Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) Februari 2013

2 Sivers IMA Holding AB (publ) Föreliggande Memorandum avser ett erbjudande om att delta i Sivers IMA Holdings företrädesemission om högst cirka 5,6 Mkr. Det är upprättat i informationssyfte och skall inte ses som investeringsråd. Dokumentet är inte granskat av en revisor. Det skall läsas tillsammans med samtliga dokument som i förekommande fall införlivats genom hänvisning. För ytterligare information om de nytecknade aktierna hänvisas till Sivers IMA Holding AB. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter memorandum, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Dokumentet får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Observera att placeringar i värdepapper sker på egen risk och det finns inga garantier för avkastning och din investering kan helt förlora sitt värde. Sivers IMA Holding ansvarar för innehållet i dokumentet och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som väsentligt skulle kunna påverka dess innebörd. Även om Sivers IMA Holding är av uppfattningen att den information som lämnas på följande sidor är korrekt och komplett per dagen för lämnande av informationen och även om Sivers IMA Holding kan komma att lämna ny information från tid till annan, åtar sig Sivers IMA Holding inget ansvar för att uppdatera eller korrigera sådan information och frånsäger sig uttryckligen någon skyldighet att göra detta. Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl underbyggda, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas för att de kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast styrelsens bedömningar och antaganden vid tidpunkten för memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgångar kan komma att skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Sivers IMA gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag och enligt AktieTorgets regelverk. Memorandumet innehåller flera hänvisningar till information och marknadsstatistik framställda av tredje part. Ingen av dessa källor har, såvitt styrelsen känner till, några väsentliga intressen i Sivers IMA. Information från sådan tredje part som ingår i memorandumet har återgivits korrekt och såvitt Sivers IMA kan känna till genom jämförelse med annan information har inga uppgifter väsentliga utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Definitioner I detta memorandum används definitionen Sivers, Sivers IMA, SI Holding, SI Holding AB (publ) och Bolaget som beteckning för Sivers IMA Holding AB (publ) (organisationsnummer ) såvida inte annat framgår av sammanhanget eller, beroende på sammanhang, dess helägda dotterbolag Sivers IMA AB (organisationsnummer ). Sivers IMA Holding AB enda verksamhet består i innehavet av det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB. Memorandumets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan om handel i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Memorandumets tillgänglighet Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida Memorandumet kan också hämtas på AktieTorgets hemsida AktieTorget AktieTorget har tillstånd av Finansinspektionen att driva handelsplattform och står under inspektionens tillsyn. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på AktieTorget inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På AktieTorget gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar. Bolag vars aktier handlas på AktieTorget är alltså inte skyldiga att följa samma regelverk som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på AktieTorget kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. AktieTorget är en handelsplats som betecknas MTF. Förkortningen MTF står för Multilateral Trading Facility och är hämtat från MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Bolagets aktie upptogs den 4 februari 2013 till handel på Aktie- Torget under kortnamnet SIVE. ISIN-kod för aktien är SE

3 Innehåll Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan 8 Vd har ordet 9 Bakgrund och motiv 10 Villkor och anvisningar 11 Bolagets verksamhet 16 Marknad 19 Historik 21 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 22 Legala frågor och övrig information 24 Aktiekapital och ägarförhållanden 26 Skattefrågor i Sverige 29 Bolagsordning 31 Finansiell information i sammandrag 32 Handlingar införlivade genom hänvisning 38 Ordlista 39

4 Sammanfattning Erbjudandet i sammandrag Emission av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) Den som på avstämningsdagen den 31 januari 2013 är aktieägare i Sivers IMA äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav. Under förutsättning att inte alla teckningsrätter utnyttjas av befintliga aktie - ägare kommer även allmänheten ges tillfälle att teckna aktier i emissionen. Aktieägare i Sivers IMA erhåller för varje innehavd aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Handel med teckningsrätter pågår på AktieTorget under teckningstiden. Emissionskurs: 3,25 kronor per aktie. Teckningstid: 4 februari 2013 t o m 20 februari 2013 Avstämningsdag: 31 januari 2013 Emissionsbelopp vid full teckning: ,89 kronor, före emissionskostnader Bakgrund och motiv Smarta mobiltelefoner och andra nätanslutna produkter utgör alltmer integrerade delar av människors vardag. Nya applikationer som syftar till att förenkla och effektivisera både yrkesmässiga och personliga funktioner tillkommer ständigt. Belastningen på de mobila kommunikationsnätverken tilltar i takt med den växande datatrafiken. Behovet av kapacitetshöjande investeringar och åtgärder i de mobila telefon- och datanäten ökar, och utgör en omvärldsfaktor av stor betydelse för efterfrågan på Sivers IMAs produkter inom milimetervågsteknologi. Samtidigt har nätverksägarna har under den senaste perioden generellt sett varit återhållsamma med nyinvesteringar i sin infrastruktur. Detta kombinerat med den ökande datatrafiken medför uppdämda behov av överföringskapacitet. Dessa behov måste inom en snar framtid tillgodoses för att operatörerna skall kunna upprätthålla tillgänglighet och kvalitetsnivå hos nättjänsterna för att försvara sina konkurrensfördelar. Sivers IMA har förutsett denna utveckling, och förberett Bolagets leveranskapacitet inför kommande utbyggnader av kapaciteten hos världens mobila datanätverk. Flera leverantörer av nätverksutrustning har idag utvecklat enheter som bygger på Sivers IMAs komponenter och branschledande kompetens inom millimetervågsteknologi. De första generationerna av Bolagets produkter är färdigutvecklade och säljs idag. De utgör viktiga komponenter i de nya enheter som leverantörerna av nätverksutrustning börjat presentera för operatörerna. Sivers IMA har också genomfört investeringar i ökad tillverkningskapacitet. Hittills har leveranserna avsett förserier till olika nätverksleverantörer, och Bolaget står kapacitetsmässigt redo inför inledande volymleveranser. Medlen från förestående nyemission skall i första hand användas till åtgärder som ytterligare stimulerar kundernas benägenhet att inkludera Sivers IMAs produkter och teknologi i sina lösningar. Dessa åtgärder består främst i marknadsföring, teknikseminarier och assistans vid kundernas utvecklingsprojekt. Vidare skall medlen utgöra en allmän förstärkning av Bolagets rörelsekapital. Det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalet efter förestående emission är tillräckligt för att täcka de behov som bolaget har fram till volymtillverkning av nätverksutrustning. Inför föreliggande nyemission har Bolagets huvudägare samt styresleledamöter med aktieinnehav meddelat sina avsikter att teckna i proportion till nuvarande aktieinnehav. Dessutom har avtal om emissionsgarantier ingåtts med externa parter. Härigenom är emissionen fullt garanterad. Bolagsinformation Bolagets firma är Sivers IMA Holding AB (publ) med organisationsnummer Bolagets adress och kontaktuppgifter: Sivers IMA Holding AB (publ) Box 1274 Torshamnsgatan Kista Tel:

5 Koncernstruktur Sivers IMA AB är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB. Moderbolaget bedriver ingen verksamhet förutom innehavet av Sivers IMA AB, och påverkar således koncernekonomin endast i liten omfattning. Verksamheten Sivers IMA är en ledande leverantör av mikrovågsteknologi. Verksamheten påbörjades 1951 och Bolaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret och den egna produktionsanläggningen ligger i Kista utanför Stockholm. Bolagets produkter kan delas in i tre huvudkategorier: Signalkällor (Signal Sources) Radarsensorer (Radar Sensors) Millimetervågsprodukter (mm-wave Products) Intäkterna från Signalkällor år 2012 utgör cirka 65% av nuvarande försäljning. Millimetervågsprodukter för telekomindustrin utgör cirka 10% och Radarsensorer cirka 25% av försäljningen. Försäljningen inom befintliga produktkategorier väntas förbli relativt stabil, förutom inom kategorin telekomsektorn, där efterfrågan på Bolagets produkter och kunnande ökat kraftigt under den senaste tolvmånadersperioden. Marknad och kunder Dagens mobiltelefoner innehåller ofta kompletta dataterminaler med full åtkomst till Internet, bildöverföringsmöjligheter, sociala medier etc. Utvecklingen går oerhört snabbt, och alla nya uppkopplade kommunikationsprodukter ställer högre krav på de befintliga mobilnäten där utbyggnaden av kapacitet redan kräver stora investeringar. Efterfrågan växer för utrustning som till en ekonomiskt försvarbar kostnad kan hantera betydligt större datamängder än tidigare. Sådan utrustning är av strategisk betydelse för att klara denna kapacitetsutbyggnad. Sivers IMA identifierade tidigt ett teknikskifte inom millimetervågsteknik och har utvecklat en ny generation produkter som kan tillverkas i stora serier och till väsentligt lägre kostnader än vad som tidigare varit möjligt. Bolagets produkter är idag på god väg att spela en viktig roll när det gäller att bidra till en kostnadseffektiv lösning av problemet med de ständigt ökande bandbreddsbehoven inom dagens och kommande generationers mobilnät. Bolagets kunder utgörs traditionellt av företag inom försvar, flyg- och rymdindustrin, men i takt med de ökade kraven på de mobila nätverken framstår nu leverantörer av utrustning för nätverksutbyggnad som den snabbast växande kundkategorin. Det av styrelsen uppskattade värdet på den marknad som Sivers IMA huvudsakligen riktar in sig på uppskattas i uppgå till cirka 850 Mkr år Detta baserar sig på antagandet att Bolagets produkter utgör cirka 25% av ingående komponenter i det förväntade antalet sålda radiolänkenheter för E-bandet. Denna marknad beräknas vara värd totalt cirka 550 MUSD, enligt en marknadsprognos från analysföretaget EJL. Andra i andra marknadssegment föreligger behov av Bolagets produkter, men dessa volymer räknas inte in i bedömningarna av storleken hos Sivers marknadspotential. Handel i aktien, beteckningar Bolagets aktie har tidigare handlats på NGM MTF. Efter ett styreslebeslut om listbyte upptogs aktierna den 4 februari 2013 till handel på AktieTorget under kortnamnet SIVE. ISIN-kod för aktien är SE Styrelse och ledande befattningshavare Styrelsen består av ordföranden Björn Norrbom, ledamöterna Dag Sigurd, John Fällström, Erik Fällström samt Olle Westblom, ledamot tillika vekställande direktör. Revisor Marie Nordlander, auktoriserad revisor, medlem i FAR, Parameter Revision AB, Ägarstruktur Offentlig aktiebok största ägare Innehav Innehav, % Ålandsbanken Sverige AB ,70% SEB Securities Services ,58% Avanza Bank AB ,55% Citibank International PLC (England), Sweden ,06% Aqurat FK, AB för SEC ,49% Erik Penser Bankaktiebolag ,35% Nordea Bank AB (publ) ,64% Nordnet Bank AB ,56% Carnegie Investment Bank AB ,84% Svenska Handelsbanken AB (publ) ,92% 5

6 Riskfaktorer Sivers IMAs verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. En investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i Memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter sannolikhet eller grad av betydelse. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare. Beroende av nyckelpersoner Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det kan inte garanteras att Bolaget kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det få negativ inverkan på verksamheten. Beroende av större kunder Sivers IMA har idag cirka 30 kunder. Tre av dessa står för drygt 50% av bolagets nuvarande omsättning. Skulle någon eller båda av dessa minska eller helt upphöra med sina inköp från Bolaget kan detta inverka på omsättningen under en kortare eller längre period, vilket skulle kunna påverka Bolagets lönsamhet och ställning. inte lyckas finna de tekniska lösningar som krävs för en kommersiell lansering, eller att dessa mål inte uppnås inom rimlig tid. Förmåga att hantera tillväxt I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt kan detta få negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten. Konkurrens Sivers IMA agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens från marknadsaktörer med i många fall betydligt större finansiella resurser kan leda till minskade tillväxtmöjligheter eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt. Beroende av samarbetspartners och underleverantörer Bolaget är beroende av olika samarbeten och affärsförhållanden med etablerade marknadsaktörer. Om någon av dessa skulle försättas i en position som försvårar eller försenar denna parts förmåga att uppfylla sina åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet kan detta komma att påverka Bolagets verksamhet på ett negativt sätt. Teknisk utvecklingsrisk Det finns risker i att resultaten av den tekniska utvecklingen inte motsvarar Bolagets egna, kunders eller marknadens förväntningar. Detta kan i sin tur innebära försenad eller helt utebliven marknadslansering av delar av eller hela produktkategorier med uteblivna intäkter och/eller ökade utvecklingskostnader som följd. Likaså finns det risk att Bolaget Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter. Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Det kan dock inte uteslutas att marknaden utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekono- 6

7 miska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Risker associerade med företagsförvärv Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål. Det föreligger dock alltid en risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på AktieTorget inte är börsnoterade och att Bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På AktieTorget gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS) eller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler. Legala och politiska risker Bolaget är och kommer även framgent att vara verksamt på marknader och inom sektorer som i många fall präglas av en hög grad av politisk styrning och/ eller lagstiftning och regleringar av olika slag. Ändringar i lagar, regelverk eller den politiska situationen på olika marknader där Bolaget och/eller dess kunder är verksamma kan ha en inverkan på Bolagets lönsamhet och framtidsutsikter. Valutakursförändringar Bolaget är verksamt på en internationell marknad där priserna på både ingående material och komponenter samt de priser som erhålls för färdiga produkter i många fall är beroende av utvecklingen av den svenska kronan gentemot ett flertal utländska valutor. En stor del av dagens försäljning sker i Nordamerika och Europa vilket innebär att Bolaget har en relativt stor exponering mot Euro och amerikanska Dollar. Kursfluktuationer kan därför påverka Bolagets resultat och ställning. Risker relaterade till bolagets aktie Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Det går inte att förutsäga huruvida investerarnas intresse för Bolaget från tid till annan leder till livaktig handel i aktien. Samtidigt föreligger det en risk att Bolagets aktier inte kommer att omsättas dagligen och att avståndet mellan köp- och säljkurser kan komma att vara stort. Marknadspriset kan komma att avvika avsevärt från teckningskursen. Det finns ingen garanti för att aktier i Bolaget kan säljas till en för innehavaren acceptabel kurs vid varje given tidpunkt. 7

8 Inbjudan Emissionsbeslut I kraft av bemyndigande lämnat vid årsstämman i Sivers IMA Holding AB (publ) den 23 april 2012 har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst aktier. Emissionskursen är fastställd till 3,25 kronor per aktie. Även allmänheten ges tillfälle att teckna aktier i emissionen i den omfattning som eventuellt ej utnyttjade teckningsrätter medger. Under förutsättning av att emissionen blir fulltecknad tillförs Sivers IMA ,00 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnader Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 0,5 Mkr för upprättande av memorandum, avgifter till myndigheter, distribution och marknadsföring. Emissionsgaranti och teckningsförbindelser Emissionsgaranti har upphandlats. Befintliga huvudägare har på förhand förbundit sig att teckna för motsvarande 44% av emissionsbeloppet. Resterande del upp till 100% av emissionen är garanterad av externa garanter. I händelse av överteckning ställer huvudägarna teckningsrätter till förfogande för att öka ägarspridningen i Bolaget med syfte att möjliggöra bättre likviditet i aktiehandeln. Teckningsrätter Sju innehavda aktier i Sivers IMA ger rätt att teckna en ny aktie. För varje innehavd aktie erhålles en teckningsrätt. För teckning av en nyemitterad aktie krävs sju teckningsrätter. Inbjudan Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna aktier i Sivers IMA till en kurs av 3,25 kronor per aktie. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att öka med kronor, från ,50 kronor till ,50 kronor, och antalet aktier kommer att öka med aktier från aktier till aktier. Utspädning Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas, kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 12,5% av samtliga utestående aktier i Bolaget. En aktieägare som väljer att inte delta i denna nyemission kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. Stockholm den 14 januari 2013 Styrelsen 8

9 Vd har ordet Sivers IMA tar den trådlösa kommunikationen till framtiden! För drygt två år sedan började vi processen med att omvandla Sivers IMA Holding till ett publikt bolag med mål att i en takt som vi själva styrde, lista vår aktie på Nordic MTF. Ser vi tillbaka på dessa två år så kan jag som verkställande direktör i Sivers IMA Holding AB (publ) konstatera att processen visserligen har tagit betydande resurser i anspråk men också gjort att vi byggt en bred krets aktieägare samtidigt som det stärkt koncernens anseende i diskussionerna med våra kunder. Dessa utgörs idag av världens största företag inom segmentet radiolänkleverantörer. Under 2012 kunde vi kommunicera en rad olika, var för sig, mycket positiva nyheter till våra aktieägare och omvärlden. Tillsammans visar dessa nyheter att Sivers IMA-koncernen förfogar över en mycket intressant teknologi som kunderna inom vårt segment både efterfrågar och behöver, då ökad överföringshastighet i de mobila kommunikationsnäten är en alltmer avgörande konkurrensfödel. Till skillnad från många andra tillväxtföretag klarade Sivers IMA-koncernen under förra året att redovisa försäljning till en rad olika nya kunder inom flera områden. Under 2012 kunde vi bland annat meddela att EADS, en av Europas största koncerner, valde att lägga en flerårig order hos oss samtidigt som de ingick en option om förlängning till denna. Inom segmentet radiolänkar kan vi nu räkna in tre av de fem största aktörerna till vår kundskara, sedan dessa köpt vår converter för kommunikation på det s k E-bandet. Dessa företag har nu testat våra converters och det är vår förhoppning att vi redan under 2013 kommer i gång med serieleveranser till dessa företag. Under 2012 kom vi att delta i inte mindre än tre olika forskningsprojekt som finansieras av EU. Av dessa är E3NETWORK, som har som uppgift att ta fram radiolänkteknologier med extremt hög kapacitet för framtidens mobiltelefonnät ett av de mest spännande. Utöver Sivers IMA deltar multinationella företag som Alcatel-Lucent, ST Microelectronics och Infineon men också en rad mindre aktörer med spjutspetskompetens. Vi kan således knyta en rad nya viktiga kontakter samtidigt som vi får ytterligare ett erkännande för vår kompetens. Vi tar nu ett steg vidare, då vi har valt att flytta listningen av vår aktie till AktieTorget. Detta medför att Sivers IMA kommer att handlas direkt i NasdaqOMX:s system, vilket är samma system som används av Stockholmsbörsen. I samband med detta genomför vi denna nyemission för att stärka vår kassa inför de åtgärder som ytterligare stimulerar kundernas benägenhet att inkludera Sivers IMAs produkter och teknologi i sina lösningar. Dessa åtgärder består främst i marknadsföring, teknikseminarier och assistans vid kundernas utvecklingsprojekt. Som jag hoppas framgår emotser vi den närmaste tiden med stor tillförsikt, och hoppas att så många aktieägare som möjligt, befintliga som nya, väljer att fortsätta den spännande resan med Sivers IMA. Olle Westblom Verkställande direktör, Sivers IMA Holding 9

10 Bakgrund och motiv Smarta mobiltelefoner och andra nätanslutna produkter utgör alltmer integrerade delar av människors vardag. Nya applikationer som syftar till att förenkla och effektivisera både yrkesmässiga och personliga funktioner tillkommer ständigt. Belastningen på de mobila kommunikationsnätverken tilltar i takt med den växande datatrafiken. Behovet av kapacitetshöjande investeringar och åtgärder i de mobila telefonoch datanäten ökar, och utgör en omvärldsfaktor av stor betydelse för efterfrågan på Sivers IMAs produkter inom millimetervågsteknologi. Samtidigt har nätverksägarna under den senaste perioden generellt sett varit återhållsamma med nyinvesteringar i sin infrastruktur. Detta kombinerat med den ökande datatrafiken medför uppdämda behov av överföringskapacitet. Dessa behov måste inom en snar framtid tillgodoses för att operatörerna skall kunna upprätthålla tillgänglighet och kvalitetsnivå hos nättjänsterna för att försvara sina konkurrensfördelar. Sivers IMA har förutsett denna utveckling, och förberett Bolagets leveranskapacitet inför kommande utbyggnader av kapaciteten hos världens mobila datanätverk. börjat presentera för operatörerna. Sivers IMA har också genomfört investeringar i ökad tillverkningskapacitet. Hittills har leveranserna avsett förserier till olika nätverksleverantörer, och Bolaget står kapacitetsmässigt redo inför inledande volymleveranser. Medlen från förestående nyemission skall i första hand användas till åtgärder som ytterligare stimulerar kundernas benägenhet att inkludera Sivers IMAs produkter och teknologi i sina lösningar. Dessa åtgärder består främst i marknadsföring, teknikseminarier och assistans vid kundernas utvecklingsprojekt. Vidare skall medlen utgöra en allmän förstärkning av Bolagets rörelsekapital. Det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalet efter förestående emission är tillräckligt för att täcka de behov som bolaget har fram till volymtillverkning av nätverksutrustning. Inför föreliggande nyemission har några av Bolagets huvudägare meddelat sina avsikter att teckna i proportion till nuvarande innehav, samt att teckna de aktier som eventuellt inte tecknas av övriga aktieägare eller av allmänheten. Försäkran I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta memorandum, vilket upprättats av styrelsen i Sivers IMA Holding AB (publ) med anledning av förestående emission. Nedanstående ledamöter i styrelsen för Bolaget, som presenteras på annan plats i dokumentet, är ensamt ansvarig för innehållet i detta memorandum och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som förmedlas häri, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som väsentligt skulle kunna påverka dokumentets innebörd. Flera leverantörer av nätverksutrustning har idag utvecklat enheter som bygger på Sivers IMAs komponenter och branschledande kompetens inom millimetervågsteknologi. De första generationerna av Bolagets produkter är färdigutvecklade och säljs idag. De utgör viktiga komponenter i de nya enheter som leverantörerna av nätverksutrustning Stockholm 14 januari 2013 Styrelsen Björn Norrbom, Dag Sigurd, John Fällström, Erik Fällström och Olle Westblom 10

11 Villkor och anvisningar Erbjudandet Styrelsen i Sivers IMA Holding AB (publ) beslutade den 14 januari 2013, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 april 2012, att genom företrädesemission öka Bolagets aktiekapital med högst ,00 kr genom nyemission av högst aktier envar med ett kvotvärde om 0,50 kr till en teckningskurs om 3,25 kr per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst ,50 kr. Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 31 januari 2013 är registrerade som aktieägare i Sivers IMA äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear Sweden ) för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 31 januari Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 januari 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 januari Teckningsrätter Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 31 januari 2013 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras sju (7) teckningsrätter. För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i Sivers IMA senast den 20 februari 2013 eller sälja teckningsrätterna senast den 15 februari Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 4 februari 15 februari Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 3,25 kr per aktie. Courtage utgår ej. Information till direktregistrerade aktieägare De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m fl erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut. Information till förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär. Teckningstid Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 4 februari 20 februari Observera att teckning av aktier ska ske senast kl den 20 februari Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto. Styrelsen för Sivers IMA äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 20 februari Styrelsen i Sivers IMA har inte förbehållit 11

SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT

SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT Erbjudande om att delta i nyemission och planerad listning på NGM Nordic MTF. Januari 2011 2 SIVERS IMA VIKTIG INFORMATION! I detta memorandum

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges; Med Free2move eller

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Nyemission 2013 DEFINITIONER Med StjärnaFyrkant eller Bolaget avses Stjärna- Fyrkant AB (publ), org nr 556294-7845, eller den koncern i vilken

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av svenska depåbevis avseende aktier utgivna av Mycab International national S.A. Januari februari 2012

Inbjudan till teckning av svenska depåbevis avseende aktier utgivna av Mycab International national S.A. Januari februari 2012 Inbjudan till teckning av svenska depåbevis avseende aktier utgivna av Mycab International national S.A. Januari februari 2012 Mycab gör äntligen taxiresan till en modern reseprodukt, tillgänglig via reseindustrins

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma.

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma. ERbeta LXR inflammation GR inflammation NURR1 LXR inflammation RORgamma GR inflammation ERbeta Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) RORgamma NURR1 ERbeta LXR inflammation GR inflammation

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer