UTVECKLING UNDER ÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLING UNDER ÅRET"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013

2 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE ( ) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Edge är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta innebär att fonden har ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Placeringsinriktningen för Edge ligger på den svenska aktiemarknaden. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Detta innebär att derivatinstrument används dels för att försöka generera avkastning i såväl stigande som fallande aktiemarknad, och dels i syfte att öka eller minska risken i fonden beroende på rådande osäkerhet i marknaden. Målet för fonden är att den över tiden (en tioårsperiod) skall avkasta minst 12% som ett årligt genomsnitt till en risk som skall vara i linje med den svenska aktiemarknaden. FONDENS UTVECKLING Fonden har haft en mycket positiv utveckling under året, med en avkastning på 32,7%. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,9%. De placeringsmodeller som förvaltarna arbetar efter har lyckats förstärka effekterna av den stigande Stockholmsbörsen Fonden har ökat från 108 mkr till 170 mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 24 mkr. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av året fanns aktieinnehav i Bluefish Pharma AB samt Africa Oil Corp. Det fanns även såväl innehavda som utställda köpoptioner på OMXS30- index. Fonden hade även innehavda säljoptioner på OMXS30-index. Fondens likviditet var vid årsskiftet placerad i företagsobligationer och på bankkonto. Omsättningshastigheten i fonden har varit 1,0 ggr. Fonden har haft en totalkostnadsprocent (TER) på 7,4% samt en Totalkostnadsandel (TKA) på 7,6% under året. FRAMTIDEN Den aktiva förvaltningen kommer att fortsätta under Fonden kommer även framgent att vara aktiv inom derivat, primärt på de största bolagen och index på den svenska marknaden. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat markant under året. Detta är förenligt med fondens placeringsstrategi, dvs. att snabbt kunna förändra fondens riskprofil. Fondens sammanlagda exponering uppgick till 104,9% vid periodens slut. Nettoexponeringen var per årsskiftet betydligt lägre, 88,6%. UTVECKLING UNDER ÅRET Fonden avkastade under året 32,7 %. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,9% och OMXS30-index 20,7 %. STRATEGI OCH RISKER Fonden kan använda sig av olika strategier för att skapa mervärde mot fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på de största bolagen samt index på den svenska aktiemarknaden men fonden kan också ta positioner i andra tillgångsslag. Exponeringen i fonden kommer att variera kraftigt beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. REDOVISNINGSPRINCIPER Årsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser den 31 december Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köpeller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTCderivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

3 Överlåtbara värdepapper- reglerad marknad Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Africa Oil Corp ,75 1 SEK ,00 2,45 AFRICA OIL CORP AR Packaging Group AB FRN ,8 8, EUR ,94 3,25 AR PACKAGING GROUP AB BLACK EARTH 9,4% SEK ,67 6,08 BLACK EARTH FARMING LTD Bayport Management LTD ,65 1 SEK ,37 6,78 BAYPORT MANAGEMENT LTD Bluewater 10% USD ,5 6,4226 USD ,95 3,81 SKANDBLUEWATER HOLDING BV Bravida Holding AB ,137 1 SEK ,00 2,43 BRAVIDA HOLDING AB Danske Bank 5,914% ,1 6,4226 USD ,60 11,46 DANSKE BANK A/ S Klövern FRN ,8 1 SEK ,56 3,05 KLOVERN AB Real People FRN ,85 1 SEK ,00 2,35 REAL PEOPLE INVESTMENT HOLDINGS LTD Sagax AB 7% SEK ,50 1,45 SAGAX AB Scandinavian Airlines 9% ,15 1 SEK ,00 9,55 SAS AB Överlåtbara värdepapper -avses bli föremål för handel på reglerad markand Volym Värd.kurs (lokal ,65% Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Bluefish Pharma SEK , BLUEFISH PHARMA ,57% Summa överlåtbara värdepapper Övriga finansiella instrument - reglerad och öppen för allmänheten Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Fondandelar Atlant Multi-Strategy ,74 1 SEK ,00 3,13 ATLANT MULTI-STRATEGY Övriga finansiella instrument ,13% Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod OTC-derivat med positivt marknadsvärde EUR/ SEK termin , , EUR ,67 0,08 VALUTATERMIN EUR/ SEK USD/ SEK termin , ,4226 USD ,21 0,30 VALUTATERMIN USD/ SEK ,38% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Positivt marknadsvärde Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod OMXS30 Jan CALL ,75 1 SEK ,00 37,81 NASDAQ OMX OMXS30 Jan PUT ,7 1 SEK ,00 0,15 NASDAQ OMX ,96% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Negativt marknadsvärde Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod OMXS30 Jan CALL ,5 1 SEK ,00-7,89 NASDAQ OMX OMXS30 Jan CALL SEK ,00-0,15 NASDAQ OMX OMXS30 Jan CALL ,45 1 SEK ,00-0,04 NASDAQ OMX OMXS30 Jan CALL ,45 1 SEK ,00-0,05 NASDAQ OMX Likvidkonton ,14% Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Atlant Edge 1 investeringskonto SEK , SEK ,91 7,88 SEB Atlant Edge ICA säkerhetskonto 2 SEK , SEK ,12 2,62 SEB Atlant Edge säkerhetskonto ISDA SEK , SEK ,00 1,89 SEB Upplupna intäkter och kostnader ,39% Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Upplupet fast arvode , SEK ,67-0,09 Upplupet revisionsarvode , SEK ,00-0,01 Upplupet rörligt arvode , SEK ,27-0,69 Ränta ICA SEK 2 449, SEK 2 449,87 0,00 SEB Clearingavgift , SEK ,00-0,01 Likvider på väg ,79% Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Likvidbelopp SEK % av portf. Emittentkod OMXS30 Jan PUT ,7 1 SEK ,00-0,15 NASDAQ OMX Ränta ISDA SEK SEK 1 762,66 0, ,15% Portföljens marknadsvärde

4 Resultaträkning Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fond Fond Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not 1 Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Uppl ränteintäkt Övriga intäkter 432 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Uppl avgift derivataffär Andelsinlösen Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg, optionslikvidskuld Övriga skulder Ko st nad er Förvaltningsavgift 1,0% 1,0% Resultatbaserad avgift 6,0% 0,0% Förv.kostn. för kr 707 kr 101 kr Transaktionskostnader kr kr Transaktionskostnader, % 0,2% 0,5% Totalkostnadsprocent, TER* 7,4% 1,1% Totalkostnadsandel, TKA** 7,6% 1,6% TER för kr 739 kr 112 kr Insättningsgräns kr kr Avg. för försäljning 0% 0% Avg. för köp 0% 0% Intäkter och värdeförändring Not Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på OTC-derivatinstrument Värdeförändring på övriga derivatinstrument Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter Summa Intäkter och värdeförändring Kostnader Fast förvaltningskostnader (ersättning till fondbolaget) Rörlig förvaltningskostnader (ersättning till fondbolaget) Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 6 Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Top 5 positioner. Redovisade netto per emitent/underliggande. % av fonden Maximal vikt (förutom aktieindex) 50,0% Danske Bank 11,5% SAS 9,6% Bayport 6,8% Black Earth 6,1% Bluew ater 3,8% Säkerhetskrav derivatpositioner Säkerhetskrav 0 % av fondvolym 0,0% Maximalt av fondvärde (enl FB) 150,0% Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% VAR-beräkning Daglig volatilitet 1,58% Konfidensintervall 95% 1,65 Portföljvärde dag VAR förlust 95% 2,61% Derivatinstrument Högsta hävstång, % 2,37 Lägsta hävstång, % 0,89 Genomsnittlig hävstång, % 1,63 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden * Fondens totala kostnader exkl värdepapperslån och transaktioner i relation till fondvolym ** TER med tillägg för transaktionskostnader F ON D EN S U T V EC KLIN G Fond, kr Utelöpande andelar Andelsvärde, kr 4 645,98 kr 3 500,38 kr 2 851,16 kr 3 456,09 kr 2 807,37 kr 1833,42 kr 3 147,48 kr 3 653,67 kr 3 284,14 kr 2 740,33 kr Utdelning, kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 28,75 kr 197,27 kr 276,34 kr 19,29 kr 37,48 kr 0 kr 0 kr Totalavk. i procent 32,7% 22,8% -17,5% 24,3% 68,0% -35,6% -13,4% 12,5% 19,8% 21,5% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,9% 1,3% 1,7% 0,4% 0,5% 4,2% 3,6% 2,3% 1,8% 2,1% OM SÄ TT N IN G Omsättningshastighet ggr 1,0 0,8 1,2 2,7 2,7 5,4 5,4 5,7 13,9 Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total

5 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING Explora ( ) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Explora är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta innebär att fonden har ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Placeringsinriktningen för Explora ligger på den svenska aktiemarknaden. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Genom användande av optioner som försäkringsinstrument kan fonden ta del av de avkastningsmöjligheter som aktiemarknaden ger men samtidigt minimera effekterna av kraftiga kursfall. Fonden har som mål att fondandelsvärdet under något enskilt kvartal i normalfallet inte ska minska med mer än maximalt ca 5 %. Målet för fonden är att den över tiden (en tioårsperiod) skall avkasta minst 7% som ett årligt genomsnitt till en risk som skall vara betydligt lägre än den svenska aktiemarknaden. FONDENS UTVECKLING Fonden har under året haft en positiv utveckling utifrån sin lågriskprofil. Fonden har avkastat 8,4%, vilket är över den genomsnittliga årsavkastningen i fondens historia. Fonden redovisade positiv avkastning åt andelsägarna samtliga månader Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,9%. De placeringsmodeller som förvaltarna arbetar efter har därmed på ett bra sätt lyckats hantera den relativt volatila börsen Fonden har ökat från 192 mkr till 399 mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 185 mkr. UTVECKLING UNDER ÅRET Fonden avkastade under året 8,4 %. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,9% och OMXS30-index 20,7 %. FRAMTIDEN Målet i förvaltningen av Explora kommer även framgent att vara att hålla en relativt låg riskprofil. Fonden kommer huvudsakligen att vara aktiv inom derivat, primärt på index på den svenska marknaden. Ett ökat fokus på att ytterligare effektivisera likviditetsförvaltningen kommer att bibehållas. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier och positioner inom andra delar av den finansiella marknaden kan förekomma. STRATEGI OCH RISKER Fonden kan använda sig av olika strategier för att skapa mervärde mot fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på de största bolagen samt index på den svenska aktiemarknaden men fonden kan också ta positioner i andra tillgångsslag. Exponeringen och risken i fonden kommer att variera beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. REDOVISNINGSPRINCIPER VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av året fanns utställda säljoptioner på OMXS30-index, samt innehavda aktier i Bluefish Pharma AB. Fonden hade även ett innehav i fonden Atlant Multi Strategy. Fondens likviditet var vid årsskiftet placerat i företagsobligationer och på bankkonto. Fondens omsättningshastighet var 0,5 ggr. Fonden har haft en totalkostnadsprocent (TER) på 7,4% samt en totalkostnadsandel (TKA) på 7,6% under året. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat avsevärt under året. Fondens sammanlagda exponering uppgick till 86,7% vid periodens slut. Nettoexponeringen per årsskiftet uppgick till 86,4%. Årsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser den 31december Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

6 Fondinnehav Överlåtbara värdepapper- reglerad marknad Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod AR Packaging Group AB FRN ,8 8, EUR ,00 AR PACKAGING GROUP AB BLACK EARTH 9,4% SEK ,89 BLACK EARTH FARMING LTD Bayport Management LTD ,3 1 SEK ,45 BAYPORT MANAGEMENT LTD Bayport Management LTD ,65 1 SEK ,47 BAYPORT MANAGEMENT LTD Bluewater 10% USD ,5 6,4226 USD ,36 SKANDBLUEWATER HOLDING BV Color Group FRN , NOK ,31 COLOR GROUP Corem Property 6,75% ,718 1 SEK ,27 COREM PROPERTY GROUP AB Danske Bank 5,914% ,1 6,4226 USD ,69 DANSKE BANK A/ S Eksportfinans 5,5% ,65 6,4226 USD ,71 EKSPORTFINANS ASA Eksportfinans ASA JPY ,1 0, JPY ,06 EKSPORTFINANS ASA Golar LNG FRN ,3 1, NOK ,17 GOLAR LNG Hoist Kredit AB FRN SEK ,27 HOIST KREDIT AB North Atlantic Drilling FRN ,1 1, NOK ,02 NORTH ATLANTIC DRILLING Real People FRN ,85 1 SEK ,00 REAL PEOPLE INVESTMENT HOLDINGS LTD SEB 5,471% ,9 6,4226 USD ,04 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Sagax AB 7% SEK ,37 SAGAX AB Scandinavian Airlines 9% ,15 1 SEK ,43 SAS AB Skandinaviska Enskilda Banken 4,958% PERP ,75 6,4226 USD ,46 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Sparbanken Öresund AB FRN , SEK ,60 SPARBANKEN ORESUND AB Swedbank 5,75% ,75 10, GBP ,83 SWEDBANK AB West Air Europe AB 8% ,8 1 SEK ,42 WEST AIR EUROPE AB Överlåtbara värdepapper -avses bli föremål för handel på reglerad markand Volym Värd.kurs (lokal ,85% Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Bluefish Pharma SEK ,47 BLUEFISH PHARMA ,47% Summa överlåtbara värdepapper Övriga finansiella instrument Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod OTC-derivat med positivt marknadsvärde EUR/ SEK termin , , EUR ,07 VALUTATERMIN EUR/ SEK GBP/ SEK termin , , GBP ,00 VALUTATERMIN GBP/ SEK JPY/ SEK termin , , JPY ,24 VALUTATERMIN JPY/ SEK USD/ SEK termin , ,4226 USD ,56 VALUTATERMIN USD/ SEK ,87% Övriga finansiella instrument Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod OTC-derivat med negativt marknadsvärde NOK/ SEKtermin , , NOK ,01 VALUTATERMIN NOK/ SEK ,01% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Negativt marknadsvärde Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod OMXS30 Jan PUT ,7 1 SEK ,13 NASDAQ OMX Likvidkonton ,13% Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Atlant Explora ICA säkerhetskonto SEK , SEK ,42 SEB Atlant Explora ISDA-konto SEK , SEK ,43 SEB Atlant Explora investeringskonto SEK , SEK ,20 SEB Upplupna intäkter och kostnader ,05% Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Upplupet fast arvode , SEK ,08 Upplupet revisionsarvode SEK ,00 Upplupet rörligt arvode , SEK ,14 Ränta ICA SEK 13275, SEK ,00 SEB Clearingavgift , SEK ,00 Eksportfinans Kupong USD 6379,05 1 6,4226 USD ,01 EKSPORTFINANS ASA Likvider på väg ,22% Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Likvidbelopp SEK % av portf. Emittentkod OMXS30 Jan PUT SEK ,12 NASDAQ OMX Ränta ISDA SEK 3134,24 SEK , ,12% Portföljens marknadsvärde %

7 Balansräkning Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Fond Fond Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not 1 Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Uppl ränteintäkt Övriga fordringar 587 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg, optionslikvidfordran Likvider på väg, ISDA ränta Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Uppl avgift derivataffär Andelsinlösen Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kost nader Förvaltningsavgift 1,0% 1,2% Resultatbaserad avgift 1,8% 0,8% Förv.kostn. för kr 283 kr 195 kr Transaktionskostnader kr kr Transaktionskostnader, % 0,1% 0,1% Totalkostnadsprocent, TER* 3,0% 2,0% Totalkostnadsandel, TKA** 3,1% 2,1% TER för kr 301 kr 202 kr Insättningsgräns kr kr Avg. för försäljning 0% 0% Avg. för köp 0% 0% * Fondens totala kostnader exkl värdepapperslån och transaktioner i relation till fondvolym ** TER med tillägg för transaktionskostnader Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Not Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på OTC-derivatinstrument Värdeförändring på övriga derivatinstrument Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Valutakursvinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter Summa Intäkter och värdeförändring Kostnader Fast förvaltningskostnader (ersättning till fondbolaget) Rörlig förvaltningskostnader (ersättning till fondbolaget) Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 5 Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Top 5 positioner. Redovisade netto per emitent/underliggande. Maximal vikt (förutom aktieindex) 20,0% Danske Bank 14,4% SEB 7,9% Hoist 6,6% Bayport 6,2% SAS 5,7% FÖRVALTARE Anders Kullberg Johan Tjeder % av fonden Säkerhetskrav derivatpositioner Säkerhetskrav % av fondvolym 3,3% Maximalt av fondvärde (enl FB) 100,0% Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% VAR-beräkning Daglig volatilitet 0,06% Konfidensintervall 95% 1,65 Portföljvärde dag VAR förlust 95% 0,10% Derivatinstrument Högsta hävstång, % 0,95 Lägsta hävstång, % 0,70 Genomsnittlig hävstång, % 0,84 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden FON D EN S U T V EC KLIN G Fond, kr Utelöpande andelar ,00 Andelsvärde, kr 1617,16 kr 1491,36 kr 1329,89 kr 1359,87 kr 1278,76 kr 1213,95 kr 1413,44 kr 1427,32 kr 1383,87 kr 1231,81 kr Utdelning, kr 0,00 kr 5,76 kr 5,01 kr 57,95 kr 58,56 kr 43,08 kr 16,28 kr 32,31 kr 0,00 kr 0,00 kr Totalavk. i procent 8,4% 12,6% -1,9% 11,1% 10,6% -11,1% 0,1% 5,6% 12,3% 7,7% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,9% 1,3% 1,7% 0,4% 0,5% 4,2% 3,6% 2,3% 1,8% 2,1% OM SÄ T T N IN G Omsättningshastighet ggr 0,5 0,5 0,9 1,3 1,6 4,4 5,0 3,4 4,8 Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total

8 MULTI-STRATEGY Förvaltningsberättelse UTVECKLING UNDER ÅRET PLACERINGSINRIKTNING Multi-Strategy ( ) är en s.k fond i fond dvs den investerar i andra fondandelar. Fonden är en specialfond vilket innebär att den har möjlighet att ha färre innehav än en värdepappersfond. Fonden ska genom att kombinera investeringar i olika typer av specialfonder uppnå en god avkastning till låg risk. Målet för fonden är att avkasta 3-7% över den riskfria räntan per år samtidigt som rullande tolv månaders avkastning är kontinuerligt positiv. Placeringarna görs huvudsakligen i svenska specialfonder men fonden har även möjlighet att i viss utsträckning investera utanför Sverige. Genom att identifiera fonder med hög förväntad avkastning med låg inbördes samvariation kan fonden ha ambition att leverera en god avkastning till låg risk VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Fonden startade 1 maj 2012 och har inte under året genomfört några större förändringar i vare sig innehav eller strategi. Fondens omsättningshastighet var 0,3 ggr. Fonden har haft en totalkostnadsprocent (TER) på 0,2% samt en totalkostnadsandel (TKA) på 0,2% under året. FONDENS EXPONERING Fondens exponering är generellt sett 100% mot fonder med undantag för en mindre del likviditet. Fonden kan temporärt över månadsskiften belånas för att hantera flöden men den faktiska exponeringen avviker inte från 100% FONDENS UTVECKLING Fonden har under 2013 stigit med 5,1%. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,9% Fonden har ökat från 20,8 mkr till 22 mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 200tkr. Fonden avkastade under året 5,1%. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,9%, OMXS30 index 20,7% STRATEGI OCH RISKER Fonden investerar i andra specialfonder, i dagligt tal hedgefonder, dvs den är en s.k. fond i fond. Genom diversifiering över flera olika förvaltare och olika typer av strategier söker fonden uppnå diversifieringseffekter som ska hålla risken mätt som standardavvikelse på en relativt låg nivå 2 8%. Fonden är månadshandlad och underliggande fonder är generellt månadshandlade vilket ger en viss likviditetsrisk. Fonden hedgar eventuella valutarisker och har begränsade, om några, ränte- och marknadsrisker. REDOVISNINGSPRINCIPER Årsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser den 31 december Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

9 Fondinnehav MULTI-STRATEGY Övriga finansiella instrument - reglerad och öppen för allmänheten Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Fondandelar Atlant Explora 998, ,25 1 SEK ,78 7,33 ATLANT EXPLORA Atlant Stability 611, ,98 1 SEK ,83 3,61 ATLANT STABILITY Coeli Spektrum ,101 11, SEK ,95 6,86 COELI SPEKTRUM Excalibur 136, ,726 1 SEK ,41 7,28 EXCALIBUR Futuris 838, , , EUR ,16 12,44 FUTURIS GMM Alpha Fund 2, ,791 1 SEK ,41 11,93 GMM ALPHA FUND Gladiator 1241, , SEK ,87 11,18 GLADIATOR Lynx 10179, , SEK ,30 9,76 LYNX Nektar 1390, , SEK ,82 15,04 NEKTAR Nordic European Absolute Return Fund 12685, , SEK ,68 13,91 NORDIC ABSOLUTE FUND OTC-derivat med positivt marknadsvärde ,32% Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod EUR/ SEK termin , , EUR ,65 0,28 VALUTATERMIN EUR/ SEK Likvidkonton ,28% Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Atlant Multi-Strategy investeringskonto SEK 10345, SEK ,36 0,05 SEB Atlant Multi-Strategy investeringskonto SEK 84686, SEK ,71 0,38 SEB Upplupna intäkter och kostnader ,43% Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Upplupet fast arvode -1931, SEK ,47-0,01 Upplupet revisionsarvode SEK ,00-0, ,04% Portföljens marknadsvärde %

10 MULTI-STRATEGY Tillgångar Not OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Summa tillgångar Intäkter och värdeförändring Not Värdeförändring på OTC-derivatinstrument Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Valutakursvinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter Summa Intäkter och värdeförändring Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Fond Fond Kostnader Förvaltningskostnader (ersättning till fondbolaget) Räntekostnader Övriga kostnader Not 1 Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Summa kostnader Not 2 Fast förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Andelsinlösen Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kost nader Förvaltningsavgift 0,1% 0,0% Resultatbaserad avgift 0,0% 0,0% Förv.kostn. för kr 6 kr 0 kr Transaktionskostnader kr kr Transaktionskostnader, % 0,0% 0,0% Totalkostnadsprocent, TER* 0,2% 0,0% Totalkostnadsandel, TKA** 0,2% 0,0% TER för kr 16 kr 0 kr Insättningsgräns kr kr Avg. för försäljning 0% 0% Avg. för köp 0% 0% * Fondens totala kostnader exkl värdepapperslån och transaktioner i relation till fondvolym ** TER med tillägg för transaktionskostnader Årets resultat Top 5 positioner. Redovisade netto per emitent/underliggande. Maximal vikt (förutom aktieindex) 20,0% Nektar 15,0% Nordic Absolute Return 13,9% Futuris 12,5% GMMAlfa 11,9% Gladiator 11,2% Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% Säkerhetskrav derivatpositioner Säkerhetskrav 0 % av fondvolym 0,0% Maximalt av fondvärde (enl FB) 100,0% % av fonden Derivatinstrument Högsta hävstång, % 0,00 Lägsta hävstång, % 0,00 Genomsnittlig hävstång, % 0,00 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden FONDENS UTV ECKLING Fond, kr Utelöpande andelar Andelsvärde, kr 1066,73 kr 1014,97 kr Utdelning, kr 0,00 kr 0,00 kr Totalavk. i procent 5,1% 1,5% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,9% 1,3% FÖRVALTARE Johan Tjeder Anders Kullberg OM SÄ TT N IN G Omsättningshastighet ggr 0,3 0,3 Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total

11 Förvaltningsberättelse UTVECKLING UNDER ÅRET PLACERINGSINRIKTNING Sharp ( ) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Sharp är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta ger ett friare placeringsutrymme än för vanliga värdepappersfonder samt möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Sharp handlar uteslutande i optioner och terminer mot det svenska OMXS30-indexet, i syfte att minimera företagsrisken och istället fokusera på marknadsrisken. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens riskoch avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Detta innebär att derivatinstrument används dels för att försöka generera avkastning i såväl stigande som fallande aktiemarknad, och dels i syfte att öka eller minska risken i fonden beroende på rådande osäkerhet i marknaden. Målet för fonden är att den över tiden (en tio-årsperiod) skall avkasta minst 12% som ett årligt genomsnitt till en risk som skall vara något lägre än den svenska aktiemarknaden. FONDENS UTVECKLING Fonden har haft en positiv utveckling under året, med en avkastning på 22,7%. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,9%. De placeringsmodeller som förvaltarna arbetar efter har kunnat utnyttja optionernas hävstångseffekt väl. Fonden har alltså kunnat utnyttja börssvängningarna och med marginal nå sitt genomsnittliga avkastningsmål under Fonden har ökat från 490 mkr till 955 mkr. Netto av in- och utflöde uppgick till 312 mkr. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av året fanns såväl innehavda som utställda köpoptioner samt innehavda säljoptioner på OMXS30-index. Dessutom hade fonden sålt OMXterminer. Fondens likviditet har till stora delar placerats i företagsobligationer samt på bankkonto. Omsättningshastigheten i fonden under perioden uppgick till 0,8 ggr. Fonden har haft en totalkostnadsprocent (TER) på 3,0% samt en totalkostnadsandel (TKA) på 3,1% under året. FRAMTIDEN Den aktiva förvaltningen kommer att fortsätta under Fonden kommer även framgent att vara aktiv inom derivat, primärt på index på den svenska marknaden. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier, men räknar inte med att använda denna möjlighet under Även positioner inom andra delar av den finansiella marknaden kan förekomma Fonden avkastade under året 22,7%. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,9% och OMXS30-index 20,7%. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat markant under året. Detta är förenligt med fondens placeringsstrategi, dvs. att snabbt kunna förändra fondens riskprofil. Fondens sammanlagda exponering uppgick till 94,8% vid periodens slut. Nettoexponeringen var per årsskiftet, 86,1%. STRATEGI OCH RISKER Fonden använder sig av olika strategier för att skapa mervärde jämfört med fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på index på den svenska aktiemarknaden (OMXS30) men fonden kan också i undantagsfall ta positioner i andra tillgångsslag. Exponeringen i fonden kommer att variera kraftigt beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. REDOVISNINGSPRINCIPER Årsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser 31 december Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

12 Överlåtbara värdepapper- reglerad marknad Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Aker FRN ,25 1, NOK ,03 2,23 AKER ASA Amer Sports FRN SEK ,75 1,59 AMER SPORTS OYJ BLACK EARTH 9,4% SEK ,33 2,17 BLACK EARTH FARMING LTD Barclays Bank 4,5% ,55 8, EUR ,78 2,90 BARCLAYS BANK PLC CLS Holdings FRN , SEK ,17 0,52 CLS HOLDINGS PLC Citigroup INC 4,75% ,1 8, EUR ,79 2,20 CITIGROUP INC. Corem Property 6,75% ,718 1 SEK ,00 2,94 COREM PROPERTY GROUP AB Corem Property Group AB , SEK ,24 0,72 COREM PROPERTY GROUP AB Danske Bank 5,914% ,1 6,4226 USD ,86 5,79 DANSKE BANK A/ S Danske Bank FRN , SEK ,78 2,63 DANSKE BANK A/ S Eksportfinans 5,5% ,65 6,4226 USD ,97 0,71 EKSPORTFINANS ASA Fast Partner 6,75% ,26 1 SEK ,00 1,76 FASTPARTNER AB HSBC 5,3867% ,55 8, EUR ,62 2,91 HSBC CAPITAL FUNDING LP HSBC 5,911% ,65 6,4226 USD ,54 2,94 HSBC FINANCE CAP IX Klövern FRN , SEK ,60 2,64 KLOVERN AB Nordea Bank 5,424% ,65 6,4226 USD ,48 0,18 NORDEA BANK AB Nordnet AB 7,25% ,5 1 SEK ,00 0,56 NORDNET AB SEB 5,471% ,9 6,4226 USD ,19 4,65 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Sagax AB 7% SEK ,33 1,15 SAGAX AB Sagax FRN , SEK ,00 2,55 SAGAX AB Scandinavian Airlines 9% ,15 1 SEK ,00 4,55 SAS AB Skandinaviska Enskilda Banken 4,958% PERP ,75 6,4226 USD ,11 2,54 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Sparbanken Öresund AB FRN , SEK ,00 1,63 SPARBANKEN ORESUND AB Studsvik AB , SEK ,89 1,07 STUDSVIK AB Svensk Fastfin II FRN ,6 1 SEK ,00 2,90 SVENSK FASTFIN II AB Telefonica 6,5% PERP ,8 8, EUR ,22 3,22 TELEFONICA EUROPE BV UBS AG Jersey 4,28% PERP ,75 8, EUR ,01 2,89 UBS AG JERSEY BRANCH West Air Europe AB 8% ,8 1 SEK ,33 0,66 WEST AIR EUROPE AB Övriga finansiella instrument ,22% OTC-derivat med positivt marknadsvärde Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod EUR/ SEK termin , , EUR ,05 0,33 VALUTATERMIN EUR/ SEK NOK/ SEKtermin ,54 0, , NOK ,66 0,00 VALUTATERMIN NOK/ SEK USD/ SEK termin , ,4226 USD ,57 0,33 VALUTATERMIN USD/ SEK ,67% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Positivt marknadsvärde Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod OMXS30 Jan CALL ,75 1 SEK ,00 26,99 NASDAQ OMX OMXS30 Jan PUT ,7 1 SEK ,00 0,08 NASDAQ OMX OMXS30 Jan PUT ,8 1 SEK ,00 0,12 NASDAQ OMX OMX Futures SEK ,00 0,01 NASDAQ OMX ,19% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Negativt marknadsvärde Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod OMXS30 Jan CALL ,5 1 SEK ,00-4,23 NASDAQ OMX OMXS30 Jan CALL SEK ,00-0,03 NASDAQ OMX OMXS30 Jan CALL ,45 1 SEK ,00-0,02 NASDAQ OMX OMXS30 Jan CALL ,45 1 SEK ,00-0,04 NASDAQ OMX ,32% Likvidkonton Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Atlant Sharp ICA-konto SEK , SEK ,00 0,57 SEB Atlant Sharp ISDA SEK , SEK ,00 0,83 SEB Atlant Sharp SEK investeringskonto , SEK ,99 12,50 SEB Atlant Sharp investeringskonto EUR - 1 8, EUR - - SEB Atlant Sharp investeringskonto GBP 0, , GBP 2,66 0,00 SEB Atlant Sharp investeringskonto NOK 21,20 1 1, NOK 22,44 0,00 SEB Atlant Sharp investeringskonto USD 0,30 1 6,4226 USD 1,93 0,00 SEB ,90% Upplupna intäkter och kostnader Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Upplupet fast arvode , SEK ,73-0,13 Upplupet revisionsarvode SEK ,00 0,00 Upplupet rörligt arvode , SEK ,69-0,34 Ränta ICA SEK 3463, SEK 3463,68 0,00 SEB Clearingavgift SEK ,00 0, ,47 Likvider på väg Instrumentnamn Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Likvidbelopp SEK % av portf. Emittentkod OMXS30 Jan PUT 4500 SEK ,00-0,08 NASDAQ OMX OMXS30 Jan PUT 2500 SEK ,00-0,07 NASDAQ OMX OMXS30 Jan PUT 1500 SEK ,50-0,04 NASDAQ OMX Ränta ISDA SEK 4331,57 SEK 4331,57 0, ,19% Portföljens marknadsvärde

13 Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fond Fond Intäkter och värdeförändring Not Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på OTC-derivatinstrument Värdeförändring på övriga derivatinstrument Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter Summa Intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader (ersättning till fondbolaget) Rörlig förvaltningskostnader (ersättning till fondbolaget) Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not 1 Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Uppl ränteintäkt Uppl intäkter Future Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg, ISDA ränta Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Uppl revisionsarvode Uppl avgift derivataffär Övr upplupna kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 5 Likvider på väg, optionslikvidskuld Övriga tillgångar Ko st nad er Förvaltningsavgift 1,5% 1,4% Resultatbaserad avgift 4,5% 0,2% Förv.kostn. för kr 602 kr 160 kr Transaktionskostnader kr kr Transaktionskostnader, % 0 kr 0 kr Totalkostnadsprocent, TER* 6,3% 1,6% Totalkostnadsandel, TKA** 6,4% 2,1% TER för kr 633 kr 164 kr Insättningsgräns kr kr Avg. för försäljning 0% 0% Avg. för köp 0% 0% * Fondens totala kostnader exkl värdepapperslån och transaktioner i relation till fondvolym ** TER med tillägg för transaktionskostnader Not 6 Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Top 6 positioner. Redovisade netto per emitent/underliggande. Maximal vikt (förutom aktieindex) 50,00% Danske Bank 8,43% SEB 7,20% HSBC 5,86% SAS 4,54% Sagax 3,70% Corem Property Group 3,66% Säkerhetskrav derivatpositioner Säkerhetskrav 0 % av fondvolym 0,0% Maximalt av fondvärde (enl FB) 100,0% Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1,5% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta20,0% VAR-beräkning Daglig volatilitet 1,10% Konfidensintervall 95% 1,65 Portföljvärde dag VAR förlust 95% 1,82% Derivatinstrument Högsta hävstång, % 2,25 Lägsta hävstång, % 0,86 Genomsnittlig hävstång, % 1,5 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden FON DEN S U TV EC KLING Fond, kr Utelöpande andelar Andelsvärde, kr 1480,87 kr 1206,84 kr 1020,82 kr 1144,28 kr 907,12 kr 553,92 kr 826,28 kr Utdelning, kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 8,47 kr 31,29 kr 15,99 kr 0 kr Totalavk. i procent 22,7% 18,2% -10,8% 27,2% 70,9% -31,7% -17,4% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,9% 1,3% 1,7% 0,4% 0,5% 4,2% 1,7% OM SÄ TT N IN G Omsättningshastighet ggr 0,8 0,5 1,3 1,5 0,9 7,6 1,0 % av fonden Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total

14 STABILITY Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING Stability ( ) är en svenskregistrerad fond som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag och privatpersoner. Stability är en så kallad specialfond (hedgefond). Detta innebär att fonden har ett friare placeringsutrymme än vanliga värdepappersfonder och därmed möjlighet att agera på ett mer flexibelt sätt. Fondens avkastning har ingen korrelation med utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringsinriktningen för Stability ligger på den svenska ränte- och aktiemarknaden. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Genom användande av optioner kan fonden till avkastningen på ränteportföljen addera avkastning från derivatstrategier med hög sannolikhet för vinst. På så sätt kan fonden uppnå sin målsättning att leverera en avkastning som överstiger den riskfria ränteavkastningen och samtidigt hålla en hög konsistens i avkastningen. STRATEGI OCH RISKER Fonden kan använda sig av olika strategier för att skapa mervärde mot fondens jämförelseindex. Primärt används derivat på index på den svenska aktiemarknaden (OMXS30) men fonden kan också i undantagsfall ta positioner i andra tillgångsslag. Fonden har i grunden en marknadsneutral ansats. Exponeringen i fonden kommer att variera beroende på vilka möjligheter att skapa mervärde som finns vid varje given tidpunkt. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR Vid utgången av året fanns inga innehavda eller utställda optioner på OMXS30-index. Detta är ovanligt och händer endast under korta perioder. Fondens likviditet har till stora delar placerats i företagscertifikat, företagsobligationer samt på bankkonto. Omsättningshastigheten i fonden under perioden uppgick till 0,8ggr. Fonden har haft en totalkostnadsprocent (TER) på 1,7% samt en totalkostnadsandel (TKA) på 1,8% under året. REDOVISNINGSPRINCIPER Årsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9). FRAMTIDEN Den aktiva förvaltningen kommer att fortsätta under Fonden kommer även framgent att vara aktiv inom derivat, primärt på index på den svenska marknaden. Likviditeten kommer primärt att placeras i ränteinstrument med kort duration. Fonden har också möjlighet att placera i enskilda aktier, men räknar inte med att använda denna möjlighet under Även positioner inom andra delar av den finansiella marknaden kan förekomma. UTVECKLING UNDER ÅRET Fonden avkastade under året 4,7 %. Under samma period avkastade jämförelseräntan 0,9% och OMXS30-index 20,7%. FONDENS EXPONERING Fondens exponering har varierat under året. Detta är förenligt med fondens placeringsstrategi, dvs att snabbt kunna förändra fondens riskprofil, där fokus är att kontinuerligt hålla en låg risk. Fondens bruttoexponering uppgick till 88,8% vid periodens slut. Nettoexponeringen var per årsskiftet 88,8%. FONDENS UTVECKLING Fonden har under 2013 haft en fortsatt positiv utveckling, över den genomsnittliga målsättningen på riskfri ränta plus tre procentenheter. Avkastningen har varit 4,7 % under perioden. Fondens jämförelseindex (90 dagars statsskuldsväxel) har under samma period avkastat 0,9%. Fonden har genererat positiv avkastning åt fondspararna under årets samtliga tolv månader. Fonden har ökat från 1,3 miljard kronor. till 2,7 miljard kronor. Netto av in- och utflöde uppgick till 1,3 miljarder kronor. VÄRDERING Fondernas innehav har marknadsvärderats med senast betalt kurser 31 december Om sådan kurs saknas eller är missvisande har köp- eller säljkurs eller ett genomsnitt av dessa använts. Om även sådana kurser saknas eller är missvisande får marknadsvärde fastställas på objektiva grunder och genom allmänt vedertagna värderingsmodeller. Detta görs i första hand av extern part. Onoterade aktierelaterade överlåtbara värdepapper marknadsvärderas utifrån ovanstående principer med senast betalt kurs på icke godkänd börs eller senaste kända transaktionskurs som utgångspunkt. Onoterade ränterelaterade överlåtbara värdepapper värderas av extern part utifrån räntekurva. OTC-derivat värderas med referens till ett identiskt börsnoterat derivat enligt ovanstående principer alternativt baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

15 Överlåtbara värdepapper -reglerad Volym Värd.kurs Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod marknad (lokal Aker FRN ,25 1, NOK ,61 3,41 AKER ASA Amer Sports FRN SEK ,00 1,53 AMER SPORTS OYJ BWG Homes FRN , NOK ,24 1,20 BWG HOMES ASA CLS Holdings FRN , SEK ,17 0,19 CLS HOLDINGS PLC Corem Property 6,75% ,718 1 SEK ,00 1,57 COREM PROPERTY GROUP AB Danske Bank 5,914% ,1 6,4226 USD ,87 4,31 DANSKE BANK A/ S Danske Bank FRN , SEK ,33 2,84 DANSKE BANK A/ S Eksportfinans 5,5% ,65 6,4226 USD ,60 3,34 EKSPORTFINANS ASA Eksportfinans ASA JPY ,1 0, JPY ,90 1,38 EKSPORTFINANS ASA Eksportfinans Kupong USD 19137,14 1 6,4226 USD ,20 0,00 EKSPORTFINANS ASA Fast Partner 6,75% ,26 1 SEK ,50 2,20 FASTPARTNER AB HSBC 5,3867% ,55 8, EUR ,13 3,47 HSBC CAPITAL FUNDING LP HSBC 5,911% ,65 6,4226 USD ,57 2,52 HSBC FINANCE CAP IX Handelsbanken 4,194% ,45 8, EUR ,00 2,43 SVENSKA HANDELSBANKEN AB Hoist Kredit AB FRN SEK ,63 2,83 Hoist Kredit AB Intrum FRN , SEK ,06 2,73 INTRUM JUSTITIA AB Klövern FRN , SEK ,01 3,63 KLOVERN AB Klövern FRN ,8 1 SEK ,00 2,82 KLOVERN AB Länsförsäkringar FRN , SEK ,25 2,13 LANSFORSAKRINGAR BANK Millicom FRN ,487 1 SEK ,67 0,60 MILLICOM INTL.CELU.SA Nordea Bank 5,424% ,65 6,4226 USD ,41 1,85 NORDEA BANK AB Nordea Bank 8,375% PERP ,75 6,4226 USD ,18 0,75 NORDEA BANK AB Nordea Bank Finland 6,25% PERP ,1 10, GBP ,90 1,01 NORDEA BANK FINLAND PLC Nordnet AB 7,25% ,5 1 SEK ,44 0,84 NORDNET AB Nordnet AB 7,25% ,5 1 SEK ,50 0,02 NORDNET AB Prosafe FRN ,75 1, NOK ,46 1,81 PROSAFE SBAB Bank AB 7,16% PERP ,062 1 SEK ,11 0,83 SBAB BANK AB SBAB FRN , SEK ,22 1,37 SBAB BANK AB SEB 5,471% ,9 6,4226 USD ,16 7,85 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Sagax AB 7% SEK ,67 1,25 SAGAX AB Sagax FRN , SEK ,33 1,53 SAGAX AB Scandinavian Airlines 10,5% ,35 1 SEK ,33 1,33 SAS AB Skandinaviska Enskilda Banken 4,958% PERP ,75 6,4226 USD ,76 4,24 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Skandinaviska Enskilda Banken 9,25% PERP , EUR ,46 1,97 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Sparbanken Öresund AB FRN , SEK ,67 0,98 SPARBANKEN ORESUND AB Sparbanken Öresund FRN , SEK ,19 1,84 SPARBANKEN ORESUND AB Sparbanken Öresund FRN ,702 1 SEK ,06 1,33 SPARBANKEN ORESUND AB Storebrand FRN 11,9% , NOK ,19 0,93 STOREBRAND LIVSFORSIKRING Storebrand FRN ,7 1, NOK ,89 0,80 STOREBRAND LIVSFORSIKRING Studsvik AB , SEK ,33 0,58 STUDSVIK AB Svensk Fastfin II FRN ,6 1 SEK ,00 3,87 SVENSK FASTFIN II AB Swedbank 5,75% ,75 10, GBP ,70 0,21 SWEDBANK AB UBS AG Jersey 4,28% PERP ,75 8, EUR ,36 3,46 UBS AG JERSEY BRANCH ,84% Övriga finansiella instrument - reglerad marknad Penningmarknadsinstrument Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Boliden Certifikat ,918 1 SEK ,00 3,01 BOLIDEN AB ,01% Övriga finansiella instrument OTCderivat med positivt marknadsvärde Volym Värd.kurs (lokal Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod EUR/ SEK termin , , EUR ,42 0,27 VALUTATERMIN EUR/ SEK GBP/ SEK termin , , GBP ,26 0,00 VALUTATERMIN GBP/ SEK JPY/ SEK termin , , JPY ,84 0,11 VALUTATERMIN JPY/ SEK NOK/ SEKtermin ,6 0, , NOK ,87 0,01 VALUTATERMIN NOK/ SEK USD/ SEK termin ,2 1, ,4226 USD ,78 0,49 VALUTATERMIN USD/ SEK ,88%

16 Forsättning innehav Likvidkonton Instrumentnamn Volym Värd.kurs Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod (lokal Atlant Stability ICA SEK SEK ,00 0,87 SEB Atlant Stability ISDA-konto SEK SEK ,00 0,96 SEB Atlant Stability Investeringskonto GBP 34, , GBP 369,33 0,00 SEB Atlant Stability Investeringskonto NOK ,1 1 1, NOK ,86 0,01 SEB Atlant Stability SEK Investeringskonto , SEK ,06 1,67 SEB Atlant Stability Sparbanken Syd SEK , SEK ,55 3,41 SPARBANKEN SYD Atlant Stability Sparbanken Öresund SEK SEK ,39 SPARBANKEN ORESUND AB ,31% Upplupna intäkter och kostnader Volym Värd.kurs Värd.val.kurs Valutaslag Markn.värde SEK % av portf. Emittentkod Instrumentnamn (lokal Eksportfinans Kupong USD 19137,14 1 6,4226 USD ,20 0,00 EKSPORTFINANS ASA Ränta ICA SEK 12625,8 1 1 SEK ,80 0,00 SEB Clearingavgift -7875, SEK ,24-0,00 Upplupen justering av kupong , SEK ,27-0,00 Upplupet fast arvode , SEK ,94-0,04 Upplupet revisionsarvode SEK ,00-0,00 Upplupet rörligt arvode , SEK ,11-0,09 Uppl ränta Sparbanken Syd SEK , SEK ,08 0,06 SPARBANKEN SYD Uppl ränta Sparbanken Öresund SEK , SEK ,25 0,04 SPARBANKEN ORESUND AB ,03% Likvider på väg Instrumentnamn Volym Värd.kurs Värd.val.kurs Valutaslag Likvidbelopp SEK % av portf. Emittentkod (lokal Ränta ISDA SEK 13946,83 SEK ,83 0, ,00% Portföljens marknadsvärde %

17 STABILITY Tillgångar Not Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument , Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Fond Fond Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not 1 Se Innehavslista för specifikation av finansiella instrument Not 2 Uppl ränteintäkt Uppl ränta Sparbanken Syd Uppl ränta Sparbanken Öresund Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 3 Likvider på väg, ISDA ränta Övriga tillgångar Not 4 Fast förvaltningsavgift Rörlig förvaltningsavgift Andelsinlösen Uppl revisionsarvode Uppl avgift derivataffär Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kost nader Förvaltningsavgift 0,5% 0,6% Resultatbaserad avgift 0,9% 1,2% Förv.kostn. för kr 142 kr 181 kr Transaktionskostnader kr kr Transaktionskostnader, % 0,0% 0,0% Totalkostnadsprocent, TER* 1,7% 1,9% Totalkostnadsandel, TKA** 1,8% 1,9% TER för kr 175 kr 187 kr Insättningsgräns kr kr Avg. för försäljning 0% 0% Avg. för köp 0% 0% * Fondens totala kostnader exkl värdepapperslån och transaktioner i relation till fondvolym ** TER med tillägg för transaktionskostnader Intäkter och värdeförändring Not Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på OTC-derivatinstrument Värdeförändring på övriga derivatinstrument Värdeförändring på penningmarknadsinstrument Ränteintäkter Valutakursvinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter Övriga intäkter Summa Intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader (ersättning till fondbolaget) Rörlig förvaltningskostnader (ersättning till fondbolaget) Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 5 Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Top 5 positioner. Redovisade netto per emitent/underliggande. Maximal vikt (förutom aktieindex) 20,0% SEB 14,1% Danske Bank 7,1% Klövern 6,4% HSBC 6,0% Eksportfinans 4,7% Säkerhetskrav derivatpositioner Säkerhetskrav 0 % av fondvolym 0,0% Maximalt av fondvärde (enl FB) 50,0% Avgifter enligt fondbestämmelser Fast förvaltningsavgift per år 1% Prestationsrelaterad avgift på avkastning över jämförelseränta 20% % av fonden VAR-beräkning Daglig volatilitet 0,03% Konfidensintervall 95% 1,65 Portföljvärde dag VAR förlust 95% 0,05% Derivatinstrument Högsta hävstång, % 0,94 Lägsta hävstång, % 0,85 Genomsnittlig hävstång, % 0,89 Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden FON D EN S U TV EC KLING Fond, kr Utelöpande andelar Andelsvärde, kr 1299,91 kr 1241,11 kr 1170,72 kr 1134,42 kr 1090,78 kr 1014,69 kr Utdelning, kr Totalavk. i procent 4,7% 7,3% 3,2% 5,0% 7,6% 1,5% Jmf Index (90 dagar SSVX) 0,9% 1,3% 1,7% 0,4% 0,5% 0,9% OM SÄ T TN IN G Omsättningshastighet ggr 0,8 0,9 1,2 0,9 1,2 1,2 Värdeförändring Ingående Andelsutgivning Inlösen Årets resultat Utdelat till andelsägare Total

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svenskregistrerad fond som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2014 Förvaltningsberättelse UTVECKLING UNDER ÅRET PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en hedgefond registrerad i Sverige som står under Finans-nspektionens tillsyn. Fonden vänder sig

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSBERÄTTELSE 2014 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en hedgefond registrerad i Sverige som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Stability

Stability Årsberättelse för Stability Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Stability 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Denna halvårsredogörelse omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Fonden Crescit är en nyskapande specialfond med tillstånd att förvalta

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015 Årsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

att fastställa årsredovisning 2013 för landstingets stiftelser (donationsfonder).

att fastställa årsredovisning 2013 för landstingets stiftelser (donationsfonder). Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 215-1-14 LS 1411-1294 Landstingsstyrelsen Årsredovisning 213 för landstingets stiftelser (donationsfonder) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag KORT RÄNTA FÖRETAG BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning AVKASTNING 2014 Högre risk/avkastning Länsförsäkringar 1,4% 0,5% -2% 0% 2% 4% 6% Index FONDFAKTA Startdatum 2013-12-02 Startkurs 100,00 kr Förvaltningsavgift

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Sverige Erik Lidén Registreringsnummer 515602-4217 ISIN-nummer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Sophiahemmets Investeringsfond Årsberättelse 2013

Sophiahemmets Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,2 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Plain Capital BronX

Plain Capital BronX Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer