Nya brandbilar i Korsnäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya brandbilar i Korsnäs"

Transkript

1 Nr 3 / Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och Korsnäs första veckan i juli. Läs mer om den aktiva brandkåren på sidan 5.

2 Anitas ruta Nya hälso- och sjukvårdslagen Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft Lagen är ett led i en helhetsreform med ett 20-tal sektoriella lagar bl.a. mentalvårdslagen, smittsamma sjukdomar, lag om patientens ställning. Den presenterades vid ett seminarium i Helsingfors och kommer att presenteras på ett tiotal orter i landet. Enligt konsultativa tjänstemannen Kerttu Perttilä på Social- och hälsovårdsministeriet så är detta den mest betydande reformen sedan folkhälsolagen och 1980-talets reformer. Någon förordning eller finansieringslagstiftning har ännu inte avlåtits, men kommer att ges efter det att Finland har fått en ny regering och ett nytt regeringsprogram. Prioriteringar i lagen är mycket ambitiösa: 1) Klientorientering, 2) Kvalitet och patientsäkerhet 3)Förbättring av primärvården 4)Samarbete mellan olika aktörer 5) Främjande av hälsa och välfärd 6) Dämpa kostnadsökningarna. I den nya lagstiftningen betonas patientens möjligheter att välja. Valfriheten ökar stegvis: I första skedet när lagen träder i kraft Möjlighet att välja vårdansvarig hälsostation inom den egna kommunen eller samarbetsområdet Enhet inom den specialiserade sjukvården inom sjukvårdsdistriktet I det andra skedet (år 2014-), Möjlighet att välja hälsostation eller enhet inom den specialiserade sjukvården i hela landet. Den som tillfälligt bor på en annan ort exempelvis på semestern har möjlighet att för vård enligt vårdplanen använda en hälsovårdscentral eller enhet inom den specialiserade sjukvården i hela landet. Den kommun eller samkommun som ansvarar för ordnandet av vård ska betala ersättning för vårdkostnaderna. Ersättningen ska basera sig på det produktpris som ligger till grund faktureringen. Från ersättningen avdras de klientavgifter som patienten betalat för vården. Patienten har möjlighet att välja vårdpar (läkare+sjukskötare). Fortsatt vård ska genomföras genom att patienten hänvisas till vård av den läkare eller tandläkare som tidigare behandlat patienten. I Helsingfors har man redan haft 2 pilotprojekt för att prova ut den nya lagen i praktiken. Där har man av 26 hälsostationer valt ut 3 st där man satsar på svensk service. Där har de patienter som redan finns i registret uppdelats mellan de vårdpar de tidigare har besökt för vård. Vårdparens patientlistor är alltså preliminärt klara. Patienterna har dock rätt att byta vårdpar genom ett muntligt meddelande. För barn- och mödrarådgivningen krävs skriftlig anhållan om byte. Plan för ordnande av hälsooch sjukvård I 34 i den nya hälso- och sjukvårdslagen stadgas att kommunerna inom samma samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvård utifrån uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov. I planen ska det överenskommas om samarbetet mellan kommunerna, om målen för verksamheten för främjande av hälsa och välbefinnande och vem som svarar för verksamheten, om ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster, om tjänster som gäller jour, bilddiagnostik och medicinsk rehabilitering och om det samarbete som behövs mellan aktörerna inom primärvården, den specialiserade vården, socialvården, läkemedelsförsörjningen och andra områden. Planen ska göras upp för varje fullmäktigeperiod och godkännas i samkommunen för sjukvårdsdistriktet. En förutsättning för godkännandet är att minst två tredjedelar av kommunerna i samkommunen understöder den och att dessa kommuners invånarantal är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i alla kommuner i samkommunen. Kommunerna och samkommunen ska varje år tillsammans bedöma utfallet av planen och vid behov göra ändringar i den. Närmare bestämmelser om frågor som det ska överenskommas om i planen för ordnande av hälso- och sjukvård får utfärdas genom förordning av statsrådet. I 35 av samma lag preciseras den specialiserade sjukvårdens roll då planen för ordnande av hälso- och sjukvård ska tas fram med stöd av en primärvårdsenhet: En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska ha en primärvårdsenhet som har multidisciplinär kompetens på hälsoområdet och som stöder arbetet med att ta fram en plan för ordnande av hälso- och sjukvård i enlighet med 34. Kommunerna i de samarbetsområden som finns inom Vasa sjukvårdsdistrikt har för sin del ansett att primärvårdsenheten vid Vasa sjukvårdsdistrikt kan ha den koordinerande funktionen och att en regional arbetsgrupp tillsätts med medlemmar från alla kommuner för att göra upp en gemensam plan för hälsooch sjukvård. Kommunförbundets åsikt I samband med att kommunstrukturen och strukturen för hälso- och sjukvården läggs om ska planeringen ske så att de språkliga rättigheterna tryggas. När nya kommuner och områden bildas som ansvarar för tillhandahållandet av service, ska en indelning i områden eftersträvas så att den finskoch svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få tjänster på det egna språket tryggas. Kommunförbundet

3 Stolt personal och nöjda boende på Anna-hemmet. Övre raden fr.v. Catarina Bäckstrand, Gunnel Södersund och Anna Pått. Nedre raden fr.v. Jarl Österman, Ernst Rosvik och Elin Strandholm. anser att det är viktigt att strukturlösningarna som gäller vården och omsorgen kopplas till arbetet med att lägga om kommunalförvaltningens strukturer. Kommunförbundet driver på tillsättandet av en parlamentarisk kommunallagskommitté som ska dra upp riktlinjer i dessa frågor. Revideringen av kommunallagen bör ta ställning till kommunalförvaltningens struktur så att behoven inom vården och omsorgen beaktas och samordnas med andra sektorers strukturbehov. Målet bör vara en totalreform som leder till att verksamheten och servicen inom kommunsektorn också på lång sikt kan skötas på bästa möjliga sätt. Det regeringsprogram som republikens nya regering lägger fram i maj kommer med största sannolikhet att innehålla utvecklingslinjer för den framtida finländska kommunalförvaltningen. Skön sommar tillönskas alla kommuninvånare och sommargäster! Anita Ismark Kommundirektör La Carita stiftelsens hederspris 2010 till Annahemmet La Carita stiftelsens hederspris 2010 om euro har tilldelats personalen på Annahemmet i Korsnäs som ett erkännande för god vård och ett mycket gott arbete. Sedan 2002 har La Carita Stiftelsen delat ut hederspris till arbetsgrupper som har utmärkt sig för god äldreomsorg. Sedan 2006 delar stiftelsen ut priser tillsammans med Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer r.f. Tillsvidare har 20 arbetsgrupper tilldelats hederspris. Priset jämte diplom emottogs på SuPers konferens i Vasa. La Carita-stiftelsen grundades 1997 av kommerserådet Toivo Uolevi Kulomäki och fru Harriet Carita Kulomäki. Stiftelsen strävar till att främja välbefinnandet bland äldre och åldrande i Finland. Vetenskapen som sådan för oss inte vidare, vi behöver personer som kan tillämpa ny kunskap, konstaterar stiftelsens styrelseordförande, medicine doktor, Otto Lindberg, specialistläkare i geriatrik. De tiotusentals yrkeskunniga personer som år efter år på anstalter, i öppenvården och i andra stödfunktioner orkar göra sitt bästa för att främja de äldres välbefinnande är i nyckelposition då ny kunskap skall tillämpas i praktiken. För att stöda denna nyckelgrupps interna och externa anseende beviljar La Carita-stiftelsen årligen hederspris åt team och aktiva individer vilkas verksamhet betecknas av hög kvalitet och omsorg och dessutom av positiva, arbetsutvecklande innovationer. Foto: Kenth Nedergård 3

4 Björn Snickars ny fastighetsbyggmästare Nuvarande fastighetsbyggmästare Karl-Erik Nylund har beviljats befrielse i och med pensionering fr.o.m Tjänsten som fastighetsbyggmästare har varit lediganslagen och lockat 6 sökande. Kompetenskraven för tjänsten är byggmästare eller ingenjör samt för tjänsten tillräckliga arbetserfarenheter. Tekniska nämnden beslutade att välja byggnadsingenjör Björn Snickars till fastighetsbyggmästare med anställning så fort som möjligt och med en prövotid på 4 månader. Jörgen Eriks Hembygdsfond Jörgen Eriks, som avled hösten 2010, hade vid sin bortgång testamenterat det mesta av sin kvarlåtenskap att förvaltas av Korsnäs kommun. Korsnäs kommun uppgör en fondstadga för hembygdsfonden utgående från testamentets framförda önskemål. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna en fondstadga för hembygdsfonden utgående från testamentets framförda önskemål. Kommunstyrelsen fastställde att avkastningen utdelas årligen fr.o.m. år 2013 på basen av år 2012 års avkastning. Tekniska nämnden får i uppdrag att utföra värdering av egnahemshuset och tillhörande tomtmark, värdering av fastigheterna per skifte samt värdering av lösegendom inklusive bil och traktor. Egnahemshuset bör dessutom konditionsgranskas. Efter genomförd värdering tar kommunstyrelsen ställning till hur realiseringen av egnahemshuset jämte bostadstomt, lösegendom samt ifrågavarande markområden ska ske. Byggnadslov och åtgärdstillstånd Tillsynsnämnden har vid sitt sammanträde behandlat nedan antecknade ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd. Byggnadslov Byggare Lägenhet Ändamål Mikael Åkersten Korsbäck 1:96 Biovärmecentral Dermoshop Ab Korsnäs 28:2 Tillbyggnad lagerhall och rivning av båghall Korsnäs jaktförening r.f. Korsnäs 878:15 Tillbyggnad slakthus Mikael Lagerström Korsnäs 8:130 Lagerhall U Mannfolk o M Rönnback Korsnäs 12:152 Bostad+garage S Ruusuvirta o K Sjöroos Korsnäs 6:44 Bostad + garage Jan o Anne-Britt Andtsjö Molpe 878:8 Bastu Henrik Backgren Molpe 3:104 Bastu Byggn.byrå B Ravald Ab Molpe 4:190 Parhus 2 st + biltak Nils Bäck Molpe 11:1 Bastu K Kronstrand o A Nylund Molpe 1:132 Bostad Sven-Åke Wikberg Taklax 1:91 Biovärmecentral Åtgärdstillstånd Tor Vestberg Korsbäck 1:83 Takombyggnad Dermoshop Ab Korsnäs 28:2 Sanering lagerhall Åke Rönnqvist Korsnäs 17:57 Lusthus Anette Smedlund-Grahn Taklax 8:105 Traktorskjul Kommunens samarbete med SÖU fortsätter Fritidssektorns aktivitetsnivå har den senaste tiden varit hög med många aktiviteter. Nu gällande samarbetsavtal med SÖU går ut Samarbetet med Malax kommuns fritidssektor har utökats och intensifierats bl.a. kring sportlovsarrangemangen och skidresorna. Förlängt samarbetsavtal Kommunstyrelsen godkände en förlängning av avtalet mellan Korsnäs kommun och Svenska Österbottens Ungdomsförbunds (SÖU) r.f. för tre år framåt räknat från med en option på ytterligare tre år. Idrottsinstruktör/vaktmästare och gruppfamiljedagvårdare Roger Lindholm, som tidigare fungerat som fritidssekreterare på deltid, överförs till en kombinerad befattning som idrottsinstruktör/ vaktmästare för kommunens fritidsanläggningar och gruppfamiljedagvårdare från Hans arbetstid utökas från tidigare deltid till heltid. Kottebo daghem Kommunstyrelsen tillsatte en kommitté för planering av renoveringen av och tillbyggnaden till Kottebo daghem. I kommittén ingår Birgitta Blomqvist, Johanna Björkman, Henrik Rosendahl, Ulf Granås och Anna Sjölund. Ett planeringsanslag för renovering av och tillbyggnad till Kottebo daghem finns i budgeten för år 2011 totalt euro. För själva renoveringen och tillbyggnaden finns budgeterat totalt euro för år 2012 och euro i ekonomiplanen för år

5 Österbottens räddningsverk, Korsnäs enhet fick ny tankbil! Korsnäs enhets nya tankbil år byggd av Saurus i Säynätsalo som finns nära Jyväskylä. Den 4 maj fick några Korsnäsbrandmän delta i inskolning för den nya bilen i Vasa. Därefter kördes bilen till Korsnäs och på kvällen var det visning och provkörning för brandkårens chaufförer. Tankbilen är byggd på ett Scania P360 underrede. Vattentanken är gjord av komposit och rymmer liter. Med bilen kom en vattenkanon, en motorspruta, en specialmotorsåg en dragstege och en hel del annan utrustning. Ny manskapsbil Ett par månader tidigare fick Korsnäs enhet också en ny manskapsbil. Foto: Kenth Nedergård Brandchef Daniel Lindström förevisar stolt Korsnäsenheten nya brandbilar: den nya tankbilen KOR13 och manskapsbilen KOR17. Det är en fyrhjulsdriven Mercedes Vito som nu används vid FDV:s uppdrag och för andra transportbehov. Daniel Lindström Brandkårsungdomsläger i Korsnäs I sommar ordnas Finlands svenska brand- och räddningsförbund ett brandkårsungdomsläger på ungdomsföreningens paviljongområde i Molpe under tiden mellan den 3-9 juli. Till lägret förväntas komma närmare 400 deltagare/ledare. Deltagarna kommer från brandkårer från hela Svenskfinland samt från finska brandkårer i Österbotten. Tekniska nämnden beslutade att arrangörerna får använda sig av Molpe skolas tvätt-/ duschutrymmen under tiden 3-9 juli. Lägerarrangörerna bör utse en ansvarsperson som håller skolan under uppsikt. Utrymmena som används, bör städas efter användning. De av funktionärerna, som behöver inomhusinkvartering, får använda sig av utrymmena i Molpe skola. Lägret får använda sig av kommunens sportplan torsdagen den för ordnande av en internationell brandkårsungdomstävling. Dessutom önskar arrangörerna att hastighetsbegränsningen sänks till 40 km/h mellan Paviljongen och Strand- Mölle under tiden 3-9 juli. Nämnden Brandkårsungdomsläger i Korsnäs I sommar den 3-9 juli arrangeras ett brandkårsungdomsläger på Molpe ungdomsförenings paviljongområde. Lägret arrangeras av Finlands svenska brand- och räddningsförbund, med Svenska Österbottens räddningsförbund som lokal arrangör samt SPEK Pohjanmaa och Pohjanmaan pelastusalan Liitto, med hjälp från lokala brandkårsenheter och FRK grupper. Lägerprogrammet är traditionellt, mångsidigt och innehållsrikt med såväl utbildning, tävlingar, fritidsprogram som tid för egna strövtåg, utfärder och fri samvaro. Tillskillnad från tidigare år kommer slang- och pytssprutestafett eller frågesport att arrangeras under lägret, dessa ordnas som en skild tillställning under hösten. Sista anmälningsdagen är , anmäler man sig efter detta datum så stiger lägeravgiften. Lägeravgifter: anmälda senast den efteranmälda år 51 under 2 år Ingen lägeravgift dagavgift 23 omfattar önskemålet, men konstaterar att en anhållan om detta skall göras till ELY-centralen. 5

6 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET INOM BYGGNADSBRANSCHEN FR.O.M Korsnäs kommun hör till de företag som säljer byggtjänster, detta främst p.g.a. vår verksamhet inom Vattentjänstverket. I mervärdesbeskattningen är säljaren i regel skattskyldig. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att betala in momsen till staten. Korsnäs kommun redovisar momsen månatligen med periodskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Fakturor riktade till Korsnäs kommun för inköp av byggtjänster skall därmed inte längre innehålla moms. På dessa fakturor skall förutom de allmänna fakturakraven antecknas köparens FO-nummer, köparen momsskyldig ( 8 c MomsL). Korsnäs kommuns FO-nr är Reglerna för omvänd skattskyldighet trädde ikraft den 1 april På Skatteförvaltningens hemsida kan du läsa mer om reglerna för omvänd skattskyldighet. Korsnäs kommun övergår till e-faktura Korsnäs kommun har övergått till elektronisk hantering av inköpsfaktur och hoppas få nätfakturor av alla våra samarbetsparter i fortsättningen. Teknisk data för e-fakturering Företagets uppgifter Operatörsuppgifter Namn FO-nummer E-fakturadress Förmedlarkod Operatör Korsnäs kommun Liaison Technologies Vi ber er vänligen uppdatera e-fakturaadressen och förmedlarkoden i ert faktureringssystem. Om ni sänder e-fakturor via TietoEnator, bör ni addera koden AN till e-fakturaadressen, den fullständiga adressen blir då AN Fakturor på papper ber vi er i fortsättningen sända till adressen: Korsnäs kommun, Inköpsfakturor, Strandvägen 4323, KORSNÄS Tilläggsuppgifter angående kommunens e-fakturor ger ekonomichef Caroline Westerdahl, tel eller e-post: Familjedagvårdare behövs i Molpe Är du intresserad av att arbeta som familjedagvårdare i eget hem? Familjedagvårdare behövs i Molpe från augusti-september Ny kanslist på socialkansliet Merkonom Katarina Wester- Bergman har valts till ny kanslist på socialkansliet bland tolv sökande. Hon börjar i mitten av maj och kommer att efterträda nuvarande kanslisten Birgitta Mannfolk, som går i pension. Arbetstiden kommer att utökas från 45 % till 50 %. Om du är intresserad, kontakta barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist för närmare uppgifter. Tel , e-post: 6

7 Avloppsvattenrådgivning Enligt den förnyade förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten, som trädde i kraft , ska enskilda fastigheters avloppssystem uppfylla kraven på tillräcklig reningseffekt senast Det ligger på den enskilde fastighetsägarens ansvar att kraven uppfylls. För att underlätta för fastighetsägarna deltar Korsnäs från början av mars 2011 i projektet Västkusten renar avloppsvatten. I Korsnäs fungerar i huvudsak Marcus Tjäru som avloppsvattenrådgivare. - Det första jag tar reda på åt en kund, är om fastigheten kan anslutas till befintligt eller planerat avloppsnät. Det är den absolut enklaste lösningen, förklarar Marcus. En fastighet kan befinna sig inom kommunens fastställda verksamhetsområden för avlopp, inom planerade verksamhetsområden för avlopp enligt utvecklingsplanen eller utanför verksamhetsområden för avlopp. - Inom projektet jobbar vi i huvudsak med fastigheter utanför verksamhetsområdena, fortsätter Marcus. Vi informerar om vilka system som finns tillgängliga och vilka planerare som kan anlitas. Gör en godkänd planering Om det nuvarande systemet inte uppfyller kraven, skall ett nytt system planeras och installeras före mars Vi rekommenderar att man tar kontakt redan nu för att utreda vad som behöver göras och för att hinna planera och installera sitt system förrän det blir bråttom, påpekar rådgivaren. - Grundregeln är att har man rinnande vatten in i huset, även fritidshuset, skall det finnas en godkänd avloppsrening på fastigheten, förklarar han. Bär man in vatten och har torrtoalett, behöver man inget speciellt avloppssystem. En normal avloppsplanering torde kosta ca euro och bör göras Marcus Tjäru fungerar som avloppsvattenrådgivare inom projektet Västkusten renar avloppsvatten. av en godkänd planerare. Därefter tar man kontakt med kommunen och lämnar in anhållan om åtgärdstillstånd. Det finns också möjlighet att ansöka om bidrag för åtgärderna eller använda hushållsavdraget. Olika alternativ När det gäller avloppsreningsverk finns många olika alternativ. Man kan även överväga att bygga gemensamt med grannar eller övergå till någon form av torrtoalett. Huvudgrupperna av de olika system som finns är främst: Torrtoalett samt slamavskiljare med infiltrering eller markbädd för gråvatten Slamavskiljare och markbädd med effektiverad fosforrening för allt avloppsvatten Olika typer av minireningsverk Sluten tank för toalettvatten och markbädd för gråvatten Sluten tank för allt avloppsvatten När man väljer system bör man ta hänsyn dels till investeringskostnaden, dels till kraven på skötsel och underhåll. Systemet med sluten tank fungerar längst, men kostar också mest i underhåll. Ett minireningsverk håller i år och bör ses efter ungefär en gång i veckan. En markbädd håller ungefär lika länge, men kräver inte lika mycket underhåll. En infiltreringsbädd skall förnyas med 10 års mellanrum. Undantag från kraven De fastighetsägare som bor permanent på fastigheten och som har fyllt 68 år före den 9 mars 2011, befrias automatiskt från kravet på reningsnivå för avloppsvatten. Personer i en synnerligen svår livssituation, som t.ex. arbetslösa och personer med långvarig sjukdom, kan beviljas undantag från reningskraven. Undantag beviljas av kommunen på ansökan för högst fem år i sänder. Avloppsvattenrådgivare Marcus Tjäru (projektledare) är avloppsvattenrådgivare inom EU-projektet Västkusten renar avloppsvatten Länsirannikko puhdistaa jätevesiä., som varar till medlet av Rådgivningen sker i Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Malax och Korsholm. Marcus Tjäru är rådgivare i Korsnäs och är anträffbar i kommungården varannan onsdag kl (udda veckor). Kontaktuppgifter: Marcus Tjäru tel:

8 Utdelning ur Silfverbergs stipendiefond våren 2011 Kommunstyrelsen behandlade ansökningarna om vårens stipendier ur Silverbergs stipendiefond vid sammanträdet Enligt bestämmelserna kan behövande person, som är mantalsskriven i Korsnäs eller som är född i Töjbydelen av tidigare Korsnäs kommun, erhålla bidrag om man bedriver studier vid Åbo Akademi. Från och med hösten 2008 kan även studerande vid Yrkeshögskolan Novia ansöka om stipendium i och med att skolan upprätthålls av AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (YHÅA). Sammanlagt 46 st studerande har inlämnat ansökan om stipendium för vårterminen studerande uppfyller de villkor som uppställts. Kommunstyrelsen beslutade bevilja ett stipendium 350 euro till varje heltidsstuderande och ett stipendium på 170 euro till deltids- och kompletteringsstuderande för höstterminen Följande stude rande erhöll stipendium för höstterminen: Andersson Ida (ÅA), Backlund Simon (ÅA), Berg Anders (ÅA), Björkman Johanna (Novia), Enberg Martin (Novia), Enberg Mikael (Novia), Granqvist Anna (Novia), Granqvist Annika (Novia), Granqvist Jonna (ÅA), Hammar, Maria (ÅA), Hartvik Nicklas (Novia), Häggdahl Camilla (Novia), Häggdahl Ida (ÅA), Häggdahl Viktor (Novia), Häggård Cecilia (Novia), Kammonen Johan (Novia), Lindh Sara (ÅA), Lindholm Hanna (Novia), Mann Dennis (Novia), Mannfolk Jim (Novia), Nordlund Sofia (Novia), Nordmyr Sofi (ÅA), Nybjörk Lina (ÅA), Nybjörk Markus (Novia), Nydahl Mats (Novia), Nyfors Eric (ÅA), Nyfors Mats (ÅA), Nyfors Roger (ÅA), Nylund Jessica (ÅA), Nystrand Kim (Novia), Palmqvist Hanna (ÅA), Rosbäck Sofia (ÅA), Rosendahl Camilla (Novia), Rusk Kristoffer (ÅA), Saarela Linda (ÅA), Saarela Sandra (Novia), Strandberg Ida (Novia), Tuure Rodney (Novia), Wikberg Lars (Novia), Åbacka Hannah (Novia), Åbacka Jacob (ÅA), Åbacka Oscar (Novia), Ömossa Camilla (Novia) och Österbro Anton (ÅA). Utdelning ur Korsnäs kommuns stipendiefond Korsnäs kommuns stipendiefond grundades av fullmäktige i Korsnäs år studerande har ansökt om stipendium ur stipendiefonden. Av dessa är 16 mantalsskrivna i Korsnäs kommun och uppfyller de uppställda villkoren. Kommunstyrelsen beslutade bevilja ett stipendium på 100 euro för vårterminen 2011 åt följande studeranden: Back Patrik (Vasa yrkeshögskola), Balagic Aida (Vasa Universitet), Berg Staffan (Helsingfors Universitet), Fiskars Josefine (Sv. Handelshögskolan), Granqvist Robin (Aalto Universitetet), Lagerström Ida (Vasa Universitet), Nordmyr Magnus (Vasa Yrkeshögskolan), Nygrund Madeleine (Helsingfors Universitet), Nyman Jonas (Vasa Yrkeshögskola), Sundén Kim (Högskolan på Åland), Södergran Linnea (Sv. Handelshögskolan), Södergran Viljam (Sv. Handelshögskolan), Träskvik Erika (Sv. Handelshögskolan), Törnroos Kajsa (Vasa Yrkeshögskola), Åbacka Simon (Vasa universitet) och Åkerholm Evy Marika (Vasa Yrkeshögskola). Projektet Visa vårt världsarv 8 Kvarkens skärgård upptogs på Unescos lista över världsarv 2006 och Höga Kusten/Kvarkens skärgård blev ett gemensamt världsarv för Finland och Sverige. Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård har godkänt en förvaltnings- och utvecklingsplan för perioden och en långsiktig marknadsföringsplan. För att garantera kundtjänstens kvalitet och kostnadseffektivitet är det nödvändigt att samordna kommunernas och statens kunnande och resurser. I projektet startas en gemensam kundtjänst genom att inleda samarbete mellan de befintliga kundservicepunkterna. Kundtjänsten ska betjäna besökare och potentiella besökare i bemannade eller obemannade infopunkter, på internet och i social media, med broschyrer samt ha permanent telefontjänst med ett gemensamt kundbetjäningsnummer för hela området. Kundtjänsten ska också ha en viktig roll i världsarvets marknadsföring genom att förmedla aktuell information om besöksplatser och aktiviteter, hålla ständigt kontakt med turistföretagarna, ordna evenemang, ta del i mässor och genom att hålla kontakt med media. I projektet produceras en permanent modell för finansiering och organisering av den gemensamma kundtjänsten och marknadsföringen i framtiden. Parterna har satt som mål att Världsarvet i Kvarken r.f. i framtiden ska koordinera samarbetet och svara för de funktioner som parterna kommer att finansiera gemensamt. Webbplatsen ska utvecklas för att bli hela Kvarkens gemensamma sida, som parterna uppdaterar gemensamt. Projektet producerar broschyrer och annat marknadsföringsmaterial. Kommunstyrelsen beslutade att delta i projektet Visa Vårt Världsarv för tiden med totalt 1000 euro fördelat på tre år.

9 Sommaren i världsarvet Infopunkten i Molpe, Strandgummans hantverkarbod öppnar i början av maj och håller öppet hela sommaren. Från och med midsommarafton den 24.6 till den 24.7 kommer det att vara möjligt att skicka elektroniska världsarvsvykort till vänner och bekanta från Strand- Mölle i Molpe via Join Me Tube, i en pilotmånad. Korsnäsveckan (v.27) Världsarvsturer till Molpehällorna Kom med ut till Molpehällorna, den nedlagda sjöbevakningsstationen, numera naturstation. Upplev på plats den spännande berättelsen om den siste fyrvaktaren på Moikipää fyr Jakob Rautio. Beundra utsikten från tornet på stationsbyggnaden, promenera längs med naturstigen och ät gott en hällfisksmörgås eller ta egen picknic med. Avgång: tisdag den 5.7 och torsdag 7.7. Första turen kl 10, kl 11. Retur kl 15 eller kl 16 Pris: 20 /vuxna, 10 /barn I priset ingår: båttransport, guidning Bokningar: företagare Camilla Björkqvist Information: projektchef Ann-Sofi Backgren, Väderreservation. Förhandsanmälan. Utfärderna ordnas i samarbete med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr Världsarvsutfärd till Rönnskär lördagen den 9 juli. Avfärd från fiskehamnen på Bergö kl /person i priset ingår transport, fisksoppa och guidning/berättelser om lotslivet på Rönnskär Bokningar och förfrågningar: Ann-Sofi Backgren, Väderreservation. Förhandsanmälan Utfärden ordnas i samarbete med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr. Världsarvsveckan (v.32) Måla akvareller i världsarvet på Molpehällorna Kom med ut till Molpehällorna på sensommaren och måla akvareller med motiv från världsarvet under ledning av konstnär Lars-Göran Söderholm. Tag med eget material. Tid: lördagen den 6 augusti med start från Bredskärs fiskehamn i Molpe kl 9. Tillbaka kl 16. pris: 30 /person vilket inkluderar kursavgift och båttransport Anmälan: till Malax-Korsnäs MI, senast 17.6, tel eller på webben senast Även till e-post ann-sofi. tas anmälningar emot. Kursen ordnas i samarbete med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr. Naturfotografering i världsarvet Bergö skola söndag 7.8 kl Robert Sandström Avgift: 12 euro Vi samlas vid skolan och börjar med teori om fotografering av närbilder, landskap och fåglar. Sedan far vi till Bergö Fiskehamn där vi fotograferar skärgårdsmotiv. Vi avslutar dagen i skolan med tips om redigering av bilder. Ta med digitalkamera och matsäck. Ett foto per deltagare ska visas på utställningar i Vasa under Konstens natt, på Molpehällorna och Bergö på världsarvsdagen. Kursen samarbetar med projektet Livet som lots/fyrvaktaren på Moikipää fyr och världsarvsguiden Nina Westman-Enroth. Anmäl dig till senast 17.6 eller på www. malax.fi senast 31.7 Akvarellerna som målas på Molpehällorna den 6.8 och bilder från fotokursen på Bergö den 7.8 skall ställas ut på Konstens Natt i Vasa den 11.8 på Terranova. Sen återvänder akvarellerna till Molpehällorna på världsarvsdagen den 14.8 och fotografierna till Bergö samma dag, dvs 14.8, utställning i församlingshemmet i samband med Malax kommuns kaffeservering. Världsarvsdag på Molpehällorna Korsnäs kommun inbjuder till världsarvsdag på Molpehällorna och bjuder på kaffe med dopp. Kom med och beundra utsikten från stationsbyggnaden, vandra längs med naturstigen eller hör den spännande berättelsen om Jakob Rautio, de siste fyrvaktaren på Moikipää fyr. För barn ordnas skattjakt. Utställning av akvareller med världsarvsmotiv. Möjlighet att köpa fisksmörgås mm på plats. Tid: söndagen den 14 augusti med start från kl.9. Avgång en gång i timmen, beroende på intresse från Bredskärs fiskehamn. Retur senast kl. 16. pris: 20 /person, 10 /barn I priset ingår båttransport och guidning på Molpehällorna. Bokningar: företagare Camilla Björkqvist Förhandsanmälan. Väderreservation. Planera din egen båtresa ut i världsarvet i Malax- och Korsnäs kommuner Besök naturstationerna på Molpehällorna eller Rönnskär. Vill du höra om spännande berättelser om den siste fyrvaktaren på Moikipää fyr, om Jakob Rautio eller om lotslivet på Rönnskär, då lönar det sig att boka guide med. Även skärgårdssmörgåsar, fisksoppa och annat tilltugg kan bokas. Intresserad: kontakta projektchef Ann- Sofi Backgren, eller per e-post: Kanadensisk professor på besök Professor Wanda R. George från Kanada, som forskar i världsarvs samhälleliga betydelse, besökte södra delen av världsarvet i början av maj. Hon fick en presentation av projektledare Ann-Sofi Backgren, fick avnjuta smörstekta abborrfiléer till lunch och fick presenter med världsarvstema, produkter från Dermoshop med havtornstema. 9

10 Korsnäs församling informerar Inbjudan Det nya församlingshemmet står nu klart och invigningshögtidligheterna kommer att hållas söndagen den 29 maj. Välkommen att dela glädjen över de nya utrymmena med oss! Program Festhögmässa i Korsnäs kyrka, predikan av biskop Björn Vikström, liturgi khde Guy Kronqvist, sångprogram av Korsnäs församlings Barnkör och Kyrkokör under ledning av kantor Deseré Granholm samt av en sånggrupp från vår vänförsamling, Haapsalu püha Johannese kogudus, Estland. Kyrkkaffe i nya församlingshemmet. Cirka kl. 13 Invigningsceremoni i nya församlingshemmet ledd av biskop Björn Vikström. Därefter redogörelse för byggnadsprojektet, projektingenjör Christer Öhman, sångprogram och Ordet fritt. Korsnäs församling Nya telefonnummer! Då pastorskansliet har flyttat till nya lokaler i det nybyggda församlingshemmet ändras också de anställdas tjänstetelefonnummer. Församlingen har gått in för ett mobiltelefonbaserat system, vilket torde förbättra nåbarheten. Ekonomichef/kanslist Maj-Britt Vilén Kyrkoherde Guy Kronqvist Församlingsmästare Maggie Haga (från 1.7 Sanna Lind) Barn- och ungdomsledare Jan-Ola Granholm Kantor Deseré Granholm Diakon Ebba Carling Telefonen till pastorskansliet är fortsättningsvis Pastorskansliet finns i nya församlingshemmet, adress Kyrkobyvägen 37, ingången närmast vägen. Konfirmation Skriftskolan kommer att hålla sin intensivaste vecka 6-10 juni och konfirmationen kommer att äga rum på pingstdagen, söndagen den 12 juni, kl årskonfirmanderna En vecka senare, den 19 juni kl , inbjuds de som blev konfirmerade år 1961 att fira sitt 50-årsjubileum. Vi börjar med högmässa i kyrkan. Därefter fotografering och servering och samkväm i nya församlingshemmet. År 1961 bestod skriftskolan av 64 konfirmander. I årets skriftskola går 23 ungdomar. Ny församlingsmästare! Maggie Haga, som varit Korsnäs församlings församlingsmästare sedan år 1987, avgår med med pension 30 juni i år. Till hennes efterträdare valdes vid Kyrkorådets sammanträde den 5 maj Sanna Lind. Tjänsten hade lockat nio sökande. Vi tackar Maggie för hennes gedigna insats under många år och hälsar Sanna hjärtligt välkommen som ny församlingmästare från den 1 juli i år!

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012 ORSNÄS Nr 3 11.5.2012 Bevara Korsnäsambulansen! Ambulansförare Nils-Erik Westman och ambulanssjukvårdare Linda Bäcklund hör till de som rycker ut med den hotade Korsnäsambulansen. Kommundirektör Anita

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb ORSNÄS Nr 7 15.11.2013 Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb Bröderna Daniel och Jens grundade tillsammans sitt företag Bjurbäcks Pälsfarm Öb år 2010 och har hållit sig sysselsätta sedan dess.

Läs mer

Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011

Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011 Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011 «Etunimi» «Sukunimi» «Osoite» «Postinumero» «Toimipaika» BALTIKUMVÄNNERNA I KORSNÄS FÖRSAMLING RF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 STYRELSEN 2010 Årsmötet hölls den 15

Läs mer

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer.

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer. Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 5/2012 December Foto: Daniela Andersson Pink Polo!

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund höll lyckad kongress i Åbo! APRIL 2015. FOTO Daniela Andersson

Finlands Svenska Socialförbund höll lyckad kongress i Åbo! APRIL 2015. FOTO Daniela Andersson APRIL 2015 FOTO Daniela Andersson Ordförande Anna Lena Karlsson-Finne och servicedirektör Bodil Grön från Sibbo kommun stortrivdes i kniviga diskussioner om stora frågor. Finlands Svenska Socialförbund

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Max Lindholm - ny svensk ombudsman på FiF Viktigt att företagaren ser över sin framtida trygghet Framtidens

Läs mer

siktar på hållbara lösningar

siktar på hållbara lösningar Ledare Potential finns 3 1 / 2013 trafik & turism Kvarkens turism siktar på hållbara lösningar innehåll trafik & turism 1/2013 ledare armi murto 3 Aktuellt fif 4 7 kolumn Michael Lindholm 5 händelsekalender

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009 tema: teater UNGDOMS FÖRENING 2/2009 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND Barnteaterfestivalen ATLANTIS på Åland 8-11.6...7 Vaude! En vitaminkick, en upplevelse, en succé!...9 Empati Göran Sjöholm...4 Teater.fi

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Ekonomisk summering av 2011 Uppdrag: bekämpa myggen i Deje UKM 10-årsjubilerande Värdskap - att välkomna synpunkter &

Läs mer