Den första grekiska boken i Rom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den första grekiska boken i Rom"

Transkript

1 STAFFAN FOGELMARK Den första grekiska boken i Rom Boktryckarkonsten var bara ett decennium gammal när grekisk text för första gången dök upp i en tryckt bok. År 1465 tryckte Johann Fust och Peter Schöffer i Mainz Ciceros De officiis och Paradoxa Stoicorum, och samma år gav Konrad Sweynheym och Arnold Pannartz i Subiaco ut kyrkofadern Lactantius. Båda dessa böcker har inslag av grekisk text, men det är inte helt klart vilken av dem som kom först. Däremot står det klart, att den första grekiska boken är Konstantin Lascaris' grekiska grammatik Epitome, tryckt av Dionysius Paravisinus i Milano Allt fler tryckare gav sig i slutet av 1400-talet i kast med att trycka grekiska böcker. Några av de mest framgångsrika är kända namn: Lorenzo di Alopa i Florens, Aldus Manutius i Venedig, och den kanske främste av dem alla, om man ser till kvalitet hellre än till kvantitet, kretensaren Zacharias Kallierges, även han verksam i Venedig. Det blev också han som efter växlande öden och under egendomliga förhållanden kom att trycka den första grekiska boken i Rom år 1515, en edition av den grekiske poeten Pindaros' epinikier (segerhymner). Inte bara antikens greker, utan även romarna hyllade Pindaros som den störste av alla lyriker; det räcker kanske att hänvisa till orden i Horatius' välkända ode 4:2 ("Pindarum quisquis studet aemulari..."). Pindaros' mest berömda dikter då som nu var just dessa segerhymner till deltagare i de stora panhellenska idrottsspelen i Olympia, Delphi och andra platser, men trots att dikterna var beställningsverk handlade de föga om segraren och hans prestationer på arenan, utan fastmer om det mänskliga livets storhet men också dess bräcklighet, oftast mot en bakgrund hämtad ur den rika grekiska mytologin. Pindaros' dikter anses vara svåra både språkligt och innehållsligt och har lockat ett oändligt antal uttolkare genom seklerna. Folke Sandgren är en av de få svenskar som har lämnat vetenskapligt bidrag till förståelsen av Pindaros. I det följande skall dock inte dikterna diskuteras, utan den romerska editionens tillkomst och märkliga bakgrund ur ett bok- och kulturhistoriskt perspektiv. Men först några ord om varför denna edition är av så stor betydelse för pindarosforskningen. Editioprinceps av Pindaros lämnade Aldus' officin 1513 och byggde till stor del på mindre goda handskrifter och har därför inte haft så stor betydelse i textens historia. Men redan två år senare kom den edition som är den enda som av forskarna hedrats med en särskild benämning efter platsen för dess

2 372 STAFFAN FOGELMARK tillkomst: editio Romana. Zacharias Kallierges står som tryckare, men av allt att döma var han i egenskap av kunnig grecist även utgivare av texten. Hans edition kom att bli normgivande under 300 år och behandlas ännu i våra dagar som likvärdig med handskrifterna: vi tvingas konstatera, att det finns läsarter i Kallierges' edition som är okända för samtliga de till vår tid drygt 200 bevarade handskrifterna. Kallierges förefaller alltså ha haft tillgång till en eller flera handskrifter som nu är förlorade och som bjudit en delvis annorlunda text (alternativet, att utgivaren själv emenderat texten kan vi av vissa ej här redovisade skäl avvisa som mindre troligt). Eftersom editionen 1515 är av så stor betydelse för textens historia och rätta lydelse har många forskare ägnat möda åt att studera den och försökt att fastställa dess bakgrund. Därvidlag har rent kaos uppstått. Forskarna har t.o.m. tagit heder och ära av varandra med beskyllningen, att motståndaren inte ens kan läsa innantill. Vad ingen av dem har anat, än mindre sett, är att ett antal ark har satts om på ett sådant sätt, att texten fluktuerar. Det som gör saken ännu mer problematisk är, att de ark som alltså finns i två varianter med delvis olika text, i praktiken skapar ett mycket större antal varianter av editionen, eftersom tryckaren enligt tidens sed inte kasserade den första varianten, utan blandade ark från båda tryckningarna fritt. Antalet skiljaktiga exemplar av boken kan därför vara nästan hur stort som helst. Man bör hålla i minnet att det som krävde den största kapitalinsatsen i boktryckarkonstens barndom inte var kostnaden för att skära, gjuta och sätta typerna; den tunga bördan var kostnaden för papperet, och tryckaren kunde inte lättvindigt slänga investerat kapital i soptunnan. Priset på böcker sattesju också vanligen efter antalet ark. De forskare som beskyllt varandra för att inte ens kunna läsa innantill har inte insett, att deras respektive exemplar av editionen av allt att döma haft olika kombinationer av variantarken. Som ett belysande exempel kan nämnas, att de första tio exemplar jag kollationerade allesammans hade olika uppsättningar av variantarken. Var och en kan förstå, hur problematiskt det blir att föra en vetenskaplig diskussion med en kollega under sådana förhållanden. Men ganska många exemplar (nära 40%) har faktiskt samma uppsättning av variantarken (nämligen enbart den omsatta texten), och då är väl allt frid och fröjd, om två eller flera forskare råkar ha likalydande texter framför ögonen? Inte alls - situationen är då om möjligt ännu mer bedräglig, eftersom de då inte ens får skäl att misstänka, att det kan vara något fel med texten och att det finns en mängd läsartsvarianter som är och förblir okända för dem. Jag forskar sedan några år i dessa och en rad andra minst lika intressanta problem kring editionen. Under resor till ett sextiotal bibliotek utomlands har jag kollationerat 80 exemplar samt brevledes samlat in de viktigaste data från ytterligare 100 exemplar. Det totala antalet insamlade data rör sig kring , vilka kommer att ligga till grund för en monografi med tvärveten-

3 DEN FÖRSTA GREGISKA BOKEN I ROM 373 OAYMPIA.. NEMEA. rinaapor, PYOIA. I20MIA. Mfji <^Hy»'erw? T«-Aotieif a<vtv*fvj pet Zachan ' am ^Ä? Calergf Cretenfem per miflu &*D* N»Leoni's»X*Pont + Max» cacriamconch" tione,utneqms a ius per quinquennium hos impnmerc autuenunclarelibrospoffitmt^qufrccus fccerit Jsab uni uerfa dei&clefiatoto orbeterrarum expers excommunica skaplig inriktning (grekisk textkritik och analytisk bibliografi). Dessa ting är dock alltför speciella för att avhandlas här. Istället vill jag försöka sätta in editionen i dess historiska kontext, vilken är av ett mer allmänt och icke ringa kulturhistoriskt intresse. När Kallierges dök upp i Rom hade han en skiftande karriär bakom sig. Han föddes troligen 1473 i Rethymnon på Kreta (eller Candia som ön hette i det samtida venetianska imperiet). Hans anor gick tillbaka till de bysantin-

4 374 STAFFAN FOGELMARK ska kejsarna, ett faktum som förklarar hans val av boktryckarmärke, en krönt dubbelörn med en sköld bärande hans initialer. Som så många andra greker sökte han sig till Venedig, dit han kom på 1490-talet och började en verksamhet som kopist och kalligraf. Tillsammans med en annan kretensare och kollega, den framgångsrike bokhandlaren och kopisten Nicholas Vlastos, började han att trycka grekiska böcker finansierade av den senare. Denna verksamhet pågick under två år ( ) och resulterade i fyra inkunabler, som anses höra till de mest superba tryck som någon officin frambragt. Som exempel på Kallierges' höga ambitioner kan nämnas, att han är den ene av två inkunabeltryckare som tryckte text inte bara i svart och rött, utan även i guld (den andre var Erhard Ratdolt). Är 1501 förefaller Kallierges ha flyttat till Padova och återgått till sin verksamhet som kopist, men 1509 är han tillbaka i Venedig igen, där han med nya men mindre eleganta grekiska typer än tidigare trycker tre små volymer, en furstespegel samt två gudstjänstböcker för den ortodoxa kyrkan. Året därpå bröt krig ut mellan Venedig och dess fiender i norr, och Kallierges liksom kollegan Aldus upphörde att trycka under ett par år. Kallierges lade ner verksamheten helt och sålde sina typer till Giunta i Florens, som började använda dem Gjutverktygen till typerna 1509 måste Kallierges dock ha haft kvar, ty den 13 augusti 1515 färdigställer han i Rom den pindarosedition som skulle bli av så stor vikt. Helt bortsett från dess textkritiska betydelse är bokens tillkomsthistoria så intressant, att den förtjänar en närmare presentation. Är 1513 hade Rom fått en ny påve, Leo X, som kom att inaugurera en kort men intensiv kulturell guldålder i Rom, vilken dessvärre avbröts vid hans död Det starka intresse för konst, litteratur och kultur - särskilt grekisk sådan - som den 37-årige påven visade är inte ägnat att förvåna, när man inser vem han var: Giovanni de' Medici, som var hans rätta namn, var andre son till Lorenzo de' Medici, bättre känd som "Lorenzo II Magnifico", en av renässansens mest lysande personligheter. I sin fars hem i Florens hade Giovanni som yngling fått möta Michelangelo, Poliziano, Pico della Mirandola och många andra av den italienska renässanskulturens största andar. Det var också där han först kom i kontakt med det grekiska språket och den grekiska litteraturen. En ofta sedd gäst i hemmet var Janus Lascaris, en av den tidens mest framstående hellenister, som fadern Lorenzo sände på två resor till Grekland för att förvärva grekiska handskrifter till sitt bibliotek. Lascaris' ställning som grecist bland renässansens lärde framgår kanske av, att han blev lärare i klassisk grekiska åt en rad framstående humanister, bl. a. Erasmus av Rotterdam, Guillaume Budé och den kommande stjärnan bland Italiens grecister, kretensaren Marcus Musurus, för senare tiders boksynta kanske mest känd som den främste utgivaren av grekiska böcker hos Aldus i Venedig. När Leo X tillträtt påvestolen 1513 tog han snabbt kontakt med Lascaris

5 DEN FÖRSTA GREGISKA BOKEN I ROM 375 och bjöd in honom till Rom för att diskutera bästa sättet att göra en insats för den grekiska kultur han själv sedan länge hänförts av. På Lascaris' inrådan beslöt Leo att inrätta en grekisk skola i Rom, ett collegium (andra benämningar som dyker upp i samtida referenser är gymnasium, lyceum och academia), i vilket ynglingar, både greker och icke-greker, skulle få grundlig skolning i grekiskt språk och litteratur; dessutom skulle de förkovras i latin och romersk litteratur. Som lärare i latin utsågs en god vän till Lascaris, poeten och humanisten Benedetto Lampridio från Cremona, en man som kom att spela en viss roll vid tryckningen av Kallierges' edition av Pindaros två år senare. Det förefaller också ha varit vid mötet med Lascaris som tanken först uppkom att inrätta en grekisk press i anslutning till kollegiet, på vilken man skulle trycka grekiska böcker som kunde användas i den pedagogiska verksamheten. Lascaris utsågs att formulera statuterna för kollegiet och att vara dess ledare. Eftersom Lascaris vid den tiden till stor del fungerade som diplomat och sändebud mellan olika länder, var det nödvändigt att utse en annan person som professor i grekiska. Valet föll på en av Lascaris' tidigare elever, den ca 25 år yngre Marcus Musurus. Musurus ägde utmärkta meriter som lärare. Han hade innehaft professurer i grekiska både i Padova och Venedig; särskilt i Padova hade han firat triumfer och dragit till sig elever och åhörare ända från Tyskland och Holland med sina föreläsningar (bl.a. över Pindaros), t.ex. Johannes Cuno och Erasmus. Samtidigt hade han hunnit med att ge ut en lång rad grekiska författare hos Aldus; av visst intresse i detta sammanhang är, att det finns starka skäl att tillskriva honom den aldinska editio princeps av Pindaros 1513 som nämnts ovan. Men Aldus var inte den ende tryckare han bistod. Den första och därtill mest berömda bok som Kallierges tryckte, när han satte upp sin första press i Venedig 1499, var det bysantinska lexikonet Etymologicon Magnum. Företalet till boken skrevs av Musurus, och av allt att döma var han även dess utgivare. Med tanke på vad som nu kom att inträffa i Rom kan det vara värt att notera, att det sedan länge rådde en varm vänskap mellan Musurus och Kallierges, bägge med rötter på Kreta. I ett brev till en tredje person kallar Kallierges Musurus för "sin bror", och samma benämning använder även Musurus om Kallierges i ett brev till honom ett brev från 1508 ger Erasmus en behagfull interiör från en middag hemma hos Musurus och låter oss ta del av skämten vid bordet; deltagare i middagen var även Kallierges, iuvenis eximie doctus (Kallierges bör då ha varit omkring 35 och Musurus ett par år äldre). Det är nog inte orimligt att förmoda, att när Musurus tillträdde professuren i Padova 1503, återknöt han också närmare kontakt med vännen Kallierges, som hade lämnat Venedig och flyttat dit två år tidigare. Nu skulle de mötas igen, men i Rom. I augusti 1513 gav Leo X en av sina sekreterare, den lärde humanisten Pietro Bembo, i uppdrag att skriva till Musurus och be honom välja ut tio

6 376 STAFFAN FOGELMARK eller tolv välbegåvade ynglingar i Grekland, vilka skulle få komma till kollegiet i Rom. Så skedde, och vi känner namnen på dem, men få av dem gjorde sig senare kända i lärdomens annaler; den mest kände är Nicholas Sophianos. Men begåvade studenter från andra håll stötte till; bland de mer kända är Lazare de Baif, Jean de la Forest och Christophe de Longueil. När Musurus tog emot Bembos brev höll han just på att lägga sista handen vid editioprinceps av Platon, som lämnade Aldus' press i september Mycket lägligt hade Aldus dedicerat sin Platon till den nyutnämnde påven, och i utgivaren Musurus' långa och berömda dedikationsdikt till Platon (men i nästan lika hög grad till Leo X), figurerar Leos nyinrättade grekiska collegium på ett framträdande sätt, om vilket Musurus även uttrycker en hoppfull förmodan, att "Athen skall gå en ny ungdom till mötes i Rom, sedan det bytt ut Ilissos mot Tibern." Leo fann ett hem för sitt grekiska collegium på Quirinalen, närmare bestämt i Angelo Coloccis villa som tidigare tillhört Pomponio Leto. Colocci - poet, humanist och sekreterare till mer än en påve - var inte bara en eldsjäl för grekisk litteratur, utan också en av de ledande personerna i de litterära kretsar som stod den synnerligen litterate Leo X nära; andra framstående humanister, poeter och lärde i dessa kretsar var Jacopo Sadoleto, Pietro Bembo, Cornelio Benigno, Benedetto Lampridio, Paolo Giovio, Jacopo Sannazaro och Scipione Forteguerri (eller Carteromachus, som han föredrog att kalla sig i grekiska sammanhang; han var ju en av grundarna av Aldus' Neacademia i Venedig). Det var också i Coloccis villa som den nya grekiska pressen etablerades och började trycka "in gymnasio Mediceo ad Caballinum montern", som det heter i den latinska kolofonen i två av dess tryck, dock inte förrän Det visade sig nämligen svårare än man trott att etablera en grekisk press i en stad där ingen funnits tidigare. Det är här Kallierges kommer in, eller snarare borde ha kommit in, ty det är tydligt att hans namn dök upp på ett tidigt stadium. Den 15 maj 1511 skrev Angelo Colocci till sin vän Carteromachus (då i Venedig eller Bologna), att två romerska bokhandlare, Giacomo Mazzocchi och "Mercurio" (Evangelista Tosini) hade planer på att trycka grekiska böcker i Rom och nu sökte sättare, och han nämner att han fått ett tips om "den Zacharias som gjorde Etymologicon" och ber Carteromachus att förhöra sig närmare om denne. Om det var så, att Colocci och Carteromachus själva välvde planer på att etablera den första grekiska pressen i Rom, bör nyheten om de två bokhandlarna ha oroat dem. Detta rann dock ut i sanden, och även Leos nystartade collegium mötte vissa initialsvårigheter, eftersom Lascaris ofta var borta från Rom och Musurus inte anlände förrän 1516 och dessvärre avled året därpå. För ett par decennier sedan publicerade dock Manoussos Manoussakas ny evidens som oväntat visade, att undervisningen likväl kom igång betydligt tidigare är man trott, redan i februari 1514, och med ett överraskande namn som

7 DEN FÖRSTA GREGISKA BOKEN I ROM 377 lärare: Zacharias Kallierges. Med tanke på att Kallierges var känd som tryckare av grekiska böcker men ej som lärare och grecist (ehuru "eximie doctus", enligt Erasmus), ligger det nära till hands att i hans utnämning till lärare också ana en underliggande förhoppning från Leo, att Kallierges även skulle hjälpa honom att förverkliga tanken på en grekisk press. Av det blev slätt intet: Kallierges tryckte aldrig några böcker på pressen i Coloccis hus, även om man fortfarande i den bibliografiska litteraturen ofta möter det motsatta påståendet. Sanningen är, att man inte vet vem som var kollegiets tryckare: samtliga sju böcker som lämnade kollegiepressen under dess korta livstid 1517-ca 1519 är osignerade. Det bästa förslaget hittills är Anthony Hobsons väl underbyggda teori, att den okände tryckaren var Vittore Carmelio, som tros ha varit Kallierges' förman i Rom, men som lockats över av Angelo Colocci mot bra betalning. En sak är klar: Kallierges' grekiska typsnitt kom aldrig över tröskeln till kollegiepressen, utan man använde den grekiska typ som Lascaris hade skapat på 1490-talet och med vilken Lorenzo di Alopa i Florens hade tryckt de grekiska editioner Lascaris ederade åt honom. Det kan nämnas i förbigående, att det faktum att Laskaris' grekiska typ kom till användning i två både kronologiskt och geografiskt olika sammanhang har lurat även ansedda bibliografer (t.ex. Dennis E. Rhodes), som fört ett par av kollegiepressens böcker till inkunabelperioden, eftersom de saknar uppgift om ursprung. När kollegiepressen äntligen kom igång och avlät sin första bok någon gång efter den 7 september 1517, hade Kallierges redan tryckt fem grekiska böcker på den nya press han satte upp i Rom. Vi vet inte hur det gick med hans undervisning vid Leos collegium, men det är svårt att tänka sig att han kan ha hunnit med båda verksamheterna samtidigt. Av kolofonen till hans Pindaros av den 13 augusti 1515 framgår klart, att den inte har något att göra med Leo X, Lascaris, kollegiepressen eller Colocci. Tvärtom sägs där, att boken trycktes i Agostino Chigis villa, och att den berömde bankiren även bekostat tryckningen; dessutom upplyses om, att det hela skett med den lärde Cornelio Benigno från Viterbo som tillskyndare. Agostino Chigi är inte känd för många i vår tid, men han var sin samtids Rockefeller, eller kanske snarare en italiensk Fugger. Hans närmast ofattbara rikedom hade sin bas i de alungruvor han arrenderat från påvestolen 1501, och på samma sätt som han hade varit nära vän med en rad påvar blev han snart en av Leos närmaste: inför Leos installation 1513 lät Chigi resa en magnifik triumfbåge, i vilken marmorstatyerna var utbytta mot levande människor. Chigi hade kontor i en rad europeiska städer, och vid hans dörr väntade inte bara ädlingar och makthavare från Rom och Italien - till staten Venedig lånade han ut dukater - utan även dignitärer från Spanien, Frankrike och Tyskland; t.o.m. Sultanen bonade om hans gunst. Han hade anställda och mer än hundra skepp seglande på haven. Och liksom sin vän Leo hade han en stark faiblesse för konst och humanis-

8 378 STAFFAN FOGELMARK tisk bildning. Han umgicks med de främsta arkitekter och konstnärer i sin tid; Rafael hade han mer eller mindre permanent hyrt för sina egna konstnärliga projekt. Villan, eller snarare palatset, i vilket Kallierges tryckte sin Pindaros 1515 och året därpå en Theokritos, även den under tillskyndan av Benigno, var Chigis Villa Suburbana eller Viridario, som låg i Trastevere på andra sidan Tibern. En berömd arkitekt från Siena hade ritat villan åt honom - Chigi ägde redan ett hundratal andra hus - och 1511 flyttade han in med sina dyrbara samlingar av antik och samtida konst. Givetvis var villan smyckad med målningar av Rafael ('Galateas triumf, 'Psyche' m. fl.). Villan övergick 1579 till familjen Farnese och är sedan dess känd som Villa Farnesina. Hur kom då Kallierges' grekiska press att hamna hos den stenrike bankiren? Svaret på den frågan får delvis sökas i Chigis strävan att framstå som en världslig pendang till Leo X som gynnare av konst och litteratur. När Roms två mäktigaste män i ädel tävlan försökte att överträffa varandra i mecenatskap, var det en triumf för den relativt obildade bankiren - han kunde inte ens klara av vanligt affärslatin felfritt - att han lyckades föregripa Leo och Lascaris och andra medtävlare i försöken att etablera den första grekiska pressen i Rom, och det dessutom i sin egen nybyggda Villa Suburbana. Men det finns en annan lika viktig förklaring. Den grupp av humanister och literati som Leo omgav sig med och som nämnts ovan var i stort sett samma krets som Chigi älskade att frottera sig med. Som vi sett var en av dess medlemmar Cornelio Benigno från Viterbo. Men Benigno var inte bara lärd humanist och "latini graecique sermonis peritissimus", som det heter i en källa - han var även anställd som Chigis sekreterare. Som vi såg ovan i kolofonen till Pindaros tillkom editionen på tillskyndan (parainesis) av just Cornelio Benigno. Rimligtvis är det Benigno som givit Chigi idén att sätta upp den första grekiska pressen i dennes försök att tävla med medicéerna som mecenat och gynnare av lärdom och litteratur. En av Italiens skickligaste tryckare av grekiska böcker fanns ju på plats; varför skulle han harva som skollärare, om han fick resurser att börja trycka igen? Men varför välja just poeterna Pindaros och Theokritos? Det är nämligen ett faktum, att under hela sin karriär som tryckare av grekiska böcker, vilken slutade först 1523, tryckte Kallierges aldrig en enda litterär text utöver dessa två; hela hans övriga produktion består av utgåvor av fackprosa, senantika lärda kommentatorer och lexika eller gudstjänstböcker för den ortodoxa kyrkan. Mot denna bakgrund står Pindaros och Theokritos, två poeter från klassisk och hellenistisk tid, i stark relief. Även här kan man skönja Benignos inflytande. Den amerikanska konsthistorikern Ingrid Rowland har ägnat Agostino Chigi stort intresse och då särskilt hans ambition att som mecenat använda konsten för att bygga upp en image av sig själv. Rowland menar att Chigi ytterst medvetet försökte

9 DEN FÖRSTA GREGISKA BOKEN I ROM 379 etablera en parallell mellan sig själv och kejsar Augustus i antikens Rom, en ambition där redan hans eget förnamn kom till hjälp: Agostino är den nye Augustus! Vi måste utelämna Rowlands indicier här, men enligt henne kan detta tema spåras även i Chigis stöd till litteraturen: "Like Caesar Augustus, Agostino Chigi had his Maecenas, in the person of his chancellor Cornelio Benigno da Viterbo. Benigno is explicitly addressed as 'Maecenas' in a poem prefatory to the epyllion De Viridario Augustini Chigii patritii senensis, by the young Roman actor and poet Egidio Gallo", heter det på ett ställe. Augustus' nära vän och rådgivare Maecenas utövade ett stort inflytande som litterär mecenat i det augusteiska Rom - det är ju hans namn som givit upphov till själva ordet 'mecenat'. Maecenas var nära vän och gynnare av Horatius, och Vergilius författade sin Georgica på Maecenas' uppmaning. Det är uppenbart, att Pindaros och Theokritos tjänade som förebilder för dessa två augusteiska poeter: Vergilius' Eclogae bygger direkt på Theokritos' idyller, och vad Horatius ansåg om Pindaros som förebild såg vi i citatet i inledningen. Som humanist och grecist var säkerligen Benigno, 'den andre Maecenas', medveten om Pindaros' och Theokritos' paradigmatiska betydelse för de två stora augusteiska poeterna, och lika medveten var han om vad hans vän och uppdragsgivare önskade. Genom valet av texter för den nya pressen gjorde Benigno det som Raphael gjorde i konsten för att underblåsa Chigis augusteiska fåfänga. Det är först nu vi till fullo förstår innebörden av Benignos parainesis, "tillskyndan", och hur det kom sig att Kallierges kunde ge ut sin högklassiga edition av Pindaros på en ny press i bankiren Agostino Chigis villa i Rom i augusti Tyvärr måste denna historia sluta i moll. I referatet tidigare av ordalydelsen i kolofonen till Pindaros meddelas, att Chigi inte bara ställde upp med lokal för pressen utan även bekostade tryckningen av boken. Denna upplysning står i uppenbar konflikt med en annan dokumentär uppgift i editionen. Som kollega vid Leos collegium hade Kallierges poeten och latinisten Benedetto Lampridio. På versosidan av titeln till editionen finns en av Benedetto Lampridio författad åttaradig hyllningsdikt på grekiska till Cornelio Benigno. I denna sägs, att Rom tidigare inte kunde beskriva grekernas ädla mödor med typer av metall, men att detta under nu har nått staden, som välsignats med "det sköna resultatet av grektryckarens mödor", och att Rom, som i andra avseenden överglänser övriga städer, nu även gör det genom lysande böcker. Och detta har skett "genom Dina gåvor, Cornelio". Vad det kan röra sig om för "gåvor" torde stå klart för var och en: det var inte Chigi som bekostade tryckningen av boken, utan Benigno. Av allt att döma har Benigno under bokens tryckning övertagit det ekonomiska ansvaret från Chigi, men genom ett förbiseende har den ursprungliga uppgiften om finansieringen fått stå kvar i kolofonen. Som vanligt torde första arket ha tryckts sist, (signaturen a är det enda lägg som består av ett

10 380 STAFFAN FOGELMARK enda ark), ett antagande som också stöds av papperets vattenmärke, och det är på det arket Benedetto Lampridios hyllningsdikt står. Om Benigno finansierade editionen förklaras ännu en gåta. Titelsidan bär utöver Kallierges' eget boktryckarmärke, den krönta bysantinska dubbelörnen, ytterligare ett, som står bredvid det, och t.o.m. före hans eget. Att detta verkligen är Benignos märke, en bevingad caduceus krönt av en stjärna och omringad av två ormar, styrks av det faktum, att i Kallierges' nästa bok i Rom, den utgåva av Theokritos' idyller som lämnade pressen den 15 januari 1516, finns också detta märke, och i kolofonen till Theokritos står det klart och tydligt, att tryckningen bekostats av Cornelio Benigno, vilket även antyds i Kallierges' eget förord. Dessa två böcker är de enda från Kallierges' press som bär detta extra märke, och de är också de enda som bär uppgift om att ha finansierats av Benigno. Benignos finansiering av Pindaros och Theokritos fick en olycklig utgång. I Vatikanen finns några dokument (publicerade 1972 av Mgr. José Ruysschaert) som rör likvidationen av partnerskapet mellan Benigno och Kallierges endast åtta månader efter det att Theokritos hade lämnat Kallierges' press. Den 25 september 1516 sålde Benigno samtliga kvarvarande exemplar av Pindaros och Theokritos till bokhandlaren Francesco Calvo i Pavia för 450 dukater (detta sprider även nytt ljus över Erasmus' brev till Cuthbert Tunstall i april 1518, i vilket Erasmus nämner att bokhandlaren "Calvus" tagit med sig Theokritos och Pindaros med kommentarer till honom i Louvain; båda dessa kalliergeseditioner hade ju scholier till skillnad från alla tidigare). För sina 450 dukater fick Calvo 778 exemplar av Pindaros och 981 av Theokritos; dessa siffror inkluderar 208 resp. 198 exemplar som fanns deponerade hos bokhandlare i andra städer. Av de 450 dukaterna gick 20 till Kallierges. Den 1 oktober erkänner Benigno mottagandet av en första delbetalning på 40 dukater och Kallierges på de 20 som tillföll honom. Flera ting torde kunna utläsas ur dessa siffror, t. ex. att de exemplar som fanns hos bokhandlare i andra städer var utlagda på kommission. Om detta gäller alla bokhandlare vet vi inte; om vissa bokhandlare tagit över exemplar i fast köp, figurerar deras exemplar rimligtvis inte i siffrorna ovan. Hur lång tid på marknaden en ny bok hade vid den tiden kan inte generellt fastställas, eftersom den måste ha varierat för varje edition, men att den måste ha varit längre än den som Kallierges' Theokritos fick i första vändan är säkert. Av Kobergers bevarade affärskorrespondens framgår, att Schedels Liber chronicarum (Niirnbergkrönikan) från 1493 trycktes i 2000 exemplar vardera i den latinska resp. tyska versionen. När syndikatet upplöstes 1509 var 571 exemplar fortfarande osålda. Att 16 år skulle vara en normal period är inte sagt - vi vet att det fanns böcker som såldes kontinuerligt under år, ibland med ny titelsida - men 13 månader för Pindaros och åtta för Theokritos var nog inte vad Benigno och Kallierges hade tänkt sig.

11 DEN FÖRSTA GREGISKA BOKEN I ROM 381 Har de ännu osålda 778 exemplaren av Pindaros och 981 av Theokritos något att berätta om upplagans storlek? Om upplagan var den samma för båda böckerna, skulle man kanske gissa på exemplar. Det skulle i så fall betyda, att Theokritos såldes i endast 19 exemplar på åtta månader. Man kan nog lugnt räkna med, att så ingalunda var fallet. Jag har de senaste åren studerat korrespondensen mellan några renässanshumanister i Europa, och det som slår läsaren av breven är, hur häpnadsväckande snabbt nya böcker spreds över hela kontinenten, och med vilken iver man kastade sig över nya editioner; efter bara några dagar kunde en bok från Leipzig dyka upp i Bologna, för att bara ta ett exempel. Och man bör betänka, att då som nu hade en ny edition sin största attraktionskraft i början. En bättre uppfattning om upplagestorlek och försäljning av den tidens böcker får man i ett brev som Beatus Rhenanus skrev till Erasmus den 17 april Där berättar han, att av de 1800 exemplaren av hans edition av Senecas Apocolocyntosis, tryckt hos Frobenius i mars 1515 och utgiven i par med Erasmus' Moriae encomium, såldes 1740 exemplar på (högt räknat) sex veckor ("Ex Moriae mille et octingentis exemplaribus non nisi sexaginta supersunt"). I företalet till sin Euripides av 1503 säger Aldus, att han ämnar trycka tusen exemplar eller mer varje månad av en god författare. Det är mot bakgrund av sådana siffror man bör bedöma upplagorna för Pindaros och Theokritos, båda högaktuella författare i renässansens Italien och Europa och de första grekiska böcker som tryckts i Rom, och detta under en period som av Baldassare Castiglione och andra lysande samtida utropades till Roms guldålder. Men något gick fel för de två kompanjonerna. Likvidationen av partnerskåpet mellan Benigno och Kallierges endast åtta månader efter färdigställandet av deras Theokritos antyder, att Benigno - sekreterare till en av de rikaste männen i Europa - var i trångmål. Hade Benigno kanske lånat det kapital han satt in i de två böckerna - och i så fall av vem? Än en gång kanske dokumenten kan hjälpa oss. I nationalbiblioteket i Rom finns en handling från maj 1518 som talar om för oss, att Benigno nu betalat tillbaka de sista 400 dukaterna av det han lånat av Agostino Chigi "per la stampa di Pindaro etc". Det var alltså hans egen ofattbart förmögne vän och arbetsgivare som hade pressat honom så, att han tvangs att realisera lagret i förtid. Vilket det totala lånebeloppet var vet vi inte, men om de exemplar som avyttrades till Calvo såldes med en viss förlust, kan man kanske gissa på en total produktionskostnad på mellan ett och två tusen dukater. För en man som Chigi, som ordnade privata middagar som kunde kosta dukater, var en sådan summa en struntsak. Det är meningslöst att spekulera i vad som kan ha hänt, men säkerligen lånade inte Benigno kapitalet på så kort tid; dessutom producerades ju båda böckerna ganska snabbt. Men det är känt, att Chigi kunde var en hård och hänsynslös affärsman. Chigis impresa, som skulle har stått bredvid Kallierges'

12 382 STAFFAN FOGELMARK boktryckarmärke på titelsidan, om det hade varit han som hade satsat pengar i Pindaros, består av ett koger med pilar och devisen "två för en". Denna devis är talande: den syftar inte bara på hans välkända generositet som tack för tjänster, utan också på att den som korsade hans väg fick vara beredd att få dubbelt tillbaka. Var Benigno en av de olyckliga, som fick pröva på devisens båda sanningar?

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

PROGRAMMANUS 1(12) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA9 SKAPELSEMYTER STJÄRNORNAS BUDBÄRARE

PROGRAMMANUS 1(12) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA9 SKAPELSEMYTER STJÄRNORNAS BUDBÄRARE PROGRAMMANUS PRODUCENT: JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA9 SKAPELSEMYTER STJÄRNORNAS BUDBÄRARE Av: Tove Jonstoij I rollerna: GALILEI : Andreas Rothlin Svensson MARIA

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

CLAES GUSTAVSSON DEN OSYNLIGE MANNEN

CLAES GUSTAVSSON DEN OSYNLIGE MANNEN CLAES Kunskapen om livets stora frågor kan ligga dold i cymbaler, attackdykare, tjälknöl och ordet Flämt. Allt ter sig rimligt när Claes Gustavssons osynlige figur lägger sig i och dissekerar vardagen

Läs mer

Varför en manusförfattare?

Varför en manusförfattare? Varför en manusförfattare? Tove Frambäcks föredrag vid Centrum för dramatiks seminarium Att skapa en berättelse på Sjöhistoriska den 2 april 2012. på Naturhistoriska riksmuseet. Bakgrunden till valet att

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Antikens litteratur 1

Antikens litteratur 1 Antikens litteratur 1 * Tänkesättet bestämmer hur författarna skriver * Tillgång till papper (vellum eller papyrus), kostnader, tid att skriva * Författarna skrev om mysterier i kosmos och i livet 2 *

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer