Året i sammandrag. Utsikter 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag. Utsikter 2008"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Året i sammandrag n Koncernens resultat efter skatt ökade med 311 procent till 947,1 (230,5) MSEK. Intäkterna ökade till 2 751,1 (843,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 547,1 MSEK (355,3) motsvarande en rörelsemarginal på 56 procent. Resultat före skatt var 1 527,8 MSEK (297,5) under året. n Den totala produktionen av olja uppgick till ( ) fat oljeekvivalenter. Ingen gas producerades. Genomsnittlig produktion var (5 362) fat per dag. n Koncernens reserver värderades den 31 december 2007 till 120,6 (106,1) miljoner fat oljeekvivalenter, en ökning med 13,7 procent. n PA Resources genomsnittliga försäljningspris var 71,50 (66,63) USD per fat olja. n Produktionsåret 2007 kännetecknas av framsteg på det tunisiska Didon-fältet, där utbyggnaden av fältet färdigställdes och produktion nådde den planerade nivån under våren Problem med att en brunn underpresterade samt flaskhalsar i vätskebehandlingsoch kylkapacitetssystemet gjorde att produktionsnivån sjönk mot slutet av året. n I Ekvatorial Guinea har ett flertal betydande fynd av olja och gas gjorts i det mycket lovande Block I, där samtliga borrade brunnar har påvisat fynd. n Under fjärde kvartalet tecknades avtal om förvärv i Republiken Kongo av andelar i prospekteringslicensen Mer Profond Sud inklusive Azurite-fältet som beräknas påbörja produktion under n Under fjärde kvartalet förvärvade PA Resources det brittiska bolaget Scotsdale Ltd, med andelar i prospekteringslicenser i Storbritannien och Danmark. Utsikter 2008 Produktion n I februari 2008 startade Volve-fältet på den norska kontinentalsockeln sin produktion av olja. Under 2008 kommer produktionen att öka successivt. n El Bibane-fältet i Tunisien påbörjade produktion av olja under mars månad n Under året genomför PA Resources åtgärder för att produktionen på koncernens helägda oljefält Didon ska öka. Två nya produktionsbrunnar ska borras på fältet under första halvåret och vätskebehandlingskapaciteten ska byggas ut. n Totalt beräknas mellan fem till sju nya produktionsbrunnar borras under Utbyggnad av fält n I Norge fortsätter utbyggnadsprojektet av Volve-fältet. Produktionen har kommit igång men vissa arbeten kvarstår. En plan för utbyggnad och drift av Oselvar-fältet i Norge planeras att lämnas in till myndigheterna i slutet av året. n I Republiken Kongo förväntar sig koncernen att utbyggnaden av Azurite-fältet har nått så långt att borrning av en första produktionsbrunn kan ske i slutet av n I Tunisien ska arbetet med att ta fram en utbyggnadsplan för Elyssa- och Zarat-fälten prioriteras under året. Koncernen förväntas lämna in planen till myndigheter i början av Prospektering n Totalt planeras cirka 11 prospekteringsbrunnar under året på de licenser där PA Resources äger andelar. Tillväxt n PA Resources fortsatta tillväxtstrategi fokuserar på förvärv av intressanta tillgångar i norra och västra Afrika samt i Nordsjön. n Licenstilldelningar förväntas på Grönland och i Norge under 2008.

3 Innehåll VD-ord 4 Koncernöversikt Välkommen till PA Resources 6 Aktien 9 Affärsidé, strategi och mål 12 Marknaden 14 Olje- och gasreserver 18 Produktion och försäljning 20 Tunisien 22 Norge 26 Storbritannien/Danmark 30 Ekvatorial Guinea 34 Republiken Kongo (Brazzaville) 38 Miljö, säkerhet och samhälle 42 Risker och riskhantering 44 Nyckeltal femårsöversikt 48 n Innehåll Finansiella rapporter 49 n Förvaltningsberättelse n Resultaträkning koncernen 55 n Balansräkning koncernen 56 n Förändring i eget kapital koncernen 57 n Kassaflödesanalys koncernen 58 n Resultaträkning moderbolaget 59 n Balansräkning moderbolaget 60 n Förändring i eget kapital moderbolaget 61 n Kassaflödesanalys moderbolaget 62 n Noter till de finansiella rapporterna 63 Revisionsberättelse 94 Bolagsstyrningsrapport 95 Årsstämma 102 Finansiell kalender 2008/ Styrelse och valberedning 104 Koncernledning och revisorer 105 Definitioner 106 Ordlista 107 Alla foton, om inget annat har angivits, är fotograferade av Images Frikha,

4 »Samtliga borrade brunnar i Ekvatorial Guinea har påvisat betydande fyndigheter av olja, gas eller kondensat.«vd-ord PA Resources har än en gång levererat ett starkt årsresultat! Under 2007 ökade vår försäljning och produktion av olja kraftigt, vilket medförde att intäkterna ökade med 326 procent till MSEK (843). Resultat efter skatt ökade med 412 procent till 947 MSEK (230). Det operativa kassaflödet var också starkt under året och uppgick till MSEK (186). Det är många faktorer som har bidragit till detta goda resultat, utöver den ökade produktionen. Vi har en effektiv och liten organisation präglad av entreprenörskap och med människor med stort engagemang för verksamheten. Det är min övertygelse att vår koncentration av verksamheten till tre geografiska områden i världen också bidrar till en högre effektivitet. Vi har en god kännedom om oljeindustrin i dessa områden och har lyckats bygga upp ett omfattande kontaktnät där. Vi har också lyckats göra strategiska förvärv under året vilket starkt har bidragit till vår tillväxt. Produktion på nya nivåer Under 2007 har vi lagt mycket energi på Didon-fältet i Tunisien som är PA Resources i särklass största produktionstillgång. Den nya produktionsplattformen togs i drift under december 2006, en ny exportledning färdigställdes i mars 2007 och i slutet av mars uppnådde vi produktionsnivåer om cirka fat olja per dag. Det nya förankringssystemet samt det renoverade fartyget Didon FPSO var i full drift på fältet i början av oktober. Allt detta har bidragit till 4 PA Resources Årsredovisning 2007

5 att PA Resources totala produktion av olja under 2007 har ökat med 277 procent jämfört med 2006! Under fjärde kvartalet minskade produktion på Didon-fältet på grund av att en av produktionsbrunnarna underpresterade samt att vi hade flaskhalsar i vätskebehandlings- och kylkapaciteten på plattformen. Åtgärder för att öka produktionen igen till fat per dag har påbörjats bland annat genom att två nya produktionsbrunnar borras under våren Volve-fältet i Norge togs i drift under februari Vår prognos är därför att koncernens genomsnittliga produktion under 2008 kommer att uppgå till mellan och fat per dag. Förvärv ger tillväxt Under andra halvan av 2007 har PA Resources tecknat avtal om två strategiska förvärv. I oktober tecknades avtal om förvärv av det brittiska oljeprospekteringsbolaget Scotsdale Ltd med totalt nio prospekteringslicenser på brittiskt och danskt vatten. Förvärvet har stärkt vår närvaro i Nordsjön. I november tecknades ytterligare ett avtal om förvärv av andelar i prospekteringslicensen Mer Profond Sud i Republiken Kongo inklusive Azuritefältet som är under utbyggnad och beräknar att starta produktion under Förvärvet tillförde PA Resources 26 miljoner fat i utvinningsbara reserver samt en prospekteringsportfölj med betydande resurser. Förvärvet är villkorat av att myndigheterna lämnar behövliga tillstånd. Ökning av reserver Ett oljebolags värde är i huvudsak beroende på hur stora olje- och gas reserver som bolaget är ägare av. Vår största utmaning är därför att göra nya fynd av olje- och gasresurser och att omvandla de fynd som vi har till att kunna utvinnas och därigenom klassificeras som reserver. Under 2007 har PA Resources reserver ökat med 14 procent, från 106,1 miljoner till 120,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Den absolut största ökningen kommer från förvärvet av Azurite-fältet i Republiken Kongo. Därutöver har PA Resources fyndigheter i utbyggnadslicenser och produktionslicenser som för närvarande inte klassificeras som reserver. Dessa betingade resurser uppgick per den sista december 2007 till 89,9 miljoner fat oljeekvivalenter, att jämföra med 62 miljoner fat oljeekvivalenter ett år innan dess. Betydande fynd av olja och gas under året Under 2007 har ett intensivt borrprogram genomförts i det mycket prospektiva Block I i Ekvatorial Guinea, vilket har resulterat i ett flertal större fynd av hydrokarboner. Samtliga borrade brunnar har påvisat förekomst av olja, gas eller kondensat. Parterna i Block I planerar att genomföra ett aktivt prospekterings- och avgränsningsprogram även under 2008 för att utvärdera olika alternativ för kommersialisering av fynden. I Norge har två prospekteringsbrunnar på Thorkildsen- prospektet samt Lie-prospektet visat sig vara torra. Däremot har Oselvar-fyndigheten motsvarat våra förväntningar och vi kan under 2008 förbereda utbyggnadsplanerna. Investeringar under 2008 Under det kommande året genomför vi ett omfattande investeringsprogram med siktet att dels finna ny olja och gas och därmed kunna öka våra reserver, dels bygga ut våra tillgångar för produktion. Under 2008 genomförs borrningar i samtliga de länder vi är aktiva i. PA Resources har påbörjat ett intensivt borrprogram i Tunisien. Två produktionsbrunnar ska borras på Didon-fältet under våren 2008 och därefter fortsätter borrningarna med prospekteringsbrunnar inom Zarats prospekteringsområde. Dessutom är arbetet med att ta fram en utbyggnadsplan för Elyssa- och Zarat-fälten prioriterat under I Norge ska borrningarna på Volve-fältet färdigställas under Vi har med glädje kunnat konstatera att produktion efter årets utgång har startat på Volve-fältet. Därutöver ska prospekteringsborrningar på Draupne- och Ipswitch-prospekten ske under Siktet inställt på ökad produktion Året som gått speglar på ett bra sätt hur vi bedriver vår verksamhet. Vi ska fortsätta att växa genom prospektering efter ny olja och gas, utbyggnad av produktion samt förvärv av intressanta tillgångar. Vi fortsätter att satsa på våra tre geografiska områden; Nordsjön, Nordafrika och Västafrika. Vi siktar på att nå produktionsnivåer kring fat olja per dag om cirka 3-5 år. Under 2008 förväntas Volve-, El Bibane- och Didon-fälten att bidra till en ökad produktion. Under 2009 ska Azuritefältet i Republiken Kongo påbörja produktionen och innan 2011 förväntas även Marine XIV i Republiken Kongo och Oselvar i Norge att vara igång. Snart kan vi även ta med Elyssa och Zarat-fälten i denna lista. Oljeprisets utveckling Oljeprisets starka utveckling under 2007 har inte alls avspeglats i aktiekurserna snarare tvärtom. Oljebolagens aktiekurser i såväl Sverige som Norge har tappat drastiskt trots att oljepriset har klättrat stadigt uppåt till en nivå på dollar per fat. Såväl IEA, OPEC och vårt eget Svenska Petroleum Institut bedömer att oljepriset kommer att fortsätta ligga på en hög nivå och att efterfrågan på olja i världen kommer att fortsätta. Jag och styrelsen vill tacka alla medarbetare och aktieägare för det engagemang och intresse ni har visat under Vi kan nu se fram emot ett nytt, givande år tillsammans! ULRIK JANSSON VD och koncernchef, PA Resources AB PA Resources Årsredovisning

6 Koncernöversikt: Välkommen till PA Resources Verksamhet PA Resources är en svensk koncern vars affärsidé är att köpa, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver verksamhet i den första delen av värdekedjan. Antal anställda per land den 31 december Sverige 6 Norge 15 Tunisien 112 Republiken Kongo 1 Förändring av PA Resources reserver under Produktion Förvärv Revisioner Geografiska marknader PA Resources har verksamhet och äger tillgångar i Tunisien, Republiken Kongo, Ekvatorial Guinea, Norge, Grönland, Storbritannien, Danmark och Nederländerna. Koncernens bolag äger andelar i totalt 7 produktionslicenser och 30 prospekteringslicenser. Oljeproduktion skedde uteslutande i Tunisien under 2007, för att från februari 2008 även omfatta Norge. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien. Koncernstruktur Moderbolag i koncernen är PA Resources AB, som har huvudkontor och säte i Stockholm, Sverige. I slutet av 2007 hade moderbolaget åtta helägda dotterbolag och ett delägt dotterbolag. Två av bolagen har dessutom egna dotterbolag. Koncernens verksamhet i Tunisien drivs genom tre helägda dotterbolag och verksamheten i bolagen samordnas genom PA Resources enhetskontor i Tunis. Dotterbolaget PA Resources Norway AS, med enhetskontor i Oslo, bildades 2004 och ansvarar för att bygga en stark verksamhet i Norge inriktad på produktion. Koncernens tillgångar i Ekvatorial Guinea förvaltas genom det helägda dotterbolaget Osbourne Resources Ltd. Tillgångarna i Republiken Kongo förvaltas av det helägda dotterbolaget PA Energy Congo Ltd med dotterbolaget PA Resources Congo AS. Ett nytt enhetskontor har etablerats i staden Pointe Noire under året. Under fjärde kvartalet 2007 slutfördes förvärvet av det brittiska oljeprospekteringsbolaget Scotsdale Ltd, med enhetskontor i London. Bolaget äger andelar i prospekteringslicenser i Storbritannien och Danmark. Det delägda dotterbolaget PA Energy Africa Ltd bildades 2006 för att förvärva olje- och gastillgångar i Västra Afrika. För fullständig information om den legala bolagsstrukturen, se not 28 Aktier i dotterbolag. Medarbetare Medelantal anställda i koncernen var 126 (109) personer under I slutet av året hade koncernen 134 (118) anställda, varav 6 (3) i Sverige, 15 (11) i Norge, 112 (104) i Tunisien och 1 (0) i Republiken Kongo. Koncernen hade inga egna anställda i Ekvatorial Guinea eller Storbritannien/Danmark under Arbetet där bedrivs av interna och externa konsulter. Av det totala antalet anställda var 110 (101) män och 24 (17) kvinnor. Siffrorna inom parantes gäller antal anställda per den 31 december Börsnoteringar PA Resources AB:s aktie är primärnoterad på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterad på OMX Nordiska börsen i Stockholm (segment Mid Cap). Produktion Den totala produktionen av olja under 2007 uppgick till ( ) fat oljeekvivalenter. Ingen gas producerades under året. För mer information om produktion, se kapitlet Produktion och försäljning. Reserver Koncernens totala bevisade och sannolika olje- och gasreserver är estimerade till cirka 120,6 (106,1) miljoner fat oljeekvivalenter per den 31 december För mer information om reserver, se kapitlet Oljeoch gasreserver. 6 PA Resources Årsredovisning 2007

7 PA Resources har under 2007 och 2008 utökat sin verksamhet till flera nya länder; Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Grönland. Verksamheten ska även fortsättningsvis koncentreras i de tre geografiska områdena Nordsjön, Norra Afrika och Västra Afrika. illustration martin thelander/paris grafik PA Resources Årsredovisning

8 PA Resources historia* 1994 PA Resources AB (PAR) bildas i samband med förvärvet av inkråmet i Petro Arctic AB, ett bolag som fokuserade på oljeprospektering på Svalbard i Norge. Resultat efter skatt: PAR noteras på handelsplatsen Nordic Growth Market (NGM) i Sverige den 18 september. Under året förvärvar PAR ett flertal olje- och gastillgångar i Tunisien (Douleb-, Semmama-, Tamesmida-, Zinna- och Ezzaouiafälten) samt två fält i Texas, USA (Good Omen- och Prairie Mud-fältet). - 7,6 MSEK 1999 Petro Arctic AB säljs och PAR förlänger inte koncessionerna på Svalbard. 1,7 MSEK 2000 PAR förvärvar andelar i oljefältet El Bibane i Tunisien, samtidigt som andelarna i Zinna-fältet avyttras. 23,4 MSEK 2001 PAR primärnoteras på Oslo Börs SMB-lista i oktober. Bolaget förvärvar ytterligare andelar i produktionslicensen Ezzaouia samt andelar i prospekteringslicensen Jelma i Tunisien. 9,2 MSEK 2002 PAR förvärvar andelar i prospekteringslicensen Makthar i Tunisien. 15,3 MSEK 2003 Nya fyndigheter hittas i Jelma- och Makthar-fälten. Tre nya produktionsbrunnar borras på Douleb-fältet. 19,6 MSEK 2004 Dotterbolaget PA Resources Norway AS bildas för att bedriva verksamhet på den norska kontinentalsockeln. PAR förvärvar andelar i prospekteringslicensen Zarat och Didon-fältet i Tunisien. USA-tillgångarna säljs (Good Omen- och Prairie Mud-fältet i Texas). 40,7 MSEK 2005 PAR förvärvar andelar i två prospekteringslicenser i Ekvatorial Guinea, ytterligare andelar i oljefältet Didon respektive prospekteringslicensen Zarat i Tunisien, samt andelar i Volve-fältet respektive produktionslicens 274 (Oselvar) i Norge. 78,8 MSEK 2006 PAR sekundärnoteras på Stockholmsbörsen (nuvarande OMX Nordiska börsen) den 19 juni och lämnar samtidigt Nordic Growth Market. I december färdigställs koncernens första egna oljeplattform på Didon-fältet i Tunisien som tas i drift och nya produktionsbrunnar borras. I januari ingås ett avtal med Det Norske Oljeselskap AS om övertagande av andelar i licenserna 001B, 028B, 242, 305, 305B, 332 och 341 på den norska kontinentalsockeln. PAR förvärvar bolaget ADECO Congo BVI, vars dotterbolag äger 85 procents licensandel i det intressanta blocket Marine XIV i Republiken Kongo. Ett nytt delägt bolag, PA Energy Africa Ltd, bildas för att förvärva olje- och gastillgångar i västra Afrika. 230,5 MSEK 2007 I mars når den nya produktionsplattformen på Didon-fältet i Tunisien upp till tänkt produktionsnivå om cirka fat per dag. I oktober tecknar PAR avtal om förvärv av hela aktiekapitalet i Scotsdale Ltd ett företag med intressanta prospekteringslicenser i Storbritannien och Danmark. Vidare tecknar PAR i november avtal med Murphy West Africa Ltd om förvärv av 35 procents andel i prospekteringslicensen Mer Profond Sud innefattande oljefältet Azurite i Republiken Kongo. 947,1 MSEK * Emissioner och aktiesplittar redovisas i kapitlet Aktien. 8 PA Resources Årsredovisning 2007

9 Aktien PA Resources AB:s aktie PA Resources AB:s aktie är primärnoterad på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterad på OMX Nordiska börsen i Stockholm (segment MidCap). Aktiens kortnamn är PAR. En noteringspost omfattar 200 aktier på såväl Oslo Börs som OMX Nordiska börsen. Handel och börsvärde Handeln uppgick under 2007 till i genomsnitt aktier per börsdag, varav i snitt på Oslo Börs och på OMX Nordiska börsen. Senast betald aktiekurs per den 31 december 2007 var 44,50 NOK (motsvarande 52,73 SEK) på Oslo Börs samt 51,00 SEK på OMX Nordiska börsen. Börsvärdet per den 31 december 2007 var MSEK, varav MSEK på Oslo Börs och MSEK på OMX Nordiska börsen. Aktiekapital och röster Den sista december 2007 uppgick aktiekapitalet till SEK, fördelat på totalt aktier med ett kvotvärde på 0,50 SEK. Av det totala antalet aktier var aktier registrerade på Oslo Börs och på OMX Nordiska börsen. Totalt finns aktieägare i PA Resources AB. En förändring i aktieägandet har skett under 2007 då en rad internationella fonder, försäkringsbolag och banker har köpt aktier i bolaget. I slutet av 2006 var åtta av de tio största aktieägarna aktiva privatpersoner som ägde aktier genom kontrollerade bolag. I slutet av 2007 hade denna siffra halverats; nu är fyra av de tio största ägarna aktiva privatpersoner och resterande del just fonder, försäkringsbolag, banker och mäklare. Av det totala antalet aktieägare har cirka 81 procent hemvist i Sverige, cirka 13 procent i Norge, och cirka 5 procent i övriga länder, bland annat Storbritannien, Irland, Danmark, USA, Schweiz och Luxemburg. Tittar man däremot på antalet aktier fördelat per land så står svenska aktieägare för cirka 40 procent av antalet aktier, norska aktieägare för cirka 20 procent, och övriga länder för cirka 40 procent. Samtliga aktier har samma rösträtt, rätt till utdelning och rätt till PA Resources tillgångar, då det bara finns ett aktieslag i företaget. Aktiedata per 31 december 2007 Resultat per aktie efter skatt och utspädning uppgick 2007 till 6,47 SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 22,24 SEK efter utspädning. Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning var under Utdelningspolicy Den primära målsättningen är att öka värdet för bolagets aktieägare och anställda genom att bedriva en lönsam verksamhet med tillväxt. Detta ska åstadkommas genom ökad prospektering för att tillföra olje- och gasreserver, utbyggnad av fyndigheter samt förvärv av olje- och gastillgångar, för att därigenom långsiktigt öka bolagets produktion av olja och gas och därmed kassaflöde och resultat. Aktieägarnas totala avkastning förväntas över tiden i större utsträckning hänföras till ökat aktievärde snarare än från erhållna utdelningar. Styrelsen föreslår därför att ingen utdelning sker för verksamhetsåret Optionsprogram På den extra bolagsstämman den 17 oktober 2005 beslutades om utgivande av teckningsoptioner i PA Resources AB. Teckningsoptionerna utgjorde en del i ett aktierelaterat incitamentsprogram avsett för ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare i koncernen, samt vissa styrelseledamöter i bolaget. Fram till den 9 maj 2007 hade totalt optioner tilldelats, varav till styrelseledamöter och till ledande befattningshavare. På årsstämman den 9 maj 2007 fattades beslut om att utsläcka av de teckningsoptioner som utgavs på den extra bolagsstämman Samtidigt beslutade årsstämman att utge nya teckningsoptioner, som i maj tilldelades bolagets nya styrelseordförande Jan Kvarnström. Under tredje och fjärde kvartalet har ingen tilldelning av teckningsoptioner ägt rum. Däremot träffade bolaget under september en överenskommelse med en före detta styrelseledamot om inlösen av teckningsoptioner, med följden att antalet utestående allokerade teckningsoptioner per den 30 september 2007 har minskats med samma antal. För vidare upplysningar, se not 8 Aktierelaterade ersättningsplaner. PA Resources Årsredovisning

10 Aktiekursens utveckling under 2007 (genomsnittlig aktiekurs mellan oslo børs och omx nordiska börsen) SEK AKTIEÄGARSTRUKTUR PER DEN 31 DECEMBER 2007* De 10 största aktieägarna per 31 december 2007 Innehav, antal aktier Andel av totala aktiekapitalet Bertil Lindqvist ,4% Hunter Hall International (genom kontrollerade fonder) ,3% Ulrik Jansson (genom kontrollerade bolag) ,9% Jan Haudemann-Andersen (genom kontrollerat bolag) ,7% UBS AG, London (klient konto) ,0% JP Morgan Chase Bank (dispositionskonto) ,7% Nordnet Pensionförsäkringar AB ,4% Livförsäkrings AB Skandia ,3% JP Morgan Bank/JP Morgan Chase (klient konto) ,2% Jan Pihl Grimnes (genom kontrollerat bolag) ,2% Summa aktier 10 största aktieägarna ,3% Antal aktier övriga aktieägare ,7% Totalt antal aktier ,0% * Tabellen inkluderar aktieägande i PA Resources AB via såväl Oslo Börs och OMX Nordiska börsen i Stockholm. Som källor har använts VPC AB:s aktiebok i Sverige respektive VPS:s aktiebok i Norge per den 31 december Jan Haudemann-Andersens indirekta innehav i PA Resources AB har efter verksamhetsårets utgång, i februari månad 2008, avyttrats i sin helhet. Dessutom ökades Jan Pihl Grimnes indirekta innehav med aktier i början av mars PA Resources Årsredovisning 2007

11 Fördelning av aktieinnehav per storleksklass den 31 december 2007* Antal aktier per storleksklass Antal aktieägare Andel av totalt antal aktieägare Antal aktier Andel av totalt antal aktier ,7% ,8% ,5% ,6% ,3% ,0% ,3% ,5% ,6% ,7% ,2% ,2% ,1% ,2% ,9% ,0% ,3% ,1% Totalt ,0% ,0% * Denna tabell bygger på VPC AB:s aktiebok i Sverige respektive VPS:s aktiebok i Norge per den 31 december Aktiekapitalets utveckling År Typ av förändring Nominellt belopp, SEK Förändring av antal aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalets utveckling Totalt aktiekapital 1994 Bolagets bildande Split 500:1 0, Nyemission 0, Riktad nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, Fondemission 1, Split 1:2 1, Riktad nyemission 1, Riktad nyemission 1, Split 1:3 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, * Riktad nyemission 0, * Den riktade nyemissionen på aktier genomfördes med början den 12 december 2006 och registrerades den 23 mars PA Resources Årsredovisning

12 Affärsidé, strategi och mål Affärsidé, strategi och mål PA Resources AB är ett fristående internationellt prospekterings- och produktionsföretag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Företagets verksamhet ska skapa värden och fördelar för PA Resources ägare, medarbetare, värdnationer och andra intressenter genom att n uppfattas som en pålitlig operatör av olje- och gasfält samt en respekterad partner i projekt, n uppnå resultat genom engagemang och nytänkande, n utveckla koncernen i nära relation med lokala myndigheter och samhället, n driva verksamheten enligt internationellt erkända säkerhets- och miljöprinciper, och n löpande förbättra organisationen och företagets sätt att arbeta Affärsstrategi PA Resources affärsstrategi är att förvärva olje- och gasfält som står inför nära utbyggnad till produktion, samt att utveckla mindre fält som har stor utvecklingspotential. Därutöver ökar PA Resources sin egen prospekteringsverksamhet för att finna ytterligare reserver för utbyggnad till produktion för maximalt värdeskapande. Koncernens övergripande mål PA Resources har satt upp ett långsiktigt tillväxtmål om att nå en genomsnittlig produktion om fat per dag inom 3-5 år och inneha reserver omfattande 300 miljoner fat oljeekvivalenter. Detta avses att uppnås med geografiskt fokus på de regioner där koncernen idag är verksam; Norra Afrika, Västra Afrika och Nordsjön, med betydande produktion av olja eller gas i samtliga. En viktig faktor för att nå detta är genom ökad prospekteringsverksamhet inom befintliga licensinnehav. Framgångsfaktorer Prospekteringsfasen är viktig då den kan generera stor värdetillväxt vid framgångsrika fynd. En viktig framgångsfaktor förutom tillgång till god seismisk data är kompetens och kapacitet inom organisationen att utvärdera och tolka data. Detta arbete blir underlag för beslut om borrning av prospekteringsbrunnar. Utbyggnadsfasen startar efter framgångsrik prospekteringsborrning med att planera och besluta om formen för utbyggnad av fyndigheten. Avgörande för värdeskapande i denna fas är att välja den mest kostnadseffektiva formen för utbyggnad och produktion, samt att projektet kan genomföras inom tidsplanen. Denna fas innebär stora investeringar, speciellt off-shore. Produktionsfasen inleder produktion av hydrokarboner, oftast olika blandningar av olja, gas och vatten beroende på fyndighetens struktur. Värdeskapande faktorer under denna fas är planering av produktionsbrunnar och kombination av produktionstakt och möjligt återförande av gas eller vatten till brunnen för att behålla tryck och maximera livslängd. Säkerhet och miljö är alltid avgörande. Prospektering Utbyggnad Produktion 12 PA Resources Årsredovisning 2007

13 PA Resources Årsredovisning

14 Oljemarknaden Världens energikonsumtion har ökat konstant under de senaste åren. Fossila bränslen (kol, olja och naturgas) svarar för cirka 80 procent av världens totala energiförsörjning, varav oljan är det mest dominerande bränslet med cirka 35 procent. Olja och gas kommer med allra största sannolikhet att fortsätta att dominera världens energiförsörjning under ett flertal årtionden framöver. Produktion av olja Under 2007 producerades i snitt cirka 85,6 miljoner fat olja per dag i världen. Det var en ökning med ungefär 1,0 procent jämfört med Världens tio största oljeproducenter är Ryssland, Saudiarabien, USA, Iran, Kina, Mexiko, Kanada, Norge, Förenade Arabemiraten och Venezuela. Cirka nio procent av världens olja kommer från Nordsjön. Efterfrågan på olja i världen Oljeanvändningen i världen fortsätter att öka. Under 2007 var efterfrågan 86,0 miljoner fat olja per dag, vilket innebar att efterfrågan ökade med cirka 1,4 procent jämfört med Det är en något större ökning än föregående år. Den genomsnittliga årliga ökningen sedan 2003 har uppgått till 1,9 procent. IEA bedömer att efterfrågan under 2008 kommer att öka med 1,9 procent medan OPEC bedömer att efterfrågan ska öka med 1,4 procent under Det är framför allt i de nya industriländerna i Kina och övriga Asien samt Mellanöstern som efterfrågan på olja ökar snabbast. Enligt IEA står Asien och Mellanöstern för ungefär 70 procent av ökningen av den globala efterfrågan. I utvecklingsländerna i västvärlden har den något svagare ekonomiska tillväxten minskat efterfrågan på olja. Men IEA menar att den starka efterfrågan i Asien och Mellansöstern gör att den totala efterfrågan kommer att öka ett antal år framåt. Oljepriset Under 2007 har priset på råolja i genomsnitt legat på 72,66 USD per fat (Brent spotpris). Efter 2007 års utgång har oljepriset slagit nya rekord och nådde i slutet av februari 2008 upp till nivåer runt 100 USD per fat (Brent). PA Resources lämnar inga egna prognoser för oljepriset. Istället kan som exempel på prognos för brentoljepriset under det närmaste året, anges DnBNor:s respektive Nordea:s prognoser. De bedömer att brentoljepriset kommer att ligga på 85 respektive 84 USD per fat i genomsnitt under OPEC:s intentioner i början av mars 2008 var att behålla nuvarande produktionsnivåer, eftersom de anser att tillgång och efterfrågan på olja är stabila. Samtidigt kom statistik som visar på sjunkande lagernivåer i USA. Detta gjorde att brentoljepriset ökade ytterligare till över 100 US dollar per fat. OPEC:s hållning är dock att en nivå på cirka 80 US dollar per fat är mer rimligt och de anser att den nuvarande upptrissningen av oljepriset beror på en svag dollar, spekulationer och pågående politiska kriser i oljerika områden. För mer information kring hur PA Resources påverkas av ett förändrat oljepris, se kapitlet Risker och riskhantering. Produktion av olja i världen * Miljoner fat per dag Källa: IEA:s Oil Market Report, 13 februari 2008 * Innehåller råolja, kondensat, NGLs, olja från ickekonventionella källor och andra källor. Total efterfrågan på olja i världen Miljoner fat per dag Källa: IEA:s Oil Market Report, 13 februari PA Resources Årsredovisning 2007

15 Oljepriset påverkas av följande faktorer: n Förändringar i tillgång och efterfrågan på olja i världen n OPEC:s beslut och regleringar av produktionen n Väderförhållanden, till exempel orkaner, kan påverka produktionen negativt, vilket i sin tur ger högre oljepriser n Lagar och regler, till exempel inom energi-, miljö- och skatteområdet såväl i produktionslandet som i andra länder n Priset på alternativa energikällor n Politiska förhållanden, till exempel krig och oroligheter n Ekonomiska förhållanden/världsekonomin Oljeprisets utveckling (Brent spotpris råolja) USD/fat Källa: BP Statistical Review of the World, June Oljereserver De största konventionella oljereserverna i världen finns i Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwait och Ryssland. Den absolut största andelen av världens oljereserver är lokaliserade till Mellanöstern inklusive Nordafrika, vilket innebär att regionen på sikt kommer att bli det dominerande producentområdet. Tillväxten i reserverna motsvarar ungefär utvinningen. Under de senaste åren har investeringarna i ny oljeutvinning ökat kraftigt. International Energy Agency (IEA) bedömer att de idag kända oljeresurserna kommer att räcka för att möta efterfrågan åtminstone de närmaste 25 åren. Det krävs dock att tillräckliga investeringar görs i länderna i Mellanöstern och Nordafrika. Oljetillgångarna kommer sannolikt att räcka mycket längre än så. Nya fyndigheter upptäcks fortlöpande. Ny och förbättrad teknik införs som gör att även fyndigheter som idag har för höga utvinningskostnader blir intressanta. Framtid Det globala energibehovet väntas fortsätta öka de kommande 25 åren enligt International Energy Agency (IEA). Om världens länder fortsätter med den nu rådande energipolitiken kommer världens energibehov att vara mer än 50 procent högre år 2030 jämfört med idag. Över 60 procent av denna ökning kommer olja och gas att stå för. Om världen skulle införa de policys och miljökrav som diskuteras idag, där målet bland annat är att minska koldioxidutsläppen, kommer detta naturligtvis att påverka ökningen av PA Resources Årsredovisning

16 16 PA Resources Årsredovisning 2007

17 efterfrågan samt reducera världens behov av olja och gas. Men även i detta scenario skulle världens totala energibehov år 2030 vara 37 procent högre än idag. Den amerikanska energimyndigheten uppskattar att olja, kol och naturgas om 25 år kommer att behålla sin andel om cirka 86 procent av den totala energianvändningen, trots utvecklingen av biobränslen och andra förnyelsebara energikällor, tillsammans med förväntade nya kärnkraftsbyggen. Kunder PA Resources kunder består till största delen av ett fåtal stora internationella oljebolag, bland annat Shell, Total och Statoil, samt internationella trading-bolag. Dessutom säljs viss del av oljan lokalt i Tunisien. Konkurrenter I Sverige finns ett fåtal konkurrenter inom PA Resources verksamhetsområde som även är börsnoterade. Dessa är bland andra Lundin Petroleum, Tanganyika Oil och West Sibirian Resources. I Norge finns ett stort antal oljebolag med liknande inriktning, bland annat Noreco, DNO International, Det norske oljeselskap och Revus Energy, och i Storbritannien finns bland annat Tullow Oil, Premier Oil och Dana Petroleum. De olje- och gasbolag som agerar på de respektive geografiska marknaderna kan i vissa fall vara både konkurrenter, partners och kunder till PA Resources. Ett exempel är StatoilHydro som dels kan vara konkurrent om förvärv av olje- och gastillgångar, dels köper råolja producerad av PA Resources i Tunisien och samtidigt är samarbetspartner med PA Resources Norway AS i Volveprojektet. börsnoterade Konkurrenter inom energisektorn (Prospektering och produktion av olja och gas) med säte i de nordiska länderna eller Storbritannien* Företag Börs/Handelsplats Säte Intäkter 2007 (Msek) Geografisk marknad PA Resources OMX Nordiska + Oslo Sverige Tunisien, Norge, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Ekvatorial Guinea, Republiken Kongo Atlantic Petroleum OMX Nordiska Danmark 0 Färöarna, Storbritannien, Irland Cairn Energy London Storbritannien 1 832** Storbritannien, Grönland, Albanien, Tunisien, Peru, Australien, Papau Nya Guinea, Bangladesh, Nepal, Indien Dana Petroleum London Storbritannien 2 754** Storbritannien, Norge, Egypten och Marocco Det norske oljeselskap Oslo Norge 156 Norge DNO International Oslo Norge Norge, Storbritannien, Irak, Yemen, Ekvatorial Guinea, Mozambique InterOil Expl. & Prod. Oslo Norge 444 Peru, Colombia, Ghana, Angola Lundin Petroleum OMX Nordiska Sverige Frankrike, Holland, Indonesien, Norge, Ryssland, Storbritannien, Tunisien, Venezuela, Sudan, Etiopien, Vietnam, Republiken Kongo, Kambodja, Kenya Noreco/Altinex Oslo Norge 533 Norge, Danmark, Storbritannien Norse Energy Group Oslo Norge Brasilien, USA Premier Oil London Storbritannien Storbritannien, Norge, SADR, Mauretanien, Guinea Bissau, Gabon, Egypten, Pakistan, Indien, Vietnam, Fillipinerna, Indonesien, Republiken Kongo Revus Energy Oslo Norge 902 Norge, Storbritannien Rocksource Oslo Norge 79 Norge, Storbritannien, USA, Indien Tanganyika Oil Company OMX Nordiska Kanada 230 Syrien, Egypten Tethys Oil First North Sverige 0 Oman, Marocko, Spanien, Turkiet, Frankrike, Sverige Tullow Oil London + Irland Storbritannien Nederländerna, Portugal, Storbritannien, Angola, Kamerun, Republiken Kongo, Demokratiska Republiken Kongo, Elfenbenskusten, Ekvatorial Guinea, Gabon, Ghana, Madagaskar, Mauretanien, Namibia, Senegal, Tanzania, Uganda, Bangladesh, Indien, Pakistan, Franska Guinea, Surinam, Trinidad/Tobago West Sibirian Resources First North Bermuda 860 Ryssland * Tabellen visar bolag som bedriver verksamhet inom sektorn Energy och undersektorn Exploration and Production Oil & Gas, som är noterade på Oslo Börs, London Stock Exchange och OMX Nordiska Börsen/First North samt har säte i de nordiska länderna eller Storbritannien. Sektoruppdelningen baseras på GICS branschindelning som används av börserna i de nordiska länderna. Renodlade investmentbolag är exkluderade. ** Uppgift om intäkt avser 2006, eftersom 2007 års siffror inte hade publicerats vid denna årsredovisnings färdigställande. PA Resources Årsredovisning

18 Olje- och gas reserver Ett oljebolags reserver är de kända volymer av olja, gas och andra kolväten som bedöms finnas i berggrunden på olje- och gasfälten och som ses som kommersiellt utvinningsbara. De är bolagets tillgångar som ska producera olja och gas inom en snar framtid. Alla uppskattningar av reserver innehåller ett visst mått av osäkerhet. Osäkerheten beror framförallt på de geologiska och teknologiska data som finns tillgängliga vid tidpunkten för värderingen och tolkningen av dessa data. När ny information om en fyndighet hämtas in, kan det bli aktuellt att revidera reserverna. Reserverna är ett viktigt underlag för koncernens investeringsbeslut. De utgör också en viktig del i prövningen av avskrivningar av det bokförda värdet på olje- och gastillgångarna. Förändringar i bevisade och sannolika olje- och naturgasreserver påverkar även diskonterade kassaflöden. Reserverna är därmed också viktiga för kapitalmarknadens bedömning av bolaget och dess aktie. Därför görs återkommande externa tredjepartsvärderingar av koncernens reserver, samt årliga justeringar av dem där hänsyn tas till producerad volym olja och gas samt nya fynd som gjorts under året. För definitioner, se kapitlet Definitioner och klassificeringar av reserver och resurser på sidan 106. Olje- och gasreserver 2007 PA Resources totala bevisade och sannolika olje- och gasreserver (2P) beräknas till cirka 120,6 miljoner fat oljeekvivalenter (BOE) per den 31 december Detta är en ökning med cirka 14 procent jämfört med den tidigare värderingen om cirka 106,1 miljoner BOE per den 31 december Av de totala reserverna (2P) räknas 20,8 miljoner BOE som bevisade reserver (1P). Förändring av PA Resources reserver under 2007 Reserver Utbyggda tillgångar Tillgångar under utbyggnad Ej utbyggda tillgångar Totalt (miljoner BOE) 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 Per ,5 29,5 6,1 7,8 0,0 68,8 23,7 106,1 Produktion -5,5-5, ,5-5,5 Förvärv , ,3 Revisioner 3,1 5,4-0,4 0,0 0,0-11,6 2,6-6,3 Per ,1 29,4 5,7 34,1 0,0 57,2 20,8 120,6 De viktigaste orsakerna till förändringarna i 2P-reserverna är följande: n De totala utvinningsbara reserverna på Didon-fältet i Tunisien har ökat med 4,8 miljoner BOE som följd av beslutet att borra två nya produktionsbrunnar, Didon-7 och Didon-8. Från detta har avdrag gjorts för produktionen på fältet under Detta innebär att de kvarvarande reserverna på Didon-fältet per den sista december 2007 enbart är 0,4 miljoner BOE lägre än året innan. n Vid denna värdering har 2P-reserver uppgående till 26,3 miljoner fat oljeekvivalenter tillkommit, som enligt operatörens utbyggnadsplan finns på Azurite-fältet i Republiken Kongo. PA Resources tecknade avtal om förvärv av 35 procent i detta fält i november Affären slutförs formellt under första halvåret n På Ezzaouia-fältet i Tunisien har 2P-reserverna ökat med cirka 0,5 miljoner fat oljeekvivalenter med hänsyn taget till produktionen under Denna värdering baseras på en uppdaterad värdering av RyderScott. n För fälten Douleb, Semmama och Tamesmida i Tunisien är det inga ändringar i 2P-reserverna förutom att återstående reserver är reducerade med produktionen under n På Elyssa- och Zarat-licenserna har de totala 2P-reserverna reducerats med 11,6 miljoner fat oljeekvivalenter som ett resultat av de fältutbyggnadsstudier som blev genomförda under En utbyggnadsplan kommer att lämnas till tunisiska myndigheter i början av PA Resources Årsredovisning 2007

19 Reserver per land Reserver Tunisien Norge Västra Afrika Netto PAR (miljoner fat oljeekvivalenter) 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 Utbyggda tillgångar 15,1 29,4 15,1 29,4 Tillgångar under utbyggnad 5,7 7,9 26,3 5,7 34,1 Ej utbyggda tillgångar 57,2 0,0 57,2 Totala reserver 20,8 120,6 Värderingen av reserverna per den 31 december 2007 baseras på en extern tredjepartsvärdering utförd av RPS på Didon-fältet i Tunisien vid årsskiftet 2007/2008. Reserverna på Elyssa och Zarat är baserade på de fältutbyggnadsstudier som PA Resources har genomfört under Därutöver har RPS:s värdering av Douleb, Semmama- och Tamesmida från år 2006 och tredjepartsvärderingar av El Bibane-fältet och Ezzaouia-fältet från år 2006 använts. Från detta har mängden producerad olja under 2007 dragits. Uppgift om reserverna på Volvefältet har erhållits av operatören StatoilHydro och har inte ändrats från På Azurite-fältet motsvarar reserverna de reserver som står angivna i operatörens godkända utbyggnadsplan. Olje- och gasresurser Betingade resurser PA Resources har också olje- och gasfyndigheter som för närvarande inte klassificeras som reserver. De räknas dock som kommersiellt utvinningsbara och koncernens syfte är att de ska byggas ut för produktion. Det krävs dock ytterligare arbete innan en utvecklingsplan kan lämnas in och resurserna därmed kan klassificeras som reserver. Dessa fyndigheter klassificeras som betingade resurser. PA Resources har uppskattat de betingade resurserna till totalt 89,9 (62,0) miljoner fat oljeekvivalenter, varav 5,5 (5,5) miljoner fat oljeekvivalenter i Tunisien, 22,0 (18,5) miljoner fat oljeekvivalenter i Norge, 62,4 (38,0) miljoner fat oljeekvivalenter i Västra Afrika och 0 miljoner fat oljeekvivalenter i Storbritannien/ Danmark. I dessa uppgifter ingår inte de nya fynd av olja, gas och kondensat som gjorts under 2007 i Ekvatorial Guinea. Riskade prospektiva resurser De resurser som bedöms finnas i prospekteringslicenserna anges som riskade prospektiva resurser (eng: risked prospective resources). Dessa resurser har inte bekräftats med borrning och ingen värdering av fältets kommersialitet har utförts. PA Resources riskade prospektiva resurserna uppgick den 31 december 2007 till totalt 271 miljoner fat oljeekvivalenter, varav 50 miljoner fat oljeekvivalenter i Tunisien, 52 miljoner fat oljeekvivalenter i Norge, 100 miljoner fat oljeekvivalenter i Västra Afrika och 69 miljoner fat oljeekvivalenter i Storbritannien/ Danmark. PA Resources reserver och resurser är klassificerade enligt den standard som utarbetats av Society of Petroleum Engineers (SPE). Koncernen har därutöver valt att följa Oslo-börsen nya riktlinjer från den 25 januari 2007 när det gäller redovisningen av reserver och resurser. Dessa riktlinjer bygger på de standarder som finns inom oljebranschen, men innehåller mer specifika regler för hur reserverna ska redovisas och kommuniceras till marknaden. PA Resources betingade resurser och riskade prospektiva RESURSER (miljoner fat oljeekvivalenter) Tunisien Norge Västra afrika Storbritannien/ Danmark Betingade resurser 5,5 22,0 62,4 0,0 89,9 Riskade prospektiva resurser 50,0 52,0 100,0 69,0 271,0 Totalt PA Resources Årsredovisning

20 Produktion och försäljning Produktion PA Resources bedriver olje- och gasproduktion vid såväl anläggningar till havs som på land. Koncernen ägde under 2007 andelar i sex producerande oljefält, samtliga i Tunisien. PA Resources är själv operatör för fyra av de sex producerande fälten. Efter årets utgång, i februari 2008 påbörjades även produktion i Norge. Produktionen av olja mer än fördubblades under Oljeproduktionen uppgick till cirka fat olja under året, jämfört med fat olja under 2006, vilket är en ökning med cirka 282 procent. Ingen gas producerades under Ökningen beror framförallt på att den nya produktionsplattformen på Didon-fältet i Tunisien, som bolaget äger till 100 procent, har varit i drift under Den genomsnittliga produktionen under helåret 2007 blev fat per dag (5 362), också det ett historiskt rekord. Produktion förväntades att starta på Volve-fältet i Norge och El Bibanefältet i Tunisien under 2007, men båda dessa projekt försenades. Volve- fältets produktionsstart skedde i februari och El Bibane-fältet i mars På PA Resources övriga tillgångar har produktionen ännu inte startat. Nästa fält som beräknas påbörja produktion är Azurite-fältet i Republiken Kongo vilket planeras att ske under Transport, lager och försäljning När oljan eller gasen har producerats vid PA Resources produktionsanläggningar lastas den offshore till tankbåt eller transporteras via rörledningar (pipelines) till utskeppningshamnar. Där förvaras oljan fram till dess att den hämtas av kund. Dessa så kallade liftings sker när ett lager har fyllts upp och kunden har möjlighet att hämta överenskommen volym. Därför kan försäljningen variera från ett kvartal till ett annat. Att försäljningen varierar över året på detta sätt är en normal företeelse inom oljeindustrin. PA Resources tecknar långtidskontrakt med internationella oljebolag och tradingbolag, där leveransvolymer regleras för längre tidsperioder. Priset sätts enligt en prisformel som beror på oljans kvalitet jämfört med Brent-kvalitet samt priset på olja på spotmarknaden vid tidpunkten för lastning. Koncernen säljer olja baserat på världsmarknadspriser både på export och till den lokala marknaden i Tunisien. Totalt såldes ( ) fat olja under 2007, varav ( ) fat gick till export och ( ) till den lokala marknaden i Tunisien. Lokal försäljning sker till 10 procents rabatt på världsmarknadspriset i enlighet med licensvillkoren. PA Resources försäljningspris låg i snitt på 71,50 (66,63) USD/fat under Koncessionsavtalen för Tunisien innefattar royalty som betalas i natura till det statliga oljebolaget ETAP. Under 2007 har fat olja betalats som royalty. För mer information om royalty, se not 2 Redovisningsprinciper med mera. Lagret av olja, exklusive royaltydel, uppgick den 31 december 2007 till (74 000) fat. Under 2007 såldes ingen gas. Gas har tidigare levererats från El Bibane-fältet till ett närliggande gaseldat kraftverk, med visst stöd från Ezzaouia-fältet. Då El Bibanefältet varit stängt för borrning av nya produktionsbrunnar har även kraftverket varit avstängt, och ingen gas har sålts under året. 20 PA Resources Årsredovisning 2007

Året i sammandrag. Utsikter 2007

Året i sammandrag. Utsikter 2007 Årsredovisning 2006 Året i sammandrag Koncernens resultat efter skatt ökade med 267 procent till 288,9 (78,8) MSEK under 2006. Intäkterna mer än tredubblades till 930,1 (281,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Extra bolagsstämma. 11 December 2007 Stockholm

Extra bolagsstämma. 11 December 2007 Stockholm Extra bolagsstämma 11 December 2007 Stockholm Outline Finansiell uppdatering Affärsaktiviteter Fortsatt expansion 4 Koncernens resultaträkning - sammanfattning (miljoner SEK) Q 3, 2007 Q 3, 2006 Jan Sep

Läs mer

Året i korthet 1. VD-ord 2. Affärsidé, mission och strategi 4. Affärsmodell 6. Geografiskt fokus 8. Verksamhet i tre regioner 10

Året i korthet 1. VD-ord 2. Affärsidé, mission och strategi 4. Affärsmodell 6. Geografiskt fokus 8. Verksamhet i tre regioner 10 Årsredovisning 2009 Innehåll PA Resources 2009 Året i korthet 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Geografiskt fokus 8 Verksamhet i tre regioner 10 Reserver och resurser 12 Produktion

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

Lundin Petroleum Bolagsstämma 2006 WF8538

Lundin Petroleum Bolagsstämma 2006 WF8538 Lundin Petroleum Bolagsstämma 2006 WF8538 C. Ashley Heppenstall, Koncernchef och VD Stockholm, 17 maj 2006 Lundin Petroleum Bolagsstämma 2006 WF8538 C. Ashley Heppenstall, Koncernchef och VD Stockholm,

Läs mer

Fokus på ökad produktion

Fokus på ökad produktion Q1 PA Resources delårsrapport januari mars 2009 Fokus på ökad produktion Sammanfattning första kvartalet Koncernens intäkter från försäljning av råolja minskade under första kvartalet och uppgick till

Läs mer

Presentation av VD Ulrik Jansson

Presentation av VD Ulrik Jansson Presentation av VD Ulrik Jansson Årsstämma Stockholm 11 Maj 2006 Innehåll Helår 2005 Kvartal 1 2006 Verksamheten Översikt av bolagets tillgångar och verksamhet Norge Tunisien Ekvatorial Guinea Reserver

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch 15 november

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2011 SAMMANFATTNING. Koncernens intäkter uppgick under andra kvartalet till 542,2 (588,9) MSEK.

Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2011 SAMMANFATTNING. Koncernens intäkter uppgick under andra kvartalet till 542,2 (588,9) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Q2 SAMMANFATTNING Koncernens intäkter uppgick under andra kvartalet till 542,2 (588,9) MSEK. EBITDA för kvartalet var 335,5 (348,9) MSEK. Resultat före skatt i andra

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999 PA Resources AB är en koncern verksam inom naturresursområdet. Moderbolaget PA Resources AB bedriver verksamhet i form av olje- och gasutvinning i Tunisien och

Läs mer

PA Resources vinst 947 MSEK - reserverna ökade 14 procent

PA Resources vinst 947 MSEK - reserverna ökade 14 procent BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 PA RESOURCES AB (PUBL) Organisationsnummer 556488-2180 PA Resources vinst 947 MSEK - reserverna ökade 14 procent Sammanfattning helåret 2007 Koncernens intäkter från försäljning

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Utseende av protokollförare; Agenda 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Läs mer

PA Resources produktion vänder uppåt

PA Resources produktion vänder uppåt 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 PA RESOURCES AB (publ) Organisationsnummer 556488-2180 PA Resources produktion vänder uppåt Sammanfattning andra kvartalet 2006 Resultat efter skatt under andra kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Stockholm, 21 maj 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Kassaflöde stöder ökade produktionsinvesteringar

Kassaflöde stöder ökade produktionsinvesteringar DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008 PA RESOURCES AB (PUBL) Organisationsnummer 556488-2180 Kassaflöde stöder ökade produktionsinvesteringar Sammanfattning andra kvartalet 2008 Koncernens intäkter från försäljning

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN SWEDEN N AT U R A L A S S E T S A B ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN VÄRLDSPRODUKTION OCH KONSUMTION AV RÅOLJA 120 000 100 000 Produktion Oljebehov (Per dag i miljoner

Läs mer

Stärkt finansiell ställning Eget kapital MSEK

Stärkt finansiell ställning Eget kapital MSEK BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 PA RESOURCES AB (PUBL) Organisationsnummer 556488-2180 Stärkt finansiell ställning Eget kapital 4 757 MSEK Sammanfattning fjärde kvartalet 2008 Den norska verksamheten såldes i december

Läs mer

Långsiktig tillväxt med lägre risk. PA Resources Årsredovisning 2012

Långsiktig tillväxt med lägre risk. PA Resources Årsredovisning 2012 Långsiktig tillväxt med lägre risk PA Resources Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhet Året i korthet 1 Vd-ord 2 Affärsmodell 4 Tillgångsportfölj 5 Strategi och affärsplan 6 Kapitalstruktur och investeringar

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

PA Resources resultat efter skatt ökade med 308 procent till 314 MSEK

PA Resources resultat efter skatt ökade med 308 procent till 314 MSEK DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 PA RESOURCES AB (PUBL) Organisationsnummer 556488-2180 PA Resources resultat efter skatt ökade med 308 procent till 314 MSEK Sammanfattning andra kvartalet 2007 Resultat

Läs mer

PA Resources produktion enligt prognos

PA Resources produktion enligt prognos DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2008 PA RESOURCES AB (PUBL) Organisationsnummer 556488-2180 PA Resources produktion enligt prognos Sammanfattning första kvartalet 2008 Koncernens intäkter från försäljning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

PA RESOURCES PROdUCERAndE fält

PA RESOURCES PROdUCERAndE fält PA Resources Årsredovisning 2011 Producerande fält balanserar lönsam tillväxt INNEHÅLL verksamhet Året i korthet 1 Vd-ord 2 Affärsmodell 4 Tillgångsportfölj 5 Prospektering 6 Värdering 8 Case: Borrkampanj

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Pressmeddelande Reservrapporten En stor framgång för Texas Onshore

Pressmeddelande Reservrapporten En stor framgång för Texas Onshore Pressmeddelande 2007 06 01 Reservrapporten 2007 06 01 En stor framgång för Texas Onshore Texas Onshores reservrapport pekar på framgångsrika borrningar. Efter 15 månaders verksamhet kan bolaget redovisa

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

PA Resources AB Informationsunderlag i anledning av primärnotering på NASDAQ OMX Stockholm

PA Resources AB Informationsunderlag i anledning av primärnotering på NASDAQ OMX Stockholm PA Resources AB Informationsunderlag i anledning av primärnotering på NASDAQ OMX Stockholm 2010-12-17 2 Handlingar infogade via hänvisning Följande handlingar, vilka tidigare har publicerats och ingivits

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2000-01-01-2000-06-30 Oljeproduktionen under årets första sex månader uppgick till ca 109 800 fat Rörelseresultatet före skatt uppgår till + 7,4 MKR Resultatet efter skatt och minoritetsandel

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Koncernens rörelseresultat ökade med sek 14.4 mkr till sek 31.8 mkr jämfört med 2001.

Koncernens rörelseresultat ökade med sek 14.4 mkr till sek 31.8 mkr jämfört med 2001. Årsredovisning 2002 Sammandrag Koncernens rörelseresultat ökade med sek 14.4 mkr till sek 31.8 mkr jämfört med 2001. Oljeproduktionen ökade med 10 % till 329,000 fat jämfört med 2001 vilket innebär en

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 14 maj 2014

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 14 maj 2014 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 14 maj 2014 Agenda 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Utseende av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014 Stockholm, 22 Maj 2014 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014 Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Q1.2009. Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q1 2009

Q1.2009. Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q1 2009 Q1.2009 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q1 2009 Kvartal januari - mars 2009 EBITDA uppgick till ksek -3 058 (986). Nettoomsättningen uppgick till ksek 2 931 (7 686). Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och

Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och Sydostasien. De senaste åren har aktien, tyngd utav rapporter som ej levt upp till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Starkt rörelseresultat ger rörelsemarginal om 62 procent

Starkt rörelseresultat ger rörelsemarginal om 62 procent DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2008 PA RESOURCES AB (PUBL) Organisationsnummer 556488-2180 Starkt rörelseresultat ger rörelsemarginal om 62 procent Sammanfattning tredje kvartalet 2008 Koncernens intäkter

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

PALLAS GROUP AB (publ)

PALLAS GROUP AB (publ) First North: PALS B PALLAS GROUP AB (publ) Delårsrapport juli - mars 2011/2012 Leverans av nybygget M/T Pallas M/T Pallas påbörjar timecharter för Topoil AB Beslut om avyttring av Pallas Oil AB och Pallas

Läs mer

Finansiella nyckeltal Kvartal Kvartal jan-juni 2009 jan-juni 2008 Helår 2008

Finansiella nyckeltal Kvartal Kvartal jan-juni 2009 jan-juni 2008 Helår 2008 Q2 PA Resources delårsrapport januari - juni 2009 Ökande produktion Sammanfattning andra kvartalet Koncernens totala intäkter uppgick till 432,1 (739,2) MSEK. Försäljningsintäkterna har påverkats av lägre

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

(1) (2) (3) tid, blev de flesta

(1) (2) (3) tid, blev de flesta TAL TILL ÅRSSTÄMMAN 12 MAJ 20166 Alex Schneite r Koncernchef och o vd (1) God eftermiddag och välkomna till t Lundin Petroleums bolagsstämmaa 2016. Det är en stor ära för mig att stå här framför er idag

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 215 - juni 216 Resultat före skatt: -1138 tkr. Resultat per aktie före skatt: -,33 kr. April 215 - juli 215 Resultat före skatt: -621 tkr. Resultat per

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2012-01-01 2012-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 161 (8 835) tkr Förändring av pågående arbete 2 458 (0) tkr

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Rörelsemarginal på 7% trots väsentligt lägre oljepriser

Rörelsemarginal på 7% trots väsentligt lägre oljepriser Shelton Petroleum AB (publ) 556468-1491 Stockholm den 20 maj 2015 Delårsrapport januari-mars 2015 Rörelsemarginal på 7% trots väsentligt lägre oljepriser Totala intäkter under perioden: 19 (32) mkr Periodens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 O-listan, Stockholmsbörsen: LUPE SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch 13 november

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer