Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY"

Transkript

1 Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY

2 INNEHÅLL År KCI Konecranes-koncernen... 2 KCI Konecranes och kranbranschen... 4 Verkställande direktörens brev... 6 Personal... 8 Forskning och utveckling...10 Miljö...11 Underhållstjänster...12 Standardlyftutrustningar...16 Specialkranar...20 Styrelsens verksamhetsberättelse...24 Koncernens resultaträkning...27 Koncernens balansräkning...28 Koncernens finansieringsanalys...30 Bokslutsprinciper...31 Bokslutets noter, koncernen...33 Moderbolagets resultaträkning...37 Moderbolagets balansräkning...38 Moderbolagets finansieringsanalys...40 Bokslutets noter, moderbolaget...41 Förteckning över aktier och andelar...43 Översikt över affärsområdena KCI Konecranes-koncernen Definitioner av nyckeltalen...47 Styrelsens förslag till bolagsstämman...48 Revisionsberättelse...48 Aktier och aktieägare...49 Styrelsen...52 Koncernledning...53 Förvaltning...54 Adresser...55 Info till aktieägarna...57

3 ÅR 2001 MYCKET BÄTTRE LÖNSAMHET God vinstnivå tack vare fortsatt effektivitetsökning Rörelsevinsten ökade med 39,5 % och nettovinsten med 51,2 % Omsättningen ökade med 7,6 % till 756,3 miljoner euro Orderingången sjönk med 11,2 % från rekordnivån år 2000 Orderstocken på god nivå, 279,7 miljoner euro Starkt kassaflöde Avkastningen på sysselsatt kapital igen på hög nivå, nu 24,3 % Trots en bra början på 2001 övergick marknaden snabbt i recession. Även om utsikterna för år 2002 för hela marknaden fortfarande är dunkla, finns det orsak till optimism för KCI Konecranes. Ett antal positiva faktorer kompenserar effekterna av en dålig marknad: Koncernen vinner marknadsandelar, koncernen har hela tiden trimmat sina kostnader för bättre effektivitet, och koncernen förfogar över alltigenom moderna och konkurrenskraftiga produkter. Uttryckligen: Inom Underhållstjänster fortsätter den stabila tillväxten trots en sämre marknad. Inom Standardlyftutrustningar vinner vi marknadsandelar. Inom Specialkranar utvecklades orderingången väl fr.o.m. den senare hälften av år 2001 och orderstocken ger fullt kapacitetsutnyttjande för hela året Nyckeltal Omsättning MEUR 756,3 703,0 EBITDA 1) MEUR 71,3 55,6 Rörelsevinst MEUR 55,3 39,6 Räkenskapsperiodens vinst MEUR 35,3 23,4 Resultat/aktie EUR 2,40 1,59 Affärverksamhetens kassaflöde MEUR 43,0-4,2 Kassaflöde/aktie EUR 2,93-0,29 Eget kapital/aktie EUR 11,75 10,06 Avkastning på sysselsatt kapital % 24,3 19,4 Avkastning på eget kapital % 22,0 16,4 Current ratio 1,6 1,4 Soliditet % 41,4 35,8 Gearing % 28,9 57,7 Antalet anställda Utdelning 2) MEUR Dividend/aktie 2) EUR 0,90 0,71 Orderstock MEUR 279,7 308,8 1) Rörelsevinsten före avskrivningar 2) Styrelsens förslag De nya produkterna inom specialkransområdet förväntas leda till ytterligare ökad orderingång. Koncernen förväntar sig en fortsatt positiv effektivitetsutveckling inom alla affärsområden. Totalt sett räknar koncernen med att den positiva lönsamhetsutvecklingen fortsätter. Orderingång* Omsättning Rörelseresultat* MEUR MEUR MEUR , , ,0 39, , *exklusive årsavtalsbas inom Underhåll *enligt finsk redovisningspraxis Omsättning enligt affärsområde* Omsättning enligt region Rörelseresultat enligt affärsområde* Underhållstjänster MEUR % 27 % Specialkranar MEUR 227 Amerika MEUR % 24 % Norden och Centraleuropa MEUR 183 Underhållstjänster MEUR 24,1 34 % 24 % Specialkranar MEUR 17,1 29 % Standardlyftutrustningar MEUR 245 Asien och Stillahavsområdet MEUR % 28 % EU (utan Norden) MEUR % Standardlyftutrustningar MEUR 29,2 *inklusive intern omsättning *utan koncernkostnader och konsolideringsposter 1

4 KCI KONECRANES AFFÄRSIDÉ VÄRDERINGAR AFFÄRSIDÉ, VÄRDERINGAR KCI KONECRANES KCI Konecranes är en verkstadskoncern som är världsledande på avancerad lyftutrustning och underhållstjänster. KCI Konecranes tillverkar utrustning och säljer tjänster som bygger på modern teknologi, som håller en hög säkerhetsnivå och som innebär kostnadsinbesparingar för slutkunden genom hög tillförlitlighet och höga prestanda. KCI Konecranes har över anställda och en närvaro genom egen personal, agenter och övriga representanter i över 40 länder och servicekontor på över 250 orter runt hela världen. KCI Konecranes har sitt huvudkontor i Finland och är noterat på Helsingforsbörsen. KCI Konecranes har en bred internationell ägarbas. Koncernen är organiserad enligt tre affärsområden: Underhållstjänster, Standardlyftutrustningar och Specialkranar. KCI Konecranes har ett heltäckande sortiment traverskranar och komponenter för industriella tillämpningar och ett specialsortiment hamnkranar, med en världsomfattande marknadstäckning. KCI Konecranes har valt att koncentrera sig på specifika kundgrupper och aktivt valt bort vissa områden, t.ex. genom att inte tillverka byggkranar; dock betjänas byggmaterialsindustrin. KCI Konecranes tillverkar inte heller mobilkranar. AFFÄRSIDÉ KCI Konecranes vill i sin affärsidé kraftfullt bidra till att utveckla kranbranschen till en modern industribransch som tillverkar högpresterande, tillförlitlig och säker lyftutrustning och som backas upp av världens bästa underhåll. I denna bransch vill vi bli det ledande företaget i världen. GEMENSAM VÄRDESKALA KCI Konecranes personal representerar många olika kulturer. Våra kunder har rätt att förvänta sig att våra tjänster håller en konstant, hög standard varhelst och närhelst de möter oss. För att understryka vår sammanhållning har vi slagit fast vissa gemensamma värderingar som binder samman alla personer inom vår koncern. Tilltro till människan Vi vill vara kända för att vi har en sakkunnig personal. Total satsning på service Vi vill vara kända för att alltid i alla situationer stå för vårt ord. Uthållig lönsamhet Vi vill vara kända för att vara ett finansiellt starkt bolag. 2

5 STRATEGISKA OCH HÖRNSTENAR STRATEGI KCI Konecranes koncernstrategi har fyra hörnstenar: Underhållstjänster vår spjutspets för organisk tillväxt KCI Konecranes främsta motor för organisk tillväxt är vår kranunderhållsverksamhet. Våra kunder väljer i allt större utsträckning att köpa underhållstjänster av externa specialister för att nå bättre kostnadseffektivitet. Professionellt kranunderhåll arbetar därför på en genuin tillväxtmarknad. Tyngdpunkten ligger på förebyggande underhåll. Här har vi en helt unik fördel av att ha tillgång till all den kunskap som finns i vår databank med uppgifter om hela vår underhållsavtalsbas. Vi har skapat ett sortiment underhållstjänster som ger kunden verkliga och varaktiga inbesparingar. Detta förklarar också varför denna affärsverksamhet är så enormt stabil med en mycket stor andel trogna kunder, och också varför vi kan nå en stadig tillväxt. Vår närvaro inom underhållstjänster fungerar också som en tillväxtmotor för kranförsäljningen. Genom underhållet håller vi daglig kontakt med våra kunder. Typiskt för marknader för produktionsutrustning, dit kranarna hör, är att högpresterande utrustning utgör ett tillväxtsegment i en i övrigt mättad marknad. KCI Konecranes hela produktsortiment kännetecknas av höga prestanda. Möjligheterna att låta de olika affärsområdena sälja varandras produkter och tjänster i kors är en viktig källa till intern tillväxt. Fokusering på spetsteknik Koncernens helt igenom moderna sortiment är ett centralt konkurrensmedel. Knappast något annat företag i branschen har utvecklingsresurser som kan mäta sig med våra. KCI Konecranes har fördelen av att arbeta i Finland i en god innovativ hightech-miljö. Inget annat företag har som vi tillgång till världens mest omfattande underhållsdatabas med uppgifter om våra egna och våra konkurrenters produkter. Vi vill hålla kvar vårt teknikförsprång i denna konkurrensutsatta marknad. Inom FoU satsar vi på olika tekniska lösningar för att ytterligare förbättra våra produktegenskaper och för att ständigt driva ner våra kostnader. Våra utvecklingskostnader hänför sig huvudsakligen till produktutveckling på komponent- och tekniknivå inom Standardlyftutrustningar och Specialkranar. I procent av relevant omsättning var KCI Konecranes FoU-investeringar 5 %. En ständig strävan mot högre effektivitet KCI Konecranes tillämpar ett modulärt koncept i komponentoch krantillverkningen. Koncernens sortiment av tjänster och lyftdon är detsamma i hela världen vilket möjliggör optimalt kapacitetsutnyttjande och en snabb omallokering av resurser vid behov. KCI Konecranes investerar kontinuerligt i ny produktionsutrustning och -teknik för att upprätthålla sin branschledande tillverkningseffektivitet. Datorstyrda hjälpmedel för projektering och säljarbete gör att organisationen kan arbeta effektivare. Genom att alla koncernbolagen verkar inom samma bransch skapas utmärkta möjligheter för kunskapsutbyte och benchmarking mellan koncernens olika enheter. Valda företagsförvärv för en snabbare geografisk tillväxt Både kran- och underhållsbranschen är splittrade branscher. KCI Konecranes ser därför ytterligare tillväxtmöjligheter genom företagsförvärv. Vi är ett av de ledande företagen i branschen, och vi är därför välpositionerade för att driva konsolideringen inom både kran- och underhållsbranschen. Välkända lokala, regionala eller nationella varumärken och en stor installerad bas hör till det vi främst intresserar oss för. Denna expansion kräver vanligen ingen extern finansiering utan finansieras via koncernens starka kassaflöde. Varje nyförvärv bör bidra till koncernens vinst per aktie redan året efter förvärvet. 3

6 KCI KONECRANES KRANBRANSCHEN OCH Tillväxtmotorer KCI Konecranes konkurrensförmåga och ledande ställning baserar sig på en strategi som innebär en kombination av professionella underhållstjänster och ny innovativ teknik. Dagens högteknologiska kranar är en integrerad del av våra kunders tillverkningsprocesser. Bristande kranunderhåll kan mycket snabbt leda till kostsamma avbrott i kundens hela produktionskedja. Det finns därför en ständig efterfrågan på experttjänster inom kranunderhåll. Marknaden för professionella kranunderhållstjänster är en äkta tillväxtmarknad och utgör koncernens främsta organiska tillväxtmotor. De många möjligheterna till korsförsäljning mellan koncernens affärsområden innebär också en tillväxtpotential för koncernen. KCI Konecranes underhållsorganisation på över 250 orter i 20 länder är unik inom branschen. Servicenätverket fungerar nu även som en ytterst effektiv distributionskanal för vårt Standardlyftutrustningssortiment och ökar tillväxten också inom det affärsområdet. KCI Konecranes är världsledande på tunga specialkranar och en av de största tillverkarna av standardkranar och -komponenter. Vi har ett stort tekniskt försprång. Moderna produktlösningar är viktiga element i vår strävan att konsolidera vår ställning som världsledande med växande världsmarknadsandelar. Vår strategi är inte att ta till traditionella lösningar utan att istället bygga kranar med en optimal kombination av prestanda och tillförlitlighet samt att göra det så effektivt att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser. Vi kombinerar inte olika tillverkares komponenter utan tillverkar nyckelkomponenterna själva och erbjuder helhetslösningar. Kranmarknaden Med en världsmarknadsandel på 10 % har KCI Konecranes en ledande ställning. Det finns få andra globala aktörer på kranmarknaden. Kranmarknaden domineras av mindre och medelstora företag. KCI Konecranes har goda möjligheter att driva en branschkonsolidering. Koncernen har sitt ursprung i Norden där vi tidigt uppnådde en marknadsledande ställning. En stabil organisk tillväxt och en aktiv förvärvsstrategi har lett till en stark ställning i de flesta industrialiserade länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA, Kanada, i många mindre EU länder och länder i Fjärran Östern. I Kina växer KCI Konecranes snabbt via sina helägda dotterbolag. Koncernens omsättning har under de senaste tretton åren vuxit med i genomsnitt 12 % per år. Konkurrenssituation KCI Konecranes fortsätter att möta konkurrens på den internationella marknaden från aktörer som Demag Cranes & Components GmbH, Tyskland som i dag är en del av Siemens AG. Omsättningen är ungefär lika stor som KCI Konecranes. Andra aktörer med en stark regional marknadsposition är R.Stahl AG och ABUS Kransysteme GmbH i Tyskland. I Nordamerika är våra största konkurrenter Morris Materials Handling, Inc. och Columbus McKinnon Corporation. Låg konjunkturkänslighet KCI Konecranes största affärsområde Underhållstjänster skapar stabilitet genom att verksamheten till sin natur är föga konjunkturkänslig. Våra kranar används i alla former av industriell verksamhet. Genom att vi har en stark marknadsställning inom de flesta krananvändande industrier världen över kan vi i hög grad minska effekten av enskilda cykliska förändringar i investeringsaktiviteten. KCI Konecranes underhållsnätverk fungerar också som en effektiv distributionskanal för koncernens övriga produkter. Professionella underhållstjänster utgör koncernens främsta organiska tillväxtmotor. På bilden Christian Banzet som är servicetekniker vid Konecranes France. 4

7 Synergier mellan affärsområdena På en global nivå har vi många synergier och möjligheter till korsförsäljning mellan KCI Konecranes affärsområden. Vår marknadsnärvaro genom världens största underhållsnätverk skapar möjligheter för nykransaffärer och inspirerar till nytänkande inom FoU-verksamheten. Vi erbjuder våra krankunder un- derhållstjänster och säljer nya kranar till våra underhållskunder. Innovationer inom FoU ger oss tillträde till nya kundbranscher både inom kranar och underhåll. Alla affärsområdena är lönsamma av egen kraft. AFFÄRSOMRÅDEN SORTIMENT MARKNADSPOSITION RESURSER UNDERHÅLLSTJÄNSTER Andel av omsättningen 44 % underhållstjänster täcker alla aktiviteter som är nödvändiga för problemfri krandrift som inspektioner, förebyggande underhållsprogram, moderniseringar, förplanerade reparationer, jourverksamhet och reservdelsservice underhållstjänster erbjuds alla traversoch portalkranar oberoende av ursprunglig tillverkare över 80 % av kranarna i underhållsavtalsbasen har inte ursprungligen tillverkats av oss världsledande leverantör av underhållstjänster för kranar i den industrialiserade världen professionella underhållstjänster med avancerad underhållsteknologi huvudmarknaderna är industrialiserade länder där utrustningens tillförlitlighet är en egenskap som uppskattas fragmenterad marknad, de största fem konkurrenterna innehar tillsammans under 10 % av världsmarknaden sysselsätter personer världens största serviceorganisation med ca kranar i underhållsavtalsbasen över 250 servicekontor i 20 länder runt hela världen STANDARDLYFT- UTRUSTNINGAR Andel av omsättningen 29 % industrikranar, modulkranar, kättingoch lintelfrar, lättkranssystem och ett stort antal komponenter industrikranar används i kundens tillverkningsprocess närhelst det finns behov av korta transporter som inte får uppta golvutrymme och de används ofta inom olika stödfunktioner, såsom maskinunderhåll lyftkapaciteten är vanligen under 50 ton produkterna marknadsförs förutom med Konecranes-varumärket även under självständiga varumärken; tyska märket är SWF, franska är Verlinde och det amerikanska är R&M en av de största tillverkarna av industrikranar och komponenter i den industrialiserade världen branschledande teknologibas, globalt produktsortiment årlig produktion av över industrikranar och telfrar och lyftspecifika elektriska motorer kunderna representerar alla former av industriell verksamhet fragmenterad marknad sysselsätter personer komponentfabriker i Finland och Frankrike en unik struktur som bygger på en gemensam produktplattform modulär och standardiserad produktion försäljningsrepresentation i över 40 länder SPECIALKRANAR Andel av omsättningen 27 % processkranar för industrin, lyftvagnar, hamnkranar, terminalkranar, varvskranar, kranautomation, kontrollsystem och högkapacitetskomponenter specialkranar är en integrerad del av våra kunders tillverkningsprocesser lyftkapaciteten är vanligen över 50 ton fokus på lyft i två huvudsegment: kranar för processindustrin och kranar för hamnar och skeppsvarv världsledande inom tunga specialkranar till processindustrin världsledande inom vissa typer av varvskranar global specialist som leverantör av hamnkranar för containerhantering och bulkmaterial branschledande teknologibas, globalt produktsortiment årlig produktion på över 400 högkapacitetskranar och lyftvagnar och över kontrollsystem för kranar sysselsätter 705 personer gemensamma komponenter inom båda segmenten sju kranbolag belägna i Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, USA, Singapore och Kina. försäljningsrepresentation i över 40 länder kunderna utgörs av alla former av processindustrier och hamnar och skeppsvarv över hela världen 5

8 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS BREV År 2001 var ett mycket bra år för koncernen. Vinsten före skatt ökade med 54 % till dryga 52 miljoner euro. Vinsten per aktie ökade med över 51 % till 2,40 euro/aktie. I en svag marknad ökade koncernens omsättning med 7,6 %. Så gott som hela tillväxten var organisk. Vår avkastning på totalt sysselsatt kapital har alltid varit hög; nu nåddes 24,3 %, en bättre avkastning än de 19,4 % vi nådde år 2000, som var den lägsta avkastningen någonsin. Från 1995, som var nuvarande KCI Konecranes första hela verksamhetsår, har vår vinst per aktie vuxit i genomsnitt med över 14 % per år (ränta-på-ränta), och vår omsättning har mer än fördubblats, vilket motsvarar en genomsnittstillväxt på 13 %. Samtidigt har vi erövrat förstaplatsen bland kranföretag i världen, både i lönsamhet och storlek för de flesta av våra affärsverksamheter. Den här framgången har varit möjlig på grund av vår unika strategi som innebär en kombination av underhållstjänster i förening med teknisk innovationsförmåga. I ett längre perspektiv framträder vår uthålliga tillväxtförmåga ännu tydligare. Under perioden hade vi en genomsnittstillväxt av 12 % per år. Vi har uppvisat en hållbar organisk tillväxthastighet på 6-9 % per år, som med företagsförvärv medräknade stiger till % per år. Fullt fokus på kranar Tunga lyft är en del av snart sagt all industriell verksamhet. När vi helt koncentrerar vår verksamhet på lyft uppnår vi en mängd fördelar. Alla våra anställda delar ett mycket tydligt, konkret mål. Hela vår personal engagerar sig helt och hållet. De fördelar vi uppnår via internationellt erfarenhetsutbyte är handgripliga. Våra anställda går helt upp i sitt arbete och resultaten är klart synliga. För koncernen betyder det att vi snabbare kan uppnå världsklass. En klar fokusering betyder också färre störningar. Vi har kommit med fler innovationer, varit snabbare med att få fram nya produkter till marknaden och bättre på att förstå våra kunders verkliga behov. Vår fokusering har också betytt att vårt namn har blivit känt i hela kranvärlden. Vi som kommer från ett avlägset hörn i Europa har inte haft det lätt att göra vårt namn synonymt med världsledarens. Nu vill våra konkurrenters representanter börja arbeta för oss, internationella kunder väljer vår utrustning som sin världsstandard och unga duktiga personer söker anställning hos oss. Underhåll är en unik möjlighet Mer än allting annat har vi vår underhållsverksamhet att tacka för vår enastående tillväxtstrategi. I den industrialiserade världen har specialisering varit en mycket viktig drivkraft mot förbättrad produktivitet. Bland de första i vår industri, förstod vi att underhållstjänster förtjänar att uppfattas som en egen specialiserad bransch, på sina egna villkor. Den trend som går mot en ständigt ökande specialisering inom all industriell verksamhet är oerhört stabil, och vårt affärsområde Underhållstjänster har kunnat uppvisa en mycket god tillväxt. Nu, med ökande täckning, har vi möjligheter att öka tillväxten ytterligare. I det dåliga marknadsläge som gällde under år 2001 ökade omsättningen inom Underhållstjänster med nästan 7 % och vinsten (EBIT) med över 13 %. När vi lär oss förstå underhåll lär vi oss också bättre förstå våra kunder. Det finns inget bättre sätt att lära sig konstruera nya kranar än att leva nära kunden, dag ut och dag in och att leva med i hans vardagsbekymmer. Nya produkter är milstolpar Parallellt med vår snabba organiska tillväxt har vi också förvärvat ca 30 kranföretag sedan Med varje företagsförvärv lär vi oss mer om kranar. Vad som är ännu viktigare är att vi, genom kranunderhållet, såsom noterades ovan, förfogar över en unik källa till kunskap till nytta för vår FoU-verksamhet. Under år 2001 lanserade vi fullt ut vårt nya lyftdonsprogram, CXT-telfern, i storlekar upp till 20 tons lyftkraft. Telfern har på kort tid tagit en ledande position på marknaden. Den nya telfern betyder mycket för koncernen. Dels har den överlägsna prestanda och säkerhet som kunderna vill betala för. Dels, eftersom den nya produkten inte är en enskild produkt utan de facto en hel produktplattform, har vi skalfördelar som ger oss en produktionsekonomi i världsklass och lägsta styckekostnader. Resultaten som nåddes under 2001 talar för sig själva. Vår produktportfölj inom Specialkranar är nu komplett. Under år 2001 lanserade vi vår BoxHunter -kran, dvs. den helt nya containerkranen för kajmontage. Den nya konstruktionen följer samma mönster som vi tillämpat för de övriga delarna i det nya sortimentet, containerhanteringskranen RTG, bulkma- 6

9 teriallossaren AGD, den fartygsmonterade Konecranes-Munckloader portalkranen och SM, det högpresterande traverskransortimentet. Alla dessa nykonstruktioner är banbrytande inom sina fack. Vi tillämpar en koncernstrategi som innebär att vi alltid skyddar våra immateriella rättigheter för att på så sätt få njuta av frukterna av våra innovationer under flera år. Vår innovationskraft ökar hela tiden ju större vi blir. Benchmarking världen över Alla våra dotterbolag effektiverade sin verksamhet under Det här är en följd av att vi så hårt fokuserar på prestation. Fr.o.m. år 2001 ändrade vi vår organisation. Vi bortser nu från nationsgränser och regional indelning. I stället är ledningsstrukturen organiserad enligt Affärsområden. Förändringen har underlättat internationell benchmarking, och resultaten har inte låtit vänta på sig. Under år 2001 integrerades vår verksamhet i Tyskland helt i koncernen. Vårt Tysklandsprojekt, som startade år 1997, har varit mycket framgångsrikt. Vi visste att Tyskland är en av världens mest krävande marknader. Vi valde att förbereda oss noga. Nu, efter fem företagsförvärv och en ansenlig organisk tillväxt, är vi väletablerade i denna viktiga industrination, med verksamhet på 15 orter runt om i hela landet, och med en stark närvaro i alla våra affärsområden. Våra kunder hör till de allra bästa, såsom Volkswagen, ThyssenKrupp, Siemens m.fl. Det bästa är, att vi nu tjänar pengar i Tyskland, tidigare än vi ursprungligen räknade med. Vi räknar med fortsatt god utveckling Koncernen klarade sig mycket bra trots recessionen som rådde i stort sett under hela år 2001, tack vare vår unika affärsstrategi och tack vare vår duktiga, hårt arbetande personal. Vi är nu världsledande i vår bransch. Vi fortsätter att vara trogna vår uppgift. Kranindustrin är fortfarande en splittrad bransch. Det finns fortfarande mycket stora tillväxtmöjligheter, både i mogna och nya marknader. Vår världsmarknadsandel uppskattar vi ligga vid ca 10 %. Vår ställning inom vår industri har aldrig varit starkare. När vi ökar i storlek och blir mer kända ökar också våra tillväxtmöjligheter. Vi har klarat av att finansiera hela vår tillväxt via kassaflödet, genom att alltid hålla en hög avkastning på totalt sysselsatt kapital. Vår finansiella ställning (skuldsättningsgrad netto under 30 %) utgör en kraftig bas för en stark utveckling i framtiden. Jag vill följa en gammal tradition och tackar alla kunder, anställda och aktieägare för ett framgångsrikt år Vi ser alla fram mot ett 2002 fullt av utmaningar och möjligheter. Stig Gustavson, Koncernchef och VD 7

10 PERSONAL Med verksamhet på över 250 orter i 34 länder på fyra kontinenter är KCI Konecranes en i hög grad internationell koncern. Genom åren har ca en tredjedel av koncernens tillväxt kommit via företagsförvärv. Vår organiska tillväxt och våra förvärv innebär att koncernens omsättning mer än fördubblats på de senaste fem åren. Samtidigt har personalen ökat från till personer. Affärstillväxten har därmed varit mycket snabbare än personalökningen. Allt detta, att skapa en enhetlig företagskultur inom en geografiskt utspridd organisation, att integrera nya förvärv i koncernen, att hantera tillväxten och att öka värdet av varje individs arbete skulle inte ha varit möjligt utan en stor satsning på utbildning, både i nya affärsmetoder och i teknologi. Utbildning i affärsekonomi Koncernen erbjuder sin personal flera olika utbildningsprogram. Sedan 1997 utgör The KCI Konecranes Academy kärnan i koncernens affärsutbildning. Programmet innefattar grundutbildning i redovisning och företagsekonomi, försäljning och marknadsföring. Programmet omfattar även attitydträning i personligt ansvar och servicetänkande. Under år 2001 startades även en internationell del som handlar om hantering av kulturella olikheter och ledarskap. För närvarande deltar fler än 250 chefspersoner på olika nivåer i KCI Konecranes Academy-programmet. För den högsta koncernledningen anordnas ett program som döpts till LLP (Lausanne Leadership Process). Programmet är inne på sitt tredje år. Programmet som sköts i samarbete med IMD i Lausanne i Schweiz och CTRE Consulting i Australien erbjuder våra framtida högsta chefer en utbildning i ledarskap. Språkundervisning ingår som en viktig del i koncernens utbildningsprogram. Eftersom koncernspråket är engelska genomförs de flesta internationella programmen på detta språk. Koncernen stöder och sponsorerar engelska språkgrupper. Undervisning i andra språk understöds också. Teknisk utbildning Under år 2001 gällde den största enskilda utbildningssatsningen den nya telferserien inom Standardlyftutrustningar. Över anställda inom försäljning och produktion, servicepersonal och marknadsföring fick utbildning i att hantera den nya produkten. Säkerhetsutbildning utgör en fortgående process inom koncernen. Säkerhetsutbildningen måste alltid följa nationella stadganden och därför finns ansvaret för denna del av den tekniska utbildning lokalt på dotterbolagsnivå. Omkring Peggy Hansson Knowledge Manager timmar investerades under året i säkerhetsutbildning globalt. I Finland understöder koncernen verksamheten inom KCI Kraninstitutet, som är en treårig yrkesinriktad skola där de utexaminerade får anställning inom produktionen eller som servicetekniker. Inom Underhållstjänster vilar sig vår strategi på vår förmåga att fostra servicetekniker som kan arbeta självständigt. Vår ledande roll har vi skapat genom att utveckla en arsenal av moderna verktyg och metoder för förebyggande underhåll. Vi driver utbildningsenheter för våra servicetekniker i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Sverige/Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Malaysia och Australien. Nya arbetsmetoder Speciellt inom teknisk utbildning har Internet fört med sig nya möjligheter som är intressanta för företag som likt KCI Konecranes har en utspridd organisationsstruktur. Internetutbildning utvärderas som bäst för maximal nytta för koncernen. Personalsamarbete KCI Konecranes uppmuntrar informellt samarbete mellan personal från olika delar av organisationen och projektgrupper med personal från olika affärsområden. KCI Konecranes strävar att medverka i alla lokalt etablerade former av samarbete med personalen. I Europa inledde vårt europeiska företagsråd (EWC) sin andra treåriga verksamhetsperiod. Det europeiska företagsrådet fungerar som ett forum för utbyte av åsikter och spridning av bästa arbetsmetoder. Det årliga mötet hölls i Tyskland. 8

11 Incentivprogram KCI Konecranes har utvecklat många olika incentivprogram för personalen. Majoriteten av KCI Konecranes personal hör till något bonus- eller annat resultatbaserat belöningsprogram. Vår verksamhet är utspridd i hundratals enheter runt hela världen. För att bland personalen skapa en känsla av entreprenörskap som leder till goda resultat har vi lanserat tre optionsprogram (1997, 1999 och 2001) som riktar sig till chefspersoner och nyckelpersoner inom koncernen (mera om optionsprogrammen på Aktier och aktieägare-sidorna). Koncernstab 106 Specialkranar % Standardlyftutrustningar Anställda enligt affärsområde 16 % 25 % 56 % Underhållstjänster Personalen år 2001 I slutet av år 2001 hade KCI Konecranes anställda. Nettoökningen var 62 personer. Personalen ökade med 116 personer som en följd av tillväxt och företagsförvärv. 178 personer slutade som en följd av bl.a. rationaliseringar. Antalet anställda enligt affärsområde (föregående årets tal inom parentes): Underhållstjänster (2.501), Standardlyftutrustningar (1.178), Specialkranar 705 (673). Antalet anställda vid huvudkontoret är 106 (111) Antal anställda åren Underhållstjänster Specialkranar Standardlyftutrustningar Koncernstab (inkl. FoU-personal) Inom KCI Konecranes Academy hölls den första internationella utbildningen i augusti 2001 i Finland. Huvudtemat för kursen var ledarskap och kommunikation. På bilden från vänster Mike Brown, Jouko Rannanpää, Mark Thompson, Wong Kat Wan, Hasse Fredriksson och Petri Saarinen. 9

12 FORSKNING OCH UTVECKLING KCI Konecranes har som grundprincip, att alltid hålla kärnan i lyftdonstekniken i egna händer, inom mekanik, elteknik, elektronik och programmering. KCI Konecranes har varit en föregångare inom ny kranteknik. KCI Konecranes FoU-verksamhet gäller främst tre områden: utveckling inom mekanik, elteknik och elektronik, forskning inom nya material samt nytänkande inom användningen av moderna IT-lösningar för produktspecifik programvara, konstruktörsverktyg och logistiksystem. Utvecklingen rusar fram med väldig fart inom både elektronik och programvaruteknologi, medan utvecklingstakten är långsammare för de mekaniska grundlösningarna. Eftersom kranunderhåll är vårt största affärsområde är det logiskt att vi i vår FoU-verksamhet strävar att hitta sådana lösningar som inte bara leder till bättre kranar utan också kan leda till ett bättre underhåll. Varje utvecklingsprojekt har en intern kund. Vanligtvis är kunden den KCI Konecranes-enhet, som kommer att bli den största leverantören av den nya produkten. Internkundens främsta uppgift är att se till att slutkundens fördel maximeras. I viktiga projekt brukar vi också bjuda in utomstående kunder att delta i våra uppföljningsgrupper. Vi försöker på detta sätt försäkra oss om en god marknadsrespons. För att förena god funktion med god form, arbetar vi också med professionell industridesign. Nya framgångar inom Hamnkranar Ett gott exempel på hur vi arbetar nära kunden är vårt utvecklingsarbete när vi tog fram den nya BoxHunter containerkranen. På basen av fältstudier kunde vi konstatera, att vi med att göra kranens rörelser snabbare inte kunde öka kranens kapacitet mer än marginellt. Det viktiga var att kunna minska ställtiderna för containrarna och oken. Den elektronik för svängningsdämpning och containerpositionering som vi ursprungligen utvecklat för gummihjulsportalkranen (RTG) utvecklade vi vidare. Resultatet blev en 20 %:ig kapacitetsökning för containerhanteringen och kortare lossningstider för fartygen. Styrteknik KCI Konecranes har en oomstridd, ledande position inom växelströmsinverterdrifter för kranar. Under år 2001 levererade vi stycken. Inom produktutvecklingen arbetade vi mycket med att ta fram nästa generation drifter. Effektområdet för den nya generationen är 0, kw och täcker praktiskt taget alla förekommande behov. En specifik konstruktionsdetalj Den nya BoxHunter containerkranen, den senaste länken inom vårt ambitiösa nykonstruktionsprogram. Konstruktionen minskar ställtiderna för containrarna och oken. Elektroniken för svängningsdämpning och containerpositionering skapar en 20 %:ig kapacitetsökning. är att styrenheten separerats från effektdelen. Detta innebär fördelar inom underhåll, samtidigt som tillförlitligheten och reservdelsförsörjningen blir bättre. För vår underhållsverksamhet är det av värde att kunna använda samma styr- och driftteknik både inom industrins processkranar och hamnkranar. Säkra lyft Inom utvecklingsarbetet prioriterar vi alltid området lyftsäkerhet. Vårt nya driftsövervakningssytem, Premium, ger en avsevärt högre säkerhetsnivå. Utrustningen ingår i alla våra industrioch processkranar. Utrustningen styr kranföraren när han använder kranen och den registrerar alla störningar. Utrustningen styr kranen och förhindrar användning utanför tillåtet användningsområde. Man kan också programmera kranen så att den larmar underhållspersonal via GSM-telefon om fel uppstått eller om kranen är i behov av service. Via textmeddelande kan serviceteknikern få reda på vad larmet gäller. Om han vill kan han via sin telefon avläsa kranens driftsdata, såsom lastspektra och körcykler, ur Premiums minne. Premium öppnar nya möjligheter för underhållsoptimering. Under år 2001 framskred arbetet på den nya telferserien så väl att arbetet snart är slutfört. Telferserien kommer att täcka ett 10

13 lyftområde ända till 100 tons lyftkraft. Den nya telfern är ett gott exempel på KCI Konecranes grundfilosofi: kärnan i lyftdonstekniken, dvs. mekaniken, eltekniken och elektroniken är till alla delar i våra egna händer. Genom att vi använde parallella utvecklingsprocesser kunde vi nå viktiga fördelar. Vi kunde optimera hela telfern från minsta kugghjul i transmissionen till driftselektroniken. Programmeringsutveckling Programmeringstekniken får en allt centralare plats. Den information underhållet behöver lagras i kranens dator. Vår förmåga att nå och tillgodogöra oss denna underhållsinformation kommer att bli en värdefull tillgång för KCI Konecranes världsomfattande affärsområde Underhållstjänster. Vi har vidare satsat på att utveckla moduluppbyggda projekteringsprogram för produktkonfigurering och säljarbete. FoU-kostnader Våra totala FoU-kostnader under år 2001 var 7,7 MEUR. Utvecklingsarbetet gäller närmast nyckelkomponenter och teknologi inom affärsområdena Standardlyftutrustningar och Specialkranar. I procent av omsättningen för motsvarande affärsverksamhet var FoU-kostnaderna ca 5 %. Inom Underhållstjänster motsvaras FoU av våra program för skolning och personalutveckling. MILJÖ KCI Konecranes ser miljöarbete som en viktig del av affärsverksamheten. Vi vill arbeta på ett miljövänligt sätt. KCI Konecranes strategi är att utveckla och sälja produkter och tjänster som inte belastar miljön, som är säkra att använda, som är energi- och resurssnåla och som kan återanvändas eller kasseras utan skada för miljön. KCI Konecranes miljövänliga designprinciper kan bäst ses i koncernens produkter. KCI Konecranes är en föregångare inom modern frekvensstyrningsteknik. Energiåtgången för frekvensstyrningar är upp till 40 % lägre jämfört med konventionella styrmetoder. I sina transmissionssystem använder KCI Konecranes endast maskinbearbetade komponenter för bästa livslängd och minsta bullerbelastning. Miljöfrågorna upplevs som viktiga också inom affärsverksamheten för att de styr företaget mot en sparsam användning av råvaror och naturresurser, skapar en grund för kostnadsuppföljning, effektiv produktion och en hållbar utveckling inom koncernen. KCI Konecranes strävar efter att öka miljömedvetandet inom koncernen. År 2001 startade koncernen ett miljöprojekt med målsättning att informera både internt och externt om KCI Konecranes miljövänliga inriktning inom produktdesign. Miljöprojektet inleds med en intern kartläggning av den nuvarande medvetenheten om olika arbetsmetoders miljöeffekter. I sin avslutande fas kommer projektet att uppställa ett allmänt miljöprogram, arbetsmetoder och en intern miljöpolitik som är samstämd med internationella miljöstyrningsstandarder. Den nya europeiska standarden för hastighetsreglering för elektriska drifter slår fast nya gränsvärden för elektromagnetiska störningar. På bilden mäter personal från FoU störningsnivån från KCI Konecranes drifter (DynA-familjen). 11

14 UNDERHÅLLSTJÄNSTER KCI Konecranes vill använda sin ställning som världsledande inom kranunderhåll för att befästa sina positioner och öka tillväxthastigheten. Genom att distribuera produkter från de övriga affärsområdena vill vi skapa ytterligare tillväxt. Framgångsrik omfokusering på mera krävande kunder snabb värdetillväxt i avtalsbasen Ny serviceorganisation för hamnar: KCI Koneports Ny systemteknik lanseras år 2002 Produktivitetsförbättringar Nyckeltal Förändring Omsättning, MEUR 365,2 342,0 6,8 % Rörelseresultat, MEUR 24,1 21,3 13,1 % Rörelseresultat, % 6,6 % 6,2 % 6,0 % Orderingång, MEUR 307,2 300,9 2,1 % Personal ,8 % Omsättning/person, MEUR 0,147 0,137 7,6 % Andel av koncernomsättningen 44 % KCI Konecranes befäster åter sin position som världsledande inom underhåll för industrikranar. Nu utökar vi vårt tjänsteutbud till att omfatta också hamnkranar. Vi vill att alla våra kunders investeringar i kranunderhåll och underhållsteknik skall ge en mätbar avkastning i form av tillgänglighet, bättre underhåll, säkerhet och lönsamhet. Våra kunder har gjort oss till det världsföretag vi i dag är, med tusentals kranar på vårt ansvar. Allt oftare väljer våra kunder att överlåta underhållet för att uppnå en bättre kostnadseffektivitet. Professionellt kranunderhåll är därför en äkta tillväxtmarknad. Fastän vår position som marknadsledande syns ohotad är det viktigt för oss att inse, att marknadskrafterna och ny teknik hela tiden förändrar vår omvärld, och att vi är tvungna att hela tiden utveckla vår verksamhet för att hålla oss kvar på toppen. Under år 2001 koncentrerades arbetet inom Underhållstjänster till stor del på att integrera alla nya kunder som kom till via de sex företagsförvärven som gjordes under år Detta var också det första året för koncernens nya organisationsform som följer affärsområdesgränser i stället för att vara regionalt indelad. Vår nya organisation gör det lättare för oss att tillämpa en homogen ledningsfilosofi i alla delar av koncernen. Med alla serviceföretag under samma ledning blir det också lättare att världen över införa den ledningsmodell och den underhållsteknik som utvecklats och befunnits överlägsen i Norden och i Nordamerika. Personalutveckling i centrum Medan vårt ledtema under år 2000 var tillväxt genom förvärv gällde det under 2001 att koncentrera verksamheten på att bemanna de förvärvade företagen för fortsatt tillväxt. Vår viktigaste uppgift i hela företaget var att åstadkomma en heltäckande personalplan och att utse och utbilda våra egna 12

15 François Bru Chef för underhållstjänster UPM-KYMMENE STRACEL Frankrike "Utrustningen som vi köpte av KCI Konecranes används för att lyfta pappersrullar och pappersmaskinsvalsar. Eftersom vår tillverkning pågår non-stop, sju dagar i veckan i fem skift är krantillgängligheten ytterst viktig för oss. Vi kan lita på vår utrustning från KCI Konecranes. Utöver tillförlitlighet kräver vi också snabb och effektiv service från vår kranleverantör. Vi förväntar oss också att KCI Konecranes, när våra behov förändras, skall kunna hjälpa oss med ändringar eller helt nya lösningar. KCI Konecranes personal har en djup kunskap om hur vi fungerar och kan därför komma med värdefulla förslag för att höja produktiviteten. Kranar fungerar som en integrerad del av vår tillverkningsprocess. Som det är i dag hör jag inte talas mycket om kranarna, från min synpunkt är detta goda nyheter. 13

16 UNDERHÅLLSTJÄNSTER efterträdare. Vi har nu ett formellt personalutvecklingsprogram där vi tar ställning till chefsförsörjning och tillväxt. Till planen hör att vi bedömer varje chefsperson och skapar oss en bild av hans eller hennes intresseprofil, framtidsförväntningar och målsättningar. Genom att göra en bedömning av KCI Konecranes framtida personresurser och lägga upp en tidsplan för karriärplanering, kan vi nu bestämma vilken utbildning och erfarenhet var och en anställd behöver för att kunna utveckla sin maximala potential inom vår organisation. Systemteknik för mervärde Vårt datasystem Omniman ll är det andra av våra strategiverktyg för att införa en homogen ledningsmodell i hela organisationen. Våra kunder världen över kommer att kunna dra nytta av att analysera sin egen utrustning och jämföra den med uppgifter i vår databas. Omniman ll ger också våra kunder möjlighet att använda många nya elektroniska affärstjänster. Vi räknar med att vår amerikanska organisation tar Omniman ll i användning helt och hållet fr.o.m. augusti 2002, att vår brittiska organisation gör det före utgången av år 2002, och att Centraleuropa och Norden följer strax efter. Nyordning inom industrikranar Från och med år 2001 fungerar våra servicekontor i USA och Kanada också som distributionskanaler för vårt Standardlyftutrustningssortiment. Vi har här en möjlighet att dra nytta av de starka kundrelationer som har utvecklats inom underhållssektorn för att öka tillväxten inom våra övriga affärsområden. Industrikranar med en lyftkapacitet på mindre än 20 ton, industriutrustning såsom kättingtelfrar och lintelfrar, diverse utrustning under kroken och reservdelar kommer att marknadsföras aktivt tillsammans med Underhållstjänster. Efter Amerika kommer vi att införa nyordningen också i de andra regionerna. Vi kommer att fortsätta rapportera hela försäljningen av Standardlyftutrustningar under ett affärsområde, såsom hittills. Underhållsorganisationen får nu en större roll som marknadsföringsorganisation för hela koncernens produktpalett, och bidrar på så sätt till en vinstmaximering, samtidigt som vi erbjuder våra kunder ett täckande, optimerat sortiment. Nyordning inom Hamnkransservice Vid slutet av år 2000 grundade vi en särskild affärsenhet som har som uppgift att sköta kranservice i hamnar. Enheten skapade snabbt en egen identitet, och antog namnet KCI Koneports. I den nya affärsenheten samlar vi koncernens hela kunskapsbas och de marknadspositioner som blev våra i samband med förvärven av underhållsverksamheten inom Noell Service und Maschinentechnik GmbH i Tyskland (nu Noell Konecranes) och Caillard i Frankrike. När vi grundade KCI Koneports var vi medvetna om skillnaderna mellan industrins, dvs våra underhållstjänsters traditionella målgrupps krav och de krav som ställs på oss i hamnarna. Fastän man i hamnarna utnyttjar i stort sett samma teknologi och komponentbas, har hamnföretagen väldigt få kontakter till tillverkningsindustrin. I stället har hamnarna av naturliga skäl goda internationella kontakter och ett internationellt logistiknätverk. Under 2001 körde vi igång vårt nya globala underhållsnätverk KCI Koneports, som betjänar hamnarna. KCI Koneports erbjuder underhållstjänster till alla olika tillverkares hamn- och varvskranar. Vi erbjuder nya lösningar på gamla problem. Vi har många nya kunder bland hamnar i USA och Europa. 14

17 UNDERHÅLLSTJÄNSTER Våra resultat under 2001 stöder vår uppfattning. Vi tog hem ett stort antal uppdrag som omfattade fler än en hamn, och vi lyckades också etablera oss som underhållsleverantör i ett antal hamnar i Europa och U.S.A. Denna marknadsöppning hade inte varit möjlig utan att ha tillgång till den underhållsinfrastruktur och den tekniska kompetens som vi har byggt upp för vårt industriella underhåll. Marknadstrender En trend i vår föränderliga värld är att storföretagen strömlinjeformar sina inköpsfunktioner genom att skära ner antalet leverantörer och utveckla starkare band till dem som blir kvar. KCI Konecranes position som den största leverantören av underhållstjänster för traverskranar är en fördel i denna situation. Vi har utvecklat värdefulla avtalsrelationer med företag såsom Exxon-Mobil, North American Steel Alliance, Reliant Energy och Ford Motor Company. Vi förbättrar informationsflödet, maximerar tillgängliga rabatter, och ger båda parter möjlighet att effektivera sina affärsprocesser och optimera personalstrukturen. För att ytterligare öka mervärdet, har vi inom Underhållstjänster skapat en grupp industrispecialister med hög kompetens inom kritiska industrisektorer såsom kraftverk, stål, bilindustri, petrokemisk industri, logistik och papper. Med djupa kunskaper om kundens processer, inte bara om hans kranar, kan vi erbjuda kunden en bättre service och föreslå lösningar som ökar produktiviteten och vinsten. Resultatutveckling Omsättningen ökade med 6,8 % till 365,2 miljoner euro (2000: 342,0 miljoner euro). Rörelsevinsten ökade med 13,1 % till 24,1 miljoner euro (2000: 21,3 miljoner euro). Vinstmarginalen ökade till 6,6 % av omsättningen från 6,2 % år Orderingången ökade med 2,1 % till 307,2 miljoner euro (2000: 300,9 miljoner euro). Tillväxten var klart långsammare än under föregående år. Detta var en följd av våra åtgärder att fokusera på underhåll av mera krävande krantillämpningar och av den ökade tveksamheten bland kunder strax efter den 11 september. Därtill gjorde koncernen inga nya förvärv under året. Den nya operativa enheten för underhåll av hamn- och varvskranar, KCI Koneports, som kombinerar den existerande underhållsverksamheten för hamnkranar och de förvärvade hamnserviceaktiviteterna inom Noell Konecranes och Caillard utvecklades mycket positivt både i avseende å omsättning och rörelsevinst. Totala omsättningen för underhåll av hamn- och varvskranar uppgick till ca 60 miljoner euro. Värdet av underhållsavtalsbasen växte med ca 6 % och det genomsnittliga värdet per kran växte med ca 7 %. Framtidsutsikter Det verkar som om vi skulle få en något recessiv marknad under år 2002, speciellt med hänsyn till händelserna den 11 september. Recessionen år 2002 kanske inte blir en likadan guldgruva för underhållsindustrin som den förra djupare recessionen. Samma recession betyder å andra sidan, att fler företag satsar på att reparera och uppgradera sliten utrustning i stället för att skaffa nytt. Vi kan därför se fram emot en stark marknad för reparationer och reservdelsförsäljning. Den stabila tillväxt som vi upplevde under år 2001 förväntas fortsätta in i år Möjligheterna för fortsatta företagsförvärv ökar. Orderingång Omsättnig Rörelseresultat MEUR MEUR MEUR , ,8 21, , ,

18 STANDARDLYFTUTRUSTNINGAR KCI Konecranes vill vara världsledande på elektriska lintelfrar och industrikranar med modern teknologi och den snabbast växande globala leverantören av småkranar och kättingtelfrar. Marknadsandelarna ökar Nya produkter skapar snabb förbättring i lönsamhet och produktivitet Lanseringen av den nya telferserien enligt plan två tredjedelar av orderingången gäller nu nya produktserien Nya marknader nya möjligheter Nyckeltal Förändring Omsättning, MEUR 244,9 253,4-3,4 % Rörelseresultat, MEUR 29,2 22,5 29,8 % Rörelseresultat, % 11,9 % 8,9 % 34,3 % Orderingång, MEUR 229,2 256,9-10,8 % Personal ,9 % Omsättning/person, MEUR 0,221 0,215 2,7 % Andel av koncernomsättningen 29 % För att uppnå ledarskap har KCI Konecranes skapat ett antal nya tekniska, organisatoriska och marknadsorienterade lösningar. Nyskapande teknik Den största händelsen under år 2001 var lanseringen av hela den nya telferserien upp till 20 tons lyftkapacitet. Den nya telfern har överlägsna prestanda, den kan arbeta närmare väggar och ger högsta lyfthöjd i given fabrikslokal. Det är den första telfern på marknaden som har steglös hastighetsstyrning som standardutrustning. Telfern har bättre säkerhetsegenskaper genom att alla modeller över hela sortimentet är klassade för mer krävande insats jämfört med konkurrerande produkter med samma lyftkapacitet. Den viktigaste innovationen gäller säkerheten: Telfern är försedd med en lintrumma med stor diameter som avsevärt minskar linslitaget. Den nya telfern har snabbt blivit en måttstock för hela branschen. Under år 2002 kommer vi att lansera resten av sortimentet inom lintelferserien med produkter som täcker lyftkapaciteter upp till 100 ton. Över två tredjedelar av inkommande beställningar gäller redan nu den nya produktlinjen. Vi har inom koncernen en lång tradition av att förena goda tekniska prestanda med god industridesign. Våra tidigare telfermodeller har vi vunnit designpris för både i Finland och Tyskland. När vi utvecklade den nya telfern tog vi experthjälp i form av ett designteam från Konstindustriella högskolan i Helsingfors. En del av framgången beror säkert på att vi lyckades skapa en produkt som förenar god funktion med en tilltalande design med god finish. 16

19 Jörg Heymeier Verkställande direktör Fertigungstechnik Weißenfels GmbH, Weißenfels, Tyskland "Vi använder KCI Konecranes utrustning för att hantera maskindelar som tillverkas i vår verkstad. KCI Konecranes utrustning uppfyller vårt viktigaste krav på kunna flytta laster långsamt och med hög precision. Vid valet av kranleverantör var en av de avgörande faktorerna som behandlades vilken leverantör som skulle kunna erbjuda den bästa kombinationen av pris och prestanda. I vårt fall var det KCI Konecranes som blev vinnaren. CXT-kranarna som vi köpte erbjuder ett lyft som möjliggör snabb och exakt hantering med steglös hastighetskontroll som standard. Alla dessa faktorer tillsammans skapar mervärde. Under projektets gång rådde en kamratlig och smidig anda mellan oss och KCI Konecranes tekniskt kunniga personal." 17

20 STANDARDLYFTUTRUSTNINGAR Organisatoriskt nytänkande KCI Konecranes var bland de första att införa produktplattformprincipen inom lyftdonstillverkningen. Principen utvecklades ursprungligen inom bilindustrin. Principen går ut på att ett stort antal ändprodukter bygger på en gemensam bas (= plattform) av komponenter, tekniska lösningar och konstruktionsprinciper. I många fall ingår också gemensamma produktionslinjer i plattformen. De skalfördelar som ett plattformtänkande för med sig är uppenbara. Från och med år 2001 bygger alla koncernens lintelferserier på en och samma produktplattform. De skilda serierna är Konecranes, SWF, Verlinde och R&M. En gemensam plattform betyder ingalunda, att produkterna är identiska. Tack vare att plattformen är flexibelt uppbyggd, har varje produktlinje fått precis de specifika egenskaper respektive kundbas vill ha. Alla produktlinjerna säljs via sina egna separata marknadskanaler. Den nya lintelfern monteras centralt i Finland för den europeiska marknaden och i USA för den amerikanska. Under år 2001 påbörjades byggnadsarbetena på vår nya telferfabrik i närheten av Shanghai i Kina. Fabriken kommer att stå färdig sommaren Vi kommer därefter att försörja den kinesiska marknaden och senare också de övriga marknaderna i Fjärran östern från Shanghai. För kättingtelfrar följer vi en liknande strategi som för lintelfrar. Hela kättingtelferproduktionen är förlagd till Frankrike tillsammans med vår tillverkning av småkranar. Marknadsinnovationer KCI Konecranes servicenätverk är en unik tillgång för koncernen. Med över 250 stödjepunkter över hela världen har vi en direkt kanal till marknaden. Med början i USA och Kanada, har vi nu fört över säljansvar för den lättare delen av standardlyftdonsprogrammet till serviceverksamheten. Denna förändring som redan har lett till ökade marknadsandelar, kommer vi att införa också inom övriga regioner inom några år. Servicenätverket skulle inte kunna fungera effektivt som en distributionsapparat om vi inte hade investerat i ordentligt produktstöd och övriga stödfunktioner. Vi utvecklar nya modulbyggda kranlösningar och lättanvända IT-nätverksbaserade projekteringsverktyg. Vi kommer att ha allt på plats för första gången i Tyskland där vårt nya krancenter som vi nu bygger kommer att stå färdigt i mitten av år Våra självständiga varumärken börjar få fart på utbyggnaden av återförsäljarnätverken. SWF ser stora möjligheter i EU:s expansion, franska Verlinde koncentrerar sig på fransktalande länder och R&M jobbar på den stora nordamerikanska marknaden, med framtida tillväxtmöjligheter i Central- och Sydamerika. Marknaden Under år 2001 befann sig marknaden i recession i hela världen. I USA har marknaden visat en sjunkande trend redan under ett par år, men fr.o.m. det andra kvartalet sjönk den ännu snabbare. Den europeiska marknaden, med den viktiga tyska mark- Brandt Industries Inc. tillverkar utrustning för byggarbeten under jord. År 2001 levererade KCI Konecranes två CXT-kranar med CXT-lintelfrar till Brandt Industries nya fabrik i Ontario, Kanada. Lintelfrarna har steglös hastighetskontroll som standard vilket behövs vid lastning och lossning av varor med varierande storlek och tyngd. 18

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.3. Pekka Lundmark Verkställande direktör BELÄGGNINGSGRADEN: EU7 OCH USA 86 84 8 8 78 76 74 7 7 68 66 64 EU7: Capacity Beläggningsgraden utilisation of inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Ett framgångsrikt år. Årsredovisning 2000

Ett framgångsrikt år. Årsredovisning 2000 Ett framgångsrikt år Årsredovisning 2000 INNEHÅLL Året 2000 i korthet 1 KCI Konecranes-koncernen 2 Verkställande direktörens brev 4 Personal 6 Forskning och utveckling 8 Underhållstjänster 10 Standardlyftutrustningar

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004.

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Alfa Lavals bolagsstämma nummer två! I dag kommer jag

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000

KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000 KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000 SNABB TILLVÄXT PRESSMEDDELANDE 1 (8) Orderingången ökade med 45,0 % och orderstocken 65,5%. Omsättningsökningen accelererar, nu 14,3% Vinsten

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

KCI Konecranes infriar tillväxtförväntningarna. Vinstutvecklingen bekräftad med mycket gott resultat under Q4. Den goda utvecklingen fortsätter.

KCI Konecranes infriar tillväxtförväntningarna. Vinstutvecklingen bekräftad med mycket gott resultat under Q4. Den goda utvecklingen fortsätter. 1(16) Koncernkommunikation och investerrelationer PRESSMEDDELANDE Franciska Janzon 8.2.2001 Kl. 10.00 KCI KONECRANES BOKSLUTSRAPPORT 2000 KCI Konecranes infriar tillväxtförväntningarna. Vinstutvecklingen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Hexagon. Carl Gustafsson Investor Relations Manager September 2015

Hexagon. Carl Gustafsson Investor Relations Manager September 2015 Hexagon Carl Gustafsson Investor Relations Manager September 2015 AGENDA AKTIESPARARNA 01 Hexagon i korthet 02 Tillämpningsområden 03 Finansiell utveckling 04 Finansiell plan 2 HEXAGON I KORTHET Hexagon

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

Husqvarna i korthet 2010

Husqvarna i korthet 2010 Global leader in outdoor power products Tobias Norrby Husqvarna i korthet 2010 Finansiell data Omsättning: 32 Mdkr Rörelseresultat: 2,7 Mdkr* Skuldsättningsgrad: 0,46 ggr Antal anställda: 15 000 Försäljning

Läs mer