ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013"

Transkript

1 LINDOME VÄGFÖRENING ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET

2 VERKSAMHET 1 Sammanträden Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) hölls Vid sammanträdet deltog 12 medlemmar. Styrelsen har under året hållit 5 sammanträden. Härutöver har delar av styrelsen haft möten med bl.a. kommunledningen, företrädare för kommunens gatukontor, entreprenörer, samfällighetsföreningar och medlemmar. Förrådsverksamhet Föreningen hyr sedan mark samt förrådsutrymme i en fastighet vid Gamla Riksvägen av HB Rosenbergs Lantbruk. Totala kostnaden för förrådsverksamheten har under året uppgått till :-, budgeterat belopp om :- Underhållsbeläggningar I enlighet med årsmötesbeslut har inga större beläggningsarbeten utförts under Gaturenhållning, röjning Gatusopning och ogräsrivning har under året skett vid två tillfällen. Efter höstsopningen som skedde under november och december fick vi tyvärr kraftiga vindar med stormstyrka vilket medförde kraftig nedskräpning av gator och vägar. Någon kompletterande sopning var ej aktuell. Gaturenhållningen har utförts av Kållereds Entreprenad AB. Kostnaden under året uppgick till :-, budgeterat :-. Spolning/rensning av dagvattenbrunnar har påbörjats men ej kunna slutföras beroende på kyla med frysning. Arbetet har utförts av Hällesåkers Slamsugning AB. Skyltar, avstängningar mm Skador på skyltar, räcken, avstängningar mm har varit måttlig under året. I enlighet med årsmötesbeslut ersätts avstängningar med stenar och stolpar successivt med låsbara vägbommar. Arbetet härmed förutsätts fortsätta. Nerlagda kostnader under året totalt :-, mot budgeterat :-. Arbetena har utförts av Kållereds Entreprenad AB. För att ge brf. Valåsdalen möjlighet att vid behov öppna bommar på GC-väg genom föreningens område har dessa, i enlighet med träffad överenskommelse, försetts med lås till vilka föreningen har nycklar.

3 Återställningsarbeten Omfattningen av ingrepp i form av schaktningsarbeten av externa utövare (Gatukontoret, Mölndal Energi, kabeloperatörer m.fl.) har varit mycket stor under året. Framför allt ökar ingreppen på grund av kabelarbeten med nedläggning av fiberoptik. 2 Arbetet med nedläggning av fiberoptik, vilket utförs av Bäcks Installation AB på uppdrag av Skanova AB, har inneburit omfattande ingrepp i stora delar av föreningens vägnät. Områden som ej berörts av utbyggnaden är brf, Gastorp (Holmåkravägen m.fl.), Valåsdalen (Granitvägen m.fl.), Persgärde- och Annestorpsområdena samt Annestorp Lunden (Lund- och Smedbergsvägen). Föreningen har under året kunnat utföra återställning av beläggningar mm inom delar av berört vägnät. Arbetet kommer att fortsätta och slutföras under våren Enligt för föreningen gällande bestämmelser utförs återställning av beläggning mm av föreningen mot ersättning enligt taxa. Skälet härtill är att kompletterande åtgärder av återställningar ofta måste göras på grund av sättningar, sprickbilning mm. Eftersom behovet av dessa åtgärder i regel uppkommer flera år efter återställningen är det omöjligt att följa upp och påfordra kompletterande justeringar av den som utfört ingreppet. Vägföreningen svarar därför för erforderliga efterjusteringar för vilka kostnaderna är inkluderade i gällande taxa liksom föreningens kostnader för administrativt arbete. Ersättningen uppgick under året till hela :-. Våra kostnader för återställningsarbetena uppgick till :- Återställning av beläggningar mm har i enlighet med gjord upphandling utförts av Gbgs Väg och Anläggningsbyrå AB, GVAB. Ökade driftskostnader vid ingrepp Förutom kostnader för själva ingreppen i vägbanor uppkommer som nämnts ovan olägenheter och kostnader med anledning av förekomsten av framför allt kablar vid ex.vis uppsättning av skyltar och räcken, åtgärder på brunnar och ledningar mm. Enligt gällande bestämmelser utgår vid nyförläggning ersättning med 10:- eller 4:- per löpmeter kabel/ledning, beroende på om det är i vägbana eller intilliggande vägmarksområde. Oberoende av hur noggrant återställningen sker uppkommer efter några år sättningar, sprickbildning mm som kräver kompletterande åtgärder. I föreningens ersättningspriser för aktuella arbetsslag ingår därför ersättning för ökat framtida underhåll i likhet med vad flera andra väghållare bl.a. Mölndals stad tillämpar. Övrigt barmarksunderhåll Omfattar bl.a. lagningar av beläggning, kantstensjustering åtgärder på brunnsbetäckningar mm. Nerlagd kostnad under året :-, budgeterat :-

4 Broreparationer 3 I enlighet med rekommendationer från besiktning 2007 av GC-broarna, Persspången och Helgesspången, över Lindomeån beslutade årsmötet 2013 utföra ombyggnad av broarna. Tre alternativ diskuterades: - Blästring och rostskyddsbehandling av bef. stålbalkar, utbyte av skadade delar av brobanan i tryckimpr. trä samt nya räcken - Utbyte av allt stål till varmförzinkat material, utbyte av skadade delar av brobanan i tryckimpr. trä samt nya räcken. - Utförande av nya broar helt i trä även bärande delar Erhållna offerter från Martinssons Träbroar AB och Moelven visade att kostnaden för utförande helt i trä skulle komma att uppgå till 3-3,5 Mkr. Bland annat skulle det, med hänsyn till bygghöjden, krävas omfattande påbyggnad av landfästen och tillfarter. Av kostnadsskäl ansågs därför detta alternativ ej aktuellt. Eftersom behandling av broarnas bef. ståldelar på plats av miljöskäl ej var möjlig visade det sig att kostnaderna för alternativet med bibehållna balkar översteg kostnaderna för utförande med nya förzinkade ståldelar. Styrelsen valde därför att utföra ombyggnad med nya ståldelar av varmförzinkat stål. Arbetet utfördes under vecka med nya balkar, utbyte av ett antal farbaneplank, nya räcken, ny inklädnad och upphängning av kablar och fjärrvärmerör. Slutbesiktning skedde varvid smärre kompletteringsarbeten återstod. Två entreprenörer utsågs efter anbudsgivning att utföra arbetet. Stålkonstruktioner samt återläggning av brobana har utförts av Härryda Smide AB och räcken av RO Byggteknik. Arbeten med fjärrvärmerör och kablar har utförts och bekostats av Mölndals Energi, resp. Seths och Infratek. Den slutgiltiga offertgivningen medförde lägre kostnader än beräknat. Totalkostnaden för båda broarna uppgick till :-. Härtill kommer vissa kostnader för provisoriska vägar mm som utförts och direktfinansierats av kommunen. I enlighet med träffat avtal har kommunen deltagit i finansieringen av ombyggnaden med 50%. Föreningens kostnad för ombyggnaden uppgick till :- Under planering, utförande och uppföljning av brobygget har styrelsen haft fortlöpande möten med representanter för kommunen. Samråd har skett med Vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen avseende vattenverksamhet ( vattendom), med kommunens miljöorgan, byggnadsnämnd m.fl. För arbetet upprättades Arbetsmiljöplan. Avtal med Mölndal Energi betr. villkoren för fjärrvärmeledningarnas upphängning i bron har träffats. Vinterväghållning Insatserna för vinterväghållning under verksamhetsåret har varit relativt måttliga. Kostnaderna uppgår till :- mot budgeterat :- Arbetet utförs i enlighet med gällande avtal av Kållereds Entreprenad AB.

5 4 I enlighet med önskemål från samf. föreningen Slättenhus sköts nu, i enlighet med upprättat avtal, vinterväghållningen på vägföreningens GC-vägar mellan Holmåkravägen och Timotejvägen av samma entreprenör som sköter Slättenhus vägar inom området. Snöröjning och sandning sker med traktorer. Enligt tidigare fattat principbeslut sker halkbekämpning normalt med flis. För att motverka frysning i upplagsfickor sker viss inblandning med salt Administration, information I enlighet med årsmötesbeslut sker nu kallelse till föreningsstämma (årsmöte) genom annonsering i dagspressen. Kallelse finns också införd på föreningens hemsida Här redovisas även stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsbeskrivning, kartor över föreningens vägnät, bestämmelser av olika slag, aktuell information mm.

6 5 EKONOMI Medlemsavgifter Enligt årsmötets beslut har medlemsavgift utgått med 450:- per andel 1,0. Intäkterna totalt för medlemsavgifter uppgick under året till :-. Under året har indrivning av avgift för en fastighet begärts. Bidrag Det kommunala driftbidraget uppgick under räkenskapsåret till :-. Statliga driftbidrag till föreningen utgår ej. Ränteintäkter Förutom konto på Swedbank, som används som transaktionskonto, har föreningen medel placerade i sparkonton på Hoist Kredit AB och Resurs Bank AB. Ränteintäkterna uppgick under året till :- Arvoden, avgifter och skatter Utgifterna för arvoden, sammanträdesersättningar, skatter och arbetsgivaravgifter uppgick under året till sammanlagt :-. Det fasta årsarvodet till styrelsen utgick i enlighet med årsmötesbeslut till 1,15 inkomstbasbelopp motsvarande :-. Sammanträdesersättningar har utgått med 400:- per deltagare och sammanträde totalt13.200:-. Ersättning till revisorer utgick med 4.400:-.

7 6 Resultaträkning för år 2013 Intäkter Budget Medlemsavgifter : :00 Kommunalt driftbidrag : :00 Ersättning för återst. arbeten : :00 Slitage- och skadeersättning : Ränteintäkter : :00 Summa intäkter : :00 Kostnader Förrådskostnader : :00 Brukningsavgift dagvatten : :00 Underhållsbeläggningar 0:00 0:00 Gaturenhållning, röjning mm : :00 Skyltar, räcken, avstängningar : :00 Brounderhåll : :00 Återställningsarbeten : :00 Övrigt barmarksunderhåll : :00 Vinterväghållning : :00 Kontorsmaterial, trycksaker mm 5.992: :00 Porto 5.525: :00 Administration och allmänna omkostnader : :00 Löner, arvoden : :00 Skatter, avgifter : :00 Summa utgifter : :00 Årets resultat :71 Balansräkning Tillgångar Kundfordringar :00 Kontantkassa 40:59 Plusgiro 2.149:60 Bankkonto (Swedbank) 5.982:01 Sparkonto (Hoist Kredit) :12 Sparkonto (Resurs Bank) :90 Skattekonto 31:00 Summa tillgångar och fordringar :22 Skulder och eget kapital Skatter och arb.givaravgifter :00. Leverantörsskulder :00 Balanserat resultat från :93 Årets resultat :71 Summa skulder och eget kapital :22 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att balanserat resultat :22 överförs i ny räkning.

8 ORGANISATION 7 Styrelsen Styrelsen har under året i enlighet med gällande stadgar bestått av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordinarie ledamöter Lars-Olov Dahlund, ordf Persgärde 38, Lindome Roselil Laursen, sekr Häggvägen 10, Lindome Gustaf Gunnesby, kassör Gnejsvägen 32, Lindome Suppleanter Leif Petersson Konvaljevägen 6, Lindome Jan Erlandsson Annestorpsvägen 2 D, Lindome Björn Samuelsson Hästhovsvägen 1, Lindome Johan Larsson Lindåsvägen 2, Lindome Kristina Törnström Timotejvägen 49, Lindome Björn Samuelsson har under året avsagt sig funktionen som suppleant. Styrelsen beslutade att ej ersätta honom. Revisorer Ordinarie Iréne Brodd, Gamla Riksvägen, Lindome Bertil Olofsson Annestorpsvägen 2 H, Lindome Suppleanter Thomas Belfrage Annemonvägen 19, Lindome Ulla-Britt Nyberg Timotejvägen 55, Lindome VALBEREDNING Lennart Calmegren, Hästhovsvägen 2, Lindome. Bengt-Erik Nyberg, Timotejvägen 55, Lindome. Henrik Jansson, Kvarnvägen 6 I, Lindome

9 8 SLUTORD Samarbetet inom styrelsen samt med berörda myndigheter, förvaltningar och entreprenörer har varit gott. Styrelsen vill tacka alla dem som medverkat i föreningens verksamhet samt våra medlemmar för det förtroende vi åtnjutit under verksamhetsåret.

ÅRSREDOVISNING. för MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Organisationsnummer: 853300-3938

ÅRSREDOVISNING. för MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Organisationsnummer: 853300-3938 ÅRSREDOVISNING för MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Organisationsnummer: 853300-3938 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-04-01 2014-03-31 Innehåll Sida Verksamhetsberättelse

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning 2012 Årsredovisning Styrelsen för Brf Takten Org.nr: 769616-5716 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 org.nr: 769616-5716

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012

VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012 VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Väduren i Haninge

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Väduren i Haninge Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Väduren i Haninge Föreningen Styrelsen för HSB:s Brf Vädurens i Haninge får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 januari

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer