1. Ljuskällor administrativa föreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Ljuskällor 2012 n Jäderberg Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Ljuskällor administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB (organisationsnummer ), nedan kallad SKI, ägs av SKL Kommentus AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är en inköpscentral som vid samordnad upphandling dels kan ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra myndigheter/enheter och dels kan verka som ombud åt flera myndigheter/enheter. SKI:s ramavtal är avsedda främst för kommuner, landsting, regioner och deras bolag. För mer information om SKI, gå in på SKI genomför nu en upphandling av ljuskällor för perioden SKI inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag Mål och syfte Syftet med upphandlingen är att täcka avropande myndigheters/enheters huvudsakliga behov av ljuskällor (lysrörslampor, lysrör inklusive tändare och driftdon, LED-lampor, urladdningslampor, halogenlampor, glödlampor samt säkringar) under ramavtalsperioden Omfattning Upphandlingen är indelad i fem (5) geografiska anbudsområden (se bilaga 10 - "Geografiska anbudsområden"). Anbudsgivaren kan lämna anbud för ett eller flera geografiska anbudsområden. Prövning kommer att ske per anbudsområde. Avsikten är att teckna ramavtal med högst tre (3) leverantörer i rangordning per geografiskt anbudsområde för löpande avrop. Estimerad årlig avropsvolym vid avtalsstart är cirka SEK. Denna uppskattning baserar sig på antal upphandlande myndigheter/enheter som föranmält intresse för att Utskrivet: :43 Sida 1 av 17 Refnr.: 10120

2 avropa på ramavtalen. Inga garantier lämnas för att denna inköpsvolym kommer att avropas under ramavtalsperioden. Inköpsvolymen kan därmed bli såväl högre som lägre. Ange nedan vilka geografiska anbudsområden anbudet avser (1-5). (Fritextsvar) Avropsberättigade myndigheter och enheter Ett antal avropsberättigade myndigheter/enheter har föranmält intresse för att börja avropa från ramavtalet vid avtalsstart. Andra avropsberättigade myndigheter/enheter har föranmält intresse för att börja avropa vid ett senare tillfälle. Dessa framgår av bilaga 1 - "Avropsberättigade myndigheter_enheter som föranmält intresse". Ytterligare avropsberättigade myndigheter/enheter har rätt att under avtalsperioden börja avropa från ramavtalen (se bilaga 2 - "Förteckning över avropsberättigade myndigheter_enheter"). Information om avropande myndigheter/enheter kommer löpande att lämnas av SKI. Myndigheter/enheter som har gällande upphandlade ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som på annat sätt upphandlats i samverkan med andra upphandlande myndigheter/enheter kommer inte att avropa från detta ramavtal under dessa ramavtals giltighetstid Reservationer och alternativa anbud I anbudet får inget så kallat sidoanbud eller alternativt anbud förekomma. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Accepteras kravet på att reservationer och alternativa anbud inte accepteras? (/ svar) Avtalstid Ramavtal träder i kraft från den dag det undertecknats av båda parter, dock tidigast från och med den 1 mars 2012, och löper därefter i 48 månader Upphandlingens genomförande Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs genom öppet förfarande enligt 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kommer att antas utan föregående förhandling och det är därför av största vikt att anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar ett fullständigt anbud Inlämning av anbud Endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma TendSign accepteras, med undantag för produktspecifikationer och produktkataloger. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. Produktspecifikationer och produktkataloger får insändas i pappersformat och ska då skickas i förslutet kuvert märkt "Ljuskällor 2012" till SKL Inköpscentral AB, att: n Jäderberg, Hornsgatan 15, Stockholm. Receptionen stänger kl 16:30. Försändelserna ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast sista anbudsdag. Utskrivet: :43 Sida 2 av 17 Refnr.: 10120

3 För tillgång till Visma TendSign krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på https://tendsign.com genom att klicka på länken "Lämna anbud" och därefter "Registrera nytt konto här" och följa instruktionerna. Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma TendSign support på telefon Visma TendSign support har öppet följande tider: måndag-fredag 08:00-17:00 med lunchstängt 12:00-13:00. Anbudsgivaren får genom Visma TendSign: - tillkommande information om upphandlingen - automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på https://tendsign.com, utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda. Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkänns genom att behörig företrädare för anbudsgivaren undertecknar bilaga 11 - "Anbudets underskrift", skannar in den och bifogar den med anbudet som elektronisk fil. Uppfylls kravet på avlämnande av anbud? (/ svar) Har bilagan "Anbudets underskrift" bifogats anbudet? (/ svar) Krav på anbudet Det är av yttersta vikt att anbudet innehåller efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter. Anbudsgivaren lämnar svar på frågor på anvisade platser i Visma TendSign, samt i bilaga 4 - "Varukorg". Anbudet ska vara författat på svenska. Broschyrer, tekniska beskrivningar och dylika bilagor får vara författade på annat språk. Översättning ska på begäran av SKI ombesörjas och bekostas av anbudsgivaren. Varje anbudsgivare kan endast lämna ett anbud. Anbud kan omfatta ett eller flera geografiska anbudsområden. Uppfylls krav på anbudet? (/ svar) Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma TendSign anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Utskrivet: :43 Sida 3 av 17 Refnr.: 10120

4 TendSign anbudstjänst senast sju dagar innan sista anbudsdag. Av SKI lämnade svar på frågor utgör en integrerad del av förfrågningsunderlaget Sista anbudsdag Anbud ska lämnas senast Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (/ svar) Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte Anbudsöppning Anbudsgivaren har inte rätt att själv närvara vid anbudsöppningen, men kan däremot begära att en representant från Stockholms Handelskammare närvarar. Anbudsgivare som begär att representant från Stockholms Handelskammare närvarar vid anbudsöppningen står själv för kostnaden för detta. Anbudsöppning är planerad till Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. Utskrivet: :43 Sida 4 av 17 Refnr.: 10120

5 SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till krav och tilldelningskriterier komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ i båda fritextfälten nedan. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Sekretess begärd. (Fritextsvar) Beskrivning av vilka delar av anbudet begäran om sekretess avser, samt vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut. (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Avtal med prisbilagor, uppgifter om kontaktpersoner, m.m. kommer att publiceras på Internet (publika databaser). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter/enheter. Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner, m.m. publiceras på Internet. Accepteras kravet på publicering av avtalsdokument på Internet? (/ svar) Tilldelning av ramavtal Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsbeslutet utgör inte ett bindande avtal. Bindande avtal uppkommer först vid undertecknande av ramavtalet. Ramavtal tecknas tidigast när tio dagar har gått från det att underrättelsen om tilldelningsbeslut skickades ut till anbudsgivarna Avropsförfarande Förfrågan kommer i första hand att ställas till den leverantör som ligger som nummer ett i rangordningen. Om denne inte kan leverera, ställs förfrågan till leverantör nummer två och i sista hand till leverantör nummer tre Kommersiella villkor Ramavtal Framtida ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. Avtalet kompletteras med bilagor listade i bilaga 3 - "Ramavtal - kommersiella villkor". Bindande avtal avseende denna upphandling sluts genom att SKI och antagen anbudsgivare skriver under ramavtalet. Ramavtalet innehåller detaljer avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, prisinformation, beställarstöd, administrativ service samt löpande faktura-, kredit- och reskontrahantering. Administrativ ersättning utgår med 1,25 % (exklusive mervärdesskatt) av avropsvärdet (exklusive mervärdesskatt). Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren i bilaga 3 - "Ramavtal - kommersiella villkor". Utskrivet: :43 Sida 5 av 17 Refnr.: 10120

6 Accepteras ramavtalsmallens innehåll i dess helhet inklusive samtliga bilagor? (/ svar) 1.4. Prövning och utvärdering Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg Kvalificering Vid det första steget - kvalificering - prövas om anbudsgivaren uppfyller ställda kvalificeringskrav, dvs. krav på Leverantören. Dessa är angivna som ska-krav. Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". De anbudsgivare som uppfyller kraven går vidare till steg två, övriga förkastas Övriga ska-krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga ska-krav utöver kvalificeringskraven, d.v.s. ska-krav kopplade till upphandlingsföremålet. Anbudsgivaren ska också acceptera de kommersiella villkoren angivna i bilaga 3 - "Ramavtal - kommersiella villkor". Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". De anbud som uppfyllt dessa ska-krav går vidare till steg tre, övriga förkastas Utvärdering I steg tre utvärderas kvarvarande anbud enligt principen "lägsta pris" utifrån livscykelkostnaden för respektive ljuskälla. Anbudsgivaren ska lämna priser i två (2) identiska varukorgar. I den ena varukorgen lämnas nettopriser för varje produkt. I den andra varukorgen lämnas priser med en generell rabattsats från gällande bruttoprislista. Se vidare avsnitt 4 i detta förfrågningsunderlag Bilagor Samtliga bilagor Bilaga 1 - Avropsberättigade myndigheter_enheter som föranmält intresse Bilaga 2 - Förteckning över avropsberättigade myndigheter_enheter Bilaga 3 - Ramavtal - kommersiella villkor Bilaga 4 - Indataformulär varukorg och övrigt sortiment samt LCC Bilaga 5 - Energieffektivitets-, ljuskvalitets- och livslängdskrav ljuskällor Bilaga 6 - Energieffektivitets-, ljuskvalitets- och livslängdskrav keramiska metallhalogenlampor Bilaga 7 - Allmänna bestämmelser ALOS 05 Bilaga 8 - Internationella konventioner Bilaga 9 - Frågeformulär uppföljning uppförandekod Bilaga 10 - Geografiska anbudsområden Bilaga 11 - Anbudets underskrift Bilaga 12 - Ljusflödestabell Utskrivet: :43 Sida 6 av 17 Refnr.: 10120

7 2. Ljuskällor krav på anbudsgivaren 2.1. Uteslutning av anbudsgivare Obligatorisk uteslutning enligt 10 kap. 1 LOU Enligt 10 kap 1 LOU ska en myndighet utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar: 1. deltagande i kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är anbudsgivaren en juridisk person, ska anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 1 LOU? (/ svar) Uteslutning enligt 10 kap. 2 LOU Enligt 10 kap. 2 LOU kan en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och SKI kan visa detta, 5. i något väsentligt hänseende låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. LOU. Är anbudsgivaren juridisk person, får anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3. eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Om en anbudsgivare använder underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 2 LOU. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 2 LOU? (/ svar) Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivare ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Som en del av leverantörsprövningen kontrolleras att anbudsgivare och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende sina inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter. Kontrollen görs hos Skatteverket av SKI. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna, ska anbudsgivaren, när SKI så begär, vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Utskrivet: :43 Sida 7 av 17 Refnr.: 10120

8 Kontroll avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter kommer även att göras under ramavtalsperioden. Uppfylls kravet på skatter och socialförsäkringsavgifter? (/ svar) 2.2. Juridisk ställning Bolagsregistrering Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags-, handelsbolagseller liknande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Uppfylls kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolagseller liknande register för mervärdesskatt? (/ svar) Uppfylls kravet på F-skattebevis? (/ svar) Ekonomisk stabilitet och finansiell ställning Anbudsgivare ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Om anbudsgivaren är medveten om att kravet på riskklassificering inte uppfylls, ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivaren kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. a) Anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren, trots en lägre riskklassificering, innehar motsvarande ekonomisk stabiliet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska vara minst "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag, eller företag för vilka registrering inte är obligatorisk, ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig ekonomisk kapacitet och en sådan finansiell ställning att anbudsgivaren kan fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning, revisorsintyg eller liknande intyg. Uppfylls kravet på ekonomisk stabilitet genom lägst "kreditvärdig" på Creditsafes femgradiga skala? (/ svar) Utskrivet: :43 Sida 8 av 17 Refnr.: 10120

9 Har förklaring till skälet till lägre kreditvärdighet lämnats? (/ svar) 2.3. Teknisk förmåga och kapacitet Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren ska ha en organisation med teknisk och yrkesmässig kapacitet att utföra uppdraget. För verifikation ska anbudsgivaren lämna en kortfattad företagspresentation med beskrivning av verksamheten inklusive omsättning, antal anställda och antal kunder. Uppfylls krav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet? (/ svar) Underleverantörer Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. Anbudsgivaren ska dock ansvara för underleverantörers arbete som för eget arbete. Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer. Exempel på underleverantörer som omfattas av detta är återförsäljare och transportörer. För det fall underleverantörer kommer att anlitas, ska namn och organisationsnummer på underleverantör(-er) lämnas. Kommer underleverantörer att anlitas för detta uppdrag? (Fritextsvar) Förteckning över eventuella underleverantörer. (Fritextsvar) 2.4. Miljö Miljöledning Anbudsgivare ska tillämpa dokumenterade miljöledningsrutiner, antingen i form av en gällande tredjepartscertifiering eller i form av ett eget, dokumenterat, miljöledningssystem. Som bevis för att kravet uppfylls ska anbudsgivaren bifoga antingen gällande intyg om certifiering, eller - för icke tredjepartscertifierade anbudsgivare - en beskrivning av hur anbudsgivaren arbetar med miljöledning. Exempel på dokument som beskriver anbudsgivarens miljöarbete är miljöpolicy, aktuella miljömål, genomgång av miljöaspekter, etc. Har efterfrågat material bifogats? (/ svar) 2.5. Kvalitet Kvalitetssäkring Anbudsgivaren ska själv eller genom tillverkaren av produkterna ha dokumenterade rutiner för att säkerställa: - att kraven som ställs på ljuskällorna enligt avsnitt 3 i detta förfrågningsunderlag efterlevs - att dessa ställda krav är kontrollerbara under ramavtalsperioden Utskrivet: :43 Sida 9 av 17 Refnr.: 10120

10 - att det finns en organisationsstruktur som kan garantera att kraven efterlevs Redogörelse ska finnas tillgänglig hos anbudsgivaren/tillverkaren för hur kraven följs upp, dokumenteras och rapporteras i den dagliga produktionen, det vill säga: 1. Organisation, kvalitetsansvarig, kontaktperson och andra ansvariga personer samt deras ansvarsområden. 2. Övervakningsrutiner och journalföring (till exempel regelbunden kontroll av produktkvalitet). 3. Interna rutiner för behandling och rapportering av oförutsedda avvikelser relaterade till de ställda kraven. 4. Interna rutiner för dokumentation och rapportering av planerade produktionsförändringar av den offererade produkten. 5. Rutiner för rapportering av punkterna 3. och 4. ovan till den avropande myndigheten/enheten. 6. Rutiner för dokumentation, rapportering och hantering av reklamationer/klagomål på de offererade produkterna. 7. Rutiner för spårbarhet uppströms i leverantörskedjan av de offererade produkterna i produktionen. Som bevis på kravuppfyllnad ska certifikat enligt ISO 9001, eller bevis på eget dokumenterat likvärdigt system (kvalitetspolicy, kvalitetsmål, reklamationshanteringsrutiner, eller liknande) bifogas anbudet. Certifikatet/beviset ska visa att tillverkaren av produkterna uppfyller ovan ställda krav. Har dokumentation bifogats anbudet? (/ svar) 2.6. Producentansvar Elektriska/elektroniska produkter Anbudsgivare ska uppfylla krav på producentansvar för elektriska och elektroniska produkter i enlighet med SFS 2005:209. Detta görs genom att anbudsgivaren eller tillverkaren av produkterna är ansluten till El-retur eller genom ett eget fungerande system. Anbudsgivaren eller tillverkaren av produkterna ska vara registrerad i Naturvårdsverkets EE-register. Intyg eller annan dokumentation som styrker att kraven uppfylls ska bifogas. Har dokumentation som styrker kravet på att producentansvaret för elektriska/elektroniska produkter är uppfyllt bifogats anbudet? (/ svar) Är anbudsgivaren registrerad i Naturvårdsverkets EE-register? (/ svar) Förpackningar Anbudsgivare ska uppfylla krav på producentansvar för förpackningar i enlighet med förordning 2006:1273 med senaste ändring genom att anbudsgivaren eller tillverkaren av produkterna är ansluten/anslutna till REPA-registret eller motsvarande, eller genom ett av anbudsgivaren eget upprättat fungerande system. Intyg eller annan dokumentation som styrker att kravet uppfylls ska bifogas. Utskrivet: :43 Sida 10 av 17 Refnr.: 10120

11 Har dokumentation som styrker kravet på att producentansvaret för förpackningar är uppfyllt bifogats anbudet? (/ svar) Utskrivet: :43 Sida 11 av 17 Refnr.: 10120

12 3. Ljuskällor kravspecifikation 3.1. Andel offererade produkter Samtliga produkter i varukorgen (se bilaga 4) ska offereras för varje geografiskt anbudsområde anbudet avser. Uppfylls kravet på att samtliga produkter i varukorgen enligt bilaga 4 offereras per geografiskt anbudsområde? (/ svar) 3.2. Produktkvalitet Miljökrav Samtliga produkter ska uppfylla miljökrav enligt RoHS-direktivet. Uppfylls miljökrav enligt RoHS-direktivet? (/ svar) Produktstandard Samtliga produkter ska vara försedda med CE-märkning. Produktspecifikation (produktblad, produktkatalog eller motsvarande) med beskrivning av samtliga efterfrågade produkter ska bifogas anbudet. Aktuella produktspecifikationer och övrig produktinformation ska löpande finnas tillgängligt på anbudsgivarens hemsida. Uppfylls krav på CE-märkning? (/ svar) Har produktspecifikation (produktblad, produktkatalog eller motsvarande) bifogats anbudet? (/ svar) Livslängd För livslängdskrav, se bilaga 5. För lysrör anges livslängden som service life, dvs. 10 % lampbortfall och 10 % ljusnedgång. För kompaktlysrör, lysrörslampor (lågenergilampor), halogenlampor och LED-lampor (dvs. ljuskällor med inbyggt förkopplingsdon) anges livslängden i medellivslängd (= 50 % av ljuskällorna förväntas ha slocknat). För tändare används h (utan wattstyrka) i LCC-beräkningen Ljusflöde Ljuskällor efterfrågas i den wattstyrka som anges för respektive produkt i varukorgen (se bilaga 4). Avvikelser i watt accepteras om offererad produkt uppfyller övriga krav på produkten samt motsvarar efterfrågad produkt i ljusflöde enligt tabell i bilaga 12. Avvikande wattstyrka anges i varukorgens (bilaga 4) kolumn "Anbudsgivarens kommentar". Wattstyrka i LCC-kalkyl för "Varukorg" och för "Övrigt sortiment" kommer i utvärderingen att justeras till angivet alternativt wattal Krav på energieffektivitet, ljuskvalitet och livslängd - ljuskällor Utskrivet: :43 Sida 12 av 17 Refnr.: 10120

13 Samtliga offererade produkter ska uppfylla energieffektivitets-, ljuskvalitets- och livslängdskrav enligt specifikation i bilaga 5. Energikrav: Energiklass ska finnas deklarerad på förpackningen i enlighet med Energimärkningsdirektivet 98/11/EC. Ljuskvalitet: Färgåtergivningsindex (Ra) ska enligt Ekodesigndirektivet och Förordning 245/2009, bilaga III finnas i produktinformationen på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som leverantören finner lämpliga. Livslängd: Kraven ska vara uppfyllda enligt mätningar enligt nedanstående standarder, alternativt annat likvärdigt bevis: - Lysrör: EN Kompaktlysrör: EN Lysrörslampor (lågenergilampor): EN 60969:1993 med ändringar A1:1993, A2: Halogenlampor: EN 60357:2003 med ändringar A1: LED-lampor: 34A/134/CD IEC Ed 1 eller enligt Belysningsbranschens rekommendationer. Rekommendationer kring livslängds- och ljusutbytesangivelser för LED-moduler (2008) eller enligt IES LM 79 och 80. Under anbudsprövning kommer verifikationer på uppfyllande av krav på energieffektivitet enligt bilaga 5 att stickprovsvis begäras in. Anbudsgivaren ska inom fem (5) arbetsdagar inkomma med begärda uppgifter. I annat fall kommer anbudet att förkastas. Därutöver kommer verifikationer att stickprovsvis begäras in under ramavtalsperioden. Uppfylls kraven enligt bilaga 5? (/ svar) Krav på energieffektivitet, ljuskvalitet och livslängd - keramiska metallhalogenlampor Keramiska metallhalogenlampor ska uppfylla kraven i Ekodesignförordningen 245/2009, tabell 10, fas 3 (bilaga 6). Kraven ska uppfyllas enligt mätningar enligt SS-EN eller likvärdigt. Under anbudsprövning kommer verifikationer på uppfyllande av krav på energieffektivitet enligt bilaga 6 att stickprovsvis begäras in. Anbudsgivaren ska inom fem (5) arbetsdagar inkomma med begärda uppgifter. I annat fall kommer anbudet att förkastas. Därutöver kommer verifikationer att stickprovsvis begäras in under ramavtalsperioden. Uppfylls kraven enligt bilaga 6? (/ svar) 3.3. Beställning Beställningar från kund ska kunna ske skriftligt till leverantör via post, e-post, fax eller webb. Om kund har e-handelssystem ska beställningar kunna ske via det. Beställningar från kund ska även kunna ske via telefon. Uppfylls krav på hantering av beställningar? (/ svar) 3.4. Leveranser Utskrivet: :43 Sida 13 av 17 Refnr.: 10120

14 Generell leveranstid Produkter som beställs senast kl 12:00 dag ett (1) ska levereras till av beställaren angiven plats senast kl 16:00 dag tre (3) om detta är en vardag. Vid speciella behov kan överenskommelse om annan leveranstid fattas mellan myndighet/enhet och leverantör. Uppfylls krav på leveranstid? (/ svar) Fraktkostnad Samtliga beställningar över 500 SEK (exklusive mervärdesskatt) ska levereras fraktfritt (INCOTERMS DDP 2010). För beställningar under 500 SEK (exklusive mervärdesskatt) har leverantören rätt att ta ut en fraktkostnad på högst 250 SEK (exklusive mervärdesskatt). Ange fraktkostnad (exklusive mervärdesskatt) för beställningar under 500 SEK (exklusive mervärdesskatt). Utvärderas ej. (Linjär skala) Enhet: sek : 250, Produktpris Varukorg För produkterna i varukorgen (se bilaga 4) ska nettopris (exklusive mervärdesskatt) anges för varje geografiskt anbudsområde anbudet avser. Priserna ska omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av i ramavtalet nämnda åtaganden Övrigt sortiment Anbudsgivaren ska för "Övrigt sortiment" (se bilaga 4) lämna en generell rabatt på av anbudsgivaren officiellt publicerad, vid sista datum för anbudsinlämnande gällande, bruttoprislista för den kategori kunder som upphandlingen avser. Speciellt framtagna bruttoprislistor för denna upphandling accepteras ej. Länk till relevant elektronisk prislista ska bifogas anbudet. Har prislista eller länk till elektronisk prislista bifogats anbudet? (/ svar) 3.6. Service, utbildning, tillgänglighet Kundservice Anbudsgivaren ska ha en bemannad kundservicefunktion som minst är öppen helgfri vardag 08:00-16:00, med möjlighet till en timmes lunchuppehåll. Personalen i kundservicefunktionen ska vara väl insatt i anbudsgivarens sortiment och ramavtalens innehåll och tillämpning. Uppfylls krav på kundservicefunktionens kompetens och öppettider? (/ svar) Utskrivet: :43 Sida 14 av 17 Refnr.: 10120

15 Ange kundservicefunktionens öppettider. (Fritextsvar) Ramavtalsansvarig Anbudsgivaren ska ha en utpekad person som ansvarig för ramavtalet. Ramavtalsansvarig ska vara tillgänglig för uppföljning av ramavtalet, både gentemot SKI och gentemot avropsberättigade myndigheter/enheter. Uppfylls krav på utpekad ramavtalsansvarig? (/ svar) Ramavtalsansvarigs namn och kontaktuppgifter. (Fritextsvar) Utbildning och rådgivning Anbudsgivaren ska vid behov tillhandahålla resurser för utbildning av avropande myndighets/enhets personal. Utbildningen ska vara översiktlig och beröra områdena belysningsteknik, kostnadseffektivt val av ljuskällor samt miljö- och säkerhetskrav eller likvärdig utbildning. Vid behov ska även anbudsgivaren fungera som strategisk rådgivare och rekommendera val av ljuskällor utifrån avropande myndighets/enhets krav och önskemål. Uppfylls kravet på tillhandahållande av resurser för utbildning och rådgivning? (/ svar) 3.7. Uppföljning Avropande myndighet/enhet Anbudsgivaren ska kostnadsfritt var sjätte (6) månad till avropande myndigheter/enheter presentera statistik i bearbetningsbart PDF- eller Excelformat. Statistiken ska innehålla: Fakturerade avrop (belopp och antal) per produkt och per beställande enhet. Uppfylls krav på uppföljning gentemot avropande myndigheter/enheter? (/ svar) SKI Anbudsgivaren ska månadsvis till SKI presentera statistik över fakturerade avrop totalt per avropande myndighet/enhet (organisationsnummer) som underlag för debitering av administrativ ersättning. Uppfylls kravet på uppföljning gentemot SKI? (/ svar) 3.8. Särskilda kontraktsvillkor Sociala och etiska krav Leverantören ska ha rutiner för att produktionen av de varor som levereras under ramavtalstiden sker under sådana förhållanden som är förenliga med grundläggande Utskrivet: :43 Sida 15 av 17 Refnr.: 10120

16 arbetsvillkor, i leverantörskedjan. I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta standard som gäller. Varor som levereras ska producerade under förhållanden som är förenliga med: ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) (se bilaga 8). FN:s barnkonvention artikel 32, den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön samt det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Under ramavtalssperioden har SKI rätt till insyn och rätt att kontrollera och rapportera kring leverantörens uppföljning av de sociala kraven. Leverantören ska utan anmodan inom sex (6) månader efter avtalsstart inkomma med svar på det frågeformulär som bifogas, om hur man lever upp till sociala krav i leverantörskedjan (bilaga 9). Om avvikelser uppdagas, ska leverantören inom den tidsfrist som parterna kommer överens om, vidta åtgärder till förbättringar enligt en handlingsplan. Om åtgärder inte vidtas inom avtalad tid, kommer detta betraktas som att leverantören väsentligen har brutit mot avtalet och SKI kan komma att häva ramavtalet Elektronisk fakturering Anbudsgivaren ska tillhandahålla elektronisk fakturering om avropande myndighet/enhet så önskar. Översändandet av fakturor i elektronisk form ska ske i enlighet med SFTI-standard, Affärsprocess 6, eller i annat format som avropande myndighet/enhet och anbudsgivare överenskommer om. Driftstart och detaljerade specifikationer avseende elektronisk fakturering överenskommes mellan anbudsgivaren och avropande myndighet/enhet. Avropande myndighet/enhet ska medverka till att elektronisk fakturering införs genom att tillhandahålla nödvändig information. Elektronisk fakturering ska kunna tillhandahållas tre (3) månader efter att avropande myndighet/enhet framfört önskemål om detta. Anbudsgivaren har inte rätt att ta ut någon extra avgift för framtagande eller distribution av elektronisk fakturering. Uppfylls krav på elektronisk fakturering? (/ svar) Utskrivet: :43 Sida 16 av 17 Refnr.: 10120

17 4. Ljuskällor utvärdering 4.1. Utvärdering av anbud Utvärdering sker per geografiskt anbudsområde enligt nedan. Varukorgen: LCC-beräkning enligt grundförutsättningar i angivna i bilaga 4 genomförs på nettopris, angiven effekt och angivna livslängder för samtliga produkter i varukorgen. En vägd total livscykelkostnad fås fram för varukorgen. Total livscykelkostnad för varukorgen vägs till 85% av totalt anbudspris. Övrigt sortiment: Angivet bruttopris (från publicerad prislista) minus angiven rabatt i procent för samtliga produkter i varukorgen utgör nettopris för anbudsgivarens övriga sortiment. LCC-beräkning enligt grundförutsättningar angivna i exemplet i bilaga 4 - "Varukorg" genomförs på bruttopris minus rabatt och angivna livslängder för samtliga produkter i varukorgen som underlag för utvärderingen av övrigt sortiment. Total livscykelkostnad för övrigt sortiment vägs till 15% av totalt anbudspris Totalpris Den anbudsgivare som i ett geografiskt anbudsområde erhåller lägsta viktade totala LCC-kostnaden kommer att antas. Utskrivet: :43 Sida 17 av 17 Refnr.: 10120

18 Bilaga 1 Upphandlande myndigheter/enheter som föranmält intresse Arjeplogs kommun Bjuvs kommun Borås stad Byggebo i Oskarshamn AB Dalslandskommunernas kommunalförbund Dorotea kommun Elmia AB Enköpings kommun Halmstads kommun Hammarö kommun Huddinge kommun Håbo kommun Höganäs kommun Jönköpings kommun Karlshamns kommun Laholms kommun Laholmshem AB Landstinget Gävleborg Leksands kommun Lessebo kommun Lidingö stad Micasa Fastigheter i Stockholm AB Mora kommun Nyköpings kommun Nynäshamns kommun Nässjö kommun Perstorps kommun Region Gotland Region Skåne Koncerninköp Rättviks kommun Solna kommun Sävsjö kommun Tomelilla kommun Trelleborgs kommun Tyresö kommun Vara kommun Vetlanda kommun Älvsbyns kommun Ängelholms kommun Örnsköldsviks kommun Östhammars kommun Övertorneå kommun

19 Bilaga 10a Geografiska anbudsområden Kommun Län Område Arjeplog Norrbottens län 1 Arvidsjaur Norrbottens län 1 Boden Norrbottens län 1 Gällivare Norrbottens län 1 Haparanda Norrbottens län 1 Jokkmokk Norrbottens län 1 Kalix Norrbottens län 1 Kiruna Norrbottens län 1 Luleå Norrbottens län 1 Pajala Norrbottens län 1 Piteå Norrbottens län 1 Älvsbyn Norrbottens län 1 Överkalix Norrbottens län 1 Övertorneå Norrbottens län 1 Bjurholm Västerbottens län 1 Dorotea Västerbottens län 1 Lycksele Västerbottens län 1 Malå Västerbottens län 1 Nordmaling Västerbottens län 1 Norsjö Västerbottens län 1 Robertsfors Västerbottens län 1 Skellefteå Västerbottens län 1 Sorsele Västerbottens län 1 Storuman Västerbottens län 1 Umeå Västerbottens län 1 Vilhelmina Västerbottens län 1 Vindeln Västerbottens län 1 Vännäs Västerbottens län 1 Åsele Västerbottens län 1 Bollnäs Gävleborgs län 2 Gävle Gävleborgs län 2 Hofors Gävleborgs län 2 Hudiksvall Gävleborgs län 2 Ljusdal Gävleborgs län 2 Nordanstig Gävleborgs län 2 Ockelbo Gävleborgs län 2 Ovanåker Gävleborgs län 2 Sandviken Gävleborgs län 2 Söderhamn Gävleborgs län 2 Berg Jämtlands län 2 Bräcke Jämtlands län 2 Härjedalen Jämtlands län 2 Krokom Jämtlands län 2 Ragunda Jämtlands län 2 Strömsund Jämtlands län 2

20 Åre Jämtlands län 2 Östersund Jämtlands län 2 Härnösand Västernorrlands län 2 Kramfors Västernorrlands län 2 Sollefteå Västernorrlands län 2 Sundsvall Västernorrlands län 2 Timrå Västernorrlands län 2 Ånge Västernorrlands län 2 Örnsköldsvik Västernorrlands län 2 Avesta Dalarnas län 3 Borlänge Dalarnas län 3 Falun Dalarnas län 3 Gagnef Dalarnas län 3 Hedemora Dalarnas län 3 Leksand Dalarnas län 3 Ludvika Dalarnas län 3 Malung Dalarnas län 3 Mora Dalarnas län 3 Orsa Dalarnas län 3 Rättvik Dalarnas län 3 Smedjebacken Dalarnas län 3 Säter Dalarnas län 3 Vansbro Dalarnas län 3 Älvdalen Dalarnas län 3 Arvika Värmlands län 3 Eda Värmlands län 3 Filipstad Värmlands län 3 Forshaga Värmlands län 3 Grums Värmlands län 3 Hagfors Värmlands län 3 Hammarö Värmlands län 3 Karlstad Värmlands län 3 Kil Värmlands län 3 Kristinehamn Värmlands län 3 Munkfors Värmlands län 3 Storfors Värmlands län 3 Sunne Värmlands län 3 Säffle Värmlands län 3 Torsby Värmlands län 3 Årjäng Värmlands län 3 Ale Västra Götalandsregionen 3 Alingsås Västra Götalandsregionen 3 Bengtsfors Västra Götalandsregionen 3 Bollebygd Västra Götalandsregionen 3 Borås Västra Götalandsregionen 3 Dals-Ed Västra Götalandsregionen 3 Essunga Västra Götalandsregionen 3 Falköping Västra Götalandsregionen 3 Färgelanda Västra Götalandsregionen 3 Grästorp Västra Götalandsregionen 3 Bilaga 10a

Bevakning och larmtjänster 2012

Bevakning och larmtjänster 2012 Förfrågningsunderlag 2012-09-21 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bevakning och larmtjänster 2012 Fredrik Björnström 10153 Sista anbudsdag: 2012-10-31 17:00 Symbolförklaring:

Läs mer

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012 Förfrågningsunderlag 2013-10-18 Upphandlande organisation Upphandling Städredskap och rengöringsmedel 2012 Sten Algotson 10122 Sista anbudsdag: 2012-03-28 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-04-14 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Entrémattor 2014 Jan Jäderberg 10237 Sista anbudsdag: 2014-05-26 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-02-29 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Elenergi 2013 Jan Jäderberg 10173 Sista anbudsdag: 2012-04-13 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-01 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster 2011-2 Frida Haag 10209 Sista anbudsdag: 2012-10-31 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Bekräftelse och redovisning av krav

Bekräftelse och redovisning av krav Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/021015 Bilaga 1 Bekräftelse och redovisning av krav Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Anbudsinbjudan.

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer