SLUTLIG UTVÄRDERING AV PREVENTING DROPOUT PIXI FÖRKORTAD VERSION. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTLIG UTVÄRDERING AV PREVENTING DROPOUT PIXI FÖRKORTAD VERSION. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling"

Transkript

1 SLUTLIG UTVÄRDERING AV PREVENTING DROPOUT PIXI FÖRKORTAD VERSION DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

2 Preventing dropout INNEHÅLL Indledning... 3 Presentation av projektet... 3 Utvärderingens fokus... 4 Utvärderingens metod... 5 Utvärderingsresultat... 6 Metodernas verkan... 6 Spridning och förankring av metoder... 6 Främjande och hämmande faktorer för projektet... 9 Främjande faktorer... 9 Främjande och hämmande faktorer Hämmande faktorer Rekommendationer till framtida projekt Slutlig utvärdering av Preventing Dropout, publicerad november 2014 Utarbetad av Pluss för Videncenter om Fastholdelse og Frafald, Frøgaard Allé 2, 2630 Taastrup Layout och tryck: The Dybdahl Co. Foto: Freddy Billqvist / Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad 2

3 INDLEDNING Presentation av projektet Projektet Preventing Dropout är ett samarbetsprojekt över Öresund, som stöds av EU-programmet Interreg IVA, Region Hovedstaden och de partners som deltar i projektet. Projektet är inriktat på några av de centrala utmaningar som gymnasieskolan står inför i dag när det handlar om att öka elevernas motivation och fortsatt förebyggande av avhopp från utbildningar som riktar sig till ungdomar. PROJEKTETS SYFTE [ ] att bygga upp och förankra en samarbetsplattform för utbildningsinstitutioner som riktar sig till ungdomar i Öresundsregionen, där de deltagande skolorna tillsammans kan identifiera, utveckla och testa metoder för best practice när det gäller att förebygga avhopp i utbildningar som riktar sig till ungdomar/gymnasieskolan i Öresundsregionen. Bakgrunden för projektet är ett ökat fokus på att få fler unga att slutföra en utbildning. Avsatt för projektet har i det sammanhanget varit de insatser som skolorna redan under en rad år har satt i verket för att få ned antalet avhopp och hålla kvar de unga i en utbildning. 3

4 Projektet har varit i gång sedan september 2011 och avslutas i december Partners är: Videncenter for Fastholdelse och Frafald (VOFF), Malmö Stad Utbildningsförvaltningen, FoU Malmö-Utbildning och följande 12 skolor: SVERIGE Malmö Borgarskola Norra Sorgenfri Gymnasium Nya Malmö Latin Universitetsholmens Gymnasium DANMARK Hvidovre Gymnasium & HF Høje-Taastrup Gymnasium Albertslund Gymnasium og HF CPH West Københavns Åbne Gymnasium Rødovre Gymnasium Tårnby Gymnasium & HF UU-Center Syd Projektdeltagarnas arbete och metodutveckling faller inom dessa fyra teman: Språklig utveckling Framtidsvägledning Inkluderande undervisning Elevtrivsel/elevhälsa Därutöver har alla ledare varit en del av ett ledningsnätverk. Utvärderingens fokus Denna slutliga utvärdering bygger på halvvägsutvärderingen från Det särskilda fokuset i halvvägsutvärderingen var metodiskt sett att titta på effekterna i förhållande till en programteori. Programteorin användes i halvvägsutvärderingen som ram för utvärderingen av om målen med projektet hade uppnåtts och om de strukturer och funktioner som byggts upp var lämpliga för att nå projektets överordnade slutmål. Den slutliga utvärderingen har fokus på: Resultat och verkan av testade metoder Spridning och förankring lokalt och externt Projektets process Absolut centralt i Pluss val av uppgiftslösning är önskan om att uppnå målet om att den slutliga utvärderingen först och främst skulle kunna bli ett bra redskap till den samlade kunskap för de partners som deltagit och för framtida aktörer som kommer att arbeta med skol- eller nätverksbaserade projekt med målet att öka elevernas motivation och förebygga avhopp bland elever och studerande. 4

5 Utvärderingens metod Utvärderingen bygger primärt på kvalitativa gruppintervjuer med lärare, studievägledare och skolchefer på de skolor som deltagit i Preventing Dropout. Några intervjuer har endast gjorts med lärare och studievägledare, och de har därför kompletterats med enstaka intervjuer med skolchefer. Två intervjurundor har utförts, och i båda rundorna har det gjorts intervjuer på alla skolor. Intervjuerna har ägt rum i sept.-okt och i sept.-okt Utöver detta har det hållits en fokusgruppintervju med ledningsnätverket. Utvärderingen bygger dessutom på observation av metodtester och situationsanpassade intervjuer med elever inom vart och ett av de fyra temaområdena. Två svenska och två danska skolor har ingått i observationerna. Slutligen har det utarbetats ett frågeformulär till deltagarna vid temadagar för Preventing Dropout. Datainsamlingen har haft fokus på att ringa in hur projektets metoder har testats och huruvida de sprids, används och implementeras på skolorna och internt mellan skolorna. Frågorna i intervjuer och fokusgrupper har generellt varit relaterade till den upplevda effekt och till de tendenser och möjligheter som aktörerna ser som fortsättning på metodutveckling, spridning och förankring. Datainsamlingen har också riktat in sig på processen och de överordnade målen. I förmedlingen av resultaten används citat från intervjuer för att illustrera och underbygga konklusionerna.

6 UTVÄRDERINGSRESULTAT Metodernas verkan Inom alla de fyra temaområdena visar lärarnas, studievägledarnas och elevernas upplevda effekter av metoderna att elevernas motivation, studiemotivation och deltagande ökar. Utöver detta finns det också exempel på att betygsgenomsnittet har ökat betydligt inom den period där projektets metoder har testats i en viss grupp, klass eller ämne. Vi har utvecklat nya pedagogiska redskap som är meningsfulla för allt fler lärare. Redskapen har gett oss nya sätt att variera undervisningen på. Språkutveckling: Centralt i detta tema är att elevernas kunskapsnivå i ämnet ökar. Framtidsvägledning: Inom vägledningen visar testerna att både elevernas personliga och sociala kompetens stärks. Inkluderande undervisning: Testen på området inkluderande undervisning visar att metoderna har en positiv effekt på elevernas deltagande, trivsel och motivation. Elevtrivsel/elevhälse: Temats metoder är verkningsfulla när det gäller att skapa mer kvalitet och aktivitet i undervisningen samt att stärka sociala relationer och inlärning Det är fortfarande för tidligt att påvisa en generell tendens till att lyckas hålla kvar eleverna på längre sikt, men projektens preliminära resultat visar att det finns goda skäl att anta att vidareutvecklingen och en fortsatt implementering på skolorna sannolikt kommer att leda till ett högre antal elever som inte hoppar av på de skolor som deltagit. Spridning och förankring av metoder SPRIDNING När det gäller spridning avses något som sker mellan lärare och/eller studievägledare. Det handlar om hur många lärare och studievägledare som projektets metoder har nått ut till. Det ska åtminstone finnas kunskap om metoderna och/eller tematiken innan det kan bli tal om en spridningseffekt. FÖRANKRING Med förankring avses något som sker i djupet hos de enskilda lärarna eller studievägledarna. Det handlar om att kunskap omsätts i praktiken. Förankringen är en process. En lyckad förankring startar med den kunskap som uppkommer när lärare eller studievägledare pratar med varandra, och mynnar ut i en ändring av lärares eller vägledares arbetssätt i undervisningen. 6

7 Lokal spridning och förankring: Det är en allmän uppfattning att alla skolorna inom projektet är uppmärksamma på projektets överordnade tematik att förebygga avhopp. Det är dock skillnad på om detta har medfört en spridning och förankring av projektets metoder. Figur 1: De deltagende skolers fordeling i forhold til graden af spredning og forankring. Graden af spredning Graden af forankring I figur 1 är skolorna placerade i förhållande till sin grad av spridning och förankring av projektets metoder. Skolorna hamnar i två huvudgrupper beroende på sin spridning och förankring av projektets metoder: En grupp med bred förankring: Den här gruppen utgör den största av grupperna i projektet och omfattas av fem skolor. Graden av spridning och förankring är hög på de skolorna. En grupp med låg förankring: Den här gruppen utgör den näst största av grupperna och omfattas av tre skolor. I den här gruppen är graden av spridning låg medan graden av förankring är hög hos de lärare/studievägledare som har arbetat med metoderna. För de skolor som har uppnått en bred förankring av projektets metoder är det särskilt två saker som gör sig gällande: En prioritering av projektet hos ledningen och ett engagemang från skolans övriga medarbetare. Det är något som vi arbetar med under alla våra timmar. Vi använder det alltid. Det är bara ett sätt att arbeta på. Det är bara något som vi gör. Vi startade med att prova det på en enda klass och nu använder vi det bara. För skolorna med en låg förankring har det inte i tillräcklig hög grad funnits en prioritering hos ledningen att sprida projektets metoder. På de skolorna har man i hög grad överlåtit till de eldsjälar som har arbetat med projektet att fortsätta driva projektet. Det har medfört att det finns en stark förankring men en låg grad av spridning. 7

8 Det verkar finnas ett samband mellan graden av struktur för implementering och en bred förankring av metoder i projektet. Det som verkar fungera är ledningsbeslut som prioriterar och backar upp ett strukturerat arbete med spridningen av bestämda metoder. Det är inte entydigt om strukturen för spridnings- och förankringsarbetet ska vara formell eller informell, vilket också avspeglar sig i olika traditioner på de respektive skolorna. En förutsättning för implementering att det löpande arbetet samlas in och att det görs både på ledningsnivå och medarbetarnivå. Insamling sker på ämnesgruppsdagar, vi sammanställer och gör kataloger, upplägg osv. Det är inte flytande, det finns en struktur i det. I förlängningen av det är det gruppsamtal i olika ämnesgrupper där ledningen och medarbetarna också tar upp detta tillsammans. Spridning mellan skolorna: I slutfasen har det varit ett uttalat fokus på den lokala spridningen och förankringen av projektets metoder. Därför har det i de flesta av projektets skolor inte varit tal om en aktiv spridningsinsats mellan projektets skolor i denna del av projektet. Under vägens gång har spridningen av erfarenheter och kunskap i synnerhet varit verkningsfullt när det har skett i samarbetssituationer där det har funnits tid och utrymme till ömsesidig reflektion i hela projektet. Et exempel på det har varit forskningscirklarna. Projektdeltagarna gör en uppskattning att t.ex. rörelse i undervisningen, WATCH-metoden (gruppvägledning generellt) och att få något tydligt förklarat är några av de metoder, som har spridit sig allra mest mellan skolorna. Vid projektets utgång finns ytterligare diskussioner om nätverksaktivitet. Den externa spridningen: Projektet har uppnått en stor spridningseffekt när det förmedlats till andre organisationer och aktörer i undervisningssektorn. Här har t.ex. projektets temadagar spelat en väsentlig roll. Utöver detta har många projektdeltagare hållit föredrag för intresserade på konferenser och skolor lokalt, regionalt och internationellt. Och likaså upplever de att det ständigt är efterfrågan på några av de produkter och metoder som har utarbetats under projektets gång. 8

9 FRÄMJANDE OCH HÄMMANDE FAKTORER FÖR PROJEKTET FRÄMJANDE FAKTORER Forskningscirklar: Det har varit en styrka för projektet att lärare och studievägledare tillsammans med forskare har haft tid och utrymme att fördjupa sig i det som uppfyller deras vardag. Det har betytt att lärarna har utvecklat metoder och projekt inom just de fyra temaområden som har varit de viktigaste för dem i förhållande till deras egna utmaningar lokalt och i vissa undervisningssituationer. Det har varit en hög grad av anpassning till den enskilda skolan samtidigt som lärarna och studievägledarna över skolorna har fått avstamp för ett samarbete om något av betydelse för dem individuellt men också tillsammans. Att testa hela forskningscirkeln som metod är rätt genialiskt. Vi har använt det i ett annat projekt också. Det är en möjlighet att få fördjupa sig i praktiken och kunna sätta sig ned och diskutera några metoder. På det sättet är det också en genialisk organisationsutvecklingsmetod. Eldsjälar: Det är kännetecknande för projektet att det från början har burits upp av en rad eldsjälar bland lärare, studievägledare och chefer, och att dessa eldsjälar är ovärderliga som förespråkare av att driva projektet framåt. Det är eldsjälarna som brinner för att göra skillnad i förhållande till eleverna och som brinner för att utveckla undervisning och vägledning och därmed skapa mer kvalitet i arbetet med de unga. Vi gör det för att det fungerar! Det som kännetecknar våra PD-projekt är att det har varit eldsjälar som har stått för det. Nu handlar det om att få arbetet omsatt i några strategier som blir skolans strategier. Så att det inte bara är eldsjälarnas idéer utan skolans strategi. En del är enklare att göra operativt än annat.

10 FRÄMJANDE OCH HÄMMANDE FAKTORER Det dansk-svenska samarbetet: Det dansk-svenska samarbetet har varit en främjande faktor när deltagarna har lyckats att hitta fram till ett gemensamt pedagogiskt mantra som ligger utöver t.ex. olikheter i struktur länderna emellan, eller när det har lyckats att översätta idéer tvärs över olikheterna i strukturen. I de fallen har olikheterna varit berikande för utvecklingsarbetet eftersom deltagarna har öppnat upp för möjligheten för att göra saker på ett annat sätt, men också för att deltagarna blivit medvetna om att deras eget praktiska arbete har stärkts. Nu vet jag att andra kan arbeta på ett visst sätt. Det innebär att jag kan säga att man kan göra det på ett annat sätt. Man får en öppning i förhållande till vad som kan göras. Det är samarbetet som varit värdefullt. Det dansk-svenska samarbetet har också varit en hämmande faktor. Detta primärt pga. språkförbistringen som var större än förväntat. Ord och meningars betydelser har gått förlorade i de konkreta samarbetssituationerna vilket naturligtvis har försvårat den ömsesidiga kunskapsdelningen. Utöver detta har de två ländernas olika utbildningssystem varit en hämmande faktor. Det har varit svårt för några av deltagarna att sätta sig över de olikheter i struktur som finns mellan de båda länderna i det pedagogiska arbetet. HÄMMANDE FAKTORER Organisatorisk turbulens: Organisatoriska omläggningar i Malmö och OK13 i Danmark. I Sverige har skolorna genomgått stora omstruktureringar som har involverat flera ledningsbyten, fysiska skolomflyttningar och ändringar av kärnprojektets deltagare. En konsekvens av strukturförändringarna är att spridningseffekten på de svenska skolorna blivit begränsad. I Danmark har flera lärare och studievägledare gett uttryck för att OK13 har medfört en generell otrygghet på skolorna när det gäller att ge sig i kast med nya projekt. Lärarna har därför haft en tendens till att vara försiktiga med spridningsarbetet för inte att överbelasta kolleger som har varit osäkra på det framtida spelrummet vad gäller tid och resurser. Oklar struktur för implementering: Den slutliga utvärderingen har visat att det har varit en klar struktur i forskningscirklar och kompetensutvecklingsgrupper under projektets första del, medan processen i projektets sista fas där implementering har varit i fokus har varit mer flytande. Det har betytt att det på hälften av skolorna inte har varit en lyckad implementering när det handlar om bred förankring. 10

11 REKOMMENDATIONER TILL FRAMTIDA PROJEKT Vi rekommenderar, att det i framtida projekt skapas en klarare struktur för implementering av projektets metoder. Framtida projekt bör t.ex. på ett mer systematiskt vis involvera representanter på ledningsnivå under skolchefen, som utbildningschefer e.d. De kommer att kunna bidra med det mer praktiska genomförandet av implementeringen på skolorna. Vi rekommenderar, att det i framtida projekt säkras en klar rollfördelning från projektets början. Det är väsentligt att alla uppgifter kan tas tillvara inom den givna rollfördelningen. Om ett styrande organ och ett ledningsorgan (som har ingått i projektets ledningsnätverk) sammanfaller rekommenderas det att det råder klarhet i hur och när i processen som ledningsutveckling är mest ändamålsenlig. Utöver detta ska det säkras att det finns resurser till att täcka funktionen. Den styrande delen får oftast automatiskt först och störst plats. 11

12 Preventing dropout Se også online på Frøgaard Alle Høje Taastrup

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Man känner att man är del av något större

Man känner att man är del av något större Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Människan bakom uniformen ambassadörerna Man känner att man är del av något större En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare Samverkansprojektet AF-SOC AUC i Flens kommun Slutrapport Ulrika Westin Projektledare Samordningsförbundet RAR i Sörmlands uppdrag är att främja samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet

Läs mer