För några år sedan var jag delaktig i den statliga utredning som så småningom ledde till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För några år sedan var jag delaktig i den statliga utredning som så småningom ledde till"

Transkript

1 1

2 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-7. Rapport från Ny laguppställning Tema: Ombyggnad pågår 19. Juridikhörnan Forum myndighet 22. En inkassohandläggares bekännelse 23. Utbildning 24. Notiser 25. Bland lagar och regler - vad nytt! 26. Anslagstavlan 27. Styrelse/Övriga Rock the boat För några år sedan var jag delaktig i den statliga utredning som så småningom ledde till ändringarna i Skuldsaneringslagen. Det var ett av mitt livs mest givande uppdrag. Jag har tillhört dem som fnyst åt ännu en statlig utredning och undrat vad nyttan med det skulle vara. Men nu blev plötsligt de där samhällskunskapslektionerna man genomled för länge sedan en realitet. Den byråkratiska termen Lagstiftningsprocess fick ett innehåll. Jag, som är en tämligen otålig person, fick nu förståelse för långsamheten i proceduren och idén med att samla representanter för dem som beslutet berör, kartlägga konsekvenser och fånga upp synpunkter och invändningar, innan beslutet fattas. På köpet fick jag nya kontakter, en inblick i departementsvärlden och insikt i de problem och frågeställningar våra motparter brottas med. Men den största av mina aha-upplevelser var ändå hur priviligierade vi är som lever i en demokrati. Där det är möjligt att som enskild medborgare vara med och påverka det som händer i samhället. Och hur viktigt det är att inte slarva bort den möjligheten. I dagens hysteriska mediaklimat blir det allt viktigare att just göra sig hörd och vara med, i annat fall kantrar lätt debatten åt ett håll, som i frågan om de överskuldsatta, och ett antagande eller en åsikt helt plötsligt blir en sanning. Jag är stolt över att Svensk Inkasso under sitt första år sett till att ta plats och ta initiativ: att vara där och att göra sig hörd och vara en självklar part i det som rör vår sektor. Det är ingen som sitter still i båten här hos oss. Det kan ni vara säkra på. Elisabet Hammar Redaktör Säkra Betalningar hälsar en ny biträdande redaktör: Maria Nyrén Ivarsson välkommen. Niklas, min klippa, tack för din insats under vårt första år. Utan dig hade tidningen inte varit där den är idag. September 2008 Elisabet Hammar, Redaktör Maria Nyrén Ivarsson, Biträdande redaktör Elisabet Hammar, Sergel Kredittjänster AB Redaktör, Säkra Betalningar Telefon: E-post: Maria Nyrén Ivarsson Biträdande Redaktör och annonsansvarig, Säkra Betalningar Telefon: E-post: Ansvarig utgivare Claes Månsson, ordförande Svensk Inkasso 2 ISSN X

3 Ledaren Intensiv höst väntar Svensk Inkasso Hösten har inträffat och ett halvårs intensivt arbete ligger framför oss. I den allmänna politiska debatten finns ett antal frågor som är av stort intresse för branschen, främst överskuldsättning och skuldnedskrivning samt registrering av uppgifter i kreditupplysningsregister. Båda dessa frågor hänger naturligtvis ihop och de kan också betraktas ur olika synvinklar. Det är t ex mycket populärt att sätta just ungdomars skuldsättningsmönster i fokus, liksom det är populärt att särskilt beakta vissa sorters krediter och deras marknadsföring. Svensk Inkasso deltar i debatten, följer lagstiftningsfrågorna och tillvaratar de intressen som är viktiga för branschen. Insolvensutredningen presenterar sitt delbetänkande i september 2008 och såvitt känt kommer förslag till lagändringar att presenteras. Enligt vad föreningen erfarit lämnas inget förslag om införande av absolut fordringspreskription, men väl förslag om förenklade regler för skuldsanering. Skuldsanering skall gälla även den som bedriver näring, kraven på att skulder skall ha en viss ålder tas bort, kraven på gäldenärens insolvens ändras något och avbetalningsplanerna föreslås blir kortare. Svensk Inkasso har genom sin expert i utredningen avlämnat ett särskilt yttrande som framhåller vikten av att de lättnader som föreslås inte skall leda till alltför lättillgänglig skuldavskrivning. De förslag till förändringar i kreditupplysningslagen som presenterats av regeringen har utsatts för hård kritik från många håll. Inte enbart företagen i näringslivet har riktat invändningar mot lagstiftningsförslagen och den teknik som används, utan också tunga företrädare för det allmänna såsom Justitiekanslern, Kronofogdemyndigheten, och Konsumentombudsmannen har i större eller mindre utsträckning kritiserat de framlagda förslagen. Svensk Inkasso har i remissomgången framfört att förslaget att låta kreditupplysningar som tillhandahålls enligt reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, skall omfattas av förpliktelser i kreditupplysningslagen (upplysningskopia och legitimt skäl) är oförenligt med svensk grundlag. Det är svårt att tro att denna förändring kan vinna stöd i riksdagen. Den andra frågan gäller hinder mot registrering av småskulder och snabbare gallring av betalda skulder. Också i denna fråga har Svensk Inkasso framfört omfattande kritik. Kreditgivningen skulle få ett kraftigt försämrat beslutsunderlag liksom kostnaderna för kredittagarna skulle öka. Det finns också risk för att vissa grupper i samhället helt eller delvis skulle utestängas från vissa kreditmöjligheter. Svensk Inkasso skall ligga i framkant av debatten och med tydlig information och tydliga ställningstaganden upplysa samhällets beslutsfattare om hur inkasso fungerar, vilka förutsättningar som är de bästa för både samhället och branschens företag. Dessa viktiga frågor följs upp och debatteras på Svensk Inkassos stora medlemsmöte den 16 oktober på Skepparholmen Konferens i Saltsjö - Boo utanför Stockholm. Föreningen ser fram emot ett välbesökt medlemsmöte med flera förstklassiga talare. Insolvensutredningens utredningsman, riksdagsmannen Jan Ertsborn, kommer och presenterar sitt rykande färska delbetänkande. KO, Gunnar Larsson, kommer och berättar om sin och konsumentverkets syn på kreditgivning och indrivning gällande konsumtionsskulder. Svenskt Näringslivs chefsekonom, Stefan Fölster, kommer och berättar om läget för svensk ekonomi och dess position i världsekonomin. Betydande ämnen, aktuella ämnen och välmeriterade talare vem vill missa det? Föreningens styrelse har fattat principbeslut om att Svensk Inkasso skall ligga i framkant av debatten och med tydlig information och tydliga ställningstaganden upplysa samhällets beslutsfattare om hur inkasso fungerar, vilka förutsättningar som är de bästa för både samhället och branschens företag. Svensk Inkasso har för avsikt att successivt bjuda in alla för branschen väsentliga makthavare, företrädare för riksdag, regering och myndigheter, liksom näringsliv och media. Alla intressegrupper i samhället skall bättre och mer insiktsfullt få information om och förståelse för hur branschen arbetar och fullgör sin viktiga samhällsfunktion. Claes Månsson, Ordförande Svensk Inkasso, september2008 FÖR HÖGRE INTENSITET Svensk DelgivningsService AB -RIKSTÄCKANDE DELGIVNINGSORGANISATION- Telefon:

4 Kalendarium Tisdag Tisdag mars mars Torsdag mars mars Torsdag 1 maj 1 maj Inkassonämden sammanträder. Riksdagen behandlar propositionen om om Rättelse Rättelse av uppgifter av uppgifter i Kronofogdendens verksamhet m m. m m. i Riksdagen behandlar propositionen om om Rättelse Rättelse av uppgifter av uppgifter i Kronofogdens i verksamhet m m m Riksdagen behandlar under under maj maj propositioner om om Europeiskt Betalningsföreläggande, Europeiskt småmålsförfarande och och propositionen om om En starkare En starkare rande företagsinteckning. Torsdag maj maj Fredag maj maj Onsdag juni juni Årsmöte Årsmöte Svensk Svensk Inkasso. Inkasso. Möte Möte med med Konsumentverket och och andra andra Kronofogdemyndigheten Insynsråd Insynsråd myndigheter, KO deltar. KO deltar. sammanträder. Måndag augusti Måndag 1 september Onsdag september Remissvar avseende avseende departemnetspromemorian om om ett starkare ett starkare skydd skydd för den för den enskildes enskildes integritet integritet vid vid kreditupplysning. Se sid Se 6sid 6 Riksdagen behandlar under under september proposition om Elektroniskt om företagsinteckningsbrev. Ny lantmäterimyndighet Ny bildas. bildas. Se sid Se 19 sid 19 Remissvar avseende avseende Folkbokföringens betänkande om om Personnummer och och samordningsnummer. Se sid Se 7sid 7 Fredag september Onsdag september Torsdag september Juristkommittén, Svensk Svensk Inkasso Inkasso sammanträder. sam- Delbetänkande från från utredningen om om ett samordnat ett insolvensförfarande väntas väntas vara vara klart. klart. Se sid Se 7sid 7 FENCA FENCA World World Congress Congress i Nice. i Nice. Torsdag oktober Torsdag 6 november Tisdag Tisdag november Svensk Svensk Inkasso Inkasso håller håller medlemsmöte. Svensk Svensk Inkasso Inkasso arrangerar Utbildningsdag. Tema Tema Kreditinformation och och Utbild- PUL. PUL. Se sid Se 26 sid 26 Svensk Svensk Inkasso Inkasso arrangerar Utbilningsdag. Tema Tema Kommunikation. Se sid Se 26 sid 26 dag. Svensk Svensk Inkasso Inkasso träffar träffar KonsumentOmbudsmannen. Tisdag Tisdag november Onsdag 5 december Fredag maj maj Styrelsemöte Svensk Svensk Inkasso. Inkasso. Juristkommittén, Svensk Svensk Inkasso Inkasso Slutbetänkande från från utredningen om om sammanträder. ett samordnat ett insolvensförfarande väntas väntas vara vara klart. klart. 4

5 SMART SOFTWARE FOR HARD CASH MARKNADENS SMARTASTE SYSTEMLÖSNINGAR APTIC RATIONALISERAR AFFÄRSPROCESSER Med våra smarta affärssystem har du full koll på fordringshantering och kassaflöde, hela vägen från faktura till betalt. Fakturaadministration, reskontraservice, factoring och inkasso Modulbaserade lösningar som växer med företag och behov Hög automatiseringsgrad ger effektivitet och maximal lönsamhet APTIC 5

6 RAPPORT FRÅN Svensk Inkassos remissvar angående förändringar i Kreditupplysningslagen Svensk Inkasso har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian Ett starkare skydd för den enskildas integritet vid kreditupplysningar, DS 2008:34. Svensk Inkasso är mycket kritisk till de förändringar som föreslås i promemorian och avstyrker samtliga av desamma. Föreningen hemställer också att om föreslagna förändringar genomförs, övergångsbestämmelser införs så att branschen ges tid till att genomföra de ingripande systemförändringar och anpassningar som föreslagna förändringar kräver. Nedan följer en sammanfattning av Svensk Inkassos remissvar. Hela remissvaret finns att tillgå på Svensk Inkassos hemsida, Lagändringar för kreditupplysning med stöd av yttrandefrihetsgrundlagen, YGL I promemorian föreslås ändringar i kreditupplysningslagen, KuL, som innebär att de krav som ställs på den som bedriver kreditupplysningsverksamhet vad gäller krav på legitimt behov, kreditupplysningskopia och skyldighet att vidta rättelse även ska gälla den som med stöd av 1 kap 9 YGL (s.k. databasregeln) bedriver verksamhet. Svensk Inkasso konstaterar först att frågan i och för sig ligger utanför föreningens huvudsakliga intresseområde men anför ändå sin bedömning att de föreslagna ändringarna är alltför bristfälligt underbyggda, både vad gäller lagändringens förhållande till grundlagen och de effekter som desamma kan få för produkterna på kreditupplysningsmarknaden. Svensk Inkasso avstyrker därför promemorians förslag. Införande av beloppsgränser i KuL för registrering av skulder I promemorian förslås också att skulder om högts kronor inte längre ska få registreras i kreditupplysningsregister. Det föreslås vidare att om skulden uppgår till högts kronor måste en sådan uppgift om betalningsförsummelse gallras inom ett år. Samma gallringsskyldighet skulle även gälla för en uppgift om att en kreditupplysning tillhandahållits en fysisk person. Svensk Inkasso avstyrker även här de föreslagna förändringarna med motiveringen att desamma inte leder till integritetsförbättringar i någon större utsträckning. Föreningen konstaterar att bortfallet av vissa betalningsanmärkningar visserligen innebär en integritetsskyddsförbättring sssssssssssssss för de registrerade. Men någon förbättrat skydd ur integritetssynpunkt i mer reella termer kommer förslagna förändringar inte leda till. Dessutom ger både de föreslagna beloppsbegränsningarna upphov till effekter som inte gynnar branschen, såsom försämrade möjligheter att bedriva inkassoverksamhet på ett effektivt sätt, minskad/fördyrat kreditutbud och/eller överskuldsättning. Föreningen föreslår istället en alternativ lösning nämligen att den första skulden av mindre omfattning som en fysisk person drabbas av registreras i kreditupplysningsregistren, men beläggs med sekretess. Denna sekretess upphävs emellertid om gäldenären drar på sig ytterligare en betalningsanmärkning, men där beloppets storlek inte har någon betydelse. Kreditupplysningskopia för kapitaltäckningsändamål I promemorian klargör man även att det föreligger ett legitimt behov för ett kreditinstitut som nyttjar kreditupplysningsuppgifter i samband med beräkningar av kapitalkrav med hjälp av internmetoden. Något förslag om ändring i KuL avseende skyldighet att lämna kopia till den omfrågade anförs emellertid inte. Svensk Inkasso anför att man delar uppfattningen om att det finns ett legitimt behov av kreditupplysningsuppgifter när det gäller kapitalberäkning och kapitaltäckningsändamål, men att de rättspolitiska grunderna i dessa sammanhang är svaga samt att det finns effektivare sätt att tillgodose informationsbehovet till den omfrågade. Svensk Inkasso avstyrker därför promemorians uppfattning om att en kreditupplysningskopia även skall lämnas i dessa fall och föreslår en ändring av 11 3 st KuL avseende omfrågandekopia samt att man samtidigt inför en informationsplikt för kreditinstituten i samband med att kundförhållandet inleds. Maria Nyrén Ivarsson Förslag om ändringar i Kreditupplysningslagen Justitiedepartementet föreslår i sin promemoria DS 2008:34 flera åtgärder för att stärka den enskildes integritet vid kreditupplysning: Kreditupplysning som idag ges via nya medier som SMS-tjänster eller via webben kan med stöd av den s k databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen undantas från kraven om legitimt behov och omfrågandekopia. I promemorian föreslås att samma regler ska gälla för sådan upplysning som för annan kreditupplysningsverksamhet. Departementet föreslår också att betalningsanmärkningar avseende mindre belopp (2500 kr) inte ska visas i upplysningen, att anmärkningar under 4000 kr samt omfrågandeuppgifter ska gallras ur registren inom ett år. Hela promemorian kan hämtas via regeringens hemsida regeringen.se/publikationer. Sök på DS 2008:34). Källa : pressmeddelande Regeringskansliet 12 maj

7 NYTT OM INSOLVENS- UTREDNINGEN I direktiven för Insolvensutredningen (JU 2007:05) skulle utredningen redovisa sitt förslag den 15 september I juni 2008 ändrade Justitiedepartementet i ett tilläggsdirektiv datum för slutbetänkandet till 15 maj 2008 och datum för ett delbetänkande med fokus på skuldnedsättning till den 15 september Tyvärr presenteras inte delbetänkandet förrän den 24 september, vilket är alldeles för sent för pressläggningen till just detta nummer. Ni kan vara säkra på att Säkra Betalningar kommer att bevaka utredningens betänkande och noggrant gå igenom de förslag och synpunktersom framförts. Mycket mer information kommer i nästa nummer, vilket kommer landa i era postfack i början av december. Missa inte det! Redaktionen RAPPORT FRÅN Svensk Inkasso tillstyrker ny konstruktion för personnummer och samordningsnummer Svensk Inkasso har yttrat sig över ett delbetänkande från Folkbokföringsutredningen. Med anledning av att möjliga sifferkombinationer för person- och samordningsnummer börjar ta slut har Folkbokföringsutredningen föreslagit en ny konstruktion för att komma till rätta med förestående brist. Utgångspunkten har varit att den nya konstruktionen måste klara både ett ökat antal födelsetal och en omfattande invandring. Förslaget innebär att födelseår och månad fortfarande ska ingå medan den femte och sjätte siffran (som idag anger vilken dag som personen är född) ska ersättas med ett tvåsiffrigt tal mellan 01 till 31. Det är Skatteverket som avgör vilken tvåsiffrigt tal som en person tilldelas. De nya reglerna gäller inte de personer som redan har ett personnummer. Registrering av uppgifter om födelsetid ska hanteras av Skatteverket och SPAR. Den nya konstruktionen föreslås införas den 1 januari Utredningen föreslår även vissa förändringar vad gäller samordningsnummer. Svensk Inkasso har i sitt remissvar inget att erinra mot föreslagen ordning. Föreningen påpekar dock att det vore önskvärt att även i fortsättningsvis tilldela personnummer enligt dagens personnummersystem där det är möjligt med hänsyn taget till invandring och ändring av personnummer. Svensk Inkassos remissvar finns i sin helhet på föreningens hemsida under rubriken Remisser. Sammanfattat av Maria Nyrén Ivarsson Nya Riktlinjer hos Kronofogden Skuldsanering Kronofogden har fastställt nedanstående två ställningstaganden med riktlinjer avseende bedömning av skuldsaneringsärenden. Ställningstagande 12/08 Färsk skuldsättning i skuldsaneringsärende 22 april 2008 Kronofogden har fastställt följande riktlinjer vid bedömning av skuldernas ålder enligt skälighetskriteriet 4 Skuldsaneringslagen Utdrag ur Kronofogdens PM 12/08/2008: Sammanfattning Att merparten av gäldenärens totalskuldbörda är äldre än tre till fyra år talar för att bevilja skuldsanering. Med merparten avses mer än hälften av skuldbördan. Omständigheterna kring hur och varför en skuld har uppkommit har betydelse vid den totalbedömning som ska göras i varje enskilt fall och kan ursäkta färsk skuldsättning, dvs. skulder yngre än tre till fyra år, även när den utgör merparten av skuldbördan. Gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering bör tillmätas stor betydelse vid totalbedömningen. Om Kronofogdemyndigheten bedömer att skuldsanering ska inledas, trots att skuldsättningen inte har upphört, ska stödåtgärder sättas in för att informera gäldenären om vad fortsatt skuldsättning kan få för konsekvenser för gäldenärens skuldsanering. Sådana stödåtgärder kan ske inom ramen för den rehabiliterande dialogen, vid sammanträde eller att Kronofogdemyndigheten etablerar kontakt med budget- och skuldrådgivare. Hela ställningstagandet kan hämtas via Sök på 12/08 Skusan. Ställningstagande 14/08 Bedömning av kvalificerad insolvens 22 maj 2008 Kronofogden har fastställt följande riktlinjer vid bedömning av kvalificerad insolvens, 4 Skuldsaneringslagen Utdrag ur Kronofogdens PM 14/08/2008: Sammanfattning Vid den långsiktiga bedömningen av gäldenärens betalningsförmåga ska Kronofogdemyndigheten utgå från rådande förhållanden vid tidpunkten för bedömningen. Från denna utgångspunkt har myndigheten sedan att göra realistiska antaganden om inkomstutvecklingen i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas till allt som kan påverka gäldenärens nuvarande och framtida ekonomi, t.ex. ålder, utbildning, hälsotillstånd, tidigare inkomstutveckling, försörjningsbörda och konjunkturbetingad arbetslöshet. Beträffande rekvisitet överskådlig tid anser Kronofogdemyndigheten att en betalningsoförmåga som består mellan fem till tio år är tillräckligt för att uppfylla lagens kvalificerade insolvenskrav. Hela ställningstagandet kan hämtas via Kronofogdens hemsida Sök på 14/08 Skusan. 7

8 Ny laguppställning I maj 2008 valde stämman ordförande och styrelsen för Svensk Inkasso. Vi passar på att presentera några fler personer med engagemang i föreningen och som brinner för vår bransch. Vi bad dem reflektera över året som kommer, vad de är särskilt nöjda med från året som gått, och inte minst vad inkassobranschen inte behöver just nu. Claes Månsson, Advokatfirman Åberg & Co AB Jag arbetar som advokat och delägare i Advokatfirman Åberg & Co AB, Stockholm. Jag är utbildad vid Uppsala Universitet där jag avlade Juris kandidatexamen Under åren tjänstgjorde jag som notarie vid länsrätten i Västerbottens län, Umeå. Under åren arbetade jag vid Kronofogdemyndigheten i Stockholm, bl.a som enhetschef med ansvar för indrivningen i Stockholms city. År 1989 började jag med affärsjuridisk verksamhet vid advokatfirma i Stockholm där jag arbetade som biträdande jurist och sedermera advokat,( bl a med uppdrag för dåvarande Svenska Inkassoföreningen). Sedan 1996 är jag verksam som advokat i Advokatfirman Åberg & Co med arbetsuppgifter som innefattar civil- och förvaltningsrätt med affärsjuridisk (kontraktsrättslig) inriktning, inom främst kreditmarknad/finans/inkasso, (tidigare bl a med uppdrag åt dåvarande Sveriges Inkassoorganisation), IT-rätt/personuppgiftslagstiftning, marknadsrätt, läkemedelslagstiftning. Arbetsuppgifterna innefattar även undervisning inom dessa rättsområden. Jag har under flera år medverkat i lagstiftningsarbete och deltagit som expert och utredningsman i statliga utredningar, (t ex expert i Leasingutredningen, Kreditupplysningsutredningen, Personuppgiftslagsutredningen). Det jag är mest nöjd med från vårt första år är att den nya föreningen Svensk Inkasso snabbt kom på fötter men en enig bransch, intresserade medlemsföretag och en mycket god verksamhet. Föreningen är tydlig, redan väl känd och har fått stort genomslag hos riksdag, regering och myndigheter, i media och i den allmänna debatten. Erika Rönnquist Hoh, Aktiv Kapital AB Jag är sedan mars 2007 VD för Sverigebolagen inom Aktiv Kapital gruppen och landschef för Aktiv Kapital i Sverige. Tidigare arbetade jag under 10 år i olika ledande positioner inom Profficekoncernen bl a som regionchef, chef för all operativ verksamhet och försäljning, affärsområdeschef mm. Jag har också arbetat inom nuvarande Tieto Entor i mer än 7 år och innan dess SEB. Min akademiska bakgrund är civilekonom från Uppsala Universitet (-88) och Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm (-07). Jag kommer i första hand engagera mig inom grupperna som arbetar med föreningens kontakter och samverkan med Finansinspektionen och Bankföreningen. Vi behöver fokusera på debatten om överskuldsättning och evighetsgäldenärer, vilken bara har börjat. När Insolvensutredningens delbetänkande med förslag i dessa delar presenteras den 24 september, kommer den verkliga debatten att ta fart Svensk Inkasso skall vara aktiv och pålitlig! Svensk Inkasso skall arbeta mer pro-aktivt och efter egna initiativ träffa olika intressegrupper i samhället och bättre och mer ingående beskriva hur branschen arbetar och bygga förståelse för medlemsföretagens viktiga arbete. Branschen behöver aldrig, vare sig nu eller senare, uppmärksamhet från den tråkiga utgångspunkten att vara bad guy. Allt skall fokusera på det goda, uppskattade, effektiva och samhällsnyttiga arbete som utförs av branschens företag. Branschens företag skall arbeta med god etik som ledstjärna och eventuella övertramp skall rättas till. Den viktigaste frågan för Inkassobranschen är att fortsätta på den av Svensk Inkasso inslagna banan att vara en trovärdig och seriös remissinstans för lagstiftare och betänkanden. Vi behöver också öka kommunikation med media för att uppmärksamma allt det seriösa arbete som görs inom bolagen för att stödja kunder/gäldenärer att komma till rätta med sina förfallna fordringar och betalningsproblem. Förmodligen går vi i ett konjunkturskifte som kommer att förändra betalningsförmågan bland konsumenter i Sverige, vilket innebär att vi som bransch kommer att ställas inför nya svåra utmaningar. Susanne Bruce, Lindorff Sverige Sedan januari 2008 arbetar jag som chef för Operations inom Lindorff Sverige AB. Dessförinnan arbetade jag i cirka 20 år för Intrum Justitia AB, med erfarenhet av inkassoverksamhet i olika ledande positioner, bland annat som Operations Director och Vice VD för Intrums svenska verksamhet. Innan och mellan dess har jag arbetat på Finans Scandic och Extra Film AB. Jag har ju gjort come-back i styrelsen och vill gärna fokusera ett fortsatt engagemang i frågor som berör borgenärsrollen mot myndigheterna och att generellt höja statusen för vår bransch och vårt yrke. Särskilt angeläget tycker jag att frågan om absolut preskription är, där det är viktigt att Svensk Inkasso fortsätter driva dialogen med myndigheter och beslutsfattare. Dessutom skulle jag vilja lyfta fram Kronofogdens nya självpåtagana roll som opinionsbildare och aktiva agerande för gäldenärssidan med propagerande för långtgående åtgärder som går ut på att skriva av gäldenärernas fordringar istället för att arbeta i ett preventivt syfte. Det finns en dubbelmoral i det agerandet som jag har svårt att förstå och som inte leder till minskad skuldsättning. Jag är mest nöjd med att föreningen lyckats i sammanslagningen av de två tidigare föreningarna och nu har en stark förening som representerar hela branschen och enat kan driva frågor som är viktiga för vår sektor. Särskilt nöjd är jag med de mötesforum och dialoger som föreningen har etablerat med bland annat Kronofogdemyndigheten. Sedan tycker jag också att vår tidning har blivit riktigt bra. Det branschen inte behöver just nu är högkonjuktur (skratt) skämt åsido... Det vi inte behöver just nu är försämringar i lagstiftningen där jag tycker att dom nordiska länderna ligger långt framme om vi jämför med övriga Europa. En insorcingtrend klarar vi oss utan också men det tror jag är tämligen riskfritt, snarare lutar det åt andra hållet att allt fler företag förstår att dom behöver hjälp med detta. 8

9 Ny laguppställning Charlotte Strandberg, Inkasso AB Marginalen Jag är jur. kand och vice VD i inkasso AB Marginalen och Finans AB Marginalen, med operativt ansvar för verksamheterna. Har arbetat med inkasso och inkassofrågor i över 25 år. Är dessutom ledamot i Kronofogdemyndighetens Insynsråd och ledamot av Inkassonämnden. Jag har också blivit förordnad som expert i utredningen om ett samordnat insolvensförfarande. Året har inneburit mycket arbete med att upprätta de vitala funktioner som gör att föreningen blir handlingskraftig. Jag är nöjd med att vi idag har väl fungerande system för Juristkommittén, Säkra betalningar, utbildningsverksamhet samt kanslifunktion mm. Denna bas har medgivit att vi kunnat delta i lagstiftningsarbete genom remissvar, delta i debatten kring våra branschfrågor samt öka kompetensen hos våra medarbetare till gagn för hela branschen. Vidare har vi aktivt deltagit och tagit ansvar för, barns skuldsättning, momsfrågor som berör oss och våra kunders verksamhet. Vi har också deltagit aktivt i debatten kring överskuldssättningsfrågor genom kontakter direkt eller indirekt med olika myndigheter och via media. Jag fokuserar på långsiktigt strategiarbete för att metodiskt och långsiktigt etablera Svensk Inkasso som en väsentlig aktör i svenskt näringsliv med samhällsansvar. Inkassobranschen behöver inte ånyo felaktigt i media omtalas som vinnare i lågkonjunkturen och profitörer på andras olycka. Mats Bergström, Kredit-Inkasso AB Jag har varit VD för Kredit-Inkasso AB sedan Kredit-Inkasso är idag det enda bankägda (Svenska Handelsbanken) inkassobolaget. Efter studier i Uppsala började jag under tidigt 70-tal på finansbolag. Först Factoring Service som blev PKfinans och sedan 1980 gick jag över till Banco Finans. Perioden arbetade jag med avvecklingen av Vergenta Finans. Under finanskrisen kryssade jag runt i Sverige för Stadshypoteks räkning för att ta hand om alla de obestånd kring fastigheter och bostadsrättsföreningar som uppkom. Efter det att Handelsbankens köpt Stadshypotek blev jag VD för Kredit-Inkasso. Jag är mycket tillfreds att samarbetet mellan medlemmarna i de tidigare två organisationerna går så bra och känns rätt. Det går ingen skiljelinje i styrelsearbetet. I skrivande stund (före kommande styrelsemöte 2/9) så har jag bl a varit engagerad i utbildning och barns skulder. Vi är nu efter årsmötet i viss mån med ny besättning i styrelsen, nya frågeställningar och därmed ny arbetsfördelning. Viktigt är att vi alla vill göra aktiva insatser, ibland akut och ibland långsiktigt, för Svensk Inkasso. När vi nu trovärdigt, aktivt deltager i utredningar, debatter och har uppsökande verksamhet så önskar vi inte en skandalhändelse relaterad till inkassobolag. Detta skulle skapa en onödig uppförsbacke som kan urholka förtroendet och därmed trovärdigheten för det vi idag står för. Så här långt tycker jag nämnligen att vi har en lyhördhet för våra ståndpunkter. Anders Svensson, Alektum Inkasso AB Jag är inkassochef hos Alektum och ansvarar för driften av den europeiska inkassoverksamheten på huvudkontoret i Göteborg. Jag har en gedigen inkassoerfarenhet i bagaget och har verkat inom branschen sedan 1987, företrädesvis med juridiska frågor. Dessförinnan har jag arbetat inom domstolsväsendet, både i tingsrätt och vid Domstolsverket. Jag var dessutom verksam under lång tid i en av de sammanslagna inkassoföreningarna, i frågor som rörde obeståndsjuridik och myndighetskontakter. Jag vill fokusera på Kronofogdens agerande i media, där man agerar opinionsbildare och tar tydlig ställning för gäldenären med förslag om skuldnedsättningar och andra omfattande lagändringar som begränsar borgenärernas rätt, vilket knappast ligger i Kronofogdens roll som opartisk myndighet. Svensk Inkassos deltagande och agerande i samrådsgruppen för barns skulder, med berörda myndigheter som Konsumentverket, Datainspektionen och Kronofogden är något av det jag tycker vi gjort bra det första året. Det har resulterat i en samsyn mellan branschen och myndigheterna i frågorna kring hur skulder mot omyndiga ska hanteras samt att förslag till tydligare lagstiftning, vilket nu förbereds och behandlas av regeringen. Vi behöver verkligen inte okunniga politiker och andra beslutfattare som agerar och uttalar sig i frågor där det är helt uppenbart att de varken har någon som helst koll på vare sig fakta eller har satt sig in i hur saker och ting verkligen fungerar. Gordon Odenbarck, Gothia Financial Group AB Jag är vice VD och Inkassochef hos Gothia Financial Group AB, där jag jobbat i drygt åtta år och ansvarar för all inkasso i Sverige, Finland och Danmark. Dessförinnan har jag gått på juristlinjen i Lund, arbetat på tingsrätten i Varberg och under en period arbetat med datorer och nätverksteknik. Det jag tycker är bland det viktigaste som skett under min tid som styrelseledamot först i SIO och nu i Svensk Inkasso är att föreningen har fått en större slagkraft med tanke på att vi nu endast har en branschorganisation. Vidare har SI lagt sig vinn om att vara med i alla utredningar relevanta för inkassoverksamhet som remissinstans vilket ytterligare ökar branschens och föreningens möjlighet att påverka lagstiftningen som berör oss. Under den kommande mandatperioden vill jag fokusera på kontakter och diskussioner med kronofogdemyndigheten. Detta är väldigt brett då myndigheten har många ansvarsområden. Det förebyggande arbetet med att minimera att nya överskuldsättningar sker är intressant och personligen tror jag att ekonomiska styrmedel är en av vägarna man bör välja. Lagstiftare och myndigheters fixering vid absolut preskription som lösning på överskuldsättningen. Det finns redan ett etablerat, väl fungerande och accepterat system för det problemet, nämligen skuldsaneringslagen. Man borde istället fokusera på att skapa incitament för betalning, så att man förhindrar att situationen går överstyr för den skuldsatte. 9

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning,

Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning, 2008-08-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 08-4778 Finansinspektionen Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (Anges alltid vid svar) Henrik Holmgren 103 33 Stockholm P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE MOTPARTER 1. AK Kontotjänst AB, 556336-5955 753 83 Uppsala Ombud: AK Inkassotjänst AB 753 83 Uppsala

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/002 Er referens: Ju2014/125/KO 1 (6) 2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM e-post: ju.ko@regeringskansliet.se Överskuldsättning i kreditsamhället?

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Yttrande över remissen Ds 2008:34 Ett starkare skydd för den enskildes personliga integritet vid kreditupplysning (Ju2008/4277/L2)

Yttrande över remissen Ds 2008:34 Ett starkare skydd för den enskildes personliga integritet vid kreditupplysning (Ju2008/4277/L2) Yttrande över remissen Ds 2008:34 Ett starkare skydd för den enskildes personliga integritet vid kreditupplysning (Ju2008/4277/L2) Dnr 801-13764-08/112 2008-09-04 Sammanfattning Justitedepartementet Enheten

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Bättre möjlighet till skuldsanering

Bättre möjlighet till skuldsanering 2010/11 mnr: C4 pnr: -S83023 Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2014 Ö 2697-13 KLAGANDE GL MOTPARTER 1. Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, Zweigniederlassung Zug Zeughausgasse 3 6300 Zug Schweiz

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

SÄKRA. En flygande start...

SÄKRA. En flygande start... Nummer 1 Oktober 2007 SÄKRA B E T A L N I N G A R En flygande start......för den nya föreningen. Representerad i insolvensutredningen, i dialog med Kronofogden, Konsumentverket och Datainspektionen. Fem

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78)

Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78) 1(8) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78) Kronofogdemyndigheten avger härmed följande yttrande över betänkandet. Myndigheten yttrar sig

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2003 Ö 2436-02 KLAGANDE J.D. MOTPARTER 1. Esselte Datafinans AB, 105 24 STOCKHOLM Ombud: Intrum Justitia Sverige AB, Box 41,

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

Utbildningsprogram. Certifiering krav- och inkassohandläggare. VÅREN 2011 Stockholm & GöteboRG

Utbildningsprogram. Certifiering krav- och inkassohandläggare. VÅREN 2011 Stockholm & GöteboRG Utbildningsprogram Certifiering krav- och inkassohandläggare VÅREN 2011 Stockholm & GöteboRG Välkommen till Svensk Inkasso! Tack för att du läser detta kursprogram! Här presenteras vårens utbildning. Vår

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Yttrande över Ds 2008:34; Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning

Yttrande över Ds 2008:34; Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning Yttrande Dnr 2008-08-26 793-2008 Ert dnr Ju2008/4277/L2 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Att: Henrik Holmberg 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Ds 2008:34; Ett starkare

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 mars 2013 Ö 5918-11 KLAGANDE LJ MOTPARTER 1. Resurs Bank AB, 516401-0208 Ombud: Reda Inkasso AB Box 22209 250 24 Helsingborg 2. B

Läs mer

Angående remissyttrande över förslag till Förenklingar i aktiebolagslagen m m, SOU 2009:34

Angående remissyttrande över förslag till Förenklingar i aktiebolagslagen m m, SOU 2009:34 Justitiedepartementet Enheten för fastighets- och associationsrätt att: Annica Sandberg 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 16 september 2009 Dnr Ju 2009/3395/L1 Angående remissyttrande över förslag till Förenklingar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

Orostider Jag kommer ihåg sist det begav sig. Nittiotalets finanskris började med ett kraschat finansbolag.

Orostider Jag kommer ihåg sist det begav sig. Nittiotalets finanskris började med ett kraschat finansbolag. SÄKRA BETALNINGAR 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-8. Rapport från... 9-11. Insolvensutredningen 12-18. Tema: Europeisk InkassoUtopia 19. Juridikhörnan 20-21. Forum Myndighet

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs R-2005/1014 Stockholm den 5 september 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/5191/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 juni 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Vårdnad,

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

/VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM

/VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM /VNNFS +VOJ (FOFSBUJPO /PMM,PMM * LÚMWBUUOFU QÌ EFCBUUFO PN 4.4 MÌOFO EVHHBS MBSNSBQQPSUFSOB UÊUU PN VOHEPNFOT CSJTUBOEF LVOTLBQFS J QSJWBUFLPOPNJ PDI SÚTUFSOB IÚKT GÚS BUU JOGÚSB ÊNOFU QSJWBUFLPOPNJ QÌ

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Jönköping Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 10 april 2014 Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Strategi för att motverka överskuldsättning

Strategi för att motverka överskuldsättning Ur budgetpropositionen för 2016 2015-09-21 Finansdepartementet Strategi för att motverka överskuldsättning Tillgång till krediter ökar människors möjligheter att planera och ordna sin ekonomi och anpassa

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 april 2013 Ö 1541-12 KLAGANDE AN MOTPARTER 1. Kungsbacka Billackering AB c/o Lindorff Sverige AB 412 93 Göteborg 2. Power Tools Spräckutrustning

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 1(7) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (Ju/2013/8768/L5) Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

låna pengar utan kreditupplysning

låna pengar utan kreditupplysning låna pengar utan kreditupplysning Det talas mycket om kreditupplysning och om att låna pengar utan uc. Men, varför hör man så många säga att jag är rädd för fler uc, och varför är efterfrågan på lån utan

Läs mer

Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1

Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1 Hur hanterar inkassobolag klagomål? Datainspektionens rapport 2006:1 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Några grundläggande begrepp...3 3. Sammanfattning...3 4. Lagar och regler som styr inkassoverksamhet...5

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 juni 2010 KLAGANDE Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm MOTPART Dun & Bradstreet Sverige AB, 556022-4692 Ombud: AA Soliditet AB Box 1529 172

Läs mer

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 34 Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga meddelandena till handlingarna. Följande meddelanden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 3. lag om ändring i skollagen (2010:800).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 3. lag om ändring i skollagen (2010:800). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet Göran Lambertz. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 1. Organisatorisk tillhörighet 2014-07-01 Administrativ service är en serviceenhet tillhörande Kommunservice. Till Administrativ service hör verksamheterna

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2)

Remissvar avseende betänkandet Ett samlat insolvensförfarande förslag till ny lag (SOU 2010:2) HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Datum Dnr149/10 2011-03-25 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2010/774/L2 Remissvar avseende betänkandet

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden 3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden Vid bedömningen av en skuldsaneringsgäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt, ska Kronofogdemyndigheten,

Läs mer