Nya brandbilar i Korsnäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya brandbilar i Korsnäs"

Transkript

1 Nr 3 / Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och Korsnäs första veckan i juli. Läs mer om den aktiva brandkåren på sidan 5.

2 Anitas ruta Nya hälso- och sjukvårdslagen Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft Lagen är ett led i en helhetsreform med ett 20-tal sektoriella lagar bl.a. mentalvårdslagen, smittsamma sjukdomar, lag om patientens ställning. Den presenterades vid ett seminarium i Helsingfors och kommer att presenteras på ett tiotal orter i landet. Enligt konsultativa tjänstemannen Kerttu Perttilä på Social- och hälsovårdsministeriet så är detta den mest betydande reformen sedan folkhälsolagen och 1980-talets reformer. Någon förordning eller finansieringslagstiftning har ännu inte avlåtits, men kommer att ges efter det att Finland har fått en ny regering och ett nytt regeringsprogram. Prioriteringar i lagen är mycket ambitiösa: 1) Klientorientering, 2) Kvalitet och patientsäkerhet 3)Förbättring av primärvården 4)Samarbete mellan olika aktörer 5) Främjande av hälsa och välfärd 6) Dämpa kostnadsökningarna. I den nya lagstiftningen betonas patientens möjligheter att välja. Valfriheten ökar stegvis: I första skedet när lagen träder i kraft Möjlighet att välja vårdansvarig hälsostation inom den egna kommunen eller samarbetsområdet Enhet inom den specialiserade sjukvården inom sjukvårdsdistriktet I det andra skedet (år 2014-), Möjlighet att välja hälsostation eller enhet inom den specialiserade sjukvården i hela landet. Den som tillfälligt bor på en annan ort exempelvis på semestern har möjlighet att för vård enligt vårdplanen använda en hälsovårdscentral eller enhet inom den specialiserade sjukvården i hela landet. Den kommun eller samkommun som ansvarar för ordnandet av vård ska betala ersättning för vårdkostnaderna. Ersättningen ska basera sig på det produktpris som ligger till grund faktureringen. Från ersättningen avdras de klientavgifter som patienten betalat för vården. Patienten har möjlighet att välja vårdpar (läkare+sjukskötare). Fortsatt vård ska genomföras genom att patienten hänvisas till vård av den läkare eller tandläkare som tidigare behandlat patienten. I Helsingfors har man redan haft 2 pilotprojekt för att prova ut den nya lagen i praktiken. Där har man av 26 hälsostationer valt ut 3 st där man satsar på svensk service. Där har de patienter som redan finns i registret uppdelats mellan de vårdpar de tidigare har besökt för vård. Vårdparens patientlistor är alltså preliminärt klara. Patienterna har dock rätt att byta vårdpar genom ett muntligt meddelande. För barn- och mödrarådgivningen krävs skriftlig anhållan om byte. Plan för ordnande av hälsooch sjukvård I 34 i den nya hälso- och sjukvårdslagen stadgas att kommunerna inom samma samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvård utifrån uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov. I planen ska det överenskommas om samarbetet mellan kommunerna, om målen för verksamheten för främjande av hälsa och välbefinnande och vem som svarar för verksamheten, om ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster, om tjänster som gäller jour, bilddiagnostik och medicinsk rehabilitering och om det samarbete som behövs mellan aktörerna inom primärvården, den specialiserade vården, socialvården, läkemedelsförsörjningen och andra områden. Planen ska göras upp för varje fullmäktigeperiod och godkännas i samkommunen för sjukvårdsdistriktet. En förutsättning för godkännandet är att minst två tredjedelar av kommunerna i samkommunen understöder den och att dessa kommuners invånarantal är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i alla kommuner i samkommunen. Kommunerna och samkommunen ska varje år tillsammans bedöma utfallet av planen och vid behov göra ändringar i den. Närmare bestämmelser om frågor som det ska överenskommas om i planen för ordnande av hälso- och sjukvård får utfärdas genom förordning av statsrådet. I 35 av samma lag preciseras den specialiserade sjukvårdens roll då planen för ordnande av hälso- och sjukvård ska tas fram med stöd av en primärvårdsenhet: En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska ha en primärvårdsenhet som har multidisciplinär kompetens på hälsoområdet och som stöder arbetet med att ta fram en plan för ordnande av hälso- och sjukvård i enlighet med 34. Kommunerna i de samarbetsområden som finns inom Vasa sjukvårdsdistrikt har för sin del ansett att primärvårdsenheten vid Vasa sjukvårdsdistrikt kan ha den koordinerande funktionen och att en regional arbetsgrupp tillsätts med medlemmar från alla kommuner för att göra upp en gemensam plan för hälsooch sjukvård. Kommunförbundets åsikt I samband med att kommunstrukturen och strukturen för hälso- och sjukvården läggs om ska planeringen ske så att de språkliga rättigheterna tryggas. När nya kommuner och områden bildas som ansvarar för tillhandahållandet av service, ska en indelning i områden eftersträvas så att den finskoch svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få tjänster på det egna språket tryggas. Kommunförbundet

3 Stolt personal och nöjda boende på Anna-hemmet. Övre raden fr.v. Catarina Bäckstrand, Gunnel Södersund och Anna Pått. Nedre raden fr.v. Jarl Österman, Ernst Rosvik och Elin Strandholm. anser att det är viktigt att strukturlösningarna som gäller vården och omsorgen kopplas till arbetet med att lägga om kommunalförvaltningens strukturer. Kommunförbundet driver på tillsättandet av en parlamentarisk kommunallagskommitté som ska dra upp riktlinjer i dessa frågor. Revideringen av kommunallagen bör ta ställning till kommunalförvaltningens struktur så att behoven inom vården och omsorgen beaktas och samordnas med andra sektorers strukturbehov. Målet bör vara en totalreform som leder till att verksamheten och servicen inom kommunsektorn också på lång sikt kan skötas på bästa möjliga sätt. Det regeringsprogram som republikens nya regering lägger fram i maj kommer med största sannolikhet att innehålla utvecklingslinjer för den framtida finländska kommunalförvaltningen. Skön sommar tillönskas alla kommuninvånare och sommargäster! Anita Ismark Kommundirektör La Carita stiftelsens hederspris 2010 till Annahemmet La Carita stiftelsens hederspris 2010 om euro har tilldelats personalen på Annahemmet i Korsnäs som ett erkännande för god vård och ett mycket gott arbete. Sedan 2002 har La Carita Stiftelsen delat ut hederspris till arbetsgrupper som har utmärkt sig för god äldreomsorg. Sedan 2006 delar stiftelsen ut priser tillsammans med Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer r.f. Tillsvidare har 20 arbetsgrupper tilldelats hederspris. Priset jämte diplom emottogs på SuPers konferens i Vasa. La Carita-stiftelsen grundades 1997 av kommerserådet Toivo Uolevi Kulomäki och fru Harriet Carita Kulomäki. Stiftelsen strävar till att främja välbefinnandet bland äldre och åldrande i Finland. Vetenskapen som sådan för oss inte vidare, vi behöver personer som kan tillämpa ny kunskap, konstaterar stiftelsens styrelseordförande, medicine doktor, Otto Lindberg, specialistläkare i geriatrik. De tiotusentals yrkeskunniga personer som år efter år på anstalter, i öppenvården och i andra stödfunktioner orkar göra sitt bästa för att främja de äldres välbefinnande är i nyckelposition då ny kunskap skall tillämpas i praktiken. För att stöda denna nyckelgrupps interna och externa anseende beviljar La Carita-stiftelsen årligen hederspris åt team och aktiva individer vilkas verksamhet betecknas av hög kvalitet och omsorg och dessutom av positiva, arbetsutvecklande innovationer. Foto: Kenth Nedergård 3

4 Björn Snickars ny fastighetsbyggmästare Nuvarande fastighetsbyggmästare Karl-Erik Nylund har beviljats befrielse i och med pensionering fr.o.m Tjänsten som fastighetsbyggmästare har varit lediganslagen och lockat 6 sökande. Kompetenskraven för tjänsten är byggmästare eller ingenjör samt för tjänsten tillräckliga arbetserfarenheter. Tekniska nämnden beslutade att välja byggnadsingenjör Björn Snickars till fastighetsbyggmästare med anställning så fort som möjligt och med en prövotid på 4 månader. Jörgen Eriks Hembygdsfond Jörgen Eriks, som avled hösten 2010, hade vid sin bortgång testamenterat det mesta av sin kvarlåtenskap att förvaltas av Korsnäs kommun. Korsnäs kommun uppgör en fondstadga för hembygdsfonden utgående från testamentets framförda önskemål. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna en fondstadga för hembygdsfonden utgående från testamentets framförda önskemål. Kommunstyrelsen fastställde att avkastningen utdelas årligen fr.o.m. år 2013 på basen av år 2012 års avkastning. Tekniska nämnden får i uppdrag att utföra värdering av egnahemshuset och tillhörande tomtmark, värdering av fastigheterna per skifte samt värdering av lösegendom inklusive bil och traktor. Egnahemshuset bör dessutom konditionsgranskas. Efter genomförd värdering tar kommunstyrelsen ställning till hur realiseringen av egnahemshuset jämte bostadstomt, lösegendom samt ifrågavarande markområden ska ske. Byggnadslov och åtgärdstillstånd Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde behandlat nedan antecknade ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. Byggnadslov Byggare Lägenhet Ändamål Mikael Åkersten Korsbäck 1:96 Biovärmecentral Dermoshop Ab Korsnäs 28:2 Tillbyggnad lagerhall och rivning av båghall Korsnäs jaktförening r.f. Korsnäs 878:15 Tillbyggnad slakthus Mikael Lagerström Korsnäs 8:130 Lagerhall U Mannfolk o M Rönnback Korsnäs 12:152 Bostad+garage S Ruusuvirta o K Sjöroos Korsnäs 6:44 Bostad + garage Jan o Anne-Britt Andtsjö Molpe 878:8 Bastu Henrik Backgren Molpe 3:104 Bastu Byggn.byrå B Ravald Ab Molpe 4:190 Parhus 2 st + biltak Nils Bäck Molpe 11:1 Bastu K Kronstrand o A Nylund Molpe 1:132 Bostad Sven-Åke Wikberg Taklax 1:91 Biovärmecentral Åtgärdstillstånd Tor Vestberg Korsbäck 1:83 Takombyggnad Dermoshop Ab Korsnäs 28:2 Sanering lagerhall Åke Rönnqvist Korsnäs 17:57 Lusthus Anette Smedlund-Grahn Taklax 8:105 Traktorskjul Kommunens samarbete med SÖU fortsätter Fritidssektorns aktivitetsnivå har den senaste tiden varit hög med många aktiviteter. Nu gällande samarbetsavtal med SÖU går ut Samarbetet med Malax kommuns fritidssektor har utökats och intensifierats bl.a. kring sportlovsarrangemangen och skidresorna. Förlängt samarbetsavtal Kommunstyrelsen godkände en förlängning av avtalet mellan Korsnäs kommun och Svenska Österbottens Ungdomsförbunds (SÖU) r.f. för tre år framåt räknat från med en option på ytterligare tre år. Idrottsinstruktör/vaktmästare och gruppfamiljedagvårdare Roger Lindholm, som tidigare fungerat som fritidssekreterare på deltid, överförs till en kombinerad befattning som idrottsinstruktör/ vaktmästare för kommunens fritidsanläggningar och gruppfamiljedagvårdare från Hans arbetstid utökas från tidigare deltid till heltid. Kottebo daghem Kommunstyrelsen tillsatte en kommitté för planering av renoveringen av och tillbyggnaden till Kottebo daghem. I kommittén ingår Birgitta Blomqvist, Johanna Björkman, Henrik Rosendahl, Ulf Granås och Anna Sjölund. Ett planeringsanslag för renovering av och tillbyggnad till Kottebo daghem finns i budgeten för år 2011 totalt euro. För själva renoveringen och tillbyggnaden finns budgeterat totalt euro för år 2012 och euro i ekonomiplanen för år

5 Österbottens räddningsverk, Korsnäs enhet fick ny tankbil! Korsnäs enhets nya tankbil år byggd av Saurus i Säynätsalo som finns nära Jyväskylä. Den 4 maj fick några Korsnäsbrandmän delta i inskolning för den nya bilen i Vasa. Därefter kördes bilen till Korsnäs och på kvällen var det visning och provkörning för brandkårens chaufförer. Tankbilen är byggd på ett Scania P360 underrede. Vattentanken är gjord av komposit och rymmer liter. Med bilen kom en vattenkanon, en motorspruta, en specialmotorsåg en dragstege och en hel del annan utrustning. Ny manskapsbil Ett par månader tidigare fick Korsnäs enhet också en ny manskapsbil. Foto: Kenth Nedergård Brandchef Daniel Lindström förevisar stolt Korsnäsenheten nya brandbilar: den nya tankbilen KOR13 och manskapsbilen KOR17. Det är en fyrhjulsdriven Mercedes Vito som nu används vid FDV:s uppdrag och för andra transportbehov. Daniel Lindström Brandkårsungdomsläger i Korsnäs I sommar ordnas Finlands svenska brand- och räddningsförbund ett brandkårsungdomsläger på ungdomsföreningens paviljongområde i Molpe under tiden mellan den 3-9 juli. Till lägret förväntas komma närmare 400 deltagare/ledare. Deltagarna kommer från brandkårer från hela Svenskfinland samt från finska brandkårer i Österbotten. Tekniska nämnden beslutade att arrangörerna får använda sig av Molpe skolas tvätt-/ duschutrymmen under tiden 3-9 juli. Lägerarrangörerna bör utse en ansvarsperson som håller skolan under uppsikt. Utrymmena som används, bör städas efter användning. De av funktionärerna, som behöver inomhusinkvartering, får använda sig av utrymmena i Molpe skola. Lägret får använda sig av kommunens sportplan torsdagen den för ordnande av en internationell brandkårsungdomstävling. Dessutom önskar arrangörerna att hastighetsbegränsningen sänks till 40 km/h mellan Paviljongen och Strand- Mölle under tiden 3-9 juli. Nämnden Brandkårsungdomsläger i Korsnäs I sommar den 3-9 juli arrangeras ett brandkårsungdomsläger på Molpe ungdomsförenings paviljongområde. Lägret arrangeras av Finlands svenska brand- och räddningsförbund, med Svenska Österbottens räddningsförbund som lokal arrangör samt SPEK Pohjanmaa och Pohjanmaan pelastusalan Liitto, med hjälp från lokala brandkårsenheter och FRK grupper. Lägerprogrammet är traditionellt, mångsidigt och innehållsrikt med såväl utbildning, tävlingar, fritidsprogram som tid för egna strövtåg, utfärder och fri samvaro. Tillskillnad från tidigare år kommer slang- och pytssprutestafett eller frågesport att arrangeras under lägret, dessa ordnas som en skild tillställning under hösten. Sista anmälningsdagen är , anmäler man sig efter detta datum så stiger lägeravgiften. Lägeravgifter: anmälda senast den efteranmälda år 51 under 2 år Ingen lägeravgift dagavgift 23 omfattar önskemålet, men konstaterar att en anhållan om detta skall göras till ELY-centralen. 5

6 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET INOM BYGGNADSBRANSCHEN FR.O.M Korsnäs kommun hör till de företag som säljer byggtjänster, detta främst p.g.a. vår verksamhet inom Vattentjänstverket. I mervärdesbeskattningen är säljaren i regel skattskyldig. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att betala in momsen till staten. Korsnäs kommun redovisar momsen månatligen med periodskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Fakturor riktade till Korsnäs kommun för inköp av byggtjänster skall därmed inte längre innehålla moms. På dessa fakturor skall förutom de allmänna fakturakraven antecknas köparens FO-nummer, köparen momsskyldig ( 8 c MomsL). Korsnäs kommuns FO-nr är Reglerna för omvänd skattskyldighet trädde ikraft den 1 april På Skatteförvaltningens hemsida kan du läsa mer om reglerna för omvänd skattskyldighet. Korsnäs kommun övergår till e-faktura Korsnäs kommun har övergått till elektronisk hantering av inköpsfaktur och hoppas få nätfakturor av alla våra samarbetsparter i fortsättningen. Teknisk data för e-fakturering Företagets uppgifter Operatörsuppgifter Namn FO-nummer E-fakturadress Förmedlarkod Operatör Korsnäs kommun Liaison Technologies Vi ber er vänligen uppdatera e-fakturaadressen och förmedlarkoden i ert faktureringssystem. Om ni sänder e-fakturor via TietoEnator, bör ni addera koden AN till e-fakturaadressen, den fullständiga adressen blir då AN Fakturor på papper ber vi er i fortsättningen sända till adressen: Korsnäs kommun, Inköpsfakturor, Strandvägen 4323, KORSNÄS Tilläggsuppgifter angående kommunens e-fakturor ger ekonomichef Caroline Westerdahl, tel eller e-post: Familjedagvårdare behövs i Molpe Är du intresserad av att arbeta som familjedagvårdare i eget hem? Familjedagvårdare behövs i Molpe från augusti-september Ny kanslist på socialkansliet Merkonom Katarina Wester- Bergman har valts till ny kanslist på socialkansliet bland tolv sökande. Hon börjar i mitten av maj och kommer att efterträda nuvarande kanslisten Birgitta Mannfolk, som går i pension. Arbetstiden kommer att utökas från 45 % till 50 %. Om du är intresserad, kontakta barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist för närmare uppgifter. Tel , e-post: 6

7 Avloppsvattenrådgivning Enligt den förnyade förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten, som trädde i kraft , ska enskilda fastigheters avloppssystem uppfylla kraven på tillräcklig reningseffekt senast Det ligger på den enskilde fastighetsägarens ansvar att kraven uppfylls. För att underlätta för fastighetsägarna deltar Korsnäs från början av mars 2011 i projektet Västkusten renar avloppsvatten. I Korsnäs fungerar i huvudsak Marcus Tjäru som avloppsvattenrådgivare. - Det första jag tar reda på åt en kund, är om fastigheten kan anslutas till befintligt eller planerat avloppsnät. Det är den absolut enklaste lösningen, förklarar Marcus. En fastighet kan befinna sig inom kommunens fastställda verksamhetsområden för avlopp, inom planerade verksamhetsområden för avlopp enligt utvecklingsplanen eller utanför verksamhetsområden för avlopp. - Inom projektet jobbar vi i huvudsak med fastigheter utanför verksamhetsområdena, fortsätter Marcus. Vi informerar om vilka system som finns tillgängliga och vilka planerare som kan anlitas. Gör en godkänd planering Om det nuvarande systemet inte uppfyller kraven, skall ett nytt system planeras och installeras före mars Vi rekommenderar att man tar kontakt redan nu för att utreda vad som behöver göras och för att hinna planera och installera sitt system förrän det blir bråttom, påpekar rådgivaren. - Grundregeln är att har man rinnande vatten in i huset, även fritidshuset, skall det finnas en godkänd avloppsrening på fastigheten, förklarar han. Bär man in vatten och har torrtoalett, behöver man inget speciellt avloppssystem. En normal avloppsplanering torde kosta ca euro och bör göras Marcus Tjäru fungerar som avloppsvattenrådgivare inom projektet Västkusten renar avloppsvatten. av en godkänd planerare. Därefter tar man kontakt med kommunen och lämnar in anhållan om åtgärdstillstånd. Det finns också möjlighet att ansöka om bidrag för åtgärderna eller använda hushållsavdraget. Olika alternativ När det gäller avloppsreningsverk finns många olika alternativ. Man kan även överväga att bygga gemensamt med grannar eller övergå till någon form av torrtoalett. Huvudgrupperna av de olika system som finns är främst: Torrtoalett samt slamavskiljare med infiltrering eller markbädd för gråvatten Slamavskiljare och markbädd med effektiverad fosforrening för allt avloppsvatten Olika typer av minireningsverk Sluten tank för toalettvatten och markbädd för gråvatten Sluten tank för allt avloppsvatten När man väljer system bör man ta hänsyn dels till investeringskostnaden, dels till kraven på skötsel och underhåll. Systemet med sluten tank fungerar längst, men kostar också mest i underhåll. Ett minireningsverk håller i år och bör ses efter ungefär en gång i veckan. En markbädd håller ungefär lika länge, men kräver inte lika mycket underhåll. En infiltreringsbädd skall förnyas med 10 års mellanrum. Undantag från kraven De fastighetsägare som bor permanent på fastigheten och som har fyllt 68 år före den 9 mars 2011, befrias automatiskt från kravet på reningsnivå för avloppsvatten. Personer i en synnerligen svår livssituation, som t.ex. arbetslösa och personer med långvarig sjukdom, kan beviljas undantag från reningskraven. Undantag beviljas av kommunen på ansökan för högst fem år i sänder. Avloppsvattenrådgivare Marcus Tjäru (projektledare) är avloppsvattenrådgivare inom EU-projektet Västkusten renar avloppsvatten Länsirannikko puhdistaa jätevesiä., som varar till medlet av Rådgivningen sker i Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Malax och Korsholm. Marcus Tjäru är rådgivare i Korsnäs och är anträffbar i kommungården varannan onsdag kl (udda veckor). Kontaktuppgifter: Marcus Tjäru tel:

8 Utdelning ur Silfverbergs stipendiefond våren 2011 Kommunstyrelsen behandlade ansökningarna om vårens stipendier ur Silverbergs stipendiefond vid sammanträdet Enligt bestämmelserna kan behövande person, som är mantalsskriven i Korsnäs eller som är född i Töjbydelen av tidigare Korsnäs kommun, erhålla bidrag om man bedriver studier vid Åbo Akademi. Från och med hösten 2008 kan även studerande vid Yrkeshögskolan Novia ansöka om stipendium i och med att skolan upprätthålls av AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (YHÅA). Sammanlagt 46 st studerande har inlämnat ansökan om stipendium för vårterminen studerande uppfyller de villkor som uppställts. Kommunstyrelsen beslutade bevilja ett stipendium 350 euro till varje heltidsstuderande och ett stipendium på 170 euro till deltids- och kompletteringsstuderande för höstterminen Följande stude rande erhöll stipendium för höstterminen: Andersson Ida (ÅA), Backlund Simon (ÅA), Berg Anders (ÅA), Björkman Johanna (Novia), Enberg Martin (Novia), Enberg Mikael (Novia), Granqvist Anna (Novia), Granqvist Annika (Novia), Granqvist Jonna (ÅA), Hammar, Maria (ÅA), Hartvik Nicklas (Novia), Häggdahl Camilla (Novia), Häggdahl Ida (ÅA), Häggdahl Viktor (Novia), Häggård Cecilia (Novia), Kammonen Johan (Novia), Lindh Sara (ÅA), Lindholm Hanna (Novia), Mann Dennis (Novia), Mannfolk Jim (Novia), Nordlund Sofia (Novia), Nordmyr Sofi (ÅA), Nybjörk Lina (ÅA), Nybjörk Markus (Novia), Nydahl Mats (Novia), Nyfors Eric (ÅA), Nyfors Mats (ÅA), Nyfors Roger (ÅA), Nylund Jessica (ÅA), Nystrand Kim (Novia), Palmqvist Hanna (ÅA), Rosbäck Sofia (ÅA), Rosendahl Camilla (Novia), Rusk Kristoffer (ÅA), Saarela Linda (ÅA), Saarela Sandra (Novia), Strandberg Ida (Novia), Tuure Rodney (Novia), Wikberg Lars (Novia), Åbacka Hannah (Novia), Åbacka Jacob (ÅA), Åbacka Oscar (Novia), Ömossa Camilla (Novia) och Österbro Anton (ÅA). Utdelning ur Korsnäs kommuns stipendiefond Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av fullmäktige i Korsnäs år studerande har ansökt om stipendium ur stipendiefonden. Av dessa är 16 mantalsskrivna i Korsnäs kommun och uppfyller de uppställda villkoren. Kommunstyrelsen beslutade bevilja ett stipendium på 100 euro för vårterminen 2011 åt följande studeranden: Back Patrik (Vasa yrkeshögskola), Balagic Aida (Vasa Universitet), Berg Staffan (Helsingfors Universitet), Fiskars Josefine (Sv. Handelshögskolan), Granqvist Robin (Aalto Universitetet), Lagerström Ida (Vasa Universitet), Nordmyr Magnus (Vasa Yrkeshögskolan), Nygrund Madeleine (Helsingfors Universitet), Nyman Jonas (Vasa Yrkeshögskola), Sundén Kim (Högskolan på Åland), Södergran Linnea (Sv. Handelshögskolan), Södergran Viljam (Sv. Handelshögskolan), Träskvik Erika (Sv. Handelshögskolan), Törnroos Kajsa (Vasa Yrkeshögskola), Åbacka Simon (Vasa universitet) och Åkerholm Evy Marika (Vasa Yrkeshögskola). Projektet Visa vårt världsarv 8 Kvarkens skärgård upptogs på Unescos lista över världsarv 2006 och Höga Kusten/Kvarkens skärgård blev ett gemensamt världsarv för Finland och Sverige. Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård har godkänt en förvaltnings- och utvecklingsplan för perioden och en långsiktig marknadsföringsplan. För att garantera kundtjänstens kvalitet och kostnadseffektivitet är det nödvändigt att samordna kommunernas och statens kunnande och resurser. I projektet startas en gemensam kundtjänst genom att inleda samarbete mellan de befintliga kundservicepunkterna. Kundtjänsten ska betjäna besökare och potentiella besökare i bemannade eller obemannade infopunkter, på internet och i social media, med broschyrer samt ha permanent telefontjänst med ett gemensamt kundbetjäningsnummer för hela området. Kundtjänsten ska också ha en viktig roll i världsarvets marknadsföring genom att förmedla aktuell information om besöksplatser och aktiviteter, hålla ständigt kontakt med turistföretagarna, ordna evenemang, ta del i mässor och genom att hålla kontakt med media. I projektet produceras en permanent modell för finansiering och organisering av den gemensamma kundtjänsten och marknadsföringen i framtiden. Parterna har satt som mål att Världsarvet i Kvarken r.f. i framtiden ska koordinera samarbetet och svara för de funktioner som parterna kommer att finansiera gemensamt. Webbplatsen ska utvecklas för att bli hela Kvarkens gemensamma sida, som parterna uppdaterar gemensamt. Projektet producerar broschyrer och annat marknadsföringsmaterial. Kommunstyrelsen beslutade att delta i projektet Visa Vårt Världsarv för tiden med totalt 1000 euro fördelat på tre år.

9 Sommaren i världsarvet Infopunkten i Molpe, Strandgummans hantverkarbod öppnar i början av maj och håller öppet hela sommaren. Från och med midsommarafton den 24.6 till den 24.7 kommer det att vara möjligt att skicka elektroniska världsarvsvykort till vänner och bekanta från Strand- Mölle i Molpe via Join Me Tube, i en pilotmånad. Korsnäsveckan (v.27) Världsarvsturer till Molpehällorna Kom med ut till Molpehällorna, den nedlagda sjöbevakningsstationen, numera naturstation. Upplev på plats den spännande berättelsen om den siste fyrvaktaren på Moikipää fyr Jakob Rautio. Beundra utsikten från tornet på stationsbyggnaden, promenera längs med naturstigen och ät gott en hällfisksmörgås eller ta egen picknic med. Avgång: tisdag den 5.7 och torsdag 7.7. Första turen kl 10, kl 11. Retur kl 15 eller kl 16 Pris: 20 /vuxna, 10 /barn I priset ingår: båttransport, guidning Bokningar: företagare Camilla Björkqvist Information: projektchef Ann-Sofi Backgren, Väderreservation. Förhandsanmälan. Utfärderna ordnas i samarbete med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr Världsarvsutfärd till Rönnskär lördagen den 9 juli. Avfärd från fiskehamnen på Bergö kl /person i priset ingår transport, fisksoppa och guidning/berättelser om lotslivet på Rönnskär Bokningar och förfrågningar: Ann-Sofi Backgren, Väderreservation. Förhandsanmälan Utfärden ordnas i samarbete med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr. Världsarvsveckan (v.32) Måla akvareller i världsarvet på Molpehällorna Kom med ut till Molpehällorna på sensommaren och måla akvareller med motiv från världsarvet under ledning av konstnär Lars-Göran Söderholm. Tag med eget material. Tid: lördagen den 6 augusti med start från Bredskärs fiskehamn i Molpe kl 9. Tillbaka kl 16. pris: 30 /person vilket inkluderar kursavgift och båttransport Anmälan: till Malax-Korsnäs MI, senast 17.6, tel eller på webben senast Även till e-post ann-sofi. tas anmälningar emot. Kursen ordnas i samarbete med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr. Naturfotografering i världsarvet Bergö skola söndag 7.8 kl Robert Sandström Avgift: 12 euro Vi samlas vid skolan och börjar med teori om fotografering av närbilder, landskap och fåglar. Sedan far vi till Bergö Fiskehamn där vi fotograferar skärgårdsmotiv. Vi avslutar dagen i skolan med tips om redigering av bilder. Ta med digitalkamera och matsäck. Ett foto per deltagare ska visas på utställningar i Vasa under Konstens natt, på Molpehällorna och Bergö på världsarvsdagen. Kursen samarbetar med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr och världsarvsguiden Nina Westman-Enroth. Anmäl dig till senast 17.6 eller på www. malax.fi senast 31.7 Akvarellerna som målas på Molpehällorna den 6.8 och bilder från fotokursen på Bergö den 7.8 skall ställas ut på Konstens Natt i Vasa den 11.8 på Terranova. Sen återvänder akvarellerna till Molpehällorna på världsarvsdagen den 14.8 och fotografierna till Bergö samma dag, dvs 14.8, utställning i församlingshemmet i samband med Malax kommuns kaffeservering. Världsarvsdag på Molpehällorna Korsnäs kommun inbjuder till världsarvsdag på Molpehällorna och bjuder på kaffe med dopp. Kom med och beundra utsikten från stationsbyggnaden, vandra längs med naturstigen eller hör den spännande berättelsen om Jakob Rautio, de siste fyrvaktaren på Moikipää fyr. För barn ordnas skattjakt. Utställning av akvareller med världsarvsmotiv. Möjlighet att köpa fisksmörgås mm på plats. Tid: söndagen den 14 augusti med start från kl.9. Avgång en gång i timmen, beroende på intresse från Bredskärs fiskehamn. Retur senast kl. 16. pris: 20 /person, 10 /barn I priset ingår båttransport och guidning på Molpehällorna. Bokningar: företagare Camilla Björkqvist Förhandsanmälan. Väderreservation. Planera din egen båtresa ut i världsarvet i Malax- och Korsnäs kommuner Besök naturstationerna på Molpehällorna eller Rönnskär. Vill du höra om spännande berättelser om den siste fyrvaktaren på Moikipää fyr, om Jakob Rautio eller om lotslivet på Rönnskär, då lönar det sig att boka guide med. Även skärgårdssmörgåsar, fisksoppa och annat tilltugg kan bokas. Intresserad: kontakta projektchef Ann- Sofi Backgren, eller per e-post: Kanadensisk professor på besök Professor Wanda R. George från Kanada, som forskar i världsarvs samhälleliga betydelse, besökte södra delen av världsarvet i början av maj. Hon fick en presentation av projektledare Ann-Sofi Backgren, fick avnjuta smörstekta abborrfiléer till lunch och fick presenter med världsarvstema, produkter från Dermoshop med havtornstema. 9

10 Korsnäs församling informerar Inbjudan Det nya församlingshemmet står nu klart och invigningshögtidligheterna kommer att hållas söndagen den 29 maj. Välkommen att dela glädjen över de nya utrymmena med oss! Program Festhögmässa i Korsnäs kyrka, predikan av biskop Björn Vikström, liturgi khde Guy Kronqvist, sångprogram av Korsnäs församlings Barnkör och Kyrkokör under ledning av kantor Deseré Granholm samt av en sånggrupp från vår vänförsamling, Haapsalu püha Johannese kogudus, Estland. Kyrkkaffe i nya församlingshemmet. Cirka kl. 13 Invigningsceremoni i nya församlingshemmet ledd av biskop Björn Vikström. Därefter redogörelse för byggnadsprojektet, projektingenjör Christer Öhman, sångprogram och Ordet fritt. Korsnäs församling Nya telefonnummer! Då pastorskansliet har flyttat till nya lokaler i det nybyggda församlingshemmet ändras också de anställdas tjänstetelefonnummer. Församlingen har gått in för ett mobiltelefonbaserat system, vilket torde förbättra nåbarheten. Ekonomichef/kanslist Maj-Britt Vilén Kyrkoherde Guy Kronqvist Församlingsmästare Maggie Haga (från 1.7 Sanna Lind) Barn- och ungdomsledare Jan-Ola Granholm Kantor Deseré Granholm Diakon Ebba Carling Telefonen till pastorskansliet är fortsättningsvis Pastorskansliet finns i nya församlingshemmet, adress Kyrkobyvägen 37, ingången närmast vägen. Konfirmation Skriftskolan kommer att hålla sin intensivaste vecka 6-10 juni och konfirmationen kommer att äga rum på pingstdagen, söndagen den 12 juni, kl årskonfirmanderna En vecka senare, den 19 juni kl , inbjuds de som blev konfirmerade år 1961 att fira sitt 50-årsjubileum. Vi börjar med högmässa i kyrkan. Därefter fotografering och servering och samkväm i nya församlingshemmet. År 1961 bestod skriftskolan av 64 konfirmander. I årets skriftskola går 23 ungdomar. Ny församlingsmästare! Maggie Haga, som varit Korsnäs församlings församlingsmästare sedan år 1987, avgår med med pension 30 juni i år. Till hennes efterträdare valdes vid Kyrkorådets sammanträde den 5 maj Sanna Lind. Tjänsten hade lockat nio sökande. Vi tackar Maggie för hennes gedigna insats under många år och hälsar Sanna hjärtligt välkommen som ny församlingmästare från den 1 juli i år!

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011

Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011 Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011 «Etunimi» «Sukunimi» «Osoite» «Postinumero» «Toimipaika» BALTIKUMVÄNNERNA I KORSNÄS FÖRSAMLING RF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 STYRELSEN 2010 Årsmötet hölls den 15

Läs mer

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Svenska Österbottens 4H distrikt r.f. INLEDNING Ekonomi är A och O, utan pengar ingen verksamhet Vem kan 4H samarbeta med? m.a.o.

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 FSB Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 INBJUDAN TILL KONGRESS Inbjudan omfattar lokalförbund, kommuner, brandkårer samt övriga medlemmar i FSB - Finlands

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 Tid: fredagen den 9 september 2011 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund, 2 vån., Sandögatan 6, Vasa 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl. 13.01 av

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum

Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum Inbjudan till Fotoklubben Knäppisarnas 10-årsjubileum Vi har nöjet att inbjuda alla fotoklubbister i Svenskfinland till vårt 10- årsjubileum den 26-27.10. 2013. Jubiléet arrangeras i samarbete med Korsholms

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Benessere 5-12 Oktober 2013

Benessere 5-12 Oktober 2013 Benessere 5-12 Oktober 2013 I ett arrangemang med välmående på den prestigefyllda vingården Villa Sparina i Italien, välkomnar vi Dig att boka plats till nästa resa där programmet består av avkoppling,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014 Plats: FSB:s kansli, Ekenäs Tid: 23 maj 2014, Kl. 16:00 18:10 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014 Nytt från Steg för Steg VÅR 2014 Ordförandens ruta Hej alla, hur har ni det? Bra hoppas jag, själv har jag det bra, fullt upp som alltid! Ett nytt år har igen börjat, det betyder att mitt sista år som

Läs mer

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton Kyrkomusikdagarna i Borgå stift Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Kammarkören Näsin Ääni Välkommen till kyrkomusikdagarna! Borgå stifts kyrkomusikdagar år 2012 har temat

Läs mer

Årets företag - Multitronic Oy

Årets företag - Multitronic Oy ORSNÄS Nr 1 15.2.2013 Årets företag - Multitronic Oy Korsnäs företagare utsåg Multitronic Ab till årets företagare. Företaget som grundades i Korsnäs 1995 verkar i dag på tre ställen i Vasaregionen och

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2 1 13.3.2009 Lägerbrev 2 Bästa scout I sommar blir det regionläger! I handen håller du ett tydligt vårtecken - lägerbrev 2 och anmälningsblanketten. Pirrar det i magen redan? Lägerbrev 2 innehåller viktig

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar. 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla

Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar. 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla Medverkande Karin Strandberg är ledande diakonissa vid Diakonissanstalten i Helsingfors. Hon har arbetat som lärare inom

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. IR LÄGER 24. 30.6. I VUOKATTI PROGRAM OCH DELTAGARE Hej! Sommaren är kort. Vårens tävlingar är förbi JUKOLA/VENLA och hårda uttagningstävlingar väntar! Här slutliga inbjudan och deltagarlista till dem

Läs mer

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET i samarbete ASIH Sundsvall INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET Datum: 19-20 september 2012 Plats: Kostnad: Anmälan: Resa: Hotell Knaust Konferens, Sundsvall 1400 kr exkl moms, lunch

Läs mer

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Europaparlamentsval förättas söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00-20.00. Vallokalen i Hammarlands kommun finns i Kommungården,

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

EVENTPARTNERS SÖKES!

EVENTPARTNERS SÖKES! EVENTPARTNERS SÖKES! Den 14 september har vi bokat delar av gamla bruksområdet i Forsåker (fd Papyrus/Klippan) för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Molpe paviljong. Nr 3 / 2010 21.5.2010

Molpe paviljong. Nr 3 / 2010 21.5.2010 Nr 3 / 2010 21.5.2010 Molpe paviljong Molpe paviljongområde står färdigt för användning året runt efter 1000-tals och åter 1000-tals talkotimmar. Läs mer på sid 19 Anitas ruta Resultatet uppgår till 955.334,81

Läs mer

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarläger 2012 Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarlov med aktiviteter Här är din chans till en minnesrik sommar! Ett enastående till fälle att välja bland aktiviteter som

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

www.korsholm.fi Direktiv för uppvaktningar

www.korsholm.fi Direktiv för uppvaktningar www.korsholm.fi Direktiv för uppvaktningar Direktiven har godkänts 15.12.2005 av kommunstyrelsens personalsektion och träder i kraft 1.2.2006. Uppdaterat 23.3.2011 Innehåll Allmänt....................................................................

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer