Året i sammandrag. Utsikter 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag. Utsikter 2008"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Året i sammandrag n Koncernens resultat efter skatt ökade med 311 procent till 947,1 (230,5) MSEK. Intäkterna ökade till 2 751,1 (843,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 547,1 MSEK (355,3) motsvarande en rörelsemarginal på 56 procent. Resultat före skatt var 1 527,8 MSEK (297,5) under året. n Den totala produktionen av olja uppgick till ( ) fat oljeekvivalenter. Ingen gas producerades. Genomsnittlig produktion var (5 362) fat per dag. n Koncernens reserver värderades den 31 december 2007 till 120,6 (106,1) miljoner fat oljeekvivalenter, en ökning med 13,7 procent. n PA Resources genomsnittliga försäljningspris var 71,50 (66,63) USD per fat olja. n Produktionsåret 2007 kännetecknas av framsteg på det tunisiska Didon-fältet, där utbyggnaden av fältet färdigställdes och produktion nådde den planerade nivån under våren Problem med att en brunn underpresterade samt flaskhalsar i vätskebehandlingsoch kylkapacitetssystemet gjorde att produktionsnivån sjönk mot slutet av året. n I Ekvatorial Guinea har ett flertal betydande fynd av olja och gas gjorts i det mycket lovande Block I, där samtliga borrade brunnar har påvisat fynd. n Under fjärde kvartalet tecknades avtal om förvärv i Republiken Kongo av andelar i prospekteringslicensen Mer Profond Sud inklusive Azurite-fältet som beräknas påbörja produktion under n Under fjärde kvartalet förvärvade PA Resources det brittiska bolaget Scotsdale Ltd, med andelar i prospekteringslicenser i Storbritannien och Danmark. Utsikter 2008 Produktion n I februari 2008 startade Volve-fältet på den norska kontinentalsockeln sin produktion av olja. Under 2008 kommer produktionen att öka successivt. n El Bibane-fältet i Tunisien påbörjade produktion av olja under mars månad n Under året genomför PA Resources åtgärder för att produktionen på koncernens helägda oljefält Didon ska öka. Två nya produktionsbrunnar ska borras på fältet under första halvåret och vätskebehandlingskapaciteten ska byggas ut. n Totalt beräknas mellan fem till sju nya produktionsbrunnar borras under Utbyggnad av fält n I Norge fortsätter utbyggnadsprojektet av Volve-fältet. Produktionen har kommit igång men vissa arbeten kvarstår. En plan för utbyggnad och drift av Oselvar-fältet i Norge planeras att lämnas in till myndigheterna i slutet av året. n I Republiken Kongo förväntar sig koncernen att utbyggnaden av Azurite-fältet har nått så långt att borrning av en första produktionsbrunn kan ske i slutet av n I Tunisien ska arbetet med att ta fram en utbyggnadsplan för Elyssa- och Zarat-fälten prioriteras under året. Koncernen förväntas lämna in planen till myndigheter i början av Prospektering n Totalt planeras cirka 11 prospekteringsbrunnar under året på de licenser där PA Resources äger andelar. Tillväxt n PA Resources fortsatta tillväxtstrategi fokuserar på förvärv av intressanta tillgångar i norra och västra Afrika samt i Nordsjön. n Licenstilldelningar förväntas på Grönland och i Norge under 2008.

3 Innehåll VD-ord 4 Koncernöversikt Välkommen till PA Resources 6 Aktien 9 Affärsidé, strategi och mål 12 Marknaden 14 Olje- och gasreserver 18 Produktion och försäljning 20 Tunisien 22 Norge 26 Storbritannien/Danmark 30 Ekvatorial Guinea 34 Republiken Kongo (Brazzaville) 38 Miljö, säkerhet och samhälle 42 Risker och riskhantering 44 Nyckeltal femårsöversikt 48 n Innehåll Finansiella rapporter 49 n Förvaltningsberättelse n Resultaträkning koncernen 55 n Balansräkning koncernen 56 n Förändring i eget kapital koncernen 57 n Kassaflödesanalys koncernen 58 n Resultaträkning moderbolaget 59 n Balansräkning moderbolaget 60 n Förändring i eget kapital moderbolaget 61 n Kassaflödesanalys moderbolaget 62 n Noter till de finansiella rapporterna 63 Revisionsberättelse 94 Bolagsstyrningsrapport 95 Årsstämma 102 Finansiell kalender 2008/ Styrelse och valberedning 104 Koncernledning och revisorer 105 Definitioner 106 Ordlista 107 Alla foton, om inget annat har angivits, är fotograferade av Images Frikha,

4 »Samtliga borrade brunnar i Ekvatorial Guinea har påvisat betydande fyndigheter av olja, gas eller kondensat.«vd-ord PA Resources har än en gång levererat ett starkt årsresultat! Under 2007 ökade vår försäljning och produktion av olja kraftigt, vilket medförde att intäkterna ökade med 326 procent till MSEK (843). Resultat efter skatt ökade med 412 procent till 947 MSEK (230). Det operativa kassaflödet var också starkt under året och uppgick till MSEK (186). Det är många faktorer som har bidragit till detta goda resultat, utöver den ökade produktionen. Vi har en effektiv och liten organisation präglad av entreprenörskap och med människor med stort engagemang för verksamheten. Det är min övertygelse att vår koncentration av verksamheten till tre geografiska områden i världen också bidrar till en högre effektivitet. Vi har en god kännedom om oljeindustrin i dessa områden och har lyckats bygga upp ett omfattande kontaktnät där. Vi har också lyckats göra strategiska förvärv under året vilket starkt har bidragit till vår tillväxt. Produktion på nya nivåer Under 2007 har vi lagt mycket energi på Didon-fältet i Tunisien som är PA Resources i särklass största produktionstillgång. Den nya produktionsplattformen togs i drift under december 2006, en ny exportledning färdigställdes i mars 2007 och i slutet av mars uppnådde vi produktionsnivåer om cirka fat olja per dag. Det nya förankringssystemet samt det renoverade fartyget Didon FPSO var i full drift på fältet i början av oktober. Allt detta har bidragit till 4 PA Resources Årsredovisning 2007

5 att PA Resources totala produktion av olja under 2007 har ökat med 277 procent jämfört med 2006! Under fjärde kvartalet minskade produktion på Didon-fältet på grund av att en av produktionsbrunnarna underpresterade samt att vi hade flaskhalsar i vätskebehandlings- och kylkapaciteten på plattformen. Åtgärder för att öka produktionen igen till fat per dag har påbörjats bland annat genom att två nya produktionsbrunnar borras under våren Volve-fältet i Norge togs i drift under februari Vår prognos är därför att koncernens genomsnittliga produktion under 2008 kommer att uppgå till mellan och fat per dag. Förvärv ger tillväxt Under andra halvan av 2007 har PA Resources tecknat avtal om två strategiska förvärv. I oktober tecknades avtal om förvärv av det brittiska oljeprospekteringsbolaget Scotsdale Ltd med totalt nio prospekteringslicenser på brittiskt och danskt vatten. Förvärvet har stärkt vår närvaro i Nordsjön. I november tecknades ytterligare ett avtal om förvärv av andelar i prospekteringslicensen Mer Profond Sud i Republiken Kongo inklusive Azuritefältet som är under utbyggnad och beräknar att starta produktion under Förvärvet tillförde PA Resources 26 miljoner fat i utvinningsbara reserver samt en prospekteringsportfölj med betydande resurser. Förvärvet är villkorat av att myndigheterna lämnar behövliga tillstånd. Ökning av reserver Ett oljebolags värde är i huvudsak beroende på hur stora olje- och gas reserver som bolaget är ägare av. Vår största utmaning är därför att göra nya fynd av olje- och gasresurser och att omvandla de fynd som vi har till att kunna utvinnas och därigenom klassificeras som reserver. Under 2007 har PA Resources reserver ökat med 14 procent, från 106,1 miljoner till 120,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Den absolut största ökningen kommer från förvärvet av Azurite-fältet i Republiken Kongo. Därutöver har PA Resources fyndigheter i utbyggnadslicenser och produktionslicenser som för närvarande inte klassificeras som reserver. Dessa betingade resurser uppgick per den sista december 2007 till 89,9 miljoner fat oljeekvivalenter, att jämföra med 62 miljoner fat oljeekvivalenter ett år innan dess. Betydande fynd av olja och gas under året Under 2007 har ett intensivt borrprogram genomförts i det mycket prospektiva Block I i Ekvatorial Guinea, vilket har resulterat i ett flertal större fynd av hydrokarboner. Samtliga borrade brunnar har påvisat förekomst av olja, gas eller kondensat. Parterna i Block I planerar att genomföra ett aktivt prospekterings- och avgränsningsprogram även under 2008 för att utvärdera olika alternativ för kommersialisering av fynden. I Norge har två prospekteringsbrunnar på Thorkildsen- prospektet samt Lie-prospektet visat sig vara torra. Däremot har Oselvar-fyndigheten motsvarat våra förväntningar och vi kan under 2008 förbereda utbyggnadsplanerna. Investeringar under 2008 Under det kommande året genomför vi ett omfattande investeringsprogram med siktet att dels finna ny olja och gas och därmed kunna öka våra reserver, dels bygga ut våra tillgångar för produktion. Under 2008 genomförs borrningar i samtliga de länder vi är aktiva i. PA Resources har påbörjat ett intensivt borrprogram i Tunisien. Två produktionsbrunnar ska borras på Didon-fältet under våren 2008 och därefter fortsätter borrningarna med prospekteringsbrunnar inom Zarats prospekteringsområde. Dessutom är arbetet med att ta fram en utbyggnadsplan för Elyssa- och Zarat-fälten prioriterat under I Norge ska borrningarna på Volve-fältet färdigställas under Vi har med glädje kunnat konstatera att produktion efter årets utgång har startat på Volve-fältet. Därutöver ska prospekteringsborrningar på Draupne- och Ipswitch-prospekten ske under Siktet inställt på ökad produktion Året som gått speglar på ett bra sätt hur vi bedriver vår verksamhet. Vi ska fortsätta att växa genom prospektering efter ny olja och gas, utbyggnad av produktion samt förvärv av intressanta tillgångar. Vi fortsätter att satsa på våra tre geografiska områden; Nordsjön, Nordafrika och Västafrika. Vi siktar på att nå produktionsnivåer kring fat olja per dag om cirka 3-5 år. Under 2008 förväntas Volve-, El Bibane- och Didon-fälten att bidra till en ökad produktion. Under 2009 ska Azuritefältet i Republiken Kongo påbörja produktionen och innan 2011 förväntas även Marine XIV i Republiken Kongo och Oselvar i Norge att vara igång. Snart kan vi även ta med Elyssa och Zarat-fälten i denna lista. Oljeprisets utveckling Oljeprisets starka utveckling under 2007 har inte alls avspeglats i aktiekurserna snarare tvärtom. Oljebolagens aktiekurser i såväl Sverige som Norge har tappat drastiskt trots att oljepriset har klättrat stadigt uppåt till en nivå på dollar per fat. Såväl IEA, OPEC och vårt eget Svenska Petroleum Institut bedömer att oljepriset kommer att fortsätta ligga på en hög nivå och att efterfrågan på olja i världen kommer att fortsätta. Jag och styrelsen vill tacka alla medarbetare och aktieägare för det engagemang och intresse ni har visat under Vi kan nu se fram emot ett nytt, givande år tillsammans! ULRIK JANSSON VD och koncernchef, PA Resources AB PA Resources Årsredovisning

6 Koncernöversikt: Välkommen till PA Resources Verksamhet PA Resources är en svensk koncern vars affärsidé är att köpa, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver verksamhet i den första delen av värdekedjan. Antal anställda per land den 31 december Sverige 6 Norge 15 Tunisien 112 Republiken Kongo 1 Förändring av PA Resources reserver under Produktion Förvärv Revisioner Geografiska marknader PA Resources har verksamhet och äger tillgångar i Tunisien, Republiken Kongo, Ekvatorial Guinea, Norge, Grönland, Storbritannien, Danmark och Nederländerna. Koncernens bolag äger andelar i totalt 7 produktionslicenser och 30 prospekteringslicenser. Oljeproduktion skedde uteslutande i Tunisien under 2007, för att från februari 2008 även omfatta Norge. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien. Koncernstruktur Moderbolag i koncernen är PA Resources AB, som har huvudkontor och säte i Stockholm, Sverige. I slutet av 2007 hade moderbolaget åtta helägda dotterbolag och ett delägt dotterbolag. Två av bolagen har dessutom egna dotterbolag. Koncernens verksamhet i Tunisien drivs genom tre helägda dotterbolag och verksamheten i bolagen samordnas genom PA Resources enhetskontor i Tunis. Dotterbolaget PA Resources Norway AS, med enhetskontor i Oslo, bildades 2004 och ansvarar för att bygga en stark verksamhet i Norge inriktad på produktion. Koncernens tillgångar i Ekvatorial Guinea förvaltas genom det helägda dotterbolaget Osbourne Resources Ltd. Tillgångarna i Republiken Kongo förvaltas av det helägda dotterbolaget PA Energy Congo Ltd med dotterbolaget PA Resources Congo AS. Ett nytt enhetskontor har etablerats i staden Pointe Noire under året. Under fjärde kvartalet 2007 slutfördes förvärvet av det brittiska oljeprospekteringsbolaget Scotsdale Ltd, med enhetskontor i London. Bolaget äger andelar i prospekteringslicenser i Storbritannien och Danmark. Det delägda dotterbolaget PA Energy Africa Ltd bildades 2006 för att förvärva olje- och gastillgångar i Västra Afrika. För fullständig information om den legala bolagsstrukturen, se not 28 Aktier i dotterbolag. Medarbetare Medelantal anställda i koncernen var 126 (109) personer under I slutet av året hade koncernen 134 (118) anställda, varav 6 (3) i Sverige, 15 (11) i Norge, 112 (104) i Tunisien och 1 (0) i Republiken Kongo. Koncernen hade inga egna anställda i Ekvatorial Guinea eller Storbritannien/Danmark under Arbetet där bedrivs av interna och externa konsulter. Av det totala antalet anställda var 110 (101) män och 24 (17) kvinnor. Siffrorna inom parantes gäller antal anställda per den 31 december Börsnoteringar PA Resources AB:s aktie är primärnoterad på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterad på OMX Nordiska börsen i Stockholm (segment Mid Cap). Produktion Den totala produktionen av olja under 2007 uppgick till ( ) fat oljeekvivalenter. Ingen gas producerades under året. För mer information om produktion, se kapitlet Produktion och försäljning. Reserver Koncernens totala bevisade och sannolika olje- och gasreserver är estimerade till cirka 120,6 (106,1) miljoner fat oljeekvivalenter per den 31 december För mer information om reserver, se kapitlet Oljeoch gasreserver. 6 PA Resources Årsredovisning 2007

7 PA Resources har under 2007 och 2008 utökat sin verksamhet till flera nya länder; Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Grönland. Verksamheten ska även fortsättningsvis koncentreras i de tre geografiska områdena Nordsjön, Norra Afrika och Västra Afrika. illustration martin thelander/paris grafik PA Resources Årsredovisning

8 PA Resources historia* 1994 PA Resources AB (PAR) bildas i samband med förvärvet av inkråmet i Petro Arctic AB, ett bolag som fokuserade på oljeprospektering på Svalbard i Norge. Resultat efter skatt: PAR noteras på handelsplatsen Nordic Growth Market (NGM) i Sverige den 18 september. Under året förvärvar PAR ett flertal olje- och gastillgångar i Tunisien (Douleb-, Semmama-, Tamesmida-, Zinna- och Ezzaouiafälten) samt två fält i Texas, USA (Good Omen- och Prairie Mud-fältet). - 7,6 MSEK 1999 Petro Arctic AB säljs och PAR förlänger inte koncessionerna på Svalbard. 1,7 MSEK 2000 PAR förvärvar andelar i oljefältet El Bibane i Tunisien, samtidigt som andelarna i Zinna-fältet avyttras. 23,4 MSEK 2001 PAR primärnoteras på Oslo Börs SMB-lista i oktober. Bolaget förvärvar ytterligare andelar i produktionslicensen Ezzaouia samt andelar i prospekteringslicensen Jelma i Tunisien. 9,2 MSEK 2002 PAR förvärvar andelar i prospekteringslicensen Makthar i Tunisien. 15,3 MSEK 2003 Nya fyndigheter hittas i Jelma- och Makthar-fälten. Tre nya produktionsbrunnar borras på Douleb-fältet. 19,6 MSEK 2004 Dotterbolaget PA Resources Norway AS bildas för att bedriva verksamhet på den norska kontinentalsockeln. PAR förvärvar andelar i prospekteringslicensen Zarat och Didon-fältet i Tunisien. USA-tillgångarna säljs (Good Omen- och Prairie Mud-fältet i Texas). 40,7 MSEK 2005 PAR förvärvar andelar i två prospekteringslicenser i Ekvatorial Guinea, ytterligare andelar i oljefältet Didon respektive prospekteringslicensen Zarat i Tunisien, samt andelar i Volve-fältet respektive produktionslicens 274 (Oselvar) i Norge. 78,8 MSEK 2006 PAR sekundärnoteras på Stockholmsbörsen (nuvarande OMX Nordiska börsen) den 19 juni och lämnar samtidigt Nordic Growth Market. I december färdigställs koncernens första egna oljeplattform på Didon-fältet i Tunisien som tas i drift och nya produktionsbrunnar borras. I januari ingås ett avtal med Det Norske Oljeselskap AS om övertagande av andelar i licenserna 001B, 028B, 242, 305, 305B, 332 och 341 på den norska kontinentalsockeln. PAR förvärvar bolaget ADECO Congo BVI, vars dotterbolag äger 85 procents licensandel i det intressanta blocket Marine XIV i Republiken Kongo. Ett nytt delägt bolag, PA Energy Africa Ltd, bildas för att förvärva olje- och gastillgångar i västra Afrika. 230,5 MSEK 2007 I mars når den nya produktionsplattformen på Didon-fältet i Tunisien upp till tänkt produktionsnivå om cirka fat per dag. I oktober tecknar PAR avtal om förvärv av hela aktiekapitalet i Scotsdale Ltd ett företag med intressanta prospekteringslicenser i Storbritannien och Danmark. Vidare tecknar PAR i november avtal med Murphy West Africa Ltd om förvärv av 35 procents andel i prospekteringslicensen Mer Profond Sud innefattande oljefältet Azurite i Republiken Kongo. 947,1 MSEK * Emissioner och aktiesplittar redovisas i kapitlet Aktien. 8 PA Resources Årsredovisning 2007

9 Aktien PA Resources AB:s aktie PA Resources AB:s aktie är primärnoterad på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterad på OMX Nordiska börsen i Stockholm (segment MidCap). Aktiens kortnamn är PAR. En noteringspost omfattar 200 aktier på såväl Oslo Börs som OMX Nordiska börsen. Handel och börsvärde Handeln uppgick under 2007 till i genomsnitt aktier per börsdag, varav i snitt på Oslo Börs och på OMX Nordiska börsen. Senast betald aktiekurs per den 31 december 2007 var 44,50 NOK (motsvarande 52,73 SEK) på Oslo Börs samt 51,00 SEK på OMX Nordiska börsen. Börsvärdet per den 31 december 2007 var MSEK, varav MSEK på Oslo Börs och MSEK på OMX Nordiska börsen. Aktiekapital och röster Den sista december 2007 uppgick aktiekapitalet till SEK, fördelat på totalt aktier med ett kvotvärde på 0,50 SEK. Av det totala antalet aktier var aktier registrerade på Oslo Börs och på OMX Nordiska börsen. Totalt finns aktieägare i PA Resources AB. En förändring i aktieägandet har skett under 2007 då en rad internationella fonder, försäkringsbolag och banker har köpt aktier i bolaget. I slutet av 2006 var åtta av de tio största aktieägarna aktiva privatpersoner som ägde aktier genom kontrollerade bolag. I slutet av 2007 hade denna siffra halverats; nu är fyra av de tio största ägarna aktiva privatpersoner och resterande del just fonder, försäkringsbolag, banker och mäklare. Av det totala antalet aktieägare har cirka 81 procent hemvist i Sverige, cirka 13 procent i Norge, och cirka 5 procent i övriga länder, bland annat Storbritannien, Irland, Danmark, USA, Schweiz och Luxemburg. Tittar man däremot på antalet aktier fördelat per land så står svenska aktieägare för cirka 40 procent av antalet aktier, norska aktieägare för cirka 20 procent, och övriga länder för cirka 40 procent. Samtliga aktier har samma rösträtt, rätt till utdelning och rätt till PA Resources tillgångar, då det bara finns ett aktieslag i företaget. Aktiedata per 31 december 2007 Resultat per aktie efter skatt och utspädning uppgick 2007 till 6,47 SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 22,24 SEK efter utspädning. Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning var under Utdelningspolicy Den primära målsättningen är att öka värdet för bolagets aktieägare och anställda genom att bedriva en lönsam verksamhet med tillväxt. Detta ska åstadkommas genom ökad prospektering för att tillföra olje- och gasreserver, utbyggnad av fyndigheter samt förvärv av olje- och gastillgångar, för att därigenom långsiktigt öka bolagets produktion av olja och gas och därmed kassaflöde och resultat. Aktieägarnas totala avkastning förväntas över tiden i större utsträckning hänföras till ökat aktievärde snarare än från erhållna utdelningar. Styrelsen föreslår därför att ingen utdelning sker för verksamhetsåret Optionsprogram På den extra bolagsstämman den 17 oktober 2005 beslutades om utgivande av teckningsoptioner i PA Resources AB. Teckningsoptionerna utgjorde en del i ett aktierelaterat incitamentsprogram avsett för ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare i koncernen, samt vissa styrelseledamöter i bolaget. Fram till den 9 maj 2007 hade totalt optioner tilldelats, varav till styrelseledamöter och till ledande befattningshavare. På årsstämman den 9 maj 2007 fattades beslut om att utsläcka av de teckningsoptioner som utgavs på den extra bolagsstämman Samtidigt beslutade årsstämman att utge nya teckningsoptioner, som i maj tilldelades bolagets nya styrelseordförande Jan Kvarnström. Under tredje och fjärde kvartalet har ingen tilldelning av teckningsoptioner ägt rum. Däremot träffade bolaget under september en överenskommelse med en före detta styrelseledamot om inlösen av teckningsoptioner, med följden att antalet utestående allokerade teckningsoptioner per den 30 september 2007 har minskats med samma antal. För vidare upplysningar, se not 8 Aktierelaterade ersättningsplaner. PA Resources Årsredovisning

10 Aktiekursens utveckling under 2007 (genomsnittlig aktiekurs mellan oslo børs och omx nordiska börsen) SEK AKTIEÄGARSTRUKTUR PER DEN 31 DECEMBER 2007* De 10 största aktieägarna per 31 december 2007 Innehav, antal aktier Andel av totala aktiekapitalet Bertil Lindqvist ,4% Hunter Hall International (genom kontrollerade fonder) ,3% Ulrik Jansson (genom kontrollerade bolag) ,9% Jan Haudemann-Andersen (genom kontrollerat bolag) ,7% UBS AG, London (klient konto) ,0% JP Morgan Chase Bank (dispositionskonto) ,7% Nordnet Pensionförsäkringar AB ,4% Livförsäkrings AB Skandia ,3% JP Morgan Bank/JP Morgan Chase (klient konto) ,2% Jan Pihl Grimnes (genom kontrollerat bolag) ,2% Summa aktier 10 största aktieägarna ,3% Antal aktier övriga aktieägare ,7% Totalt antal aktier ,0% * Tabellen inkluderar aktieägande i PA Resources AB via såväl Oslo Börs och OMX Nordiska börsen i Stockholm. Som källor har använts VPC AB:s aktiebok i Sverige respektive VPS:s aktiebok i Norge per den 31 december Jan Haudemann-Andersens indirekta innehav i PA Resources AB har efter verksamhetsårets utgång, i februari månad 2008, avyttrats i sin helhet. Dessutom ökades Jan Pihl Grimnes indirekta innehav med aktier i början av mars PA Resources Årsredovisning 2007

11 Fördelning av aktieinnehav per storleksklass den 31 december 2007* Antal aktier per storleksklass Antal aktieägare Andel av totalt antal aktieägare Antal aktier Andel av totalt antal aktier ,7% ,8% ,5% ,6% ,3% ,0% ,3% ,5% ,6% ,7% ,2% ,2% ,1% ,2% ,9% ,0% ,3% ,1% Totalt ,0% ,0% * Denna tabell bygger på VPC AB:s aktiebok i Sverige respektive VPS:s aktiebok i Norge per den 31 december Aktiekapitalets utveckling År Typ av förändring Nominellt belopp, SEK Förändring av antal aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalets utveckling Totalt aktiekapital 1994 Bolagets bildande Split 500:1 0, Nyemission 0, Riktad nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, Fondemission 1, Split 1:2 1, Riktad nyemission 1, Riktad nyemission 1, Split 1:3 0, Riktad nyemission 0, Riktad nyemission 0, * Riktad nyemission 0, * Den riktade nyemissionen på aktier genomfördes med början den 12 december 2006 och registrerades den 23 mars PA Resources Årsredovisning

12 Affärsidé, strategi och mål Affärsidé, strategi och mål PA Resources AB är ett fristående internationellt prospekterings- och produktionsföretag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Företagets verksamhet ska skapa värden och fördelar för PA Resources ägare, medarbetare, värdnationer och andra intressenter genom att n uppfattas som en pålitlig operatör av olje- och gasfält samt en respekterad partner i projekt, n uppnå resultat genom engagemang och nytänkande, n utveckla koncernen i nära relation med lokala myndigheter och samhället, n driva verksamheten enligt internationellt erkända säkerhets- och miljöprinciper, och n löpande förbättra organisationen och företagets sätt att arbeta Affärsstrategi PA Resources affärsstrategi är att förvärva olje- och gasfält som står inför nära utbyggnad till produktion, samt att utveckla mindre fält som har stor utvecklingspotential. Därutöver ökar PA Resources sin egen prospekteringsverksamhet för att finna ytterligare reserver för utbyggnad till produktion för maximalt värdeskapande. Koncernens övergripande mål PA Resources har satt upp ett långsiktigt tillväxtmål om att nå en genomsnittlig produktion om fat per dag inom 3-5 år och inneha reserver omfattande 300 miljoner fat oljeekvivalenter. Detta avses att uppnås med geografiskt fokus på de regioner där koncernen idag är verksam; Norra Afrika, Västra Afrika och Nordsjön, med betydande produktion av olja eller gas i samtliga. En viktig faktor för att nå detta är genom ökad prospekteringsverksamhet inom befintliga licensinnehav. Framgångsfaktorer Prospekteringsfasen är viktig då den kan generera stor värdetillväxt vid framgångsrika fynd. En viktig framgångsfaktor förutom tillgång till god seismisk data är kompetens och kapacitet inom organisationen att utvärdera och tolka data. Detta arbete blir underlag för beslut om borrning av prospekteringsbrunnar. Utbyggnadsfasen startar efter framgångsrik prospekteringsborrning med att planera och besluta om formen för utbyggnad av fyndigheten. Avgörande för värdeskapande i denna fas är att välja den mest kostnadseffektiva formen för utbyggnad och produktion, samt att projektet kan genomföras inom tidsplanen. Denna fas innebär stora investeringar, speciellt off-shore. Produktionsfasen inleder produktion av hydrokarboner, oftast olika blandningar av olja, gas och vatten beroende på fyndighetens struktur. Värdeskapande faktorer under denna fas är planering av produktionsbrunnar och kombination av produktionstakt och möjligt återförande av gas eller vatten till brunnen för att behålla tryck och maximera livslängd. Säkerhet och miljö är alltid avgörande. Prospektering Utbyggnad Produktion 12 PA Resources Årsredovisning 2007

13 PA Resources Årsredovisning

14 Oljemarknaden Världens energikonsumtion har ökat konstant under de senaste åren. Fossila bränslen (kol, olja och naturgas) svarar för cirka 80 procent av världens totala energiförsörjning, varav oljan är det mest dominerande bränslet med cirka 35 procent. Olja och gas kommer med allra största sannolikhet att fortsätta att dominera världens energiförsörjning under ett flertal årtionden framöver. Produktion av olja Under 2007 producerades i snitt cirka 85,6 miljoner fat olja per dag i världen. Det var en ökning med ungefär 1,0 procent jämfört med Världens tio största oljeproducenter är Ryssland, Saudiarabien, USA, Iran, Kina, Mexiko, Kanada, Norge, Förenade Arabemiraten och Venezuela. Cirka nio procent av världens olja kommer från Nordsjön. Efterfrågan på olja i världen Oljeanvändningen i världen fortsätter att öka. Under 2007 var efterfrågan 86,0 miljoner fat olja per dag, vilket innebar att efterfrågan ökade med cirka 1,4 procent jämfört med Det är en något större ökning än föregående år. Den genomsnittliga årliga ökningen sedan 2003 har uppgått till 1,9 procent. IEA bedömer att efterfrågan under 2008 kommer att öka med 1,9 procent medan OPEC bedömer att efterfrågan ska öka med 1,4 procent under Det är framför allt i de nya industriländerna i Kina och övriga Asien samt Mellanöstern som efterfrågan på olja ökar snabbast. Enligt IEA står Asien och Mellanöstern för ungefär 70 procent av ökningen av den globala efterfrågan. I utvecklingsländerna i västvärlden har den något svagare ekonomiska tillväxten minskat efterfrågan på olja. Men IEA menar att den starka efterfrågan i Asien och Mellansöstern gör att den totala efterfrågan kommer att öka ett antal år framåt. Oljepriset Under 2007 har priset på råolja i genomsnitt legat på 72,66 USD per fat (Brent spotpris). Efter 2007 års utgång har oljepriset slagit nya rekord och nådde i slutet av februari 2008 upp till nivåer runt 100 USD per fat (Brent). PA Resources lämnar inga egna prognoser för oljepriset. Istället kan som exempel på prognos för brentoljepriset under det närmaste året, anges DnBNor:s respektive Nordea:s prognoser. De bedömer att brentoljepriset kommer att ligga på 85 respektive 84 USD per fat i genomsnitt under OPEC:s intentioner i början av mars 2008 var att behålla nuvarande produktionsnivåer, eftersom de anser att tillgång och efterfrågan på olja är stabila. Samtidigt kom statistik som visar på sjunkande lagernivåer i USA. Detta gjorde att brentoljepriset ökade ytterligare till över 100 US dollar per fat. OPEC:s hållning är dock att en nivå på cirka 80 US dollar per fat är mer rimligt och de anser att den nuvarande upptrissningen av oljepriset beror på en svag dollar, spekulationer och pågående politiska kriser i oljerika områden. För mer information kring hur PA Resources påverkas av ett förändrat oljepris, se kapitlet Risker och riskhantering. Produktion av olja i världen * Miljoner fat per dag Källa: IEA:s Oil Market Report, 13 februari 2008 * Innehåller råolja, kondensat, NGLs, olja från ickekonventionella källor och andra källor. Total efterfrågan på olja i världen Miljoner fat per dag Källa: IEA:s Oil Market Report, 13 februari PA Resources Årsredovisning 2007

15 Oljepriset påverkas av följande faktorer: n Förändringar i tillgång och efterfrågan på olja i världen n OPEC:s beslut och regleringar av produktionen n Väderförhållanden, till exempel orkaner, kan påverka produktionen negativt, vilket i sin tur ger högre oljepriser n Lagar och regler, till exempel inom energi-, miljö- och skatteområdet såväl i produktionslandet som i andra länder n Priset på alternativa energikällor n Politiska förhållanden, till exempel krig och oroligheter n Ekonomiska förhållanden/världsekonomin Oljeprisets utveckling (Brent spotpris råolja) USD/fat Källa: BP Statistical Review of the World, June Oljereserver De största konventionella oljereserverna i världen finns i Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwait och Ryssland. Den absolut största andelen av världens oljereserver är lokaliserade till Mellanöstern inklusive Nordafrika, vilket innebär att regionen på sikt kommer att bli det dominerande producentområdet. Tillväxten i reserverna motsvarar ungefär utvinningen. Under de senaste åren har investeringarna i ny oljeutvinning ökat kraftigt. International Energy Agency (IEA) bedömer att de idag kända oljeresurserna kommer att räcka för att möta efterfrågan åtminstone de närmaste 25 åren. Det krävs dock att tillräckliga investeringar görs i länderna i Mellanöstern och Nordafrika. Oljetillgångarna kommer sannolikt att räcka mycket längre än så. Nya fyndigheter upptäcks fortlöpande. Ny och förbättrad teknik införs som gör att även fyndigheter som idag har för höga utvinningskostnader blir intressanta. Framtid Det globala energibehovet väntas fortsätta öka de kommande 25 åren enligt International Energy Agency (IEA). Om världens länder fortsätter med den nu rådande energipolitiken kommer världens energibehov att vara mer än 50 procent högre år 2030 jämfört med idag. Över 60 procent av denna ökning kommer olja och gas att stå för. Om världen skulle införa de policys och miljökrav som diskuteras idag, där målet bland annat är att minska koldioxidutsläppen, kommer detta naturligtvis att påverka ökningen av PA Resources Årsredovisning

16 16 PA Resources Årsredovisning 2007

17 efterfrågan samt reducera världens behov av olja och gas. Men även i detta scenario skulle världens totala energibehov år 2030 vara 37 procent högre än idag. Den amerikanska energimyndigheten uppskattar att olja, kol och naturgas om 25 år kommer att behålla sin andel om cirka 86 procent av den totala energianvändningen, trots utvecklingen av biobränslen och andra förnyelsebara energikällor, tillsammans med förväntade nya kärnkraftsbyggen. Kunder PA Resources kunder består till största delen av ett fåtal stora internationella oljebolag, bland annat Shell, Total och Statoil, samt internationella trading-bolag. Dessutom säljs viss del av oljan lokalt i Tunisien. Konkurrenter I Sverige finns ett fåtal konkurrenter inom PA Resources verksamhetsområde som även är börsnoterade. Dessa är bland andra Lundin Petroleum, Tanganyika Oil och West Sibirian Resources. I Norge finns ett stort antal oljebolag med liknande inriktning, bland annat Noreco, DNO International, Det norske oljeselskap och Revus Energy, och i Storbritannien finns bland annat Tullow Oil, Premier Oil och Dana Petroleum. De olje- och gasbolag som agerar på de respektive geografiska marknaderna kan i vissa fall vara både konkurrenter, partners och kunder till PA Resources. Ett exempel är StatoilHydro som dels kan vara konkurrent om förvärv av olje- och gastillgångar, dels köper råolja producerad av PA Resources i Tunisien och samtidigt är samarbetspartner med PA Resources Norway AS i Volveprojektet. börsnoterade Konkurrenter inom energisektorn (Prospektering och produktion av olja och gas) med säte i de nordiska länderna eller Storbritannien* Företag Börs/Handelsplats Säte Intäkter 2007 (Msek) Geografisk marknad PA Resources OMX Nordiska + Oslo Sverige Tunisien, Norge, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Ekvatorial Guinea, Republiken Kongo Atlantic Petroleum OMX Nordiska Danmark 0 Färöarna, Storbritannien, Irland Cairn Energy London Storbritannien 1 832** Storbritannien, Grönland, Albanien, Tunisien, Peru, Australien, Papau Nya Guinea, Bangladesh, Nepal, Indien Dana Petroleum London Storbritannien 2 754** Storbritannien, Norge, Egypten och Marocco Det norske oljeselskap Oslo Norge 156 Norge DNO International Oslo Norge Norge, Storbritannien, Irak, Yemen, Ekvatorial Guinea, Mozambique InterOil Expl. & Prod. Oslo Norge 444 Peru, Colombia, Ghana, Angola Lundin Petroleum OMX Nordiska Sverige Frankrike, Holland, Indonesien, Norge, Ryssland, Storbritannien, Tunisien, Venezuela, Sudan, Etiopien, Vietnam, Republiken Kongo, Kambodja, Kenya Noreco/Altinex Oslo Norge 533 Norge, Danmark, Storbritannien Norse Energy Group Oslo Norge Brasilien, USA Premier Oil London Storbritannien Storbritannien, Norge, SADR, Mauretanien, Guinea Bissau, Gabon, Egypten, Pakistan, Indien, Vietnam, Fillipinerna, Indonesien, Republiken Kongo Revus Energy Oslo Norge 902 Norge, Storbritannien Rocksource Oslo Norge 79 Norge, Storbritannien, USA, Indien Tanganyika Oil Company OMX Nordiska Kanada 230 Syrien, Egypten Tethys Oil First North Sverige 0 Oman, Marocko, Spanien, Turkiet, Frankrike, Sverige Tullow Oil London + Irland Storbritannien Nederländerna, Portugal, Storbritannien, Angola, Kamerun, Republiken Kongo, Demokratiska Republiken Kongo, Elfenbenskusten, Ekvatorial Guinea, Gabon, Ghana, Madagaskar, Mauretanien, Namibia, Senegal, Tanzania, Uganda, Bangladesh, Indien, Pakistan, Franska Guinea, Surinam, Trinidad/Tobago West Sibirian Resources First North Bermuda 860 Ryssland * Tabellen visar bolag som bedriver verksamhet inom sektorn Energy och undersektorn Exploration and Production Oil & Gas, som är noterade på Oslo Börs, London Stock Exchange och OMX Nordiska Börsen/First North samt har säte i de nordiska länderna eller Storbritannien. Sektoruppdelningen baseras på GICS branschindelning som används av börserna i de nordiska länderna. Renodlade investmentbolag är exkluderade. ** Uppgift om intäkt avser 2006, eftersom 2007 års siffror inte hade publicerats vid denna årsredovisnings färdigställande. PA Resources Årsredovisning

18 Olje- och gas reserver Ett oljebolags reserver är de kända volymer av olja, gas och andra kolväten som bedöms finnas i berggrunden på olje- och gasfälten och som ses som kommersiellt utvinningsbara. De är bolagets tillgångar som ska producera olja och gas inom en snar framtid. Alla uppskattningar av reserver innehåller ett visst mått av osäkerhet. Osäkerheten beror framförallt på de geologiska och teknologiska data som finns tillgängliga vid tidpunkten för värderingen och tolkningen av dessa data. När ny information om en fyndighet hämtas in, kan det bli aktuellt att revidera reserverna. Reserverna är ett viktigt underlag för koncernens investeringsbeslut. De utgör också en viktig del i prövningen av avskrivningar av det bokförda värdet på olje- och gastillgångarna. Förändringar i bevisade och sannolika olje- och naturgasreserver påverkar även diskonterade kassaflöden. Reserverna är därmed också viktiga för kapitalmarknadens bedömning av bolaget och dess aktie. Därför görs återkommande externa tredjepartsvärderingar av koncernens reserver, samt årliga justeringar av dem där hänsyn tas till producerad volym olja och gas samt nya fynd som gjorts under året. För definitioner, se kapitlet Definitioner och klassificeringar av reserver och resurser på sidan 106. Olje- och gasreserver 2007 PA Resources totala bevisade och sannolika olje- och gasreserver (2P) beräknas till cirka 120,6 miljoner fat oljeekvivalenter (BOE) per den 31 december Detta är en ökning med cirka 14 procent jämfört med den tidigare värderingen om cirka 106,1 miljoner BOE per den 31 december Av de totala reserverna (2P) räknas 20,8 miljoner BOE som bevisade reserver (1P). Förändring av PA Resources reserver under 2007 Reserver Utbyggda tillgångar Tillgångar under utbyggnad Ej utbyggda tillgångar Totalt (miljoner BOE) 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 Per ,5 29,5 6,1 7,8 0,0 68,8 23,7 106,1 Produktion -5,5-5, ,5-5,5 Förvärv , ,3 Revisioner 3,1 5,4-0,4 0,0 0,0-11,6 2,6-6,3 Per ,1 29,4 5,7 34,1 0,0 57,2 20,8 120,6 De viktigaste orsakerna till förändringarna i 2P-reserverna är följande: n De totala utvinningsbara reserverna på Didon-fältet i Tunisien har ökat med 4,8 miljoner BOE som följd av beslutet att borra två nya produktionsbrunnar, Didon-7 och Didon-8. Från detta har avdrag gjorts för produktionen på fältet under Detta innebär att de kvarvarande reserverna på Didon-fältet per den sista december 2007 enbart är 0,4 miljoner BOE lägre än året innan. n Vid denna värdering har 2P-reserver uppgående till 26,3 miljoner fat oljeekvivalenter tillkommit, som enligt operatörens utbyggnadsplan finns på Azurite-fältet i Republiken Kongo. PA Resources tecknade avtal om förvärv av 35 procent i detta fält i november Affären slutförs formellt under första halvåret n På Ezzaouia-fältet i Tunisien har 2P-reserverna ökat med cirka 0,5 miljoner fat oljeekvivalenter med hänsyn taget till produktionen under Denna värdering baseras på en uppdaterad värdering av RyderScott. n För fälten Douleb, Semmama och Tamesmida i Tunisien är det inga ändringar i 2P-reserverna förutom att återstående reserver är reducerade med produktionen under n På Elyssa- och Zarat-licenserna har de totala 2P-reserverna reducerats med 11,6 miljoner fat oljeekvivalenter som ett resultat av de fältutbyggnadsstudier som blev genomförda under En utbyggnadsplan kommer att lämnas till tunisiska myndigheter i början av PA Resources Årsredovisning 2007

19 Reserver per land Reserver Tunisien Norge Västra Afrika Netto PAR (miljoner fat oljeekvivalenter) 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 1P / P90 2P / P50 Utbyggda tillgångar 15,1 29,4 15,1 29,4 Tillgångar under utbyggnad 5,7 7,9 26,3 5,7 34,1 Ej utbyggda tillgångar 57,2 0,0 57,2 Totala reserver 20,8 120,6 Värderingen av reserverna per den 31 december 2007 baseras på en extern tredjepartsvärdering utförd av RPS på Didon-fältet i Tunisien vid årsskiftet 2007/2008. Reserverna på Elyssa och Zarat är baserade på de fältutbyggnadsstudier som PA Resources har genomfört under Därutöver har RPS:s värdering av Douleb, Semmama- och Tamesmida från år 2006 och tredjepartsvärderingar av El Bibane-fältet och Ezzaouia-fältet från år 2006 använts. Från detta har mängden producerad olja under 2007 dragits. Uppgift om reserverna på Volvefältet har erhållits av operatören StatoilHydro och har inte ändrats från På Azurite-fältet motsvarar reserverna de reserver som står angivna i operatörens godkända utbyggnadsplan. Olje- och gasresurser Betingade resurser PA Resources har också olje- och gasfyndigheter som för närvarande inte klassificeras som reserver. De räknas dock som kommersiellt utvinningsbara och koncernens syfte är att de ska byggas ut för produktion. Det krävs dock ytterligare arbete innan en utvecklingsplan kan lämnas in och resurserna därmed kan klassificeras som reserver. Dessa fyndigheter klassificeras som betingade resurser. PA Resources har uppskattat de betingade resurserna till totalt 89,9 (62,0) miljoner fat oljeekvivalenter, varav 5,5 (5,5) miljoner fat oljeekvivalenter i Tunisien, 22,0 (18,5) miljoner fat oljeekvivalenter i Norge, 62,4 (38,0) miljoner fat oljeekvivalenter i Västra Afrika och 0 miljoner fat oljeekvivalenter i Storbritannien/ Danmark. I dessa uppgifter ingår inte de nya fynd av olja, gas och kondensat som gjorts under 2007 i Ekvatorial Guinea. Riskade prospektiva resurser De resurser som bedöms finnas i prospekteringslicenserna anges som riskade prospektiva resurser (eng: risked prospective resources). Dessa resurser har inte bekräftats med borrning och ingen värdering av fältets kommersialitet har utförts. PA Resources riskade prospektiva resurserna uppgick den 31 december 2007 till totalt 271 miljoner fat oljeekvivalenter, varav 50 miljoner fat oljeekvivalenter i Tunisien, 52 miljoner fat oljeekvivalenter i Norge, 100 miljoner fat oljeekvivalenter i Västra Afrika och 69 miljoner fat oljeekvivalenter i Storbritannien/ Danmark. PA Resources reserver och resurser är klassificerade enligt den standard som utarbetats av Society of Petroleum Engineers (SPE). Koncernen har därutöver valt att följa Oslo-börsen nya riktlinjer från den 25 januari 2007 när det gäller redovisningen av reserver och resurser. Dessa riktlinjer bygger på de standarder som finns inom oljebranschen, men innehåller mer specifika regler för hur reserverna ska redovisas och kommuniceras till marknaden. PA Resources betingade resurser och riskade prospektiva RESURSER (miljoner fat oljeekvivalenter) Tunisien Norge Västra afrika Storbritannien/ Danmark Betingade resurser 5,5 22,0 62,4 0,0 89,9 Riskade prospektiva resurser 50,0 52,0 100,0 69,0 271,0 Totalt PA Resources Årsredovisning

20 Produktion och försäljning Produktion PA Resources bedriver olje- och gasproduktion vid såväl anläggningar till havs som på land. Koncernen ägde under 2007 andelar i sex producerande oljefält, samtliga i Tunisien. PA Resources är själv operatör för fyra av de sex producerande fälten. Efter årets utgång, i februari 2008 påbörjades även produktion i Norge. Produktionen av olja mer än fördubblades under Oljeproduktionen uppgick till cirka fat olja under året, jämfört med fat olja under 2006, vilket är en ökning med cirka 282 procent. Ingen gas producerades under Ökningen beror framförallt på att den nya produktionsplattformen på Didon-fältet i Tunisien, som bolaget äger till 100 procent, har varit i drift under Den genomsnittliga produktionen under helåret 2007 blev fat per dag (5 362), också det ett historiskt rekord. Produktion förväntades att starta på Volve-fältet i Norge och El Bibanefältet i Tunisien under 2007, men båda dessa projekt försenades. Volve- fältets produktionsstart skedde i februari och El Bibane-fältet i mars På PA Resources övriga tillgångar har produktionen ännu inte startat. Nästa fält som beräknas påbörja produktion är Azurite-fältet i Republiken Kongo vilket planeras att ske under Transport, lager och försäljning När oljan eller gasen har producerats vid PA Resources produktionsanläggningar lastas den offshore till tankbåt eller transporteras via rörledningar (pipelines) till utskeppningshamnar. Där förvaras oljan fram till dess att den hämtas av kund. Dessa så kallade liftings sker när ett lager har fyllts upp och kunden har möjlighet att hämta överenskommen volym. Därför kan försäljningen variera från ett kvartal till ett annat. Att försäljningen varierar över året på detta sätt är en normal företeelse inom oljeindustrin. PA Resources tecknar långtidskontrakt med internationella oljebolag och tradingbolag, där leveransvolymer regleras för längre tidsperioder. Priset sätts enligt en prisformel som beror på oljans kvalitet jämfört med Brent-kvalitet samt priset på olja på spotmarknaden vid tidpunkten för lastning. Koncernen säljer olja baserat på världsmarknadspriser både på export och till den lokala marknaden i Tunisien. Totalt såldes ( ) fat olja under 2007, varav ( ) fat gick till export och ( ) till den lokala marknaden i Tunisien. Lokal försäljning sker till 10 procents rabatt på världsmarknadspriset i enlighet med licensvillkoren. PA Resources försäljningspris låg i snitt på 71,50 (66,63) USD/fat under Koncessionsavtalen för Tunisien innefattar royalty som betalas i natura till det statliga oljebolaget ETAP. Under 2007 har fat olja betalats som royalty. För mer information om royalty, se not 2 Redovisningsprinciper med mera. Lagret av olja, exklusive royaltydel, uppgick den 31 december 2007 till (74 000) fat. Under 2007 såldes ingen gas. Gas har tidigare levererats från El Bibane-fältet till ett närliggande gaseldat kraftverk, med visst stöd från Ezzaouia-fältet. Då El Bibanefältet varit stängt för borrning av nya produktionsbrunnar har även kraftverket varit avstängt, och ingen gas har sålts under året. 20 PA Resources Årsredovisning 2007

Året i sammandrag. Utsikter 2007

Året i sammandrag. Utsikter 2007 Årsredovisning 2006 Året i sammandrag Koncernens resultat efter skatt ökade med 267 procent till 288,9 (78,8) MSEK under 2006. Intäkterna mer än tredubblades till 930,1 (281,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Utseende av protokollförare; Agenda 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

Långsiktig tillväxt med lägre risk. PA Resources Årsredovisning 2012

Långsiktig tillväxt med lägre risk. PA Resources Årsredovisning 2012 Långsiktig tillväxt med lägre risk PA Resources Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhet Året i korthet 1 Vd-ord 2 Affärsmodell 4 Tillgångsportfölj 5 Strategi och affärsplan 6 Kapitalstruktur och investeringar

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

PA RESOURCES PROdUCERAndE fält

PA RESOURCES PROdUCERAndE fält PA Resources Årsredovisning 2011 Producerande fält balanserar lönsam tillväxt INNEHÅLL verksamhet Året i korthet 1 Vd-ord 2 Affärsmodell 4 Tillgångsportfölj 5 Prospektering 6 Värdering 8 Case: Borrkampanj

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

PA Resources AB Informationsunderlag i anledning av primärnotering på NASDAQ OMX Stockholm

PA Resources AB Informationsunderlag i anledning av primärnotering på NASDAQ OMX Stockholm PA Resources AB Informationsunderlag i anledning av primärnotering på NASDAQ OMX Stockholm 2010-12-17 2 Handlingar infogade via hänvisning Följande handlingar, vilka tidigare har publicerats och ingivits

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och

Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och Sydostasien. De senaste åren har aktien, tyngd utav rapporter som ej levt upp till

Läs mer

PA Resources Årsredovisning 2013

PA Resources Årsredovisning 2013 PA Resources Årsredovisning 2013 Innehåll PA Resources i korthet Verksamhet PA Resources i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé och affärsmodell 4 tillgångsportfölj 5 Reserver och resurser 6 Omvärld och

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan?

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? NOG seminarium 10 februari 2005 David Ringmar 14:e februari 2005 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler HANDLINGAR INFOGADE GENOM HÄNVISNING Följande handlingar vilka tidigare har publicerats och ingivits till Finansinspektionen infogas genom hänvisning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

PA Resources Årsredovisning 2014

PA Resources Årsredovisning 2014 Bild av Lille John-strukturen som visar i färgerna grått till orange den oljebärande sandstensreservoaren (cirka 7 miljoner år gammal) fångad på den östra flanken av en stor struktur orsakad av den vertikala

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Lundin Petroleum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Vinst om 56,0 miljoner SEK och kassaflöde om 106,1 miljoner SEK för fjärde kvartalet det första fullt integrerade kvartalet efter förvärvet av Coparex

Läs mer

SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968. Delårsrapport januari-september 2008

SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968. Delårsrapport januari-september 2008 SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) Org. Nr. 556526-3968 Delårsrapport januari-september 2008 Väsentliga händelser under tredje kvartalet - Periodens resultat uppgick till -2 162 KSEK (-2635) - Nettoomsättningen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ)

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,8) Mkr Resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch 15 maj

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG FÖRSTA KVARTALET VIKTIGA HÄNDELSER UN- DER KVARTALET. Finansiella nyckeltal

Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG FÖRSTA KVARTALET VIKTIGA HÄNDELSER UN- DER KVARTALET. Finansiella nyckeltal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Q1 FÖRSTA KVARTALET Koncernens intäkter uppgick till 112 (178) MSEK EBITDA uppgick till 460 (117) MSEK Resultat efter skatt uppgick till 288 (-48) MSEK Resultat per

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Atlas Copco AB Styrelsens fullständiga förslag avseende Punkt 16: a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, och b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer