Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. Version 1.04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04"

Transkript

1 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM Version 1.04

2 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet täcks av ett eller flera av följande patent: USA-patent , WO Andra patent är under behandling. Denna enhet bär CE-symbolen, vilket innebär att den uppfyller kraven enligt EU-direktiv 93/42/EEC, 14 juni 1993, beträffande medicinska enheter. Obs: Enligt federal lag (USA) begränsas försäljning av denna enhet till eller på uppdrag av en läkare. Alla LiDCO-enheter är endast avsedda att användas av kvalificerad medicinsk personal. Läs noga igenom alla handböcker som medföljer denna enhet före användning. Tryckt i Storbritannien. Copyright-information LiDCO, LiDCOrapid och PulseCO är varumärken tillhörande LiDCO Ltd. Detta dokument är skyddat, , av LiDCO Ltd. Alla rättigheter förbehålles. LiDCO Ltd. förbehåller sig rätten att när som helst modifiera de produkter som beskrivs i handboken utan föregående meddelande. Ingen del av denna handbok får reproduceras, kopieras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt utan skriftligt godkännande från LiDCO. Informationen i handboken avses vara korrekt och tillförlitlig. LiDCO påtar sig dock inget ansvar för användningen av denna handbok, inte heller för eventuella brott mot tredje parts rättigheter som användningen kan leda till. Alla märken och produktnamn som nämns i handboken är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare. Denna enhet lyder under EU-direktiv 2002/96/EC (WEEE). Den är inte registrerad för användning i privata hushåll och den får inte kasseras vid kommunala uppsamlingsstationer för elektrisk och elektronisk utrustning. LiDCO Ltd har auktoriserat ett företag för kassering av denna enhet på lämpligt sätt. För mer information, var god kontakta din lokala representant för LiDCO Ltd. Version 1.04 I

3 Säkerhet och underhåll 1. Läs noga igenom dessa säkerhetsföreskrifter. 2. Spara denna användarhandbok som referens. 3. Du måste läsa och ta hänsyn till all märkning och alla varningar på utrustningen. 4. Kontrollera att elnätet ger rätt spänning innan du ansluter utrustningen till ett eluttag. 5. Använd endast det nätaggregat som medföljer utrustningen. 6. Använd rätt adapter för att anpassa nätaggregatet till spänningskällan. 7. Eluttaget måste sitta nära monitorn och vara lätt att komma åt. Dra nätkabeln så att ingen riskerar att trampa på den. Placera inga föremål ovanpå nätkabeln. 8. Koppla loss utrustningen från eluttaget före rengöring. Använd en fuktad trasa. Använd inte flytande eller spraybaserade rengöringsmedel. 9. Utsätt inte utrustningen för fukt. 10. Häll aldrig någon vätska i någon öppning på utrustningen. Om du gör det kan det leda till brand eller elektriska stötar. 11. Öppningarna på enheten är till för luftcirkulation och ser till att utrustningen inte överhettas. TÄCK INTE ÖVER DESSA ÖPPNINGAR. 12. Ställ monitorn på en säker plats under installationen. Den kan skadas om du tappar den eller om den skulle falla ned. Monitorn bör monteras på LiDCO:s bordsstativ, ett lämpligt rullstativ eller annat anpassat stöd för att säkerställa stabilitet under användning. Följ instruktionerna som medföljde monteringsutrustningen för att garantera att monteringen blir korrekt utförd. 13. Om utrustningen inte skall användas under en längre tidsperiod, koppla loss monitorn och nätaggregatet från eluttaget för att undvika skador på grund av spänningsspikar i elnätet. 14. Försök aldrig att öppna utrustningen. Av säkerhetsskäl får den endast öppnas av utbildad servicepersonal. 15. Om något av följande inträffar bör du låta servicepersonal undersöka utrustningen: a. Nätaggregatet, nätkabeln eller någon annan kabel har skadats. b. Vätska har trängt in i utrustningen. c. Utrustningen har utsatts för fukt. d. Systemet fungerar inte bra, eller du kan inte få det att fungera enligt användarhandboken. e. Utrustningen har skadats vid ett fall. f. Utrustningen visar tydliga tecken på fysiska skador. Säkerhet och underhåll Version 1.04 II

4 16. LÅT INTE UTRUSTNINGEN STÅ I EN OTEMPERERAD MILJÖ DÄR FÖRVARINGSTEMPERATUREN KAN UNDERSKRIDA -20 C ELLER ÖVERSTIGA 60 C. UTRUSTNINGEN KAN SKADAS. Ljudtrycksnivån vid operatörens arbetsplats överstiger inte 70 db(a) enligt IEC 704-1:1982. Trots att utrustningen följer relevanta EMC-krav kan den både påverka och påverkas av annan utrustning. Om problem med interferens uppstår uppmanas användaren att åtgärda detta på något av följande sätt: Flytta någon av utrustningarna för att ändra deras orientering och/eller öka avståndet mellan dem. Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan nätkrets än den krets till vilken den störande utrustningen är ansluten. Kontakta en erfaren tekniker för mer hjälp. Säkerhet och underhåll III

5 Innehållsförteckning 1.0 Inledning Normal hemodynamisk övervakning Funktionell hemodynamisk övervakning Snabbstart Indikationer, kontraindikationer och varningar Drift av LiDCOrapid Installation Uppkoppling av utrustning Startup-skärm LiDCOsmart Setup-skärm Slagdetektorns tröskelvärde Kalibrering med CO-inmatning Drift Översikt av LiDCOrapid-skärmen Display för hemodynamisk övervakning Display för händelserespons Display för dynamisk preload-respons Händelsemarkering Konfiguration av LiDCOrapid-skärmen Händelselista History- och Chart-skärmar Säkerhetsföreskrifter, underhåll och rengöring Felsökning på LiDCOrapid Bilagor 40 A. Skärmen Engineering Screen 40 B. Specifikationer 45 C. Test av elektrisk säkerhet 47 D. Anslutningar till monitorn 50 E. Alternativ för montering av LiDCOrapid 51 F. Referenser 53 Version 1.04 IV

6 V

7 1.0 Inledning LiDCOrapid är en minimalt invasiv hemodynamisk monitor som beräknar nominell slagvolym och hjärtfrekvens med utgångspunkt från patientens befintliga arteriella tryckvågform med hjälp av PulseCO-algoritmen. Skärmen har ett enda fönster för att underlätta granskning och beslutsfattande. LiDCOrapid hjälper till att avge optimala GDM-strategier (Goal Directed Management) med hjälp av dess patenterade och kliniskt utvärderade PulseCO-algoritm. Denna har utvecklats för att ge läkare inom akutvården en omedelbar feedback om en patients vätskestatus och hemodynamiska status. Monitorn är utformad för att vara enkel att tolka och snabb att ställa in samt för att vara ett effektivt sätt att hantera hemodynamiken hos kirurgipatienter eller andra hemodynamiskt instabila patienter som kräver vätske- och läkemedelssupport. LiDCOrapid är avsedd att användas av en läkare eller sköterska som observerar potentiellt skadliga förändringar i en patients hemodynamiska status, och hjälper sedan användaren att välja och använda en terapeutisk åtgärd och övervaka patientens respons på åtgärden. LiDCOrapid är den första hemodynamiska monitorn som är specifikt designad för användning under de mycket krävande förhållandena i en operationssal. Produktens kontinuerligt tillgängliga hemodynamiska "slag för slag"-data underlättar användningen av förstärkta kirurgiska vätske- och läkemedelsbaserade optimeringsprogram för ett betydande antal patienter som undergår kirurgiska ingrepp med måttlig eller hög risk. Denna form av avancerad vård har tidigare visat sig reducera komplikationer och tiden som tillbringas på sjukhuset. 1 Inledning Version

8 1.1 Normal hemodynamisk övervakning LiDCOrapid är en kombination av både normal och funktionell hemodynamisk övervakning. Funktionen för normal övervakning består av två trendvisningsperioder med tillhörande numeriska värden för hemodynamiska parametrar. Parametrarna är logiskt grupperade för att underlätta tolkningen. Den övre trenden visar blodtrycket (systole, medel och diastole) och hjärtfrekvensen. Den nedre trenden är normalt inställd på att visa slagvolymen. Den kan också konfigureras för visning av hjärtminutvolym eller systemisk kärlresistans. Värdena som visas i den nedre trenden är nominella, såvida inte monitorn är kalibrerad med ett känt värde för hjärtminutvolym. De två visningsperioderna är utformade för att visa både en akut förändring och hela proceduren. Delen med akuta förändringar visas till vänster på den numeriska displayen och har en fast skala på två minuter. Detta ger en tidig varning om signifikanta förändringar av visade parametrar så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Trenden för hela proceduren visas till vänster om den akuta förändringen. Detta fönster visar alla data och skalar automatiskt om tidsaxeln i takt med att mer data samlas in (fönstrets maximala storlek är åtta timmar). Trenden för hela proceduren ger en komplett bild av förändringarna och är användbar för att undersöka långsiktiga ökningar eller minskningar av de hemodynamiska parametrarna, och även förändringar från start. Inledning 2

9 1.2 Funktionell hemodynamisk övervakning LiDCOrapid är en kombination av både normal och funktionell hemodynamisk övervakning. Den funktionella övervakningsdelen består av två olika uppsättningar av displayer (se figur) som ger både en prediktiv indikering på vätskerespons och en förmåga att bedöma förändringar av hemodynamiska parametrar som ett resultat av interventioner såsom vätskebolus, vasoaktiva läkemedel eller inotroper. Alla data beräknas genom kontinuerlig analys slag för slag av pulstryck och slagvolym. Displayen för händelserespons används för att övervaka förändringen hos en hemodynamisk parameter efter en intervention (t.ex. vätskeförändring eller förändring i läkemedelsbehandlingen). Displayen är utformad för att beräkna en procentuell förändring från baslinjen och visa en grafisk trend. Detta ger en tydlig insikt om den faktiska hemodynamiska responsen på interventionen. Visningen av variabler för preload-respons ger information antingen om variation i slagvolym eller om variation i pulstryck som en långsiktig trend och en kortsiktig trend för Delta SV (eller PP). Båda trenderna har en definierad zon som indikerar den aktuella accepterade gränsnivån för potentiell vätskerespons. SVV tenderar att prediktera vätskerespons när värdena konsekvent är över 10% 2. PPV tenderar att prediktera vätskerespons när värdena konsekvent är över 13% 3. Den långsiktiga trenden kan justeras mellan 10 och 60 minuter och ger en lättolkad bild av värdet och den allmänna trenden hos dessa parametrar. När värden och trender går ovanför den "gröna zonen" är det mer troligt att patienten kommer att svara på vätskor. Den kortsiktiga trenden omfattar 30 sekunder och kan användas på liknande sätt. När vågformsamplituden ökar över den "gröna zonen" är det mer troligt att patienten kommer att svara på vätskor. Med hjälp av denna display går det också att tolka stabiliteten hos indatan och verifiera andningsfrekvensen. Det finns även en numerisk display för enkel registrering av data. Den kombinerade visningen av variabler för preload-respons och händelserespons ger, tillsammans med andra kliniska signaler, möjlighet att förutse den nödvändiga interventionen och att observera patientens faktiska hemodynamiska respons. Version

10 1.3 Snabbstart Steg 1: Anslut kablarna och sätt på monitorn (figur 1). 1. Anslut nätkabeln till monitorn och till ett lämpligt eluttag. 2. Sätt på monitorn med strömbrytaren PÅ/AV som sitter längst ned. 3. Anslut en lämplig blodtryckskabel till LiDCOrapid-monitorn och till den primära monitorn. * PÅ/AV Signal från monitor (1 volt = 100 mmhg) Figur 1 Nätingång Steg 2: Sätt i LiDCOsmart-kortet (figur 2). 1. Dessa instruktioner finns på både monitorn och LiDCOsmart. 2. Använd ett nytt LiDCOsmart när du börjar med en ny patient. 3. Orientera LiDCOsmart så att LiDCOrapid kan läsas och pilen pekar mot monitorn. 4. Sätt i kortet i läsaren - guldchipset skall vara vänt mot dig. 5. När du är klar indikerar startfönstret "Start". 6. Tryck på "Start" för att börja. Därefter visas Setup-skärmen. Figur 2 * Se avsnitt för alternativa signalkällor via BP-modulen. Inledning 4

11 Steg 3: Setup-skärm för inmatning av data 1. Skriv in patient-id, ålder, längd och vikt. 2. Kontrollera att blodtrycksvågformen matchar den primära monitorn. 3. Kontrollera att blodtrycksvärdena för systole, medel och diastole samt hjärtfrekvensen är inom 5 % av värdena som den primära monitorn visar. Steg 4: Sätt på LiDCOrapid. 1. Tryck på navigeringsknappen för att visa en undermeny. 2. Välj knappen Huvudskärm. Version

12 2.0 Indikationer, kontraindikationer och varningar Indikationer för användning av LiDCOrapid Hemodynamic Monitor System Avsedd användning LiDCOrapid Hemodynamic Monitor System är avsett att användas som ett diagnostiskt hjälpmedel för mätning av blodtryck, hjärtminutvolym och tillhörande hemodynamiska parametrar hos vuxna patienter. Lämpliga patienter Patienter som har inlagda artärkatetrar och kräver övervakning. Användningsplatser - Medicinska och kirurgiska IV-avdelningar - Operationssalar - Nedtrappnings/högberoendeavdelningar - Trauma/akutavdelningar - Hjärtintensivavdelningar - Hjärtkateterlaboratorier Kontraindikationer Följande patientkategorier är kontraindikerade för användning med LiDCOrapid Hemodynamic Monitor: Patienter med aortaklaffregurgitation Patienter som behandlas med en ballongpump i aortan (IABP) Patienter med mycket dämpade, perifera artärvägar Patienter med perifer artärkärlsammandragning Varningar VARNING: Använd inte LiDCOrapid Hemodynamic Monitor för ovanstående patientkategorier - systemets prestanda kan i hög grad äventyras. Innan du använder LiDCOrapid Hemodynamic Monitor, läs noga igenom alla indikationer, kontraindikationer och varningar. VARNING: Produktinstruktioner och utbildning: Innan du använder LiDCOrapid Hemodynamic Monitor System måste du ha fått utbildning i användningen av systemet. Du måste också känna till: - Kontraindikationer och Varningar - Instruktioner för drift - Sektion 3 Varningar - LiDCOrapid Hemodynamic Monitor: Initiala kontroller av patientpatologi och perifert artärtillstånd Kontrollera patientens journal före användning och se till att det inte förekommer aortaklaffregurgitation. LiDCOrapid Hemodynamic Monitor kan uppvisa felaktigheter vid användning på sådana patienter. Allvarlig perifer arteriell kärlsammandragning/vasospasm kan påverka artärtryckets vågform på ett negativt sätt och därmed även noggrannheten hos LiDCOrapid Hemodynamic Monitor. Detta kan inträffa vid allvarliga perifera kärlsjukdomar, riklig administrering av kärlsammandragande medel och hos patienter med hypotermi. Indikationer, kontraindikationer och varningar 6

13 Övriga varningar Vid installation och användning av LiDCOrapid Hemodynamic Monitor, dubbelkontrollera alltid de tryckparametrar och den hjärtfrekvens som visas på värdmonitorn. Parametrarna för hjärtfrekvens samt systoliskt, diastoliskt och genomsnittligt tryck får avvika högst 5 % från de värden som visas på värd/primärmonitorn. Var särskilt uppmärksam på hjärtfrekvensen och justera vid behov tröskelvärdet för detektering av hjärtslag för att justera frekvensen, se avsnitt Variabler för dynamisk preload-respons (t.ex. SVV eller PPV) är endast giltiga hos patienter med stängda bröstkorgar och full ventilationskontroll. Variabler för dynamisk preload-respons (t.ex. SVV eller PPV) är ej tillförlitliga hos patienter med signifikanta arytmier. LiDCOrapid varnar när variationen i hjärtfrekvens överskrider 10 %. Använd alltid rätt kabel till LiDCOrapid Hemodynamic Monitor för anslutning till den primära monitorn eller LiDCO BP-modulen. LiDCO Ltd har en lista över kompatibla monitorkablar. BP-modulen ger direkt åtkomst till den arteriella blodtrycksvågformen via en standard invasiv tryckomvandlare när den ansluts till en patientmonitor. BP-modulen används när det är svårt eller omöjligt att få tillträde till den arteriella blodtrycksvågformen via en standard analog utsignal från patientmonitorn. BP-modulen accepterar standard analoga utsignaler från patientmonitorn. Den beräknade skalningsfaktorn kan inte vara lika exakt som en oberoende kalibrering av PulseCO-algoritmen med en väl utförd mätning med indikatorlösning. Beräkningen har gränsvillkor liknande dem hos andra enheter som använder en nomogrambaserad metod för att beräkna fysiska egenskaper. Individuell patienthistorik kan inkludera ett antal potentiellt förvillande tillstånd såsom kronisk hypertoni, arterioskleros och/eller diabetes, vilka kan ändra aortakapacitansen. Försiktighet skall tillämpas när LiDCOrapid används på patienter med svår perifer kärlsammandragning på grund av tidigare sjukdom eller som ett resultat av vasoaktiv läkemedelsbehandling. I dessa fall kan det radiella artärtrycket skilja sig väsentligt från det centrala artärtrycket. Beräkningen av skalningsfaktorn baseras på radiella artärdata in vivo och kan vara mindre noggrann för patienter med femorala artärkatetrar 11. Stäng alltid av monitorn innan den används på en annan patient. Detta skall göras för att undvika risken för att felaktigt inställda parametrar och/eller kalibreringsfaktorer används vid beräkningen av den nya patientens hemodynamik. Det centrala ventrycket/högra förmakstrycket förs in manuellt på skärmen Configuration - kontrollera alltid att korrekt venfyllningstryck används vid beräkning av systemisk kärlresistans/index. LiDCOrapid Hemodynamic Monitor behöver inte anslutas direkt till den del som appliceras på patienten (tryckomvandlare). De data som behandlas är isolerade analoga tryckutdata från en godkänd patientmonitor. LiDCOrapid Hemodynamic Monitor bör inte anslutas till någon elektrisk utrustning som inte följer EN och EN (eller motsvarande) avseende elektrisk säkerhet och EMC-standarder. Se till att LiDCOrapid är säkert monterad och att alla sladdar och tillbehörskablar är arrangerade på ett lämpligt sätt för att minimera risken för skador på patienter, användare eller utrustning. Utsätt inte LiDCOrapid för extrema temperaturer. Blockera inte ventilationsöppningarna på LiDCOrapid. Version

14 3.0 Drift av LiDCOrapid 3.1 Installation Uppkoppling av utrustning Rekommendationer för montering Montera LiDCOrapid Hemodynamic Monitor säkert enligt institutionens praxis. Extra monteringstillbehör kan köpas hos leverantörer av godkänd medicinsk utrustning. Kontakta din lokala LiDCO-representant för rekommendationer om alternativa monteringsmetoder. Installation: Anslutning till elnätet När monitorn är säkert monterad, anslut medföljande DC-kabel till nätingången på monitorns baksida och sedan till ett sjukhusklassat eluttag. LiDCOrapid nätaggregat justeras automatiskt för nätspänningar mellan 100 och 240 volt AC och omvandlar inspänningen till 24 volt DC endast för strömförsörjning av monitorn av POC-modell. VARNING: Använd inte förlängningskablar eller grenuttag för att ansluta nätspänningen till monitorn. Använd inga andra löstagbara nätkablar än den nätkabel som medföljer monitorn. Anslutning av LiDCOrapid till primär patientmonitor Alternativ 1: Direkt analog signal LiDCOrapid Hemodynamic Monitor är avsedd att samordnas med patientmonitorer av standardtyp som ger analoga vågformsutdata för artärtryck. LiDCO Ltd eller din lokala distributör kan tillhandahålla en lista över kompatibla patientmonitorer/moduler samt lämpliga kablar för anslutning till patientmonitorns analoga tryckutgång. Alternativ 2/3: LiDCO BP-modul BT-modulen möjliggör direkt åtkomst till den arteriella blodtrycksvågformen via en vanlig, invasiv blodtryckstransduktor när den ansluts till en patientmonitor. BT-modulen används när det är svårt eller omöjligt att erhålla den arteriella blodtrycksvågformen via en analog standardsignal från patientmonitorn. BT-modulen accepterar en analog standardsignal från patientmonitorn. VARNING: Det är viktigt att den primära blodtrycksmonitorn är korrekt kalibrerad. Kontrollera att det tryck som visas på monitorn är detsamma som visas på LiDCOrapid-skärmen. Obs: LiDCOrapid Hemodynamic Monitor har ingen mus och inget tangentbord. Alla användarens åtgärder överförs via pekskärmen. Drift av LiDCOrapid 8

15 Kontraindikationer: Inga Försiktighetsåtgärder: Inspektera BT-modulkabeln och modulen före användning. Använd inte enheten om någon del är skadad. Använd inte våld för att ansluta kablar. Rikta i stället in dem korrekt och anslut försiktigt. Anslut och lossa kablar med hjälp av kontakterna. Rikta in kontakter med hjälp av markeringarna. LiDCO BT-modul: Komponenter Blodtrycksmodul Gränssnittskabel för BT-modul (specifik efter transduktortyp) USB-kabel Vikt: 300 g HxBxD: 10 x 207 x 4 mm Kabellängd: 3 m Kabellängd: 20 cm USB-kabel A till B LiDCO BT-modul: Val av kanal När BT-modulen används första gången måste en kanal väljas. Den valda kanalen blir standardkanal för fortsatt användning. Valet av kanal behöver endast göras på nytt om kabelingångskanalen ändras. Tryck på för att visa fönstret för kanalval (se nedan). Välj den kanal som motsvarar kabelanslutningen. En vågform visas i motsvarande fönster som är anslutet till det invasiva blodtrycket (IBT). Kanal 1: IBT-transduktor - BT-modul Kanal 2: Analog BT-vågform - BT-modul Kanal 3: Analog BT-vågform - LiDCO-monitor Kontrollera att tryck och hjärtfrekvens överensstämmer med patientmonitorn. Obs: Kanal 1 måste nollställas för att tryck och hjärtfrekvens skall visas. Tryck på för att nollställa trycket på kanal 1 när patientmonitorn är nollställd. Tryck på när du är klar för att återgå till föregående skärm. Vald kanal Nollställningsknapp Kabelanslutning Slagdetektorns tröskelvärde Stäng-knapp Version

16 LiDCO BT-modul: Kanalanslutningar Anslutning kanal 1: IBT-transduktoringång 1. Anslut BT-modulkabeln till BT-modulen. 2. Anslut BT-modulkabeln till patientmonitorkabeln. 3. Anslut BT-modulkabeln till IBT-transduktorkabeln. 4. Anslut USB-kabeln till LiDCO-monitorn och BT-modulen. Anslutning kanal 2: Alternativ analog ingång 4. Anslut USB-kabeln till LiDCO-monitorn och BT-modulen. 5. Anslut den analoga utgångskabeln från patientmonitorn till BT-modulen. LiDCO BT-modul: Felsökning Ingen BT-vågform observeras på någon kanal. Inga värden visas för kanal 1. Nollställningsfel: Varierande signal. Nollställningsfel: För stor offset. Ingen BT-vågform och inga värden visas för kanal 2. Kabel saknas för kanal 2. BT-modulen uppfyller tillämpliga EMC-krav, men den kan ändock påverkas av och/eller påverka annan utrustning. Om störningar uppstår: Kontrollera alla kabelanslutningar. För kanal 2, nollställ patientmonitorns IBT-vågform. Kanal 1 måste nollställas för att värden skall visas. Kontrollera att patientmonitorn och transduktorn är i nollposition. Kontrollera kabelanslutningarna. Kontakta din LiDCO-representant för att erhålla en kabel. Uppge märke och modell på din patientmonitor. Flytta eller ompositionera utrustningarna och/eller öka avståndet mellan dem. Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan nätkrets. LiDCO BT-modul: Specifikationer och symboler Kompatibla transduktorer: känslighet 5 uv/ve/mmhg. Analog vågform: 1 V = 100 mmhg, 0-2,5 volt DC, 0 volt offset. Noggrannhet: +/-3 % av full skala. Spänning/ström (USB): 5 volt DC, max. 500 ma. Ej skyddad mot vattenintrång. Tillämpad del av typ CF. Patientdel med isolering av F-typ (flytande), vilken ger ett höggradigt skydd mot elektriska stötar och är lämplig att använda under defibrillering. Defibrillering återvinning <5 sekunder. Enligt federal lag (USA) får denna enhet endast säljas av eller på order av en läkare. Produkten uppfyller kraven enligt EU-direktiv 93/42/EEC (med ändringar) beträffande medicinsk utrustning. BT-modulen är inte Kategori AP eller Kategori APG och bör inte användas i närheten av en brandfarlig anestetisk blandning med luft eller syre eller lustgas. Drift av LiDCOrapid 10

17 LiDCO BT-modul: Montering och rengöring Rengöring: 1. Rengör kabeln och modulen med en mjuk trasa fuktad med vatten. 2. Torka av överflödigt vatten och låt lufttorka. Obs: Kabeln och modulen får aldrig doppas ned eller blötläggas i vätska. Desinficering: 1. Desinficera kabeln och modulen med en mjuk trasa fuktad med 75-procentig etanol, 70- procentig isopropanol eller 2-procentig glutaraldehyd. 2. Torka av överflödig vätska och låt lufttorka. BT-modulen monteras på VESA-plattan på baksidan av LiDCO-monitorn. LiDCOrapid kan monteras på ett stativ och/eller på en stångklämma. LiDCOplus kan monteras på ett rullstativ. Koppla loss monitorn från spänningskällan före rengöring/desinficering. M4-skruvar, längder i mm LiDCOrapid (POC-125) LiDCOrapid (DTP-1201) Figur A Stångklämma 25 mm 12 mm Figur C Stativ och stångklämma 25 mm 16 mm Figur D Stativ 25 mm 16 mm Se sidorna 52 för illustrationer av hur BT-modulen skall monteras. Version

18 Sätta på / stänga av monitorn Sätt på monitorn med strömbrytaren PÅ/AV som sitter vid nätingången. Strömbrytaren låses inte i påslaget läge utan återgår till utgångsläget. Monitorn genomför sin startrutin och visar sedan Startup-skärmen. Stäng av monitorn genom att trycka på strömbrytaren. Alternativ 1: Direkt analog insignal i LiDCOrapid via kanal 3. PÅ/AV Signal från monitor (1 volt = 100 mmhg) Nätingång Alternativ 2: Analog insignal via BP-modulen till kanal 2. Alternativ 3: Direkt BP-insignal via BP-modulen till kanal 1. Drift av LiDCOrapid 12

19 3.1.2 Startup-skärm Startup-skärmen är utgångsläget för att mata in data och initiera patientövervakning med LiDCOrapid. Ett LiDCOsmart sätts in i kortläsaren för att börja. Tryck på "Start" för att starta övervakningen. Därefter visas Setup-skärmen. Om LiDCOsmart-kortet har använts tidigare på denna patient, och inte har löpt ut, indikerar Startup-skärmen att kortet har använts tidigare. Om samma patient övervakas, tryck på knappen "Resume". Därefter visas Setup-skärmen. Alla patientdetaljer matas in automatiskt. Om LiDCOsmart-kortet har löpt ut indikerar Startupskärmen detta och ett nytt LiDCOsmart-kort krävs. Version

20 VARNING: LiDCOsmart-kortet måste föras in helt i kortläsaren. Om kortet inte känns igen, ta ut kortet och sätt i det på nytt LiDCOsmart LiDCOsmart-kortet används för att få tillträde till LiDCOrapid Hemodynamic Monitor. LiDCOsmart är ett kort för användning på en enda patient. När ett giltigt LiDCOsmart sätts i indikerar Startup-skärmen "Press Start New Patient" för att börja. Om LiDCOsmart har använts tidigare indikerar Startup-skärmen "Press Resume Previous Patient". LiDCOsmart har en fördefinierad användningsperiod som är tryckt på kortet. Starttiden registreras när övervakningen påbörjas. När perioden löper ut är kortet förbrukat. Om detta inträffar under användning fortsätter övervakningen. När kortet avlägsnas från monitorn, eller om monitorn stängs av, kan LiDCOsmart-kortet inte längre användas. Isättning av kortet: Var försiktig med IC-chipset: undvik hetta, repor, fukt och böjning. Drift av LiDCOrapid 14

21 3.1.4 Setup-skärm Mata in patientinformationen om en ny patient i de gulmarkerade fälten. Om du skall fortsätta med en tidigare patient fylls dessa fält i automatiskt och kan inte ändras. Blodtrycksvågformen visas när signalkabeln eller BP-modulen ansluts. Värdena för tryck och hjärtfrekvens visas inom några sekunder. LiDCOrapid rapporterar värden för slagvolym (SV) och hjärtminutvolym (CO) som baseras på PulseCO-algoritmen, skalad enligt patientens specifika egenskaper. PulseCO-skalningsfaktorn speglar patientspecifik maximal aortakapacitans och är vanligen konstant under korta tidsperioder. PulseCO-algoritmen har i flera studier demonstrerat trendvisning i upp till 24 timmar utan att behöva omkalibreras 5-10,12. Version

22 LiDCOrapid använder en nomogrambaserad beräkning av den patientspecifika skalningsfaktorn. Denna har utvecklats med kalibreringsdata in vivo från postoperativa patienter med vågformsdata över radiellt artärblodtryck. Nomogramberäkningen validerades sedan i en oberoende population av medicinska IVA-patienter, vilket gav en god korrelation (r 2 = 0,77), inget systematiskt fel och acceptabla gränsvärden (+/- 26 %) vid jämförelse med den indikatorlösningsbaserade kalibreringen. Varningar Den beräknade skalningsfaktorn kan inte vara lika exakt som en oberoende kalibrering av PulseCO-algoritmen med en väl utförd mätning med indikatorlösning. Beräkningen har gränsvillkor liknande dem hos andra enheter som använder en nomogrambaserad metod för att beräkna fysiska egenskaper. Individuell patienthistorik kan inkludera ett antal potentiellt förvillande tillstånd såsom kronisk hypertoni, arterioskleros och/eller diabetes, vilka kan ändra aortakapacitansen. Försiktighet skall tillämpas när LiDCOrapid används på patienter med svår perifer kärlsammandragning på grund av tidigare sjukdom eller som ett resultat av vasoaktiv läkemedelsbehandling. I dessa fall kan det radiella artärtrycket skilja sig väsentligt från det centrala artärtrycket. Beräkningen av skalningsfaktorn baseras på radiella artärdata in vivo och kan vara mindre noggrann för patienter med femorala artärkatetrar 11. Drift av LiDCOrapid 16

23 Tryck på navigeringsknappen för att visa följande undermeny: Version

24 LiDCO BT-modul: Val av kanal När BT-modulen används första gången måste en kanal väljas. Den valda kanalen blir standardkanal för fortsatt användning. Valet av kanal behöver endast göras på nytt om kabelingångskanalen ändras. Tryck på för att visa fönstret för kanalval (se nedan). Välj den kanal som motsvarar kabelanslutningen. En vågform visas i motsvarande fönster som är anslutet till det invasiva blodtrycket (IBT). Kanal 1: IBT-transduktor - BT-modul Kanal 2: Analog BT-vågform - BT-modul Kanal 3: Analog BT-vågform - LiDCO-monitor Kontrollera att tryck och hjärtfrekvens överensstämmer med patientmonitorn. Obs: Kanal 1 måste nollställas för att tryck och hjärtfrekvens skall visas. Tryck på för att nollställa trycket på kanal 1 när patientmonitorn är nollställd. Tryck på när du är klar för att återgå till föregående skärm. Vald kanal Nollställningsknapp Kabelanslutning Slagdetektorns tröskelvärde Stäng-knapp Drift av LiDCOrapid 18

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg

FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg FRTMS 5400/5410 Digital stolvåg 0 Innehållsförteckning FÖRORD... 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 MILJÖ... 3 RENGÖRING... 3 SKÖTSEL... 3 VÄGNING... 3 GARANTI-ANSVAR... 4 BORTFÖRSKAFFANDE

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

REHAN ELECTRONICS LIMITED

REHAN ELECTRONICS LIMITED Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Inmatningsprogrammet EventManager

Inmatningsprogrammet EventManager Inmatningsprogrammet EventManager Inställningar När programmet startas öppnas nedanstående startfönster. Klicka överst i någon av de sk radioknapparna, Track, Long/Triple Jump, High Jump /Pole Vault eller

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer