökan inklusive ID-kopian i ett kuvert och skicka till: Volvofinans Bank AB c/o Logica Svarspost Malmö Har du redan ett Volvokort? Fyll i formuläret på Efter kontroll av ditt medlemskap kopplas ditt Volvokort till MHF-rabatten. 16

19 Distriktsårsmöte i C-län Trafiknykterhetsdagen 15 maj Alla var kallade men få kom till Uppsala läns ungdomsdistrikts årsmöte i Alunda. För första gången sedan 2008 har ungdomsdistriktet i Uppsala län hållit årsmöte. Or saken är i huvudsak att en dast en ungdomsklubb finns inom distriktet och eventuella distriktsangelägenheter har därför avhandlats vid Olands-ungdomarnas ordinarie styrelse- och årsmöten. Distriktsstyrelsen och Olands MHF-ungdom ser gär na att fler klubbar bildas i länet. Underlag finns på någ ra orter, eftersom c:a 150 ungdomsmedlemmar finns registrerade enligt ett år gamla uppgifter. Någon ak tuell medlemssiffra finns ej att få för dagen, trots samtal med ansvariga på förbundet. U-distriktet har bekostat två medlemmars deltagande vid de årliga kongresserna, i övrigt har man ej haft någon verksamhet. Till ordförande omvaldes Sören Lidén, Alunda. Chris ter Jacobsson från Öst hammar och Mikael Höög från Uppsala nyvaldes till styrelsen på två år. Kristoffer Höög från Alunda nyvaldes på ett år och Ulf Hellgren från Österbybruk omvaldes på ett år. Som styrelsesuppleant nyvaldes Bernardo Näslund från Almunge. UlfH Uppsala MHF-avdelning uppmärksammade årets trafiknykterhetsdag vid Bil provningen i Librobäck. En strålande fin försommar dag samlades tre funktionärer från MHF:s Uppsa la-avdelning utanför Bil provningens lokaler. Vi delade ut informationsmaterial till de lite spända bilis ter som väntade på årets dom om deras bil skulle pas sera bilprovarnas argusögon med godkänt, eller om ägar na måste återkomma för ny test efter genomförda re parationer. Några djupare diskussioner om kombinationen av alkohol och bilkörning blev det inte. NTF hade försett oss med en folder om trafiklotte riet. Vinst chansen (om man skaf far sig en lott) förefaller vara stor med vinster varje vecka. Vidare bifogades ett vykort från det gamla Vägverket under temat don t drink & drive där man åskådligt kan se hur mycket starksprit som motsvaras av olika öl- och vinvarianter. Efter väl uträttat värv tacka de vi för oss och avslutade en trivsam dag med en gemensam fikastund. Vi som medverkade var Margaretha Hillgren, Robert Åhman och Martin Petterson. MHF Mälardalen önskar alla sina läsare och annonsörer en riktigt trevlig sommar! Kör med omtanke, hänsyn och respekt! 17

20 Du är viktig! Ingen accepterar att nära och kära dödas eller skadas i trafiken. Som medlem i MHF bidrar du till att nykterheten och säkerheten på våra vägar ökar. Ju fler medlemmar desto större blir möjligheterna att sänka dödstalet och minska antalet onyktra förare. Du är viktig för MHFs framtid i uppdraget att fråga personer i din omgivning om de också vill bli medlemmar i MHF eller MHF Support. Ställ frågan till alla du träffar! Argumenten att gå med i MHF är många både för individen och samhället. - Tillsammans räddar vi liv genom att arbeta för en rusfri trafik - Du är med och arbetar för alkolås i alla fordon - Genom MHF påverkar du politiker och rättsväsende Alla som är med i MHF och MHF Support får en rad förmåner. - Medlemstidningarna Ratta Ren / Trafiknykterhet.nu där du läser om regionala och lokala aktiviteter - Tidningen Kultrycket får du när du går med i MHF Camping Club - Tidningen Motorföraren fylld med intressant läsning - Förmånliga försäkringstjänster hos försäkringsbolaget SalusAnsvar - Juridisk och teknisk rådgivning - Rabatter på resor, hotell, restauranger mm - Regionala/ lokala avtals rabatter Fler MHFare - en garant för nyktrare och säkrare trafik. Värva nu nya medlemmar betalar 195 kr för sitt första medlemsår! MHF Camping Club 75 kr, MHF Ungdom 100 kr. Alla lokalavdelningar som under som 2012 under ökar 2013 sitt medlemsan- ökar sitt medlemsantal får en premie på får 500 en kronor! premie på 500 kronor! Fyll i talongen eller gå in på och anmäl nya medlemmar. Namn:... Personnr:... Som medlem i MHF förbinder jag mig inte förtära starkare drycker än 2,25% volymprocent alkohol eller någon annan typ av drog. MHF Adress:... MHF Camping Club Postnr:... MHF Support Ort:... MHF Camping Club Support Telefon:... MHF Ungdom E-post:... Talongen skickas till: MHF region Mälardalen, Smedjegatan 21, Eskilstuna Värvad av: Datum:... Medlemsnr:... 18

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten.

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten. Malmö 2007-05-22 Till berörda hästägareföreningar Inbjudan till Sydträffen och Sydkampen fredagen den 31 augusti 2007. Sydträffen anordnas i år på 100 års - jubilerande Jägersro. Vi bifogar program och

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer