@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;"

Transkript

1 D. Föreningar och sällskap. [ Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse, Emil, kartograf, Tre Liljor 3, tlf. Vasa 5 31; v. ordf.: [ Astrologiska Förbundet, stift. okt. 1910, Lundberg, G.; skattmäst.: Ringh, C. P.; sekret.: adr : A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. Hansson, A.; v. sekret : Andrén, G. 1:e dirigent: Corelius, Emil; 2:e dirigent: 0thz~n: C.-O. Sänglokal: Teknologg. 5. Repetitioner hvarje tisdag 7. ~ö~ konst, musik sån;ng. kl 8-10 e. m. Tlf , Norr Skrifvelser adresseras till ordföranden, adress: se ofvan. [ Sveriges allmänna konstförening. r Stockholms Arbetaresingförening. Bildad Brunkebergstorg 14, 1 tr. H. M. Konungen htedlemsantal: cirka 100 man. Lokal: Folkets f61en:s höge beskyddare. Ordf.: Edelstam,, Axel; HUS D-saI. Repetitionsöfningar hvarje torsdag året v. ordf.: Laurin, Carl G.; sekr.: Aschan, Willand; kl 8-10 e ni ordf. paul iqagnuson skattm.: Palmquist, Per; intendent: Bergstrom, Sigge. f blazerska kvartettsällskapet Föreningen för grafisk ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; d t (Konstnärshuset. Smttlandsg. 7) stiftadt af moss- L ~ ~h., ~ dir., ~ ~ B ~ ~ yngve,. ~ ~ artist;, handl. Johan Mazer genom testamente till K. Mu- E. Johanson-Thor, konstnar; upmark, G., inten- sikaliska akademien, trädde i verksamhet d. 13 dent, och Gauffin, A., intendent; sekr.: E. Johan- Januari Styrelse: ordf.: Bielke, Thure, gref Musikaliska konstföreningen. (Expe&: Drottningg. 28.) Ordf.: hlay, J.; v. ordf.: Bielke, Th.; sekret.: Morales, O.; skattmast.: Ijennig, H.. suppleanter: Beckman, B.; Petterson, E. 6; ;if. Morr 169 og: dirigënt: ~~~l ~ ~ l ~ ~ d & son-thor, konstnsr; skattm,: ~ ~ ~ G., r 1,jjtn.; i ~ Ve;, V. ordf.: Tagtström, I., uppbördskomm. sesuppl,: vidstrand, A,, dr; schonberg, T. artist. kret.: de Frumerie, G.; musikchef och biblioiekalie: Kjellstrom, S.; suppleant.: Lidberg, D.; Ols- SO", G., tillika skattmästare, samt Norén, G. S&r%anförare: Carelius, E. Ordf.: Bremer, Aug.; [ ~ ~ ~ cstiftad i 1881.~ ~ Ordf.: sekret.: ~ Perlitz, ~ H.; ~ kassör: ~ Sundin, ~ Hugo; i öfriga ~ p,ie1ke, vice ordf. och kassaförvaltare: funktionärer: Rosendahl, N.; Lundberg, G.; Berg, nig H.; dirigent: \viklund V.; sekret,: Brodin, F. - Anmälan till inträde för sångare och pas- J. h.; öfriga ledamoter: he ag lund, R.; Petri, E.; siva sker ledamöter. Mueller, N.; Klemming, G., fru; Bonnier, A., fru; Braunerhielm, G., fru; Malmstrom, S., fru.; Ceder- [40 40~ Sällskapet svenska kvartettsangens blad, J., fröken. befrämjande. (Stiftadt 1883 ) Ordf.: f40 kvartett s kf^^^^^^^^^. Styrelse: August Wall, ordf.; Ernst Schlesinger, v. ordf.; Bror Beckman; Thure Bielke; Sven Kjellstrom; Julius Ruthstrom; Erik Lidforss, sekr.; I. Tagtström G de Frurnerie, skattm.: Adolf Wiklund; bankkamr) Gustaf Olsson; roteman Ebbe Ekerman. [40 41 a] Samfundet för Musikforskning, Svenska. L40 30 a] Konaertföreningen. (Stiftad 1902.) He- Ordf: Norlind, Tobias, docent; sekr.: Hennerdrrsordtorande: H. K. H. Kronprinsen; ordf : berg, C. F., bibliotekarie. Adress Musik. akademien. Magnusson, G. Gerhard; v. ordf: Lidforss, Erik; sekr.: Tornebladh, C.; skattmästare: Fiirstenberg, r40 41 bl Stiftelsen Mnsikknlturens främjande. Otto L. Ledamoter: Ostberg, Ragnar; Rabenius, Olof; Lemon, Gosta; Lundberg, K. L: Rappe, Oscar, frih.; Malm, A.; Rydbeck, O.; ~hrjgmén, E bl Franz Berwald-Stiftelsen. (Stiftad 1909.) Ordf.: Magnusson, Gerhard; v. ordf.: Lidforss, E.; sekr.: Tornebladh, C.; skattmäst.: Furstenberg, Otto L. Ledamoter: Rabenius, Olof; Lemon, Gosta; Rappe, Oscar, frih. [40 30 e] Gunnar Wennerbergs-Sällskapet. Ordf.: regeringsradet Aug. Wall, Knngsholmstorg 14; sekr.: bibliotekarien C. F. Hennerberg, Musik.-Akademien; Skaraborgsbanken. skattm.: bankdir. J. Sehuberth, [ Folkkonsertförbrindet (Gru?d?dl Mal: anordnaidet af cch prisbilliga körkonserter.) Styrelse: Marks von Wiirtemberg, E. T frih. ordf.; Broomk. Emilia, fru, vice ordf.: valentin, Nida, fröken, kassafdrv.; Bergström, Einar. ama nuens, sekr., Ryttareg. 12, Råsunda, tlf. Råsunda 17; Fischier. P., rektor. verkst. ledamot, Wiklund, Victor, kordirigent; Taube, Matilda, grefvinna; Brandström, Engla, fröken; Berglund, J. E. kassor; Bergendal, Ernst, advokat; Tengdahl, K. A., ledamot af försäkringsrädet. JONKOPING8 [ avartettsingare-förbundet. (Stiftadt 1883 af Aug. Edgren.) Hedersledamot: Henneberg, Rich. P. G.; v. or* Horstadius, G. W.; sekr. o skattmastare: Sundstedt, Nils; ledamoter: Sandberg, Osc. Th., Carelius, Emil, Ostrom, Hugo och Johnn, Carl. Th' Och Wiklund, qrling, Sandberg, Oscar (Riddareg. 35 & 37, tlf. Norr ) Styrelse: ofverstelbjtnant C. A. Nyström, ordf.; bankdirektör Gerhard Magnusson, börschef Kurt Belfrage, fil. doktor Axel Sjoblom och löjtnant Rudolf Nydahl, jourh. ledamot. Sekr. och kassaförvaltare: intendent N. Liedfeld. I Bellmanskören. Dirigent: Akerberg, Erik. ordf.: Hellsten, Anton, tlf. Norr 54 59; v. ordf.: Astrdm, Otto; sekr.: Berggren, Sven, tlf. Osterm ; bibliotekarie: Lindstrom, F. V., tlf. Norr 61 81; kassör: Ohlson, Ernst.,4044 al Stockholms Santesson, C. G., piofessor vid Karolinska Institutet; v. ordf.: Vasseur, E., e. o. hofrättsnotarie; sekreterare: Schyller, G., amanuens; skattmäst.: Eleman, G., ing.; dirigent: Ralf, Einar, musikdirektor. [40 44 b1 ~ t ~ ~ madrigalsällskap. k h ~ l ~ ~ Dirigent: Felix Saul. Repetitioner hvarje tarsdag kl e. m. ynglingag. 13. (40 45 a] Sangsällskapet.Sjung Sjunp. Dirigent: Sandberg, O. Th.; ordf.: Larsson, Otto; v. ordf.: Sjogren, Emil; skattm.: Svensson, S.; sekret.: Lundholm, P. Aug., Sibylleg. 30, n. b., tlf. Norr JURIDISKA BYRA 1 6 HAMNGATAN I S

2 [4045 b], Musikaliska sällskapet. Dirigent: Ahk. David, musikdir.; ordf.: Pehrson, Thorsten, fil. doktor, lektor; sekr.: Larsson, GOsta, banktjänsteman; skattm.: Broman, Hanna, -1är:a;,Grune, Ella, 1är:a; Gjertz, frkn, 1är:a; We- stenius, Einar, fa. kand.; Petri, Einar, statsmeteorol.; Zeijser, T., fil. mag r Sångarskriet Slumpetassarne. Domherre: Lagerholm, Nils, bankdirekar; ma- ster: vakant; alderman och skrifvare: Axelsson, Torsten, bankdirektör; verkbas: Lejdström, E., postexpeditor; pungslagare: Nordenskjold. K., arkitekt; vindragare: EkStrdm Otto, köpman; bardskarare: Holmin, Nils, med. lic., Kahlmeter, G., med. dr. 8. För kar- eller yrkesintressen. [40 45 b $. För k&r. eller yrkesintressen. Oberg, S. A., taxeringsassistent. Foreningens or- ~ k ~ o& ~ ~ sammanslut, ~ i ~ gan k ar "Vår ~ stad», Tidskrift för Stockholm stads tjänstemän; rector: Larsson, J. E.: bokh., Bergningar. viksvägen 77, Appelviken, tlf. Appelviken 704. f Riddarhusdirektinnen. Ordf.: Wachtmeister, H. H., grefve ledamöter: Cederstrom, A. G. E frih ~ermekn, T. W., frih.; Rosen. blad, C.;' frih.; Wastfelt, C. G. N. L.; Lagerbielke, N. G. J,: Pfintzsköld, O. H. R. T j ä n- s t e m ä n: riddarhussekreterare och kanslichef: Leuhusen, F. W. O., frih.; riddarhuskanslist: Lagerfelt, C. F., frih.; riddarhuskassor:: von Heijne, S. A.; amanuenser: Montgomery, W. G. O.; Breitholtz, G. E. I40 52 a] Nordiska admintstrativa förbundet, som stiftades i Stockholm den 21 september 1918, har till uppgift dels att sammanföra ambets- och tjänstemän i Danmark, Finland Island Norge och Sverige for att genom motin, foredrag och ofvekläggningar äfvensom på annat lampligt sätt bibringa dem narmare kännedom om de olika rikenas administrativa förhållanden, dels ook att, i den män sa kan ske, verka för enhetlighet och reformer inom rikenas administrationer. Den svenska styrelsens ordforande är landshefding E B. Trolle. Styrelsens arbetsutskott: regeringsradet G. Thulin, jämväl styrelsens viix ordf.; förste kanslisekret. N. A. Lindhult sekreterare; generaldirektor k. A. Fryxell, kagsrädet M. Morton och statssekreteraren S. Ribbing. stär av 25 ledamöter. Styrelsen be- [4052 bl Sveriges statstiänstemanmnämnd. Stiftad den 29 juni 1917 med uppgift att vara ett organ for att astadkomma och vidmakthålla en sammanslutning och enig samverkan mdian foreningar, bestaende av nuvarande och fore detta ämbets- och tjansteman i statens tjanst. Ordf.: Andersson, J. T., byråchef; Elsa Lidman; sekr.: Lindhult, N. A., förste kanslisekr.; Nelson, K. L., forste maskining.; Sjowall, C. A., 1arov.- adj.; v. ordf.: Sundberg, S. K., förste trafikinsp.; Swenning, S. J,, lektor; skattm.: Trygger, C. E., revisor, Aberg, C. N., tullkontr. Suppleanter: Kôersner, Agnes Bertha: Rasch, J. M.; byrajagmast.; Odman, N. P., häradsskrifv. Arbetsutskott: Andersson, J. T.; Lindhult, N. A.; Sjöwali, C. A.; suppl.: Swenning, S. J ; Aberg, C. N. f Tjänstemannad3llskapet i Stoekholm. (Ar senalsg. 8 C'; tlf , Norr 5 24.) Direktioner bestar af följande medlemmar: Risling, J. E. forste revisor (ordf.); Dahlstrom J. kassdr, Frei denfelt, K. L. W., förste byriinienjör (verkst dir.). Thygesen, J., t. f. byradirektor; Danielsson, F. (kassadir.); Thygessen, R., kanslisekreterare (v. ordf.); Essing, E,. exp.-förestandare; Wadström, C., kontorsskrifvare; Lorichs, Hj., lojtnant; Berggren, G., e. o. hofrättsnotafie (sekr.); pihlgren' E.' B'' L Stockholms stads tiansternäas förening. Styrelse: ordf.: Fellenius, K. G., taxeringskommissarie; v. ordf.: Starck, O., hyresintendent; sekr.: Asproth, J., aktuarie, Agneg. 14, tlf ; [40491 Stoekhalms K~rk~mudker~reni~ ordf.s ~kattm.: Tegner, U., aktuarie; klubbmastare: Svenson, S. A., syssloman; öfriga ledam.: Anderzon, A., G,Sr,f.&~~Kå~~~,"Sd.K;;la,","~~ $$. Henner: berg, Strandvag: 65; v. s&. Cari LambBre; kasrevisor; Bobe., P. E., byggnadsinspektor: Borgenstierna, C., vice brandchef; Carell, Ruth, froken; saf6rv.t Hugo Lindqvist SUPP~.: Edvin Skarby 0. Grundström, N. E. tf. bokhallare. ~ i K > Oskar Sandberg. Oskar Blom o: H., bokhallare; Hellg~n, S. A., inspektor; dars: Lidström. Minst tvi ord. sammanträden arlieen. son, J. E., bokh.; ~ ~ d ~ N. ~ A, l l F.,, ingenjör; Lincqvist, Elin, fru; Mattson, L., bokhållare; Ny- Strom, T., bokhallare; Sjögren, Marta, registrator; L Stockholms stads befaftningshafvares samarbetsniimnd. Arbetsutskott: ordf.: Jakobson, J. A., poliskommissarie; v. ordf.: Hedstrom, E., forsteing.; sekret. och skattmäst.: Asproth, J. K., akfarie, Agneg. 14, tlf ; öfriga ledamöter: Sjogren, Marta. registrator; Rydkn, O. B., folkskollärare. Ombud: Stockholms stads tjänstemäns förening: Asproth. J K., aktuarie: Hedstrom. E.. forste ing. Stockholms stads kvinnliga tjänstemans förbund: Sjogren, Marta, registrator. Stockholms stads befattningshafvares (f. d. Stockholms stads vaktmastares) förening: Holmstrom, C. Hj., vaktmastare. Stoekholma stads maskinisters förening: Andersson, A. W., öfvermaskinist. Stoekholms kommunala verkmästareförening: Andersson, C. V.. verkmastare. Uppbördsmannasällskapet i Stockholm: Lundberg, 0. T. V., t. f. centraluppbordsman. Stoekholms polisbefalssällskap: Jakobson, J. A., poliskommissarie. Stockholms öfverkonstapelsförening: Liljedahl, E., ofverkonstapel. Stockholms detektivpolisförbund: Oscarson, C. O., kriminalt~fverkonstapel. Kamraterna, förening för Stoekholms polismän: Alme, J. F., poliskonstapel. Stockholms stads fångvårdspersonalsiörening: Wall, P. Hj., Ofverkonstapel. Föreningen för uppbördsmän vid Stoekholms gas- och elektricitetsverk: FranzBn, E. G., uppbördsman. Driftelektrikernas vid Stockholms elekfrieitetsverk kamratförening: Nyberg, G., stationsförman. Stockholms folkskollärareförening: Nystedt. Gerda M., folkskollärarinna; Ryden, O. B., öfverlarare. Stoekholms folkskolors öfningslirareiörening: Schager, Signe, skolkokslärarinna. 1 Stockholms stads hamnpersonalsförening: Carigren, E. R., hamnfogdebiträde. OREBRO -~ KING SROKR#M INDUSTRISAKTIEBOL. VI K1 N G - '

3 D. Föreningar och sällskap. L Riksförbundet af kommunaltjänstemän i svenska städer. Centralstyrelse: Ordf.: Fellenins, K. G., t. f. taxeringskomm., Stockholm; v. ordf.: Bobeck, p. E., byggn.-inspektör, Stockholm; skattmast.: IIall, A. T., ofvering., Goteborg; öfriga ledam.: Hagberg, E., stadsombudsman, Malmö; Skalin, E., dratsel- kamrer, Karlskrona; Sjoberg, G., stadsingenjör, Elsa, frbken; kassor: Bergstrand Maria f Gefle; Ekenstam, N., stadsombudsman, ~ ~ Akerberg; ~ d bfriga. styrelseledamoter: iergman,'~il: Suppl.: Hansen, H. Chr., ingenjor sodefialje. d"', frbken; Elmers, Tekla, fru; Hultin, Josefina, Sekreterare, Nystrom, T., bokh., s;nnerdahlsva- froken; Sjog~n, Ida, fröken; Dahl, Lotten, froken; gen 30, Appelviken Stockholms Borgargille. Stiftadt 28 maj Expedition: Klara Södra Kyrkog. 11. Tif. Norr Andamål: Att sammanföra Stockholms burskapsägande borgare samt utgora neutralt samlingscentrum, dar intressen, som ha betydelse for Stockholms borgare som sådana, kunna diskuteras och behandlas. Styrelse: Ordf. C. Lagerstrbm, boktryck.. v. ordf. David Rapp, grossh.; sekret. Ivar Reicke 'grossh.. kassaförv.: Robert Larsson, direktör, saht H. G' Dahlfors; klubbmästare: N. F. Otting. [ Sveriges advokatsamfund. Ordf.: Forssner. T., Stockholm; v. ordf.: Leman, Erik, Goteborg; Huselius, Gösta, Sthlm; Hedenskog, O., Malmö; Drakenberg, B. E., Göteborg; Furstenberg, Otto L., Stockholm; Loden, John, Stockholm; Nordstrom, Anders, Norrkoping; suppleanter: Tjerneld, John; Stjernsedt, G.; Lagerström, Otto; Henriques. Emil; Themptander, Sven, samtliga i Stockholm; Almst~nd, H., Göteborg; Livijn, Carl, Malms; Hemmmg-Sjöberg, A., Upsala; sekret,: Themptander, Sven, som mottager meddelanden till samfundet. [ Stoekholms prästsällskap. Ordf.: Lindskog, J.; v. ordf.: Ankar, G ; styrelsemedlemmaru Kallander, J.; Andrz, E.; Lindgren, J.; Lagerkranz, J.;XeIin,O.;sekr.:Nilsson,N.U.;kassaforv.: Helén, H.; bibliot.: Lagerkraiiz, J. Sveriges Läkarförbund, se [ Svenska läkaresällskapet, se Stoekbolms läkareförening, se [ Svenska tandläkaresällskapet. Ordf.: S. Higer; sekr.: C. Lidman; redaktbr: B. ostman; bibliotekarie: G. Wollin; konservator: J. Holgers; medlemmar af forvaltningsnamnden: I. Lamby; C. Skogsborg; G. Skogsborg. [ Odontologiska Sällskapet i Stockholm. Dram. teaterns rest. enskilda våning, tlf Ord. sammankomst första kl. 8 e. m: i hvarje m+na,j, utom juni, juii och augusti;, Märta; PontBn, Anna; Gauffin, Magna. - suppleanter: Svinhufvud, Barbro; Rydstrom, '~nna; Petrb, A~Y; Cederstrom, Charlotte; Andersson, Agnes. ordf:^ adr.: Dalagatan 35, Va. L Stoekbolms barnmorskesällskap. Ordf.: Sebardt, Elisabeth, froken; sekreterare: Leander, Olsson, Kerstin, froken; Frykholm, Priscilla, froken; Berg, Elisabeth, fröken; revisorer: v. Eckermann, Ebba, grefvinna; Vesterberg, Ellen, froken; Grönlund, Gerda, fru; suppleanter: Hellman, Elsa, flöken; Malm, Math., fru; Sanell, Emma, fru Apotekaresoeieteten. (Drottning 80B. Fonder, se r ) Direktion: Ordf.: Gullstrom, S.; sekr,: Poig~ant, E.; kassaforestånd : Schimmelpfennig, C. F. V.; Öfriga ledamöter: Strandeil, H.; Westrom, G.; Eneqvist, I.; Lindholm, 0.; suppleanter. Bruzelius, A. I.; Sjöberg, A. E.; ombudsman: vakant. medicinaltaxerevisorer: Hallberg, A: Pleijq, C f suppleanter: Gemzell, Ch., Gezelius h.; revisorer: Gemzell, Ch ; Eriksson, J. A.; hre en, C. I.; suppl.: FranzBn, E.; bibliotekarie: Ahlberg, K. A. Vaktmästare: Andersson, I\lärta föreningen. (Uplandsg. 16, 3 tr ) Styrelse: Ordforande: Pleijel, C. G. W. TT. Ordf.: Lagercrantz, C. Sekreterare: Wahlquist. Y. Suppleanter: Roos, A. E.; Gronfeldt, G.; Simonsson, C. Hj. Ufriga ledamöter: Karlin, V.; Svärd K. G E. Huss,.H. A.; Heinming, E. R.; ocku ud, K. A: H:: Hamrin, A. E. Suppleanter: Roos, A. E ; Simonsson, C. Hj.; Grönfelt, G. Revisorer: Kruse, L. L E.; Lindgren, A. E. styre~senutse~datjästemän: Kas?aförva!iare: Karlin, V. Bibltotekarie: Roos, A. E. Matrikelredaktbr: Wiman, K. H. Th. Platsbyritörest.: Forsman, C. O. Klubbmastare: Wiman, K. H. Th. Sånganforare: Harms. L. Nämnd: Förman: Huss, H. A. Ledamöter: K. A. H.; ~ ~ ~ E. ~ [ Centralstyrelsen för Sveriges farmaeeutförbund. Ordf.: Bjorck, H., apotekare; v. ordf: Welander, A., apotekare; ombudsman samt sekret. och kassaforvalt.: Hemmine;, E., apotekare; ledamoter: Nyhrbn, C., apotekare; Tengberg, C. R., apotekar*; suppl.: Scholin, Hj.; Wickström, G., apotekare. Expedition: Kl. N. Kyrkog. 31, 4 tr., jan. och sept. tredje måndagen. Ordf.: Lenhardt- Stockholm C., tlf Ombudsmannens adr : son, A..: sekr.: ~ i A..; ~ skattmast.: ~, ~ e d ~ t G. ~ Drottningg. c ~, 82, 4 tr., Stockholm, tlf Svenska veterinärläkareföreningen. Ordf.: Nystedt, Sven, förste stadsveterinär (Stockholm); sekr.: Vide. Karl, byråveterinär i Kgl. Medicinalstyrelsen (Stockholm); skattm : Widerstrom, G., faltveterinär (Lidinge Villastad) Svensk Sinksköterskeförening. Ordf.: Wellin, Beriha; vice ordf.: Pihl, Augusta; kassaforv.: Steen, Elin; forest:a för foreningens upplysningsbyrå och hem, adr. Braheg. 56: Meyerson, Agda; sekr.: Lind, Elisabet; Wessel, Astrid; Gabrielssoii, Stoekholmskretsen af Sveriges farmaeeutordf.: welander, A., apotekare; v. ordf.: Tengberg, C. R., apotekare; sekret. o. kassaforv.: \i.imau, K. H,, apotekare. r40 86: Svenska Medieinalväxtföreningqn. (Stiftad 1910 för insamling, odling och försäljning af medicinalväxter.) Styrelse: apotekare E. Hemming, ordf.; grosshandl. Nils Burman; disp Hj. Hagman; tandlakare fru S. de Verdier; folkksollarare S. Johansson. Suppleanter: assistent John Green; apotekare Nils de Verdier. MASTERSAMUELSGATAN 22 KB. SVENSKA M E T A L L V E

4 f4~ 871,Svenska Försäkringstöreningen. (Stift Klubblokal: Brunkebergstorg 15, 2 tr.; tlf ) Ordf.: Palme, Sven; v. ordf.: Valentin, I ; öfriga kassakontr.: Ulmgren Pär; PhragmBn, E: Holmgren, G.; Bergholm,' P.; Björk J: Afzefius, Ax.; Nilson, G.; Nystrand, Y: Stenkvist, O.; Forssman, E.; sekret. o. redakf& för tidskrift?: Bergholm, P., adr. Jakobsbergsg. 17, tlf [40881 FörsZikringstjänstemannaföreningen 1 Stockholm Norrlandsg. 8-lo4; tlf Sekr.: Sjögren, Efraim, Forsäkringsbol. Valand Svenska Aktuarieföreningen.. bildad 1904, utgor en sammanslutning af personer hvilka ut- Ufva aktuariebefattning i svenska ~ifforsäkrin~s-.lag eller som pa annat sätt syssla med försäkringstekiiska angelägenheter. Ordf.: professor Edv. PhragmBni vice ordf.: professor Edv. Jäderin; sekret.: fil. dr Reinh. Palmqvist. Svenska teknologföreningen, se [ Stockhblma allm. teknikerförbund. se [ Svenska Ekonomföreningen. Styrelse: Ordf.: Regnstrand, 0.; ombudsman: Bohlin, T.; bfriga ledam.: Brunskog, U. A. J: Cassel I. E.; Edström, A. E.; Nyberg, J.; svensson, S. i. Exp.: Malmskillnadsg. 48 B; tlf För kar- eller yrkesiitressen. r [40961 Militärsällskapet i Stoekbolm. Sodra Blasieholmshamnen 4 A. Ordförande: Rosenblad. C., frih., Öfverste. vice M ~ A., ofverste. ~ ~ ~ ~ Direktor: Lagerberg, C., grefve. sekreterare ~ ~ ~ ~ kapten. ~ ~ h i ~ l Offiga ledamoter: v. Hoist, H., kapten; Cederschiold, ~ob., major; Way, S., major; Amundson, K. A. B., öfv.-lojtn.: Giron, A., kommendorkapt.; Hesselman, C. A., kapten; Moberg, A., kapten; ~ ~ ~ G, *ttm. ~ ~ h ~ ~ ~ t [40981 Artilleriklubben, adr. Artilleristaben, Riddaregatan 13. Ordf.: Salander, G., major; sekreterare och skattmast.: Ericsson, F., kapten, artilleristabsofficer (tlf ). [ Sjöoffieerss%llskapet i Stoekholm. Lokal: N:n 8 ' Skeppsholmen, 1 tr. D i r e k t i o n: ordf.: wachtmeister, C. A., konteramiral; sekr.: Bager, H. J. G., kapten; ekonomidir..: Cronstedt, R., kommendörkapten; hibliotekarie: Samuelson, J. E., lojtnant; skattmasta-. re: Högberg, K. G., marini~tendent; öfriga medlcmmar: Wester, K., kommendor; Selander, N. E. F., kommendorkapten. [ Svenska Underoffieersförbundet. Ordf.: Ackerberg, A. E., flaggstyrman, K. F., Sthlm; v. ordf.: Gillners, J. H., fanjunkare, I. 6, Vanersborg kassdr: Lundgren E. styckjunkare i40 $11 Väg- och Vattenbyggnadsklubben. Ordf.: A, 1, sthlm2; sekr,: ~~lli,,, A,, 'sty&j,,nkare, A. 1: Wijnbladh, Fr., ofverste: v. ordf.: Bärnheim, O., sthlm; ófriga ledamöter: Mårtenson, M,, fanjunöfv.-lbjtn.; sekr.: Wernlund, A., kapten. kare, I. 1:s res. stat., Grevturegatan 69, Sthlm; a] Civila Väg- och vattenbyggnadsklubben. gy2>o;'4 J ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ Vax'1o1m; u, " d ~. Sthlm. Ordf.: Vinberg, Sal.; vice ordf.: Wretlind, E. P.; sekr.: Nordgård, K. Stvrelsemedl.: Olsson, Underoffieerssällskauet i Stockholm. J.; Nordendahl, E. Stiftadt Ordf.: Rehnberg, J., K. Göta lifg.; v. ordf.: Möller, O., K. Lifg. till häst; kontrollant: L40 91 b] Svenska ~lekt~ieitetsverksföreningen. I Dahlin. - O. H., K. Flottan: sekreterare: Scherberg. (Stiftad 1903.) ByrA Malmskillnadsg. 54, 2 tr.; tlf K. T, K. Positionsart. reg:tet; kassor: ~jungqvi5, , Styrelse: Ordf : Dahlander, Rob, O. W., K. Fälttelegrafkaren; intendent: Svedén, direktdr; v. ordf.: Decker, Aug., ofvering. och O. E., l i. Lifre2:tets dragoner. Ufriea stvrelseled.: Molin H. M., direktör; sekr.: Rossander, Carl A, Ekholm, A. F.-E., K. sea lifg.; NyquGt, E., K. ofvering.; öfriga ledamoter: Borgqvist, W., ofver- Gota lifg.: Lundgren, K. E., K. Svea art.-reg:te; dir.; Molin, H. M., direktör; Hedin, J., dispon ; ILiedbeck. C. R. A.. K. Svea ingenjörkår: -. Acker- Ericson, Th., dispon.; Hultman, S., direktdr; Ham- I berg, A. E., K. Flottan. marstrand, S., direktör; von Sydow, J., ing.; Tempelman, C. G., ing. 140 PZi Svenska Vattenkraftföreningen. [4105] Sveriges Landstormsföreningacs Centralförbunb (bildadt den 5 juli 1912). Expedition: Hamngatan 28; tlf , Norr Exp.-tid q

5 atad; H. Lilliehbok, ofverstelojtn., Uddevalla; A. Lindahl, distriktslandtmatare, Ulricehamn; H. C. Lorenzen, kamrer, Karpalund; A. Lundmark, bankkamrer, Falun J. F. Lothner, major, Sthlm; D. Föreningar och sällskap. R O. Marks von' Wiirtemberg, frih., ofverste, Kristianstad; S. G. L. Myhrman öfverste, Eksjo; II. F. A. Nauckhoff, bfverstelojtn.. Goteborg; S. O. Nystedt, öfverste, Lund; Th. Quennerstedt, kapten, Soderfors; P. E. Rettig bfverste Gäfle. G Ros, ofverste, Vbio; J. W.' RUnqvis;, Solleftei; E. af Sandeberg, ofverste, Vänersborg; C. A. Sjbgren, ofverste, Sthlm, N. Zetterström, disponent, Ostersund. lill Centralforbundet Bro anslutna 26 landstormsförbund och 151 landstormsföreningar. ( Stoekhelms lokalförening af Svenska Folkskolans Vänner. Ordf.: Johanson, Fritz; v. ordf.: L Föreningen Stockholms Landstormskam- Hedberg, Dkv.; sekr.: Stagnkr, Olof; v. sekr.: rater. Stiftad 23 mars Adr. Stockholm C. Dammberg, Lotten; kassor: Ruiis, Torborg; leda- Styrelse: disponent H. Almström, ordf.; kammar- nloter: Sjoholm, Alfr.; Wahlstmm, Gmta; Granherre, frih. Reinhold Rudbeck, v. ordf.; direktor lund, Gósta; Andersson, Ebon. Robert Ahlin, sekr.; direktör Johan Eklund. kas- (Nytt val i Febr.) sor. Ledam.: grossh. A. Hamnqvist; apotekare C. E Hansson; tjansteman P. Kierkegaard. ( KemJska sällskapet ulgör en sammanslutning af kemister i Stockholm. Sammanträder 2:dra mindag i hvarje minad (okt. -ma]) ä Stockholms Hogskolas larosal n:r 2. Ordf.: prof. H. von Euler; v. ordf.: prof. K. A. Vesterberg; sekr.: docenten fil. dr O. Svanberg. i41 10 al Sloekholms Iärarcsällskap. Ordf.: Mattson, R.: v. ordf. och skattm.: Wahlstrom, B.; sekr.: Ohlson, N. G.; ofriga styrelseledamoter: Koch, C.; Ostergren, O. Stockholms Iäraresallskaps byggnadskommitt6. Ordf.: Edling, E. G.; sekr.: Sjoyall, C.; v. ordf. och kassaforv: Mattson, R.; ofnga ledam.: Hedstrom, J. S.; Lagerqvist, A Stockholms folkskollärareförening. Ordf.: StBlfelt, E.; v. ordf.: Nystedt, Gerda; sekr.: RydBn O., och Lindvall, F.; kassaförvalt.: Johansson. J.: ledamöter: Lundgren, P.; Olsson, Maria. [ Sveriges folkskoilärarinneförbdnd (S. F.) har till ändamil att befrärnia enig samverkan mellan Sveriges folkskollarannnor för tillvaratagand- af pedagogiska och ekonomiska intressen. Centralstyrelse: ordf.: froken Maria Jonsson; l:a sekr.: froken Gerda Nystedt; kassaforv.: froken Hilda Strandberg; 2:a sekr.: fru Nanna Lundh-Eriksson; niedl.: froken Naemi Uddeabeig, Malmö. ken Gerda Nystedt; v ordf.: iroken Maria Olsson; sebi.: froken Ingegeid Palmkr; kassaforvaltarp: fri>ken Hanna Klaeson; fru Maria Hindersson; fröken Frida Harner; fröken Hedvig Rinander; froken Astrid Wickman; froken Emelie Andersson. Suppleanter: froken Maria Andersson, froken Elisabeth Lundberg. [ Svenska döistumläraresänska~et. Bergqvist, J., rektor, Lund; Wallin, J., rektor, Vanersborg; Jungner, E., rektor, Stockholm; Malmlundh, L.. larare, Lund; Svensson, K. J., lärare, Harnösand; Hanson, E., lärare, Stockholm; ~ ~ ~ ~ lärafinna, d d ~ vaxjo. ~, ~ ~ r41 10 bl Sveriges extralärareförenlng. Carl, sekr ; OlsBn, C, kassör; Mattelin, G., Lincentralstyrelse: fil. mag. Herbert Gejrot, ordf., dahl' F. W.; Sund' C.' G. W. +ög. 81; fil. kand. Gabriel Jonsson, v. ordf.; fil. [dl 331 Pennklubben. lic. Herbert Blanche, sekr. fil. mag. Fritz Sten- Lokaladr.: Källaren Freden. fek kassor; samtliga i ~tokholm, samt fil. mag. ordf,. dr ~~d~~~ Osteding; v. ordf.: legations- Axel Almmist, Malm& fil. mag. Birger Brorstrom, Goteborg. ridet fintz Henriksson; sekr : forfattaren Aug. Brunius: klubbm.: intendent G. hl. Silfverstolpe. I Pedagogiska säuskapet. Ordf.: Nordlund, K.; v. ordf.: Lithner, Augusta; sekr.: Lidman, Carl; kassaforvalt.: Aspman Maria; öfriga leda- möter: Svedelius, C.; ~undd, J.; Gödecke, Hillevi. (Nytt styrelseval i febr ) t Sveriges allmänna folkskollirareförening. Ordf.: Lidman, Carl; sekret.: Stalfelt, P. E.; kassafo~v.: Helger, N.; ofriga centralstyrelseledamöter: Biorkman, G.; Borgh P.; Kydkn Varner Nylund, Sven; Jungnell, Algot; Fjellström, Berta>; 01sson, Anna; Lundevail, Elin; Nystedt, Gerda; Pålsson, Karola; Johansson, Anders; Bredberg, Sigrid. [dl 351 Sveriges författareförening. Lokaladr.: ~ l ~ 26, ~ 1 tr, i ~ ~ ~, ordf.: E.; v. ordf.: Stjemstedt, Marika; sekret.: von Konov, U.; skattm.: Freudcnthal, P.; ofriga ledamater: Smith, E.; Zetterstrom, H.; Duse, S. A.; suppleanter: Landquist, J.; Idestrom, A ; ~ ~ ~ d A,; ~ siwertz, ~ a ~ S,; d ~, ~ A. ~ (41361 Sveriges Dramatiska Författares Förening. Styrelse: Ejnar Smith, ordf.; S. A. Duse, v. ordf.; Yngve Hedvall, sekreterare och ombudsman; Otto Hellkvist och Brita von Horn, bfr. styrelseled. donk95pings JURIDISKA BYRA - 1E3 HAMNGATAN I 6

6 8. För kar- eller yrkesintressen. [4137a-415' a Svenska tidnhgsutgifvaretöreningen. man, J. A., vice ordf.; Bidrkman, Axel B. O., Byrå: L Ula Vattug. 24. Styrelse: Pers, And., sekr.; Nyström, Karl, skattmäst.; Häggström, J. ordf.; Ljunglund, Leon., v. ordf.; Hellberg, Alex., A.: Ottenberg, Sven; Söderlund. E. kassaförv.; Ankers, E.; Dehlgren, S.; Llungberg, K..; Bjorck, Em.; Alkman, E.; Sällvin, H.; Gustaf- [d1451 Svenska konstnärernas förening. son, Arv.; sekr.: Hansen, K. ~Koeck. T. U:s an- Konstnirshuset, Snialandsg. 7 Ordf.: Anshelm iionsnamnd: ordf.: Pers, And.; sekr.: Hansen, K. Schultzberg; v. ordf.: Gottfrid Larsson; sekr. o.,roeck. skattmäsi.: Carl Printzeriskold, v. värd f. Konst- I41 37 bl Svenska tidningsutgifvareföreningens arbetsgifvaresektion [A-sektionen). Byrå: Liila Vattug. 24. Styrelse: Dehlgren, S., ordf.; Berghammer, E., v. ordf., Roxendorff, T., kassaforv.; Serrander, T.; Hellman, F.; Jaensson, J.; Lalin, G.; Wijkman, S. Hansen, K. Roeck. Direktor o. sekr.: el Stoekliolmspressens Ekonomiska Förening. Byra: Lilla Vattug. 24. Ordf.: Gronfors, Gust ; v. ordf.: Dehlgren, S.; sekr. ombudsman o. skattm.: Hansen, K. Roeck Svenska Reklamförbnndet. Styrelse: Ordf.: vakant; v. ordf.: dr Nils Geber; sekr.: ing. B. Waeger; bitr. sekr.: reklamchef T. Björklund; skattm.: red. Y. Hedvall; klubbm.: ing. I. Lundkvist; kapten E. Grafstrom; dir. B. Ljungberger; dir. P. Hellberg; hg. B. Travaeus; lojtn. G. Ekshom. F Svenska journalistföreningen. V e r h S t. u t s k.: Ordf.: ~~llk~i~t, O.; v. ordf.: Gustafson, Hj.; sekr.: Hanssoq, S.; kassor: Rosendahl, J. E.; Winqvist, T. F. Cenfralstyrelsen, utom ovanst.: Nilsson, J., Malmö; Swensson, C. O., Norrkoping; Pettersson J., Eskilstuna; Falck, A., Göteborg; Hallberg, Arvid, Falun S t o c k h o l m s k r e t s e n s s t y r e l s e. I Sveriges fartsgsbefalsförenlng. (stiftad 1907.) Hufsudkontor i Stockholm, Skeppsbron tr. Filialkontor i Göteborg, Malmö, Hälsingordf.: H ~ s. v. ~ ordf.: ~ ~ ~ l H.) l ~ ~ borg ~ h och, Sundsvall. Verkst. direktor: Larsson. N. Winqvist, T. F.; kássör: Rosendahl, f. E ; femte P Kassdr: ledamot: Sachs, T. (Nytt val i April.) [41 57) Maskinistföreningen i Stockholm. [ Pressens opinionsnämnd. Ordf.: Kôersner, A., just.-råd; u. ordf.: Fryxell, K. A., gen.-dir.; sekr.: Bjurman, G., fil. dr, adr. Drottningg. 58, 2 tr Sveriges Vänsterpressförening. Bildad 30 juli söker genom möten, diskussioner m. fn. ge styrka och sammanhmning At vänsterpressens arbete. F ö r t r o e n d e r B d: redaktörerna Edv Alkman [ Sveriges mekaniska verkmästareforbund. ~ c t ~ b ordf.; ~ ~ g ~~d~~~, pers, västeras, 'v. ordf.: (Förbundsstyrelsens säte i Stockholm.) Ordförande: Olof Alström, Sundsvall; S. F. D ~ ~ sthlm; I ~ verkmastare ~ ~ ~ Isidor, Svensson, Tomtebog. 30, 1 tr.; E. B. Rinman, Sthlm; Mauritz Hellberg, ~ ~ ~ l sekreterare: ~ t ~ d forvaltare ; Axel Johansson, Varvsg. Axel Johansson, Upsala; S. J. Olofsson, ~ ~ i ~ 10 ta, i 2 ~ tr.; ~ kassor: - verkmästare P. A. Norling, stad; Gustaf Rosén, Umea; Torgny Segerstedt, Svalgrand S, Sundbyberg. Göteborg. Sekreterare och skattm.: Arvid Grundel. - Byra: Regeringsgatan 40, 1 tr., Stockholm C. Tlf [ Frisinnade Preastöreningen, bildad 1904 med uppgift att starta en daghg, helnykter hulvudstndstidnirig samt stödja liknande företag i landsorten. Expedition: Kammakaregatan 27 2 tr.; tlf Styrelse: Bengtsson, S., ordf.; Hult- narshuset; öfriga styrelseledamöter: Fredrik Dahlberg; Carl Johansson; Gottfrid Kallstenius; Herman Lindqvist. Suppleanter: Carl Andersson; Arne ~~116~; carl ~ ~ i t ~ t ~ ~ ~ Konstnärskhibben. Styrelse: Ordf.: Sparre, Louis; v. ordf.: Enblom, R S.; sekret: Ericsson, John; skattm.: Ljungdahl, David. klubbmast.: Lundberg, A.; bisittare: Larsson, hottfr.; ~ l ~ g ~ & ~, ~~~t~ E. Svenska TeaterIörbundet. se [ Kungl. Musikaliska Akademiens ambets- [41681 Publicistklubben. (Salviigränd 3.) Ordf.: mans och lärares förening. ~ ~ ~ V ~ ~ a ~ ~ t ~ f. ~ : f~ i d H s ~ Ordf.: ~ ~, " prof. g " ~ Bror ~ ~ Beckman; ~ ~ sekr.: ~ bibliotekarie ~0th; klubbmäst.: L. Wahlman; bfriga styrelse- F' Hennerbekg' Musik' Akademien' ledamöter: G. HzgerstO1pe Gustaf Stridsberg. [ Angfartygsbefdlhafvaresällskapet. (Stiftadt &r 1857.) Adress: Skeppsbron 20, 1 tr. Ordf.: von Sydow, B. R.; v. ordf.: Rietz, E. M. F - kassaförv.: Rietz E. F.; sekret.: Rietz, E. F. 0friga styrelse- ledam.: Soderström, A.; Engelbrecht, H.: Schollin, C. L.; Larsson, L. I.; Larsson, N. P.; Eggert, E.; Holmer, C.; Carell, A. G.; Grundelius. E. A. (Nya val i Mars.) Angbåtsbefalhafvareföreningen. Sjuk-, begrafnings- och understodsfonder. Ordf.: vakant; v. ordf.: Thorslund, Gunnar; kassaforvaltare: Gustafsson, C. G., Bellmansg. 14; sekr.: Svensson, John: ombudsman: Sandberg, Thure; suppleanter: Pettersson, F. A.: Gordon, Gunnar. (Nytt val i Febr.) Bibliotek och Expedition öppna alla söckendagar kl. 9 f. m.-5 e. m.; lordagar endast 9 f. m,- ' e. m. T1f. 41 Norr l3 53. Styrelse: K. H. Teorell, ordf.: Nils Swedman, v. ordf.; Simon Aström, omb.-man o. skattm.; A. W. Andersson, sekr.; Karl Rudbsck, kassakontr.; Edvin Netterman, ord.-man; 1%. Eriksson; Eskil Jordman; Erik Landqvist och J. A. Sterner. (Nytt val i Febr.) [4159I Trafiktjänstemännens Riksförbund. Ordf.: Petrelius, V., Uppsala; ofriga ledamöter i styrelsen: Björkroh, K., Stockholm; Carls'son, Alfr., Stockholm; Winberg, A., Stockholm; Wilhelmsson, K., Stockholm; Daelander, E., Stockholm; Sandstrom, C. Th., Malmo; Jonsson, Hugo, Stockholm; Olters, B, Goteborg; sekr.: Ingmansson, G., Stockholm, Rörstrandsg. 32, tlf. V. 113J7. 1NDUSTRI:AKTIEBOL VIKING VIKING SKOKR#M OREBRO

7 D. Föreningar och sällskap al Farmaeeutlska inatituteta studentkar. kand., Surbmnnsg. 19, 3 tr., tlf. 808%. s&.: Adr.: Kungstensg. 49. Styrelse. ordf.: Pahlin, J. Gerle, Ragnar, kand., VeterinHrhögskolan h L., Skeppareg. 18, 2 tr., tif ; v. ordf.: Norr 91 96; skattrn.: Byhlén, Erik, kand:, ~irgeri Finnson, N. E., Uplandsg. 86, I tlf. Vasa 90 03; Jarlsg. 131 A, tel. V sekr.: I-Iasselskog, S. A. G., Barnhusg. 4, 4 tr., Styrelseval i April. tlf. Norr 43 52; v. sekr.: Persson, P. M., Hornsg. 89, 2 tr., tif ; skattm.: Bjurling, G. O. Torsg. 4, tr., tlf, klubbmast.: f..[*l 681 Stockholms stads kvinnliga tiänstemans orbund. Styrelse: ordf.: Nilsson Karin, stat. J. A. E., Karlbergsvag. 51, 1 tr., tlf. vasa kont.; v. ordf.: ~ i ~ d ~ ~1'~. ~ i ~ arbetsformedl.: t b! Handelshögskolans i Stoekholm studentkhr. Adr.: Brunkebergstorg 2. Ordf.: Brenning, J.; v.ordf.: Ohrling, P.-O.; sekr. Berggren, H.; v. sekr.: Axelson, H,; skattm,: Zander, V,; klubbmast.: Selmer, N. sekr.: Sjögren Martá halsov -ndn. kassaforv.: ~ ~ ~ stin;, ~ fastighetskont,f l b ~ ~ ledamoter: ~, ~ ~ hm l ~ ~ byggn.-ndn; ~ ~ ~ kl^^^,,, H ~ bost.-formedl.; Flodin, Elsa, hälsov.-ndn; SUPPI.: Barkman, Anna, stadsing.-kont.; Rohlander, Ada, uppb.-verk-; WesterIund, Ebba, fastigh.-kont. [4161 h] Tekniska hö skolans studentksr (adress ~ ~ l h ~ tlf. l l ~ ~ ä styrelse: ~ ~ ~, 0. ~ k i41 ~ 72 ~ bl Moderata - Kvinnoförbundet i Stockholm, man, ~~~i~hill, l)jurgarden; v. ordf.: H. prollius, LinnBgatan 80, 2 tr., tlf Syfte att v-cka ~ i ~ 81; ~ sekr.: é ~ A,, wieslander, ~ ~ 2 och ~ stärka kvinnornas ~ känsla d af ~ ansvar gent l emot ~ 1 tr,; v, sekr.: A. ~ ~ ~ odeng, i ~ ska;tm: l fosterland, ~ ~ hem ~ och ~ samhalle;, bibringa dem kun- T. Werner, Döbelnsg. 87, 3 tr. skap i nationclla och sociala frbgor och lära dem att p& bästa sätt till samhillets gagn bruka de rattigheter, svensk lag gifver dem. Styrelse: ordf : il Veterinärmedicinska föreningen. fr0ken stina ~ ~ 1, v, i ordf,: ~ fni ~ ; ill- Adr.: Kungl. Veterinärhögskolan, berg; 2. v. ordf.: fru Mia Lofgren; sekr : fru Experimentalfältet. Tlf. Norr Estrid Fägersten; kassaforv.: fru Ebba Helldorff. Styrelse: ordf.: Carlin, I., bat.-veterinär, Birger Ufriga medlemmar: froken Ingrid Falk; frolten Jarlsg. 33, tu ; v. ordf.: Lundstrom, Sven, Inger Sundelius; grefviniian Vera Mbrner; froken - - MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN i,,

8 Qbrtmid Fagerberg; fröken Anna Sjbstedr; frbken Henny Helhtrom; fröken Aline Cronhielm; fröken Alice Quensel; fröken Emelie No,rBn; froken Eva Fröberg. 8. För kar- eller yrkesintressen. [ [4196] Stoekholms m&laremxstarelörening. Brunkebergstorg 15, 9-4. Ordf.: Svensson, Pehr; V. ordf.: Gustavsson, Amandus W.; sekret.: MBnssoh, John; kassör: Belin, P.; öfriga styrelseledamöter: Molin Nils. Roll Nilc Bendtz, N. T. Suppl,: Akademiskt bildade kvinnors förening. org giren, Gredrik; ~äiglund, Olof. Styrelse: ordf.: dr Alma Sundquist; v. ordf.: lektor Eva Ramstedt; sekr.: jur. kand. Eliu Rydeberg, Linnbg. 96; fil. kand. ~ b odhner; b ~ fil. dr ~ ~ f i[41 i 971 ~ Stoekholms målaremästares kamratför- Soderberg. ening. Ordf.: RosBn, J. O., Gotg. 22, tlf. Sod Suppi.; fil. dr Ingegerd palme o. fil. mag. seklet: Dahlquist, Georg; kassor: Jakobson, H. Astrid Sturzen-Becker. [41 Q91 Svenska skofabrikantföreningen utan erf Fredrika-Bremer-förbundet, sonlig ansvarighet. Ordf.: Gustafsson, Carl, &re- Klarabergsg. 48, har till syfte att främja den bro; v. ordf.: Holmström, Yngve, Eslöf; öfriga svenska kvinnans intressen. Styrelse: Ordf.: Dyrs- Cervin, Nils, Stockholm; sekreterare o. kassor: sen, L., fru; V. ordf.: widerström, ~ ~ ~ Palme, ~ Alfr.; l i ledamoter: ~ ~ Marcus;, F., Stockholm; dgktor, och Kullgren, Th., froken; sekr.: von borg; Francke, Carl, Halmstad; Andersson, K. Plomgren, I., froken; kassafbmalt.: Stael von Hol- Em., Orebro; Strom, C. G., Kumla; Wallenberg, stein, Mathilda, advokat; Hellstrom L., fru; leda- L. O., Malmö. Suppleanter: Peterson, Maur., moter: Kleman, E., froken; Laurell, S. froken; Sthlm; Olsson, P., Göteborg; Ankjzr, Hugo, Ram-?'horstensson, A., fr6ken, byraföreståndarinna; lösa; Berglund, Gottfr., Orebro. Ombudsman och Tomell, G., fru; ulrich, S., fröken; ~jö~~k, A.. kassaforvaltare: Jonson, F. Vilh., kontor: Drottfru; Borelius, Hilma, docent; Ekman, M., fru: ningg. 34, Stockholm, tlf P:son, Henning, Martha, doktor; Quensel, E., fru, Stenbock, L., grefviuna; Wallerstedt, J., frcjken; [ Stockholms Kapphandlareförening. Ordf.: Oquist, I., fröken. herr Axel Eklund; v. ordf.: dir. Einar Aarsleff; sekr.: herr Otto Fernsuist.

9 C L Svenska tg~ograttörbundet. (Jakobsg 22 A, 1 tr.; tlf , Norr ) Ordf.: agb berg, Hsrald; sekr.: Qvarnström, E.; förtroendeman: Cruse, S; ombudsman: Westerlund, Hugo. 142 l61 Typografförbundets platsanskaffningsbyr9. (Jakobsg. 22 A, 1 tr., tlf. 24 OG, Norr ) Anskaffar kostnadsfritt för boktryckerier behöfliga förmän och arbetare. D. ~örenin~ar och sällskap. L Svenska Bokbindareförbundet. stiftadt Expeditiop Dalagatan 2, 1 tr.; tlf , Nurr Ordf.: K. E. Eriksson, Bengt Ekehjelmsg. 52; ombudsman o. kassör: D. Eriksson, Tomtebog. 9, 2 tr.; bfriga ledamöter: v. ordf.: A. Eriksson; sekr. C. A. Tillbon; AdBle Bengtsberg; H. Schiiler och G. A. Sjoberg. har en behallning af 458,392: - kr. och i pensioner utdelar öfver 13,000: - kr. arligen, samt f. d. stämpelafgifts- eller hallkassan, som har en behallning af 72,516: - kr. F u l l m ä k t i g e: Ordf.: Linderotb John G.; v. ordf.: Almström, Knut. ledamöter:' Backman Axel; Berglöf Erik; Oscar. ~olinder,' E.; Carlson, Fredrik; ~llizt, M.'; Folckér, Gust. G.; Johansson, H.; Lyth, Paul W.; Lundin, E.; Schontal, A. R.; Simonsson, N. M.; Linderoth, C. L; Uberg, 3oh11 E. Sekr.: Hiibner, E. [ Stockholms stads handtverksföreniug. Ordf.: Lindmark, Aug.; v. ordf.: Lund, Josef; ledamöter: Andersson, A. G.; Bergman, H.; Eklund, J. L., kassaförv.; Färngren, John; Jonsson, P., kassakontr.; Nerpin, Tor; Nyström, J. F., vice vardi van Rijswijk, H.; Svensson. Fredr.: Svensson. Gust. F.; Svensson. Per; Wallberg, K. J. suppleanter: Andersson, E.; Jespersson, Sven; R;ngström, H. G.; udberg, E,; Almgren, S., [42191 Sveriges Suftadt Räknar Hedersordf.: John G.; ordf.: Nohrling, Ax., Smedjebacken; v. ordf.: Anderson, S., Ludvika. kassaförv. Anderson, Hans; Burman, O., ~mek; ~rikssoi, E. G.; Lindeberg G Stockholm; Berg Hj. Köping; af betyg och belöningsmedaljer LihrBn, Al\., &lmköping; wetterstiand, i., Malmo. af före?sade arbetsprof lanmälan of-eningens expedition, oppen kl. 12-2) sainman Urmakaresocieteten t Stockholm. Stiftad träder skyr-sen. tredje fredagen i hvar mknad i ar Rä'knar 37 ledamöter. Ordf.: Linderoth, Handtverksforeningens lokal. Brunkebergsg. 3. John G.; v. ordf.: Lundbom, Joh.; sekret.: Eriksson. E. G.; skattmäst.: Jurlander, O.; ledamöter: r Svenska patentombudsföreningen. Smi- Lindeberg, G.: Andersson, H.; suppleant: Linde- landsgatan 20. Ordf : Boman, Wald.; v. ordf.: roth, C. L. Sundholm, C. T.; sekret. och kassaforv.; Astrom, F.; ofriga ledamöter: Albihn, H. F.; Edberg, [42261 Sveriges Fastighetsägareförbund. John; Hagelin, Aug.; Ohlsson, H. B.; Rutbäck, A.; St~relse: byggmästare Joh:s Lundahl, Malmö; Wawrinsky, Th.; Zacco, K. Y.; Aström, F.; Isbyggmistare Ernst Hakansson, Malmo; grosshand- fält, G. lare H. Kunze, Göteborg; arkitekt Wilh. Klemming, Stockholm; major G. Svedlund, Gefle; gross Boktryckareföreningen. Svenska. handlare W. PetzBn, Roras; öfverstelöjtnant C. A. Ordf.: Wald. Zachrisson; verkst. dir.: Bo Löf- Nyström, Stockholm; advokat John Dondorff, gren. Af&. Boktryckarekammaren: ordf.: E. 01- Stockholm. denburg. Expedition: Lilla Vatt~g. 24. [42271 Stockholms Fastighetsegareförening. i Svenska bokförläggareföreniugen. (Kontor. 53 Icontorstid Carleson' v' ordf.: Wahlström, P. Norr ) Ordf'.: ökerstelöjtn. C: A. ~Atrbm! ledamot: Geber, N.; sekr.: Barre, B.; kassa- v. ordf.: byagnadsing. Henrik Hallström; sekr,. förvaltare: ~ ~ 1. A. ~ ~ i ~ advokat John Dondorif. Styrelseledamöter: arkitekt Wilh. Iilemmina; ing. Percy H:son Tham; Svenska BokhandIareCreningen. Regebyggmäst. R. Bengtsson; stadsingenjör Gust. Hult- ringsgatan g. Styrelse: ordf.: Norblad, Lennart; ordf.: Arweson, Oscar; sekr.: Gustafsson, Hj.; "kn,. k,","!'.& "fhol$ii~~~~or~~ba,"k'$~ assaförv.: Swanlund, Gottfr.; Schedin, Albert. Folke v. Celsing. Ombudsman: Lindner, Albert, advokat Svenska Egendomsmäklare-Föreningen. styrelseledamöter: arlcit. ~ ~ w i ~ ~ h ~ (42441 l Svenska l bokhandelsmedhiälpareföreniu- ~ ~ ~ ~ ordf.; konsul John Burman, v. advokat Ben. Kl. N. Kyrkog tr. Ordf.: Siöwall, P.; E ~ ~ sekr.; ~ dir. ~ ~f,.. ~ Ö ~ i ~ k, l kassa- ~ ~ v. ~ ordf.: ~ ~ Boman,, H.; sekr.: Hakansson, F.; skattm.: förv.; grefve Carl Mörner; alla i ~to,-khol~; dir. Hilton, C.; ledamöter: Ncrdin, R.; Nygren, Elsa; 0. ~ ~ ~ ~ l ~ styrelsesuppleanter: ~ o ; ~ k disp. bibliotekarie: ~ Lundcqvist, ~ H.; förestandare, för bok- A. E. Larsson, Stockholm, och krigsdomare John ~ P P ~ Y Hannelius, ~ ~ ~ H. ~ ~ ~ ~ Y Aström, Upsala. Revisorer: dir. 0. Swan; dir. G. A. Nicander, Stockholm, och dir. Anton ~ i ~ d - r42 G] svenska Pappershandlareföreningen. gren, Urebro. Revisorswppleanter: agronom Fred- Riksorganisationen. rik Eriksson, Enkbping, och grossh'andl. C. G. Ordf.: Albin Linde, hlalmö; v. ordf.: Albin Lovkn, Stockholm. Krook, Karlskrona. J"Ti%l?g: Utg' O' [42301 Svenska egendomsmäklareföreningens Stoekholmskrets. Ordf.: Burman, John; sekr.: d s m a n: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~ 1 ~, k Niklason, Efr.; kassafom.: Larsson, A. E.! Swan, ~ 1 N., ~~~k~~~~~ 34. ~lf, 308 0,. Q.; suppleanter: Lindeberg, G. H. o. Nicander, G. A ; revisorssuppleant: NilsBn, O. - Meddelaa- [42461 Svenska Pappershandlareföreningen. den till kretsen sändas till ordfbranden, konsul J. Stockholmskretsen. Burman. Styrelse: ordf.: Carl D. Berglin; v. ordf.: Arv. Lidberg; kassor o. sekr.: L. J. W. Ullholm; John t42321 Stockholms fabriksförening. I denna äga och Henning ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ fabriksidkare i Stockholm och omnejd inga mot arsafgift af 10 kr. Föreningen har egna till- [42471 Svenska Bankmannaforeningen. girigar af 34,618: - kr. och forvaltar fabriksfattig- Centralstyrelse: Halldau, N.. ordf.; Göthman, O., kassan (särskild direktion af 8 rnedlemma&somo. Lindeberg, K. R., v. ordf.; Arnheim, Selma; JONKOPINUSS JUIR'IDISKA BYRA II_. *- I 6 HAMNGATAN 1 6

10 8. För k%r- eijer yrkesintressen.

11 D. Föreningar' och sallskap. r Speeeri- och Viktualiehandels-Expedit- Hulting, Hj., dispon., municipalstám:ns ordf., Herrföreningen. Stiftad Tillika sjuk- och begraf-'ljunga ~ i ~ ~ ~ k i t ~ d~ ~~l~~ h : ~ l fil. ~ kand. ningskassa. Styrelse: Tornberg, Chr., ordf.: Nils- sekr: 'Karlson Henning fil. kand., l. o. hofrätts! son, Gustaf, v. ordf.; Ede, Paul, sekret, tlf. Vasa nc,t.;'2:dre se&.: Lindhl E ; Ifwer, Carl, kassor, tlf ; Andersson, Ivar, v. sekret bl Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. (Nytt val i Febr.) Stadshuset, Handtverliareg. 1, 3 tr. Styrelse for 1923: Meurling, C., borgarråd, ordf.; Bergstrom, John, Stockholms Matvaruhandlareförening, Karlbergsvagen 55. b Ordf.: Löfquist. Adolf; v. ordf.: Andersson, C A.; sekr.: A. Moller; kassor: Wallenberg, Axel, kassor; Bengtson, S.; ledamöter: Berglind, Emil; Skans, G. [ StoCkhohns Glas-, Porslins- Belysnings. handlareförening. Ordf.: Cederlor, Axel; skattmast.: Andersson, Aug.; sekr.: Odin, S. J Revisor-Samfundet Svenska stiftad( i 1899 för åväiabringande af skidlig. yrkesmässig och tillforlitlig revision samt sammanslutning, Utbildning och understöd'af kmskapsforerare och revisorer. 89 ledamoter, Kansli: Hornsg. 1, 3 tr.; ex&-tid 9-12, 1-4. tlf Styrelsens ordf.: Bagge, G. A., pro- Hedersledamöter. fessor, stadsfu1lm.s 2.e v. ordf.; v. ordf.: Ewer- Munthe, Ake W:son, rektor, ~ ~ petters- lof, ~ K. G., ~ rådinan; ledamoter: ~ Graneli, ~ W., i civil- ~ son, F. E., landshofding, Jönköping; save, T., f.d. lektor, Stockholm; Tenow? Chr., generaldirektor, Stockholm; Moll, Victor, riksg&ldsfullmäkt., stockholm. Styrelse: Brusewitz, E., mawr, ordf.; Collin, G., krigs- domare, v. ordf.; Laftman, T. marinintendent sekreterare; Enell, Em., direktor.' G, direk: tor; Jenning, Aug., direktor; Lindpren, H, direktor [ Aktiebolaget Sveriges allmänna revisionsbyra. (Vasagatan 5, 4 tr.; tlf ; Norr 9 98.) stp relse: ordf.: Sandberg, G. Fr.; v. ordf.: Tenow Chr. L.: May, John; Berg, John; verkst. dir.: Nissvandt, Sven. Ekonomiska m. fl. sammanslutningar. Institutet för bekämpande af mutor och bestickning, se [ Svenska arbetsgifvareföreningen, se [ Svenska Bankföreningen, se [ Svenska JQrnvägsföreningen. se [ Sveriges Industriförbund, se Sveriges maskinindnstriföreuing, se [ Sveriges exportförening, se [ Sveriges köpmannaförbund, se [ Sveriges allmänna sjöfartsförening, se [26 22). Sveriges allmänna köpmannaförening, se!s Stockholms grosshandelssoeietet, se Stockholms handelskammare, se a]. Stockholms köpmannaförening. se [ svenska stadsförbundet. ~~~~~~~t~~ 1, 5 tr. Kommunala centralbyrans exped.-tid 10-4, tlf 13349, Styrelsens ordf.: Borgström, A,, justitier&d; v. ordf.: cederborg, ~ l l f. ~ ~, [ Svenska ~egelförsällningsorga~isaf~oners man, stadsfullm:s ordf., Stockholm. Ofega sty- Centralförbund. Kungsg. 66. Verkst. dir. Lauritz relsemedl.: Karlsson, K. G, grosshandl., Göteborg; k"dersson, tlf Wehtje, E., v. haradshöfding, stadsfullmäktiges v. ordf., Malmö; Swartling, Ivar, disp., stads Sveriges Metallmanufakturförening viii fu1lm:s ordf., Norrkoping; Johansson, Carl, riks- Bstadkomma samverkan mellan företag inom medagsman, stadsfullm:~ ordf., Hälsingborg; Sqhnei- tallmanufakturen. der, V., borgmästare, Urebro; Larsson, Viktor, Styrelse: Generalkonsul J. Sachs, Sthlm, ordf.; riksgäldsfullmäktig, stadsfullm:~ V 0rdffisteras;diktor E. Sievert, Sundbyberg, v. ordf.: ingen- 8.-B.SVENSKAMETALLVERKEM civ -ing., vice ordf.; E ~ ~ G. ~ E., H, kapten, sekr.; Wendt, I., civ.-ing. Ewald S. stadsing. Zacco, C. y., byggnadschej; west~olm: s, suppl.: Petterson, K., kapten; Edlund, G., kapten; petterson, J., stadsingenjor. [42 c] Svenska Städemas Förhandlingsorganisation. Stiftad \1920 som sammanslutning mellan svenska stader, kopingar oci~ n~unicipalsamhallen för tillvaratagande av deras Intressen i frågor, om vdka forhandlas med hos dem anstallda arbetare, och åstadkommande av en hela landet omfattande 0rdnin0 i arbetsavtalen. ingeniör; JanzBn, G. A, förtroendeman; Scllön, P. M. E, bfveringenior; Silfverstolpe, D. O. hl., maskindir.; Zacco, C Y., byggnadschef; sekreterare, Wallin, K. H. A. Forhandlingsdelegation: ordf.: Bagge, G. A., professor, stadsfiillm:~ 2:e vice ordf.; ledamoter: Brundin, G. R. V., ofverpostmastare; Ewerlof, K. G., rådman; Janzén, G. A., fortroendeman; Schön, P. M. E., ofveringenior; Silfverstolpe, D. O. II., maskindirektör; tikerman, G. R. J., generalmajor, borgarrad Sveriska pappersbruksföreningen. Stiftad 1898: sammanträder minst 2 ggr Arligen i Sthlm. Styrelse: ordf.: Sandels, C., kapten, Mariestad; v. ordf.: Smärt, B., Nykvarn. Styrelsemedlemmar: Berglund, A. L., Bredsjö; Diedrichs, H., Bergslaget, Stockholm; Malmros, C. J., Klippan; Skeppstcdt A. Jönköping; Wahren. C, Norrkoping; suppi.: ~ildt, O., Munkedal; Myhrman, A. W., Gemla; verkst. dir.: Jahn, Fredr., fil. lic.; foreningens adr.: Stockholm, Hofslagareg. 3; tlf 87 00, f Svenska Fondhandlareföreningen. Stiftad den 15 dec för att vara en sammanslutning rnellaii Svrriges fondhandlare for tillvaratagande af gemensamma intressen. Styrelse: Indebetou, G., ordf.; Wigstrand, Es., vice ordf.; OlBn, O., sekr.; RydBn, E., skattm.; Lindström, Y.; Kahm, G.; Rooth, I. Fdreningens adr.: Stortorget (Xyval i Mars). 1 tr. f Sveriges Tegelindustriförening, Kungsg. 66. Ordf.: generalmajor P. A. Bergenzaun; arbetsutskottet: direktör G. Wulf; disponent A. V. Sta- 'up; disponent L. Andersson; sekr.: Lauritz Anders-.O"; tlf. MASTERSAMU ELSGATAN 22 seannonsdsid.27.

12 1 jör E. Eworth, Stockholm; direktör Aug. Stälberg, Eskilstuna; bruksdisponent Lage kssn Westerberg, Gusum. Ombudsman: ingenjör B. Traneus. Byri: Malmtorgsgatan 10; telegramadress: metall in dust ria; tlf: namnanrop: ~Industriförbundeta Svenska smörnoteringen, inrättad 1896 med anslag fran hushällningssällskapen och Svensk1 smörprofningarna för att pi grund af rapporter frin England och Svenska smörprisstatistiken notera pris for l:a klassens exportsmör till norm för mejeriernas mjölklikvider. Noteringskommittdn 8. För kar- eller yrkesiiitressen. [ i berg; E. G. Eriksson. Suppleanter: Aug. Herlenius, H. E. Hammarberg och B. Reuterskiöld. Verkst. dir.: Otto Hellstroin. [43001 Svenska föreningen för kylteknik. Expedition i Strangnas; tlf. 28. Stift maj. Andamäl: Att tillvarataga kyltekniken; intressen, tillgodose dess utveckling i vetenskapligt och industrient hänseende shrskildt befordra dess användning för jordbrukets, handelns, industriens och hemmens bchof. FGrenlngen af heders-, ständiga af Svenska smörprofningarnas forvaltoch ordinarie medlemmar. Ständigt medlemskap vinnes genom skänkandet af ett kapital af nir,gsntskott, G6teborg, ordf.: Hamilton, A., He- minst femhundra kronor. Ordinarie medlemskap densberg. utsedd af landtbrnksstyrelsens chef: Lundblad, F,emingg, 73, exhälles under stadgade villkor af välfrejdade pertr, soner samt myndigheter, anstalter, föreningar och Svenska smörnoteringen sättes hvarje torsdag kl 12 midd. firmor, hvilka "ilja befordra foreningens indam&]. Arsafgift 10 kr. och for inom kyltekniska omridet svenska stenkolsimport~rernas förening. affarsmässigt intresserad 25 kr. Ordinarie samordinarie ledamoter i ordf,: wald. manträde hilles ärligen vanligen i samband med Beiler, Stockholm; v. ordf.: G. Lavbn, Stockholm; Iandtbruksveckan pä plats och tid som. af sty- E. &in, E. ~ ~ ~ öb t ~ K. ~ b ~ ~ i relsen ~ ~ ; ~ bestämmes. ~, - Styrelsen bestir af minst sex berg, Norrkoping; J. F,.. sundberg, ~efl~; R. höpst tolf medlemmar.. Föreningens organ är wilton stockholm; G. sylvbn, ~ ~ ~ ~ F. f ~V5ra i ~ livsmedel, l ~ ; ekonomisk revy, organ för kylweijdljng, ateborg. R. ~ ~ ~ d ~ J. b il- 1 teknik ~ ~ och ~ ~ livsmedelsindustri^ ~. med fbreningens lerström ~~l~i~~~,,'~~. F,., Sch;n sekreterare som utgifvare. Vära livsmedel utkom- Fr. ~oaberg, Gotebor>g; And. ~miih, stockhalm: Th. Alpen, Goteborg. m~n~,dlto~ ~~~~1 o ~ t ~ ~ 2 2 hvaribland : Suppleanter i styrelsen: R. Båge, Stockholm; af rikets hushmningssällskap. Ch. Liljevahl, Stockholm; R. Hain, i,falmo; A S t Y r e l s e (säte strängnas): G. ~eufvhn, ~ ~ stockhalm; R. ~ ~ h Norrkoping; l ~, carl dircktör, Stockholm, ordf.; i H. Duse, direktor, ~ ~ ~ ~ s d h ~ C. l Folke ~ ~ A. Stockholm, ~ vice ~ ordf.; ~ T.Andersson ~ (se nedan);. Holmstro~, ~ ~ ~ ~ ~ Maimo; ~ ~ F. Benzinger, ~ r konsul, ; ~ Stockholm; ; Dan Broström, H. sanne, uddevalla; A. ~ i ~ ~ G~ lö l, ~ G, ~ skeppsredare, ~ ~ ~ Goteborg; ~ ; A. Granholm, generaldi- ~ ~ ~ ~ ~ F. ~ l sylvan, ~ ~ ~ ~ ~ d l ; ~ i rektör, i ~ Stockholm; ~ b E. ~ Hubendick, ~ ~ ; professor, ~ Stock- ~ H. ~ ~ ~ G ~ Ö ~ ~~~l l~ ~ i ~ ~ ~, ~ Göteborg. ~ ; ~ holm; M. d Sandeborg, ~ slakthusdirektör, ~ Stockholm; ~ ~ N. M. Simonsson, direktor, Stockholm. [4294 a] Svenska trävaruexportföreningen. Verk- S e k r e t e r a r e: Dr Thor Andersson, Strängställande utskott: Herlenius, Aug., ordf.; Enhör- nas (Uppg. ej ink.) ning, E. A., V. ordf.; Tham J:r, V.; Mannerheim, J., frih.; Malmström, E.; Ekman, J. L.; Francke ha 02 al Sveriges pomologiska förening. ordf.: otta; suppl,: N ~ Lennart; ~ Kempe, ~ ~ Hegardt, ~ H., ryttmistare; ~ ~ sekr. Grben,, J., adr. Boman, S.; verkst. dir.: Berg, Carl. Kontor: Arsenalsg. 8 C, 2 tr., tlf [4302 b3 Stockholms trädgårdsodlareförbund. (Nytt val i Mars.) (Postadress jilfsjo.) Sammanträder tredje sönda- [4294 b] svenska propsexpurtörernas förening. gen i min. an.-am., okt.-dec. i Kungl. Landt- ~ ~ 8 C, 2 tr., tlf. ~ styrelse: ~ W. ~ Pehrsson, l bruksakademien, ~ ~ Mästersamuelsg., 47. Inträdesaf- ~ ~ ordf.; l G ~ ~ Lundberg, ~ ~. Goteborg,, v. ordf., gift 1 kr., arsafgift 3 kr. Styrelse: Söderberg Nils. C. Wilh. Kalmar; Bertil Kjellström, ordf ; Blomqvist, Edvin, sekreterare; ~kerberg, salsiker; L~~~~~~ Petersson, J. A. Karl, kassor; Nilsson, Chr., bibliotekarie, samt Suridin, sekr. Liljevall, Frans (Nyval i Januari). (Nytt val i Febr.) 142 Stockholms trävaruhandelsförening. Adress: i Stockholms Haudelsträdg~rdsm~gt~e~6~ E Wall, Norrtullsvagen E. ening. (Postadr. Hässelby.Villastad.) Ordinarie Wall, ordf,; Ragnar Wikander, v, ordf,; sammanträden i febr., iuh och nov. Arsafgift Gosta Olsson, Gunnar Malmqvist; Theo- 10 kr. Styrelse: Eriksson, Eg., ordf.; Larsson, dor Wiklund. Styrelsesuppleanter: Werner Nord- Karl sekr.; Landberg, Alb., kassor; Andersson, E. 6,; ~ i G. ~ ~ ~ ~ i ~ k ~ ~ ~ ~ ~ i ik~ strom; Theodor Ericsson. Sekreterare: Leonard Malmqvist. Eg.; ~ ~ ~ A~~,; d Andersson, b ~ E. ~ G.; ~ ~, ~ Aug Svenska Cellulosaföreningen. Styrelse: ch,.. Storjohann, ordf.; E, MalmstrOm, v. ordf,; i43041 Stockholms Gartmrsällskap. Riddarhus- H. Hanngren Aug. Herlenius. L. Lbf. S Boman. torget 8, n. b. Ordf.: Lind, G.; v. ordf.: Andersson, V. Tham; H. A. Th, gedberg. \e;kst. dir,; Wilh.; sekret.: Gréen, J. G.; v. sekret.: Nylof, T. Lundgren, Kontor: Arsenalsg. 8 C, 2 tr. Karl, skattm.: Hammarberg, M.; v. skattniäsl.: Lonnqvist, Emil; bibliotekarie: Florin, C. L.; Y. [42971 Svenska trämasseföreningen. Styrelse: Larsson, Chr. Storjohann, ordf.; J. L. Ekman, v. ordf.; E. (Nytt val i Febr.) G. Eriksson; A. Unander-Scharin; H. A. Carrick; [43061 Stockholms tobaksodlareföreninp. SY- S. Pählson; G. Sundblad. Verkst. dir.: T. Lund- relse: ordf.: Bjorn, Evert; skattm : Johansson, F. gren. Kontor: Arsenalsg. 8 C, 2 tr. G., Rosenlundsg. 4; tlf. Söder 30332; sekr.: Hag- L42981 Sågverksförbundet. Styrelse: E. A. Enlund' Iinut' hörning, ordf.; J. Mannerheim, v. ordf.; E. F. [4308! Landsföreningen för Sveriges Tobaks- Sorensen; J. L. Ekman; Robert Strand; G. Thun- handlare. Malmtorgsgatan 6. - Styrelse: W. Sten- THUL~ SKANDINAVIENS STÖRSTA LIFFORSÄKRINGSBOLAO Vinst till de försäkrade 1922 : Over 2,117,000 kronor.

13 [43a D. Föreningar och sällskap. berii, ordf.; AX. Söderstrom, 'v. ordf.; K. H. J. torinna; Grafström, Hj., sekreterare i öfverstht- Svensson, skattm.; G. Vogel sekr.; H. Ostr6m. hallareämbetet; suppleanter: Afzelius, G., kammarsamtliga i Stockholm; T. ~tiberg, Göteborg, och rattsråd, Hultquist, G., stadsing.; Styrman, G., H. Karneii, Jönköping. dir.; revisorer: Wikstrom, A., grossh.; Grundberg, f43 M)] Svenska ~ ~ b ~ pörenilg. k E. ~ A., grossh.; ~ Bolldén, ~ ~ P. A., ~ forste ~ byråinspek- ~ ~ Malmtorgsgatan 6. Styrelse: W. stenberij, ordf,, to'; revisorssu~~leanter: Lehman, M., revisor; H. tlström; Ernst Olsson; samtliga i Stockholm; C. G', prakt. läkare. T. Stiberg, Goteborg, och Alfr. Lindahl, Malmo. [4320 d] Ustgöta gille. [ Aktiebolaget Sleipner. Ordf.: Swartz, Carl, universitetskansler. S t Y r e 1 s e: ordforande: Kolmodin, Axel, bankdirektör; verkställande direktor Granholm H.. h2pigj, dir ; ~ ~,~d~rff, ~ ~ advokat; h ~ 'Hjort,, Cari, di- kand.; Hallendorff, Carl, professor; ~oibeck, Axel, rektor; &'ilson, il^, byggmastare. suppleanter: kamrer; Nylander, Erik? dir.; Hags'röm?" C. F., generalkonsul, och Svensson, Carl J, sjokapten T j ä n s t e m ä n: Hjort, Carl, direktdr; kassarer: Eriksson. S. och Johanson John; bokhällare: Vixell, Folke; Wailkn, Fritioof. i Fastighetsaktiebolaget Fataburen (Nybrogatan 50.) Styrelse: Forssell A., fr; ordf., Raphael, C., fru; Lombard, L., &u; sandström, H., fröken; Tibell, A., fraen. 143 t41 Bostadsaktiebolaget Vanadislunden (Frejg 29) Styrelse: ordf.: Dickson Robert f öfver- ståth.; Alexanderson, Carl; Nihrman A. w.; bardt, Carl; Sterky, C. E. Th., sjogren, J. Se-!43W Nya Aktiebalaget Tivoli. Styrelse: Ordförande: Lidforss, E.: verkst. dir.: Ostberg. Cust.; kassakontrollant: Juhlin-Dannfelt. C Stockholms Nya Sparvägsaktiebolag i likvidation. Likyidatorer äro: Walden, W., dir.; Holmstrom. J.. ing. I Timmermansorden. (Eriksberg vid Roslagstorg.) (Jrdens Drätsel Direktorium. Ordförande: Ordens generalguvernör och stormästare. De la Gardie, J. C., grefve. Vice ordförande: Ordens vice generalguvernör, Lewenhaupt, A. L. C.. grefve. Ledamoter: Lundroth, E.; Silén, Wilh.; Gran- Svensk-tyska föreningen, se [ holm, H.; ~ d ~ ~ M.; l L l, ~ C, H.; Ulff, ~ G, ~ Sverige+AmeFil[a ~ Stiftelsen, ~ se ~ ~, Ordens kassadirektor: Silkn, wi1h.i Eriksbergs- [43 23 a] Tyska Sällskapet (Dentsehe Gesellsehaitl. parken t. Styrelse: ordf : Dieckelman, F., dir.; v. ordf.: Läkare: Asplund. M., Drottningg. 59. Vice vara för Ordens egendomar: Lundroth, E.. Eriksbergsparken 1. Timmermansordens hem Nya Eriksberg. st i och I43 20 a1 Sillskapet. Ordf.: Rosenblad, C.: v. ordf.: Ekelund, D.; kassadir.: Loven, E.; sekr.: Olander, E.; bibliotekarie: Usterlöf, A: verkst. dir.: Astraild, A.; jourhafrandc direktirer: von Platen, A.; von Rosen, G.; öfriga ledamöter: Cederborg, A..; Edelstam, A; Fleming, H.; Lagrelius, A.; Levin, A.; Lindberg, H. [4320 bl Reisinge Gille. Stiftadt Styrelse: Ordf.: Belfrage, K., borsdirektor; v, ordf.: ~id~ik-, son, G., doktor; sekr.: Genberg, K. A., ofverste; ~as,-h. H., ing,; klubbmästare: well-~li,menthal, doktofinna; suppleanter: blom, D., fil. mag.; Helin, F.; Cedergren, Tore; Estberg, F., kamrer. Postadress ofverste K. A. Genberg, Högbergsgatan 46 A. [4320 e] Norrlands Gille. Stiftadt Styrelse: Ordf.: Palmgren, H., regeringsrid; v. ordf.: Huss, G., generaldirektör; sekr.: Wikstrom, E., t. f. krigshofrättsrad; skattmästare: Grape, E., t. f. ofver- krigsfiskal; klubbmästare: Hultman, G., kanslisekreterare: bfriga styilelsemedl.: Cygnzus, A., kammarrättsrad;, Gawell-Blumbnthal, Ida, dok- donkbpzimgs ~ k ~ ~ ~ d, h ~ f ~ Wigart, Gustaf, grosshandl.; [4320 e] Föreningen Linköpingspojkarne. (Stiftad den 31 maj 1920.) Ordf.: Westman, K. G., prof,, f. d, statsrad; v. ordf.: Shorngren, K.,.- forsäkringsdirektor; sekr.: Stjernspets, A., banktjansteman; kassaforv.: Seedoff, A., fabriksförvaltare; Almqvist, A., byråchef; Aurelius, B., komminister; Cronvall, P., jur. kand., 2:a kams sekr.; Meurling, C., borgarråd; Norbeck, A., kamrer. [ Sällskapet Wänskaps-Förbundet. (W. F.) stiftadt 1865 (ordenssä~skap), sammanträder i Coldinuordens lokal, Piperska muren, Scheeleg. 12, 1 tr., kl. 7 e. m. tv% ggr hvarje månad, under manaderna okt.-april. l:e ordf.: Cederlöf Axeb 2:e ordf.: Odin, S. J.; sekr.; Nybom, jean: skatt- mist.: Osterberg, Gust.; ceremonimäst.: Olsson,.Aug. [43 221»GutnaliaiP,,Gotlands Förening. Styrelse: Ordf.: Adolf Florin; v. ordf.: Axel Bohlin; sekr : Torsten Eklund; skattmäst.: Hj. Olsson; fru Eklund. Svensk-amerikanska ~ällskapet. se Sve"sk-engelslra föreningen, Se [ Svensk-japanska sällskapet, se [ Facklam, H., dir.; sekr.: Jacobi, F. A. \V., grossh.; kassaförv.: Munding, H.;ceremonimäst.: Behrens, W. [G 23 b] adeutsehe Gesellsehaft Colcordia.~ Stiftadt 1851 för att sammanföra tysktalande och främja sällskapslifvet mellan dein. Klubblokal Hotell Kronprinsen. Sammankomster fredagar kl. 6 e. m. fran l okt.-30 april. Postadr. Box 205, Sthlm. Ordf.: Chelius, G., bokforlaggare; v. brdf.: Held, Fritz, direktor; sekr.: Hauschildt, J., grossh.; skattm.: Ellisat, M., direktor; l:e klubbmäst.: Grenzdörfer, H.; 2:e klubbmast.: Fryckstrand Henric Deutseher Ftauenbund. styrelse: ordf.: ' fru H1ldegard Be*h01d; v. fru Martha Schumburg; sekret.: fru Margarete Bergman; kassaforv.: fru Frances Grass; vardinnor: fru Luise fru Kathe SjogreT'. [43.27] Sällskapet P. b' (Pastor Konfirmandforbund.) Stiftades ar 1904 af framlidne pastor Karl Gasslander. Har till uppgift att åstadkomma ett godt kamratskap bland sina med1. samt hojande av deras intellektuella ställning. Adr.: Västmannag. 27, 3 tr. o. g., herrs J. Holm. Ordf.: John Holm, fabrikor; v. ordf.: Gust. Wiman, snickarmast.; sekr.: Gust. Lennert; kassör: Runo Linde; ledamöter: Alcor Bauer, tjänstem.; Greta Holm. froken; Albin Wahlberg, målarmäst. JURIDISKA BYRA 1B HAMNGATAN IS

14 a] Föreningen 1848 Irs män. Stiftad ledamöter. Ordf.: Linderoth John G. V. ordf: hleethz,' J. F. F. Sekret.: Algren, Tönnes. Skattmäst.: Nyström, I. F.; Janzon, A. l43 28 bl 1850 Irs mäns stiftelse. Ordf.: Johansson, A. J.; sekr.: Klingbom Oscar, kassaförv.: Sundblad, W.; ledam : Beriendahl, Tom; Wetterström, W. L43 28 el Föreningen 1852 års män. Postadress: Riddareg. 51. Sturelse: ordf.: Lagercrantz, +cques. kapten, V. ordf.: Brolen, Harald, bruksdisponent; klubbmast.: Woliin, Birger, grossh.; skattmastare: Anderson. Leonhard, direktör; sekret.: Bergstrand, Rob.. kamrer. i43 29 a] Föreningen 1853 års män. Ordf.: Jacobsson, H., hamnkapten; v. ordf,: Lindström, K.; sekr. o.kassör: Dehn, C. A. kamrer; klubbmäst.: Simon, D. A., grossh.; john, kapten, o. Lundbrrgh, H., grossh b3 Föreningen 1854 års män. Stiftad Styrelse: ordf.: Rosenblad, C.; v. ordf.: Berentreutz, Gustaf; sekr.: Krook, Anders; skattm.: Wancke, Folke; ledamot: Humble, Adolf; UPPlemter: Sandberg, Edvard; Genberg, A. G e] Föreningen 1867 års män. Stiftad den 20 november Förtmendenämnd: Rosengrh C., ordf.; Iiorngren, Gust.; v.. ordf.; Edberg, Joh., skattm.; Thorsell, Aug. Fnestedt, Rob., sekr., adr.: GrOndal, Liljeholm~&. r43 29 dl Föreningen 1858 åra män. Postadr.: Lidingö villastad; tlf. Lidingön Styrelse: amiral W. Dyrssen, ordf.; redaktor H. Sohlman, v.. ordf.; major H. Henriques, sekr.; frih. M. Hermelin, v.. sekr.; direktör J. Jacobsson, skattm.; grossh. F. Lidell, v. skattm.; konsul C. ~ ~ b b ~ C, ~ F. svala; ~ ; 6fvenngenior F. T. Rooth. 8. För k%r- ellei yrkesintressen. [4328a-43 SO i] (43 29 e] Föreningen rs män. Styrelse: Sahlin, Mauritz, landshofding ordf.; Enström, Axel F.; Themptander, H.; Falk, Erik; Thiel, Arthur, grosshandlare; v. ordf.: ~iidstrom, revisorer: Ostrom, Hugo F.; Dahlman, ~igurd:' Rob., taxeringskommissarie, sekr.; Molin, Nils, dir., skattm.; Jansson, Carl, bankdir., v. skattmäst.; Ekström, Arthur, kommendor; May, John gene- raldir.; Kronlund, Georg, härad~höfdin~;' Bergman, William, generalmajor. ~ ~ ~jb~~k, ostar, ~ i ~ j ~ ~ ~ b k Styrelse: ~ ~ ~ ~ ordf.: h, Meurling, ~ ~ Karl; v. ordf.: : San- Gust., direktör. er, Karl; sekr.: Wahlgren, Axel; kassaförv,~ Osterman, Ivar; kassakontr.: Lauritzen, Holger; Föreningen 1861 års män. klubbmäst.: Lindahl, J. S.; Stomberg, Evald; Gron-, Ordf.:, Jalin, Julius; ordf.:.~ey-aberg, Karl; vall, Tore; Fröderström, Haraid; LiuJström, C. G : sekr.: Lindgren, Hakan, Kammakareg. 38; Horngren, C. G.; styrelsesuppleanter: Stälhand, Gronfors, Gust.; ~typ&~l~d~m.: Wirström, ~ ~ J.; ~ Virgin, l Eric; ; Fellenius, W.; Boström, C. G; Vougt, C. F. Klint, John A.; revisorer: Rissler G: Ramstedt, E43 30 al Föreningen 1866 Hrs män. Postadr.: Sköldungag. 2, Sthlm O. Styrelse: Palmgren, Herman, ordf.; Sandström, C43 30 il Föreningen 1878 ars mäti. G., v. ordf.; Hägglöf, R., sekr.; Palmquist, Per, Stiftad den 16 maj skattm.; Björnstrbm, J.; Henriin, E.: Olden- burg, U.; Qlip, C. 0.; von Rosen, R. Suppleanter:. v. Oelreich, A.; Lönnberg, E: Nilsson R. Revisorer: Bäckström, W.; ~ector: If.; sippl.: Granberg, K., Grafström, H. Klubbmäst.: Nor- Lander. Emil. VIKING SKOKR#M b] Föreningen 1866 års män. Postadress: Lilla Vattiig. 24, 2 tr. Styrelse: Söderblom, N., ärkebiskop, ordf.; ramm, G., hofstallm., v. ordf.; Löfgren, B., dir., sekr.; Almer, N., bankkamrer, skattm.; Gilljam, A., taxeri?~gskommissarie; Middendorff, S., telegrafkom- missarie, Wennerholm, M., öfverste. Lindforss, Th., gymnastikdir.; Furst, Th., byräihef. [43 30 el Föreningen 1867 ån, män. Styrelse: von Seth, P., ordf Block P V~CU ordf.; Drake. G., sekr.; ~indhiim. C.. 'kaiif6n.; Lundgren, H.; Nauckhoff, J.; Scharp, J.; A~tröm, A.; Ohrnan, A. B.; suppleanter: Nordenfelt, I.; Smith, V.; Ahlström, E. Foreningens postadr.: ofverstelbjtn. G. Drake, Stockholm 14, tlf Telegr.-adress: Draken, Stockholm. [43 30 d] Föreningen 1868 års män. Bildad den 29 november Postadress: Kommerskollegium, Stockholm 2., Styrelse: Ericson, Hans, ordf ; Eliasson, Axel, V, ordf.; Langborg, Edvard. skattm.; Jansson, Martin, sekr.; Cederborg, Allan; Hedenius, Israel; Löwgren, John; von Rosen, Robert; Sjoblom, Alfred. [43 30 e] Föreningen 1873 års man. Stiftad den 22 maj ordf ~ ~ ~ K. A., ~ generaldir.; ~ l l, v. ordf.: ii. destrand, sture, grosshandl.; sekr. Rudebeck, H., apat.; kassaföm.: seedoff, A., ofriga ledamöter: Almström, Knut, dispon.; Barthel, Chr., professor; de Champs Ch., k0rnm:kapt.i v. Friesen, Fr., kamrerare; Aarcus K., öfverläkare; suppl.: Carlsson Birger, dir.; Gard, A., ad- v&.; Hasselgren, C. 'K., bankdir.; D ~ S. ~ A.! ~, major. [43 30 f] Föreningen 1874 års män. Postadr.: A.-B. Affarssystem. Ordf.: Maijström, B., marinintend.; kassor: Ulholm, L. J. Verner, dir. sekr.,ur. [43 30 års män' Stiftad den 15 febr Postadress: Västmannag. 4 Sthlm C. Styrelse: Bernström, Erik, hrdf.; Christiernson* A. J., v. ordf.; Bergendal. Ernst, ~ekr.; Svensson, Bernh., kassaförv.; Gavelin. Axel, kassakontr.; Gullberg, H.; Christenson, Birger; styrelsesuppl.: suppl.: Billing, Lars-Erik; klubbm.: Brattström, Johan. [43 30 h] Förenimen 1876 års män. Stiftad den 28 maj Otto; revisorssuppleanter: Bod&<, Hampus; de : Verdier, Nils. Styrelse: ordf.: Dubs, Hugo, gen~konsul; v. ordf.: Cederskiöld, Hugo, major; sekr.: vakant; v. sekr.: Belfrage, Kurt, bördir.; kassaföm.: Aronsson, Sven, advokat; v. kasstjr: Johnson, Helge.> Ax:son, hovjägmästare; Lindgren, K, B., byrädir.; Bergliif, L., exped:chef;_aml~ndson. Torsten, dr: INDUSTRISAKTIEBOL. VIK1 N G J x. OREkRO _1C

15 [4330 j D. Föreniiigar och sällskap. Tengbom, Ivar, professor; Faai-zus, I, bandir.; sekr. och kassaforv.: Hammarlund, Gunnar, omsuppleanter: Krook, Erik, dir.; Bille, E., bankdir.; budsman, Stockholm; övriga ledamöter: Anders- Magnusson, Ch., dir.; klubbm.: Lundvik, Erik, son, Gustaf, lantbr., L. A. K., Rasjon, Gustavs; dir.; v. klubbm.: Olsson, Aug., fabr. Bengtsson, Sven, lantbr., L. A. K., Norup, Vanas; Bergstrom, David, minister, fil. d:r, Stocksund; [43 30 j] Föreningen 1879 års män. Bruhn, August, kyrkoherde, Skepparslov; Hamil- Stiftad den 14 april ton, Raoul, greve, godsägai-e, L. A. K., Ovesholm; Postadress: >Hansa=, Sthlm 15. Jansson, Carl, lantbr., L. A. K., Edsbäcken, Dag- Styrelse: ordf.: Aleman, Oscar, ofverlakare; v. losen; Jeppsson, Ola, lantbr., L. A. K., Morrum; ordf.: Jacobsson, Nestor, redaktör sekr. o. skattm.: Johansson, Robert, folkskolinsp., Jönkoping; Ljung- Sundstedt, Nils, assuransdirekto;; :;. sekr. o. v. gren, Elof, redaktor, Urebro; Olofsson, Johan, skattm.: Lundén, Gunnar, I:ste marinintendent; lantbr., L. A. K., Digernas, Genvalla; Olsson, Ank!ubbm.: Arrhenius, Bror, operasaugare; ceremo- de's, redaktor, L. A. K., Mora; Stamer, Alfred, nim.: Ellis, Elis, skådespelare; ledamöter utan rädman Koping. funktion: Fleetwood, Harald, friherre, kammar- F ö r t r o e n d e r 5 d: Ordf.: Ekman, Carl, riksjunkare; A ~ J. ~ P,, ~ grosshandlare; ~, J ~ olof, blråchd, ~ o, galdsfullm., L. F. K., Siockholm; v. ordf.: Berg- ~ ~ Carl, ad- ~ ~ ~ ~, vokat. strom, David, minister, fil. d:r, Stocksund; Holm- [43 a kl Föreningen 1880 års män Stiftad den 26 maj Postadr.: Redaktör P. Palm, Postfack 297, Sthlm 1. Styrelse: ordf.: dir. Ivar O. Larson; v. ordf.: dir. Rob. Ahlin; sekr.: red. Paulus Palm; kassaforn.: aktuarie Sten Fagersta; klubbmast.: ing. Gösta Milton; ut. särsk. funktion: kammarrättsrad J. Erici; disp. Elof G. Ericsson; kamrer E. von Heijne; mariniutend. Torsten Låftman. [ Föreningen 1881 års mäh. Stiftad den 7 juni Ordf.: Hilmer Djurling, dir.; v. ordf.: Carl Fredrik Lagerfelt, frih., kammarherre; sekr.: Johan Ström, kontorschef; v. sekr.: Hjalmar Dahl, professor; skattm.: Ragnar Wikander, dir,; klubbm.: [43 30 m] Föreningen 1882 års män. Stiftad den 15 jan Styrelse: kapten Ernst Killander, ordf.; dir. Ad L. Zadig, v. ordf.; dir. Gustaf Aberg, sekr.; dir. John Winqvist, skattm.: dir. Ragnar Brunander, klubbm.; apotekare A. Edlund och kapten Gustaf Reuterswärd. [43 30 n] Föreningen 1883 års män. Styrelse: ordf.: Lindstedt, G., militieombudsman. v. ordf.: Norman, S., kammarrättsråd; sekr.: Sjöbäck, E., dir.; skattm.: Trygger, C. E. A., riksbanksrevisor; klubbmäst: Tisell, G., dir.; Lager, G. F.; Wibom, I.; revisorer: Breitholtz, G., och Ruben, O. 9) 1 politiskt eller kommunalt syfte. [ Frisinnade landsföreningen. Bildad 1902 för att till gemensamt arbete och uppträdande samla landets politiskt frisinnade medborgare; att verka for val av riksdagsmän, vilka ansluta sig till det program, som tiil de allmanna valen uppstalles av foreningen; att verka för val av frisinnade landstingsman och stadsfullmaktige; samt att i ovngt framja en sund utveckling i demokratisk riktning inom stat och kommun. Utsänder politiska skrifter och talare Har dels direkt anslutna medlemmar, dels valkretsförbund, dels omkring 1,000 lokalavdelningar. V e r k s t a l l a n d e u t s k o t t: ordf.: Ekman, Carl, riksgäldsfuilm., L. F. K., Stockholm; v. ordf.: Kvasius, S. H., landshövding, L. F. K., Falun; quist, Anna, fröken, Stockholm; Jeppsson, Ola, lantbr., L. A. K., Momm. Ordinarie ledamoter: L a n d s m o t e t s representanter: Bergstrom, David, minister, fil. dc, Stocksund; Bergman, J., f. d. professor, fil. d:r, L. F. K., Stockholm; Fellenius, K. G., taxeringsl<ommissarie, Stockholm; Englund, Erik, aktuarie, fil. d:r, jur. kand., Stockholm; Johansson, Lars, rådman, Eskilstuna; Bruhn, August, kyrkoherde, Skepparslov; Holmquist, Anna, froken, Stockholm. Valkretsrepresentanter: Sthlms s t a d: il^^^^, 0lof, direktor. S t o c k h o l m s 1 ä n: ~ l ~ i ~ ~ k redaktor, ~ ~ l, ~, ~ t ~ ~ ku h p ~ p- l s a ' a lä n: Larsson, Orbyhus. S o d e r m a n l a n d s l a n: Olsson, Gust., lantbr. L h K. Ramsta, Flodafors, O s t e r g o t l a n d S Gunnar Malmqvist dir. Ufriga styrelsemedlemmar: Otto ~olmdahl, lektor; Abraham Troell, docent; Thore Wennqvist, postdir. l a busback, A. U,, fabrikor, ~ ~ J o n- ~ k o p i n g s l ä n: Johansson, Robert, folkskoleinsp., Jonkbping. K q o n o b e r g s l a n: Rydstrom, Eric, lantbr., L. A. K., Vråen, Lidnas. K a l m a r l ä n: Tengstrom, C. G., lkroverksadj., Vimmerby. G o t t l a n d s l a n: Ahlsten, Jchan, lantbr., Koparve, Alva, Hemse. B l e k i n g e l a n: Jeppsson, Ola, lantbr., L. A. K., Mörruin. K r i s t i a n s t a d s l a n: Hamilton, greve, godsag., L. A. K., Ovesholm. M a l m o h u s l ä n: (Vakant.) Malmo-Hälsingborg-Lund- L a n d s k. r o n a: Ljung, A. E., grosshandl., Malmo. Ha l l a n d s l a n: Lonnqvist, II., ingenjor, Falkenberg. G o t e b o r g s o c h B o h u s l a n: Falkheden, Otto, skeppsklarerare, Uddevalla. G ö t e b o r g s s t a d: Anderberg, Carl A., handlande. A l v s b o r g s 1 ä n: Danielsson, Au ust lantbr., L. A. K., Mörlunda, Sollebrunn; ~n8ers: son, C. Edor, lantbr., Knapasjo, Mjöbäck. S k a- r a b o r g s l ä n: Bohlin. J. Z., folkskoll., Fyrunga. V ä r m l a n d s 1 ä n: Lindh, Aug., landstingskamrer, Kil. Cl r e b r o l ä n: I-Iahn, Anton, fabrikör, Urebro. V a s t m a n l a n d s l ä n: Starnei', Alfred, rådman, Köping. K o p p a r b e r g s 1 a n: Skarstedt, Waldemar, redaklör, Falun. G d v l e b r g s l ä n: Johansson' Olof' bygg- rast'> A.-B. SVENSKA METALLVERKEN se,nno,s a si(/. 27. ' L' A' K.3 Norr-Edsbyn' a n d S l ä n: Bjorklund, Henrik, köpman, Härno- Sand' a m t l a d s l a n: J. plikningsman, L. F. K, Hornsberg, ostersund. S t e t t e n s l ä n: Rosén' Gustav' daktör, L. F. K., Umeå. N o r r b o t t e n s 1 ä n: Aug" Foreningens byrå: Drottninggatan 92, 3 tr. (ingäng fran Adolf Fredriks kyrkogata), Stockholm C. Forestandare: redaktor Gunnar Hammarlund. Tlf och ; telegramadr.: Frisinnade; kontorstid kl. 9 f. m.-5 e. m. MASTERSAMUELSGATAN 22 a s t e ' n ' r '-

16 9. I politiskt eller kommunalt syfte. [ I Sveriges liberala parti. u Forssberg, Erik, direktör, v. ordf.: Grundel, Ari (.brutet nr Frisinnade landsföreningen, då denna vid, ombudsman, sekr. och kassör; Cederborgr.glorde absolut spritforbud till en huvudpunkt i Allan, direktör; Ericson, Teodor, grossh.; Flallsitt program.) bäck-holmgren, fru; Odén, Sven, sekreterare; Bildat 7 oktobet 1923 med ändamal att samla Petrini, Gulli, fru, fil. dr; Rooth, Ivar, bankdir.; yenska medborgare med liberal samhällsuppfatt- Wretlind, E. Paul, civilingenjbr. nrng till gemensamt arbete, sarskilt vid politiska Byrå: Regeringsgatan 40, l tr. Kontorist: Ahrenoch kommunala val. berg, AdBle. Telef (sekr.) o. Norr V e r k s t a l l a n d e u t s k o t t: LOfgren, Eliel, (exp.). Kontorstid kl. 10 f. m.-4 e. m. (valtid 9 advokat, ordforande; Broomé, Emilia, fru, Stock- f. m.-g e. m.). holm, och Persson. P. J., haradsdomare, Tofta, vice ordforande; Almstrand, Henrik, advokat, Goteborg; Burman-Andersson, fru, Goteborg; Cederborg, Allan, direktör, Stockholm; Fant, Gunnar, borgmastare, Nykoping; Haeggblom, kand., agronom, Kåremo; Larsson, Sam, byrachef, Ulriksdal; Lyberg, Ernst, radman, nksdagsman, Falun; Nilson, E. A., bankofullmaktig, riksbagsman, Urebro; Olsson, Sven, lantbrukare: Asen, Skreds vik; Petrén, Bror, haradshovding, nksdagsman, Ystad; Velander, Gustaf, radman, Sundsvall;?Wijk, Hjalmar, handlande Goteborg; Grundel, Arvid, redaktsr, ~tockholm,' sekreterare och kassaf orvaltare. F o r t r o e n d e r a d: (Landsmötets representanter): Alexanderson, Nils, justitierad, Stockholm; Edén, Nils, landshovding, riksdagsman, Stockholm; Fjallback-Holmgren, fru, Stockholm; Jansson, Anton, lantbrukare, Balingsta; Johansson, Karl, hemmawagare, Skillinge, Kungsor; Jonsson, Johan, lantbrukare, riksdagsman, Revinge; Olander, Valborg. f. d. seminanelektor, Falun; Sibsteen, Nils, ridman, Orebro; Unauder-Scharin, Arne, direktör, Umea; Wicksell, Anna, jur. kand., fm, Mörby. S u p P l e a n t e r: Gardell, Greta, Ilrarinna, Göteborg; Fehr,.llIai-ti?, professor, riksdagsman, Stockholm; Festin, Eric, länsantikva?e, Ostersund; Hellberg, Gerda, fru, Karlstad; Julin, Ragnar, lantbrukare, Vrena; Lindblom, Gerda. fru, Stockholm; Nilsson, Alfred, lantbrukare, Steneberg, Vollsjö; Rooth, Ivar, bankdirektör, Stockholm; Wihlborg, Nils, häradshövding, HudiksvaLi. 9 Luleå; löjtnant J, Folcker; professor C. Hallendorff; L. Ljunglund; redaktör Birger Petersson, Stockholm; froken Anna Sundbom, E Y r å: Regeringsgatan 40, 1 tr., Stockholm. Kontorist: Adele Ahrenberg, fru. Telef Gefle; riksdagsmannen N. Winkler, MalmO; fru ~~~d~ A ~ vistervik; ~ redaktör ~ C. G. ~ BO- ~ (sekr.) och Norr (exp.). Kontorstid 10 fm. -5 em. berg, Monsterås. Två ordinarie platser obesatta. A r b e t s u t s k o t t e t: ledamöter: amiral Ar- Liberala föreningen i Stockhol vid Lindman; landshofding Johan Nilsson; stats- (F. d. Stockholms frisinnade valmansfgening ) i adet sam clason; riksdagsman ad id N ~ Bildad 12 jan (omorganisation af Stock- riksdagsinan J. B. Johansson i Fredrikslund; fru holms liberala valmansförening, bildad 1884) för Sigrid von Schultz; fil. doktor Alexandra Skogatt vid politiska och kommunala val till gemen- lund; suppleanter: vice talmannen Per Nilsson i samt arbete och uppträdande samla inom Stock- Bonarp; professor C Hallendorff; Piksdagsman N. holm boende medborgare, soin i huvudsak omfatta E. Nilsson i Antnas; riksdagsman K. Magnusson i Sveriges liberala pacis program och stravanden, Skofde rektor Albert Falk; fröken Bertha Wefin. samt genom upplysningsarbete söka vacka ett all- 0mb;dsmän: Lennart Kolmodin och Birger Pemännare medborgerligt intresse för och sprida in- tersson. Sekreterare: Axel Jäderin. sikt i forekommande samhalleliga spoismål. C e n t r a l a k v i n n o r å d e t: ledamöter: fi- C e n t r a l s t Y r e l s e: Lidman Carl andre losofie doktor Alexandra Skoglund. fru S. von' folkskoleinspektor, ordf.; Broomé, 'Emilia' fru, v. Schultz; fröken B. Wellin; fru G. '~ornell; fru ordf.; Bergvall, John, inspektor; Bjurström, David, Brita Gentele-SillBn. froken M. von Zweigbergk; ger.eralkonsu1; Cederborg, Allan, dir.; Dahlén, Gotthard, tandlakare; Dehlgren, Sten, chefredakfor; Forssberg, Erik, direktor; Fjallbäck-Holmgre?, Karin, fru; Gard, Axel, advokat; Grundel, Arvid, ombudsman; GullstrOm, Stellan, apotekare; Hasselgren, C. Ludv., auditor; Hedström, Erland, civilingen~or; Holmblad, David, grossh.; af Klintberg, Gertrud, froken; Koersner, Bertha, froken; Oden, Sven, sekreterare; Rinman, E. B., cliefredaktor; Rosenborg, Einar, direktor; Rootb, Ivar, bankdirektor; Sandberg, C. A., forman; Taulmer, Knut V., kamrer; Wretlind, E.-Paul, eivilingenjor. C e n t r a l s t Y r e l s e n s a r b e t s u t- s k o t t: Lidman. Carl, foikskoleinspektör, ordf.; THULE SKAND~AVIENS Allmänna valmansförbundet. Allmänna valmansförbundet har till ändamkl att istadkomha och vidmakthaila en nära samman- Einar, fil. slutning och enig samverkan mellan svenska män och kvinnor ur skilda samhallsklasser, som pa kristlig, nationell och folklig grund i enlighet med hogerns program vilja främja en sund och lifskraftig. från klassförtryck fri samhällsutveckiing. (Byra: Vasag. 12, 2 tr., Öppen söckendagar 10; 4; tlf , 72 91, 91 56, Ufverstyre~se:' Ordf.: amiral Arvid Lindman; vice ordf.: landshcfding Johan Nilsson. I e d a m o t e r: stats- S. Clason; fru Astrid Gröning, Bollnas; riksdagsmannen J. B. Johansson, Fredrikslund; ingenjoren Auel G. Johansson, Nälden; riksdagsmannen E. O. Magnusson, Tumhult; riksdagsmannen K. Magnusson, Skofde; riksdagsmannen N E. m il-^, ~ ~ vice talmannen l ~ per ~ ~ ~ 1,in, Bonarp; riksdagsmannen D. Noman; f. d. riksdagsmannen p paulson, Ekeberga statsrådet D. pettersson; fm'sigrid von Schultz,'~tockholm; redaktor E. Sewerir,, Borås; konsuln J. A. Stenberg. Skellefteå; fru Elisabet Sodeman, Upsala; fröken Anna Karlsson, Norrkoping; fil. doktor Alexandls Skoglund. suppi.: ombudsmannen A. Bjbrklund, Kristiansiad; kousistorienotarien Alb. Carlgren, fru Lilly ~ellstrom;> froken Lisa Stahlberg, Stockholm; fru A. Flyborg Södertälje; fröken Anna Lundqvist, Ki'istianstad; fru Mártha Brydolf, Kristifiehamn; fru Gerda Assarsson, västervik; fru Elna Pehrsion, Brunnsbo, Bedinge frbken Edit Kindvall; fru H. Jansson, Visby; suppl.: fru Astrid Groning, Bollnas; fru I. Akerberg Sollcftea; fru Geida Liljedahl. Osteisund; fröken Emma Beckman Amal. fru Ton Bjerking; fröken A. Sjöstrand, lönkbping.' R v i n n o r 5 d e t s a r b e t s u t s k o t t: fil. d:r A. Skoglund, ordf.: fru Lilly Hellström; fröken. Edit Kindvall, t. f. sekr.; fru S. von Schultz; fru G. Tbrnell; froken B. Wellin; suppleanter: fru B. Gentele-Sillén; froken M. voh Zveigbergk. STORSTA LIFFORSÄ Ansvarssumma c:a 590, kronor.

17 D. Föreningar och sädskap. [4336] Allmänna Valmansförbundet for Stoekholm, anslutet till riksorganisationen, omfattar sexton foreningar, en i varje forsamling. (Byra: Vasag. 12, l *r. Expeditionstid: kl. 10-4; Iörd. 10-2; tlf. Norr 79 25, 'i9 25.) Förbundsstyrelsen 1924: Ordf.: professor C. Hallendorff; v. ordf.: generalagent J. Folcker; v. ordf.: civilingenjor G. H. Hultman; sekr. o. ombudsman: kamrer Harald V. Petterson; borgarrådet C. G. Juhlin-Dannfelt; fabrikör A. Lindmark; fil. dr V. Soderberg; fr6ken Bertha Wellin; fru Elisif Thkel; froken Stina Quint; fru B. Gentele-Sillén; fil. dr Alexandra Skoglund; brachef J. Pramberg; borgarrådet G. J. R. Akerman; direktor Josef Nilsson; etsare J. Ståhlberg; civ.-ing. O. Stendahl; ing. V. Bergstrom; bokh. C- Lind; dir. S. Falk; fil. dr Arne Forssell; ofverstelojtn. S. E. Bjuggren; skcppsmaklare Gust. Lindegren; kamrer J. S. Hellström. Arbetsutskottek prof. carl ~ ~ ~ l ~ ~ ordf,; d ~ civ,-ing, r f f, G, H. Ilultman, V. ordf.; gen.-agent J. Folcker, v. ordf.; kamrer Harald V. Petterson, sekr o. ombudsman; fröken B. Wellin; dir. J, Nilsson; grossh, M. E. Liander; generalmajor J. Ake-an; ing. V. Bergström. Sekr. o. ombudsman: Kamrer Harald V. Petterson, tjanstetelefon: tlf , Norr Kassadirektörec Dir. M. E. Liander; Dir. J. Nilsson. (43 $71 Föreningen Samhällshjälp. (Blasreholmstorg 11 ) Styrelse: Langenskiold, K., jur. dr, frili., ordf; Berg, Carl, revisionssekr.; Starback, Karl, lektor; Norinder, Axel, ofverste, verkst. dir.; Thelander, Thore, ing.; P,, dir,; Palme, G. ombudsman; af Ekenstam, háradsh.; Rodhe, C., <;fverstelojtn.; Geijer, G., ofverstelojtn. [ Frisinnade klubben. Sammanslutning för arbete for frisinnade idéer medels debatt om fragor p% dagordningen samt till sallskapligt umgange. Lckal: Grand IJôtel, Bolinderska huset; tlf St>relse: ordf.: Lofgren, Eliel; v. ordf.: Bratt, I.; sekr.: Bergvall, J.; skattm.: Huttner, Max. ofriga lrdamoter: Andersson, G.; Bendixson, I I Berg, Yngve; Dehlgren, Sten; Fehr, M.; Haglund, Patiik; Lindhagen, Carl; ICobb, G. [ Frisinnade Kvinnors Riksförbund. Slussplan 9, 3 tr., tlf. Norr Norr 2824: Styrelse: ordf.: froken Kerstin Hesselgren; ordf.: fru Ellen Hagen och frii Anna Stina Alkman. Verkställande utskott: ordf.: doktor Ada Nilsson; v. ordf.: Elisabeth Tamm; dir.; Olof Olsson, f. d. statsrid; 0. Rydbeck, bankdirektor; Olof Soderberg, gen.-konsul; Verner Soderberg, fil. dr; G. Thulin, regeringsräd; 0. UndBn, professor, Uppsala; N. Wohlin, statsråd, och Karl Wåhlin, red. Sekreterare vakant. Stockholmskretsens arbetsutskott: G. Thulin, regeringsrid, ordf.; K. Wåhlin, red.; Oskar Olsson, lektor; N. Herlitz, docent; Bo Löfgren, direktör; I. Simonsson, fil. lic.: John Nordin, sekr., Elsa Soderstrom, frkn. ( Stoekholms Frisinnade Studentklubb. ordf.: Lindh, G., jur. stud.; V. ordf.: Stkenhoff, R. ing.; sekr.: Gorahsson, E., jur. stud; skattin.: ~ { ~ ~ ~ S., l jur. ~ stud ~ i ; ~ bfriga z, medl.: Delin, E., tekrlolog. Bohlin, I., fil. lic.; Egnér, II., fil. lic.; H ~ ~ B., ~ jur. ~ stud.; F ~ Thorelll,, E., merk. stud. [d3 531 Socialdemokratiska pressföreningen. Styrelse: Bjorklund. Gottfrid. ordf.; Anderssoii, Karin. sekr.; Johansson, Otto, kassör; adress: SO Soeialdemokratiska arbetarepartiet. Verkst. utskott: Barnhusg. 16, 1 tr.; Ordf.: Branting, Hj ; partisekr. Moller, Gustaf; ledamöter; Hansson, P. Alb.; Sandler, R.; Torberg, Arvid; Eriksson, Ernst; Hagman, Oscar. ( Stockholms arbetarekommuns styrelse, Folkets Hus 3 tr., stora trappan. Expeditionen oppen kl. 12-2, 5-7 alla helgfria dagar utom måndag afton. Ordf.: Hansson, Per Albin; expeditionsförare: Forsell, Alb.; sekr. o. ombudsman: Ek, Viktor; öfriga ledamöter: Johansson, Eriks; Pålsson, Edvin;, Andersson, Knut; Andersso~i, Erik. [ Stockholms Typografers Agitationskhibb. Stiftad 1891, socialdemokra,tisk. Sammanträder e" gang i mfirladen. Utger tidmngen Framät. Ordf.: Ingemarson, Oskar; kassor: Olsson, Emil, Ragvaldsg. 15, n. b [ Föreningen Folkets Hus (utan persoliiil ansvarighet). Forsell, Alb., expeditionsforare, ordf.; Ek, Wiktor Emanuel, ombudsman; Berggren, Gustav, kassor o. firmatecknare; Bergegren, Hinke, redaktör; Hammarberg, K. F., förtroendeman, Holm, A., sekr.; Wiberg, G., förtroendeman., Kontor: Folkets Hus, Barnhusg. 14, 4 tr., kl [ Arbetarerörelsens Arkiv, Folkets Hus, afser att samla, ordna och bevara handlingar rörande den politiska och fackliga Sen. Forest': O- V Svenska Folkförbundet. Stiftadt i11 pi nationell grund verka för genomförande af sociala reformer, mildrande af klasskampen och gz;",a,gd~gm.,:iinfu ~~$ol;.ro;g:of~u af samhallsmotsatserna' Hagen; korresp. sekr. och kassaforvaltare: friherrinnan Ellen W. Palmstierna. C e n t r a l s t y r e l s e n, vald 1922: ordf.: Norman, David, landtbrukare, riksdagsman, Läckei Nordp, svensk förening för nordiskt by; v. ordf.: Holmén, E., folkskcllarare, Ljusdal; samarbete. Foreningens och Stockholmskretsens sekr.: Malm, Carl G., Sthlm; ledamot.: Blom, G. byrå: Hornsg. 1, tlf , oppet kl H., landtbrukare, Söderbykarl; Ekgreii, E. T., re- Föreningens styrelse: frih. I.. De Geer, f. d daktor, Stockholm; MiIow, Cecilia, skriftställarinlandshöfding, Hanaskog, ordf.; C. Carleson, f. d na, Stockholm; Persson, P. L., landtbr., Edsbyn; kammarrattsrad, v. ordf.; H. Lettstrom, bankdir.; Sundberg, Erik, ingen~or, Sigtuna; Tornvall, Fr., G. Andersson, prof., D~ursholm: J. Båath, borg- rektor, Stockholm. mastare, Hälsingborg; B. Ekeberg, statsrad; G. Verkställande utskottet: Norman, D.; Malm, Ekman, fil. dr, Goteborg; K. A. Fryxell, general- Carl G.; Milow. C. dir.; Marie-Louise Gagner, rektor; Rurik Holm, Centralbyrå: Regeringsg. 82, 2 tr., bpp. 10-5; dr, Näås; G. H. von Koch, byrachef; G. Leufvén, tlf , Norr I S HAMNGATAN I S -

18 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar. [ b] Svenska Falkförbundets Lokalafdelniug ar 1 i Bergström, -E.; von Feilitzen, K.; *De Geer, Sten; Stoekhoim. Granholm, Axel; Kjellman, Hilding; Klingberg, Styrelse ordf.: Teodor Holmberg, &ektör. v W.; Quensel, P.; Rooth, I.; Smedberg, R.; Sve- OT~P: V. Ljunggren, vedhandlare; sekr.: ~eiilia delius, C. Milow, skriftställarinna; ledamoter: A. Lambert, handl,; Berna Larsson, froken; Rolf Dahme, Svenska Trafikförbundet (adr.vasag. 12). kontoriht. Styrelse: Ahlberg, N., ordf.; Balck, V., v. ordf.; Lokal: Cnickareg. 6, n. b. Ronnow, A., andre v. ordf.; Nyman, J. H.; Truls Sto~kyrkDförsamlingeus kommunalförening. Styrelse: direktör G. Förselius skräddare J. Lund; direktor J. V. Creutz; gros sh.'^. G. Hellstram o. rotem. B. J. Johansson. [43 12) Klara kommuaalfgrening, stiftad Styrelse: Magnusson, A. E., byggm., ordf.; Andersson, B. John F., ingenjor, v. ordf,; Blom, Per, ingenjos, sekr. o. skattm.; Thulin, E,, kopman; ' Dahlén. Gotthard, tandlakare. Expeditior; Kungsy. 54, 4 tr.; tlf. 6742, Norr S i Kungsholms allmänna kommunalförening. son, N.; Norrby, A.; Jonson, A.; Lagergren, A.; Rolén, V.; Asbrink, G.; Englund, G: Andersson, G.; Norlander, A.; Edelsvärd, F. W.: Ekman, C. E.; Gustafsson, Hj.; Jungbeck, T.; Kamph, A. och Berger, I. Sekreterare: Carlsten, E., tli, K6iarens Turisttraiikfiörening (Stockholmsavdelningen), ad~. K. Jarnvagsstyrelseti. I Styrelseledamoter: Hederstierna, C., ordf.; Ahlberg, N.; Almstrom, H.; Edelsvärd,F. W., sekr.0. skattm.; Johnson, II. A:son; suppl.: Magnusson, G.; Truls- SO", N al Kungl. Stadionstyrelsea, Stadion, tlf. vlsor; Tronnberg, P., folkskollarare. ling; stadionchef: E. Bergvall. L Adolf Fredriks kommnnalför~ning. Stiftad styrelse: di,.. G. L. ~ ~ ordf,; L44 ~ 07 bl Svenska ~ Livtäddningssälbka~et. ~ ~ ~ fabr. John A. Klint, v. ordf.; ing. Julius Hjelm, (Stiftat 1898.) sekr.; grossh. Otto Kailén, kassaforv. Ofriga sty- Beskyddare: relseledamoter: folkskoll. C. D. Rosén; möbelsnickare A. E. Rudne~ och justerare Axel Johannes- H. Mäj:t Konungen. son. Suppleanter: dir. Sven Falk och grossh. Hedersordförande: N. Rathsman. H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf Johannes kommunalförening. Hjorth, E., direktör, ordf.; Wassberg A öfverlär., v. ordf.; Styrelse: a Hjort, Carl, direktor, sekr. '0. skattmast.; ~ ~ Ordf.: ~ g Murray, - Adolf hon, sfbthåliare, Öfverstrand, Carl, forvaltate; Sebardt, C., dr., Eugelbrekts kommunalförening. Stiftad Styrelse: Lind, Gust., direktor; Lind, Conrad, bokhållare; Wikstrom, Einar, t. f. krigshofrfittsrad; Carlsson, A, J., målare; Holmgren, K. G., kamrer. [4384] Brannkyrka kommunalförening stiftad afsjö. Ordinarie i lan. och sept. St3;relse: söderberg, Nils, ordf.; Nilsson, Ragnar, v, Li,,dqvist, Ragnar, sekr.; Westerberg, Carl, v. sekr.; Sjostrand, August, kassar; Lindqvist, Hj., v. kassor; Eriksson, J. G.; Gabel, Max; Johansson, O. L. a Katarina dirrkussionsf6rening (utgór en kommunalförening för Katarina församling) Ordf.: Forssberg, Erik, direktor; v. ordf.: Looström, A., protokollssekr.; sekr.: Elméus, Konr., arkitekt, adr. Folkungag. 87; kassaförv.: Blomberg, W., grosshandl.; Bohman, Alir., disp. Thunell, J. W., byggmäst.; Bmnzell, O., möbelhándl. Suppleanter: Schon, Ad. Fr., assistent; Zetterlund, C. R. kontorschef. 10) Turist-, idrotts- och sportföreningar. f Svenska Turistföreningen. (Stiftad 1885.) Byrh: Norrlandsg. 16, 2 tr., öppen helgfria dagar, mandagar-fredagar kl. 1015, Iörd. o. helgd.- aftnar kl. 10-2, sommartid kl Sekr.: Anrick, Carl Julius; skattm.: Klingberg, Hjalmar. Styrelse: Améen, Louis, ordforande; Almquist, Aldo; Andersson, Gunnar; Anrick, Carl Julius; VIKING SKO KRAM ste. V. ordf.: Svedelius C. rektor. Sekret.: Möller, ~Ugo,' kapten. Kassaförv.: Kumfeldt,.T., ingenjör. Ofriga ledamöter: Appelqwst, J. Ax., direktör; Backlund, I., lojtnant; FjBstad, Per, direktör; Fries, K. A., prakt. lakare; Hjorth, CBrl, kapten; ymmerhielm, Gosta, frih; Johnson, HelgeAx:son, pfjagmastare; Lidman, Carl, folkskolinspektor; ersson, Nils, bankir; von Segebaden, G., ingenjör=.%kretariat: Rådmansgatan 80, 2 tr., Stockholm. Norr 158 (5-6 e. m.) [U 08 a] ~ ö ~ för b ~ ~ ~ ~ d ~ ~ i ~ ~ ~ (Stiftadt 1913.) &P.: Gymnastiska Centralinstitutet, Hamng. 19; tlf ) Ordf.: von SchBele. F. A., prof.; v. ordf,: Sdlen N. F., prof. sekr.; Uhlin, M., kapten; skattm.: ~a;von, G., ad4okat. Forbundet utgifver tidskriften Fysisk Fostran, hufvudred.: Lönnqvist, C. O., kapten. [44 08 b] Sveriges eeutralföreuing &r idrattena främjande. (Stiftad 1897.) Ordförande: H. K. H. Kronprinsen; v. ordleo. l:e sekr.: generalmajor V. Balck; 2:e sekr.: professor A. Levin;. skattmäst.: bankir Nils Persson; sekr. för expeditionen: redaktör Alex. Lindman. Ufriga ledamöter i styrelsen: disponent H. Almström; öfverstelöjtn. K. Amundson; kapten E. Bernström; hofstallm. grefae C. Bonde; ofverste- 18jtn. S. Drakenberg; dir. J. S. Edstrom; ofverste B. Festin; bankdirektdr C. Frisk; kapten C. Hjorth; INDUSTRIAKTIEBOL. VI KI N G OREBRO T

19 [ D. Föreningar och sällskap. konsul Helge Ax:son Johnson; generallojtnant H. Jungstedt; bfverstelojtn. P. Lagerh~elm; stithillaren A. A:son Murray; landshold. W. Murray; generalmajor G. Nyblzeus; hofstallm. grefve C1. von Rosen; generalmajoren grefve R. von Rosen; kommendanten frih. C,. Rosenblad; professor N. F. Sellen; kaptenen frih. C. Silfvei-sparre; kapten H. Strandberg; bfversten grefve C. E. Taube; bankdir. K. k Wallenberg; konsul I. Westergren; generalma~or J. Akeman samt bankdir. John Swartling och bankdu-. H. S. Tamm, utsedda av regeringen, och direktor G. Magnusson och te1.-kontrollor Anton Johanson, utsedda av Sv. gymnastik- och idrottsforeningarnas riksforbund. Ledamöter af förvaltningsutskottet: Hrr Amnnd- scn, Balck, Bernstrom, Drakenberg, H~orth, Levin, A. Murray, Persson, C1. v. Rosen, Silfversparre, Taube, Westergren, Swartling, Tamm, Magnusson och Johanson. Byran, Stadion (Sturevägen), är Öppen helgfria dagar kl General Balck personligen *!f': 2-3; redaktor Alex. Lindman kl Telegrafadress: Idrott. [ Sveriges Olympiska Kommitté. Sekretariat: Malmskillnadsg 25 R, 4 tr., tlf , Norr Telegr.-adr. Olympiaden. Ordf.: H. K. H. Kronprinsen; v ordf: Balck, V. G.; Edström, J. S.; sekret.: Lindencrona. G. C. A. [M lt] Kungl. Svenska Segelsällskapet. (Stiftadt 1830.) Hedersordf.: H. K. H. Prins Wilhelm; ordf.; Holtermann, O.; v. ordf.; Ljungberg, Karl, och v. Heidenstam, RT:, sekret.: S~öqvist, Fritz; shattmast. Persson hils ledamhter. Anderson ~]b.. clanno, B.; R&~~~,'N.; carlsso~, ~ ~ h ~. ~ ; leus,' Hugo; Sunden-Cullberg, A.; Roxendorff, T.; kamrerare och kassor: Hellstrom, J. S. [ Stockholms Yacht-klubb. Stiftad Styrelse: ordf : Wilton, R.; v. ordf.: Sundberg, G ; skattm.: Hedstrom, N.; sekr.: Blomberg, P. D. (adr. Rorstrandsg. 3; intendent: Clarino, B.; klubb- mist.: Gustafsson, Alfr.; ledarnoter: Clausen, B.; Höglund, J. MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN,e annons sid, 257.

20 10. Turist-, idrotts.,och sportföreliingar Svenska Kanottörbundet. Styrelse: ordf.: Santesson, F.; sekr.: Hogborg, G.; skattm.: Steffenbrg, R.; medlemmar utan funktion: Nilsson, E. och Udén, B., samtliga i Stockholm; Bange, E., Goteborg; S. Thorell, Uppsala; suppleanter: T. Lindström och G. Larsson, Stockholm. [ Stoekholms Isjakt-Klubb. Styrelse: Ordf.; Lagercrantz, Jacob, kommendorkapten; skattmast.. Jansson, Oskar, fabrihbr; sekr.: A~dersson, Gunnar, direktor, Djursholm. Vinteradr.: Stockholms Isjakt-Klubbs Klubbhus, Djursholm. ( Svenska Skridsko örbnndet. Norrtullsg. 24. Disp. Victor Lundqvist, ordf.; kamrer Aug. Anderberg v. ordf.; kassör Rolf Smedmark, sekr.; lagerchd Tore Mothander, kassirr; ledam.:,fritz Björkqvist, Hj. Olsson, N. Gustafson, J. Erikson, Rud. Erikson, Paul Zerling. [ Stoekbolms allmänna skridskoklubb. Ordf.: Persson, N.; v. ordf. Pettersson, H.; sekr.: Palm, Anders; skattm.: Eriksson, 0.; klubbm.: Thorén, P. Ufriga ledam.: Anderberg, A.; Josephsson, O.; Lundquist, V.; Palm, A.; Jacoby, L. [44281 stoekholms skridskoseglarklubb. Ordf. silfversparre, Carl; v. ordf.: Posse, Göran; sekret.; Boström, Erik; skattm.: Sandin, O.; öfriga ledamot.: Frestadius, G,; Frisk, H.; UTejdling, S.; Hamfiton, M.; Lundgren, G.; Swerini, D.; Lagercrantz, F Offieerarnes Hockeyklubb. Ordf.: H. K. H. Kronprinseii; v. ordf.: Cederschiöld, Hugo. major; Hjorthagsvag. Q, 4 tr.; sekr.: Montgomery, Percy, kapten, Grefg. 43. skattmästare; professor Karl Ljungberg; kapten [4451] Föreningen för skidlöpningens främjande ~ ~ ~ i k ~ ~ ingenior ~ C. t G. ~ Pettersson; o ~ herr ; i Sverige. Ordf.: Holmquist! Ivar; v. ordf.: Sve- ~~~t ~ ~ kapten ~ C. F. ~ ~ k ~ b g docent ~ h ~ ~ ; delius, C.; sekreterare: Nissing, S. M.; backch-: Sällström, H.; skattmäst.: Bång, T.; rcdaktor for ärsskriften npa Skidora och sekreterare i Svenska Skiddelegationen: Nordenson, C: ledam.: Blomberg, P. D.; Soderberg, P.; Almgren, F., Upsala; Eriksson A., Sundsvall; Hellgren, O., Filipstad; Huldt, H. H:son; Geete E Sarna Setterberg, K., Skofde; Wahlberg, L., hmek; Ber&, N. K., Ostersund; Blomqvist, L. G., Ludvika; Zettersten, A., SollefteB; Lindfors, C., Piteå; Uggla, B. Revisorer: Särling, A; peychting, H.; silppleanter: ~ i ~ d - berg, H.; Rengman, G. [ Svenska Skidförbundet, stiftadt 1908, adr Malmskillnadsgatan 25 B. Ordf.: Jansson, Sixtus, fabrikor, Uppsala; v. ordf.: H:son Huldt, H., ingenjör; skattm.: Hedjersson, A ; sekr.: J. af Klercker, redaktör, alla i Stockholm. nfriga styrelseled.: Fredholm, B., registrator, Norrkoping; Hast, A., postiljon, Bollnäs; Björkqvist, F., förman Stockholm; Andersson, A., korresp., Borås; Persson, C., Bjorho; KjellstrOm B., lojtnant, Visteds;?fagnusson, E., red,-sekr., tistersund; Norling, A., w., Stockbo1,m; Nylund, B., Saltslobaden; Sääf, L. G., Storvik; Forsberg, G., Urebro; Konigsson, A., Djursholm; Ericsson, Rud., Göteborg; Nilsson, M., Haparanda; Blomberg, P., aktuarie St13.!m; Bang, T., kontorschef, Sthlm; Collén, A. major Sthlm; Ekman, B., lojtnant, Harnosand, ~ordens~on, C., sekreterare, Sthlm; N&sj?gLS., THULE SKANDINAVIENS Snmma kontant vinst till de försäkrade 25,400,000 kronor. [ aJ revisor, Sthlm Bjorklund S. löjtnant Sthlm; Setterberg, K.,'kapten, ~sier~und. Wahlberg, L. kapten, Umea: Strandberg, t., 'handl., Boden: Frostell, E., tullkontrollor, Sthlm; Asp, G., kassor; Björnlund, E., löjtnant, Karlstad; Lindqvist, R., fabrikor, Amal; Bergman, V., ingenjor, Malm. berget; Simonsson, E., Sthlm; Ahnlund, B., forsimästare, Umeä. Andersson, R., fabrikor, Sundsvall; Lindhagen, S.,'redaktor, Sthlm; Pallin, E., redaktör, Sthlm; Samuelsson, E., prokurist, Tranås; lauvon, E., lojtnant, Sthlm; Uggla, Bertil, lojtnaut, Sthlm. Suppleanter: Dalfors, A., folkskollärare, Sthlm; Hellgreti, O., forste larare, Filipstad; Stalhammar, H., banktjm, Gafle; Nilsson, H., Sthlm; Wilhelriisson, C., Sthlm; Forsberg, C., lojtnant, Sirderhamn; Johansson, Gustaf, Sthlm; Lundqvist, E., Sthlm; Rossander, J., kontorschef, Sthlm; von Segebaden, E., ingeniör, Sater; Sundbarim, Hj., grosshandlare, Lule&; Svahn, C., handlande, Uppsala; Osterberg, O., notarie, Sthlm. [q43~] K ~ Automobil ~ ~ Klubben.. ~l~bbl~k o nrybrog. 3: exp och 1-5, lurd. tlf. namnaiirop: uautomobilklubbeilr. Styrelse: grefve ~ 1 von. R ~ ordf.; ~ major ~ ~ ~, sjo- d. stedt, 1:ste v. ordf ; generalmajor 11. de Champs, 144 Svenska Isseglingstörbundet. Adress. 2:dre v. ordf.; direktör Axel Rkerman, skattm.; Kronobergsg. Ordf,: ofverstelojtn. K. A. Amundson; advokat Sven v. ordf.: Posse, G., bfverste; sekr.: Lofmark, E., Aronsson; kapten Erik Bernstrom; ingeajor Fritz aktuarie; skattma: Frestadius, G., dir.; Jansson, S., fabr., Upsala; Halling, C. A., Eskilstuna; Andersson, V., Enkoping. :f,!),":? ~ ~, m $ ~ f ~ $ ~, ~ f ~ F ;. K ~ ~ ~ ~ J. Mannerheim; direktor H. Nyholm; direkior E. Salmson; ryttmast. C. G. Schnell; grossh. Ge0 Seaton; ch.-ing. N. Wener; konsul W. Westrup; grefve F. F:son Wrede; civiling. P. Wretlind: generalsekr.: kapten A. - [4435 K ~ &fotorbit ~ ~ ~ ~ ~ Klubblokal, b b ~ o, ~. expedition: Nybrog. 3; exp och 1-5, lördag. 1-3; tlf. namnanrop: )~Automobilklubbenn. Styrelse: grefve Fabiqn F:son Wrede, ordf.; generalkonsul Hugo Duhs, 1:e v. ordf.; civilingenior Henrik Lamby, 2:e v. ordf.; direktor Johan Stalhand, H. F. Nordström; lojtnant J. A. Ericsson. Sekreterare: konsul C. E. W. schnell. [44 35 b] Svenska Motorcykel Klubben. Centralstyrelsens' arbetsutskott; kapten Nils Brambeck ordf.; notane E. Sundstrom, gen.-sekr.; kamrer C. II. Bergqvist; grossh. A. Wesslau; doktor J. Johnson; grosshandl. B. Ringb?rg:>god?ag. E. Cervin. Klubblokal och sekretariat: Fenixpalaiset, kontorstid 9-12, 1-5 e. m., lirrdag 9-2. Sekretariatets postadr.: nfenixpalatset,.. Tlf.: , Norr Sekr. personligen traffas & klubbens exp. 2-4 e. m. Telegrafadr.: Motorcykel. [ Stockholms allm. velocipedklubb. (Bildad den 14 mars 1894.) Ordf.: Silfversparre, Carl; v. ordf.: von Segebaden, G.; sekret.: Krzpelien, O., Holländareg. 12; v. sekr.: Kramer, F.; skattmast.:.frfeit, A., materialförvalt.; Schwieler, Knut H. (Nytt val i Febr.) [ ~ ~ ~ ~~lfkl~bb. ~ k ~ ~ d, ~ ~ l ~ ~ H K, H, ~ ~ ordf,: F~~~~~ ~ ~ ~ f ~ ~,&ästare E. Sager; sekret.: Gunnar Akerblotn. ~d~~~ sekreteraren G~~~~~ rfkerblom, skeppareg. 37, sthlm, I44 40 al Skoekholms gymnastikförening. ofning&- lokaler gymnastiksalarna vid h. a. läroverken B st er malm och Norrmalm, Karlavagen 79, resp. _R_ostagg. 1. Ordf.: Lofgren, G., dir.; v. ordf.: Grubb, STORSTA LIFF~RSAKRINOSBOLAO

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

och sällskap. 7. För konst, musik eller sang. fören:^ höge beskyddare. Ordf.: Edelstam, Axel; V.

och sällskap. 7. För konst, musik eller sang. fören:^ höge beskyddare. Ordf.: Edelstam, Axel; V. [40 02-40 311 D. Föreningar i40 021 Sallskapet Arosbröderna. (Rikssammansluining mellan forna lärjungar vid Västeras läroverk; stiftad 12 nov. 1902, nuv. med- [40201 Sveriges allmänna konstiörening. lemsantal

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

{'~.. [3~8()t1J'." ;SI0~k.bolm~. sc~:rck~äil~kap. för samfundets svenska afdelning: Zander, G.

{'~.. [3~8()t1J'. ;SI0~k.bolm~. sc~:rck~äil~kap. för samfundets svenska afdelning: Zander, G. 4. -För 'konst-'musik-eller sång. [3985~40~O] {'~.. [3~8()t1J'." ;SI0~k.bolm~. sc~:rck~äil~kap. för samfundets svenska afdelning: Zander, G. : )'I' r'!p~ rifo\el."tl.oyal, ~;md.;"on~d." och fred. kl. Hufvudkvar

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2009-05-11 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 11 maj 2009 kl. 19.00 i Restaurang Chaplin, Vendevägen 85A,

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2011 2012 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel & fax 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel & fax 0322 700 31 Bruksuddevägen

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Arver Scramble 2008 Klass Arver Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Datum 2008-05-18 Placering Namn Klubb Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Clas Holm 8,6 58.4 Tony Gunnarsson Lars Hedström Anna Domberg

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer