Stora. test. Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora. test. Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo,"

Transkript

1 test Stora se Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo, slonkoskrov.for kronorger de fino, mentotoltolikoseglingsupplevelser. T E X T : C U R TG E L I N Diva 39dr tre fot kortaredn Cayubriken i Bitnytts testav Cayenne4zoch Diva 39 enne42,vdgertvi ton mindre, men i mars1984lcid"fartvid- dr 3o cm bredare. "Ju lattare,destobdttre",sade under".med LYSr,z5rekryssBernt Lindquistsom sitt recept. spektiver,z6 och "Ty"gd ger kraft", sadehikan farterpa7-7,5knop,varbetygetinsridergren om sittskepp. gen<iverdrift.pi den tiden fannsfi AtCayenne4: tillverkades avcombitar med sammafartresurser. minstoneinte till en rimlig sum- fortbitar i Awika och Diva 39byggma pengar.vilket var milet med despi uppdragav Fabolahos Saxbitarna- attgemdktigfa* fcirpeng- arplasti Vallentuna. arna. Holvfobrikot Cayenne4z konstrueradesav Hikan Sridergrenpi uppdragav Bida bitarnahadeligtpris somgecomfortbitar i Arvika och Diva 39 mensam ndmnare.vid siosdttritadesav PeterStihle och Bernt ningen r98zkostadede snuddpa Lindquist.Dessaherrarvarpi r98o- lika mycket- Cayenne4z:anz8o talet ivriga kappseglare och hade 4ookronoroch Diva 39:anz84ooo minga egnaid6ersomdeville om- kronor. Ndr de iret ddrpi var fciresdttai bitarna. Hrig fart satt hogst mil fcir en jdmfcirandetest i Bitpi onskelistan,men angreppssdt- ny.ttkostadebida ca 35oooo kronor inkiusiveutrustning.trotspristet frir att ni dit var helt olika. Cayenne4zpiverkadesavHikan hrijningarnavarprisetldgredn fdr vid denscidergensideal som seglare.han en familjerymlig33-fotare villeskapaenbit i linle meddegamla na tid. Dessutomkunde bitarna R-bitama,klassiska skcinhetersom kdpas i halvfabrikat.byggsugna byggdespi r93o-talet. De varlanga, kunde spara40 ooo kronor pi att smala.diupa,tungaoch pampiga. inredasjdlva.avigsidandr dockatt Alltsi blevcayenneungefdrlikadan. kvalitetenskiftarfrin bat ti]] bet. Bernt Lindquist ville fornya. Ojdmnhetendrabbade framforallt Han trodde hirt pi att lafta batar Diva 3!, vars rykte bland bitbeseglarfort utanattbehdvastorsegel- siktningsmdnoch reparatcirerdr skamfilat. tra. /{ earnvrrr vzoo: Prisbildenverkardock inte storasavforekommandefakta.bitnytt lokaliserade en Cayennefrin r983, till saluhos KnapeMarin I Gciteborg,ftr 55oooo kronor.och en Diva 7991ry94, till salu hos Olympic Yachtsi Saltsjobaden. for 745 ooo Kronor. Pi si hiir storaoch snabbabitar piverkar f<irbettringaroch utrustning prisetmed uppit zo procent. Som exempelkan ndmnasden Diva 39vi segladei testet.den var med uppiffad for havskappsegling ny elektronik, nya segeloch ny mast,ny stiende och l<ipanderigg rostjdrn.agarenupp och fcirstdrkta gavatt han hadesatsatciverroo ooo kronorvariesdsong desenaste iren. Biten, frin 1989,var inte till salu, men dgarenangavett tdnkbartvdrde om ca 8oo ooo kronor. Som ny var baspriset6oo ooo kronor. For den Cayenneav irsmodell

2 ,tl ii' :.--.tbi, r9l() sorrlr i tcstaclc, r'illc iiqar.err ira 5 5. )o o o k r o r r o ri r k l r r s i r cr r r : rs c q c l. l r tl l. rr ', r l i, i r r rl,r, itr r r trl r l, r l,rlrir r l l. SornrrvLostaclc clcn3;; ooo lironor. l,lrrviirclciilinirgorr +5-<o l)r(f ccni iir visscrligcu rr:igotrtrirrrlrciil liir clc rncst clicrsiikte farnillr,bi.ii a r r r ap a r n a r k r a c i e rrrr.c n i i k v i i lc n fi r fr)rriirrtn i r rg irl slr:trliapitalct rtrccl ilrlic pii alt b:il:rrrrabnrliatsi :c irrs tid. IlLrr nlingit iiapitalr.:rrorlil:rritr cicr kalillcni S u s of r o m V l c l g e i c l i i( l a v c n r r r, p o c h i ) i r a 39?,\liiirtigseglings:i klart. RiiLla rrrcd :rtl sus;1gcnout sk:irgilr-clcl s n a b b a r c : i r cr l r rl r i n r r c rf i r l i : rn r t ' c l p:i sjokortsplottcrr oclr scllclra biitiu liirslinna i liiihathrct. ltln scqlats Stocklrolnr-\,lar-ich;rrrn\,'isbl oclr hcrrr iir,er ett r,ccl<oslut iir l i r l h u r i i j l i g.f, l c r t i I I B o r r r h o l r rpr: i h:i cllgn. llicla lr:rrsancllr,iclri skrolcn. l)c l r a r s : r n r n ab a r l a s t p r r i c c nt q t 67 l. NIcn (larcrrrrc.i:,iir cijrrpocl.,fijrscclclrrrcclerr Lirgstrrickl,tung liri1. l)ira 39 iii qnrrrcli skrolct och frjrsccldnrcclcr l<rrt och laittkiil. I n r - e c l n i r g a r r r:ai r [ o t a ] t o l i k a. (.ialcnrrc har traclitioneli inrcchrirrg mcclliingsg:ier jer ocir rclcsalongsko aktcrruff i dcn lir rgstriickta :rktenr. 5 i r 1L r r i c iri r r r r. ; r,l rl \ ; t l ) i,. P a l ) i v a 3 9 a r - L r t rnr n t en : rr r r ;, t t i me raclc.,r:rrcrcl:r r,r:i tir rrhrrttjacl, rlgqclvnonrag:ir Lrttili skrovsicllrr, skottcniir r iniilaciefiir atl nta::abo cnclctoclr hc la ltlarrcrirrqcl iir otr.:r clitioncll. l ' a c r i ts i i g c r a t L l ) i v a 3 9 l c r c i c l : i r r q r l ). r r r l, r i r i, l r 'i.,, l i l l r t r, i,, ncr rirrclatill r999. (l:rrcrurc larics ;rcr r9e7.i)iiriijr borclcl)ira 39 r'ara detlt:ittrcr,alct.ntcnliir clerrsorrr vill scgiarnarinraltrn:ilitiqttill rirrrligt prrsgcr Calcrrc rrerr. I B A T N Y T Tr r z o o : /$

3 ca'enne42 Gedlgen Med sitt utdrognoskrov,sin 169oruff och resligoriggcir Coyennerivigoch rosksom en rcinnilott seglo.men den bestdendetjusningen,nu som d6, cirtyngdeni Coyenne briten,byggd1985,hadedettasptem. Skrovetgjordes i sprutlaminat Liingd ii o ,55 m meddivinycellsomisolering.men Liingdvl...10,20m i stdlletfcirinnerskalhar Cayenne B r e d d....2,70m en separatgiuten innerliner som Djupg&ende 1, 9 6m limmadesmot distansmaterialet. V l d ks Alla innerytordr pi srisdttovanligt Krilvikt k9 slataoch snygga....40kvm Storsegel Byggsittetsparadetid, men kun...26kvm Selftocker de kritiserasutifranatt vacuuminte Spinnoker..124kvm anvdndeslor att fii absolutvidhdft- Mosthiijd...'17,20 m ning. Sprutlaminatetoch limmevlys ,26 spackletgjordedartillbiten on<idigt Konstruktiir.HdkonSodergren tung och widstadganblev inte pi Motor...VolvoPentoMD 2002 topp.pi Comfortinaf<jrekom attbae f f e k t h k sinredetsldpptefrin spacklet.koll Byggore......Comfortbdtor viaknackningarvisarom detsamma B y g g d...- har hiint pi Cayenne. Antol byggdo.l2l ex Triligheten mot grundsmillar B o s p r 1i s k r bcirvaragod pi Cayennedi skrobespris kr vet dr nerbyggt,har kraftigt enkellaminati kcilshiket,innerlinernoch den lingstrdckta kolen med Ling upptagningsyta.dessutom finns tuirbalkar ingiutna i innerlinern. Kdnslanav att befinna sigpi en gedigenbit dr pitagligombordpa Cayenne.Ddcket5r shrmt,durken likasi och ingetknirk hcirdesi svall. Riggenhar somde gamlar8:orna dubbla,rakaspridareoch backstag.sidan riggningbetyderkringel eftersom instinkten sdgeratt backstagen skasldppasoch spdnnas i slagoch gippar.hanteringenkrdvergastar.en mastmedsveptaspridare och fiolstaghade gjort seglingen enklare. Sittbrunnen pd Coyennehor en mossivskotbolk mitt i som trevligt desittbrunnendr ocksi gammal- lor ov mellon rorsmon och besiiftning. Den ger effektiv storskoining dags,men tilltalande.en brunn och fiillbort bord fiir frukostoe finns frir besittningen och en fcjr rorsman.mellan dem finns en ligt att lirka sig <iverfrin ena till Inredningen dr trevligt traditiorostfrio bond balk i deckshoid pi vilken andrabrunnen och sexpersoner nell. Rakaskott,tvi salongskoier med Ndr Comfortbitarinsig problemet, storskotskenan fir inte platsbredvidvarandra.men uppfiillbara ryggstrid,penhy om basitter. byftesrcistjdmentill rostfriabandoch Si uformadesalla segelbitarav tiusningenatt seglasom nir farfar bord och kartbordom stytbord.toabalkenblev i massivglasfiber.test- dignitetforr. Visstdr det lite kring- var ung,lockarlikval. lettenfinns frir6ver. nligt konstruktciren Hikan varcayenne4z Sddergren "svaretp6 den totala seglingsupplevelsen", Si ldt det i Comfortbitars broschyrndr biten visadespi mdssorna 1983.Pistiendetvarfrankt,men grundat pri det diirva greppetatt skapaen stor,slank,tung och snabb bit, ett fartvidunderfcirfantaster. Att ta fram en si speciellseglare som Cayenne, ndr rymliga famil jebitarvarhrigstamodeoch liitta att sdlja, tyddepri mod. Men varvetville ftirnyasigoch tog beslutet att satsapi rena riskinnet til bal KonstmktdrScidergren hadeforna tiders granna R-bitar f<ir <igonen. Han vissteatt de gir som tigeti bide ldtt och frisk vind och att de formedlar en oemotstindlig kdnslaav kraftig segling. Milet varatt byggaden maffigaste seglareni civerkomligprisklass. Men ett deplacementom hela 6 85o kg krdvde rationell produktion frir att kalkylenskulle96 ihop. Ddrf<irbyggdesCayenneliksom Comfortinamed innerliner i taket, innermodultill inredningenoch sandwichskrov. Varv och konstruktor vissteatt p6frestningarnafrin r7,3 meter mast och 86 kvadratmetersegel skulle bli storapi det smalaskrovet. Ddrftir fick Cayenneen massivbalkfrin sidatill sidaoch band till vanten.dessvdrre gjordesdetta i iirn, vilket ledde till att vandhsten och mastbalkrostademed delamineringsom f<;11d. /f, aarnvrr r vzoo:

4 gang Pentryt iir kompokt, men inkluderor ugn med skyddsstdng,droglddor, ho och kylfock. Troppon iir smol och bront, men i gengtild gonsko kort. Pi grund av sitt slankaskrovir innervolymenliten i fcirhrillande till bitlingden.men den dugerfint fcirfem ett veckoslut. Losningen med uppfellbara vid koiernakdnnsdockftjr ryggst<id gammal,bdthemedryggkuddar och <ippetin till skrovsidan underdessa. Mastenstir mitt i bordet - varken vackerteller siillskapligt. Ovonfiir durken Avenmastbalken pi durkenstcir,ef tersomdendruppbyggdovanftirdurken och innebdrofelbartsnubbel. Uttrjrandetvar enkelt i brirlan med tung, glesskiktigplywood, tunn ydan6r,oljadeytor och tunnadimensioner pi luckorochsk6p. Comfortbitarcikadedockfinishen efterhand, vilkettestbitenvisade.i den var teakenlackad,idmn i fdrgen, hadehyggligstrukturoch var i godadimensioner. Ytornapi testbiten behcivde docknylack,vilket visarpi fcirfi lagerfrin bririan. Seglingi liitta vindarkdndesbra. Cayennegled pi vdl, bittre dn Diva39,och biten haren massiv,magnifik tyngdi gingen.den rcirsigvdrdigt som en fin yacht. Snabbaste bogendr frisk halwind. pi Oland Runt 1983loggadevi nio knop. Men somde gamledr Cayenne tung pi rodretpi grund av det vdldiga storseglet. En del vibrationer i rodret fanns frirr, liksom nu p6 testbiten. Trotsegenheterna ir jagberedd att revideramin uppfattningom Cayenne.Hon mi saknaden riktigt rdtta roderkdnslan.men tyngden i gingen, vdrdigheteni rcirelsernaochfartengeren kick6t sldlvkdnslan.stoltaredn i Cayenneseglar fri r; e A r N Y r rt t t z o o t f f

5 DivaseLatt Hg Litetdeplocement,l6gt pris,lcickrolinjeroch onnorlundoinredninggjorde Divo 39 frestondefor fo rtfontoster.frestelserno bestdr,men ojomn fter framging och berrjm byggd bland besiktningsmdn,f<ir- Divo 39 och reparationsvarv. Liingd ii o frir ut'lyktsbitencampus, sdkringsbolag besl<itframstegsorienteraliingd v. Extro lominot de bitinnovatdren Bernt Bredd... Lindquist att sl6 pd stort. Ryktet dr dock bara delvis sant. Djupgdende..1,75 m med koll ladein ex- v i k t.. Han lat PeterStihle rita skrovlin- Hobbybyggare ks jernatill en storsnabbbit med li tra laminat i botten och de som Kiilvikr ks sig till att fcirstdr- S t o r s e g e l tet deplacementoch ritade sidlv havskappseglade...32kvm dack,6verbyggnad och inredning. ka bide rcistjdrnoch k<ilkonstruk- Selftocker 22,5 kvm Id6nmeden slank,snabbochldtt tionen....95kvm Spinnoker Minga av dgareforbdttringarna M o s t h i i j d bit var ny. Om batarskulle vara...17,25m smalaskullede varatungasom R- infordespi Diva 399somsjrisattes L Y S ,25 som skdr Den Diva Bitnytt testadevar bitar eller underriggade Konstruktiir......PeterStdhle ettmassivt Men BerntLindquist en sidanoch uppvisade girdskryssare..yonmor2gm Motor. varcivertygad om att ldttabitar kun- balksystemi krjlstr6ketoch en ineffekt....15hk de seglafortaredn tunga,dvenom spektioni kcilsvinet avsldjadeinga Byggore...Soxorplost de var smala.som slipadbetsalia- sprickori krilsidornaeller delami- B y g g d revarhan ocksi sdkerpi att hogfart neringarvid bottenstockarna. Antol byggdo..260 ex Andratypiskafel pi Diva 39 iir till ligt prisskullesdljasomsmort. B o s p r i1s k r Resultatet kunde besessorrma- leckagevid vanten.pi testbiten Begpris kr ren,di den fcirstadivan tog fannsen plit fastsvetsad till rcistjdrden gingen var nen och fcirbundengenomdacket vatteni Stavsnds. inte ensstaketrunt biten - man- med bultarfor att elimineraldckatig - tenktatt ingi. Divan skullepi ge och fciratt gcirariggenstum. Ndr efterfriganpi Diva 39 matdetsdttet piminna om gamlatiders snabbabitar och frestafarmfrirallt tades,kom Mk II medbdttrat inredningsut'cirande farttokigaseglare. och flerkojer intro- i aktern.1989kom 399 med badmed ett sensationsartat duktionspris om 275oookronorfrir platform i aktern,byggdi Uppsasin snabbseglande 39-fotare,blev la och med ytterligareokadfinish fol;denattkoparnaanmilde sigpi pi inredningen. 1995kom Diva399 kipandeband.berntlindquistsfa- Plus med hrigre fribord, skrovet bola producerade dock inte bitar- byggti Danmarkoch inredningen na sjdlv,utan lade ut plasttillverk- hoscryachtsi Henin. 1999uppningenpi Saxarplast i Vallentuna hrirdetillverkningensedanungeoch inredningenhosbitsnickeriet fhr z6o exemplarbyggts.det exakyachtwoodi-akersberga. Genom ta antaletdr inte kdnt. Det nya med Diva 39 vid lan- Med storskotet pd bridgediick som pd Divo 39 mdste en gost skoto och att levereraminga bitar i byggsats minskadeomloppstidenoch snart seringenir r98zvarblandannatatt slocko. Det hiigo bridgediicket ger hiijd i okterkobinen, men iir segladefler Divor dn Bernt Lind- sittbrunnsbordetsattfdstpi akter- svdriintrot och med bront lejdore som fiilid. quistvigat frirestdllasig. kantenavbridgedecket. Ddr vardet Men sommedandrabitar bygg- ur vdgenunderseglingoch fdlldes rorsman,gasthjiilpkriirslor attsliippa nere i durknivi och dr uppitdatill ligpris uppstodproblemmed liitt upp i hamn. och ta hem. Och att kliva riverdet vinklad.nackdelenir kort hivarm i brun- hogabridgeddcketbetyddeoch be- och ddrmed knyckig styrning. kvalitetenocksi pi Diva 39.ReklaFor attslippaha storskotet mationernastod Faboladyrt och nen,sattes detvidbridgediicket. Diir tyderriskatt sli skalleni bommen. Minga Diva 39:or har dock ratt, Rorkultvar standardmen sitter som eliminerarknixieheten. gavdiva 39 rykteom att varadaligt kan det dock omcijligenskijtasav /$ earhvrrr vzooa

6 pplsby Divo 39:ons pentry i vinkel fungeror riitt vtil med bro ovstiillningsytor. Men stdng vid ugnen soknos och stuvutrymmeno iir fd och smd. Propro, men veko snickerier. Moximerodinredning u t ztt ltrk l!. ulrtut!t I t " l, - l)!j t )! l = r l. ;iiiirr,,jrjr.:r J I IJJl ztttl Sittbrunnssargarna dr liga for att maximeraplatsenunderddck.inga sittbrunnsfack i bdnkarna,stuvfinns i stalleti tvi fackpi akterdeck. Att satu sigi en Diva 39 efter15 - skulleintryckir var spdnnande frin et 1984besti?Di gilladesdivanslivlighet,gensvaret i rodretoch farten. Nu ridde lawlnd och greppet om seglingskdnslan varsvirareattff. Men likvdl kdndesdivan pigg, direktsqnd,lath6rlig och bra att segla. Testbiten hade ratt, som trdgade pi grund av autopilot. Di som nu ogillade jag storskotsplaceringenoch det hriga bridgeddcket Intrycketvadgdllerinredningen stir sig. Pehittigt med vinklade skott,soffor ut till skrovsidanoch itta kojer.och visstfinns fin mahognyombord.men likvdl kdnns biten civerdriven. Hur oftabehcivs itta koier? Pentrybdnken nr lig, stihoiden r8ocm och barastyrbords soffahar full liggldngd.aven det faktum att du ndttoch jdmnt kan sittarakunderdeckkdnnsobekvdmt. Testbiten var godtagbartbevarad,men mer lackpi inredningen behrivdes. Diva 39 mi varapopuldr,men frr svirbedcimdvad gdller byggkvaliteten. Kcipareav Diva 39bor noga granskabottenstockaroch vantfhsten. r; BArNYrrtttzoot fj

7 ' &i Anso 42 Bonne4 rl BBI2M BioncoI l I B i c n c o4 1 4 c40 Ccrrero Coyenne Comfortino38 Concorde38 Conqubin38 Drobont38 Divo 39 Divo399 Divo451 Dynomic4000 Dynomic43 Eloge38 Fourby393 FirstCloss12 Flomingo40 G u y l i n e1 2 5 Joule44 Lotus Luffe 40 Luffe 44 Lu{Ie 46 Molich l0 Meter Omego 42 Omego 42 Mk ll RBIlI S 40 Jubilee Sconner38 Sconner39 I Sireno38 Sireno44 Swede38 Swede55 SA/a'^'p^ 55 Tiger 30 Woso4'l 0 Woso420 Woso55 WosoAtlontic x 119 Ylvo Mttt 1 2, 7 0x 3, 1 Q 12,35x3,26 1 2, 0 0x 3, 0 0 I l,l0 x 3,20 12,62x2,90 x2,\5 13,52 1 1, 5 0x 2, , 5 5x 2, 7 Q I 1, 6 5x 3, ,50 x2,92 I I, 4 0x 3, , 5 0x 3, 0 0 I 1, 8 0x 3, 0 0 I 2, 1 0x 3, ,76x3,98 1 2, 0 0x 3, , 0 5x 3, , 4 8x 2, 9 6 I 1, 9 8x 3, ,37x3,80 1 1, 9 3x 2, ,50x3,20 1 3, 4 3x 3, , 9 5x 2, ,20x3,30 x 3,30 13,37.l3,80 x 3,30 1 2, 0 0x 2, , 8 x0 3, , 8 x0 3, , 1 x02, , 4 0x 2, ,72x3,60 1 1, 9 9x 3, ,62x3,09 1 3, 5 5x 3, ,40 x2,80 16,03x2,96 1 4, 9 5x 2, Q x2,29 1 2, 6 8x 3, ,70x3,55 1 3, 5 0x 2, 5 5.]5,45 x 3,30 12,00x3,29 12,18x2,29, rfikt Q I s r s s '$agellir,r 85,0 79,1 86,0 83,6 80,7 41,5 69,0 86,0 86,0 69,5 60,0 70,5 56,0 70,8 lll,0 92,5 110,2 78,3 72,6 87,6 45,5 70,0 83,0 43,5 85,6 90,0 90,0 55,3 73,0 94,5 63,0 65,0 84,0 84,0 59,8 100,9 74,5 9\,5 55,0 53,0 99,8 55,0 99,8 9 0,r 49,5 L'ffir r,33 I r iitliiil'iliiiil::.:.:konstfgktiir Bifrosre Anso Yochts Ocke Monnerfelt BonnerB6de Judel/vroliik Bddebygg Borresens Anders Borresen BioncoYochts 1,21 Jon Kjeoerulff BioncoYochts 1,26 Jon Kjeorulff Umeb6t Okcind Roslogsbdtor 1,22 H6kon Sodergren 1,26 HdkonSodergren Comfortb6tor ThomosBern Comfortbdtor 1,26 KiolhedeBddebygg SteenKlolhede ConqubinYochts Jon Becker GG Bddeverft Gert Gedoch PeterStdhle FoboloBoots 1,25 FoboloBoots Stdhle/Lindquist FoboloBoots Bernt Lindquist BochsBddeverft Jon Kjeorulff BochsBddeverft Jon Kjoerulff Motolo Bdtvorv 1,23 LennortGustovsson FourbyYochts N P Fourby Beneteou JeonBerret Beckerbdt Horry Becker l,l9 1, 2 4 Guy ChristerLonngren Guy Lonngren NF Morin 1,31 Horry Becker ISTMorin Horry Becker Oluf Jorgsensen 1,44 PoulMolich HundestedB6debygg 1,23 Fomilleb6tor PeterNorlin 1,25 PeterNorlin Gullmorine Rivolb6tor RolondBergstrom RonoMorin Knud H Reimers SconYocht 1,25 Nils EricOlofsson SconYocht Nils EricOlofsson Lito Morin 1,22 Hdkon Sodergren H6kcn Sodergren SirenoYochts 1, 3 4 Morin Pork,21 Jon Kloerulff FisksritroVorv 1,27 Knud H Reimers WcllinKonsult Hdkon Sodergren Okcint PeterNorlin WosoMorin 1,29 Leif Angermork Leif Angermork WosoMcrin Leif Angermork WosoMorin 1,24 WosoMorin 1,37 LeifAngermork X-Yochts 1,32 NielsJeppsen KjolhedeBddebyggeri 1,24 ETT KOMPLETT Drivlinaniir ett vitalt systemfor alla typer av bitar. Att desskomponenter iir viil anpassadetill varandra1r en {iirutsiittning ftir drift siikerhet,br2insleekonomi och komfort. Vira systemfinns idag i en rad olika typer av fritidsbitar frin renatiivlingsbitar till mindrefamiljebitar. ' 980 I l I 986,l ,l l 'l SYSTEM I sortimentetingir allaviktiga komponenteri drivlinan;reglage-och stlrsystem,backslagochpropellrar. ZF Marineiir sedanm6ngair viirldsledandeinom backslag.undersenare6r har sortimentetutdkatskmftigt lor att kunnaerbjudaett samstamtsystemfor heladrivlinan. Hdr av dig till oss,tel ,si berdttarvi mer.

ST]uO LASSE NORLIN. \ s\ ,,, Jen. i. r &

ST]uO LASSE NORLIN. \ s\ ,,, Jen. i. r & FORTI ST]uO ÄY LASSE NORLIN s \ s\ r,,, Jen _ i.r & ' 1'^ FORTISSI]UlO för för Drömbåten Lasse Norl ilr. Och kanske Di g? En drömbåt När en av Sveriges lrämsta segelbåtskonstruktörer ritar en båt sin drömbåt

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Önskemålen uppfyllda. Vi såg på en OE 36, men den var i för dåligt skick. Så småningom fann man en Norlin 34 på Internet.

Önskemålen uppfyllda. Vi såg på en OE 36, men den var i för dåligt skick. Så småningom fann man en Norlin 34 på Internet. Efter radikala Scampi bred, skarpt slag på skrovsidan, kilformad överbyggnad fick Peter Norlins första större båt en mycket mer klassisk form. Men den fina seglingskänslan blev densamma i Norlin 34. Av

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser Ombyggnad av en S30 Nedanstående beskrivna renovering torde vara den mest genomgripande som har gjorts på en S30. Jag har inte sett båten själv, men har hört den lovordas av andra och med med vetskap om

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

KY:NKOITENDTNS SrI'A. Alskade kyrka,

KY:NKOITENDTNS SrI'A. Alskade kyrka, KY:NKOITENDTNS SrI'A Alskade kyrka, Jag sitter vid koksbordet, ser ut over Bunge skola och nynnar pi en barnvisa med text av Barbro Lindgren och musik av George Riedel: "Bland malijrt och cikoria gdr igetkottorna

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Bäten behöver bris för att komma tillliv och en gennaker för nödvändig skjuts pä akterliga vindar.

Bäten behöver bris för att komma tillliv och en gennaker för nödvändig skjuts pä akterliga vindar. Bäten behöver bris för att komma tillliv och en gennaker för nödvändig skjuts pä akterliga vindar. Med relativt lag rigg och enbart självslaende fock är seglingsegenskapema i Hanse 345 lugnare och snällare

Läs mer

FyRrrrxrrnN urvecklaors

FyRrrrxrrnN urvecklaors DESTTNATTON BOHUSTAN sin promemoria hdnvisade han till en omfattande statistik 6ver skeppsbrott, som med rige uppfyllde kraven fcir att omr6det skulle anses som en skeppskyrkogird. Fartyg som kom frin

Läs mer

Självbyggarnas favorit RJ-85

Självbyggarnas favorit RJ-85 Självbyggarnas favorit RJ-85 Det har byggts femhundra RJ-85:or, men ingen är den andra riktigt lik - nästan alla är nämligen självbyggen. Av Magnus Lindén Rolf Jacobsson heter en kraft- och värmeingenjör

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Test Arcona 410 VS Dehler 41

Test Arcona 410 VS Dehler 41 Arcona 410 och Dehler 41. Två båtar men en tanke, att verkligen tillfredställa taggade storseglare. Test Arcona 410 VS Dehler 41 Ur nummer: 1/2012 Text: Curt Gelin Foto: Curt Gelin & Jens Augustinsson

Läs mer

Akterkabinen påverkar

Akterkabinen påverkar Comfort 32 är ett barn av sin tid. Prestanda var ett måste, samtidigt som alla boendefunktioner - inklusive akterkabin - skulle pressas in. Det är en tuff ekvation att lösa för en mellanstor båt, och det

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

fii* ulla luntbruk En srnidig trahton - let

fii* ulla luntbruk En srnidig trahton - let (-\ r)amarbete med lantbrukarna i praktiska fr6gor, 6r den grund Volvos traktorkonstruktiirer bygger ps. Den slitstarka traktorn Volvo T24-T25, har ocksa fitt en utformning, som lantbrukarna gillar. Se

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

En generös sittbrunn med höga, skyddande ryggstöd. Det finns ytterligare en stuvlucka på akterdäck.

En generös sittbrunn med höga, skyddande ryggstöd. Det finns ytterligare en stuvlucka på akterdäck. Inte riktigt av den långsmala typen, men heller ingen havskryssare. Kanske är kustkryssare lämpligaste beteckningen på Omega 42, uppmärksammad för sin tidlösa skönhet och en av de mest efterfrågade båtarna

Läs mer

En gång rival - alltid Rival

En gång rival - alltid Rival En gång rival - alltid Rival En av systrarna i den långsmala familjen är Rival 22. Ska man fria till en sådan dam får man hålla sig framme, för Rivalen lever oftast i trogna. långlivade förhållanden. Ägarna

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Mritet dppnas. Godkdnnande av dagordning. Godkdnnande av hur mritet har utlysts. Val av ordfiirande ftir mritet. Val av sekreterare fcir mtitet

Mritet dppnas. Godkdnnande av dagordning. Godkdnnande av hur mritet har utlysts. Val av ordfiirande ftir mritet. Val av sekreterare fcir mtitet D L, 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9. 10. TL. L2, 13. L4. 15. L6, 17. 18. L9. 20. 2T, Mritet dppnas Godkdnnande av dagordning Godkdnnande av hur mritet har utlysts Val av ordfiirande ftir mritet Val av sekreterare

Läs mer

Skrivtid.4 timmar. **t b. Tatalpa*ng:50p. Kurskod: MC*Z6G. Kursansvarig: Maria Fernstrcim. Eatum:

Skrivtid.4 timmar. **t b. Tatalpa*ng:50p. Kurskod: MC*Z6G. Kursansvarig: Maria Fernstrcim. Eatum: F* f-y,erf.e1 '/4. &, **t b L,:,*rrtr$F ]HSTITUTIOI{ETI TfiR Hfi LSSUETE}IS K&P OGH rrl EI}ISXr'I Tentamen; Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 1 Kurskod: MC*Z6G Kursansvarig: Maria Fernstrcim Eatum:

Läs mer

Kanotseglaren. Sidan 1 Nyhetsbrev Februari 2013 Ting Program 2013. Foto: Björn

Kanotseglaren. Sidan 1 Nyhetsbrev Februari 2013 Ting Program 2013. Foto: Björn Kanotseglaren Sidan 1 Ting Program 2013 Foto: Björn Sidan 2 Kommittéer 2013: Kanotseglingskommittén: Kalle Jonasson Ordförande kalle@kjsailing.com tel:0708-27 77 49 Jenny van Leeuwen tel: 031-82 11 96

Läs mer

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare.

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare. Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980 TILL SALU! Pris: 40.000:- (inkl. sittbrunns kapell, båtvagn, utombordare) Kontakt: Torbjörn Schiött (0708-186584) Info om Fabola Scanper Längd överallt: 6,85 m Längd

Läs mer

p'?*'* ktu* Ilt ,, 1rol9!-fV Lo''' r [/ ,420t't( k Balansrapport 209o 2098 2099 (Kant Kantmurklan, 716417-3887

p'?*'* ktu* Ilt ,, 1rol9!-fV Lo''' r [/ ,420t't( k Balansrapport 209o 2098 2099 (Kant Kantmurklan, 716417-3887 Vi har fortsatt att frescha upp girden och inforskaffat ytterligare kafestolar och lven bytt ut sittmojligheterna vid hdrnsoffan och i hallen. Vi har ocksi via Ojas grundligen litit reng6ra golvet i stora

Läs mer

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Helene Hellmark Knutsson Utbi ldningsdepartementet I nfor rege ri ngens fors kn i ngspropositio n 201,6-2020 overld m na r Svens k sjukskdterskeforening

Läs mer

2007 Powered By Suzuki 9

2007 Powered By Suzuki 9 2007 9 Powered By Suzuki Cantieri Capelli Capelli är en av Italiens ledande båttillverkare och den enda som levererar både RIB och glasfiberbåtar. De producerar närmare 3000 båtar per år. Capelli håller

Läs mer

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel?

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Starta en cirkel? Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Behöver du hjälp på vägen? Ta då tillfället i akt och kom på vår Grundutbildning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Av Bengt Jörnstedt. Man såg de snygga Enderlein-linjerna.., säger han.

Av Bengt Jörnstedt. Man såg de snygga Enderlein-linjerna.., säger han. När Mistressen kom var hon lite för dyr och kanske lite för traditionell i konkurrensen mot de mera tidstypiska halvtonnarna. Hon blev aldrig någon säljsuccé, något som dagens ägare närmast betraktar som

Läs mer

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31 il HH I,UI[Llf[JtllIll nni INTRPRSS 372G03 RTURVcKA 31 2 JIrl A N cii rc brjade jbba vid l6-iring ch frtsatinm psten under mi.nga fyttade till Thailand. Dir in skapat sig ett helt nytt liv, fast han sitter

Läs mer

test Saare 41 Utmanare från österled

test Saare 41 Utmanare från österled test Saare 41 Utmanare från österled 24 Båtnytt 11/2009 Saare 41 har fin prestand, är stadig och sjöduglig. Notera genuans skotning till den från sittbrunnen justerbara skenan på överbyggnaden. Saare 41,

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

THE'l+[[HlflUtt B[lllE HREII Hersinki Nov 1B-22 2B'e

THE'l+[[HlflUtt B[lllE HREII Hersinki Nov 1B-22 2B'e THE'l+[[HlflUtt B[lllE HREII Hersinki Nov 1B-22 2B'e Dear Baktruppen! Thank you for parlicipating at the Baltic Circle- festival. We are sending you the articles that have been written of you in our local

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

Segling provseglar Fabola Campus 7.4

Segling provseglar Fabola Campus 7.4 Segling provseglar Fabola Campus 7.4 Sittbrunnen erbjuder gott om plats för hela familjen, och rorsman har från sin position fin kontroll på seglingen och omgivningen. Nya 7.4 är störst hittills i Fabola

Läs mer

Klassregler för. Linjett 33. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM

Klassregler för. Linjett 33. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM 2002 Klassregler för Linjett 33 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Linjett 33 konstruerades 1993 av Mats Gustafsson. Svenska Linjettförbundet antogs som klassförbund

Läs mer

tl 14arl:t:t, tl1.l l:i.-,v.'vj..-i

tl 14arl:t:t, tl1.l l:i.-,v.'vj..-i I tl 14arl:t:t, tl1.l l:i.-,v.'vj..-i l'iict;,ril?t i {ip Et't-:t,l/,t/*.,tI t,,t't] i, /:cr.r1.ii-trrcic,l kclt4tc /,: 1,lr, /,1( hc /'1,irp, kcu,'cti-ef i 4.'; a'c1 /I+ 2ic r, 5i;. 3. Stir6 i e'-,, /r

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Styrelsemiite den 16 januari 2o1o

Styrelsemiite den 16 januari 2o1o Miille Tennisklubb. Protokoll. den zo januari 2o1o. sidan r av 4 Styrelsemiite den 16 januari 2o1o Niirvarande Johan Cosmo, Bjrirn Gudmundson, Jens Knobe, Nordblom (ordf

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

specifikationer Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar (sidtankar) Främre vattenballasttankar Riggens höjd Riggens anordning

specifikationer Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar (sidtankar) Främre vattenballasttankar Riggens höjd Riggens anordning specifikationer Skrovets längd (ISO 666) Längd vattenlinje (design) Längd (inkl. bogspröt) Skrovets bredd (ISO 666) Maxdjup Båtens vikt (tom) Kölanordning Sticksvärd (daggerboards) Roder Aktre vattenballasttankar

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

"Fart och utrymme för hela familjen"

Fart och utrymme för hela familjen "Fart och utrymme för hela familjen" Rubriken är ett citat från 70-talets broschyr om Comfort 26. Och hon är en pigg båt som seglar fint, inte lika bred som många andra i samma storlek men ändå med goda

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Den fcirsta musikfcireningen.

Den fcirsta musikfcireningen. Den fcirsta musikfcireningen. 15 Fredrik Granstrortr var dett forste irrom fdrsamlingen, som genom strdngmusik hojde stdmningen pn motena. Han fick snart en,,vapenbroder" i Josef Karlsson f rin Fagerstir.

Läs mer

'Familjebåt med '70- talskänsla'

'Familjebåt med '70- talskänsla' 'Familjebåt med '70- talskänsla' Konstruktören Pelle Brohäll gjorde mer än storsäljarna Viggen och Vega. Hans Tur 84 har ett mer strömlinjeformat utseende, men är fortfarande en variant på den brohällska

Läs mer

dar storstadenslutar och karyh /(X );";11,,,\, 1,'/'.Fr, ,ai.ry:*/ l.ii Gustavsbc$ 'iiar""*iyri.ljtll\ iv?asgn -\+ Lillsred '* i':'fn.

dar storstadenslutar och karyh /(X );;11,,,\, 1,'/'.Fr, ,ai.ry:*/ l.ii Gustavsbc$ 'iiar*iyri.ljtll\ iv?asgn -\+ Lillsred '* i':'fn. rp /(X );";11,,,\, L.4- /.o-u,ll," 1,'/'.Fr,,ai.ry:*/ ':4 9 t t,.-.,$\..'.\ '* i':'fn.o'u(l r,'l.a' \.2 62 *s. 'iiar""*iyri.ljtll\ iv?asgn -\+ Lillsred l.ii Gustavsbc$ ",i4 {," : ".L)zt.nh Falstale"dg1

Läs mer

26/8 Sjötorp Töreboda, 18 slussar, 9,9 nm

26/8 Sjötorp Töreboda, 18 slussar, 9,9 nm Efter 17 år med Rival 22 hade vi börjat se oss om efter något större. Vi ville framförallt ha ståhöjd ruffen men är man frälst på långa och smala båtar finns inte så mycket att välja på. Vi tittade lite

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguide CB 66 Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguiden är skriven av Fredrik Åstrand, North Sails. fredrik@se.northsails.com 1. Förberedelser

Läs mer

Tack för ditt stöd! Lillebrors Bästa Kolab. Mammas Chokladb. Kajsas Kafékakor är. Jag som säljer heter. Vi samlar till Förening / klass

Tack för ditt stöd! Lillebrors Bästa Kolab. Mammas Chokladb. Kajsas Kafékakor är. Jag som säljer heter. Vi samlar till Förening / klass Jag som säljer heter Tack för ditt stöd! Vi samlar till Förening / klass ndning la b la o K ta s ä B rs ro b Lille landning Lillebrors Bästa Kolab a kolor lsk ge en äl såv består rk bu som fruktkolor Varje

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

lösningen i kommande exemplar av TES (alltså med motorn på akterspegeln). Detta skulle ge ett PAWEŁ PIEŚNIEWSKI

lösningen i kommande exemplar av TES (alltså med motorn på akterspegeln). Detta skulle ge ett PAWEŁ PIEŚNIEWSKI TES 678 BT är - enligt vad konstruktören och producenten försäkrar - en helt ny konstruktion. Modellens linjer anknyter dock tydligt till tidigare versioner av båten. PAWEŁ PIEŚNIEWSKI TES har en silhuett

Läs mer

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler ^pensitå GALLUPIIJ' STITUT ET AS Institut för marknad sunder sökningar Kungsgatan 48 ** Stockholm 23 T J:1

Läs mer

Tidlös familjebåt, livfull seglare

Tidlös familjebåt, livfull seglare Tidlös familjebåt, livfull seglare Shipman 28 har en mer tidlös framtoning än någon annan av 70-talets mindre havskryssare. Hon förenar många goda egenskaper och är också Olle Enderleins mest framgångsrika

Läs mer

Ett epokgörande år. Ett avbrott i karriären

Ett epokgörande år. Ett avbrott i karriären Ett epokgörande år År 1914 är Oscar med och bildar Kungsörs segelsällskap, KSS. Sällskapet bestämmer sig året därpå för att låta bygga sin första lottbåt, och Oscar har snart en beställning på en skärgårdskryssare

Läs mer

En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm. av Gert Bostnim

En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm. av Gert Bostnim s Frdn Arbetsskola frir Vanfcira Till Utbildningsinstitut frir Handikappade En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm av Gert Bostnim Utgiven av Fdreningen

Läs mer

Plastimo Gummibåtar. 6 goda skäl att välja en Plastimo gummibåt. För. Material. Ventiler. Uppblåsbar durk. Akterspegel. Tubändar

Plastimo Gummibåtar. 6 goda skäl att välja en Plastimo gummibåt. För. Material. Ventiler. Uppblåsbar durk. Akterspegel. Tubändar Plastimo Gummibåtar 6 goda skäl att välja en Plastimo gummibåt För Den nya kantiga fören (Raid och Trail modellerna) ger ett större utrymme i båten och mer komfort. Detta utan att ta bort båtens stabilitet

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

re :+*. f\ Ffie"a*.f pn*[.r5

re :+*. f\ Ffiea*.f pn*[.r5 re :+*. f\ Ffie"a*.f pn*[.r5 l" i. "riiil Christian Wasṣ::!_SS: et dr en sondag i augusti, bara ett par veckor kvar ti11 terminsstarten pd civilekonomprogrammet. ChristianWass och hans kompis har utmanat

Läs mer

HÖSTERBJUDANDE! Vi hjälper dig med:

HÖSTERBJUDANDE! Vi hjälper dig med: HÖTRBJU! T.o.m okt 203! Foto: Björn Christensson, nnika Koch Vi hjälper dig med: Cruisingsegel ångfärdssegel Racingsegel egelservice/översyn egelreparation/omsömnad Rullfockskapell azy-bag/storsegel kapell

Läs mer

Vad jag gjorde innan

Vad jag gjorde innan Vad jag gjorde innan alltså innan jag timrade om ladugården. Jo, kameran togs fram. Jag gick runt och fotade detaljer och helheter, närbilder på knutar och på andra finurliga lösningar. Kröp över allt

Läs mer

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O Skines Skidfiirbr -.d Box 1227 20,22,33 _lincnlholm sranns skrdr6nnunu Styrelse och kommitt6er 2008-2009 Ordftirande: Vice ordfiirande: Kassiir/kanslist:

Läs mer

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema ;# 2015-t2-03 GYF 2015/0666-01.02 I (6) Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema 1. Mottagningsattest 2. Granskningsatteslmomsattest

Läs mer

Hundliv i Omega 42:an Anandra. Hej! Jag heter Quirre och är en stilig och ständigt hungrig gul labradorhanne. Jag bor ihop med min

Hundliv i Omega 42:an Anandra. Hej! Jag heter Quirre och är en stilig och ständigt hungrig gul labradorhanne. Jag bor ihop med min Hundliv i Omega 42:an Anandra Hej! Jag heter Quirre och är en stilig och ständigt hungrig gul labradorhanne. Jag bor ihop med min halvsyster en söt och nästan lika hungrig svart labradortik som heter Lysti.

Läs mer

D agordning ftir irsmtite Sifferbo Friluft sfiirening B. L. Miitet iippnas. 2. Godkdnnande av dagordning

D agordning ftir irsmtite Sifferbo Friluft sfiirening B. L. Miitet iippnas. 2. Godkdnnande av dagordning D agordning ftir irsmtite Sifferbo Friluft sfiirening 2 0 1 4-0 3-1 B L. Miitet iippnas 2. Godkdnnande av dagordning 3. Godkiinnande av hur mtitet har utlysts 4, Val av ordftirande ftir miitet 5. Val av

Läs mer

SITAC TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 SITAC. Brandklassade konstruktioner med Termotrii Fire Protect

SITAC TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 SITAC. Brandklassade konstruktioner med Termotrii Fire Protect 20t3-09-20 TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 med beslut om tillverlmingskontroll enligt 8 lap, 22 och 23 $$ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Brandklassade konstruktioner med Protect Innehavare Produkt Avsedd

Läs mer

fu"k ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12.

fuk ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12. a,#rms,,4t*lp..kni* SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL Kr.mfors ilcdiateknik AB 2014-12.11 1(10) Ann xet, Horndberget kl. 13.00-15.10. Rainor Melander (S), ordl. Jonne Norlin (S) Tj6mlg0r6nda sget. Thomas Nasholm

Läs mer