11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS. Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS. Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen"

Transkript

1 Arvika Teknik AB Segerfors vattenverk Ombyggnad 11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS Sweco Environment AB Thor Wahlberg Alexander Szabo Lars Nilsson Anneli Söderqvist Veronica Hjelm 1 (78) Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Malin Olsson Telefon direkt Mobil

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Orientering 6 2 Befintlig process 6 3 Förutsättningar råvattenkvalitet 6 4 Ombyggnad och ny process Processbeskrivning efter ombyggnad Dimensionering Inloppsdel Ny inloppsledning Inblandningskammare Ledning till filteranläggning Sandfilteranläggning Ledning från filteranläggningen Ledning för spolpumpar till sandfilteranläggningen Spolreservoar Ledningar i reservoaren Rivning i reservoaren Befintlig inblandningsvolym Rivning/demontage Kolfilter (befintliga flotationsfilter) Rivning, demontage Nytt filterbottensystem Kol Nytt rörsystem Nytt system med avdragsrännor för spolning Luftspolning av kolfilter Renvatten och UV Rivning och demontage Nya distributionspumpar Nytt rörsystem och UV-anläggning Kemikaliedosering Rivning, demontage Ny kalksilo Nya doseringsledningar för kalklösning Kolsyradosering Ny kemikalietank med doseringsutrustning Ny klorhantering Tryckluftssystem 14 5 Centrifugalpumpar, torrt uppställda 15 2 (78)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5.1 Generellt för centrifugalpumpar Spolvattenpump, Sandfilter Spolvattenpumpar, kolfilter Distributionspumpar Högreservoar Rackstad (Pump tillhandahålls av beställaren) Spolavloppspumpar Spädvattenpump, kalkvattenberedning Länspump med placering i invallning för kemikalietank 21 7 Kalkutrustning Kalksilo Skruvtransportör Kalkslurryberedare Doseringsledningar för kalklösning 27 8 Doseringsutrustning Doserpumpar- Polyaluminiumklorid Doserpumpar- Natriumhypoklorit 30 9 Lagertank Lagertank för polyaluminiumklorid Nivårör Koldioxidutrustning Doseringsutrustning koldioxid Inlösningspump Blåsmaskin Smide T-rör blandningskammare Skärmvägg blandningskammare Avdragsränna blandningskammare Spolränna- filterbassänger Uppsamlingsränna spolvatten- filterbassänger Filter Filtermaterial Filterbottensystem 43 3 (78)

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 14 UV-beredning UV-aggregat Reningsanläggning Statisk mixer Statisk mixer för inblandning av inlöst kolsyra Instrument Generellt för instrument Flödesmätare- neutrala medier Flödesmätare- aggressiva medier Tryckmätare Nivåmätare 53 Turbiditetsmätare Temperaturmätare Temperaturmätare råvatten ph-mätare ph-mätare ph-mätare ph-mätare ph-mätare Ventiler och manöverdon Generellt Ventiler för neutrala medier Magnetventiler Ventiler för aggressiva medier Manöverdon och kringutrustning Ledningssystem Utförande av ledningssystem i rostfritt stål Ledningar- kalk Ledningar- polyaluminiumklorid Ledningar- natriumhypoklorit Skyddsrör- kemikalieledningar Ytbehandling och materialval Montage Utförande Genomföringar i betong 75 4 (78)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 20.3 Armatur Utförande svetsning Rivnings- och demonteringsarbeten Kontroll, idrifttagning och provning Samordnad provning Förbesiktning Idrifttagning Prestandaprovning och desinfektion 78 Bilagor Generella anvisningar Ventillista Rörlista Fotobilaga Genomförandebeskrivning Positionsnumrering 5 (78)

6 1 Orientering Arvika Teknik AB, ATAB, är huvudman för dricksvattenproduktionen i Arvika kommun. Segerfors vattenverk, som försörjer Arvika tätort med omnejd, är föråldrat och står inför en ombyggnation. Ombyggnationen skall resultera i ett vattenverk som kan hantera framtida vattenflöden med en förväntad försämrad råvattenkvalité. Ombyggnationen är omfattande och innebär bl.a. kompletterad reningsprocess med ett nytt filtersteg, byggnadsåtgärder med ny filterbyggnad och renovering av befintlig vattenverksbyggnad, åtgärder för ventilation och värmeanläggning, renovering av elanläggning med styrsystem, ledningsarbete i mark samt ny infart till vattenverket för tyngre fordon. ATAB har gjort en separat upphandling av filteranläggningen med sandfilter som utförs som totalentreprenad. Sidoentreprenaden för sandfiltren ska samordnas med utförandeentreprenaden. Generalentreprenören, GE, har samordningsansvaret. Förväntad byggstart är vintern 2012 under förutsättning att erforderliga beslut erhålls. Vattenproduktionen måste vara i drift under ombyggnadstiden. Sannolikt kommer den inledande delen av ombyggnationen att vara uppförande av ny byggnad för den nya filteranläggningen. Under denna tid skall befintlig process drivas så komplett som möjligt. Viss provisorisk drift måste förutsättas. När den nya filteranläggningen tas i drift så kan renovering av befintlig anläggning genomföras. 2 Befintlig process Råvattnet tas in från sjön Racken via en 100 meter lång intagsledning på djupet 23 meter. Från en råvattenpumpstation pumpas vattnet till vattenverket genom en 500 meter lång ledning (dimension 500 mm) till vattenverket. Dagens vattenreningsprocess utgörs av föralkalisering med kalk/kolsyra, dosering av fällningskemilkalie med flockning, filtrering i flotationsfilter, efteralkalisering/ph-justering med klarnat kalkvatten samt desinfektion och distribution ut på ledningsnätet. Som fällningskemikalie används idag aluminiumsulfat som upplöses i vatten. För bilder av befintlig anläggning, se handling Fotobilaga. 3 Förutsättningar råvattenkvalitet För den nya processen i det ombyggda vattenverket har i en tidigare utredning bedömning gjorts av vilken vattenkvalitet som kan förutsättas i framtiden. Liksom för de flesta råvatten som tas ur sjöar förväntas en gradvis försämring av vattenkvaliteten. Försämringen kommer att märkas mest när det gäller färgtal och vattnets innehåll av organiskt material. 6 (78)

7 Följande råvattenkvalitet skall entreprenören förutsätta gäller för den nya anläggningen. De sämsta förutsättningarna kan uppkomma samtidigt dvs maxvärden för färg, COD, turbiditet kan uppnås samtidigt som t.ex. vattentemperaturen är som lägst. Färgtal Min 25 mg Pt/l, medel 40 mg Pt/l, max 65 mg Pt/l Halt av organiskt material Min 3 mg COD-Mn/l, medel 5,7 mg COD-Mn/l, max 7 mg COD-Mn/l Alkalinitet Min 5,0 mg HCO 3 /l, medel 7,0 mg HCO 3 /l, max 10,0 mg HCO 3 /l Observera att dessa värden avser råvatten in till verket. Eftersom föralkalisering sker, antingen med kalk-kolsyra eller soda-kolsyra så kommer värdena in till filtren att vara högre. Entreprenören skall förutsätta att kalk/kolsyra kommer att användas samt att föralkalisering upp till 60 mg HCO 3 /l kommer att göras. ph Min 6,5, medel 6,7, max 7,0 Turbiditet Min 0,2 FNU, max 0,5 FNU Vattentemperatur Min 0,8 grader, max 7,5 grader UV-transmittans Min 89,3 % Max 91,6 % 4 Ombyggnad och ny process 4.1 Processbeskrivning efter ombyggnad Råvatten tas som tidigare från sjön Racken. Befintlig råvattenpumpstation med råvattenledning behålls med ny frekvensstyrning av de befintliga råvattenpumparna. I den nya filterbyggnaden dras ny del av råvattenledningen in till en inblandningskammare där föralkalisering sker. Kolsyran tillsätts på inkommande ledning medan kalkvatten doseras i inblandningskammaren. Från blandningskammaren leds vattnet till den nya sandfilteranläggningen med 20 st Sandfilter (ingår i separat entreprenad). Filtren är uppdelade på två linjer med varsin fördelningslåda. Det filtrerade vattnet leds till spolvattenreservoar 1 (tidigare flockning). Spolning av sandfiltren görs med vatten från denna spolvattenreservoar. Spolavlopp leds till befintlig spolavloppsbassäng. Första filtrat leds till spolavloppsbassängen. 7 (78)

8 Spolvattenreservoar 1 (med filtrerat vatten) fungerar även som utjämningsbassäng före kolfiltren. Från spolvattenreservoar 1 leds vattnet via fördelningsrör till 3 st kolfilter. De nya kolfiltren är de befintliga flotationsfiltren som byggs om till nedströmsfilter. Det filtrerade vattnet från kolfiltren leds till spolreservoar 2. Från denna reservoar tas vatten för spolning av kolfilter. Spolavlopp leds till befintlig spolavloppsbassäng. Första filtrat leds till spolavloppsbassängen. Från spolreservoar 2 leds vattnet vidare till lågreservoaren. Här tillsätts klarnat kalkvatten som efteralkalisering. Två stycken nya renvattenpumpar, frekvensstyrda, distribuerar dricksvatten via ett UVsystem med två UV-aggregat ut på ledningsnätet. Möjlighet till tillfällig klorering finns. Spolavloppet i spolavloppsbassängen pumpas ut till en befintlig utjämningsvolym och leds vidare till Arvikas reningsverk. Alkalisering görs med kalk/kolsyra. Från ny kalksilo matas kalk till en upplösare där det blandas med spädvatten som tas från spolvattenbassäng 1. Från upplösaren tas vatten till en kalkvattenberedare där kalkvatten dels tas ut för klarning och dels pumpas till föralkalisering och dosering i blandningskammaren. Det klarnade kalkvattnet doseras för efteralkalisering och ph-justering. Ny dosering för koldioxid installeras och placeras i närheten av inblandningskammaren. Koldioxid doseras antingen på ledning före inblandningskammaren eller direkt. Ny lagringstank för flytande fällningskemikalie placeras i invallning i den nya filterbyggnaden. Här placeras även doseringsutrustning och fällningskemikalien doseras på ledningar till respektive fördelningslåda för sandfiltren. För processchema, se ritning N Dimensionering Arvika Teknik har bedömt att en ökad anslutning till vattenverket kommer att ske främst genom att mindre tätorter kommer att anslutas. Följande dimensionering gäller för vattenverket vid ombyggnad. Medelproduktion av dricksvatten m 3 /d Maxproduktion av dricksvatten m 3 /d Det maximala dygnsflödet fördelas på 24 timmar vilket ger en maximal flödesbelastning på ca 420 m 3 /h. 4.3 Inloppsdel Inloppsdelen placeras i den nya filterbyggnaden. Inloppsdelen omfattar ny inloppsledning, ny inblandningskammare samt anslutning av vatten från kammaren till ledning för sandfiltren. 8 (78)

9 En ny råvattenledning, som ansluts till befintlig råvattenledning, kommer att markförläggas och anslutas till den nya byggnaden. Råvattenledningen i mark samt ingjutningsdelar i ny yttervägg ingår i markentreprenaden. Entreprenadgräns för maskin och processentreprenaden kommer att vara vid fläns på böj på ny ledning. Ledningen är i rostfritt med invändig dimension 400 mm Ny inloppsledning I maskin/processentreprenaden ingår utförande av ny inloppsledning enligt följande: - Anslutning till fläns på ingjutningsrör, böj, i vägg. - Ny inloppsledning med invändig dimension 400 mm. Utförande framgår av ritning N till Böjar på ledningen utförs av utrymmesskäl med radie D Statisk mixer placerad på vertikal del av ledningen. Mixern får ha en maximal förlust på 0,5 m vp vid maximal dimensionering. - Anslutning med ingjutningsdel i inblandningskammarens övre del. - Stosar, 2 st DN 65, försedda med kulventiler, för anslutning av vatten till och från kolyratillsats. - Stosar, 2 st DN 25, försedda med kulventiler, för anslutning av instrument eller för provtagning. - Erforderliga rörstöd. Utförs till golv samt till båda ytterväggar Inblandningskammare Inblandningskammaren ska ge en tillräcklig uppehållstid för att uppnå en god effekt av blandning av kalk kolsyra. Själva kammaren ingår i byggentreprenaden medan rör mm ska utföras av maskin/processentreprenören. I kammaren utförs: - T-rör på inkommande ledning. I t-rörets övre del ska kalk doseras. - Inre mellanvägg i rostfritt med öppning i botten. - Utloppsränna med utloppsrör - Bräddtratt med bräddledning. Bräddledningen dras genom kammarens vägg och utvändigt efter väggen för avslutning ovan golvränna. Utförande enligt ritning N till Ledning till filteranläggning Ledningen ansluts till utloppsröret och dras till anslutningspunkt för filteranläggningen. På ledningen ska monteras: 9 (78)

10 - Stosar, 2 st med dimension 25 mm försedda med kulventiler, för anslutning ledning för vatten till genomströmningsarmatur för ph-mätare samt för provtagning. Utförande enligt ritning N till Sandfilteranläggning Filteranläggningen ingår med komplett leverans och montage i redan upphandlad entreprenad. I den aktuella maskin och processentreprenaden ingår anslutning av rör mm enligt ritningar och beskrivning Ledning från filteranläggningen Anslutning av 4 st rostfria ledningar dimension 200 mm från filteranläggningen. Anslutningen görs till ny gemensam ledning enligt ritning. Denna ledning dras dels in i spolreservoar 1 och dels till spolreservoar 2. Respektive ledning till reservoarerna ska vara försedd med avstängningsventil. Ledningen till spolreservoar 2 är främst avsedd för den provisoriska driften men kommer även att fungera vid tillfälliga avstängningar av kolfiltren Ledning för spolpumpar till sandfilteranläggningen 2 st spolpumpar ingår i den separata filterentreprenaden. I maskin och processentreprenaden ingår utförande av: - Spolledning från spolreservoar 1 med avslutning med fläns 250 mm innanför vägg i filterhallen. - Ny spolpump placerad i befintligt pumprum. Pumpen är främst avsedd för den provisoriska driften men kommer även att fungera vid service av ordinarie spolpumpar. Pumpen ska monteras provisoriskt i skedet med provisorisk drift för att därefter placeras och monteras permanent på intilliggande fundament. Båda montagen ingår i entreprenaden. - Spolledning från spolpumpen med anslutning till spolsystem för sandfiltren. Avstängningsventiler och backventil vid pumpen ska ingå. Utförande enligt ritning. 4.5 Spolreservoar 1 Spolreservoar 1 kommer att utgöras av befintliga flockningsvolymer som anpassas. Mellanväggarna kommer att vara kvar med öppningar ska utföras för vattenkommunikation i hela volymen. 10 (78)

11 Till spolreservoar 1 leds det filtrerade vattnet från sandfiltren. Reservoaren kommer att ha funktionen både som spolreservoar för sandfiltren och som utjämningsvolym före kolfiltren Ledningar i reservoaren Följande ledningar utförs: - Ledning från mittendelen av reservoaren med förgrening till respektive kolfilter. Varje ledning till kolfilter förses med ventil med motordon. Ventilerna ska ha förlängd axel så att motordonet placeras vid bjälklagskant ovan vattenytan. - Ledning för delström av vatten vid spolning av kolfilter. Ledningen ansluts till ny ledning till spolreservoar 2. (se 4.4.1) - Nytt rör för ph-mätning utförs och tätas mot botten Rivning i reservoaren Följande rivs: - Befintliga omrörare, 6 st, rivs. - Befintligt rör för ph-mätning rivs - Befintliga rostfria plåtväggar rivs - Befintlig trävägg mot filter rivs - Äldre infästningsdon för omrörare rivs. Ovanförliggande motorhyllor rivs. - Befintliga inloppsrör kapas under valv och förses med påsvetsad tätlock. 4.6 Befintlig inblandningsvolym. Den befintliga inblandningsvolymen för kalk och kolsyra kommer att vara för liten för den framtida driften och ska därför tas ur drift i samband med att den nya inblandningskammaren idrifttas Rivning/demontage Befintliga omrörare demonteras. Befintlig pump för spädvatten kalk demonteras. Befintligt inloppsrör tätas samt befintliga utloppsrör tätas. 4.7 Kolfilter (befintliga flotationsfilter) Rivning, demontage Följande rivs eller demonteras: 11 (78)

12 - Befintlig sand, ca 126 m 3, ska tas ur. I ME:s åtagande ligger att hålla utrustning för urpumpning eller liknande av sanden. Sanden ska läggas upp inom området för användande i ytplanering, resterande massor eller liknande. - Befintliga filterbottnar rivs. Filterbottnarna utgörs av betongplattor med dysor. Befintliga upplagsjärn, balkar mm ska rivas. - Befintliga rör för luftning i filtren rivs. Tätning med påsvetsat lock görs på rören i filtren vid väggenomgångar. - Befintliga rännor rivs. - Befintligt rörsystem med ventiler i rörgalleri enligt ritning. - Delar av befintligt luftsystem rivs enligt ritning. - Dispersionsanläggning rivs Nytt filterbottensystem Kol Nytt filterbottensystem typ Triton ska monteras i varje filter. Slitsvidd ska anpassas till kol samt till spolsystem. Anslutning av filterbotten görs till befintligt rörsystem. I byggentreprenaden ingår uppgjutning av bassängbotten. Leverans och fyllning av kol till filtren ingår i entreprenaden. För ytterligare specifikationer, se kapitel Nytt rörsystem Delar av befintligt rörsystem ersätts med nytt. Befintliga ventiler byts mot nya. På ny ledning för filtrerat vatten ska flödesmätare monteras. Nytt rörsystem med ventiler framgår av ritningar och specifikationer Nytt system med avdragsrännor för spolning Nya avdragsrännor monteras i filtren. De sidoplacerade rännorna monteras till bassängvägg och ansluts till ny samlingsränna. Den nya samlingsrännan ansluts till befintliga rör för spolvatten Luftspolning av kolfilter. Befintligt ledningssystem för luft rivs delvis. Omfattning framgår av ritning. Befintliga blåsmaskiner rivs. Ny blåsmaskin monteras i ny filterbyggnad. Ny ledning ansluts till befintligt system. Anslutning görs till befintlig ledning från varje kolfilter. 12 (78)

13 4.8 Renvatten och UV Rivning och demontage Befintligt rörsystem rivs enligt ritning. Befintliga pumpar rivs. Befintlig mindre distributionspump med klenare ledning rivs Nya distributionspumpar Två st nya pumpar ska monteras enligt ritning. Ny mindre pump tillhandahålls av beställaren men ska monteras av entreprenören Nytt rörsystem och UV-anläggning Nytt rörsystem med ventiler monteras enligt ritning. Två st nya UV-aggregat monteras enligt ritning. 4.9 Kemikaliedosering Rivning, demontage Befintlig silo för fällningskemikalie, ALG, rivs inklusive tillhörande dosersystem. Befintlig kalksilo rivs tillsammans med tank för kalkslurryblandning. Ledningar och utrustning från kalksilo till kalkslurryberedaren rivs. Befintlig doseringsanläggning för natriumhypoklorit rivs Ny kalksilo Ny kalksilo levereras och monteras. Ny tank för kalkslurryblandning levereras och monteras. Anslutning görs till befintligt system. Ny påfyllningsledning för kalken ska monteras efter yttervägg med placering av påfyllningen vid ny kolsyretank Nya doseringsledningar för kalklösning Ny upplagsränna för kalkledningar dras från befintlig föralkaliseringspunkt vid befintlig inblandningskammare fram till ny doseringspunkt vid ny inblandningskammare. Upplagsrännan dras på vägg på servicehöjd ovanför golv och ny gallerdurksbjälklag. Rännan ska ha plats för 2 st kalkdoseringsledningar i plast med dimension 65 mm. B tillhandahåller doseringsledningar. Ny ränna för kalkledningar för efteralkalisering dras från anslutningspunkt vid befintligt system i befintlig bassänghall. Den nya rännan dras genom vägg mot nya filterbyggnaden, ner genom nytt betongbjälklag, under betongbjälklaget på servicenivå över golv i filterbyggnaden och genom vägg in till befintligt efteralkaliseringskärl. Rännan 13 (78)

14 ska ha plats för 2 st kalkvattenledningar med dimension 65 mm. Ledningarna tillhandahålls av B. Båda rännorna ska vara i rostfritt, öppna och med plats för 2 st liggande ledningar Kolsyradosering Kolsyretank med tillbehör kommer att placeras vid nya filterbyggnaden utanför vid inkommande ledning. Tank med utvändiga tillbehör kommer att hanteras av Beställaren och ingår ej i entreprenaden. Invändigt placerat dosersystem för kolsyra ingår i ME:s entreprenad Ny kemikalietank med doseringsutrustning Vattenverket kommer att övergå till flytande fällningskemikalie. Ny kemikalietank levereras och monteras i ny invallning. Ny komplett doseringsutrustning levereras och monteras Ny klorhantering Nytt kärl, doseringssystem mm för natriumhypoklorit levereras och monteras i nytt kemikalieutrymme Tryckluftssystem Kompressor med kyltork för instrumentluft ingår i entreprenaden för sandfilter. Kompressorn kommer att monteras i ny filterbyggnad. I ME:s åtagande ingår anslutning av tryckluft från denna kompressor med ledning till ventiler vid kolfilter. För denna installation ingår även system med magnetventiler. ME ska även montera 2 st befintliga kompressorer för tryckluft vid ny blåsmaskin. B tillhandahåller kompressorerna som kommer att förses med nya tryckbehållare. ME ska montera nytt tryckluftssystem i den nya filterbyggnaden samt ansluta till befintliga ledningar för tryckluft i befintlig bassänghall. 14 (78)

15 5 Centrifugalpumpar, torrt uppställda 5.1 Generellt för centrifugalpumpar Pumparna skall vara anpassade för det media som skall pumpas. Pumparna skall uppfylla ISO 5199, ISO 3555B, ISO 1940 (G6,3) samt ISO 9906 grad 1. Pumparna skall vara CE-märkta. Motor ska förses med 3 st termistorer. Motorers märkeffekt skall överstiga den högsta uttagna effekten med minst 10 %. Tryckindikering typ manometer ingår i leveransen och monteras i anslutning till pump. Givare och/eller styrdon ingår i entreprenaden. Frekvensomformare med profibus DPkommunikation ingår i annan entreprenad. Krav på buller och vibrationer, se vidare generella föreskrifter. Motor och pump skall vara i målade i samma färg. Pumpar skall ha en minsta färgtjocklek av 120 my. Pumparna skall vara fabriksmålade. I anbudet skall anges typ, fabrikat, märkeffekt, varvtal, startströmsförhållande samt verkningsgrad och effektfaktor vid 1/1-last för de offererade motorerna. Dränkbara pumpar skall ansluta via blockerat uttag med hjälpkontakt upp till 32A via säkerhetsbrytare. Material: Följande skall gälla, om inget annat anges i den tekniska beskrivningen för resp. pump: Pumphjul: Axel: Axelfoder: Axeltätning: Brons / rostfritt stål / syrafast stål Rostfritt stål / syrafast stål Syrafast stål Mekanisk (underhållsfri) 15 (78)

16 Elmotor för pump: El-motorer skall vara för frekvensomriktardrift med Profibus DP-kommunikation. Motor ska vara luftkyld och utförd i gjutjärn. Material: Kylform Standard: Kapslingsklass: Anslutning: Isolering: Effektivitetsklass: Gjutjärn R (IC41) IEC IP 55, enligt SS EN (gäller ej dränkbara pumpar) 400 V, 50 Hz, 3-fas växelström Klass F IE2 16 (78)

17 5.2 Spolvattenpump, Sandfilter Pos/märkning: FF-VP04 Antal: Maskin/typ: 1 st Centrifugalpump, torrt uppställd Placering: Pumprum 007 Flödesschema: Kapacitet: Media: Anslutningar: N m 3 /tim vid 20 mvp Vatten 1-20ºC Pumpen skall vara försedd med fläns på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 85% vid driftpunkt Q=275 m 3 /tim, H=20 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Montaget ska göras med gummidämpare för att minska ljudspridning via bjälklaget. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpar vatten från spolvattenreservoar 2 i befintlig byggnad till Sandfilter i ny filterbyggnad. 17 (78)

18 5.3 Spolvattenpumpar, kolfilter Pos/märkning: EF-VP01 Antal: Maskin/typ: 1 st Centrifugalpump, torrt uppställda Placering: Pumprum 007 Flödesschema: Kapacitet: N m 3 /tim vid 7,5 mvp Media: Anslutningar: Utförande: Vatten 1-20ºC Pumparna skall vara försedda med flänsar på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Hydraulisk verkningsgrad 85% vid driftpunkt Q=1260 m 3 /tim, H=7,5 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Montaget ska göras med gummidämpare för att minska ljudspridning via bjälklaget. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpning av vatten från spolvattenreservoar 2 till kolfilter i befintlig byggnad. 18 (78)

19 5.4 Distributionspumpar Högreservoar Pos/märkning: Antal: Maskin/typ: RV-VP01 RV-VP02 2 st Centrifugalpump, torrt uppställda Placering: Pumprum 007 Flödesschema: Kapacitet: N m 3 /tim vid 26 mvp. Det maximala flödet 400 m 3 /tim skall klaras med de två pumparna tillsammans. Media: Anslutningar: Vatten 1-20ºC Pumparna skall vara försedda med flänsar på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 80% vid driftpunkt Q=250 m 3 /tim x 26 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Montaget ska göras med gummidämpare för att minska ljudspridning via bjälklaget. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Distribution av dricksvatten Rackstad (Pump tillhandahålls av beställaren) Pos/märkning: RV-VP03 Placering: Pumprum 007 Distribution av dricksvatten internt och till Rackstad. 19 (78)

20 5.5 Spolavloppspumpar Pos/märkning: SA-AP01 SA-AP02 Antal: Maskin/typ: 2 st Centrifugalpump, dränkbara Placering: Spol- och slamvattenreservoar 006 Flödesschema: Kapacitet: Media: Anslutningar: N m 3 /tim vid 3 mvp Vatten 1-20ºC Pumparna skall levereras med tryckledning till befintlig låda. Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 60% vid driftpunkt Q=54 m 3 /tim, H=3 mvp. Pump ska inkludera kopplingsfot och gejder. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpa spolavlopp via låda till avloppsreningsverk. 20 (78)

21 5.6 Spädvattenpump, kalkvattenberedning Pos/märkning: FF-VP31 Antal: Maskin/typ: 1 st Centrifugalpump, torrt uppställd Placering: Filtersal 130 Flödesschema: Kapacitet: Media: Anslutningar: N m 3 /tim vid 10 mvp Vatten 1-20ºC Pumpen skall vara försedd med fläns på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 50% vid driftpunkt Q=30 m 3 /tim, H=10 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpning av vatten från spolreservoar 1 i ny filterbyggnad till kalkslurryberedare samt kalkvattenberedare i befintlig byggnad. 5.7 Länspump med placering i invallning för kemikalietank Länspump av välkänt fabrikat placerad i pumpgrop i invallning. Pumpen ska styras manuellt on-off. Pumpledning DN 50 i rostfritt monteras upp över invallningskant och dras på utsidan invallning med avslut ovan golvränna. 21 (78)

22 7 Kalkutrustning 7.1 Kalksilo Pos/märkning: Antal: KD-KT31 1 st Maskin/typ: Stående täckt cylindrisk silo för släckt kalk, Ca(OH) 2 Placering: Silo 217 Flödesschema: Volym: N Lagringsvolym 80 m 3 /st Storlek Diameter: ca mm. Höjd, silomantel: ca mm Media: Släckt kalk. Volymvikt för släckt kalk är ca 0,45 kg/dm 3 Kalkåtgång: Nuvarande 35 kg Ca(OH) 2 /tim. Dosering av kalk skall vara reglerbart kg/tim. Material: EN S 235 Ytbehandling Obehandlad insida. Utvändigt skall silons alla delar vara blästrade till SA 2½. 100 µm 2-komponent järnglimmerpigmenterad epoxiprimer, GS µm 2-komponent akrylfärg, TBA 50. Kulör bestäms senare av beställaren. Ytbehandling skall redovisas i anbud. Utförande: Stående cylindrisk silo med plan topp och konad botten, 65º. Silo skall vara utrustad med 4 st ben som skall ställas på viktkännare. Ledningar skall monteras med flexibla kopplingar då silos står på viktkännare. På silon ska finnas påsvetsade järn för anslutningar av järn och takkonstruktion. Anslutningar: 1 st Ø 600 Manlucka (på silo topp) med skyddsgaller. Luckan skall vara tät och försedd med gångjärn och vara låsbar. 1 st DN 100 Flänsanslutning på toppen av tanken för montage av påfyllnadsledning. 1 st Anslutning för dammfilter. Dimension anpassas till av maskinentreprenören valt dammfilter. 22 (78)

23 1 st Flänsanslutning vid botten för flänsanslutning av utmatare. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald utmatare. 2 st Flänsanslutning på silo för montage av övertrycksventil. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald ventil. 1 st Flänsanslutningar på silo för montage av nivåindikering. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald givare. 1 st Flänsanslutningar på silo för montage av tryckgivare. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald givare. Kringutrustning: 1 st Räcke runt silotopp med öppning mot gångbro mellan kalksilon. 1 st Komplett självrensande multiskruvdoserare skall monteras med flänsad anslutning mot botten av silo. Utformning och utförande skall vara på sådant sätt att inte valvbildning uppstår och att inget dammläckage uppstår. Utmatare skall förses med servicelucka i sidan och inspektionsglas över utloppet. Utlopp skall anpassas till underliggande transportskruv. Doserare skall vara anpassad för frekvensdrift. 1 st Rotationsvakt, elektromagnetisk, för skruvdoserare. 1 st Handmanövrerat avstängningsspjäll, monterat på silons utlopp. 1 st Vägningssystem. 1 st Pneumatiskt valvbrytningssystem. 3 st Nivåvakter (paddelvakt). 1 st indikerar fullnivå, placeras på silotak 1 st för lågnivå, placeras på silomanteln 1 st indikerar valv/tomnivålarm, placeras i doserare 1 st Tryckvakt. 1 st Påfyllnadsrör DN 100 inklusive handkoppling och blindlock. Påfyllningsröret är nerdraget utmed silomanteln. Därefter vidare dragning utmed befintlig byggnad fram till hörn ca 60 m plus rör på silo. Röret börjar ca 1,2 m över silons fundament. 23 (78)

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL PÅLITLIG UTMATNING HÖGSTA NOGGRANNHET TOMAL - Doseringssystem för fasta material Pålitlig och noggrann dosering bidrar till högre säkerhet i Era processer Ett komplett

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING...

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING...

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening HS-N01-DDC-T-0002_01 Utredning Pumpstation Bromma 1.0 1 (9) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening SFAS PUMPSTATION BROMMA UTREDNING OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia. För att kunna använda

Läs mer

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner. Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.se Innehåll Innehåll Produkt Sida Avhärdningsfilter M9000V 2 ECO 3 Dosermedelskärl

Läs mer

Förbehandling av råvattnet vid Gälleråsen. för bibehållen dricksvattenkvalité

Förbehandling av råvattnet vid Gälleråsen. för bibehållen dricksvattenkvalité Förbehandling av råvattnet vid Gälleråsen för bibehållen dricksvattenkvalité Ny förbättrad råvattenrening Karlskogas dricksvatten produceras vid Gälleråsens vattenverk från vatten som pumpas ur ett grundvattenmagasin

Läs mer

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13 Installationsanvisning Kolfilter HG 10-13 Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Terana GRAF minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Biokemisk hantering av avloppsvatten från hushåll GRAF är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

KARLSKOGA VATTENVERK. Gälleråsen

KARLSKOGA VATTENVERK. Gälleråsen KARLSKOGA VATTENVERK Gälleråsen HISTORIK 1905 byggdes en vattenförsörjningsanläggning med ett grundvattenverk på Näset. Karlskoga var då ett municipalsamhälle med 2000 invånare. Man räknade med att befolkningsmängden

Läs mer

Norsborgs vattenverk. Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt.

Norsborgs vattenverk. Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt. Norsborgs vattenverk Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt. Vi har producerat dricksvatten i över 100 år Stockholm Vatten har mångårig erfarenhet av vattenproduktion.

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com Nivåmätning Mano Clock Multi mekanisk flotörnivågivare. Standardstorlekar: 200 cm skala för cisterndiametrar 100-200 cm 250 cm skala för cisterndiametrar 200-250 cm Tillverkad i UV beständig plast, Ø110

Läs mer

Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter

Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

KARLSKOGA VATTENVERK. Gälleråsen

KARLSKOGA VATTENVERK. Gälleråsen KARLSKOGA VATTENVERK Gälleråsen HISTORIK 1905 byggdes en vattenförsörjningsanläggning med ett grundvattenverk på Näset. Karlskoga var då ett municipalsamhälle med 2000 invånare. Man räknade med att befolkningsmängden

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING... 3 ANLÄGGNINGENS

Läs mer

Karlskrona Vattenverk

Karlskrona Vattenverk Karlskrona Vattenverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Karlskrona vattenverk Lyckebyån Fingaller Råvatten- Råvatten- DynaSandfilter

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Vattenförsörjning. Jordens vatten. Sötvatten. Grundvatten. Vattnets kretslopp. Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3. 97% saltvatten 3% sötvatten

Vattenförsörjning. Jordens vatten. Sötvatten. Grundvatten. Vattnets kretslopp. Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3. 97% saltvatten 3% sötvatten Jordens vatten Vattenförsörjning Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3 97% saltvatten 3% sötvatten 2012-06-04 2 Sötvatten Ytvatten och atmosfäriska vatten 71% grundvatten 28,5% polarisar, glaciärer 0,5

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

MULI-MAX-F. Färdigkopplad pumpstation för spillvatten. n Material. n Utrustning. n Tillval. n Teknisk specifikation styrskåp

MULI-MAX-F. Färdigkopplad pumpstation för spillvatten. n Material. n Utrustning. n Tillval. n Teknisk specifikation styrskåp Färdigkopplad pumpstation för spillvatten MULI-MAX-F är en färdigkopplad pumpstation för inbyggnad i mark. MULI- MAX-F är dock ej lämpad för installation i områden med ständigt tung trafik. MULI-MAX-F

Läs mer

PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv

PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv PEAL BYGGMASKINER PEAL1102 sv Pump från M-tec brukspump P50! Allsidig pump med kapacitet upp till 150 l/min. Pumplängd upp till 120 meter och pumphöjd upp till 40 meter med 30 bars max tryck. Enkel att

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 163. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41. Our World is Water

INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41. Our World is Water Instructions D1E-30Aver3 INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41 Our World is Water INSTALLATION OCH SKÖTSELANVISNING ARSENIKFILTER S-41 FIGURLISTA... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 Tabell 1... 2 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m Datablad Sida: 1 / 5 Driftsdata Erforderligt flöde 22,000 l/s 14,00 m Pumpmedia Vatten Rent vatten Som inte innehåller kemikalier eller partiklar som påverkar materialet Omgivningstemperatur 20,0 C Temperatur

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Dokument/Avsnitt Sida BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR

Dokument/Avsnitt Sida BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR CollectorF; Artikelnummer: CF0004 Fettavskiljare med integrerat slamfång Detta beskrivningsunderlag är i första hand avsett att användas då

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

AQUA EXPERT Aktivt kolfilter 2017/07-1

AQUA EXPERT Aktivt kolfilter 2017/07-1 AQUA EXPERT Aktivt kolfilter 2017/07-1 Installations- och Bruksanvisning Aktivt kolfilter Förberedelser... 3 Installation... 4 Idriftsättning... 6 Underhåll & Service... 7 Garanti...10 2 AQUA EXPERT Aktivt

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Kompositslang. Metallslang, Bälgar och Kompensatorer. Kompositslang. Bälgar, Kompensatorer Svivlar

Kompositslang. Metallslang, Bälgar och Kompensatorer. Kompositslang. Bälgar, Kompensatorer Svivlar Kompositslang Produkter: Metallslang Bälgar, Kompensatorer Svivlar Kompositslang Mycket flexibla och lätthanterliga slangar för tankbilar, fartyg, järnvägsvagnar och industriapplikationer. Finns i olika

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta pumpstationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1401 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus pumpstationer Kompus är en serie kompletta

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

VMS vertikala flerstegspumpar

VMS vertikala flerstegspumpar vertikala flerstegspumpar Vanliga användningsområden Våra högeffektiva vertikala flerstegspumpar är lämpliga för många användningsområden inom hantering av rent vatten och andra vätskor. Ej avloppsmiljöer.

Läs mer

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m.

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m. PI-Air typ WV-121 Pneumatisk ställcyliner med lägesregulator PI-Air WV-121 Stor ställkraft i förening med litet utrymmesbehov Påbyggd lättåtkomlig lägesregulator Nollpunktsinställning lätt åtkomlig från

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

Kritiska kontrollpunkter i dricksvattenberedningen

Kritiska kontrollpunkter i dricksvattenberedningen Kritiska kontrollpunkter i dricksvattenberedningen Pär Aleljung Livsmedelsverket Funktionär Rådgivare Mikrobiolog VAKA Alla vill göra rätt men vad tycker man är rätt? Bra diskussionsutgångspunkt! Blanda

Läs mer

www.nordicsprinkler.se

www.nordicsprinkler.se Beskrivning Tryckhållningspumpar används för att hålla ett jämt tryck i sprinklersystemet, detta för att undvika onödiga starter av de automatiska sprinklerpumparna. De har en kompakt konstruktion, hög

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Inledning. Humusavskiljning med sandfilter. Humusavskiljning med sandfilter. -Focus på kontinuerliga kontaktfilter för bättre COD-reduktion

Inledning. Humusavskiljning med sandfilter. Humusavskiljning med sandfilter. -Focus på kontinuerliga kontaktfilter för bättre COD-reduktion Humusavskiljning med sandfilter Mattias Feldthusen Tel: +46 (0) 31 748 54 14 Mobile: +46 (0)70 420 21 56 mfeldthusen@nordicwater.com Nordic Water Products AB Sisjö Kullegata 6 421 32 Västra Frölunda Sverige

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Installationsanvisning Humusfilter H75 H175

Installationsanvisning Humusfilter H75 H175 Installationsanvisning Humusfilter H75 H175 Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT FILTER D DFILTER FÖR REN TRYCKLUFT Tryckluftskvalitet är direkt relaterat till din kompressors driftsförhållanden. De flesta kompressorintagsfilter avlägsnar partiklar större än 2 µm. Mindre partiklar

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

Installationsanvisning Ecobox Small

Installationsanvisning Ecobox Small Installationsanvisning Ecobox Small 1 Allmänna installationsanvisningar - schakt och föreskrifter OBS Lyft ALDRIG ECOBOX Small med Polonite säcken i monterad. 1. Utför schaktningsarbete för placering av

Läs mer

Nessie Plug&Spray TM. Data Blad

Nessie Plug&Spray TM. Data Blad Nessie Plug&Spray TM Generellt Danfoss Nessie Plug&Spray system är anpassadeför befuktning och adiabatiska kylsystem baserat på högtrycksprincipen. Systemen finns med fast varvtal och med IEC eller Nema

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran.

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Tunneltvätt typ VTT Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Användningsområde: - Rengöring - Avfettning - Fosfatering Försäljning/produktion: Viverk

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

Montering och injustering UV SAFE

Montering och injustering UV SAFE Montering och injustering UV SAFE UV SAFE är vårt patenterade filtreringssystem för eliminering av fett och reducering av lukt från storkök. Systemet uppfyller högsta tänkbara säkerhetskrav. Luftkyld elektronik

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Matala Bio filter 10

Matala Bio filter 10 Installation och underhålls manual Matala Bio filter 10 Matala bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är under 300 l/dygn.

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

BESKRIVNING ENTREPRENAD

BESKRIVNING ENTREPRENAD BESKRIVNING ENTREPRENAD MARKENTREPRENAD AB04 (Markarbeten och Grundläggning) MÖRTNÄS 1:728 ENFAMILJSHUS FÖRFRÅGNINGSHANDLING V6.0-F 2015-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmän Information... 3 2. Beskrivning

Läs mer

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from 2014-12-03 Dessa anvisningar gäller före Svensk Fjärrvärmes anvisningar för fjärrvärmecentraler. Anvisningarna överlämnas

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

ACO Golvränna 132 TR150 / 157 TR200 / 218 TR

ACO Golvränna 132 TR150 / 157 TR200 / 218 TR CO Golvränna 132 TR150 / 157 TR200 / 218 TR400-600 Rostfri ränna komplett med brunn, galler, vattenlås och silkorg. Klass L15 n Ränna testad enligt SS-EN 1253 TR-serien är framtagen med fokus på god hygien

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Installationsanvisning Greensandfilter

Installationsanvisning Greensandfilter Installationsanvisning Greensandfilter Viktig information före installation Kontrollera att godset inte har skadats under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget. Kontrollera

Läs mer

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar FLÖDE Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar Flöde Flödessensor FS5/FS5L, FS5LA serie för Gas och vätskor Flödessensorn består av två temperaturberoende

Läs mer

UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll

UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll Reducering av störande lukter, renare kanaler, ökad brandsäkerhet och minskad energiförbrukning samt ett styrsystem som har full kontroll

Läs mer

Produktkatalog. AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4" - G11/4"

Produktkatalog. AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4 - G11/4 Produktkatalog AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4" - G11/4" Innehåll Introduktion...3 AKP 20...5 ASV 27...7 AP 32...10 Välja rätt pump Det finns ett otal olika pumpar att välja

Läs mer

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck.

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. Prislista 2015:2 Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. VM Pumpar AB Datavägen 23, Box 9238, Info@vmpumpar.se www.vmpumpar.se Prislista

Läs mer

UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll

UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll Reducering av störande lukter, renare kanaler, ökad brandsäkerhet och minskad energiförbrukning samt ett styrsystem som har full kontroll

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

ÅRSRAPPORT DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 2009

ÅRSRAPPORT DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 2009 Jan Everling Verksamhetschef Miljö & Vatten ÅRSRAPPORT DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 2009 1.1 Organisation VA-verksamheten ingår som ett affärsområde (AO14, Miljö och Vatten) inom Olofströms Kraft AB. Bolaget

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Tack för att Du valde Safepipe Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Lamellkompressor HV 01 04

Lamellkompressor HV 01 04 HV 01 04 Lamellkompressorn är baserat på en mycket välbeprövad teknologi som har utvecklats under 50 år. IP55 klass F motorn driver kompressorenheten direkt med låga varvtal. Ingen växellåda, inga remmar

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

Patronfilter. Hållare för patronfilter. Filterpåse - uppsamling. www.norclean.nu

Patronfilter. Hållare för patronfilter. Filterpåse - uppsamling. www.norclean.nu Patronfilter Filtermaterial Det finns många olika filtreringsbehov för olika typer av material, som skall sugas/ventileras. Vi samarbetar med flera av världens största producenter samt ledande forskningsinstitut

Läs mer