Meriteringstid för pedagogisk utveckling. Scenarioövningar inom sjuksköterskeutbildningen MDH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meriteringstid för pedagogisk utveckling. Scenarioövningar inom sjuksköterskeutbildningen MDH"

Transkript

1 Akademin för hälsa, vård och välfärd (43) Meriteringstid för pedagogisk utveckling Scenarioövningar inom sjuksköterskeutbildningen MDH Sara Ryve, HVV, universitetsadjunkt HVV, avdelningen för specialistsjuksköterskeutbildningar Henrik Johnsson, universitetsadjunkt HVV, avdelningen för medicinsk vetenskap Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatan 12 Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Fax: Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Fax: Webb: E-post: Org.nr:

2 Innehåll 2 (43) Inledning... 3 Genomförande... 3 Redovisning... 4 Begrepp... 4 Teoretisk bakgrund... 5 Syftet med scenarioövningar Olika metoder eller upplägg av simuleringsövningar Debriefing... 7 Förbättrar scenarioövningar studenternas kunskapsnivå, skicklighet och kritiskt tänkande?... 7 Svårigheter med simulering Egna tankar... 8 Referenser... 9 Undersökning universitet/högskolor scenarioövningar Enkät Studenter T Patientfall studenter T

3 Inledning Under våren 2013 utlyste HVV anslag för pedagogisk meritering. Som relativt nya inom akademin såg vi tydligt vårt eget behov av pedagogisk kompetensutveckling. Men vi hade också hunnit med att se att vi, till akademin, skulle kunna bidra med klinisk kunskap och erfarenheter från akutsjukvård. Vårt intresse och tidigare arbetslivs erfarenhet inom området akut omhändertagande låg till grund för ansökan om pedagogisk meriteringstid. 3 (43) De kunskaper vi gick in i projektet med var huvudsakligen inhämtade från många års kliniskt arbete på operationsavdelning, där vi båda arbetat som anestesisjuksköterska. Vi har mött många patienter, studenter under utbildning och blivande kollegor under upplärning. I det vardagliga arbetet inom vården inträffar situationer som kräver ett adekvat och snabbt agerande. En sjuksköterska behöver vara väl rustad för att kunna agera på ett professionellt sätt i dessa situationer. Ingen kan kräva att en ny sjuksköterska ska klara detta från början. Men om sjuksköterskestudenter har haft möjlighet att utveckla att agera vid akuta situationer kan sjuksköterskor vara bättre rustade för arbetslivets utmaningar. Vi hade sett en svaghet i Sjuksköterskeprogrammets upplägg, där scenarioövningar helt saknas. Vi skrev en ansökan där huvudsyftet beskrevs som att utveckla scenarioövningar för att stegvis utveckla sjuksköterskestudenter i att agera praktiskt i akuta situationer. Det andra syftet var påbörja underlag för handlingsplan för att tillgodose studenternas behov av kunskap som krävs i sjukvårdsmiljö. Det tredje syftet var att spetsa Mälardalens högskolas konkurrenskraft gentemot andra lärosäten. Genomförande Genomförandet av projektet har omfattat kunskapsöversikt inom området scenarioövningar, kartläggning av förekomst av scenarioövningar vid samtliga lärosäten i Sverige som ger sjuksköterskeutbildning, enkät till T6studenter vid MDH, kunskapsprov till T6studenter vid MDH samt presentation av projektet vid temadag 20/ Redovisningen av projektet följer genomförandet.

4 Redovisning 4 (43) Begrepp Inom projektet används KlinSim/Utbildningsgruppens rekommendationer kring centrala begrepp inom medicinsk simulering: Begrepp Simulering Simulator Färdighetsträning Procedurträning Scenarioträning Teamträning Interprofessionell träning Definition En metod för att träna upplevelser eller situationer, som efterliknar verkligheten i en kontrollerad miljö Utrustning för att efterlikna verkligheten Lärande av ett tekniskt såväl som icke tekniskt moment genom övning Tillämpning av färdighetsträning i ett sammanhang Simulering som utgår från en scenariomall och som innefattar hela processen från briefing till debriefing Två eller fler deltagare som tränar på att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål Deltagare av flera yrkeskategorier som i en gemensam lärandesituation, lär av, med och om varandra i syfte att förbättra samarbetet

5 Teoretisk bakgrund För att skapa kunskapsunderlag om teori och begrepp, samt förståelse för scenarioövningar gjordes en artikelsökning i Discovery som söker i 24 databaser och förlag, bl.a. CHINAL och ScienceDirekt. Sökord som användes var; nursing education, simulation, scenario, critical thinking och debriefing. Begränsningar i sökresultaten var att använda många av sökorden samtidigt för att begränsa sökresultatet. Bara artiklar skrivna på engelska valdes. Vi har läst och sedan sammanställt valda artiklar nedan. 5 (43) Den grundläggande tesen som driver detta är att sjuksköterskestudenter behöver förankra och koppla det de lär sig i föreläsningssituationen in i ett klinisk kontext (1). En utbildning behöver ett helhetsperspektiv där studenten kan röra sig mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska. Det finns behov av att koppla samman olika lärandeaktiviteter med de specifika lärandemålen och sedan även koppla detta till en lämplig examinationsform ett alignment i utbildningen. I detta arbete ska inte klassisk föreläsningsundervisning undvikas utan kan vara en viktig komponent i faktakunskapen och i detta även den memorerade faktakunskapen. Det viktiga är att balansera olika lärandeformer så att det kan skapas en helhet för studenterna (3). Tabell 1. (3). Genom casestudier förflyttar sig studenten från en föreställning om sant/falsk och rätt/fel till en mer relativistisk hållning där studenten kan förstå nyansskillnader. Studenterna rör sig alltså till en kunskapsnivå där de kan se kontexten och koppla kunskapen till specifika situationer. Vad som är sant är beroende av situationen och hur man hanterar olika problem beror helt och hållet på i vilken

6 situation man befinner sig i. Denna rörelse sker genom tiden när personen utbildar sig (3). 6 (43) Dagens komplexa sjukvård ställer stora krav på studenternas kunskap och skicklighet. Utbildarna behöver finna situationer som ger studenterna klinisk erfarenhet utan att det påverkar patientsäkerheten. High fidelity dockor ger verkliga situationer så att studenten i en säker miljö kan tillgodogöra sig kunskap, testa antagande och testa skicklighet i praktiska moment (2). Om studenterna befinner sig i en miljö de känner igen och är trygg för dem kan de på ett annat sätt slappna av i lärandet och fokusera på det aktuella problemet. Detta tror vi kan utveckla lärandet genom att studenten vågar prova, vågar göra fel och vågar hjälpa varandra i de situationerna som uppstår. För studenter som befinner sig i en dualistisk kunskapssyn kan case pedagogik vara frustrerande då det inte finns några klara rätt och fel utan det beror på kontexten. Detta kan också vara svårt för läraren som inte har fullständig kontroll på var man är på väg i jämförelse med en föreläsningssituation. Lärare som vill ge sanningen till studenterna är olämpliga i case pedagogiken, här behövs en lärare som kan diskutera ämnet, se olika ingångar till ämnet. En lärare med denna förmåga har större möjlighet att lyckas med case pedagogiken (3). Att använda sig av simulering ger erfarenhet i en säker miljö. Genom simulering kan både noviser och erfarna praktiker i olika discipliner tränas (4). Nya sätt att arbeta kräver nya sätt för undervisning. Detta är särskilt sant när man använder simuleringsdockor som ger en hög nivå av realism mellan handledare och de som tränas (4). Syftet med scenarioövningar. Syftet med scenarioövningar är att koppla den teoretiska kunskapen som studenterna har förvärvat genom föreläsningar till klinik, och på så sätt utveckla kunskapsnivån hos studenten. Forskning visar att studenterna ökar i kunskap, kritiskt tänkande, förmåga (ability), nöjdhet, belåtenhet och självförtroende (1). Scenarioövningar syftar till att imitera verkligheten och ge studenten en klinisk erfarenhet men i en miljö som är säker, detta kan göra så att situationen blir lättare att förstå och lättare att hantera för studenten när den uppstår i klinik (1). Det är studenterna som ska vara huvudaktör under sessionen, samt ha kontroll över den simulerade situationen (4).

7 Olika metoder eller upplägg av simuleringsövningar. Scenarioövningar varierar från low fidelity till high fidelity. Med low fidelity menas att man arbetar med anatomiska dockor, case eller rollspel. Vid High fidelity simuleringsövningar används dockor som efterliknar människor och som kan programmeras till att efterlikna eller imitera olika symtom (1). Alla studenter behöver inte genomföra simuleringen aktivt (bedside) för att öka i kunskap eller anse att det är en positiv upplevelse. Att genomföra simulering för stora grupper där alla inte är aktivt deltagande kan vara en bra ingång för att använda sig av simulering med High Fidelitydockor trots att man har begränsat med tid, resurser och utrymme för att kunna genomföra fullskaliga simuleringar för alla studenter. Efter simuleringen ska debriefing användas för att klargöra innehållet som presenterats och optimera inlärningen (8). 7 (43) Debriefing Scenarioövning kan ge förbättring i kunskap hos studenterna men detta visar sig inte efter själva övningen (hands-on) utan kommer efter att debriefingen av simuleringen genomförts (5). Enligt (12) har debriefing en central roll i high fidelity simulation. Men debriefing i samband med utbildning av sjuksköterskor finns det ingen konsensus om den bästa metoden gällande debriefing vilket finns inom andra områden där simulering används. Petranek (13) vill dock lyfta fram vikten av skriven debriefing vilket används sällan. Vi lär oss genom att göra. Vi lär oss genom att reflektera. Om vi vill göra simuleringar mer framträdande i den akademiska världen kan bedömning och stringens bli en del i en skriftlig bedömning. Författaren lyfter fram att det även utanför scenariodiskussionen är av vikt att lärare använder sig av skriftlig debriefing trots att det är ytterst tidskrävande men det är nästa viktiga steg i läroprocessen efter att göra och reflektera. Förbättrar scenarioövningar studenternas kunskapsnivå, skicklighet och kritiskt tänkande? Scenarioövningar kan ha fördelar över andra lärandeformer beroende på vilket kontext, ämne och metod som man arbetar i (1). High fidelity scenarioövningar ger studenterna signifikant ökad kunskap och skicklighet (2). Men har en mer oklar effekt på studenternas kritiska tänkande (9, 10). Forskning visar att det genom simuleringsövningar stegvis kan öka det kritiska tänkandet hos studenterna gällande vårdens innehåll och genomförande. Det finns tvivel gällande hur effektiv simuleringsträning är, särskilt gällande sjuksköterskestuderande (4). I en studie (11) där studenterna själva fick uppge sina erfarenheter med simuleringsövningar gällande både low fidelity medium fidelity high fidelity anger studenterna 4 faktorer kring simuleringar.

8 1. De som reflekterar. Ökad medvetenhet kring egna styrkor och svagheter innan de börjar arbeta med riktiga patienter 2. Realism skeptiker. Dockor kan inte ersätta riktiga patienter och den riktiga kontakten. Simuleringsdockorna ses som dummies vilket gör det svårt att lära sig mellanmäsklig kontakt. Denna grupp studenter såg ingen nytta i sitt självständiga arbete med simuleringar på dockor. De angav också tidsbrist som en negativ orsak till detta inte tillräckligt med tid för dockan och fallet. 3. De komfortsökande. Upplever simuleringen som mycket stressande. De behöver komma i en särskild stämning för att känns sig bekväma med situationen. Denna grupp tycker att de inte får tillräckligt med möjlighet att träffa riktiga patienter men de tycker inte de behöver mer kunskap innan simuleringsövningarna. De blev mer självsäkra och kände sig som sjuksköterskor även i den kliniska verksamheten. 4. De teknikkunniga. Att göra egna simuleringar och testa varandra skulle vara trevligt. De ser också vikten av organisation vid simuleringarna. Många funktioner används inte på dockorna och det ser denna grupp som även framhåller att de inte blir fullständigt självständiga genom simuleringsövningarna. (11) 8 (43) Svårigheter med simulering. Simulering är ett alternativ till klinisk erfarenhet men det finns lite bevis på att high fidelity simulering kan ersätta den mänskliga patienten och den erfarenhet man får av det (5). Simuleringsdockor är inte tillräckligt avancerade för att kunna ge icke-verbala symtom vilket leder till att studenterna litar mer på patientens anamnes än på de uppmättavärden som ges (6). Ett kliniskt omdöme är klart relaterat till praktisk erfarenhet vilket high fidelity simulering ger studenterna som tillägg till den övriga kliniska praktiken. Studenter lär sig bättre om det är tydligt vilka förväntningar som förväntas av dem och att de får direkt feedback på sina prestationer (7). Egna tankar Vi är övertygade att förmåga att agera professionellt i akuta situationer, inte kan förvärvas genom teoretiska kunskaper. Denna professionella utveckling är beroende av övningar av olika akuta situationer där det är viktigt att agera snabbt och adekvat. Studenter behöver stöd under utvecklandet av praktisk kunskap och erfarenhet, för att dessa ska kunna överföras till reflekterad kunskap. Stödet kan ges i form av reflekterande handledning. Reflektion kan leda till prövning och korrigering av tänkta alternativ eller förslag. I handledningsprocessen kan studenten få möjlighet att reflektera processrelaterat. Med det menas att studenten reflekterar över vad

9 som händer under den tid som något sker. Efter situationen ska studenten få möjlighet att blicka tillbaka, en upptäckande aspekt. Studenten får ledtrådar att kritiskt granska en komplex situation. Först när insikten att det finns flera möjlig perspektiv utöver det egna, kan ett nytt väljas. Målet är nå insikt om det som är allmängiltigt. En reflekterande handledning ger möjlighet att utveckla de tankemönster som redan finns, ändra tankemönster och betrakta handlingar utifrån andra perspektiv och insikter. Simulering för att stödja studenternas lärande i olika vårdsituationer kan också användas som komplement till den verksamhetsförlagda utbildning som finns inom sjuksköterskeprogrammet. I en tid då det är begränsningen av platser inom verksamhetsförlagd utbildning som begränsar hur många sjuksköterskor högskolan kan utbilda. 9 (43) Referenser 1. Cant R. P. & Cooper S. J. (2009) Simulation-based learning in nurse education: systematic review. Journal of advanced nursing 66(1), Yuan H. B., Williams B. A., Fang J. B. Ye Q. H. (2011) A systematic review of selected evidence on improving knowledge and skills through high-fidelity simulation. Nurse Education Today 32 (2012) Nordquist J. & Johansson L., (2009) Att undervisa med case i utbildningar inom hälso- och sjukvården: Om främjande av autentiskt lärande, Interprofessionalism och organisatoriskt lärande. Medical case center, Karolinska institutet. 4. Alinier G., Hunt B., Gordon R. & Harwood C. (2006) Effectiveness of intermediate-fidelity simulation training technology in undergraduate nursing education. Journal of advanced Nursing 54(3), Shinnick M. A., Woo M., Horwich T. B. & Steadman, R. (2011) Debriefing: The most important component in simulation? Clinical Simulation in Nursing, 7(3) e105-e Walton-Moss B., O Neill S., Holland W. & Marineau L. (2012) Advanced practice nursing students: Pilot test of a simulation scenario. Collegian 19, Lasater K. (2007) Clinical Judgment Development: Using Simulation to Create an Assessment Rubric. Journal of Nursing Education vol. 46, No Beyer D. A. (2012) Effectiveness of Human Patient Simulation as A Classroom Teaching Strategy. Clinical Simulation in Nursing 8, e301-e305.

10 9. Shinnick M. A. & Woo M. A. The effect of human patient simulation on critical thinking and its predictors in prelicensure nursing students. Nurse Education Today 33, (43) 10. Sullivan-Mann J., Perron C. A. & Fellner A. N. (2009) The Effects of Simulation on Nursing Students Critical Thinking Scores: A Quantitative Study. Newborn & Infant Nursing Reviews Vol. 9 No Baxter P., Akhtar-Danesh N., Valaitis R., Stanyon W. & Sproul S. (2009) Simulated experiences: Nursing students share their perspectives. Nurse Education Today Neill M. A. & Wotton K. (2011) High-fidelity simulation debriefing in nursing education: a literature review, Clinical Simulation in Nursing 7(5), e161-e Petranek C. F. (2000) Written debriefing: The next vital step in learning with simulations. Simulation & gaming, Vol. 31 No

11 I samband med muntlig redovisning av meriteringstiden den 20 maj 2014 strukturerades materialet och de tankar som detta projekt givet oss. Projektet delades inför denna presentation in i fyra delar. Delarna var: mål/innehåll, genomförande, motiv för scenario och framtid. I mål/innehåll ställde vi oss frågan vad är ett scenario?. Här kunde vi lyfta fram patofysiologi, vitalparametrar (mäta och värdera), omvårdnadsåtgärder, handlingsberedskap, utvärdera. Ett scenario är ett utbildningstillfälle, träning, reflektion, omsättning av teori och praktik och kan även vara en examination. Under reflektion lyfte vi begreppen känsla och handlingar, provide a rationale what if, att stiga ur situationen och bearbeta den vilket ger ny kunskap. Ett flödesschema ritades upp som angavs till registrate, react, respond och action (se bild 1). Detta ledde till outcome, reflection, feedback och repeat. Alla steg är en utveckling mot ett högre lärande och ökad kunskap för situationen. I genomförande listade vi de metoder vi använt oss av för att nå målen med projektet. Här listades litteratur, kartläggning scenarioövningar i svenska sjuksköterskeutbildningar, enkät T6 studenter gällande deras uppfattningar av scenarioövningar och ett kunskapstest i akut omhändertagande för samma studentgrupp. I motiv för scenario återkopplar vi till de delar vi tagit upp i genomförandet. De delarna ger oss ett motiv, men det finns även didaktiska motiv. Scenarioövningar skulle berika undervisningsmetoderna och ge studenterna fler verktyg i sitt lärande. Scenarioövningar kan också ge utveckling av ett professionellt jag, sjuksköterskor som kan öva i en trygg, säker och stödjande miljö ger ökad patientsäkerhet. Studenten kan utveckla skill och ett tänkande in action och övningarna kan överföra ämneskunskap, ge studenterna ett sätt att, tänka, handla och resonera. Ett verktyg för systematiskt strukturerande omhändertagande, kommunikation i team och så kallad closed loop kommunikation. Att få feedback på handlande och förlopp skulle kunna bli en naturlig del i att vara sjuksköterska. Detta ska ge reducering av misstag, felaktiga handlande, förändring av attityd, självförtroende och känsla av att göra nytta. Vilket skulle ge samhällsnytta i form av ökad patientsäkerhet och förhoppningsvis en ekonomisk vinst för samhället. I delen framtid lyft vi upp hur scenario på Mälardalens högskola skulle kunna byggas upp. Ett första steg var samarbete med kliniskt träningscentrum på landstinget Västmanland vilket redan har påbörjats. I denna del listades också vad vi ansåg var viktigt att scenarioövningarna innefattade: A- E, se/lyssna/känn, MEWS, syrgas, larm. Pretest intervention pasttest. Scenarioövningarna ska ske med progression genom hela sjuksköterskeprogrammet. Bild 1 11 (43) Register React Respond Action

12 Undersökning universitet/högskolor scenarioövningar Internationellt och sett till vad de vetenskapliga artiklar vi hittat säger är scenarioövning mer och mer vanligt. Det finns flera motiv till detta. För att undersöka om och hur svenska lärosäten använder scenarioövningar skickade vi ut en enkät till utbildningsledare och programansvariga vid 22 universitet och högskolor i Sverige. Enkäten skickades till samtliga lärosäten i Sverige som ger sjuksköterskeutbildning. 12 (43) Sexton av tjugotvå lärosäten i Sverige genomför scenarioövningar inom ramen för sjuksköterskeprogrammet. Tre av tjugotvå gör det inte, varav MDH är ett av dem. Tolv av dessa sexton lärosäten genomför scenarioövningar 1 eller 2 gånger under programmet. I kommentarerna utläses exempel på innehåll. Vid MDH får studenterna träna praktiska moment under metodövningar; så som venprovtagning, PVK sättning och omläggning av CVK. Under utbildningens sista termin genomgår alla studenter S-HLR, där praktiska övningar och situationsträning ingår. Frågorna i enkäten; - Förekommer simuleringsövningar inom sjuksköterskeprogrammet vid er högskola/universitet? - Om ja, i vilken/vilka terminer och hur mycket? - Om nej, vad är skälet/skälen till att simuleringsövningar inte förekommer? Med simuleringsövningar menar vi en lärarledd aktivitet som genomförs med mindre studentgrupp, inom skolans lokaler, med docka, kring ett patientfall/en speciell skada, tillstånd eller sjukdom. Vi menar inte S-HLR eller metodövning i basal omvårdnad.

13 Av de som svarat ja. Hur många tillfällen sker simulering för studenterna? 13 (43) Kommentarer: A-E, Trauma, Inspelning på gång Utöka med 1 tillfälle till från 2014 Vissa stud får ett tillfälle till Ett mer tillfälle för de med vfu på CSK Virtuell pat. Hypoglyk, lungödem osv valfri kurs En av de orter som svarat Ja Pat med andningsproblem Ort som bara sim vid ett tillfälle fri luftväg, hypoglyk.

14 Enkät Studenter T6 14 (43) Vi var intresserade av att undersöka hur studenter vid MDH upplever sin utbildning och hur väl förberedda de känner sig inför att börja arbeta som sjuksköterskor. En enkät konstruerades med hjälp av Karin Josefsson universitetslektor på Mälardalens högskola inom HVV och Marie-Louise Södersved-Källestedt utbildningsledare inom kliniskt träningscentrum (KTC) på Landstinget Västmanland. Enkäten lämnades ut till studenter i termin 6 i samband med S-HLR som ligger i slutet av terminen. Enkäten lämnades ut till 32 studenter och svarsfrekvensen var 100%. Frågorna behandlar innehåll i utbildningen, examinationer och VFU. Svaren tolkas som att studenterna är nöjda med sin utbildning i stort men att de efterfrågar mer av praktiska moment. De uttrycker att de har en god teoretisk grund, men önskar mer av praktisk träning för att känna sig tryggare i akut omhändertagande av patient. Det är ovanligt att studenter får se detta under VFU, och än mer ovanligt att de får möjlighet att delta. Många av studenterna kopplar det akuta till hjärtstillestånd och HLR men den akuta situationen kan vara så mycket mer komplex och svårvärderad än vad som är fallet då en människa behöver HLR. Som sjuksköterska ska man klara av att handla korrekt vid ett hjärtstillestånd men det är än viktigare att hitta de människor som visar tecken på försämring och behandla dem tidigt så att inte HLR behövs.

15 Svarsutfall; 15 (43) Fråga 1. Kan du skatta hur väl dessa påståenden stämmer in på din uppfattning om sjuksköterskeutbildningen vid Mälardalens högskola a. Jag har genom utbildningen fått en teoretisk grund för att ta hand om patient i akut situation Stämmer inte alls Stämmer precis Kommentarer. A-HLR och nu S-HLR Behöver repeteras. Önskar mer föreläsning och litteratur om detta. Även tenta? Ni får uppdatera metodrummen, tex ha riktig luft till sugen, så studenterna får känna på lite mer verklighet. Nu har jag egen erfarenhet sedan tidigare, men ser man till utbildningen så var det en kurs i katastrofmedicin som var under all kritik. Dock ok med två veckor på akutavdelning önskar mer.

16 Fråga 1 b. Jag har genom utbildningen fått en handlingsberedskap för att ta hand om patient i akut situation 16 (43) Stämmer inte alls Stämmer precis Kommentarer. Teoretiskt lite som nämnts ovan men borde övas mer och upprepas/tränas. Önskar mer praktiska moment. Endast ytterst lite tycker jag Enda akuta situationen vi tränat praktiskt är vid HLR, dvs ej under vfu utan på skolan. Jag har fått utbildning men självklart tycker jag man kan ta bort vårdteori och byta den mot mer akututbildning.

17 Fråga 2 Kan du skatta till hur stor del du under VFU har a. varit med som observatör men inte själv utfört akut omhändertagande av patient 17 (43) Mycket stor del Mycket liten del Kommentarer. Väldigt lite, någon gång på ambulansen de två veckor man var där. Inget akut har inträffat, bara 1 hjärtstopp i termin 4. Under min vfu-tid på iva bevittnade jag flera akuta omhändertagande. Under ambulanspraktiken tittade jag mest i 2 veckor. Några gånger, brukar vara så mycket folk så man knappt ser. Av slump blev några patienter dåliga under vfu där kunskap om akut situation kunde uppnås men utöver de och två veckor på iva inte så mycket mer.

18 Fråga 2 b. utfört akut omhändertagande av patient tillsammans med min handledare och/eller sjukvårdspersonal 18 (43) Mycket stor del Mycket liten del Kommentarer. Främst som observatör, kanske kunnat bidra med något runt omkring ex flytta säng.. Inte fått vara med, stått åt sidan. Vid ett tillfälle har jag givits möjlighet att aktivt deltaga vid akut omhändertagande (hypovolemisk chock). Detta skedde under prof. block 3. Aldrig.

19 Fråga 3. Har sjuksköterskeutbildningen gett dig tillräcklig kunskap för att som sjuksköterska praktiskt agera i akuta patientsituationer? 1 = Ja 2= Nej 19 (43) Kommentar. Ja: vid HLR, ja. Kan alltid träna *(oläsligt). Skulle vilja ha mer utbildning och kunskap för att känna mig trygg. HLR och S-HLR utbildning. Önskar dock mycket mer. Är besviken på den katastrofutbildning vi hade under år två. Nu efter S-HLR kursen är det mer klart men skulle nog behöva vara mer genomgående under hela utbildningen. Nej: Mycket vårdvetenskap, lite medicinsk vetenskap och väldigt lite akutplacering. För lite kunskap. Mycket fokus på det vårdteoretiska. Känner sig osäker på akut omhändertagande. Saknar mer praktisk övning. Känner mig inte säker på alla situationer mer vissa. Generellt bristfälliga medicinska kurser, saknar mer kunskap. Ex farmakoterapikursen var bedrövlig pga 3 v endast, Vill ha mer av detta. För lite kunskap. Saknar mer praktiskt handhavande. Katastrofmedicinska föreläsningen var inte givande. Saknar bra föreläsningar. Hade önskat mer utbildning. För svårt att få verklighets känsla i metodrummen Ej svar: Till viss del ja, Varken ja eller nej. Beror på situationen.

20 Fråga 4 Kan du skatta hur viktiga följande moment är för att du ska bli bra på akut omhändertagande av patient 20 (43) 4 a. scenarioövning (patientfall med teoretisk bakgrund och praktisk träning med docka) Mycket viktiga Mycket oviktiga Kommentarer. Av erfarenhet från gymnasium med räddningstjänstinriktning ger scenarioövningar mycket kunskap. Klart bäst. Viktiga. Men trots det känns det lite overkligt. Mycket lärorikt.

21 Fråga 4 b. Kan du skatta hur viktiga följande moment är för att du ska bli bra på akut omhändertagande av patient 21 (43) VFU Mycket viktiga Mycket oviktiga Kommentarer. Verkligheten inte bara docka. Har saknat detta under vfu. Dålig information från vfu-plats. Men det blir inte så mycket akuta situationer, dock lärde jag mig jättemycket av ambulanspersonalen. Fungerar ibland endast som hjälpreda och får göra de saker som handledarna på vfu inte vill göra. Här tillkommer medicinska kunskaper.

22 Fråga 4 c. Kan du skatta hur viktiga följande moment är för att du ska bli bra på akut omhändertagande av patient 22 (43) föreläsningar Mycket viktiga Mycket oviktiga Kommentarer. För att förstå praktiken på ett bättre sätt. Bra läsa in och lära grund innan. Det är avgörande att samtliga a,b,c är pedagogiska och uppfylls under utbildningen.

23 Fråga 4 d. Kan du skatta hur viktiga följande moment är för att du ska bli bra på akut omhändertagande av patient 23 (43) patientfall som instuderingsfrågor Mycket viktiga Mycket oviktiga Kommentarer. Skulle kunna vara lite mer sådant plus reflektioner. Sätter igång tankeverksamheten, tänka tillsammans i grupp ger bredare kunskap. Lär sig mycket vid diskussion med studenter och lärare. Har inte används så mkt av det, men under ett seminarium med patientfall lärde man sig mycket.

24 Fråga 5 Kan du skatta hur mycket utbildningen innehåller av följande moment: 24 (43) 5 a. föreläsning? För lite För mycket Kommentarer. 1 föreläsning om akut om man räknar bort HLR. Lagom många. Lagom men vissa kurser skulle kunna ha mer föreläsningar.

25 Fråga 5 b. Kan du skatta hur mycket utbildningen innehåller av följande moment: 25 (43) grupparbete? För lite För mycket Kommentarer. Lagom Hade kunnat vara mera. Tycker att jag lärt mig mer ensam. Att jobba med (oläsligt) är väldigt frustrerande när vissa inte gör det de ska. Nöjd med den tid som varit avsatt för grupparbete.

26 Fråga 5 c. Kan du skatta hur mycket utbildningen innehåller av följande moment: 26 (43) praktisk träning? För lite För mycket Kommentarer. Skulle behövas mer då vad man lär sig beror helt på vilken vfu plats/handledare man har Endast 2ggr under utbildningen! Skulle behövas mer. Bra, önskar dock mer praktik på klinik, detta påverkas nog av eget intresse för vård.

27 Fråga 5 d. Kan du skatta hur mycket utbildningen innehåller av följande moment: 27 (43) VFU verksamhetsförlagd utbildning? För lite För mycket Kommentarer. Skulle kunna vara lite mer och mer frekvent under hela utbildningen. Mer akutvård och primärvård. Mera barn, mera akut behövs. Kan gärna vara mer praktik. Lagom veckor, dock för mycket äldrevård för mig. Det är då man lär sig som mest. Lagom

28 Fråga 6. Har du under utbildningens teoriblock (dvs inte under VFU) tränat praktiskt på akut omhändertagande av patient tillsammans med lärare och med studenter? 28 (43) 1=ja 2=Nej Kommentarer. Ja: HLR, S-HLR, Buktryck. Ytterst lite, ej givande/lärorikt. Önskar mer teoretiska små prov. Som den norska sluttentan. Borde vara 1 g/vecka med olika fall plus kort genomgång efter. Bara under HLR utbildning. Endast vid HLR utbildning i t2 och t6- HLR en gång. Dock inte tillräckligt, väldigt liten del. Endast HLR Ex HLR och vid stor olycka (bilolycka). HLR och S-HLR Nej: Förutom HLR och S-HLR Bara läst om Väldigt lite dessvärre eftersom det är mycket annat att hinna med under andra kurser. Skulle kunna motiveras mer.

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

Virtuella Patienter (VP) för lärandet Elenita Forsberg

Virtuella Patienter (VP) för lärandet Elenita Forsberg Virtuella Patienter (VP) för lärandet Elenita Forsberg Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad Inst. CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm Presentation VP system, Web-SP http://websp.dsv.su.se:8180/websp/

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp

Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp Medical Science MA, Education in Critical Care Nursing and Trauma, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang. Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning

IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang. Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En gemensam samverkansstruktur för den

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

Metoder i omvårdnadsarbete

Metoder i omvårdnadsarbete Metoder i omvårdnadsarbete - en portfölj för färdighetsträning inom verksamhetsförlagd utbildning Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Namn:.. Sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

Sjuksköterskor med utbildning utanför EU/EES vägar till svensk legitimation

Sjuksköterskor med utbildning utanför EU/EES vägar till svensk legitimation Sjuksköterskor med utbildning utanför EU/EES vägar till svensk legitimation Lena Oxelmark, Universitetslektor, avdelningschef Kliniskt Träningscentrum, Inst f Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin,

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3 Kursinnehåll. Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. På uppdrag av KlinSim:

Bild 1. Bild 2. Bild 3 Kursinnehåll. Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. På uppdrag av KlinSim: Bild 1 Metodikum På uppdrag av KlinSim: Kliniskt träningscentrum, Örebro Clinicum Bild 2 Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande Bild 3 Kursinnehåll Introduktion Begrepp och definitioner Lärande

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Student Portfolio. Vad är en Student Portfolio? Hur används en Student Portfolio?

Student Portfolio. Vad är en Student Portfolio? Hur används en Student Portfolio? Akademin för hälsa, vård och välfärd Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

Kursutvärdering: Sammanställning

Kursutvärdering: Sammanställning Ebba 1 för SVK 1(15) Kursutvärdering: Sammanställning Kommentarer: För kursutvärderingen har använts Karolinska institutets obligatoriska enkät för studentvalda kurser på Läkarprogrammet Ebba 1 för SVK.

Läs mer

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum 171111 1. 1p Begreppet hypoglykemi används bland annat hos personer med typ 1 diabetes för att beskriva följande: Hypoglykemi innebär att glukoskoncentration är högre

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

Metoder i omvårdnadsarbete

Metoder i omvårdnadsarbete Metoder i omvårdnadsarbete - en portfölj för färdighetsträning inom verksamhetsförlagd utbildning Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Namn:.. Sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad december 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 2 VAE207 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Hjärtstopp och Hjärt-Lungräddning

Hjärtstopp och Hjärt-Lungräddning Hjärtstopp och Hjärt-Lungräddning Organisation och Målbeskrivning Landstinget Kronoberg Godkänt av Medicinska kommittén 2013 10 08 Patientmål Personer som vistas på enheter inom Landstinget Kronoberg och

Läs mer

Nationella riktlinjer 2010

Nationella riktlinjer 2010 Lära om diabetes eller lära för livet Bibbi Smide Leg sjuksköt; Docent 2013 Nationella riktlinjer 2010 Utbildning Pat utb i egenvård central roll i diabetesvården naturlig del i vården av personer med

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp Nursing Science BA (C), General Health Care Nursing Practise IV, 15 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING

PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING 2013-05-27, rev 2013-09-16 Akademin för hälsa, vård och välfärd PATIENTFOKUSERAD HANDLEDNING Att vårda och lära utifrån patienten Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet

Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet Bakgrund Barnmorskeprogrammet bedrivs inom ramen för Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid Mälardalens

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7 Enkätresultat Enkät: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 2009-12-08 14:08:39 Grupp: Aktiverade deltagare (H09 Sår och sårbehandling) Besvarad av: 27(32) (84%) Kursutvärdering Utvärdera kursen utifrån

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

LKG005 - Akut omhändertagande internmedicinska patienter.. SöS

LKG005 - Akut omhändertagande internmedicinska patienter.. SöS LKG005 - Akut omhändertagande internmedicinska patienter.. SöS Antal erhållna enkätsvar: 21 Om kursen ges på flera sjukhus, ange på vilket/vilka sjukhus du gått kursen: (1) Karolinska universitetssjukhuset,

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014 Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 14 Syftet med denna utvärdering är att samla s åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer.

Läs mer

Handledarprocessen. Umeå 8 maj 2015

Handledarprocessen. Umeå 8 maj 2015 Handledarprocessen Umeå 8 maj 2015 Dagens upplägg Kort presentation av Centrum för Klinisk Utbildning CKU Lärande och kunskap Handledarmodeller och dess olika delar Frågor Centrum för Klinisk Utbildning

Läs mer

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) AMSN2 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II 5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (AF) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Ambulanssjukvård,

Läs mer

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03 2014-2-3 HT13 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samver i sjuksköterss yrkesutövning (7,5hp) V51-03 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering LPS öppen Datum: 2014-02-03 15:36:25 Grupp: Besvarad av:

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa

Läs mer

Dnr: / Sid: 1 / 5. Pedagogisk profil. för Biomedicinska analytikerprogrammet

Dnr: / Sid: 1 / 5. Pedagogisk profil. för Biomedicinska analytikerprogrammet Dnr: 3-3762/2013 2013-12-12 Sid: 1 / 5 Pedagogisk profil för Biomedicinska analytikerprogrammet 2 / 5 Pedagogisk profil för Biomedicinska analytikerprogrammet utformad på uppdrag av Karolinska institutets

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad februari 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 1 VAE201 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA SBAR Modell för bättre kommunikation SBAR Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA Förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt. Stress och tidspressad miljö A d fö häl h j k å d Anpassades

Läs mer

Kirurgi. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi 7,5 hp Röntgensjuksköterskeprogrammet T3 HT 2011

Kirurgi. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi 7,5 hp Röntgensjuksköterskeprogrammet T3 HT 2011 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi 7,5 hp Röntgensjuksköterskeprogrammet T3 HT 2011 STUDIEHANDLEDNING Kurs: Kirurgi, akutsjukvård och farmakologi,

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 10 april 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet T6 V12

Sjuksköterskeprogrammet T6 V12 Sjuksköterskeprogrammet T6 V. Antal studieterminer Besvarad av: 70 (97%) Ej besvarad av: (3%) Language Svenska 70 (00%) 0 (0%) Besvarad av: 7 (99%) Ej besvarad av: (%) Hur många terminer har du studerat

Läs mer

SJSF12, Omvårdnadens teknik och metod, 7,5 högskolepoäng Technology and Methodology in Nursing, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

SJSF12, Omvårdnadens teknik och metod, 7,5 högskolepoäng Technology and Methodology in Nursing, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten SJSF12, Omvårdnadens teknik och metod, 7,5 högskolepoäng Technology and Methodology in Nursing, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida.

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida. UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Syftet med denna utvärdering är att samla studenters åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer. Vi ber dig fylla i din sammanvägda bedömning

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN DIP220 Klinisk nutrition 1, 15 högskolepoäng Clinical Nutrition 1, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2012-11-27 och

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för sjuksköterskor

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Instruktion för repetition av S-HLR och A-HLR tillsammans

Instruktion för repetition av S-HLR och A-HLR tillsammans Instruktion för repetition av S-HLR och A-HLR tillsammans Bakgrund: När A-HLR repeteras blir det ofta fokus på läkemedel och själva algoritmen, viktigt är dock att även träna de moment som skall göras

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå. Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå. Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Utbildningsprogram inom akutsjukvård- avancerad nivå Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Ambulanssjuksköterskan ansvarar för patientens

Läs mer

RSJF12, Omvårdnadens teknik och metod, 7,5 högskolepoäng Nursing - Technology and Methodology, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

RSJF12, Omvårdnadens teknik och metod, 7,5 högskolepoäng Nursing - Technology and Methodology, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten RSJF12, Omvårdnadens teknik och metod, 7,5 högskolepoäng Nursing - Technology and Methodology, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Programnämnden

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdprocesser Giltig fr.o.m: 2016-06-01 Faktaägare: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Fastställd av: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Gäller

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

SBAR kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle

SBAR kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle Agenda Kommunikation SBAR verktyg Implementering Kommunikation muntlig skriftlig Kommunikation ska vara Säker - fullständig Ändamålsenlig vara

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Dnr 2929/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp Medical Science Ma, Emergency medicine, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Student Portfolio. 2. till att planera, tillämpa och ge stöd till patient i omvårdnadssituationer (professionsblock 2)

Student Portfolio. 2. till att planera, tillämpa och ge stöd till patient i omvårdnadssituationer (professionsblock 2) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - Förlossningsvård I, 12 hp

Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - Förlossningsvård I, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning - Förlossningsvård I, 12 hp Nursing Science MA, Clinical studies- Maternity care, 12 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

SJSE12, Omvårdnadens teknik och metod, 7,5 högskolepoäng Technology and Methodology in Nursing, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

SJSE12, Omvårdnadens teknik och metod, 7,5 högskolepoäng Technology and Methodology in Nursing, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten SJSE12, Omvårdnadens teknik och metod, 7,5 högskolepoäng Technology and Methodology in Nursing, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

8LAG31. Hälsa och sjukdom 1, 30.0 hp. Health and Disease 1. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2018 VT PRELIMINÄR.

8LAG31. Hälsa och sjukdom 1, 30.0 hp. Health and Disease 1. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2018 VT PRELIMINÄR. 8LAG31 Hälsa och sjukdom 1, 30.0 hp Health and Disease 1 Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå Fastställandedatum

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments 8FYG31 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT UTKAST

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning I kursen finns en integrering mellan teoretiskt innehåll och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursplanens lärandemål

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Omvårdnad inom somatisk vård, 13,5 högskolepoäng Medical Surgical Nursing Care, 13.5 credits

Omvårdnad inom somatisk vård, 13,5 högskolepoäng Medical Surgical Nursing Care, 13.5 credits Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola Dnr: 48/2012 Teknikringen 1 Datum: 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Omvårdnad inom somatisk vård, 13,5

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Dnr: Sid: 1 / 5. Pedagogisk policy. för Biomedicinsk analytikerprogrammet

Dnr: <Dnr> Sid: 1 / 5. Pedagogisk policy. för Biomedicinsk analytikerprogrammet Dnr: 2010-01-25 Sid: 1 / 5 Pedagogisk policy för Biomedicinsk analytikerprogrammet 2 / 5 Pedagogisk policy för Biomedicinsk analytikerprogrammet Utformad på uppdrag av utbildningsstyrelsen under

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-02-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-02-24

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

KLINISK OMVÅRDNAD 15 HP CAMILLA EIDE

KLINISK OMVÅRDNAD 15 HP CAMILLA EIDE KLINISK OMVÅRDNAD 15 HP CAMILLA EIDE Innehåll OM4390 Klinisk omvårdnad Kursen består av följande moment: Moment 1: Patienter med behov av insatser från olika delar i vårdkedjan 2,0 hp Moment 2: Verksamhetsförlagd

Läs mer

Lära om diabetes eller lära för livet

Lära om diabetes eller lära för livet Lära om diabetes eller lära för livet Bibbi Smide Leg sjuksköt; Docent 2013 Nationella riktlinjer 2010 Utbildning Pat utb i egenvård central roll i diabetesvården naturlig del i vården av personer med

Läs mer