Meriteringstid för pedagogisk utveckling. Scenarioövningar inom sjuksköterskeutbildningen MDH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meriteringstid för pedagogisk utveckling. Scenarioövningar inom sjuksköterskeutbildningen MDH"

Transkript

1 Akademin för hälsa, vård och välfärd (43) Meriteringstid för pedagogisk utveckling Scenarioövningar inom sjuksköterskeutbildningen MDH Sara Ryve, HVV, universitetsadjunkt HVV, avdelningen för specialistsjuksköterskeutbildningar Henrik Johnsson, universitetsadjunkt HVV, avdelningen för medicinsk vetenskap Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatan 12 Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Fax: Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Fax: Webb: E-post: Org.nr:

2 Innehåll 2 (43) Inledning... 3 Genomförande... 3 Redovisning... 4 Begrepp... 4 Teoretisk bakgrund... 5 Syftet med scenarioövningar Olika metoder eller upplägg av simuleringsövningar Debriefing... 7 Förbättrar scenarioövningar studenternas kunskapsnivå, skicklighet och kritiskt tänkande?... 7 Svårigheter med simulering Egna tankar... 8 Referenser... 9 Undersökning universitet/högskolor scenarioövningar Enkät Studenter T Patientfall studenter T

3 Inledning Under våren 2013 utlyste HVV anslag för pedagogisk meritering. Som relativt nya inom akademin såg vi tydligt vårt eget behov av pedagogisk kompetensutveckling. Men vi hade också hunnit med att se att vi, till akademin, skulle kunna bidra med klinisk kunskap och erfarenheter från akutsjukvård. Vårt intresse och tidigare arbetslivs erfarenhet inom området akut omhändertagande låg till grund för ansökan om pedagogisk meriteringstid. 3 (43) De kunskaper vi gick in i projektet med var huvudsakligen inhämtade från många års kliniskt arbete på operationsavdelning, där vi båda arbetat som anestesisjuksköterska. Vi har mött många patienter, studenter under utbildning och blivande kollegor under upplärning. I det vardagliga arbetet inom vården inträffar situationer som kräver ett adekvat och snabbt agerande. En sjuksköterska behöver vara väl rustad för att kunna agera på ett professionellt sätt i dessa situationer. Ingen kan kräva att en ny sjuksköterska ska klara detta från början. Men om sjuksköterskestudenter har haft möjlighet att utveckla att agera vid akuta situationer kan sjuksköterskor vara bättre rustade för arbetslivets utmaningar. Vi hade sett en svaghet i Sjuksköterskeprogrammets upplägg, där scenarioövningar helt saknas. Vi skrev en ansökan där huvudsyftet beskrevs som att utveckla scenarioövningar för att stegvis utveckla sjuksköterskestudenter i att agera praktiskt i akuta situationer. Det andra syftet var påbörja underlag för handlingsplan för att tillgodose studenternas behov av kunskap som krävs i sjukvårdsmiljö. Det tredje syftet var att spetsa Mälardalens högskolas konkurrenskraft gentemot andra lärosäten. Genomförande Genomförandet av projektet har omfattat kunskapsöversikt inom området scenarioövningar, kartläggning av förekomst av scenarioövningar vid samtliga lärosäten i Sverige som ger sjuksköterskeutbildning, enkät till T6studenter vid MDH, kunskapsprov till T6studenter vid MDH samt presentation av projektet vid temadag 20/ Redovisningen av projektet följer genomförandet.

4 Redovisning 4 (43) Begrepp Inom projektet används KlinSim/Utbildningsgruppens rekommendationer kring centrala begrepp inom medicinsk simulering: Begrepp Simulering Simulator Färdighetsträning Procedurträning Scenarioträning Teamträning Interprofessionell träning Definition En metod för att träna upplevelser eller situationer, som efterliknar verkligheten i en kontrollerad miljö Utrustning för att efterlikna verkligheten Lärande av ett tekniskt såväl som icke tekniskt moment genom övning Tillämpning av färdighetsträning i ett sammanhang Simulering som utgår från en scenariomall och som innefattar hela processen från briefing till debriefing Två eller fler deltagare som tränar på att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål Deltagare av flera yrkeskategorier som i en gemensam lärandesituation, lär av, med och om varandra i syfte att förbättra samarbetet

5 Teoretisk bakgrund För att skapa kunskapsunderlag om teori och begrepp, samt förståelse för scenarioövningar gjordes en artikelsökning i Discovery som söker i 24 databaser och förlag, bl.a. CHINAL och ScienceDirekt. Sökord som användes var; nursing education, simulation, scenario, critical thinking och debriefing. Begränsningar i sökresultaten var att använda många av sökorden samtidigt för att begränsa sökresultatet. Bara artiklar skrivna på engelska valdes. Vi har läst och sedan sammanställt valda artiklar nedan. 5 (43) Den grundläggande tesen som driver detta är att sjuksköterskestudenter behöver förankra och koppla det de lär sig i föreläsningssituationen in i ett klinisk kontext (1). En utbildning behöver ett helhetsperspektiv där studenten kan röra sig mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska. Det finns behov av att koppla samman olika lärandeaktiviteter med de specifika lärandemålen och sedan även koppla detta till en lämplig examinationsform ett alignment i utbildningen. I detta arbete ska inte klassisk föreläsningsundervisning undvikas utan kan vara en viktig komponent i faktakunskapen och i detta även den memorerade faktakunskapen. Det viktiga är att balansera olika lärandeformer så att det kan skapas en helhet för studenterna (3). Tabell 1. (3). Genom casestudier förflyttar sig studenten från en föreställning om sant/falsk och rätt/fel till en mer relativistisk hållning där studenten kan förstå nyansskillnader. Studenterna rör sig alltså till en kunskapsnivå där de kan se kontexten och koppla kunskapen till specifika situationer. Vad som är sant är beroende av situationen och hur man hanterar olika problem beror helt och hållet på i vilken

6 situation man befinner sig i. Denna rörelse sker genom tiden när personen utbildar sig (3). 6 (43) Dagens komplexa sjukvård ställer stora krav på studenternas kunskap och skicklighet. Utbildarna behöver finna situationer som ger studenterna klinisk erfarenhet utan att det påverkar patientsäkerheten. High fidelity dockor ger verkliga situationer så att studenten i en säker miljö kan tillgodogöra sig kunskap, testa antagande och testa skicklighet i praktiska moment (2). Om studenterna befinner sig i en miljö de känner igen och är trygg för dem kan de på ett annat sätt slappna av i lärandet och fokusera på det aktuella problemet. Detta tror vi kan utveckla lärandet genom att studenten vågar prova, vågar göra fel och vågar hjälpa varandra i de situationerna som uppstår. För studenter som befinner sig i en dualistisk kunskapssyn kan case pedagogik vara frustrerande då det inte finns några klara rätt och fel utan det beror på kontexten. Detta kan också vara svårt för läraren som inte har fullständig kontroll på var man är på väg i jämförelse med en föreläsningssituation. Lärare som vill ge sanningen till studenterna är olämpliga i case pedagogiken, här behövs en lärare som kan diskutera ämnet, se olika ingångar till ämnet. En lärare med denna förmåga har större möjlighet att lyckas med case pedagogiken (3). Att använda sig av simulering ger erfarenhet i en säker miljö. Genom simulering kan både noviser och erfarna praktiker i olika discipliner tränas (4). Nya sätt att arbeta kräver nya sätt för undervisning. Detta är särskilt sant när man använder simuleringsdockor som ger en hög nivå av realism mellan handledare och de som tränas (4). Syftet med scenarioövningar. Syftet med scenarioövningar är att koppla den teoretiska kunskapen som studenterna har förvärvat genom föreläsningar till klinik, och på så sätt utveckla kunskapsnivån hos studenten. Forskning visar att studenterna ökar i kunskap, kritiskt tänkande, förmåga (ability), nöjdhet, belåtenhet och självförtroende (1). Scenarioövningar syftar till att imitera verkligheten och ge studenten en klinisk erfarenhet men i en miljö som är säker, detta kan göra så att situationen blir lättare att förstå och lättare att hantera för studenten när den uppstår i klinik (1). Det är studenterna som ska vara huvudaktör under sessionen, samt ha kontroll över den simulerade situationen (4).

7 Olika metoder eller upplägg av simuleringsövningar. Scenarioövningar varierar från low fidelity till high fidelity. Med low fidelity menas att man arbetar med anatomiska dockor, case eller rollspel. Vid High fidelity simuleringsövningar används dockor som efterliknar människor och som kan programmeras till att efterlikna eller imitera olika symtom (1). Alla studenter behöver inte genomföra simuleringen aktivt (bedside) för att öka i kunskap eller anse att det är en positiv upplevelse. Att genomföra simulering för stora grupper där alla inte är aktivt deltagande kan vara en bra ingång för att använda sig av simulering med High Fidelitydockor trots att man har begränsat med tid, resurser och utrymme för att kunna genomföra fullskaliga simuleringar för alla studenter. Efter simuleringen ska debriefing användas för att klargöra innehållet som presenterats och optimera inlärningen (8). 7 (43) Debriefing Scenarioövning kan ge förbättring i kunskap hos studenterna men detta visar sig inte efter själva övningen (hands-on) utan kommer efter att debriefingen av simuleringen genomförts (5). Enligt (12) har debriefing en central roll i high fidelity simulation. Men debriefing i samband med utbildning av sjuksköterskor finns det ingen konsensus om den bästa metoden gällande debriefing vilket finns inom andra områden där simulering används. Petranek (13) vill dock lyfta fram vikten av skriven debriefing vilket används sällan. Vi lär oss genom att göra. Vi lär oss genom att reflektera. Om vi vill göra simuleringar mer framträdande i den akademiska världen kan bedömning och stringens bli en del i en skriftlig bedömning. Författaren lyfter fram att det även utanför scenariodiskussionen är av vikt att lärare använder sig av skriftlig debriefing trots att det är ytterst tidskrävande men det är nästa viktiga steg i läroprocessen efter att göra och reflektera. Förbättrar scenarioövningar studenternas kunskapsnivå, skicklighet och kritiskt tänkande? Scenarioövningar kan ha fördelar över andra lärandeformer beroende på vilket kontext, ämne och metod som man arbetar i (1). High fidelity scenarioövningar ger studenterna signifikant ökad kunskap och skicklighet (2). Men har en mer oklar effekt på studenternas kritiska tänkande (9, 10). Forskning visar att det genom simuleringsövningar stegvis kan öka det kritiska tänkandet hos studenterna gällande vårdens innehåll och genomförande. Det finns tvivel gällande hur effektiv simuleringsträning är, särskilt gällande sjuksköterskestuderande (4). I en studie (11) där studenterna själva fick uppge sina erfarenheter med simuleringsövningar gällande både low fidelity medium fidelity high fidelity anger studenterna 4 faktorer kring simuleringar.

8 1. De som reflekterar. Ökad medvetenhet kring egna styrkor och svagheter innan de börjar arbeta med riktiga patienter 2. Realism skeptiker. Dockor kan inte ersätta riktiga patienter och den riktiga kontakten. Simuleringsdockorna ses som dummies vilket gör det svårt att lära sig mellanmäsklig kontakt. Denna grupp studenter såg ingen nytta i sitt självständiga arbete med simuleringar på dockor. De angav också tidsbrist som en negativ orsak till detta inte tillräckligt med tid för dockan och fallet. 3. De komfortsökande. Upplever simuleringen som mycket stressande. De behöver komma i en särskild stämning för att känns sig bekväma med situationen. Denna grupp tycker att de inte får tillräckligt med möjlighet att träffa riktiga patienter men de tycker inte de behöver mer kunskap innan simuleringsövningarna. De blev mer självsäkra och kände sig som sjuksköterskor även i den kliniska verksamheten. 4. De teknikkunniga. Att göra egna simuleringar och testa varandra skulle vara trevligt. De ser också vikten av organisation vid simuleringarna. Många funktioner används inte på dockorna och det ser denna grupp som även framhåller att de inte blir fullständigt självständiga genom simuleringsövningarna. (11) 8 (43) Svårigheter med simulering. Simulering är ett alternativ till klinisk erfarenhet men det finns lite bevis på att high fidelity simulering kan ersätta den mänskliga patienten och den erfarenhet man får av det (5). Simuleringsdockor är inte tillräckligt avancerade för att kunna ge icke-verbala symtom vilket leder till att studenterna litar mer på patientens anamnes än på de uppmättavärden som ges (6). Ett kliniskt omdöme är klart relaterat till praktisk erfarenhet vilket high fidelity simulering ger studenterna som tillägg till den övriga kliniska praktiken. Studenter lär sig bättre om det är tydligt vilka förväntningar som förväntas av dem och att de får direkt feedback på sina prestationer (7). Egna tankar Vi är övertygade att förmåga att agera professionellt i akuta situationer, inte kan förvärvas genom teoretiska kunskaper. Denna professionella utveckling är beroende av övningar av olika akuta situationer där det är viktigt att agera snabbt och adekvat. Studenter behöver stöd under utvecklandet av praktisk kunskap och erfarenhet, för att dessa ska kunna överföras till reflekterad kunskap. Stödet kan ges i form av reflekterande handledning. Reflektion kan leda till prövning och korrigering av tänkta alternativ eller förslag. I handledningsprocessen kan studenten få möjlighet att reflektera processrelaterat. Med det menas att studenten reflekterar över vad

9 som händer under den tid som något sker. Efter situationen ska studenten få möjlighet att blicka tillbaka, en upptäckande aspekt. Studenten får ledtrådar att kritiskt granska en komplex situation. Först när insikten att det finns flera möjlig perspektiv utöver det egna, kan ett nytt väljas. Målet är nå insikt om det som är allmängiltigt. En reflekterande handledning ger möjlighet att utveckla de tankemönster som redan finns, ändra tankemönster och betrakta handlingar utifrån andra perspektiv och insikter. Simulering för att stödja studenternas lärande i olika vårdsituationer kan också användas som komplement till den verksamhetsförlagda utbildning som finns inom sjuksköterskeprogrammet. I en tid då det är begränsningen av platser inom verksamhetsförlagd utbildning som begränsar hur många sjuksköterskor högskolan kan utbilda. 9 (43) Referenser 1. Cant R. P. & Cooper S. J. (2009) Simulation-based learning in nurse education: systematic review. Journal of advanced nursing 66(1), Yuan H. B., Williams B. A., Fang J. B. Ye Q. H. (2011) A systematic review of selected evidence on improving knowledge and skills through high-fidelity simulation. Nurse Education Today 32 (2012) Nordquist J. & Johansson L., (2009) Att undervisa med case i utbildningar inom hälso- och sjukvården: Om främjande av autentiskt lärande, Interprofessionalism och organisatoriskt lärande. Medical case center, Karolinska institutet. 4. Alinier G., Hunt B., Gordon R. & Harwood C. (2006) Effectiveness of intermediate-fidelity simulation training technology in undergraduate nursing education. Journal of advanced Nursing 54(3), Shinnick M. A., Woo M., Horwich T. B. & Steadman, R. (2011) Debriefing: The most important component in simulation? Clinical Simulation in Nursing, 7(3) e105-e Walton-Moss B., O Neill S., Holland W. & Marineau L. (2012) Advanced practice nursing students: Pilot test of a simulation scenario. Collegian 19, Lasater K. (2007) Clinical Judgment Development: Using Simulation to Create an Assessment Rubric. Journal of Nursing Education vol. 46, No Beyer D. A. (2012) Effectiveness of Human Patient Simulation as A Classroom Teaching Strategy. Clinical Simulation in Nursing 8, e301-e305.

10 9. Shinnick M. A. & Woo M. A. The effect of human patient simulation on critical thinking and its predictors in prelicensure nursing students. Nurse Education Today 33, (43) 10. Sullivan-Mann J., Perron C. A. & Fellner A. N. (2009) The Effects of Simulation on Nursing Students Critical Thinking Scores: A Quantitative Study. Newborn & Infant Nursing Reviews Vol. 9 No Baxter P., Akhtar-Danesh N., Valaitis R., Stanyon W. & Sproul S. (2009) Simulated experiences: Nursing students share their perspectives. Nurse Education Today Neill M. A. & Wotton K. (2011) High-fidelity simulation debriefing in nursing education: a literature review, Clinical Simulation in Nursing 7(5), e161-e Petranek C. F. (2000) Written debriefing: The next vital step in learning with simulations. Simulation & gaming, Vol. 31 No

11 I samband med muntlig redovisning av meriteringstiden den 20 maj 2014 strukturerades materialet och de tankar som detta projekt givet oss. Projektet delades inför denna presentation in i fyra delar. Delarna var: mål/innehåll, genomförande, motiv för scenario och framtid. I mål/innehåll ställde vi oss frågan vad är ett scenario?. Här kunde vi lyfta fram patofysiologi, vitalparametrar (mäta och värdera), omvårdnadsåtgärder, handlingsberedskap, utvärdera. Ett scenario är ett utbildningstillfälle, träning, reflektion, omsättning av teori och praktik och kan även vara en examination. Under reflektion lyfte vi begreppen känsla och handlingar, provide a rationale what if, att stiga ur situationen och bearbeta den vilket ger ny kunskap. Ett flödesschema ritades upp som angavs till registrate, react, respond och action (se bild 1). Detta ledde till outcome, reflection, feedback och repeat. Alla steg är en utveckling mot ett högre lärande och ökad kunskap för situationen. I genomförande listade vi de metoder vi använt oss av för att nå målen med projektet. Här listades litteratur, kartläggning scenarioövningar i svenska sjuksköterskeutbildningar, enkät T6 studenter gällande deras uppfattningar av scenarioövningar och ett kunskapstest i akut omhändertagande för samma studentgrupp. I motiv för scenario återkopplar vi till de delar vi tagit upp i genomförandet. De delarna ger oss ett motiv, men det finns även didaktiska motiv. Scenarioövningar skulle berika undervisningsmetoderna och ge studenterna fler verktyg i sitt lärande. Scenarioövningar kan också ge utveckling av ett professionellt jag, sjuksköterskor som kan öva i en trygg, säker och stödjande miljö ger ökad patientsäkerhet. Studenten kan utveckla skill och ett tänkande in action och övningarna kan överföra ämneskunskap, ge studenterna ett sätt att, tänka, handla och resonera. Ett verktyg för systematiskt strukturerande omhändertagande, kommunikation i team och så kallad closed loop kommunikation. Att få feedback på handlande och förlopp skulle kunna bli en naturlig del i att vara sjuksköterska. Detta ska ge reducering av misstag, felaktiga handlande, förändring av attityd, självförtroende och känsla av att göra nytta. Vilket skulle ge samhällsnytta i form av ökad patientsäkerhet och förhoppningsvis en ekonomisk vinst för samhället. I delen framtid lyft vi upp hur scenario på Mälardalens högskola skulle kunna byggas upp. Ett första steg var samarbete med kliniskt träningscentrum på landstinget Västmanland vilket redan har påbörjats. I denna del listades också vad vi ansåg var viktigt att scenarioövningarna innefattade: A- E, se/lyssna/känn, MEWS, syrgas, larm. Pretest intervention pasttest. Scenarioövningarna ska ske med progression genom hela sjuksköterskeprogrammet. Bild 1 11 (43) Register React Respond Action

12 Undersökning universitet/högskolor scenarioövningar Internationellt och sett till vad de vetenskapliga artiklar vi hittat säger är scenarioövning mer och mer vanligt. Det finns flera motiv till detta. För att undersöka om och hur svenska lärosäten använder scenarioövningar skickade vi ut en enkät till utbildningsledare och programansvariga vid 22 universitet och högskolor i Sverige. Enkäten skickades till samtliga lärosäten i Sverige som ger sjuksköterskeutbildning. 12 (43) Sexton av tjugotvå lärosäten i Sverige genomför scenarioövningar inom ramen för sjuksköterskeprogrammet. Tre av tjugotvå gör det inte, varav MDH är ett av dem. Tolv av dessa sexton lärosäten genomför scenarioövningar 1 eller 2 gånger under programmet. I kommentarerna utläses exempel på innehåll. Vid MDH får studenterna träna praktiska moment under metodövningar; så som venprovtagning, PVK sättning och omläggning av CVK. Under utbildningens sista termin genomgår alla studenter S-HLR, där praktiska övningar och situationsträning ingår. Frågorna i enkäten; - Förekommer simuleringsövningar inom sjuksköterskeprogrammet vid er högskola/universitet? - Om ja, i vilken/vilka terminer och hur mycket? - Om nej, vad är skälet/skälen till att simuleringsövningar inte förekommer? Med simuleringsövningar menar vi en lärarledd aktivitet som genomförs med mindre studentgrupp, inom skolans lokaler, med docka, kring ett patientfall/en speciell skada, tillstånd eller sjukdom. Vi menar inte S-HLR eller metodövning i basal omvårdnad.

13 Av de som svarat ja. Hur många tillfällen sker simulering för studenterna? 13 (43) Kommentarer: A-E, Trauma, Inspelning på gång Utöka med 1 tillfälle till från 2014 Vissa stud får ett tillfälle till Ett mer tillfälle för de med vfu på CSK Virtuell pat. Hypoglyk, lungödem osv valfri kurs En av de orter som svarat Ja Pat med andningsproblem Ort som bara sim vid ett tillfälle fri luftväg, hypoglyk.

14 Enkät Studenter T6 14 (43) Vi var intresserade av att undersöka hur studenter vid MDH upplever sin utbildning och hur väl förberedda de känner sig inför att börja arbeta som sjuksköterskor. En enkät konstruerades med hjälp av Karin Josefsson universitetslektor på Mälardalens högskola inom HVV och Marie-Louise Södersved-Källestedt utbildningsledare inom kliniskt träningscentrum (KTC) på Landstinget Västmanland. Enkäten lämnades ut till studenter i termin 6 i samband med S-HLR som ligger i slutet av terminen. Enkäten lämnades ut till 32 studenter och svarsfrekvensen var 100%. Frågorna behandlar innehåll i utbildningen, examinationer och VFU. Svaren tolkas som att studenterna är nöjda med sin utbildning i stort men att de efterfrågar mer av praktiska moment. De uttrycker att de har en god teoretisk grund, men önskar mer av praktisk träning för att känna sig tryggare i akut omhändertagande av patient. Det är ovanligt att studenter får se detta under VFU, och än mer ovanligt att de får möjlighet att delta. Många av studenterna kopplar det akuta till hjärtstillestånd och HLR men den akuta situationen kan vara så mycket mer komplex och svårvärderad än vad som är fallet då en människa behöver HLR. Som sjuksköterska ska man klara av att handla korrekt vid ett hjärtstillestånd men det är än viktigare att hitta de människor som visar tecken på försämring och behandla dem tidigt så att inte HLR behövs.

15 Svarsutfall; 15 (43) Fråga 1. Kan du skatta hur väl dessa påståenden stämmer in på din uppfattning om sjuksköterskeutbildningen vid Mälardalens högskola a. Jag har genom utbildningen fått en teoretisk grund för att ta hand om patient i akut situation Stämmer inte alls Stämmer precis Kommentarer. A-HLR och nu S-HLR Behöver repeteras. Önskar mer föreläsning och litteratur om detta. Även tenta? Ni får uppdatera metodrummen, tex ha riktig luft till sugen, så studenterna får känna på lite mer verklighet. Nu har jag egen erfarenhet sedan tidigare, men ser man till utbildningen så var det en kurs i katastrofmedicin som var under all kritik. Dock ok med två veckor på akutavdelning önskar mer.

16 Fråga 1 b. Jag har genom utbildningen fått en handlingsberedskap för att ta hand om patient i akut situation 16 (43) Stämmer inte alls Stämmer precis Kommentarer. Teoretiskt lite som nämnts ovan men borde övas mer och upprepas/tränas. Önskar mer praktiska moment. Endast ytterst lite tycker jag Enda akuta situationen vi tränat praktiskt är vid HLR, dvs ej under vfu utan på skolan. Jag har fått utbildning men självklart tycker jag man kan ta bort vårdteori och byta den mot mer akututbildning.

17 Fråga 2 Kan du skatta till hur stor del du under VFU har a. varit med som observatör men inte själv utfört akut omhändertagande av patient 17 (43) Mycket stor del Mycket liten del Kommentarer. Väldigt lite, någon gång på ambulansen de två veckor man var där. Inget akut har inträffat, bara 1 hjärtstopp i termin 4. Under min vfu-tid på iva bevittnade jag flera akuta omhändertagande. Under ambulanspraktiken tittade jag mest i 2 veckor. Några gånger, brukar vara så mycket folk så man knappt ser. Av slump blev några patienter dåliga under vfu där kunskap om akut situation kunde uppnås men utöver de och två veckor på iva inte så mycket mer.

18 Fråga 2 b. utfört akut omhändertagande av patient tillsammans med min handledare och/eller sjukvårdspersonal 18 (43) Mycket stor del Mycket liten del Kommentarer. Främst som observatör, kanske kunnat bidra med något runt omkring ex flytta säng.. Inte fått vara med, stått åt sidan. Vid ett tillfälle har jag givits möjlighet att aktivt deltaga vid akut omhändertagande (hypovolemisk chock). Detta skedde under prof. block 3. Aldrig.

19 Fråga 3. Har sjuksköterskeutbildningen gett dig tillräcklig kunskap för att som sjuksköterska praktiskt agera i akuta patientsituationer? 1 = Ja 2= Nej 19 (43) Kommentar. Ja: vid HLR, ja. Kan alltid träna *(oläsligt). Skulle vilja ha mer utbildning och kunskap för att känna mig trygg. HLR och S-HLR utbildning. Önskar dock mycket mer. Är besviken på den katastrofutbildning vi hade under år två. Nu efter S-HLR kursen är det mer klart men skulle nog behöva vara mer genomgående under hela utbildningen. Nej: Mycket vårdvetenskap, lite medicinsk vetenskap och väldigt lite akutplacering. För lite kunskap. Mycket fokus på det vårdteoretiska. Känner sig osäker på akut omhändertagande. Saknar mer praktisk övning. Känner mig inte säker på alla situationer mer vissa. Generellt bristfälliga medicinska kurser, saknar mer kunskap. Ex farmakoterapikursen var bedrövlig pga 3 v endast, Vill ha mer av detta. För lite kunskap. Saknar mer praktiskt handhavande. Katastrofmedicinska föreläsningen var inte givande. Saknar bra föreläsningar. Hade önskat mer utbildning. För svårt att få verklighets känsla i metodrummen Ej svar: Till viss del ja, Varken ja eller nej. Beror på situationen.

20 Fråga 4 Kan du skatta hur viktiga följande moment är för att du ska bli bra på akut omhändertagande av patient 20 (43) 4 a. scenarioövning (patientfall med teoretisk bakgrund och praktisk träning med docka) Mycket viktiga Mycket oviktiga Kommentarer. Av erfarenhet från gymnasium med räddningstjänstinriktning ger scenarioövningar mycket kunskap. Klart bäst. Viktiga. Men trots det känns det lite overkligt. Mycket lärorikt.

21 Fråga 4 b. Kan du skatta hur viktiga följande moment är för att du ska bli bra på akut omhändertagande av patient 21 (43) VFU Mycket viktiga Mycket oviktiga Kommentarer. Verkligheten inte bara docka. Har saknat detta under vfu. Dålig information från vfu-plats. Men det blir inte så mycket akuta situationer, dock lärde jag mig jättemycket av ambulanspersonalen. Fungerar ibland endast som hjälpreda och får göra de saker som handledarna på vfu inte vill göra. Här tillkommer medicinska kunskaper.

22 Fråga 4 c. Kan du skatta hur viktiga följande moment är för att du ska bli bra på akut omhändertagande av patient 22 (43) föreläsningar Mycket viktiga Mycket oviktiga Kommentarer. För att förstå praktiken på ett bättre sätt. Bra läsa in och lära grund innan. Det är avgörande att samtliga a,b,c är pedagogiska och uppfylls under utbildningen.

23 Fråga 4 d. Kan du skatta hur viktiga följande moment är för att du ska bli bra på akut omhändertagande av patient 23 (43) patientfall som instuderingsfrågor Mycket viktiga Mycket oviktiga Kommentarer. Skulle kunna vara lite mer sådant plus reflektioner. Sätter igång tankeverksamheten, tänka tillsammans i grupp ger bredare kunskap. Lär sig mycket vid diskussion med studenter och lärare. Har inte används så mkt av det, men under ett seminarium med patientfall lärde man sig mycket.

24 Fråga 5 Kan du skatta hur mycket utbildningen innehåller av följande moment: 24 (43) 5 a. föreläsning? För lite För mycket Kommentarer. 1 föreläsning om akut om man räknar bort HLR. Lagom många. Lagom men vissa kurser skulle kunna ha mer föreläsningar.

25 Fråga 5 b. Kan du skatta hur mycket utbildningen innehåller av följande moment: 25 (43) grupparbete? För lite För mycket Kommentarer. Lagom Hade kunnat vara mera. Tycker att jag lärt mig mer ensam. Att jobba med (oläsligt) är väldigt frustrerande när vissa inte gör det de ska. Nöjd med den tid som varit avsatt för grupparbete.

26 Fråga 5 c. Kan du skatta hur mycket utbildningen innehåller av följande moment: 26 (43) praktisk träning? För lite För mycket Kommentarer. Skulle behövas mer då vad man lär sig beror helt på vilken vfu plats/handledare man har Endast 2ggr under utbildningen! Skulle behövas mer. Bra, önskar dock mer praktik på klinik, detta påverkas nog av eget intresse för vård.

27 Fråga 5 d. Kan du skatta hur mycket utbildningen innehåller av följande moment: 27 (43) VFU verksamhetsförlagd utbildning? För lite För mycket Kommentarer. Skulle kunna vara lite mer och mer frekvent under hela utbildningen. Mer akutvård och primärvård. Mera barn, mera akut behövs. Kan gärna vara mer praktik. Lagom veckor, dock för mycket äldrevård för mig. Det är då man lär sig som mest. Lagom

28 Fråga 6. Har du under utbildningens teoriblock (dvs inte under VFU) tränat praktiskt på akut omhändertagande av patient tillsammans med lärare och med studenter? 28 (43) 1=ja 2=Nej Kommentarer. Ja: HLR, S-HLR, Buktryck. Ytterst lite, ej givande/lärorikt. Önskar mer teoretiska små prov. Som den norska sluttentan. Borde vara 1 g/vecka med olika fall plus kort genomgång efter. Bara under HLR utbildning. Endast vid HLR utbildning i t2 och t6- HLR en gång. Dock inte tillräckligt, väldigt liten del. Endast HLR Ex HLR och vid stor olycka (bilolycka). HLR och S-HLR Nej: Förutom HLR och S-HLR Bara läst om Väldigt lite dessvärre eftersom det är mycket annat att hinna med under andra kurser. Skulle kunna motiveras mer.

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Handledarprocessen. Umeå 8 maj 2015

Handledarprocessen. Umeå 8 maj 2015 Handledarprocessen Umeå 8 maj 2015 Dagens upplägg Kort presentation av Centrum för Klinisk Utbildning CKU Lärande och kunskap Handledarmodeller och dess olika delar Frågor Centrum för Klinisk Utbildning

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

UTBILDNINGSKONCEPT Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017

UTBILDNINGSKONCEPT Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017 Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017 BAKGRUND Ett viktigt led i patientsäkerhetsarbete och gott patientomhändertagande är noggrann, systematisk och strukturerad bedömning

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

SBAR kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle

SBAR kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle Agenda Kommunikation SBAR verktyg Implementering Kommunikation muntlig skriftlig Kommunikation ska vara Säker - fullständig Ändamålsenlig vara

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p VK-03 D, Kurs 16. Datum 05 11 04 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

Extradag i akutsimulering

Extradag i akutsimulering Extradag i akutsimulering Slutrapport förbättringsarbete under AT-utbildning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Maria Carlson Brühl och Rebecka msved Göteborg 2012-01-31 Bakgrund Under sitt första

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre Bakgrund 2008 planerade Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) att förbättra omhändertagandet av hjärtstopp inom sjukhuset. ÅHS ville införa enhetliga rutiner för HLR, först på sjukhuset, och därefter inom hela

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Standardiserad vårdplan - ett stöd för omvårdnadsprocessen i klinik

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

Beskrivning av huvudområdet

Beskrivning av huvudområdet Beskrivning av huvudområdet Huvudområdet i sjuksköterskeexamen är omvårdnad. Omvårdnad har som mål att främja hälsa och välbefinnande genom att stärka och stödja människors hälsoprocesser. Kärninnehållet

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK 14 B TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-01-16 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga tillåtna

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Termin 4 VFU-period 1, 2 och 3 Termin

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Reflektion & Mindfulness

Reflektion & Mindfulness Reflektion & Mindfulness Charlotte Almkvist-Hall & Sofia Sandersson 2011-12-13 Vad betyder Reflektion för dig? Definitioner av Reflektion Ordet reflektion härstammar från den latinska termen refléctere

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

Namn: Kurs: Övat Laboration. Dat Namn

Namn: Kurs: Övat Laboration. Dat Namn Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning Checklista för omvårdnadstekniska moment Namn: Kurs: Alla moment utföres utifrån etisk, estetisk, empirisk och personlig kunskap (Carper, 1978) Allmän

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete Crew Resource Management Säkert teamarbete Utbildning i Säkert teamarbete Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam Utveckla och implementera säkerhetsverktyg i det dagliga patientarbetet Crew Resource Management

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Åsa Hörnsten Universitetslektor Institutionen för omvårdnad Umeå universitet Vad är framgång? DIVA Diabetesintervention i Västerbotten

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2013 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

SÄKER VÅRD I SJUKSKÖTERSKE- UTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP

SÄKER VÅRD I SJUKSKÖTERSKE- UTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP Fakulteten för Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap SÄKER VÅRD I SJUKSKÖTERSKE- UTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP Ann-Britt Ivarsson Ekedahl, Universitetsadjunkt Mariette Bengtsson,

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer

XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer 1 (8) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) Mall för avancerad nivå 2011-03-17/BS Förslag: Reviderad: XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer (Fyll i eng titel i tabellen på sista sidan) 30 högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer