Nya brandbilar i Korsnäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya brandbilar i Korsnäs"

Transkript

1 Nr 3 / Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och Korsnäs första veckan i juli. Läs mer om den aktiva brandkåren på sidan 5.

2 Anitas ruta Nya hälso- och sjukvårdslagen Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft Lagen är ett led i en helhetsreform med ett 20-tal sektoriella lagar bl.a. mentalvårdslagen, smittsamma sjukdomar, lag om patientens ställning. Den presenterades vid ett seminarium i Helsingfors och kommer att presenteras på ett tiotal orter i landet. Enligt konsultativa tjänstemannen Kerttu Perttilä på Social- och hälsovårdsministeriet så är detta den mest betydande reformen sedan folkhälsolagen och 1980-talets reformer. Någon förordning eller finansieringslagstiftning har ännu inte avlåtits, men kommer att ges efter det att Finland har fått en ny regering och ett nytt regeringsprogram. Prioriteringar i lagen är mycket ambitiösa: 1) Klientorientering, 2) Kvalitet och patientsäkerhet 3)Förbättring av primärvården 4)Samarbete mellan olika aktörer 5) Främjande av hälsa och välfärd 6) Dämpa kostnadsökningarna. I den nya lagstiftningen betonas patientens möjligheter att välja. Valfriheten ökar stegvis: I första skedet när lagen träder i kraft Möjlighet att välja vårdansvarig hälsostation inom den egna kommunen eller samarbetsområdet Enhet inom den specialiserade sjukvården inom sjukvårdsdistriktet I det andra skedet (år 2014-), Möjlighet att välja hälsostation eller enhet inom den specialiserade sjukvården i hela landet. Den som tillfälligt bor på en annan ort exempelvis på semestern har möjlighet att för vård enligt vårdplanen använda en hälsovårdscentral eller enhet inom den specialiserade sjukvården i hela landet. Den kommun eller samkommun som ansvarar för ordnandet av vård ska betala ersättning för vårdkostnaderna. Ersättningen ska basera sig på det produktpris som ligger till grund faktureringen. Från ersättningen avdras de klientavgifter som patienten betalat för vården. Patienten har möjlighet att välja vårdpar (läkare+sjukskötare). Fortsatt vård ska genomföras genom att patienten hänvisas till vård av den läkare eller tandläkare som tidigare behandlat patienten. I Helsingfors har man redan haft 2 pilotprojekt för att prova ut den nya lagen i praktiken. Där har man av 26 hälsostationer valt ut 3 st där man satsar på svensk service. Där har de patienter som redan finns i registret uppdelats mellan de vårdpar de tidigare har besökt för vård. Vårdparens patientlistor är alltså preliminärt klara. Patienterna har dock rätt att byta vårdpar genom ett muntligt meddelande. För barn- och mödrarådgivningen krävs skriftlig anhållan om byte. Plan för ordnande av hälsooch sjukvård I 34 i den nya hälso- och sjukvårdslagen stadgas att kommunerna inom samma samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvård utifrån uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov. I planen ska det överenskommas om samarbetet mellan kommunerna, om målen för verksamheten för främjande av hälsa och välbefinnande och vem som svarar för verksamheten, om ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster, om tjänster som gäller jour, bilddiagnostik och medicinsk rehabilitering och om det samarbete som behövs mellan aktörerna inom primärvården, den specialiserade vården, socialvården, läkemedelsförsörjningen och andra områden. Planen ska göras upp för varje fullmäktigeperiod och godkännas i samkommunen för sjukvårdsdistriktet. En förutsättning för godkännandet är att minst två tredjedelar av kommunerna i samkommunen understöder den och att dessa kommuners invånarantal är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i alla kommuner i samkommunen. Kommunerna och samkommunen ska varje år tillsammans bedöma utfallet av planen och vid behov göra ändringar i den. Närmare bestämmelser om frågor som det ska överenskommas om i planen för ordnande av hälso- och sjukvård får utfärdas genom förordning av statsrådet. I 35 av samma lag preciseras den specialiserade sjukvårdens roll då planen för ordnande av hälso- och sjukvård ska tas fram med stöd av en primärvårdsenhet: En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska ha en primärvårdsenhet som har multidisciplinär kompetens på hälsoområdet och som stöder arbetet med att ta fram en plan för ordnande av hälso- och sjukvård i enlighet med 34. Kommunerna i de samarbetsområden som finns inom Vasa sjukvårdsdistrikt har för sin del ansett att primärvårdsenheten vid Vasa sjukvårdsdistrikt kan ha den koordinerande funktionen och att en regional arbetsgrupp tillsätts med medlemmar från alla kommuner för att göra upp en gemensam plan för hälsooch sjukvård. Kommunförbundets åsikt I samband med att kommunstrukturen och strukturen för hälso- och sjukvården läggs om ska planeringen ske så att de språkliga rättigheterna tryggas. När nya kommuner och områden bildas som ansvarar för tillhandahållandet av service, ska en indelning i områden eftersträvas så att den finskoch svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få tjänster på det egna språket tryggas. Kommunförbundet

3 Stolt personal och nöjda boende på Anna-hemmet. Övre raden fr.v. Catarina Bäckstrand, Gunnel Södersund och Anna Pått. Nedre raden fr.v. Jarl Österman, Ernst Rosvik och Elin Strandholm. anser att det är viktigt att strukturlösningarna som gäller vården och omsorgen kopplas till arbetet med att lägga om kommunalförvaltningens strukturer. Kommunförbundet driver på tillsättandet av en parlamentarisk kommunallagskommitté som ska dra upp riktlinjer i dessa frågor. Revideringen av kommunallagen bör ta ställning till kommunalförvaltningens struktur så att behoven inom vården och omsorgen beaktas och samordnas med andra sektorers strukturbehov. Målet bör vara en totalreform som leder till att verksamheten och servicen inom kommunsektorn också på lång sikt kan skötas på bästa möjliga sätt. Det regeringsprogram som republikens nya regering lägger fram i maj kommer med största sannolikhet att innehålla utvecklingslinjer för den framtida finländska kommunalförvaltningen. Skön sommar tillönskas alla kommuninvånare och sommargäster! Anita Ismark Kommundirektör La Carita stiftelsens hederspris 2010 till Annahemmet La Carita stiftelsens hederspris 2010 om euro har tilldelats personalen på Annahemmet i Korsnäs som ett erkännande för god vård och ett mycket gott arbete. Sedan 2002 har La Carita Stiftelsen delat ut hederspris till arbetsgrupper som har utmärkt sig för god äldreomsorg. Sedan 2006 delar stiftelsen ut priser tillsammans med Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer r.f. Tillsvidare har 20 arbetsgrupper tilldelats hederspris. Priset jämte diplom emottogs på SuPers konferens i Vasa. La Carita-stiftelsen grundades 1997 av kommerserådet Toivo Uolevi Kulomäki och fru Harriet Carita Kulomäki. Stiftelsen strävar till att främja välbefinnandet bland äldre och åldrande i Finland. Vetenskapen som sådan för oss inte vidare, vi behöver personer som kan tillämpa ny kunskap, konstaterar stiftelsens styrelseordförande, medicine doktor, Otto Lindberg, specialistläkare i geriatrik. De tiotusentals yrkeskunniga personer som år efter år på anstalter, i öppenvården och i andra stödfunktioner orkar göra sitt bästa för att främja de äldres välbefinnande är i nyckelposition då ny kunskap skall tillämpas i praktiken. För att stöda denna nyckelgrupps interna och externa anseende beviljar La Carita-stiftelsen årligen hederspris åt team och aktiva individer vilkas verksamhet betecknas av hög kvalitet och omsorg och dessutom av positiva, arbetsutvecklande innovationer. Foto: Kenth Nedergård 3

4 Björn Snickars ny fastighetsbyggmästare Nuvarande fastighetsbyggmästare Karl-Erik Nylund har beviljats befrielse i och med pensionering fr.o.m Tjänsten som fastighetsbyggmästare har varit lediganslagen och lockat 6 sökande. Kompetenskraven för tjänsten är byggmästare eller ingenjör samt för tjänsten tillräckliga arbetserfarenheter. Tekniska nämnden beslutade att välja byggnadsingenjör Björn Snickars till fastighetsbyggmästare med anställning så fort som möjligt och med en prövotid på 4 månader. Jörgen Eriks Hembygdsfond Jörgen Eriks, som avled hösten 2010, hade vid sin bortgång testamenterat det mesta av sin kvarlåtenskap att förvaltas av Korsnäs kommun. Korsnäs kommun uppgör en fondstadga för hembygdsfonden utgående från testamentets framförda önskemål. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna en fondstadga för hembygdsfonden utgående från testamentets framförda önskemål. Kommunstyrelsen fastställde att avkastningen utdelas årligen fr.o.m. år 2013 på basen av år 2012 års avkastning. Tekniska nämnden får i uppdrag att utföra värdering av egnahemshuset och tillhörande tomtmark, värdering av fastigheterna per skifte samt värdering av lösegendom inklusive bil och traktor. Egnahemshuset bör dessutom konditionsgranskas. Efter genomförd värdering tar kommunstyrelsen ställning till hur realiseringen av egnahemshuset jämte bostadstomt, lösegendom samt ifrågavarande markområden ska ske. Byggnadslov och åtgärdstillstånd Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde behandlat nedan antecknade ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. Byggnadslov Byggare Lägenhet Ändamål Mikael Åkersten Korsbäck 1:96 Biovärmecentral Dermoshop Ab Korsnäs 28:2 Tillbyggnad lagerhall och rivning av båghall Korsnäs jaktförening r.f. Korsnäs 878:15 Tillbyggnad slakthus Mikael Lagerström Korsnäs 8:130 Lagerhall U Mannfolk o M Rönnback Korsnäs 12:152 Bostad+garage S Ruusuvirta o K Sjöroos Korsnäs 6:44 Bostad + garage Jan o Anne-Britt Andtsjö Molpe 878:8 Bastu Henrik Backgren Molpe 3:104 Bastu Byggn.byrå B Ravald Ab Molpe 4:190 Parhus 2 st + biltak Nils Bäck Molpe 11:1 Bastu K Kronstrand o A Nylund Molpe 1:132 Bostad Sven-Åke Wikberg Taklax 1:91 Biovärmecentral Åtgärdstillstånd Tor Vestberg Korsbäck 1:83 Takombyggnad Dermoshop Ab Korsnäs 28:2 Sanering lagerhall Åke Rönnqvist Korsnäs 17:57 Lusthus Anette Smedlund-Grahn Taklax 8:105 Traktorskjul Kommunens samarbete med SÖU fortsätter Fritidssektorns aktivitetsnivå har den senaste tiden varit hög med många aktiviteter. Nu gällande samarbetsavtal med SÖU går ut Samarbetet med Malax kommuns fritidssektor har utökats och intensifierats bl.a. kring sportlovsarrangemangen och skidresorna. Förlängt samarbetsavtal Kommunstyrelsen godkände en förlängning av avtalet mellan Korsnäs kommun och Svenska Österbottens Ungdomsförbunds (SÖU) r.f. för tre år framåt räknat från med en option på ytterligare tre år. Idrottsinstruktör/vaktmästare och gruppfamiljedagvårdare Roger Lindholm, som tidigare fungerat som fritidssekreterare på deltid, överförs till en kombinerad befattning som idrottsinstruktör/ vaktmästare för kommunens fritidsanläggningar och gruppfamiljedagvårdare från Hans arbetstid utökas från tidigare deltid till heltid. Kottebo daghem Kommunstyrelsen tillsatte en kommitté för planering av renoveringen av och tillbyggnaden till Kottebo daghem. I kommittén ingår Birgitta Blomqvist, Johanna Björkman, Henrik Rosendahl, Ulf Granås och Anna Sjölund. Ett planeringsanslag för renovering av och tillbyggnad till Kottebo daghem finns i budgeten för år 2011 totalt euro. För själva renoveringen och tillbyggnaden finns budgeterat totalt euro för år 2012 och euro i ekonomiplanen för år

5 Österbottens räddningsverk, Korsnäs enhet fick ny tankbil! Korsnäs enhets nya tankbil år byggd av Saurus i Säynätsalo som finns nära Jyväskylä. Den 4 maj fick några Korsnäsbrandmän delta i inskolning för den nya bilen i Vasa. Därefter kördes bilen till Korsnäs och på kvällen var det visning och provkörning för brandkårens chaufförer. Tankbilen är byggd på ett Scania P360 underrede. Vattentanken är gjord av komposit och rymmer liter. Med bilen kom en vattenkanon, en motorspruta, en specialmotorsåg en dragstege och en hel del annan utrustning. Ny manskapsbil Ett par månader tidigare fick Korsnäs enhet också en ny manskapsbil. Foto: Kenth Nedergård Brandchef Daniel Lindström förevisar stolt Korsnäsenheten nya brandbilar: den nya tankbilen KOR13 och manskapsbilen KOR17. Det är en fyrhjulsdriven Mercedes Vito som nu används vid FDV:s uppdrag och för andra transportbehov. Daniel Lindström Brandkårsungdomsläger i Korsnäs I sommar ordnas Finlands svenska brand- och räddningsförbund ett brandkårsungdomsläger på ungdomsföreningens paviljongområde i Molpe under tiden mellan den 3-9 juli. Till lägret förväntas komma närmare 400 deltagare/ledare. Deltagarna kommer från brandkårer från hela Svenskfinland samt från finska brandkårer i Österbotten. Tekniska nämnden beslutade att arrangörerna får använda sig av Molpe skolas tvätt-/ duschutrymmen under tiden 3-9 juli. Lägerarrangörerna bör utse en ansvarsperson som håller skolan under uppsikt. Utrymmena som används, bör städas efter användning. De av funktionärerna, som behöver inomhusinkvartering, får använda sig av utrymmena i Molpe skola. Lägret får använda sig av kommunens sportplan torsdagen den för ordnande av en internationell brandkårsungdomstävling. Dessutom önskar arrangörerna att hastighetsbegränsningen sänks till 40 km/h mellan Paviljongen och Strand- Mölle under tiden 3-9 juli. Nämnden Brandkårsungdomsläger i Korsnäs I sommar den 3-9 juli arrangeras ett brandkårsungdomsläger på Molpe ungdomsförenings paviljongområde. Lägret arrangeras av Finlands svenska brand- och räddningsförbund, med Svenska Österbottens räddningsförbund som lokal arrangör samt SPEK Pohjanmaa och Pohjanmaan pelastusalan Liitto, med hjälp från lokala brandkårsenheter och FRK grupper. Lägerprogrammet är traditionellt, mångsidigt och innehållsrikt med såväl utbildning, tävlingar, fritidsprogram som tid för egna strövtåg, utfärder och fri samvaro. Tillskillnad från tidigare år kommer slang- och pytssprutestafett eller frågesport att arrangeras under lägret, dessa ordnas som en skild tillställning under hösten. Sista anmälningsdagen är , anmäler man sig efter detta datum så stiger lägeravgiften. Lägeravgifter: anmälda senast den efteranmälda år 51 under 2 år Ingen lägeravgift dagavgift 23 omfattar önskemålet, men konstaterar att en anhållan om detta skall göras till ELY-centralen. 5

6 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET INOM BYGGNADSBRANSCHEN FR.O.M Korsnäs kommun hör till de företag som säljer byggtjänster, detta främst p.g.a. vår verksamhet inom Vattentjänstverket. I mervärdesbeskattningen är säljaren i regel skattskyldig. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att betala in momsen till staten. Korsnäs kommun redovisar momsen månatligen med periodskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Fakturor riktade till Korsnäs kommun för inköp av byggtjänster skall därmed inte längre innehålla moms. På dessa fakturor skall förutom de allmänna fakturakraven antecknas köparens FO-nummer, köparen momsskyldig ( 8 c MomsL). Korsnäs kommuns FO-nr är Reglerna för omvänd skattskyldighet trädde ikraft den 1 april På Skatteförvaltningens hemsida kan du läsa mer om reglerna för omvänd skattskyldighet. Korsnäs kommun övergår till e-faktura Korsnäs kommun har övergått till elektronisk hantering av inköpsfaktur och hoppas få nätfakturor av alla våra samarbetsparter i fortsättningen. Teknisk data för e-fakturering Företagets uppgifter Operatörsuppgifter Namn FO-nummer E-fakturadress Förmedlarkod Operatör Korsnäs kommun Liaison Technologies Vi ber er vänligen uppdatera e-fakturaadressen och förmedlarkoden i ert faktureringssystem. Om ni sänder e-fakturor via TietoEnator, bör ni addera koden AN till e-fakturaadressen, den fullständiga adressen blir då AN Fakturor på papper ber vi er i fortsättningen sända till adressen: Korsnäs kommun, Inköpsfakturor, Strandvägen 4323, KORSNÄS Tilläggsuppgifter angående kommunens e-fakturor ger ekonomichef Caroline Westerdahl, tel eller e-post: Familjedagvårdare behövs i Molpe Är du intresserad av att arbeta som familjedagvårdare i eget hem? Familjedagvårdare behövs i Molpe från augusti-september Ny kanslist på socialkansliet Merkonom Katarina Wester- Bergman har valts till ny kanslist på socialkansliet bland tolv sökande. Hon börjar i mitten av maj och kommer att efterträda nuvarande kanslisten Birgitta Mannfolk, som går i pension. Arbetstiden kommer att utökas från 45 % till 50 %. Om du är intresserad, kontakta barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist för närmare uppgifter. Tel , e-post: 6

7 Avloppsvattenrådgivning Enligt den förnyade förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten, som trädde i kraft , ska enskilda fastigheters avloppssystem uppfylla kraven på tillräcklig reningseffekt senast Det ligger på den enskilde fastighetsägarens ansvar att kraven uppfylls. För att underlätta för fastighetsägarna deltar Korsnäs från början av mars 2011 i projektet Västkusten renar avloppsvatten. I Korsnäs fungerar i huvudsak Marcus Tjäru som avloppsvattenrådgivare. - Det första jag tar reda på åt en kund, är om fastigheten kan anslutas till befintligt eller planerat avloppsnät. Det är den absolut enklaste lösningen, förklarar Marcus. En fastighet kan befinna sig inom kommunens fastställda verksamhetsområden för avlopp, inom planerade verksamhetsområden för avlopp enligt utvecklingsplanen eller utanför verksamhetsområden för avlopp. - Inom projektet jobbar vi i huvudsak med fastigheter utanför verksamhetsområdena, fortsätter Marcus. Vi informerar om vilka system som finns tillgängliga och vilka planerare som kan anlitas. Gör en godkänd planering Om det nuvarande systemet inte uppfyller kraven, skall ett nytt system planeras och installeras före mars Vi rekommenderar att man tar kontakt redan nu för att utreda vad som behöver göras och för att hinna planera och installera sitt system förrän det blir bråttom, påpekar rådgivaren. - Grundregeln är att har man rinnande vatten in i huset, även fritidshuset, skall det finnas en godkänd avloppsrening på fastigheten, förklarar han. Bär man in vatten och har torrtoalett, behöver man inget speciellt avloppssystem. En normal avloppsplanering torde kosta ca euro och bör göras Marcus Tjäru fungerar som avloppsvattenrådgivare inom projektet Västkusten renar avloppsvatten. av en godkänd planerare. Därefter tar man kontakt med kommunen och lämnar in anhållan om åtgärdstillstånd. Det finns också möjlighet att ansöka om bidrag för åtgärderna eller använda hushållsavdraget. Olika alternativ När det gäller avloppsreningsverk finns många olika alternativ. Man kan även överväga att bygga gemensamt med grannar eller övergå till någon form av torrtoalett. Huvudgrupperna av de olika system som finns är främst: Torrtoalett samt slamavskiljare med infiltrering eller markbädd för gråvatten Slamavskiljare och markbädd med effektiverad fosforrening för allt avloppsvatten Olika typer av minireningsverk Sluten tank för toalettvatten och markbädd för gråvatten Sluten tank för allt avloppsvatten När man väljer system bör man ta hänsyn dels till investeringskostnaden, dels till kraven på skötsel och underhåll. Systemet med sluten tank fungerar längst, men kostar också mest i underhåll. Ett minireningsverk håller i år och bör ses efter ungefär en gång i veckan. En markbädd håller ungefär lika länge, men kräver inte lika mycket underhåll. En infiltreringsbädd skall förnyas med 10 års mellanrum. Undantag från kraven De fastighetsägare som bor permanent på fastigheten och som har fyllt 68 år före den 9 mars 2011, befrias automatiskt från kravet på reningsnivå för avloppsvatten. Personer i en synnerligen svår livssituation, som t.ex. arbetslösa och personer med långvarig sjukdom, kan beviljas undantag från reningskraven. Undantag beviljas av kommunen på ansökan för högst fem år i sänder. Avloppsvattenrådgivare Marcus Tjäru (projektledare) är avloppsvattenrådgivare inom EU-projektet Västkusten renar avloppsvatten Länsirannikko puhdistaa jätevesiä., som varar till medlet av Rådgivningen sker i Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Malax och Korsholm. Marcus Tjäru är rådgivare i Korsnäs och är anträffbar i kommungården varannan onsdag kl (udda veckor). Kontaktuppgifter: Marcus Tjäru tel:

8 Utdelning ur Silfverbergs stipendiefond våren 2011 Kommunstyrelsen behandlade ansökningarna om vårens stipendier ur Silverbergs stipendiefond vid sammanträdet Enligt bestämmelserna kan behövande person, som är mantalsskriven i Korsnäs eller som är född i Töjbydelen av tidigare Korsnäs kommun, erhålla bidrag om man bedriver studier vid Åbo Akademi. Från och med hösten 2008 kan även studerande vid Yrkeshögskolan Novia ansöka om stipendium i och med att skolan upprätthålls av AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (YHÅA). Sammanlagt 46 st studerande har inlämnat ansökan om stipendium för vårterminen studerande uppfyller de villkor som uppställts. Kommunstyrelsen beslutade bevilja ett stipendium 350 euro till varje heltidsstuderande och ett stipendium på 170 euro till deltids- och kompletteringsstuderande för höstterminen Följande stude rande erhöll stipendium för höstterminen: Andersson Ida (ÅA), Backlund Simon (ÅA), Berg Anders (ÅA), Björkman Johanna (Novia), Enberg Martin (Novia), Enberg Mikael (Novia), Granqvist Anna (Novia), Granqvist Annika (Novia), Granqvist Jonna (ÅA), Hammar, Maria (ÅA), Hartvik Nicklas (Novia), Häggdahl Camilla (Novia), Häggdahl Ida (ÅA), Häggdahl Viktor (Novia), Häggård Cecilia (Novia), Kammonen Johan (Novia), Lindh Sara (ÅA), Lindholm Hanna (Novia), Mann Dennis (Novia), Mannfolk Jim (Novia), Nordlund Sofia (Novia), Nordmyr Sofi (ÅA), Nybjörk Lina (ÅA), Nybjörk Markus (Novia), Nydahl Mats (Novia), Nyfors Eric (ÅA), Nyfors Mats (ÅA), Nyfors Roger (ÅA), Nylund Jessica (ÅA), Nystrand Kim (Novia), Palmqvist Hanna (ÅA), Rosbäck Sofia (ÅA), Rosendahl Camilla (Novia), Rusk Kristoffer (ÅA), Saarela Linda (ÅA), Saarela Sandra (Novia), Strandberg Ida (Novia), Tuure Rodney (Novia), Wikberg Lars (Novia), Åbacka Hannah (Novia), Åbacka Jacob (ÅA), Åbacka Oscar (Novia), Ömossa Camilla (Novia) och Österbro Anton (ÅA). Utdelning ur Korsnäs kommuns stipendiefond Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av fullmäktige i Korsnäs år studerande har ansökt om stipendium ur stipendiefonden. Av dessa är 16 mantalsskrivna i Korsnäs kommun och uppfyller de uppställda villkoren. Kommunstyrelsen beslutade bevilja ett stipendium på 100 euro för vårterminen 2011 åt följande studeranden: Back Patrik (Vasa yrkeshögskola), Balagic Aida (Vasa Universitet), Berg Staffan (Helsingfors Universitet), Fiskars Josefine (Sv. Handelshögskolan), Granqvist Robin (Aalto Universitetet), Lagerström Ida (Vasa Universitet), Nordmyr Magnus (Vasa Yrkeshögskolan), Nygrund Madeleine (Helsingfors Universitet), Nyman Jonas (Vasa Yrkeshögskola), Sundén Kim (Högskolan på Åland), Södergran Linnea (Sv. Handelshögskolan), Södergran Viljam (Sv. Handelshögskolan), Träskvik Erika (Sv. Handelshögskolan), Törnroos Kajsa (Vasa Yrkeshögskola), Åbacka Simon (Vasa universitet) och Åkerholm Evy Marika (Vasa Yrkeshögskola). Projektet Visa vårt världsarv 8 Kvarkens skärgård upptogs på Unescos lista över världsarv 2006 och Höga Kusten/Kvarkens skärgård blev ett gemensamt världsarv för Finland och Sverige. Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård har godkänt en förvaltnings- och utvecklingsplan för perioden och en långsiktig marknadsföringsplan. För att garantera kundtjänstens kvalitet och kostnadseffektivitet är det nödvändigt att samordna kommunernas och statens kunnande och resurser. I projektet startas en gemensam kundtjänst genom att inleda samarbete mellan de befintliga kundservicepunkterna. Kundtjänsten ska betjäna besökare och potentiella besökare i bemannade eller obemannade infopunkter, på internet och i social media, med broschyrer samt ha permanent telefontjänst med ett gemensamt kundbetjäningsnummer för hela området. Kundtjänsten ska också ha en viktig roll i världsarvets marknadsföring genom att förmedla aktuell information om besöksplatser och aktiviteter, hålla ständigt kontakt med turistföretagarna, ordna evenemang, ta del i mässor och genom att hålla kontakt med media. I projektet produceras en permanent modell för finansiering och organisering av den gemensamma kundtjänsten och marknadsföringen i framtiden. Parterna har satt som mål att Världsarvet i Kvarken r.f. i framtiden ska koordinera samarbetet och svara för de funktioner som parterna kommer att finansiera gemensamt. Webbplatsen ska utvecklas för att bli hela Kvarkens gemensamma sida, som parterna uppdaterar gemensamt. Projektet producerar broschyrer och annat marknadsföringsmaterial. Kommunstyrelsen beslutade att delta i projektet Visa Vårt Världsarv för tiden med totalt 1000 euro fördelat på tre år.

9 Sommaren i världsarvet Infopunkten i Molpe, Strandgummans hantverkarbod öppnar i början av maj och håller öppet hela sommaren. Från och med midsommarafton den 24.6 till den 24.7 kommer det att vara möjligt att skicka elektroniska världsarvsvykort till vänner och bekanta från Strand- Mölle i Molpe via Join Me Tube, i en pilotmånad. Korsnäsveckan (v.27) Världsarvsturer till Molpehällorna Kom med ut till Molpehällorna, den nedlagda sjöbevakningsstationen, numera naturstation. Upplev på plats den spännande berättelsen om den siste fyrvaktaren på Moikipää fyr Jakob Rautio. Beundra utsikten från tornet på stationsbyggnaden, promenera längs med naturstigen och ät gott en hällfisksmörgås eller ta egen picknic med. Avgång: tisdag den 5.7 och torsdag 7.7. Första turen kl 10, kl 11. Retur kl 15 eller kl 16 Pris: 20 /vuxna, 10 /barn I priset ingår: båttransport, guidning Bokningar: företagare Camilla Björkqvist Information: projektchef Ann-Sofi Backgren, Väderreservation. Förhandsanmälan. Utfärderna ordnas i samarbete med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr Världsarvsutfärd till Rönnskär lördagen den 9 juli. Avfärd från fiskehamnen på Bergö kl /person i priset ingår transport, fisksoppa och guidning/berättelser om lotslivet på Rönnskär Bokningar och förfrågningar: Ann-Sofi Backgren, Väderreservation. Förhandsanmälan Utfärden ordnas i samarbete med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr. Världsarvsveckan (v.32) Måla akvareller i världsarvet på Molpehällorna Kom med ut till Molpehällorna på sensommaren och måla akvareller med motiv från världsarvet under ledning av konstnär Lars-Göran Söderholm. Tag med eget material. Tid: lördagen den 6 augusti med start från Bredskärs fiskehamn i Molpe kl 9. Tillbaka kl 16. pris: 30 /person vilket inkluderar kursavgift och båttransport Anmälan: till Malax-Korsnäs MI, senast 17.6, tel eller på webben senast Även till e-post ann-sofi. tas anmälningar emot. Kursen ordnas i samarbete med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr. Naturfotografering i världsarvet Bergö skola söndag 7.8 kl Robert Sandström Avgift: 12 euro Vi samlas vid skolan och börjar med teori om fotografering av närbilder, landskap och fåglar. Sedan far vi till Bergö Fiskehamn där vi fotograferar skärgårdsmotiv. Vi avslutar dagen i skolan med tips om redigering av bilder. Ta med digitalkamera och matsäck. Ett foto per deltagare ska visas på utställningar i Vasa under Konstens natt, på Molpehällorna och Bergö på världsarvsdagen. Kursen samarbetar med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr och världsarvsguiden Nina Westman-Enroth. Anmäl dig till senast 17.6 eller på www. malax.fi senast 31.7 Akvarellerna som målas på Molpehällorna den 6.8 och bilder från fotokursen på Bergö den 7.8 skall ställas ut på Konstens Natt i Vasa den 11.8 på Terranova. Sen återvänder akvarellerna till Molpehällorna på världsarvsdagen den 14.8 och fotografierna till Bergö samma dag, dvs 14.8, utställning i församlingshemmet i samband med Malax kommuns kaffeservering. Världsarvsdag på Molpehällorna Korsnäs kommun inbjuder till världsarvsdag på Molpehällorna och bjuder på kaffe med dopp. Kom med och beundra utsikten från stationsbyggnaden, vandra längs med naturstigen eller hör den spännande berättelsen om Jakob Rautio, de siste fyrvaktaren på Moikipää fyr. För barn ordnas skattjakt. Utställning av akvareller med världsarvsmotiv. Möjlighet att köpa fisksmörgås mm på plats. Tid: söndagen den 14 augusti med start från kl.9. Avgång en gång i timmen, beroende på intresse från Bredskärs fiskehamn. Retur senast kl. 16. pris: 20 /person, 10 /barn I priset ingår båttransport och guidning på Molpehällorna. Bokningar: företagare Camilla Björkqvist Förhandsanmälan. Väderreservation. Planera din egen båtresa ut i världsarvet i Malax- och Korsnäs kommuner Besök naturstationerna på Molpehällorna eller Rönnskär. Vill du höra om spännande berättelser om den siste fyrvaktaren på Moikipää fyr, om Jakob Rautio eller om lotslivet på Rönnskär, då lönar det sig att boka guide med. Även skärgårdssmörgåsar, fisksoppa och annat tilltugg kan bokas. Intresserad: kontakta projektchef Ann- Sofi Backgren, eller per e-post: Kanadensisk professor på besök Professor Wanda R. George från Kanada, som forskar i världsarvs samhälleliga betydelse, besökte södra delen av världsarvet i början av maj. Hon fick en presentation av projektledare Ann-Sofi Backgren, fick avnjuta smörstekta abborrfiléer till lunch och fick presenter med världsarvstema, produkter från Dermoshop med havtornstema. 9

10 Korsnäs församling informerar Inbjudan Det nya församlingshemmet står nu klart och invigningshögtidligheterna kommer att hållas söndagen den 29 maj. Välkommen att dela glädjen över de nya utrymmena med oss! Program Festhögmässa i Korsnäs kyrka, predikan av biskop Björn Vikström, liturgi khde Guy Kronqvist, sångprogram av Korsnäs församlings Barnkör och Kyrkokör under ledning av kantor Deseré Granholm samt av en sånggrupp från vår vänförsamling, Haapsalu püha Johannese kogudus, Estland. Kyrkkaffe i nya församlingshemmet. Cirka kl. 13 Invigningsceremoni i nya församlingshemmet ledd av biskop Björn Vikström. Därefter redogörelse för byggnadsprojektet, projektingenjör Christer Öhman, sångprogram och Ordet fritt. Korsnäs församling Nya telefonnummer! Då pastorskansliet har flyttat till nya lokaler i det nybyggda församlingshemmet ändras också de anställdas tjänstetelefonnummer. Församlingen har gått in för ett mobiltelefonbaserat system, vilket torde förbättra nåbarheten. Ekonomichef/kanslist Maj-Britt Vilén Kyrkoherde Guy Kronqvist Församlingsmästare Maggie Haga (från 1.7 Sanna Lind) Barn- och ungdomsledare Jan-Ola Granholm Kantor Deseré Granholm Diakon Ebba Carling Telefonen till pastorskansliet är fortsättningsvis Pastorskansliet finns i nya församlingshemmet, adress Kyrkobyvägen 37, ingången närmast vägen. Konfirmation Skriftskolan kommer att hålla sin intensivaste vecka 6-10 juni och konfirmationen kommer att äga rum på pingstdagen, söndagen den 12 juni, kl årskonfirmanderna En vecka senare, den 19 juni kl , inbjuds de som blev konfirmerade år 1961 att fira sitt 50-årsjubileum. Vi börjar med högmässa i kyrkan. Därefter fotografering och servering och samkväm i nya församlingshemmet. År 1961 bestod skriftskolan av 64 konfirmander. I årets skriftskola går 23 ungdomar. Ny församlingsmästare! Maggie Haga, som varit Korsnäs församlings församlingsmästare sedan år 1987, avgår med med pension 30 juni i år. Till hennes efterträdare valdes vid Kyrkorådets sammanträde den 5 maj Sanna Lind. Tjänsten hade lockat nio sökande. Vi tackar Maggie för hennes gedigna insats under många år och hälsar Sanna hjärtligt välkommen som ny församlingmästare från den 1 juli i år!

VÄRLDSARVSDAGARNA 12.-15.8.2010

VÄRLDSARVSDAGARNA 12.-15.8.2010 VÄRLDSARVSDAGARNA 12.-15.8.2010 Kom med och fira Kvarkens skärgård, vårt gemensamma världsarv! Alla evenemang under Världsarvsdagarna är öppna för allmänheten! VÄLKOMMEN! PROGRAM Torsdag 12.8. De finländska

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Svenska Österbottens 4H distrikt r.f. INLEDNING Ekonomi är A och O, utan pengar ingen verksamhet Vem kan 4H samarbeta med? m.a.o.

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Utmaningarna är många inför genomförandet av Sote-reformen Kanske flera här än inom många andra områden i landet Vi har landets friskaste befolkning

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Nyhetsbrev Kvarkens skärgård

Nyhetsbrev Kvarkens skärgård Nyhetsbrev Kvarkens skärgård VÄRLDSARVETS VÄNNER Nummer 5, 17.12.2012 FOTOTÄVLINGEN ÄR AVGJORD! Tack till er alla som deltog i fototävlingen En upplevelse i Kvarken. Vi fick storslagna bilder! Till den

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 07.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga - Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011

Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011 Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011 «Etunimi» «Sukunimi» «Osoite» «Postinumero» «Toimipaika» BALTIKUMVÄNNERNA I KORSNÄS FÖRSAMLING RF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 STYRELSEN 2010 Årsmötet hölls den 15

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner

Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner 1 Bakgrunden till avtalet 2 Avtalsparter 3 Avtalets syfte Sedan

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 FSB Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 INBJUDAN TILL KONGRESS Inbjudan omfattar lokalförbund, kommuner, brandkårer samt övriga medlemmar i FSB - Finlands

Läs mer

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 3 4 punkten, ändras 39 1 och 3 mom., det inledande stycket i 40 1 mom. och 1

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2 1 13.3.2009 Lägerbrev 2 Bästa scout I sommar blir det regionläger! I handen håller du ett tydligt vårtecken - lägerbrev 2 och anmälningsblanketten. Pirrar det i magen redan? Lägerbrev 2 innehåller viktig

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Medlemsblad Hösten 2017 DUV DUV DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I SYDÖSTERBOTTEN DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I SYDÖSTERBOTTEN

Medlemsblad Hösten 2017 DUV DUV DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I SYDÖSTERBOTTEN DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL I SYDÖSTERBOTTEN Medlemsblad Hösten 2017 DUV DE SYDÖSTERBOTTEN DUV DE SYDÖSTERBOTTEN Kurser i samarbete med Kristinestads Medborgarinstitut Handarbete varannan tisdag 12.9-12.12 kl. 17.30-19 i Kristinestads gymnasium.

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land)

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Nordisk tillsynskonferens 2015 Helsingfors den 2 Oktober Parallellsession C1 Chef

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2013 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2013 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2013 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 394, textläsning ur Joh. 10:11-16 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 58 Konstaterades att

Läs mer

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande.

FÖRBUNDSNYTT. December Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. FÖRBUNDSNYTT December 2016 Förbundsstyrelsen 2017 Höstmötet valde enhälligt sittande ordförande Ole Norrback till förbundsordförande. Styrelsens sammansättning år 2017 är: Ordinarie: Henrik Svarfvar, Korsholm

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 172, textläsning ur 1 kor. 12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 82 Konstaterades att sammanträdet

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Måndag Lördag 27.2 3.3

Måndag Lördag 27.2 3.3 Sportlov 2012 Måndag Lördag 27.2 3.3 Hela veckan har vi sportlovskul på alla biblioteken i Nykarleby Kom och plocka korgen full med böcker I fantasin är du astronaut, fotograf, guide, veterinär eller serviceperson

Läs mer

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION!

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! SÅ SÄGER ANDRA Jerker Dacke, konfaår 2013 Hela gemenskapen man hamnar i är vart alla gånger. Och man får se vad kyrkan verkligen

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren Det händer i Lidingö församling sommaren 2011 1 juni - 28 augusti jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren 2 Mer information om Caféerna, Samtalsgruppen, och Musik i sommarkväll finns på sista sidan

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Sommarlov i Ale 2014

Sommarlov i Ale 2014 Sommarlov i Ale 2014 Utomhusbad i Ale Personal från Skepplanda simhall finns på plats för märkestagning. Märkestagningen är gratis men du betalar för simmärkena. Märkestagning sjö: > Hultasjön v 28 och

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa Sida 1 Sammanträdestid: 30.8.2017 kl. 10.00 Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 15 Paragrafer: 15-21 Underskrifter:

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 4/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 4/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors Protokoll : Styrelsemöte 4/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 27 september 2016, kl. 14:30 16:30 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Veckans ordspråk: Det största förtroende en människa kan ge en annan människa är självförtroende. Stig Johansson Hej! Välkomna

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelsen

Läs mer

MARIABLADET Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig.

MARIABLADET Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig. MARIABLADET 1.6-30.8.2015 Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig. 7.6 2 sön efter pingst Gudstjänst kl. 11 Knut Jensen predikar, Jouni Sinisalo,

Läs mer

UTRÄKNING AV RESULTATET VID RIKSDAGSVALET 2007 ENLIGT DET SY- STEM SOM FÖRESLÅS I REGERINGENS PROPOSITION

UTRÄKNING AV RESULTATET VID RIKSDAGSVALET 2007 ENLIGT DET SY- STEM SOM FÖRESLÅS I REGERINGENS PROPOSITION Bilaga UTRÄKNING AV RESULTATET VID RIKSDAGSVALET 2007 ENLIGT DET SY- STEM SOM FÖRESLÅS I REGERINGENS PROPOSITION I det följande presenteras en uträkning av resultatet vid riksdagsvalet 2007 i enlighet

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum

Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum Vi har nöjet att inbjuda alla fotoklubbister i Svenskfinland till vårt 10- årsjubileum den 26-27.10. 2013. Jubiléet arrangeras i samarbete med Korsholms

Läs mer

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014 Nytt från Steg för Steg VÅR 2014 Ordförandens ruta Hej alla, hur har ni det? Bra hoppas jag, själv har jag det bra, fullt upp som alltid! Ett nytt år har igen börjat, det betyder att mitt sista år som

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Veckans ordspråk: Wanting to be someone else, is a waste of the person you are. Curt Corbain Hej! Vi hälsar Linda Masalkovski

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Smedjebackens kommun Sommarlovsprogram 2017

Smedjebackens kommun Sommarlovsprogram 2017 Smedjebackens kommun Sommarlovsprogram 2017 Sommarens öppettider på biblioteken juni, juli & augusti: Smedjebackens bibliotek: Måndag-fredag 11-17 Lördag stängt Söderbärke bibliotek: Måndag & onsdag 12-18

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2012-02-15 1(5) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare 15 februari 2012 kl. 13.00-18.00. Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Micael Glennfalk Peter Högberg Eric Sjöström Kjell Åke Hansson,

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer