Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. Version 1.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04"

Transkript

1 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM Version 1.04

2 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet täcks av ett eller flera av följande patent: USA-patent , WO Andra patent är under behandling. Denna enhet bär CE-symbolen, vilket innebär att den uppfyller kraven enligt EU-direktiv 93/42/EEC, 14 juni 1993, beträffande medicinska enheter. Obs: Enligt federal lag (USA) begränsas försäljning av denna enhet till eller på uppdrag av en läkare. Alla LiDCO-enheter är endast avsedda att användas av kvalificerad medicinsk personal. Läs noga igenom alla handböcker som medföljer denna enhet före användning. Tryckt i Storbritannien. Copyright-information LiDCO, LiDCOrapid och PulseCO är varumärken tillhörande LiDCO Ltd. Detta dokument är skyddat, , av LiDCO Ltd. Alla rättigheter förbehålles. LiDCO Ltd. förbehåller sig rätten att när som helst modifiera de produkter som beskrivs i handboken utan föregående meddelande. Ingen del av denna handbok får reproduceras, kopieras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt utan skriftligt godkännande från LiDCO. Informationen i handboken avses vara korrekt och tillförlitlig. LiDCO påtar sig dock inget ansvar för användningen av denna handbok, inte heller för eventuella brott mot tredje parts rättigheter som användningen kan leda till. Alla märken och produktnamn som nämns i handboken är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare. Denna enhet lyder under EU-direktiv 2002/96/EC (WEEE). Den är inte registrerad för användning i privata hushåll och den får inte kasseras vid kommunala uppsamlingsstationer för elektrisk och elektronisk utrustning. LiDCO Ltd har auktoriserat ett företag för kassering av denna enhet på lämpligt sätt. För mer information, var god kontakta din lokala representant för LiDCO Ltd. Version 1.04 I

3 Säkerhet och underhåll 1. Läs noga igenom dessa säkerhetsföreskrifter. 2. Spara denna användarhandbok som referens. 3. Du måste läsa och ta hänsyn till all märkning och alla varningar på utrustningen. 4. Kontrollera att elnätet ger rätt spänning innan du ansluter utrustningen till ett eluttag. 5. Använd endast det nätaggregat som medföljer utrustningen. 6. Använd rätt adapter för att anpassa nätaggregatet till spänningskällan. 7. Eluttaget måste sitta nära monitorn och vara lätt att komma åt. Dra nätkabeln så att ingen riskerar att trampa på den. Placera inga föremål ovanpå nätkabeln. 8. Koppla loss utrustningen från eluttaget före rengöring. Använd en fuktad trasa. Använd inte flytande eller spraybaserade rengöringsmedel. 9. Utsätt inte utrustningen för fukt. 10. Häll aldrig någon vätska i någon öppning på utrustningen. Om du gör det kan det leda till brand eller elektriska stötar. 11. Öppningarna på enheten är till för luftcirkulation och ser till att utrustningen inte överhettas. TÄCK INTE ÖVER DESSA ÖPPNINGAR. 12. Ställ monitorn på en säker plats under installationen. Den kan skadas om du tappar den eller om den skulle falla ned. Monitorn bör monteras på LiDCO:s bordsstativ, ett lämpligt rullstativ eller annat anpassat stöd för att säkerställa stabilitet under användning. Följ instruktionerna som medföljde monteringsutrustningen för att garantera att monteringen blir korrekt utförd. 13. Om utrustningen inte skall användas under en längre tidsperiod, koppla loss monitorn och nätaggregatet från eluttaget för att undvika skador på grund av spänningsspikar i elnätet. 14. Försök aldrig att öppna utrustningen. Av säkerhetsskäl får den endast öppnas av utbildad servicepersonal. 15. Om något av följande inträffar bör du låta servicepersonal undersöka utrustningen: a. Nätaggregatet, nätkabeln eller någon annan kabel har skadats. b. Vätska har trängt in i utrustningen. c. Utrustningen har utsatts för fukt. d. Systemet fungerar inte bra, eller du kan inte få det att fungera enligt användarhandboken. e. Utrustningen har skadats vid ett fall. f. Utrustningen visar tydliga tecken på fysiska skador. Säkerhet och underhåll Version 1.04 II

4 16. LÅT INTE UTRUSTNINGEN STÅ I EN OTEMPERERAD MILJÖ DÄR FÖRVARINGSTEMPERATUREN KAN UNDERSKRIDA -20 C ELLER ÖVERSTIGA 60 C. UTRUSTNINGEN KAN SKADAS. Ljudtrycksnivån vid operatörens arbetsplats överstiger inte 70 db(a) enligt IEC 704-1:1982. Trots att utrustningen följer relevanta EMC-krav kan den både påverka och påverkas av annan utrustning. Om problem med interferens uppstår uppmanas användaren att åtgärda detta på något av följande sätt: Flytta någon av utrustningarna för att ändra deras orientering och/eller öka avståndet mellan dem. Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan nätkrets än den krets till vilken den störande utrustningen är ansluten. Kontakta en erfaren tekniker för mer hjälp. Säkerhet och underhåll III

5 Innehållsförteckning 1.0 Inledning Normal hemodynamisk övervakning Funktionell hemodynamisk övervakning Snabbstart Indikationer, kontraindikationer och varningar Drift av LiDCOrapid Installation Uppkoppling av utrustning Startup-skärm LiDCOsmart Setup-skärm Slagdetektorns tröskelvärde Kalibrering med CO-inmatning Drift Översikt av LiDCOrapid-skärmen Display för hemodynamisk övervakning Display för händelserespons Display för dynamisk preload-respons Händelsemarkering Konfiguration av LiDCOrapid-skärmen Händelselista History- och Chart-skärmar Säkerhetsföreskrifter, underhåll och rengöring Felsökning på LiDCOrapid Bilagor 40 A. Skärmen Engineering Screen 40 B. Specifikationer 45 C. Test av elektrisk säkerhet 47 D. Anslutningar till monitorn 50 E. Alternativ för montering av LiDCOrapid 51 F. Referenser 53 Version 1.04 IV

6 V

7 1.0 Inledning LiDCOrapid är en minimalt invasiv hemodynamisk monitor som beräknar nominell slagvolym och hjärtfrekvens med utgångspunkt från patientens befintliga arteriella tryckvågform med hjälp av PulseCO-algoritmen. Skärmen har ett enda fönster för att underlätta granskning och beslutsfattande. LiDCOrapid hjälper till att avge optimala GDM-strategier (Goal Directed Management) med hjälp av dess patenterade och kliniskt utvärderade PulseCO-algoritm. Denna har utvecklats för att ge läkare inom akutvården en omedelbar feedback om en patients vätskestatus och hemodynamiska status. Monitorn är utformad för att vara enkel att tolka och snabb att ställa in samt för att vara ett effektivt sätt att hantera hemodynamiken hos kirurgipatienter eller andra hemodynamiskt instabila patienter som kräver vätske- och läkemedelssupport. LiDCOrapid är avsedd att användas av en läkare eller sköterska som observerar potentiellt skadliga förändringar i en patients hemodynamiska status, och hjälper sedan användaren att välja och använda en terapeutisk åtgärd och övervaka patientens respons på åtgärden. LiDCOrapid är den första hemodynamiska monitorn som är specifikt designad för användning under de mycket krävande förhållandena i en operationssal. Produktens kontinuerligt tillgängliga hemodynamiska "slag för slag"-data underlättar användningen av förstärkta kirurgiska vätske- och läkemedelsbaserade optimeringsprogram för ett betydande antal patienter som undergår kirurgiska ingrepp med måttlig eller hög risk. Denna form av avancerad vård har tidigare visat sig reducera komplikationer och tiden som tillbringas på sjukhuset. 1 Inledning Version

8 1.1 Normal hemodynamisk övervakning LiDCOrapid är en kombination av både normal och funktionell hemodynamisk övervakning. Funktionen för normal övervakning består av två trendvisningsperioder med tillhörande numeriska värden för hemodynamiska parametrar. Parametrarna är logiskt grupperade för att underlätta tolkningen. Den övre trenden visar blodtrycket (systole, medel och diastole) och hjärtfrekvensen. Den nedre trenden är normalt inställd på att visa slagvolymen. Den kan också konfigureras för visning av hjärtminutvolym eller systemisk kärlresistans. Värdena som visas i den nedre trenden är nominella, såvida inte monitorn är kalibrerad med ett känt värde för hjärtminutvolym. De två visningsperioderna är utformade för att visa både en akut förändring och hela proceduren. Delen med akuta förändringar visas till vänster på den numeriska displayen och har en fast skala på två minuter. Detta ger en tidig varning om signifikanta förändringar av visade parametrar så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Trenden för hela proceduren visas till vänster om den akuta förändringen. Detta fönster visar alla data och skalar automatiskt om tidsaxeln i takt med att mer data samlas in (fönstrets maximala storlek är åtta timmar). Trenden för hela proceduren ger en komplett bild av förändringarna och är användbar för att undersöka långsiktiga ökningar eller minskningar av de hemodynamiska parametrarna, och även förändringar från start. Inledning 2

9 1.2 Funktionell hemodynamisk övervakning LiDCOrapid är en kombination av både normal och funktionell hemodynamisk övervakning. Den funktionella övervakningsdelen består av två olika uppsättningar av displayer (se figur) som ger både en prediktiv indikering på vätskerespons och en förmåga att bedöma förändringar av hemodynamiska parametrar som ett resultat av interventioner såsom vätskebolus, vasoaktiva läkemedel eller inotroper. Alla data beräknas genom kontinuerlig analys slag för slag av pulstryck och slagvolym. Displayen för händelserespons används för att övervaka förändringen hos en hemodynamisk parameter efter en intervention (t.ex. vätskeförändring eller förändring i läkemedelsbehandlingen). Displayen är utformad för att beräkna en procentuell förändring från baslinjen och visa en grafisk trend. Detta ger en tydlig insikt om den faktiska hemodynamiska responsen på interventionen. Visningen av variabler för preload-respons ger information antingen om variation i slagvolym eller om variation i pulstryck som en långsiktig trend och en kortsiktig trend för Delta SV (eller PP). Båda trenderna har en definierad zon som indikerar den aktuella accepterade gränsnivån för potentiell vätskerespons. SVV tenderar att prediktera vätskerespons när värdena konsekvent är över 10% 2. PPV tenderar att prediktera vätskerespons när värdena konsekvent är över 13% 3. Den långsiktiga trenden kan justeras mellan 10 och 60 minuter och ger en lättolkad bild av värdet och den allmänna trenden hos dessa parametrar. När värden och trender går ovanför den "gröna zonen" är det mer troligt att patienten kommer att svara på vätskor. Den kortsiktiga trenden omfattar 30 sekunder och kan användas på liknande sätt. När vågformsamplituden ökar över den "gröna zonen" är det mer troligt att patienten kommer att svara på vätskor. Med hjälp av denna display går det också att tolka stabiliteten hos indatan och verifiera andningsfrekvensen. Det finns även en numerisk display för enkel registrering av data. Den kombinerade visningen av variabler för preload-respons och händelserespons ger, tillsammans med andra kliniska signaler, möjlighet att förutse den nödvändiga interventionen och att observera patientens faktiska hemodynamiska respons. Version

10 1.3 Snabbstart Steg 1: Anslut kablarna och sätt på monitorn (figur 1). 1. Anslut nätkabeln till monitorn och till ett lämpligt eluttag. 2. Sätt på monitorn med strömbrytaren PÅ/AV som sitter längst ned. 3. Anslut en lämplig blodtryckskabel till LiDCOrapid-monitorn och till den primära monitorn. * PÅ/AV Signal från monitor (1 volt = 100 mmhg) Figur 1 Nätingång Steg 2: Sätt i LiDCOsmart-kortet (figur 2). 1. Dessa instruktioner finns på både monitorn och LiDCOsmart. 2. Använd ett nytt LiDCOsmart när du börjar med en ny patient. 3. Orientera LiDCOsmart så att LiDCOrapid kan läsas och pilen pekar mot monitorn. 4. Sätt i kortet i läsaren - guldchipset skall vara vänt mot dig. 5. När du är klar indikerar startfönstret "Start". 6. Tryck på "Start" för att börja. Därefter visas Setup-skärmen. Figur 2 * Se avsnitt för alternativa signalkällor via BP-modulen. Inledning 4

11 Steg 3: Setup-skärm för inmatning av data 1. Skriv in patient-id, ålder, längd och vikt. 2. Kontrollera att blodtrycksvågformen matchar den primära monitorn. 3. Kontrollera att blodtrycksvärdena för systole, medel och diastole samt hjärtfrekvensen är inom 5 % av värdena som den primära monitorn visar. Steg 4: Sätt på LiDCOrapid. 1. Tryck på navigeringsknappen för att visa en undermeny. 2. Välj knappen Huvudskärm. Version

12 2.0 Indikationer, kontraindikationer och varningar Indikationer för användning av LiDCOrapid Hemodynamic Monitor System Avsedd användning LiDCOrapid Hemodynamic Monitor System är avsett att användas som ett diagnostiskt hjälpmedel för mätning av blodtryck, hjärtminutvolym och tillhörande hemodynamiska parametrar hos vuxna patienter. Lämpliga patienter Patienter som har inlagda artärkatetrar och kräver övervakning. Användningsplatser - Medicinska och kirurgiska IV-avdelningar - Operationssalar - Nedtrappnings/högberoendeavdelningar - Trauma/akutavdelningar - Hjärtintensivavdelningar - Hjärtkateterlaboratorier Kontraindikationer Följande patientkategorier är kontraindikerade för användning med LiDCOrapid Hemodynamic Monitor: Patienter med aortaklaffregurgitation Patienter som behandlas med en ballongpump i aortan (IABP) Patienter med mycket dämpade, perifera artärvägar Patienter med perifer artärkärlsammandragning Varningar VARNING: Använd inte LiDCOrapid Hemodynamic Monitor för ovanstående patientkategorier - systemets prestanda kan i hög grad äventyras. Innan du använder LiDCOrapid Hemodynamic Monitor, läs noga igenom alla indikationer, kontraindikationer och varningar. VARNING: Produktinstruktioner och utbildning: Innan du använder LiDCOrapid Hemodynamic Monitor System måste du ha fått utbildning i användningen av systemet. Du måste också känna till: - Kontraindikationer och Varningar - Instruktioner för drift - Sektion 3 Varningar - LiDCOrapid Hemodynamic Monitor: Initiala kontroller av patientpatologi och perifert artärtillstånd Kontrollera patientens journal före användning och se till att det inte förekommer aortaklaffregurgitation. LiDCOrapid Hemodynamic Monitor kan uppvisa felaktigheter vid användning på sådana patienter. Allvarlig perifer arteriell kärlsammandragning/vasospasm kan påverka artärtryckets vågform på ett negativt sätt och därmed även noggrannheten hos LiDCOrapid Hemodynamic Monitor. Detta kan inträffa vid allvarliga perifera kärlsjukdomar, riklig administrering av kärlsammandragande medel och hos patienter med hypotermi. Indikationer, kontraindikationer och varningar 6

13 Övriga varningar Vid installation och användning av LiDCOrapid Hemodynamic Monitor, dubbelkontrollera alltid de tryckparametrar och den hjärtfrekvens som visas på värdmonitorn. Parametrarna för hjärtfrekvens samt systoliskt, diastoliskt och genomsnittligt tryck får avvika högst 5 % från de värden som visas på värd/primärmonitorn. Var särskilt uppmärksam på hjärtfrekvensen och justera vid behov tröskelvärdet för detektering av hjärtslag för att justera frekvensen, se avsnitt Variabler för dynamisk preload-respons (t.ex. SVV eller PPV) är endast giltiga hos patienter med stängda bröstkorgar och full ventilationskontroll. Variabler för dynamisk preload-respons (t.ex. SVV eller PPV) är ej tillförlitliga hos patienter med signifikanta arytmier. LiDCOrapid varnar när variationen i hjärtfrekvens överskrider 10 %. Använd alltid rätt kabel till LiDCOrapid Hemodynamic Monitor för anslutning till den primära monitorn eller LiDCO BP-modulen. LiDCO Ltd har en lista över kompatibla monitorkablar. BP-modulen ger direkt åtkomst till den arteriella blodtrycksvågformen via en standard invasiv tryckomvandlare när den ansluts till en patientmonitor. BP-modulen används när det är svårt eller omöjligt att få tillträde till den arteriella blodtrycksvågformen via en standard analog utsignal från patientmonitorn. BP-modulen accepterar standard analoga utsignaler från patientmonitorn. Den beräknade skalningsfaktorn kan inte vara lika exakt som en oberoende kalibrering av PulseCO-algoritmen med en väl utförd mätning med indikatorlösning. Beräkningen har gränsvillkor liknande dem hos andra enheter som använder en nomogrambaserad metod för att beräkna fysiska egenskaper. Individuell patienthistorik kan inkludera ett antal potentiellt förvillande tillstånd såsom kronisk hypertoni, arterioskleros och/eller diabetes, vilka kan ändra aortakapacitansen. Försiktighet skall tillämpas när LiDCOrapid används på patienter med svår perifer kärlsammandragning på grund av tidigare sjukdom eller som ett resultat av vasoaktiv läkemedelsbehandling. I dessa fall kan det radiella artärtrycket skilja sig väsentligt från det centrala artärtrycket. Beräkningen av skalningsfaktorn baseras på radiella artärdata in vivo och kan vara mindre noggrann för patienter med femorala artärkatetrar 11. Stäng alltid av monitorn innan den används på en annan patient. Detta skall göras för att undvika risken för att felaktigt inställda parametrar och/eller kalibreringsfaktorer används vid beräkningen av den nya patientens hemodynamik. Det centrala ventrycket/högra förmakstrycket förs in manuellt på skärmen Configuration - kontrollera alltid att korrekt venfyllningstryck används vid beräkning av systemisk kärlresistans/index. LiDCOrapid Hemodynamic Monitor behöver inte anslutas direkt till den del som appliceras på patienten (tryckomvandlare). De data som behandlas är isolerade analoga tryckutdata från en godkänd patientmonitor. LiDCOrapid Hemodynamic Monitor bör inte anslutas till någon elektrisk utrustning som inte följer EN och EN (eller motsvarande) avseende elektrisk säkerhet och EMC-standarder. Se till att LiDCOrapid är säkert monterad och att alla sladdar och tillbehörskablar är arrangerade på ett lämpligt sätt för att minimera risken för skador på patienter, användare eller utrustning. Utsätt inte LiDCOrapid för extrema temperaturer. Blockera inte ventilationsöppningarna på LiDCOrapid. Version

14 3.0 Drift av LiDCOrapid 3.1 Installation Uppkoppling av utrustning Rekommendationer för montering Montera LiDCOrapid Hemodynamic Monitor säkert enligt institutionens praxis. Extra monteringstillbehör kan köpas hos leverantörer av godkänd medicinsk utrustning. Kontakta din lokala LiDCO-representant för rekommendationer om alternativa monteringsmetoder. Installation: Anslutning till elnätet När monitorn är säkert monterad, anslut medföljande DC-kabel till nätingången på monitorns baksida och sedan till ett sjukhusklassat eluttag. LiDCOrapid nätaggregat justeras automatiskt för nätspänningar mellan 100 och 240 volt AC och omvandlar inspänningen till 24 volt DC endast för strömförsörjning av monitorn av POC-modell. VARNING: Använd inte förlängningskablar eller grenuttag för att ansluta nätspänningen till monitorn. Använd inga andra löstagbara nätkablar än den nätkabel som medföljer monitorn. Anslutning av LiDCOrapid till primär patientmonitor Alternativ 1: Direkt analog signal LiDCOrapid Hemodynamic Monitor är avsedd att samordnas med patientmonitorer av standardtyp som ger analoga vågformsutdata för artärtryck. LiDCO Ltd eller din lokala distributör kan tillhandahålla en lista över kompatibla patientmonitorer/moduler samt lämpliga kablar för anslutning till patientmonitorns analoga tryckutgång. Alternativ 2/3: LiDCO BP-modul BT-modulen möjliggör direkt åtkomst till den arteriella blodtrycksvågformen via en vanlig, invasiv blodtryckstransduktor när den ansluts till en patientmonitor. BT-modulen används när det är svårt eller omöjligt att erhålla den arteriella blodtrycksvågformen via en analog standardsignal från patientmonitorn. BT-modulen accepterar en analog standardsignal från patientmonitorn. VARNING: Det är viktigt att den primära blodtrycksmonitorn är korrekt kalibrerad. Kontrollera att det tryck som visas på monitorn är detsamma som visas på LiDCOrapid-skärmen. Obs: LiDCOrapid Hemodynamic Monitor har ingen mus och inget tangentbord. Alla användarens åtgärder överförs via pekskärmen. Drift av LiDCOrapid 8

15 Kontraindikationer: Inga Försiktighetsåtgärder: Inspektera BT-modulkabeln och modulen före användning. Använd inte enheten om någon del är skadad. Använd inte våld för att ansluta kablar. Rikta i stället in dem korrekt och anslut försiktigt. Anslut och lossa kablar med hjälp av kontakterna. Rikta in kontakter med hjälp av markeringarna. LiDCO BT-modul: Komponenter Blodtrycksmodul Gränssnittskabel för BT-modul (specifik efter transduktortyp) USB-kabel Vikt: 300 g HxBxD: 10 x 207 x 4 mm Kabellängd: 3 m Kabellängd: 20 cm USB-kabel A till B LiDCO BT-modul: Val av kanal När BT-modulen används första gången måste en kanal väljas. Den valda kanalen blir standardkanal för fortsatt användning. Valet av kanal behöver endast göras på nytt om kabelingångskanalen ändras. Tryck på för att visa fönstret för kanalval (se nedan). Välj den kanal som motsvarar kabelanslutningen. En vågform visas i motsvarande fönster som är anslutet till det invasiva blodtrycket (IBT). Kanal 1: IBT-transduktor - BT-modul Kanal 2: Analog BT-vågform - BT-modul Kanal 3: Analog BT-vågform - LiDCO-monitor Kontrollera att tryck och hjärtfrekvens överensstämmer med patientmonitorn. Obs: Kanal 1 måste nollställas för att tryck och hjärtfrekvens skall visas. Tryck på för att nollställa trycket på kanal 1 när patientmonitorn är nollställd. Tryck på när du är klar för att återgå till föregående skärm. Vald kanal Nollställningsknapp Kabelanslutning Slagdetektorns tröskelvärde Stäng-knapp Version

16 LiDCO BT-modul: Kanalanslutningar Anslutning kanal 1: IBT-transduktoringång 1. Anslut BT-modulkabeln till BT-modulen. 2. Anslut BT-modulkabeln till patientmonitorkabeln. 3. Anslut BT-modulkabeln till IBT-transduktorkabeln. 4. Anslut USB-kabeln till LiDCO-monitorn och BT-modulen. Anslutning kanal 2: Alternativ analog ingång 4. Anslut USB-kabeln till LiDCO-monitorn och BT-modulen. 5. Anslut den analoga utgångskabeln från patientmonitorn till BT-modulen. LiDCO BT-modul: Felsökning Ingen BT-vågform observeras på någon kanal. Inga värden visas för kanal 1. Nollställningsfel: Varierande signal. Nollställningsfel: För stor offset. Ingen BT-vågform och inga värden visas för kanal 2. Kabel saknas för kanal 2. BT-modulen uppfyller tillämpliga EMC-krav, men den kan ändock påverkas av och/eller påverka annan utrustning. Om störningar uppstår: Kontrollera alla kabelanslutningar. För kanal 2, nollställ patientmonitorns IBT-vågform. Kanal 1 måste nollställas för att värden skall visas. Kontrollera att patientmonitorn och transduktorn är i nollposition. Kontrollera kabelanslutningarna. Kontakta din LiDCO-representant för att erhålla en kabel. Uppge märke och modell på din patientmonitor. Flytta eller ompositionera utrustningarna och/eller öka avståndet mellan dem. Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan nätkrets. LiDCO BT-modul: Specifikationer och symboler Kompatibla transduktorer: känslighet 5 uv/ve/mmhg. Analog vågform: 1 V = 100 mmhg, 0-2,5 volt DC, 0 volt offset. Noggrannhet: +/-3 % av full skala. Spänning/ström (USB): 5 volt DC, max. 500 ma. Ej skyddad mot vattenintrång. Tillämpad del av typ CF. Patientdel med isolering av F-typ (flytande), vilken ger ett höggradigt skydd mot elektriska stötar och är lämplig att använda under defibrillering. Defibrillering återvinning <5 sekunder. Enligt federal lag (USA) får denna enhet endast säljas av eller på order av en läkare. Produkten uppfyller kraven enligt EU-direktiv 93/42/EEC (med ändringar) beträffande medicinsk utrustning. BT-modulen är inte Kategori AP eller Kategori APG och bör inte användas i närheten av en brandfarlig anestetisk blandning med luft eller syre eller lustgas. Drift av LiDCOrapid 10

17 LiDCO BT-modul: Montering och rengöring Rengöring: 1. Rengör kabeln och modulen med en mjuk trasa fuktad med vatten. 2. Torka av överflödigt vatten och låt lufttorka. Obs: Kabeln och modulen får aldrig doppas ned eller blötläggas i vätska. Desinficering: 1. Desinficera kabeln och modulen med en mjuk trasa fuktad med 75-procentig etanol, 70- procentig isopropanol eller 2-procentig glutaraldehyd. 2. Torka av överflödig vätska och låt lufttorka. BT-modulen monteras på VESA-plattan på baksidan av LiDCO-monitorn. LiDCOrapid kan monteras på ett stativ och/eller på en stångklämma. LiDCOplus kan monteras på ett rullstativ. Koppla loss monitorn från spänningskällan före rengöring/desinficering. M4-skruvar, längder i mm LiDCOrapid (POC-125) LiDCOrapid (DTP-1201) Figur A Stångklämma 25 mm 12 mm Figur C Stativ och stångklämma 25 mm 16 mm Figur D Stativ 25 mm 16 mm Se sidorna 52 för illustrationer av hur BT-modulen skall monteras. Version

18 Sätta på / stänga av monitorn Sätt på monitorn med strömbrytaren PÅ/AV som sitter vid nätingången. Strömbrytaren låses inte i påslaget läge utan återgår till utgångsläget. Monitorn genomför sin startrutin och visar sedan Startup-skärmen. Stäng av monitorn genom att trycka på strömbrytaren. Alternativ 1: Direkt analog insignal i LiDCOrapid via kanal 3. PÅ/AV Signal från monitor (1 volt = 100 mmhg) Nätingång Alternativ 2: Analog insignal via BP-modulen till kanal 2. Alternativ 3: Direkt BP-insignal via BP-modulen till kanal 1. Drift av LiDCOrapid 12

19 3.1.2 Startup-skärm Startup-skärmen är utgångsläget för att mata in data och initiera patientövervakning med LiDCOrapid. Ett LiDCOsmart sätts in i kortläsaren för att börja. Tryck på "Start" för att starta övervakningen. Därefter visas Setup-skärmen. Om LiDCOsmart-kortet har använts tidigare på denna patient, och inte har löpt ut, indikerar Startup-skärmen att kortet har använts tidigare. Om samma patient övervakas, tryck på knappen "Resume". Därefter visas Setup-skärmen. Alla patientdetaljer matas in automatiskt. Om LiDCOsmart-kortet har löpt ut indikerar Startupskärmen detta och ett nytt LiDCOsmart-kort krävs. Version

20 VARNING: LiDCOsmart-kortet måste föras in helt i kortläsaren. Om kortet inte känns igen, ta ut kortet och sätt i det på nytt LiDCOsmart LiDCOsmart-kortet används för att få tillträde till LiDCOrapid Hemodynamic Monitor. LiDCOsmart är ett kort för användning på en enda patient. När ett giltigt LiDCOsmart sätts i indikerar Startup-skärmen "Press Start New Patient" för att börja. Om LiDCOsmart har använts tidigare indikerar Startup-skärmen "Press Resume Previous Patient". LiDCOsmart har en fördefinierad användningsperiod som är tryckt på kortet. Starttiden registreras när övervakningen påbörjas. När perioden löper ut är kortet förbrukat. Om detta inträffar under användning fortsätter övervakningen. När kortet avlägsnas från monitorn, eller om monitorn stängs av, kan LiDCOsmart-kortet inte längre användas. Isättning av kortet: Var försiktig med IC-chipset: undvik hetta, repor, fukt och böjning. Drift av LiDCOrapid 14

21 3.1.4 Setup-skärm Mata in patientinformationen om en ny patient i de gulmarkerade fälten. Om du skall fortsätta med en tidigare patient fylls dessa fält i automatiskt och kan inte ändras. Blodtrycksvågformen visas när signalkabeln eller BP-modulen ansluts. Värdena för tryck och hjärtfrekvens visas inom några sekunder. LiDCOrapid rapporterar värden för slagvolym (SV) och hjärtminutvolym (CO) som baseras på PulseCO-algoritmen, skalad enligt patientens specifika egenskaper. PulseCO-skalningsfaktorn speglar patientspecifik maximal aortakapacitans och är vanligen konstant under korta tidsperioder. PulseCO-algoritmen har i flera studier demonstrerat trendvisning i upp till 24 timmar utan att behöva omkalibreras 5-10,12. Version

22 LiDCOrapid använder en nomogrambaserad beräkning av den patientspecifika skalningsfaktorn. Denna har utvecklats med kalibreringsdata in vivo från postoperativa patienter med vågformsdata över radiellt artärblodtryck. Nomogramberäkningen validerades sedan i en oberoende population av medicinska IVA-patienter, vilket gav en god korrelation (r 2 = 0,77), inget systematiskt fel och acceptabla gränsvärden (+/- 26 %) vid jämförelse med den indikatorlösningsbaserade kalibreringen. Varningar Den beräknade skalningsfaktorn kan inte vara lika exakt som en oberoende kalibrering av PulseCO-algoritmen med en väl utförd mätning med indikatorlösning. Beräkningen har gränsvillkor liknande dem hos andra enheter som använder en nomogrambaserad metod för att beräkna fysiska egenskaper. Individuell patienthistorik kan inkludera ett antal potentiellt förvillande tillstånd såsom kronisk hypertoni, arterioskleros och/eller diabetes, vilka kan ändra aortakapacitansen. Försiktighet skall tillämpas när LiDCOrapid används på patienter med svår perifer kärlsammandragning på grund av tidigare sjukdom eller som ett resultat av vasoaktiv läkemedelsbehandling. I dessa fall kan det radiella artärtrycket skilja sig väsentligt från det centrala artärtrycket. Beräkningen av skalningsfaktorn baseras på radiella artärdata in vivo och kan vara mindre noggrann för patienter med femorala artärkatetrar 11. Drift av LiDCOrapid 16

23 Tryck på navigeringsknappen för att visa följande undermeny: Version

24 LiDCO BT-modul: Val av kanal När BT-modulen används första gången måste en kanal väljas. Den valda kanalen blir standardkanal för fortsatt användning. Valet av kanal behöver endast göras på nytt om kabelingångskanalen ändras. Tryck på för att visa fönstret för kanalval (se nedan). Välj den kanal som motsvarar kabelanslutningen. En vågform visas i motsvarande fönster som är anslutet till det invasiva blodtrycket (IBT). Kanal 1: IBT-transduktor - BT-modul Kanal 2: Analog BT-vågform - BT-modul Kanal 3: Analog BT-vågform - LiDCO-monitor Kontrollera att tryck och hjärtfrekvens överensstämmer med patientmonitorn. Obs: Kanal 1 måste nollställas för att tryck och hjärtfrekvens skall visas. Tryck på för att nollställa trycket på kanal 1 när patientmonitorn är nollställd. Tryck på när du är klar för att återgå till föregående skärm. Vald kanal Nollställningsknapp Kabelanslutning Slagdetektorns tröskelvärde Stäng-knapp Drift av LiDCOrapid 18

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Reviderad bruksanvisning Jsdfksdfklsædlfkæfkfkælsdkfæl Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Bruksanvisning Tuber & masker Nåle Transducer overtræk Bladder Scanner mäter blåsvolymen med ultraljud. Bladder

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Beskrivning av monitor 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Kanalval Tryck på knappen för att växla mellan mottagna kanaler 5. Knappen för Färg, Svart/vitt 6.

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 OSC-300 2 Innehåll 1. Säkerhet... 4 2. Innehåll... 5 3. Specifikationer... 5 4. Kapacitet... 6 5. Dimensioner och vikt... 6 6. Användning... 7 Sätta på/stänga av... 7 Nollställning (Zero)... 7 Tare-funktion...

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 (ver. 1.10. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-15 e-mail: info@termometer.se tel: kontor 08-753 00 04 fax: 0709 66 78 96 besöksadress: Källvägen

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Avancerad ljudmätare CIM8922

Avancerad ljudmätare CIM8922 Avancerad ljudmätare CIM8922 (ver. 1.0. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-16 Introduktion Ljudmätaren CIM8922 från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till ett

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

BeneView T1. Snabbguide för patientmonitor

BeneView T1. Snabbguide för patientmonitor BeneView T1 Snabbguide för patientmonitor Tack för att du har köpt en patientmonitor från Mindray. Vi bifogar den här praktiska snabbguiden för att hjälpa dig med de grundläggande funktionerna. Mer information

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL

BRUKSANVISNING MODELL BRUKSANVISNING MODELL Grattis till din nya multimeter. Innan du börjar använda produkten bör du läsa bruksanvisningen noggrant. I. ANVÄNDNING: Denna kategori III multimeter kan användas för mätningar av

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB Swema 03 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer