För några år sedan var jag delaktig i den statliga utredning som så småningom ledde till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För några år sedan var jag delaktig i den statliga utredning som så småningom ledde till"

Transkript

1 1

2 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-7. Rapport från Ny laguppställning Tema: Ombyggnad pågår 19. Juridikhörnan Forum myndighet 22. En inkassohandläggares bekännelse 23. Utbildning 24. Notiser 25. Bland lagar och regler - vad nytt! 26. Anslagstavlan 27. Styrelse/Övriga Rock the boat För några år sedan var jag delaktig i den statliga utredning som så småningom ledde till ändringarna i Skuldsaneringslagen. Det var ett av mitt livs mest givande uppdrag. Jag har tillhört dem som fnyst åt ännu en statlig utredning och undrat vad nyttan med det skulle vara. Men nu blev plötsligt de där samhällskunskapslektionerna man genomled för länge sedan en realitet. Den byråkratiska termen Lagstiftningsprocess fick ett innehåll. Jag, som är en tämligen otålig person, fick nu förståelse för långsamheten i proceduren och idén med att samla representanter för dem som beslutet berör, kartlägga konsekvenser och fånga upp synpunkter och invändningar, innan beslutet fattas. På köpet fick jag nya kontakter, en inblick i departementsvärlden och insikt i de problem och frågeställningar våra motparter brottas med. Men den största av mina aha-upplevelser var ändå hur priviligierade vi är som lever i en demokrati. Där det är möjligt att som enskild medborgare vara med och påverka det som händer i samhället. Och hur viktigt det är att inte slarva bort den möjligheten. I dagens hysteriska mediaklimat blir det allt viktigare att just göra sig hörd och vara med, i annat fall kantrar lätt debatten åt ett håll, som i frågan om de överskuldsatta, och ett antagande eller en åsikt helt plötsligt blir en sanning. Jag är stolt över att Svensk Inkasso under sitt första år sett till att ta plats och ta initiativ: att vara där och att göra sig hörd och vara en självklar part i det som rör vår sektor. Det är ingen som sitter still i båten här hos oss. Det kan ni vara säkra på. Elisabet Hammar Redaktör Säkra Betalningar hälsar en ny biträdande redaktör: Maria Nyrén Ivarsson välkommen. Niklas, min klippa, tack för din insats under vårt första år. Utan dig hade tidningen inte varit där den är idag. September 2008 Elisabet Hammar, Redaktör Maria Nyrén Ivarsson, Biträdande redaktör Elisabet Hammar, Sergel Kredittjänster AB Redaktör, Säkra Betalningar Telefon: E-post: Maria Nyrén Ivarsson Biträdande Redaktör och annonsansvarig, Säkra Betalningar Telefon: E-post: Ansvarig utgivare Claes Månsson, ordförande Svensk Inkasso 2 ISSN X

3 Ledaren Intensiv höst väntar Svensk Inkasso Hösten har inträffat och ett halvårs intensivt arbete ligger framför oss. I den allmänna politiska debatten finns ett antal frågor som är av stort intresse för branschen, främst överskuldsättning och skuldnedskrivning samt registrering av uppgifter i kreditupplysningsregister. Båda dessa frågor hänger naturligtvis ihop och de kan också betraktas ur olika synvinklar. Det är t ex mycket populärt att sätta just ungdomars skuldsättningsmönster i fokus, liksom det är populärt att särskilt beakta vissa sorters krediter och deras marknadsföring. Svensk Inkasso deltar i debatten, följer lagstiftningsfrågorna och tillvaratar de intressen som är viktiga för branschen. Insolvensutredningen presenterar sitt delbetänkande i september 2008 och såvitt känt kommer förslag till lagändringar att presenteras. Enligt vad föreningen erfarit lämnas inget förslag om införande av absolut fordringspreskription, men väl förslag om förenklade regler för skuldsanering. Skuldsanering skall gälla även den som bedriver näring, kraven på att skulder skall ha en viss ålder tas bort, kraven på gäldenärens insolvens ändras något och avbetalningsplanerna föreslås blir kortare. Svensk Inkasso har genom sin expert i utredningen avlämnat ett särskilt yttrande som framhåller vikten av att de lättnader som föreslås inte skall leda till alltför lättillgänglig skuldavskrivning. De förslag till förändringar i kreditupplysningslagen som presenterats av regeringen har utsatts för hård kritik från många håll. Inte enbart företagen i näringslivet har riktat invändningar mot lagstiftningsförslagen och den teknik som används, utan också tunga företrädare för det allmänna såsom Justitiekanslern, Kronofogdemyndigheten, och Konsumentombudsmannen har i större eller mindre utsträckning kritiserat de framlagda förslagen. Svensk Inkasso har i remissomgången framfört att förslaget att låta kreditupplysningar som tillhandahålls enligt reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, skall omfattas av förpliktelser i kreditupplysningslagen (upplysningskopia och legitimt skäl) är oförenligt med svensk grundlag. Det är svårt att tro att denna förändring kan vinna stöd i riksdagen. Den andra frågan gäller hinder mot registrering av småskulder och snabbare gallring av betalda skulder. Också i denna fråga har Svensk Inkasso framfört omfattande kritik. Kreditgivningen skulle få ett kraftigt försämrat beslutsunderlag liksom kostnaderna för kredittagarna skulle öka. Det finns också risk för att vissa grupper i samhället helt eller delvis skulle utestängas från vissa kreditmöjligheter. Svensk Inkasso skall ligga i framkant av debatten och med tydlig information och tydliga ställningstaganden upplysa samhällets beslutsfattare om hur inkasso fungerar, vilka förutsättningar som är de bästa för både samhället och branschens företag. Dessa viktiga frågor följs upp och debatteras på Svensk Inkassos stora medlemsmöte den 16 oktober på Skepparholmen Konferens i Saltsjö - Boo utanför Stockholm. Föreningen ser fram emot ett välbesökt medlemsmöte med flera förstklassiga talare. Insolvensutredningens utredningsman, riksdagsmannen Jan Ertsborn, kommer och presenterar sitt rykande färska delbetänkande. KO, Gunnar Larsson, kommer och berättar om sin och konsumentverkets syn på kreditgivning och indrivning gällande konsumtionsskulder. Svenskt Näringslivs chefsekonom, Stefan Fölster, kommer och berättar om läget för svensk ekonomi och dess position i världsekonomin. Betydande ämnen, aktuella ämnen och välmeriterade talare vem vill missa det? Föreningens styrelse har fattat principbeslut om att Svensk Inkasso skall ligga i framkant av debatten och med tydlig information och tydliga ställningstaganden upplysa samhällets beslutsfattare om hur inkasso fungerar, vilka förutsättningar som är de bästa för både samhället och branschens företag. Svensk Inkasso har för avsikt att successivt bjuda in alla för branschen väsentliga makthavare, företrädare för riksdag, regering och myndigheter, liksom näringsliv och media. Alla intressegrupper i samhället skall bättre och mer insiktsfullt få information om och förståelse för hur branschen arbetar och fullgör sin viktiga samhällsfunktion. Claes Månsson, Ordförande Svensk Inkasso, september2008 FÖR HÖGRE INTENSITET Svensk DelgivningsService AB -RIKSTÄCKANDE DELGIVNINGSORGANISATION- Telefon:

4 Kalendarium Tisdag Tisdag mars mars Torsdag mars mars Torsdag 1 maj 1 maj Inkassonämden sammanträder. Riksdagen behandlar propositionen om om Rättelse Rättelse av uppgifter av uppgifter i Kronofogdendens verksamhet m m. m m. i Riksdagen behandlar propositionen om om Rättelse Rättelse av uppgifter av uppgifter i Kronofogdens i verksamhet m m m Riksdagen behandlar under under maj maj propositioner om om Europeiskt Betalningsföreläggande, Europeiskt småmålsförfarande och och propositionen om om En starkare En starkare rande företagsinteckning. Torsdag maj maj Fredag maj maj Onsdag juni juni Årsmöte Årsmöte Svensk Svensk Inkasso. Inkasso. Möte Möte med med Konsumentverket och och andra andra Kronofogdemyndigheten Insynsråd Insynsråd myndigheter, KO deltar. KO deltar. sammanträder. Måndag augusti Måndag 1 september Onsdag september Remissvar avseende avseende departemnetspromemorian om om ett starkare ett starkare skydd skydd för den för den enskildes enskildes integritet integritet vid vid kreditupplysning. Se sid Se 6sid 6 Riksdagen behandlar under under september proposition om Elektroniskt om företagsinteckningsbrev. Ny lantmäterimyndighet Ny bildas. bildas. Se sid Se 19 sid 19 Remissvar avseende avseende Folkbokföringens betänkande om om Personnummer och och samordningsnummer. Se sid Se 7sid 7 Fredag september Onsdag september Torsdag september Juristkommittén, Svensk Svensk Inkasso Inkasso sammanträder. sam- Delbetänkande från från utredningen om om ett samordnat ett insolvensförfarande väntas väntas vara vara klart. klart. Se sid Se 7sid 7 FENCA FENCA World World Congress Congress i Nice. i Nice. Torsdag oktober Torsdag 6 november Tisdag Tisdag november Svensk Svensk Inkasso Inkasso håller håller medlemsmöte. Svensk Svensk Inkasso Inkasso arrangerar Utbildningsdag. Tema Tema Kreditinformation och och Utbild- PUL. PUL. Se sid Se 26 sid 26 Svensk Svensk Inkasso Inkasso arrangerar Utbilningsdag. Tema Tema Kommunikation. Se sid Se 26 sid 26 dag. Svensk Svensk Inkasso Inkasso träffar träffar KonsumentOmbudsmannen. Tisdag Tisdag november Onsdag 5 december Fredag maj maj Styrelsemöte Svensk Svensk Inkasso. Inkasso. Juristkommittén, Svensk Svensk Inkasso Inkasso Slutbetänkande från från utredningen om om sammanträder. ett samordnat ett insolvensförfarande väntas väntas vara vara klart. klart. 4

5 SMART SOFTWARE FOR HARD CASH MARKNADENS SMARTASTE SYSTEMLÖSNINGAR APTIC RATIONALISERAR AFFÄRSPROCESSER Med våra smarta affärssystem har du full koll på fordringshantering och kassaflöde, hela vägen från faktura till betalt. Fakturaadministration, reskontraservice, factoring och inkasso Modulbaserade lösningar som växer med företag och behov Hög automatiseringsgrad ger effektivitet och maximal lönsamhet APTIC 5

6 RAPPORT FRÅN Svensk Inkassos remissvar angående förändringar i Kreditupplysningslagen Svensk Inkasso har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian Ett starkare skydd för den enskildas integritet vid kreditupplysningar, DS 2008:34. Svensk Inkasso är mycket kritisk till de förändringar som föreslås i promemorian och avstyrker samtliga av desamma. Föreningen hemställer också att om föreslagna förändringar genomförs, övergångsbestämmelser införs så att branschen ges tid till att genomföra de ingripande systemförändringar och anpassningar som föreslagna förändringar kräver. Nedan följer en sammanfattning av Svensk Inkassos remissvar. Hela remissvaret finns att tillgå på Svensk Inkassos hemsida, Lagändringar för kreditupplysning med stöd av yttrandefrihetsgrundlagen, YGL I promemorian föreslås ändringar i kreditupplysningslagen, KuL, som innebär att de krav som ställs på den som bedriver kreditupplysningsverksamhet vad gäller krav på legitimt behov, kreditupplysningskopia och skyldighet att vidta rättelse även ska gälla den som med stöd av 1 kap 9 YGL (s.k. databasregeln) bedriver verksamhet. Svensk Inkasso konstaterar först att frågan i och för sig ligger utanför föreningens huvudsakliga intresseområde men anför ändå sin bedömning att de föreslagna ändringarna är alltför bristfälligt underbyggda, både vad gäller lagändringens förhållande till grundlagen och de effekter som desamma kan få för produkterna på kreditupplysningsmarknaden. Svensk Inkasso avstyrker därför promemorians förslag. Införande av beloppsgränser i KuL för registrering av skulder I promemorian förslås också att skulder om högts kronor inte längre ska få registreras i kreditupplysningsregister. Det föreslås vidare att om skulden uppgår till högts kronor måste en sådan uppgift om betalningsförsummelse gallras inom ett år. Samma gallringsskyldighet skulle även gälla för en uppgift om att en kreditupplysning tillhandahållits en fysisk person. Svensk Inkasso avstyrker även här de föreslagna förändringarna med motiveringen att desamma inte leder till integritetsförbättringar i någon större utsträckning. Föreningen konstaterar att bortfallet av vissa betalningsanmärkningar visserligen innebär en integritetsskyddsförbättring sssssssssssssss för de registrerade. Men någon förbättrat skydd ur integritetssynpunkt i mer reella termer kommer förslagna förändringar inte leda till. Dessutom ger både de föreslagna beloppsbegränsningarna upphov till effekter som inte gynnar branschen, såsom försämrade möjligheter att bedriva inkassoverksamhet på ett effektivt sätt, minskad/fördyrat kreditutbud och/eller överskuldsättning. Föreningen föreslår istället en alternativ lösning nämligen att den första skulden av mindre omfattning som en fysisk person drabbas av registreras i kreditupplysningsregistren, men beläggs med sekretess. Denna sekretess upphävs emellertid om gäldenären drar på sig ytterligare en betalningsanmärkning, men där beloppets storlek inte har någon betydelse. Kreditupplysningskopia för kapitaltäckningsändamål I promemorian klargör man även att det föreligger ett legitimt behov för ett kreditinstitut som nyttjar kreditupplysningsuppgifter i samband med beräkningar av kapitalkrav med hjälp av internmetoden. Något förslag om ändring i KuL avseende skyldighet att lämna kopia till den omfrågade anförs emellertid inte. Svensk Inkasso anför att man delar uppfattningen om att det finns ett legitimt behov av kreditupplysningsuppgifter när det gäller kapitalberäkning och kapitaltäckningsändamål, men att de rättspolitiska grunderna i dessa sammanhang är svaga samt att det finns effektivare sätt att tillgodose informationsbehovet till den omfrågade. Svensk Inkasso avstyrker därför promemorians uppfattning om att en kreditupplysningskopia även skall lämnas i dessa fall och föreslår en ändring av 11 3 st KuL avseende omfrågandekopia samt att man samtidigt inför en informationsplikt för kreditinstituten i samband med att kundförhållandet inleds. Maria Nyrén Ivarsson Förslag om ändringar i Kreditupplysningslagen Justitiedepartementet föreslår i sin promemoria DS 2008:34 flera åtgärder för att stärka den enskildes integritet vid kreditupplysning: Kreditupplysning som idag ges via nya medier som SMS-tjänster eller via webben kan med stöd av den s k databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen undantas från kraven om legitimt behov och omfrågandekopia. I promemorian föreslås att samma regler ska gälla för sådan upplysning som för annan kreditupplysningsverksamhet. Departementet föreslår också att betalningsanmärkningar avseende mindre belopp (2500 kr) inte ska visas i upplysningen, att anmärkningar under 4000 kr samt omfrågandeuppgifter ska gallras ur registren inom ett år. Hela promemorian kan hämtas via regeringens hemsida regeringen.se/publikationer. Sök på DS 2008:34). Källa : pressmeddelande Regeringskansliet 12 maj

7 NYTT OM INSOLVENS- UTREDNINGEN I direktiven för Insolvensutredningen (JU 2007:05) skulle utredningen redovisa sitt förslag den 15 september I juni 2008 ändrade Justitiedepartementet i ett tilläggsdirektiv datum för slutbetänkandet till 15 maj 2008 och datum för ett delbetänkande med fokus på skuldnedsättning till den 15 september Tyvärr presenteras inte delbetänkandet förrän den 24 september, vilket är alldeles för sent för pressläggningen till just detta nummer. Ni kan vara säkra på att Säkra Betalningar kommer att bevaka utredningens betänkande och noggrant gå igenom de förslag och synpunktersom framförts. Mycket mer information kommer i nästa nummer, vilket kommer landa i era postfack i början av december. Missa inte det! Redaktionen RAPPORT FRÅN Svensk Inkasso tillstyrker ny konstruktion för personnummer och samordningsnummer Svensk Inkasso har yttrat sig över ett delbetänkande från Folkbokföringsutredningen. Med anledning av att möjliga sifferkombinationer för person- och samordningsnummer börjar ta slut har Folkbokföringsutredningen föreslagit en ny konstruktion för att komma till rätta med förestående brist. Utgångspunkten har varit att den nya konstruktionen måste klara både ett ökat antal födelsetal och en omfattande invandring. Förslaget innebär att födelseår och månad fortfarande ska ingå medan den femte och sjätte siffran (som idag anger vilken dag som personen är född) ska ersättas med ett tvåsiffrigt tal mellan 01 till 31. Det är Skatteverket som avgör vilken tvåsiffrigt tal som en person tilldelas. De nya reglerna gäller inte de personer som redan har ett personnummer. Registrering av uppgifter om födelsetid ska hanteras av Skatteverket och SPAR. Den nya konstruktionen föreslås införas den 1 januari Utredningen föreslår även vissa förändringar vad gäller samordningsnummer. Svensk Inkasso har i sitt remissvar inget att erinra mot föreslagen ordning. Föreningen påpekar dock att det vore önskvärt att även i fortsättningsvis tilldela personnummer enligt dagens personnummersystem där det är möjligt med hänsyn taget till invandring och ändring av personnummer. Svensk Inkassos remissvar finns i sin helhet på föreningens hemsida under rubriken Remisser. Sammanfattat av Maria Nyrén Ivarsson Nya Riktlinjer hos Kronofogden Skuldsanering Kronofogden har fastställt nedanstående två ställningstaganden med riktlinjer avseende bedömning av skuldsaneringsärenden. Ställningstagande 12/08 Färsk skuldsättning i skuldsaneringsärende 22 april 2008 Kronofogden har fastställt följande riktlinjer vid bedömning av skuldernas ålder enligt skälighetskriteriet 4 Skuldsaneringslagen Utdrag ur Kronofogdens PM 12/08/2008: Sammanfattning Att merparten av gäldenärens totalskuldbörda är äldre än tre till fyra år talar för att bevilja skuldsanering. Med merparten avses mer än hälften av skuldbördan. Omständigheterna kring hur och varför en skuld har uppkommit har betydelse vid den totalbedömning som ska göras i varje enskilt fall och kan ursäkta färsk skuldsättning, dvs. skulder yngre än tre till fyra år, även när den utgör merparten av skuldbördan. Gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering bör tillmätas stor betydelse vid totalbedömningen. Om Kronofogdemyndigheten bedömer att skuldsanering ska inledas, trots att skuldsättningen inte har upphört, ska stödåtgärder sättas in för att informera gäldenären om vad fortsatt skuldsättning kan få för konsekvenser för gäldenärens skuldsanering. Sådana stödåtgärder kan ske inom ramen för den rehabiliterande dialogen, vid sammanträde eller att Kronofogdemyndigheten etablerar kontakt med budget- och skuldrådgivare. Hela ställningstagandet kan hämtas via Sök på 12/08 Skusan. Ställningstagande 14/08 Bedömning av kvalificerad insolvens 22 maj 2008 Kronofogden har fastställt följande riktlinjer vid bedömning av kvalificerad insolvens, 4 Skuldsaneringslagen Utdrag ur Kronofogdens PM 14/08/2008: Sammanfattning Vid den långsiktiga bedömningen av gäldenärens betalningsförmåga ska Kronofogdemyndigheten utgå från rådande förhållanden vid tidpunkten för bedömningen. Från denna utgångspunkt har myndigheten sedan att göra realistiska antaganden om inkomstutvecklingen i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas till allt som kan påverka gäldenärens nuvarande och framtida ekonomi, t.ex. ålder, utbildning, hälsotillstånd, tidigare inkomstutveckling, försörjningsbörda och konjunkturbetingad arbetslöshet. Beträffande rekvisitet överskådlig tid anser Kronofogdemyndigheten att en betalningsoförmåga som består mellan fem till tio år är tillräckligt för att uppfylla lagens kvalificerade insolvenskrav. Hela ställningstagandet kan hämtas via Kronofogdens hemsida Sök på 14/08 Skusan. 7

8 Ny laguppställning I maj 2008 valde stämman ordförande och styrelsen för Svensk Inkasso. Vi passar på att presentera några fler personer med engagemang i föreningen och som brinner för vår bransch. Vi bad dem reflektera över året som kommer, vad de är särskilt nöjda med från året som gått, och inte minst vad inkassobranschen inte behöver just nu. Claes Månsson, Advokatfirman Åberg & Co AB Jag arbetar som advokat och delägare i Advokatfirman Åberg & Co AB, Stockholm. Jag är utbildad vid Uppsala Universitet där jag avlade Juris kandidatexamen Under åren tjänstgjorde jag som notarie vid länsrätten i Västerbottens län, Umeå. Under åren arbetade jag vid Kronofogdemyndigheten i Stockholm, bl.a som enhetschef med ansvar för indrivningen i Stockholms city. År 1989 började jag med affärsjuridisk verksamhet vid advokatfirma i Stockholm där jag arbetade som biträdande jurist och sedermera advokat,( bl a med uppdrag för dåvarande Svenska Inkassoföreningen). Sedan 1996 är jag verksam som advokat i Advokatfirman Åberg & Co med arbetsuppgifter som innefattar civil- och förvaltningsrätt med affärsjuridisk (kontraktsrättslig) inriktning, inom främst kreditmarknad/finans/inkasso, (tidigare bl a med uppdrag åt dåvarande Sveriges Inkassoorganisation), IT-rätt/personuppgiftslagstiftning, marknadsrätt, läkemedelslagstiftning. Arbetsuppgifterna innefattar även undervisning inom dessa rättsområden. Jag har under flera år medverkat i lagstiftningsarbete och deltagit som expert och utredningsman i statliga utredningar, (t ex expert i Leasingutredningen, Kreditupplysningsutredningen, Personuppgiftslagsutredningen). Det jag är mest nöjd med från vårt första år är att den nya föreningen Svensk Inkasso snabbt kom på fötter men en enig bransch, intresserade medlemsföretag och en mycket god verksamhet. Föreningen är tydlig, redan väl känd och har fått stort genomslag hos riksdag, regering och myndigheter, i media och i den allmänna debatten. Erika Rönnquist Hoh, Aktiv Kapital AB Jag är sedan mars 2007 VD för Sverigebolagen inom Aktiv Kapital gruppen och landschef för Aktiv Kapital i Sverige. Tidigare arbetade jag under 10 år i olika ledande positioner inom Profficekoncernen bl a som regionchef, chef för all operativ verksamhet och försäljning, affärsområdeschef mm. Jag har också arbetat inom nuvarande Tieto Entor i mer än 7 år och innan dess SEB. Min akademiska bakgrund är civilekonom från Uppsala Universitet (-88) och Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm (-07). Jag kommer i första hand engagera mig inom grupperna som arbetar med föreningens kontakter och samverkan med Finansinspektionen och Bankföreningen. Vi behöver fokusera på debatten om överskuldsättning och evighetsgäldenärer, vilken bara har börjat. När Insolvensutredningens delbetänkande med förslag i dessa delar presenteras den 24 september, kommer den verkliga debatten att ta fart Svensk Inkasso skall vara aktiv och pålitlig! Svensk Inkasso skall arbeta mer pro-aktivt och efter egna initiativ träffa olika intressegrupper i samhället och bättre och mer ingående beskriva hur branschen arbetar och bygga förståelse för medlemsföretagens viktiga arbete. Branschen behöver aldrig, vare sig nu eller senare, uppmärksamhet från den tråkiga utgångspunkten att vara bad guy. Allt skall fokusera på det goda, uppskattade, effektiva och samhällsnyttiga arbete som utförs av branschens företag. Branschens företag skall arbeta med god etik som ledstjärna och eventuella övertramp skall rättas till. Den viktigaste frågan för Inkassobranschen är att fortsätta på den av Svensk Inkasso inslagna banan att vara en trovärdig och seriös remissinstans för lagstiftare och betänkanden. Vi behöver också öka kommunikation med media för att uppmärksamma allt det seriösa arbete som görs inom bolagen för att stödja kunder/gäldenärer att komma till rätta med sina förfallna fordringar och betalningsproblem. Förmodligen går vi i ett konjunkturskifte som kommer att förändra betalningsförmågan bland konsumenter i Sverige, vilket innebär att vi som bransch kommer att ställas inför nya svåra utmaningar. Susanne Bruce, Lindorff Sverige Sedan januari 2008 arbetar jag som chef för Operations inom Lindorff Sverige AB. Dessförinnan arbetade jag i cirka 20 år för Intrum Justitia AB, med erfarenhet av inkassoverksamhet i olika ledande positioner, bland annat som Operations Director och Vice VD för Intrums svenska verksamhet. Innan och mellan dess har jag arbetat på Finans Scandic och Extra Film AB. Jag har ju gjort come-back i styrelsen och vill gärna fokusera ett fortsatt engagemang i frågor som berör borgenärsrollen mot myndigheterna och att generellt höja statusen för vår bransch och vårt yrke. Särskilt angeläget tycker jag att frågan om absolut preskription är, där det är viktigt att Svensk Inkasso fortsätter driva dialogen med myndigheter och beslutsfattare. Dessutom skulle jag vilja lyfta fram Kronofogdens nya självpåtagana roll som opinionsbildare och aktiva agerande för gäldenärssidan med propagerande för långtgående åtgärder som går ut på att skriva av gäldenärernas fordringar istället för att arbeta i ett preventivt syfte. Det finns en dubbelmoral i det agerandet som jag har svårt att förstå och som inte leder till minskad skuldsättning. Jag är mest nöjd med att föreningen lyckats i sammanslagningen av de två tidigare föreningarna och nu har en stark förening som representerar hela branschen och enat kan driva frågor som är viktiga för vår sektor. Särskilt nöjd är jag med de mötesforum och dialoger som föreningen har etablerat med bland annat Kronofogdemyndigheten. Sedan tycker jag också att vår tidning har blivit riktigt bra. Det branschen inte behöver just nu är högkonjuktur (skratt) skämt åsido... Det vi inte behöver just nu är försämringar i lagstiftningen där jag tycker att dom nordiska länderna ligger långt framme om vi jämför med övriga Europa. En insorcingtrend klarar vi oss utan också men det tror jag är tämligen riskfritt, snarare lutar det åt andra hållet att allt fler företag förstår att dom behöver hjälp med detta. 8

9 Ny laguppställning Charlotte Strandberg, Inkasso AB Marginalen Jag är jur. kand och vice VD i inkasso AB Marginalen och Finans AB Marginalen, med operativt ansvar för verksamheterna. Har arbetat med inkasso och inkassofrågor i över 25 år. Är dessutom ledamot i Kronofogdemyndighetens Insynsråd och ledamot av Inkassonämnden. Jag har också blivit förordnad som expert i utredningen om ett samordnat insolvensförfarande. Året har inneburit mycket arbete med att upprätta de vitala funktioner som gör att föreningen blir handlingskraftig. Jag är nöjd med att vi idag har väl fungerande system för Juristkommittén, Säkra betalningar, utbildningsverksamhet samt kanslifunktion mm. Denna bas har medgivit att vi kunnat delta i lagstiftningsarbete genom remissvar, delta i debatten kring våra branschfrågor samt öka kompetensen hos våra medarbetare till gagn för hela branschen. Vidare har vi aktivt deltagit och tagit ansvar för, barns skuldsättning, momsfrågor som berör oss och våra kunders verksamhet. Vi har också deltagit aktivt i debatten kring överskuldssättningsfrågor genom kontakter direkt eller indirekt med olika myndigheter och via media. Jag fokuserar på långsiktigt strategiarbete för att metodiskt och långsiktigt etablera Svensk Inkasso som en väsentlig aktör i svenskt näringsliv med samhällsansvar. Inkassobranschen behöver inte ånyo felaktigt i media omtalas som vinnare i lågkonjunkturen och profitörer på andras olycka. Mats Bergström, Kredit-Inkasso AB Jag har varit VD för Kredit-Inkasso AB sedan Kredit-Inkasso är idag det enda bankägda (Svenska Handelsbanken) inkassobolaget. Efter studier i Uppsala började jag under tidigt 70-tal på finansbolag. Först Factoring Service som blev PKfinans och sedan 1980 gick jag över till Banco Finans. Perioden arbetade jag med avvecklingen av Vergenta Finans. Under finanskrisen kryssade jag runt i Sverige för Stadshypoteks räkning för att ta hand om alla de obestånd kring fastigheter och bostadsrättsföreningar som uppkom. Efter det att Handelsbankens köpt Stadshypotek blev jag VD för Kredit-Inkasso. Jag är mycket tillfreds att samarbetet mellan medlemmarna i de tidigare två organisationerna går så bra och känns rätt. Det går ingen skiljelinje i styrelsearbetet. I skrivande stund (före kommande styrelsemöte 2/9) så har jag bl a varit engagerad i utbildning och barns skulder. Vi är nu efter årsmötet i viss mån med ny besättning i styrelsen, nya frågeställningar och därmed ny arbetsfördelning. Viktigt är att vi alla vill göra aktiva insatser, ibland akut och ibland långsiktigt, för Svensk Inkasso. När vi nu trovärdigt, aktivt deltager i utredningar, debatter och har uppsökande verksamhet så önskar vi inte en skandalhändelse relaterad till inkassobolag. Detta skulle skapa en onödig uppförsbacke som kan urholka förtroendet och därmed trovärdigheten för det vi idag står för. Så här långt tycker jag nämnligen att vi har en lyhördhet för våra ståndpunkter. Anders Svensson, Alektum Inkasso AB Jag är inkassochef hos Alektum och ansvarar för driften av den europeiska inkassoverksamheten på huvudkontoret i Göteborg. Jag har en gedigen inkassoerfarenhet i bagaget och har verkat inom branschen sedan 1987, företrädesvis med juridiska frågor. Dessförinnan har jag arbetat inom domstolsväsendet, både i tingsrätt och vid Domstolsverket. Jag var dessutom verksam under lång tid i en av de sammanslagna inkassoföreningarna, i frågor som rörde obeståndsjuridik och myndighetskontakter. Jag vill fokusera på Kronofogdens agerande i media, där man agerar opinionsbildare och tar tydlig ställning för gäldenären med förslag om skuldnedsättningar och andra omfattande lagändringar som begränsar borgenärernas rätt, vilket knappast ligger i Kronofogdens roll som opartisk myndighet. Svensk Inkassos deltagande och agerande i samrådsgruppen för barns skulder, med berörda myndigheter som Konsumentverket, Datainspektionen och Kronofogden är något av det jag tycker vi gjort bra det första året. Det har resulterat i en samsyn mellan branschen och myndigheterna i frågorna kring hur skulder mot omyndiga ska hanteras samt att förslag till tydligare lagstiftning, vilket nu förbereds och behandlas av regeringen. Vi behöver verkligen inte okunniga politiker och andra beslutfattare som agerar och uttalar sig i frågor där det är helt uppenbart att de varken har någon som helst koll på vare sig fakta eller har satt sig in i hur saker och ting verkligen fungerar. Gordon Odenbarck, Gothia Financial Group AB Jag är vice VD och Inkassochef hos Gothia Financial Group AB, där jag jobbat i drygt åtta år och ansvarar för all inkasso i Sverige, Finland och Danmark. Dessförinnan har jag gått på juristlinjen i Lund, arbetat på tingsrätten i Varberg och under en period arbetat med datorer och nätverksteknik. Det jag tycker är bland det viktigaste som skett under min tid som styrelseledamot först i SIO och nu i Svensk Inkasso är att föreningen har fått en större slagkraft med tanke på att vi nu endast har en branschorganisation. Vidare har SI lagt sig vinn om att vara med i alla utredningar relevanta för inkassoverksamhet som remissinstans vilket ytterligare ökar branschens och föreningens möjlighet att påverka lagstiftningen som berör oss. Under den kommande mandatperioden vill jag fokusera på kontakter och diskussioner med kronofogdemyndigheten. Detta är väldigt brett då myndigheten har många ansvarsområden. Det förebyggande arbetet med att minimera att nya överskuldsättningar sker är intressant och personligen tror jag att ekonomiska styrmedel är en av vägarna man bör välja. Lagstiftare och myndigheters fixering vid absolut preskription som lösning på överskuldsättningen. Det finns redan ett etablerat, väl fungerande och accepterat system för det problemet, nämligen skuldsaneringslagen. Man borde istället fokusera på att skapa incitament för betalning, så att man förhindrar att situationen går överstyr för den skuldsatte. 9

SÄKRA. En flygande start...

SÄKRA. En flygande start... Nummer 1 Oktober 2007 SÄKRA B E T A L N I N G A R En flygande start......för den nya föreningen. Representerad i insolvensutredningen, i dialog med Kronofogden, Konsumentverket och Datainspektionen. Fem

Läs mer

Orostider Jag kommer ihåg sist det begav sig. Nittiotalets finanskris började med ett kraschat finansbolag.

Orostider Jag kommer ihåg sist det begav sig. Nittiotalets finanskris började med ett kraschat finansbolag. SÄKRA BETALNINGAR 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-8. Rapport från... 9-11. Insolvensutredningen 12-18. Tema: Europeisk InkassoUtopia 19. Juridikhörnan 20-21. Forum Myndighet

Läs mer

/VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM

/VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM /VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM * LÚMWBUUOFU QÌ EFCBUUFO PN 4.4 MÌOFO EVHHBS MBSNSBQQPSUFSOB UÊUU PN VOHEPNFOT CSJTUBOEF LVOTLBQFS J QSJWBUFLPOPNJ PDI SÚTUFSOB IÚKT GÚS BUU JOGÚSB ÊNOFU QSJWBUFLPOPNJ QÌ

Läs mer

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern.

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern. 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Det händer i vår! 5. Läget? 6-7. Nya regler KUL 8-9. Rapport från... 10-18. Tema: Uppe på taket 19. Juridikhörnan 20-21. Forum myndighet 22. Svensk Inkasso

Läs mer

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO SÄKRA BETALNINGAR 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-7. Rapport från... 8-9. Läget! 10-18. Tema: Offentlig shoppingrunda 19. Juridikhörnan 20-21. Forum Myndighet 22. Professorns

Läs mer

B E TA L N I N G A R #PWFO J ESBNBU

B E TA L N I N G A R #PWFO J ESBNBU /VNNFS +VOJ SÄKRA B E TA L N I N G A R #PWFO J ESBNBU *OLBTTPCSBOTDIFO ESBT NFE JNBHFQSPCMFN 5SPUT TFSJÚT ÚWFSWBLBE PDI TUSÊOHU MBHSFHMFSBE WFSLTBNIFU TÌ UZDLT JOLBTTPCPMBHFO GÌ m OOB TJH J BUU TUÊOEJHU

Läs mer

Idag är vi totalt beroende av tekniken. Nätet, med all den information och alla tjänster som finns

Idag är vi totalt beroende av tekniken. Nätet, med all den information och alla tjänster som finns 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 5. Läget! 6-7. Förenklad löneutmätning 8-9 Rapport från... 10-19. Tema: Integritetesklyftan 20. Forum Myndighet 21. Fråga Juristen! 22-23.

Läs mer

B E T A L N I N G A R

B E T A L N I N G A R Nummer 1 April 2010 SÄKRA B E T A L N I N G A R Mätbara Metoder I ett par år nu har vi hört om de 400 000 överskuldsatta. De har nämnts i kvällspressen, av krönikörer och debattörer, av tjänstemän på hög

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Inkassobranschens resultat för 2012 RAPPORT FRÅN. Årsmöte 23 april 2013 FORUM MYNDIGHET

NYHETSBREV LEDAREN. Inkassobranschens resultat för 2012 RAPPORT FRÅN. Årsmöte 23 april 2013 FORUM MYNDIGHET NYHETSBREV LEDAREN Inkassobranschens resultat för 2012 Svensk inkassoverksamhet följer tidigare års mönster dock att årets inkasserade belopp ligger i topp. Ungefär 7,8 miljoner nya inkassokrav sänds ut

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS SÄKRA AFFÄRER Medföljer som bilaga i Dagens Industri maj 2009 Räkna i pengar Varför inkassoverksamhet

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus NYHETSBREV LEDAREN Överskuldsättningsdebatten i fokus Som alltid när ledarskap utövas i ett företag, eller för den delen, för en hel bransch, och när branschen analyserar sitt arbete, sin vision och förhåller

Läs mer

,0/46.5*0/4'3044" B E TA L N I N G A R

,0/46.5*0/4'3044 B E TA L N I N G A R Nummer 2 December 2007 SÄKRA B E TA L N I N G A R,0/46.5*0/4'3044" 7ÌS LÚQMVTU TMÌS BMMB SFLPSE %FU USÌOBT FGUFS TWJOEZSB 7VJUUPOWÊTLPS FYLMVTJWB LMPDLPS NPOTUFSUVOHB )VNNFST PDI MZYSFTPS UJMM FYLMVTJWB

Läs mer

Nummer 4 December 2009. Skuggsida

Nummer 4 December 2009. Skuggsida Nummer 4 December 2009 SÄKRA B E T A L N I N G A R Skuggsida Det är dystra tider. Den ekonomiska krisen har blivit global och styrande världen över måste bekämpa lågkonjunkturen med stödåtgärder och pressade

Läs mer

SÄKRA BETALNINGAR. Full fart in i molnet. IT-samhället utvecklas kontinuerligt och vi med det. Internet är självklart som informationskälla,

SÄKRA BETALNINGAR. Full fart in i molnet. IT-samhället utvecklas kontinuerligt och vi med det. Internet är självklart som informationskälla, Nummer 3 December 2010 SÄKRA BETALNINGAR Full fart in i molnet IT-samhället utvecklas kontinuerligt och vi med det. Internet är självklart som informationskälla, kommunikationsväg och tjänsteleverantör.

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen.

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen. EXAMENSARBETE Skuldsanering Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av skuldsaneringen Helena Lindvall Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Handel med förfallna fordringar och inkasso

Handel med förfallna fordringar och inkasso RAPPORT DEN 20 feb 2006 DNR 05-8352-399 2006 : 3 Handel med förfallna fordringar och inkasso INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Krav på bättre klagomålshantering 1 Reglering av delgivningsverksamhet 1 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Omvärldsanalys - april 2014

Omvärldsanalys - april 2014 Omvärldsanalys - april 2014 Inledning För sjätte året i rad presenterar Kronofogden sin omvärldsrapport. Den tas fram en gång per år inför myndighetens strategiska planeringsdagar. Omvärldsrapporten beskriver

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas!

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas! GER DIG SVART PÅ VITT Dec 2012 Effektivare kreditbedömning med UC:s tjänster SIDAN -4 Inspiration och kunskap för Kreditsverige SIDAN -8 Skydda dig mot fakturabedrägerier SIDAN -6 Det är i lågkonjunktur

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

PM 2003:04 Överskuldsättning omfattning, orsaker och förslag till åtgärder

PM 2003:04 Överskuldsättning omfattning, orsaker och förslag till åtgärder Konsumentverket/KO PM 2003:04 Överskuldsättning omfattning, orsaker och förslag till åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING......2 2. Inledning...6 2.1 BAKGRUND OCH UPPDRAG...6 2.2 METOD...6 2.3 DEFINITIONER...7

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Ny skuldsaneringslag

Ny skuldsaneringslag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Susanne Andersen Christine Gauffin Ny skuldsaneringslag - Ett snabbare och enklare förfarande? - Hur borgenärsgynnande är lagen? Företagsekonomi C-uppsats 15

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Verksamhetsberättelse 2005. Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund

Sveriges advokatsamfund. Verksamhetsberättelse 2005. Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund Sveriges advokatsamfund Sveriges advokatsamfund Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Besöks- och leveransadress: Laboratoriegatan 4, 115 27 Stockholm Telefon 08-459 03 00, Telefax 08-660 07 79 E-post

Läs mer

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla D-UPPSATS 2007:067 Barn i skuldfälla Barns rätt till en bra start i livet Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer