Stora. test. Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora. test. Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo,"

Transkript

1 test Stora se Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo, slonkoskrov.for kronorger de fino, mentotoltolikoseglingsupplevelser. T E X T : C U R TG E L I N Diva 39dr tre fot kortaredn Cayubriken i Bitnytts testav Cayenne4zoch Diva 39 enne42,vdgertvi ton mindre, men i mars1984lcid"fartvid- dr 3o cm bredare. "Ju lattare,destobdttre",sade under".med LYSr,z5rekryssBernt Lindquistsom sitt recept. spektiver,z6 och "Ty"gd ger kraft", sadehikan farterpa7-7,5knop,varbetygetinsridergren om sittskepp. gen<iverdrift.pi den tiden fannsfi AtCayenne4: tillverkades avcombitar med sammafartresurser. minstoneinte till en rimlig sum- fortbitar i Awika och Diva 39byggma pengar.vilket var milet med despi uppdragav Fabolahos Saxbitarna- attgemdktigfa* fcirpeng- arplasti Vallentuna. arna. Holvfobrikot Cayenne4z konstrueradesav Hikan Sridergrenpi uppdragav Bida bitarnahadeligtpris somgecomfortbitar i Arvika och Diva 39 mensam ndmnare.vid siosdttritadesav PeterStihle och Bernt ningen r98zkostadede snuddpa Lindquist.Dessaherrarvarpi r98o- lika mycket- Cayenne4z:anz8o talet ivriga kappseglare och hade 4ookronoroch Diva 39:anz84ooo minga egnaid6ersomdeville om- kronor. Ndr de iret ddrpi var fciresdttai bitarna. Hrig fart satt hogst mil fcir en jdmfcirandetest i Bitpi onskelistan,men angreppssdt- ny.ttkostadebida ca 35oooo kronor inkiusiveutrustning.trotspristet frir att ni dit var helt olika. Cayenne4zpiverkadesavHikan hrijningarnavarprisetldgredn fdr vid denscidergensideal som seglare.han en familjerymlig33-fotare villeskapaenbit i linle meddegamla na tid. Dessutomkunde bitarna R-bitama,klassiska skcinhetersom kdpas i halvfabrikat.byggsugna byggdespi r93o-talet. De varlanga, kunde spara40 ooo kronor pi att smala.diupa,tungaoch pampiga. inredasjdlva.avigsidandr dockatt Alltsi blevcayenneungefdrlikadan. kvalitetenskiftarfrin bat ti]] bet. Bernt Lindquist ville fornya. Ojdmnhetendrabbade framforallt Han trodde hirt pi att lafta batar Diva 3!, vars rykte bland bitbeseglarfort utanattbehdvastorsegel- siktningsmdnoch reparatcirerdr skamfilat. tra. /{ earnvrrr vzoo: Prisbildenverkardock inte storasavforekommandefakta.bitnytt lokaliserade en Cayennefrin r983, till saluhos KnapeMarin I Gciteborg,ftr 55oooo kronor.och en Diva 7991ry94, till salu hos Olympic Yachtsi Saltsjobaden. for 745 ooo Kronor. Pi si hiir storaoch snabbabitar piverkar f<irbettringaroch utrustning prisetmed uppit zo procent. Som exempelkan ndmnasden Diva 39vi segladei testet.den var med uppiffad for havskappsegling ny elektronik, nya segeloch ny mast,ny stiende och l<ipanderigg rostjdrn.agarenupp och fcirstdrkta gavatt han hadesatsatciverroo ooo kronorvariesdsong desenaste iren. Biten, frin 1989,var inte till salu, men dgarenangavett tdnkbartvdrde om ca 8oo ooo kronor. Som ny var baspriset6oo ooo kronor. For den Cayenneav irsmodell

2 ,tl ii' :.--.tbi, r9l() sorrlr i tcstaclc, r'illc iiqar.err ira 5 5. )o o o k r o r r o ri r k l r r s i r cr r r : rs c q c l. l r tl l. rr ', r l i, i r r rl,r, itr r r trl r l, r l,rlrir r l l. SornrrvLostaclc clcn3;; ooo lironor. l,lrrviirclciilinirgorr +5-<o l)r(f ccni iir visscrligcu rr:igotrtrirrrlrciil liir clc rncst clicrsiikte farnillr,bi.ii a r r r ap a r n a r k r a c i e rrrr.c n i i k v i i lc n fi r fr)rriirrtn i r rg irl slr:trliapitalct rtrccl ilrlic pii alt b:il:rrrrabnrliatsi :c irrs tid. IlLrr nlingit iiapitalr.:rrorlil:rritr cicr kalillcni S u s of r o m V l c l g e i c l i i( l a v c n r r r, p o c h i ) i r a 39?,\liiirtigseglings:i klart. RiiLla rrrcd :rtl sus;1gcnout sk:irgilr-clcl s n a b b a r c : i r cr l r rl r i n r r c rf i r l i : rn r t ' c l p:i sjokortsplottcrr oclr scllclra biitiu liirslinna i liiihathrct. ltln scqlats Stocklrolnr-\,lar-ich;rrrn\,'isbl oclr hcrrr iir,er ett r,ccl<oslut iir l i r l h u r i i j l i g.f, l c r t i I I B o r r r h o l r rpr: i h:i cllgn. llicla lr:rrsancllr,iclri skrolcn. l)c l r a r s : r n r n ab a r l a s t p r r i c c nt q t 67 l. NIcn (larcrrrrc.i:,iir cijrrpocl.,fijrscclclrrrcclerr Lirgstrrickl,tung liri1. l)ira 39 iii qnrrrcli skrolct och frjrsccldnrcclcr l<rrt och laittkiil. I n r - e c l n i r g a r r r:ai r [ o t a ] t o l i k a. (.ialcnrrc har traclitioneli inrcchrirrg mcclliingsg:ier jer ocir rclcsalongsko aktcrruff i dcn lir rgstriickta :rktenr. 5 i r 1L r r i c iri r r r r. ; r,l rl \ ; t l ) i,. P a l ) i v a 3 9 a r - L r t rnr n t en : rr r r ;, t t i me raclc.,r:rrcrcl:r r,r:i tir rrhrrttjacl, rlgqclvnonrag:ir Lrttili skrovsicllrr, skottcniir r iniilaciefiir atl nta::abo cnclctoclr hc la ltlarrcrirrqcl iir otr.:r clitioncll. l ' a c r i ts i i g c r a t L l ) i v a 3 9 l c r c i c l : i r r q r l ). r r r l, r i r i, l r 'i.,, l i l l r t r, i,, ncr rirrclatill r999. (l:rrcrurc larics ;rcr r9e7.i)iiriijr borclcl)ira 39 r'ara detlt:ittrcr,alct.ntcnliir clerrsorrr vill scgiarnarinraltrn:ilitiqttill rirrrligt prrsgcr Calcrrc rrerr. I B A T N Y T Tr r z o o : /$

3 ca'enne42 Gedlgen Med sitt utdrognoskrov,sin 169oruff och resligoriggcir Coyennerivigoch rosksom en rcinnilott seglo.men den bestdendetjusningen,nu som d6, cirtyngdeni Coyenne briten,byggd1985,hadedettasptem. Skrovetgjordes i sprutlaminat Liingd ii o ,55 m meddivinycellsomisolering.men Liingdvl...10,20m i stdlletfcirinnerskalhar Cayenne B r e d d....2,70m en separatgiuten innerliner som Djupg&ende 1, 9 6m limmadesmot distansmaterialet. V l d ks Alla innerytordr pi srisdttovanligt Krilvikt k9 slataoch snygga....40kvm Storsegel Byggsittetsparadetid, men kun...26kvm Selftocker de kritiserasutifranatt vacuuminte Spinnoker..124kvm anvdndeslor att fii absolutvidhdft- Mosthiijd...'17,20 m ning. Sprutlaminatetoch limmevlys ,26 spackletgjordedartillbiten on<idigt Konstruktiir.HdkonSodergren tung och widstadganblev inte pi Motor...VolvoPentoMD 2002 topp.pi Comfortinaf<jrekom attbae f f e k t h k sinredetsldpptefrin spacklet.koll Byggore......Comfortbdtor viaknackningarvisarom detsamma B y g g d...- har hiint pi Cayenne. Antol byggdo.l2l ex Triligheten mot grundsmillar B o s p r 1i s k r bcirvaragod pi Cayennedi skrobespris kr vet dr nerbyggt,har kraftigt enkellaminati kcilshiket,innerlinernoch den lingstrdckta kolen med Ling upptagningsyta.dessutom finns tuirbalkar ingiutna i innerlinern. Kdnslanav att befinna sigpi en gedigenbit dr pitagligombordpa Cayenne.Ddcket5r shrmt,durken likasi och ingetknirk hcirdesi svall. Riggenhar somde gamlar8:orna dubbla,rakaspridareoch backstag.sidan riggningbetyderkringel eftersom instinkten sdgeratt backstagen skasldppasoch spdnnas i slagoch gippar.hanteringenkrdvergastar.en mastmedsveptaspridare och fiolstaghade gjort seglingen enklare. Sittbrunnen pd Coyennehor en mossivskotbolk mitt i som trevligt desittbrunnendr ocksi gammal- lor ov mellon rorsmon och besiiftning. Den ger effektiv storskoining dags,men tilltalande.en brunn och fiillbort bord fiir frukostoe finns frir besittningen och en fcjr rorsman.mellan dem finns en ligt att lirka sig <iverfrin ena till Inredningen dr trevligt traditiorostfrio bond balk i deckshoid pi vilken andrabrunnen och sexpersoner nell. Rakaskott,tvi salongskoier med Ndr Comfortbitarinsig problemet, storskotskenan fir inte platsbredvidvarandra.men uppfiillbara ryggstrid,penhy om basitter. byftesrcistjdmentill rostfriabandoch Si uformadesalla segelbitarav tiusningenatt seglasom nir farfar bord och kartbordom stytbord.toabalkenblev i massivglasfiber.test- dignitetforr. Visstdr det lite kring- var ung,lockarlikval. lettenfinns frir6ver. nligt konstruktciren Hikan varcayenne4z Sddergren "svaretp6 den totala seglingsupplevelsen", Si ldt det i Comfortbitars broschyrndr biten visadespi mdssorna 1983.Pistiendetvarfrankt,men grundat pri det diirva greppetatt skapaen stor,slank,tung och snabb bit, ett fartvidunderfcirfantaster. Att ta fram en si speciellseglare som Cayenne, ndr rymliga famil jebitarvarhrigstamodeoch liitta att sdlja, tyddepri mod. Men varvetville ftirnyasigoch tog beslutet att satsapi rena riskinnet til bal KonstmktdrScidergren hadeforna tiders granna R-bitar f<ir <igonen. Han vissteatt de gir som tigeti bide ldtt och frisk vind och att de formedlar en oemotstindlig kdnslaav kraftig segling. Milet varatt byggaden maffigaste seglareni civerkomligprisklass. Men ett deplacementom hela 6 85o kg krdvde rationell produktion frir att kalkylenskulle96 ihop. Ddrf<irbyggdesCayenneliksom Comfortinamed innerliner i taket, innermodultill inredningenoch sandwichskrov. Varv och konstruktor vissteatt p6frestningarnafrin r7,3 meter mast och 86 kvadratmetersegel skulle bli storapi det smalaskrovet. Ddrftir fick Cayenneen massivbalkfrin sidatill sidaoch band till vanten.dessvdrre gjordesdetta i iirn, vilket ledde till att vandhsten och mastbalkrostademed delamineringsom f<;11d. /f, aarnvrr r vzoo:

4 gang Pentryt iir kompokt, men inkluderor ugn med skyddsstdng,droglddor, ho och kylfock. Troppon iir smol och bront, men i gengtild gonsko kort. Pi grund av sitt slankaskrovir innervolymenliten i fcirhrillande till bitlingden.men den dugerfint fcirfem ett veckoslut. Losningen med uppfellbara vid koiernakdnnsdockftjr ryggst<id gammal,bdthemedryggkuddar och <ippetin till skrovsidan underdessa. Mastenstir mitt i bordet - varken vackerteller siillskapligt. Ovonfiir durken Avenmastbalken pi durkenstcir,ef tersomdendruppbyggdovanftirdurken och innebdrofelbartsnubbel. Uttrjrandetvar enkelt i brirlan med tung, glesskiktigplywood, tunn ydan6r,oljadeytor och tunnadimensioner pi luckorochsk6p. Comfortbitarcikadedockfinishen efterhand, vilkettestbitenvisade.i den var teakenlackad,idmn i fdrgen, hadehyggligstrukturoch var i godadimensioner. Ytornapi testbiten behcivde docknylack,vilket visarpi fcirfi lagerfrin bririan. Seglingi liitta vindarkdndesbra. Cayennegled pi vdl, bittre dn Diva39,och biten haren massiv,magnifik tyngdi gingen.den rcirsigvdrdigt som en fin yacht. Snabbaste bogendr frisk halwind. pi Oland Runt 1983loggadevi nio knop. Men somde gamledr Cayenne tung pi rodretpi grund av det vdldiga storseglet. En del vibrationer i rodret fanns frirr, liksom nu p6 testbiten. Trotsegenheterna ir jagberedd att revideramin uppfattningom Cayenne.Hon mi saknaden riktigt rdtta roderkdnslan.men tyngden i gingen, vdrdigheteni rcirelsernaochfartengeren kick6t sldlvkdnslan.stoltaredn i Cayenneseglar fri r; e A r N Y r rt t t z o o t f f

5 DivaseLatt Hg Litetdeplocement,l6gt pris,lcickrolinjeroch onnorlundoinredninggjorde Divo 39 frestondefor fo rtfontoster.frestelserno bestdr,men ojomn fter framging och berrjm byggd bland besiktningsmdn,f<ir- Divo 39 och reparationsvarv. Liingd ii o frir ut'lyktsbitencampus, sdkringsbolag besl<itframstegsorienteraliingd v. Extro lominot de bitinnovatdren Bernt Bredd... Lindquist att sl6 pd stort. Ryktet dr dock bara delvis sant. Djupgdende..1,75 m med koll ladein ex- v i k t.. Han lat PeterStihle rita skrovlin- Hobbybyggare ks jernatill en storsnabbbit med li tra laminat i botten och de som Kiilvikr ks sig till att fcirstdr- S t o r s e g e l tet deplacementoch ritade sidlv havskappseglade...32kvm dack,6verbyggnad och inredning. ka bide rcistjdrnoch k<ilkonstruk- Selftocker 22,5 kvm Id6nmeden slank,snabbochldtt tionen....95kvm Spinnoker Minga av dgareforbdttringarna M o s t h i i j d bit var ny. Om batarskulle vara...17,25m smalaskullede varatungasom R- infordespi Diva 399somsjrisattes L Y S ,25 som skdr Den Diva Bitnytt testadevar bitar eller underriggade Konstruktiir......PeterStdhle ettmassivt Men BerntLindquist en sidanoch uppvisade girdskryssare..yonmor2gm Motor. varcivertygad om att ldttabitar kun- balksystemi krjlstr6ketoch en ineffekt....15hk de seglafortaredn tunga,dvenom spektioni kcilsvinet avsldjadeinga Byggore...Soxorplost de var smala.som slipadbetsalia- sprickori krilsidornaeller delami- B y g g d revarhan ocksi sdkerpi att hogfart neringarvid bottenstockarna. Antol byggdo..260 ex Andratypiskafel pi Diva 39 iir till ligt prisskullesdljasomsmort. B o s p r i1s k r Resultatet kunde besessorrma- leckagevid vanten.pi testbiten Begpris kr ren,di den fcirstadivan tog fannsen plit fastsvetsad till rcistjdrden gingen var nen och fcirbundengenomdacket vatteni Stavsnds. inte ensstaketrunt biten - man- med bultarfor att elimineraldckatig - tenktatt ingi. Divan skullepi ge och fciratt gcirariggenstum. Ndr efterfriganpi Diva 39 matdetsdttet piminna om gamlatiders snabbabitar och frestafarmfrirallt tades,kom Mk II medbdttrat inredningsut'cirande farttokigaseglare. och flerkojer intro- i aktern.1989kom 399 med badmed ett sensationsartat duktionspris om 275oookronorfrir platform i aktern,byggdi Uppsasin snabbseglande 39-fotare,blev la och med ytterligareokadfinish fol;denattkoparnaanmilde sigpi pi inredningen. 1995kom Diva399 kipandeband.berntlindquistsfa- Plus med hrigre fribord, skrovet bola producerade dock inte bitar- byggti Danmarkoch inredningen na sjdlv,utan lade ut plasttillverk- hoscryachtsi Henin. 1999uppningenpi Saxarplast i Vallentuna hrirdetillverkningensedanungeoch inredningenhosbitsnickeriet fhr z6o exemplarbyggts.det exakyachtwoodi-akersberga. Genom ta antaletdr inte kdnt. Det nya med Diva 39 vid lan- Med storskotet pd bridgediick som pd Divo 39 mdste en gost skoto och att levereraminga bitar i byggsats minskadeomloppstidenoch snart seringenir r98zvarblandannatatt slocko. Det hiigo bridgediicket ger hiijd i okterkobinen, men iir segladefler Divor dn Bernt Lind- sittbrunnsbordetsattfdstpi akter- svdriintrot och med bront lejdore som fiilid. quistvigat frirestdllasig. kantenavbridgedecket. Ddr vardet Men sommedandrabitar bygg- ur vdgenunderseglingoch fdlldes rorsman,gasthjiilpkriirslor attsliippa nere i durknivi och dr uppitdatill ligpris uppstodproblemmed liitt upp i hamn. och ta hem. Och att kliva riverdet vinklad.nackdelenir kort hivarm i brun- hogabridgeddcketbetyddeoch be- och ddrmed knyckig styrning. kvalitetenocksi pi Diva 39.ReklaFor attslippaha storskotet mationernastod Faboladyrt och nen,sattes detvidbridgediicket. Diir tyderriskatt sli skalleni bommen. Minga Diva 39:or har dock ratt, Rorkultvar standardmen sitter som eliminerarknixieheten. gavdiva 39 rykteom att varadaligt kan det dock omcijligenskijtasav /$ earhvrrr vzooa

6 pplsby Divo 39:ons pentry i vinkel fungeror riitt vtil med bro ovstiillningsytor. Men stdng vid ugnen soknos och stuvutrymmeno iir fd och smd. Propro, men veko snickerier. Moximerodinredning u t ztt ltrk l!. ulrtut!t I t " l, - l)!j t )! l = r l. ;iiiirr,,jrjr.:r J I IJJl ztttl Sittbrunnssargarna dr liga for att maximeraplatsenunderddck.inga sittbrunnsfack i bdnkarna,stuvfinns i stalleti tvi fackpi akterdeck. Att satu sigi en Diva 39 efter15 - skulleintryckir var spdnnande frin et 1984besti?Di gilladesdivanslivlighet,gensvaret i rodretoch farten. Nu ridde lawlnd och greppet om seglingskdnslan varsvirareattff. Men likvdl kdndesdivan pigg, direktsqnd,lath6rlig och bra att segla. Testbiten hade ratt, som trdgade pi grund av autopilot. Di som nu ogillade jag storskotsplaceringenoch det hriga bridgeddcket Intrycketvadgdllerinredningen stir sig. Pehittigt med vinklade skott,soffor ut till skrovsidanoch itta kojer.och visstfinns fin mahognyombord.men likvdl kdnns biten civerdriven. Hur oftabehcivs itta koier? Pentrybdnken nr lig, stihoiden r8ocm och barastyrbords soffahar full liggldngd.aven det faktum att du ndttoch jdmnt kan sittarakunderdeckkdnnsobekvdmt. Testbiten var godtagbartbevarad,men mer lackpi inredningen behrivdes. Diva 39 mi varapopuldr,men frr svirbedcimdvad gdller byggkvaliteten. Kcipareav Diva 39bor noga granskabottenstockaroch vantfhsten. r; BArNYrrtttzoot fj

7 ' &i Anso 42 Bonne4 rl BBI2M BioncoI l I B i c n c o4 1 4 c40 Ccrrero Coyenne Comfortino38 Concorde38 Conqubin38 Drobont38 Divo 39 Divo399 Divo451 Dynomic4000 Dynomic43 Eloge38 Fourby393 FirstCloss12 Flomingo40 G u y l i n e1 2 5 Joule44 Lotus Luffe 40 Luffe 44 Lu{Ie 46 Molich l0 Meter Omego 42 Omego 42 Mk ll RBIlI S 40 Jubilee Sconner38 Sconner39 I Sireno38 Sireno44 Swede38 Swede55 SA/a'^'p^ 55 Tiger 30 Woso4'l 0 Woso420 Woso55 WosoAtlontic x 119 Ylvo Mttt 1 2, 7 0x 3, 1 Q 12,35x3,26 1 2, 0 0x 3, 0 0 I l,l0 x 3,20 12,62x2,90 x2,\5 13,52 1 1, 5 0x 2, , 5 5x 2, 7 Q I 1, 6 5x 3, ,50 x2,92 I I, 4 0x 3, , 5 0x 3, 0 0 I 1, 8 0x 3, 0 0 I 2, 1 0x 3, ,76x3,98 1 2, 0 0x 3, , 0 5x 3, , 4 8x 2, 9 6 I 1, 9 8x 3, ,37x3,80 1 1, 9 3x 2, ,50x3,20 1 3, 4 3x 3, , 9 5x 2, ,20x3,30 x 3,30 13,37.l3,80 x 3,30 1 2, 0 0x 2, , 8 x0 3, , 8 x0 3, , 1 x02, , 4 0x 2, ,72x3,60 1 1, 9 9x 3, ,62x3,09 1 3, 5 5x 3, ,40 x2,80 16,03x2,96 1 4, 9 5x 2, Q x2,29 1 2, 6 8x 3, ,70x3,55 1 3, 5 0x 2, 5 5.]5,45 x 3,30 12,00x3,29 12,18x2,29, rfikt Q I s r s s '$agellir,r 85,0 79,1 86,0 83,6 80,7 41,5 69,0 86,0 86,0 69,5 60,0 70,5 56,0 70,8 lll,0 92,5 110,2 78,3 72,6 87,6 45,5 70,0 83,0 43,5 85,6 90,0 90,0 55,3 73,0 94,5 63,0 65,0 84,0 84,0 59,8 100,9 74,5 9\,5 55,0 53,0 99,8 55,0 99,8 9 0,r 49,5 L'ffir r,33 I r iitliiil'iliiiil::.:.:konstfgktiir Bifrosre Anso Yochts Ocke Monnerfelt BonnerB6de Judel/vroliik Bddebygg Borresens Anders Borresen BioncoYochts 1,21 Jon Kjeoerulff BioncoYochts 1,26 Jon Kjeorulff Umeb6t Okcind Roslogsbdtor 1,22 H6kon Sodergren 1,26 HdkonSodergren Comfortb6tor ThomosBern Comfortbdtor 1,26 KiolhedeBddebygg SteenKlolhede ConqubinYochts Jon Becker GG Bddeverft Gert Gedoch PeterStdhle FoboloBoots 1,25 FoboloBoots Stdhle/Lindquist FoboloBoots Bernt Lindquist BochsBddeverft Jon Kjeorulff BochsBddeverft Jon Kjoerulff Motolo Bdtvorv 1,23 LennortGustovsson FourbyYochts N P Fourby Beneteou JeonBerret Beckerbdt Horry Becker l,l9 1, 2 4 Guy ChristerLonngren Guy Lonngren NF Morin 1,31 Horry Becker ISTMorin Horry Becker Oluf Jorgsensen 1,44 PoulMolich HundestedB6debygg 1,23 Fomilleb6tor PeterNorlin 1,25 PeterNorlin Gullmorine Rivolb6tor RolondBergstrom RonoMorin Knud H Reimers SconYocht 1,25 Nils EricOlofsson SconYocht Nils EricOlofsson Lito Morin 1,22 Hdkon Sodergren H6kcn Sodergren SirenoYochts 1, 3 4 Morin Pork,21 Jon Kloerulff FisksritroVorv 1,27 Knud H Reimers WcllinKonsult Hdkon Sodergren Okcint PeterNorlin WosoMorin 1,29 Leif Angermork Leif Angermork WosoMcrin Leif Angermork WosoMorin 1,24 WosoMorin 1,37 LeifAngermork X-Yochts 1,32 NielsJeppsen KjolhedeBddebyggeri 1,24 ETT KOMPLETT Drivlinaniir ett vitalt systemfor alla typer av bitar. Att desskomponenter iir viil anpassadetill varandra1r en {iirutsiittning ftir drift siikerhet,br2insleekonomi och komfort. Vira systemfinns idag i en rad olika typer av fritidsbitar frin renatiivlingsbitar till mindrefamiljebitar. ' 980 I l I 986,l ,l l 'l SYSTEM I sortimentetingir allaviktiga komponenteri drivlinan;reglage-och stlrsystem,backslagochpropellrar. ZF Marineiir sedanm6ngair viirldsledandeinom backslag.undersenare6r har sortimentetutdkatskmftigt lor att kunnaerbjudaett samstamtsystemfor heladrivlinan. Hdr av dig till oss,tel ,si berdttarvi mer.

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Segling provseglar Fabola Campus 7.4

Segling provseglar Fabola Campus 7.4 Segling provseglar Fabola Campus 7.4 Sittbrunnen erbjuder gott om plats för hela familjen, och rorsman har från sin position fin kontroll på seglingen och omgivningen. Nya 7.4 är störst hittills i Fabola

Läs mer

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O Skines Skidfiirbr -.d Box 1227 20,22,33 _lincnlholm sranns skrdr6nnunu Styrelse och kommitt6er 2008-2009 Ordftirande: Vice ordfiirande: Kassiir/kanslist:

Läs mer

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb .,fl.,,fi..,lt 'iq',1.; allorca var en av de forsta charterdestinationerna pa 6o-talet. Di var det exotiskt att kunna aka till ett varmare land for semester och den lilla spanska on blev snabbt en favorit.

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

sporthotel dehler 38c

sporthotel dehler 38c Text och foto SEARCHMAGAZINE sporthotel dehler 38c snygg tysk design, smarta lösningar och Fina seglingsegenskaper Nya Dehler 38, designad av Judel/Vrolijk, har fått många att höja på ögonbrynen. Båten

Läs mer

we put salona 38 on the start line

we put salona 38 on the start line on focus we put salona 38 on the start line I slutet av mars tog vi oss till Kroatien för att besöka Salona Yachts och kappsegla en fabriksny Salona 38. Varvet ligger strax utanför Split i Solin inte långt

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Den fcirsta musikfcireningen.

Den fcirsta musikfcireningen. Den fcirsta musikfcireningen. 15 Fredrik Granstrortr var dett forste irrom fdrsamlingen, som genom strdngmusik hojde stdmningen pn motena. Han fick snart en,,vapenbroder" i Josef Karlsson f rin Fagerstir.

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Lasse Svanberg, redaktiir ftir tidningen TM, Teknik&Miinniska Svenska Filminstitutet

Lasse Svanberg, redaktiir ftir tidningen TM, Teknik&Miinniska Svenska Filminstitutet "Multimedier blir ett nvckelomrtde inom dataviirlden under 9O-talet. I en tid di vi 'som individer skoljs

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

V1 Fock. V1 Rullstor. V1 Stor. V1 Rullfock. V1 Genoa. V1 Rullgenoa. Besök vår nya hemsida: albatrossegel.se. 2 Hösterbjudande! 15% t.o.m. okt 2012!

V1 Fock. V1 Rullstor. V1 Stor. V1 Rullfock. V1 Genoa. V1 Rullgenoa. Besök vår nya hemsida: albatrossegel.se. 2 Hösterbjudande! 15% t.o.m. okt 2012! V ya segel minskar krängning och ger mer fart, höjd samt enklare, säkrare och bekvämare segling. V segel sys i vävd premium duk för bästa ekonomi, livslängd, seglingsegenskaper och säkerhet vid cruising

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 2006 -Ut- 0 r RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll As-miite 051126 rra Loviseberes hundklubb. Utskrili 05 1227 Niirvarande: Anmiilt liirhinder: Ei anm,ilt

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

@Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA

@Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA @Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA Marie Sjoberg, Bengt-Olof Karlsson Slittervdigen 109 35253 Viixjo Anticimex overlatelsebesiktning av smahus for BesiKningsnummer MS5706{142 Besiktning 20070103 av fastigheten

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013 Till S amordnings fdrbundet Vristeris Kommunfullmiiktige i Vdsteris stad Landstingsfullmiiktige i Landstinget Viistmanland F

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003.

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003. ARSREDOVISNING FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 3 Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 3. Fiirvaltningsb erfr ttels e Styrelse Styrelsen har under hret 3 haft

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

hflntnit? ffiffi Har det Specialnummer K6nns uttrycket igen?man blir liitt hemmablind...

hflntnit? ffiffi Har det Specialnummer K6nns uttrycket igen?man blir liitt hemmablind... Har det hflntnit? ffiffi K6nns uttrycket igen?man blir liitt hemmablind... Vartannat ir samlasviirldens fotofolk till en specialmissai Kciln. Photokina iir ett evenemang av rang ddr fabrikanter och labbfolk

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

Av Bengt Jörnstedt. Hon går som ett tåg, det är en fantastisk båt att segla, säger Jonas Fridholm i Stockholm.

Av Bengt Jörnstedt. Hon går som ett tåg, det är en fantastisk båt att segla, säger Jonas Fridholm i Stockholm. För många är Carreran en drömbåt. Racig, flushad, snabb. Alltför extrem tycker de som blir omseglade. Med inredning som en gymnastiksal, förmodligen. Men skenet bedrar. Hon är enkel att segla och har full

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Oscar Hjerpe rippnade foreningsstdmman och hiilsade alla vdlkomna. S 1 Oppnande

Oscar Hjerpe rippnade foreningsstdmman och hiilsade alla vdlkomna. S 1 Oppnande Bostadsrdttsfiirening HSB Byggnadslagen i Lund I (4) Protokoll fort vid ordinarie foreningsstdmma Onsdagen den 6 maj 2015, kl. 19.00-2L.30 S 1 Oppnande Oscar Hjerpe rippnade foreningsstdmman och hiilsade

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352 3 CSTADS RAT'TS FÖ REI\IIi! GEi'I I/AJROPARKEN 1 IA{FORMATION TTft / 2OOO FRÅIV STYKELSEI{ I BRF MAJROPARKEN 1. 2OOO-03-08 ÅnssrÄmmeu Ån zooo Årsstämman äger i år som vanligt rum i Hökarängsalen i Söderledskyrkan

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Utmanar de. Test i. Buster Magnum M5. Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr!

Utmanar de. Test i. Buster Magnum M5. Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr! Test i Buster Magnum M5 Utmanar de Text Mikael Mahlberg Foto Mikael Mahlberg, Buster Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr! 16 t t Med

Läs mer

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^..

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^.. Kommunledningskontoret Planeringschef 2011 2010/424 2 Göran Wigren., 0922-156 03 Haparanda stads kommunstyrelse genom Göran Wigren, Planeringschef. FRÅGOR OM ÖVERSIKTSPLÅNEN 2011- PÅVERKA DIN KOMMUNS FRAMTID

Läs mer

Hallberg Rassy 34 / 2001

Hallberg Rassy 34 / 2001 Hallberg Rassy 34 / 2001 Hallberg Rassy 34 / 2001 Allmän beskrivning Info Hallberg Rassy 34 är en mycket trivsam och välbyggd båt som erbjuder goda seglingsegenskaper och hög komfort till sjöss, i hamn

Läs mer

18 &tuii 0,.,i,.""\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1

18 &tuii 0,.,i,.\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Förvaltningsberättelse 2011 Stiftelsen Kungshols kurs- och liigergird Org nr 802006-4088 Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Fii rvaltnin gsb erfl ttels

Läs mer

INoEN OROFOR. SJRpd besiiki PARIS STRATNING NU AR DET. Europas hjtirta RDAX. SOM OAttER. VR t Skellfted FOTJDEEFTER SVARAR SNABBAST.

INoEN OROFOR. SJRpd besiiki PARIS STRATNING NU AR DET. Europas hjtirta RDAX. SOM OAttER. VR t Skellfted FOTJDEEFTER SVARAR SNABBAST. INoEN OROFOR o STRATNING oo NU AR DET RDAX SOM OAttER VR t Skellfted FOTJDEEFTER SVARAR SNABBAST i telefon SJRpd besiiki PARIS Europas hjtirta VR.sebyri HWLTDKO" NTORET/rIEADOFFrCE i".l*:*'usffi ffi#rffi,.ru**r*,

Läs mer

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden =

sträckan = tiden. hastigheten hastigheten = sträckan tiden 210 hastigheten = 3 = 70 Bilisten kör 70 km/h. tiden = Enheter och skala I det här kapitlet kan du lära dig mer om hastighet att skriva minuter som del av timme att räkna om km/h till m/s något om hastigheter till sjöss om volymenheterna cm 3, dm 3 och m 3

Läs mer

216 r 3/6 KOMPOTEK KOMPOTEK AB TEL. 08702 96 70. IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION 2006 - R1O - RlOO Sid. 1-7. INSTRUKTIONER. SAKERH ETSINSTRU KTIONER.

216 r 3/6 KOMPOTEK KOMPOTEK AB TEL. 08702 96 70. IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION 2006 - R1O - RlOO Sid. 1-7. INSTRUKTIONER. SAKERH ETSINSTRU KTIONER. INSTRUKTIONER. IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION 2006 - R1O - RlOO Sid. 1-7. 216 r 3/6 KOMPOTEK BESKRIVNING. KOMPOTEK / VALPES man6verdon dr konstruerat fiir mandvrering av ventiler med 90o vridning (180'mot f6rfrigan).

Läs mer

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets VKS Vindkraft SverigeAB Strandv2igen 169 59146 Motala Samrldssvar anqiende vindkraftsproiekt Hultema KRAV att all prospekteringav mildfarlig Vi k6ver, som ombudfdr personerenligt bilagd sakdgarfdrteckning,

Läs mer

Lite lösningar som gör livet lättare

Lite lösningar som gör livet lättare Lite lösningar som gör livet lättare Möjligheten att lätt kunna trimma dina segel efter rådande förhållande är väsentligt för att behålla bra fart och höjd under kryss när vindstyrka och vågornas karaktär

Läs mer

Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996

Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996 Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996 Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in. Säljes genom Båtagent

Läs mer

LEADER DALSLAND OCH ARJANG

LEADER DALSLAND OCH ARJANG PROTOKOLL Datum Plats Tid Niiraarandel ande Kansli AnmAlt ft;rhinder 080918 Stadshuset, AmAl 18:00 2l:00 Per Jonsson, Gaby Hain, Torgny Arvidsson, Mats Bergling. Anne Sdrqvist, Kjell-Ame Ottosson, Cbristina

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

BUSTER I FI TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN

BUSTER I FI TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN TEST I BUSTER MAGNUM E BUSTER I FI TEXT ANNA SANDGREN FOTO MAX CARLGREN Nya Buster Magnum E är inspirerad av framgången med Magnum M5, men har fått ett helt nytt skrov och ett däck i glasfiber. Magnum

Läs mer

pr".::: TJEJER TYCKAD PAKURsIL: DAGARPi I UPPSALA TNTENSIVA RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES Sdderkiiping banledaraerksambet cbefskonferensen

pr.::: TJEJER TYCKAD PAKURsIL: DAGARPi I UPPSALA TNTENSIVA RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES Sdderkiiping banledaraerksambet cbefskonferensen W PAKURsIL: Sdderkiiping TYCKAD banledaraerksambet I UPPSALA TNTENSIVA DAGARPi cbefskonferensen w S/Rrs "politiska" TJEJER Baksidan: RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES pr".::: FRAMoArigiftKr ressl 1988 har varit

Läs mer

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT. $.,,w Arnu sarrnr organisation i STOCKHOLM SJRTourskan I, NORD---- AMERIKA pd SJRbast TRAVEt MANAGEMENT och blir beittre Kdp dig en KARIA tanne i Falun cirbekantmed TIELASTYRET i SaenskaCykelfiirbundet

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

&rffir lbå4badl PATENTSKRIFT. leadl

&rffir lbå4badl PATENTSKRIFT. leadl SVERIGE (12) PATENTSKRIFT (13) c2 n514 152 (1s) se (51) lnternationell klass 7 B'42E L/L2 &rffir lbå4badl leadl te=, PATENT. OCH REGISTRERINGSVERKET (45) (41) (22) (24) (62) (86) (86) (83) Patent meddelat

Läs mer

Tema TRAVET TANAOEMENT

Tema TRAVET TANAOEMENT # Tema TRAVET TANAOEMENT maodl?kurserna SIR-kopplingentill Smart oo DROJER.ENflD CC-projekrctAr nastunklart. Detta omfittande dataprojekthar gett oss en eflenkommunikationsdatoroch ett egetdataniit. Nu

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

R1 30 --:'."-;----.---

R1 30 --:'.-;----.--- Organisationens namn Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni Organisationens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkter från allmänheten R01 0 Penninginsamlingar R040 Försäljning av varor och tjänster

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Gör en egen luftslangtelefon

Gör en egen luftslangtelefon Gör en egen luftslangtelefon De elektromagnetiska fälten kring en telefon har i princip tre källor: 1. Pulser (transienter) på inkommande ledning. 2. Själva telefonapparaten. 3. Elektronik i hörluren (högtalare

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

r985 VALKOMMEN TTLL SPTKEN'' _-!K' ,,OYttENE UTDETNTNG FORBATTRAR SJR.PROFITEN sir i KOPENHATNN ARBETSKTADER f,$w ---rr!!ift.,..

r985 VALKOMMEN TTLL SPTKEN'' _-!K' ,,OYttENE UTDETNTNG FORBATTRAR SJR.PROFITEN sir i KOPENHATNN ARBETSKTADER f,$w ---rr!!ift.,.. 1 ARG, NR 3 \ \l ry _-!K' sir{qi$ 4 l i l i {, *! irrtsrc" sr i KOPENHATNN Fest i Vasterds,,OYttENE SPTKEN'' UTDETNTNG,$ Frdgor kring r985 ARBETSKTADER FORBATTRAR SJR.PROFTEN f,$w ---rr!!ift.,..-.$oo VALKOMMEN

Läs mer

Motion av Magnus Olsson (SD) om ickereligiös mat inom Malmö stad

Motion av Magnus Olsson (SD) om ickereligiös mat inom Malmö stad SIGNERAD 2014-03-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2014-03-19 Vår referens Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Tjänsteskrivelse Jan-Ake.Troedsson@malmo.se Motion av Magnus Olsson (SD) om ickereligiös

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor.

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor. Westrich, P. 1989. D i e W i ldbi e ne n B ade n-w ilrte.mbe r g s. I. Allgemeiner Teil: Lebensriiume, Verhalten, Okologie und Schutz, sid. 1-431. II. Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten, sid. 437-972.

Läs mer

-fest i dagarna. tre. ls n

-fest i dagarna. tre. ls n Kungsfotor 30 -fest i dagarna tre ls n Festi dagarna tre blev det nir Kungsfoto fyllde 30 ir. Den 2 decembertrdffades man pi Sheraton i Stockholm, fredagen direfter var det dags fiir Malmiilabbet, som

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Infcpoq" ordernr. SR002417k Kundnr. 4695014062 Journalnr, 25160096. Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e de Wavre 1945 B-1160 BRUSSELS

Infcpoq ordernr. SR002417k Kundnr. 4695014062 Journalnr, 25160096. Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e de Wavre 1945 B-1160 BRUSSELS I ordernr. SR002417k Kundnr. 4695014062 Journalnr, 25160096 LAt roboten g6ra jobbet 2012-04-13: Allt om Triidg6rd Nr 7, sidan 93,94,95,96 Stikord: Robomow Infcpoq" Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e

Läs mer

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8. MEDLEMSBOK Nr i Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g ll. p. 8. STADGAR Reuiderade enligt beslut ordinarie d.rsmiite den 27 mars 1953 och uid extra sammqntriide den 11 maj 1953 (S 5 S I7),

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer