Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY"

Transkript

1 Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY

2 INNEHÅLL År KCI Konecranes-koncernen... 2 KCI Konecranes och kranbranschen... 4 Verkställande direktörens brev... 6 Personal... 8 Forskning och utveckling...10 Miljö...11 Underhållstjänster...12 Standardlyftutrustningar...16 Specialkranar...20 Styrelsens verksamhetsberättelse...24 Koncernens resultaträkning...27 Koncernens balansräkning...28 Koncernens finansieringsanalys...30 Bokslutsprinciper...31 Bokslutets noter, koncernen...33 Moderbolagets resultaträkning...37 Moderbolagets balansräkning...38 Moderbolagets finansieringsanalys...40 Bokslutets noter, moderbolaget...41 Förteckning över aktier och andelar...43 Översikt över affärsområdena KCI Konecranes-koncernen Definitioner av nyckeltalen...47 Styrelsens förslag till bolagsstämman...48 Revisionsberättelse...48 Aktier och aktieägare...49 Styrelsen...52 Koncernledning...53 Förvaltning...54 Adresser...55 Info till aktieägarna...57

3 ÅR 2001 MYCKET BÄTTRE LÖNSAMHET God vinstnivå tack vare fortsatt effektivitetsökning Rörelsevinsten ökade med 39,5 % och nettovinsten med 51,2 % Omsättningen ökade med 7,6 % till 756,3 miljoner euro Orderingången sjönk med 11,2 % från rekordnivån år 2000 Orderstocken på god nivå, 279,7 miljoner euro Starkt kassaflöde Avkastningen på sysselsatt kapital igen på hög nivå, nu 24,3 % Trots en bra början på 2001 övergick marknaden snabbt i recession. Även om utsikterna för år 2002 för hela marknaden fortfarande är dunkla, finns det orsak till optimism för KCI Konecranes. Ett antal positiva faktorer kompenserar effekterna av en dålig marknad: Koncernen vinner marknadsandelar, koncernen har hela tiden trimmat sina kostnader för bättre effektivitet, och koncernen förfogar över alltigenom moderna och konkurrenskraftiga produkter. Uttryckligen: Inom Underhållstjänster fortsätter den stabila tillväxten trots en sämre marknad. Inom Standardlyftutrustningar vinner vi marknadsandelar. Inom Specialkranar utvecklades orderingången väl fr.o.m. den senare hälften av år 2001 och orderstocken ger fullt kapacitetsutnyttjande för hela året Nyckeltal Omsättning MEUR 756,3 703,0 EBITDA 1) MEUR 71,3 55,6 Rörelsevinst MEUR 55,3 39,6 Räkenskapsperiodens vinst MEUR 35,3 23,4 Resultat/aktie EUR 2,40 1,59 Affärverksamhetens kassaflöde MEUR 43,0-4,2 Kassaflöde/aktie EUR 2,93-0,29 Eget kapital/aktie EUR 11,75 10,06 Avkastning på sysselsatt kapital % 24,3 19,4 Avkastning på eget kapital % 22,0 16,4 Current ratio 1,6 1,4 Soliditet % 41,4 35,8 Gearing % 28,9 57,7 Antalet anställda Utdelning 2) MEUR Dividend/aktie 2) EUR 0,90 0,71 Orderstock MEUR 279,7 308,8 1) Rörelsevinsten före avskrivningar 2) Styrelsens förslag De nya produkterna inom specialkransområdet förväntas leda till ytterligare ökad orderingång. Koncernen förväntar sig en fortsatt positiv effektivitetsutveckling inom alla affärsområden. Totalt sett räknar koncernen med att den positiva lönsamhetsutvecklingen fortsätter. Orderingång* Omsättning Rörelseresultat* MEUR MEUR MEUR , , ,0 39, , *exklusive årsavtalsbas inom Underhåll *enligt finsk redovisningspraxis Omsättning enligt affärsområde* Omsättning enligt region Rörelseresultat enligt affärsområde* Underhållstjänster MEUR % 27 % Specialkranar MEUR 227 Amerika MEUR % 24 % Norden och Centraleuropa MEUR 183 Underhållstjänster MEUR 24,1 34 % 24 % Specialkranar MEUR 17,1 29 % Standardlyftutrustningar MEUR 245 Asien och Stillahavsområdet MEUR % 28 % EU (utan Norden) MEUR % Standardlyftutrustningar MEUR 29,2 *inklusive intern omsättning *utan koncernkostnader och konsolideringsposter 1

4 KCI KONECRANES AFFÄRSIDÉ VÄRDERINGAR AFFÄRSIDÉ, VÄRDERINGAR KCI KONECRANES KCI Konecranes är en verkstadskoncern som är världsledande på avancerad lyftutrustning och underhållstjänster. KCI Konecranes tillverkar utrustning och säljer tjänster som bygger på modern teknologi, som håller en hög säkerhetsnivå och som innebär kostnadsinbesparingar för slutkunden genom hög tillförlitlighet och höga prestanda. KCI Konecranes har över anställda och en närvaro genom egen personal, agenter och övriga representanter i över 40 länder och servicekontor på över 250 orter runt hela världen. KCI Konecranes har sitt huvudkontor i Finland och är noterat på Helsingforsbörsen. KCI Konecranes har en bred internationell ägarbas. Koncernen är organiserad enligt tre affärsområden: Underhållstjänster, Standardlyftutrustningar och Specialkranar. KCI Konecranes har ett heltäckande sortiment traverskranar och komponenter för industriella tillämpningar och ett specialsortiment hamnkranar, med en världsomfattande marknadstäckning. KCI Konecranes har valt att koncentrera sig på specifika kundgrupper och aktivt valt bort vissa områden, t.ex. genom att inte tillverka byggkranar; dock betjänas byggmaterialsindustrin. KCI Konecranes tillverkar inte heller mobilkranar. AFFÄRSIDÉ KCI Konecranes vill i sin affärsidé kraftfullt bidra till att utveckla kranbranschen till en modern industribransch som tillverkar högpresterande, tillförlitlig och säker lyftutrustning och som backas upp av världens bästa underhåll. I denna bransch vill vi bli det ledande företaget i världen. GEMENSAM VÄRDESKALA KCI Konecranes personal representerar många olika kulturer. Våra kunder har rätt att förvänta sig att våra tjänster håller en konstant, hög standard varhelst och närhelst de möter oss. För att understryka vår sammanhållning har vi slagit fast vissa gemensamma värderingar som binder samman alla personer inom vår koncern. Tilltro till människan Vi vill vara kända för att vi har en sakkunnig personal. Total satsning på service Vi vill vara kända för att alltid i alla situationer stå för vårt ord. Uthållig lönsamhet Vi vill vara kända för att vara ett finansiellt starkt bolag. 2

5 STRATEGISKA OCH HÖRNSTENAR STRATEGI KCI Konecranes koncernstrategi har fyra hörnstenar: Underhållstjänster vår spjutspets för organisk tillväxt KCI Konecranes främsta motor för organisk tillväxt är vår kranunderhållsverksamhet. Våra kunder väljer i allt större utsträckning att köpa underhållstjänster av externa specialister för att nå bättre kostnadseffektivitet. Professionellt kranunderhåll arbetar därför på en genuin tillväxtmarknad. Tyngdpunkten ligger på förebyggande underhåll. Här har vi en helt unik fördel av att ha tillgång till all den kunskap som finns i vår databank med uppgifter om hela vår underhållsavtalsbas. Vi har skapat ett sortiment underhållstjänster som ger kunden verkliga och varaktiga inbesparingar. Detta förklarar också varför denna affärsverksamhet är så enormt stabil med en mycket stor andel trogna kunder, och också varför vi kan nå en stadig tillväxt. Vår närvaro inom underhållstjänster fungerar också som en tillväxtmotor för kranförsäljningen. Genom underhållet håller vi daglig kontakt med våra kunder. Typiskt för marknader för produktionsutrustning, dit kranarna hör, är att högpresterande utrustning utgör ett tillväxtsegment i en i övrigt mättad marknad. KCI Konecranes hela produktsortiment kännetecknas av höga prestanda. Möjligheterna att låta de olika affärsområdena sälja varandras produkter och tjänster i kors är en viktig källa till intern tillväxt. Fokusering på spetsteknik Koncernens helt igenom moderna sortiment är ett centralt konkurrensmedel. Knappast något annat företag i branschen har utvecklingsresurser som kan mäta sig med våra. KCI Konecranes har fördelen av att arbeta i Finland i en god innovativ hightech-miljö. Inget annat företag har som vi tillgång till världens mest omfattande underhållsdatabas med uppgifter om våra egna och våra konkurrenters produkter. Vi vill hålla kvar vårt teknikförsprång i denna konkurrensutsatta marknad. Inom FoU satsar vi på olika tekniska lösningar för att ytterligare förbättra våra produktegenskaper och för att ständigt driva ner våra kostnader. Våra utvecklingskostnader hänför sig huvudsakligen till produktutveckling på komponent- och tekniknivå inom Standardlyftutrustningar och Specialkranar. I procent av relevant omsättning var KCI Konecranes FoU-investeringar 5 %. En ständig strävan mot högre effektivitet KCI Konecranes tillämpar ett modulärt koncept i komponentoch krantillverkningen. Koncernens sortiment av tjänster och lyftdon är detsamma i hela världen vilket möjliggör optimalt kapacitetsutnyttjande och en snabb omallokering av resurser vid behov. KCI Konecranes investerar kontinuerligt i ny produktionsutrustning och -teknik för att upprätthålla sin branschledande tillverkningseffektivitet. Datorstyrda hjälpmedel för projektering och säljarbete gör att organisationen kan arbeta effektivare. Genom att alla koncernbolagen verkar inom samma bransch skapas utmärkta möjligheter för kunskapsutbyte och benchmarking mellan koncernens olika enheter. Valda företagsförvärv för en snabbare geografisk tillväxt Både kran- och underhållsbranschen är splittrade branscher. KCI Konecranes ser därför ytterligare tillväxtmöjligheter genom företagsförvärv. Vi är ett av de ledande företagen i branschen, och vi är därför välpositionerade för att driva konsolideringen inom både kran- och underhållsbranschen. Välkända lokala, regionala eller nationella varumärken och en stor installerad bas hör till det vi främst intresserar oss för. Denna expansion kräver vanligen ingen extern finansiering utan finansieras via koncernens starka kassaflöde. Varje nyförvärv bör bidra till koncernens vinst per aktie redan året efter förvärvet. 3

6 KCI KONECRANES KRANBRANSCHEN OCH Tillväxtmotorer KCI Konecranes konkurrensförmåga och ledande ställning baserar sig på en strategi som innebär en kombination av professionella underhållstjänster och ny innovativ teknik. Dagens högteknologiska kranar är en integrerad del av våra kunders tillverkningsprocesser. Bristande kranunderhåll kan mycket snabbt leda till kostsamma avbrott i kundens hela produktionskedja. Det finns därför en ständig efterfrågan på experttjänster inom kranunderhåll. Marknaden för professionella kranunderhållstjänster är en äkta tillväxtmarknad och utgör koncernens främsta organiska tillväxtmotor. De många möjligheterna till korsförsäljning mellan koncernens affärsområden innebär också en tillväxtpotential för koncernen. KCI Konecranes underhållsorganisation på över 250 orter i 20 länder är unik inom branschen. Servicenätverket fungerar nu även som en ytterst effektiv distributionskanal för vårt Standardlyftutrustningssortiment och ökar tillväxten också inom det affärsområdet. KCI Konecranes är världsledande på tunga specialkranar och en av de största tillverkarna av standardkranar och -komponenter. Vi har ett stort tekniskt försprång. Moderna produktlösningar är viktiga element i vår strävan att konsolidera vår ställning som världsledande med växande världsmarknadsandelar. Vår strategi är inte att ta till traditionella lösningar utan att istället bygga kranar med en optimal kombination av prestanda och tillförlitlighet samt att göra det så effektivt att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser. Vi kombinerar inte olika tillverkares komponenter utan tillverkar nyckelkomponenterna själva och erbjuder helhetslösningar. Kranmarknaden Med en världsmarknadsandel på 10 % har KCI Konecranes en ledande ställning. Det finns få andra globala aktörer på kranmarknaden. Kranmarknaden domineras av mindre och medelstora företag. KCI Konecranes har goda möjligheter att driva en branschkonsolidering. Koncernen har sitt ursprung i Norden där vi tidigt uppnådde en marknadsledande ställning. En stabil organisk tillväxt och en aktiv förvärvsstrategi har lett till en stark ställning i de flesta industrialiserade länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA, Kanada, i många mindre EU länder och länder i Fjärran Östern. I Kina växer KCI Konecranes snabbt via sina helägda dotterbolag. Koncernens omsättning har under de senaste tretton åren vuxit med i genomsnitt 12 % per år. Konkurrenssituation KCI Konecranes fortsätter att möta konkurrens på den internationella marknaden från aktörer som Demag Cranes & Components GmbH, Tyskland som i dag är en del av Siemens AG. Omsättningen är ungefär lika stor som KCI Konecranes. Andra aktörer med en stark regional marknadsposition är R.Stahl AG och ABUS Kransysteme GmbH i Tyskland. I Nordamerika är våra största konkurrenter Morris Materials Handling, Inc. och Columbus McKinnon Corporation. Låg konjunkturkänslighet KCI Konecranes största affärsområde Underhållstjänster skapar stabilitet genom att verksamheten till sin natur är föga konjunkturkänslig. Våra kranar används i alla former av industriell verksamhet. Genom att vi har en stark marknadsställning inom de flesta krananvändande industrier världen över kan vi i hög grad minska effekten av enskilda cykliska förändringar i investeringsaktiviteten. KCI Konecranes underhållsnätverk fungerar också som en effektiv distributionskanal för koncernens övriga produkter. Professionella underhållstjänster utgör koncernens främsta organiska tillväxtmotor. På bilden Christian Banzet som är servicetekniker vid Konecranes France. 4

7 Synergier mellan affärsområdena På en global nivå har vi många synergier och möjligheter till korsförsäljning mellan KCI Konecranes affärsområden. Vår marknadsnärvaro genom världens största underhållsnätverk skapar möjligheter för nykransaffärer och inspirerar till nytänkande inom FoU-verksamheten. Vi erbjuder våra krankunder un- derhållstjänster och säljer nya kranar till våra underhållskunder. Innovationer inom FoU ger oss tillträde till nya kundbranscher både inom kranar och underhåll. Alla affärsområdena är lönsamma av egen kraft. AFFÄRSOMRÅDEN SORTIMENT MARKNADSPOSITION RESURSER UNDERHÅLLSTJÄNSTER Andel av omsättningen 44 % underhållstjänster täcker alla aktiviteter som är nödvändiga för problemfri krandrift som inspektioner, förebyggande underhållsprogram, moderniseringar, förplanerade reparationer, jourverksamhet och reservdelsservice underhållstjänster erbjuds alla traversoch portalkranar oberoende av ursprunglig tillverkare över 80 % av kranarna i underhållsavtalsbasen har inte ursprungligen tillverkats av oss världsledande leverantör av underhållstjänster för kranar i den industrialiserade världen professionella underhållstjänster med avancerad underhållsteknologi huvudmarknaderna är industrialiserade länder där utrustningens tillförlitlighet är en egenskap som uppskattas fragmenterad marknad, de största fem konkurrenterna innehar tillsammans under 10 % av världsmarknaden sysselsätter personer världens största serviceorganisation med ca kranar i underhållsavtalsbasen över 250 servicekontor i 20 länder runt hela världen STANDARDLYFT- UTRUSTNINGAR Andel av omsättningen 29 % industrikranar, modulkranar, kättingoch lintelfrar, lättkranssystem och ett stort antal komponenter industrikranar används i kundens tillverkningsprocess närhelst det finns behov av korta transporter som inte får uppta golvutrymme och de används ofta inom olika stödfunktioner, såsom maskinunderhåll lyftkapaciteten är vanligen under 50 ton produkterna marknadsförs förutom med Konecranes-varumärket även under självständiga varumärken; tyska märket är SWF, franska är Verlinde och det amerikanska är R&M en av de största tillverkarna av industrikranar och komponenter i den industrialiserade världen branschledande teknologibas, globalt produktsortiment årlig produktion av över industrikranar och telfrar och lyftspecifika elektriska motorer kunderna representerar alla former av industriell verksamhet fragmenterad marknad sysselsätter personer komponentfabriker i Finland och Frankrike en unik struktur som bygger på en gemensam produktplattform modulär och standardiserad produktion försäljningsrepresentation i över 40 länder SPECIALKRANAR Andel av omsättningen 27 % processkranar för industrin, lyftvagnar, hamnkranar, terminalkranar, varvskranar, kranautomation, kontrollsystem och högkapacitetskomponenter specialkranar är en integrerad del av våra kunders tillverkningsprocesser lyftkapaciteten är vanligen över 50 ton fokus på lyft i två huvudsegment: kranar för processindustrin och kranar för hamnar och skeppsvarv världsledande inom tunga specialkranar till processindustrin världsledande inom vissa typer av varvskranar global specialist som leverantör av hamnkranar för containerhantering och bulkmaterial branschledande teknologibas, globalt produktsortiment årlig produktion på över 400 högkapacitetskranar och lyftvagnar och över kontrollsystem för kranar sysselsätter 705 personer gemensamma komponenter inom båda segmenten sju kranbolag belägna i Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, USA, Singapore och Kina. försäljningsrepresentation i över 40 länder kunderna utgörs av alla former av processindustrier och hamnar och skeppsvarv över hela världen 5

8 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS BREV År 2001 var ett mycket bra år för koncernen. Vinsten före skatt ökade med 54 % till dryga 52 miljoner euro. Vinsten per aktie ökade med över 51 % till 2,40 euro/aktie. I en svag marknad ökade koncernens omsättning med 7,6 %. Så gott som hela tillväxten var organisk. Vår avkastning på totalt sysselsatt kapital har alltid varit hög; nu nåddes 24,3 %, en bättre avkastning än de 19,4 % vi nådde år 2000, som var den lägsta avkastningen någonsin. Från 1995, som var nuvarande KCI Konecranes första hela verksamhetsår, har vår vinst per aktie vuxit i genomsnitt med över 14 % per år (ränta-på-ränta), och vår omsättning har mer än fördubblats, vilket motsvarar en genomsnittstillväxt på 13 %. Samtidigt har vi erövrat förstaplatsen bland kranföretag i världen, både i lönsamhet och storlek för de flesta av våra affärsverksamheter. Den här framgången har varit möjlig på grund av vår unika strategi som innebär en kombination av underhållstjänster i förening med teknisk innovationsförmåga. I ett längre perspektiv framträder vår uthålliga tillväxtförmåga ännu tydligare. Under perioden hade vi en genomsnittstillväxt av 12 % per år. Vi har uppvisat en hållbar organisk tillväxthastighet på 6-9 % per år, som med företagsförvärv medräknade stiger till % per år. Fullt fokus på kranar Tunga lyft är en del av snart sagt all industriell verksamhet. När vi helt koncentrerar vår verksamhet på lyft uppnår vi en mängd fördelar. Alla våra anställda delar ett mycket tydligt, konkret mål. Hela vår personal engagerar sig helt och hållet. De fördelar vi uppnår via internationellt erfarenhetsutbyte är handgripliga. Våra anställda går helt upp i sitt arbete och resultaten är klart synliga. För koncernen betyder det att vi snabbare kan uppnå världsklass. En klar fokusering betyder också färre störningar. Vi har kommit med fler innovationer, varit snabbare med att få fram nya produkter till marknaden och bättre på att förstå våra kunders verkliga behov. Vår fokusering har också betytt att vårt namn har blivit känt i hela kranvärlden. Vi som kommer från ett avlägset hörn i Europa har inte haft det lätt att göra vårt namn synonymt med världsledarens. Nu vill våra konkurrenters representanter börja arbeta för oss, internationella kunder väljer vår utrustning som sin världsstandard och unga duktiga personer söker anställning hos oss. Underhåll är en unik möjlighet Mer än allting annat har vi vår underhållsverksamhet att tacka för vår enastående tillväxtstrategi. I den industrialiserade världen har specialisering varit en mycket viktig drivkraft mot förbättrad produktivitet. Bland de första i vår industri, förstod vi att underhållstjänster förtjänar att uppfattas som en egen specialiserad bransch, på sina egna villkor. Den trend som går mot en ständigt ökande specialisering inom all industriell verksamhet är oerhört stabil, och vårt affärsområde Underhållstjänster har kunnat uppvisa en mycket god tillväxt. Nu, med ökande täckning, har vi möjligheter att öka tillväxten ytterligare. I det dåliga marknadsläge som gällde under år 2001 ökade omsättningen inom Underhållstjänster med nästan 7 % och vinsten (EBIT) med över 13 %. När vi lär oss förstå underhåll lär vi oss också bättre förstå våra kunder. Det finns inget bättre sätt att lära sig konstruera nya kranar än att leva nära kunden, dag ut och dag in och att leva med i hans vardagsbekymmer. Nya produkter är milstolpar Parallellt med vår snabba organiska tillväxt har vi också förvärvat ca 30 kranföretag sedan Med varje företagsförvärv lär vi oss mer om kranar. Vad som är ännu viktigare är att vi, genom kranunderhållet, såsom noterades ovan, förfogar över en unik källa till kunskap till nytta för vår FoU-verksamhet. Under år 2001 lanserade vi fullt ut vårt nya lyftdonsprogram, CXT-telfern, i storlekar upp till 20 tons lyftkraft. Telfern har på kort tid tagit en ledande position på marknaden. Den nya telfern betyder mycket för koncernen. Dels har den överlägsna prestanda och säkerhet som kunderna vill betala för. Dels, eftersom den nya produkten inte är en enskild produkt utan de facto en hel produktplattform, har vi skalfördelar som ger oss en produktionsekonomi i världsklass och lägsta styckekostnader. Resultaten som nåddes under 2001 talar för sig själva. Vår produktportfölj inom Specialkranar är nu komplett. Under år 2001 lanserade vi vår BoxHunter -kran, dvs. den helt nya containerkranen för kajmontage. Den nya konstruktionen följer samma mönster som vi tillämpat för de övriga delarna i det nya sortimentet, containerhanteringskranen RTG, bulkma- 6

9 teriallossaren AGD, den fartygsmonterade Konecranes-Munckloader portalkranen och SM, det högpresterande traverskransortimentet. Alla dessa nykonstruktioner är banbrytande inom sina fack. Vi tillämpar en koncernstrategi som innebär att vi alltid skyddar våra immateriella rättigheter för att på så sätt få njuta av frukterna av våra innovationer under flera år. Vår innovationskraft ökar hela tiden ju större vi blir. Benchmarking världen över Alla våra dotterbolag effektiverade sin verksamhet under Det här är en följd av att vi så hårt fokuserar på prestation. Fr.o.m. år 2001 ändrade vi vår organisation. Vi bortser nu från nationsgränser och regional indelning. I stället är ledningsstrukturen organiserad enligt Affärsområden. Förändringen har underlättat internationell benchmarking, och resultaten har inte låtit vänta på sig. Under år 2001 integrerades vår verksamhet i Tyskland helt i koncernen. Vårt Tysklandsprojekt, som startade år 1997, har varit mycket framgångsrikt. Vi visste att Tyskland är en av världens mest krävande marknader. Vi valde att förbereda oss noga. Nu, efter fem företagsförvärv och en ansenlig organisk tillväxt, är vi väletablerade i denna viktiga industrination, med verksamhet på 15 orter runt om i hela landet, och med en stark närvaro i alla våra affärsområden. Våra kunder hör till de allra bästa, såsom Volkswagen, ThyssenKrupp, Siemens m.fl. Det bästa är, att vi nu tjänar pengar i Tyskland, tidigare än vi ursprungligen räknade med. Vi räknar med fortsatt god utveckling Koncernen klarade sig mycket bra trots recessionen som rådde i stort sett under hela år 2001, tack vare vår unika affärsstrategi och tack vare vår duktiga, hårt arbetande personal. Vi är nu världsledande i vår bransch. Vi fortsätter att vara trogna vår uppgift. Kranindustrin är fortfarande en splittrad bransch. Det finns fortfarande mycket stora tillväxtmöjligheter, både i mogna och nya marknader. Vår världsmarknadsandel uppskattar vi ligga vid ca 10 %. Vår ställning inom vår industri har aldrig varit starkare. När vi ökar i storlek och blir mer kända ökar också våra tillväxtmöjligheter. Vi har klarat av att finansiera hela vår tillväxt via kassaflödet, genom att alltid hålla en hög avkastning på totalt sysselsatt kapital. Vår finansiella ställning (skuldsättningsgrad netto under 30 %) utgör en kraftig bas för en stark utveckling i framtiden. Jag vill följa en gammal tradition och tackar alla kunder, anställda och aktieägare för ett framgångsrikt år Vi ser alla fram mot ett 2002 fullt av utmaningar och möjligheter. Stig Gustavson, Koncernchef och VD 7

10 PERSONAL Med verksamhet på över 250 orter i 34 länder på fyra kontinenter är KCI Konecranes en i hög grad internationell koncern. Genom åren har ca en tredjedel av koncernens tillväxt kommit via företagsförvärv. Vår organiska tillväxt och våra förvärv innebär att koncernens omsättning mer än fördubblats på de senaste fem åren. Samtidigt har personalen ökat från till personer. Affärstillväxten har därmed varit mycket snabbare än personalökningen. Allt detta, att skapa en enhetlig företagskultur inom en geografiskt utspridd organisation, att integrera nya förvärv i koncernen, att hantera tillväxten och att öka värdet av varje individs arbete skulle inte ha varit möjligt utan en stor satsning på utbildning, både i nya affärsmetoder och i teknologi. Utbildning i affärsekonomi Koncernen erbjuder sin personal flera olika utbildningsprogram. Sedan 1997 utgör The KCI Konecranes Academy kärnan i koncernens affärsutbildning. Programmet innefattar grundutbildning i redovisning och företagsekonomi, försäljning och marknadsföring. Programmet omfattar även attitydträning i personligt ansvar och servicetänkande. Under år 2001 startades även en internationell del som handlar om hantering av kulturella olikheter och ledarskap. För närvarande deltar fler än 250 chefspersoner på olika nivåer i KCI Konecranes Academy-programmet. För den högsta koncernledningen anordnas ett program som döpts till LLP (Lausanne Leadership Process). Programmet är inne på sitt tredje år. Programmet som sköts i samarbete med IMD i Lausanne i Schweiz och CTRE Consulting i Australien erbjuder våra framtida högsta chefer en utbildning i ledarskap. Språkundervisning ingår som en viktig del i koncernens utbildningsprogram. Eftersom koncernspråket är engelska genomförs de flesta internationella programmen på detta språk. Koncernen stöder och sponsorerar engelska språkgrupper. Undervisning i andra språk understöds också. Teknisk utbildning Under år 2001 gällde den största enskilda utbildningssatsningen den nya telferserien inom Standardlyftutrustningar. Över anställda inom försäljning och produktion, servicepersonal och marknadsföring fick utbildning i att hantera den nya produkten. Säkerhetsutbildning utgör en fortgående process inom koncernen. Säkerhetsutbildningen måste alltid följa nationella stadganden och därför finns ansvaret för denna del av den tekniska utbildning lokalt på dotterbolagsnivå. Omkring Peggy Hansson Knowledge Manager timmar investerades under året i säkerhetsutbildning globalt. I Finland understöder koncernen verksamheten inom KCI Kraninstitutet, som är en treårig yrkesinriktad skola där de utexaminerade får anställning inom produktionen eller som servicetekniker. Inom Underhållstjänster vilar sig vår strategi på vår förmåga att fostra servicetekniker som kan arbeta självständigt. Vår ledande roll har vi skapat genom att utveckla en arsenal av moderna verktyg och metoder för förebyggande underhåll. Vi driver utbildningsenheter för våra servicetekniker i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Sverige/Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Malaysia och Australien. Nya arbetsmetoder Speciellt inom teknisk utbildning har Internet fört med sig nya möjligheter som är intressanta för företag som likt KCI Konecranes har en utspridd organisationsstruktur. Internetutbildning utvärderas som bäst för maximal nytta för koncernen. Personalsamarbete KCI Konecranes uppmuntrar informellt samarbete mellan personal från olika delar av organisationen och projektgrupper med personal från olika affärsområden. KCI Konecranes strävar att medverka i alla lokalt etablerade former av samarbete med personalen. I Europa inledde vårt europeiska företagsråd (EWC) sin andra treåriga verksamhetsperiod. Det europeiska företagsrådet fungerar som ett forum för utbyte av åsikter och spridning av bästa arbetsmetoder. Det årliga mötet hölls i Tyskland. 8

11 Incentivprogram KCI Konecranes har utvecklat många olika incentivprogram för personalen. Majoriteten av KCI Konecranes personal hör till något bonus- eller annat resultatbaserat belöningsprogram. Vår verksamhet är utspridd i hundratals enheter runt hela världen. För att bland personalen skapa en känsla av entreprenörskap som leder till goda resultat har vi lanserat tre optionsprogram (1997, 1999 och 2001) som riktar sig till chefspersoner och nyckelpersoner inom koncernen (mera om optionsprogrammen på Aktier och aktieägare-sidorna). Koncernstab 106 Specialkranar % Standardlyftutrustningar Anställda enligt affärsområde 16 % 25 % 56 % Underhållstjänster Personalen år 2001 I slutet av år 2001 hade KCI Konecranes anställda. Nettoökningen var 62 personer. Personalen ökade med 116 personer som en följd av tillväxt och företagsförvärv. 178 personer slutade som en följd av bl.a. rationaliseringar. Antalet anställda enligt affärsområde (föregående årets tal inom parentes): Underhållstjänster (2.501), Standardlyftutrustningar (1.178), Specialkranar 705 (673). Antalet anställda vid huvudkontoret är 106 (111) Antal anställda åren Underhållstjänster Specialkranar Standardlyftutrustningar Koncernstab (inkl. FoU-personal) Inom KCI Konecranes Academy hölls den första internationella utbildningen i augusti 2001 i Finland. Huvudtemat för kursen var ledarskap och kommunikation. På bilden från vänster Mike Brown, Jouko Rannanpää, Mark Thompson, Wong Kat Wan, Hasse Fredriksson och Petri Saarinen. 9

12 FORSKNING OCH UTVECKLING KCI Konecranes har som grundprincip, att alltid hålla kärnan i lyftdonstekniken i egna händer, inom mekanik, elteknik, elektronik och programmering. KCI Konecranes har varit en föregångare inom ny kranteknik. KCI Konecranes FoU-verksamhet gäller främst tre områden: utveckling inom mekanik, elteknik och elektronik, forskning inom nya material samt nytänkande inom användningen av moderna IT-lösningar för produktspecifik programvara, konstruktörsverktyg och logistiksystem. Utvecklingen rusar fram med väldig fart inom både elektronik och programvaruteknologi, medan utvecklingstakten är långsammare för de mekaniska grundlösningarna. Eftersom kranunderhåll är vårt största affärsområde är det logiskt att vi i vår FoU-verksamhet strävar att hitta sådana lösningar som inte bara leder till bättre kranar utan också kan leda till ett bättre underhåll. Varje utvecklingsprojekt har en intern kund. Vanligtvis är kunden den KCI Konecranes-enhet, som kommer att bli den största leverantören av den nya produkten. Internkundens främsta uppgift är att se till att slutkundens fördel maximeras. I viktiga projekt brukar vi också bjuda in utomstående kunder att delta i våra uppföljningsgrupper. Vi försöker på detta sätt försäkra oss om en god marknadsrespons. För att förena god funktion med god form, arbetar vi också med professionell industridesign. Nya framgångar inom Hamnkranar Ett gott exempel på hur vi arbetar nära kunden är vårt utvecklingsarbete när vi tog fram den nya BoxHunter containerkranen. På basen av fältstudier kunde vi konstatera, att vi med att göra kranens rörelser snabbare inte kunde öka kranens kapacitet mer än marginellt. Det viktiga var att kunna minska ställtiderna för containrarna och oken. Den elektronik för svängningsdämpning och containerpositionering som vi ursprungligen utvecklat för gummihjulsportalkranen (RTG) utvecklade vi vidare. Resultatet blev en 20 %:ig kapacitetsökning för containerhanteringen och kortare lossningstider för fartygen. Styrteknik KCI Konecranes har en oomstridd, ledande position inom växelströmsinverterdrifter för kranar. Under år 2001 levererade vi stycken. Inom produktutvecklingen arbetade vi mycket med att ta fram nästa generation drifter. Effektområdet för den nya generationen är 0, kw och täcker praktiskt taget alla förekommande behov. En specifik konstruktionsdetalj Den nya BoxHunter containerkranen, den senaste länken inom vårt ambitiösa nykonstruktionsprogram. Konstruktionen minskar ställtiderna för containrarna och oken. Elektroniken för svängningsdämpning och containerpositionering skapar en 20 %:ig kapacitetsökning. är att styrenheten separerats från effektdelen. Detta innebär fördelar inom underhåll, samtidigt som tillförlitligheten och reservdelsförsörjningen blir bättre. För vår underhållsverksamhet är det av värde att kunna använda samma styr- och driftteknik både inom industrins processkranar och hamnkranar. Säkra lyft Inom utvecklingsarbetet prioriterar vi alltid området lyftsäkerhet. Vårt nya driftsövervakningssytem, Premium, ger en avsevärt högre säkerhetsnivå. Utrustningen ingår i alla våra industrioch processkranar. Utrustningen styr kranföraren när han använder kranen och den registrerar alla störningar. Utrustningen styr kranen och förhindrar användning utanför tillåtet användningsområde. Man kan också programmera kranen så att den larmar underhållspersonal via GSM-telefon om fel uppstått eller om kranen är i behov av service. Via textmeddelande kan serviceteknikern få reda på vad larmet gäller. Om han vill kan han via sin telefon avläsa kranens driftsdata, såsom lastspektra och körcykler, ur Premiums minne. Premium öppnar nya möjligheter för underhållsoptimering. Under år 2001 framskred arbetet på den nya telferserien så väl att arbetet snart är slutfört. Telferserien kommer att täcka ett 10

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y KCI Konecranes Årsredovisning 2005 2005 Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y Produkter och tjänster MODERNISERINGAR Förbättrar tillgängligheten, prestandan och säkerheten.

Läs mer

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev Industriellt internet tar uppkoppling till nya höjder Unika produkter

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

2006 i korthet. Viktiga händelser

2006 i korthet. Viktiga händelser Årsredovisning 2006 Innehåll ASSA ABLOY i korthet 1 VD-kommentar 2 Vision och strategi 6 Marknaden 8 ASSA ABLOYs produkter 12 Hållbar utveckling 16 Våra medarbetare 18 Division EMEA 20 Division Americas

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2012. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2012 The global leader in door opening solutions The global leader in door opening solutions Innehåll Årsredovisning 2012 Verksamhetsbeskrivning ASSA ABLOY-koncernen Kommentar från VD och

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 214 Det här är NIBE En global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar NIBE är ett svenskt företag med rötterna i Småland och har lång

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

Årsredovisning 2005. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen

Årsredovisning 2005. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen Årsredovisning 2005 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet över hela världen 2005 i korthet OMSÄTTNINGEN ökade till 27 802 MSEK (25 526) med en organisk tillväxt om 5 procent. RÖRELSERESULTATET (EBIT)

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions

Årsredovisning 2007. The global leader in door opening solutions Årsredovisning 2007 The global leader in door opening solutions Innehåll Omslagsbild: Smart Lock gör det enklare att använda passagekontroll. Låset är energisnålt och drivs med batterier, vilket gör att

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life 13 1 Årsredovisning 2013 HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life Innehåll VD har ordet...4 Marknad...6 Affärsområde Tvätt...8 Affärsområde Tork...11 Affärsområde Lyft...15 Produktutveckling

Läs mer