Den första grekiska boken i Rom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den första grekiska boken i Rom"

Transkript

1 STAFFAN FOGELMARK Den första grekiska boken i Rom Boktryckarkonsten var bara ett decennium gammal när grekisk text för första gången dök upp i en tryckt bok. År 1465 tryckte Johann Fust och Peter Schöffer i Mainz Ciceros De officiis och Paradoxa Stoicorum, och samma år gav Konrad Sweynheym och Arnold Pannartz i Subiaco ut kyrkofadern Lactantius. Båda dessa böcker har inslag av grekisk text, men det är inte helt klart vilken av dem som kom först. Däremot står det klart, att den första grekiska boken är Konstantin Lascaris' grekiska grammatik Epitome, tryckt av Dionysius Paravisinus i Milano Allt fler tryckare gav sig i slutet av 1400-talet i kast med att trycka grekiska böcker. Några av de mest framgångsrika är kända namn: Lorenzo di Alopa i Florens, Aldus Manutius i Venedig, och den kanske främste av dem alla, om man ser till kvalitet hellre än till kvantitet, kretensaren Zacharias Kallierges, även han verksam i Venedig. Det blev också han som efter växlande öden och under egendomliga förhållanden kom att trycka den första grekiska boken i Rom år 1515, en edition av den grekiske poeten Pindaros' epinikier (segerhymner). Inte bara antikens greker, utan även romarna hyllade Pindaros som den störste av alla lyriker; det räcker kanske att hänvisa till orden i Horatius' välkända ode 4:2 ("Pindarum quisquis studet aemulari..."). Pindaros' mest berömda dikter då som nu var just dessa segerhymner till deltagare i de stora panhellenska idrottsspelen i Olympia, Delphi och andra platser, men trots att dikterna var beställningsverk handlade de föga om segraren och hans prestationer på arenan, utan fastmer om det mänskliga livets storhet men också dess bräcklighet, oftast mot en bakgrund hämtad ur den rika grekiska mytologin. Pindaros' dikter anses vara svåra både språkligt och innehållsligt och har lockat ett oändligt antal uttolkare genom seklerna. Folke Sandgren är en av de få svenskar som har lämnat vetenskapligt bidrag till förståelsen av Pindaros. I det följande skall dock inte dikterna diskuteras, utan den romerska editionens tillkomst och märkliga bakgrund ur ett bok- och kulturhistoriskt perspektiv. Men först några ord om varför denna edition är av så stor betydelse för pindarosforskningen. Editioprinceps av Pindaros lämnade Aldus' officin 1513 och byggde till stor del på mindre goda handskrifter och har därför inte haft så stor betydelse i textens historia. Men redan två år senare kom den edition som är den enda som av forskarna hedrats med en särskild benämning efter platsen för dess

2 372 STAFFAN FOGELMARK tillkomst: editio Romana. Zacharias Kallierges står som tryckare, men av allt att döma var han i egenskap av kunnig grecist även utgivare av texten. Hans edition kom att bli normgivande under 300 år och behandlas ännu i våra dagar som likvärdig med handskrifterna: vi tvingas konstatera, att det finns läsarter i Kallierges' edition som är okända för samtliga de till vår tid drygt 200 bevarade handskrifterna. Kallierges förefaller alltså ha haft tillgång till en eller flera handskrifter som nu är förlorade och som bjudit en delvis annorlunda text (alternativet, att utgivaren själv emenderat texten kan vi av vissa ej här redovisade skäl avvisa som mindre troligt). Eftersom editionen 1515 är av så stor betydelse för textens historia och rätta lydelse har många forskare ägnat möda åt att studera den och försökt att fastställa dess bakgrund. Därvidlag har rent kaos uppstått. Forskarna har t.o.m. tagit heder och ära av varandra med beskyllningen, att motståndaren inte ens kan läsa innantill. Vad ingen av dem har anat, än mindre sett, är att ett antal ark har satts om på ett sådant sätt, att texten fluktuerar. Det som gör saken ännu mer problematisk är, att de ark som alltså finns i två varianter med delvis olika text, i praktiken skapar ett mycket större antal varianter av editionen, eftersom tryckaren enligt tidens sed inte kasserade den första varianten, utan blandade ark från båda tryckningarna fritt. Antalet skiljaktiga exemplar av boken kan därför vara nästan hur stort som helst. Man bör hålla i minnet att det som krävde den största kapitalinsatsen i boktryckarkonstens barndom inte var kostnaden för att skära, gjuta och sätta typerna; den tunga bördan var kostnaden för papperet, och tryckaren kunde inte lättvindigt slänga investerat kapital i soptunnan. Priset på böcker sattesju också vanligen efter antalet ark. De forskare som beskyllt varandra för att inte ens kunna läsa innantill har inte insett, att deras respektive exemplar av editionen av allt att döma haft olika kombinationer av variantarken. Som ett belysande exempel kan nämnas, att de första tio exemplar jag kollationerade allesammans hade olika uppsättningar av variantarken. Var och en kan förstå, hur problematiskt det blir att föra en vetenskaplig diskussion med en kollega under sådana förhållanden. Men ganska många exemplar (nära 40%) har faktiskt samma uppsättning av variantarken (nämligen enbart den omsatta texten), och då är väl allt frid och fröjd, om två eller flera forskare råkar ha likalydande texter framför ögonen? Inte alls - situationen är då om möjligt ännu mer bedräglig, eftersom de då inte ens får skäl att misstänka, att det kan vara något fel med texten och att det finns en mängd läsartsvarianter som är och förblir okända för dem. Jag forskar sedan några år i dessa och en rad andra minst lika intressanta problem kring editionen. Under resor till ett sextiotal bibliotek utomlands har jag kollationerat 80 exemplar samt brevledes samlat in de viktigaste data från ytterligare 100 exemplar. Det totala antalet insamlade data rör sig kring , vilka kommer att ligga till grund för en monografi med tvärveten-

3 DEN FÖRSTA GREGISKA BOKEN I ROM 373 OAYMPIA.. NEMEA. rinaapor, PYOIA. I20MIA. Mfji <^Hy»'erw? T«-Aotieif a<vtv*fvj pet Zachan ' am ^Ä? Calergf Cretenfem per miflu &*D* N»Leoni's»X*Pont + Max» cacriamconch" tione,utneqms a ius per quinquennium hos impnmerc autuenunclarelibrospoffitmt^qufrccus fccerit Jsab uni uerfa dei&clefiatoto orbeterrarum expers excommunica skaplig inriktning (grekisk textkritik och analytisk bibliografi). Dessa ting är dock alltför speciella för att avhandlas här. Istället vill jag försöka sätta in editionen i dess historiska kontext, vilken är av ett mer allmänt och icke ringa kulturhistoriskt intresse. När Kallierges dök upp i Rom hade han en skiftande karriär bakom sig. Han föddes troligen 1473 i Rethymnon på Kreta (eller Candia som ön hette i det samtida venetianska imperiet). Hans anor gick tillbaka till de bysantin-

4 374 STAFFAN FOGELMARK ska kejsarna, ett faktum som förklarar hans val av boktryckarmärke, en krönt dubbelörn med en sköld bärande hans initialer. Som så många andra greker sökte han sig till Venedig, dit han kom på 1490-talet och började en verksamhet som kopist och kalligraf. Tillsammans med en annan kretensare och kollega, den framgångsrike bokhandlaren och kopisten Nicholas Vlastos, började han att trycka grekiska böcker finansierade av den senare. Denna verksamhet pågick under två år ( ) och resulterade i fyra inkunabler, som anses höra till de mest superba tryck som någon officin frambragt. Som exempel på Kallierges' höga ambitioner kan nämnas, att han är den ene av två inkunabeltryckare som tryckte text inte bara i svart och rött, utan även i guld (den andre var Erhard Ratdolt). Är 1501 förefaller Kallierges ha flyttat till Padova och återgått till sin verksamhet som kopist, men 1509 är han tillbaka i Venedig igen, där han med nya men mindre eleganta grekiska typer än tidigare trycker tre små volymer, en furstespegel samt två gudstjänstböcker för den ortodoxa kyrkan. Året därpå bröt krig ut mellan Venedig och dess fiender i norr, och Kallierges liksom kollegan Aldus upphörde att trycka under ett par år. Kallierges lade ner verksamheten helt och sålde sina typer till Giunta i Florens, som började använda dem Gjutverktygen till typerna 1509 måste Kallierges dock ha haft kvar, ty den 13 augusti 1515 färdigställer han i Rom den pindarosedition som skulle bli av så stor vikt. Helt bortsett från dess textkritiska betydelse är bokens tillkomsthistoria så intressant, att den förtjänar en närmare presentation. Är 1513 hade Rom fått en ny påve, Leo X, som kom att inaugurera en kort men intensiv kulturell guldålder i Rom, vilken dessvärre avbröts vid hans död Det starka intresse för konst, litteratur och kultur - särskilt grekisk sådan - som den 37-årige påven visade är inte ägnat att förvåna, när man inser vem han var: Giovanni de' Medici, som var hans rätta namn, var andre son till Lorenzo de' Medici, bättre känd som "Lorenzo II Magnifico", en av renässansens mest lysande personligheter. I sin fars hem i Florens hade Giovanni som yngling fått möta Michelangelo, Poliziano, Pico della Mirandola och många andra av den italienska renässanskulturens största andar. Det var också där han först kom i kontakt med det grekiska språket och den grekiska litteraturen. En ofta sedd gäst i hemmet var Janus Lascaris, en av den tidens mest framstående hellenister, som fadern Lorenzo sände på två resor till Grekland för att förvärva grekiska handskrifter till sitt bibliotek. Lascaris' ställning som grecist bland renässansens lärde framgår kanske av, att han blev lärare i klassisk grekiska åt en rad framstående humanister, bl. a. Erasmus av Rotterdam, Guillaume Budé och den kommande stjärnan bland Italiens grecister, kretensaren Marcus Musurus, för senare tiders boksynta kanske mest känd som den främste utgivaren av grekiska böcker hos Aldus i Venedig. När Leo X tillträtt påvestolen 1513 tog han snabbt kontakt med Lascaris

5 DEN FÖRSTA GREGISKA BOKEN I ROM 375 och bjöd in honom till Rom för att diskutera bästa sättet att göra en insats för den grekiska kultur han själv sedan länge hänförts av. På Lascaris' inrådan beslöt Leo att inrätta en grekisk skola i Rom, ett collegium (andra benämningar som dyker upp i samtida referenser är gymnasium, lyceum och academia), i vilket ynglingar, både greker och icke-greker, skulle få grundlig skolning i grekiskt språk och litteratur; dessutom skulle de förkovras i latin och romersk litteratur. Som lärare i latin utsågs en god vän till Lascaris, poeten och humanisten Benedetto Lampridio från Cremona, en man som kom att spela en viss roll vid tryckningen av Kallierges' edition av Pindaros två år senare. Det förefaller också ha varit vid mötet med Lascaris som tanken först uppkom att inrätta en grekisk press i anslutning till kollegiet, på vilken man skulle trycka grekiska böcker som kunde användas i den pedagogiska verksamheten. Lascaris utsågs att formulera statuterna för kollegiet och att vara dess ledare. Eftersom Lascaris vid den tiden till stor del fungerade som diplomat och sändebud mellan olika länder, var det nödvändigt att utse en annan person som professor i grekiska. Valet föll på en av Lascaris' tidigare elever, den ca 25 år yngre Marcus Musurus. Musurus ägde utmärkta meriter som lärare. Han hade innehaft professurer i grekiska både i Padova och Venedig; särskilt i Padova hade han firat triumfer och dragit till sig elever och åhörare ända från Tyskland och Holland med sina föreläsningar (bl.a. över Pindaros), t.ex. Johannes Cuno och Erasmus. Samtidigt hade han hunnit med att ge ut en lång rad grekiska författare hos Aldus; av visst intresse i detta sammanhang är, att det finns starka skäl att tillskriva honom den aldinska editio princeps av Pindaros 1513 som nämnts ovan. Men Aldus var inte den ende tryckare han bistod. Den första och därtill mest berömda bok som Kallierges tryckte, när han satte upp sin första press i Venedig 1499, var det bysantinska lexikonet Etymologicon Magnum. Företalet till boken skrevs av Musurus, och av allt att döma var han även dess utgivare. Med tanke på vad som nu kom att inträffa i Rom kan det vara värt att notera, att det sedan länge rådde en varm vänskap mellan Musurus och Kallierges, bägge med rötter på Kreta. I ett brev till en tredje person kallar Kallierges Musurus för "sin bror", och samma benämning använder även Musurus om Kallierges i ett brev till honom ett brev från 1508 ger Erasmus en behagfull interiör från en middag hemma hos Musurus och låter oss ta del av skämten vid bordet; deltagare i middagen var även Kallierges, iuvenis eximie doctus (Kallierges bör då ha varit omkring 35 och Musurus ett par år äldre). Det är nog inte orimligt att förmoda, att när Musurus tillträdde professuren i Padova 1503, återknöt han också närmare kontakt med vännen Kallierges, som hade lämnat Venedig och flyttat dit två år tidigare. Nu skulle de mötas igen, men i Rom. I augusti 1513 gav Leo X en av sina sekreterare, den lärde humanisten Pietro Bembo, i uppdrag att skriva till Musurus och be honom välja ut tio

6 376 STAFFAN FOGELMARK eller tolv välbegåvade ynglingar i Grekland, vilka skulle få komma till kollegiet i Rom. Så skedde, och vi känner namnen på dem, men få av dem gjorde sig senare kända i lärdomens annaler; den mest kände är Nicholas Sophianos. Men begåvade studenter från andra håll stötte till; bland de mer kända är Lazare de Baif, Jean de la Forest och Christophe de Longueil. När Musurus tog emot Bembos brev höll han just på att lägga sista handen vid editioprinceps av Platon, som lämnade Aldus' press i september Mycket lägligt hade Aldus dedicerat sin Platon till den nyutnämnde påven, och i utgivaren Musurus' långa och berömda dedikationsdikt till Platon (men i nästan lika hög grad till Leo X), figurerar Leos nyinrättade grekiska collegium på ett framträdande sätt, om vilket Musurus även uttrycker en hoppfull förmodan, att "Athen skall gå en ny ungdom till mötes i Rom, sedan det bytt ut Ilissos mot Tibern." Leo fann ett hem för sitt grekiska collegium på Quirinalen, närmare bestämt i Angelo Coloccis villa som tidigare tillhört Pomponio Leto. Colocci - poet, humanist och sekreterare till mer än en påve - var inte bara en eldsjäl för grekisk litteratur, utan också en av de ledande personerna i de litterära kretsar som stod den synnerligen litterate Leo X nära; andra framstående humanister, poeter och lärde i dessa kretsar var Jacopo Sadoleto, Pietro Bembo, Cornelio Benigno, Benedetto Lampridio, Paolo Giovio, Jacopo Sannazaro och Scipione Forteguerri (eller Carteromachus, som han föredrog att kalla sig i grekiska sammanhang; han var ju en av grundarna av Aldus' Neacademia i Venedig). Det var också i Coloccis villa som den nya grekiska pressen etablerades och började trycka "in gymnasio Mediceo ad Caballinum montern", som det heter i den latinska kolofonen i två av dess tryck, dock inte förrän Det visade sig nämligen svårare än man trott att etablera en grekisk press i en stad där ingen funnits tidigare. Det är här Kallierges kommer in, eller snarare borde ha kommit in, ty det är tydligt att hans namn dök upp på ett tidigt stadium. Den 15 maj 1511 skrev Angelo Colocci till sin vän Carteromachus (då i Venedig eller Bologna), att två romerska bokhandlare, Giacomo Mazzocchi och "Mercurio" (Evangelista Tosini) hade planer på att trycka grekiska böcker i Rom och nu sökte sättare, och han nämner att han fått ett tips om "den Zacharias som gjorde Etymologicon" och ber Carteromachus att förhöra sig närmare om denne. Om det var så, att Colocci och Carteromachus själva välvde planer på att etablera den första grekiska pressen i Rom, bör nyheten om de två bokhandlarna ha oroat dem. Detta rann dock ut i sanden, och även Leos nystartade collegium mötte vissa initialsvårigheter, eftersom Lascaris ofta var borta från Rom och Musurus inte anlände förrän 1516 och dessvärre avled året därpå. För ett par decennier sedan publicerade dock Manoussos Manoussakas ny evidens som oväntat visade, att undervisningen likväl kom igång betydligt tidigare är man trott, redan i februari 1514, och med ett överraskande namn som

7 DEN FÖRSTA GREGISKA BOKEN I ROM 377 lärare: Zacharias Kallierges. Med tanke på att Kallierges var känd som tryckare av grekiska böcker men ej som lärare och grecist (ehuru "eximie doctus", enligt Erasmus), ligger det nära till hands att i hans utnämning till lärare också ana en underliggande förhoppning från Leo, att Kallierges även skulle hjälpa honom att förverkliga tanken på en grekisk press. Av det blev slätt intet: Kallierges tryckte aldrig några böcker på pressen i Coloccis hus, även om man fortfarande i den bibliografiska litteraturen ofta möter det motsatta påståendet. Sanningen är, att man inte vet vem som var kollegiets tryckare: samtliga sju böcker som lämnade kollegiepressen under dess korta livstid 1517-ca 1519 är osignerade. Det bästa förslaget hittills är Anthony Hobsons väl underbyggda teori, att den okände tryckaren var Vittore Carmelio, som tros ha varit Kallierges' förman i Rom, men som lockats över av Angelo Colocci mot bra betalning. En sak är klar: Kallierges' grekiska typsnitt kom aldrig över tröskeln till kollegiepressen, utan man använde den grekiska typ som Lascaris hade skapat på 1490-talet och med vilken Lorenzo di Alopa i Florens hade tryckt de grekiska editioner Lascaris ederade åt honom. Det kan nämnas i förbigående, att det faktum att Laskaris' grekiska typ kom till användning i två både kronologiskt och geografiskt olika sammanhang har lurat även ansedda bibliografer (t.ex. Dennis E. Rhodes), som fört ett par av kollegiepressens böcker till inkunabelperioden, eftersom de saknar uppgift om ursprung. När kollegiepressen äntligen kom igång och avlät sin första bok någon gång efter den 7 september 1517, hade Kallierges redan tryckt fem grekiska böcker på den nya press han satte upp i Rom. Vi vet inte hur det gick med hans undervisning vid Leos collegium, men det är svårt att tänka sig att han kan ha hunnit med båda verksamheterna samtidigt. Av kolofonen till hans Pindaros av den 13 augusti 1515 framgår klart, att den inte har något att göra med Leo X, Lascaris, kollegiepressen eller Colocci. Tvärtom sägs där, att boken trycktes i Agostino Chigis villa, och att den berömde bankiren även bekostat tryckningen; dessutom upplyses om, att det hela skett med den lärde Cornelio Benigno från Viterbo som tillskyndare. Agostino Chigi är inte känd för många i vår tid, men han var sin samtids Rockefeller, eller kanske snarare en italiensk Fugger. Hans närmast ofattbara rikedom hade sin bas i de alungruvor han arrenderat från påvestolen 1501, och på samma sätt som han hade varit nära vän med en rad påvar blev han snart en av Leos närmaste: inför Leos installation 1513 lät Chigi resa en magnifik triumfbåge, i vilken marmorstatyerna var utbytta mot levande människor. Chigi hade kontor i en rad europeiska städer, och vid hans dörr väntade inte bara ädlingar och makthavare från Rom och Italien - till staten Venedig lånade han ut dukater - utan även dignitärer från Spanien, Frankrike och Tyskland; t.o.m. Sultanen bonade om hans gunst. Han hade anställda och mer än hundra skepp seglande på haven. Och liksom sin vän Leo hade han en stark faiblesse för konst och humanis-

8 378 STAFFAN FOGELMARK tisk bildning. Han umgicks med de främsta arkitekter och konstnärer i sin tid; Rafael hade han mer eller mindre permanent hyrt för sina egna konstnärliga projekt. Villan, eller snarare palatset, i vilket Kallierges tryckte sin Pindaros 1515 och året därpå en Theokritos, även den under tillskyndan av Benigno, var Chigis Villa Suburbana eller Viridario, som låg i Trastevere på andra sidan Tibern. En berömd arkitekt från Siena hade ritat villan åt honom - Chigi ägde redan ett hundratal andra hus - och 1511 flyttade han in med sina dyrbara samlingar av antik och samtida konst. Givetvis var villan smyckad med målningar av Rafael ('Galateas triumf, 'Psyche' m. fl.). Villan övergick 1579 till familjen Farnese och är sedan dess känd som Villa Farnesina. Hur kom då Kallierges' grekiska press att hamna hos den stenrike bankiren? Svaret på den frågan får delvis sökas i Chigis strävan att framstå som en världslig pendang till Leo X som gynnare av konst och litteratur. När Roms två mäktigaste män i ädel tävlan försökte att överträffa varandra i mecenatskap, var det en triumf för den relativt obildade bankiren - han kunde inte ens klara av vanligt affärslatin felfritt - att han lyckades föregripa Leo och Lascaris och andra medtävlare i försöken att etablera den första grekiska pressen i Rom, och det dessutom i sin egen nybyggda Villa Suburbana. Men det finns en annan lika viktig förklaring. Den grupp av humanister och literati som Leo omgav sig med och som nämnts ovan var i stort sett samma krets som Chigi älskade att frottera sig med. Som vi sett var en av dess medlemmar Cornelio Benigno från Viterbo. Men Benigno var inte bara lärd humanist och "latini graecique sermonis peritissimus", som det heter i en källa - han var även anställd som Chigis sekreterare. Som vi såg ovan i kolofonen till Pindaros tillkom editionen på tillskyndan (parainesis) av just Cornelio Benigno. Rimligtvis är det Benigno som givit Chigi idén att sätta upp den första grekiska pressen i dennes försök att tävla med medicéerna som mecenat och gynnare av lärdom och litteratur. En av Italiens skickligaste tryckare av grekiska böcker fanns ju på plats; varför skulle han harva som skollärare, om han fick resurser att börja trycka igen? Men varför välja just poeterna Pindaros och Theokritos? Det är nämligen ett faktum, att under hela sin karriär som tryckare av grekiska böcker, vilken slutade först 1523, tryckte Kallierges aldrig en enda litterär text utöver dessa två; hela hans övriga produktion består av utgåvor av fackprosa, senantika lärda kommentatorer och lexika eller gudstjänstböcker för den ortodoxa kyrkan. Mot denna bakgrund står Pindaros och Theokritos, två poeter från klassisk och hellenistisk tid, i stark relief. Även här kan man skönja Benignos inflytande. Den amerikanska konsthistorikern Ingrid Rowland har ägnat Agostino Chigi stort intresse och då särskilt hans ambition att som mecenat använda konsten för att bygga upp en image av sig själv. Rowland menar att Chigi ytterst medvetet försökte

9 DEN FÖRSTA GREGISKA BOKEN I ROM 379 etablera en parallell mellan sig själv och kejsar Augustus i antikens Rom, en ambition där redan hans eget förnamn kom till hjälp: Agostino är den nye Augustus! Vi måste utelämna Rowlands indicier här, men enligt henne kan detta tema spåras även i Chigis stöd till litteraturen: "Like Caesar Augustus, Agostino Chigi had his Maecenas, in the person of his chancellor Cornelio Benigno da Viterbo. Benigno is explicitly addressed as 'Maecenas' in a poem prefatory to the epyllion De Viridario Augustini Chigii patritii senensis, by the young Roman actor and poet Egidio Gallo", heter det på ett ställe. Augustus' nära vän och rådgivare Maecenas utövade ett stort inflytande som litterär mecenat i det augusteiska Rom - det är ju hans namn som givit upphov till själva ordet 'mecenat'. Maecenas var nära vän och gynnare av Horatius, och Vergilius författade sin Georgica på Maecenas' uppmaning. Det är uppenbart, att Pindaros och Theokritos tjänade som förebilder för dessa två augusteiska poeter: Vergilius' Eclogae bygger direkt på Theokritos' idyller, och vad Horatius ansåg om Pindaros som förebild såg vi i citatet i inledningen. Som humanist och grecist var säkerligen Benigno, 'den andre Maecenas', medveten om Pindaros' och Theokritos' paradigmatiska betydelse för de två stora augusteiska poeterna, och lika medveten var han om vad hans vän och uppdragsgivare önskade. Genom valet av texter för den nya pressen gjorde Benigno det som Raphael gjorde i konsten för att underblåsa Chigis augusteiska fåfänga. Det är först nu vi till fullo förstår innebörden av Benignos parainesis, "tillskyndan", och hur det kom sig att Kallierges kunde ge ut sin högklassiga edition av Pindaros på en ny press i bankiren Agostino Chigis villa i Rom i augusti Tyvärr måste denna historia sluta i moll. I referatet tidigare av ordalydelsen i kolofonen till Pindaros meddelas, att Chigi inte bara ställde upp med lokal för pressen utan även bekostade tryckningen av boken. Denna upplysning står i uppenbar konflikt med en annan dokumentär uppgift i editionen. Som kollega vid Leos collegium hade Kallierges poeten och latinisten Benedetto Lampridio. På versosidan av titeln till editionen finns en av Benedetto Lampridio författad åttaradig hyllningsdikt på grekiska till Cornelio Benigno. I denna sägs, att Rom tidigare inte kunde beskriva grekernas ädla mödor med typer av metall, men att detta under nu har nått staden, som välsignats med "det sköna resultatet av grektryckarens mödor", och att Rom, som i andra avseenden överglänser övriga städer, nu även gör det genom lysande böcker. Och detta har skett "genom Dina gåvor, Cornelio". Vad det kan röra sig om för "gåvor" torde stå klart för var och en: det var inte Chigi som bekostade tryckningen av boken, utan Benigno. Av allt att döma har Benigno under bokens tryckning övertagit det ekonomiska ansvaret från Chigi, men genom ett förbiseende har den ursprungliga uppgiften om finansieringen fått stå kvar i kolofonen. Som vanligt torde första arket ha tryckts sist, (signaturen a är det enda lägg som består av ett

10 380 STAFFAN FOGELMARK enda ark), ett antagande som också stöds av papperets vattenmärke, och det är på det arket Benedetto Lampridios hyllningsdikt står. Om Benigno finansierade editionen förklaras ännu en gåta. Titelsidan bär utöver Kallierges' eget boktryckarmärke, den krönta bysantinska dubbelörnen, ytterligare ett, som står bredvid det, och t.o.m. före hans eget. Att detta verkligen är Benignos märke, en bevingad caduceus krönt av en stjärna och omringad av två ormar, styrks av det faktum, att i Kallierges' nästa bok i Rom, den utgåva av Theokritos' idyller som lämnade pressen den 15 januari 1516, finns också detta märke, och i kolofonen till Theokritos står det klart och tydligt, att tryckningen bekostats av Cornelio Benigno, vilket även antyds i Kallierges' eget förord. Dessa två böcker är de enda från Kallierges' press som bär detta extra märke, och de är också de enda som bär uppgift om att ha finansierats av Benigno. Benignos finansiering av Pindaros och Theokritos fick en olycklig utgång. I Vatikanen finns några dokument (publicerade 1972 av Mgr. José Ruysschaert) som rör likvidationen av partnerskapet mellan Benigno och Kallierges endast åtta månader efter det att Theokritos hade lämnat Kallierges' press. Den 25 september 1516 sålde Benigno samtliga kvarvarande exemplar av Pindaros och Theokritos till bokhandlaren Francesco Calvo i Pavia för 450 dukater (detta sprider även nytt ljus över Erasmus' brev till Cuthbert Tunstall i april 1518, i vilket Erasmus nämner att bokhandlaren "Calvus" tagit med sig Theokritos och Pindaros med kommentarer till honom i Louvain; båda dessa kalliergeseditioner hade ju scholier till skillnad från alla tidigare). För sina 450 dukater fick Calvo 778 exemplar av Pindaros och 981 av Theokritos; dessa siffror inkluderar 208 resp. 198 exemplar som fanns deponerade hos bokhandlare i andra städer. Av de 450 dukaterna gick 20 till Kallierges. Den 1 oktober erkänner Benigno mottagandet av en första delbetalning på 40 dukater och Kallierges på de 20 som tillföll honom. Flera ting torde kunna utläsas ur dessa siffror, t. ex. att de exemplar som fanns hos bokhandlare i andra städer var utlagda på kommission. Om detta gäller alla bokhandlare vet vi inte; om vissa bokhandlare tagit över exemplar i fast köp, figurerar deras exemplar rimligtvis inte i siffrorna ovan. Hur lång tid på marknaden en ny bok hade vid den tiden kan inte generellt fastställas, eftersom den måste ha varierat för varje edition, men att den måste ha varit längre än den som Kallierges' Theokritos fick i första vändan är säkert. Av Kobergers bevarade affärskorrespondens framgår, att Schedels Liber chronicarum (Niirnbergkrönikan) från 1493 trycktes i 2000 exemplar vardera i den latinska resp. tyska versionen. När syndikatet upplöstes 1509 var 571 exemplar fortfarande osålda. Att 16 år skulle vara en normal period är inte sagt - vi vet att det fanns böcker som såldes kontinuerligt under år, ibland med ny titelsida - men 13 månader för Pindaros och åtta för Theokritos var nog inte vad Benigno och Kallierges hade tänkt sig.

11 DEN FÖRSTA GREGISKA BOKEN I ROM 381 Har de ännu osålda 778 exemplaren av Pindaros och 981 av Theokritos något att berätta om upplagans storlek? Om upplagan var den samma för båda böckerna, skulle man kanske gissa på exemplar. Det skulle i så fall betyda, att Theokritos såldes i endast 19 exemplar på åtta månader. Man kan nog lugnt räkna med, att så ingalunda var fallet. Jag har de senaste åren studerat korrespondensen mellan några renässanshumanister i Europa, och det som slår läsaren av breven är, hur häpnadsväckande snabbt nya böcker spreds över hela kontinenten, och med vilken iver man kastade sig över nya editioner; efter bara några dagar kunde en bok från Leipzig dyka upp i Bologna, för att bara ta ett exempel. Och man bör betänka, att då som nu hade en ny edition sin största attraktionskraft i början. En bättre uppfattning om upplagestorlek och försäljning av den tidens böcker får man i ett brev som Beatus Rhenanus skrev till Erasmus den 17 april Där berättar han, att av de 1800 exemplaren av hans edition av Senecas Apocolocyntosis, tryckt hos Frobenius i mars 1515 och utgiven i par med Erasmus' Moriae encomium, såldes 1740 exemplar på (högt räknat) sex veckor ("Ex Moriae mille et octingentis exemplaribus non nisi sexaginta supersunt"). I företalet till sin Euripides av 1503 säger Aldus, att han ämnar trycka tusen exemplar eller mer varje månad av en god författare. Det är mot bakgrund av sådana siffror man bör bedöma upplagorna för Pindaros och Theokritos, båda högaktuella författare i renässansens Italien och Europa och de första grekiska böcker som tryckts i Rom, och detta under en period som av Baldassare Castiglione och andra lysande samtida utropades till Roms guldålder. Men något gick fel för de två kompanjonerna. Likvidationen av partnerskåpet mellan Benigno och Kallierges endast åtta månader efter färdigställandet av deras Theokritos antyder, att Benigno - sekreterare till en av de rikaste männen i Europa - var i trångmål. Hade Benigno kanske lånat det kapital han satt in i de två böckerna - och i så fall av vem? Än en gång kanske dokumenten kan hjälpa oss. I nationalbiblioteket i Rom finns en handling från maj 1518 som talar om för oss, att Benigno nu betalat tillbaka de sista 400 dukaterna av det han lånat av Agostino Chigi "per la stampa di Pindaro etc". Det var alltså hans egen ofattbart förmögne vän och arbetsgivare som hade pressat honom så, att han tvangs att realisera lagret i förtid. Vilket det totala lånebeloppet var vet vi inte, men om de exemplar som avyttrades till Calvo såldes med en viss förlust, kan man kanske gissa på en total produktionskostnad på mellan ett och två tusen dukater. För en man som Chigi, som ordnade privata middagar som kunde kosta dukater, var en sådan summa en struntsak. Det är meningslöst att spekulera i vad som kan ha hänt, men säkerligen lånade inte Benigno kapitalet på så kort tid; dessutom producerades ju båda böckerna ganska snabbt. Men det är känt, att Chigi kunde var en hård och hänsynslös affärsman. Chigis impresa, som skulle har stått bredvid Kallierges'

12 382 STAFFAN FOGELMARK boktryckarmärke på titelsidan, om det hade varit han som hade satsat pengar i Pindaros, består av ett koger med pilar och devisen "två för en". Denna devis är talande: den syftar inte bara på hans välkända generositet som tack för tjänster, utan också på att den som korsade hans väg fick vara beredd att få dubbelt tillbaka. Var Benigno en av de olyckliga, som fick pröva på devisens båda sanningar?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gymnasiet, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Bokens

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Aldus Manutius renässanshumanist och boktryckare

Aldus Manutius renässanshumanist och boktryckare erik hamberg Aldus Manutius renässanshumanist och boktryckare U nder 2015 kunde vi högtidlighålla 500-årsminnet av den venetianske boktryckaren Aldus Manutius död. Jubileet uppmärksammades bland annat

Läs mer

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 JUDAS BREV INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2013 BAKGRUND (Lars Mörling 2013) Författare: Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron 1535 7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron Ingångsantifon (Upp 2:17) Hör, du som har öron, vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Vår moral och framtida generationer

Vår moral och framtida generationer Vår moral och framtida generationer Gustaf Arrhenius 2012-09-28 Ärade rektor, kollegor och övriga gäster, En av de viktigaste insikterna som sakta men säkert har trängt fram under de senaste hundra åren

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext Bild 1 Kultur- och idéhistoria Renässansen Karlbergsgymnasiet Åmål Jonas Angerud Bild 2 Prov Fredagen den 25 januari har vi prov på Renässansen. Bild 3 Kontext Ca år 1300-1600. Sjöfarten tog över en allt

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN

KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN 3. KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN De frågor jag tar upp här brukar för det mesta avhandlas teologiskt, och inte så här personligt. Den personliga vinkeln har för- och nackdelar. Den är mer levande och

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Så bra, då är vi överens! Elisabeth Elgán* Stockholms universitet Jag vill tacka Sophie Nyman och Lena Hejll från Historiska museet för att de tog sig tid att svara

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ett frihetens rike. Inledning. Erfarenheten. En reflektion över den besatte och svinhjorden. Ola Wingbrant

Ett frihetens rike. Inledning. Erfarenheten. En reflektion över den besatte och svinhjorden. Ola Wingbrant Ett frihetens rike En reflektion över den besatte och svinhjorden Ola Wingbrant 2014-10-12 Inledning Det känns roligt att ha fått förtroendet att stå här igen. Flera av er har träffat mig tidigare. Jag

Läs mer

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig.

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig. Romarrikets Uppgång. Roms historia Republikens Födelse. 750 f Kr 509 f Kr. Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område

Läs mer

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons Eders Majestäter l Ärade församling l Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons 100-årsjubileum. För oss alla är det en betydelsefull uppmuntran i vårt arbete, att Svenska Teknologföreningens

Läs mer

Hur byggdes Rom enligt sagan?

Hur byggdes Rom enligt sagan? Hur byggdes Rom enligt sagan? Sagan berättar att två små pojkar, Romulus och Remus, lades i en korg på floden Tibern. Deras mamma var en prinsessa och deras morfar var kung. Pojkarnas morfar jagades sedan

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 1 Uskavi 160710 Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 Det här har varit det bästa året i mitt liv sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

DOMSTOLENS DOM av den 6 oktober 1982*

DOMSTOLENS DOM av den 6 oktober 1982* DOM AV DEN 6.10.1982 - MÂL 283/81 DOMSTOLENS DOM av den 6 oktober 1982* I mål 283/81. har första tvistemålsavdelningen vid Corte suprema di cassazione till domstolen gett in en begäran om förhandsavgörande

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Att finna själen studiehandledning

Att finna själen studiehandledning Att finna själen studiehandledning Det finns en väg från ångest och lidande till inre frid. Paul Brunton gick den vägen, fann sin själ och blev upplyst. Så här berättar han själv i den nya boken Att finna

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

De fyra evangelierna hör till Bibelns mest kända material. Ändå har de

De fyra evangelierna hör till Bibelns mest kända material. Ändå har de Inledning De fyra evangelierna hör till Bibelns mest kända material. Ändå har de en förmåga att ständigt bjuda på överraskningar. När det gäller innehållet är de unika. Innehållsmässigt presenterar de

Läs mer

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk.

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk. b2 Nivå B2 Level B2 Språk: Kan mycket bra Kan bra Kan ganska bra Kan inte så bra Lyssna Markera med pilar för varje alternativ. Om 3/4 av pilarna pekar eller i en färdighet har du nått upp till denna nivå.

Läs mer

Romarriket. Historia

Romarriket. Historia Romarriket Historia Rom - staden som växte fram. Rom växte fram vid floden Tibern. Staden passade bra för handel då det fanns flera landsvägar som möttes samtidigt som det gick att segla in med stora skepp.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 Bokförlaget thales πdiskussion Sven Ove Hansson svarar Robert Callergård Jag vill börja med att tacka Robert Callergård för en tänkvärd och konstruktiv

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk.

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk. Predikan 2 sön ef Trettondedagen 3 årg. Psalm: 332:1-3, 38b, 259, 15:3-4, 2002 Söderledskyrkan. Psalm: 259, 236, 38b, 785/SvPs 709, 15, Red. 2017 C.ka. Johannes 5:31-36, Livets källa Tidigare var söndagen

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

2 Mos 33: 18-23 2 e trettondagen GT första årgången

2 Mos 33: 18-23 2 e trettondagen GT första årgången 1 Tunadalskyrkan 13 01 20 2 Mos 33: 18-23 2 e trettondagen GT första årgången Det finns många intressanta människor i bibeln. En av dem är Mose, som vi säkerligen allihop har många bilder av och många

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer