Stora. test. Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora. test. Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo,"

Transkript

1 test Stora se Coyenne42 och Divo39 vondersigtill dig somvill seglofortorecinde flesto och cirfortjusti 16ngo, slonkoskrov.for kronorger de fino, mentotoltolikoseglingsupplevelser. T E X T : C U R TG E L I N Diva 39dr tre fot kortaredn Cayubriken i Bitnytts testav Cayenne4zoch Diva 39 enne42,vdgertvi ton mindre, men i mars1984lcid"fartvid- dr 3o cm bredare. "Ju lattare,destobdttre",sade under".med LYSr,z5rekryssBernt Lindquistsom sitt recept. spektiver,z6 och "Ty"gd ger kraft", sadehikan farterpa7-7,5knop,varbetygetinsridergren om sittskepp. gen<iverdrift.pi den tiden fannsfi AtCayenne4: tillverkades avcombitar med sammafartresurser. minstoneinte till en rimlig sum- fortbitar i Awika och Diva 39byggma pengar.vilket var milet med despi uppdragav Fabolahos Saxbitarna- attgemdktigfa* fcirpeng- arplasti Vallentuna. arna. Holvfobrikot Cayenne4z konstrueradesav Hikan Sridergrenpi uppdragav Bida bitarnahadeligtpris somgecomfortbitar i Arvika och Diva 39 mensam ndmnare.vid siosdttritadesav PeterStihle och Bernt ningen r98zkostadede snuddpa Lindquist.Dessaherrarvarpi r98o- lika mycket- Cayenne4z:anz8o talet ivriga kappseglare och hade 4ookronoroch Diva 39:anz84ooo minga egnaid6ersomdeville om- kronor. Ndr de iret ddrpi var fciresdttai bitarna. Hrig fart satt hogst mil fcir en jdmfcirandetest i Bitpi onskelistan,men angreppssdt- ny.ttkostadebida ca 35oooo kronor inkiusiveutrustning.trotspristet frir att ni dit var helt olika. Cayenne4zpiverkadesavHikan hrijningarnavarprisetldgredn fdr vid denscidergensideal som seglare.han en familjerymlig33-fotare villeskapaenbit i linle meddegamla na tid. Dessutomkunde bitarna R-bitama,klassiska skcinhetersom kdpas i halvfabrikat.byggsugna byggdespi r93o-talet. De varlanga, kunde spara40 ooo kronor pi att smala.diupa,tungaoch pampiga. inredasjdlva.avigsidandr dockatt Alltsi blevcayenneungefdrlikadan. kvalitetenskiftarfrin bat ti]] bet. Bernt Lindquist ville fornya. Ojdmnhetendrabbade framforallt Han trodde hirt pi att lafta batar Diva 3!, vars rykte bland bitbeseglarfort utanattbehdvastorsegel- siktningsmdnoch reparatcirerdr skamfilat. tra. /{ earnvrrr vzoo: Prisbildenverkardock inte storasavforekommandefakta.bitnytt lokaliserade en Cayennefrin r983, till saluhos KnapeMarin I Gciteborg,ftr 55oooo kronor.och en Diva 7991ry94, till salu hos Olympic Yachtsi Saltsjobaden. for 745 ooo Kronor. Pi si hiir storaoch snabbabitar piverkar f<irbettringaroch utrustning prisetmed uppit zo procent. Som exempelkan ndmnasden Diva 39vi segladei testet.den var med uppiffad for havskappsegling ny elektronik, nya segeloch ny mast,ny stiende och l<ipanderigg rostjdrn.agarenupp och fcirstdrkta gavatt han hadesatsatciverroo ooo kronorvariesdsong desenaste iren. Biten, frin 1989,var inte till salu, men dgarenangavett tdnkbartvdrde om ca 8oo ooo kronor. Som ny var baspriset6oo ooo kronor. For den Cayenneav irsmodell

2 ,tl ii' :.--.tbi, r9l() sorrlr i tcstaclc, r'illc iiqar.err ira 5 5. )o o o k r o r r o ri r k l r r s i r cr r r : rs c q c l. l r tl l. rr ', r l i, i r r rl,r, itr r r trl r l, r l,rlrir r l l. SornrrvLostaclc clcn3;; ooo lironor. l,lrrviirclciilinirgorr +5-<o l)r(f ccni iir visscrligcu rr:igotrtrirrrlrciil liir clc rncst clicrsiikte farnillr,bi.ii a r r r ap a r n a r k r a c i e rrrr.c n i i k v i i lc n fi r fr)rriirrtn i r rg irl slr:trliapitalct rtrccl ilrlic pii alt b:il:rrrrabnrliatsi :c irrs tid. IlLrr nlingit iiapitalr.:rrorlil:rritr cicr kalillcni S u s of r o m V l c l g e i c l i i( l a v c n r r r, p o c h i ) i r a 39?,\liiirtigseglings:i klart. RiiLla rrrcd :rtl sus;1gcnout sk:irgilr-clcl s n a b b a r c : i r cr l r rl r i n r r c rf i r l i : rn r t ' c l p:i sjokortsplottcrr oclr scllclra biitiu liirslinna i liiihathrct. ltln scqlats Stocklrolnr-\,lar-ich;rrrn\,'isbl oclr hcrrr iir,er ett r,ccl<oslut iir l i r l h u r i i j l i g.f, l c r t i I I B o r r r h o l r rpr: i h:i cllgn. llicla lr:rrsancllr,iclri skrolcn. l)c l r a r s : r n r n ab a r l a s t p r r i c c nt q t 67 l. NIcn (larcrrrrc.i:,iir cijrrpocl.,fijrscclclrrrcclerr Lirgstrrickl,tung liri1. l)ira 39 iii qnrrrcli skrolct och frjrsccldnrcclcr l<rrt och laittkiil. I n r - e c l n i r g a r r r:ai r [ o t a ] t o l i k a. (.ialcnrrc har traclitioneli inrcchrirrg mcclliingsg:ier jer ocir rclcsalongsko aktcrruff i dcn lir rgstriickta :rktenr. 5 i r 1L r r i c iri r r r r. ; r,l rl \ ; t l ) i,. P a l ) i v a 3 9 a r - L r t rnr n t en : rr r r ;, t t i me raclc.,r:rrcrcl:r r,r:i tir rrhrrttjacl, rlgqclvnonrag:ir Lrttili skrovsicllrr, skottcniir r iniilaciefiir atl nta::abo cnclctoclr hc la ltlarrcrirrqcl iir otr.:r clitioncll. l ' a c r i ts i i g c r a t L l ) i v a 3 9 l c r c i c l : i r r q r l ). r r r l, r i r i, l r 'i.,, l i l l r t r, i,, ncr rirrclatill r999. (l:rrcrurc larics ;rcr r9e7.i)iiriijr borclcl)ira 39 r'ara detlt:ittrcr,alct.ntcnliir clerrsorrr vill scgiarnarinraltrn:ilitiqttill rirrrligt prrsgcr Calcrrc rrerr. I B A T N Y T Tr r z o o : /$

3 ca'enne42 Gedlgen Med sitt utdrognoskrov,sin 169oruff och resligoriggcir Coyennerivigoch rosksom en rcinnilott seglo.men den bestdendetjusningen,nu som d6, cirtyngdeni Coyenne briten,byggd1985,hadedettasptem. Skrovetgjordes i sprutlaminat Liingd ii o ,55 m meddivinycellsomisolering.men Liingdvl...10,20m i stdlletfcirinnerskalhar Cayenne B r e d d....2,70m en separatgiuten innerliner som Djupg&ende 1, 9 6m limmadesmot distansmaterialet. V l d ks Alla innerytordr pi srisdttovanligt Krilvikt k9 slataoch snygga....40kvm Storsegel Byggsittetsparadetid, men kun...26kvm Selftocker de kritiserasutifranatt vacuuminte Spinnoker..124kvm anvdndeslor att fii absolutvidhdft- Mosthiijd...'17,20 m ning. Sprutlaminatetoch limmevlys ,26 spackletgjordedartillbiten on<idigt Konstruktiir.HdkonSodergren tung och widstadganblev inte pi Motor...VolvoPentoMD 2002 topp.pi Comfortinaf<jrekom attbae f f e k t h k sinredetsldpptefrin spacklet.koll Byggore......Comfortbdtor viaknackningarvisarom detsamma B y g g d...- har hiint pi Cayenne. Antol byggdo.l2l ex Triligheten mot grundsmillar B o s p r 1i s k r bcirvaragod pi Cayennedi skrobespris kr vet dr nerbyggt,har kraftigt enkellaminati kcilshiket,innerlinernoch den lingstrdckta kolen med Ling upptagningsyta.dessutom finns tuirbalkar ingiutna i innerlinern. Kdnslanav att befinna sigpi en gedigenbit dr pitagligombordpa Cayenne.Ddcket5r shrmt,durken likasi och ingetknirk hcirdesi svall. Riggenhar somde gamlar8:orna dubbla,rakaspridareoch backstag.sidan riggningbetyderkringel eftersom instinkten sdgeratt backstagen skasldppasoch spdnnas i slagoch gippar.hanteringenkrdvergastar.en mastmedsveptaspridare och fiolstaghade gjort seglingen enklare. Sittbrunnen pd Coyennehor en mossivskotbolk mitt i som trevligt desittbrunnendr ocksi gammal- lor ov mellon rorsmon och besiiftning. Den ger effektiv storskoining dags,men tilltalande.en brunn och fiillbort bord fiir frukostoe finns frir besittningen och en fcjr rorsman.mellan dem finns en ligt att lirka sig <iverfrin ena till Inredningen dr trevligt traditiorostfrio bond balk i deckshoid pi vilken andrabrunnen och sexpersoner nell. Rakaskott,tvi salongskoier med Ndr Comfortbitarinsig problemet, storskotskenan fir inte platsbredvidvarandra.men uppfiillbara ryggstrid,penhy om basitter. byftesrcistjdmentill rostfriabandoch Si uformadesalla segelbitarav tiusningenatt seglasom nir farfar bord och kartbordom stytbord.toabalkenblev i massivglasfiber.test- dignitetforr. Visstdr det lite kring- var ung,lockarlikval. lettenfinns frir6ver. nligt konstruktciren Hikan varcayenne4z Sddergren "svaretp6 den totala seglingsupplevelsen", Si ldt det i Comfortbitars broschyrndr biten visadespi mdssorna 1983.Pistiendetvarfrankt,men grundat pri det diirva greppetatt skapaen stor,slank,tung och snabb bit, ett fartvidunderfcirfantaster. Att ta fram en si speciellseglare som Cayenne, ndr rymliga famil jebitarvarhrigstamodeoch liitta att sdlja, tyddepri mod. Men varvetville ftirnyasigoch tog beslutet att satsapi rena riskinnet til bal KonstmktdrScidergren hadeforna tiders granna R-bitar f<ir <igonen. Han vissteatt de gir som tigeti bide ldtt och frisk vind och att de formedlar en oemotstindlig kdnslaav kraftig segling. Milet varatt byggaden maffigaste seglareni civerkomligprisklass. Men ett deplacementom hela 6 85o kg krdvde rationell produktion frir att kalkylenskulle96 ihop. Ddrf<irbyggdesCayenneliksom Comfortinamed innerliner i taket, innermodultill inredningenoch sandwichskrov. Varv och konstruktor vissteatt p6frestningarnafrin r7,3 meter mast och 86 kvadratmetersegel skulle bli storapi det smalaskrovet. Ddrftir fick Cayenneen massivbalkfrin sidatill sidaoch band till vanten.dessvdrre gjordesdetta i iirn, vilket ledde till att vandhsten och mastbalkrostademed delamineringsom f<;11d. /f, aarnvrr r vzoo:

4 gang Pentryt iir kompokt, men inkluderor ugn med skyddsstdng,droglddor, ho och kylfock. Troppon iir smol och bront, men i gengtild gonsko kort. Pi grund av sitt slankaskrovir innervolymenliten i fcirhrillande till bitlingden.men den dugerfint fcirfem ett veckoslut. Losningen med uppfellbara vid koiernakdnnsdockftjr ryggst<id gammal,bdthemedryggkuddar och <ippetin till skrovsidan underdessa. Mastenstir mitt i bordet - varken vackerteller siillskapligt. Ovonfiir durken Avenmastbalken pi durkenstcir,ef tersomdendruppbyggdovanftirdurken och innebdrofelbartsnubbel. Uttrjrandetvar enkelt i brirlan med tung, glesskiktigplywood, tunn ydan6r,oljadeytor och tunnadimensioner pi luckorochsk6p. Comfortbitarcikadedockfinishen efterhand, vilkettestbitenvisade.i den var teakenlackad,idmn i fdrgen, hadehyggligstrukturoch var i godadimensioner. Ytornapi testbiten behcivde docknylack,vilket visarpi fcirfi lagerfrin bririan. Seglingi liitta vindarkdndesbra. Cayennegled pi vdl, bittre dn Diva39,och biten haren massiv,magnifik tyngdi gingen.den rcirsigvdrdigt som en fin yacht. Snabbaste bogendr frisk halwind. pi Oland Runt 1983loggadevi nio knop. Men somde gamledr Cayenne tung pi rodretpi grund av det vdldiga storseglet. En del vibrationer i rodret fanns frirr, liksom nu p6 testbiten. Trotsegenheterna ir jagberedd att revideramin uppfattningom Cayenne.Hon mi saknaden riktigt rdtta roderkdnslan.men tyngden i gingen, vdrdigheteni rcirelsernaochfartengeren kick6t sldlvkdnslan.stoltaredn i Cayenneseglar fri r; e A r N Y r rt t t z o o t f f

5 DivaseLatt Hg Litetdeplocement,l6gt pris,lcickrolinjeroch onnorlundoinredninggjorde Divo 39 frestondefor fo rtfontoster.frestelserno bestdr,men ojomn fter framging och berrjm byggd bland besiktningsmdn,f<ir- Divo 39 och reparationsvarv. Liingd ii o frir ut'lyktsbitencampus, sdkringsbolag besl<itframstegsorienteraliingd v. Extro lominot de bitinnovatdren Bernt Bredd... Lindquist att sl6 pd stort. Ryktet dr dock bara delvis sant. Djupgdende..1,75 m med koll ladein ex- v i k t.. Han lat PeterStihle rita skrovlin- Hobbybyggare ks jernatill en storsnabbbit med li tra laminat i botten och de som Kiilvikr ks sig till att fcirstdr- S t o r s e g e l tet deplacementoch ritade sidlv havskappseglade...32kvm dack,6verbyggnad och inredning. ka bide rcistjdrnoch k<ilkonstruk- Selftocker 22,5 kvm Id6nmeden slank,snabbochldtt tionen....95kvm Spinnoker Minga av dgareforbdttringarna M o s t h i i j d bit var ny. Om batarskulle vara...17,25m smalaskullede varatungasom R- infordespi Diva 399somsjrisattes L Y S ,25 som skdr Den Diva Bitnytt testadevar bitar eller underriggade Konstruktiir......PeterStdhle ettmassivt Men BerntLindquist en sidanoch uppvisade girdskryssare..yonmor2gm Motor. varcivertygad om att ldttabitar kun- balksystemi krjlstr6ketoch en ineffekt....15hk de seglafortaredn tunga,dvenom spektioni kcilsvinet avsldjadeinga Byggore...Soxorplost de var smala.som slipadbetsalia- sprickori krilsidornaeller delami- B y g g d revarhan ocksi sdkerpi att hogfart neringarvid bottenstockarna. Antol byggdo..260 ex Andratypiskafel pi Diva 39 iir till ligt prisskullesdljasomsmort. B o s p r i1s k r Resultatet kunde besessorrma- leckagevid vanten.pi testbiten Begpris kr ren,di den fcirstadivan tog fannsen plit fastsvetsad till rcistjdrden gingen var nen och fcirbundengenomdacket vatteni Stavsnds. inte ensstaketrunt biten - man- med bultarfor att elimineraldckatig - tenktatt ingi. Divan skullepi ge och fciratt gcirariggenstum. Ndr efterfriganpi Diva 39 matdetsdttet piminna om gamlatiders snabbabitar och frestafarmfrirallt tades,kom Mk II medbdttrat inredningsut'cirande farttokigaseglare. och flerkojer intro- i aktern.1989kom 399 med badmed ett sensationsartat duktionspris om 275oookronorfrir platform i aktern,byggdi Uppsasin snabbseglande 39-fotare,blev la och med ytterligareokadfinish fol;denattkoparnaanmilde sigpi pi inredningen. 1995kom Diva399 kipandeband.berntlindquistsfa- Plus med hrigre fribord, skrovet bola producerade dock inte bitar- byggti Danmarkoch inredningen na sjdlv,utan lade ut plasttillverk- hoscryachtsi Henin. 1999uppningenpi Saxarplast i Vallentuna hrirdetillverkningensedanungeoch inredningenhosbitsnickeriet fhr z6o exemplarbyggts.det exakyachtwoodi-akersberga. Genom ta antaletdr inte kdnt. Det nya med Diva 39 vid lan- Med storskotet pd bridgediick som pd Divo 39 mdste en gost skoto och att levereraminga bitar i byggsats minskadeomloppstidenoch snart seringenir r98zvarblandannatatt slocko. Det hiigo bridgediicket ger hiijd i okterkobinen, men iir segladefler Divor dn Bernt Lind- sittbrunnsbordetsattfdstpi akter- svdriintrot och med bront lejdore som fiilid. quistvigat frirestdllasig. kantenavbridgedecket. Ddr vardet Men sommedandrabitar bygg- ur vdgenunderseglingoch fdlldes rorsman,gasthjiilpkriirslor attsliippa nere i durknivi och dr uppitdatill ligpris uppstodproblemmed liitt upp i hamn. och ta hem. Och att kliva riverdet vinklad.nackdelenir kort hivarm i brun- hogabridgeddcketbetyddeoch be- och ddrmed knyckig styrning. kvalitetenocksi pi Diva 39.ReklaFor attslippaha storskotet mationernastod Faboladyrt och nen,sattes detvidbridgediicket. Diir tyderriskatt sli skalleni bommen. Minga Diva 39:or har dock ratt, Rorkultvar standardmen sitter som eliminerarknixieheten. gavdiva 39 rykteom att varadaligt kan det dock omcijligenskijtasav /$ earhvrrr vzooa

6 pplsby Divo 39:ons pentry i vinkel fungeror riitt vtil med bro ovstiillningsytor. Men stdng vid ugnen soknos och stuvutrymmeno iir fd och smd. Propro, men veko snickerier. Moximerodinredning u t ztt ltrk l!. ulrtut!t I t " l, - l)!j t )! l = r l. ;iiiirr,,jrjr.:r J I IJJl ztttl Sittbrunnssargarna dr liga for att maximeraplatsenunderddck.inga sittbrunnsfack i bdnkarna,stuvfinns i stalleti tvi fackpi akterdeck. Att satu sigi en Diva 39 efter15 - skulleintryckir var spdnnande frin et 1984besti?Di gilladesdivanslivlighet,gensvaret i rodretoch farten. Nu ridde lawlnd och greppet om seglingskdnslan varsvirareattff. Men likvdl kdndesdivan pigg, direktsqnd,lath6rlig och bra att segla. Testbiten hade ratt, som trdgade pi grund av autopilot. Di som nu ogillade jag storskotsplaceringenoch det hriga bridgeddcket Intrycketvadgdllerinredningen stir sig. Pehittigt med vinklade skott,soffor ut till skrovsidanoch itta kojer.och visstfinns fin mahognyombord.men likvdl kdnns biten civerdriven. Hur oftabehcivs itta koier? Pentrybdnken nr lig, stihoiden r8ocm och barastyrbords soffahar full liggldngd.aven det faktum att du ndttoch jdmnt kan sittarakunderdeckkdnnsobekvdmt. Testbiten var godtagbartbevarad,men mer lackpi inredningen behrivdes. Diva 39 mi varapopuldr,men frr svirbedcimdvad gdller byggkvaliteten. Kcipareav Diva 39bor noga granskabottenstockaroch vantfhsten. r; BArNYrrtttzoot fj

7 ' &i Anso 42 Bonne4 rl BBI2M BioncoI l I B i c n c o4 1 4 c40 Ccrrero Coyenne Comfortino38 Concorde38 Conqubin38 Drobont38 Divo 39 Divo399 Divo451 Dynomic4000 Dynomic43 Eloge38 Fourby393 FirstCloss12 Flomingo40 G u y l i n e1 2 5 Joule44 Lotus Luffe 40 Luffe 44 Lu{Ie 46 Molich l0 Meter Omego 42 Omego 42 Mk ll RBIlI S 40 Jubilee Sconner38 Sconner39 I Sireno38 Sireno44 Swede38 Swede55 SA/a'^'p^ 55 Tiger 30 Woso4'l 0 Woso420 Woso55 WosoAtlontic x 119 Ylvo Mttt 1 2, 7 0x 3, 1 Q 12,35x3,26 1 2, 0 0x 3, 0 0 I l,l0 x 3,20 12,62x2,90 x2,\5 13,52 1 1, 5 0x 2, , 5 5x 2, 7 Q I 1, 6 5x 3, ,50 x2,92 I I, 4 0x 3, , 5 0x 3, 0 0 I 1, 8 0x 3, 0 0 I 2, 1 0x 3, ,76x3,98 1 2, 0 0x 3, , 0 5x 3, , 4 8x 2, 9 6 I 1, 9 8x 3, ,37x3,80 1 1, 9 3x 2, ,50x3,20 1 3, 4 3x 3, , 9 5x 2, ,20x3,30 x 3,30 13,37.l3,80 x 3,30 1 2, 0 0x 2, , 8 x0 3, , 8 x0 3, , 1 x02, , 4 0x 2, ,72x3,60 1 1, 9 9x 3, ,62x3,09 1 3, 5 5x 3, ,40 x2,80 16,03x2,96 1 4, 9 5x 2, Q x2,29 1 2, 6 8x 3, ,70x3,55 1 3, 5 0x 2, 5 5.]5,45 x 3,30 12,00x3,29 12,18x2,29, rfikt Q I s r s s '$agellir,r 85,0 79,1 86,0 83,6 80,7 41,5 69,0 86,0 86,0 69,5 60,0 70,5 56,0 70,8 lll,0 92,5 110,2 78,3 72,6 87,6 45,5 70,0 83,0 43,5 85,6 90,0 90,0 55,3 73,0 94,5 63,0 65,0 84,0 84,0 59,8 100,9 74,5 9\,5 55,0 53,0 99,8 55,0 99,8 9 0,r 49,5 L'ffir r,33 I r iitliiil'iliiiil::.:.:konstfgktiir Bifrosre Anso Yochts Ocke Monnerfelt BonnerB6de Judel/vroliik Bddebygg Borresens Anders Borresen BioncoYochts 1,21 Jon Kjeoerulff BioncoYochts 1,26 Jon Kjeorulff Umeb6t Okcind Roslogsbdtor 1,22 H6kon Sodergren 1,26 HdkonSodergren Comfortb6tor ThomosBern Comfortbdtor 1,26 KiolhedeBddebygg SteenKlolhede ConqubinYochts Jon Becker GG Bddeverft Gert Gedoch PeterStdhle FoboloBoots 1,25 FoboloBoots Stdhle/Lindquist FoboloBoots Bernt Lindquist BochsBddeverft Jon Kjeorulff BochsBddeverft Jon Kjoerulff Motolo Bdtvorv 1,23 LennortGustovsson FourbyYochts N P Fourby Beneteou JeonBerret Beckerbdt Horry Becker l,l9 1, 2 4 Guy ChristerLonngren Guy Lonngren NF Morin 1,31 Horry Becker ISTMorin Horry Becker Oluf Jorgsensen 1,44 PoulMolich HundestedB6debygg 1,23 Fomilleb6tor PeterNorlin 1,25 PeterNorlin Gullmorine Rivolb6tor RolondBergstrom RonoMorin Knud H Reimers SconYocht 1,25 Nils EricOlofsson SconYocht Nils EricOlofsson Lito Morin 1,22 Hdkon Sodergren H6kcn Sodergren SirenoYochts 1, 3 4 Morin Pork,21 Jon Kloerulff FisksritroVorv 1,27 Knud H Reimers WcllinKonsult Hdkon Sodergren Okcint PeterNorlin WosoMorin 1,29 Leif Angermork Leif Angermork WosoMcrin Leif Angermork WosoMorin 1,24 WosoMorin 1,37 LeifAngermork X-Yochts 1,32 NielsJeppsen KjolhedeBddebyggeri 1,24 ETT KOMPLETT Drivlinaniir ett vitalt systemfor alla typer av bitar. Att desskomponenter iir viil anpassadetill varandra1r en {iirutsiittning ftir drift siikerhet,br2insleekonomi och komfort. Vira systemfinns idag i en rad olika typer av fritidsbitar frin renatiivlingsbitar till mindrefamiljebitar. ' 980 I l I 986,l ,l l 'l SYSTEM I sortimentetingir allaviktiga komponenteri drivlinan;reglage-och stlrsystem,backslagochpropellrar. ZF Marineiir sedanm6ngair viirldsledandeinom backslag.undersenare6r har sortimentetutdkatskmftigt lor att kunnaerbjudaett samstamtsystemfor heladrivlinan. Hdr av dig till oss,tel ,si berdttarvi mer.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT. $.,,w Arnu sarrnr organisation i STOCKHOLM SJRTourskan I, NORD---- AMERIKA pd SJRbast TRAVEt MANAGEMENT och blir beittre Kdp dig en KARIA tanne i Falun cirbekantmed TIELASTYRET i SaenskaCykelfiirbundet

Läs mer

Hon brukar nämnas i samma andetag som Ballad och Scampi. Kanske är hon inte riktigt lika namnkunnig som dessa eftersom hon com

Hon brukar nämnas i samma andetag som Ballad och Scampi. Kanske är hon inte riktigt lika namnkunnig som dessa eftersom hon com Hon brukar nämnas i samma andetag som Ballad och Scampi. Kanske är hon inte riktigt lika namnkunnig som dessa eftersom hon com in på scenen sist. Men fort gick hon, comfortabel var hon dessutom. Därmed

Läs mer

Riksforeningenfor skolskoterskor

Riksforeningenfor skolskoterskor ^4. treeifl.r*l var.xonrnrnnr pa JUBILEUMSKONGRESS ffi t## s*i*&fub".*-. ;ff}- f"=..1 F rar.sobrblrorer( pa marnr &#,F,-^ II'I^A TARE ffic,> r urlt YRKE wffi\/ - * NR t OR SKOLSttOTERSKOR E N T ] D N I

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar

nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar telkamerorna har kommit for alt stannaoch allt fler jiigare inserfcirdelarna med att kunnaha kolla pi viltet som rrjr sig i markerna. Bakitstriivare klagar pi teknifiering inom jakten men de allra flesta

Läs mer

Ilt00Eil. t.a"r* J2sV. BltEUl'lS- STORA. itr xvans se-ker I modeunobbvns. - Ddrlitr tror vi att jubileumskat logen i nytt siorlormat

Ilt00Eil. t.ar* J2sV. BltEUl'lS- STORA. itr xvans se-ker I modeunobbvns. - Ddrlitr tror vi att jubileumskat logen i nytt siorlormat M(lDEttTtYG -ffi STORA BltEUl'lS- Ilt00Eil J2sV t.a"r* itr xvans se-ker I modeunobbvns tjalnst =)'- 5r en aktningsverd alder f6r en si une brahsch. ;ch framgangen liir vert fiiretag er bade shdianau ghai"t

Läs mer

Av Bengt Jörnstedt. En gråkall marsdag 1968 visade sig en rymdfarkost på Nybroviken i centrala Stockholm.

Av Bengt Jörnstedt. En gråkall marsdag 1968 visade sig en rymdfarkost på Nybroviken i centrala Stockholm. B31 En värdig dam med ratt För Göran och Marina Gunneröd gick det ett rakt spår från Folkbåt till Maxi 77 till den B31 man nu seglar. En betydligt krokigare väg ledde på sin tid fram båten som blev självbyggarnas

Läs mer

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106.

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106. KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-716. MAnoneex DEN 26 MAJ 2OO8 KL 9.OO I LUSTHUSET. BRF BoNIFA,CIUS. DAGoRDNING. l. 2. 3. 4. 5. 6. a tt 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15.

Läs mer

Infcpoq" ordernr. SR002417k Kundnr. 4695014062 Journalnr, 25160096. Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e de Wavre 1945 B-1160 BRUSSELS

Infcpoq ordernr. SR002417k Kundnr. 4695014062 Journalnr, 25160096. Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e de Wavre 1945 B-1160 BRUSSELS I ordernr. SR002417k Kundnr. 4695014062 Journalnr, 25160096 LAt roboten g6ra jobbet 2012-04-13: Allt om Triidg6rd Nr 7, sidan 93,94,95,96 Stikord: Robomow Infcpoq" Euro Argus s.a. / n.v. Ref: Robomow Chauss6e

Läs mer

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

UR TEMAT TEMAKONSTNAR. Ur rytmens och melodins vdgorfods orden. Sang och recitation fortsatter att intressera barnet och berika sprdkutveckling

UR TEMAT TEMAKONSTNAR. Ur rytmens och melodins vdgorfods orden. Sang och recitation fortsatter att intressera barnet och berika sprdkutveckling UR TEMAT Ur rytmens och melodins vdgorfods orden. Sang och recitation fortsatter att intressera barnet och berika sprdkutveckling och ordtilldgnande. (Ragnhild Soderbergh sid 12) Vi lar oss tala som de

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Dick lotsar mig igenom ett par studior där det är full. Med stadig hand i film- och TV-bra. Reportage Steadicam-operatör

Dick lotsar mig igenom ett par studior där det är full. Med stadig hand i film- och TV-bra. Reportage Steadicam-operatör Med stadig hand i film- och TV-bra Reportage Steadicam-operatör Dick med sina Steadicams. 1985 var Dick Ying, Mike Tiverios och Scott Lakeyoe med i den tidiga vågen av operatörer inom svensk mediaproduktion.

Läs mer

Bygg Din egen Rival 22

Bygg Din egen Rival 22 Bygg Din egen Rival 22 Rivallörbuadet har nyligen forvhi bygforrnama för Rival 22 f& Rivalbhar AB. Det bciydcr att det Aterigea fm möjligheter tiii sjalvbyggnation p4 traditionellt satt. Balarna byggs

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

ett berikande magasin från ryds båtar 2013 F SOM I FRAMTID

ett berikande magasin från ryds båtar 2013 F SOM I FRAMTID ett berikande magasin från ryds båtar 2013 F SOM I FRAMTID FAKTA RYDS BÅTFÖRSÄKRING Försäkringen gäller i sjön året runt Nyvärdesersättning de första två åren En bättre försäkring för din Rydsbåt Om båten

Läs mer

Låt inte salmonella golva dig

Låt inte salmonella golva dig NY UNIK FÖRSÄKRING FRÅN LRF Låt inte salmonella golva dig Kom snabbt på fötter med Salmonellahjälpen Proffshjälp direkt när din gård spärras Sverige är bland de främsta länderna i världen på att bekämpa

Läs mer

3cl vatten 9 bar 7 gram kaffe 92-96" vattentemperatur 30 sekunder extrahering

3cl vatten 9 bar 7 gram kaffe 92-96 vattentemperatur 30 sekunder extrahering Att "bygga" ett kaffe dr som att laga en sis. Att likstailla eller jlimfora olika siser dr, som de flesta vet, bide omdjligt och irrelevant. En vinsfls dr inten grdddsis. I Sverige iir vi av tradition

Läs mer

TVÅ RUM. 70 Vi Båtägare 4/06 www.vibatagare.com

TVÅ RUM. 70 Vi Båtägare 4/06 www.vibatagare.com TEST 25-FOTARE TVÅ RUM Carl Richardson/Motor Boats Monthly/IPC+Syndication William Payne/Motor Boats Monthly/IPC+Syndication Textbearbetning Lasse Genberg 70 Vi Båtägare 4/06 www.vibatagare.com OCH FART

Läs mer

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson,

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt En segelbåt är en båt med segel. Bland seglebåtarna kan man hitta många olika varianter och storlekar. De vanligaste är jolle,

Läs mer

FÖLJER MALLEN. Dehlers koncept bestär, 38:an har känslan och stilen som utmärker en bra performancebat.

FÖLJER MALLEN. Dehlers koncept bestär, 38:an har känslan och stilen som utmärker en bra performancebat. FÖLJER MALLEN. Dehlers koncept bestär, 38:an har känslan och stilen som utmärker en bra performancebat. ä sätt och vis sluter Dehler 38 en. Projektets ledarekarl Dehler var med för 50 är sedan när pappa

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Något om segel och tågvirke

Något om segel och tågvirke 28 Något om segel och tågvirke Av tandläkare Bosse Wiklund När man idag talar med en nöjesseglare om segelduk och tågvirke så är det bara dacron och andra konstfibersprodukter som gäller. Man glömmer så

Läs mer

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. "!," sid. "r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. !, sid. r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn "r'nt,,i ilr,,, i,t \\ '),,t1, til,'j,,, Itr,,i, li "i,(' \tt 'r EI '[[,rtiilt'tlt' [i]trryn tl,'wll,u, 'li W;n:lifmlll, y:n'tflllr,,ttlt,!tr wllt 'wlltl'lt [t'a [tli,inn A,Wt:lty1ptlt illl,tl'tli1illli:ill,lll'

Läs mer

VETENSKAP & FOLKBILDNING

VETENSKAP & FOLKBILDNING 6/8stt VETENSKAP & FOLKBILDNING Medfemsblad nr d83 Box 185, 10122 Stockholm l pg 63591-2 Den brikiga andcn I detta nummer skriver Sven Ove Hansson oo parapsykologl och dess historl.a. xnl I rlsr rr ll,a

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade Vi har klippt & klistrat och översatt artiklar från andra MM-webbsidor i ett försök att sammanställa lite enkla tips och råd vad gäller segel & rigg. Balans Vill du segla snabbt med din MM handlar det

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006 Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S.

Läs mer