@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;"

Transkript

1 D. Föreningar och sällskap. [ Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse, Emil, kartograf, Tre Liljor 3, tlf. Vasa 5 31; v. ordf.: [ Astrologiska Förbundet, stift. okt. 1910, Lundberg, G.; skattmäst.: Ringh, C. P.; sekret.: adr : A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. Hansson, A.; v. sekret : Andrén, G. 1:e dirigent: Corelius, Emil; 2:e dirigent: 0thz~n: C.-O. Sänglokal: Teknologg. 5. Repetitioner hvarje tisdag 7. ~ö~ konst, musik sån;ng. kl 8-10 e. m. Tlf , Norr Skrifvelser adresseras till ordföranden, adress: se ofvan. [ Sveriges allmänna konstförening. r Stockholms Arbetaresingförening. Bildad Brunkebergstorg 14, 1 tr. H. M. Konungen htedlemsantal: cirka 100 man. Lokal: Folkets f61en:s höge beskyddare. Ordf.: Edelstam,, Axel; HUS D-saI. Repetitionsöfningar hvarje torsdag året v. ordf.: Laurin, Carl G.; sekr.: Aschan, Willand; kl 8-10 e ni ordf. paul iqagnuson skattm.: Palmquist, Per; intendent: Bergstrom, Sigge. f blazerska kvartettsällskapet Föreningen för grafisk ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; d t (Konstnärshuset. Smttlandsg. 7) stiftadt af moss- L ~ ~h., ~ dir., ~ ~ B ~ ~ yngve,. ~ ~ artist;, handl. Johan Mazer genom testamente till K. Mu- E. Johanson-Thor, konstnar; upmark, G., inten- sikaliska akademien, trädde i verksamhet d. 13 dent, och Gauffin, A., intendent; sekr.: E. Johan- Januari Styrelse: ordf.: Bielke, Thure, gref Musikaliska konstföreningen. (Expe&: Drottningg. 28.) Ordf.: hlay, J.; v. ordf.: Bielke, Th.; sekret.: Morales, O.; skattmast.: Ijennig, H.. suppleanter: Beckman, B.; Petterson, E. 6; ;if. Morr 169 og: dirigënt: ~~~l ~ ~ l ~ ~ d & son-thor, konstnsr; skattm,: ~ ~ ~ G., r 1,jjtn.; i ~ Ve;, V. ordf.: Tagtström, I., uppbördskomm. sesuppl,: vidstrand, A,, dr; schonberg, T. artist. kret.: de Frumerie, G.; musikchef och biblioiekalie: Kjellstrom, S.; suppleant.: Lidberg, D.; Ols- SO", G., tillika skattmästare, samt Norén, G. S&r%anförare: Carelius, E. Ordf.: Bremer, Aug.; [ ~ ~ ~ cstiftad i 1881.~ ~ Ordf.: sekret.: ~ Perlitz, ~ H.; ~ kassör: ~ Sundin, ~ Hugo; i öfriga ~ p,ie1ke, vice ordf. och kassaförvaltare: funktionärer: Rosendahl, N.; Lundberg, G.; Berg, nig H.; dirigent: \viklund V.; sekret,: Brodin, F. - Anmälan till inträde för sångare och pas- J. h.; öfriga ledamoter: he ag lund, R.; Petri, E.; siva sker ledamöter. Mueller, N.; Klemming, G., fru; Bonnier, A., fru; Braunerhielm, G., fru; Malmstrom, S., fru.; Ceder- [40 40~ Sällskapet svenska kvartettsangens blad, J., fröken. befrämjande. (Stiftadt 1883 ) Ordf.: f40 kvartett s kf^^^^^^^^^. Styrelse: August Wall, ordf.; Ernst Schlesinger, v. ordf.; Bror Beckman; Thure Bielke; Sven Kjellstrom; Julius Ruthstrom; Erik Lidforss, sekr.; I. Tagtström G de Frurnerie, skattm.: Adolf Wiklund; bankkamr) Gustaf Olsson; roteman Ebbe Ekerman. [40 41 a] Samfundet för Musikforskning, Svenska. L40 30 a] Konaertföreningen. (Stiftad 1902.) He- Ordf: Norlind, Tobias, docent; sekr.: Hennerdrrsordtorande: H. K. H. Kronprinsen; ordf : berg, C. F., bibliotekarie. Adress Musik. akademien. Magnusson, G. Gerhard; v. ordf: Lidforss, Erik; sekr.: Tornebladh, C.; skattmästare: Fiirstenberg, r40 41 bl Stiftelsen Mnsikknlturens främjande. Otto L. Ledamoter: Ostberg, Ragnar; Rabenius, Olof; Lemon, Gosta; Lundberg, K. L: Rappe, Oscar, frih.; Malm, A.; Rydbeck, O.; ~hrjgmén, E bl Franz Berwald-Stiftelsen. (Stiftad 1909.) Ordf.: Magnusson, Gerhard; v. ordf.: Lidforss, E.; sekr.: Tornebladh, C.; skattmäst.: Furstenberg, Otto L. Ledamoter: Rabenius, Olof; Lemon, Gosta; Rappe, Oscar, frih. [40 30 e] Gunnar Wennerbergs-Sällskapet. Ordf.: regeringsradet Aug. Wall, Knngsholmstorg 14; sekr.: bibliotekarien C. F. Hennerberg, Musik.-Akademien; Skaraborgsbanken. skattm.: bankdir. J. Sehuberth, [ Folkkonsertförbrindet (Gru?d?dl Mal: anordnaidet af cch prisbilliga körkonserter.) Styrelse: Marks von Wiirtemberg, E. T frih. ordf.; Broomk. Emilia, fru, vice ordf.: valentin, Nida, fröken, kassafdrv.; Bergström, Einar. ama nuens, sekr., Ryttareg. 12, Råsunda, tlf. Råsunda 17; Fischier. P., rektor. verkst. ledamot, Wiklund, Victor, kordirigent; Taube, Matilda, grefvinna; Brandström, Engla, fröken; Berglund, J. E. kassor; Bergendal, Ernst, advokat; Tengdahl, K. A., ledamot af försäkringsrädet. JONKOPING8 [ avartettsingare-förbundet. (Stiftadt 1883 af Aug. Edgren.) Hedersledamot: Henneberg, Rich. P. G.; v. or* Horstadius, G. W.; sekr. o skattmastare: Sundstedt, Nils; ledamoter: Sandberg, Osc. Th., Carelius, Emil, Ostrom, Hugo och Johnn, Carl. Th' Och Wiklund, qrling, Sandberg, Oscar (Riddareg. 35 & 37, tlf. Norr ) Styrelse: ofverstelbjtnant C. A. Nyström, ordf.; bankdirektör Gerhard Magnusson, börschef Kurt Belfrage, fil. doktor Axel Sjoblom och löjtnant Rudolf Nydahl, jourh. ledamot. Sekr. och kassaförvaltare: intendent N. Liedfeld. I Bellmanskören. Dirigent: Akerberg, Erik. ordf.: Hellsten, Anton, tlf. Norr 54 59; v. ordf.: Astrdm, Otto; sekr.: Berggren, Sven, tlf. Osterm ; bibliotekarie: Lindstrom, F. V., tlf. Norr 61 81; kassör: Ohlson, Ernst.,4044 al Stockholms Santesson, C. G., piofessor vid Karolinska Institutet; v. ordf.: Vasseur, E., e. o. hofrättsnotarie; sekreterare: Schyller, G., amanuens; skattmäst.: Eleman, G., ing.; dirigent: Ralf, Einar, musikdirektor. [40 44 b1 ~ t ~ ~ madrigalsällskap. k h ~ l ~ ~ Dirigent: Felix Saul. Repetitioner hvarje tarsdag kl e. m. ynglingag. 13. (40 45 a] Sangsällskapet.Sjung Sjunp. Dirigent: Sandberg, O. Th.; ordf.: Larsson, Otto; v. ordf.: Sjogren, Emil; skattm.: Svensson, S.; sekret.: Lundholm, P. Aug., Sibylleg. 30, n. b., tlf. Norr JURIDISKA BYRA 1 6 HAMNGATAN I S

2 [4045 b], Musikaliska sällskapet. Dirigent: Ahk. David, musikdir.; ordf.: Pehrson, Thorsten, fil. doktor, lektor; sekr.: Larsson, GOsta, banktjänsteman; skattm.: Broman, Hanna, -1är:a;,Grune, Ella, 1är:a; Gjertz, frkn, 1är:a; We- stenius, Einar, fa. kand.; Petri, Einar, statsmeteorol.; Zeijser, T., fil. mag r Sångarskriet Slumpetassarne. Domherre: Lagerholm, Nils, bankdirekar; ma- ster: vakant; alderman och skrifvare: Axelsson, Torsten, bankdirektör; verkbas: Lejdström, E., postexpeditor; pungslagare: Nordenskjold. K., arkitekt; vindragare: EkStrdm Otto, köpman; bardskarare: Holmin, Nils, med. lic., Kahlmeter, G., med. dr. 8. För kar- eller yrkesintressen. [40 45 b $. För k&r. eller yrkesintressen. Oberg, S. A., taxeringsassistent. Foreningens or- ~ k ~ o& ~ ~ sammanslut, ~ i ~ gan k ar "Vår ~ stad», Tidskrift för Stockholm stads tjänstemän; rector: Larsson, J. E.: bokh., Bergningar. viksvägen 77, Appelviken, tlf. Appelviken 704. f Riddarhusdirektinnen. Ordf.: Wachtmeister, H. H., grefve ledamöter: Cederstrom, A. G. E frih ~ermekn, T. W., frih.; Rosen. blad, C.;' frih.; Wastfelt, C. G. N. L.; Lagerbielke, N. G. J,: Pfintzsköld, O. H. R. T j ä n- s t e m ä n: riddarhussekreterare och kanslichef: Leuhusen, F. W. O., frih.; riddarhuskanslist: Lagerfelt, C. F., frih.; riddarhuskassor:: von Heijne, S. A.; amanuenser: Montgomery, W. G. O.; Breitholtz, G. E. I40 52 a] Nordiska admintstrativa förbundet, som stiftades i Stockholm den 21 september 1918, har till uppgift dels att sammanföra ambets- och tjänstemän i Danmark, Finland Island Norge och Sverige for att genom motin, foredrag och ofvekläggningar äfvensom på annat lampligt sätt bibringa dem narmare kännedom om de olika rikenas administrativa förhållanden, dels ook att, i den män sa kan ske, verka för enhetlighet och reformer inom rikenas administrationer. Den svenska styrelsens ordforande är landshefding E B. Trolle. Styrelsens arbetsutskott: regeringsradet G. Thulin, jämväl styrelsens viix ordf.; förste kanslisekret. N. A. Lindhult sekreterare; generaldirektor k. A. Fryxell, kagsrädet M. Morton och statssekreteraren S. Ribbing. stär av 25 ledamöter. Styrelsen be- [4052 bl Sveriges statstiänstemanmnämnd. Stiftad den 29 juni 1917 med uppgift att vara ett organ for att astadkomma och vidmakthålla en sammanslutning och enig samverkan mdian foreningar, bestaende av nuvarande och fore detta ämbets- och tjansteman i statens tjanst. Ordf.: Andersson, J. T., byråchef; Elsa Lidman; sekr.: Lindhult, N. A., förste kanslisekr.; Nelson, K. L., forste maskining.; Sjowall, C. A., 1arov.- adj.; v. ordf.: Sundberg, S. K., förste trafikinsp.; Swenning, S. J,, lektor; skattm.: Trygger, C. E., revisor, Aberg, C. N., tullkontr. Suppleanter: Kôersner, Agnes Bertha: Rasch, J. M.; byrajagmast.; Odman, N. P., häradsskrifv. Arbetsutskott: Andersson, J. T.; Lindhult, N. A.; Sjöwali, C. A.; suppl.: Swenning, S. J ; Aberg, C. N. f Tjänstemannad3llskapet i Stoekholm. (Ar senalsg. 8 C'; tlf , Norr 5 24.) Direktioner bestar af följande medlemmar: Risling, J. E. forste revisor (ordf.); Dahlstrom J. kassdr, Frei denfelt, K. L. W., förste byriinienjör (verkst dir.). Thygesen, J., t. f. byradirektor; Danielsson, F. (kassadir.); Thygessen, R., kanslisekreterare (v. ordf.); Essing, E,. exp.-förestandare; Wadström, C., kontorsskrifvare; Lorichs, Hj., lojtnant; Berggren, G., e. o. hofrättsnotafie (sekr.); pihlgren' E.' B'' L Stockholms stads tiansternäas förening. Styrelse: ordf.: Fellenius, K. G., taxeringskommissarie; v. ordf.: Starck, O., hyresintendent; sekr.: Asproth, J., aktuarie, Agneg. 14, tlf ; [40491 Stoekhalms K~rk~mudker~reni~ ordf.s ~kattm.: Tegner, U., aktuarie; klubbmastare: Svenson, S. A., syssloman; öfriga ledam.: Anderzon, A., G,Sr,f.&~~Kå~~~,"Sd.K;;la,","~~ $$. Henner: berg, Strandvag: 65; v. s&. Cari LambBre; kasrevisor; Bobe., P. E., byggnadsinspektor: Borgenstierna, C., vice brandchef; Carell, Ruth, froken; saf6rv.t Hugo Lindqvist SUPP~.: Edvin Skarby 0. Grundström, N. E. tf. bokhallare. ~ i K > Oskar Sandberg. Oskar Blom o: H., bokhallare; Hellg~n, S. A., inspektor; dars: Lidström. Minst tvi ord. sammanträden arlieen. son, J. E., bokh.; ~ ~ d ~ N. ~ A, l l F.,, ingenjör; Lincqvist, Elin, fru; Mattson, L., bokhållare; Ny- Strom, T., bokhallare; Sjögren, Marta, registrator; L Stockholms stads befaftningshafvares samarbetsniimnd. Arbetsutskott: ordf.: Jakobson, J. A., poliskommissarie; v. ordf.: Hedstrom, E., forsteing.; sekret. och skattmäst.: Asproth, J. K., akfarie, Agneg. 14, tlf ; öfriga ledamöter: Sjogren, Marta. registrator; Rydkn, O. B., folkskollärare. Ombud: Stockholms stads tjänstemäns förening: Asproth. J K., aktuarie: Hedstrom. E.. forste ing. Stockholms stads kvinnliga tjänstemans förbund: Sjogren, Marta, registrator. Stockholms stads befattningshafvares (f. d. Stockholms stads vaktmastares) förening: Holmstrom, C. Hj., vaktmastare. Stoekholma stads maskinisters förening: Andersson, A. W., öfvermaskinist. Stoekholms kommunala verkmästareförening: Andersson, C. V.. verkmastare. Uppbördsmannasällskapet i Stockholm: Lundberg, 0. T. V., t. f. centraluppbordsman. Stoekholms polisbefalssällskap: Jakobson, J. A., poliskommissarie. Stockholms öfverkonstapelsförening: Liljedahl, E., ofverkonstapel. Stockholms detektivpolisförbund: Oscarson, C. O., kriminalt~fverkonstapel. Kamraterna, förening för Stoekholms polismän: Alme, J. F., poliskonstapel. Stockholms stads fångvårdspersonalsiörening: Wall, P. Hj., Ofverkonstapel. Föreningen för uppbördsmän vid Stoekholms gas- och elektricitetsverk: FranzBn, E. G., uppbördsman. Driftelektrikernas vid Stockholms elekfrieitetsverk kamratförening: Nyberg, G., stationsförman. Stockholms folkskollärareförening: Nystedt. Gerda M., folkskollärarinna; Ryden, O. B., öfverlarare. Stoekholms folkskolors öfningslirareiörening: Schager, Signe, skolkokslärarinna. 1 Stockholms stads hamnpersonalsförening: Carigren, E. R., hamnfogdebiträde. OREBRO -~ KING SROKR#M INDUSTRISAKTIEBOL. VI K1 N G - '

3 D. Föreningar och sällskap. L Riksförbundet af kommunaltjänstemän i svenska städer. Centralstyrelse: Ordf.: Fellenins, K. G., t. f. taxeringskomm., Stockholm; v. ordf.: Bobeck, p. E., byggn.-inspektör, Stockholm; skattmast.: IIall, A. T., ofvering., Goteborg; öfriga ledam.: Hagberg, E., stadsombudsman, Malmö; Skalin, E., dratsel- kamrer, Karlskrona; Sjoberg, G., stadsingenjör, Elsa, frbken; kassor: Bergstrand Maria f Gefle; Ekenstam, N., stadsombudsman, ~ ~ Akerberg; ~ d bfriga. styrelseledamoter: iergman,'~il: Suppl.: Hansen, H. Chr., ingenjor sodefialje. d"', frbken; Elmers, Tekla, fru; Hultin, Josefina, Sekreterare, Nystrom, T., bokh., s;nnerdahlsva- froken; Sjog~n, Ida, fröken; Dahl, Lotten, froken; gen 30, Appelviken Stockholms Borgargille. Stiftadt 28 maj Expedition: Klara Södra Kyrkog. 11. Tif. Norr Andamål: Att sammanföra Stockholms burskapsägande borgare samt utgora neutralt samlingscentrum, dar intressen, som ha betydelse for Stockholms borgare som sådana, kunna diskuteras och behandlas. Styrelse: Ordf. C. Lagerstrbm, boktryck.. v. ordf. David Rapp, grossh.; sekret. Ivar Reicke 'grossh.. kassaförv.: Robert Larsson, direktör, saht H. G' Dahlfors; klubbmästare: N. F. Otting. [ Sveriges advokatsamfund. Ordf.: Forssner. T., Stockholm; v. ordf.: Leman, Erik, Goteborg; Huselius, Gösta, Sthlm; Hedenskog, O., Malmö; Drakenberg, B. E., Göteborg; Furstenberg, Otto L., Stockholm; Loden, John, Stockholm; Nordstrom, Anders, Norrkoping; suppleanter: Tjerneld, John; Stjernsedt, G.; Lagerström, Otto; Henriques. Emil; Themptander, Sven, samtliga i Stockholm; Almst~nd, H., Göteborg; Livijn, Carl, Malms; Hemmmg-Sjöberg, A., Upsala; sekret,: Themptander, Sven, som mottager meddelanden till samfundet. [ Stoekholms prästsällskap. Ordf.: Lindskog, J.; v. ordf.: Ankar, G ; styrelsemedlemmaru Kallander, J.; Andrz, E.; Lindgren, J.; Lagerkranz, J.;XeIin,O.;sekr.:Nilsson,N.U.;kassaforv.: Helén, H.; bibliot.: Lagerkraiiz, J. Sveriges Läkarförbund, se [ Svenska läkaresällskapet, se Stoekbolms läkareförening, se [ Svenska tandläkaresällskapet. Ordf.: S. Higer; sekr.: C. Lidman; redaktbr: B. ostman; bibliotekarie: G. Wollin; konservator: J. Holgers; medlemmar af forvaltningsnamnden: I. Lamby; C. Skogsborg; G. Skogsborg. [ Odontologiska Sällskapet i Stockholm. Dram. teaterns rest. enskilda våning, tlf Ord. sammankomst första kl. 8 e. m: i hvarje m+na,j, utom juni, juii och augusti;, Märta; PontBn, Anna; Gauffin, Magna. - suppleanter: Svinhufvud, Barbro; Rydstrom, '~nna; Petrb, A~Y; Cederstrom, Charlotte; Andersson, Agnes. ordf:^ adr.: Dalagatan 35, Va. L Stoekbolms barnmorskesällskap. Ordf.: Sebardt, Elisabeth, froken; sekreterare: Leander, Olsson, Kerstin, froken; Frykholm, Priscilla, froken; Berg, Elisabeth, fröken; revisorer: v. Eckermann, Ebba, grefvinna; Vesterberg, Ellen, froken; Grönlund, Gerda, fru; suppleanter: Hellman, Elsa, flöken; Malm, Math., fru; Sanell, Emma, fru Apotekaresoeieteten. (Drottning 80B. Fonder, se r ) Direktion: Ordf.: Gullstrom, S.; sekr,: Poig~ant, E.; kassaforestånd : Schimmelpfennig, C. F. V.; Öfriga ledamöter: Strandeil, H.; Westrom, G.; Eneqvist, I.; Lindholm, 0.; suppleanter. Bruzelius, A. I.; Sjöberg, A. E.; ombudsman: vakant. medicinaltaxerevisorer: Hallberg, A: Pleijq, C f suppleanter: Gemzell, Ch., Gezelius h.; revisorer: Gemzell, Ch ; Eriksson, J. A.; hre en, C. I.; suppl.: FranzBn, E.; bibliotekarie: Ahlberg, K. A. Vaktmästare: Andersson, I\lärta föreningen. (Uplandsg. 16, 3 tr ) Styrelse: Ordforande: Pleijel, C. G. W. TT. Ordf.: Lagercrantz, C. Sekreterare: Wahlquist. Y. Suppleanter: Roos, A. E.; Gronfeldt, G.; Simonsson, C. Hj. Ufriga ledamöter: Karlin, V.; Svärd K. G E. Huss,.H. A.; Heinming, E. R.; ocku ud, K. A: H:: Hamrin, A. E. Suppleanter: Roos, A. E ; Simonsson, C. Hj.; Grönfelt, G. Revisorer: Kruse, L. L E.; Lindgren, A. E. styre~senutse~datjästemän: Kas?aförva!iare: Karlin, V. Bibltotekarie: Roos, A. E. Matrikelredaktbr: Wiman, K. H. Th. Platsbyritörest.: Forsman, C. O. Klubbmastare: Wiman, K. H. Th. Sånganforare: Harms. L. Nämnd: Förman: Huss, H. A. Ledamöter: K. A. H.; ~ ~ ~ E. ~ [ Centralstyrelsen för Sveriges farmaeeutförbund. Ordf.: Bjorck, H., apotekare; v. ordf: Welander, A., apotekare; ombudsman samt sekret. och kassaforvalt.: Hemmine;, E., apotekare; ledamoter: Nyhrbn, C., apotekare; Tengberg, C. R., apotekar*; suppl.: Scholin, Hj.; Wickström, G., apotekare. Expedition: Kl. N. Kyrkog. 31, 4 tr., jan. och sept. tredje måndagen. Ordf.: Lenhardt- Stockholm C., tlf Ombudsmannens adr : son, A..: sekr.: ~ i A..; ~ skattmast.: ~, ~ e d ~ t G. ~ Drottningg. c ~, 82, 4 tr., Stockholm, tlf Svenska veterinärläkareföreningen. Ordf.: Nystedt, Sven, förste stadsveterinär (Stockholm); sekr.: Vide. Karl, byråveterinär i Kgl. Medicinalstyrelsen (Stockholm); skattm : Widerstrom, G., faltveterinär (Lidinge Villastad) Svensk Sinksköterskeförening. Ordf.: Wellin, Beriha; vice ordf.: Pihl, Augusta; kassaforv.: Steen, Elin; forest:a för foreningens upplysningsbyrå och hem, adr. Braheg. 56: Meyerson, Agda; sekr.: Lind, Elisabet; Wessel, Astrid; Gabrielssoii, Stoekholmskretsen af Sveriges farmaeeutordf.: welander, A., apotekare; v. ordf.: Tengberg, C. R., apotekare; sekret. o. kassaforv.: \i.imau, K. H,, apotekare. r40 86: Svenska Medieinalväxtföreningqn. (Stiftad 1910 för insamling, odling och försäljning af medicinalväxter.) Styrelse: apotekare E. Hemming, ordf.; grosshandl. Nils Burman; disp Hj. Hagman; tandlakare fru S. de Verdier; folkksollarare S. Johansson. Suppleanter: assistent John Green; apotekare Nils de Verdier. MASTERSAMUELSGATAN 22 KB. SVENSKA M E T A L L V E

4 f4~ 871,Svenska Försäkringstöreningen. (Stift Klubblokal: Brunkebergstorg 15, 2 tr.; tlf ) Ordf.: Palme, Sven; v. ordf.: Valentin, I ; öfriga kassakontr.: Ulmgren Pär; PhragmBn, E: Holmgren, G.; Bergholm,' P.; Björk J: Afzefius, Ax.; Nilson, G.; Nystrand, Y: Stenkvist, O.; Forssman, E.; sekret. o. redakf& för tidskrift?: Bergholm, P., adr. Jakobsbergsg. 17, tlf [40881 FörsZikringstjänstemannaföreningen 1 Stockholm Norrlandsg. 8-lo4; tlf Sekr.: Sjögren, Efraim, Forsäkringsbol. Valand Svenska Aktuarieföreningen.. bildad 1904, utgor en sammanslutning af personer hvilka ut- Ufva aktuariebefattning i svenska ~ifforsäkrin~s-.lag eller som pa annat sätt syssla med försäkringstekiiska angelägenheter. Ordf.: professor Edv. PhragmBni vice ordf.: professor Edv. Jäderin; sekret.: fil. dr Reinh. Palmqvist. Svenska teknologföreningen, se [ Stockhblma allm. teknikerförbund. se [ Svenska Ekonomföreningen. Styrelse: Ordf.: Regnstrand, 0.; ombudsman: Bohlin, T.; bfriga ledam.: Brunskog, U. A. J: Cassel I. E.; Edström, A. E.; Nyberg, J.; svensson, S. i. Exp.: Malmskillnadsg. 48 B; tlf För kar- eller yrkesiitressen. r [40961 Militärsällskapet i Stoekbolm. Sodra Blasieholmshamnen 4 A. Ordförande: Rosenblad. C., frih., Öfverste. vice M ~ A., ofverste. ~ ~ ~ ~ Direktor: Lagerberg, C., grefve. sekreterare ~ ~ ~ ~ kapten. ~ ~ h i ~ l Offiga ledamoter: v. Hoist, H., kapten; Cederschiold, ~ob., major; Way, S., major; Amundson, K. A. B., öfv.-lojtn.: Giron, A., kommendorkapt.; Hesselman, C. A., kapten; Moberg, A., kapten; ~ ~ ~ G, *ttm. ~ ~ h ~ ~ ~ t [40981 Artilleriklubben, adr. Artilleristaben, Riddaregatan 13. Ordf.: Salander, G., major; sekreterare och skattmast.: Ericsson, F., kapten, artilleristabsofficer (tlf ). [ Sjöoffieerss%llskapet i Stoekholm. Lokal: N:n 8 ' Skeppsholmen, 1 tr. D i r e k t i o n: ordf.: wachtmeister, C. A., konteramiral; sekr.: Bager, H. J. G., kapten; ekonomidir..: Cronstedt, R., kommendörkapten; hibliotekarie: Samuelson, J. E., lojtnant; skattmasta-. re: Högberg, K. G., marini~tendent; öfriga medlcmmar: Wester, K., kommendor; Selander, N. E. F., kommendorkapten. [ Svenska Underoffieersförbundet. Ordf.: Ackerberg, A. E., flaggstyrman, K. F., Sthlm; v. ordf.: Gillners, J. H., fanjunkare, I. 6, Vanersborg kassdr: Lundgren E. styckjunkare i40 $11 Väg- och Vattenbyggnadsklubben. Ordf.: A, 1, sthlm2; sekr,: ~~lli,,, A,, 'sty&j,,nkare, A. 1: Wijnbladh, Fr., ofverste: v. ordf.: Bärnheim, O., sthlm; ófriga ledamöter: Mårtenson, M,, fanjunöfv.-lbjtn.; sekr.: Wernlund, A., kapten. kare, I. 1:s res. stat., Grevturegatan 69, Sthlm; a] Civila Väg- och vattenbyggnadsklubben. gy2>o;'4 J ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ Vax'1o1m; u, " d ~. Sthlm. Ordf.: Vinberg, Sal.; vice ordf.: Wretlind, E. P.; sekr.: Nordgård, K. Stvrelsemedl.: Olsson, Underoffieerssällskauet i Stockholm. J.; Nordendahl, E. Stiftadt Ordf.: Rehnberg, J., K. Göta lifg.; v. ordf.: Möller, O., K. Lifg. till häst; kontrollant: L40 91 b] Svenska ~lekt~ieitetsverksföreningen. I Dahlin. - O. H., K. Flottan: sekreterare: Scherberg. (Stiftad 1903.) ByrA Malmskillnadsg. 54, 2 tr.; tlf K. T, K. Positionsart. reg:tet; kassor: ~jungqvi5, , Styrelse: Ordf : Dahlander, Rob, O. W., K. Fälttelegrafkaren; intendent: Svedén, direktdr; v. ordf.: Decker, Aug., ofvering. och O. E., l i. Lifre2:tets dragoner. Ufriea stvrelseled.: Molin H. M., direktör; sekr.: Rossander, Carl A, Ekholm, A. F.-E., K. sea lifg.; NyquGt, E., K. ofvering.; öfriga ledamoter: Borgqvist, W., ofver- Gota lifg.: Lundgren, K. E., K. Svea art.-reg:te; dir.; Molin, H. M., direktör; Hedin, J., dispon ; ILiedbeck. C. R. A.. K. Svea ingenjörkår: -. Acker- Ericson, Th., dispon.; Hultman, S., direktdr; Ham- I berg, A. E., K. Flottan. marstrand, S., direktör; von Sydow, J., ing.; Tempelman, C. G., ing. 140 PZi Svenska Vattenkraftföreningen. [4105] Sveriges Landstormsföreningacs Centralförbunb (bildadt den 5 juli 1912). Expedition: Hamngatan 28; tlf , Norr Exp.-tid q

5 atad; H. Lilliehbok, ofverstelojtn., Uddevalla; A. Lindahl, distriktslandtmatare, Ulricehamn; H. C. Lorenzen, kamrer, Karpalund; A. Lundmark, bankkamrer, Falun J. F. Lothner, major, Sthlm; D. Föreningar och sällskap. R O. Marks von' Wiirtemberg, frih., ofverste, Kristianstad; S. G. L. Myhrman öfverste, Eksjo; II. F. A. Nauckhoff, bfverstelojtn.. Goteborg; S. O. Nystedt, öfverste, Lund; Th. Quennerstedt, kapten, Soderfors; P. E. Rettig bfverste Gäfle. G Ros, ofverste, Vbio; J. W.' RUnqvis;, Solleftei; E. af Sandeberg, ofverste, Vänersborg; C. A. Sjbgren, ofverste, Sthlm, N. Zetterström, disponent, Ostersund. lill Centralforbundet Bro anslutna 26 landstormsförbund och 151 landstormsföreningar. ( Stoekhelms lokalförening af Svenska Folkskolans Vänner. Ordf.: Johanson, Fritz; v. ordf.: L Föreningen Stockholms Landstormskam- Hedberg, Dkv.; sekr.: Stagnkr, Olof; v. sekr.: rater. Stiftad 23 mars Adr. Stockholm C. Dammberg, Lotten; kassor: Ruiis, Torborg; leda- Styrelse: disponent H. Almström, ordf.; kammar- nloter: Sjoholm, Alfr.; Wahlstmm, Gmta; Granherre, frih. Reinhold Rudbeck, v. ordf.; direktor lund, Gósta; Andersson, Ebon. Robert Ahlin, sekr.; direktör Johan Eklund. kas- (Nytt val i Febr.) sor. Ledam.: grossh. A. Hamnqvist; apotekare C. E Hansson; tjansteman P. Kierkegaard. ( KemJska sällskapet ulgör en sammanslutning af kemister i Stockholm. Sammanträder 2:dra mindag i hvarje minad (okt. -ma]) ä Stockholms Hogskolas larosal n:r 2. Ordf.: prof. H. von Euler; v. ordf.: prof. K. A. Vesterberg; sekr.: docenten fil. dr O. Svanberg. i41 10 al Sloekholms Iärarcsällskap. Ordf.: Mattson, R.: v. ordf. och skattm.: Wahlstrom, B.; sekr.: Ohlson, N. G.; ofriga styrelseledamoter: Koch, C.; Ostergren, O. Stockholms Iäraresallskaps byggnadskommitt6. Ordf.: Edling, E. G.; sekr.: Sjoyall, C.; v. ordf. och kassaforv: Mattson, R.; ofnga ledam.: Hedstrom, J. S.; Lagerqvist, A Stockholms folkskollärareförening. Ordf.: StBlfelt, E.; v. ordf.: Nystedt, Gerda; sekr.: RydBn O., och Lindvall, F.; kassaförvalt.: Johansson. J.: ledamöter: Lundgren, P.; Olsson, Maria. [ Sveriges folkskoilärarinneförbdnd (S. F.) har till ändamil att befrärnia enig samverkan mellan Sveriges folkskollarannnor för tillvaratagand- af pedagogiska och ekonomiska intressen. Centralstyrelse: ordf.: froken Maria Jonsson; l:a sekr.: froken Gerda Nystedt; kassaforv.: froken Hilda Strandberg; 2:a sekr.: fru Nanna Lundh-Eriksson; niedl.: froken Naemi Uddeabeig, Malmö. ken Gerda Nystedt; v ordf.: iroken Maria Olsson; sebi.: froken Ingegeid Palmkr; kassaforvaltarp: fri>ken Hanna Klaeson; fru Maria Hindersson; fröken Frida Harner; fröken Hedvig Rinander; froken Astrid Wickman; froken Emelie Andersson. Suppleanter: froken Maria Andersson, froken Elisabeth Lundberg. [ Svenska döistumläraresänska~et. Bergqvist, J., rektor, Lund; Wallin, J., rektor, Vanersborg; Jungner, E., rektor, Stockholm; Malmlundh, L.. larare, Lund; Svensson, K. J., lärare, Harnösand; Hanson, E., lärare, Stockholm; ~ ~ ~ ~ lärafinna, d d ~ vaxjo. ~, ~ ~ r41 10 bl Sveriges extralärareförenlng. Carl, sekr ; OlsBn, C, kassör; Mattelin, G., Lincentralstyrelse: fil. mag. Herbert Gejrot, ordf., dahl' F. W.; Sund' C.' G. W. +ög. 81; fil. kand. Gabriel Jonsson, v. ordf.; fil. [dl 331 Pennklubben. lic. Herbert Blanche, sekr. fil. mag. Fritz Sten- Lokaladr.: Källaren Freden. fek kassor; samtliga i ~tokholm, samt fil. mag. ordf,. dr ~~d~~~ Osteding; v. ordf.: legations- Axel Almmist, Malm& fil. mag. Birger Brorstrom, Goteborg. ridet fintz Henriksson; sekr : forfattaren Aug. Brunius: klubbm.: intendent G. hl. Silfverstolpe. I Pedagogiska säuskapet. Ordf.: Nordlund, K.; v. ordf.: Lithner, Augusta; sekr.: Lidman, Carl; kassaforvalt.: Aspman Maria; öfriga leda- möter: Svedelius, C.; ~undd, J.; Gödecke, Hillevi. (Nytt styrelseval i febr ) t Sveriges allmänna folkskollirareförening. Ordf.: Lidman, Carl; sekret.: Stalfelt, P. E.; kassafo~v.: Helger, N.; ofriga centralstyrelseledamöter: Biorkman, G.; Borgh P.; Kydkn Varner Nylund, Sven; Jungnell, Algot; Fjellström, Berta>; 01sson, Anna; Lundevail, Elin; Nystedt, Gerda; Pålsson, Karola; Johansson, Anders; Bredberg, Sigrid. [dl 351 Sveriges författareförening. Lokaladr.: ~ l ~ 26, ~ 1 tr, i ~ ~ ~, ordf.: E.; v. ordf.: Stjemstedt, Marika; sekret.: von Konov, U.; skattm.: Freudcnthal, P.; ofriga ledamater: Smith, E.; Zetterstrom, H.; Duse, S. A.; suppleanter: Landquist, J.; Idestrom, A ; ~ ~ ~ d A,; ~ siwertz, ~ a ~ S,; d ~, ~ A. ~ (41361 Sveriges Dramatiska Författares Förening. Styrelse: Ejnar Smith, ordf.; S. A. Duse, v. ordf.; Yngve Hedvall, sekreterare och ombudsman; Otto Hellkvist och Brita von Horn, bfr. styrelseled. donk95pings JURIDISKA BYRA - 1E3 HAMNGATAN I 6

6 8. För kar- eller yrkesintressen. [4137a-415' a Svenska tidnhgsutgifvaretöreningen. man, J. A., vice ordf.; Bidrkman, Axel B. O., Byrå: L Ula Vattug. 24. Styrelse: Pers, And., sekr.; Nyström, Karl, skattmäst.; Häggström, J. ordf.; Ljunglund, Leon., v. ordf.; Hellberg, Alex., A.: Ottenberg, Sven; Söderlund. E. kassaförv.; Ankers, E.; Dehlgren, S.; Llungberg, K..; Bjorck, Em.; Alkman, E.; Sällvin, H.; Gustaf- [d1451 Svenska konstnärernas förening. son, Arv.; sekr.: Hansen, K. ~Koeck. T. U:s an- Konstnirshuset, Snialandsg. 7 Ordf.: Anshelm iionsnamnd: ordf.: Pers, And.; sekr.: Hansen, K. Schultzberg; v. ordf.: Gottfrid Larsson; sekr. o.,roeck. skattmäsi.: Carl Printzeriskold, v. värd f. Konst- I41 37 bl Svenska tidningsutgifvareföreningens arbetsgifvaresektion [A-sektionen). Byrå: Liila Vattug. 24. Styrelse: Dehlgren, S., ordf.; Berghammer, E., v. ordf., Roxendorff, T., kassaforv.; Serrander, T.; Hellman, F.; Jaensson, J.; Lalin, G.; Wijkman, S. Hansen, K. Roeck. Direktor o. sekr.: el Stoekliolmspressens Ekonomiska Förening. Byra: Lilla Vattug. 24. Ordf.: Gronfors, Gust ; v. ordf.: Dehlgren, S.; sekr. ombudsman o. skattm.: Hansen, K. Roeck Svenska Reklamförbnndet. Styrelse: Ordf.: vakant; v. ordf.: dr Nils Geber; sekr.: ing. B. Waeger; bitr. sekr.: reklamchef T. Björklund; skattm.: red. Y. Hedvall; klubbm.: ing. I. Lundkvist; kapten E. Grafstrom; dir. B. Ljungberger; dir. P. Hellberg; hg. B. Travaeus; lojtn. G. Ekshom. F Svenska journalistföreningen. V e r h S t. u t s k.: Ordf.: ~~llk~i~t, O.; v. ordf.: Gustafson, Hj.; sekr.: Hanssoq, S.; kassor: Rosendahl, J. E.; Winqvist, T. F. Cenfralstyrelsen, utom ovanst.: Nilsson, J., Malmö; Swensson, C. O., Norrkoping; Pettersson J., Eskilstuna; Falck, A., Göteborg; Hallberg, Arvid, Falun S t o c k h o l m s k r e t s e n s s t y r e l s e. I Sveriges fartsgsbefalsförenlng. (stiftad 1907.) Hufsudkontor i Stockholm, Skeppsbron tr. Filialkontor i Göteborg, Malmö, Hälsingordf.: H ~ s. v. ~ ordf.: ~ ~ ~ l H.) l ~ ~ borg ~ h och, Sundsvall. Verkst. direktor: Larsson. N. Winqvist, T. F.; kássör: Rosendahl, f. E ; femte P Kassdr: ledamot: Sachs, T. (Nytt val i April.) [41 57) Maskinistföreningen i Stockholm. [ Pressens opinionsnämnd. Ordf.: Kôersner, A., just.-råd; u. ordf.: Fryxell, K. A., gen.-dir.; sekr.: Bjurman, G., fil. dr, adr. Drottningg. 58, 2 tr Sveriges Vänsterpressförening. Bildad 30 juli söker genom möten, diskussioner m. fn. ge styrka och sammanhmning At vänsterpressens arbete. F ö r t r o e n d e r B d: redaktörerna Edv Alkman [ Sveriges mekaniska verkmästareforbund. ~ c t ~ b ordf.; ~ ~ g ~~d~~~, pers, västeras, 'v. ordf.: (Förbundsstyrelsens säte i Stockholm.) Ordförande: Olof Alström, Sundsvall; S. F. D ~ ~ sthlm; I ~ verkmastare ~ ~ ~ Isidor, Svensson, Tomtebog. 30, 1 tr.; E. B. Rinman, Sthlm; Mauritz Hellberg, ~ ~ ~ l sekreterare: ~ t ~ d forvaltare ; Axel Johansson, Varvsg. Axel Johansson, Upsala; S. J. Olofsson, ~ ~ i ~ 10 ta, i 2 ~ tr.; ~ kassor: - verkmästare P. A. Norling, stad; Gustaf Rosén, Umea; Torgny Segerstedt, Svalgrand S, Sundbyberg. Göteborg. Sekreterare och skattm.: Arvid Grundel. - Byra: Regeringsgatan 40, 1 tr., Stockholm C. Tlf [ Frisinnade Preastöreningen, bildad 1904 med uppgift att starta en daghg, helnykter hulvudstndstidnirig samt stödja liknande företag i landsorten. Expedition: Kammakaregatan 27 2 tr.; tlf Styrelse: Bengtsson, S., ordf.; Hult- narshuset; öfriga styrelseledamöter: Fredrik Dahlberg; Carl Johansson; Gottfrid Kallstenius; Herman Lindqvist. Suppleanter: Carl Andersson; Arne ~~116~; carl ~ ~ i t ~ t ~ ~ ~ Konstnärskhibben. Styrelse: Ordf.: Sparre, Louis; v. ordf.: Enblom, R S.; sekret: Ericsson, John; skattm.: Ljungdahl, David. klubbmast.: Lundberg, A.; bisittare: Larsson, hottfr.; ~ l ~ g ~ & ~, ~~~t~ E. Svenska TeaterIörbundet. se [ Kungl. Musikaliska Akademiens ambets- [41681 Publicistklubben. (Salviigränd 3.) Ordf.: mans och lärares förening. ~ ~ ~ V ~ ~ a ~ ~ t ~ f. ~ : f~ i d H s ~ Ordf.: ~ ~, " prof. g " ~ Bror ~ ~ Beckman; ~ ~ sekr.: ~ bibliotekarie ~0th; klubbmäst.: L. Wahlman; bfriga styrelse- F' Hennerbekg' Musik' Akademien' ledamöter: G. HzgerstO1pe Gustaf Stridsberg. [ Angfartygsbefdlhafvaresällskapet. (Stiftadt &r 1857.) Adress: Skeppsbron 20, 1 tr. Ordf.: von Sydow, B. R.; v. ordf.: Rietz, E. M. F - kassaförv.: Rietz E. F.; sekret.: Rietz, E. F. 0friga styrelse- ledam.: Soderström, A.; Engelbrecht, H.: Schollin, C. L.; Larsson, L. I.; Larsson, N. P.; Eggert, E.; Holmer, C.; Carell, A. G.; Grundelius. E. A. (Nya val i Mars.) Angbåtsbefalhafvareföreningen. Sjuk-, begrafnings- och understodsfonder. Ordf.: vakant; v. ordf.: Thorslund, Gunnar; kassaforvaltare: Gustafsson, C. G., Bellmansg. 14; sekr.: Svensson, John: ombudsman: Sandberg, Thure; suppleanter: Pettersson, F. A.: Gordon, Gunnar. (Nytt val i Febr.) Bibliotek och Expedition öppna alla söckendagar kl. 9 f. m.-5 e. m.; lordagar endast 9 f. m,- ' e. m. T1f. 41 Norr l3 53. Styrelse: K. H. Teorell, ordf.: Nils Swedman, v. ordf.; Simon Aström, omb.-man o. skattm.; A. W. Andersson, sekr.; Karl Rudbsck, kassakontr.; Edvin Netterman, ord.-man; 1%. Eriksson; Eskil Jordman; Erik Landqvist och J. A. Sterner. (Nytt val i Febr.) [4159I Trafiktjänstemännens Riksförbund. Ordf.: Petrelius, V., Uppsala; ofriga ledamöter i styrelsen: Björkroh, K., Stockholm; Carls'son, Alfr., Stockholm; Winberg, A., Stockholm; Wilhelmsson, K., Stockholm; Daelander, E., Stockholm; Sandstrom, C. Th., Malmo; Jonsson, Hugo, Stockholm; Olters, B, Goteborg; sekr.: Ingmansson, G., Stockholm, Rörstrandsg. 32, tlf. V. 113J7. 1NDUSTRI:AKTIEBOL VIKING VIKING SKOKR#M OREBRO

7 D. Föreningar och sällskap al Farmaeeutlska inatituteta studentkar. kand., Surbmnnsg. 19, 3 tr., tlf. 808%. s&.: Adr.: Kungstensg. 49. Styrelse. ordf.: Pahlin, J. Gerle, Ragnar, kand., VeterinHrhögskolan h L., Skeppareg. 18, 2 tr., tif ; v. ordf.: Norr 91 96; skattrn.: Byhlén, Erik, kand:, ~irgeri Finnson, N. E., Uplandsg. 86, I tlf. Vasa 90 03; Jarlsg. 131 A, tel. V sekr.: I-Iasselskog, S. A. G., Barnhusg. 4, 4 tr., Styrelseval i April. tlf. Norr 43 52; v. sekr.: Persson, P. M., Hornsg. 89, 2 tr., tif ; skattm.: Bjurling, G. O. Torsg. 4, tr., tlf, klubbmast.: f..[*l 681 Stockholms stads kvinnliga tiänstemans orbund. Styrelse: ordf.: Nilsson Karin, stat. J. A. E., Karlbergsvag. 51, 1 tr., tlf. vasa kont.; v. ordf.: ~ i ~ d ~ ~1'~. ~ i ~ arbetsformedl.: t b! Handelshögskolans i Stoekholm studentkhr. Adr.: Brunkebergstorg 2. Ordf.: Brenning, J.; v.ordf.: Ohrling, P.-O.; sekr. Berggren, H.; v. sekr.: Axelson, H,; skattm,: Zander, V,; klubbmast.: Selmer, N. sekr.: Sjögren Martá halsov -ndn. kassaforv.: ~ ~ ~ stin;, ~ fastighetskont,f l b ~ ~ ledamoter: ~, ~ ~ hm l ~ ~ byggn.-ndn; ~ ~ ~ kl^^^,,, H ~ bost.-formedl.; Flodin, Elsa, hälsov.-ndn; SUPPI.: Barkman, Anna, stadsing.-kont.; Rohlander, Ada, uppb.-verk-; WesterIund, Ebba, fastigh.-kont. [4161 h] Tekniska hö skolans studentksr (adress ~ ~ l h ~ tlf. l l ~ ~ ä styrelse: ~ ~ ~, 0. ~ k i41 ~ 72 ~ bl Moderata - Kvinnoförbundet i Stockholm, man, ~~~i~hill, l)jurgarden; v. ordf.: H. prollius, LinnBgatan 80, 2 tr., tlf Syfte att v-cka ~ i ~ 81; ~ sekr.: é ~ A,, wieslander, ~ ~ 2 och ~ stärka kvinnornas ~ känsla d af ~ ansvar gent l emot ~ 1 tr,; v, sekr.: A. ~ ~ ~ odeng, i ~ ska;tm: l fosterland, ~ ~ hem ~ och ~ samhalle;, bibringa dem kun- T. Werner, Döbelnsg. 87, 3 tr. skap i nationclla och sociala frbgor och lära dem att p& bästa sätt till samhillets gagn bruka de rattigheter, svensk lag gifver dem. Styrelse: ordf : il Veterinärmedicinska föreningen. fr0ken stina ~ ~ 1, v, i ordf,: ~ fni ~ ; ill- Adr.: Kungl. Veterinärhögskolan, berg; 2. v. ordf.: fru Mia Lofgren; sekr : fru Experimentalfältet. Tlf. Norr Estrid Fägersten; kassaforv.: fru Ebba Helldorff. Styrelse: ordf.: Carlin, I., bat.-veterinär, Birger Ufriga medlemmar: froken Ingrid Falk; frolten Jarlsg. 33, tu ; v. ordf.: Lundstrom, Sven, Inger Sundelius; grefviniian Vera Mbrner; froken - - MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN i,,

8 Qbrtmid Fagerberg; fröken Anna Sjbstedr; frbken Henny Helhtrom; fröken Aline Cronhielm; fröken Alice Quensel; fröken Emelie No,rBn; froken Eva Fröberg. 8. För kar- eller yrkesintressen. [ [4196] Stoekholms m&laremxstarelörening. Brunkebergstorg 15, 9-4. Ordf.: Svensson, Pehr; V. ordf.: Gustavsson, Amandus W.; sekret.: MBnssoh, John; kassör: Belin, P.; öfriga styrelseledamöter: Molin Nils. Roll Nilc Bendtz, N. T. Suppl,: Akademiskt bildade kvinnors förening. org giren, Gredrik; ~äiglund, Olof. Styrelse: ordf.: dr Alma Sundquist; v. ordf.: lektor Eva Ramstedt; sekr.: jur. kand. Eliu Rydeberg, Linnbg. 96; fil. kand. ~ b odhner; b ~ fil. dr ~ ~ f i[41 i 971 ~ Stoekholms målaremästares kamratför- Soderberg. ening. Ordf.: RosBn, J. O., Gotg. 22, tlf. Sod Suppi.; fil. dr Ingegerd palme o. fil. mag. seklet: Dahlquist, Georg; kassor: Jakobson, H. Astrid Sturzen-Becker. [41 Q91 Svenska skofabrikantföreningen utan erf Fredrika-Bremer-förbundet, sonlig ansvarighet. Ordf.: Gustafsson, Carl, &re- Klarabergsg. 48, har till syfte att främja den bro; v. ordf.: Holmström, Yngve, Eslöf; öfriga svenska kvinnans intressen. Styrelse: Ordf.: Dyrs- Cervin, Nils, Stockholm; sekreterare o. kassor: sen, L., fru; V. ordf.: widerström, ~ ~ ~ Palme, ~ Alfr.; l i ledamoter: ~ ~ Marcus;, F., Stockholm; dgktor, och Kullgren, Th., froken; sekr.: von borg; Francke, Carl, Halmstad; Andersson, K. Plomgren, I., froken; kassafbmalt.: Stael von Hol- Em., Orebro; Strom, C. G., Kumla; Wallenberg, stein, Mathilda, advokat; Hellstrom L., fru; leda- L. O., Malmö. Suppleanter: Peterson, Maur., moter: Kleman, E., froken; Laurell, S. froken; Sthlm; Olsson, P., Göteborg; Ankjzr, Hugo, Ram-?'horstensson, A., fr6ken, byraföreståndarinna; lösa; Berglund, Gottfr., Orebro. Ombudsman och Tomell, G., fru; ulrich, S., fröken; ~jö~~k, A.. kassaforvaltare: Jonson, F. Vilh., kontor: Drottfru; Borelius, Hilma, docent; Ekman, M., fru: ningg. 34, Stockholm, tlf P:son, Henning, Martha, doktor; Quensel, E., fru, Stenbock, L., grefviuna; Wallerstedt, J., frcjken; [ Stockholms Kapphandlareförening. Ordf.: Oquist, I., fröken. herr Axel Eklund; v. ordf.: dir. Einar Aarsleff; sekr.: herr Otto Fernsuist.

9 C L Svenska tg~ograttörbundet. (Jakobsg 22 A, 1 tr.; tlf , Norr ) Ordf.: agb berg, Hsrald; sekr.: Qvarnström, E.; förtroendeman: Cruse, S; ombudsman: Westerlund, Hugo. 142 l61 Typografförbundets platsanskaffningsbyr9. (Jakobsg. 22 A, 1 tr., tlf. 24 OG, Norr ) Anskaffar kostnadsfritt för boktryckerier behöfliga förmän och arbetare. D. ~örenin~ar och sällskap. L Svenska Bokbindareförbundet. stiftadt Expeditiop Dalagatan 2, 1 tr.; tlf , Nurr Ordf.: K. E. Eriksson, Bengt Ekehjelmsg. 52; ombudsman o. kassör: D. Eriksson, Tomtebog. 9, 2 tr.; bfriga ledamöter: v. ordf.: A. Eriksson; sekr. C. A. Tillbon; AdBle Bengtsberg; H. Schiiler och G. A. Sjoberg. har en behallning af 458,392: - kr. och i pensioner utdelar öfver 13,000: - kr. arligen, samt f. d. stämpelafgifts- eller hallkassan, som har en behallning af 72,516: - kr. F u l l m ä k t i g e: Ordf.: Linderotb John G.; v. ordf.: Almström, Knut. ledamöter:' Backman Axel; Berglöf Erik; Oscar. ~olinder,' E.; Carlson, Fredrik; ~llizt, M.'; Folckér, Gust. G.; Johansson, H.; Lyth, Paul W.; Lundin, E.; Schontal, A. R.; Simonsson, N. M.; Linderoth, C. L; Uberg, 3oh11 E. Sekr.: Hiibner, E. [ Stockholms stads handtverksföreniug. Ordf.: Lindmark, Aug.; v. ordf.: Lund, Josef; ledamöter: Andersson, A. G.; Bergman, H.; Eklund, J. L., kassaförv.; Färngren, John; Jonsson, P., kassakontr.; Nerpin, Tor; Nyström, J. F., vice vardi van Rijswijk, H.; Svensson. Fredr.: Svensson. Gust. F.; Svensson. Per; Wallberg, K. J. suppleanter: Andersson, E.; Jespersson, Sven; R;ngström, H. G.; udberg, E,; Almgren, S., [42191 Sveriges Suftadt Räknar Hedersordf.: John G.; ordf.: Nohrling, Ax., Smedjebacken; v. ordf.: Anderson, S., Ludvika. kassaförv. Anderson, Hans; Burman, O., ~mek; ~rikssoi, E. G.; Lindeberg G Stockholm; Berg Hj. Köping; af betyg och belöningsmedaljer LihrBn, Al\., &lmköping; wetterstiand, i., Malmo. af före?sade arbetsprof lanmälan of-eningens expedition, oppen kl. 12-2) sainman Urmakaresocieteten t Stockholm. Stiftad träder skyr-sen. tredje fredagen i hvar mknad i ar Rä'knar 37 ledamöter. Ordf.: Linderoth, Handtverksforeningens lokal. Brunkebergsg. 3. John G.; v. ordf.: Lundbom, Joh.; sekret.: Eriksson. E. G.; skattmäst.: Jurlander, O.; ledamöter: r Svenska patentombudsföreningen. Smi- Lindeberg, G.: Andersson, H.; suppleant: Linde- landsgatan 20. Ordf : Boman, Wald.; v. ordf.: roth, C. L. Sundholm, C. T.; sekret. och kassaforv.; Astrom, F.; ofriga ledamöter: Albihn, H. F.; Edberg, [42261 Sveriges Fastighetsägareförbund. John; Hagelin, Aug.; Ohlsson, H. B.; Rutbäck, A.; St~relse: byggmästare Joh:s Lundahl, Malmö; Wawrinsky, Th.; Zacco, K. Y.; Aström, F.; Isbyggmistare Ernst Hakansson, Malmo; grosshand- fält, G. lare H. Kunze, Göteborg; arkitekt Wilh. Klemming, Stockholm; major G. Svedlund, Gefle; gross Boktryckareföreningen. Svenska. handlare W. PetzBn, Roras; öfverstelöjtnant C. A. Ordf.: Wald. Zachrisson; verkst. dir.: Bo Löf- Nyström, Stockholm; advokat John Dondorff, gren. Af&. Boktryckarekammaren: ordf.: E. 01- Stockholm. denburg. Expedition: Lilla Vatt~g. 24. [42271 Stockholms Fastighetsegareförening. i Svenska bokförläggareföreniugen. (Kontor. 53 Icontorstid Carleson' v' ordf.: Wahlström, P. Norr ) Ordf'.: ökerstelöjtn. C: A. ~Atrbm! ledamot: Geber, N.; sekr.: Barre, B.; kassa- v. ordf.: byagnadsing. Henrik Hallström; sekr,. förvaltare: ~ ~ 1. A. ~ ~ i ~ advokat John Dondorif. Styrelseledamöter: arkitekt Wilh. Iilemmina; ing. Percy H:son Tham; Svenska BokhandIareCreningen. Regebyggmäst. R. Bengtsson; stadsingenjör Gust. Hult- ringsgatan g. Styrelse: ordf.: Norblad, Lennart; ordf.: Arweson, Oscar; sekr.: Gustafsson, Hj.; "kn,. k,","!'.& "fhol$ii~~~~or~~ba,"k'$~ assaförv.: Swanlund, Gottfr.; Schedin, Albert. Folke v. Celsing. Ombudsman: Lindner, Albert, advokat Svenska Egendomsmäklare-Föreningen. styrelseledamöter: arlcit. ~ ~ w i ~ ~ h ~ (42441 l Svenska l bokhandelsmedhiälpareföreniu- ~ ~ ~ ~ ordf.; konsul John Burman, v. advokat Ben. Kl. N. Kyrkog tr. Ordf.: Siöwall, P.; E ~ ~ sekr.; ~ dir. ~ ~f,.. ~ Ö ~ i ~ k, l kassa- ~ ~ v. ~ ordf.: ~ ~ Boman,, H.; sekr.: Hakansson, F.; skattm.: förv.; grefve Carl Mörner; alla i ~to,-khol~; dir. Hilton, C.; ledamöter: Ncrdin, R.; Nygren, Elsa; 0. ~ ~ ~ ~ l ~ styrelsesuppleanter: ~ o ; ~ k disp. bibliotekarie: ~ Lundcqvist, ~ H.; förestandare, för bok- A. E. Larsson, Stockholm, och krigsdomare John ~ P P ~ Y Hannelius, ~ ~ ~ H. ~ ~ ~ ~ Y Aström, Upsala. Revisorer: dir. 0. Swan; dir. G. A. Nicander, Stockholm, och dir. Anton ~ i ~ d - r42 G] svenska Pappershandlareföreningen. gren, Urebro. Revisorswppleanter: agronom Fred- Riksorganisationen. rik Eriksson, Enkbping, och grossh'andl. C. G. Ordf.: Albin Linde, hlalmö; v. ordf.: Albin Lovkn, Stockholm. Krook, Karlskrona. J"Ti%l?g: Utg' O' [42301 Svenska egendomsmäklareföreningens Stoekholmskrets. Ordf.: Burman, John; sekr.: d s m a n: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~ 1 ~, k Niklason, Efr.; kassafom.: Larsson, A. E.! Swan, ~ 1 N., ~~~k~~~~~ 34. ~lf, 308 0,. Q.; suppleanter: Lindeberg, G. H. o. Nicander, G. A ; revisorssuppleant: NilsBn, O. - Meddelaa- [42461 Svenska Pappershandlareföreningen. den till kretsen sändas till ordfbranden, konsul J. Stockholmskretsen. Burman. Styrelse: ordf.: Carl D. Berglin; v. ordf.: Arv. Lidberg; kassor o. sekr.: L. J. W. Ullholm; John t42321 Stockholms fabriksförening. I denna äga och Henning ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ fabriksidkare i Stockholm och omnejd inga mot arsafgift af 10 kr. Föreningen har egna till- [42471 Svenska Bankmannaforeningen. girigar af 34,618: - kr. och forvaltar fabriksfattig- Centralstyrelse: Halldau, N.. ordf.; Göthman, O., kassan (särskild direktion af 8 rnedlemma&somo. Lindeberg, K. R., v. ordf.; Arnheim, Selma; JONKOPINUSS JUIR'IDISKA BYRA II_. *- I 6 HAMNGATAN 1 6

10 8. För k%r- eijer yrkesintressen.

11 D. Föreningar' och sallskap. r Speeeri- och Viktualiehandels-Expedit- Hulting, Hj., dispon., municipalstám:ns ordf., Herrföreningen. Stiftad Tillika sjuk- och begraf-'ljunga ~ i ~ ~ ~ k i t ~ d~ ~~l~~ h : ~ l fil. ~ kand. ningskassa. Styrelse: Tornberg, Chr., ordf.: Nils- sekr: 'Karlson Henning fil. kand., l. o. hofrätts! son, Gustaf, v. ordf.; Ede, Paul, sekret, tlf. Vasa nc,t.;'2:dre se&.: Lindhl E ; Ifwer, Carl, kassor, tlf ; Andersson, Ivar, v. sekret bl Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. (Nytt val i Febr.) Stadshuset, Handtverliareg. 1, 3 tr. Styrelse for 1923: Meurling, C., borgarråd, ordf.; Bergstrom, John, Stockholms Matvaruhandlareförening, Karlbergsvagen 55. b Ordf.: Löfquist. Adolf; v. ordf.: Andersson, C A.; sekr.: A. Moller; kassor: Wallenberg, Axel, kassor; Bengtson, S.; ledamöter: Berglind, Emil; Skans, G. [ StoCkhohns Glas-, Porslins- Belysnings. handlareförening. Ordf.: Cederlor, Axel; skattmast.: Andersson, Aug.; sekr.: Odin, S. J Revisor-Samfundet Svenska stiftad( i 1899 för åväiabringande af skidlig. yrkesmässig och tillforlitlig revision samt sammanslutning, Utbildning och understöd'af kmskapsforerare och revisorer. 89 ledamoter, Kansli: Hornsg. 1, 3 tr.; ex&-tid 9-12, 1-4. tlf Styrelsens ordf.: Bagge, G. A., pro- Hedersledamöter. fessor, stadsfu1lm.s 2.e v. ordf.; v. ordf.: Ewer- Munthe, Ake W:son, rektor, ~ ~ petters- lof, ~ K. G., ~ rådinan; ledamoter: ~ Graneli, ~ W., i civil- ~ son, F. E., landshofding, Jönköping; save, T., f.d. lektor, Stockholm; Tenow? Chr., generaldirektor, Stockholm; Moll, Victor, riksg&ldsfullmäkt., stockholm. Styrelse: Brusewitz, E., mawr, ordf.; Collin, G., krigs- domare, v. ordf.; Laftman, T. marinintendent sekreterare; Enell, Em., direktor.' G, direk: tor; Jenning, Aug., direktor; Lindpren, H, direktor [ Aktiebolaget Sveriges allmänna revisionsbyra. (Vasagatan 5, 4 tr.; tlf ; Norr 9 98.) stp relse: ordf.: Sandberg, G. Fr.; v. ordf.: Tenow Chr. L.: May, John; Berg, John; verkst. dir.: Nissvandt, Sven. Ekonomiska m. fl. sammanslutningar. Institutet för bekämpande af mutor och bestickning, se [ Svenska arbetsgifvareföreningen, se [ Svenska Bankföreningen, se [ Svenska JQrnvägsföreningen. se [ Sveriges Industriförbund, se Sveriges maskinindnstriföreuing, se [ Sveriges exportförening, se [ Sveriges köpmannaförbund, se [ Sveriges allmänna sjöfartsförening, se [26 22). Sveriges allmänna köpmannaförening, se!s Stockholms grosshandelssoeietet, se Stockholms handelskammare, se a]. Stockholms köpmannaförening. se [ svenska stadsförbundet. ~~~~~~~t~~ 1, 5 tr. Kommunala centralbyrans exped.-tid 10-4, tlf 13349, Styrelsens ordf.: Borgström, A,, justitier&d; v. ordf.: cederborg, ~ l l f. ~ ~, [ Svenska ~egelförsällningsorga~isaf~oners man, stadsfullm:s ordf., Stockholm. Ofega sty- Centralförbund. Kungsg. 66. Verkst. dir. Lauritz relsemedl.: Karlsson, K. G, grosshandl., Göteborg; k"dersson, tlf Wehtje, E., v. haradshöfding, stadsfullmäktiges v. ordf., Malmö; Swartling, Ivar, disp., stads Sveriges Metallmanufakturförening viii fu1lm:s ordf., Norrkoping; Johansson, Carl, riks- Bstadkomma samverkan mellan företag inom medagsman, stadsfullm:~ ordf., Hälsingborg; Sqhnei- tallmanufakturen. der, V., borgmästare, Urebro; Larsson, Viktor, Styrelse: Generalkonsul J. Sachs, Sthlm, ordf.; riksgäldsfullmäktig, stadsfullm:~ V 0rdffisteras;diktor E. Sievert, Sundbyberg, v. ordf.: ingen- 8.-B.SVENSKAMETALLVERKEM civ -ing., vice ordf.; E ~ ~ G. ~ E., H, kapten, sekr.; Wendt, I., civ.-ing. Ewald S. stadsing. Zacco, C. y., byggnadschej; west~olm: s, suppl.: Petterson, K., kapten; Edlund, G., kapten; petterson, J., stadsingenjor. [42 c] Svenska Städemas Förhandlingsorganisation. Stiftad \1920 som sammanslutning mellan svenska stader, kopingar oci~ n~unicipalsamhallen för tillvaratagande av deras Intressen i frågor, om vdka forhandlas med hos dem anstallda arbetare, och åstadkommande av en hela landet omfattande 0rdnin0 i arbetsavtalen. ingeniör; JanzBn, G. A, förtroendeman; Scllön, P. M. E, bfveringenior; Silfverstolpe, D. O. hl., maskindir.; Zacco, C Y., byggnadschef; sekreterare, Wallin, K. H. A. Forhandlingsdelegation: ordf.: Bagge, G. A., professor, stadsfiillm:~ 2:e vice ordf.; ledamoter: Brundin, G. R. V., ofverpostmastare; Ewerlof, K. G., rådman; Janzén, G. A., fortroendeman; Schön, P. M. E., ofveringenior; Silfverstolpe, D. O. II., maskindirektör; tikerman, G. R. J., generalmajor, borgarrad Sveriska pappersbruksföreningen. Stiftad 1898: sammanträder minst 2 ggr Arligen i Sthlm. Styrelse: ordf.: Sandels, C., kapten, Mariestad; v. ordf.: Smärt, B., Nykvarn. Styrelsemedlemmar: Berglund, A. L., Bredsjö; Diedrichs, H., Bergslaget, Stockholm; Malmros, C. J., Klippan; Skeppstcdt A. Jönköping; Wahren. C, Norrkoping; suppi.: ~ildt, O., Munkedal; Myhrman, A. W., Gemla; verkst. dir.: Jahn, Fredr., fil. lic.; foreningens adr.: Stockholm, Hofslagareg. 3; tlf 87 00, f Svenska Fondhandlareföreningen. Stiftad den 15 dec för att vara en sammanslutning rnellaii Svrriges fondhandlare for tillvaratagande af gemensamma intressen. Styrelse: Indebetou, G., ordf.; Wigstrand, Es., vice ordf.; OlBn, O., sekr.; RydBn, E., skattm.; Lindström, Y.; Kahm, G.; Rooth, I. Fdreningens adr.: Stortorget (Xyval i Mars). 1 tr. f Sveriges Tegelindustriförening, Kungsg. 66. Ordf.: generalmajor P. A. Bergenzaun; arbetsutskottet: direktör G. Wulf; disponent A. V. Sta- 'up; disponent L. Andersson; sekr.: Lauritz Anders-.O"; tlf. MASTERSAMU ELSGATAN 22 seannonsdsid.27.

12 1 jör E. Eworth, Stockholm; direktör Aug. Stälberg, Eskilstuna; bruksdisponent Lage kssn Westerberg, Gusum. Ombudsman: ingenjör B. Traneus. Byri: Malmtorgsgatan 10; telegramadress: metall in dust ria; tlf: namnanrop: ~Industriförbundeta Svenska smörnoteringen, inrättad 1896 med anslag fran hushällningssällskapen och Svensk1 smörprofningarna för att pi grund af rapporter frin England och Svenska smörprisstatistiken notera pris for l:a klassens exportsmör till norm för mejeriernas mjölklikvider. Noteringskommittdn 8. För kar- eller yrkesiiitressen. [ i berg; E. G. Eriksson. Suppleanter: Aug. Herlenius, H. E. Hammarberg och B. Reuterskiöld. Verkst. dir.: Otto Hellstroin. [43001 Svenska föreningen för kylteknik. Expedition i Strangnas; tlf. 28. Stift maj. Andamäl: Att tillvarataga kyltekniken; intressen, tillgodose dess utveckling i vetenskapligt och industrient hänseende shrskildt befordra dess användning för jordbrukets, handelns, industriens och hemmens bchof. FGrenlngen af heders-, ständiga af Svenska smörprofningarnas forvaltoch ordinarie medlemmar. Ständigt medlemskap vinnes genom skänkandet af ett kapital af nir,gsntskott, G6teborg, ordf.: Hamilton, A., He- minst femhundra kronor. Ordinarie medlemskap densberg. utsedd af landtbrnksstyrelsens chef: Lundblad, F,emingg, 73, exhälles under stadgade villkor af välfrejdade pertr, soner samt myndigheter, anstalter, föreningar och Svenska smörnoteringen sättes hvarje torsdag kl 12 midd. firmor, hvilka "ilja befordra foreningens indam&]. Arsafgift 10 kr. och for inom kyltekniska omridet svenska stenkolsimport~rernas förening. affarsmässigt intresserad 25 kr. Ordinarie samordinarie ledamoter i ordf,: wald. manträde hilles ärligen vanligen i samband med Beiler, Stockholm; v. ordf.: G. Lavbn, Stockholm; Iandtbruksveckan pä plats och tid som. af sty- E. &in, E. ~ ~ ~ öb t ~ K. ~ b ~ ~ i relsen ~ ~ ; ~ bestämmes. ~, - Styrelsen bestir af minst sex berg, Norrkoping; J. F,.. sundberg, ~efl~; R. höpst tolf medlemmar.. Föreningens organ är wilton stockholm; G. sylvbn, ~ ~ ~ ~ F. f ~V5ra i ~ livsmedel, l ~ ; ekonomisk revy, organ för kylweijdljng, ateborg. R. ~ ~ ~ d ~ J. b il- 1 teknik ~ ~ och ~ ~ livsmedelsindustri^ ~. med fbreningens lerström ~~l~i~~~,,'~~. F,., Sch;n sekreterare som utgifvare. Vära livsmedel utkom- Fr. ~oaberg, Gotebor>g; And. ~miih, stockhalm: Th. Alpen, Goteborg. m~n~,dlto~ ~~~~1 o ~ t ~ ~ 2 2 hvaribland : Suppleanter i styrelsen: R. Båge, Stockholm; af rikets hushmningssällskap. Ch. Liljevahl, Stockholm; R. Hain, i,falmo; A S t Y r e l s e (säte strängnas): G. ~eufvhn, ~ ~ stockhalm; R. ~ ~ h Norrkoping; l ~, carl dircktör, Stockholm, ordf.; i H. Duse, direktor, ~ ~ ~ ~ s d h ~ C. l Folke ~ ~ A. Stockholm, ~ vice ~ ordf.; ~ T.Andersson ~ (se nedan);. Holmstro~, ~ ~ ~ ~ ~ Maimo; ~ ~ F. Benzinger, ~ r konsul, ; ~ Stockholm; ; Dan Broström, H. sanne, uddevalla; A. ~ i ~ ~ G~ lö l, ~ G, ~ skeppsredare, ~ ~ ~ Goteborg; ~ ; A. Granholm, generaldi- ~ ~ ~ ~ ~ F. ~ l sylvan, ~ ~ ~ ~ ~ d l ; ~ i rektör, i ~ Stockholm; ~ b E. ~ Hubendick, ~ ~ ; professor, ~ Stock- ~ H. ~ ~ ~ G ~ Ö ~ ~~~l l~ ~ i ~ ~ ~, ~ Göteborg. ~ ; ~ holm; M. d Sandeborg, ~ slakthusdirektör, ~ Stockholm; ~ ~ N. M. Simonsson, direktor, Stockholm. [4294 a] Svenska trävaruexportföreningen. Verk- S e k r e t e r a r e: Dr Thor Andersson, Strängställande utskott: Herlenius, Aug., ordf.; Enhör- nas (Uppg. ej ink.) ning, E. A., V. ordf.; Tham J:r, V.; Mannerheim, J., frih.; Malmström, E.; Ekman, J. L.; Francke ha 02 al Sveriges pomologiska förening. ordf.: otta; suppl,: N ~ Lennart; ~ Kempe, ~ ~ Hegardt, ~ H., ryttmistare; ~ ~ sekr. Grben,, J., adr. Boman, S.; verkst. dir.: Berg, Carl. Kontor: Arsenalsg. 8 C, 2 tr., tlf [4302 b3 Stockholms trädgårdsodlareförbund. (Nytt val i Mars.) (Postadress jilfsjo.) Sammanträder tredje sönda- [4294 b] svenska propsexpurtörernas förening. gen i min. an.-am., okt.-dec. i Kungl. Landt- ~ ~ 8 C, 2 tr., tlf. ~ styrelse: ~ W. ~ Pehrsson, l bruksakademien, ~ ~ Mästersamuelsg., 47. Inträdesaf- ~ ~ ordf.; l G ~ ~ Lundberg, ~ ~. Goteborg,, v. ordf., gift 1 kr., arsafgift 3 kr. Styrelse: Söderberg Nils. C. Wilh. Kalmar; Bertil Kjellström, ordf ; Blomqvist, Edvin, sekreterare; ~kerberg, salsiker; L~~~~~~ Petersson, J. A. Karl, kassor; Nilsson, Chr., bibliotekarie, samt Suridin, sekr. Liljevall, Frans (Nyval i Januari). (Nytt val i Febr.) 142 Stockholms trävaruhandelsförening. Adress: i Stockholms Haudelsträdg~rdsm~gt~e~6~ E Wall, Norrtullsvagen E. ening. (Postadr. Hässelby.Villastad.) Ordinarie Wall, ordf,; Ragnar Wikander, v, ordf,; sammanträden i febr., iuh och nov. Arsafgift Gosta Olsson, Gunnar Malmqvist; Theo- 10 kr. Styrelse: Eriksson, Eg., ordf.; Larsson, dor Wiklund. Styrelsesuppleanter: Werner Nord- Karl sekr.; Landberg, Alb., kassor; Andersson, E. 6,; ~ i G. ~ ~ ~ ~ i ~ k ~ ~ ~ ~ ~ i ik~ strom; Theodor Ericsson. Sekreterare: Leonard Malmqvist. Eg.; ~ ~ ~ A~~,; d Andersson, b ~ E. ~ G.; ~ ~, ~ Aug Svenska Cellulosaföreningen. Styrelse: ch,.. Storjohann, ordf.; E, MalmstrOm, v. ordf,; i43041 Stockholms Gartmrsällskap. Riddarhus- H. Hanngren Aug. Herlenius. L. Lbf. S Boman. torget 8, n. b. Ordf.: Lind, G.; v. ordf.: Andersson, V. Tham; H. A. Th, gedberg. \e;kst. dir,; Wilh.; sekret.: Gréen, J. G.; v. sekret.: Nylof, T. Lundgren, Kontor: Arsenalsg. 8 C, 2 tr. Karl, skattm.: Hammarberg, M.; v. skattniäsl.: Lonnqvist, Emil; bibliotekarie: Florin, C. L.; Y. [42971 Svenska trämasseföreningen. Styrelse: Larsson, Chr. Storjohann, ordf.; J. L. Ekman, v. ordf.; E. (Nytt val i Febr.) G. Eriksson; A. Unander-Scharin; H. A. Carrick; [43061 Stockholms tobaksodlareföreninp. SY- S. Pählson; G. Sundblad. Verkst. dir.: T. Lund- relse: ordf.: Bjorn, Evert; skattm : Johansson, F. gren. Kontor: Arsenalsg. 8 C, 2 tr. G., Rosenlundsg. 4; tlf. Söder 30332; sekr.: Hag- L42981 Sågverksförbundet. Styrelse: E. A. Enlund' Iinut' hörning, ordf.; J. Mannerheim, v. ordf.; E. F. [4308! Landsföreningen för Sveriges Tobaks- Sorensen; J. L. Ekman; Robert Strand; G. Thun- handlare. Malmtorgsgatan 6. - Styrelse: W. Sten- THUL~ SKANDINAVIENS STÖRSTA LIFFORSÄKRINGSBOLAO Vinst till de försäkrade 1922 : Over 2,117,000 kronor.

13 [43a D. Föreningar och sällskap. berii, ordf.; AX. Söderstrom, 'v. ordf.; K. H. J. torinna; Grafström, Hj., sekreterare i öfverstht- Svensson, skattm.; G. Vogel sekr.; H. Ostr6m. hallareämbetet; suppleanter: Afzelius, G., kammarsamtliga i Stockholm; T. ~tiberg, Göteborg, och rattsråd, Hultquist, G., stadsing.; Styrman, G., H. Karneii, Jönköping. dir.; revisorer: Wikstrom, A., grossh.; Grundberg, f43 M)] Svenska ~ ~ b ~ pörenilg. k E. ~ A., grossh.; ~ Bolldén, ~ ~ P. A., ~ forste ~ byråinspek- ~ ~ Malmtorgsgatan 6. Styrelse: W. stenberij, ordf,, to'; revisorssu~~leanter: Lehman, M., revisor; H. tlström; Ernst Olsson; samtliga i Stockholm; C. G', prakt. läkare. T. Stiberg, Goteborg, och Alfr. Lindahl, Malmo. [4320 d] Ustgöta gille. [ Aktiebolaget Sleipner. Ordf.: Swartz, Carl, universitetskansler. S t Y r e 1 s e: ordforande: Kolmodin, Axel, bankdirektör; verkställande direktor Granholm H.. h2pigj, dir ; ~ ~,~d~rff, ~ ~ advokat; h ~ 'Hjort,, Cari, di- kand.; Hallendorff, Carl, professor; ~oibeck, Axel, rektor; &'ilson, il^, byggmastare. suppleanter: kamrer; Nylander, Erik? dir.; Hags'röm?" C. F., generalkonsul, och Svensson, Carl J, sjokapten T j ä n s t e m ä n: Hjort, Carl, direktdr; kassarer: Eriksson. S. och Johanson John; bokhällare: Vixell, Folke; Wailkn, Fritioof. i Fastighetsaktiebolaget Fataburen (Nybrogatan 50.) Styrelse: Forssell A., fr; ordf., Raphael, C., fru; Lombard, L., &u; sandström, H., fröken; Tibell, A., fraen. 143 t41 Bostadsaktiebolaget Vanadislunden (Frejg 29) Styrelse: ordf.: Dickson Robert f öfver- ståth.; Alexanderson, Carl; Nihrman A. w.; bardt, Carl; Sterky, C. E. Th., sjogren, J. Se-!43W Nya Aktiebalaget Tivoli. Styrelse: Ordförande: Lidforss, E.: verkst. dir.: Ostberg. Cust.; kassakontrollant: Juhlin-Dannfelt. C Stockholms Nya Sparvägsaktiebolag i likvidation. Likyidatorer äro: Walden, W., dir.; Holmstrom. J.. ing. I Timmermansorden. (Eriksberg vid Roslagstorg.) (Jrdens Drätsel Direktorium. Ordförande: Ordens generalguvernör och stormästare. De la Gardie, J. C., grefve. Vice ordförande: Ordens vice generalguvernör, Lewenhaupt, A. L. C.. grefve. Ledamoter: Lundroth, E.; Silén, Wilh.; Gran- Svensk-tyska föreningen, se [ holm, H.; ~ d ~ ~ M.; l L l, ~ C, H.; Ulff, ~ G, ~ Sverige+AmeFil[a ~ Stiftelsen, ~ se ~ ~, Ordens kassadirektor: Silkn, wi1h.i Eriksbergs- [43 23 a] Tyska Sällskapet (Dentsehe Gesellsehaitl. parken t. Styrelse: ordf : Dieckelman, F., dir.; v. ordf.: Läkare: Asplund. M., Drottningg. 59. Vice vara för Ordens egendomar: Lundroth, E.. Eriksbergsparken 1. Timmermansordens hem Nya Eriksberg. st i och I43 20 a1 Sillskapet. Ordf.: Rosenblad, C.: v. ordf.: Ekelund, D.; kassadir.: Loven, E.; sekr.: Olander, E.; bibliotekarie: Usterlöf, A: verkst. dir.: Astraild, A.; jourhafrandc direktirer: von Platen, A.; von Rosen, G.; öfriga ledamöter: Cederborg, A..; Edelstam, A; Fleming, H.; Lagrelius, A.; Levin, A.; Lindberg, H. [4320 bl Reisinge Gille. Stiftadt Styrelse: Ordf.: Belfrage, K., borsdirektor; v, ordf.: ~id~ik-, son, G., doktor; sekr.: Genberg, K. A., ofverste; ~as,-h. H., ing,; klubbmästare: well-~li,menthal, doktofinna; suppleanter: blom, D., fil. mag.; Helin, F.; Cedergren, Tore; Estberg, F., kamrer. Postadress ofverste K. A. Genberg, Högbergsgatan 46 A. [4320 e] Norrlands Gille. Stiftadt Styrelse: Ordf.: Palmgren, H., regeringsrid; v. ordf.: Huss, G., generaldirektör; sekr.: Wikstrom, E., t. f. krigshofrättsrad; skattmästare: Grape, E., t. f. ofver- krigsfiskal; klubbmästare: Hultman, G., kanslisekreterare: bfriga styilelsemedl.: Cygnzus, A., kammarrättsrad;, Gawell-Blumbnthal, Ida, dok- donkbpzimgs ~ k ~ ~ ~ d, h ~ f ~ Wigart, Gustaf, grosshandl.; [4320 e] Föreningen Linköpingspojkarne. (Stiftad den 31 maj 1920.) Ordf.: Westman, K. G., prof,, f. d, statsrad; v. ordf.: Shorngren, K.,.- forsäkringsdirektor; sekr.: Stjernspets, A., banktjansteman; kassaforv.: Seedoff, A., fabriksförvaltare; Almqvist, A., byråchef; Aurelius, B., komminister; Cronvall, P., jur. kand., 2:a kams sekr.; Meurling, C., borgarråd; Norbeck, A., kamrer. [ Sällskapet Wänskaps-Förbundet. (W. F.) stiftadt 1865 (ordenssä~skap), sammanträder i Coldinuordens lokal, Piperska muren, Scheeleg. 12, 1 tr., kl. 7 e. m. tv% ggr hvarje månad, under manaderna okt.-april. l:e ordf.: Cederlöf Axeb 2:e ordf.: Odin, S. J.; sekr.; Nybom, jean: skatt- mist.: Osterberg, Gust.; ceremonimäst.: Olsson,.Aug. [43 221»GutnaliaiP,,Gotlands Förening. Styrelse: Ordf.: Adolf Florin; v. ordf.: Axel Bohlin; sekr : Torsten Eklund; skattmäst.: Hj. Olsson; fru Eklund. Svensk-amerikanska ~ällskapet. se Sve"sk-engelslra föreningen, Se [ Svensk-japanska sällskapet, se [ Facklam, H., dir.; sekr.: Jacobi, F. A. \V., grossh.; kassaförv.: Munding, H.;ceremonimäst.: Behrens, W. [G 23 b] adeutsehe Gesellsehaft Colcordia.~ Stiftadt 1851 för att sammanföra tysktalande och främja sällskapslifvet mellan dein. Klubblokal Hotell Kronprinsen. Sammankomster fredagar kl. 6 e. m. fran l okt.-30 april. Postadr. Box 205, Sthlm. Ordf.: Chelius, G., bokforlaggare; v. brdf.: Held, Fritz, direktor; sekr.: Hauschildt, J., grossh.; skattm.: Ellisat, M., direktor; l:e klubbmäst.: Grenzdörfer, H.; 2:e klubbmast.: Fryckstrand Henric Deutseher Ftauenbund. styrelse: ordf.: ' fru H1ldegard Be*h01d; v. fru Martha Schumburg; sekret.: fru Margarete Bergman; kassaforv.: fru Frances Grass; vardinnor: fru Luise fru Kathe SjogreT'. [43.27] Sällskapet P. b' (Pastor Konfirmandforbund.) Stiftades ar 1904 af framlidne pastor Karl Gasslander. Har till uppgift att åstadkomma ett godt kamratskap bland sina med1. samt hojande av deras intellektuella ställning. Adr.: Västmannag. 27, 3 tr. o. g., herrs J. Holm. Ordf.: John Holm, fabrikor; v. ordf.: Gust. Wiman, snickarmast.; sekr.: Gust. Lennert; kassör: Runo Linde; ledamöter: Alcor Bauer, tjänstem.; Greta Holm. froken; Albin Wahlberg, målarmäst. JURIDISKA BYRA 1B HAMNGATAN IS

14 a] Föreningen 1848 Irs män. Stiftad ledamöter. Ordf.: Linderoth John G. V. ordf: hleethz,' J. F. F. Sekret.: Algren, Tönnes. Skattmäst.: Nyström, I. F.; Janzon, A. l43 28 bl 1850 Irs mäns stiftelse. Ordf.: Johansson, A. J.; sekr.: Klingbom Oscar, kassaförv.: Sundblad, W.; ledam : Beriendahl, Tom; Wetterström, W. L43 28 el Föreningen 1852 års män. Postadress: Riddareg. 51. Sturelse: ordf.: Lagercrantz, +cques. kapten, V. ordf.: Brolen, Harald, bruksdisponent; klubbmast.: Woliin, Birger, grossh.; skattmastare: Anderson. Leonhard, direktör; sekret.: Bergstrand, Rob.. kamrer. i43 29 a] Föreningen 1853 års män. Ordf.: Jacobsson, H., hamnkapten; v. ordf,: Lindström, K.; sekr. o.kassör: Dehn, C. A. kamrer; klubbmäst.: Simon, D. A., grossh.; john, kapten, o. Lundbrrgh, H., grossh b3 Föreningen 1854 års män. Stiftad Styrelse: ordf.: Rosenblad, C.; v. ordf.: Berentreutz, Gustaf; sekr.: Krook, Anders; skattm.: Wancke, Folke; ledamot: Humble, Adolf; UPPlemter: Sandberg, Edvard; Genberg, A. G e] Föreningen 1867 års män. Stiftad den 20 november Förtmendenämnd: Rosengrh C., ordf.; Iiorngren, Gust.; v.. ordf.; Edberg, Joh., skattm.; Thorsell, Aug. Fnestedt, Rob., sekr., adr.: GrOndal, Liljeholm~&. r43 29 dl Föreningen 1858 åra män. Postadr.: Lidingö villastad; tlf. Lidingön Styrelse: amiral W. Dyrssen, ordf.; redaktor H. Sohlman, v.. ordf.; major H. Henriques, sekr.; frih. M. Hermelin, v.. sekr.; direktör J. Jacobsson, skattm.; grossh. F. Lidell, v. skattm.; konsul C. ~ ~ b b ~ C, ~ F. svala; ~ ; 6fvenngenior F. T. Rooth. 8. För k%r- ellei yrkesintressen. [4328a-43 SO i] (43 29 e] Föreningen rs män. Styrelse: Sahlin, Mauritz, landshofding ordf.; Enström, Axel F.; Themptander, H.; Falk, Erik; Thiel, Arthur, grosshandlare; v. ordf.: ~iidstrom, revisorer: Ostrom, Hugo F.; Dahlman, ~igurd:' Rob., taxeringskommissarie, sekr.; Molin, Nils, dir., skattm.; Jansson, Carl, bankdir., v. skattmäst.; Ekström, Arthur, kommendor; May, John gene- raldir.; Kronlund, Georg, härad~höfdin~;' Bergman, William, generalmajor. ~ ~ ~jb~~k, ostar, ~ i ~ j ~ ~ ~ b k Styrelse: ~ ~ ~ ~ ordf.: h, Meurling, ~ ~ Karl; v. ordf.: : San- Gust., direktör. er, Karl; sekr.: Wahlgren, Axel; kassaförv,~ Osterman, Ivar; kassakontr.: Lauritzen, Holger; Föreningen 1861 års män. klubbmäst.: Lindahl, J. S.; Stomberg, Evald; Gron-, Ordf.:, Jalin, Julius; ordf.:.~ey-aberg, Karl; vall, Tore; Fröderström, Haraid; LiuJström, C. G : sekr.: Lindgren, Hakan, Kammakareg. 38; Horngren, C. G.; styrelsesuppleanter: Stälhand, Gronfors, Gust.; ~typ&~l~d~m.: Wirström, ~ ~ J.; ~ Virgin, l Eric; ; Fellenius, W.; Boström, C. G; Vougt, C. F. Klint, John A.; revisorer: Rissler G: Ramstedt, E43 30 al Föreningen 1866 Hrs män. Postadr.: Sköldungag. 2, Sthlm O. Styrelse: Palmgren, Herman, ordf.; Sandström, C43 30 il Föreningen 1878 ars mäti. G., v. ordf.; Hägglöf, R., sekr.; Palmquist, Per, Stiftad den 16 maj skattm.; Björnstrbm, J.; Henriin, E.: Olden- burg, U.; Qlip, C. 0.; von Rosen, R. Suppleanter:. v. Oelreich, A.; Lönnberg, E: Nilsson R. Revisorer: Bäckström, W.; ~ector: If.; sippl.: Granberg, K., Grafström, H. Klubbmäst.: Nor- Lander. Emil. VIKING SKOKR#M b] Föreningen 1866 års män. Postadress: Lilla Vattiig. 24, 2 tr. Styrelse: Söderblom, N., ärkebiskop, ordf.; ramm, G., hofstallm., v. ordf.; Löfgren, B., dir., sekr.; Almer, N., bankkamrer, skattm.; Gilljam, A., taxeri?~gskommissarie; Middendorff, S., telegrafkom- missarie, Wennerholm, M., öfverste. Lindforss, Th., gymnastikdir.; Furst, Th., byräihef. [43 30 el Föreningen 1867 ån, män. Styrelse: von Seth, P., ordf Block P V~CU ordf.; Drake. G., sekr.; ~indhiim. C.. 'kaiif6n.; Lundgren, H.; Nauckhoff, J.; Scharp, J.; A~tröm, A.; Ohrnan, A. B.; suppleanter: Nordenfelt, I.; Smith, V.; Ahlström, E. Foreningens postadr.: ofverstelbjtn. G. Drake, Stockholm 14, tlf Telegr.-adress: Draken, Stockholm. [43 30 d] Föreningen 1868 års män. Bildad den 29 november Postadress: Kommerskollegium, Stockholm 2., Styrelse: Ericson, Hans, ordf ; Eliasson, Axel, V, ordf.; Langborg, Edvard. skattm.; Jansson, Martin, sekr.; Cederborg, Allan; Hedenius, Israel; Löwgren, John; von Rosen, Robert; Sjoblom, Alfred. [43 30 e] Föreningen 1873 års man. Stiftad den 22 maj ordf ~ ~ ~ K. A., ~ generaldir.; ~ l l, v. ordf.: ii. destrand, sture, grosshandl.; sekr. Rudebeck, H., apat.; kassaföm.: seedoff, A., ofriga ledamöter: Almström, Knut, dispon.; Barthel, Chr., professor; de Champs Ch., k0rnm:kapt.i v. Friesen, Fr., kamrerare; Aarcus K., öfverläkare; suppl.: Carlsson Birger, dir.; Gard, A., ad- v&.; Hasselgren, C. 'K., bankdir.; D ~ S. ~ A.! ~, major. [43 30 f] Föreningen 1874 års män. Postadr.: A.-B. Affarssystem. Ordf.: Maijström, B., marinintend.; kassor: Ulholm, L. J. Verner, dir. sekr.,ur. [43 30 års män' Stiftad den 15 febr Postadress: Västmannag. 4 Sthlm C. Styrelse: Bernström, Erik, hrdf.; Christiernson* A. J., v. ordf.; Bergendal. Ernst, ~ekr.; Svensson, Bernh., kassaförv.; Gavelin. Axel, kassakontr.; Gullberg, H.; Christenson, Birger; styrelsesuppl.: suppl.: Billing, Lars-Erik; klubbm.: Brattström, Johan. [43 30 h] Förenimen 1876 års män. Stiftad den 28 maj Otto; revisorssuppleanter: Bod&<, Hampus; de : Verdier, Nils. Styrelse: ordf.: Dubs, Hugo, gen~konsul; v. ordf.: Cederskiöld, Hugo, major; sekr.: vakant; v. sekr.: Belfrage, Kurt, bördir.; kassaföm.: Aronsson, Sven, advokat; v. kasstjr: Johnson, Helge.> Ax:son, hovjägmästare; Lindgren, K, B., byrädir.; Bergliif, L., exped:chef;_aml~ndson. Torsten, dr: INDUSTRISAKTIEBOL. VIK1 N G J x. OREkRO _1C

15 [4330 j D. Föreniiigar och sällskap. Tengbom, Ivar, professor; Faai-zus, I, bandir.; sekr. och kassaforv.: Hammarlund, Gunnar, omsuppleanter: Krook, Erik, dir.; Bille, E., bankdir.; budsman, Stockholm; övriga ledamöter: Anders- Magnusson, Ch., dir.; klubbm.: Lundvik, Erik, son, Gustaf, lantbr., L. A. K., Rasjon, Gustavs; dir.; v. klubbm.: Olsson, Aug., fabr. Bengtsson, Sven, lantbr., L. A. K., Norup, Vanas; Bergstrom, David, minister, fil. d:r, Stocksund; [43 30 j] Föreningen 1879 års män. Bruhn, August, kyrkoherde, Skepparslov; Hamil- Stiftad den 14 april ton, Raoul, greve, godsägai-e, L. A. K., Ovesholm; Postadress: >Hansa=, Sthlm 15. Jansson, Carl, lantbr., L. A. K., Edsbäcken, Dag- Styrelse: ordf.: Aleman, Oscar, ofverlakare; v. losen; Jeppsson, Ola, lantbr., L. A. K., Morrum; ordf.: Jacobsson, Nestor, redaktör sekr. o. skattm.: Johansson, Robert, folkskolinsp., Jönkoping; Ljung- Sundstedt, Nils, assuransdirekto;; :;. sekr. o. v. gren, Elof, redaktor, Urebro; Olofsson, Johan, skattm.: Lundén, Gunnar, I:ste marinintendent; lantbr., L. A. K., Digernas, Genvalla; Olsson, Ank!ubbm.: Arrhenius, Bror, operasaugare; ceremo- de's, redaktor, L. A. K., Mora; Stamer, Alfred, nim.: Ellis, Elis, skådespelare; ledamöter utan rädman Koping. funktion: Fleetwood, Harald, friherre, kammar- F ö r t r o e n d e r 5 d: Ordf.: Ekman, Carl, riksjunkare; A ~ J. ~ P,, ~ grosshandlare; ~, J ~ olof, blråchd, ~ o, galdsfullm., L. F. K., Siockholm; v. ordf.: Berg- ~ ~ Carl, ad- ~ ~ ~ ~, vokat. strom, David, minister, fil. d:r, Stocksund; Holm- [43 a kl Föreningen 1880 års män Stiftad den 26 maj Postadr.: Redaktör P. Palm, Postfack 297, Sthlm 1. Styrelse: ordf.: dir. Ivar O. Larson; v. ordf.: dir. Rob. Ahlin; sekr.: red. Paulus Palm; kassaforn.: aktuarie Sten Fagersta; klubbmast.: ing. Gösta Milton; ut. särsk. funktion: kammarrättsrad J. Erici; disp. Elof G. Ericsson; kamrer E. von Heijne; mariniutend. Torsten Låftman. [ Föreningen 1881 års mäh. Stiftad den 7 juni Ordf.: Hilmer Djurling, dir.; v. ordf.: Carl Fredrik Lagerfelt, frih., kammarherre; sekr.: Johan Ström, kontorschef; v. sekr.: Hjalmar Dahl, professor; skattm.: Ragnar Wikander, dir,; klubbm.: [43 30 m] Föreningen 1882 års män. Stiftad den 15 jan Styrelse: kapten Ernst Killander, ordf.; dir. Ad L. Zadig, v. ordf.; dir. Gustaf Aberg, sekr.; dir. John Winqvist, skattm.: dir. Ragnar Brunander, klubbm.; apotekare A. Edlund och kapten Gustaf Reuterswärd. [43 30 n] Föreningen 1883 års män. Styrelse: ordf.: Lindstedt, G., militieombudsman. v. ordf.: Norman, S., kammarrättsråd; sekr.: Sjöbäck, E., dir.; skattm.: Trygger, C. E. A., riksbanksrevisor; klubbmäst: Tisell, G., dir.; Lager, G. F.; Wibom, I.; revisorer: Breitholtz, G., och Ruben, O. 9) 1 politiskt eller kommunalt syfte. [ Frisinnade landsföreningen. Bildad 1902 för att till gemensamt arbete och uppträdande samla landets politiskt frisinnade medborgare; att verka for val av riksdagsmän, vilka ansluta sig till det program, som tiil de allmanna valen uppstalles av foreningen; att verka för val av frisinnade landstingsman och stadsfullmaktige; samt att i ovngt framja en sund utveckling i demokratisk riktning inom stat och kommun. Utsänder politiska skrifter och talare Har dels direkt anslutna medlemmar, dels valkretsförbund, dels omkring 1,000 lokalavdelningar. V e r k s t a l l a n d e u t s k o t t: ordf.: Ekman, Carl, riksgäldsfuilm., L. F. K., Stockholm; v. ordf.: Kvasius, S. H., landshövding, L. F. K., Falun; quist, Anna, fröken, Stockholm; Jeppsson, Ola, lantbr., L. A. K., Momm. Ordinarie ledamoter: L a n d s m o t e t s representanter: Bergstrom, David, minister, fil. dc, Stocksund; Bergman, J., f. d. professor, fil. d:r, L. F. K., Stockholm; Fellenius, K. G., taxeringsl<ommissarie, Stockholm; Englund, Erik, aktuarie, fil. d:r, jur. kand., Stockholm; Johansson, Lars, rådman, Eskilstuna; Bruhn, August, kyrkoherde, Skepparslov; Holmquist, Anna, froken, Stockholm. Valkretsrepresentanter: Sthlms s t a d: il^^^^, 0lof, direktor. S t o c k h o l m s 1 ä n: ~ l ~ i ~ ~ k redaktor, ~ ~ l, ~, ~ t ~ ~ ku h p ~ p- l s a ' a lä n: Larsson, Orbyhus. S o d e r m a n l a n d s l a n: Olsson, Gust., lantbr. L h K. Ramsta, Flodafors, O s t e r g o t l a n d S Gunnar Malmqvist dir. Ufriga styrelsemedlemmar: Otto ~olmdahl, lektor; Abraham Troell, docent; Thore Wennqvist, postdir. l a busback, A. U,, fabrikor, ~ ~ J o n- ~ k o p i n g s l ä n: Johansson, Robert, folkskoleinsp., Jonkbping. K q o n o b e r g s l a n: Rydstrom, Eric, lantbr., L. A. K., Vråen, Lidnas. K a l m a r l ä n: Tengstrom, C. G., lkroverksadj., Vimmerby. G o t t l a n d s l a n: Ahlsten, Jchan, lantbr., Koparve, Alva, Hemse. B l e k i n g e l a n: Jeppsson, Ola, lantbr., L. A. K., Mörruin. K r i s t i a n s t a d s l a n: Hamilton, greve, godsag., L. A. K., Ovesholm. M a l m o h u s l ä n: (Vakant.) Malmo-Hälsingborg-Lund- L a n d s k. r o n a: Ljung, A. E., grosshandl., Malmo. Ha l l a n d s l a n: Lonnqvist, II., ingenjor, Falkenberg. G o t e b o r g s o c h B o h u s l a n: Falkheden, Otto, skeppsklarerare, Uddevalla. G ö t e b o r g s s t a d: Anderberg, Carl A., handlande. A l v s b o r g s 1 ä n: Danielsson, Au ust lantbr., L. A. K., Mörlunda, Sollebrunn; ~n8ers: son, C. Edor, lantbr., Knapasjo, Mjöbäck. S k a- r a b o r g s l ä n: Bohlin. J. Z., folkskoll., Fyrunga. V ä r m l a n d s 1 ä n: Lindh, Aug., landstingskamrer, Kil. Cl r e b r o l ä n: I-Iahn, Anton, fabrikör, Urebro. V a s t m a n l a n d s l ä n: Starnei', Alfred, rådman, Köping. K o p p a r b e r g s 1 a n: Skarstedt, Waldemar, redaklör, Falun. G d v l e b r g s l ä n: Johansson' Olof' bygg- rast'> A.-B. SVENSKA METALLVERKEN se,nno,s a si(/. 27. ' L' A' K.3 Norr-Edsbyn' a n d S l ä n: Bjorklund, Henrik, köpman, Härno- Sand' a m t l a d s l a n: J. plikningsman, L. F. K, Hornsberg, ostersund. S t e t t e n s l ä n: Rosén' Gustav' daktör, L. F. K., Umeå. N o r r b o t t e n s 1 ä n: Aug" Foreningens byrå: Drottninggatan 92, 3 tr. (ingäng fran Adolf Fredriks kyrkogata), Stockholm C. Forestandare: redaktor Gunnar Hammarlund. Tlf och ; telegramadr.: Frisinnade; kontorstid kl. 9 f. m.-5 e. m. MASTERSAMUELSGATAN 22 a s t e ' n ' r '-

16 9. I politiskt eller kommunalt syfte. [ I Sveriges liberala parti. u Forssberg, Erik, direktör, v. ordf.: Grundel, Ari (.brutet nr Frisinnade landsföreningen, då denna vid, ombudsman, sekr. och kassör; Cederborgr.glorde absolut spritforbud till en huvudpunkt i Allan, direktör; Ericson, Teodor, grossh.; Flallsitt program.) bäck-holmgren, fru; Odén, Sven, sekreterare; Bildat 7 oktobet 1923 med ändamal att samla Petrini, Gulli, fru, fil. dr; Rooth, Ivar, bankdir.; yenska medborgare med liberal samhällsuppfatt- Wretlind, E. Paul, civilingenjbr. nrng till gemensamt arbete, sarskilt vid politiska Byrå: Regeringsgatan 40, l tr. Kontorist: Ahrenoch kommunala val. berg, AdBle. Telef (sekr.) o. Norr V e r k s t a l l a n d e u t s k o t t: LOfgren, Eliel, (exp.). Kontorstid kl. 10 f. m.-4 e. m. (valtid 9 advokat, ordforande; Broomé, Emilia, fru, Stock- f. m.-g e. m.). holm, och Persson. P. J., haradsdomare, Tofta, vice ordforande; Almstrand, Henrik, advokat, Goteborg; Burman-Andersson, fru, Goteborg; Cederborg, Allan, direktör, Stockholm; Fant, Gunnar, borgmastare, Nykoping; Haeggblom, kand., agronom, Kåremo; Larsson, Sam, byrachef, Ulriksdal; Lyberg, Ernst, radman, nksdagsman, Falun; Nilson, E. A., bankofullmaktig, riksbagsman, Urebro; Olsson, Sven, lantbrukare: Asen, Skreds vik; Petrén, Bror, haradshovding, nksdagsman, Ystad; Velander, Gustaf, radman, Sundsvall;?Wijk, Hjalmar, handlande Goteborg; Grundel, Arvid, redaktsr, ~tockholm,' sekreterare och kassaf orvaltare. F o r t r o e n d e r a d: (Landsmötets representanter): Alexanderson, Nils, justitierad, Stockholm; Edén, Nils, landshovding, riksdagsman, Stockholm; Fjallback-Holmgren, fru, Stockholm; Jansson, Anton, lantbrukare, Balingsta; Johansson, Karl, hemmawagare, Skillinge, Kungsor; Jonsson, Johan, lantbrukare, riksdagsman, Revinge; Olander, Valborg. f. d. seminanelektor, Falun; Sibsteen, Nils, ridman, Orebro; Unauder-Scharin, Arne, direktör, Umea; Wicksell, Anna, jur. kand., fm, Mörby. S u p P l e a n t e r: Gardell, Greta, Ilrarinna, Göteborg; Fehr,.llIai-ti?, professor, riksdagsman, Stockholm; Festin, Eric, länsantikva?e, Ostersund; Hellberg, Gerda, fru, Karlstad; Julin, Ragnar, lantbrukare, Vrena; Lindblom, Gerda. fru, Stockholm; Nilsson, Alfred, lantbrukare, Steneberg, Vollsjö; Rooth, Ivar, bankdirektör, Stockholm; Wihlborg, Nils, häradshövding, HudiksvaLi. 9 Luleå; löjtnant J, Folcker; professor C. Hallendorff; L. Ljunglund; redaktör Birger Petersson, Stockholm; froken Anna Sundbom, E Y r å: Regeringsgatan 40, 1 tr., Stockholm. Kontorist: Adele Ahrenberg, fru. Telef Gefle; riksdagsmannen N. Winkler, MalmO; fru ~~~d~ A ~ vistervik; ~ redaktör ~ C. G. ~ BO- ~ (sekr.) och Norr (exp.). Kontorstid 10 fm. -5 em. berg, Monsterås. Två ordinarie platser obesatta. A r b e t s u t s k o t t e t: ledamöter: amiral Ar- Liberala föreningen i Stockhol vid Lindman; landshofding Johan Nilsson; stats- (F. d. Stockholms frisinnade valmansfgening ) i adet sam clason; riksdagsman ad id N ~ Bildad 12 jan (omorganisation af Stock- riksdagsinan J. B. Johansson i Fredrikslund; fru holms liberala valmansförening, bildad 1884) för Sigrid von Schultz; fil. doktor Alexandra Skogatt vid politiska och kommunala val till gemen- lund; suppleanter: vice talmannen Per Nilsson i samt arbete och uppträdande samla inom Stock- Bonarp; professor C Hallendorff; Piksdagsman N. holm boende medborgare, soin i huvudsak omfatta E. Nilsson i Antnas; riksdagsman K. Magnusson i Sveriges liberala pacis program och stravanden, Skofde rektor Albert Falk; fröken Bertha Wefin. samt genom upplysningsarbete söka vacka ett all- 0mb;dsmän: Lennart Kolmodin och Birger Pemännare medborgerligt intresse för och sprida in- tersson. Sekreterare: Axel Jäderin. sikt i forekommande samhalleliga spoismål. C e n t r a l a k v i n n o r å d e t: ledamöter: fi- C e n t r a l s t Y r e l s e: Lidman Carl andre losofie doktor Alexandra Skoglund. fru S. von' folkskoleinspektor, ordf.; Broomé, 'Emilia' fru, v. Schultz; fröken B. Wellin; fru G. '~ornell; fru ordf.; Bergvall, John, inspektor; Bjurström, David, Brita Gentele-SillBn. froken M. von Zweigbergk; ger.eralkonsu1; Cederborg, Allan, dir.; Dahlén, Gotthard, tandlakare; Dehlgren, Sten, chefredakfor; Forssberg, Erik, direktor; Fjallbäck-Holmgre?, Karin, fru; Gard, Axel, advokat; Grundel, Arvid, ombudsman; GullstrOm, Stellan, apotekare; Hasselgren, C. Ludv., auditor; Hedström, Erland, civilingen~or; Holmblad, David, grossh.; af Klintberg, Gertrud, froken; Koersner, Bertha, froken; Oden, Sven, sekreterare; Rinman, E. B., cliefredaktor; Rosenborg, Einar, direktor; Rootb, Ivar, bankdirektor; Sandberg, C. A., forman; Taulmer, Knut V., kamrer; Wretlind, E.-Paul, eivilingenjor. C e n t r a l s t Y r e l s e n s a r b e t s u t- s k o t t: Lidman. Carl, foikskoleinspektör, ordf.; THULE SKAND~AVIENS Allmänna valmansförbundet. Allmänna valmansförbundet har till ändamkl att istadkomha och vidmakthaila en nära samman- Einar, fil. slutning och enig samverkan mellan svenska män och kvinnor ur skilda samhallsklasser, som pa kristlig, nationell och folklig grund i enlighet med hogerns program vilja främja en sund och lifskraftig. från klassförtryck fri samhällsutveckiing. (Byra: Vasag. 12, 2 tr., Öppen söckendagar 10; 4; tlf , 72 91, 91 56, Ufverstyre~se:' Ordf.: amiral Arvid Lindman; vice ordf.: landshcfding Johan Nilsson. I e d a m o t e r: stats- S. Clason; fru Astrid Gröning, Bollnas; riksdagsmannen J. B. Johansson, Fredrikslund; ingenjoren Auel G. Johansson, Nälden; riksdagsmannen E. O. Magnusson, Tumhult; riksdagsmannen K. Magnusson, Skofde; riksdagsmannen N E. m il-^, ~ ~ vice talmannen l ~ per ~ ~ ~ 1,in, Bonarp; riksdagsmannen D. Noman; f. d. riksdagsmannen p paulson, Ekeberga statsrådet D. pettersson; fm'sigrid von Schultz,'~tockholm; redaktor E. Sewerir,, Borås; konsuln J. A. Stenberg. Skellefteå; fru Elisabet Sodeman, Upsala; fröken Anna Karlsson, Norrkoping; fil. doktor Alexandls Skoglund. suppi.: ombudsmannen A. Bjbrklund, Kristiansiad; kousistorienotarien Alb. Carlgren, fru Lilly ~ellstrom;> froken Lisa Stahlberg, Stockholm; fru A. Flyborg Södertälje; fröken Anna Lundqvist, Ki'istianstad; fru Mártha Brydolf, Kristifiehamn; fru Gerda Assarsson, västervik; fru Elna Pehrsion, Brunnsbo, Bedinge frbken Edit Kindvall; fru H. Jansson, Visby; suppl.: fru Astrid Groning, Bollnas; fru I. Akerberg Sollcftea; fru Geida Liljedahl. Osteisund; fröken Emma Beckman Amal. fru Ton Bjerking; fröken A. Sjöstrand, lönkbping.' R v i n n o r 5 d e t s a r b e t s u t s k o t t: fil. d:r A. Skoglund, ordf.: fru Lilly Hellström; fröken. Edit Kindvall, t. f. sekr.; fru S. von Schultz; fru G. Tbrnell; froken B. Wellin; suppleanter: fru B. Gentele-Sillén; froken M. voh Zveigbergk. STORSTA LIFFORSÄ Ansvarssumma c:a 590, kronor.

17 D. Föreningar och sädskap. [4336] Allmänna Valmansförbundet for Stoekholm, anslutet till riksorganisationen, omfattar sexton foreningar, en i varje forsamling. (Byra: Vasag. 12, l *r. Expeditionstid: kl. 10-4; Iörd. 10-2; tlf. Norr 79 25, 'i9 25.) Förbundsstyrelsen 1924: Ordf.: professor C. Hallendorff; v. ordf.: generalagent J. Folcker; v. ordf.: civilingenjor G. H. Hultman; sekr. o. ombudsman: kamrer Harald V. Petterson; borgarrådet C. G. Juhlin-Dannfelt; fabrikör A. Lindmark; fil. dr V. Soderberg; fr6ken Bertha Wellin; fru Elisif Thkel; froken Stina Quint; fru B. Gentele-Sillén; fil. dr Alexandra Skoglund; brachef J. Pramberg; borgarrådet G. J. R. Akerman; direktor Josef Nilsson; etsare J. Ståhlberg; civ.-ing. O. Stendahl; ing. V. Bergstrom; bokh. C- Lind; dir. S. Falk; fil. dr Arne Forssell; ofverstelojtn. S. E. Bjuggren; skcppsmaklare Gust. Lindegren; kamrer J. S. Hellström. Arbetsutskottek prof. carl ~ ~ ~ l ~ ~ ordf,; d ~ civ,-ing, r f f, G, H. Ilultman, V. ordf.; gen.-agent J. Folcker, v. ordf.; kamrer Harald V. Petterson, sekr o. ombudsman; fröken B. Wellin; dir. J, Nilsson; grossh, M. E. Liander; generalmajor J. Ake-an; ing. V. Bergström. Sekr. o. ombudsman: Kamrer Harald V. Petterson, tjanstetelefon: tlf , Norr Kassadirektörec Dir. M. E. Liander; Dir. J. Nilsson. (43 $71 Föreningen Samhällshjälp. (Blasreholmstorg 11 ) Styrelse: Langenskiold, K., jur. dr, frili., ordf; Berg, Carl, revisionssekr.; Starback, Karl, lektor; Norinder, Axel, ofverste, verkst. dir.; Thelander, Thore, ing.; P,, dir,; Palme, G. ombudsman; af Ekenstam, háradsh.; Rodhe, C., <;fverstelojtn.; Geijer, G., ofverstelojtn. [ Frisinnade klubben. Sammanslutning för arbete for frisinnade idéer medels debatt om fragor p% dagordningen samt till sallskapligt umgange. Lckal: Grand IJôtel, Bolinderska huset; tlf St>relse: ordf.: Lofgren, Eliel; v. ordf.: Bratt, I.; sekr.: Bergvall, J.; skattm.: Huttner, Max. ofriga lrdamoter: Andersson, G.; Bendixson, I I Berg, Yngve; Dehlgren, Sten; Fehr, M.; Haglund, Patiik; Lindhagen, Carl; ICobb, G. [ Frisinnade Kvinnors Riksförbund. Slussplan 9, 3 tr., tlf. Norr Norr 2824: Styrelse: ordf.: froken Kerstin Hesselgren; ordf.: fru Ellen Hagen och frii Anna Stina Alkman. Verkställande utskott: ordf.: doktor Ada Nilsson; v. ordf.: Elisabeth Tamm; dir.; Olof Olsson, f. d. statsrid; 0. Rydbeck, bankdirektor; Olof Soderberg, gen.-konsul; Verner Soderberg, fil. dr; G. Thulin, regeringsräd; 0. UndBn, professor, Uppsala; N. Wohlin, statsråd, och Karl Wåhlin, red. Sekreterare vakant. Stockholmskretsens arbetsutskott: G. Thulin, regeringsrid, ordf.; K. Wåhlin, red.; Oskar Olsson, lektor; N. Herlitz, docent; Bo Löfgren, direktör; I. Simonsson, fil. lic.: John Nordin, sekr., Elsa Soderstrom, frkn. ( Stoekholms Frisinnade Studentklubb. ordf.: Lindh, G., jur. stud.; V. ordf.: Stkenhoff, R. ing.; sekr.: Gorahsson, E., jur. stud; skattin.: ~ { ~ ~ ~ S., l jur. ~ stud ~ i ; ~ bfriga z, medl.: Delin, E., tekrlolog. Bohlin, I., fil. lic.; Egnér, II., fil. lic.; H ~ ~ B., ~ jur. ~ stud.; F ~ Thorelll,, E., merk. stud. [d3 531 Socialdemokratiska pressföreningen. Styrelse: Bjorklund. Gottfrid. ordf.; Anderssoii, Karin. sekr.; Johansson, Otto, kassör; adress: SO Soeialdemokratiska arbetarepartiet. Verkst. utskott: Barnhusg. 16, 1 tr.; Ordf.: Branting, Hj ; partisekr. Moller, Gustaf; ledamöter; Hansson, P. Alb.; Sandler, R.; Torberg, Arvid; Eriksson, Ernst; Hagman, Oscar. ( Stockholms arbetarekommuns styrelse, Folkets Hus 3 tr., stora trappan. Expeditionen oppen kl. 12-2, 5-7 alla helgfria dagar utom måndag afton. Ordf.: Hansson, Per Albin; expeditionsförare: Forsell, Alb.; sekr. o. ombudsman: Ek, Viktor; öfriga ledamöter: Johansson, Eriks; Pålsson, Edvin;, Andersson, Knut; Andersso~i, Erik. [ Stockholms Typografers Agitationskhibb. Stiftad 1891, socialdemokra,tisk. Sammanträder e" gang i mfirladen. Utger tidmngen Framät. Ordf.: Ingemarson, Oskar; kassor: Olsson, Emil, Ragvaldsg. 15, n. b [ Föreningen Folkets Hus (utan persoliiil ansvarighet). Forsell, Alb., expeditionsforare, ordf.; Ek, Wiktor Emanuel, ombudsman; Berggren, Gustav, kassor o. firmatecknare; Bergegren, Hinke, redaktör; Hammarberg, K. F., förtroendeman, Holm, A., sekr.; Wiberg, G., förtroendeman., Kontor: Folkets Hus, Barnhusg. 14, 4 tr., kl [ Arbetarerörelsens Arkiv, Folkets Hus, afser att samla, ordna och bevara handlingar rörande den politiska och fackliga Sen. Forest': O- V Svenska Folkförbundet. Stiftadt i11 pi nationell grund verka för genomförande af sociala reformer, mildrande af klasskampen och gz;",a,gd~gm.,:iinfu ~~$ol;.ro;g:of~u af samhallsmotsatserna' Hagen; korresp. sekr. och kassaforvaltare: friherrinnan Ellen W. Palmstierna. C e n t r a l s t y r e l s e n, vald 1922: ordf.: Norman, David, landtbrukare, riksdagsman, Läckei Nordp, svensk förening för nordiskt by; v. ordf.: Holmén, E., folkskcllarare, Ljusdal; samarbete. Foreningens och Stockholmskretsens sekr.: Malm, Carl G., Sthlm; ledamot.: Blom, G. byrå: Hornsg. 1, tlf , oppet kl H., landtbrukare, Söderbykarl; Ekgreii, E. T., re- Föreningens styrelse: frih. I.. De Geer, f. d daktor, Stockholm; MiIow, Cecilia, skriftställarinlandshöfding, Hanaskog, ordf.; C. Carleson, f. d na, Stockholm; Persson, P. L., landtbr., Edsbyn; kammarrattsrad, v. ordf.; H. Lettstrom, bankdir.; Sundberg, Erik, ingen~or, Sigtuna; Tornvall, Fr., G. Andersson, prof., D~ursholm: J. Båath, borg- rektor, Stockholm. mastare, Hälsingborg; B. Ekeberg, statsrad; G. Verkställande utskottet: Norman, D.; Malm, Ekman, fil. dr, Goteborg; K. A. Fryxell, general- Carl G.; Milow. C. dir.; Marie-Louise Gagner, rektor; Rurik Holm, Centralbyrå: Regeringsg. 82, 2 tr., bpp. 10-5; dr, Näås; G. H. von Koch, byrachef; G. Leufvén, tlf , Norr I S HAMNGATAN I S -

18 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar. [ b] Svenska Falkförbundets Lokalafdelniug ar 1 i Bergström, -E.; von Feilitzen, K.; *De Geer, Sten; Stoekhoim. Granholm, Axel; Kjellman, Hilding; Klingberg, Styrelse ordf.: Teodor Holmberg, &ektör. v W.; Quensel, P.; Rooth, I.; Smedberg, R.; Sve- OT~P: V. Ljunggren, vedhandlare; sekr.: ~eiilia delius, C. Milow, skriftställarinna; ledamoter: A. Lambert, handl,; Berna Larsson, froken; Rolf Dahme, Svenska Trafikförbundet (adr.vasag. 12). kontoriht. Styrelse: Ahlberg, N., ordf.; Balck, V., v. ordf.; Lokal: Cnickareg. 6, n. b. Ronnow, A., andre v. ordf.; Nyman, J. H.; Truls Sto~kyrkDförsamlingeus kommunalförening. Styrelse: direktör G. Förselius skräddare J. Lund; direktor J. V. Creutz; gros sh.'^. G. Hellstram o. rotem. B. J. Johansson. [43 12) Klara kommuaalfgrening, stiftad Styrelse: Magnusson, A. E., byggm., ordf.; Andersson, B. John F., ingenjor, v. ordf,; Blom, Per, ingenjos, sekr. o. skattm.; Thulin, E,, kopman; ' Dahlén. Gotthard, tandlakare. Expeditior; Kungsy. 54, 4 tr.; tlf. 6742, Norr S i Kungsholms allmänna kommunalförening. son, N.; Norrby, A.; Jonson, A.; Lagergren, A.; Rolén, V.; Asbrink, G.; Englund, G: Andersson, G.; Norlander, A.; Edelsvärd, F. W.: Ekman, C. E.; Gustafsson, Hj.; Jungbeck, T.; Kamph, A. och Berger, I. Sekreterare: Carlsten, E., tli, K6iarens Turisttraiikfiörening (Stockholmsavdelningen), ad~. K. Jarnvagsstyrelseti. I Styrelseledamoter: Hederstierna, C., ordf.; Ahlberg, N.; Almstrom, H.; Edelsvärd,F. W., sekr.0. skattm.; Johnson, II. A:son; suppl.: Magnusson, G.; Truls- SO", N al Kungl. Stadionstyrelsea, Stadion, tlf. vlsor; Tronnberg, P., folkskollarare. ling; stadionchef: E. Bergvall. L Adolf Fredriks kommnnalför~ning. Stiftad styrelse: di,.. G. L. ~ ~ ordf,; L44 ~ 07 bl Svenska ~ Livtäddningssälbka~et. ~ ~ ~ fabr. John A. Klint, v. ordf.; ing. Julius Hjelm, (Stiftat 1898.) sekr.; grossh. Otto Kailén, kassaforv. Ofriga sty- Beskyddare: relseledamoter: folkskoll. C. D. Rosén; möbelsnickare A. E. Rudne~ och justerare Axel Johannes- H. Mäj:t Konungen. son. Suppleanter: dir. Sven Falk och grossh. Hedersordförande: N. Rathsman. H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf Johannes kommunalförening. Hjorth, E., direktör, ordf.; Wassberg A öfverlär., v. ordf.; Styrelse: a Hjort, Carl, direktor, sekr. '0. skattmast.; ~ ~ Ordf.: ~ g Murray, - Adolf hon, sfbthåliare, Öfverstrand, Carl, forvaltate; Sebardt, C., dr., Eugelbrekts kommunalförening. Stiftad Styrelse: Lind, Gust., direktor; Lind, Conrad, bokhållare; Wikstrom, Einar, t. f. krigshofrfittsrad; Carlsson, A, J., målare; Holmgren, K. G., kamrer. [4384] Brannkyrka kommunalförening stiftad afsjö. Ordinarie i lan. och sept. St3;relse: söderberg, Nils, ordf.; Nilsson, Ragnar, v, Li,,dqvist, Ragnar, sekr.; Westerberg, Carl, v. sekr.; Sjostrand, August, kassar; Lindqvist, Hj., v. kassor; Eriksson, J. G.; Gabel, Max; Johansson, O. L. a Katarina dirrkussionsf6rening (utgór en kommunalförening för Katarina församling) Ordf.: Forssberg, Erik, direktor; v. ordf.: Looström, A., protokollssekr.; sekr.: Elméus, Konr., arkitekt, adr. Folkungag. 87; kassaförv.: Blomberg, W., grosshandl.; Bohman, Alir., disp. Thunell, J. W., byggmäst.; Bmnzell, O., möbelhándl. Suppleanter: Schon, Ad. Fr., assistent; Zetterlund, C. R. kontorschef. 10) Turist-, idrotts- och sportföreningar. f Svenska Turistföreningen. (Stiftad 1885.) Byrh: Norrlandsg. 16, 2 tr., öppen helgfria dagar, mandagar-fredagar kl. 1015, Iörd. o. helgd.- aftnar kl. 10-2, sommartid kl Sekr.: Anrick, Carl Julius; skattm.: Klingberg, Hjalmar. Styrelse: Améen, Louis, ordforande; Almquist, Aldo; Andersson, Gunnar; Anrick, Carl Julius; VIKING SKO KRAM ste. V. ordf.: Svedelius C. rektor. Sekret.: Möller, ~Ugo,' kapten. Kassaförv.: Kumfeldt,.T., ingenjör. Ofriga ledamöter: Appelqwst, J. Ax., direktör; Backlund, I., lojtnant; FjBstad, Per, direktör; Fries, K. A., prakt. lakare; Hjorth, CBrl, kapten; ymmerhielm, Gosta, frih; Johnson, HelgeAx:son, pfjagmastare; Lidman, Carl, folkskolinspektor; ersson, Nils, bankir; von Segebaden, G., ingenjör=.%kretariat: Rådmansgatan 80, 2 tr., Stockholm. Norr 158 (5-6 e. m.) [U 08 a] ~ ö ~ för b ~ ~ ~ ~ d ~ ~ i ~ ~ ~ (Stiftadt 1913.) &P.: Gymnastiska Centralinstitutet, Hamng. 19; tlf ) Ordf.: von SchBele. F. A., prof.; v. ordf,: Sdlen N. F., prof. sekr.; Uhlin, M., kapten; skattm.: ~a;von, G., ad4okat. Forbundet utgifver tidskriften Fysisk Fostran, hufvudred.: Lönnqvist, C. O., kapten. [44 08 b] Sveriges eeutralföreuing &r idrattena främjande. (Stiftad 1897.) Ordförande: H. K. H. Kronprinsen; v. ordleo. l:e sekr.: generalmajor V. Balck; 2:e sekr.: professor A. Levin;. skattmäst.: bankir Nils Persson; sekr. för expeditionen: redaktör Alex. Lindman. Ufriga ledamöter i styrelsen: disponent H. Almström; öfverstelöjtn. K. Amundson; kapten E. Bernström; hofstallm. grefae C. Bonde; ofverste- 18jtn. S. Drakenberg; dir. J. S. Edstrom; ofverste B. Festin; bankdirektdr C. Frisk; kapten C. Hjorth; INDUSTRIAKTIEBOL. VI KI N G OREBRO T

19 [ D. Föreningar och sällskap. konsul Helge Ax:son Johnson; generallojtnant H. Jungstedt; bfverstelojtn. P. Lagerh~elm; stithillaren A. A:son Murray; landshold. W. Murray; generalmajor G. Nyblzeus; hofstallm. grefve C1. von Rosen; generalmajoren grefve R. von Rosen; kommendanten frih. C,. Rosenblad; professor N. F. Sellen; kaptenen frih. C. Silfvei-sparre; kapten H. Strandberg; bfversten grefve C. E. Taube; bankdir. K. k Wallenberg; konsul I. Westergren; generalma~or J. Akeman samt bankdir. John Swartling och bankdu-. H. S. Tamm, utsedda av regeringen, och direktor G. Magnusson och te1.-kontrollor Anton Johanson, utsedda av Sv. gymnastik- och idrottsforeningarnas riksforbund. Ledamöter af förvaltningsutskottet: Hrr Amnnd- scn, Balck, Bernstrom, Drakenberg, H~orth, Levin, A. Murray, Persson, C1. v. Rosen, Silfversparre, Taube, Westergren, Swartling, Tamm, Magnusson och Johanson. Byran, Stadion (Sturevägen), är Öppen helgfria dagar kl General Balck personligen *!f': 2-3; redaktor Alex. Lindman kl Telegrafadress: Idrott. [ Sveriges Olympiska Kommitté. Sekretariat: Malmskillnadsg 25 R, 4 tr., tlf , Norr Telegr.-adr. Olympiaden. Ordf.: H. K. H. Kronprinsen; v ordf: Balck, V. G.; Edström, J. S.; sekret.: Lindencrona. G. C. A. [M lt] Kungl. Svenska Segelsällskapet. (Stiftadt 1830.) Hedersordf.: H. K. H. Prins Wilhelm; ordf.; Holtermann, O.; v. ordf.; Ljungberg, Karl, och v. Heidenstam, RT:, sekret.: S~öqvist, Fritz; shattmast. Persson hils ledamhter. Anderson ~]b.. clanno, B.; R&~~~,'N.; carlsso~, ~ ~ h ~. ~ ; leus,' Hugo; Sunden-Cullberg, A.; Roxendorff, T.; kamrerare och kassor: Hellstrom, J. S. [ Stockholms Yacht-klubb. Stiftad Styrelse: ordf : Wilton, R.; v. ordf.: Sundberg, G ; skattm.: Hedstrom, N.; sekr.: Blomberg, P. D. (adr. Rorstrandsg. 3; intendent: Clarino, B.; klubb- mist.: Gustafsson, Alfr.; ledarnoter: Clausen, B.; Höglund, J. MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN,e annons sid, 257.

20 10. Turist-, idrotts.,och sportföreliingar Svenska Kanottörbundet. Styrelse: ordf.: Santesson, F.; sekr.: Hogborg, G.; skattm.: Steffenbrg, R.; medlemmar utan funktion: Nilsson, E. och Udén, B., samtliga i Stockholm; Bange, E., Goteborg; S. Thorell, Uppsala; suppleanter: T. Lindström och G. Larsson, Stockholm. [ Stoekholms Isjakt-Klubb. Styrelse: Ordf.; Lagercrantz, Jacob, kommendorkapten; skattmast.. Jansson, Oskar, fabrihbr; sekr.: A~dersson, Gunnar, direktor, Djursholm. Vinteradr.: Stockholms Isjakt-Klubbs Klubbhus, Djursholm. ( Svenska Skridsko örbnndet. Norrtullsg. 24. Disp. Victor Lundqvist, ordf.; kamrer Aug. Anderberg v. ordf.; kassör Rolf Smedmark, sekr.; lagerchd Tore Mothander, kassirr; ledam.:,fritz Björkqvist, Hj. Olsson, N. Gustafson, J. Erikson, Rud. Erikson, Paul Zerling. [ Stoekbolms allmänna skridskoklubb. Ordf.: Persson, N.; v. ordf. Pettersson, H.; sekr.: Palm, Anders; skattm.: Eriksson, 0.; klubbm.: Thorén, P. Ufriga ledam.: Anderberg, A.; Josephsson, O.; Lundquist, V.; Palm, A.; Jacoby, L. [44281 stoekholms skridskoseglarklubb. Ordf. silfversparre, Carl; v. ordf.: Posse, Göran; sekret.; Boström, Erik; skattm.: Sandin, O.; öfriga ledamot.: Frestadius, G,; Frisk, H.; UTejdling, S.; Hamfiton, M.; Lundgren, G.; Swerini, D.; Lagercrantz, F Offieerarnes Hockeyklubb. Ordf.: H. K. H. Kronprinseii; v. ordf.: Cederschiöld, Hugo. major; Hjorthagsvag. Q, 4 tr.; sekr.: Montgomery, Percy, kapten, Grefg. 43. skattmästare; professor Karl Ljungberg; kapten [4451] Föreningen för skidlöpningens främjande ~ ~ ~ i k ~ ~ ingenior ~ C. t G. ~ Pettersson; o ~ herr ; i Sverige. Ordf.: Holmquist! Ivar; v. ordf.: Sve- ~~~t ~ ~ kapten ~ C. F. ~ ~ k ~ b g docent ~ h ~ ~ ; delius, C.; sekreterare: Nissing, S. M.; backch-: Sällström, H.; skattmäst.: Bång, T.; rcdaktor for ärsskriften npa Skidora och sekreterare i Svenska Skiddelegationen: Nordenson, C: ledam.: Blomberg, P. D.; Soderberg, P.; Almgren, F., Upsala; Eriksson A., Sundsvall; Hellgren, O., Filipstad; Huldt, H. H:son; Geete E Sarna Setterberg, K., Skofde; Wahlberg, L., hmek; Ber&, N. K., Ostersund; Blomqvist, L. G., Ludvika; Zettersten, A., SollefteB; Lindfors, C., Piteå; Uggla, B. Revisorer: Särling, A; peychting, H.; silppleanter: ~ i ~ d - berg, H.; Rengman, G. [ Svenska Skidförbundet, stiftadt 1908, adr Malmskillnadsgatan 25 B. Ordf.: Jansson, Sixtus, fabrikor, Uppsala; v. ordf.: H:son Huldt, H., ingenjör; skattm.: Hedjersson, A ; sekr.: J. af Klercker, redaktör, alla i Stockholm. nfriga styrelseled.: Fredholm, B., registrator, Norrkoping; Hast, A., postiljon, Bollnäs; Björkqvist, F., förman Stockholm; Andersson, A., korresp., Borås; Persson, C., Bjorho; KjellstrOm B., lojtnant, Visteds;?fagnusson, E., red,-sekr., tistersund; Norling, A., w., Stockbo1,m; Nylund, B., Saltslobaden; Sääf, L. G., Storvik; Forsberg, G., Urebro; Konigsson, A., Djursholm; Ericsson, Rud., Göteborg; Nilsson, M., Haparanda; Blomberg, P., aktuarie St13.!m; Bang, T., kontorschef, Sthlm; Collén, A. major Sthlm; Ekman, B., lojtnant, Harnosand, ~ordens~on, C., sekreterare, Sthlm; N&sj?gLS., THULE SKANDINAVIENS Snmma kontant vinst till de försäkrade 25,400,000 kronor. [ aJ revisor, Sthlm Bjorklund S. löjtnant Sthlm; Setterberg, K.,'kapten, ~sier~und. Wahlberg, L. kapten, Umea: Strandberg, t., 'handl., Boden: Frostell, E., tullkontrollor, Sthlm; Asp, G., kassor; Björnlund, E., löjtnant, Karlstad; Lindqvist, R., fabrikor, Amal; Bergman, V., ingenjor, Malm. berget; Simonsson, E., Sthlm; Ahnlund, B., forsimästare, Umeä. Andersson, R., fabrikor, Sundsvall; Lindhagen, S.,'redaktor, Sthlm; Pallin, E., redaktör, Sthlm; Samuelsson, E., prokurist, Tranås; lauvon, E., lojtnant, Sthlm; Uggla, Bertil, lojtnaut, Sthlm. Suppleanter: Dalfors, A., folkskollärare, Sthlm; Hellgreti, O., forste larare, Filipstad; Stalhammar, H., banktjm, Gafle; Nilsson, H., Sthlm; Wilhelriisson, C., Sthlm; Forsberg, C., lojtnant, Sirderhamn; Johansson, Gustaf, Sthlm; Lundqvist, E., Sthlm; Rossander, J., kontorschef, Sthlm; von Segebaden, E., ingeniör, Sater; Sundbarim, Hj., grosshandlare, Lule&; Svahn, C., handlande, Uppsala; Osterberg, O., notarie, Sthlm. [q43~] K ~ Automobil ~ ~ Klubben.. ~l~bbl~k o nrybrog. 3: exp och 1-5, lurd. tlf. namnaiirop: uautomobilklubbeilr. Styrelse: grefve ~ 1 von. R ~ ordf.; ~ major ~ ~ ~, sjo- d. stedt, 1:ste v. ordf ; generalmajor 11. de Champs, 144 Svenska Isseglingstörbundet. Adress. 2:dre v. ordf.; direktör Axel Rkerman, skattm.; Kronobergsg. Ordf,: ofverstelojtn. K. A. Amundson; advokat Sven v. ordf.: Posse, G., bfverste; sekr.: Lofmark, E., Aronsson; kapten Erik Bernstrom; ingeajor Fritz aktuarie; skattma: Frestadius, G., dir.; Jansson, S., fabr., Upsala; Halling, C. A., Eskilstuna; Andersson, V., Enkoping. :f,!),":? ~ ~, m $ ~ f ~ $ ~, ~ f ~ F ;. K ~ ~ ~ ~ J. Mannerheim; direktor H. Nyholm; direkior E. Salmson; ryttmast. C. G. Schnell; grossh. Ge0 Seaton; ch.-ing. N. Wener; konsul W. Westrup; grefve F. F:son Wrede; civiling. P. Wretlind: generalsekr.: kapten A. - [4435 K ~ &fotorbit ~ ~ ~ ~ ~ Klubblokal, b b ~ o, ~. expedition: Nybrog. 3; exp och 1-5, lördag. 1-3; tlf. namnanrop: )~Automobilklubbenn. Styrelse: grefve Fabiqn F:son Wrede, ordf.; generalkonsul Hugo Duhs, 1:e v. ordf.; civilingenior Henrik Lamby, 2:e v. ordf.; direktor Johan Stalhand, H. F. Nordström; lojtnant J. A. Ericsson. Sekreterare: konsul C. E. W. schnell. [44 35 b] Svenska Motorcykel Klubben. Centralstyrelsens' arbetsutskott; kapten Nils Brambeck ordf.; notane E. Sundstrom, gen.-sekr.; kamrer C. II. Bergqvist; grossh. A. Wesslau; doktor J. Johnson; grosshandl. B. Ringb?rg:>god?ag. E. Cervin. Klubblokal och sekretariat: Fenixpalaiset, kontorstid 9-12, 1-5 e. m., lirrdag 9-2. Sekretariatets postadr.: nfenixpalatset,.. Tlf.: , Norr Sekr. personligen traffas & klubbens exp. 2-4 e. m. Telegrafadr.: Motorcykel. [ Stockholms allm. velocipedklubb. (Bildad den 14 mars 1894.) Ordf.: Silfversparre, Carl; v. ordf.: von Segebaden, G.; sekret.: Krzpelien, O., Holländareg. 12; v. sekr.: Kramer, F.; skattmast.:.frfeit, A., materialförvalt.; Schwieler, Knut H. (Nytt val i Febr.) [ ~ ~ ~ ~~lfkl~bb. ~ k ~ ~ d, ~ ~ l ~ ~ H K, H, ~ ~ ordf,: F~~~~~ ~ ~ ~ f ~ ~,&ästare E. Sager; sekret.: Gunnar Akerblotn. ~d~~~ sekreteraren G~~~~~ rfkerblom, skeppareg. 37, sthlm, I44 40 al Skoekholms gymnastikförening. ofning&- lokaler gymnastiksalarna vid h. a. läroverken B st er malm och Norrmalm, Karlavagen 79, resp. _R_ostagg. 1. Ordf.: Lofgren, G., dir.; v. ordf.: Grubb, STORSTA LIFF~RSAKRINOSBOLAO

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA

Längdfestivalen del 1 PRELIMINÄR STARTLISTA tid D 0-6 Intervallstart fri stil 450m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 FEIL Agnes 18:31:00 6 BERGQVIST Tilde 18:31:15 7 ÅBERG Selma 18:31:30 8 WIKANDER Julia 18:31:45 9 NORDIN Astrid 18:32:00

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Gotlands Idrottsförbunds styrelser

Gotlands Idrottsförbunds styrelser Gotlands Idrottsförbunds styrelser 1/3 1937 28/2 1938 Ordförande: Ivar Sellergren, Visby Övriga ledamöter: O. H. Jacobsson, Visby, vice ordf. Bernh. Gellbom, Visborgs-sl., sekr. Allan Sandström, Visby,

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT 2016-03-19 Lappmarksloppet H 0-8 Intervallstart fri stil 1,0 km 8 FORSGREN Valdemar 3 GUNDALE Stellan 7 HOLMLUND Birk 4 JONSSON Herman 14 MALM Vilmer 12 NORDIN Manfred 11 NORDIN Ossian 10 SJÖSTRÖM Hjalmar

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Tabell 1 Jean Påvelsson. Död 1801 i Grönahög (P) [disbyt ]. Gift med Kjerstin Svensdotter. Petter Jeansson Stomberg. Född 1770 i Grönahög (P) Död 1852 i

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

RESULTATLISTA NORRSKENSSPELEN

RESULTATLISTA NORRSKENSSPELEN RESULTATLISTA NORRSKENSSPELEN 2010-03-28 RESULTAT: D9 1 5 Sofia Westerlund Hemmingsmarks IF 2 8 Alma Nelson Bodens SK 3 3 Rebecca Franzén Sävast Ski Team IF 4 7 Lilly Johansson 5 1 Emilia Westerlund Byske

Läs mer

Segrare 2017 Carl Eklund

Segrare 2017 Carl Eklund Stegfinal Match om 3:e plats Jonatan Liew Carl Eklund 182 214 Finalmatch Carl Eklund Markus Lenefjäll 254 202 Segrare 2017 Carl Eklund Stort Grattis!!! 1 2 3 4 Resultatlista Hajen Cup 2017, klass 1 P Namn

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2005-05-09 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 9 maj 2005 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö.

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö. Gatuadress Inventering 1979 Arkitekt Byggår Husets namn, känd person, verksamhet e d Hörnv 3 Per Tjäder 1944 Hörnv 5 okänd 1938 Hörnv 6 värdefull G H Sandberg 1907 Medborgarskolan 1968-2003 Hörnv 8 S B

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Laxspelen OFFICIELLA RESULTAT

Laxspelen OFFICIELLA RESULTAT 2017-03-04 Laxspelen H 13-14 Sprint fri stil 0.6 km 1 6 LÖFGREN Emil 1:50.10 0.00 2 20 JUNES Jens 1:52.08 1.98 3 8 ANDERSSON LIND Isak 1:53.22 3.12 4 14 BJÖRCK Hampus 1:53.68 3.58 5 13 LUNDHOLM Isak 1:56.34

Läs mer

Sala Open

Sala Open Sala Open 2015-02-14-15 Resultat L 9 Prispeng 1 Evelina Neuman Fagersta skf (VM) 50 50 50 50 50 49 50 50 399;35 200 2 Markus Svensson Bogsta Skg (SÖ) 50 50 49 50 49 50 48 48 394;29 175 3 Ingrid Björklund

Läs mer

Nr. lapp Bricka Rank Namn Klubb Start

Nr. lapp Bricka Rank Namn Klubb Start --------------------------------------------------------------- Kvillebyns SK Klassiska 2010 fr 2010-04-16 19:04 Startlista -------------OE2003 Sverige Stephan Krämer 2008-------------- Nr. lapp Bricka

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag 69-Lillkyrka Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/Överlåtelse Makulering Anmärkning Försäkringstagare Aspetorpet 69-1 241 35 1891

Läs mer