För några år sedan var jag delaktig i den statliga utredning som så småningom ledde till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För några år sedan var jag delaktig i den statliga utredning som så småningom ledde till"

Transkript

1 1

2 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-7. Rapport från Ny laguppställning Tema: Ombyggnad pågår 19. Juridikhörnan Forum myndighet 22. En inkassohandläggares bekännelse 23. Utbildning 24. Notiser 25. Bland lagar och regler - vad nytt! 26. Anslagstavlan 27. Styrelse/Övriga Rock the boat För några år sedan var jag delaktig i den statliga utredning som så småningom ledde till ändringarna i Skuldsaneringslagen. Det var ett av mitt livs mest givande uppdrag. Jag har tillhört dem som fnyst åt ännu en statlig utredning och undrat vad nyttan med det skulle vara. Men nu blev plötsligt de där samhällskunskapslektionerna man genomled för länge sedan en realitet. Den byråkratiska termen Lagstiftningsprocess fick ett innehåll. Jag, som är en tämligen otålig person, fick nu förståelse för långsamheten i proceduren och idén med att samla representanter för dem som beslutet berör, kartlägga konsekvenser och fånga upp synpunkter och invändningar, innan beslutet fattas. På köpet fick jag nya kontakter, en inblick i departementsvärlden och insikt i de problem och frågeställningar våra motparter brottas med. Men den största av mina aha-upplevelser var ändå hur priviligierade vi är som lever i en demokrati. Där det är möjligt att som enskild medborgare vara med och påverka det som händer i samhället. Och hur viktigt det är att inte slarva bort den möjligheten. I dagens hysteriska mediaklimat blir det allt viktigare att just göra sig hörd och vara med, i annat fall kantrar lätt debatten åt ett håll, som i frågan om de överskuldsatta, och ett antagande eller en åsikt helt plötsligt blir en sanning. Jag är stolt över att Svensk Inkasso under sitt första år sett till att ta plats och ta initiativ: att vara där och att göra sig hörd och vara en självklar part i det som rör vår sektor. Det är ingen som sitter still i båten här hos oss. Det kan ni vara säkra på. Elisabet Hammar Redaktör Säkra Betalningar hälsar en ny biträdande redaktör: Maria Nyrén Ivarsson välkommen. Niklas, min klippa, tack för din insats under vårt första år. Utan dig hade tidningen inte varit där den är idag. September 2008 Elisabet Hammar, Redaktör Maria Nyrén Ivarsson, Biträdande redaktör Elisabet Hammar, Sergel Kredittjänster AB Redaktör, Säkra Betalningar Telefon: E-post: Maria Nyrén Ivarsson Biträdande Redaktör och annonsansvarig, Säkra Betalningar Telefon: E-post: Ansvarig utgivare Claes Månsson, ordförande Svensk Inkasso 2 ISSN X

3 Ledaren Intensiv höst väntar Svensk Inkasso Hösten har inträffat och ett halvårs intensivt arbete ligger framför oss. I den allmänna politiska debatten finns ett antal frågor som är av stort intresse för branschen, främst överskuldsättning och skuldnedskrivning samt registrering av uppgifter i kreditupplysningsregister. Båda dessa frågor hänger naturligtvis ihop och de kan också betraktas ur olika synvinklar. Det är t ex mycket populärt att sätta just ungdomars skuldsättningsmönster i fokus, liksom det är populärt att särskilt beakta vissa sorters krediter och deras marknadsföring. Svensk Inkasso deltar i debatten, följer lagstiftningsfrågorna och tillvaratar de intressen som är viktiga för branschen. Insolvensutredningen presenterar sitt delbetänkande i september 2008 och såvitt känt kommer förslag till lagändringar att presenteras. Enligt vad föreningen erfarit lämnas inget förslag om införande av absolut fordringspreskription, men väl förslag om förenklade regler för skuldsanering. Skuldsanering skall gälla även den som bedriver näring, kraven på att skulder skall ha en viss ålder tas bort, kraven på gäldenärens insolvens ändras något och avbetalningsplanerna föreslås blir kortare. Svensk Inkasso har genom sin expert i utredningen avlämnat ett särskilt yttrande som framhåller vikten av att de lättnader som föreslås inte skall leda till alltför lättillgänglig skuldavskrivning. De förslag till förändringar i kreditupplysningslagen som presenterats av regeringen har utsatts för hård kritik från många håll. Inte enbart företagen i näringslivet har riktat invändningar mot lagstiftningsförslagen och den teknik som används, utan också tunga företrädare för det allmänna såsom Justitiekanslern, Kronofogdemyndigheten, och Konsumentombudsmannen har i större eller mindre utsträckning kritiserat de framlagda förslagen. Svensk Inkasso har i remissomgången framfört att förslaget att låta kreditupplysningar som tillhandahålls enligt reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, skall omfattas av förpliktelser i kreditupplysningslagen (upplysningskopia och legitimt skäl) är oförenligt med svensk grundlag. Det är svårt att tro att denna förändring kan vinna stöd i riksdagen. Den andra frågan gäller hinder mot registrering av småskulder och snabbare gallring av betalda skulder. Också i denna fråga har Svensk Inkasso framfört omfattande kritik. Kreditgivningen skulle få ett kraftigt försämrat beslutsunderlag liksom kostnaderna för kredittagarna skulle öka. Det finns också risk för att vissa grupper i samhället helt eller delvis skulle utestängas från vissa kreditmöjligheter. Svensk Inkasso skall ligga i framkant av debatten och med tydlig information och tydliga ställningstaganden upplysa samhällets beslutsfattare om hur inkasso fungerar, vilka förutsättningar som är de bästa för både samhället och branschens företag. Dessa viktiga frågor följs upp och debatteras på Svensk Inkassos stora medlemsmöte den 16 oktober på Skepparholmen Konferens i Saltsjö - Boo utanför Stockholm. Föreningen ser fram emot ett välbesökt medlemsmöte med flera förstklassiga talare. Insolvensutredningens utredningsman, riksdagsmannen Jan Ertsborn, kommer och presenterar sitt rykande färska delbetänkande. KO, Gunnar Larsson, kommer och berättar om sin och konsumentverkets syn på kreditgivning och indrivning gällande konsumtionsskulder. Svenskt Näringslivs chefsekonom, Stefan Fölster, kommer och berättar om läget för svensk ekonomi och dess position i världsekonomin. Betydande ämnen, aktuella ämnen och välmeriterade talare vem vill missa det? Föreningens styrelse har fattat principbeslut om att Svensk Inkasso skall ligga i framkant av debatten och med tydlig information och tydliga ställningstaganden upplysa samhällets beslutsfattare om hur inkasso fungerar, vilka förutsättningar som är de bästa för både samhället och branschens företag. Svensk Inkasso har för avsikt att successivt bjuda in alla för branschen väsentliga makthavare, företrädare för riksdag, regering och myndigheter, liksom näringsliv och media. Alla intressegrupper i samhället skall bättre och mer insiktsfullt få information om och förståelse för hur branschen arbetar och fullgör sin viktiga samhällsfunktion. Claes Månsson, Ordförande Svensk Inkasso, september2008 FÖR HÖGRE INTENSITET Svensk DelgivningsService AB -RIKSTÄCKANDE DELGIVNINGSORGANISATION- Telefon:

4 Kalendarium Tisdag Tisdag mars mars Torsdag mars mars Torsdag 1 maj 1 maj Inkassonämden sammanträder. Riksdagen behandlar propositionen om om Rättelse Rättelse av uppgifter av uppgifter i Kronofogdendens verksamhet m m. m m. i Riksdagen behandlar propositionen om om Rättelse Rättelse av uppgifter av uppgifter i Kronofogdens i verksamhet m m m Riksdagen behandlar under under maj maj propositioner om om Europeiskt Betalningsföreläggande, Europeiskt småmålsförfarande och och propositionen om om En starkare En starkare rande företagsinteckning. Torsdag maj maj Fredag maj maj Onsdag juni juni Årsmöte Årsmöte Svensk Svensk Inkasso. Inkasso. Möte Möte med med Konsumentverket och och andra andra Kronofogdemyndigheten Insynsråd Insynsråd myndigheter, KO deltar. KO deltar. sammanträder. Måndag augusti Måndag 1 september Onsdag september Remissvar avseende avseende departemnetspromemorian om om ett starkare ett starkare skydd skydd för den för den enskildes enskildes integritet integritet vid vid kreditupplysning. Se sid Se 6sid 6 Riksdagen behandlar under under september proposition om Elektroniskt om företagsinteckningsbrev. Ny lantmäterimyndighet Ny bildas. bildas. Se sid Se 19 sid 19 Remissvar avseende avseende Folkbokföringens betänkande om om Personnummer och och samordningsnummer. Se sid Se 7sid 7 Fredag september Onsdag september Torsdag september Juristkommittén, Svensk Svensk Inkasso Inkasso sammanträder. sam- Delbetänkande från från utredningen om om ett samordnat ett insolvensförfarande väntas väntas vara vara klart. klart. Se sid Se 7sid 7 FENCA FENCA World World Congress Congress i Nice. i Nice. Torsdag oktober Torsdag 6 november Tisdag Tisdag november Svensk Svensk Inkasso Inkasso håller håller medlemsmöte. Svensk Svensk Inkasso Inkasso arrangerar Utbildningsdag. Tema Tema Kreditinformation och och Utbild- PUL. PUL. Se sid Se 26 sid 26 Svensk Svensk Inkasso Inkasso arrangerar Utbilningsdag. Tema Tema Kommunikation. Se sid Se 26 sid 26 dag. Svensk Svensk Inkasso Inkasso träffar träffar KonsumentOmbudsmannen. Tisdag Tisdag november Onsdag 5 december Fredag maj maj Styrelsemöte Svensk Svensk Inkasso. Inkasso. Juristkommittén, Svensk Svensk Inkasso Inkasso Slutbetänkande från från utredningen om om sammanträder. ett samordnat ett insolvensförfarande väntas väntas vara vara klart. klart. 4

5 SMART SOFTWARE FOR HARD CASH MARKNADENS SMARTASTE SYSTEMLÖSNINGAR APTIC RATIONALISERAR AFFÄRSPROCESSER Med våra smarta affärssystem har du full koll på fordringshantering och kassaflöde, hela vägen från faktura till betalt. Fakturaadministration, reskontraservice, factoring och inkasso Modulbaserade lösningar som växer med företag och behov Hög automatiseringsgrad ger effektivitet och maximal lönsamhet APTIC 5

6 RAPPORT FRÅN Svensk Inkassos remissvar angående förändringar i Kreditupplysningslagen Svensk Inkasso har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian Ett starkare skydd för den enskildas integritet vid kreditupplysningar, DS 2008:34. Svensk Inkasso är mycket kritisk till de förändringar som föreslås i promemorian och avstyrker samtliga av desamma. Föreningen hemställer också att om föreslagna förändringar genomförs, övergångsbestämmelser införs så att branschen ges tid till att genomföra de ingripande systemförändringar och anpassningar som föreslagna förändringar kräver. Nedan följer en sammanfattning av Svensk Inkassos remissvar. Hela remissvaret finns att tillgå på Svensk Inkassos hemsida, Lagändringar för kreditupplysning med stöd av yttrandefrihetsgrundlagen, YGL I promemorian föreslås ändringar i kreditupplysningslagen, KuL, som innebär att de krav som ställs på den som bedriver kreditupplysningsverksamhet vad gäller krav på legitimt behov, kreditupplysningskopia och skyldighet att vidta rättelse även ska gälla den som med stöd av 1 kap 9 YGL (s.k. databasregeln) bedriver verksamhet. Svensk Inkasso konstaterar först att frågan i och för sig ligger utanför föreningens huvudsakliga intresseområde men anför ändå sin bedömning att de föreslagna ändringarna är alltför bristfälligt underbyggda, både vad gäller lagändringens förhållande till grundlagen och de effekter som desamma kan få för produkterna på kreditupplysningsmarknaden. Svensk Inkasso avstyrker därför promemorians förslag. Införande av beloppsgränser i KuL för registrering av skulder I promemorian förslås också att skulder om högts kronor inte längre ska få registreras i kreditupplysningsregister. Det föreslås vidare att om skulden uppgår till högts kronor måste en sådan uppgift om betalningsförsummelse gallras inom ett år. Samma gallringsskyldighet skulle även gälla för en uppgift om att en kreditupplysning tillhandahållits en fysisk person. Svensk Inkasso avstyrker även här de föreslagna förändringarna med motiveringen att desamma inte leder till integritetsförbättringar i någon större utsträckning. Föreningen konstaterar att bortfallet av vissa betalningsanmärkningar visserligen innebär en integritetsskyddsförbättring sssssssssssssss för de registrerade. Men någon förbättrat skydd ur integritetssynpunkt i mer reella termer kommer förslagna förändringar inte leda till. Dessutom ger både de föreslagna beloppsbegränsningarna upphov till effekter som inte gynnar branschen, såsom försämrade möjligheter att bedriva inkassoverksamhet på ett effektivt sätt, minskad/fördyrat kreditutbud och/eller överskuldsättning. Föreningen föreslår istället en alternativ lösning nämligen att den första skulden av mindre omfattning som en fysisk person drabbas av registreras i kreditupplysningsregistren, men beläggs med sekretess. Denna sekretess upphävs emellertid om gäldenären drar på sig ytterligare en betalningsanmärkning, men där beloppets storlek inte har någon betydelse. Kreditupplysningskopia för kapitaltäckningsändamål I promemorian klargör man även att det föreligger ett legitimt behov för ett kreditinstitut som nyttjar kreditupplysningsuppgifter i samband med beräkningar av kapitalkrav med hjälp av internmetoden. Något förslag om ändring i KuL avseende skyldighet att lämna kopia till den omfrågade anförs emellertid inte. Svensk Inkasso anför att man delar uppfattningen om att det finns ett legitimt behov av kreditupplysningsuppgifter när det gäller kapitalberäkning och kapitaltäckningsändamål, men att de rättspolitiska grunderna i dessa sammanhang är svaga samt att det finns effektivare sätt att tillgodose informationsbehovet till den omfrågade. Svensk Inkasso avstyrker därför promemorians uppfattning om att en kreditupplysningskopia även skall lämnas i dessa fall och föreslår en ändring av 11 3 st KuL avseende omfrågandekopia samt att man samtidigt inför en informationsplikt för kreditinstituten i samband med att kundförhållandet inleds. Maria Nyrén Ivarsson Förslag om ändringar i Kreditupplysningslagen Justitiedepartementet föreslår i sin promemoria DS 2008:34 flera åtgärder för att stärka den enskildes integritet vid kreditupplysning: Kreditupplysning som idag ges via nya medier som SMS-tjänster eller via webben kan med stöd av den s k databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen undantas från kraven om legitimt behov och omfrågandekopia. I promemorian föreslås att samma regler ska gälla för sådan upplysning som för annan kreditupplysningsverksamhet. Departementet föreslår också att betalningsanmärkningar avseende mindre belopp (2500 kr) inte ska visas i upplysningen, att anmärkningar under 4000 kr samt omfrågandeuppgifter ska gallras ur registren inom ett år. Hela promemorian kan hämtas via regeringens hemsida regeringen.se/publikationer. Sök på DS 2008:34). Källa : pressmeddelande Regeringskansliet 12 maj

7 NYTT OM INSOLVENS- UTREDNINGEN I direktiven för Insolvensutredningen (JU 2007:05) skulle utredningen redovisa sitt förslag den 15 september I juni 2008 ändrade Justitiedepartementet i ett tilläggsdirektiv datum för slutbetänkandet till 15 maj 2008 och datum för ett delbetänkande med fokus på skuldnedsättning till den 15 september Tyvärr presenteras inte delbetänkandet förrän den 24 september, vilket är alldeles för sent för pressläggningen till just detta nummer. Ni kan vara säkra på att Säkra Betalningar kommer att bevaka utredningens betänkande och noggrant gå igenom de förslag och synpunktersom framförts. Mycket mer information kommer i nästa nummer, vilket kommer landa i era postfack i början av december. Missa inte det! Redaktionen RAPPORT FRÅN Svensk Inkasso tillstyrker ny konstruktion för personnummer och samordningsnummer Svensk Inkasso har yttrat sig över ett delbetänkande från Folkbokföringsutredningen. Med anledning av att möjliga sifferkombinationer för person- och samordningsnummer börjar ta slut har Folkbokföringsutredningen föreslagit en ny konstruktion för att komma till rätta med förestående brist. Utgångspunkten har varit att den nya konstruktionen måste klara både ett ökat antal födelsetal och en omfattande invandring. Förslaget innebär att födelseår och månad fortfarande ska ingå medan den femte och sjätte siffran (som idag anger vilken dag som personen är född) ska ersättas med ett tvåsiffrigt tal mellan 01 till 31. Det är Skatteverket som avgör vilken tvåsiffrigt tal som en person tilldelas. De nya reglerna gäller inte de personer som redan har ett personnummer. Registrering av uppgifter om födelsetid ska hanteras av Skatteverket och SPAR. Den nya konstruktionen föreslås införas den 1 januari Utredningen föreslår även vissa förändringar vad gäller samordningsnummer. Svensk Inkasso har i sitt remissvar inget att erinra mot föreslagen ordning. Föreningen påpekar dock att det vore önskvärt att även i fortsättningsvis tilldela personnummer enligt dagens personnummersystem där det är möjligt med hänsyn taget till invandring och ändring av personnummer. Svensk Inkassos remissvar finns i sin helhet på föreningens hemsida under rubriken Remisser. Sammanfattat av Maria Nyrén Ivarsson Nya Riktlinjer hos Kronofogden Skuldsanering Kronofogden har fastställt nedanstående två ställningstaganden med riktlinjer avseende bedömning av skuldsaneringsärenden. Ställningstagande 12/08 Färsk skuldsättning i skuldsaneringsärende 22 april 2008 Kronofogden har fastställt följande riktlinjer vid bedömning av skuldernas ålder enligt skälighetskriteriet 4 Skuldsaneringslagen Utdrag ur Kronofogdens PM 12/08/2008: Sammanfattning Att merparten av gäldenärens totalskuldbörda är äldre än tre till fyra år talar för att bevilja skuldsanering. Med merparten avses mer än hälften av skuldbördan. Omständigheterna kring hur och varför en skuld har uppkommit har betydelse vid den totalbedömning som ska göras i varje enskilt fall och kan ursäkta färsk skuldsättning, dvs. skulder yngre än tre till fyra år, även när den utgör merparten av skuldbördan. Gäldenärens behov av ekonomisk rehabilitering bör tillmätas stor betydelse vid totalbedömningen. Om Kronofogdemyndigheten bedömer att skuldsanering ska inledas, trots att skuldsättningen inte har upphört, ska stödåtgärder sättas in för att informera gäldenären om vad fortsatt skuldsättning kan få för konsekvenser för gäldenärens skuldsanering. Sådana stödåtgärder kan ske inom ramen för den rehabiliterande dialogen, vid sammanträde eller att Kronofogdemyndigheten etablerar kontakt med budget- och skuldrådgivare. Hela ställningstagandet kan hämtas via Sök på 12/08 Skusan. Ställningstagande 14/08 Bedömning av kvalificerad insolvens 22 maj 2008 Kronofogden har fastställt följande riktlinjer vid bedömning av kvalificerad insolvens, 4 Skuldsaneringslagen Utdrag ur Kronofogdens PM 14/08/2008: Sammanfattning Vid den långsiktiga bedömningen av gäldenärens betalningsförmåga ska Kronofogdemyndigheten utgå från rådande förhållanden vid tidpunkten för bedömningen. Från denna utgångspunkt har myndigheten sedan att göra realistiska antaganden om inkomstutvecklingen i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas till allt som kan påverka gäldenärens nuvarande och framtida ekonomi, t.ex. ålder, utbildning, hälsotillstånd, tidigare inkomstutveckling, försörjningsbörda och konjunkturbetingad arbetslöshet. Beträffande rekvisitet överskådlig tid anser Kronofogdemyndigheten att en betalningsoförmåga som består mellan fem till tio år är tillräckligt för att uppfylla lagens kvalificerade insolvenskrav. Hela ställningstagandet kan hämtas via Kronofogdens hemsida Sök på 14/08 Skusan. 7

8 Ny laguppställning I maj 2008 valde stämman ordförande och styrelsen för Svensk Inkasso. Vi passar på att presentera några fler personer med engagemang i föreningen och som brinner för vår bransch. Vi bad dem reflektera över året som kommer, vad de är särskilt nöjda med från året som gått, och inte minst vad inkassobranschen inte behöver just nu. Claes Månsson, Advokatfirman Åberg & Co AB Jag arbetar som advokat och delägare i Advokatfirman Åberg & Co AB, Stockholm. Jag är utbildad vid Uppsala Universitet där jag avlade Juris kandidatexamen Under åren tjänstgjorde jag som notarie vid länsrätten i Västerbottens län, Umeå. Under åren arbetade jag vid Kronofogdemyndigheten i Stockholm, bl.a som enhetschef med ansvar för indrivningen i Stockholms city. År 1989 började jag med affärsjuridisk verksamhet vid advokatfirma i Stockholm där jag arbetade som biträdande jurist och sedermera advokat,( bl a med uppdrag för dåvarande Svenska Inkassoföreningen). Sedan 1996 är jag verksam som advokat i Advokatfirman Åberg & Co med arbetsuppgifter som innefattar civil- och förvaltningsrätt med affärsjuridisk (kontraktsrättslig) inriktning, inom främst kreditmarknad/finans/inkasso, (tidigare bl a med uppdrag åt dåvarande Sveriges Inkassoorganisation), IT-rätt/personuppgiftslagstiftning, marknadsrätt, läkemedelslagstiftning. Arbetsuppgifterna innefattar även undervisning inom dessa rättsområden. Jag har under flera år medverkat i lagstiftningsarbete och deltagit som expert och utredningsman i statliga utredningar, (t ex expert i Leasingutredningen, Kreditupplysningsutredningen, Personuppgiftslagsutredningen). Det jag är mest nöjd med från vårt första år är att den nya föreningen Svensk Inkasso snabbt kom på fötter men en enig bransch, intresserade medlemsföretag och en mycket god verksamhet. Föreningen är tydlig, redan väl känd och har fått stort genomslag hos riksdag, regering och myndigheter, i media och i den allmänna debatten. Erika Rönnquist Hoh, Aktiv Kapital AB Jag är sedan mars 2007 VD för Sverigebolagen inom Aktiv Kapital gruppen och landschef för Aktiv Kapital i Sverige. Tidigare arbetade jag under 10 år i olika ledande positioner inom Profficekoncernen bl a som regionchef, chef för all operativ verksamhet och försäljning, affärsområdeschef mm. Jag har också arbetat inom nuvarande Tieto Entor i mer än 7 år och innan dess SEB. Min akademiska bakgrund är civilekonom från Uppsala Universitet (-88) och Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm (-07). Jag kommer i första hand engagera mig inom grupperna som arbetar med föreningens kontakter och samverkan med Finansinspektionen och Bankföreningen. Vi behöver fokusera på debatten om överskuldsättning och evighetsgäldenärer, vilken bara har börjat. När Insolvensutredningens delbetänkande med förslag i dessa delar presenteras den 24 september, kommer den verkliga debatten att ta fart Svensk Inkasso skall vara aktiv och pålitlig! Svensk Inkasso skall arbeta mer pro-aktivt och efter egna initiativ träffa olika intressegrupper i samhället och bättre och mer ingående beskriva hur branschen arbetar och bygga förståelse för medlemsföretagens viktiga arbete. Branschen behöver aldrig, vare sig nu eller senare, uppmärksamhet från den tråkiga utgångspunkten att vara bad guy. Allt skall fokusera på det goda, uppskattade, effektiva och samhällsnyttiga arbete som utförs av branschens företag. Branschens företag skall arbeta med god etik som ledstjärna och eventuella övertramp skall rättas till. Den viktigaste frågan för Inkassobranschen är att fortsätta på den av Svensk Inkasso inslagna banan att vara en trovärdig och seriös remissinstans för lagstiftare och betänkanden. Vi behöver också öka kommunikation med media för att uppmärksamma allt det seriösa arbete som görs inom bolagen för att stödja kunder/gäldenärer att komma till rätta med sina förfallna fordringar och betalningsproblem. Förmodligen går vi i ett konjunkturskifte som kommer att förändra betalningsförmågan bland konsumenter i Sverige, vilket innebär att vi som bransch kommer att ställas inför nya svåra utmaningar. Susanne Bruce, Lindorff Sverige Sedan januari 2008 arbetar jag som chef för Operations inom Lindorff Sverige AB. Dessförinnan arbetade jag i cirka 20 år för Intrum Justitia AB, med erfarenhet av inkassoverksamhet i olika ledande positioner, bland annat som Operations Director och Vice VD för Intrums svenska verksamhet. Innan och mellan dess har jag arbetat på Finans Scandic och Extra Film AB. Jag har ju gjort come-back i styrelsen och vill gärna fokusera ett fortsatt engagemang i frågor som berör borgenärsrollen mot myndigheterna och att generellt höja statusen för vår bransch och vårt yrke. Särskilt angeläget tycker jag att frågan om absolut preskription är, där det är viktigt att Svensk Inkasso fortsätter driva dialogen med myndigheter och beslutsfattare. Dessutom skulle jag vilja lyfta fram Kronofogdens nya självpåtagana roll som opinionsbildare och aktiva agerande för gäldenärssidan med propagerande för långtgående åtgärder som går ut på att skriva av gäldenärernas fordringar istället för att arbeta i ett preventivt syfte. Det finns en dubbelmoral i det agerandet som jag har svårt att förstå och som inte leder till minskad skuldsättning. Jag är mest nöjd med att föreningen lyckats i sammanslagningen av de två tidigare föreningarna och nu har en stark förening som representerar hela branschen och enat kan driva frågor som är viktiga för vår sektor. Särskilt nöjd är jag med de mötesforum och dialoger som föreningen har etablerat med bland annat Kronofogdemyndigheten. Sedan tycker jag också att vår tidning har blivit riktigt bra. Det branschen inte behöver just nu är högkonjuktur (skratt) skämt åsido... Det vi inte behöver just nu är försämringar i lagstiftningen där jag tycker att dom nordiska länderna ligger långt framme om vi jämför med övriga Europa. En insorcingtrend klarar vi oss utan också men det tror jag är tämligen riskfritt, snarare lutar det åt andra hållet att allt fler företag förstår att dom behöver hjälp med detta. 8

9 Ny laguppställning Charlotte Strandberg, Inkasso AB Marginalen Jag är jur. kand och vice VD i inkasso AB Marginalen och Finans AB Marginalen, med operativt ansvar för verksamheterna. Har arbetat med inkasso och inkassofrågor i över 25 år. Är dessutom ledamot i Kronofogdemyndighetens Insynsråd och ledamot av Inkassonämnden. Jag har också blivit förordnad som expert i utredningen om ett samordnat insolvensförfarande. Året har inneburit mycket arbete med att upprätta de vitala funktioner som gör att föreningen blir handlingskraftig. Jag är nöjd med att vi idag har väl fungerande system för Juristkommittén, Säkra betalningar, utbildningsverksamhet samt kanslifunktion mm. Denna bas har medgivit att vi kunnat delta i lagstiftningsarbete genom remissvar, delta i debatten kring våra branschfrågor samt öka kompetensen hos våra medarbetare till gagn för hela branschen. Vidare har vi aktivt deltagit och tagit ansvar för, barns skuldsättning, momsfrågor som berör oss och våra kunders verksamhet. Vi har också deltagit aktivt i debatten kring överskuldssättningsfrågor genom kontakter direkt eller indirekt med olika myndigheter och via media. Jag fokuserar på långsiktigt strategiarbete för att metodiskt och långsiktigt etablera Svensk Inkasso som en väsentlig aktör i svenskt näringsliv med samhällsansvar. Inkassobranschen behöver inte ånyo felaktigt i media omtalas som vinnare i lågkonjunkturen och profitörer på andras olycka. Mats Bergström, Kredit-Inkasso AB Jag har varit VD för Kredit-Inkasso AB sedan Kredit-Inkasso är idag det enda bankägda (Svenska Handelsbanken) inkassobolaget. Efter studier i Uppsala började jag under tidigt 70-tal på finansbolag. Först Factoring Service som blev PKfinans och sedan 1980 gick jag över till Banco Finans. Perioden arbetade jag med avvecklingen av Vergenta Finans. Under finanskrisen kryssade jag runt i Sverige för Stadshypoteks räkning för att ta hand om alla de obestånd kring fastigheter och bostadsrättsföreningar som uppkom. Efter det att Handelsbankens köpt Stadshypotek blev jag VD för Kredit-Inkasso. Jag är mycket tillfreds att samarbetet mellan medlemmarna i de tidigare två organisationerna går så bra och känns rätt. Det går ingen skiljelinje i styrelsearbetet. I skrivande stund (före kommande styrelsemöte 2/9) så har jag bl a varit engagerad i utbildning och barns skulder. Vi är nu efter årsmötet i viss mån med ny besättning i styrelsen, nya frågeställningar och därmed ny arbetsfördelning. Viktigt är att vi alla vill göra aktiva insatser, ibland akut och ibland långsiktigt, för Svensk Inkasso. När vi nu trovärdigt, aktivt deltager i utredningar, debatter och har uppsökande verksamhet så önskar vi inte en skandalhändelse relaterad till inkassobolag. Detta skulle skapa en onödig uppförsbacke som kan urholka förtroendet och därmed trovärdigheten för det vi idag står för. Så här långt tycker jag nämnligen att vi har en lyhördhet för våra ståndpunkter. Anders Svensson, Alektum Inkasso AB Jag är inkassochef hos Alektum och ansvarar för driften av den europeiska inkassoverksamheten på huvudkontoret i Göteborg. Jag har en gedigen inkassoerfarenhet i bagaget och har verkat inom branschen sedan 1987, företrädesvis med juridiska frågor. Dessförinnan har jag arbetat inom domstolsväsendet, både i tingsrätt och vid Domstolsverket. Jag var dessutom verksam under lång tid i en av de sammanslagna inkassoföreningarna, i frågor som rörde obeståndsjuridik och myndighetskontakter. Jag vill fokusera på Kronofogdens agerande i media, där man agerar opinionsbildare och tar tydlig ställning för gäldenären med förslag om skuldnedsättningar och andra omfattande lagändringar som begränsar borgenärernas rätt, vilket knappast ligger i Kronofogdens roll som opartisk myndighet. Svensk Inkassos deltagande och agerande i samrådsgruppen för barns skulder, med berörda myndigheter som Konsumentverket, Datainspektionen och Kronofogden är något av det jag tycker vi gjort bra det första året. Det har resulterat i en samsyn mellan branschen och myndigheterna i frågorna kring hur skulder mot omyndiga ska hanteras samt att förslag till tydligare lagstiftning, vilket nu förbereds och behandlas av regeringen. Vi behöver verkligen inte okunniga politiker och andra beslutfattare som agerar och uttalar sig i frågor där det är helt uppenbart att de varken har någon som helst koll på vare sig fakta eller har satt sig in i hur saker och ting verkligen fungerar. Gordon Odenbarck, Gothia Financial Group AB Jag är vice VD och Inkassochef hos Gothia Financial Group AB, där jag jobbat i drygt åtta år och ansvarar för all inkasso i Sverige, Finland och Danmark. Dessförinnan har jag gått på juristlinjen i Lund, arbetat på tingsrätten i Varberg och under en period arbetat med datorer och nätverksteknik. Det jag tycker är bland det viktigaste som skett under min tid som styrelseledamot först i SIO och nu i Svensk Inkasso är att föreningen har fått en större slagkraft med tanke på att vi nu endast har en branschorganisation. Vidare har SI lagt sig vinn om att vara med i alla utredningar relevanta för inkassoverksamhet som remissinstans vilket ytterligare ökar branschens och föreningens möjlighet att påverka lagstiftningen som berör oss. Under den kommande mandatperioden vill jag fokusera på kontakter och diskussioner med kronofogdemyndigheten. Detta är väldigt brett då myndigheten har många ansvarsområden. Det förebyggande arbetet med att minimera att nya överskuldsättningar sker är intressant och personligen tror jag att ekonomiska styrmedel är en av vägarna man bör välja. Lagstiftare och myndigheters fixering vid absolut preskription som lösning på överskuldsättningen. Det finns redan ett etablerat, väl fungerande och accepterat system för det problemet, nämligen skuldsaneringslagen. Man borde istället fokusera på att skapa incitament för betalning, så att man förhindrar att situationen går överstyr för den skuldsatte. 9

Kommittédirektiv. Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning. Dir. 2013:72. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013

Kommittédirektiv. Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning. Dir. 2013:72. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013 Kommittédirektiv Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning Dir. 2013:72 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till åtgärder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning,

Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning, 2008-08-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 08-4778 Finansinspektionen Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (Anges alltid vid svar) Henrik Holmgren 103 33 Stockholm P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Gallring av uppgifter i kreditupplysningar

Gallring av uppgifter i kreditupplysningar Finansutskottets betänkande 2002/03:FiU15 Gallring av uppgifter i kreditupplysningar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2002/03: 59 Gallring av uppgifter

Läs mer

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering 1(7) Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering Ställningstagandet gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden fastställdes 2010. Promemorian

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1898-2014 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Visma Collectors

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor)

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor) Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-01-12 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28 DNR 106-636/2004 Till Socialtjänstnämnden Ett

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE MOTPARTER 1. AK Kontotjänst AB, 556336-5955 753 83 Uppsala Ombud: AK Inkassotjänst AB 753 83 Uppsala

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar som ska minska risken

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 PM 2013:16 RI (Dnr 001-1587/2013) Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2012-11-19 1326-2012 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

NR PLUSGIRO HEMSIDA E POST

NR PLUSGIRO HEMSIDA E POST 1 2016-10-14 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster S2016/01918/FST Ansvarig handläggare på RSMH - Anna Quarnström Riksförbundet för Social och Mental hälsa, RSMH, lämnar härmed remissvar

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

Komplettering av den nya plan- och bygglagen

Komplettering av den nya plan- och bygglagen Civilutskottets betänkande 2010/11:CU23 Komplettering av den nya plan- och bygglagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen

Läs mer

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/002 Er referens: Ju2014/125/KO 1 (6) 2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM e-post: ju.ko@regeringskansliet.se Överskuldsättning i kreditsamhället?

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Lagrådsremiss. Rätt att lyfta konkursförvaltararvode. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Rätt att lyfta konkursförvaltararvode. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Rätt att lyfta konkursförvaltararvode Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 april 2003 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Yttrande Diarienr 1 (6) 2016-10-21 1360-2016 Ert diarienr Ju2016/04398/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Stockholm den 27 januari 2017

Stockholm den 27 januari 2017 R-2016/2076 Stockholm den 27 januari 2017 Till Näringsdepartementet N2016/06470/FF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Entreprenörskap

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:136

Regeringens proposition 2014/15:136 Regeringens proposition 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Prop. 2014/15:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 2015 Margot Wallström

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Fordonsrelaterade skulder (Ds 2012:7) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 16 november 2012

Fordonsrelaterade skulder (Ds 2012:7) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 16 november 2012 PM 2012:148 RI+RII (Dnr 001-1388/2012) Fordonsrelaterade skulder (Ds 2012:7) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 16 november 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst

BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Vi är viktiga! Vi som arbetar som budget- och skuldrådgivare är viktiga och gör skillnad för de människor vi arbetar med. De vi möter

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar kommer att behandlas bl.a. följande ärende

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. 1(8) Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Hur blir det med gäldenärer som ansöker om omprövning av en redan befintlig skuldsanering?

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Certifieringskurs för krav- och inkassohandläggare

UTBILDNINGSPROGRAM. Certifieringskurs för krav- och inkassohandläggare UTBILDNINGSPROGRAM Certifieringskurs för krav- och inkassohandläggare Välkommen till Svensk Inkasso! Det är för mig mycket glädjande att du tar dig tid att informera dig om den utbildning vi kan erbjuda.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2016 Ö 4325-14 KLAGANDE BG MOTPARTER 1. 4Finance AB, 556790-4189 Hammarby Allé 47 120 30 Stockholm 2. Bilia Personbilar

Läs mer

Stockholm den 27 juni 2012

Stockholm den 27 juni 2012 R-2012/0892 Stockholm den 27 juni 2012 Till Justitiedepartementet Ju2012/2869/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 april 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Snabbare

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2014 Ö 2697-13 KLAGANDE GL MOTPARTER 1. Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, Zweigniederlassung Zug Zeughausgasse 3 6300 Zug Schweiz

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Nya påföljder SOU 2012:34 Ju2012/4191/L5

Nya påföljder SOU 2012:34 Ju2012/4191/L5 1(5) Justitiedepartementet Straffrättsenheten att Eva Marie Hellstrand 103 33 Stockholm Nya påföljder SOU 2012:34 Ju2012/4191/L5 Kronofogdemyndigheten (KFM) lämnar synpunkter på den del i promemorian som

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 december 2015 Morgan Johansson Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Yttrande över remissen Ds 2008:34 Ett starkare skydd för den enskildes personliga integritet vid kreditupplysning (Ju2008/4277/L2)

Yttrande över remissen Ds 2008:34 Ett starkare skydd för den enskildes personliga integritet vid kreditupplysning (Ju2008/4277/L2) Yttrande över remissen Ds 2008:34 Ett starkare skydd för den enskildes personliga integritet vid kreditupplysning (Ju2008/4277/L2) Dnr 801-13764-08/112 2008-09-04 Sammanfattning Justitedepartementet Enheten

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Stockholm Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 7 april 2016.

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Stockholm Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 7 april 2016. Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 7 april 2016. Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan 1 2014-01-14 Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området

Konsumentskyddet inom det finansiella området Civilutskottets betänkande 2006/07:CU5 Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen angående

Läs mer

SÄKRA. En flygande start...

SÄKRA. En flygande start... Nummer 1 Oktober 2007 SÄKRA B E T A L N I N G A R En flygande start......för den nya föreningen. Representerad i insolvensutredningen, i dialog med Kronofogden, Konsumentverket och Datainspektionen. Fem

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Bättre möjlighet till skuldsanering

Bättre möjlighet till skuldsanering 2010/11 mnr: C4 pnr: -S83023 Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

Personnummer och samordningsnummer

Personnummer och samordningsnummer Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU28 Personnummer och samordningsnummer Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:111) som bl.a. syftar till att lösa problemet med att

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Vad innebär en reformerad skuldsaneringslag för den kommunala budget- och skuldrådgivningen? Ny skuldsaneringslag 1 januari 2007 Den första

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Beslut Diarienr 1 (5) 2016-09-02 953-2016 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden eye Eye on executive matters no 2 2010 Eurotrubbel Är gemensam ekonomisk politik för hela Europa möjlig? Tänk efter före Väl förberedd kan en etablering i Östeuropa bli en fullträff. Dubbel skatt, nej

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Fordonsrelaterade skulder (Ds 2012:7). Remiss från Näringsdepartementet

Fordonsrelaterade skulder (Ds 2012:7). Remiss från Näringsdepartementet STADSLEDNINGSKONTORET TRAFIKKONTORET Handläggare stadsledningskontoret: Thord Swedenhammar, tel: 08-508 29 325 Till Kommunstyrelsen GEMENSAMT TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-10-05 Handläggare trafikkontoret:

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Yttrande över betänkandet Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU:2008:82)

Yttrande över betänkandet Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU:2008:82) Yttrande över betänkandet Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU:2008:82) Dnr 801-27760-08/112 2009-01-09 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Sammanfattning Kronofogdemyndigheten är mycket positiv till

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 mars 2013 Ö 5918-11 KLAGANDE LJ MOTPARTER 1. Resurs Bank AB, 516401-0208 Ombud: Reda Inkasso AB Box 22209 250 24 Helsingborg 2. B

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm (ju.l6@regeringskansliet.se) Er referens: Ju/2017/05495/L6 Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Sammanfattning välkomnar

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer