@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;"

Transkript

1 D. Föreningar och sällskap. [ Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse, Emil, kartograf, Tre Liljor 3, tlf. Vasa 5 31; v. ordf.: [ Astrologiska Förbundet, stift. okt. 1910, Lundberg, G.; skattmäst.: Ringh, C. P.; sekret.: adr : A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. Hansson, A.; v. sekret : Andrén, G. 1:e dirigent: Corelius, Emil; 2:e dirigent: 0thz~n: C.-O. Sänglokal: Teknologg. 5. Repetitioner hvarje tisdag 7. ~ö~ konst, musik sån;ng. kl 8-10 e. m. Tlf , Norr Skrifvelser adresseras till ordföranden, adress: se ofvan. [ Sveriges allmänna konstförening. r Stockholms Arbetaresingförening. Bildad Brunkebergstorg 14, 1 tr. H. M. Konungen htedlemsantal: cirka 100 man. Lokal: Folkets f61en:s höge beskyddare. Ordf.: Edelstam,, Axel; HUS D-saI. Repetitionsöfningar hvarje torsdag året v. ordf.: Laurin, Carl G.; sekr.: Aschan, Willand; kl 8-10 e ni ordf. paul iqagnuson skattm.: Palmquist, Per; intendent: Bergstrom, Sigge. f blazerska kvartettsällskapet Föreningen för grafisk ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; d t (Konstnärshuset. Smttlandsg. 7) stiftadt af moss- L ~ ~h., ~ dir., ~ ~ B ~ ~ yngve,. ~ ~ artist;, handl. Johan Mazer genom testamente till K. Mu- E. Johanson-Thor, konstnar; upmark, G., inten- sikaliska akademien, trädde i verksamhet d. 13 dent, och Gauffin, A., intendent; sekr.: E. Johan- Januari Styrelse: ordf.: Bielke, Thure, gref Musikaliska konstföreningen. (Expe&: Drottningg. 28.) Ordf.: hlay, J.; v. ordf.: Bielke, Th.; sekret.: Morales, O.; skattmast.: Ijennig, H.. suppleanter: Beckman, B.; Petterson, E. 6; ;if. Morr 169 og: dirigënt: ~~~l ~ ~ l ~ ~ d & son-thor, konstnsr; skattm,: ~ ~ ~ G., r 1,jjtn.; i ~ Ve;, V. ordf.: Tagtström, I., uppbördskomm. sesuppl,: vidstrand, A,, dr; schonberg, T. artist. kret.: de Frumerie, G.; musikchef och biblioiekalie: Kjellstrom, S.; suppleant.: Lidberg, D.; Ols- SO", G., tillika skattmästare, samt Norén, G. S&r%anförare: Carelius, E. Ordf.: Bremer, Aug.; [ ~ ~ ~ cstiftad i 1881.~ ~ Ordf.: sekret.: ~ Perlitz, ~ H.; ~ kassör: ~ Sundin, ~ Hugo; i öfriga ~ p,ie1ke, vice ordf. och kassaförvaltare: funktionärer: Rosendahl, N.; Lundberg, G.; Berg, nig H.; dirigent: \viklund V.; sekret,: Brodin, F. - Anmälan till inträde för sångare och pas- J. h.; öfriga ledamoter: he ag lund, R.; Petri, E.; siva sker ledamöter. Mueller, N.; Klemming, G., fru; Bonnier, A., fru; Braunerhielm, G., fru; Malmstrom, S., fru.; Ceder- [40 40~ Sällskapet svenska kvartettsangens blad, J., fröken. befrämjande. (Stiftadt 1883 ) Ordf.: f40 kvartett s kf^^^^^^^^^. Styrelse: August Wall, ordf.; Ernst Schlesinger, v. ordf.; Bror Beckman; Thure Bielke; Sven Kjellstrom; Julius Ruthstrom; Erik Lidforss, sekr.; I. Tagtström G de Frurnerie, skattm.: Adolf Wiklund; bankkamr) Gustaf Olsson; roteman Ebbe Ekerman. [40 41 a] Samfundet för Musikforskning, Svenska. L40 30 a] Konaertföreningen. (Stiftad 1902.) He- Ordf: Norlind, Tobias, docent; sekr.: Hennerdrrsordtorande: H. K. H. Kronprinsen; ordf : berg, C. F., bibliotekarie. Adress Musik. akademien. Magnusson, G. Gerhard; v. ordf: Lidforss, Erik; sekr.: Tornebladh, C.; skattmästare: Fiirstenberg, r40 41 bl Stiftelsen Mnsikknlturens främjande. Otto L. Ledamoter: Ostberg, Ragnar; Rabenius, Olof; Lemon, Gosta; Lundberg, K. L: Rappe, Oscar, frih.; Malm, A.; Rydbeck, O.; ~hrjgmén, E bl Franz Berwald-Stiftelsen. (Stiftad 1909.) Ordf.: Magnusson, Gerhard; v. ordf.: Lidforss, E.; sekr.: Tornebladh, C.; skattmäst.: Furstenberg, Otto L. Ledamoter: Rabenius, Olof; Lemon, Gosta; Rappe, Oscar, frih. [40 30 e] Gunnar Wennerbergs-Sällskapet. Ordf.: regeringsradet Aug. Wall, Knngsholmstorg 14; sekr.: bibliotekarien C. F. Hennerberg, Musik.-Akademien; Skaraborgsbanken. skattm.: bankdir. J. Sehuberth, [ Folkkonsertförbrindet (Gru?d?dl Mal: anordnaidet af cch prisbilliga körkonserter.) Styrelse: Marks von Wiirtemberg, E. T frih. ordf.; Broomk. Emilia, fru, vice ordf.: valentin, Nida, fröken, kassafdrv.; Bergström, Einar. ama nuens, sekr., Ryttareg. 12, Råsunda, tlf. Råsunda 17; Fischier. P., rektor. verkst. ledamot, Wiklund, Victor, kordirigent; Taube, Matilda, grefvinna; Brandström, Engla, fröken; Berglund, J. E. kassor; Bergendal, Ernst, advokat; Tengdahl, K. A., ledamot af försäkringsrädet. JONKOPING8 [ avartettsingare-förbundet. (Stiftadt 1883 af Aug. Edgren.) Hedersledamot: Henneberg, Rich. P. G.; v. or* Horstadius, G. W.; sekr. o skattmastare: Sundstedt, Nils; ledamoter: Sandberg, Osc. Th., Carelius, Emil, Ostrom, Hugo och Johnn, Carl. Th' Och Wiklund, qrling, Sandberg, Oscar (Riddareg. 35 & 37, tlf. Norr ) Styrelse: ofverstelbjtnant C. A. Nyström, ordf.; bankdirektör Gerhard Magnusson, börschef Kurt Belfrage, fil. doktor Axel Sjoblom och löjtnant Rudolf Nydahl, jourh. ledamot. Sekr. och kassaförvaltare: intendent N. Liedfeld. I Bellmanskören. Dirigent: Akerberg, Erik. ordf.: Hellsten, Anton, tlf. Norr 54 59; v. ordf.: Astrdm, Otto; sekr.: Berggren, Sven, tlf. Osterm ; bibliotekarie: Lindstrom, F. V., tlf. Norr 61 81; kassör: Ohlson, Ernst.,4044 al Stockholms Santesson, C. G., piofessor vid Karolinska Institutet; v. ordf.: Vasseur, E., e. o. hofrättsnotarie; sekreterare: Schyller, G., amanuens; skattmäst.: Eleman, G., ing.; dirigent: Ralf, Einar, musikdirektor. [40 44 b1 ~ t ~ ~ madrigalsällskap. k h ~ l ~ ~ Dirigent: Felix Saul. Repetitioner hvarje tarsdag kl e. m. ynglingag. 13. (40 45 a] Sangsällskapet.Sjung Sjunp. Dirigent: Sandberg, O. Th.; ordf.: Larsson, Otto; v. ordf.: Sjogren, Emil; skattm.: Svensson, S.; sekret.: Lundholm, P. Aug., Sibylleg. 30, n. b., tlf. Norr JURIDISKA BYRA 1 6 HAMNGATAN I S

2 [4045 b], Musikaliska sällskapet. Dirigent: Ahk. David, musikdir.; ordf.: Pehrson, Thorsten, fil. doktor, lektor; sekr.: Larsson, GOsta, banktjänsteman; skattm.: Broman, Hanna, -1är:a;,Grune, Ella, 1är:a; Gjertz, frkn, 1är:a; We- stenius, Einar, fa. kand.; Petri, Einar, statsmeteorol.; Zeijser, T., fil. mag r Sångarskriet Slumpetassarne. Domherre: Lagerholm, Nils, bankdirekar; ma- ster: vakant; alderman och skrifvare: Axelsson, Torsten, bankdirektör; verkbas: Lejdström, E., postexpeditor; pungslagare: Nordenskjold. K., arkitekt; vindragare: EkStrdm Otto, köpman; bardskarare: Holmin, Nils, med. lic., Kahlmeter, G., med. dr. 8. För kar- eller yrkesintressen. [40 45 b $. För k&r. eller yrkesintressen. Oberg, S. A., taxeringsassistent. Foreningens or- ~ k ~ o& ~ ~ sammanslut, ~ i ~ gan k ar "Vår ~ stad», Tidskrift för Stockholm stads tjänstemän; rector: Larsson, J. E.: bokh., Bergningar. viksvägen 77, Appelviken, tlf. Appelviken 704. f Riddarhusdirektinnen. Ordf.: Wachtmeister, H. H., grefve ledamöter: Cederstrom, A. G. E frih ~ermekn, T. W., frih.; Rosen. blad, C.;' frih.; Wastfelt, C. G. N. L.; Lagerbielke, N. G. J,: Pfintzsköld, O. H. R. T j ä n- s t e m ä n: riddarhussekreterare och kanslichef: Leuhusen, F. W. O., frih.; riddarhuskanslist: Lagerfelt, C. F., frih.; riddarhuskassor:: von Heijne, S. A.; amanuenser: Montgomery, W. G. O.; Breitholtz, G. E. I40 52 a] Nordiska admintstrativa förbundet, som stiftades i Stockholm den 21 september 1918, har till uppgift dels att sammanföra ambets- och tjänstemän i Danmark, Finland Island Norge och Sverige for att genom motin, foredrag och ofvekläggningar äfvensom på annat lampligt sätt bibringa dem narmare kännedom om de olika rikenas administrativa förhållanden, dels ook att, i den män sa kan ske, verka för enhetlighet och reformer inom rikenas administrationer. Den svenska styrelsens ordforande är landshefding E B. Trolle. Styrelsens arbetsutskott: regeringsradet G. Thulin, jämväl styrelsens viix ordf.; förste kanslisekret. N. A. Lindhult sekreterare; generaldirektor k. A. Fryxell, kagsrädet M. Morton och statssekreteraren S. Ribbing. stär av 25 ledamöter. Styrelsen be- [4052 bl Sveriges statstiänstemanmnämnd. Stiftad den 29 juni 1917 med uppgift att vara ett organ for att astadkomma och vidmakthålla en sammanslutning och enig samverkan mdian foreningar, bestaende av nuvarande och fore detta ämbets- och tjansteman i statens tjanst. Ordf.: Andersson, J. T., byråchef; Elsa Lidman; sekr.: Lindhult, N. A., förste kanslisekr.; Nelson, K. L., forste maskining.; Sjowall, C. A., 1arov.- adj.; v. ordf.: Sundberg, S. K., förste trafikinsp.; Swenning, S. J,, lektor; skattm.: Trygger, C. E., revisor, Aberg, C. N., tullkontr. Suppleanter: Kôersner, Agnes Bertha: Rasch, J. M.; byrajagmast.; Odman, N. P., häradsskrifv. Arbetsutskott: Andersson, J. T.; Lindhult, N. A.; Sjöwali, C. A.; suppl.: Swenning, S. J ; Aberg, C. N. f Tjänstemannad3llskapet i Stoekholm. (Ar senalsg. 8 C'; tlf , Norr 5 24.) Direktioner bestar af följande medlemmar: Risling, J. E. forste revisor (ordf.); Dahlstrom J. kassdr, Frei denfelt, K. L. W., förste byriinienjör (verkst dir.). Thygesen, J., t. f. byradirektor; Danielsson, F. (kassadir.); Thygessen, R., kanslisekreterare (v. ordf.); Essing, E,. exp.-förestandare; Wadström, C., kontorsskrifvare; Lorichs, Hj., lojtnant; Berggren, G., e. o. hofrättsnotafie (sekr.); pihlgren' E.' B'' L Stockholms stads tiansternäas förening. Styrelse: ordf.: Fellenius, K. G., taxeringskommissarie; v. ordf.: Starck, O., hyresintendent; sekr.: Asproth, J., aktuarie, Agneg. 14, tlf ; [40491 Stoekhalms K~rk~mudker~reni~ ordf.s ~kattm.: Tegner, U., aktuarie; klubbmastare: Svenson, S. A., syssloman; öfriga ledam.: Anderzon, A., G,Sr,f.&~~Kå~~~,"Sd.K;;la,","~~ $$. Henner: berg, Strandvag: 65; v. s&. Cari LambBre; kasrevisor; Bobe., P. E., byggnadsinspektor: Borgenstierna, C., vice brandchef; Carell, Ruth, froken; saf6rv.t Hugo Lindqvist SUPP~.: Edvin Skarby 0. Grundström, N. E. tf. bokhallare. ~ i K > Oskar Sandberg. Oskar Blom o: H., bokhallare; Hellg~n, S. A., inspektor; dars: Lidström. Minst tvi ord. sammanträden arlieen. son, J. E., bokh.; ~ ~ d ~ N. ~ A, l l F.,, ingenjör; Lincqvist, Elin, fru; Mattson, L., bokhållare; Ny- Strom, T., bokhallare; Sjögren, Marta, registrator; L Stockholms stads befaftningshafvares samarbetsniimnd. Arbetsutskott: ordf.: Jakobson, J. A., poliskommissarie; v. ordf.: Hedstrom, E., forsteing.; sekret. och skattmäst.: Asproth, J. K., akfarie, Agneg. 14, tlf ; öfriga ledamöter: Sjogren, Marta. registrator; Rydkn, O. B., folkskollärare. Ombud: Stockholms stads tjänstemäns förening: Asproth. J K., aktuarie: Hedstrom. E.. forste ing. Stockholms stads kvinnliga tjänstemans förbund: Sjogren, Marta, registrator. Stockholms stads befattningshafvares (f. d. Stockholms stads vaktmastares) förening: Holmstrom, C. Hj., vaktmastare. Stoekholma stads maskinisters förening: Andersson, A. W., öfvermaskinist. Stoekholms kommunala verkmästareförening: Andersson, C. V.. verkmastare. Uppbördsmannasällskapet i Stockholm: Lundberg, 0. T. V., t. f. centraluppbordsman. Stoekholms polisbefalssällskap: Jakobson, J. A., poliskommissarie. Stockholms öfverkonstapelsförening: Liljedahl, E., ofverkonstapel. Stockholms detektivpolisförbund: Oscarson, C. O., kriminalt~fverkonstapel. Kamraterna, förening för Stoekholms polismän: Alme, J. F., poliskonstapel. Stockholms stads fångvårdspersonalsiörening: Wall, P. Hj., Ofverkonstapel. Föreningen för uppbördsmän vid Stoekholms gas- och elektricitetsverk: FranzBn, E. G., uppbördsman. Driftelektrikernas vid Stockholms elekfrieitetsverk kamratförening: Nyberg, G., stationsförman. Stockholms folkskollärareförening: Nystedt. Gerda M., folkskollärarinna; Ryden, O. B., öfverlarare. Stoekholms folkskolors öfningslirareiörening: Schager, Signe, skolkokslärarinna. 1 Stockholms stads hamnpersonalsförening: Carigren, E. R., hamnfogdebiträde. OREBRO -~ KING SROKR#M INDUSTRISAKTIEBOL. VI K1 N G - '

3 D. Föreningar och sällskap. L Riksförbundet af kommunaltjänstemän i svenska städer. Centralstyrelse: Ordf.: Fellenins, K. G., t. f. taxeringskomm., Stockholm; v. ordf.: Bobeck, p. E., byggn.-inspektör, Stockholm; skattmast.: IIall, A. T., ofvering., Goteborg; öfriga ledam.: Hagberg, E., stadsombudsman, Malmö; Skalin, E., dratsel- kamrer, Karlskrona; Sjoberg, G., stadsingenjör, Elsa, frbken; kassor: Bergstrand Maria f Gefle; Ekenstam, N., stadsombudsman, ~ ~ Akerberg; ~ d bfriga. styrelseledamoter: iergman,'~il: Suppl.: Hansen, H. Chr., ingenjor sodefialje. d"', frbken; Elmers, Tekla, fru; Hultin, Josefina, Sekreterare, Nystrom, T., bokh., s;nnerdahlsva- froken; Sjog~n, Ida, fröken; Dahl, Lotten, froken; gen 30, Appelviken Stockholms Borgargille. Stiftadt 28 maj Expedition: Klara Södra Kyrkog. 11. Tif. Norr Andamål: Att sammanföra Stockholms burskapsägande borgare samt utgora neutralt samlingscentrum, dar intressen, som ha betydelse for Stockholms borgare som sådana, kunna diskuteras och behandlas. Styrelse: Ordf. C. Lagerstrbm, boktryck.. v. ordf. David Rapp, grossh.; sekret. Ivar Reicke 'grossh.. kassaförv.: Robert Larsson, direktör, saht H. G' Dahlfors; klubbmästare: N. F. Otting. [ Sveriges advokatsamfund. Ordf.: Forssner. T., Stockholm; v. ordf.: Leman, Erik, Goteborg; Huselius, Gösta, Sthlm; Hedenskog, O., Malmö; Drakenberg, B. E., Göteborg; Furstenberg, Otto L., Stockholm; Loden, John, Stockholm; Nordstrom, Anders, Norrkoping; suppleanter: Tjerneld, John; Stjernsedt, G.; Lagerström, Otto; Henriques. Emil; Themptander, Sven, samtliga i Stockholm; Almst~nd, H., Göteborg; Livijn, Carl, Malms; Hemmmg-Sjöberg, A., Upsala; sekret,: Themptander, Sven, som mottager meddelanden till samfundet. [ Stoekholms prästsällskap. Ordf.: Lindskog, J.; v. ordf.: Ankar, G ; styrelsemedlemmaru Kallander, J.; Andrz, E.; Lindgren, J.; Lagerkranz, J.;XeIin,O.;sekr.:Nilsson,N.U.;kassaforv.: Helén, H.; bibliot.: Lagerkraiiz, J. Sveriges Läkarförbund, se [ Svenska läkaresällskapet, se Stoekbolms läkareförening, se [ Svenska tandläkaresällskapet. Ordf.: S. Higer; sekr.: C. Lidman; redaktbr: B. ostman; bibliotekarie: G. Wollin; konservator: J. Holgers; medlemmar af forvaltningsnamnden: I. Lamby; C. Skogsborg; G. Skogsborg. [ Odontologiska Sällskapet i Stockholm. Dram. teaterns rest. enskilda våning, tlf Ord. sammankomst första kl. 8 e. m: i hvarje m+na,j, utom juni, juii och augusti;, Märta; PontBn, Anna; Gauffin, Magna. - suppleanter: Svinhufvud, Barbro; Rydstrom, '~nna; Petrb, A~Y; Cederstrom, Charlotte; Andersson, Agnes. ordf:^ adr.: Dalagatan 35, Va. L Stoekbolms barnmorskesällskap. Ordf.: Sebardt, Elisabeth, froken; sekreterare: Leander, Olsson, Kerstin, froken; Frykholm, Priscilla, froken; Berg, Elisabeth, fröken; revisorer: v. Eckermann, Ebba, grefvinna; Vesterberg, Ellen, froken; Grönlund, Gerda, fru; suppleanter: Hellman, Elsa, flöken; Malm, Math., fru; Sanell, Emma, fru Apotekaresoeieteten. (Drottning 80B. Fonder, se r ) Direktion: Ordf.: Gullstrom, S.; sekr,: Poig~ant, E.; kassaforestånd : Schimmelpfennig, C. F. V.; Öfriga ledamöter: Strandeil, H.; Westrom, G.; Eneqvist, I.; Lindholm, 0.; suppleanter. Bruzelius, A. I.; Sjöberg, A. E.; ombudsman: vakant. medicinaltaxerevisorer: Hallberg, A: Pleijq, C f suppleanter: Gemzell, Ch., Gezelius h.; revisorer: Gemzell, Ch ; Eriksson, J. A.; hre en, C. I.; suppl.: FranzBn, E.; bibliotekarie: Ahlberg, K. A. Vaktmästare: Andersson, I\lärta föreningen. (Uplandsg. 16, 3 tr ) Styrelse: Ordforande: Pleijel, C. G. W. TT. Ordf.: Lagercrantz, C. Sekreterare: Wahlquist. Y. Suppleanter: Roos, A. E.; Gronfeldt, G.; Simonsson, C. Hj. Ufriga ledamöter: Karlin, V.; Svärd K. G E. Huss,.H. A.; Heinming, E. R.; ocku ud, K. A: H:: Hamrin, A. E. Suppleanter: Roos, A. E ; Simonsson, C. Hj.; Grönfelt, G. Revisorer: Kruse, L. L E.; Lindgren, A. E. styre~senutse~datjästemän: Kas?aförva!iare: Karlin, V. Bibltotekarie: Roos, A. E. Matrikelredaktbr: Wiman, K. H. Th. Platsbyritörest.: Forsman, C. O. Klubbmastare: Wiman, K. H. Th. Sånganforare: Harms. L. Nämnd: Förman: Huss, H. A. Ledamöter: K. A. H.; ~ ~ ~ E. ~ [ Centralstyrelsen för Sveriges farmaeeutförbund. Ordf.: Bjorck, H., apotekare; v. ordf: Welander, A., apotekare; ombudsman samt sekret. och kassaforvalt.: Hemmine;, E., apotekare; ledamoter: Nyhrbn, C., apotekare; Tengberg, C. R., apotekar*; suppl.: Scholin, Hj.; Wickström, G., apotekare. Expedition: Kl. N. Kyrkog. 31, 4 tr., jan. och sept. tredje måndagen. Ordf.: Lenhardt- Stockholm C., tlf Ombudsmannens adr : son, A..: sekr.: ~ i A..; ~ skattmast.: ~, ~ e d ~ t G. ~ Drottningg. c ~, 82, 4 tr., Stockholm, tlf Svenska veterinärläkareföreningen. Ordf.: Nystedt, Sven, förste stadsveterinär (Stockholm); sekr.: Vide. Karl, byråveterinär i Kgl. Medicinalstyrelsen (Stockholm); skattm : Widerstrom, G., faltveterinär (Lidinge Villastad) Svensk Sinksköterskeförening. Ordf.: Wellin, Beriha; vice ordf.: Pihl, Augusta; kassaforv.: Steen, Elin; forest:a för foreningens upplysningsbyrå och hem, adr. Braheg. 56: Meyerson, Agda; sekr.: Lind, Elisabet; Wessel, Astrid; Gabrielssoii, Stoekholmskretsen af Sveriges farmaeeutordf.: welander, A., apotekare; v. ordf.: Tengberg, C. R., apotekare; sekret. o. kassaforv.: \i.imau, K. H,, apotekare. r40 86: Svenska Medieinalväxtföreningqn. (Stiftad 1910 för insamling, odling och försäljning af medicinalväxter.) Styrelse: apotekare E. Hemming, ordf.; grosshandl. Nils Burman; disp Hj. Hagman; tandlakare fru S. de Verdier; folkksollarare S. Johansson. Suppleanter: assistent John Green; apotekare Nils de Verdier. MASTERSAMUELSGATAN 22 KB. SVENSKA M E T A L L V E

4 f4~ 871,Svenska Försäkringstöreningen. (Stift Klubblokal: Brunkebergstorg 15, 2 tr.; tlf ) Ordf.: Palme, Sven; v. ordf.: Valentin, I ; öfriga kassakontr.: Ulmgren Pär; PhragmBn, E: Holmgren, G.; Bergholm,' P.; Björk J: Afzefius, Ax.; Nilson, G.; Nystrand, Y: Stenkvist, O.; Forssman, E.; sekret. o. redakf& för tidskrift?: Bergholm, P., adr. Jakobsbergsg. 17, tlf [40881 FörsZikringstjänstemannaföreningen 1 Stockholm Norrlandsg. 8-lo4; tlf Sekr.: Sjögren, Efraim, Forsäkringsbol. Valand Svenska Aktuarieföreningen.. bildad 1904, utgor en sammanslutning af personer hvilka ut- Ufva aktuariebefattning i svenska ~ifforsäkrin~s-.lag eller som pa annat sätt syssla med försäkringstekiiska angelägenheter. Ordf.: professor Edv. PhragmBni vice ordf.: professor Edv. Jäderin; sekret.: fil. dr Reinh. Palmqvist. Svenska teknologföreningen, se [ Stockhblma allm. teknikerförbund. se [ Svenska Ekonomföreningen. Styrelse: Ordf.: Regnstrand, 0.; ombudsman: Bohlin, T.; bfriga ledam.: Brunskog, U. A. J: Cassel I. E.; Edström, A. E.; Nyberg, J.; svensson, S. i. Exp.: Malmskillnadsg. 48 B; tlf För kar- eller yrkesiitressen. r [40961 Militärsällskapet i Stoekbolm. Sodra Blasieholmshamnen 4 A. Ordförande: Rosenblad. C., frih., Öfverste. vice M ~ A., ofverste. ~ ~ ~ ~ Direktor: Lagerberg, C., grefve. sekreterare ~ ~ ~ ~ kapten. ~ ~ h i ~ l Offiga ledamoter: v. Hoist, H., kapten; Cederschiold, ~ob., major; Way, S., major; Amundson, K. A. B., öfv.-lojtn.: Giron, A., kommendorkapt.; Hesselman, C. A., kapten; Moberg, A., kapten; ~ ~ ~ G, *ttm. ~ ~ h ~ ~ ~ t [40981 Artilleriklubben, adr. Artilleristaben, Riddaregatan 13. Ordf.: Salander, G., major; sekreterare och skattmast.: Ericsson, F., kapten, artilleristabsofficer (tlf ). [ Sjöoffieerss%llskapet i Stoekholm. Lokal: N:n 8 ' Skeppsholmen, 1 tr. D i r e k t i o n: ordf.: wachtmeister, C. A., konteramiral; sekr.: Bager, H. J. G., kapten; ekonomidir..: Cronstedt, R., kommendörkapten; hibliotekarie: Samuelson, J. E., lojtnant; skattmasta-. re: Högberg, K. G., marini~tendent; öfriga medlcmmar: Wester, K., kommendor; Selander, N. E. F., kommendorkapten. [ Svenska Underoffieersförbundet. Ordf.: Ackerberg, A. E., flaggstyrman, K. F., Sthlm; v. ordf.: Gillners, J. H., fanjunkare, I. 6, Vanersborg kassdr: Lundgren E. styckjunkare i40 $11 Väg- och Vattenbyggnadsklubben. Ordf.: A, 1, sthlm2; sekr,: ~~lli,,, A,, 'sty&j,,nkare, A. 1: Wijnbladh, Fr., ofverste: v. ordf.: Bärnheim, O., sthlm; ófriga ledamöter: Mårtenson, M,, fanjunöfv.-lbjtn.; sekr.: Wernlund, A., kapten. kare, I. 1:s res. stat., Grevturegatan 69, Sthlm; a] Civila Väg- och vattenbyggnadsklubben. gy2>o;'4 J ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ Vax'1o1m; u, " d ~. Sthlm. Ordf.: Vinberg, Sal.; vice ordf.: Wretlind, E. P.; sekr.: Nordgård, K. Stvrelsemedl.: Olsson, Underoffieerssällskauet i Stockholm. J.; Nordendahl, E. Stiftadt Ordf.: Rehnberg, J., K. Göta lifg.; v. ordf.: Möller, O., K. Lifg. till häst; kontrollant: L40 91 b] Svenska ~lekt~ieitetsverksföreningen. I Dahlin. - O. H., K. Flottan: sekreterare: Scherberg. (Stiftad 1903.) ByrA Malmskillnadsg. 54, 2 tr.; tlf K. T, K. Positionsart. reg:tet; kassor: ~jungqvi5, , Styrelse: Ordf : Dahlander, Rob, O. W., K. Fälttelegrafkaren; intendent: Svedén, direktdr; v. ordf.: Decker, Aug., ofvering. och O. E., l i. Lifre2:tets dragoner. Ufriea stvrelseled.: Molin H. M., direktör; sekr.: Rossander, Carl A, Ekholm, A. F.-E., K. sea lifg.; NyquGt, E., K. ofvering.; öfriga ledamoter: Borgqvist, W., ofver- Gota lifg.: Lundgren, K. E., K. Svea art.-reg:te; dir.; Molin, H. M., direktör; Hedin, J., dispon ; ILiedbeck. C. R. A.. K. Svea ingenjörkår: -. Acker- Ericson, Th., dispon.; Hultman, S., direktdr; Ham- I berg, A. E., K. Flottan. marstrand, S., direktör; von Sydow, J., ing.; Tempelman, C. G., ing. 140 PZi Svenska Vattenkraftföreningen. [4105] Sveriges Landstormsföreningacs Centralförbunb (bildadt den 5 juli 1912). Expedition: Hamngatan 28; tlf , Norr Exp.-tid q

5 atad; H. Lilliehbok, ofverstelojtn., Uddevalla; A. Lindahl, distriktslandtmatare, Ulricehamn; H. C. Lorenzen, kamrer, Karpalund; A. Lundmark, bankkamrer, Falun J. F. Lothner, major, Sthlm; D. Föreningar och sällskap. R O. Marks von' Wiirtemberg, frih., ofverste, Kristianstad; S. G. L. Myhrman öfverste, Eksjo; II. F. A. Nauckhoff, bfverstelojtn.. Goteborg; S. O. Nystedt, öfverste, Lund; Th. Quennerstedt, kapten, Soderfors; P. E. Rettig bfverste Gäfle. G Ros, ofverste, Vbio; J. W.' RUnqvis;, Solleftei; E. af Sandeberg, ofverste, Vänersborg; C. A. Sjbgren, ofverste, Sthlm, N. Zetterström, disponent, Ostersund. lill Centralforbundet Bro anslutna 26 landstormsförbund och 151 landstormsföreningar. ( Stoekhelms lokalförening af Svenska Folkskolans Vänner. Ordf.: Johanson, Fritz; v. ordf.: L Föreningen Stockholms Landstormskam- Hedberg, Dkv.; sekr.: Stagnkr, Olof; v. sekr.: rater. Stiftad 23 mars Adr. Stockholm C. Dammberg, Lotten; kassor: Ruiis, Torborg; leda- Styrelse: disponent H. Almström, ordf.; kammar- nloter: Sjoholm, Alfr.; Wahlstmm, Gmta; Granherre, frih. Reinhold Rudbeck, v. ordf.; direktor lund, Gósta; Andersson, Ebon. Robert Ahlin, sekr.; direktör Johan Eklund. kas- (Nytt val i Febr.) sor. Ledam.: grossh. A. Hamnqvist; apotekare C. E Hansson; tjansteman P. Kierkegaard. ( KemJska sällskapet ulgör en sammanslutning af kemister i Stockholm. Sammanträder 2:dra mindag i hvarje minad (okt. -ma]) ä Stockholms Hogskolas larosal n:r 2. Ordf.: prof. H. von Euler; v. ordf.: prof. K. A. Vesterberg; sekr.: docenten fil. dr O. Svanberg. i41 10 al Sloekholms Iärarcsällskap. Ordf.: Mattson, R.: v. ordf. och skattm.: Wahlstrom, B.; sekr.: Ohlson, N. G.; ofriga styrelseledamoter: Koch, C.; Ostergren, O. Stockholms Iäraresallskaps byggnadskommitt6. Ordf.: Edling, E. G.; sekr.: Sjoyall, C.; v. ordf. och kassaforv: Mattson, R.; ofnga ledam.: Hedstrom, J. S.; Lagerqvist, A Stockholms folkskollärareförening. Ordf.: StBlfelt, E.; v. ordf.: Nystedt, Gerda; sekr.: RydBn O., och Lindvall, F.; kassaförvalt.: Johansson. J.: ledamöter: Lundgren, P.; Olsson, Maria. [ Sveriges folkskoilärarinneförbdnd (S. F.) har till ändamil att befrärnia enig samverkan mellan Sveriges folkskollarannnor för tillvaratagand- af pedagogiska och ekonomiska intressen. Centralstyrelse: ordf.: froken Maria Jonsson; l:a sekr.: froken Gerda Nystedt; kassaforv.: froken Hilda Strandberg; 2:a sekr.: fru Nanna Lundh-Eriksson; niedl.: froken Naemi Uddeabeig, Malmö. ken Gerda Nystedt; v ordf.: iroken Maria Olsson; sebi.: froken Ingegeid Palmkr; kassaforvaltarp: fri>ken Hanna Klaeson; fru Maria Hindersson; fröken Frida Harner; fröken Hedvig Rinander; froken Astrid Wickman; froken Emelie Andersson. Suppleanter: froken Maria Andersson, froken Elisabeth Lundberg. [ Svenska döistumläraresänska~et. Bergqvist, J., rektor, Lund; Wallin, J., rektor, Vanersborg; Jungner, E., rektor, Stockholm; Malmlundh, L.. larare, Lund; Svensson, K. J., lärare, Harnösand; Hanson, E., lärare, Stockholm; ~ ~ ~ ~ lärafinna, d d ~ vaxjo. ~, ~ ~ r41 10 bl Sveriges extralärareförenlng. Carl, sekr ; OlsBn, C, kassör; Mattelin, G., Lincentralstyrelse: fil. mag. Herbert Gejrot, ordf., dahl' F. W.; Sund' C.' G. W. +ög. 81; fil. kand. Gabriel Jonsson, v. ordf.; fil. [dl 331 Pennklubben. lic. Herbert Blanche, sekr. fil. mag. Fritz Sten- Lokaladr.: Källaren Freden. fek kassor; samtliga i ~tokholm, samt fil. mag. ordf,. dr ~~d~~~ Osteding; v. ordf.: legations- Axel Almmist, Malm& fil. mag. Birger Brorstrom, Goteborg. ridet fintz Henriksson; sekr : forfattaren Aug. Brunius: klubbm.: intendent G. hl. Silfverstolpe. I Pedagogiska säuskapet. Ordf.: Nordlund, K.; v. ordf.: Lithner, Augusta; sekr.: Lidman, Carl; kassaforvalt.: Aspman Maria; öfriga leda- möter: Svedelius, C.; ~undd, J.; Gödecke, Hillevi. (Nytt styrelseval i febr ) t Sveriges allmänna folkskollirareförening. Ordf.: Lidman, Carl; sekret.: Stalfelt, P. E.; kassafo~v.: Helger, N.; ofriga centralstyrelseledamöter: Biorkman, G.; Borgh P.; Kydkn Varner Nylund, Sven; Jungnell, Algot; Fjellström, Berta>; 01sson, Anna; Lundevail, Elin; Nystedt, Gerda; Pålsson, Karola; Johansson, Anders; Bredberg, Sigrid. [dl 351 Sveriges författareförening. Lokaladr.: ~ l ~ 26, ~ 1 tr, i ~ ~ ~, ordf.: E.; v. ordf.: Stjemstedt, Marika; sekret.: von Konov, U.; skattm.: Freudcnthal, P.; ofriga ledamater: Smith, E.; Zetterstrom, H.; Duse, S. A.; suppleanter: Landquist, J.; Idestrom, A ; ~ ~ ~ d A,; ~ siwertz, ~ a ~ S,; d ~, ~ A. ~ (41361 Sveriges Dramatiska Författares Förening. Styrelse: Ejnar Smith, ordf.; S. A. Duse, v. ordf.; Yngve Hedvall, sekreterare och ombudsman; Otto Hellkvist och Brita von Horn, bfr. styrelseled. donk95pings JURIDISKA BYRA - 1E3 HAMNGATAN I 6

6 8. För kar- eller yrkesintressen. [4137a-415' a Svenska tidnhgsutgifvaretöreningen. man, J. A., vice ordf.; Bidrkman, Axel B. O., Byrå: L Ula Vattug. 24. Styrelse: Pers, And., sekr.; Nyström, Karl, skattmäst.; Häggström, J. ordf.; Ljunglund, Leon., v. ordf.; Hellberg, Alex., A.: Ottenberg, Sven; Söderlund. E. kassaförv.; Ankers, E.; Dehlgren, S.; Llungberg, K..; Bjorck, Em.; Alkman, E.; Sällvin, H.; Gustaf- [d1451 Svenska konstnärernas förening. son, Arv.; sekr.: Hansen, K. ~Koeck. T. U:s an- Konstnirshuset, Snialandsg. 7 Ordf.: Anshelm iionsnamnd: ordf.: Pers, And.; sekr.: Hansen, K. Schultzberg; v. ordf.: Gottfrid Larsson; sekr. o.,roeck. skattmäsi.: Carl Printzeriskold, v. värd f. Konst- I41 37 bl Svenska tidningsutgifvareföreningens arbetsgifvaresektion [A-sektionen). Byrå: Liila Vattug. 24. Styrelse: Dehlgren, S., ordf.; Berghammer, E., v. ordf., Roxendorff, T., kassaforv.; Serrander, T.; Hellman, F.; Jaensson, J.; Lalin, G.; Wijkman, S. Hansen, K. Roeck. Direktor o. sekr.: el Stoekliolmspressens Ekonomiska Förening. Byra: Lilla Vattug. 24. Ordf.: Gronfors, Gust ; v. ordf.: Dehlgren, S.; sekr. ombudsman o. skattm.: Hansen, K. Roeck Svenska Reklamförbnndet. Styrelse: Ordf.: vakant; v. ordf.: dr Nils Geber; sekr.: ing. B. Waeger; bitr. sekr.: reklamchef T. Björklund; skattm.: red. Y. Hedvall; klubbm.: ing. I. Lundkvist; kapten E. Grafstrom; dir. B. Ljungberger; dir. P. Hellberg; hg. B. Travaeus; lojtn. G. Ekshom. F Svenska journalistföreningen. V e r h S t. u t s k.: Ordf.: ~~llk~i~t, O.; v. ordf.: Gustafson, Hj.; sekr.: Hanssoq, S.; kassor: Rosendahl, J. E.; Winqvist, T. F. Cenfralstyrelsen, utom ovanst.: Nilsson, J., Malmö; Swensson, C. O., Norrkoping; Pettersson J., Eskilstuna; Falck, A., Göteborg; Hallberg, Arvid, Falun S t o c k h o l m s k r e t s e n s s t y r e l s e. I Sveriges fartsgsbefalsförenlng. (stiftad 1907.) Hufsudkontor i Stockholm, Skeppsbron tr. Filialkontor i Göteborg, Malmö, Hälsingordf.: H ~ s. v. ~ ordf.: ~ ~ ~ l H.) l ~ ~ borg ~ h och, Sundsvall. Verkst. direktor: Larsson. N. Winqvist, T. F.; kássör: Rosendahl, f. E ; femte P Kassdr: ledamot: Sachs, T. (Nytt val i April.) [41 57) Maskinistföreningen i Stockholm. [ Pressens opinionsnämnd. Ordf.: Kôersner, A., just.-råd; u. ordf.: Fryxell, K. A., gen.-dir.; sekr.: Bjurman, G., fil. dr, adr. Drottningg. 58, 2 tr Sveriges Vänsterpressförening. Bildad 30 juli söker genom möten, diskussioner m. fn. ge styrka och sammanhmning At vänsterpressens arbete. F ö r t r o e n d e r B d: redaktörerna Edv Alkman [ Sveriges mekaniska verkmästareforbund. ~ c t ~ b ordf.; ~ ~ g ~~d~~~, pers, västeras, 'v. ordf.: (Förbundsstyrelsens säte i Stockholm.) Ordförande: Olof Alström, Sundsvall; S. F. D ~ ~ sthlm; I ~ verkmastare ~ ~ ~ Isidor, Svensson, Tomtebog. 30, 1 tr.; E. B. Rinman, Sthlm; Mauritz Hellberg, ~ ~ ~ l sekreterare: ~ t ~ d forvaltare ; Axel Johansson, Varvsg. Axel Johansson, Upsala; S. J. Olofsson, ~ ~ i ~ 10 ta, i 2 ~ tr.; ~ kassor: - verkmästare P. A. Norling, stad; Gustaf Rosén, Umea; Torgny Segerstedt, Svalgrand S, Sundbyberg. Göteborg. Sekreterare och skattm.: Arvid Grundel. - Byra: Regeringsgatan 40, 1 tr., Stockholm C. Tlf [ Frisinnade Preastöreningen, bildad 1904 med uppgift att starta en daghg, helnykter hulvudstndstidnirig samt stödja liknande företag i landsorten. Expedition: Kammakaregatan 27 2 tr.; tlf Styrelse: Bengtsson, S., ordf.; Hult- narshuset; öfriga styrelseledamöter: Fredrik Dahlberg; Carl Johansson; Gottfrid Kallstenius; Herman Lindqvist. Suppleanter: Carl Andersson; Arne ~~116~; carl ~ ~ i t ~ t ~ ~ ~ Konstnärskhibben. Styrelse: Ordf.: Sparre, Louis; v. ordf.: Enblom, R S.; sekret: Ericsson, John; skattm.: Ljungdahl, David. klubbmast.: Lundberg, A.; bisittare: Larsson, hottfr.; ~ l ~ g ~ & ~, ~~~t~ E. Svenska TeaterIörbundet. se [ Kungl. Musikaliska Akademiens ambets- [41681 Publicistklubben. (Salviigränd 3.) Ordf.: mans och lärares förening. ~ ~ ~ V ~ ~ a ~ ~ t ~ f. ~ : f~ i d H s ~ Ordf.: ~ ~, " prof. g " ~ Bror ~ ~ Beckman; ~ ~ sekr.: ~ bibliotekarie ~0th; klubbmäst.: L. Wahlman; bfriga styrelse- F' Hennerbekg' Musik' Akademien' ledamöter: G. HzgerstO1pe Gustaf Stridsberg. [ Angfartygsbefdlhafvaresällskapet. (Stiftadt &r 1857.) Adress: Skeppsbron 20, 1 tr. Ordf.: von Sydow, B. R.; v. ordf.: Rietz, E. M. F - kassaförv.: Rietz E. F.; sekret.: Rietz, E. F. 0friga styrelse- ledam.: Soderström, A.; Engelbrecht, H.: Schollin, C. L.; Larsson, L. I.; Larsson, N. P.; Eggert, E.; Holmer, C.; Carell, A. G.; Grundelius. E. A. (Nya val i Mars.) Angbåtsbefalhafvareföreningen. Sjuk-, begrafnings- och understodsfonder. Ordf.: vakant; v. ordf.: Thorslund, Gunnar; kassaforvaltare: Gustafsson, C. G., Bellmansg. 14; sekr.: Svensson, John: ombudsman: Sandberg, Thure; suppleanter: Pettersson, F. A.: Gordon, Gunnar. (Nytt val i Febr.) Bibliotek och Expedition öppna alla söckendagar kl. 9 f. m.-5 e. m.; lordagar endast 9 f. m,- ' e. m. T1f. 41 Norr l3 53. Styrelse: K. H. Teorell, ordf.: Nils Swedman, v. ordf.; Simon Aström, omb.-man o. skattm.; A. W. Andersson, sekr.; Karl Rudbsck, kassakontr.; Edvin Netterman, ord.-man; 1%. Eriksson; Eskil Jordman; Erik Landqvist och J. A. Sterner. (Nytt val i Febr.) [4159I Trafiktjänstemännens Riksförbund. Ordf.: Petrelius, V., Uppsala; ofriga ledamöter i styrelsen: Björkroh, K., Stockholm; Carls'son, Alfr., Stockholm; Winberg, A., Stockholm; Wilhelmsson, K., Stockholm; Daelander, E., Stockholm; Sandstrom, C. Th., Malmo; Jonsson, Hugo, Stockholm; Olters, B, Goteborg; sekr.: Ingmansson, G., Stockholm, Rörstrandsg. 32, tlf. V. 113J7. 1NDUSTRI:AKTIEBOL VIKING VIKING SKOKR#M OREBRO

7 D. Föreningar och sällskap al Farmaeeutlska inatituteta studentkar. kand., Surbmnnsg. 19, 3 tr., tlf. 808%. s&.: Adr.: Kungstensg. 49. Styrelse. ordf.: Pahlin, J. Gerle, Ragnar, kand., VeterinHrhögskolan h L., Skeppareg. 18, 2 tr., tif ; v. ordf.: Norr 91 96; skattrn.: Byhlén, Erik, kand:, ~irgeri Finnson, N. E., Uplandsg. 86, I tlf. Vasa 90 03; Jarlsg. 131 A, tel. V sekr.: I-Iasselskog, S. A. G., Barnhusg. 4, 4 tr., Styrelseval i April. tlf. Norr 43 52; v. sekr.: Persson, P. M., Hornsg. 89, 2 tr., tif ; skattm.: Bjurling, G. O. Torsg. 4, tr., tlf, klubbmast.: f..[*l 681 Stockholms stads kvinnliga tiänstemans orbund. Styrelse: ordf.: Nilsson Karin, stat. J. A. E., Karlbergsvag. 51, 1 tr., tlf. vasa kont.; v. ordf.: ~ i ~ d ~ ~1'~. ~ i ~ arbetsformedl.: t b! Handelshögskolans i Stoekholm studentkhr. Adr.: Brunkebergstorg 2. Ordf.: Brenning, J.; v.ordf.: Ohrling, P.-O.; sekr. Berggren, H.; v. sekr.: Axelson, H,; skattm,: Zander, V,; klubbmast.: Selmer, N. sekr.: Sjögren Martá halsov -ndn. kassaforv.: ~ ~ ~ stin;, ~ fastighetskont,f l b ~ ~ ledamoter: ~, ~ ~ hm l ~ ~ byggn.-ndn; ~ ~ ~ kl^^^,,, H ~ bost.-formedl.; Flodin, Elsa, hälsov.-ndn; SUPPI.: Barkman, Anna, stadsing.-kont.; Rohlander, Ada, uppb.-verk-; WesterIund, Ebba, fastigh.-kont. [4161 h] Tekniska hö skolans studentksr (adress ~ ~ l h ~ tlf. l l ~ ~ ä styrelse: ~ ~ ~, 0. ~ k i41 ~ 72 ~ bl Moderata - Kvinnoförbundet i Stockholm, man, ~~~i~hill, l)jurgarden; v. ordf.: H. prollius, LinnBgatan 80, 2 tr., tlf Syfte att v-cka ~ i ~ 81; ~ sekr.: é ~ A,, wieslander, ~ ~ 2 och ~ stärka kvinnornas ~ känsla d af ~ ansvar gent l emot ~ 1 tr,; v, sekr.: A. ~ ~ ~ odeng, i ~ ska;tm: l fosterland, ~ ~ hem ~ och ~ samhalle;, bibringa dem kun- T. Werner, Döbelnsg. 87, 3 tr. skap i nationclla och sociala frbgor och lära dem att p& bästa sätt till samhillets gagn bruka de rattigheter, svensk lag gifver dem. Styrelse: ordf : il Veterinärmedicinska föreningen. fr0ken stina ~ ~ 1, v, i ordf,: ~ fni ~ ; ill- Adr.: Kungl. Veterinärhögskolan, berg; 2. v. ordf.: fru Mia Lofgren; sekr : fru Experimentalfältet. Tlf. Norr Estrid Fägersten; kassaforv.: fru Ebba Helldorff. Styrelse: ordf.: Carlin, I., bat.-veterinär, Birger Ufriga medlemmar: froken Ingrid Falk; frolten Jarlsg. 33, tu ; v. ordf.: Lundstrom, Sven, Inger Sundelius; grefviniian Vera Mbrner; froken - - MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN i,,

8 Qbrtmid Fagerberg; fröken Anna Sjbstedr; frbken Henny Helhtrom; fröken Aline Cronhielm; fröken Alice Quensel; fröken Emelie No,rBn; froken Eva Fröberg. 8. För kar- eller yrkesintressen. [ [4196] Stoekholms m&laremxstarelörening. Brunkebergstorg 15, 9-4. Ordf.: Svensson, Pehr; V. ordf.: Gustavsson, Amandus W.; sekret.: MBnssoh, John; kassör: Belin, P.; öfriga styrelseledamöter: Molin Nils. Roll Nilc Bendtz, N. T. Suppl,: Akademiskt bildade kvinnors förening. org giren, Gredrik; ~äiglund, Olof. Styrelse: ordf.: dr Alma Sundquist; v. ordf.: lektor Eva Ramstedt; sekr.: jur. kand. Eliu Rydeberg, Linnbg. 96; fil. kand. ~ b odhner; b ~ fil. dr ~ ~ f i[41 i 971 ~ Stoekholms målaremästares kamratför- Soderberg. ening. Ordf.: RosBn, J. O., Gotg. 22, tlf. Sod Suppi.; fil. dr Ingegerd palme o. fil. mag. seklet: Dahlquist, Georg; kassor: Jakobson, H. Astrid Sturzen-Becker. [41 Q91 Svenska skofabrikantföreningen utan erf Fredrika-Bremer-förbundet, sonlig ansvarighet. Ordf.: Gustafsson, Carl, &re- Klarabergsg. 48, har till syfte att främja den bro; v. ordf.: Holmström, Yngve, Eslöf; öfriga svenska kvinnans intressen. Styrelse: Ordf.: Dyrs- Cervin, Nils, Stockholm; sekreterare o. kassor: sen, L., fru; V. ordf.: widerström, ~ ~ ~ Palme, ~ Alfr.; l i ledamoter: ~ ~ Marcus;, F., Stockholm; dgktor, och Kullgren, Th., froken; sekr.: von borg; Francke, Carl, Halmstad; Andersson, K. Plomgren, I., froken; kassafbmalt.: Stael von Hol- Em., Orebro; Strom, C. G., Kumla; Wallenberg, stein, Mathilda, advokat; Hellstrom L., fru; leda- L. O., Malmö. Suppleanter: Peterson, Maur., moter: Kleman, E., froken; Laurell, S. froken; Sthlm; Olsson, P., Göteborg; Ankjzr, Hugo, Ram-?'horstensson, A., fr6ken, byraföreståndarinna; lösa; Berglund, Gottfr., Orebro. Ombudsman och Tomell, G., fru; ulrich, S., fröken; ~jö~~k, A.. kassaforvaltare: Jonson, F. Vilh., kontor: Drottfru; Borelius, Hilma, docent; Ekman, M., fru: ningg. 34, Stockholm, tlf P:son, Henning, Martha, doktor; Quensel, E., fru, Stenbock, L., grefviuna; Wallerstedt, J., frcjken; [ Stockholms Kapphandlareförening. Ordf.: Oquist, I., fröken. herr Axel Eklund; v. ordf.: dir. Einar Aarsleff; sekr.: herr Otto Fernsuist.

9 C L Svenska tg~ograttörbundet. (Jakobsg 22 A, 1 tr.; tlf , Norr ) Ordf.: agb berg, Hsrald; sekr.: Qvarnström, E.; förtroendeman: Cruse, S; ombudsman: Westerlund, Hugo. 142 l61 Typografförbundets platsanskaffningsbyr9. (Jakobsg. 22 A, 1 tr., tlf. 24 OG, Norr ) Anskaffar kostnadsfritt för boktryckerier behöfliga förmän och arbetare. D. ~örenin~ar och sällskap. L Svenska Bokbindareförbundet. stiftadt Expeditiop Dalagatan 2, 1 tr.; tlf , Nurr Ordf.: K. E. Eriksson, Bengt Ekehjelmsg. 52; ombudsman o. kassör: D. Eriksson, Tomtebog. 9, 2 tr.; bfriga ledamöter: v. ordf.: A. Eriksson; sekr. C. A. Tillbon; AdBle Bengtsberg; H. Schiiler och G. A. Sjoberg. har en behallning af 458,392: - kr. och i pensioner utdelar öfver 13,000: - kr. arligen, samt f. d. stämpelafgifts- eller hallkassan, som har en behallning af 72,516: - kr. F u l l m ä k t i g e: Ordf.: Linderotb John G.; v. ordf.: Almström, Knut. ledamöter:' Backman Axel; Berglöf Erik; Oscar. ~olinder,' E.; Carlson, Fredrik; ~llizt, M.'; Folckér, Gust. G.; Johansson, H.; Lyth, Paul W.; Lundin, E.; Schontal, A. R.; Simonsson, N. M.; Linderoth, C. L; Uberg, 3oh11 E. Sekr.: Hiibner, E. [ Stockholms stads handtverksföreniug. Ordf.: Lindmark, Aug.; v. ordf.: Lund, Josef; ledamöter: Andersson, A. G.; Bergman, H.; Eklund, J. L., kassaförv.; Färngren, John; Jonsson, P., kassakontr.; Nerpin, Tor; Nyström, J. F., vice vardi van Rijswijk, H.; Svensson. Fredr.: Svensson. Gust. F.; Svensson. Per; Wallberg, K. J. suppleanter: Andersson, E.; Jespersson, Sven; R;ngström, H. G.; udberg, E,; Almgren, S., [42191 Sveriges Suftadt Räknar Hedersordf.: John G.; ordf.: Nohrling, Ax., Smedjebacken; v. ordf.: Anderson, S., Ludvika. kassaförv. Anderson, Hans; Burman, O., ~mek; ~rikssoi, E. G.; Lindeberg G Stockholm; Berg Hj. Köping; af betyg och belöningsmedaljer LihrBn, Al\., &lmköping; wetterstiand, i., Malmo. af före?sade arbetsprof lanmälan of-eningens expedition, oppen kl. 12-2) sainman Urmakaresocieteten t Stockholm. Stiftad träder skyr-sen. tredje fredagen i hvar mknad i ar Rä'knar 37 ledamöter. Ordf.: Linderoth, Handtverksforeningens lokal. Brunkebergsg. 3. John G.; v. ordf.: Lundbom, Joh.; sekret.: Eriksson. E. G.; skattmäst.: Jurlander, O.; ledamöter: r Svenska patentombudsföreningen. Smi- Lindeberg, G.: Andersson, H.; suppleant: Linde- landsgatan 20. Ordf : Boman, Wald.; v. ordf.: roth, C. L. Sundholm, C. T.; sekret. och kassaforv.; Astrom, F.; ofriga ledamöter: Albihn, H. F.; Edberg, [42261 Sveriges Fastighetsägareförbund. John; Hagelin, Aug.; Ohlsson, H. B.; Rutbäck, A.; St~relse: byggmästare Joh:s Lundahl, Malmö; Wawrinsky, Th.; Zacco, K. Y.; Aström, F.; Isbyggmistare Ernst Hakansson, Malmo; grosshand- fält, G. lare H. Kunze, Göteborg; arkitekt Wilh. Klemming, Stockholm; major G. Svedlund, Gefle; gross Boktryckareföreningen. Svenska. handlare W. PetzBn, Roras; öfverstelöjtnant C. A. Ordf.: Wald. Zachrisson; verkst. dir.: Bo Löf- Nyström, Stockholm; advokat John Dondorff, gren. Af&. Boktryckarekammaren: ordf.: E. 01- Stockholm. denburg. Expedition: Lilla Vatt~g. 24. [42271 Stockholms Fastighetsegareförening. i Svenska bokförläggareföreniugen. (Kontor. 53 Icontorstid Carleson' v' ordf.: Wahlström, P. Norr ) Ordf'.: ökerstelöjtn. C: A. ~Atrbm! ledamot: Geber, N.; sekr.: Barre, B.; kassa- v. ordf.: byagnadsing. Henrik Hallström; sekr,. förvaltare: ~ ~ 1. A. ~ ~ i ~ advokat John Dondorif. Styrelseledamöter: arkitekt Wilh. Iilemmina; ing. Percy H:son Tham; Svenska BokhandIareCreningen. Regebyggmäst. R. Bengtsson; stadsingenjör Gust. Hult- ringsgatan g. Styrelse: ordf.: Norblad, Lennart; ordf.: Arweson, Oscar; sekr.: Gustafsson, Hj.; "kn,. k,","!'.& "fhol$ii~~~~or~~ba,"k'$~ assaförv.: Swanlund, Gottfr.; Schedin, Albert. Folke v. Celsing. Ombudsman: Lindner, Albert, advokat Svenska Egendomsmäklare-Föreningen. styrelseledamöter: arlcit. ~ ~ w i ~ ~ h ~ (42441 l Svenska l bokhandelsmedhiälpareföreniu- ~ ~ ~ ~ ordf.; konsul John Burman, v. advokat Ben. Kl. N. Kyrkog tr. Ordf.: Siöwall, P.; E ~ ~ sekr.; ~ dir. ~ ~f,.. ~ Ö ~ i ~ k, l kassa- ~ ~ v. ~ ordf.: ~ ~ Boman,, H.; sekr.: Hakansson, F.; skattm.: förv.; grefve Carl Mörner; alla i ~to,-khol~; dir. Hilton, C.; ledamöter: Ncrdin, R.; Nygren, Elsa; 0. ~ ~ ~ ~ l ~ styrelsesuppleanter: ~ o ; ~ k disp. bibliotekarie: ~ Lundcqvist, ~ H.; förestandare, för bok- A. E. Larsson, Stockholm, och krigsdomare John ~ P P ~ Y Hannelius, ~ ~ ~ H. ~ ~ ~ ~ Y Aström, Upsala. Revisorer: dir. 0. Swan; dir. G. A. Nicander, Stockholm, och dir. Anton ~ i ~ d - r42 G] svenska Pappershandlareföreningen. gren, Urebro. Revisorswppleanter: agronom Fred- Riksorganisationen. rik Eriksson, Enkbping, och grossh'andl. C. G. Ordf.: Albin Linde, hlalmö; v. ordf.: Albin Lovkn, Stockholm. Krook, Karlskrona. J"Ti%l?g: Utg' O' [42301 Svenska egendomsmäklareföreningens Stoekholmskrets. Ordf.: Burman, John; sekr.: d s m a n: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~ 1 ~, k Niklason, Efr.; kassafom.: Larsson, A. E.! Swan, ~ 1 N., ~~~k~~~~~ 34. ~lf, 308 0,. Q.; suppleanter: Lindeberg, G. H. o. Nicander, G. A ; revisorssuppleant: NilsBn, O. - Meddelaa- [42461 Svenska Pappershandlareföreningen. den till kretsen sändas till ordfbranden, konsul J. Stockholmskretsen. Burman. Styrelse: ordf.: Carl D. Berglin; v. ordf.: Arv. Lidberg; kassor o. sekr.: L. J. W. Ullholm; John t42321 Stockholms fabriksförening. I denna äga och Henning ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ fabriksidkare i Stockholm och omnejd inga mot arsafgift af 10 kr. Föreningen har egna till- [42471 Svenska Bankmannaforeningen. girigar af 34,618: - kr. och forvaltar fabriksfattig- Centralstyrelse: Halldau, N.. ordf.; Göthman, O., kassan (särskild direktion af 8 rnedlemma&somo. Lindeberg, K. R., v. ordf.; Arnheim, Selma; JONKOPINUSS JUIR'IDISKA BYRA II_. *- I 6 HAMNGATAN 1 6

10 8. För k%r- eijer yrkesintressen.

11 D. Föreningar' och sallskap. r Speeeri- och Viktualiehandels-Expedit- Hulting, Hj., dispon., municipalstám:ns ordf., Herrföreningen. Stiftad Tillika sjuk- och begraf-'ljunga ~ i ~ ~ ~ k i t ~ d~ ~~l~~ h : ~ l fil. ~ kand. ningskassa. Styrelse: Tornberg, Chr., ordf.: Nils- sekr: 'Karlson Henning fil. kand., l. o. hofrätts! son, Gustaf, v. ordf.; Ede, Paul, sekret, tlf. Vasa nc,t.;'2:dre se&.: Lindhl E ; Ifwer, Carl, kassor, tlf ; Andersson, Ivar, v. sekret bl Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. (Nytt val i Febr.) Stadshuset, Handtverliareg. 1, 3 tr. Styrelse for 1923: Meurling, C., borgarråd, ordf.; Bergstrom, John, Stockholms Matvaruhandlareförening, Karlbergsvagen 55. b Ordf.: Löfquist. Adolf; v. ordf.: Andersson, C A.; sekr.: A. Moller; kassor: Wallenberg, Axel, kassor; Bengtson, S.; ledamöter: Berglind, Emil; Skans, G. [ StoCkhohns Glas-, Porslins- Belysnings. handlareförening. Ordf.: Cederlor, Axel; skattmast.: Andersson, Aug.; sekr.: Odin, S. J Revisor-Samfundet Svenska stiftad( i 1899 för åväiabringande af skidlig. yrkesmässig och tillforlitlig revision samt sammanslutning, Utbildning och understöd'af kmskapsforerare och revisorer. 89 ledamoter, Kansli: Hornsg. 1, 3 tr.; ex&-tid 9-12, 1-4. tlf Styrelsens ordf.: Bagge, G. A., pro- Hedersledamöter. fessor, stadsfu1lm.s 2.e v. ordf.; v. ordf.: Ewer- Munthe, Ake W:son, rektor, ~ ~ petters- lof, ~ K. G., ~ rådinan; ledamoter: ~ Graneli, ~ W., i civil- ~ son, F. E., landshofding, Jönköping; save, T., f.d. lektor, Stockholm; Tenow? Chr., generaldirektor, Stockholm; Moll, Victor, riksg&ldsfullmäkt., stockholm. Styrelse: Brusewitz, E., mawr, ordf.; Collin, G., krigs- domare, v. ordf.; Laftman, T. marinintendent sekreterare; Enell, Em., direktor.' G, direk: tor; Jenning, Aug., direktor; Lindpren, H, direktor [ Aktiebolaget Sveriges allmänna revisionsbyra. (Vasagatan 5, 4 tr.; tlf ; Norr 9 98.) stp relse: ordf.: Sandberg, G. Fr.; v. ordf.: Tenow Chr. L.: May, John; Berg, John; verkst. dir.: Nissvandt, Sven. Ekonomiska m. fl. sammanslutningar. Institutet för bekämpande af mutor och bestickning, se [ Svenska arbetsgifvareföreningen, se [ Svenska Bankföreningen, se [ Svenska JQrnvägsföreningen. se [ Sveriges Industriförbund, se Sveriges maskinindnstriföreuing, se [ Sveriges exportförening, se [ Sveriges köpmannaförbund, se [ Sveriges allmänna sjöfartsförening, se [26 22). Sveriges allmänna köpmannaförening, se!s Stockholms grosshandelssoeietet, se Stockholms handelskammare, se a]. Stockholms köpmannaförening. se [ svenska stadsförbundet. ~~~~~~~t~~ 1, 5 tr. Kommunala centralbyrans exped.-tid 10-4, tlf 13349, Styrelsens ordf.: Borgström, A,, justitier&d; v. ordf.: cederborg, ~ l l f. ~ ~, [ Svenska ~egelförsällningsorga~isaf~oners man, stadsfullm:s ordf., Stockholm. Ofega sty- Centralförbund. Kungsg. 66. Verkst. dir. Lauritz relsemedl.: Karlsson, K. G, grosshandl., Göteborg; k"dersson, tlf Wehtje, E., v. haradshöfding, stadsfullmäktiges v. ordf., Malmö; Swartling, Ivar, disp., stads Sveriges Metallmanufakturförening viii fu1lm:s ordf., Norrkoping; Johansson, Carl, riks- Bstadkomma samverkan mellan företag inom medagsman, stadsfullm:~ ordf., Hälsingborg; Sqhnei- tallmanufakturen. der, V., borgmästare, Urebro; Larsson, Viktor, Styrelse: Generalkonsul J. Sachs, Sthlm, ordf.; riksgäldsfullmäktig, stadsfullm:~ V 0rdffisteras;diktor E. Sievert, Sundbyberg, v. ordf.: ingen- 8.-B.SVENSKAMETALLVERKEM civ -ing., vice ordf.; E ~ ~ G. ~ E., H, kapten, sekr.; Wendt, I., civ.-ing. Ewald S. stadsing. Zacco, C. y., byggnadschej; west~olm: s, suppl.: Petterson, K., kapten; Edlund, G., kapten; petterson, J., stadsingenjor. [42 c] Svenska Städemas Förhandlingsorganisation. Stiftad \1920 som sammanslutning mellan svenska stader, kopingar oci~ n~unicipalsamhallen för tillvaratagande av deras Intressen i frågor, om vdka forhandlas med hos dem anstallda arbetare, och åstadkommande av en hela landet omfattande 0rdnin0 i arbetsavtalen. ingeniör; JanzBn, G. A, förtroendeman; Scllön, P. M. E, bfveringenior; Silfverstolpe, D. O. hl., maskindir.; Zacco, C Y., byggnadschef; sekreterare, Wallin, K. H. A. Forhandlingsdelegation: ordf.: Bagge, G. A., professor, stadsfiillm:~ 2:e vice ordf.; ledamoter: Brundin, G. R. V., ofverpostmastare; Ewerlof, K. G., rådman; Janzén, G. A., fortroendeman; Schön, P. M. E., ofveringenior; Silfverstolpe, D. O. II., maskindirektör; tikerman, G. R. J., generalmajor, borgarrad Sveriska pappersbruksföreningen. Stiftad 1898: sammanträder minst 2 ggr Arligen i Sthlm. Styrelse: ordf.: Sandels, C., kapten, Mariestad; v. ordf.: Smärt, B., Nykvarn. Styrelsemedlemmar: Berglund, A. L., Bredsjö; Diedrichs, H., Bergslaget, Stockholm; Malmros, C. J., Klippan; Skeppstcdt A. Jönköping; Wahren. C, Norrkoping; suppi.: ~ildt, O., Munkedal; Myhrman, A. W., Gemla; verkst. dir.: Jahn, Fredr., fil. lic.; foreningens adr.: Stockholm, Hofslagareg. 3; tlf 87 00, f Svenska Fondhandlareföreningen. Stiftad den 15 dec för att vara en sammanslutning rnellaii Svrriges fondhandlare for tillvaratagande af gemensamma intressen. Styrelse: Indebetou, G., ordf.; Wigstrand, Es., vice ordf.; OlBn, O., sekr.; RydBn, E., skattm.; Lindström, Y.; Kahm, G.; Rooth, I. Fdreningens adr.: Stortorget (Xyval i Mars). 1 tr. f Sveriges Tegelindustriförening, Kungsg. 66. Ordf.: generalmajor P. A. Bergenzaun; arbetsutskottet: direktör G. Wulf; disponent A. V. Sta- 'up; disponent L. Andersson; sekr.: Lauritz Anders-.O"; tlf. MASTERSAMU ELSGATAN 22 seannonsdsid.27.

12 1 jör E. Eworth, Stockholm; direktör Aug. Stälberg, Eskilstuna; bruksdisponent Lage kssn Westerberg, Gusum. Ombudsman: ingenjör B. Traneus. Byri: Malmtorgsgatan 10; telegramadress: metall in dust ria; tlf: namnanrop: ~Industriförbundeta Svenska smörnoteringen, inrättad 1896 med anslag fran hushällningssällskapen och Svensk1 smörprofningarna för att pi grund af rapporter frin England och Svenska smörprisstatistiken notera pris for l:a klassens exportsmör till norm för mejeriernas mjölklikvider. Noteringskommittdn 8. För kar- eller yrkesiiitressen. [ i berg; E. G. Eriksson. Suppleanter: Aug. Herlenius, H. E. Hammarberg och B. Reuterskiöld. Verkst. dir.: Otto Hellstroin. [43001 Svenska föreningen för kylteknik. Expedition i Strangnas; tlf. 28. Stift maj. Andamäl: Att tillvarataga kyltekniken; intressen, tillgodose dess utveckling i vetenskapligt och industrient hänseende shrskildt befordra dess användning för jordbrukets, handelns, industriens och hemmens bchof. FGrenlngen af heders-, ständiga af Svenska smörprofningarnas forvaltoch ordinarie medlemmar. Ständigt medlemskap vinnes genom skänkandet af ett kapital af nir,gsntskott, G6teborg, ordf.: Hamilton, A., He- minst femhundra kronor. Ordinarie medlemskap densberg. utsedd af landtbrnksstyrelsens chef: Lundblad, F,emingg, 73, exhälles under stadgade villkor af välfrejdade pertr, soner samt myndigheter, anstalter, föreningar och Svenska smörnoteringen sättes hvarje torsdag kl 12 midd. firmor, hvilka "ilja befordra foreningens indam&]. Arsafgift 10 kr. och for inom kyltekniska omridet svenska stenkolsimport~rernas förening. affarsmässigt intresserad 25 kr. Ordinarie samordinarie ledamoter i ordf,: wald. manträde hilles ärligen vanligen i samband med Beiler, Stockholm; v. ordf.: G. Lavbn, Stockholm; Iandtbruksveckan pä plats och tid som. af sty- E. &in, E. ~ ~ ~ öb t ~ K. ~ b ~ ~ i relsen ~ ~ ; ~ bestämmes. ~, - Styrelsen bestir af minst sex berg, Norrkoping; J. F,.. sundberg, ~efl~; R. höpst tolf medlemmar.. Föreningens organ är wilton stockholm; G. sylvbn, ~ ~ ~ ~ F. f ~V5ra i ~ livsmedel, l ~ ; ekonomisk revy, organ för kylweijdljng, ateborg. R. ~ ~ ~ d ~ J. b il- 1 teknik ~ ~ och ~ ~ livsmedelsindustri^ ~. med fbreningens lerström ~~l~i~~~,,'~~. F,., Sch;n sekreterare som utgifvare. Vära livsmedel utkom- Fr. ~oaberg, Gotebor>g; And. ~miih, stockhalm: Th. Alpen, Goteborg. m~n~,dlto~ ~~~~1 o ~ t ~ ~ 2 2 hvaribland : Suppleanter i styrelsen: R. Båge, Stockholm; af rikets hushmningssällskap. Ch. Liljevahl, Stockholm; R. Hain, i,falmo; A S t Y r e l s e (säte strängnas): G. ~eufvhn, ~ ~ stockhalm; R. ~ ~ h Norrkoping; l ~, carl dircktör, Stockholm, ordf.; i H. Duse, direktor, ~ ~ ~ ~ s d h ~ C. l Folke ~ ~ A. Stockholm, ~ vice ~ ordf.; ~ T.Andersson ~ (se nedan);. Holmstro~, ~ ~ ~ ~ ~ Maimo; ~ ~ F. Benzinger, ~ r konsul, ; ~ Stockholm; ; Dan Broström, H. sanne, uddevalla; A. ~ i ~ ~ G~ lö l, ~ G, ~ skeppsredare, ~ ~ ~ Goteborg; ~ ; A. Granholm, generaldi- ~ ~ ~ ~ ~ F. ~ l sylvan, ~ ~ ~ ~ ~ d l ; ~ i rektör, i ~ Stockholm; ~ b E. ~ Hubendick, ~ ~ ; professor, ~ Stock- ~ H. ~ ~ ~ G ~ Ö ~ ~~~l l~ ~ i ~ ~ ~, ~ Göteborg. ~ ; ~ holm; M. d Sandeborg, ~ slakthusdirektör, ~ Stockholm; ~ ~ N. M. Simonsson, direktor, Stockholm. [4294 a] Svenska trävaruexportföreningen. Verk- S e k r e t e r a r e: Dr Thor Andersson, Strängställande utskott: Herlenius, Aug., ordf.; Enhör- nas (Uppg. ej ink.) ning, E. A., V. ordf.; Tham J:r, V.; Mannerheim, J., frih.; Malmström, E.; Ekman, J. L.; Francke ha 02 al Sveriges pomologiska förening. ordf.: otta; suppl,: N ~ Lennart; ~ Kempe, ~ ~ Hegardt, ~ H., ryttmistare; ~ ~ sekr. Grben,, J., adr. Boman, S.; verkst. dir.: Berg, Carl. Kontor: Arsenalsg. 8 C, 2 tr., tlf [4302 b3 Stockholms trädgårdsodlareförbund. (Nytt val i Mars.) (Postadress jilfsjo.) Sammanträder tredje sönda- [4294 b] svenska propsexpurtörernas förening. gen i min. an.-am., okt.-dec. i Kungl. Landt- ~ ~ 8 C, 2 tr., tlf. ~ styrelse: ~ W. ~ Pehrsson, l bruksakademien, ~ ~ Mästersamuelsg., 47. Inträdesaf- ~ ~ ordf.; l G ~ ~ Lundberg, ~ ~. Goteborg,, v. ordf., gift 1 kr., arsafgift 3 kr. Styrelse: Söderberg Nils. C. Wilh. Kalmar; Bertil Kjellström, ordf ; Blomqvist, Edvin, sekreterare; ~kerberg, salsiker; L~~~~~~ Petersson, J. A. Karl, kassor; Nilsson, Chr., bibliotekarie, samt Suridin, sekr. Liljevall, Frans (Nyval i Januari). (Nytt val i Febr.) 142 Stockholms trävaruhandelsförening. Adress: i Stockholms Haudelsträdg~rdsm~gt~e~6~ E Wall, Norrtullsvagen E. ening. (Postadr. Hässelby.Villastad.) Ordinarie Wall, ordf,; Ragnar Wikander, v, ordf,; sammanträden i febr., iuh och nov. Arsafgift Gosta Olsson, Gunnar Malmqvist; Theo- 10 kr. Styrelse: Eriksson, Eg., ordf.; Larsson, dor Wiklund. Styrelsesuppleanter: Werner Nord- Karl sekr.; Landberg, Alb., kassor; Andersson, E. 6,; ~ i G. ~ ~ ~ ~ i ~ k ~ ~ ~ ~ ~ i ik~ strom; Theodor Ericsson. Sekreterare: Leonard Malmqvist. Eg.; ~ ~ ~ A~~,; d Andersson, b ~ E. ~ G.; ~ ~, ~ Aug Svenska Cellulosaföreningen. Styrelse: ch,.. Storjohann, ordf.; E, MalmstrOm, v. ordf,; i43041 Stockholms Gartmrsällskap. Riddarhus- H. Hanngren Aug. Herlenius. L. Lbf. S Boman. torget 8, n. b. Ordf.: Lind, G.; v. ordf.: Andersson, V. Tham; H. A. Th, gedberg. \e;kst. dir,; Wilh.; sekret.: Gréen, J. G.; v. sekret.: Nylof, T. Lundgren, Kontor: Arsenalsg. 8 C, 2 tr. Karl, skattm.: Hammarberg, M.; v. skattniäsl.: Lonnqvist, Emil; bibliotekarie: Florin, C. L.; Y. [42971 Svenska trämasseföreningen. Styrelse: Larsson, Chr. Storjohann, ordf.; J. L. Ekman, v. ordf.; E. (Nytt val i Febr.) G. Eriksson; A. Unander-Scharin; H. A. Carrick; [43061 Stockholms tobaksodlareföreninp. SY- S. Pählson; G. Sundblad. Verkst. dir.: T. Lund- relse: ordf.: Bjorn, Evert; skattm : Johansson, F. gren. Kontor: Arsenalsg. 8 C, 2 tr. G., Rosenlundsg. 4; tlf. Söder 30332; sekr.: Hag- L42981 Sågverksförbundet. Styrelse: E. A. Enlund' Iinut' hörning, ordf.; J. Mannerheim, v. ordf.; E. F. [4308! Landsföreningen för Sveriges Tobaks- Sorensen; J. L. Ekman; Robert Strand; G. Thun- handlare. Malmtorgsgatan 6. - Styrelse: W. Sten- THUL~ SKANDINAVIENS STÖRSTA LIFFORSÄKRINGSBOLAO Vinst till de försäkrade 1922 : Over 2,117,000 kronor.

13 [43a D. Föreningar och sällskap. berii, ordf.; AX. Söderstrom, 'v. ordf.; K. H. J. torinna; Grafström, Hj., sekreterare i öfverstht- Svensson, skattm.; G. Vogel sekr.; H. Ostr6m. hallareämbetet; suppleanter: Afzelius, G., kammarsamtliga i Stockholm; T. ~tiberg, Göteborg, och rattsråd, Hultquist, G., stadsing.; Styrman, G., H. Karneii, Jönköping. dir.; revisorer: Wikstrom, A., grossh.; Grundberg, f43 M)] Svenska ~ ~ b ~ pörenilg. k E. ~ A., grossh.; ~ Bolldén, ~ ~ P. A., ~ forste ~ byråinspek- ~ ~ Malmtorgsgatan 6. Styrelse: W. stenberij, ordf,, to'; revisorssu~~leanter: Lehman, M., revisor; H. tlström; Ernst Olsson; samtliga i Stockholm; C. G', prakt. läkare. T. Stiberg, Goteborg, och Alfr. Lindahl, Malmo. [4320 d] Ustgöta gille. [ Aktiebolaget Sleipner. Ordf.: Swartz, Carl, universitetskansler. S t Y r e 1 s e: ordforande: Kolmodin, Axel, bankdirektör; verkställande direktor Granholm H.. h2pigj, dir ; ~ ~,~d~rff, ~ ~ advokat; h ~ 'Hjort,, Cari, di- kand.; Hallendorff, Carl, professor; ~oibeck, Axel, rektor; &'ilson, il^, byggmastare. suppleanter: kamrer; Nylander, Erik? dir.; Hags'röm?" C. F., generalkonsul, och Svensson, Carl J, sjokapten T j ä n s t e m ä n: Hjort, Carl, direktdr; kassarer: Eriksson. S. och Johanson John; bokhällare: Vixell, Folke; Wailkn, Fritioof. i Fastighetsaktiebolaget Fataburen (Nybrogatan 50.) Styrelse: Forssell A., fr; ordf., Raphael, C., fru; Lombard, L., &u; sandström, H., fröken; Tibell, A., fraen. 143 t41 Bostadsaktiebolaget Vanadislunden (Frejg 29) Styrelse: ordf.: Dickson Robert f öfver- ståth.; Alexanderson, Carl; Nihrman A. w.; bardt, Carl; Sterky, C. E. Th., sjogren, J. Se-!43W Nya Aktiebalaget Tivoli. Styrelse: Ordförande: Lidforss, E.: verkst. dir.: Ostberg. Cust.; kassakontrollant: Juhlin-Dannfelt. C Stockholms Nya Sparvägsaktiebolag i likvidation. Likyidatorer äro: Walden, W., dir.; Holmstrom. J.. ing. I Timmermansorden. (Eriksberg vid Roslagstorg.) (Jrdens Drätsel Direktorium. Ordförande: Ordens generalguvernör och stormästare. De la Gardie, J. C., grefve. Vice ordförande: Ordens vice generalguvernör, Lewenhaupt, A. L. C.. grefve. Ledamoter: Lundroth, E.; Silén, Wilh.; Gran- Svensk-tyska föreningen, se [ holm, H.; ~ d ~ ~ M.; l L l, ~ C, H.; Ulff, ~ G, ~ Sverige+AmeFil[a ~ Stiftelsen, ~ se ~ ~, Ordens kassadirektor: Silkn, wi1h.i Eriksbergs- [43 23 a] Tyska Sällskapet (Dentsehe Gesellsehaitl. parken t. Styrelse: ordf : Dieckelman, F., dir.; v. ordf.: Läkare: Asplund. M., Drottningg. 59. Vice vara för Ordens egendomar: Lundroth, E.. Eriksbergsparken 1. Timmermansordens hem Nya Eriksberg. st i och I43 20 a1 Sillskapet. Ordf.: Rosenblad, C.: v. ordf.: Ekelund, D.; kassadir.: Loven, E.; sekr.: Olander, E.; bibliotekarie: Usterlöf, A: verkst. dir.: Astraild, A.; jourhafrandc direktirer: von Platen, A.; von Rosen, G.; öfriga ledamöter: Cederborg, A..; Edelstam, A; Fleming, H.; Lagrelius, A.; Levin, A.; Lindberg, H. [4320 bl Reisinge Gille. Stiftadt Styrelse: Ordf.: Belfrage, K., borsdirektor; v, ordf.: ~id~ik-, son, G., doktor; sekr.: Genberg, K. A., ofverste; ~as,-h. H., ing,; klubbmästare: well-~li,menthal, doktofinna; suppleanter: blom, D., fil. mag.; Helin, F.; Cedergren, Tore; Estberg, F., kamrer. Postadress ofverste K. A. Genberg, Högbergsgatan 46 A. [4320 e] Norrlands Gille. Stiftadt Styrelse: Ordf.: Palmgren, H., regeringsrid; v. ordf.: Huss, G., generaldirektör; sekr.: Wikstrom, E., t. f. krigshofrättsrad; skattmästare: Grape, E., t. f. ofver- krigsfiskal; klubbmästare: Hultman, G., kanslisekreterare: bfriga styilelsemedl.: Cygnzus, A., kammarrättsrad;, Gawell-Blumbnthal, Ida, dok- donkbpzimgs ~ k ~ ~ ~ d, h ~ f ~ Wigart, Gustaf, grosshandl.; [4320 e] Föreningen Linköpingspojkarne. (Stiftad den 31 maj 1920.) Ordf.: Westman, K. G., prof,, f. d, statsrad; v. ordf.: Shorngren, K.,.- forsäkringsdirektor; sekr.: Stjernspets, A., banktjansteman; kassaforv.: Seedoff, A., fabriksförvaltare; Almqvist, A., byråchef; Aurelius, B., komminister; Cronvall, P., jur. kand., 2:a kams sekr.; Meurling, C., borgarråd; Norbeck, A., kamrer. [ Sällskapet Wänskaps-Förbundet. (W. F.) stiftadt 1865 (ordenssä~skap), sammanträder i Coldinuordens lokal, Piperska muren, Scheeleg. 12, 1 tr., kl. 7 e. m. tv% ggr hvarje månad, under manaderna okt.-april. l:e ordf.: Cederlöf Axeb 2:e ordf.: Odin, S. J.; sekr.; Nybom, jean: skatt- mist.: Osterberg, Gust.; ceremonimäst.: Olsson,.Aug. [43 221»GutnaliaiP,,Gotlands Förening. Styrelse: Ordf.: Adolf Florin; v. ordf.: Axel Bohlin; sekr : Torsten Eklund; skattmäst.: Hj. Olsson; fru Eklund. Svensk-amerikanska ~ällskapet. se Sve"sk-engelslra föreningen, Se [ Svensk-japanska sällskapet, se [ Facklam, H., dir.; sekr.: Jacobi, F. A. \V., grossh.; kassaförv.: Munding, H.;ceremonimäst.: Behrens, W. [G 23 b] adeutsehe Gesellsehaft Colcordia.~ Stiftadt 1851 för att sammanföra tysktalande och främja sällskapslifvet mellan dein. Klubblokal Hotell Kronprinsen. Sammankomster fredagar kl. 6 e. m. fran l okt.-30 april. Postadr. Box 205, Sthlm. Ordf.: Chelius, G., bokforlaggare; v. brdf.: Held, Fritz, direktor; sekr.: Hauschildt, J., grossh.; skattm.: Ellisat, M., direktor; l:e klubbmäst.: Grenzdörfer, H.; 2:e klubbmast.: Fryckstrand Henric Deutseher Ftauenbund. styrelse: ordf.: ' fru H1ldegard Be*h01d; v. fru Martha Schumburg; sekret.: fru Margarete Bergman; kassaforv.: fru Frances Grass; vardinnor: fru Luise fru Kathe SjogreT'. [43.27] Sällskapet P. b' (Pastor Konfirmandforbund.) Stiftades ar 1904 af framlidne pastor Karl Gasslander. Har till uppgift att åstadkomma ett godt kamratskap bland sina med1. samt hojande av deras intellektuella ställning. Adr.: Västmannag. 27, 3 tr. o. g., herrs J. Holm. Ordf.: John Holm, fabrikor; v. ordf.: Gust. Wiman, snickarmast.; sekr.: Gust. Lennert; kassör: Runo Linde; ledamöter: Alcor Bauer, tjänstem.; Greta Holm. froken; Albin Wahlberg, målarmäst. JURIDISKA BYRA 1B HAMNGATAN IS

14 a] Föreningen 1848 Irs män. Stiftad ledamöter. Ordf.: Linderoth John G. V. ordf: hleethz,' J. F. F. Sekret.: Algren, Tönnes. Skattmäst.: Nyström, I. F.; Janzon, A. l43 28 bl 1850 Irs mäns stiftelse. Ordf.: Johansson, A. J.; sekr.: Klingbom Oscar, kassaförv.: Sundblad, W.; ledam : Beriendahl, Tom; Wetterström, W. L43 28 el Föreningen 1852 års män. Postadress: Riddareg. 51. Sturelse: ordf.: Lagercrantz, +cques. kapten, V. ordf.: Brolen, Harald, bruksdisponent; klubbmast.: Woliin, Birger, grossh.; skattmastare: Anderson. Leonhard, direktör; sekret.: Bergstrand, Rob.. kamrer. i43 29 a] Föreningen 1853 års män. Ordf.: Jacobsson, H., hamnkapten; v. ordf,: Lindström, K.; sekr. o.kassör: Dehn, C. A. kamrer; klubbmäst.: Simon, D. A., grossh.; john, kapten, o. Lundbrrgh, H., grossh b3 Föreningen 1854 års män. Stiftad Styrelse: ordf.: Rosenblad, C.; v. ordf.: Berentreutz, Gustaf; sekr.: Krook, Anders; skattm.: Wancke, Folke; ledamot: Humble, Adolf; UPPlemter: Sandberg, Edvard; Genberg, A. G e] Föreningen 1867 års män. Stiftad den 20 november Förtmendenämnd: Rosengrh C., ordf.; Iiorngren, Gust.; v.. ordf.; Edberg, Joh., skattm.; Thorsell, Aug. Fnestedt, Rob., sekr., adr.: GrOndal, Liljeholm~&. r43 29 dl Föreningen 1858 åra män. Postadr.: Lidingö villastad; tlf. Lidingön Styrelse: amiral W. Dyrssen, ordf.; redaktor H. Sohlman, v.. ordf.; major H. Henriques, sekr.; frih. M. Hermelin, v.. sekr.; direktör J. Jacobsson, skattm.; grossh. F. Lidell, v. skattm.; konsul C. ~ ~ b b ~ C, ~ F. svala; ~ ; 6fvenngenior F. T. Rooth. 8. För k%r- ellei yrkesintressen. [4328a-43 SO i] (43 29 e] Föreningen rs män. Styrelse: Sahlin, Mauritz, landshofding ordf.; Enström, Axel F.; Themptander, H.; Falk, Erik; Thiel, Arthur, grosshandlare; v. ordf.: ~iidstrom, revisorer: Ostrom, Hugo F.; Dahlman, ~igurd:' Rob., taxeringskommissarie, sekr.; Molin, Nils, dir., skattm.; Jansson, Carl, bankdir., v. skattmäst.; Ekström, Arthur, kommendor; May, John gene- raldir.; Kronlund, Georg, härad~höfdin~;' Bergman, William, generalmajor. ~ ~ ~jb~~k, ostar, ~ i ~ j ~ ~ ~ b k Styrelse: ~ ~ ~ ~ ordf.: h, Meurling, ~ ~ Karl; v. ordf.: : San- Gust., direktör. er, Karl; sekr.: Wahlgren, Axel; kassaförv,~ Osterman, Ivar; kassakontr.: Lauritzen, Holger; Föreningen 1861 års män. klubbmäst.: Lindahl, J. S.; Stomberg, Evald; Gron-, Ordf.:, Jalin, Julius; ordf.:.~ey-aberg, Karl; vall, Tore; Fröderström, Haraid; LiuJström, C. G : sekr.: Lindgren, Hakan, Kammakareg. 38; Horngren, C. G.; styrelsesuppleanter: Stälhand, Gronfors, Gust.; ~typ&~l~d~m.: Wirström, ~ ~ J.; ~ Virgin, l Eric; ; Fellenius, W.; Boström, C. G; Vougt, C. F. Klint, John A.; revisorer: Rissler G: Ramstedt, E43 30 al Föreningen 1866 Hrs män. Postadr.: Sköldungag. 2, Sthlm O. Styrelse: Palmgren, Herman, ordf.; Sandström, C43 30 il Föreningen 1878 ars mäti. G., v. ordf.; Hägglöf, R., sekr.; Palmquist, Per, Stiftad den 16 maj skattm.; Björnstrbm, J.; Henriin, E.: Olden- burg, U.; Qlip, C. 0.; von Rosen, R. Suppleanter:. v. Oelreich, A.; Lönnberg, E: Nilsson R. Revisorer: Bäckström, W.; ~ector: If.; sippl.: Granberg, K., Grafström, H. Klubbmäst.: Nor- Lander. Emil. VIKING SKOKR#M b] Föreningen 1866 års män. Postadress: Lilla Vattiig. 24, 2 tr. Styrelse: Söderblom, N., ärkebiskop, ordf.; ramm, G., hofstallm., v. ordf.; Löfgren, B., dir., sekr.; Almer, N., bankkamrer, skattm.; Gilljam, A., taxeri?~gskommissarie; Middendorff, S., telegrafkom- missarie, Wennerholm, M., öfverste. Lindforss, Th., gymnastikdir.; Furst, Th., byräihef. [43 30 el Föreningen 1867 ån, män. Styrelse: von Seth, P., ordf Block P V~CU ordf.; Drake. G., sekr.; ~indhiim. C.. 'kaiif6n.; Lundgren, H.; Nauckhoff, J.; Scharp, J.; A~tröm, A.; Ohrnan, A. B.; suppleanter: Nordenfelt, I.; Smith, V.; Ahlström, E. Foreningens postadr.: ofverstelbjtn. G. Drake, Stockholm 14, tlf Telegr.-adress: Draken, Stockholm. [43 30 d] Föreningen 1868 års män. Bildad den 29 november Postadress: Kommerskollegium, Stockholm 2., Styrelse: Ericson, Hans, ordf ; Eliasson, Axel, V, ordf.; Langborg, Edvard. skattm.; Jansson, Martin, sekr.; Cederborg, Allan; Hedenius, Israel; Löwgren, John; von Rosen, Robert; Sjoblom, Alfred. [43 30 e] Föreningen 1873 års man. Stiftad den 22 maj ordf ~ ~ ~ K. A., ~ generaldir.; ~ l l, v. ordf.: ii. destrand, sture, grosshandl.; sekr. Rudebeck, H., apat.; kassaföm.: seedoff, A., ofriga ledamöter: Almström, Knut, dispon.; Barthel, Chr., professor; de Champs Ch., k0rnm:kapt.i v. Friesen, Fr., kamrerare; Aarcus K., öfverläkare; suppl.: Carlsson Birger, dir.; Gard, A., ad- v&.; Hasselgren, C. 'K., bankdir.; D ~ S. ~ A.! ~, major. [43 30 f] Föreningen 1874 års män. Postadr.: A.-B. Affarssystem. Ordf.: Maijström, B., marinintend.; kassor: Ulholm, L. J. Verner, dir. sekr.,ur. [43 30 års män' Stiftad den 15 febr Postadress: Västmannag. 4 Sthlm C. Styrelse: Bernström, Erik, hrdf.; Christiernson* A. J., v. ordf.; Bergendal. Ernst, ~ekr.; Svensson, Bernh., kassaförv.; Gavelin. Axel, kassakontr.; Gullberg, H.; Christenson, Birger; styrelsesuppl.: suppl.: Billing, Lars-Erik; klubbm.: Brattström, Johan. [43 30 h] Förenimen 1876 års män. Stiftad den 28 maj Otto; revisorssuppleanter: Bod&<, Hampus; de : Verdier, Nils. Styrelse: ordf.: Dubs, Hugo, gen~konsul; v. ordf.: Cederskiöld, Hugo, major; sekr.: vakant; v. sekr.: Belfrage, Kurt, bördir.; kassaföm.: Aronsson, Sven, advokat; v. kasstjr: Johnson, Helge.> Ax:son, hovjägmästare; Lindgren, K, B., byrädir.; Bergliif, L., exped:chef;_aml~ndson. Torsten, dr: INDUSTRISAKTIEBOL. VIK1 N G J x. OREkRO _1C

15 [4330 j D. Föreniiigar och sällskap. Tengbom, Ivar, professor; Faai-zus, I, bandir.; sekr. och kassaforv.: Hammarlund, Gunnar, omsuppleanter: Krook, Erik, dir.; Bille, E., bankdir.; budsman, Stockholm; övriga ledamöter: Anders- Magnusson, Ch., dir.; klubbm.: Lundvik, Erik, son, Gustaf, lantbr., L. A. K., Rasjon, Gustavs; dir.; v. klubbm.: Olsson, Aug., fabr. Bengtsson, Sven, lantbr., L. A. K., Norup, Vanas; Bergstrom, David, minister, fil. d:r, Stocksund; [43 30 j] Föreningen 1879 års män. Bruhn, August, kyrkoherde, Skepparslov; Hamil- Stiftad den 14 april ton, Raoul, greve, godsägai-e, L. A. K., Ovesholm; Postadress: >Hansa=, Sthlm 15. Jansson, Carl, lantbr., L. A. K., Edsbäcken, Dag- Styrelse: ordf.: Aleman, Oscar, ofverlakare; v. losen; Jeppsson, Ola, lantbr., L. A. K., Morrum; ordf.: Jacobsson, Nestor, redaktör sekr. o. skattm.: Johansson, Robert, folkskolinsp., Jönkoping; Ljung- Sundstedt, Nils, assuransdirekto;; :;. sekr. o. v. gren, Elof, redaktor, Urebro; Olofsson, Johan, skattm.: Lundén, Gunnar, I:ste marinintendent; lantbr., L. A. K., Digernas, Genvalla; Olsson, Ank!ubbm.: Arrhenius, Bror, operasaugare; ceremo- de's, redaktor, L. A. K., Mora; Stamer, Alfred, nim.: Ellis, Elis, skådespelare; ledamöter utan rädman Koping. funktion: Fleetwood, Harald, friherre, kammar- F ö r t r o e n d e r 5 d: Ordf.: Ekman, Carl, riksjunkare; A ~ J. ~ P,, ~ grosshandlare; ~, J ~ olof, blråchd, ~ o, galdsfullm., L. F. K., Siockholm; v. ordf.: Berg- ~ ~ Carl, ad- ~ ~ ~ ~, vokat. strom, David, minister, fil. d:r, Stocksund; Holm- [43 a kl Föreningen 1880 års män Stiftad den 26 maj Postadr.: Redaktör P. Palm, Postfack 297, Sthlm 1. Styrelse: ordf.: dir. Ivar O. Larson; v. ordf.: dir. Rob. Ahlin; sekr.: red. Paulus Palm; kassaforn.: aktuarie Sten Fagersta; klubbmast.: ing. Gösta Milton; ut. särsk. funktion: kammarrättsrad J. Erici; disp. Elof G. Ericsson; kamrer E. von Heijne; mariniutend. Torsten Låftman. [ Föreningen 1881 års mäh. Stiftad den 7 juni Ordf.: Hilmer Djurling, dir.; v. ordf.: Carl Fredrik Lagerfelt, frih., kammarherre; sekr.: Johan Ström, kontorschef; v. sekr.: Hjalmar Dahl, professor; skattm.: Ragnar Wikander, dir,; klubbm.: [43 30 m] Föreningen 1882 års män. Stiftad den 15 jan Styrelse: kapten Ernst Killander, ordf.; dir. Ad L. Zadig, v. ordf.; dir. Gustaf Aberg, sekr.; dir. John Winqvist, skattm.: dir. Ragnar Brunander, klubbm.; apotekare A. Edlund och kapten Gustaf Reuterswärd. [43 30 n] Föreningen 1883 års män. Styrelse: ordf.: Lindstedt, G., militieombudsman. v. ordf.: Norman, S., kammarrättsråd; sekr.: Sjöbäck, E., dir.; skattm.: Trygger, C. E. A., riksbanksrevisor; klubbmäst: Tisell, G., dir.; Lager, G. F.; Wibom, I.; revisorer: Breitholtz, G., och Ruben, O. 9) 1 politiskt eller kommunalt syfte. [ Frisinnade landsföreningen. Bildad 1902 för att till gemensamt arbete och uppträdande samla landets politiskt frisinnade medborgare; att verka for val av riksdagsmän, vilka ansluta sig till det program, som tiil de allmanna valen uppstalles av foreningen; att verka för val av frisinnade landstingsman och stadsfullmaktige; samt att i ovngt framja en sund utveckling i demokratisk riktning inom stat och kommun. Utsänder politiska skrifter och talare Har dels direkt anslutna medlemmar, dels valkretsförbund, dels omkring 1,000 lokalavdelningar. V e r k s t a l l a n d e u t s k o t t: ordf.: Ekman, Carl, riksgäldsfuilm., L. F. K., Stockholm; v. ordf.: Kvasius, S. H., landshövding, L. F. K., Falun; quist, Anna, fröken, Stockholm; Jeppsson, Ola, lantbr., L. A. K., Momm. Ordinarie ledamoter: L a n d s m o t e t s representanter: Bergstrom, David, minister, fil. dc, Stocksund; Bergman, J., f. d. professor, fil. d:r, L. F. K., Stockholm; Fellenius, K. G., taxeringsl<ommissarie, Stockholm; Englund, Erik, aktuarie, fil. d:r, jur. kand., Stockholm; Johansson, Lars, rådman, Eskilstuna; Bruhn, August, kyrkoherde, Skepparslov; Holmquist, Anna, froken, Stockholm. Valkretsrepresentanter: Sthlms s t a d: il^^^^, 0lof, direktor. S t o c k h o l m s 1 ä n: ~ l ~ i ~ ~ k redaktor, ~ ~ l, ~, ~ t ~ ~ ku h p ~ p- l s a ' a lä n: Larsson, Orbyhus. S o d e r m a n l a n d s l a n: Olsson, Gust., lantbr. L h K. Ramsta, Flodafors, O s t e r g o t l a n d S Gunnar Malmqvist dir. Ufriga styrelsemedlemmar: Otto ~olmdahl, lektor; Abraham Troell, docent; Thore Wennqvist, postdir. l a busback, A. U,, fabrikor, ~ ~ J o n- ~ k o p i n g s l ä n: Johansson, Robert, folkskoleinsp., Jonkbping. K q o n o b e r g s l a n: Rydstrom, Eric, lantbr., L. A. K., Vråen, Lidnas. K a l m a r l ä n: Tengstrom, C. G., lkroverksadj., Vimmerby. G o t t l a n d s l a n: Ahlsten, Jchan, lantbr., Koparve, Alva, Hemse. B l e k i n g e l a n: Jeppsson, Ola, lantbr., L. A. K., Mörruin. K r i s t i a n s t a d s l a n: Hamilton, greve, godsag., L. A. K., Ovesholm. M a l m o h u s l ä n: (Vakant.) Malmo-Hälsingborg-Lund- L a n d s k. r o n a: Ljung, A. E., grosshandl., Malmo. Ha l l a n d s l a n: Lonnqvist, II., ingenjor, Falkenberg. G o t e b o r g s o c h B o h u s l a n: Falkheden, Otto, skeppsklarerare, Uddevalla. G ö t e b o r g s s t a d: Anderberg, Carl A., handlande. A l v s b o r g s 1 ä n: Danielsson, Au ust lantbr., L. A. K., Mörlunda, Sollebrunn; ~n8ers: son, C. Edor, lantbr., Knapasjo, Mjöbäck. S k a- r a b o r g s l ä n: Bohlin. J. Z., folkskoll., Fyrunga. V ä r m l a n d s 1 ä n: Lindh, Aug., landstingskamrer, Kil. Cl r e b r o l ä n: I-Iahn, Anton, fabrikör, Urebro. V a s t m a n l a n d s l ä n: Starnei', Alfred, rådman, Köping. K o p p a r b e r g s 1 a n: Skarstedt, Waldemar, redaklör, Falun. G d v l e b r g s l ä n: Johansson' Olof' bygg- rast'> A.-B. SVENSKA METALLVERKEN se,nno,s a si(/. 27. ' L' A' K.3 Norr-Edsbyn' a n d S l ä n: Bjorklund, Henrik, köpman, Härno- Sand' a m t l a d s l a n: J. plikningsman, L. F. K, Hornsberg, ostersund. S t e t t e n s l ä n: Rosén' Gustav' daktör, L. F. K., Umeå. N o r r b o t t e n s 1 ä n: Aug" Foreningens byrå: Drottninggatan 92, 3 tr. (ingäng fran Adolf Fredriks kyrkogata), Stockholm C. Forestandare: redaktor Gunnar Hammarlund. Tlf och ; telegramadr.: Frisinnade; kontorstid kl. 9 f. m.-5 e. m. MASTERSAMUELSGATAN 22 a s t e ' n ' r '-

16 9. I politiskt eller kommunalt syfte. [ I Sveriges liberala parti. u Forssberg, Erik, direktör, v. ordf.: Grundel, Ari (.brutet nr Frisinnade landsföreningen, då denna vid, ombudsman, sekr. och kassör; Cederborgr.glorde absolut spritforbud till en huvudpunkt i Allan, direktör; Ericson, Teodor, grossh.; Flallsitt program.) bäck-holmgren, fru; Odén, Sven, sekreterare; Bildat 7 oktobet 1923 med ändamal att samla Petrini, Gulli, fru, fil. dr; Rooth, Ivar, bankdir.; yenska medborgare med liberal samhällsuppfatt- Wretlind, E. Paul, civilingenjbr. nrng till gemensamt arbete, sarskilt vid politiska Byrå: Regeringsgatan 40, l tr. Kontorist: Ahrenoch kommunala val. berg, AdBle. Telef (sekr.) o. Norr V e r k s t a l l a n d e u t s k o t t: LOfgren, Eliel, (exp.). Kontorstid kl. 10 f. m.-4 e. m. (valtid 9 advokat, ordforande; Broomé, Emilia, fru, Stock- f. m.-g e. m.). holm, och Persson. P. J., haradsdomare, Tofta, vice ordforande; Almstrand, Henrik, advokat, Goteborg; Burman-Andersson, fru, Goteborg; Cederborg, Allan, direktör, Stockholm; Fant, Gunnar, borgmastare, Nykoping; Haeggblom, kand., agronom, Kåremo; Larsson, Sam, byrachef, Ulriksdal; Lyberg, Ernst, radman, nksdagsman, Falun; Nilson, E. A., bankofullmaktig, riksbagsman, Urebro; Olsson, Sven, lantbrukare: Asen, Skreds vik; Petrén, Bror, haradshovding, nksdagsman, Ystad; Velander, Gustaf, radman, Sundsvall;?Wijk, Hjalmar, handlande Goteborg; Grundel, Arvid, redaktsr, ~tockholm,' sekreterare och kassaf orvaltare. F o r t r o e n d e r a d: (Landsmötets representanter): Alexanderson, Nils, justitierad, Stockholm; Edén, Nils, landshovding, riksdagsman, Stockholm; Fjallback-Holmgren, fru, Stockholm; Jansson, Anton, lantbrukare, Balingsta; Johansson, Karl, hemmawagare, Skillinge, Kungsor; Jonsson, Johan, lantbrukare, riksdagsman, Revinge; Olander, Valborg. f. d. seminanelektor, Falun; Sibsteen, Nils, ridman, Orebro; Unauder-Scharin, Arne, direktör, Umea; Wicksell, Anna, jur. kand., fm, Mörby. S u p P l e a n t e r: Gardell, Greta, Ilrarinna, Göteborg; Fehr,.llIai-ti?, professor, riksdagsman, Stockholm; Festin, Eric, länsantikva?e, Ostersund; Hellberg, Gerda, fru, Karlstad; Julin, Ragnar, lantbrukare, Vrena; Lindblom, Gerda. fru, Stockholm; Nilsson, Alfred, lantbrukare, Steneberg, Vollsjö; Rooth, Ivar, bankdirektör, Stockholm; Wihlborg, Nils, häradshövding, HudiksvaLi. 9 Luleå; löjtnant J, Folcker; professor C. Hallendorff; L. Ljunglund; redaktör Birger Petersson, Stockholm; froken Anna Sundbom, E Y r å: Regeringsgatan 40, 1 tr., Stockholm. Kontorist: Adele Ahrenberg, fru. Telef Gefle; riksdagsmannen N. Winkler, MalmO; fru ~~~d~ A ~ vistervik; ~ redaktör ~ C. G. ~ BO- ~ (sekr.) och Norr (exp.). Kontorstid 10 fm. -5 em. berg, Monsterås. Två ordinarie platser obesatta. A r b e t s u t s k o t t e t: ledamöter: amiral Ar- Liberala föreningen i Stockhol vid Lindman; landshofding Johan Nilsson; stats- (F. d. Stockholms frisinnade valmansfgening ) i adet sam clason; riksdagsman ad id N ~ Bildad 12 jan (omorganisation af Stock- riksdagsinan J. B. Johansson i Fredrikslund; fru holms liberala valmansförening, bildad 1884) för Sigrid von Schultz; fil. doktor Alexandra Skogatt vid politiska och kommunala val till gemen- lund; suppleanter: vice talmannen Per Nilsson i samt arbete och uppträdande samla inom Stock- Bonarp; professor C Hallendorff; Piksdagsman N. holm boende medborgare, soin i huvudsak omfatta E. Nilsson i Antnas; riksdagsman K. Magnusson i Sveriges liberala pacis program och stravanden, Skofde rektor Albert Falk; fröken Bertha Wefin. samt genom upplysningsarbete söka vacka ett all- 0mb;dsmän: Lennart Kolmodin och Birger Pemännare medborgerligt intresse för och sprida in- tersson. Sekreterare: Axel Jäderin. sikt i forekommande samhalleliga spoismål. C e n t r a l a k v i n n o r å d e t: ledamöter: fi- C e n t r a l s t Y r e l s e: Lidman Carl andre losofie doktor Alexandra Skoglund. fru S. von' folkskoleinspektor, ordf.; Broomé, 'Emilia' fru, v. Schultz; fröken B. Wellin; fru G. '~ornell; fru ordf.; Bergvall, John, inspektor; Bjurström, David, Brita Gentele-SillBn. froken M. von Zweigbergk; ger.eralkonsu1; Cederborg, Allan, dir.; Dahlén, Gotthard, tandlakare; Dehlgren, Sten, chefredakfor; Forssberg, Erik, direktor; Fjallbäck-Holmgre?, Karin, fru; Gard, Axel, advokat; Grundel, Arvid, ombudsman; GullstrOm, Stellan, apotekare; Hasselgren, C. Ludv., auditor; Hedström, Erland, civilingen~or; Holmblad, David, grossh.; af Klintberg, Gertrud, froken; Koersner, Bertha, froken; Oden, Sven, sekreterare; Rinman, E. B., cliefredaktor; Rosenborg, Einar, direktor; Rootb, Ivar, bankdirektor; Sandberg, C. A., forman; Taulmer, Knut V., kamrer; Wretlind, E.-Paul, eivilingenjor. C e n t r a l s t Y r e l s e n s a r b e t s u t- s k o t t: Lidman. Carl, foikskoleinspektör, ordf.; THULE SKAND~AVIENS Allmänna valmansförbundet. Allmänna valmansförbundet har till ändamkl att istadkomha och vidmakthaila en nära samman- Einar, fil. slutning och enig samverkan mellan svenska män och kvinnor ur skilda samhallsklasser, som pa kristlig, nationell och folklig grund i enlighet med hogerns program vilja främja en sund och lifskraftig. från klassförtryck fri samhällsutveckiing. (Byra: Vasag. 12, 2 tr., Öppen söckendagar 10; 4; tlf , 72 91, 91 56, Ufverstyre~se:' Ordf.: amiral Arvid Lindman; vice ordf.: landshcfding Johan Nilsson. I e d a m o t e r: stats- S. Clason; fru Astrid Gröning, Bollnas; riksdagsmannen J. B. Johansson, Fredrikslund; ingenjoren Auel G. Johansson, Nälden; riksdagsmannen E. O. Magnusson, Tumhult; riksdagsmannen K. Magnusson, Skofde; riksdagsmannen N E. m il-^, ~ ~ vice talmannen l ~ per ~ ~ ~ 1,in, Bonarp; riksdagsmannen D. Noman; f. d. riksdagsmannen p paulson, Ekeberga statsrådet D. pettersson; fm'sigrid von Schultz,'~tockholm; redaktor E. Sewerir,, Borås; konsuln J. A. Stenberg. Skellefteå; fru Elisabet Sodeman, Upsala; fröken Anna Karlsson, Norrkoping; fil. doktor Alexandls Skoglund. suppi.: ombudsmannen A. Bjbrklund, Kristiansiad; kousistorienotarien Alb. Carlgren, fru Lilly ~ellstrom;> froken Lisa Stahlberg, Stockholm; fru A. Flyborg Södertälje; fröken Anna Lundqvist, Ki'istianstad; fru Mártha Brydolf, Kristifiehamn; fru Gerda Assarsson, västervik; fru Elna Pehrsion, Brunnsbo, Bedinge frbken Edit Kindvall; fru H. Jansson, Visby; suppl.: fru Astrid Groning, Bollnas; fru I. Akerberg Sollcftea; fru Geida Liljedahl. Osteisund; fröken Emma Beckman Amal. fru Ton Bjerking; fröken A. Sjöstrand, lönkbping.' R v i n n o r 5 d e t s a r b e t s u t s k o t t: fil. d:r A. Skoglund, ordf.: fru Lilly Hellström; fröken. Edit Kindvall, t. f. sekr.; fru S. von Schultz; fru G. Tbrnell; froken B. Wellin; suppleanter: fru B. Gentele-Sillén; froken M. voh Zveigbergk. STORSTA LIFFORSÄ Ansvarssumma c:a 590, kronor.

17 D. Föreningar och sädskap. [4336] Allmänna Valmansförbundet for Stoekholm, anslutet till riksorganisationen, omfattar sexton foreningar, en i varje forsamling. (Byra: Vasag. 12, l *r. Expeditionstid: kl. 10-4; Iörd. 10-2; tlf. Norr 79 25, 'i9 25.) Förbundsstyrelsen 1924: Ordf.: professor C. Hallendorff; v. ordf.: generalagent J. Folcker; v. ordf.: civilingenjor G. H. Hultman; sekr. o. ombudsman: kamrer Harald V. Petterson; borgarrådet C. G. Juhlin-Dannfelt; fabrikör A. Lindmark; fil. dr V. Soderberg; fr6ken Bertha Wellin; fru Elisif Thkel; froken Stina Quint; fru B. Gentele-Sillén; fil. dr Alexandra Skoglund; brachef J. Pramberg; borgarrådet G. J. R. Akerman; direktor Josef Nilsson; etsare J. Ståhlberg; civ.-ing. O. Stendahl; ing. V. Bergstrom; bokh. C- Lind; dir. S. Falk; fil. dr Arne Forssell; ofverstelojtn. S. E. Bjuggren; skcppsmaklare Gust. Lindegren; kamrer J. S. Hellström. Arbetsutskottek prof. carl ~ ~ ~ l ~ ~ ordf,; d ~ civ,-ing, r f f, G, H. Ilultman, V. ordf.; gen.-agent J. Folcker, v. ordf.; kamrer Harald V. Petterson, sekr o. ombudsman; fröken B. Wellin; dir. J, Nilsson; grossh, M. E. Liander; generalmajor J. Ake-an; ing. V. Bergström. Sekr. o. ombudsman: Kamrer Harald V. Petterson, tjanstetelefon: tlf , Norr Kassadirektörec Dir. M. E. Liander; Dir. J. Nilsson. (43 $71 Föreningen Samhällshjälp. (Blasreholmstorg 11 ) Styrelse: Langenskiold, K., jur. dr, frili., ordf; Berg, Carl, revisionssekr.; Starback, Karl, lektor; Norinder, Axel, ofverste, verkst. dir.; Thelander, Thore, ing.; P,, dir,; Palme, G. ombudsman; af Ekenstam, háradsh.; Rodhe, C., <;fverstelojtn.; Geijer, G., ofverstelojtn. [ Frisinnade klubben. Sammanslutning för arbete for frisinnade idéer medels debatt om fragor p% dagordningen samt till sallskapligt umgange. Lckal: Grand IJôtel, Bolinderska huset; tlf St>relse: ordf.: Lofgren, Eliel; v. ordf.: Bratt, I.; sekr.: Bergvall, J.; skattm.: Huttner, Max. ofriga lrdamoter: Andersson, G.; Bendixson, I I Berg, Yngve; Dehlgren, Sten; Fehr, M.; Haglund, Patiik; Lindhagen, Carl; ICobb, G. [ Frisinnade Kvinnors Riksförbund. Slussplan 9, 3 tr., tlf. Norr Norr 2824: Styrelse: ordf.: froken Kerstin Hesselgren; ordf.: fru Ellen Hagen och frii Anna Stina Alkman. Verkställande utskott: ordf.: doktor Ada Nilsson; v. ordf.: Elisabeth Tamm; dir.; Olof Olsson, f. d. statsrid; 0. Rydbeck, bankdirektor; Olof Soderberg, gen.-konsul; Verner Soderberg, fil. dr; G. Thulin, regeringsräd; 0. UndBn, professor, Uppsala; N. Wohlin, statsråd, och Karl Wåhlin, red. Sekreterare vakant. Stockholmskretsens arbetsutskott: G. Thulin, regeringsrid, ordf.; K. Wåhlin, red.; Oskar Olsson, lektor; N. Herlitz, docent; Bo Löfgren, direktör; I. Simonsson, fil. lic.: John Nordin, sekr., Elsa Soderstrom, frkn. ( Stoekholms Frisinnade Studentklubb. ordf.: Lindh, G., jur. stud.; V. ordf.: Stkenhoff, R. ing.; sekr.: Gorahsson, E., jur. stud; skattin.: ~ { ~ ~ ~ S., l jur. ~ stud ~ i ; ~ bfriga z, medl.: Delin, E., tekrlolog. Bohlin, I., fil. lic.; Egnér, II., fil. lic.; H ~ ~ B., ~ jur. ~ stud.; F ~ Thorelll,, E., merk. stud. [d3 531 Socialdemokratiska pressföreningen. Styrelse: Bjorklund. Gottfrid. ordf.; Anderssoii, Karin. sekr.; Johansson, Otto, kassör; adress: SO Soeialdemokratiska arbetarepartiet. Verkst. utskott: Barnhusg. 16, 1 tr.; Ordf.: Branting, Hj ; partisekr. Moller, Gustaf; ledamöter; Hansson, P. Alb.; Sandler, R.; Torberg, Arvid; Eriksson, Ernst; Hagman, Oscar. ( Stockholms arbetarekommuns styrelse, Folkets Hus 3 tr., stora trappan. Expeditionen oppen kl. 12-2, 5-7 alla helgfria dagar utom måndag afton. Ordf.: Hansson, Per Albin; expeditionsförare: Forsell, Alb.; sekr. o. ombudsman: Ek, Viktor; öfriga ledamöter: Johansson, Eriks; Pålsson, Edvin;, Andersson, Knut; Andersso~i, Erik. [ Stockholms Typografers Agitationskhibb. Stiftad 1891, socialdemokra,tisk. Sammanträder e" gang i mfirladen. Utger tidmngen Framät. Ordf.: Ingemarson, Oskar; kassor: Olsson, Emil, Ragvaldsg. 15, n. b [ Föreningen Folkets Hus (utan persoliiil ansvarighet). Forsell, Alb., expeditionsforare, ordf.; Ek, Wiktor Emanuel, ombudsman; Berggren, Gustav, kassor o. firmatecknare; Bergegren, Hinke, redaktör; Hammarberg, K. F., förtroendeman, Holm, A., sekr.; Wiberg, G., förtroendeman., Kontor: Folkets Hus, Barnhusg. 14, 4 tr., kl [ Arbetarerörelsens Arkiv, Folkets Hus, afser att samla, ordna och bevara handlingar rörande den politiska och fackliga Sen. Forest': O- V Svenska Folkförbundet. Stiftadt i11 pi nationell grund verka för genomförande af sociala reformer, mildrande af klasskampen och gz;",a,gd~gm.,:iinfu ~~$ol;.ro;g:of~u af samhallsmotsatserna' Hagen; korresp. sekr. och kassaforvaltare: friherrinnan Ellen W. Palmstierna. C e n t r a l s t y r e l s e n, vald 1922: ordf.: Norman, David, landtbrukare, riksdagsman, Läckei Nordp, svensk förening för nordiskt by; v. ordf.: Holmén, E., folkskcllarare, Ljusdal; samarbete. Foreningens och Stockholmskretsens sekr.: Malm, Carl G., Sthlm; ledamot.: Blom, G. byrå: Hornsg. 1, tlf , oppet kl H., landtbrukare, Söderbykarl; Ekgreii, E. T., re- Föreningens styrelse: frih. I.. De Geer, f. d daktor, Stockholm; MiIow, Cecilia, skriftställarinlandshöfding, Hanaskog, ordf.; C. Carleson, f. d na, Stockholm; Persson, P. L., landtbr., Edsbyn; kammarrattsrad, v. ordf.; H. Lettstrom, bankdir.; Sundberg, Erik, ingen~or, Sigtuna; Tornvall, Fr., G. Andersson, prof., D~ursholm: J. Båath, borg- rektor, Stockholm. mastare, Hälsingborg; B. Ekeberg, statsrad; G. Verkställande utskottet: Norman, D.; Malm, Ekman, fil. dr, Goteborg; K. A. Fryxell, general- Carl G.; Milow. C. dir.; Marie-Louise Gagner, rektor; Rurik Holm, Centralbyrå: Regeringsg. 82, 2 tr., bpp. 10-5; dr, Näås; G. H. von Koch, byrachef; G. Leufvén, tlf , Norr I S HAMNGATAN I S -

18 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar. [ b] Svenska Falkförbundets Lokalafdelniug ar 1 i Bergström, -E.; von Feilitzen, K.; *De Geer, Sten; Stoekhoim. Granholm, Axel; Kjellman, Hilding; Klingberg, Styrelse ordf.: Teodor Holmberg, &ektör. v W.; Quensel, P.; Rooth, I.; Smedberg, R.; Sve- OT~P: V. Ljunggren, vedhandlare; sekr.: ~eiilia delius, C. Milow, skriftställarinna; ledamoter: A. Lambert, handl,; Berna Larsson, froken; Rolf Dahme, Svenska Trafikförbundet (adr.vasag. 12). kontoriht. Styrelse: Ahlberg, N., ordf.; Balck, V., v. ordf.; Lokal: Cnickareg. 6, n. b. Ronnow, A., andre v. ordf.; Nyman, J. H.; Truls Sto~kyrkDförsamlingeus kommunalförening. Styrelse: direktör G. Förselius skräddare J. Lund; direktor J. V. Creutz; gros sh.'^. G. Hellstram o. rotem. B. J. Johansson. [43 12) Klara kommuaalfgrening, stiftad Styrelse: Magnusson, A. E., byggm., ordf.; Andersson, B. John F., ingenjor, v. ordf,; Blom, Per, ingenjos, sekr. o. skattm.; Thulin, E,, kopman; ' Dahlén. Gotthard, tandlakare. Expeditior; Kungsy. 54, 4 tr.; tlf. 6742, Norr S i Kungsholms allmänna kommunalförening. son, N.; Norrby, A.; Jonson, A.; Lagergren, A.; Rolén, V.; Asbrink, G.; Englund, G: Andersson, G.; Norlander, A.; Edelsvärd, F. W.: Ekman, C. E.; Gustafsson, Hj.; Jungbeck, T.; Kamph, A. och Berger, I. Sekreterare: Carlsten, E., tli, K6iarens Turisttraiikfiörening (Stockholmsavdelningen), ad~. K. Jarnvagsstyrelseti. I Styrelseledamoter: Hederstierna, C., ordf.; Ahlberg, N.; Almstrom, H.; Edelsvärd,F. W., sekr.0. skattm.; Johnson, II. A:son; suppl.: Magnusson, G.; Truls- SO", N al Kungl. Stadionstyrelsea, Stadion, tlf. vlsor; Tronnberg, P., folkskollarare. ling; stadionchef: E. Bergvall. L Adolf Fredriks kommnnalför~ning. Stiftad styrelse: di,.. G. L. ~ ~ ordf,; L44 ~ 07 bl Svenska ~ Livtäddningssälbka~et. ~ ~ ~ fabr. John A. Klint, v. ordf.; ing. Julius Hjelm, (Stiftat 1898.) sekr.; grossh. Otto Kailén, kassaforv. Ofriga sty- Beskyddare: relseledamoter: folkskoll. C. D. Rosén; möbelsnickare A. E. Rudne~ och justerare Axel Johannes- H. Mäj:t Konungen. son. Suppleanter: dir. Sven Falk och grossh. Hedersordförande: N. Rathsman. H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf Johannes kommunalförening. Hjorth, E., direktör, ordf.; Wassberg A öfverlär., v. ordf.; Styrelse: a Hjort, Carl, direktor, sekr. '0. skattmast.; ~ ~ Ordf.: ~ g Murray, - Adolf hon, sfbthåliare, Öfverstrand, Carl, forvaltate; Sebardt, C., dr., Eugelbrekts kommunalförening. Stiftad Styrelse: Lind, Gust., direktor; Lind, Conrad, bokhållare; Wikstrom, Einar, t. f. krigshofrfittsrad; Carlsson, A, J., målare; Holmgren, K. G., kamrer. [4384] Brannkyrka kommunalförening stiftad afsjö. Ordinarie i lan. och sept. St3;relse: söderberg, Nils, ordf.; Nilsson, Ragnar, v, Li,,dqvist, Ragnar, sekr.; Westerberg, Carl, v. sekr.; Sjostrand, August, kassar; Lindqvist, Hj., v. kassor; Eriksson, J. G.; Gabel, Max; Johansson, O. L. a Katarina dirrkussionsf6rening (utgór en kommunalförening för Katarina församling) Ordf.: Forssberg, Erik, direktor; v. ordf.: Looström, A., protokollssekr.; sekr.: Elméus, Konr., arkitekt, adr. Folkungag. 87; kassaförv.: Blomberg, W., grosshandl.; Bohman, Alir., disp. Thunell, J. W., byggmäst.; Bmnzell, O., möbelhándl. Suppleanter: Schon, Ad. Fr., assistent; Zetterlund, C. R. kontorschef. 10) Turist-, idrotts- och sportföreningar. f Svenska Turistföreningen. (Stiftad 1885.) Byrh: Norrlandsg. 16, 2 tr., öppen helgfria dagar, mandagar-fredagar kl. 1015, Iörd. o. helgd.- aftnar kl. 10-2, sommartid kl Sekr.: Anrick, Carl Julius; skattm.: Klingberg, Hjalmar. Styrelse: Améen, Louis, ordforande; Almquist, Aldo; Andersson, Gunnar; Anrick, Carl Julius; VIKING SKO KRAM ste. V. ordf.: Svedelius C. rektor. Sekret.: Möller, ~Ugo,' kapten. Kassaförv.: Kumfeldt,.T., ingenjör. Ofriga ledamöter: Appelqwst, J. Ax., direktör; Backlund, I., lojtnant; FjBstad, Per, direktör; Fries, K. A., prakt. lakare; Hjorth, CBrl, kapten; ymmerhielm, Gosta, frih; Johnson, HelgeAx:son, pfjagmastare; Lidman, Carl, folkskolinspektor; ersson, Nils, bankir; von Segebaden, G., ingenjör=.%kretariat: Rådmansgatan 80, 2 tr., Stockholm. Norr 158 (5-6 e. m.) [U 08 a] ~ ö ~ för b ~ ~ ~ ~ d ~ ~ i ~ ~ ~ (Stiftadt 1913.) &P.: Gymnastiska Centralinstitutet, Hamng. 19; tlf ) Ordf.: von SchBele. F. A., prof.; v. ordf,: Sdlen N. F., prof. sekr.; Uhlin, M., kapten; skattm.: ~a;von, G., ad4okat. Forbundet utgifver tidskriften Fysisk Fostran, hufvudred.: Lönnqvist, C. O., kapten. [44 08 b] Sveriges eeutralföreuing &r idrattena främjande. (Stiftad 1897.) Ordförande: H. K. H. Kronprinsen; v. ordleo. l:e sekr.: generalmajor V. Balck; 2:e sekr.: professor A. Levin;. skattmäst.: bankir Nils Persson; sekr. för expeditionen: redaktör Alex. Lindman. Ufriga ledamöter i styrelsen: disponent H. Almström; öfverstelöjtn. K. Amundson; kapten E. Bernström; hofstallm. grefae C. Bonde; ofverste- 18jtn. S. Drakenberg; dir. J. S. Edstrom; ofverste B. Festin; bankdirektdr C. Frisk; kapten C. Hjorth; INDUSTRIAKTIEBOL. VI KI N G OREBRO T

19 [ D. Föreningar och sällskap. konsul Helge Ax:son Johnson; generallojtnant H. Jungstedt; bfverstelojtn. P. Lagerh~elm; stithillaren A. A:son Murray; landshold. W. Murray; generalmajor G. Nyblzeus; hofstallm. grefve C1. von Rosen; generalmajoren grefve R. von Rosen; kommendanten frih. C,. Rosenblad; professor N. F. Sellen; kaptenen frih. C. Silfvei-sparre; kapten H. Strandberg; bfversten grefve C. E. Taube; bankdir. K. k Wallenberg; konsul I. Westergren; generalma~or J. Akeman samt bankdir. John Swartling och bankdu-. H. S. Tamm, utsedda av regeringen, och direktor G. Magnusson och te1.-kontrollor Anton Johanson, utsedda av Sv. gymnastik- och idrottsforeningarnas riksforbund. Ledamöter af förvaltningsutskottet: Hrr Amnnd- scn, Balck, Bernstrom, Drakenberg, H~orth, Levin, A. Murray, Persson, C1. v. Rosen, Silfversparre, Taube, Westergren, Swartling, Tamm, Magnusson och Johanson. Byran, Stadion (Sturevägen), är Öppen helgfria dagar kl General Balck personligen *!f': 2-3; redaktor Alex. Lindman kl Telegrafadress: Idrott. [ Sveriges Olympiska Kommitté. Sekretariat: Malmskillnadsg 25 R, 4 tr., tlf , Norr Telegr.-adr. Olympiaden. Ordf.: H. K. H. Kronprinsen; v ordf: Balck, V. G.; Edström, J. S.; sekret.: Lindencrona. G. C. A. [M lt] Kungl. Svenska Segelsällskapet. (Stiftadt 1830.) Hedersordf.: H. K. H. Prins Wilhelm; ordf.; Holtermann, O.; v. ordf.; Ljungberg, Karl, och v. Heidenstam, RT:, sekret.: S~öqvist, Fritz; shattmast. Persson hils ledamhter. Anderson ~]b.. clanno, B.; R&~~~,'N.; carlsso~, ~ ~ h ~. ~ ; leus,' Hugo; Sunden-Cullberg, A.; Roxendorff, T.; kamrerare och kassor: Hellstrom, J. S. [ Stockholms Yacht-klubb. Stiftad Styrelse: ordf : Wilton, R.; v. ordf.: Sundberg, G ; skattm.: Hedstrom, N.; sekr.: Blomberg, P. D. (adr. Rorstrandsg. 3; intendent: Clarino, B.; klubb- mist.: Gustafsson, Alfr.; ledarnoter: Clausen, B.; Höglund, J. MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN,e annons sid, 257.

20 10. Turist-, idrotts.,och sportföreliingar Svenska Kanottörbundet. Styrelse: ordf.: Santesson, F.; sekr.: Hogborg, G.; skattm.: Steffenbrg, R.; medlemmar utan funktion: Nilsson, E. och Udén, B., samtliga i Stockholm; Bange, E., Goteborg; S. Thorell, Uppsala; suppleanter: T. Lindström och G. Larsson, Stockholm. [ Stoekholms Isjakt-Klubb. Styrelse: Ordf.; Lagercrantz, Jacob, kommendorkapten; skattmast.. Jansson, Oskar, fabrihbr; sekr.: A~dersson, Gunnar, direktor, Djursholm. Vinteradr.: Stockholms Isjakt-Klubbs Klubbhus, Djursholm. ( Svenska Skridsko örbnndet. Norrtullsg. 24. Disp. Victor Lundqvist, ordf.; kamrer Aug. Anderberg v. ordf.; kassör Rolf Smedmark, sekr.; lagerchd Tore Mothander, kassirr; ledam.:,fritz Björkqvist, Hj. Olsson, N. Gustafson, J. Erikson, Rud. Erikson, Paul Zerling. [ Stoekbolms allmänna skridskoklubb. Ordf.: Persson, N.; v. ordf. Pettersson, H.; sekr.: Palm, Anders; skattm.: Eriksson, 0.; klubbm.: Thorén, P. Ufriga ledam.: Anderberg, A.; Josephsson, O.; Lundquist, V.; Palm, A.; Jacoby, L. [44281 stoekholms skridskoseglarklubb. Ordf. silfversparre, Carl; v. ordf.: Posse, Göran; sekret.; Boström, Erik; skattm.: Sandin, O.; öfriga ledamot.: Frestadius, G,; Frisk, H.; UTejdling, S.; Hamfiton, M.; Lundgren, G.; Swerini, D.; Lagercrantz, F Offieerarnes Hockeyklubb. Ordf.: H. K. H. Kronprinseii; v. ordf.: Cederschiöld, Hugo. major; Hjorthagsvag. Q, 4 tr.; sekr.: Montgomery, Percy, kapten, Grefg. 43. skattmästare; professor Karl Ljungberg; kapten [4451] Föreningen för skidlöpningens främjande ~ ~ ~ i k ~ ~ ingenior ~ C. t G. ~ Pettersson; o ~ herr ; i Sverige. Ordf.: Holmquist! Ivar; v. ordf.: Sve- ~~~t ~ ~ kapten ~ C. F. ~ ~ k ~ b g docent ~ h ~ ~ ; delius, C.; sekreterare: Nissing, S. M.; backch-: Sällström, H.; skattmäst.: Bång, T.; rcdaktor for ärsskriften npa Skidora och sekreterare i Svenska Skiddelegationen: Nordenson, C: ledam.: Blomberg, P. D.; Soderberg, P.; Almgren, F., Upsala; Eriksson A., Sundsvall; Hellgren, O., Filipstad; Huldt, H. H:son; Geete E Sarna Setterberg, K., Skofde; Wahlberg, L., hmek; Ber&, N. K., Ostersund; Blomqvist, L. G., Ludvika; Zettersten, A., SollefteB; Lindfors, C., Piteå; Uggla, B. Revisorer: Särling, A; peychting, H.; silppleanter: ~ i ~ d - berg, H.; Rengman, G. [ Svenska Skidförbundet, stiftadt 1908, adr Malmskillnadsgatan 25 B. Ordf.: Jansson, Sixtus, fabrikor, Uppsala; v. ordf.: H:son Huldt, H., ingenjör; skattm.: Hedjersson, A ; sekr.: J. af Klercker, redaktör, alla i Stockholm. nfriga styrelseled.: Fredholm, B., registrator, Norrkoping; Hast, A., postiljon, Bollnäs; Björkqvist, F., förman Stockholm; Andersson, A., korresp., Borås; Persson, C., Bjorho; KjellstrOm B., lojtnant, Visteds;?fagnusson, E., red,-sekr., tistersund; Norling, A., w., Stockbo1,m; Nylund, B., Saltslobaden; Sääf, L. G., Storvik; Forsberg, G., Urebro; Konigsson, A., Djursholm; Ericsson, Rud., Göteborg; Nilsson, M., Haparanda; Blomberg, P., aktuarie St13.!m; Bang, T., kontorschef, Sthlm; Collén, A. major Sthlm; Ekman, B., lojtnant, Harnosand, ~ordens~on, C., sekreterare, Sthlm; N&sj?gLS., THULE SKANDINAVIENS Snmma kontant vinst till de försäkrade 25,400,000 kronor. [ aJ revisor, Sthlm Bjorklund S. löjtnant Sthlm; Setterberg, K.,'kapten, ~sier~und. Wahlberg, L. kapten, Umea: Strandberg, t., 'handl., Boden: Frostell, E., tullkontrollor, Sthlm; Asp, G., kassor; Björnlund, E., löjtnant, Karlstad; Lindqvist, R., fabrikor, Amal; Bergman, V., ingenjor, Malm. berget; Simonsson, E., Sthlm; Ahnlund, B., forsimästare, Umeä. Andersson, R., fabrikor, Sundsvall; Lindhagen, S.,'redaktor, Sthlm; Pallin, E., redaktör, Sthlm; Samuelsson, E., prokurist, Tranås; lauvon, E., lojtnant, Sthlm; Uggla, Bertil, lojtnaut, Sthlm. Suppleanter: Dalfors, A., folkskollärare, Sthlm; Hellgreti, O., forste larare, Filipstad; Stalhammar, H., banktjm, Gafle; Nilsson, H., Sthlm; Wilhelriisson, C., Sthlm; Forsberg, C., lojtnant, Sirderhamn; Johansson, Gustaf, Sthlm; Lundqvist, E., Sthlm; Rossander, J., kontorschef, Sthlm; von Segebaden, E., ingeniör, Sater; Sundbarim, Hj., grosshandlare, Lule&; Svahn, C., handlande, Uppsala; Osterberg, O., notarie, Sthlm. [q43~] K ~ Automobil ~ ~ Klubben.. ~l~bbl~k o nrybrog. 3: exp och 1-5, lurd. tlf. namnaiirop: uautomobilklubbeilr. Styrelse: grefve ~ 1 von. R ~ ordf.; ~ major ~ ~ ~, sjo- d. stedt, 1:ste v. ordf ; generalmajor 11. de Champs, 144 Svenska Isseglingstörbundet. Adress. 2:dre v. ordf.; direktör Axel Rkerman, skattm.; Kronobergsg. Ordf,: ofverstelojtn. K. A. Amundson; advokat Sven v. ordf.: Posse, G., bfverste; sekr.: Lofmark, E., Aronsson; kapten Erik Bernstrom; ingeajor Fritz aktuarie; skattma: Frestadius, G., dir.; Jansson, S., fabr., Upsala; Halling, C. A., Eskilstuna; Andersson, V., Enkoping. :f,!),":? ~ ~, m $ ~ f ~ $ ~, ~ f ~ F ;. K ~ ~ ~ ~ J. Mannerheim; direktor H. Nyholm; direkior E. Salmson; ryttmast. C. G. Schnell; grossh. Ge0 Seaton; ch.-ing. N. Wener; konsul W. Westrup; grefve F. F:son Wrede; civiling. P. Wretlind: generalsekr.: kapten A. - [4435 K ~ &fotorbit ~ ~ ~ ~ ~ Klubblokal, b b ~ o, ~. expedition: Nybrog. 3; exp och 1-5, lördag. 1-3; tlf. namnanrop: )~Automobilklubbenn. Styrelse: grefve Fabiqn F:son Wrede, ordf.; generalkonsul Hugo Duhs, 1:e v. ordf.; civilingenior Henrik Lamby, 2:e v. ordf.; direktor Johan Stalhand, H. F. Nordström; lojtnant J. A. Ericsson. Sekreterare: konsul C. E. W. schnell. [44 35 b] Svenska Motorcykel Klubben. Centralstyrelsens' arbetsutskott; kapten Nils Brambeck ordf.; notane E. Sundstrom, gen.-sekr.; kamrer C. II. Bergqvist; grossh. A. Wesslau; doktor J. Johnson; grosshandl. B. Ringb?rg:>god?ag. E. Cervin. Klubblokal och sekretariat: Fenixpalaiset, kontorstid 9-12, 1-5 e. m., lirrdag 9-2. Sekretariatets postadr.: nfenixpalatset,.. Tlf.: , Norr Sekr. personligen traffas & klubbens exp. 2-4 e. m. Telegrafadr.: Motorcykel. [ Stockholms allm. velocipedklubb. (Bildad den 14 mars 1894.) Ordf.: Silfversparre, Carl; v. ordf.: von Segebaden, G.; sekret.: Krzpelien, O., Holländareg. 12; v. sekr.: Kramer, F.; skattmast.:.frfeit, A., materialförvalt.; Schwieler, Knut H. (Nytt val i Febr.) [ ~ ~ ~ ~~lfkl~bb. ~ k ~ ~ d, ~ ~ l ~ ~ H K, H, ~ ~ ordf,: F~~~~~ ~ ~ ~ f ~ ~,&ästare E. Sager; sekret.: Gunnar Akerblotn. ~d~~~ sekreteraren G~~~~~ rfkerblom, skeppareg. 37, sthlm, I44 40 al Skoekholms gymnastikförening. ofning&- lokaler gymnastiksalarna vid h. a. läroverken B st er malm och Norrmalm, Karlavagen 79, resp. _R_ostagg. 1. Ordf.: Lofgren, G., dir.; v. ordf.: Grubb, STORSTA LIFF~RSAKRINOSBOLAO

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 777-4782j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari 1896. samt pens.-kassa, vara en central- [47 781 Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt.

Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt. Val. l [. r. Val af ledamöter i centralstyre 1 sen i stället för dem, som vid å~:ts slut skola af gå, företages inom h varje In-els vid med densamma utlyst _mote. Föreningsmedlem, som så önskar, är berättigad

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer