INTRUM JUSTITIA. Analytiker: Petter Stenhagen Hugo Lewenhaupt. INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRUM JUSTITIA. Analytiker: Petter Stenhagen Hugo Lewenhaupt. INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia"

Transkript

1 INTRUM JUSTITIA Analytiker: INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia

2 INGRESS Medan många andra aktier mest drivits av multipelexpansion och lågräntepolitik de senaste åren har Intrum Justitia tjänat väldigt bra med pengar. Frågan är dock hur framtiden ser ut för den stora fordringsköparen. Kommer tillväxten och aktien fortsätta uppåt eller bör man som investerare satsa på någonting annat? BAKGRUND OCH VERKSAMHET Intrum Justitia grundades av Sven Göransson år 1923, visserligen då under namnet Justitias Upplysningsbyrå AB. Under den kaotiska tid som följde första världskriget utvecklades ekonomin i stor skala och kreditrisker blev en allt större utmaning för både små och stora företag att försöka hantera. För att ge sina kunder vägledning skapade Justitias upplysningsbyrå ett nätverk som hade som huvudsakliga uppgift att förmedla information om kreditvärdighet. Sedan starten under tidigt 1900-tal har bolaget sedan stöpts om i omgångar och växt ner över den europeiska kontinenten genom förvärv. De finansiella aspekter som företag behöver beakta har också utvecklats kontinuerligt och den produktportfölj som Intrum Justitia erbjuder idag är även klart bredare än den som tillhandahölls för 90 år sedan. Idag verkar man inom hela det område som berör företags kreditsituation och erbjuder både rådgivning, köp av fordringar och andra kassaflödestjänster. Intrum Justitias kundbas har också breddats avsevärt sedan grundandet. Då samhällsekonomin har gått mot att bli mer marknadsstyrd finns det inom branscher som tidigare varit helt statligt styrda, tack vare kraftiga avregleringar, idag en mängd olika verkande privata aktörer. Marknadssystemet är dock mer komplext särskilt inom kreditområdet. Detta har varit en strukturell möjlighet som Intrum Justitia tillvaratagit och man har idag en betydande del av sin kundbas inom branscher som tidigare varit statligt kontrollerade så som energi och telekom. PRODUKTER, SEGMENT SAMT GEOGRAFISK SPRIDNING Intrum Justitia är ett inkassobolag med verksamhet i Central-, Väst- och Nordeuropa där Nordeuropa är det största och även lönsammaste segmentet med 49% (48%) av omsättningen och 52% (60%) av resultatet. Centraleuropa utgör 28% (24%) av omsättningen och 30% (22%) av resultatet och Västeuropa 23% (28%) respektive 17% (18%). Nordeuropa växte under 2014 med 3% i omsättning och 1% i resultat medan Centraleuropa växte med 32% respektive 62% under samma period och Västeuropa växte med 19% respektive 26%.Nordeuropas blygsamma utveckling beror till stor del på minskade investeringar i köpta fodringar men vägs upp av förbättringar inom Kredithanteringsverksamheten. Centraleuropas lite starkare utveckling beror till stor del på en ökad investering i köpta fordringar i segmentet men även på lägre kostnader vid rättsliga inkasseringsaktiviteter som kraftigt påverkar marginalerna på de köpta fodringarna. I Västeuropa har man främst sett en positiv utvekling inom Kredithantering tack vare stark organisk tillväxt men även till följd av förvärv av ett franskt bolag i slutet av 2013, tilläggas ska dock att även här har investeringsvolymen i köpta fodringar ökat, något som gynnar resultatet väldigt starkt tack vare de höga marginalerna. Intrum delas som ovan nämnt upp i två verksamhetsområden, Finansiella tjänster och Kredithantering. Finansiella tjänster är den lönsammaste verksamheten och som främst går ut på att Intrum köper förfallna fodringar av företag till ett lägre pris än fodringens inneboende värde och sedan driver in fodringen och Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transaktioner gjorda utifrån informationen. Sida 1

3 tjänar på så vis mellanskillnaden, men man ägnar sig även åt E-handelslösningar där företag garanteras betalning även om köparen drar sig ut då Intrum även köper fodringar som inte har förfallit än för att underlätta företagnes kassflöde. Fodringsportföljerna består i snitt av fodringar om 7200kr och som kommer från bland annat telekom, energi och privatkonsumtion. Kredithanteringsverksamheten innefattar faktureringstjänster, inkasso, Internationell inkasso, reskontrahantering och dylikt, egentligen det mesta i finansiell väg som ett företag behöver med undantag för lån. Kredithantering är det största segmentet sett till omsättning, strax över 50 %, men har lägre marginaler än vad finansiella tjänster har och finansiella tjänster är även det segment som växer snabbast, ca 20% mot kredithanterings 11%. SENASTE KVARTALEN Intrum Justitia framstår som mycket tvetydiga när de återger sin bild av huruvida finanskrisen med efterföljande eurokris påverkar negativt eller positivt. Samtidigt som man skriver explicit att konjunkturella nedgångar inte är gynnsamma, framhåller man på en av den inledande sidorna i årsredovisningen för 2013 att de totala fordringsavskrivningarna i Europa kraftigt ökar till följd av det problematiska ekonomiska läget. Något som definitivt borde vara positivt om du livnär dig på att köpa fordringar. Resultatet både 2013 och 2014 har dessutom varit rekordartat. Både omsättningen och rörelseresultat har gått upp varje kvartal 2014 Year on Year. Detta framgår av grafen längre ner. Det finns även interna faktorer som bidragit till resultatuppgången. Man började 2013 med att även köpa fordringar som inte än förfallit. Det handlar alltså inte om att kunder behöver hjälp att driva in pengar utan är istället en tjänst som hjälper kunder att finansiera sitt rörelsekapital och förbättra kassaflödet. Detta är en snabbt växande bransch och bör falla väl in i mixen av Intrum Justitias redan befintliga verksamhetsområden Kvartalsutveckling Q Q Q Q Q Q Q Q Omsättning Rörelseresultat Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transaktioner gjorda utifrån informationen. Sida 2

4 MAKROANALYS, RÅVAROR OCH KONKURRENTER MAKROANALYS Intrum säger själva att väsentligt försämrade makroekonomiska utsikter kommer påverka företaget negativt eftersom kreditrisken på de köpta fodringarna då tillslut ökar så mycket att man inte kan driva in pengarna längre och då kommer stora mängder fodringar behöva skrivas ned vilket kommer påverka resultatet starkt negativt. Om man tittar på aktiens utveckling under så kan man se en kraftig nedgång på ungefär 50%, vilket man då kan tycka borde bero på ett fallande resultat men om man tittar på EPS under samma period så tappade man 4,8% och 0,9% De väsentligt förändrade makroekonomiska utsikterna Intrum talar om måste således vara värre än det läget som var ANALYS AV KONKURRENTER Det finns en handfull bolag som verkar inom samma geografiska såväl som verksamhetsmässiga område som Intrum Justitia. Under det senaste årtiondet verkar dock den västeuropeiska inkassomarknaden som helhet varit stor nog att rymma de alla och någon prispress har fram till 2013 inte förekommit i nämnvärd grad, vilket syns i de fina marginalerna som Intrum Justitia, likt sina konkurrenter uppvisat. De huvudsakliga konkurrenterna är Hoist finance, Cabot Credit Management samt Lindorff. Då inget av dessa tre bolag är börsnoterade är det svårt att göra några relevanta branschjämförelser kopplade till värdering eller historisk kursutveckling. Dock redovisas, i tabellen nedan, den årliga tillväxten i dessa bolags investeringar i fordringar. Detta ger en bra indikation på hur marknaden och framtiden för Intrum Justitia ser ut då storleken på fordringsportföljen är en nyckelfaktor för resultatet samt kassaflödet. Tillväxt i fordringsinvesteringar 9 månader Intrum Justitia -32,0 22,9 11,6 71,8 20,6 Hoist -16,0 56,0 376,3 - - Cabot 83,0 26,0 7,6 Lindorff 81, I tabellen framgår det att den europeiska inkassomarknaden generellt sett mår rätt bra även om vi ser nedgångar för specifika företag enskilda år. Frågan är bara om det fortsätter på denna väg. Är nedgången i Intrum Justitias investeringstakt år 2014 bara en engångsföreteelse eller är det en indikation på att konkurrensläget börjar bli tuffare? Även om man ser en hög volatilitet från år till år menar bland annat SEB att investeringsnedgången år 2014 inte ska försummas och banken varnar för hårdare framtida press från nya aktörer inom investment banking och riskkapitalbranschen. Intrum Justitia lär då få kompromissa med antingen sin investeringstakt eller sina marginaler. Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transaktioner gjorda utifrån informationen. Sida 3

5 ANALYS AV FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL Nyckeltal MSEK P 2015 P 2016 Nettoomsättning Oms.Tillväxt (%) 12,24 8,76 4,88 2,69 12,57 13,53 7,5 3,6 Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 16,19 19,40 21,97 21,67 26,43 27,58 28,1 27,8 Vinst/aktie 5,51 5,67 6,91 7,54 10,30 13,48 14,34 14,95 Vinsttillväxt (%) 0,70 2,54 21,95 6,24 40,03 36,19 6,4 4,2 P/E-Tal 16,23 18,26 15,58 13,25 17,47 17,21 Direktavkastning (%) Fordringsinvesteringar 4,2 4,0 4,2 5,2 3,2 3, Soliditet (%) Avkastning på köpta fordringar (%) Intrum Justitia är nyckeltalsmässigt ett väldigt fint bolag. Under de två senaste åren har vinsten ökat med över 90 % och för helåret 2014 presenterade man en rörelsemarginal på uppemot 28 %. De siffrorna är betryggande och man har då mycket utrymme nedåt utan att behöva redovisa minusresultat. Vad som också är anmärkningsvärt i positiv bemärkelse är den klart begränsade vinstnedgången krisåret Under detta år som var Intrum Justitias sämsta gick vinsten ner med knappt 1 % innan man under 2010 och 2011 åter igen började växa. Man anger i sin årsredovisning att ett dåligt ekonomiskt klimat inte är gynnsamt, dock ser riskerna för kraftigt vikande efterfrågan och vinst ut att vara klart mindre än för bolag inom andra branscher. Orosmolnet som tornar upp sig är de nedåtgående fordringsinvesteringarna var första gången sedan 2008 som dessa investeringar gått ner på årsbasis. Då hela Intrum Justitias affärsidé ligger i fordringsköp och förädlingsmöjligheterna hos denna typ av produkter är i det närmaste obefintliga är en minskning av investeringstakten klart negativt då man på längre sikt får mindre volymer att generera vinst på. Av framtidsestimaten att döma finns också en skepsis mot den hur vinsttillväxten kommer utvecklas. Det ska dock poängteras att minskade fordringsinvesteringar ett år fortfarande kan bidra till en, jämfört med Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transaktioner gjorda utifrån informationen. Sida 4

6 året innan, större fordringsportfölj då fordringarna har löptider på cirka fyra år. Men om den negativa investeringstakten fortgår under flera år kommer vi förmodligen se lägre vinster inom skuldhanteringsområdet. AKTIEN För att hitta någon form av startpunkt för att anlysera hur aktien har rört sig valde vi att titta på år 2007 för att försöka hitta ett troligt inköpspris men även en tidpunkt tillräckligt långt tillbaka i tiden för att kunna jämföras ordentligt med index. Aktien handlades under största delarna av 2007 mellan 95kr och 105kr och vi utgår därför från 100kr som inköpspris. Sedan 2007 har EPS vuxit från 5,81 till dagens 13,48, vilket är en ökning med hela 232%. Trots denna fantastiska utvekling har P/E nått upp till ungefär 22 som mest och jämfört med många andra bolag kan detta tyckas lite snålt av investerarna då detta sker under en period med mellan 30-40% i vinsttillväxt 2013 och ÄGARE, INSIDERAKTIVITET OCH LEDNING Intrum Justitias ägarsituation är ganska splittrad med en mängd fondbolag som de mest inflytelserika aktörerna. Då fondbolag generellt sett inte är berömda för sitt ägaransvar sitter inget av dessa på mer än tio procent av varken kapitalet eller rösterna. Detta har fungerat bra hittills när marknadssituationen varit så gynnsam för inkassobolag. Lite förenklat har det mest handlat om att succesivt öka sin fordringsportfölj. Det kan rimligtvis inte ha uppkommit många frågor av strategisk art där koncernledning och ägare har kunnat vara oense. Om SEB däremot får rätt i sin förutsägelse om den hårdnande konkurrensen är det naturligt att tro att Intrum Justitia får det lite skakigare internt. Om man bör prioritera tillväxt eller marginaler lär vara en fråga som kan skapa sprickor. VD Lars Wollung har dock tidigare ledningserfarenheter från både IT-kraschen 2001 och stora omstruktureringar då hans Acando fusionerades med konsultföretaget Frontec. Wollung är således inte alls något oprövat kort men viss oro för Intrum Justitias ledningsförmåga är ändå befogad om siffrorna i resultaträkningen börjar svikta. Ingen intressant insideraktivitet har förekommit under den senaste tiden. Ägare % av kapi tal % a v röst er Fidelity / FMR LLC 9,8 9,8 SEB Investment Management AB 5,6 5,6 Lannebo Fonder 3,2 3,2 State of New Jersey Pension Fund 3,2 3,2 SHB Fonder (inkl Xact) 2,6 2,6 AMF Pension Försäkring / Fonder Swedbank Robur Fonder 2,4 2,4 2,3 2,3 Carnegie Fonder 2,2 2,2 Odin Fonder 2,1 2,1 Norges Bank Investment Management 2,0 2,0 Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transaktioner gjorda utifrån informationen. Sida 5

7 FRAMTIDSSTRATEGI Intrum Justitia kommer förmodligen fortsätta på den inslagna vägen genom att göra en del mindre förvärv för att bibehålla eller till och med förbättra sin redan starka marknadsposition. Man kommer även fortsätta utveckla den förhållandevis nya factoringverksamheten där man köper ej förfallna fordringar, vilket hjälper kunderna finansiera sitt rörelsekapital. Förutom strategiska investeringar bygger man inför framtiden även i den dagliga verksamheten genom att skapa en solid fordringsportfölj. PROGNOS OCH VÄRDERING Intrum Justitia är ett företag med stark marknadsposition och en historiskt god tillväxt där även de dåliga åren under finanskrisen var bra år. Värderingen i dagsläget ligger på P/E men har senaste två åren legat i intervallet till följd av den kraftiga tillväxt som skedde under Aktien har följt denna utveckling och gett ungefär 140 % på två års tid men endast 29% under 2014 trots en ökning av vinst per aktie med 36%. Detta skiljer sig kraftigt från många andra storbolag som handlas upp betydligt kraftigare på lägre tillväxt. Utvecklingen under 2014 beror på oro för framtida prispress samt den avtagande investeringstakt i köpta fodringar som synts under Överlag har aktien haft en väldigt konservativ utveckling i förhållande till vinstutvecklingen. T.ex. så tappade aktien 50% mellan 2007 och mitten av 2009 trots att vinsten, relativt kursförändringen sett, var oförändrad och sedan 2007 har aktien ökat med ungefär lika mycket som vinsten något som också talar för en lägre aktietillväxt kommande år. Med tanke på detta ser vi en tendens till konservativ handel och försiktig utveckling uppåt och överreaktioner nedåt och med en trolig avtagande tillväxt framöver ger detta upphov till viss oro över aktiens utveckling framöver. Intrum Justitia kommer med största sannolikhet att fortsätta växa, om än långsammare till följd av ökad konkurens och minskad investeringstakt i köpta fodringar. REKOMMENDATION: AVVAKTA På grund av den historiskt konservativa handeln, tillsammans med de tuffare marknadsutsikterna ser vi inte samma kraftiga utveckling av aktiepriset i fortsättningen men med företagets relativt låga P/E samt höga vinst har vi svårt att se att ett köp av Intrum Justitia blir en förlustaffär. Trots detta ger vi rekommendationen Avvakta då vi ser framför oss ett betydligt lägre P/E-tal när tillväxten avtar som resulterar i att aktien stabiliseras runt nuvarande nivå. Analysgruppen och Börsgruppen tar inget ansvar för transaktioner gjorda utifrån informationen. Sida 6

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid Oriflame är ett kosmetikaföretag noterat på svenska Large Cap. Bolaget har haft motgångar de senaste åren med bland annat minskad försäljningstillväxt. Trots detta får vi ett uppmanande av Tomas Meerits

Läs mer

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning

Handelsbanken. Produkter, segment och geografisk spridning Handelsbanken Ingress Handelsbanken har liksom övriga svenska storbanker under de senaste åren upplevt aktielyft som slår stockholmsbörsen som helhet med råge. Med en börsutveckling på knappa 80 % de senaste

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall Net Entertainment Ingress Net Entertainment är ett företag som levererar spelplattformar åt onlinekasinon och har de senaste åren uppvisat en väldigt kraftig tillväxt. På marknaden handlas dock bolaget

Läs mer

Liv och pensionsförsäkringar huvudsakligen i Sverige, Danmark och Baltikum.

Liv och pensionsförsäkringar huvudsakligen i Sverige, Danmark och Baltikum. SEB är banken som 2013 blev utsedd till årets småföretagarbank och som för fjärde året i rad mottog SEB Global Private Banking Award som bästa nordiska bank för private banking-tjänster. Förra året steg

Läs mer

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren Mekonomen är i grunden ett välskött bolag som sedan starten 1973 visat både hög omsättningstillväxt och lönsamhet. När eftermarknaden avreglerades 2003 var Mekonomen ett av de bolag som hade mest att vinna

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta

Läs mer

Analytiker: Analysgruppen VT 15

Analytiker: Analysgruppen VT 15 Table of Contents BAKGRUND OCH VERKSAMHET PRODUKTER, SEGMENT SAMT GEOGRAFISK SPRIDNING TIO SENASTE ÅREN KONKURRENTER ANALYS AV FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL AKTIEN ANALYS AV LEDNING SAMT INSIDERAKTIVITET

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer