S t r å l s k y d d s ny t t [

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S t r å l s k y d d s ny t t ["

Transkript

1 ett informationsb lad från ssi - statens strålskyddsinstitut S t r å l s k y d d s ny t t [ [ n r , årgång 15] [tillgänglig i sin helhet via rubriker 3/1997 jordstrålning unders ö k t S j u k h u s f y s i ker Jacob Erhardt vid Institutionen för radiofysik i Lund pre s e n t e rar nya rön om jord s t rå l n i n gens ve rk n i n ga r. studier av elektro m agnetiska fält Avdelningschef Enn Kivisäkk, SSI orienterar om WHO:s arbeten inom området. Oron för s k a d e ve rk n i n gar tenderar att öka runt om i vä r l d e n. ams - ac c e l e r ato r m as s p e k t ro m e t r i Docent Ragnar Hellborg, Fysiska institutionen, Lunds unive rsitet och pro fessor Sören Mattsson, Institutionen för ra d i o l ogi och fysiologi, Lunds u n ive rsitet pre s e n t e rar en ny mätmetod av stor b e t ydelse för strå l s kyd d s fo rs k n i n g. radon i dricksvat t e n G u s t av Åke r blom, SSI berättar om g rä n s vä rdena för radon i drick s vatten och om de ekonomiska bidrag som utgår för å t gä rder mot radon i va t t e n Behöver du snabbt få tag på en artikel ur Strålskyddsnytt eller SSI news? Vill du läsa SSI:s senaste pressmeddelande? Behöver din 12-åring ett objektivt lättförståeligt faktamaterial om kärnavfall? Vill du hämta en författning för utskrift från din egen dator, eller få insyn i forskning om strålning? Då kan du nu hämta hem informationen från SSI:s hemsidor på h e m s i dan består av drygt tvåhundra anpas sade sidor för nätet. Räknas alla tidningar, författningar och rapporter som kan laddas hem i originalskick, blir sidantalet mycket större. Och materialet växer ständigt, bland annat kommer du att kunna ladda hem det här numret av Strålskyddsnytt.

2 Webmaster Björn Holm har tillsammans med Leif S vensson byggt upp hemsidan. utgivare statens strålskyddsinstitut ansvarig utgivare joost bayards grafisk form björn holm redaktör lars persson redaktion björn holm monica carlson, leif svensson adress statens strålskyddsinstitut i n f o r m a t i o n s e n h e t e n s t o c k h o l m tel / fax issn Ett av SSI:s mål är att aktivt föra ut vad SSI gör på strålskyddsområdet, bland annat för att minska strålriskerna. Hemsidan är utformad så att allmänheten lätt ska hitta information om strålning och strålskydd. Strukturen är alltså inte utformad efter SSI:s organisation. Första sidan är indelad i tolv huvudområden i form av en atom: I mitten Detta är SSI, runt omkring Fakta om strålning, Radon, Sjukvård industri Forskning, Skolinformation, Beredskap mot kärnenergiolyckor, SSI-utbildning, UV-strålning magnetfält mobiltele, Nyheter, Kärnkraft, Författningar-rapporter. Dessutom finns två knappar på första sidan där man kan hämta tidningarna Strålskyddsnytt och SSI news. Till vänster på sidorna finns också en knapp Länkar till andra aktuella hemsidor på nätet. Under rubriken Fakta om strålning finns elva lättlästa sidor om vad strålning är, naturlig strålning, konstgjorda strålkällor, hur strålning kan skada oss samt stråldoser, enheter mm. 27 förfa t t n i n gar finns tillgänliga Författningsdelen innehåller ett register över SSI-författningar. I skrivande stund finns 27 av dessa i PDF-format vilket betyder att de kan laddas hem och skrivas ut i originalutseende. Författningarna handlar om allt från kontroll av röntgenutrustning på sjukhus, arbete med tandröntgenutrustning, sollampor, utsläpp från kärnkraftverk till brandvarnare etc. Under rubriken kärnkraft finns bland annat en PDF-fil av en 33-sidig rapport som beskriver radiologiska konsekvenser av tjernobylolyckan. Under rubriken Avfall och miljö kan man läsa vad SSI tycker om SKB:s koncept KBS-3. Solstrålning, magnetfält, mobiltelefoni har en undersida som heter Magnetfält och hälsorisker. Frågor som besvaras är bland annt: påverkas människan av magnetfält, kan kraftledningen orsaka cancer om man bor nära den?, finns magnetfält på jobbet, vad gör myndigheterna? En sida ger tips om litteratur och studiematerial. SSI ger kurser om radonmätning, lagstiftning på strålskyddsområdet, strålskydd vid laboratoreiarbete m.fl. Hela kurskatalogen som gäller höstens kurser kan laddas hem. Under knappen Beredskap beskrivs bland annat vilka resurser Sverige har för att göra strålningsmätningar. På en karta kan man se var SSI:s 37 egna fasta mätstationer är placerade. Korta sammanfattningar av 48 forskningsprojekt som SSI finanserats återfinns under Forskning. Åtta sidor och mer djupgående rapporter finns under knappen Radon, bland annat bidrag för åtgärder. Hälsoundersökningar med mammografi, Om strålning vid röntgenundersökning, Strålning inom industri och forskning är andra områden som beskrivs med sidor. Titta gärna på vår hemsida och kom med kommentarer. Vi kan ha glömt områden och frågeställningar som har stort värde för dig eller andra som använder nätet. björn holm leif sv e n s s o n 2 Strålskyddsnytt 3 / 9 7

3 Plutonium i tänder runt Sellafield - Ingen n ä m nv ä rd riskökning I The Science of the Total Env i ro n- ment 201 (1997) sid har R.G. O Donell och medförfattare publ i c e- rat en undersökning om före ko m s t e n av ra d i o a k t iva ämnen i tänder som funktion av avståndet till British N u clear Fuels Ltd:s upparbetningsa n l ä ggning för använt kärn b ränsle i Sellafield. Tänder har insamlats från huvudsakligen 13- och 14-åriga ungdomar upp till 280 miles (45 mil) frå n a n l ä gg n i n gen, både i Irland och i Storbritannien. I tänder ansamlas stabila och ra d i o- a k t iva bensökande metaller. Fö r f a t- t a rna menar att studier av Ra och av bly har visat att halten av dessa ämnen i tänder kan kopplas till m o t s va rande mängder i skelett och i den övriga kroppen. I n get samband mellan av s t å n d e t till Sellafield och totala halten av alfastrålande isotoper eller strontium-90 i tänder kunde påvisas. Däremot finner författarna att mängden plutonium i tänder avtar som funktion av avståndet till upparbetningsanläggningen. Spridningen i mätvärdena är dock stor (en del av de högsta värdena är uppmätta 40 mil bort) och värdena är i vissa fall på gränsen till vad som är möjligt att mäta. Författarna påpekar att om fler studier skall göras vore en mer känslig analysteknik att föredra, t ex acceleratormassspektrometri (AMS). Den uppmätta halten av plutonium är mycket låg, ca 5 millibq per k i l ogram inaskat tandmaterial. Fö r- f a t t a rna påpekar att ställt i re l a t i o n till halten av naturligt före ko m m a n- de ra d i o nuklider som ra d i u m o ch ca 500 millibq/kg (i fo rm av inaskat tandmaterial) av torium-232 o ch av uranisotoper innebär dosbid raget från plutoniumisotoperna inte någon nämnvä rd riskökning för leukemi eller skelettcancer. ingemar lund Kärntekniska anläggningar EU:s direktiv om medicinteknisk utrustning Övergångstiden för MDD, EU:s direktiv om medicinteknisk utrustning (93/42/EEG) börjar nu gå ut. MDD fastställdes den 14 juni Medlemsstaterna fick ett år på sig för att anpassa lagstiftningen. Fram till 14 juni 1998 kan tillverkare valfritt tillämpa MDD eller tidigare regelverk. MDD är ett sk New Approach - direktiv med syftet att föreskriva säkerhetsregler och undanröja handelshinder inom gemenskapen. Alla New Approach-direktiv är stöpta i samma form. Medicinteknisk utrustning (medical devices, MD) definieras som allt tekniskt i sjukvården från terapiacceleratorer till engångshandskar, sprutspetsar och bomullstussar. Till och med kondomer ingår eftersom de kan medföra smittspridning om de är defekta. Därmed omfattar direktivet hela den flo r a av terapi-, röntgen-, och nuklearmedicinsk utrustning som är tillståndspliktig enligt strålskyddslagen (och EURA- TOM:s direktiv). Genom Lagen om medicintekniska produkter (1993:584) och motsvarande förordning (1993:876) infördes grunderna för MDD i Sverige. Socialstyrelsen utsågs till föreskrivande myndighet (Läkemedelsverket för engångsartiklar och preventivmedel). Genom SoS författning SOSFS 1994:20 har sedan MDD-texten i sin helhet blivit svensk lag. Enligt MDD ska alla CE-märkta MD fritt kunna marknadsföras i alla Hans Brunner på ny post Från 1 januari 1998 får Fachverband für S t r a h l e n s c h u t z d i p l o m f y s i k e r Hans Brunner som president. Han arbetar på N a t i o n a l e Alarmzentrale i Zürich som strålskyddsexpert efter många år vid federala kärnforskningsinstitutet i medlemsländer utan ytterligare föreskrifter, provningsförfaranden eller andra kontroller. Om ett medlemsland vill ha ytterligare kontroll får den inte belasta leverantören. Nya MD som saknar CE-märke får inte föras in på marknaden men gamla omärkta apparater får fortfarande användas. För CE-märkning krävs att en serie Väsentliga krav ska vara uppfyllda. Dessa krav är mycket generellt formulerade och inte så lätta att verifiera. Tillverkaren kan därför använda en genväg. Om produkten uppfyller kraven i de harmoniserade standarderna i EU:s förteckningar förväntas den uppfylla de väsentliga kraven och får CE-märkas. Dessa standarder sammanställs av de europeiska standardiseringsorganen CEN och CENELEC och är oftast likalydande med de internationella standarderna från ISO och IEC. Den 14 juni nästa år förlorar alltså SSI rätten att utfärda tekniska regler för röntgenapparater, gammakameror m m. I stället blir det standarderna främst från IEC som skall gälla. Följaktligen bör SSI-författningar och tillståndsvillkor som strider mot IEC-standarderna ändras före detta datum. sten grapengiesser Ordförande i SEK TK 62BC (Svenska standardiseringskommitten för utrustning för terapi, röntgen och nuklearmedicin) Würenlingen några mil utanför Zürich. Hans Brunner är medlem i NEA:s strålskyddskommité och ordförande i dess expertgrupp får beredskap. Han har i många sammanhang varit svenskt strålskydd och atomberedskap behjälplig. Hans Brunner talar och skriver svenska utmärkt. Har har en svensk fru, Astrid, samt sommarställe i Nusnäs utanför Mora. l a rs pers s o n 3 / 9 7 Strålskyddsnytt 3

4 Påve rkan av jord s t rålning u n d e rsökt med en objektiv metod Kommer vi en dag att kunna detektera jordstrålning? Den instinktiva reaktionen från en fysiker är att jordstrålningen hör hemma bland myterna. Men detta är förstås en föga vetenskaplig inställning. Fil dr Jacob Eberhardt, sjukhusfysiker vid radiofysikinstitutionen i Lund har gjort en vetenskaplig studie av jordstrålning. Jacob Eberhard t Existensen av jordstrålning accepteras för närvarande inte av den etablerade vetenskapen. Syftet med denna studie är att objektivt i en vetenskaplig dubbel-blindstudie studera sambandet mellan jordstråleexponering och människans reaktionstid Slagrutan som hjälpmedel för att leta efter malm eller vattenådrar har använts i många sekler. Det som antas påverka slagrutans bärare sägs av förespråkarna vara sk jordstrålning. Jordstrålning är en typ av strålning som inte går att detektera med instrument, men som kan förnimmas av biologiska system. Jordstrålning antas förekomma som sk jordlinjer eller som rutnät över marken. Två olika rutnät beskrivs i litteraturen; Hartm a n n - n ä t e 1 tmed linjer i nord-sydlig och väst-östlig riktning och Curry-nätet 2 som bildar 45 vinkel med Hartmannnätet. Rutnäten har en vertikal utbredning och jordstrålefälten bildar således murar. Hartmann- och Curry-rutor har olika storlek. Geologiska formationer såsom sprickor i berggrunden förekomst av malm eller vattenådrar, men även tidvattenkraften (månfasen) skulle påverka jordstrålemönstret och därmed bli detekterbara av slagrutemannen. Att vistas på en jordstrålelinje betraktas som hälsofarligt, med en mängd olika sjukdomstillstånd bekskrivna, inklusive risken att få cancer. Speciellt farligt är att uppehålla sig i korsningen av två Curry- eller Hartmann-linjer eller ännu värre att befinna sig på en dubbelkors där båda rutnäten sammanfaller. En längre tids vistelse i jordstrålefält sägs leda till sensibilisering. Sensibilisering för annan strålning (elöverkänslighet) lär också höja känsligheten för jordstrålning. Att köra eller cykla genom starka jordstrålezoner kan leda till en black-out, med en påtaglig förhöjd risk för en olycka eller singelo l y c k a. En sammanslutning av fem svenska slagrutegängare bildade 1993 en arbetsgrupp Biofysen som sedan dess satsat på en förstudie om effekterna av elektromagnetisk strålning och jordstrålning på hälsan. Syftet med förstudien beskrivs som: Att åstadkomma aktiva resultat som kan påverka etablerade forskare att satsa på mer omfattande studier som kan bekräfta resultaten från Biofysens studie och ca fallbeskrivningar i litteraturen. Gruppen har tagit fram ett objektivt test som möjliggör kvantifiering av jordstrålepåverkan på människan. Institutionen för Radiofysik i Lund kontaktades 1995 och erbjöds att deltaga med försöksledare i ett stort försök som skulle genomföras juni 1996 i Vitaby i anslutning till Nätverket för gränsöverskridande vetenskaps forskningsdagar med tema jordstrålning i Kivik. Eftersom efterlevandet av kraven som ställs på en vetenskaplig dubbelblindstudie var svåra att kontrollera i den föreslagna fältstudien, bestämdes att Biofysen skulle genomföra Vitaby studien som planerad, men utan medverkan av Radiofysik, medan Institutionen för Radiofysik skulle genomföra en egen laboratoriestudie där samma fysiologiska parameter skulle studeras. M e t o d I en dubbelblindstudie undersöktes om reaktionstiden förlängs vid vistelse i ett kraftigt jordstrålefält, jämfört med ett neutralt kontrolläge. Två slagrutemän bestämde, utan försöksledarens närvaro, ett lämplig jordstråle-, och kontrolläge i Avdelningen för Onkologis nya acceleratorhall (Mätpunkterna A och B). Facit meddelades inte förrän efter genomförda experiment och statistiska analyser. Punkterna var för övrigt likvärdiga vad gäller belysning, temperatur, mm. Dessutom utsågs ytterligare två jordstrålningsfria punkter (vilopunkter) som var bekanta för försöksledaren (se nedan) Försöksledaren utsåg försöksperso- Tabell 1 Medelvärde för 10 enminuters försök, utfört under en halvtimme. Student t-test för parade kontroller Parameter Medelvärde över 10 enminuters tester för kontrollkonditionen Skillnad exp. kontroll SEM (Standard error mean) p-värde (2-sidigt) Medelvärde reaktionstid 225 ms +3,7 ms 4,6 ms 0,43 SD reaktionstid 41 ms +4,4 ms 4,3 ms 0,32 2 sämsta under minuten 306 ms +14,7 ms 13,0 ms 0,28 2 bästa under minuten 185 ms +2,4 ms 3,1 ms 0,45 Antal feltryckningar 1,8-0,2 0,2 0,40 4 Strålskyddsnytt 3 / 9 7

5 Tabell 2 Wilcoxons rangordningstest för parade observationer Parameter Andelen fp med reaktion enligt hypotesen p-värde (2-sidigt) Medelreaktionstid 9/16 0,72 SD reaktionstid 10/16 0,14 2 sämsta under minuten 11/16 0,22 2 bästa under minuten 9/16 0,54 Antal feltryckningar 7/16 0,38 nerna, som var okända för slagrutemännen, genomförde experimenten och utförde den statistiska analysen. Reaktionstiden bestämdes med ett reaktionstest utvecklad på Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin (IPM) och implementerad på en handdator av typ Psion Organizer. IPM lånade ut 4 Psion Organizers för ändamålet. Testet går ut på att så snabbt som möjligt trycka på en knapp när en svart ruta visas på skärmen. Tidsintervallen mellan visningen av rutan varieras av programmet semi-slumpmässigt. Ett försök varar 30 minuter och består av tio tester med en minuts varaktighet, separerade med två minuters vila. Sexton friska män och kvinnor i tjugo- till femtioårsåldern deltog i försöken som genomfördes i två omgångar med åtta försökspersoner i varje omgång. Varje försöksperson gavs tillfälle att bekanta sig med instrumentet någon dag innan försöket genomfördes. Inför ett försök fick varje försöksperson sitta 15 minuter i en vilopunkt för att bli kvitt eventuella effekter av jordstrålepåverkan under arbetsdagen. Under denna tid tränades testet. Hälften av försökspersonerna började i punkt A och resten började i punkt B. Dagen därpå återkom försökspersonen på samma klockslag för att testas i den andra mätpunkten. Att genomföra båda mätserierna för varje individ på samma tid på dygnet är viktigt eftersom individens vakenhetsgrad varierar enligt den cirkadiska cykeln (dygnsrytmen) och en 90-minuters cykel (ultradiana cykeln). Den första försöksserien genomfördes på kvällstid under artificiell belysning, medan den andra serien genomfördes på dagtid på två nya mätpunkter nära glasväggen under naturlig belysning. Eftersom månfasen påstås ha betydelse utfördes andra serien under samma månfas som den första. Inför andra serien besökte slagrutemännen hallen för att verifiera att jordstrålekaraktären i hallen inte hade ändrat sig, att kontrollera att driften av acceleratorerna inte påverkade jordstrålemönstret (inga acceleratorer var igång under kvällsserien) samt att ta fram två nya mätpunkter nära fönstret där försöken under dagtid inte skulle störa patienter i vänthallen. Även andra delförsöket genomfördes naturligtvis dubbelblint. R e s u l t a t Skillnad exponerad minus kontroll Figur 1. Re a k t i o n s t i d s p åve rkan av j o rd s t rålning samt anpassad norm a l- f ö rd e l n i n g s k u r va. För varje testminut lagrades följande parametrar för reaktionstiderna: medelvärde, standarddeviation (SD), medelvärde av de 2 sämsta tiderna, medelvärde av de 2 bästa tiderna och antalet feltryckningar (tryckt innan rutan syntes på skärmen eller reaktionstid större än 800 ms). Som framgår av tabell 1 påverkas inte medelreaktionstiden under en halvtimme. 9 personer uppvisade en längre reaktionstid under exponering, medan 7 personer uppvisade en förlängd reaktionstid på kontrollpunkten (Wilcoxon rangordningstest; p=0,71). Eventuella black-out-fenomen skulle kunna förorsaka ett ökat antal extremt dåliga värden, öka spridningen på resultaten eller antalet feltryckningar, men inga av dessa parametrar påverkades (se tabell 1 ). Figur 1 visar fördelningen för reaktionstidsförsämringen vid jordstrålepåverkan för försöksgruppen. Ifall mätvärdena inte är normalfördelade ger ett icke-parametriskt test en bättre uppskattning om nollhypotesen (att alla observerade effekter beror på slumpen) kan förkastas. Tabell 2 r e d o- visar resultat från Wilcoxons rangordningstest för parade observationer. Inga s i g n i fikanta resultat kunde påvisas. En annan hypotes som testades var att det kan ta en viss tid från att exponeringen för jordstrålning påbörjades innan reaktionstiden påverkas. Detta testades på två sätt; (i) en linjär regression av 1-minutersresultaten under en halvtimme och (ii) en analys av halvtimmens sista 10 minuter (tre enminuters f ö r s ö k ). Den linjära regressionen för reaktionstiderna visar att reaktionstiden är konstant under en halvtimme både i exponering- och kontrollpunkten. Tabell 3 visar resultaten från de sista tre enminutersförsöken under halvtimmen. Inga signifikanta resultat erhölls. forts sid 6 Tabell 3 Medelvärden för de sista 3 enminutersförsök under en halvtimme. Student t-test för parade observationer. Parameter Medelvärde för 3 enminuterstester i kontrollpunkten Skillnad exp.- kontroll Medelvärde reaktionstid 225 ms 2,4 ms 5,9 ms 0,70 SD reaktionstid 39 ms 2,8 ms 6,9 ms 0,69 2 sämsta under minuten 305 ms 1,0 ms 19 ms 0,96 2 bästa under minuten 187 ms 1,6 ms 4,1 ms 0,70 Antal feltryckningar 1,9-0,2 0,4 0,61 SEM p-värde (2-sidigt) 3 / 9 7 Strålskyddsnytt 5

6 Tabell 4 Som tabell 1, men mättillfälle 2 jämförs med tillfälle 1. Parameter Medelvärde över 10 enminuterstester för mättillfälle 1 Skillnad tillfälle 2 tillfälle 1 SEM p-värde (2-sidigt) Medelvärde reaktionstid 230 ms -6,6 ms 4,4 ms 0,15 SD reaktionstid 41 ms +4,5 ms 4,3 ms 0,31 2 sämsta under minuten 313 ms +1,6 ms 13,5 ms 0,91 2 bästa under minuten 189 ms -5,1 ms 2,9 ms 0,10 Antal feltryckningar 1,5 +0,2 0,2 0,30 Figur 2 visar fördelningen av reaktionstidsförsämringen vid exponering för testperiodens sista 10 minuter samt anpassad normalfördelningskurva. Figur 2. Slutligen utfördes en analys där mättillfälle 2 jämfördes med tillfälle 1, oberoende av exponering (Tabell 4 ). En trend kan konstateras till bättre prestanda vid tillfälle 2, både för medelreaktionstiden och de kortaste reaktionstiderna under testminuten, vilket pekar på en viss inlärningseffekt. D i s k u s s i o n I detta försök kunde inte hypotesen bekräftas att jordstrålning påverkar reaktionshastigheten hos friska unga och medelålders individer. Enligt Biofysengruppen förväntades en reaktionstidsförlängning på cirka 5%, motsvarande till ms, vilket låg väsentligt över nuvarande försökets detektionsgränser. Biofysengruppen redovisar i preliminära resultat från Vitaby-fältstudien en genomsnittlig reaktionstidsförlängning under testets sista 10 minuter i storleksordning 10% och varierande mellan 0% och 40%, där låga värden gäller friska individer och höga värden sensibiliserade individer. Dessa resultat baseras dock inte på statistiska analyser på grupper av individer, utan måste betraktas som fallbeskrivningar. I vår undersökning varierade reaktionstidspåverkan från 25% till +25%. Denna studie bevisar naturligtvis inte att jordstrålning inte finns. En förklaring för våra negativa fynd kan vara att den valda effektparametern, reaktionstiden, inte påverkas alls hos friska individer men endast ger utslag hos individer som är endogent känsliga eller har förvärvat en ökad känslighet genom sensibilisering. En möjlig fortsättning på denna studie kunde vara att selektera försökspersoner ur nuvarande materialet som uppvisade en relativt stor reaktionstidsförsämring vid exponering och upprepa försöken på dessa individer ett antal gånger i en ny dubbelblind studie, eller att selektera en grupp som påstås vara känsliga för närmare g r a n s k n i n g. jacob eberhardt Sjukhusfysiker Radiofysik Universitetssjukhuset Lund 1 Hartmann E, Krankheit als Standortproblem. Haug Verlag, Heidelberg, Curry M, Das reaktionsliniensystem als krankheitsauslösenden Faktor. Hippokrates, Heft 19, 1952 W i l c ox o n s r a n go rdningstest w i l c oxon s rangordningstest f ö r parade observationer är ett exempel på ett ickeparametriskt statistiskt test som är vanligt förekommande i beteendevetenskapen. Testet används i första hand när försöksresultat inte utgör numeriska värden, men kan rangordnas ( tex i en enkät där ett påstående stämmer: Myckel väl - väl - nästan inte alls - inte alls ). Det används också när numeriska resultat inte följer den statistiska normalfördelningen, vilket är ett krav för tillämpandet av det vanliga S t u d e n t-t e s t e t. I Wilcoxon s test bestäms för varje försöksperson skillnaden i testresultat mellan exponerings- och kontrollsituationen. Resultaten för alla försökspersoner rangordnas utan att ta hänsyn till om skillnaden är positiv eller negativ och numreras med 1 för lägsta värde, 2 för näst lägsta osv. Sedan tilldelas varje rangordningsnummer ett positivt eller negativt tecken beroende på om den ursprungliga skillnaden var positiv eller negativ. Om testresultatet enbart beror på slumpen (d.v.s. ingen effekt av exponering) bör summan av alla positiva rangordningsnummer ( + ) bli lika stor som summan av alla negativa rangordningsnummer ( - ). Men om + a v v i k e r mycket från - kan vi dra slutsatsen att exponeringen har påverkat utfallet. Wilcoxon s test avgör på basis av +, - och antalet observationer, sannolikheten att detta resultat enbart beror på slumpen (p- v ä r d e t ) (P=0,05) innebär med 95% säkerhet att exponeringen har påverkat testresultaten och att mätskillnaden inte är resultatet av statistiska flu k t u a t i o n e r. 6 Strålskyddsnytt 3 / 9 7

7 WHO:s studier av elektromagnetiska fält ryska rön presenteras i vår who har nyligen haft ett möte om elektriska och magnetiska fält. Oron för skadeverkningar av fälten tenderar att öka runt om i världen. Men rapporter om aktuell forskning beträffande biologiska effekter och skadeverkningar ger knappast stöd för detta. Intressanta nya rön rapporterades från Australien, där man visat att en viss stam av måttligt cancerbenägna möss utvecklar lymfom mer än dubbelt så ofta om de utsätts för 900 MHz pulsad radiofrekvent strålning av samma slag som används i mobiltelefoni 1). Forskarna framhåller dock själva att resultaten, av flera olika skäl, är svåra att extrapolera till människa. På mötet framgick också att elöverkänsligheten, som tidigare i huvudsak varit en skandinavisk företeelse, sakta synes sprida sig till andra länder. Fenoments karaktär varierar dock i de olika länderna. Kopplingen till kontors- och dataarbete, som ju är stark i Sverige, saknas exempelvis praktiskt taget helt hos det relativt fåtal fall som nu observerats på Irland. Där verkar i första hand personer bosatta på landet att d r a b b a s. Skrifter rev i d e ra s Ett mål på sikt för för EMF-projektet är att revidera de WHO-monografier (Environmental Health Criteria) som finns på EMF-området; EHC 69, 1987 om magnetiska fält och EHC 137, 1993 om elektromagnetiska fält i frekvensområdet 300 Hz till 300 GHz. Dessutom ska nya kriteriesammanställningar tas fram rörande riskupplevelse och riskkommunikation när det gäller EMF-fält. För att uppdatera kunskapsläget arrangeras inom EMF-projektets ram seminarier inom olika avgränsade delar av intresseområdet. Vid seminarierna, som är öppna för alla intresserade, presenteras kunskapläget på ett visst aktuellt område av tongivande forskare på området. I anslutning till seminarierna WHO:s EMF-pr o j e k t Världshälsoorganisationen, W H O, bedriver sedan 1995, inom ramen för organisationens program på miljöområdet, ett särskilt projekt rörande elektromagnetiska fält (E M F). Projektet är planerat att löpa över fem år och målsättningen är att nå internationell samsyn när det gäller värdering av hälsorisker förknippade med sådana fält. Projektet har betingats av den stora oro som råder bland allmänheten i många länder för hälsorisker från elektrisk och kommunikationsteknisk utrustning, som kraftledningar, mobiltelefoner, radio- och radarsändare m.m. Till projektet är knutet en rådgivande kommitté bestående av företrädare för de länder som stödjer projektet (bland andra Sverige) samt experter från ett antal medverkande fackorganisationer, såsom I C N I R P (den internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning), I A R C (den internationella organisationen för cancerforskning) mfl. Intresset för projektet har successivt ökat och det andra mötet med den rådgivande kommittéen kunde räkna in hela 22 deltagande länder. En tyngdpunkt på agendan vid dessa möten är lägesrapporter från de olika länderna och redogörelser för olika slags aktiviteter i länderna och i de deltagande organisationernas regi. anordnas i regel workshops, till vilka speciellt inbjudna forskare inbjuds och där de får i uppgift att peka ut kunskapsluckor och ange prioriteringar för fortsatt forskning på området. Sammanställningar av såväl det öppna seminariet som slutsatserna från workshopdiskussionerna kan beställas från WHO eller de organisationer som hjälpt WHO att anordna mötena. I november förra året arrangerades ett sådant möte i München på temat radiofrekvent strålning (10 MHz GHz). Det var särskilt inriktat på biologiska effekter vid låga exponeringsnivåer, i området där termiska effekter inte är av betydelse. Rapport föreligger nu från seminariet 2). Diskussionerna från den workshop, som anordnades i anslutning till seminariet, finns ännu inte tillgängliga. Münchenmötet har beskrivits i Strålskyddsnytt nr 1, ). I somras anordnades (4 6 juni 1997) ett liknande möte i Bologna på temat biologiska effekter från statiska och lågfrekventa (ELF) elektriska och magnetiska fält. Materialet från mötet håller f.n. på att sammanställas. I höst (den oktober) arrangeras i Wien ett möte om upplevelse och förmedling av risker från elektromagnetiska fält. I april 1998 planeras ett möte i Moskva om ryska forskningsresultat. Man har i Ryssland under flera decennier vid en rad forskningscentra bedrivit omfattande forskning om biologiska effekter av elektromagnetiska fält, men språksvårigheter och andra svårigheter har förhindrat ett utbyte med väst. Ryska forskare får nu för första gången möjlighet att presentera sina resultat för västerländska kolleger. H e m s i d a WHO:s EMF-projekt har en egen hemsida på Internet. där man bl.a. kan ta del av rapporter från den rådgivande gruppens möten. Hemsidan har adressen: peh/emf/emf_home.htm enn kivisäkk Referenser: 1) Lymphomas in Em-Pim1 Transgenic Mice Exposed to Pulsed 900 MHz Electromagnetic Fields, M Repacholi et al, Radiation Reseach 147, (1997). 2) Non-Thermal Effects of RF Electromagnetic Fields. Proceedings from a Seminar in Munich, Germany, November 20 and ICNIRP 3/97, ISBN ) Mycket pengar till forskning om mobiltelefoner. Enn Kivisäkk, Lars-Erik Paulsson, Strålskyddsnytt nr / 9 7 Strålskyddsnytt 7

8 A c c e l e ra t o rm a s s p e k t rometri - Ny ultrakänslig mätmetod av stor betydelse för strålskydd s fo r s k n i n g Acceleratormasspektrometri, A M S, är en metod för rä k n i n g av antalet atomer i ett prov. Metoden används för mätning av mycket låga ko n c e n t rationer av både ra d i o- a k t iva och stabila nuklider. När det gä l- ler ra d i o a k t iva ämnen är de främsta förd e l a rna med AMS jämfört med ko n- ventionella radiometriska metoder att mycket små prov (mg-storlek) kan analy s e ras och att mättiden är kort (mindre än en timme). Exempel på anvä n d n i n g inom strå l s kyd d s o m rådet är analyser av kol-14, jod-129 och plutonium i vå r omgivning. Andra exempel är kartläggning av upptag, fördelning och omsättning av långlivade radioaktiva ämnen i m ä n n i s ko k roppen. Detta är viktigt, dels inom omgiv n i n g s ra d i o l ogi, dels i samband med strå l d o s u t re d n i n gar vid n u k l e a rmedicinska studier, särskilt beträffande 14 C och andra rena β-strålare. Mängden av ett ra d i o a k t ivt ämne kan i princip bestämmas på två sätt. Antingen mäter man den vid sönderfallet utsända strålningen eller bestämmer man antalet atomer. Om ra d i o nu k l i d e n s h a l veringstid och sönderfallschema är kända ger båda metoderna samma i n fo rmation. Vi l ken metod som är den mest förd e l a k t i ga va r i e ra r. Generellt gä l- ler att för långa halveringstider - då antalet atomer som finns i provet är stort jämfört med det antal som sönderfaller under mättiden - blir metoden att rä k- na atomer effe k t ivast. Såsom namnet antyder är AMS en utvidgning av traditionell masspektrometri (MS) ge n o m inkludering av en accelerator. Med traditionell MS kan inte isotopkoncentrationer lägre än ungefär i förhållande till den vanligaste isotopen av samma grundämne mätas. Orsaken är i n t e r fe rens med atom- och moleky l i s o- b a rer (isobarer är partiklar med samma massa). Med AMS är det däremot möjligt att sänka detektionsgränsen vid bestämning av isotopförhållanden med många tiopotenser. De forskningsfält som kan angr i p a s med AMS är många. Till exempel: arkeo l ogi, omgiv n i n g s ra d i o l ogi, medicinsk forskning och sjukvå rd, konst, astro f y- sik, miljöforskning i allmänhet, ge o l o- gi, hyd ro l ogi, gl a c i ä r forskning, biokinetik, mineralexploatering, och fasta tillståndets fysik. I denna artikel beskrives n å gra av de möjligheter AMS erbjuder när det gäller strålskyddsforskning. Principen för AMS AMS innebär att en elektrostatisk tand e m a c c e l e rator placeras mellan analysenhet och detektor i MS systemet; se F i g. 1. I jonkällan, som för en tandemaccelerator pro d u c e rar nega t iva joner, skap a s en strö m s t a rk jonstråle genom att en cesiu m s t råle får trä ffa provet och slå ut joner. P rovet består av en behållare i vilken pulver av aktuellt material pressats samman. P rov f ra m s t ä l l n i n gen måste effe k t ivt och utan isotopfraktionering skilja ut de önskade grundämnena från utgå n g s m a- terialet. Efter ett första energ i t i l l s kott på något tiotals eller hundratals kev och efterföljande första massanalys når jons t rålen själva tandemaccelera t o rn. Den n e ga t iva jonstrålen accelere ras till en hög p o s i t iv potential (1-25 MV). I en så kallad stripperutrustning (gascell eller tunt folie) placerad i högspänningsterm i n a l e n t appar jonerna ett antal elektroner och blir positiva. Den nu positiva strålen accel e re ras på nytt från högspänningsterm i- nalen till jord. En eller fle ra analysenheter passeras därefter på väg mot en enke l p a rt i keldetektor för identifiering av part i ke l e n e rg i. De många stegen från jonkälla till p a rt i keldetektor medför en kra f t i g reduktion av bakgrunden. Det är framförallt tre viktiga egenskaper hos AMS med tandemaccelerator som medger att m ycket låga isotopförhållanden kan m ä t a s, exempelvis för 14 C / 12 C ner till : 1) Användandet av negativa joner innebär att ett antal isobarer inte stör, eftersom dessa är instabila i nega t iv fo rm. E xempel är 14 N vid mätning av 14 C, 2 6 M g vid 26 Al och 129 X e vid mätning av 129 I. 2) Vid strippnings processen i tandem a c c e l e ra t o rns högspänningsterm i n a l b ryts de allra flesta moleky l i s o b a re rn a upp genom elektrostatisk repulsion och endast ett begränsat antal med laddningstal högst 2+ överlever. Genom att med första analysenheten efter accelera t o rn välja ut högre laddningstal än 2+ F i g. 1. Jä m f ö relse mellan masspektrometri (MS) och accelera t o rm a s s p e k t ro m e t r i (AMS). Figuren visar AMS-systemet vid Fysiska institutionen, Lund unive rs i t e t. 8 Strålskyddsnytt 3 / 9 7

en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr

en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr 2 2006, årgång 24] [tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se] Foto: SSI Info, BA Grupparbeten under Transparensforums seminarium 2 resulterade

Läs mer

Joniserande strålning

Joniserande strålning Joniserande strålning 2 Joniserande strålning Vi är ständigt utsatta för strålning från rymden och från radioaktiva äm nen runt omkring oss. Även din egen kropp och födan du äter inne hål ler ra dio ak

Läs mer

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Bilaga 2 Rapport av Regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Bilaga 2 Rapport av Regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Dokumentstatus: Godkänt Rapport Datum: 2015-02-23 Handläggare: Johan Friberg Diarienr: SSM2014-1013 Bilaga 2 Rapport av Regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 17 november 2010 Kärnavfallsrådet har följande

Läs mer

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof

HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof INFORMATION FRÅN HVR WATER PURIFICATION AB 22 mars 2014 HVR Water Purification AB Teknikhöjden Björnnäsvägen 21

Läs mer

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT?

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? VAD ÄR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT? Definitioner och källor Naturliga källor Mänskligt framställda källor Grundläggande fakta om våglängd och frekvens Elektromagnetiska fält vid låga frekvenser Elektromagnetiska

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Prövningen. Ordföranden har ordet. Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning Dec 2002

Prövningen. Ordföranden har ordet. Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning Dec 2002 Prövningen I detta nummer bl.a.: Ordföranden har ordet Infodag för medicinjournalister Vad skall stå i patientjournalen Från Fas I till Proof of concept Frågor och svar Informationsblad från Föreningen

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 RAPPORT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET 1997-1999 Februari 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 4 3 Metodfrågor 4 4 Resultatredovisning

Läs mer

och Sveriges NBC- beredskap är god?

och Sveriges NBC- beredskap är god? TEMASKRIFT och Sveriges NBCberedskap är god? och Sveriges NBCberedskap är god? Stockholm 2002 Titel: och Sveriges NBC-beredskap är god? Utgiven av: Överstyrelsen för civil beredskap Författare: Illustrationer:

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa Stockholm 2006 SOU 2006:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:-

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- E-cigarett - är det en bra rökavvänjningsmetod? Svårläkta sår Sötningsmedel - ny studie Annons Distriktssköterskeföreningen

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

GODA EXEMPEL PÅ MILJÖINTEGRERING I HÖGSKOLAN MILJÖPERSPEKTIV I UTBILDNINGEN, HUR DÅ? SÅ HÄR GJORDE VI! INNEHÅLLER ADRESSER & FAKTA

GODA EXEMPEL PÅ MILJÖINTEGRERING I HÖGSKOLAN MILJÖPERSPEKTIV I UTBILDNINGEN, HUR DÅ? SÅ HÄR GJORDE VI! INNEHÅLLER ADRESSER & FAKTA GODA EXEMPEL PÅ MILJÖINTEGRERING I HÖGSKOLAN MILJÖPERSPEKTIV I UTBILDNINGEN, HUR DÅ? SÅ HÄR GJORDE VI! INNEHÅLLER ADRESSER & FAKTA Det här är en handbok för dig som vill ta in miljöperspektiv i utbildningen.

Läs mer