11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS. Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS. Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen"

Transkript

1 Arvika Teknik AB Segerfors vattenverk Ombyggnad 11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS Sweco Environment AB Thor Wahlberg Alexander Szabo Lars Nilsson Anneli Söderqvist Veronica Hjelm 1 (78) Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Malin Olsson Telefon direkt Mobil

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Orientering 6 2 Befintlig process 6 3 Förutsättningar råvattenkvalitet 6 4 Ombyggnad och ny process Processbeskrivning efter ombyggnad Dimensionering Inloppsdel Ny inloppsledning Inblandningskammare Ledning till filteranläggning Sandfilteranläggning Ledning från filteranläggningen Ledning för spolpumpar till sandfilteranläggningen Spolreservoar Ledningar i reservoaren Rivning i reservoaren Befintlig inblandningsvolym Rivning/demontage Kolfilter (befintliga flotationsfilter) Rivning, demontage Nytt filterbottensystem Kol Nytt rörsystem Nytt system med avdragsrännor för spolning Luftspolning av kolfilter Renvatten och UV Rivning och demontage Nya distributionspumpar Nytt rörsystem och UV-anläggning Kemikaliedosering Rivning, demontage Ny kalksilo Nya doseringsledningar för kalklösning Kolsyradosering Ny kemikalietank med doseringsutrustning Ny klorhantering Tryckluftssystem 14 5 Centrifugalpumpar, torrt uppställda 15 2 (78)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5.1 Generellt för centrifugalpumpar Spolvattenpump, Sandfilter Spolvattenpumpar, kolfilter Distributionspumpar Högreservoar Rackstad (Pump tillhandahålls av beställaren) Spolavloppspumpar Spädvattenpump, kalkvattenberedning Länspump med placering i invallning för kemikalietank 21 7 Kalkutrustning Kalksilo Skruvtransportör Kalkslurryberedare Doseringsledningar för kalklösning 27 8 Doseringsutrustning Doserpumpar- Polyaluminiumklorid Doserpumpar- Natriumhypoklorit 30 9 Lagertank Lagertank för polyaluminiumklorid Nivårör Koldioxidutrustning Doseringsutrustning koldioxid Inlösningspump Blåsmaskin Smide T-rör blandningskammare Skärmvägg blandningskammare Avdragsränna blandningskammare Spolränna- filterbassänger Uppsamlingsränna spolvatten- filterbassänger Filter Filtermaterial Filterbottensystem 43 3 (78)

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 14 UV-beredning UV-aggregat Reningsanläggning Statisk mixer Statisk mixer för inblandning av inlöst kolsyra Instrument Generellt för instrument Flödesmätare- neutrala medier Flödesmätare- aggressiva medier Tryckmätare Nivåmätare 53 Turbiditetsmätare Temperaturmätare Temperaturmätare råvatten ph-mätare ph-mätare ph-mätare ph-mätare ph-mätare Ventiler och manöverdon Generellt Ventiler för neutrala medier Magnetventiler Ventiler för aggressiva medier Manöverdon och kringutrustning Ledningssystem Utförande av ledningssystem i rostfritt stål Ledningar- kalk Ledningar- polyaluminiumklorid Ledningar- natriumhypoklorit Skyddsrör- kemikalieledningar Ytbehandling och materialval Montage Utförande Genomföringar i betong 75 4 (78)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 20.3 Armatur Utförande svetsning Rivnings- och demonteringsarbeten Kontroll, idrifttagning och provning Samordnad provning Förbesiktning Idrifttagning Prestandaprovning och desinfektion 78 Bilagor Generella anvisningar Ventillista Rörlista Fotobilaga Genomförandebeskrivning Positionsnumrering 5 (78)

6 1 Orientering Arvika Teknik AB, ATAB, är huvudman för dricksvattenproduktionen i Arvika kommun. Segerfors vattenverk, som försörjer Arvika tätort med omnejd, är föråldrat och står inför en ombyggnation. Ombyggnationen skall resultera i ett vattenverk som kan hantera framtida vattenflöden med en förväntad försämrad råvattenkvalité. Ombyggnationen är omfattande och innebär bl.a. kompletterad reningsprocess med ett nytt filtersteg, byggnadsåtgärder med ny filterbyggnad och renovering av befintlig vattenverksbyggnad, åtgärder för ventilation och värmeanläggning, renovering av elanläggning med styrsystem, ledningsarbete i mark samt ny infart till vattenverket för tyngre fordon. ATAB har gjort en separat upphandling av filteranläggningen med sandfilter som utförs som totalentreprenad. Sidoentreprenaden för sandfiltren ska samordnas med utförandeentreprenaden. Generalentreprenören, GE, har samordningsansvaret. Förväntad byggstart är vintern 2012 under förutsättning att erforderliga beslut erhålls. Vattenproduktionen måste vara i drift under ombyggnadstiden. Sannolikt kommer den inledande delen av ombyggnationen att vara uppförande av ny byggnad för den nya filteranläggningen. Under denna tid skall befintlig process drivas så komplett som möjligt. Viss provisorisk drift måste förutsättas. När den nya filteranläggningen tas i drift så kan renovering av befintlig anläggning genomföras. 2 Befintlig process Råvattnet tas in från sjön Racken via en 100 meter lång intagsledning på djupet 23 meter. Från en råvattenpumpstation pumpas vattnet till vattenverket genom en 500 meter lång ledning (dimension 500 mm) till vattenverket. Dagens vattenreningsprocess utgörs av föralkalisering med kalk/kolsyra, dosering av fällningskemilkalie med flockning, filtrering i flotationsfilter, efteralkalisering/ph-justering med klarnat kalkvatten samt desinfektion och distribution ut på ledningsnätet. Som fällningskemikalie används idag aluminiumsulfat som upplöses i vatten. För bilder av befintlig anläggning, se handling Fotobilaga. 3 Förutsättningar råvattenkvalitet För den nya processen i det ombyggda vattenverket har i en tidigare utredning bedömning gjorts av vilken vattenkvalitet som kan förutsättas i framtiden. Liksom för de flesta råvatten som tas ur sjöar förväntas en gradvis försämring av vattenkvaliteten. Försämringen kommer att märkas mest när det gäller färgtal och vattnets innehåll av organiskt material. 6 (78)

7 Följande råvattenkvalitet skall entreprenören förutsätta gäller för den nya anläggningen. De sämsta förutsättningarna kan uppkomma samtidigt dvs maxvärden för färg, COD, turbiditet kan uppnås samtidigt som t.ex. vattentemperaturen är som lägst. Färgtal Min 25 mg Pt/l, medel 40 mg Pt/l, max 65 mg Pt/l Halt av organiskt material Min 3 mg COD-Mn/l, medel 5,7 mg COD-Mn/l, max 7 mg COD-Mn/l Alkalinitet Min 5,0 mg HCO 3 /l, medel 7,0 mg HCO 3 /l, max 10,0 mg HCO 3 /l Observera att dessa värden avser råvatten in till verket. Eftersom föralkalisering sker, antingen med kalk-kolsyra eller soda-kolsyra så kommer värdena in till filtren att vara högre. Entreprenören skall förutsätta att kalk/kolsyra kommer att användas samt att föralkalisering upp till 60 mg HCO 3 /l kommer att göras. ph Min 6,5, medel 6,7, max 7,0 Turbiditet Min 0,2 FNU, max 0,5 FNU Vattentemperatur Min 0,8 grader, max 7,5 grader UV-transmittans Min 89,3 % Max 91,6 % 4 Ombyggnad och ny process 4.1 Processbeskrivning efter ombyggnad Råvatten tas som tidigare från sjön Racken. Befintlig råvattenpumpstation med råvattenledning behålls med ny frekvensstyrning av de befintliga råvattenpumparna. I den nya filterbyggnaden dras ny del av råvattenledningen in till en inblandningskammare där föralkalisering sker. Kolsyran tillsätts på inkommande ledning medan kalkvatten doseras i inblandningskammaren. Från blandningskammaren leds vattnet till den nya sandfilteranläggningen med 20 st Sandfilter (ingår i separat entreprenad). Filtren är uppdelade på två linjer med varsin fördelningslåda. Det filtrerade vattnet leds till spolvattenreservoar 1 (tidigare flockning). Spolning av sandfiltren görs med vatten från denna spolvattenreservoar. Spolavlopp leds till befintlig spolavloppsbassäng. Första filtrat leds till spolavloppsbassängen. 7 (78)

8 Spolvattenreservoar 1 (med filtrerat vatten) fungerar även som utjämningsbassäng före kolfiltren. Från spolvattenreservoar 1 leds vattnet via fördelningsrör till 3 st kolfilter. De nya kolfiltren är de befintliga flotationsfiltren som byggs om till nedströmsfilter. Det filtrerade vattnet från kolfiltren leds till spolreservoar 2. Från denna reservoar tas vatten för spolning av kolfilter. Spolavlopp leds till befintlig spolavloppsbassäng. Första filtrat leds till spolavloppsbassängen. Från spolreservoar 2 leds vattnet vidare till lågreservoaren. Här tillsätts klarnat kalkvatten som efteralkalisering. Två stycken nya renvattenpumpar, frekvensstyrda, distribuerar dricksvatten via ett UVsystem med två UV-aggregat ut på ledningsnätet. Möjlighet till tillfällig klorering finns. Spolavloppet i spolavloppsbassängen pumpas ut till en befintlig utjämningsvolym och leds vidare till Arvikas reningsverk. Alkalisering görs med kalk/kolsyra. Från ny kalksilo matas kalk till en upplösare där det blandas med spädvatten som tas från spolvattenbassäng 1. Från upplösaren tas vatten till en kalkvattenberedare där kalkvatten dels tas ut för klarning och dels pumpas till föralkalisering och dosering i blandningskammaren. Det klarnade kalkvattnet doseras för efteralkalisering och ph-justering. Ny dosering för koldioxid installeras och placeras i närheten av inblandningskammaren. Koldioxid doseras antingen på ledning före inblandningskammaren eller direkt. Ny lagringstank för flytande fällningskemikalie placeras i invallning i den nya filterbyggnaden. Här placeras även doseringsutrustning och fällningskemikalien doseras på ledningar till respektive fördelningslåda för sandfiltren. För processchema, se ritning N Dimensionering Arvika Teknik har bedömt att en ökad anslutning till vattenverket kommer att ske främst genom att mindre tätorter kommer att anslutas. Följande dimensionering gäller för vattenverket vid ombyggnad. Medelproduktion av dricksvatten m 3 /d Maxproduktion av dricksvatten m 3 /d Det maximala dygnsflödet fördelas på 24 timmar vilket ger en maximal flödesbelastning på ca 420 m 3 /h. 4.3 Inloppsdel Inloppsdelen placeras i den nya filterbyggnaden. Inloppsdelen omfattar ny inloppsledning, ny inblandningskammare samt anslutning av vatten från kammaren till ledning för sandfiltren. 8 (78)

9 En ny råvattenledning, som ansluts till befintlig råvattenledning, kommer att markförläggas och anslutas till den nya byggnaden. Råvattenledningen i mark samt ingjutningsdelar i ny yttervägg ingår i markentreprenaden. Entreprenadgräns för maskin och processentreprenaden kommer att vara vid fläns på böj på ny ledning. Ledningen är i rostfritt med invändig dimension 400 mm Ny inloppsledning I maskin/processentreprenaden ingår utförande av ny inloppsledning enligt följande: - Anslutning till fläns på ingjutningsrör, böj, i vägg. - Ny inloppsledning med invändig dimension 400 mm. Utförande framgår av ritning N till Böjar på ledningen utförs av utrymmesskäl med radie D Statisk mixer placerad på vertikal del av ledningen. Mixern får ha en maximal förlust på 0,5 m vp vid maximal dimensionering. - Anslutning med ingjutningsdel i inblandningskammarens övre del. - Stosar, 2 st DN 65, försedda med kulventiler, för anslutning av vatten till och från kolyratillsats. - Stosar, 2 st DN 25, försedda med kulventiler, för anslutning av instrument eller för provtagning. - Erforderliga rörstöd. Utförs till golv samt till båda ytterväggar Inblandningskammare Inblandningskammaren ska ge en tillräcklig uppehållstid för att uppnå en god effekt av blandning av kalk kolsyra. Själva kammaren ingår i byggentreprenaden medan rör mm ska utföras av maskin/processentreprenören. I kammaren utförs: - T-rör på inkommande ledning. I t-rörets övre del ska kalk doseras. - Inre mellanvägg i rostfritt med öppning i botten. - Utloppsränna med utloppsrör - Bräddtratt med bräddledning. Bräddledningen dras genom kammarens vägg och utvändigt efter väggen för avslutning ovan golvränna. Utförande enligt ritning N till Ledning till filteranläggning Ledningen ansluts till utloppsröret och dras till anslutningspunkt för filteranläggningen. På ledningen ska monteras: 9 (78)

10 - Stosar, 2 st med dimension 25 mm försedda med kulventiler, för anslutning ledning för vatten till genomströmningsarmatur för ph-mätare samt för provtagning. Utförande enligt ritning N till Sandfilteranläggning Filteranläggningen ingår med komplett leverans och montage i redan upphandlad entreprenad. I den aktuella maskin och processentreprenaden ingår anslutning av rör mm enligt ritningar och beskrivning Ledning från filteranläggningen Anslutning av 4 st rostfria ledningar dimension 200 mm från filteranläggningen. Anslutningen görs till ny gemensam ledning enligt ritning. Denna ledning dras dels in i spolreservoar 1 och dels till spolreservoar 2. Respektive ledning till reservoarerna ska vara försedd med avstängningsventil. Ledningen till spolreservoar 2 är främst avsedd för den provisoriska driften men kommer även att fungera vid tillfälliga avstängningar av kolfiltren Ledning för spolpumpar till sandfilteranläggningen 2 st spolpumpar ingår i den separata filterentreprenaden. I maskin och processentreprenaden ingår utförande av: - Spolledning från spolreservoar 1 med avslutning med fläns 250 mm innanför vägg i filterhallen. - Ny spolpump placerad i befintligt pumprum. Pumpen är främst avsedd för den provisoriska driften men kommer även att fungera vid service av ordinarie spolpumpar. Pumpen ska monteras provisoriskt i skedet med provisorisk drift för att därefter placeras och monteras permanent på intilliggande fundament. Båda montagen ingår i entreprenaden. - Spolledning från spolpumpen med anslutning till spolsystem för sandfiltren. Avstängningsventiler och backventil vid pumpen ska ingå. Utförande enligt ritning. 4.5 Spolreservoar 1 Spolreservoar 1 kommer att utgöras av befintliga flockningsvolymer som anpassas. Mellanväggarna kommer att vara kvar med öppningar ska utföras för vattenkommunikation i hela volymen. 10 (78)

11 Till spolreservoar 1 leds det filtrerade vattnet från sandfiltren. Reservoaren kommer att ha funktionen både som spolreservoar för sandfiltren och som utjämningsvolym före kolfiltren Ledningar i reservoaren Följande ledningar utförs: - Ledning från mittendelen av reservoaren med förgrening till respektive kolfilter. Varje ledning till kolfilter förses med ventil med motordon. Ventilerna ska ha förlängd axel så att motordonet placeras vid bjälklagskant ovan vattenytan. - Ledning för delström av vatten vid spolning av kolfilter. Ledningen ansluts till ny ledning till spolreservoar 2. (se 4.4.1) - Nytt rör för ph-mätning utförs och tätas mot botten Rivning i reservoaren Följande rivs: - Befintliga omrörare, 6 st, rivs. - Befintligt rör för ph-mätning rivs - Befintliga rostfria plåtväggar rivs - Befintlig trävägg mot filter rivs - Äldre infästningsdon för omrörare rivs. Ovanförliggande motorhyllor rivs. - Befintliga inloppsrör kapas under valv och förses med påsvetsad tätlock. 4.6 Befintlig inblandningsvolym. Den befintliga inblandningsvolymen för kalk och kolsyra kommer att vara för liten för den framtida driften och ska därför tas ur drift i samband med att den nya inblandningskammaren idrifttas Rivning/demontage Befintliga omrörare demonteras. Befintlig pump för spädvatten kalk demonteras. Befintligt inloppsrör tätas samt befintliga utloppsrör tätas. 4.7 Kolfilter (befintliga flotationsfilter) Rivning, demontage Följande rivs eller demonteras: 11 (78)

12 - Befintlig sand, ca 126 m 3, ska tas ur. I ME:s åtagande ligger att hålla utrustning för urpumpning eller liknande av sanden. Sanden ska läggas upp inom området för användande i ytplanering, resterande massor eller liknande. - Befintliga filterbottnar rivs. Filterbottnarna utgörs av betongplattor med dysor. Befintliga upplagsjärn, balkar mm ska rivas. - Befintliga rör för luftning i filtren rivs. Tätning med påsvetsat lock görs på rören i filtren vid väggenomgångar. - Befintliga rännor rivs. - Befintligt rörsystem med ventiler i rörgalleri enligt ritning. - Delar av befintligt luftsystem rivs enligt ritning. - Dispersionsanläggning rivs Nytt filterbottensystem Kol Nytt filterbottensystem typ Triton ska monteras i varje filter. Slitsvidd ska anpassas till kol samt till spolsystem. Anslutning av filterbotten görs till befintligt rörsystem. I byggentreprenaden ingår uppgjutning av bassängbotten. Leverans och fyllning av kol till filtren ingår i entreprenaden. För ytterligare specifikationer, se kapitel Nytt rörsystem Delar av befintligt rörsystem ersätts med nytt. Befintliga ventiler byts mot nya. På ny ledning för filtrerat vatten ska flödesmätare monteras. Nytt rörsystem med ventiler framgår av ritningar och specifikationer Nytt system med avdragsrännor för spolning Nya avdragsrännor monteras i filtren. De sidoplacerade rännorna monteras till bassängvägg och ansluts till ny samlingsränna. Den nya samlingsrännan ansluts till befintliga rör för spolvatten Luftspolning av kolfilter. Befintligt ledningssystem för luft rivs delvis. Omfattning framgår av ritning. Befintliga blåsmaskiner rivs. Ny blåsmaskin monteras i ny filterbyggnad. Ny ledning ansluts till befintligt system. Anslutning görs till befintlig ledning från varje kolfilter. 12 (78)

13 4.8 Renvatten och UV Rivning och demontage Befintligt rörsystem rivs enligt ritning. Befintliga pumpar rivs. Befintlig mindre distributionspump med klenare ledning rivs Nya distributionspumpar Två st nya pumpar ska monteras enligt ritning. Ny mindre pump tillhandahålls av beställaren men ska monteras av entreprenören Nytt rörsystem och UV-anläggning Nytt rörsystem med ventiler monteras enligt ritning. Två st nya UV-aggregat monteras enligt ritning. 4.9 Kemikaliedosering Rivning, demontage Befintlig silo för fällningskemikalie, ALG, rivs inklusive tillhörande dosersystem. Befintlig kalksilo rivs tillsammans med tank för kalkslurryblandning. Ledningar och utrustning från kalksilo till kalkslurryberedaren rivs. Befintlig doseringsanläggning för natriumhypoklorit rivs Ny kalksilo Ny kalksilo levereras och monteras. Ny tank för kalkslurryblandning levereras och monteras. Anslutning görs till befintligt system. Ny påfyllningsledning för kalken ska monteras efter yttervägg med placering av påfyllningen vid ny kolsyretank Nya doseringsledningar för kalklösning Ny upplagsränna för kalkledningar dras från befintlig föralkaliseringspunkt vid befintlig inblandningskammare fram till ny doseringspunkt vid ny inblandningskammare. Upplagsrännan dras på vägg på servicehöjd ovanför golv och ny gallerdurksbjälklag. Rännan ska ha plats för 2 st kalkdoseringsledningar i plast med dimension 65 mm. B tillhandahåller doseringsledningar. Ny ränna för kalkledningar för efteralkalisering dras från anslutningspunkt vid befintligt system i befintlig bassänghall. Den nya rännan dras genom vägg mot nya filterbyggnaden, ner genom nytt betongbjälklag, under betongbjälklaget på servicenivå över golv i filterbyggnaden och genom vägg in till befintligt efteralkaliseringskärl. Rännan 13 (78)

14 ska ha plats för 2 st kalkvattenledningar med dimension 65 mm. Ledningarna tillhandahålls av B. Båda rännorna ska vara i rostfritt, öppna och med plats för 2 st liggande ledningar Kolsyradosering Kolsyretank med tillbehör kommer att placeras vid nya filterbyggnaden utanför vid inkommande ledning. Tank med utvändiga tillbehör kommer att hanteras av Beställaren och ingår ej i entreprenaden. Invändigt placerat dosersystem för kolsyra ingår i ME:s entreprenad Ny kemikalietank med doseringsutrustning Vattenverket kommer att övergå till flytande fällningskemikalie. Ny kemikalietank levereras och monteras i ny invallning. Ny komplett doseringsutrustning levereras och monteras Ny klorhantering Nytt kärl, doseringssystem mm för natriumhypoklorit levereras och monteras i nytt kemikalieutrymme Tryckluftssystem Kompressor med kyltork för instrumentluft ingår i entreprenaden för sandfilter. Kompressorn kommer att monteras i ny filterbyggnad. I ME:s åtagande ingår anslutning av tryckluft från denna kompressor med ledning till ventiler vid kolfilter. För denna installation ingår även system med magnetventiler. ME ska även montera 2 st befintliga kompressorer för tryckluft vid ny blåsmaskin. B tillhandahåller kompressorerna som kommer att förses med nya tryckbehållare. ME ska montera nytt tryckluftssystem i den nya filterbyggnaden samt ansluta till befintliga ledningar för tryckluft i befintlig bassänghall. 14 (78)

15 5 Centrifugalpumpar, torrt uppställda 5.1 Generellt för centrifugalpumpar Pumparna skall vara anpassade för det media som skall pumpas. Pumparna skall uppfylla ISO 5199, ISO 3555B, ISO 1940 (G6,3) samt ISO 9906 grad 1. Pumparna skall vara CE-märkta. Motor ska förses med 3 st termistorer. Motorers märkeffekt skall överstiga den högsta uttagna effekten med minst 10 %. Tryckindikering typ manometer ingår i leveransen och monteras i anslutning till pump. Givare och/eller styrdon ingår i entreprenaden. Frekvensomformare med profibus DPkommunikation ingår i annan entreprenad. Krav på buller och vibrationer, se vidare generella föreskrifter. Motor och pump skall vara i målade i samma färg. Pumpar skall ha en minsta färgtjocklek av 120 my. Pumparna skall vara fabriksmålade. I anbudet skall anges typ, fabrikat, märkeffekt, varvtal, startströmsförhållande samt verkningsgrad och effektfaktor vid 1/1-last för de offererade motorerna. Dränkbara pumpar skall ansluta via blockerat uttag med hjälpkontakt upp till 32A via säkerhetsbrytare. Material: Följande skall gälla, om inget annat anges i den tekniska beskrivningen för resp. pump: Pumphjul: Axel: Axelfoder: Axeltätning: Brons / rostfritt stål / syrafast stål Rostfritt stål / syrafast stål Syrafast stål Mekanisk (underhållsfri) 15 (78)

16 Elmotor för pump: El-motorer skall vara för frekvensomriktardrift med Profibus DP-kommunikation. Motor ska vara luftkyld och utförd i gjutjärn. Material: Kylform Standard: Kapslingsklass: Anslutning: Isolering: Effektivitetsklass: Gjutjärn R (IC41) IEC IP 55, enligt SS EN (gäller ej dränkbara pumpar) 400 V, 50 Hz, 3-fas växelström Klass F IE2 16 (78)

17 5.2 Spolvattenpump, Sandfilter Pos/märkning: FF-VP04 Antal: Maskin/typ: 1 st Centrifugalpump, torrt uppställd Placering: Pumprum 007 Flödesschema: Kapacitet: Media: Anslutningar: N m 3 /tim vid 20 mvp Vatten 1-20ºC Pumpen skall vara försedd med fläns på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 85% vid driftpunkt Q=275 m 3 /tim, H=20 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Montaget ska göras med gummidämpare för att minska ljudspridning via bjälklaget. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpar vatten från spolvattenreservoar 2 i befintlig byggnad till Sandfilter i ny filterbyggnad. 17 (78)

18 5.3 Spolvattenpumpar, kolfilter Pos/märkning: EF-VP01 Antal: Maskin/typ: 1 st Centrifugalpump, torrt uppställda Placering: Pumprum 007 Flödesschema: Kapacitet: N m 3 /tim vid 7,5 mvp Media: Anslutningar: Utförande: Vatten 1-20ºC Pumparna skall vara försedda med flänsar på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Hydraulisk verkningsgrad 85% vid driftpunkt Q=1260 m 3 /tim, H=7,5 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Montaget ska göras med gummidämpare för att minska ljudspridning via bjälklaget. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpning av vatten från spolvattenreservoar 2 till kolfilter i befintlig byggnad. 18 (78)

19 5.4 Distributionspumpar Högreservoar Pos/märkning: Antal: Maskin/typ: RV-VP01 RV-VP02 2 st Centrifugalpump, torrt uppställda Placering: Pumprum 007 Flödesschema: Kapacitet: N m 3 /tim vid 26 mvp. Det maximala flödet 400 m 3 /tim skall klaras med de två pumparna tillsammans. Media: Anslutningar: Vatten 1-20ºC Pumparna skall vara försedda med flänsar på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 80% vid driftpunkt Q=250 m 3 /tim x 26 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Montaget ska göras med gummidämpare för att minska ljudspridning via bjälklaget. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Distribution av dricksvatten Rackstad (Pump tillhandahålls av beställaren) Pos/märkning: RV-VP03 Placering: Pumprum 007 Distribution av dricksvatten internt och till Rackstad. 19 (78)

20 5.5 Spolavloppspumpar Pos/märkning: SA-AP01 SA-AP02 Antal: Maskin/typ: 2 st Centrifugalpump, dränkbara Placering: Spol- och slamvattenreservoar 006 Flödesschema: Kapacitet: Media: Anslutningar: N m 3 /tim vid 3 mvp Vatten 1-20ºC Pumparna skall levereras med tryckledning till befintlig låda. Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 60% vid driftpunkt Q=54 m 3 /tim, H=3 mvp. Pump ska inkludera kopplingsfot och gejder. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpa spolavlopp via låda till avloppsreningsverk. 20 (78)

21 5.6 Spädvattenpump, kalkvattenberedning Pos/märkning: FF-VP31 Antal: Maskin/typ: 1 st Centrifugalpump, torrt uppställd Placering: Filtersal 130 Flödesschema: Kapacitet: Media: Anslutningar: N m 3 /tim vid 10 mvp Vatten 1-20ºC Pumpen skall vara försedd med fläns på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 50% vid driftpunkt Q=30 m 3 /tim, H=10 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpning av vatten från spolreservoar 1 i ny filterbyggnad till kalkslurryberedare samt kalkvattenberedare i befintlig byggnad. 5.7 Länspump med placering i invallning för kemikalietank Länspump av välkänt fabrikat placerad i pumpgrop i invallning. Pumpen ska styras manuellt on-off. Pumpledning DN 50 i rostfritt monteras upp över invallningskant och dras på utsidan invallning med avslut ovan golvränna. 21 (78)

22 7 Kalkutrustning 7.1 Kalksilo Pos/märkning: Antal: KD-KT31 1 st Maskin/typ: Stående täckt cylindrisk silo för släckt kalk, Ca(OH) 2 Placering: Silo 217 Flödesschema: Volym: N Lagringsvolym 80 m 3 /st Storlek Diameter: ca mm. Höjd, silomantel: ca mm Media: Släckt kalk. Volymvikt för släckt kalk är ca 0,45 kg/dm 3 Kalkåtgång: Nuvarande 35 kg Ca(OH) 2 /tim. Dosering av kalk skall vara reglerbart kg/tim. Material: EN S 235 Ytbehandling Obehandlad insida. Utvändigt skall silons alla delar vara blästrade till SA 2½. 100 µm 2-komponent järnglimmerpigmenterad epoxiprimer, GS µm 2-komponent akrylfärg, TBA 50. Kulör bestäms senare av beställaren. Ytbehandling skall redovisas i anbud. Utförande: Stående cylindrisk silo med plan topp och konad botten, 65º. Silo skall vara utrustad med 4 st ben som skall ställas på viktkännare. Ledningar skall monteras med flexibla kopplingar då silos står på viktkännare. På silon ska finnas påsvetsade järn för anslutningar av järn och takkonstruktion. Anslutningar: 1 st Ø 600 Manlucka (på silo topp) med skyddsgaller. Luckan skall vara tät och försedd med gångjärn och vara låsbar. 1 st DN 100 Flänsanslutning på toppen av tanken för montage av påfyllnadsledning. 1 st Anslutning för dammfilter. Dimension anpassas till av maskinentreprenören valt dammfilter. 22 (78)

23 1 st Flänsanslutning vid botten för flänsanslutning av utmatare. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald utmatare. 2 st Flänsanslutning på silo för montage av övertrycksventil. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald ventil. 1 st Flänsanslutningar på silo för montage av nivåindikering. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald givare. 1 st Flänsanslutningar på silo för montage av tryckgivare. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald givare. Kringutrustning: 1 st Räcke runt silotopp med öppning mot gångbro mellan kalksilon. 1 st Komplett självrensande multiskruvdoserare skall monteras med flänsad anslutning mot botten av silo. Utformning och utförande skall vara på sådant sätt att inte valvbildning uppstår och att inget dammläckage uppstår. Utmatare skall förses med servicelucka i sidan och inspektionsglas över utloppet. Utlopp skall anpassas till underliggande transportskruv. Doserare skall vara anpassad för frekvensdrift. 1 st Rotationsvakt, elektromagnetisk, för skruvdoserare. 1 st Handmanövrerat avstängningsspjäll, monterat på silons utlopp. 1 st Vägningssystem. 1 st Pneumatiskt valvbrytningssystem. 3 st Nivåvakter (paddelvakt). 1 st indikerar fullnivå, placeras på silotak 1 st för lågnivå, placeras på silomanteln 1 st indikerar valv/tomnivålarm, placeras i doserare 1 st Tryckvakt. 1 st Påfyllnadsrör DN 100 inklusive handkoppling och blindlock. Påfyllningsröret är nerdraget utmed silomanteln. Därefter vidare dragning utmed befintlig byggnad fram till hörn ca 60 m plus rör på silo. Röret börjar ca 1,2 m över silons fundament. 23 (78)

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009 P U B L I K AT I O N Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk December 2009 Förord Den norska rapporten 164/2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann har tidigare skickats ut till Svenskt

Läs mer

prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering

prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering Vi ser till helheten Allt inom vattenbehandling och kemikaliehantering Med ProMinent som partner är det enkelt att övervaka

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Tillsyn badanläggningar

Miljösamverkan Värmland. Tillsyn badanläggningar Miljösamverkan Värmland Tillsyn badanläggningar Miljösamverkan Värmland Delprojekt 2011 Miljösamverkan Värmland Innehållsförteckning Inledning...4 Syfte...4 Avgränsning...4 Lagstiftning och regelverk...4

Läs mer

Förenklad GDP. God Desinfektion Praxis. Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig

Förenklad GDP. God Desinfektion Praxis. Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig Förenklad GDP God Desinfektion Praxis Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Steg 1: Barriärhöjd...

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool.

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Poolguiden Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Produkter från Pahlén Pool System för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på www.pahlen.se

Läs mer

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW EcoTec värmesystem AB Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW Anläggningen består av pelletspanna med brännare, silos och tillhörande kringutrustning.

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

HANDBOK UTGÅVA 1 2005. Tryckavsäkring. Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK UTGÅVA 1 2005. Tryckavsäkring. Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 1 2005 Tryckavsäkring Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg 0. Förord Förord Denna

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Krav på tryckluftssystem För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Förord När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten.

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten. AVSKILJARE Det blir allt viktigare att ta till vara den energi och näring som finns i avloppsslam. I regeringens miljöpolitiska mål för avfallshantering anges att slam från avloppsreningsverk skall kunna

Läs mer

Installationsmanual. BioKube Mars 3000. AB IFO Vattenrening

Installationsmanual. BioKube Mars 3000. AB IFO Vattenrening Adress: Johannesfredsvägen 9 C, 168 69 Bromma Installationsmanual BioKube Mars 3000 Innehåll 1 Introduktion -------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer