11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS. Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS. Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen"

Transkript

1 Arvika Teknik AB Segerfors vattenverk Ombyggnad 11.1 TEKNISK BESKRIVNING MASKIN OCH PROCESS Sweco Environment AB Thor Wahlberg Alexander Szabo Lars Nilsson Anneli Söderqvist Veronica Hjelm 1 (78) Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Malin Olsson Telefon direkt Mobil

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Orientering 6 2 Befintlig process 6 3 Förutsättningar råvattenkvalitet 6 4 Ombyggnad och ny process Processbeskrivning efter ombyggnad Dimensionering Inloppsdel Ny inloppsledning Inblandningskammare Ledning till filteranläggning Sandfilteranläggning Ledning från filteranläggningen Ledning för spolpumpar till sandfilteranläggningen Spolreservoar Ledningar i reservoaren Rivning i reservoaren Befintlig inblandningsvolym Rivning/demontage Kolfilter (befintliga flotationsfilter) Rivning, demontage Nytt filterbottensystem Kol Nytt rörsystem Nytt system med avdragsrännor för spolning Luftspolning av kolfilter Renvatten och UV Rivning och demontage Nya distributionspumpar Nytt rörsystem och UV-anläggning Kemikaliedosering Rivning, demontage Ny kalksilo Nya doseringsledningar för kalklösning Kolsyradosering Ny kemikalietank med doseringsutrustning Ny klorhantering Tryckluftssystem 14 5 Centrifugalpumpar, torrt uppställda 15 2 (78)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5.1 Generellt för centrifugalpumpar Spolvattenpump, Sandfilter Spolvattenpumpar, kolfilter Distributionspumpar Högreservoar Rackstad (Pump tillhandahålls av beställaren) Spolavloppspumpar Spädvattenpump, kalkvattenberedning Länspump med placering i invallning för kemikalietank 21 7 Kalkutrustning Kalksilo Skruvtransportör Kalkslurryberedare Doseringsledningar för kalklösning 27 8 Doseringsutrustning Doserpumpar- Polyaluminiumklorid Doserpumpar- Natriumhypoklorit 30 9 Lagertank Lagertank för polyaluminiumklorid Nivårör Koldioxidutrustning Doseringsutrustning koldioxid Inlösningspump Blåsmaskin Smide T-rör blandningskammare Skärmvägg blandningskammare Avdragsränna blandningskammare Spolränna- filterbassänger Uppsamlingsränna spolvatten- filterbassänger Filter Filtermaterial Filterbottensystem 43 3 (78)

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 14 UV-beredning UV-aggregat Reningsanläggning Statisk mixer Statisk mixer för inblandning av inlöst kolsyra Instrument Generellt för instrument Flödesmätare- neutrala medier Flödesmätare- aggressiva medier Tryckmätare Nivåmätare 53 Turbiditetsmätare Temperaturmätare Temperaturmätare råvatten ph-mätare ph-mätare ph-mätare ph-mätare ph-mätare Ventiler och manöverdon Generellt Ventiler för neutrala medier Magnetventiler Ventiler för aggressiva medier Manöverdon och kringutrustning Ledningssystem Utförande av ledningssystem i rostfritt stål Ledningar- kalk Ledningar- polyaluminiumklorid Ledningar- natriumhypoklorit Skyddsrör- kemikalieledningar Ytbehandling och materialval Montage Utförande Genomföringar i betong 75 4 (78)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 20.3 Armatur Utförande svetsning Rivnings- och demonteringsarbeten Kontroll, idrifttagning och provning Samordnad provning Förbesiktning Idrifttagning Prestandaprovning och desinfektion 78 Bilagor Generella anvisningar Ventillista Rörlista Fotobilaga Genomförandebeskrivning Positionsnumrering 5 (78)

6 1 Orientering Arvika Teknik AB, ATAB, är huvudman för dricksvattenproduktionen i Arvika kommun. Segerfors vattenverk, som försörjer Arvika tätort med omnejd, är föråldrat och står inför en ombyggnation. Ombyggnationen skall resultera i ett vattenverk som kan hantera framtida vattenflöden med en förväntad försämrad råvattenkvalité. Ombyggnationen är omfattande och innebär bl.a. kompletterad reningsprocess med ett nytt filtersteg, byggnadsåtgärder med ny filterbyggnad och renovering av befintlig vattenverksbyggnad, åtgärder för ventilation och värmeanläggning, renovering av elanläggning med styrsystem, ledningsarbete i mark samt ny infart till vattenverket för tyngre fordon. ATAB har gjort en separat upphandling av filteranläggningen med sandfilter som utförs som totalentreprenad. Sidoentreprenaden för sandfiltren ska samordnas med utförandeentreprenaden. Generalentreprenören, GE, har samordningsansvaret. Förväntad byggstart är vintern 2012 under förutsättning att erforderliga beslut erhålls. Vattenproduktionen måste vara i drift under ombyggnadstiden. Sannolikt kommer den inledande delen av ombyggnationen att vara uppförande av ny byggnad för den nya filteranläggningen. Under denna tid skall befintlig process drivas så komplett som möjligt. Viss provisorisk drift måste förutsättas. När den nya filteranläggningen tas i drift så kan renovering av befintlig anläggning genomföras. 2 Befintlig process Råvattnet tas in från sjön Racken via en 100 meter lång intagsledning på djupet 23 meter. Från en råvattenpumpstation pumpas vattnet till vattenverket genom en 500 meter lång ledning (dimension 500 mm) till vattenverket. Dagens vattenreningsprocess utgörs av föralkalisering med kalk/kolsyra, dosering av fällningskemilkalie med flockning, filtrering i flotationsfilter, efteralkalisering/ph-justering med klarnat kalkvatten samt desinfektion och distribution ut på ledningsnätet. Som fällningskemikalie används idag aluminiumsulfat som upplöses i vatten. För bilder av befintlig anläggning, se handling Fotobilaga. 3 Förutsättningar råvattenkvalitet För den nya processen i det ombyggda vattenverket har i en tidigare utredning bedömning gjorts av vilken vattenkvalitet som kan förutsättas i framtiden. Liksom för de flesta råvatten som tas ur sjöar förväntas en gradvis försämring av vattenkvaliteten. Försämringen kommer att märkas mest när det gäller färgtal och vattnets innehåll av organiskt material. 6 (78)

7 Följande råvattenkvalitet skall entreprenören förutsätta gäller för den nya anläggningen. De sämsta förutsättningarna kan uppkomma samtidigt dvs maxvärden för färg, COD, turbiditet kan uppnås samtidigt som t.ex. vattentemperaturen är som lägst. Färgtal Min 25 mg Pt/l, medel 40 mg Pt/l, max 65 mg Pt/l Halt av organiskt material Min 3 mg COD-Mn/l, medel 5,7 mg COD-Mn/l, max 7 mg COD-Mn/l Alkalinitet Min 5,0 mg HCO 3 /l, medel 7,0 mg HCO 3 /l, max 10,0 mg HCO 3 /l Observera att dessa värden avser råvatten in till verket. Eftersom föralkalisering sker, antingen med kalk-kolsyra eller soda-kolsyra så kommer värdena in till filtren att vara högre. Entreprenören skall förutsätta att kalk/kolsyra kommer att användas samt att föralkalisering upp till 60 mg HCO 3 /l kommer att göras. ph Min 6,5, medel 6,7, max 7,0 Turbiditet Min 0,2 FNU, max 0,5 FNU Vattentemperatur Min 0,8 grader, max 7,5 grader UV-transmittans Min 89,3 % Max 91,6 % 4 Ombyggnad och ny process 4.1 Processbeskrivning efter ombyggnad Råvatten tas som tidigare från sjön Racken. Befintlig råvattenpumpstation med råvattenledning behålls med ny frekvensstyrning av de befintliga råvattenpumparna. I den nya filterbyggnaden dras ny del av råvattenledningen in till en inblandningskammare där föralkalisering sker. Kolsyran tillsätts på inkommande ledning medan kalkvatten doseras i inblandningskammaren. Från blandningskammaren leds vattnet till den nya sandfilteranläggningen med 20 st Sandfilter (ingår i separat entreprenad). Filtren är uppdelade på två linjer med varsin fördelningslåda. Det filtrerade vattnet leds till spolvattenreservoar 1 (tidigare flockning). Spolning av sandfiltren görs med vatten från denna spolvattenreservoar. Spolavlopp leds till befintlig spolavloppsbassäng. Första filtrat leds till spolavloppsbassängen. 7 (78)

8 Spolvattenreservoar 1 (med filtrerat vatten) fungerar även som utjämningsbassäng före kolfiltren. Från spolvattenreservoar 1 leds vattnet via fördelningsrör till 3 st kolfilter. De nya kolfiltren är de befintliga flotationsfiltren som byggs om till nedströmsfilter. Det filtrerade vattnet från kolfiltren leds till spolreservoar 2. Från denna reservoar tas vatten för spolning av kolfilter. Spolavlopp leds till befintlig spolavloppsbassäng. Första filtrat leds till spolavloppsbassängen. Från spolreservoar 2 leds vattnet vidare till lågreservoaren. Här tillsätts klarnat kalkvatten som efteralkalisering. Två stycken nya renvattenpumpar, frekvensstyrda, distribuerar dricksvatten via ett UVsystem med två UV-aggregat ut på ledningsnätet. Möjlighet till tillfällig klorering finns. Spolavloppet i spolavloppsbassängen pumpas ut till en befintlig utjämningsvolym och leds vidare till Arvikas reningsverk. Alkalisering görs med kalk/kolsyra. Från ny kalksilo matas kalk till en upplösare där det blandas med spädvatten som tas från spolvattenbassäng 1. Från upplösaren tas vatten till en kalkvattenberedare där kalkvatten dels tas ut för klarning och dels pumpas till föralkalisering och dosering i blandningskammaren. Det klarnade kalkvattnet doseras för efteralkalisering och ph-justering. Ny dosering för koldioxid installeras och placeras i närheten av inblandningskammaren. Koldioxid doseras antingen på ledning före inblandningskammaren eller direkt. Ny lagringstank för flytande fällningskemikalie placeras i invallning i den nya filterbyggnaden. Här placeras även doseringsutrustning och fällningskemikalien doseras på ledningar till respektive fördelningslåda för sandfiltren. För processchema, se ritning N Dimensionering Arvika Teknik har bedömt att en ökad anslutning till vattenverket kommer att ske främst genom att mindre tätorter kommer att anslutas. Följande dimensionering gäller för vattenverket vid ombyggnad. Medelproduktion av dricksvatten m 3 /d Maxproduktion av dricksvatten m 3 /d Det maximala dygnsflödet fördelas på 24 timmar vilket ger en maximal flödesbelastning på ca 420 m 3 /h. 4.3 Inloppsdel Inloppsdelen placeras i den nya filterbyggnaden. Inloppsdelen omfattar ny inloppsledning, ny inblandningskammare samt anslutning av vatten från kammaren till ledning för sandfiltren. 8 (78)

9 En ny råvattenledning, som ansluts till befintlig råvattenledning, kommer att markförläggas och anslutas till den nya byggnaden. Råvattenledningen i mark samt ingjutningsdelar i ny yttervägg ingår i markentreprenaden. Entreprenadgräns för maskin och processentreprenaden kommer att vara vid fläns på böj på ny ledning. Ledningen är i rostfritt med invändig dimension 400 mm Ny inloppsledning I maskin/processentreprenaden ingår utförande av ny inloppsledning enligt följande: - Anslutning till fläns på ingjutningsrör, böj, i vägg. - Ny inloppsledning med invändig dimension 400 mm. Utförande framgår av ritning N till Böjar på ledningen utförs av utrymmesskäl med radie D Statisk mixer placerad på vertikal del av ledningen. Mixern får ha en maximal förlust på 0,5 m vp vid maximal dimensionering. - Anslutning med ingjutningsdel i inblandningskammarens övre del. - Stosar, 2 st DN 65, försedda med kulventiler, för anslutning av vatten till och från kolyratillsats. - Stosar, 2 st DN 25, försedda med kulventiler, för anslutning av instrument eller för provtagning. - Erforderliga rörstöd. Utförs till golv samt till båda ytterväggar Inblandningskammare Inblandningskammaren ska ge en tillräcklig uppehållstid för att uppnå en god effekt av blandning av kalk kolsyra. Själva kammaren ingår i byggentreprenaden medan rör mm ska utföras av maskin/processentreprenören. I kammaren utförs: - T-rör på inkommande ledning. I t-rörets övre del ska kalk doseras. - Inre mellanvägg i rostfritt med öppning i botten. - Utloppsränna med utloppsrör - Bräddtratt med bräddledning. Bräddledningen dras genom kammarens vägg och utvändigt efter väggen för avslutning ovan golvränna. Utförande enligt ritning N till Ledning till filteranläggning Ledningen ansluts till utloppsröret och dras till anslutningspunkt för filteranläggningen. På ledningen ska monteras: 9 (78)

10 - Stosar, 2 st med dimension 25 mm försedda med kulventiler, för anslutning ledning för vatten till genomströmningsarmatur för ph-mätare samt för provtagning. Utförande enligt ritning N till Sandfilteranläggning Filteranläggningen ingår med komplett leverans och montage i redan upphandlad entreprenad. I den aktuella maskin och processentreprenaden ingår anslutning av rör mm enligt ritningar och beskrivning Ledning från filteranläggningen Anslutning av 4 st rostfria ledningar dimension 200 mm från filteranläggningen. Anslutningen görs till ny gemensam ledning enligt ritning. Denna ledning dras dels in i spolreservoar 1 och dels till spolreservoar 2. Respektive ledning till reservoarerna ska vara försedd med avstängningsventil. Ledningen till spolreservoar 2 är främst avsedd för den provisoriska driften men kommer även att fungera vid tillfälliga avstängningar av kolfiltren Ledning för spolpumpar till sandfilteranläggningen 2 st spolpumpar ingår i den separata filterentreprenaden. I maskin och processentreprenaden ingår utförande av: - Spolledning från spolreservoar 1 med avslutning med fläns 250 mm innanför vägg i filterhallen. - Ny spolpump placerad i befintligt pumprum. Pumpen är främst avsedd för den provisoriska driften men kommer även att fungera vid service av ordinarie spolpumpar. Pumpen ska monteras provisoriskt i skedet med provisorisk drift för att därefter placeras och monteras permanent på intilliggande fundament. Båda montagen ingår i entreprenaden. - Spolledning från spolpumpen med anslutning till spolsystem för sandfiltren. Avstängningsventiler och backventil vid pumpen ska ingå. Utförande enligt ritning. 4.5 Spolreservoar 1 Spolreservoar 1 kommer att utgöras av befintliga flockningsvolymer som anpassas. Mellanväggarna kommer att vara kvar med öppningar ska utföras för vattenkommunikation i hela volymen. 10 (78)

11 Till spolreservoar 1 leds det filtrerade vattnet från sandfiltren. Reservoaren kommer att ha funktionen både som spolreservoar för sandfiltren och som utjämningsvolym före kolfiltren Ledningar i reservoaren Följande ledningar utförs: - Ledning från mittendelen av reservoaren med förgrening till respektive kolfilter. Varje ledning till kolfilter förses med ventil med motordon. Ventilerna ska ha förlängd axel så att motordonet placeras vid bjälklagskant ovan vattenytan. - Ledning för delström av vatten vid spolning av kolfilter. Ledningen ansluts till ny ledning till spolreservoar 2. (se 4.4.1) - Nytt rör för ph-mätning utförs och tätas mot botten Rivning i reservoaren Följande rivs: - Befintliga omrörare, 6 st, rivs. - Befintligt rör för ph-mätning rivs - Befintliga rostfria plåtväggar rivs - Befintlig trävägg mot filter rivs - Äldre infästningsdon för omrörare rivs. Ovanförliggande motorhyllor rivs. - Befintliga inloppsrör kapas under valv och förses med påsvetsad tätlock. 4.6 Befintlig inblandningsvolym. Den befintliga inblandningsvolymen för kalk och kolsyra kommer att vara för liten för den framtida driften och ska därför tas ur drift i samband med att den nya inblandningskammaren idrifttas Rivning/demontage Befintliga omrörare demonteras. Befintlig pump för spädvatten kalk demonteras. Befintligt inloppsrör tätas samt befintliga utloppsrör tätas. 4.7 Kolfilter (befintliga flotationsfilter) Rivning, demontage Följande rivs eller demonteras: 11 (78)

12 - Befintlig sand, ca 126 m 3, ska tas ur. I ME:s åtagande ligger att hålla utrustning för urpumpning eller liknande av sanden. Sanden ska läggas upp inom området för användande i ytplanering, resterande massor eller liknande. - Befintliga filterbottnar rivs. Filterbottnarna utgörs av betongplattor med dysor. Befintliga upplagsjärn, balkar mm ska rivas. - Befintliga rör för luftning i filtren rivs. Tätning med påsvetsat lock görs på rören i filtren vid väggenomgångar. - Befintliga rännor rivs. - Befintligt rörsystem med ventiler i rörgalleri enligt ritning. - Delar av befintligt luftsystem rivs enligt ritning. - Dispersionsanläggning rivs Nytt filterbottensystem Kol Nytt filterbottensystem typ Triton ska monteras i varje filter. Slitsvidd ska anpassas till kol samt till spolsystem. Anslutning av filterbotten görs till befintligt rörsystem. I byggentreprenaden ingår uppgjutning av bassängbotten. Leverans och fyllning av kol till filtren ingår i entreprenaden. För ytterligare specifikationer, se kapitel Nytt rörsystem Delar av befintligt rörsystem ersätts med nytt. Befintliga ventiler byts mot nya. På ny ledning för filtrerat vatten ska flödesmätare monteras. Nytt rörsystem med ventiler framgår av ritningar och specifikationer Nytt system med avdragsrännor för spolning Nya avdragsrännor monteras i filtren. De sidoplacerade rännorna monteras till bassängvägg och ansluts till ny samlingsränna. Den nya samlingsrännan ansluts till befintliga rör för spolvatten Luftspolning av kolfilter. Befintligt ledningssystem för luft rivs delvis. Omfattning framgår av ritning. Befintliga blåsmaskiner rivs. Ny blåsmaskin monteras i ny filterbyggnad. Ny ledning ansluts till befintligt system. Anslutning görs till befintlig ledning från varje kolfilter. 12 (78)

13 4.8 Renvatten och UV Rivning och demontage Befintligt rörsystem rivs enligt ritning. Befintliga pumpar rivs. Befintlig mindre distributionspump med klenare ledning rivs Nya distributionspumpar Två st nya pumpar ska monteras enligt ritning. Ny mindre pump tillhandahålls av beställaren men ska monteras av entreprenören Nytt rörsystem och UV-anläggning Nytt rörsystem med ventiler monteras enligt ritning. Två st nya UV-aggregat monteras enligt ritning. 4.9 Kemikaliedosering Rivning, demontage Befintlig silo för fällningskemikalie, ALG, rivs inklusive tillhörande dosersystem. Befintlig kalksilo rivs tillsammans med tank för kalkslurryblandning. Ledningar och utrustning från kalksilo till kalkslurryberedaren rivs. Befintlig doseringsanläggning för natriumhypoklorit rivs Ny kalksilo Ny kalksilo levereras och monteras. Ny tank för kalkslurryblandning levereras och monteras. Anslutning görs till befintligt system. Ny påfyllningsledning för kalken ska monteras efter yttervägg med placering av påfyllningen vid ny kolsyretank Nya doseringsledningar för kalklösning Ny upplagsränna för kalkledningar dras från befintlig föralkaliseringspunkt vid befintlig inblandningskammare fram till ny doseringspunkt vid ny inblandningskammare. Upplagsrännan dras på vägg på servicehöjd ovanför golv och ny gallerdurksbjälklag. Rännan ska ha plats för 2 st kalkdoseringsledningar i plast med dimension 65 mm. B tillhandahåller doseringsledningar. Ny ränna för kalkledningar för efteralkalisering dras från anslutningspunkt vid befintligt system i befintlig bassänghall. Den nya rännan dras genom vägg mot nya filterbyggnaden, ner genom nytt betongbjälklag, under betongbjälklaget på servicenivå över golv i filterbyggnaden och genom vägg in till befintligt efteralkaliseringskärl. Rännan 13 (78)

14 ska ha plats för 2 st kalkvattenledningar med dimension 65 mm. Ledningarna tillhandahålls av B. Båda rännorna ska vara i rostfritt, öppna och med plats för 2 st liggande ledningar Kolsyradosering Kolsyretank med tillbehör kommer att placeras vid nya filterbyggnaden utanför vid inkommande ledning. Tank med utvändiga tillbehör kommer att hanteras av Beställaren och ingår ej i entreprenaden. Invändigt placerat dosersystem för kolsyra ingår i ME:s entreprenad Ny kemikalietank med doseringsutrustning Vattenverket kommer att övergå till flytande fällningskemikalie. Ny kemikalietank levereras och monteras i ny invallning. Ny komplett doseringsutrustning levereras och monteras Ny klorhantering Nytt kärl, doseringssystem mm för natriumhypoklorit levereras och monteras i nytt kemikalieutrymme Tryckluftssystem Kompressor med kyltork för instrumentluft ingår i entreprenaden för sandfilter. Kompressorn kommer att monteras i ny filterbyggnad. I ME:s åtagande ingår anslutning av tryckluft från denna kompressor med ledning till ventiler vid kolfilter. För denna installation ingår även system med magnetventiler. ME ska även montera 2 st befintliga kompressorer för tryckluft vid ny blåsmaskin. B tillhandahåller kompressorerna som kommer att förses med nya tryckbehållare. ME ska montera nytt tryckluftssystem i den nya filterbyggnaden samt ansluta till befintliga ledningar för tryckluft i befintlig bassänghall. 14 (78)

15 5 Centrifugalpumpar, torrt uppställda 5.1 Generellt för centrifugalpumpar Pumparna skall vara anpassade för det media som skall pumpas. Pumparna skall uppfylla ISO 5199, ISO 3555B, ISO 1940 (G6,3) samt ISO 9906 grad 1. Pumparna skall vara CE-märkta. Motor ska förses med 3 st termistorer. Motorers märkeffekt skall överstiga den högsta uttagna effekten med minst 10 %. Tryckindikering typ manometer ingår i leveransen och monteras i anslutning till pump. Givare och/eller styrdon ingår i entreprenaden. Frekvensomformare med profibus DPkommunikation ingår i annan entreprenad. Krav på buller och vibrationer, se vidare generella föreskrifter. Motor och pump skall vara i målade i samma färg. Pumpar skall ha en minsta färgtjocklek av 120 my. Pumparna skall vara fabriksmålade. I anbudet skall anges typ, fabrikat, märkeffekt, varvtal, startströmsförhållande samt verkningsgrad och effektfaktor vid 1/1-last för de offererade motorerna. Dränkbara pumpar skall ansluta via blockerat uttag med hjälpkontakt upp till 32A via säkerhetsbrytare. Material: Följande skall gälla, om inget annat anges i den tekniska beskrivningen för resp. pump: Pumphjul: Axel: Axelfoder: Axeltätning: Brons / rostfritt stål / syrafast stål Rostfritt stål / syrafast stål Syrafast stål Mekanisk (underhållsfri) 15 (78)

16 Elmotor för pump: El-motorer skall vara för frekvensomriktardrift med Profibus DP-kommunikation. Motor ska vara luftkyld och utförd i gjutjärn. Material: Kylform Standard: Kapslingsklass: Anslutning: Isolering: Effektivitetsklass: Gjutjärn R (IC41) IEC IP 55, enligt SS EN (gäller ej dränkbara pumpar) 400 V, 50 Hz, 3-fas växelström Klass F IE2 16 (78)

17 5.2 Spolvattenpump, Sandfilter Pos/märkning: FF-VP04 Antal: Maskin/typ: 1 st Centrifugalpump, torrt uppställd Placering: Pumprum 007 Flödesschema: Kapacitet: Media: Anslutningar: N m 3 /tim vid 20 mvp Vatten 1-20ºC Pumpen skall vara försedd med fläns på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 85% vid driftpunkt Q=275 m 3 /tim, H=20 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Montaget ska göras med gummidämpare för att minska ljudspridning via bjälklaget. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpar vatten från spolvattenreservoar 2 i befintlig byggnad till Sandfilter i ny filterbyggnad. 17 (78)

18 5.3 Spolvattenpumpar, kolfilter Pos/märkning: EF-VP01 Antal: Maskin/typ: 1 st Centrifugalpump, torrt uppställda Placering: Pumprum 007 Flödesschema: Kapacitet: N m 3 /tim vid 7,5 mvp Media: Anslutningar: Utförande: Vatten 1-20ºC Pumparna skall vara försedda med flänsar på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Hydraulisk verkningsgrad 85% vid driftpunkt Q=1260 m 3 /tim, H=7,5 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Montaget ska göras med gummidämpare för att minska ljudspridning via bjälklaget. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpning av vatten från spolvattenreservoar 2 till kolfilter i befintlig byggnad. 18 (78)

19 5.4 Distributionspumpar Högreservoar Pos/märkning: Antal: Maskin/typ: RV-VP01 RV-VP02 2 st Centrifugalpump, torrt uppställda Placering: Pumprum 007 Flödesschema: Kapacitet: N m 3 /tim vid 26 mvp. Det maximala flödet 400 m 3 /tim skall klaras med de två pumparna tillsammans. Media: Anslutningar: Vatten 1-20ºC Pumparna skall vara försedda med flänsar på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 80% vid driftpunkt Q=250 m 3 /tim x 26 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Montaget ska göras med gummidämpare för att minska ljudspridning via bjälklaget. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Distribution av dricksvatten Rackstad (Pump tillhandahålls av beställaren) Pos/märkning: RV-VP03 Placering: Pumprum 007 Distribution av dricksvatten internt och till Rackstad. 19 (78)

20 5.5 Spolavloppspumpar Pos/märkning: SA-AP01 SA-AP02 Antal: Maskin/typ: 2 st Centrifugalpump, dränkbara Placering: Spol- och slamvattenreservoar 006 Flödesschema: Kapacitet: Media: Anslutningar: N m 3 /tim vid 3 mvp Vatten 1-20ºC Pumparna skall levereras med tryckledning till befintlig låda. Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 60% vid driftpunkt Q=54 m 3 /tim, H=3 mvp. Pump ska inkludera kopplingsfot och gejder. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpa spolavlopp via låda till avloppsreningsverk. 20 (78)

21 5.6 Spädvattenpump, kalkvattenberedning Pos/märkning: FF-VP31 Antal: Maskin/typ: 1 st Centrifugalpump, torrt uppställd Placering: Filtersal 130 Flödesschema: Kapacitet: Media: Anslutningar: N m 3 /tim vid 10 mvp Vatten 1-20ºC Pumpen skall vara försedd med fläns på sugsida (axiellt) resp. trycksida (radiellt). Utförande: Hydraulisk verkningsgrad 50% vid driftpunkt Q=30 m 3 /tim, H=10 mvp. Pump och motor levereras monterat på stålram som placeras på pumpfundament i betong. Pumpar förses med frekvensomformare vilket ingår i elentreprenad. Erforderliga uppgifter såsom effekt etc. för dimensionering av frekvensomformare skall överlämnas av maskinentreprenören. Pumpning av vatten från spolreservoar 1 i ny filterbyggnad till kalkslurryberedare samt kalkvattenberedare i befintlig byggnad. 5.7 Länspump med placering i invallning för kemikalietank Länspump av välkänt fabrikat placerad i pumpgrop i invallning. Pumpen ska styras manuellt on-off. Pumpledning DN 50 i rostfritt monteras upp över invallningskant och dras på utsidan invallning med avslut ovan golvränna. 21 (78)

22 7 Kalkutrustning 7.1 Kalksilo Pos/märkning: Antal: KD-KT31 1 st Maskin/typ: Stående täckt cylindrisk silo för släckt kalk, Ca(OH) 2 Placering: Silo 217 Flödesschema: Volym: N Lagringsvolym 80 m 3 /st Storlek Diameter: ca mm. Höjd, silomantel: ca mm Media: Släckt kalk. Volymvikt för släckt kalk är ca 0,45 kg/dm 3 Kalkåtgång: Nuvarande 35 kg Ca(OH) 2 /tim. Dosering av kalk skall vara reglerbart kg/tim. Material: EN S 235 Ytbehandling Obehandlad insida. Utvändigt skall silons alla delar vara blästrade till SA 2½. 100 µm 2-komponent järnglimmerpigmenterad epoxiprimer, GS µm 2-komponent akrylfärg, TBA 50. Kulör bestäms senare av beställaren. Ytbehandling skall redovisas i anbud. Utförande: Stående cylindrisk silo med plan topp och konad botten, 65º. Silo skall vara utrustad med 4 st ben som skall ställas på viktkännare. Ledningar skall monteras med flexibla kopplingar då silos står på viktkännare. På silon ska finnas påsvetsade järn för anslutningar av järn och takkonstruktion. Anslutningar: 1 st Ø 600 Manlucka (på silo topp) med skyddsgaller. Luckan skall vara tät och försedd med gångjärn och vara låsbar. 1 st DN 100 Flänsanslutning på toppen av tanken för montage av påfyllnadsledning. 1 st Anslutning för dammfilter. Dimension anpassas till av maskinentreprenören valt dammfilter. 22 (78)

23 1 st Flänsanslutning vid botten för flänsanslutning av utmatare. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald utmatare. 2 st Flänsanslutning på silo för montage av övertrycksventil. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald ventil. 1 st Flänsanslutningar på silo för montage av nivåindikering. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald givare. 1 st Flänsanslutningar på silo för montage av tryckgivare. Dimension anpassas till av maskinentreprenören vald givare. Kringutrustning: 1 st Räcke runt silotopp med öppning mot gångbro mellan kalksilon. 1 st Komplett självrensande multiskruvdoserare skall monteras med flänsad anslutning mot botten av silo. Utformning och utförande skall vara på sådant sätt att inte valvbildning uppstår och att inget dammläckage uppstår. Utmatare skall förses med servicelucka i sidan och inspektionsglas över utloppet. Utlopp skall anpassas till underliggande transportskruv. Doserare skall vara anpassad för frekvensdrift. 1 st Rotationsvakt, elektromagnetisk, för skruvdoserare. 1 st Handmanövrerat avstängningsspjäll, monterat på silons utlopp. 1 st Vägningssystem. 1 st Pneumatiskt valvbrytningssystem. 3 st Nivåvakter (paddelvakt). 1 st indikerar fullnivå, placeras på silotak 1 st för lågnivå, placeras på silomanteln 1 st indikerar valv/tomnivålarm, placeras i doserare 1 st Tryckvakt. 1 st Påfyllnadsrör DN 100 inklusive handkoppling och blindlock. Påfyllningsröret är nerdraget utmed silomanteln. Därefter vidare dragning utmed befintlig byggnad fram till hörn ca 60 m plus rör på silo. Röret börjar ca 1,2 m över silons fundament. 23 (78)

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening HS-N01-DDC-T-0002_01 Utredning Pumpstation Bromma 1.0 1 (9) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening SFAS PUMPSTATION BROMMA UTREDNING OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia. För att kunna använda

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com Nivåmätning Mano Clock Multi mekanisk flotörnivågivare. Standardstorlekar: 200 cm skala för cisterndiametrar 100-200 cm 250 cm skala för cisterndiametrar 200-250 cm Tillverkad i UV beständig plast, Ø110

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Riktlinjer för användning av UV-ljus vid vattenverk Bilaga 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE UV-DESINFEKTIONSANLÄGGNING TILL XX VATTENVERK

Riktlinjer för användning av UV-ljus vid vattenverk Bilaga 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE UV-DESINFEKTIONSANLÄGGNING TILL XX VATTENVERK Riktlinjer för användning av UV-ljus vid vattenverk Bilaga 1 XXXX-XX-XX 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE UV-DESINFEKTIONSANLÄGGNING TILL XX VATTENVERK 2 1. Innehållsförteckning 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran.

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Tunneltvätt typ VTT Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Användningsområde: - Rengöring - Avfettning - Fosfatering Försäljning/produktion: Viverk

Läs mer

OFFERT. Specifikation BEGAGNAT ERBJUDANDE HELAUTOMATISKT TRESTEGS VATTENBASERAT TVÄTTSYSTEM FÖR GODS I KORGAR TILLVERKAT/LEVERERAT HÖSTEN 2007

OFFERT. Specifikation BEGAGNAT ERBJUDANDE HELAUTOMATISKT TRESTEGS VATTENBASERAT TVÄTTSYSTEM FÖR GODS I KORGAR TILLVERKAT/LEVERERAT HÖSTEN 2007 Vår referens Kent Larsson OFFERT Sidor 1 Offert nr. Datum 1723/10 10-12-08 Er referens Adressat Betalningsvillkor Leveranstid Leveransvillkor Se nedan Se nedan Se nedan Specifikation BEGAGNAT ERBJUDANDE

Läs mer

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck.

Prislista 2015:2. Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. Prislista 2015:2 Bruttoprislista gällande från och med 2015-08-01. Med reservation för ändringar och eventuella feltryck. VM Pumpar AB Datavägen 23, Box 9238, Info@vmpumpar.se www.vmpumpar.se Prislista

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG GPA Vatten & Avlopp VAG» Kvalitetsventiler från VAG EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll Hus: Säte: O-ringar: GSK kvalitet Går även att få i emalj, gummilinad eller stål Direktsvetsat

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

TF3R-41CA MINERALSLÄPVAGN. Nordictank.com TEKNISK SPECIFIKATION. Kuortane +358 (0) 207 520 400. Falkenberg +46 (0) 346 293 00

TF3R-41CA MINERALSLÄPVAGN. Nordictank.com TEKNISK SPECIFIKATION. Kuortane +358 (0) 207 520 400. Falkenberg +46 (0) 346 293 00 MINERALSLÄPVAGN TEKNISK SPECIFIKATION Nordictank.com Falkenberg +46 (0) 346 293 00 Kuortane +358 (0) 207 520 400 Uleåborg +358 (0) 207 811 730 HAR DU RÅD ATT KÖPA BILLIGARE..? Tillverkad i Sverige för

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare 2010-08-12 C37A5SE11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Några ord om denna manual... 3 3. Utförande... 3 4. Mätprincip... 3 5. Uppackning av givaren...

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52

Innehåll. TILLBEHÖR AL OCH AT-PUMPAR Pumppelare och konsol 51 Dropplåt och beredskapslock 52 Produktkatalog Vertikala centrifugalpumpar för cirkulationspumpning, tappvarmvatten och vätskeuppfordring. Material i gjutjärn, segjärn, brons, rostfritt. CIRKULATIONSPUMPAR Innehåll sid VERTIKALA CENTRIFUGALPUMPAR

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME

UNDER KONVEKTOR INRED MED VACKER VÄRME UNDER KONVEKTOR Under är en flexibel konvektor som installeras nedfälld i golv. Den minsta konvektorn har ett byggdjup på endast 90 mm. Gallret finns i olika modeller, material och färger och passar till

Läs mer

Kombi VIP rörkopplingar

Kombi VIP rörkopplingar Kombi VIP rörkopplingar Kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör kombiringen.se Kombi VIP rörkopplingar VIP rörkopplingar är en serie kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris.

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Höjd: 50,8 cm Höjd: 24,77 cm 4evergreen vattenfilter Vårt revolutionerande vattenfilter för dricksvattenrening använder nanofilterteknik

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompakt och kraftfull allroundmaskin för snabb och grundlig rengöring på gården, i verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. 10 m stålarmerad högtrycksslang med förlängt

Läs mer

Pumpar. för villor och fritidshus. Vattenpumpar. Pumpautomater

Pumpar. för villor och fritidshus. Vattenpumpar. Pumpautomater Pumpar för villor och fritidshus Vattenpumpar Pumpautomater Bevattningspumpar Länspumpar vattenfilter SPECIALISTER PÅ VVS KVALITET SEDAN 1972 Investera i en väl fungerande vattenförsörjning INNEHÅLL Visst

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om installation av CO 2 -anläggning i köksventilation; beslutade den 8 februari 2001. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande

Läs mer

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3 Kapitel 13 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Monteringsanvisning flexmatningssystem

Monteringsanvisning flexmatningssystem Thermia Pelletsvärme 9710-53192001 Monteringsanvisning flexmatningssystem 1 llmänt Viktig information 2 2 Ingående delar flexmatningssystem rt.nr på ingående delar 3 Flexmatningssystemet 4-8 Ritningsunderlag

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Den modulära snabbgående rullporten Du definierar kraven vi bygger porten Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Det modulära systemet möjliggör anpassade konfigurationer Snabba öppningar

Läs mer

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning 1(6) Anmälan om registrering dricksvattenanläggning Anmälan Tillsvidare Verksamheten beräknas starta (datum):.. Tidsbegränsad verksamhet Från och med- till och med(datum):... Verksamhetsutövare Företaget,

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20

VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 TIONSANLÄGGNING IVL-K/20 VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Ventilationsanläggningen IVL-K/20 är avsedd för skyddsrum av klassen K i situationer som kräver skydd av befolkningen i skyddsrum.

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Sju år med UV-ljus men inget klor på ytvattenverket Vad händer i ledningsnätet?

Sju år med UV-ljus men inget klor på ytvattenverket Vad händer i ledningsnätet? 1 Sju år med UV-ljus men inget klor på ytvattenverket Vad händer i ledningsnätet? Halten 7d heterotrofa bakterier i ledningsnätet har sjunkit sedan vi gick över från klorering till UV-belysning för desinfektion

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW

Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW SPECIFIKATION Rev. 2008-05-30 Sida 1/5 Teknisk specifikation, Prefabricerad Panncentral Pellets, Ariterm PPP 150-700kW Bilden visar även silos för pellets, ingår ej som standard. Pos. 1 Panna: Ariterm

Läs mer

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden En fettavskiljningsgrad långt högre än andra filter på marknaden kombinerat med enkelt underhåll gör TurboSwing till ett filter

Läs mer

Flow-Jet tvätt typ VFT

Flow-Jet tvätt typ VFT Flow-Jet tvätt typ VFT Finns som standard i en- eller tvåstegsmodul. Fler moduler kan enkelt sättas ihop till en multistegstvätt. Även separat torkfunktion finns. Användningsområde: Rengöring/avfettning

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Leveransvillkor för konsument - BULK

Leveransvillkor för konsument - BULK Leveransvillkor för konsument - BULK Leveranstid Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 september - 31 mars. Under övrig tid sker leverans inom tio (10) arbetsdagar.

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

HALLINDEN VA-UTREDNING

HALLINDEN VA-UTREDNING HALLINDEN VA-UTREDNING Rapport Hallindens bussterminal och ambulansstation Granskningsutgåva Vänersborg 2009-09-21 Sweco Environment AB Göran Wallgren Uppdragsnummer 1351734000 SWECO Södergatan 1, 462

Läs mer

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri Datablad 2.515 Snabbkoppling M42 Snabbkoppling M42 är ett komplett program av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer