Årsredovisning Enlight International AB (publ) org. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr

2 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2 Enlight-aktien...2 Förvaltningsberättelse...2 Resultaträkning...2 Balansräkning...2 Förändring av eget kapital...2 Kassaflödesanalys...2 Noter...2 Revisionsberättelse...2 Styrelse...2 Ledande befattningshavare och revisorer...2 Enlight i världen...2 Årsstämma Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 29 april 2008, kl. 13:00, Karlavägen 100, Lokal Observatorielunden, Stockholm. För att få delta i årsstämman skall Du som aktieägare vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 23 april Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i sitt eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 23 april Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt. Förutom den ovannämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras skriftligen till Enlight International AB (publ), Box 10004, Stockholm eller via e-post: senast onsdagen den 23 april 2008, klockan 16:00. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan om anmälan av aktieägares närvaro. Kalendarium Årsstämma 29 april 08 Rapport för första kvartalet april 08 Halvårsrapport januari-juni augusti 08 Delårsrapport januari-september oktober 08 Bokslutskommuniké för 2008 februari 09 Fakta om denna årsredovisning Denna årsredovisning har uteslutande producerats av bolagets egen personal, vilket medför att kostnaden för design och produktion hålls mycket låg. Dessutom har Enlight av miljöskäl i år valt att inte trycka upp en färdig upplaga av årsredovisningen. Årsredovisningen finns i huvudsak tillgänglig på bolagets hemsida, Skulle en utskrift av årsredovisningen önskas, kan det beställas på e-postadress

3 VD har ordet Kära aktieägare, Under 2007 har Enlight genomgått stora förändringar. En av de större var avyttringen av produktområdet KPS, Knowledge and Performance Solutions, till tyska datango AG. Med produktområdet KPS följde i avyttringen även samtliga aktier i Enlight AS och Enlight Holding BV, de operativa verksamheterna som ägdes av Enlight AB. Som följd av detta tog datango AG över ägarskapet av Enlights hela KPS-verksamhet, inklusive teknologi, kunder och partnerskap, samt personal inom utveckling, försäljning, support och konsulting i USA, Storbritannien och Norge. Detta innebar att Enlight i princip halverades omsättningsmässigt såväl som personellt. Enlights fokus ligger framöver på de två närbesläktade affärsområdena ECDL och Ceritifieringslösningar. ECDL, European Computer Driving License utgör i dagsläget huvuddelen av verksamheten intäktsmässigt, med en specialdesignad programvarulösning i fokus. Kunderna utgörs av testcentra och operatörer i Sverige och ett flertal länder internationellt som levererar ECDL konceptet till slutkunden, testtagaren. I Sverige har detta utvecklats till ett mycket nära samarbete med den svenska operatören, Svenska Dataföreningen, som under året outsourcat hela hanteringen av ECDL till Enlight genom ett flerårigt uppdragsavtal. Certifieringslösningar utgör det andra affärsområdet. Enlights styrka inom detta område utgörs, förutom av en programvarulösning, av en hög kompetens inom området beteendevetenskapliga mätningar, d.v.s. kunskapen om utvärdering, bedömning och mätning av kunskaper med hjälp av tester. Enlight har mycket erfarna testutvecklare samt stor datakompetens inom just kunskapsmätning och kvalitetssäkring av mätmetoder. Under senare tid har efterfrågan på Enlights tjänster inom området ökat, och jag förväntar mig fortsatt stigande efterfrågan på våra tjänster både i Sverige och internationellt. Marknadsbearbetningen genom partners har ökat under året och vi har inlett och fördjupat samarbetet med flera aktörer inom certifieringsområdet. Detta är ett långsiktigt arbete som förväntas ge positiv effekt under Erik Hult Verkställande Direktör, Enlight International AB 3

4 Året i korthet Ökad marknadsbearbetning och fokus på ECDL och Certifieringslösningar Fokusering på kärnverksamheten Enlight har under året avyttrat sin verksamhet Knowledge and Performance Solution (KPS) till tyska datango AG, vilket innebär att fokus åter ligger inom test- och certifieringsområdet, ett område som Enlight varit verksam inom sedan Utökat samarbete Enlight har under året utökat sitt samarbete med kunder som Swedbank, SwedSec, Prevent, Jeeves m.fl. Inom ECDL området har samarbetet utökats med Svenska Dataföreningen genom ett flerårigt outsourcingavtal samt att försäljningen ökat inom den schweiziska marknaden. Reduktion i omsättning Omsättningen för helåret minskade från 67,6 MSEK till 43,9 MSEK och minskningen är till största del hänförlig till avyttringen av affärsområdet KPS. Resultat efter skatt för helåret uppgick till 10,8 MSEK (-35,0) motsvarande SEK 0,14 (-0,46) per aktie. I resultatet för koncernen ingår en koncernmässig effekt vid avyttring av dotterbolag uppgående till 21,3 MSEK. För kvarvarande verksamhet (proforma) uppgick omsättningen till 34,0 MSEK. Resultat efter skatt blev -5,5 MSEK. Enlight i sammandrag Senaste kvartal 12 månader proforma utfall utfall proforma utfall utfall MSEK okt-dec okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec Omsättning 7,8 7,8 17,5 34,0 43,9 67,6 Tillväxt, % -55% -17% -35% -11% Rörelseresultat -3,0-3,0-21,5-5,2 12,9-33,5 Resultat före skatt -3,1-3,1-22,9-5,5 10,8-35,0 Resultat efter skatt -3,1-3,1-22,9-5,5 10,8-35,0 Resultat per aktie, kr -0,04-0,04-0,30-0,07 0,14-0,46 Kassaflöde efter förändring i rörelsekapital n/a -0,2 0,7 n/a -7,4-7,5 Kassa och bank n/a 4,7 5,5 n/a 4,7 5,5 Soliditet% n/a 48% Neg n/a 48% Neg Med proforma avses kvarvarande verksamhet exklusive engångskostnader och effekter av avyttring av dotterbolag. 4

5 Verksamhetsbeskrivning Enlight är en ledande leverantör av globala lösningar och konsulttjänster för tester och certifieringar. Lösningarna gör att våra kunder kan säkerställa att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight har kunder både inom den privata och offentliga sektorn. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter nästan 1 miljon tester varje år online med hjälp av Enlight, och bolagets lösningar används i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är listat på First North. Enlight har kontor i Sverige och Storbritannien och partners på andra marknader. Affärsidé Enlight tillhandahåller ett komplett sortiment av produkter och tjänster för kunskapssäkring (Knowledge Assurance). Detta innebär att Enlight gör det möjligt för sina kunder att säkra och använda den kunskap de behöver för att nå sina mål och minimera risker genom att göra kunskapen synlig och tillgänglig oavsett när eller var den behövs. Enlights vision är att nå en stark och etablerad marknadsposition för att fungera som ett globalt erkänt kvalitetsmärke inom lösningar och konsulttjänster för tester och certifieringar. Enlights lösningar underlättar för kunderna att följa en väldefinierad process för säkring av kunskap. Strategi Enlights strategi för att ta marknadsposition och nå god lönsamhet innehåller följande punkter: 1. Leverera kompletta IT-baserade lösningar för kunskapssäkring, inklusive system, verktyg, testutveckling, drift och rådgivning. 2. Sälja lösningar med global räckvidd, för att tillgodose multinationella organisationers behov. 3. Utveckla allianser med utbildningsleverantörer, systemleverantörer och konsultföretag. 4. Marknadsledarskap gällande kvalitet i utveckling av system, tester och lösningar. 5. Basera tekniska lösningar på modularitet, öppenhet och internationellt etablerade standards. Marknaden för säkring av kunskap Enlight verkar på marknaden för kvalitetssäkring av kunskap, vilken är en delmarknad av utbildningsmarknaden. Enlights lösningar används såväl när utbildning sker med traditionella manuella metoder, som när utbildning sker med datorstöd och e-lärande. Marknadens efterfrågan drivs bland annat av ett allt större fokus på kvalitet i tjänsteleveranser. För att säkra tjänstekvalitet krävs att alla som levererar tjänsterna har den kunskap som krävs, och att lärandet är tätt integrerat i arbetet. Tre viktiga drivkrafter för efterfrågan på Enlights tjänster: Behovet att minska kostnader för och risker med kunskapsbrist. Detta behov tar sig bland annat uttryck i ökat fokus på användares kunskap och produktivitet när nya krav ställs, som till exempel mäklarkörkort för för finansmarknadens aktörer. Ökade krav på uppföljning av investeringar i utbildning, vilket innebär att samma krav på avkastning börjar ställas som för andra investeringar, t. ex. i marknadsföring eller i nya datasystem. Enlights lösningar innehåller IT-baserade system och metoder som hjälper kunden i alla steg i kunskapssäkringsprocessen, inklusive: 1. Definition av kunskapsmål, 2. Utveckling av tester och planer, 3. Leverans av tester till alla berörda, 4. Validering och säkring av kunskap genom prov och examination, samt 5. Uppföljning och återkoppling för kontinuerlig förbättring. Ökad användning av internet, datorstöd och e- lärande för att öka effektivitet och flexibilitet i utbildningsinsatser. Service kvalitet Bra processer Effektiva system Säkrad kunskap 5

6 Aktörer och branschstruktur Enlight samarbetar med såväl leverantörer av lärarledd utbildning som med läromedelsproducenter, men fokuserar inte på att själv leverera eller producera utbildning. Enlight konkurrerar främst med traditionella pappersbaserade och manuella metoder för tester och certifieringar. Gentemot denna konkurrens är Enlights främsta styrka de sänkta kostnaderna för genomförandet, samt att det är avsevärt snabbare att genomföra större utbildningsprojekt genom att använda internet och datorstöd för distribution och uppföljning av utbildning och examination. Marknadsposition Enlight har i dag en ledande position inom globala lösningar för säkring av kunskap. Dessutom stärks denna position genom den höga kompetensen inom området beteendevetenskapliga mätningar. Lösningsområden Enlights lösningar används när garanterad kunskapsöverföring är viktig för att nå uppsatta mål och undvika risk. Typiska områden där Enlights lösningar används är inom oberoende certifieringsprogram, säkring av lagstadgade kunskapskrav inom en yrkeskår, och för säkring av partners och användares kunskap om komplicerade produkter eller processer. Enlights kunder inkluderar bolag som Ericsson, Prevent, Länsförsäkringar, Swedbank, IF, SKF, Jeeves, EPiServer, Skatteverket, Lawson m.fl. Dessutom tillhandahåller Enlight rikstäckande ECDL certifieringar i ca. 20 länder. På den svenska marknaden är SwedSecs Mäklarkörkort för finansmarknadens aktörer ett exempel på användning av Enlights lösningar och tjänster. Andra exempel är Jägarexamen och Datakörkortet (ECDL). Produkter och tjänster Enlight levererar kompletta och modulära kundanpassade lösningar, baserade på en uppsättning beprövade system, verktyg, tester, metoder och tjänster. Enlights lösningar nås online via internet (så kallad ASPleverans). Tjänster från Enlight inkluderar förstudier, professionell testutveckling, psykometrisk validering, samt utbildning, införande, kundanpassning och support. Affärsmodell Enlights affärsmodell bygger på att sälja kompletta lösningar vilka ger intäkter från systemlicenser, testavgifter, konsultuppdrag samt för kompletterande drifts- och supporttjänster. Enlight erhåller licensintäkter för användning av Enlights olika systemmoduler. Dessa licenser ger en initial intäkt i samband med att en ny kund tecknar avtal, samt därefter årliga avgifter för fortsatt användning och underhåll av en viss systemmodul. Intäkter för användning av Enlights system för testtagning baseras på en avgift per taget test. Marginalkostnaden för Enlight att leverera ytterligare ett test till befintlig kund är låg. I samband med att Enlight utvecklar skräddarsydda tester eller bistår med rådgivning kring tester och certifieringar erhåller Enlight uppdragsintäkter vilka ger ett positivt resultatbidrag. Vid sidan av att säkra att kunskap överförts framgångsrikt resulterar Enlights lösningar också i sänkta utbildningskostnader, reducerad tid och kostnad för administration samt snabbare genomförande av stora utbildningsprojekt. Väsentligt är att Enlights lösningar ger konkret data som påvisar om kritisk kunskap verkligen överförts eller ej. Kunder Enlight har kunder både inom den privata och offentliga sektorn. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter nästan 1 miljon tester varje år online med hjälp av Enlight, och bolagets lösningar används i alla världsdelar. Organisation och medarbetare Enlight har fram till 15 maj 2007 haft kontor i fyra länder; USA, Storbritannien, Norge och Sverige. Efter affären med datango har Enlight kontor i Sverige och Storbritannien.Verksamheten utanför Sverige är inriktad på försäljning, kundstöd och marknadsföring, medan utveckling av system och tester samt systemdrift och administration är förlagd till Sverige.Antalet anställda i Enlight per den 31 december 2007 var 25 personer. 4 av dessa arbetar i Storbritannien. Av de anställda i koncernen är 44% kvinnor och 56% män. 6

7 Historik Sedan starten 1993 har Enlight idag nått en position som ledande leverantör av globala lösningar för säkring av kunskap, genom att konsekvent fokusera på områden där interaktiva medier på ett avgörande sätt kan förenkla och förbättra lärande Störst i Norden på kunskapsspel Enlight grundas 1993 av Jonas Ryberg och Pelle Tornell genom etableringen av Levande Böcker. Från de första försäljningssuccéerna 1994 når bolaget snabbt och med lönsamhet målet att bli största utgivaren i Norden inom kunskapsprogram för hem och skola. Enlight etablerar sig på företagsmarknaden redan 1995 genom utvecklingsbolaget Eld, som utvecklar såväl kunskapsspel som interaktiva utbildningslösningar åt företag Certifieringstjänster online I koncernen drivs utvecklingen av de första internetbaserade certifieringsverktygen. Levande Böcker gör kompletterande förvärv av IQ Media. Koncernen utvecklar en rad tjänster för webbaserat lärande, certifiering och kompetensutveckling. De första kunderna börjar använda det med partners utvecklade onlinesystemet för ISO certifiering Europas första noterade e-lärandebolag Förvärv av ilearn AB samt Svenska Test och Kunskapsmätningar AB ger tillskott av onlinesystem och kompetens kring Competence Management, test och certifiering. Enlight etablerar verksamhet i Nederländerna. Enlight noteras på Stockholmsbörsen hösten 1999, som det första noterade e-lärandebolaget i Europa Europeiska ramavtal I Storbritannien och Tyskland tecknas nationella ramavtal för ECDL-testning online, och dotterbolag etableras i dessa länder. Som förberedelse för avyttring av Consumer Software-verksamheten slås IQ Media samman med KF-ägda Pan Interactive, vilket bildar Nordens största dataspelsföretag Fokusering på kunskapssäkring Under 2001 förstärks fokuseringen på koncernens onlinelösningar för kvalitetssäkring av kunskap inför etableringen i Europa, och utvecklingsbolaget Eld säljs. Parallellt med fokuseringen tecknas nya landsavtal för Belgien, Irland, Nya Zeeland och Australien. Efter stora förluster i Pan Interactive avyttras hela Consumer Software-verksamheten inklusive Levande Böcker i ett dåligt marknadsklimat. Försäljningen innebär en avsevärd minskning av koncernens totala omsättning Globala kunder Under året tecknas ytterligare avtal för global leverans av test och certifiering. Nationella certifieringsavtal tecknas med Vietnam, Indien och Pakistan för ITcertifiering. En komplett uppsättning referenser inom offentliga sektorn nås genom leveranser för FN, Europakommissionen, brittiska staten, europeiska kommuner och regioner, samt inom vård och försvarsmakter i många europeiska länder Expansion Under våren 2004 förvärvas det norska bolaget x.hlp Technologies, vilket tillför kunder och marknadskanaler till större företag i Europa och USA. Vid sidan av försäljningssynergier och en breddad produktportfölj ger förvärvet väsentliga kostnadsbesparingar. I september 2004 förvärvas rörelsen i certifieringsbolaget Spreadskill, vilket gör Enlight till leverantör till det svenska mäklarkörkortet för finansmarknaden Stärkt finansiell ställning Under 2005 genomför Enlight strukturella och finansiella åtgärder för att bli mer konkurrenskraftigt. Ett kostnadsreduceringsprogram implementeras och Enlights likviditet och finansiella ställning stärks genom en transaktion med fastighetsbolaget Balder. Transaktionen innebär att en ny Enlight-koncern bildas, med oförändrad verksamhet och ägarstruktur, och att bolaget tillförs ytterligare kapital i form av Balderaktier. Den nya Enlightkoncernen noteras på Nya Marknaden den 8 september Fler partners Under 2006 ökar Enlight marknadsbearbetningen genom återförsäljare och partners i väsentlig grad och inleder nya samarbeten med såväl mjuk- varuleverantörer som aktörer på certifieringsmarknaden. Enlight lanserar nya och mer kraftfulla programvaror och tjänster inom sina tre affärsområden, och erbjuder därmed en ännu bättre möjlighet till säkring av kunskap för sina kunder. Detta bidrar direkt till större kundvärde genom bl.a. ökad produktivitet, sänkta kostnader och reducerade risker. Enlight handlas per den 12 juni 2006 på First North (tidigare Nya Marknaden) Fokusering på kärnverksamheten För att kunna kapitalisera sin globala marknadspotential och bibehålla sitt ledarskap inom ECDL/ICDL och Certifieringslösningar avyttrar Enlight affärsområdet KPS. Med en starkare finansiell position och ett tydligare produktfokus kan företaget fortsätta den tillväxtstrategi som ligger för de två kvarvarande affärsområdena Europeiskt marknadsledarskap Ytterligare nationella certifieringsavtal tecknas med Schweiz, Liechtenstein, Österrike och Kanada, och antalet kunder i den europeiska offentliga sektorn ökar. För att få en finansiellt stark och långsiktig ägare inbjuds och accepterar Litorina Kapital att bli största ägare i Enlight genom en riktad nyemission. 7

8 Koncernens utveckling i sammandrag Resultaträkningar MSEK Omsättning 43,9 67,6 76,2 73,5 79,2 Koncernmässig effekt vid avyttring 21, avyttring av dotterbolag Personalkostnader -30,9-53,3-55,9-62,5-61,8 Övriga rörelsekostnader -19,4-27,4-28,3-22,4-30,6 Av- och nedskrivningar -2,0-20,4-3,8-4,1-5,3 Rörelsens kostnader -52,3-101,1-88,0-89,0-97,7 Rörelseresultat 12,9-33,5-11,8-15,5-18,5 Finansnetto -2,1-1,5 6,5-2,5-2,0 Årets resultat 10,8-35,0-5,3-18,0-20,5 Jämförelsetal för år 2005 och tidigare perioder har justerats att endast innehålla dåvarande verksamhet proforma exklusive direkta förvärvskostnader och engångsposter. Resultaträkningar i sammandrag 6 mån MSEK Omsättning 43,9 67,6 37,7 - - Koncernmässig effekt vid avyttring 21, avyttring av dotterbolag Rörelsens kostnader -52,3-101,1-40, varav avskrivningar -2,0-20,4-1,9 - - Rörelseresultat 12,9-33,5-2,9 - - Övrigt finansnetto -2,1-1,5 4,8 - - Resultat efter finansnetto 10,8-35,0 1,9 - - Minoritetens andel Skatt 0, Årets resultat 10,8-35,0 1,9 - - Balansräkningar i sammandrag MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 10,0 0,8 20,5 - - Materiella anläggningstillgångar 0,3 0,5 1,1 - Finansiella anläggningstillgångar - 7,1 7,8 - - Summa anläggningstillgångar 10,3 8,4 29,4 - - Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 8,3 23,2 26,0 - - Likvida medel 4,7 5,5 13,2 - - Summa omsättningstillgångar 13,0 28,7 39,2 - - Summa Tillgångar 23,3 37,1 68,6 - - Eget kapital och Skulder Eget kapital 11,2-1,0 33,0 - Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder 12,1 38,1 35,6 - - Summa Eget kapital och skulder 23,3 37,1 68,

9 Kassaflöde i sammandrag 6 mån MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,4-7,5 2,2 - - Kassaflöde från investeringsverksamheten 6,6-0,1 6,2 - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -0,1 4,8 - - Förändring likvida medel -0,8-7,7 13,2 - - Nyckeltal 6 mån Rörelsemarginal, % 19,8-49,6-7,7 - - Nettomarginal, % 16,6-51,8 5,0 - - Vinstmarginal, % 16,6-51,8 5,0 - - Sysselsatt kapital, MSEK 11,2-1,0 33,0 - - Avkastning på sysselsatt kapital, % 252,9 Neg 15,2 - - Avkastning på eget kapital, % 211,8 Neg 11,2 - - Avkastning på totalt kapital, % 42,7-62,5 8,2 - - Soliditet, % 48,1-2,7 48,1 - - Andel riskbärande kapital, % 48,1-2,7 48,1 - - Finansiell nettoskuld/nettokassa, MSEK -4,7-5,5-13,2 - Genomsnittligt antal anställda, st Antal anställda vid periodens utgång, st Lönekostnader inklusive sociala avgifter, MSEK 30,5 50,1 22,1 - - Andel av omsättningen utanför Sverige, % 82,0 90,0 89,0 - - Investeringar, MSEK 0,3 0,1 0,1 - - Aktiverade utvecklingsutgifter, netto per år, MSEK Data per aktie 6 mån Genomsnittligt antal aktier Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut efter utspädning Resultat per aktie, kr 0,14-0,46 0, Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,13-0,46 0, Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,10-0,10 0, Kassaflöde efter investeringsverksamheten per aktie, kr -0,01-0,10 0, Eget kapital per aktie, kr 0,15-0,01 0, P/E tal, ggr 1,43-0,70 27,3 - - Utdelning per aktie, kr Börskurs vid periodens slut, kr 0,20 0,32 0, Börsvärde vid periodens slut, MSEK 15,1 24,1 61,

10 Definitioner Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av intäkterna. Nettomarginal Resultat efter finansnetto minus andel i intressebolag i procent av intäkterna. Vinstmarginal Årets resultat i procent av intäkterna. Sysselsatt kapital Balansomslutningen reducerad med icke räntebärande avsättningar och skulder. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader minus kursdifferenser minus andel i intressebolag i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader minus kursdifferenser minus andel i intressebolag i procent av genomsnittlig balansomslutning. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Finansiell nettoskuld/nettokassa Räntebärande skulder med avdrag för kassa och banktillgodohavanden. Antal aktier Justerat med hänsyn till emissioner och split. Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat per aktie har ej tillåtits påverkas av utspädningen då en sådan påverkan skulle ge ett bättre resultat per aktie. Utspädning består av eventuell konvertering av utestående teckningsoptioner enligt separat redogörelse. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. Kassaflöde efter investeringsverksamheten per aktie Kassaflöde efter investeringsverksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. Utdelning per aktie Föreslagen utdelning justerad för emissioner och split. P/E tal Aktiekurs i förhållande till vinst per aktie. Andel riskbärande kapital Eget kapital och latent skatt i procent av balansomslutningen. 10

11 Enlight-aktien Ägarförhållanden per den 31 december 2007 Andel av Andel av Ägare A-aktier B-aktier Totalt Antal röster röster % kapital % Knowledge Solutions Holding Nordic AB* ,07 43,41 Jonas Ryberg med familj ,69 4,34 Banque Carnegie Luxembourg* ,14 11,28 DnB NOR Bank ASA* ,23 1,00 Bottax Förvaltning AB* ,54 5,57 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia* ,34 0,86 EFG Private Bank S.A.* ,57 3,45 Niclas Walter* ,11 2,43 SIS Segaintersettle AG* ,82 1,79 Jan Hallberg* ,60 1,31 Övriga ,89 24,56 Total * Avser förvaltare Totalt röstetal: Aktiefördelning per den 31 december 2007 Andel av Andel av Storleksklass Antal ägare Antal aktier röster % kapital % ,2 0, ,1 0, ,2 0, ,6 1, ,8 1, ,7 5, ,3 4, ,2 86,6 Total Kursutveckling för Enlight-aktien 2007 Kursutveckling 2007 för Enlight-aktien (ENLI B). Enlight International AB är listat på First North. First North är en inofficiell lista som administreras av Stockholmsbörsen, och handeln sker i Stockholmsbörsens system. Enlights Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission. 11

12 Aktiekapitalets utveckling Enlight International AB är listat på First North (tidigare Nya Marknaden) sedan den 8 september En handelspost uppgår till aktier. Aktiekapitalet i Enlight uppgår till kronor fördelat på A-aktier och B-aktier vardera med ett kvotvärde om 10 öre. Varje A-aktie berättigar till en röst och varje B-aktie till en tiondels röst. Varje röstberättigad aktieägare får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Enlights tillgångar och vinst. Sedan bildandet av Enlight International AB har bolagets aktiekapital utvecklats enligt nedanstående tabell. År Transaktion Förändring antalet A- aktier Förändring antalet B- aktier Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Totalt antal aktier Kvotvärde per aktie, kr Aktiekapital, kr Maj 2005 Bolagsbildning (1) , Juni 2005 Split 1: , Aug 2005 Nyemission (2) , Okt 2005 Omstämpling , (1) Avser bildandet av nuvarande moderbolag Enlight international AB. (2) Apportemission riktad till Fastighets AB Balder (f.d. Enlight AB) till teckningskursen 10 öre, beslutad i juli Optionsprogram En extra bolagsstämma hölls den 14 november 2005 på vilken det beslutades att godkänna styrelsens förslag om ett optionsprogram till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Maximalt kan det utges optionsrätter för teckning av aktier av serie B motsvarande en utspädning om 5,6 procent av aktiekapitalet och 2,6 procent av röstetalet. Optionsrätterna är uppdelade i serie 1 och serie 2. Tiden för teckning av aktier genom utnyttjande av av dessa optionsrätter går ut den 30 november Teckningskursen för aktier som tecknas genom utnyttjande av optionsrätter enligt serie 1 skall för varje aktie motsvara 130% av den för aktier av serie B i bolaget på First North noterade genomsnittliga senaste betalkursen fr.o.m. den 14 november 2005 t.o.m. den 30 november Teckningskursen för aktier som tecknas genom utnyttjande av optionsrätter enligt serie 2 skall för varje aktie motsvara 200% av den för aktier av serie B i bolaget på First North noterade genomsnittliga senaste betalkursen fr.o.m. den 14 november 2005 t.o.m. den 30 november Tiden för teckning av aktier genom utnyttjande av av dessa optionsrätter går ut den 30 november Teckningskursen för aktier som tecknas genom utnyttjande av optionsrätter enligt serie 1 eller serie 2 fastställs enligt ovan med den skillnaden att den för aktier av serie B i bolaget på First North noterade genomsnittliga senaste betalkursen skall beräknas fr.o.m. den 1 november 2006 t.o.m. den 30 november På årsstämman 2006 beslutades om en riktad emission av maximalt teckningsoptioner vilka berättigade till teckning av maximalt aktier av serie B, motsvarande en utspädning om 4,3 procent av aktiekapitalet och 2,1 procent av röstetalet. Tiden för aktieteckning gick ut den 31 december Några aktier har inte tecknats. 12

13 Förvaltningsberättelse Enlight International AB (Enlight) är ett publikt bolag med säte i Stockholm vars B-aktier är listade på First North. Koncernens adress är Box 10004, Stockholm, organisationsnummer Besöksadressen är Karlavägen 108. Verksamheten Enlight tillhandahåller produkter och tjänster för kunskapssäkring (Knowledge Assurance). Detta innebär att Enlight gör det möjligt för sina kunder att säkra och använda den kunskap de behöver för att nå sina mål och minimera risker genom att göra kunskapen synlig och tillgänglig oavsett när eller var den behövs. Enlight har fram till 15 maj 2007 haft dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA. Efter affären med datango har Enlight kontor i Sverige och Storbritannien. Verksamheten grundades 1993 och noterades hösten 1999 på Stockholmsbörsens O-lista. Efter en överföring av verksamheten till Enlight International AB under 2005 listades Enlight på Nya Marknaden (ENLI B). Företag listade på Nya Marknaden handlas per den 12 juni 2006 på First North. Lösningar för kunskapssäkring Enlight tillhandahåller produkter och tjänster för tester och certifieringar. Enlight fokuserar på oberoende certifieringsprogram, verksamheter med tydliga juridiska och säkerhetsmässiga regelverk samt produkt- och återförsäljarcertifieringar. Enlights lösningar säkrar att viktig kunskap överförs på ett korrekt sätt, minskar utbildnings- och administrationskostnader och gör att genomförande av stora utbildningsprojekt går snabbare. Framförallt ger lösningarna konkret information som visar om viktig kunskap har överförts på ett korrekt sätt. Affären, som innebar att hela affärsområdet KPS avyttrades, påverkade rörelseresultatet för koncernen positivt med 21,3 MSEK. För dotterbolaget Enlight AB blev resultateffekten 0, men transaktionen gav ett kassatillskott på ca 6,9 MSEK. Enlights KPS-verksamhet har varit ett av Enlights tre affärsområden inom kunskaps-säkring och utgjort ca 50% av Enlights totala intäkter. Enlight International AB behåller, genom ägarskapet av Enlight AB (den operativa verksamheten), fullt ägarskap och full kontroll över Enlights ECDL/ICDL och Certification Management affärsområden, och fortsätter leverera marknadsledande lösningar inom dessa två områden. Majoritetsägaren Knowledge Solutions Holding Nordic AB ökade sitt aktieinnehav i Enlight under året. Vid årets utgång hade bolaget 51% av rösterna och 43% av kapitalet. Knowledge Solutions Holding Nordic AB är därmed moderbolag till Enlight International AB. Knowledge Solutions Holding Nordic AB är dotterbolag till Knowledge Solutions (UK) Limited i vilket Adrian Palmer- Geaves är en av huvudägarna. Adrian Palmer-Geaves är även styrelseledamot i Enlight. Enlight tecknade ett uppdragsavtal med Dataföreningen i Sverige och DF Datakörkortet varigenom Enlight, från och med oktober 2007, med exklusivitet på den svenska marknaden marknadsför och säljer ECDL-datakörkortet mot svenska testcenters för DF Datakörkortets räkning. Enlight ansvarar även för utförande och tillhandahållande av drift, support och helpdesk för ECDL-datakörkortet. Ökad marknadsbearbetning genom partners Marknadsbearbetningen genom partners har ökat under året och vi har inlett nya samarbeten med aktörer på certifieringsmarknaden. Detta är ett långsiktigt arbete som fortsätter under Produkter och tjänster Enlights lösningar stödjer hela processen för säkring av kunskap, från definiering av kunskapsmål, design och fastställande av innehåll, till onlineleverans av tester samt uppföljning, rapportering, support och certifiering efter utbildning. Enlight levererar kompletta och modulära kundanpassade lösningar, baserade på en uppsättning beprövade system, verktyg, tester, metoder och tjänster. Enlights lösningar nås online via internet (så kallad ASPleverans). Tjänster från Enlight inkluderar förstudier, professionell testutveckling, psykometrisk och statistisk validering, samt utbildning, införande, kundanpassning och support. Väsentliga händelser under 2007 Under maj månad avyttrade dotterbolaget Enlight AB sina dotterbolag Enlight AS och Enlight Holding BV till det tyska bolaget datango AG. Försäljning För 2007 har omsättningen minskat från 67,6 MSEK till 43,9 MSEK och minskningen är till största delen hänförlig till avyttringen av affärsområdet KPS. Försäljningen inom affärsområdet ECDL/ICDL har som förväntat varit lägre under helåret 2007 än föregående år p.g.a. ökad priskonkurrens och en viss marknadsmognad i några av de europeiska länderna. Genom året har Enlight bräddat sitt tjänste- och lösningsutbud inom ECDL, och under 2008 väntas intäkterna stabilisera sig omkring nuvarande läge. En fortsatt breddning av lösningsutbudet inom ECDL förväntas under 2008 genom lansering av nya frågetyper och fler testalternativ. Inom Enlights affärsområde, Certification Management, fortsatte tillväxten framför allt i Sverige med en ökad efterfrågan på Enlights konsulttjänster inom testutveckling. 13

14 Resultat Redovisat rörelseresultat för rapportperioden uppgick till 12,9 MSEK (-33,5). Resultat efter finansnetto samt resultat efter skatt uppgick till 10,8 MSEK (-35,0). I rörelseresultatet för koncernen ingår en koncernmässig effekt vid avyttring av dotterbolag uppgående till 21,3 MSEK. Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten (efter förändring i rörelsekapital) uppgick under perioden till -7,4 MSEK (-7,5). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,7 MSEK (5,5). Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 11,2 MSEK (-1,0), utgörande en soliditet på 48 procent (-3). Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar för verksamheten uppgick under rapportperioden till 0,3 MSEK (0,1). Kostnader för vidareutveckling av företagets programvara resultatförs löpande i överensstämmelse med koncernens policy. I samband med datango-affären återköptes immateriella tillgångar i form av rättigheter, varumärken och kundregister till ett värde av 11 MSEK. Beloppet skrivs av med 20% per år. Koncernens anläggningstillgångar per den 31 december uppgår till 10,3 MSEK (8,4) och består av immateriella tillgångar (10,0) samt av maskiner och inventarier (0,3). s försäljning uppgick under perioden till 0,0 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0 MSEK (-64,5). Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick vid bokslutstillfället till 11,5 MSEK (11,5) motsvarande en soliditet om 100 procent (100). Personal Antalet anställda den 31 december 2007 var 25, varav 21 i Sverige. Antalet anställda i Enlights verksamhet den 31 december 2006 var 56, varav 23 i Sverige. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Marie Persson Björkman till styrelsens ordförande. Vid samma årsstämma utsågs en valberedning bestående av Erik Mitteregger, Adrian Palmer-Geaves och Hans Hemmingsson. Styrelsen består därmed för närvarande av 3 ordinarie ledamöter, samtliga valda av bolagsstämman, och har under perioden 1 januari till 31 december sammanlagt haft 26 styrelsemöten inklusive konstituerande möte och extra styrelsemöten. Styrelsen har en arbetsordning för sitt interna arbete som bland annat innehåller regler gällande antal styrelsemöten, ärenden som skall behandlas på ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens åligganden. Styrelsen har givit verkställande direktören en skriftlig instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. De viktigaste frågorna som styrelsen behandlat under året har omfattat strategiska överväganden och ärenden avseende bolagets finansiering. I övrigt har styrelsen behandlat de punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning såsom affärsläge, budget, delårsrapporter och årsbokslut. Förslag till behandling av förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, kronor, täcks genom nedsättning av reservfonden med kronor. Koncernens ansamlade förlust enligt koncernbalansräkningen uppgår till -0,2 MSEK. Ingen utdelning föreslås. Någon avsättning till bundet eget kapital i koncernen har ej föreslagits. Framtidsutsikter Genom en mindre och mer fokuserad organisation kommer Enlights ECDL och certifierings kunder fortsättningsvis att erhålla samma högkvalitativa lösningar och support som de gör idag. Både aktieägare och anställda kommer att gynnas av den nya finansiella situationen och fördelen av att ha ett Enlight som har ett klart syfte och mål i att leverera världens bästa certifieringslösningar. Målsättningen är även att hitta synergieffekter tillsammans med Knowledge Solutions för att nå besparingar och försäljningsökningar. Det är därför ledningens bedömning att förutsättningarna nu finns för att skapa ett positivt resultat och kassaflöde. Styrelsens sammansättning och arbete I samband med årsstämma den 14 juni omvaldes Jonas Ryberg till ordinarie ledamot i Enlights styrelse. Lars Ahlberg, Gert Schyborger och Øyvind Aasbø avgick som ordinarie ledamöter. Till nya ordinarie ledamöter valdes Marie Persson Björkman och Adrian Palmer-Geaves. 14

15 Resultaträkning Koncernen MSEK Not Intäkter Nettoomsättning 1,14 43,9 67,6 - - Koncernmässig effekt vid 21, avyttring av dotterbolag Summa intäkter 65,2 67,6 - - Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3,8-19,4-27,4 0,0 - Personalkostnader 2-30,9-53,3 - - Av- och nedskrivningar 6,7-2,0-20,4 - - Summa rörelsens kostnader -52,3-101,1 - - Rörelseresultat 12,9-33,5 0,0 - Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av andelar i koncernföretag ,5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 8,8 1,6 - - Räntekostnader och liknande resultatposter 4-10,9-3,1 - Summa resultat från finansiella investeringar -2,1-1,5 - - Resultat efter finansiella poster 10,8-35,0 - - Skatt på årets resultat 5 0, Årets resultat 10,8-35,0 0,0-64,5 Resultat per aktie före utspädning 12 0,14-0, Resultat per aktie efter utspädning 12 0,13-0,

16 Balansräkning Koncernen MSEK Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 6 Goodwill 10,0 0,8 - - Summa immateriella anläggningstillgångar 10,0 0,8 - - Materiella anläggningstillgångar 7 Inventarier 0,3 0,5 - Summa materiella anläggningstillgångar 0,3 0,5 - - Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar 5-7,1 - - Andelar i koncernföretag 9, ,2 5,2 Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar - 7,1 - - Summa anläggningstillgångar 10,3 8,4 5,2 5,2 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6,4 20,0 - - Fordringar hos koncernföretag - - 6,3 6,3 Övriga fordringar 0,7 1,3 - - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 1,2 1,9 - - Summa kortfristiga fordringar 8,3 23,2 6,3 6,3 Kassa och bank 4,7 5,5 0,0 0,0 Summa omsättningstillgångar 13,0 28,7 6,3 6,3 Summa tillgångar 23,3 37,1 11,5 11,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital 7,5 7,5 7,5 7,5 Bundna reserver 3,9 60,3 4,0 60,4 Summa bundet eget kapital 11,4 67,8 11,5 67,9 Fritt eget kapital Balanserat resultat -11,0-33,8 0,0 8,1 Årets resultat 10,8-35,0 0,0-64,5 Summa fritt eget kapital -0,2-68,8 0,0-56,4 Summa eget kapital 11,2-1,0 11,5 11,5 Långfristiga skulder 0,5 1,0 - - Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4,1 10,9 - - Övriga skulder 1,5 4,5 - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 6,0 21,7 - - Summa kortfristiga skulder 11,6 37,1 - - Summa eget kapital och skulder 23,3 37,1 11,5 11,5 Ställda säkerheter* 4,2 17,2 Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga * Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut, Kundfordringar (Factoring). 16

17 Förändring av eget kapital Aktie- Bundna Fritt eget Koncernen, MSEK kapital reserver kapital Summa Ingående balans ,5 62,2-36,7 33,0 Resultatbehandling -1,9 1,9 - Omräkningsdifferens 1,0 1,0 Årets resultat -35,0-35,0 Utgående balans ,5 60,3-68,8-1,0 Aktie- Bundna Fritt eget Koncernen, MSEK kapital reserver kapital Summa Ingående balans ,5 60,3-68,8-1,0 Resultatbehandling -56,4 56,4 - Omräkningsdifferens 1,4 1,4 Årets resultat 10,8 10,8 Utgående balans ,5 3,9-0,2 11,2 Ackumulerade omräkningsdifferenser i koncernen som redovisats direkt mot eget kapital var 1,4 (1,0). Aktie- Överkurs- Reserv- Fritt eget, MSEK kapital fond fond kapital Summa Ingående balans ,5-62,2 6,3 76,0 Resultatbehandling -1,8 1,8 - Årets resultat -64,5-64,5 Utgående balans ,5-60,4-56,4 11,5 Aktie- Överkurs- Reserv- Fritt eget, MSEK kapital fond fond kapital Summa Ingående balans ,5-60,4-56,4 11,5 Resultatbehandling -56,4 56,4 - Årets resultat - 0,0 0,0 Utgående balans ,5-4,0 0,0 11,5 17

18 Kassaflödesanalys Koncernen Not MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 10,8-35,0 0,0-64,5 Av- och nedskrivningar ** 2,0 20,4-64,5 Övriga ej kassapåverkande poster * -9,5 1,6 - - Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet 3,3-13,0 0,0 0,0 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar(-/+) 14,9 2,8 - -5,1 Ökning/minskning av kortfristiga skulder(+/-) -25,6 2,7 - - Förändringar i rörelsekapital -10,7 5,5 - -5,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,4-7,5 0,0-5,1 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillg ,0 Investeringar i materiella anläggningstillg. 16-0,3-0,1 - - Förvärv av dotterföretag 0, Avyttring av dotterföretag*** 17,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten 6,6-0,1 - - Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott Amortering av skuld - -0,1 - - Summa resultat från finansieringsverksamheten - -0,1 - - Årets kassaflöde -0,8-7,7 0,0-5,1 Likvida medel vid årets början 5,5 13,2 0,0 5,1 Kursdifferens i likvida medel 0,0-0,1 - - Likvida medel vid årets slut 4,7 5,5 0,0 0,0 *) Ej kassaflödespåverkande poster består av kursdifferenser om 1,4 (1,6) i koncernen, nedskrivning av fordringar på avyttrade bolag 8,5, koncernmässig effekt vid avyttring av dotterbolag -21,3, övrigt 1,9. **) I moderbolaget skrevs värdet av aktier i dotterbolag ned med 64, ***) Under året avyttrades dotterbolagen Enlight AS och Enlight Holding BV. Totala värdet av avyttrade tillgångar och skulder, köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida medel var 17,9. Av dessa har 11,0 återinvesterats i immateriella tillgångar. 18

19 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Enlight International ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Under året har nya rekommendationer trätt i kraft vilka har tillämpats under Dessa har inte haft någon effekt på bolagets resultat eller ställning. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Enlight International ABs samtliga utländska dotterbolag klassificeras som självständiga dotterbolag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. Se även redogörelse på sid 17. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Intäkter Försäljningen redovisas efter leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren, innebärande när kunden får tillgång till tester eller licenser alternativt när tjänsten är utförd. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt realiseras enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Goodwill 5 år Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Datorer 3 år Övriga inventarier 5 år Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överskrider det bedömda verkliga värdet görs nedskrivning till det bedömda värdet. Finansiella tillgångar och skulder Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga fordringar utgörs av fordringar som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Skulder tas upp till anskaffningsvärde. Kortfristiga skulder utgörs av skulder vilka förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Största exponeringen för kreditrisker utgörs av kundfordringar. Kundfordringar är mot en stor mängd kunder varför exponeringen för kreditrisker är spridd. För samtliga finansiella tillgångar och skulder överensstämmer verkligt värde med bokfört värde. Koncernen har fordringar och skulder i utländsk valuta gentemot dotterbolag och kunder. För närvarande förekommer inga säkringar av valutor. Utvecklingskostnader Vanligtvis kostnadsförs alla utgifter för vidareutveckling eller underhåll av programvara omedelbart. Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av koncernen och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras dock som immateriell tillgång. Direkta kostnader inkluderar personalkostnader för programutvecklande personal och en rimlig andel av relevanta indirekta kostnader. Årets utgifter för vidareutveckling har i sin helhet kostnadsförts. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Pensioner Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner och premierna kostnadsförs löpande. 19

20 Not 1 Rapportering per segment geografiska områden Koncernens verksamhet bedrivs i huvudsak i fem verksamhetsområden. Därutöver bidrog inga enskilda länder med mer än 10% av total konsoliderad omsättning eller tillgångar. Omsättningssiffrorna baseras på det land kunden finns. Det förekommer ingen försäljning mellan de geografiska marknaderna. Tillgångarna och investeringarna rapporteras där tillgången finns. Bolaget arbetar inom ett primärt segment. Bolagets sekundära segment utgörs av geografiska områden. Omsättning Tillgångar Investeringar Norden 16,6 19,0 21,1 29,3 11,2 - Storbritannien 17,7 24,6 2,2 3,7 0,1 - Benelux 5,8 13,0-0,3 - - Tyskland 1,2 2, USA 2,6 9,0-3,8-0,1 Summa 43,9 67,6 23,3 37,1 11,3 0,1 Not 2 Personal Medeltalet anställda Antal anställda Varav män Antal antällda Varav män Sverige Dotterbolag Sverige Nederländerna Norge USA Storbritannien Summa Vid räkenskapsårets utgång var 25 (56) personer anställda inom koncernen, varav 21 (23) i Sverige. Av det totala antalet anställda var 14 män och 11 kvinnor. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav Antal på män balansdagen Varav män Koncernen (inkl dotterbolag) Styrelseledamöter 3 67% 4 100% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 3 100% 4 100% Styrelseledamöter 3 67% 4 100% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 3 100% 4 100% Sjukfrånvaro hade inga anställda under verksamhetsåret. 20

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Fokusering gav positivt resultat

Fokusering gav positivt resultat Fokusering gav positivt resultat Enlight har under kvartalet avyttrat sin verksamhet Knowledge and Performance Solution (KPS) till tyska datango AG. Proforma efter avyttring av KPS nåddes positivt rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Elfte kvartalet i rad med tillväxt

Elfte kvartalet i rad med tillväxt Elfte kvartalet i rad med tillväxt Kvartalsrapport Januari - mars 2003 Enlight AB (publ) Omsättningen ökade med 30,5% till 13,7 MSEK (10,5), det elfte kvartalet i rad med tillväxt jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management.

Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management. Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management. Enlight International AB (publ) och tyska datango AG (privat) har tecknat en

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer