Året i sammandrag. Utsikter 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag. Utsikter 2008"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Året i sammandrag n Koncernens resultat efter skatt ökade med 311 procent till 947,1 (230,5) MSEK. Intäkterna ökade till 2 751,1 (843,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 547,1 MSEK (355,3) motsvarande en rörelsemarginal på 56 procent. Resultat före skatt var 1 527,8 MSEK (297,5) under året. n Den totala produktionen av olja uppgick till ( ) fat oljeekvivalenter. Ingen gas producerades. Genomsnittlig produktion var (5 362) fat per dag. n Koncernens reserver värderades den 31 december 2007 till 120,6 (106,1) miljoner fat oljeekvivalenter, en ökning med 13,7 procent. n PA Resources genomsnittliga försäljningspris var 71,50 (66,63) USD per fat olja. n Produktionsåret 2007 kännetecknas av framsteg på det tunisiska Didon-fältet, där utbyggnaden av fältet färdigställdes och produktion nådde den planerade nivån under våren Problem med att en brunn underpresterade samt flaskhalsar i vätskebehandlingsoch kylkapacitetssystemet gjorde att produktionsnivån sjönk mot slutet av året. n I Ekvatorial Guinea har ett flertal betydande fynd av olja och gas gjorts i det mycket lovande Block I, där samtliga borrade brunnar har påvisat fynd. n Under fjärde kvartalet tecknades avtal om förvärv i Republiken Kongo av andelar i prospekteringslicensen Mer Profond Sud inklusive Azurite-fältet som beräknas påbörja produktion under n Under fjärde kvartalet förvärvade PA Resources det brittiska bolaget Scotsdale Ltd, med andelar i prospekteringslicenser i Storbritannien och Danmark. Utsikter 2008 Produktion n I februari 2008 startade Volve-fältet på den norska kontinentalsockeln sin produktion av olja. Under 2008 kommer produktionen att öka successivt. n El Bibane-fältet i Tunisien påbörjade produktion av olja under mars månad n Under året genomför PA Resources åtgärder för att produktionen på koncernens helägda oljefält Didon ska öka. Två nya produktionsbrunnar ska borras på fältet under första halvåret och vätskebehandlingskapaciteten ska byggas ut. n Totalt beräknas mellan fem till sju nya produktionsbrunnar borras under Utbyggnad av fält n I Norge fortsätter utbyggnadsprojektet av Volve-fältet. Produktionen har kommit igång men vissa arbeten kvarstår. En plan för utbyggnad och drift av Oselvar-fältet i Norge planeras att lämnas in till myndigheterna i slutet av året. n I Republiken Kongo förväntar sig koncernen att utbyggnaden av Azurite-fältet har nått så långt att borrning av en första produktionsbrunn kan ske i slutet av n I Tunisien ska arbetet med att ta fram en utbyggnadsplan för Elyssa- och Zarat-fälten prioriteras under året. Koncernen förväntas lämna in planen till myndigheter i början av Prospektering n Totalt planeras cirka 11 prospekteringsbrunnar under året på de licenser där PA Resources äger andelar. Tillväxt n PA Resources fortsatta tillväxtstrategi fokuserar på förvärv av intressanta tillgångar i norra och västra Afrika samt i Nordsjön. n Licenstilldelningar förväntas på Grönland och i Norge under 2008.

3 Innehåll VD-ord 4 Koncernöversikt Välkommen till PA Resources 6 Aktien 9 Affärsidé, strategi och mål 12 Marknaden 14 Olje- och gasreserver 18 Produktion och försäljning 20 Tunisien 22 Norge 26 Storbritannien/Danmark 30 Ekvatorial Guinea 34 Republiken Kongo (Brazzaville) 38 Miljö, säkerhet och samhälle 42 Risker och riskhantering 44 Nyckeltal femårsöversikt 48 n Innehåll Finansiella rapporter 49 n Förvaltningsberättelse n Resultaträkning koncernen 55 n Balansräkning koncernen 56 n Förändring i eget kapital koncernen 57 n Kassaflödesanalys koncernen 58 n Resultaträkning moderbolaget 59 n Balansräkning moderbolaget 60 n Förändring i eget kapital moderbolaget 61 n Kassaflödesanalys moderbolaget 62 n Noter till de finansiella rapporterna 63 Revisionsberättelse 94 Bolagsstyrningsrapport 95 Årsstämma 102 Finansiell kalender 2008/ Styrelse och valberedning 104 Koncernledning och revisorer 105 Definitioner 106 Ordlista 107 Alla foton, om inget annat har angivits, är fotograferade av Images Frikha,

4 »Samtliga borrade brunnar i Ekvatorial Guinea har påvisat betydande fyndigheter av olja, gas eller kondensat.«vd-ord PA Resources har än en gång levererat ett starkt årsresultat! Under 2007 ökade vår försäljning och produktion av olja kraftigt, vilket medförde att intäkterna ökade med 326 procent till MSEK (843). Resultat efter skatt ökade med 412 procent till 947 MSEK (230). Det operativa kassaflödet var också starkt under året och uppgick till MSEK (186). Det är många faktorer som har bidragit till detta goda resultat, utöver den ökade produktionen. Vi har en effektiv och liten organisation präglad av entreprenörskap och med människor med stort engagemang för verksamheten. Det är min övertygelse att vår koncentration av verksamheten till tre geografiska områden i världen också bidrar till en högre effektivitet. Vi har en god kännedom om oljeindustrin i dessa områden och har lyckats bygga upp ett omfattande kontaktnät där. Vi har också lyckats göra strategiska förvärv under året vilket starkt har bidragit till vår tillväxt. Produktion på nya nivåer Under 2007 har vi lagt mycket energi på Didon-fältet i Tunisien som är PA Resources i särklass största produktionstillgång. Den nya produktionsplattformen togs i drift under december 2006, en ny exportledning färdigställdes i mars 2007 och i slutet av mars uppnådde vi produktionsnivåer om cirka fat olja per dag. Det nya förankringssystemet samt det renoverade fartyget Didon FPSO var i full drift på fältet i början av oktober. Allt detta har bidragit till 4 PA Resources Årsredovisning 2007

5 att PA Resources totala produktion av olja under 2007 har ökat med 277 procent jämfört med 2006! Under fjärde kvartalet minskade produktion på Didon-fältet på grund av att en av produktionsbrunnarna underpresterade samt att vi hade flaskhalsar i vätskebehandlings- och kylkapaciteten på plattformen. Åtgärder för att öka produktionen igen till fat per dag har påbörjats bland annat genom att två nya produktionsbrunnar borras under våren Volve-fältet i Norge togs i drift under februari Vår prognos är därför att koncernens genomsnittliga produktion under 2008 kommer att uppgå till mellan och fat per dag. Förvärv ger tillväxt Under andra halvan av 2007 har PA Resources tecknat avtal om två strategiska förvärv. I oktober tecknades avtal om förvärv av det brittiska oljeprospekteringsbolaget Scotsdale Ltd med totalt nio prospekteringslicenser på brittiskt och danskt vatten. Förvärvet har stärkt vår närvaro i Nordsjön. I november tecknades ytterligare ett avtal om förvärv av andelar i prospekteringslicensen Mer Profond Sud i Republiken Kongo inklusive Azuritefältet som är under utbyggnad och beräknar att starta produktion under Förvärvet tillförde PA Resources 26 miljoner fat i utvinningsbara reserver samt en prospekteringsportfölj med betydande resurser. Förvärvet är villkorat av att myndigheterna lämnar behövliga tillstånd. Ökning av reserver Ett oljebolags värde är i huvudsak beroende på hur stora olje- och gas reserver som bolaget är ägare av. Vår största utmaning är därför att göra nya fynd av olje- och gasresurser och att omvandla de fynd som vi har till att kunna utvinnas och därigenom klassificeras som reserver. Under 2007 har PA Resources reserver ökat med 14 procent, från 106,1 miljoner till 120,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Den absolut största ökningen kommer från förvärvet av Azurite-fältet i Republiken Kongo. Därutöver har PA Resources fyndigheter i utbyggnadslicenser och produktionslicenser som för närvarande inte klassificeras som reserver. Dessa betingade resurser uppgick per den sista december 2007 till 89,9 miljoner fat oljeekvivalenter, att jämföra med 62 miljoner fat oljeekvivalenter ett år innan dess. Betydande fynd av olja och gas under året Under 2007 har ett intensivt borrprogram genomförts i det mycket prospektiva Block I i Ekvatorial Guinea, vilket har resulterat i ett flertal större fynd av hydrokarboner. Samtliga borrade brunnar har påvisat förekomst av olja, gas eller kondensat. Parterna i Block I planerar att genomföra ett aktivt prospekterings- och avgränsningsprogram även under 2008 för att utvärdera olika alternativ för kommersialisering av fynden. I Norge har två prospekteringsbrunnar på Thorkildsen- prospektet samt Lie-prospektet visat sig vara torra. Däremot har Oselvar-fyndigheten motsvarat våra förväntningar och vi kan under 2008 förbereda utbyggnadsplanerna. Investeringar under 2008 Under det kommande året genomför vi ett omfattande investeringsprogram med siktet att dels finna ny olja och gas och därmed kunna öka våra reserver, dels bygga ut våra tillgångar för produktion. Under 2008 genomförs borrningar i samtliga de länder vi är aktiva i. PA Resources har påbörjat ett intensivt borrprogram i Tunisien. Två produktionsbrunnar ska borras på Didon-fältet under våren 2008 och därefter fortsätter borrningarna med prospekteringsbrunnar inom Zarats prospekteringsområde. Dessutom är arbetet med att ta fram en utbyggnadsplan för Elyssa- och Zarat-fälten prioriterat under I Norge ska borrningarna på Volve-fältet färdigställas under Vi har med glädje kunnat konstatera att produktion efter årets utgång har startat på Volve-fältet. Därutöver ska prospekteringsborrningar på Draupne- och Ipswitch-prospekten ske under Siktet inställt på ökad produktion Året som gått speglar på ett bra sätt hur vi bedriver vår verksamhet. Vi ska fortsätta att växa genom prospektering efter ny olja och gas, utbyggnad av produktion samt förvärv av intressanta tillgångar. Vi fortsätter att satsa på våra tre geografiska områden; Nordsjön, Nordafrika och Västafrika. Vi siktar på att nå produktionsnivåer kring fat olja per dag om cirka 3-5 år. Under 2008 förväntas Volve-, El Bibane- och Didon-fälten att bidra till en ökad produktion. Under 2009 ska Azuritefältet i Republiken Kongo påbörja produktionen och innan 2011 förväntas även Marine XIV i Republiken Kongo och Oselvar i Norge att vara igång. Snart kan vi även ta med Elyssa och Zarat-fälten i denna lista. Oljeprisets utveckling Oljeprisets starka utveckling under 2007 har inte alls avspeglats i aktiekurserna snarare tvärtom. Oljebolagens aktiekurser i såväl Sverige som Norge har tappat drastiskt trots att oljepriset har klättrat stadigt uppåt till en nivå på dollar per fat. Såväl IEA, OPEC och vårt eget Svenska Petroleum Institut bedömer att oljepriset kommer att fortsätta ligga på en hög nivå och att efterfrågan på olja i världen kommer att fortsätta. Jag och styrelsen vill tacka alla medarbetare och aktieägare för det engagemang och intresse ni har visat under Vi kan nu se fram emot ett nytt, givande år tillsammans! ULRIK JANSSON VD och koncernchef, PA Resources AB PA Resources Årsredovisning

6 Koncernöversikt: Välkommen till PA Resources Verksamhet PA Resources är en svensk koncern vars affärsidé är att köpa, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver verksamhet i den första delen av värdekedjan. Antal anställda per land den 31 december Sverige 6 Norge 15 Tunisien 112 Republiken Kongo 1 Förändring av PA Resources reserver under Produktion Förvärv Revisioner Geografiska marknader PA Resources har verksamhet och äger tillgångar i Tunisien, Republiken Kongo, Ekvatorial Guinea, Norge, Grönland, Storbritannien, Danmark och Nederländerna. Koncernens bolag äger andelar i totalt 7 produktionslicenser och 30 prospekteringslicenser. Oljeproduktion skedde uteslutande i Tunisien under 2007, för att från februari 2008 även omfatta Norge. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien. Koncernstruktur Moderbolag i koncernen är PA Resources AB, som har huvudkontor och säte i Stockholm, Sverige. I slutet av 2007 hade moderbolaget åtta helägda dotterbolag och ett delägt dotterbolag. Två av bolagen har dessutom egna dotterbolag. Koncernens verksamhet i Tunisien drivs genom tre helägda dotterbolag och verksamheten i bolagen samordnas genom PA Resources enhetskontor i Tunis. Dotterbolaget PA Resources Norway AS, med enhetskontor i Oslo, bildades 2004 och ansvarar för att bygga en stark verksamhet i Norge inriktad på produktion. Koncernens tillgångar i Ekvatorial Guinea förvaltas genom det helägda dotterbolaget Osbourne Resources Ltd. Tillgångarna i Republiken Kongo förvaltas av det helägda dotterbolaget PA Energy Congo Ltd med dotterbolaget PA Resources Congo AS. Ett nytt enhetskontor har etablerats i staden Pointe Noire under året. Under fjärde kvartalet 2007 slutfördes förvärvet av det brittiska oljeprospekteringsbolaget Scotsdale Ltd, med enhetskontor i London. Bolaget äger andelar i prospekteringslicenser i Storbritannien och Danmark. Det delägda dotterbolaget PA Energy Africa Ltd bildades 2006 för att förvärva olje- och gastillgångar i Västra Afrika. För fullständig information om den legala bolagsstrukturen, se not 28 Aktier i dotterbolag. Medarbetare Medelantal anställda i koncernen var 126 (109) personer under I slutet av året hade koncernen 134 (118) anställda, varav 6 (3) i Sverige, 15 (11) i Norge, 112 (104) i Tunisien och 1 (0) i Republiken Kongo. Koncernen hade inga egna anställda i Ekvatorial Guinea eller Storbritannien/Danmark under Arbetet där bedrivs av interna och externa konsulter. Av det totala antalet anställda var 110 (101) män och 24 (17) kvinnor. Siffrorna inom parantes gäller antal anställda per den 31 december Börsnoteringar PA Resources AB:s aktie är primärnoterad på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterad på OMX Nordiska börsen i Stockholm (segment Mid Cap). Produktion Den totala produktionen av olja under 2007 uppgick till ( ) fat oljeekvivalenter. Ingen gas producerades under året. För mer information om produktion, se kapitlet Produktion och försäljning. Reserver Koncernens totala bevisade och sannolika olje- och gasreserver är estimerade till cirka 120,6 (106,1) miljoner fat oljeekvivalenter per den 31 december För mer information om reserver, se kapitlet Oljeoch gasreserver. 6 PA Resources Årsredovisning 2007

7 PA Resources har under 2007 och 2008 utökat sin verksamhet till flera nya länder; Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Grönland. Verksamheten ska även fortsättningsvis koncentreras i de tre geografiska områdena Nordsjön, Norra Afrika och Västra Afrika. illustration martin thelander/paris grafik PA Resources Årsredovisning

8 PA Resources historia* 1994 PA Resources AB (PAR) bildas i samband med förvärvet av inkråmet i Petro Arctic AB, ett bolag som fokuserade på oljeprospektering på Svalbard i Norge. Resultat efter skatt: PAR noteras på handelsplatsen Nordic Growth Market (NGM) i Sverige den 18 september. Under året förvärvar PAR ett flertal olje- och gastillgångar i Tunisien (Douleb-, Semmama-, Tamesmida-, Zinna- och Ezzaouiafälten) samt två fält i Texas, USA (Good Omen- och Prairie Mud-fältet). - 7,6 MSEK 1999 Petro Arctic AB säljs och PAR förlänger inte koncessionerna på Svalbard. 1,7 MSEK 2000 PAR förvärvar andelar i oljefältet El Bibane i Tunisien, samtidigt som andelarna i Zinna-fältet avyttras. 23,4 MSEK 2001 PAR primärnoteras på Oslo Börs SMB-lista i oktober. Bolaget förvärvar ytterligare andelar i produktionslicensen Ezzaouia samt andelar i prospekteringslicensen Jelma i Tunisien. 9,2 MSEK 2002 PAR förvärvar andelar i prospekteringslicensen Makthar i Tunisien. 15,3 MSEK 2003 Nya fyndigheter hittas i Jelma- och Makthar-fälten. Tre nya produktionsbrunnar borras på Douleb-fältet. 19,6 MSEK 2004 Dotterbolaget PA Resources Norway AS bildas för att bedriva verksamhet på den norska kontinentalsockeln. PAR förvärvar andelar i prospekteringslicensen Zarat och Didon-fältet i Tunisien. USA-tillgångarna säljs (Good Omen- och Prairie Mud-fältet i Texas). 40,7 MSEK 2005 PAR förvärvar andelar i två prospekteringslicenser i Ekvatorial Guinea, ytterligare andelar i oljefältet Didon respektive prospekteringslicensen Zarat i Tunisien, samt andelar i Volve-fältet respektive produktionslicens 274 (Oselvar) i Norge. 78,8 MSEK 2006 PAR sekundärnoteras på Stockholmsbörsen (nuvarande OMX Nordiska börsen) den 19 juni och lämnar samtidigt Nordic Growth Market. I december färdigställs koncernens första egna oljeplattform på Didon-fältet i Tunisien som tas i drift och nya produktionsbrunnar borras. I januari ingås ett avtal med Det Norske Oljeselskap AS om övertagande av andelar i licenserna 001B, 028B, 242, 305, 305B, 332 och 341 på den norska kontinentalsockeln. PAR förvärvar bolaget ADECO Congo BVI, vars dotterbolag äger 85 procents licensandel i det intressanta blocket Marine XIV i Republiken Kongo. Ett nytt delägt bolag, PA Energy Africa Ltd, bildas för att förvärva olje- och gastillgångar i västra Afrika. 230,5 MSEK 2007 I mars når den nya produktionsplattformen på Didon-fältet i Tunisien upp till tänkt produktionsnivå om cirka fat per dag. I oktober tecknar PAR avtal om förvärv av hela aktiekapitalet i Scotsdale Ltd ett företag med intressanta prospekteringslicenser i Storbritannien och Danmark. Vidare tecknar PAR i november avtal med Murphy West Africa Ltd om förvärv av 35 procents andel i prospekteringslicensen Mer Profond Sud innefattande oljefältet Azurite i Republiken Kongo. 947,1 MSEK * Emissioner och aktiesplittar redovisas i kapitlet Aktien. 8 PA Resources Årsredovisning 2007

9 Aktien PA Resources AB:s aktie PA Resources AB:s aktie är primärnoterad på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterad på OMX Nordiska börsen i Stockholm (segment MidCap). Aktiens kortnamn är PAR. En noteringspost omfattar 200 aktier på såväl Oslo Börs som OMX Nordiska börsen. Handel och börsvärde Handeln uppgick under 2007 till i genomsnitt aktier per börsdag, varav i snitt på Oslo Börs och på OMX Nordiska börsen. Senast betald aktiekurs per den 31 december 2007 var 44,50 NOK (motsvarande 52,73 SEK) på Oslo Börs samt 51,00 SEK på OMX Nordiska börsen. Börsvärdet per den 31 december 2007 var MSEK, varav MSEK på Oslo Börs och MSEK på OMX Nordiska börsen. Aktiekapital och röster Den sista december 2007 uppgick aktiekapitalet till SEK, fördelat på totalt aktier med ett kvotvärde på 0,50 SEK. Av det totala antalet aktier var aktier registrerade på Oslo Börs och på OMX Nordiska börsen. Totalt finns aktieägare i PA Resources AB. En förändring i aktieägandet har skett under 2007 då en rad internationella fonder, försäkringsbolag och banker har köpt aktier i bolaget. I slutet av 2006 var åtta av de tio största aktieägarna aktiva privatpersoner som ägde aktier genom kontrollerade bolag. I slutet av 2007 hade denna siffra halverats; nu är fyra av de tio största ägarna aktiva privatpersoner och resterande del just fonder, försäkringsbolag, banker och mäklare. Av det totala antalet aktieägare har cirka 81 procent hemvist i Sverige, cirka 13 procent i Norge, och cirka 5 procent i övriga länder, bland annat Storbritannien, Irland, Danmark, USA, Schweiz och Luxemburg. Tittar man däremot på antalet aktier fördelat per land så står svenska aktieägare för cirka 40 procent av antalet aktier, norska aktieägare för cirka 20 procent, och övriga länder för cirka 40 procent. Samtliga aktier har samma rösträtt, rätt till utdelning och rätt till PA Resources tillgångar, då det bara finns ett aktieslag i företaget. Aktiedata per 31 december 2007 Resultat per aktie efter skatt och utspädning uppgick 2007 till 6,47 SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 22,24 SEK efter utspädning. Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning var under Utdelningspolicy Den primära målsättningen är att öka värdet för bolagets aktieägare och anställda genom att bedriva en lönsam verksamhet med tillväxt. Detta ska åstadkommas genom ökad prospektering för att tillföra olje- och gasreserver, utbyggnad av fyndigheter samt förvärv av olje- och gastillgångar, för att därigenom långsiktigt öka bolagets produktion av olja och gas och därmed kassaflöde och resultat. Aktieägarnas totala avkastning förväntas över tiden i större utsträckning hänföras till ökat aktievärde snarare än från erhållna utdelningar. Styrelsen föreslår därför att ingen utdelning sker för verksamhetsåret Optionsprogram På den extra bolagsstämman den 17 oktober 2005 beslutades om utgivande av teckningsoptioner i PA Resources AB. Teckningsoptionerna utgjorde en del i ett aktierelaterat incitamentsprogram avsett för ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare i koncernen, samt vissa styrelseledamöter i bolaget. Fram till den 9 maj 2007 hade totalt optioner tilldelats, varav till styrelseledamöter och till ledande befattningshavare. På årsstämman den 9 maj 2007 fattades beslut om att utsläcka av de teckningsoptioner som utgavs på den extra bolagsstämman Samtidigt beslutade årsstämman att utge nya teckningsoptioner, som i maj tilldelades bolagets nya styrelseordförande Jan Kvarnström. Under tredje och fjärde kvartalet har ingen tilldelning av teckningsoptioner ägt rum. Däremot träffade bolaget under september en överenskommelse med en före detta styrelseledamot om inlösen av teckningsoptioner, med följden att antalet utestående allokerade teckningsoptioner per den 30 september 2007 har minskats med samma antal. För vidare upplysningar, se not 8 Aktierelaterade ersättningsplaner. PA Resources Årsredovisning

10 Aktiekursens utveckling under 2007 (genomsnittlig aktiekurs mellan oslo børs och omx nordiska börsen) SEK AKTIEÄGARSTRUKTUR PER DEN 31 DECEMBER 2007* De 10 största aktieägarna per 31 december 2007 Innehav, antal aktier Andel av totala aktiekapitalet Bertil Lindqvist ,4% Hunter Hall International (genom kontrollerade fonder) ,3% Ulrik Jansson (genom kontrollerade bolag) ,9% Jan Haudemann-Andersen (genom kontrollerat bolag) ,7% UBS AG, London (klient konto) ,0% JP Morgan Chase Bank (dispositionskonto) ,7% Nordnet Pensionförsäkringar AB ,4% Livförsäkrings AB Skandia ,3% JP Morgan Bank/JP Morgan Chase (klient konto) ,2% Jan Pihl Grimnes (genom kontrollerat bolag) ,2% Summa aktier 10 största aktieägarna ,3% Antal aktier övriga aktieägare ,7% Totalt antal aktier ,0% * Tabellen inkluderar aktieägande i PA Resources AB via såväl Oslo Börs och OMX Nordiska börsen i Stockholm. Som källor har använts VPC AB:s aktiebok i Sverige respektive VPS:s aktiebok i Norge per den 31 december Jan Haudemann-Andersens indirekta innehav i PA Resources AB har efter verksamhetsårets utgång, i februari månad 2008, avyttrats i sin helhet. Dessutom ökades Jan Pihl Grimnes indirekta innehav med aktier i början av mars PA Resources Årsredovisning 2007

11 Fördelning av aktieinnehav per storleksklass den 31 december 2007* Antal aktier per storleksklass Antal aktieägare Andel av totalt antal aktieägare Antal aktier Andel av totalt antal aktier ,7% ,8% ,5% ,6% ,3% ,0% ,3% ,5% ,6% ,7% ,2% ,2% ,1% ,2% ,9% ,0% ,3% ,1% Totalt ,0% ,0% * Denna tabell bygger på VPC AB:s aktiebok i Sverige respektive VPS:s aktiebok i Norge per den 31 december Aktiekapitalets utveckling År Typ av förändring Nominellt belopp, SEK Förändring av antal aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalets utveckling Totalt aktiekapital 1994 Bolagets bildande Split 500:1 0, Nyemission 0, Riktad nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, Fondemission 1, Split 1:2 1, Riktad nyemission 1, Riktad nyemission 1, Split 1:3 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, * Riktad nyemission 0, * Den riktade nyemissionen på aktier genomfördes med början den 12 december 2006 och registrerades den 23 mars PA Resources Årsredovisning

12 Affärsidé, strategi och mål Affärsidé, strategi och mål PA Resources AB är ett fristående internationellt prospekterings- och produktionsföretag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Företagets verksamhet ska skapa värden och fördelar för PA Resources ägare, medarbetare, värdnationer och andra intressenter genom att n uppfattas som en pålitlig operatör av olje- och gasfält samt en respekterad partner i projekt, n uppnå resultat genom engagemang och nytänkande, n utveckla koncernen i nära relation med lokala myndigheter och samhället, n driva verksamheten enligt internationellt erkända säkerhets- och miljöprinciper, och n löpande förbättra organisationen och företagets sätt att arbeta Affärsstrategi PA Resources affärsstrategi är att förvärva olje- och gasfält som står inför nära utbyggnad till produktion, samt att utveckla mindre fält som har stor utvecklingspotential. Därutöver ökar PA Resources sin egen prospekteringsverksamhet för att finna ytterligare reserver för utbyggnad till produktion för maximalt värdeskapande. Koncernens övergripande mål PA Resources har satt upp ett långsiktigt tillväxtmål om att nå en genomsnittlig produktion om fat per dag inom 3-5 år och inneha reserver omfattande 300 miljoner fat oljeekvivalenter. Detta avses att uppnås med geografiskt fokus på de regioner där koncernen idag är verksam; Norra Afrika, Västra Afrika och Nordsjön, med betydande produktion av olja eller gas i samtliga. En viktig faktor för att nå detta är genom ökad prospekteringsverksamhet inom befintliga licensinnehav. Framgångsfaktorer Prospekteringsfasen är viktig då den kan generera stor värdetillväxt vid framgångsrika fynd. En viktig framgångsfaktor förutom tillgång till god seismisk data är kompetens och kapacitet inom organisationen att utvärdera och tolka data. Detta arbete blir underlag för beslut om borrning av prospekteringsbrunnar. Utbyggnadsfasen startar efter framgångsrik prospekteringsborrning med att planera och besluta om formen för utbyggnad av fyndigheten. Avgörande för värdeskapande i denna fas är att välja den mest kostnadseffektiva formen för utbyggnad och produktion, samt att projektet kan genomföras inom tidsplanen. Denna fas innebär stora investeringar, speciellt off-shore. Produktionsfasen inleder produktion av hydrokarboner, oftast olika blandningar av olja, gas och vatten beroende på fyndighetens struktur. Värdeskapande faktorer under denna fas är planering av produktionsbrunnar och kombination av produktionstakt och möjligt återförande av gas eller vatten till brunnen för att behålla tryck och maximera livslängd. Säkerhet och miljö är alltid avgörande. Prospektering Utbyggnad Produktion 12 PA Resources Årsredovisning 2007

13 PA Resources Årsredovisning

14 Oljemarknaden Världens energikonsumtion har ökat konstant under de senaste åren. Fossila bränslen (kol, olja och naturgas) svarar för cirka 80 procent av världens totala energiförsörjning, varav oljan är det mest dominerande bränslet med cirka 35 procent. Olja och gas kommer med allra största sannolikhet att fortsätta att dominera världens energiförsörjning under ett flertal årtionden framöver. Produktion av olja Under 2007 producerades i snitt cirka 85,6 miljoner fat olja per dag i världen. Det var en ökning med ungefär 1,0 procent jämfört med Världens tio största oljeproducenter är Ryssland, Saudiarabien, USA, Iran, Kina, Mexiko, Kanada, Norge, Förenade Arabemiraten och Venezuela. Cirka nio procent av världens olja kommer från Nordsjön. Efterfrågan på olja i världen Oljeanvändningen i världen fortsätter att öka. Under 2007 var efterfrågan 86,0 miljoner fat olja per dag, vilket innebar att efterfrågan ökade med cirka 1,4 procent jämfört med Det är en något större ökning än föregående år. Den genomsnittliga årliga ökningen sedan 2003 har uppgått till 1,9 procent. IEA bedömer att efterfrågan under 2008 kommer att öka med 1,9 procent medan OPEC bedömer att efterfrågan ska öka med 1,4 procent under Det är framför allt i de nya industriländerna i Kina och övriga Asien samt Mellanöstern som efterfrågan på olja ökar snabbast. Enligt IEA står Asien och Mellanöstern för ungefär 70 procent av ökningen av den globala efterfrågan. I utvecklingsländerna i västvärlden har den något svagare ekonomiska tillväxten minskat efterfrågan på olja. Men IEA menar att den starka efterfrågan i Asien och Mellansöstern gör att den totala efterfrågan kommer att öka ett antal år framåt. Oljepriset Under 2007 har priset på råolja i genomsnitt legat på 72,66 USD per fat (Brent spotpris). Efter 2007 års utgång har oljepriset slagit nya rekord och nådde i slutet av februari 2008 upp till nivåer runt 100 USD per fat (Brent). PA Resources lämnar inga egna prognoser för oljepriset. Istället kan som exempel på prognos för brentoljepriset under det närmaste året, anges DnBNor:s respektive Nordea:s prognoser. De bedömer att brentoljepriset kommer att ligga på 85 respektive 84 USD per fat i genomsnitt under OPEC:s intentioner i början av mars 2008 var att behålla nuvarande produktionsnivåer, eftersom de anser att tillgång och efterfrågan på olja är stabila. Samtidigt kom statistik som visar på sjunkande lagernivåer i USA. Detta gjorde att brentoljepriset ökade ytterligare till över 100 US dollar per fat. OPEC:s hållning är dock att en nivå på cirka 80 US dollar per fat är mer rimligt och de anser att den nuvarande upptrissningen av oljepriset beror på en svag dollar, spekulationer och pågående politiska kriser i oljerika områden. För mer information kring hur PA Resources påverkas av ett förändrat oljepris, se kapitlet Risker och riskhantering. Produktion av olja i världen * Miljoner fat per dag Källa: IEA:s Oil Market Report, 13 februari 2008 * Innehåller råolja, kondensat, NGLs, olja från ickekonventionella källor och andra källor. Total efterfrågan på olja i världen Miljoner fat per dag Källa: IEA:s Oil Market Report, 13 februari PA Resources Årsredovisning 2007

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler HANDLINGAR INFOGADE GENOM HÄNVISNING Följande handlingar vilka tidigare har publicerats och ingivits till Finansinspektionen infogas genom hänvisning

Läs mer

Dome Energy AB (publ)

Dome Energy AB (publ) Dome Energy AB (publ) Bolagsbeskrivning Maj 2014 VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ OMX FIRST NORTH NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING CROWN ENERGY AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING CROWN ENERGY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2014 CROWN ENERGY AB (PUBL) Innehåll ÅRET I KORTHET. 3 VD HAR ORDET. 4 ORDFÖRANDE HAR ORDET. 5 VERKSAMHETSBESKRIVNING. 6 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR. 13 AKTIEN, ÄGARE

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRETAGSPRESENTATION Benchmark i korthet... 3 Året som gått... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, vision, mål och strategi... 5 Teknik...

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID STOCKHOLMSBÖRSEN INNEHÅLL Bakgrund.......................................

Läs mer

LUNDIN PETROLEUM ÅRSREDOVISNING 2012 BYGGER VÄRDE

LUNDIN PETROLEUM ÅRSREDOVISNING 2012 BYGGER VÄRDE LUNDIN PETROLEUM ÅRSREDOVISNING 2012 BYGGER VÄRDE LUNDIN PETROLEUM Bygger värde 1 Höjdpunkter 3 Affärsmodell 4 VD har ordet C. Ashley Heppenstall 7 Ordföranden har ordet Ian H. Lundin 11 Reserver, resurser

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Obligationslån 2013/2016 2 INFORMATION TILL INVESTERARE Med PA Resources eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, PA Resources AB (publ) eller den koncern i vilken PA

Läs mer

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014 Hållbar tillväxt genom innovation Årsredovisning 2014 ÖVERSIKT Vår affärsmodell Vår affärsmodell Lundin Petroleums affärsmodell är att skapa hållbart värde genom hela värdekedjan Återinvestering Prospektering

Läs mer

Viktiga händelser under 2010

Viktiga händelser under 2010 Årsredovisning 2010 2 SHELTON PETROLEUM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 4 Viktiga händelser under 2010 6 VD har ordet 7 Detta är Shelton Petroleum 8 Affärsidé, mål och strategi 9 Reserver och resurser 10

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Lundin Petroleum AB Press release

Lundin Petroleum AB Press release Lundin Petroleum AB Press release Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nordiska börsen: LUPE SE-111 48 Stockholm Organisationsnummer: 556610-8055 Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information Prospekt mars - april 2007 1 Allmän information Finansinspektionens godkännande: Detta prospekt har registrerats och godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 Disclaimer Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Prospekt. För inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) från 2B Real Estate AB

Prospekt. För inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) från 2B Real Estate AB Prospekt För inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) från 2B Real Estate AB 2 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 10 Riskerfaktorer 14 Inbjudan till köp av aktier 16 Erbjudande 18 Organisationen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Definitioner och generella förkortningar

Definitioner och generella förkortningar Årsredovisning Året i korthet Den 17 februari offentliggör Shelton Petroleum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Petrogrand. Den 7 mars genomfördes en extra bolagsstämma i Petrogrand AB,

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) PROSPEKT Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) 2 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 9 Riskfaktorer 12 Inbjudan till teckning av aktier 14 Erbjudande 16 Organisationen 27 Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm

Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm 2013 Definitioner och förkortningar Tethys Oil eller Bolaget Tethys Oil AB (publ), org. nr. 556615-8266 Koncernen Tethys Oil AB (publ) med dotterbolag,

Läs mer

Fakta om vårt företag

Fakta om vårt företag Fakta om vårt företag 2014 Vi är Lundin Petroleum Mitt jobb är att övervaka projektering offshore för de sydostasiatiska tillgångarna. Rozlin Hassan, Chef Petroleumprojektering, Malaysia Latitud: 3.15294

Läs mer

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 Tremånadersrapport 2011 Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under första kvartalet 2011 sålde Tethys Oil 16 032 fat olja, efter statens andel, från

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015 Q2 och halvårsrapport och halvårsrapport Försäljning andra kvartalet uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Design och produktion: Lupo Design.

Design och produktion: Lupo Design. AB Novestra Årsredovisning 2011 Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en

Läs mer

Om Skandia. med ledande produkter inom långsiktigt sparande.

Om Skandia. med ledande produkter inom långsiktigt sparande. Årsredovisning 2002 Om Skandia Skandia bildades 1855 och har varit noterat på Stockholmsbörsen sedan 1863. Därmed är Skandia det enda noterade bolag som varit inregistrerat sedan Stockholmsbörsen startade.

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer