Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. Version 1.04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04"

Transkript

1 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM Version 1.04

2 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet täcks av ett eller flera av följande patent: USA-patent , WO Andra patent är under behandling. Denna enhet bär CE-symbolen, vilket innebär att den uppfyller kraven enligt EU-direktiv 93/42/EEC, 14 juni 1993, beträffande medicinska enheter. Obs: Enligt federal lag (USA) begränsas försäljning av denna enhet till eller på uppdrag av en läkare. Alla LiDCO-enheter är endast avsedda att användas av kvalificerad medicinsk personal. Läs noga igenom alla handböcker som medföljer denna enhet före användning. Tryckt i Storbritannien. Copyright-information LiDCO, LiDCOrapid och PulseCO är varumärken tillhörande LiDCO Ltd. Detta dokument är skyddat, , av LiDCO Ltd. Alla rättigheter förbehålles. LiDCO Ltd. förbehåller sig rätten att när som helst modifiera de produkter som beskrivs i handboken utan föregående meddelande. Ingen del av denna handbok får reproduceras, kopieras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt utan skriftligt godkännande från LiDCO. Informationen i handboken avses vara korrekt och tillförlitlig. LiDCO påtar sig dock inget ansvar för användningen av denna handbok, inte heller för eventuella brott mot tredje parts rättigheter som användningen kan leda till. Alla märken och produktnamn som nämns i handboken är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare. Denna enhet lyder under EU-direktiv 2002/96/EC (WEEE). Den är inte registrerad för användning i privata hushåll och den får inte kasseras vid kommunala uppsamlingsstationer för elektrisk och elektronisk utrustning. LiDCO Ltd har auktoriserat ett företag för kassering av denna enhet på lämpligt sätt. För mer information, var god kontakta din lokala representant för LiDCO Ltd. Version 1.04 I

3 Säkerhet och underhåll 1. Läs noga igenom dessa säkerhetsföreskrifter. 2. Spara denna användarhandbok som referens. 3. Du måste läsa och ta hänsyn till all märkning och alla varningar på utrustningen. 4. Kontrollera att elnätet ger rätt spänning innan du ansluter utrustningen till ett eluttag. 5. Använd endast det nätaggregat som medföljer utrustningen. 6. Använd rätt adapter för att anpassa nätaggregatet till spänningskällan. 7. Eluttaget måste sitta nära monitorn och vara lätt att komma åt. Dra nätkabeln så att ingen riskerar att trampa på den. Placera inga föremål ovanpå nätkabeln. 8. Koppla loss utrustningen från eluttaget före rengöring. Använd en fuktad trasa. Använd inte flytande eller spraybaserade rengöringsmedel. 9. Utsätt inte utrustningen för fukt. 10. Häll aldrig någon vätska i någon öppning på utrustningen. Om du gör det kan det leda till brand eller elektriska stötar. 11. Öppningarna på enheten är till för luftcirkulation och ser till att utrustningen inte överhettas. TÄCK INTE ÖVER DESSA ÖPPNINGAR. 12. Ställ monitorn på en säker plats under installationen. Den kan skadas om du tappar den eller om den skulle falla ned. Monitorn bör monteras på LiDCO:s bordsstativ, ett lämpligt rullstativ eller annat anpassat stöd för att säkerställa stabilitet under användning. Följ instruktionerna som medföljde monteringsutrustningen för att garantera att monteringen blir korrekt utförd. 13. Om utrustningen inte skall användas under en längre tidsperiod, koppla loss monitorn och nätaggregatet från eluttaget för att undvika skador på grund av spänningsspikar i elnätet. 14. Försök aldrig att öppna utrustningen. Av säkerhetsskäl får den endast öppnas av utbildad servicepersonal. 15. Om något av följande inträffar bör du låta servicepersonal undersöka utrustningen: a. Nätaggregatet, nätkabeln eller någon annan kabel har skadats. b. Vätska har trängt in i utrustningen. c. Utrustningen har utsatts för fukt. d. Systemet fungerar inte bra, eller du kan inte få det att fungera enligt användarhandboken. e. Utrustningen har skadats vid ett fall. f. Utrustningen visar tydliga tecken på fysiska skador. Säkerhet och underhåll Version 1.04 II

4 16. LÅT INTE UTRUSTNINGEN STÅ I EN OTEMPERERAD MILJÖ DÄR FÖRVARINGSTEMPERATUREN KAN UNDERSKRIDA -20 C ELLER ÖVERSTIGA 60 C. UTRUSTNINGEN KAN SKADAS. Ljudtrycksnivån vid operatörens arbetsplats överstiger inte 70 db(a) enligt IEC 704-1:1982. Trots att utrustningen följer relevanta EMC-krav kan den både påverka och påverkas av annan utrustning. Om problem med interferens uppstår uppmanas användaren att åtgärda detta på något av följande sätt: Flytta någon av utrustningarna för att ändra deras orientering och/eller öka avståndet mellan dem. Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan nätkrets än den krets till vilken den störande utrustningen är ansluten. Kontakta en erfaren tekniker för mer hjälp. Säkerhet och underhåll III

5 Innehållsförteckning 1.0 Inledning Normal hemodynamisk övervakning Funktionell hemodynamisk övervakning Snabbstart Indikationer, kontraindikationer och varningar Drift av LiDCOrapid Installation Uppkoppling av utrustning Startup-skärm LiDCOsmart Setup-skärm Slagdetektorns tröskelvärde Kalibrering med CO-inmatning Drift Översikt av LiDCOrapid-skärmen Display för hemodynamisk övervakning Display för händelserespons Display för dynamisk preload-respons Händelsemarkering Konfiguration av LiDCOrapid-skärmen Händelselista History- och Chart-skärmar Säkerhetsföreskrifter, underhåll och rengöring Felsökning på LiDCOrapid Bilagor 40 A. Skärmen Engineering Screen 40 B. Specifikationer 45 C. Test av elektrisk säkerhet 47 D. Anslutningar till monitorn 50 E. Alternativ för montering av LiDCOrapid 51 F. Referenser 53 Version 1.04 IV

6 V

7 1.0 Inledning LiDCOrapid är en minimalt invasiv hemodynamisk monitor som beräknar nominell slagvolym och hjärtfrekvens med utgångspunkt från patientens befintliga arteriella tryckvågform med hjälp av PulseCO-algoritmen. Skärmen har ett enda fönster för att underlätta granskning och beslutsfattande. LiDCOrapid hjälper till att avge optimala GDM-strategier (Goal Directed Management) med hjälp av dess patenterade och kliniskt utvärderade PulseCO-algoritm. Denna har utvecklats för att ge läkare inom akutvården en omedelbar feedback om en patients vätskestatus och hemodynamiska status. Monitorn är utformad för att vara enkel att tolka och snabb att ställa in samt för att vara ett effektivt sätt att hantera hemodynamiken hos kirurgipatienter eller andra hemodynamiskt instabila patienter som kräver vätske- och läkemedelssupport. LiDCOrapid är avsedd att användas av en läkare eller sköterska som observerar potentiellt skadliga förändringar i en patients hemodynamiska status, och hjälper sedan användaren att välja och använda en terapeutisk åtgärd och övervaka patientens respons på åtgärden. LiDCOrapid är den första hemodynamiska monitorn som är specifikt designad för användning under de mycket krävande förhållandena i en operationssal. Produktens kontinuerligt tillgängliga hemodynamiska "slag för slag"-data underlättar användningen av förstärkta kirurgiska vätske- och läkemedelsbaserade optimeringsprogram för ett betydande antal patienter som undergår kirurgiska ingrepp med måttlig eller hög risk. Denna form av avancerad vård har tidigare visat sig reducera komplikationer och tiden som tillbringas på sjukhuset. 1 Inledning Version

8 1.1 Normal hemodynamisk övervakning LiDCOrapid är en kombination av både normal och funktionell hemodynamisk övervakning. Funktionen för normal övervakning består av två trendvisningsperioder med tillhörande numeriska värden för hemodynamiska parametrar. Parametrarna är logiskt grupperade för att underlätta tolkningen. Den övre trenden visar blodtrycket (systole, medel och diastole) och hjärtfrekvensen. Den nedre trenden är normalt inställd på att visa slagvolymen. Den kan också konfigureras för visning av hjärtminutvolym eller systemisk kärlresistans. Värdena som visas i den nedre trenden är nominella, såvida inte monitorn är kalibrerad med ett känt värde för hjärtminutvolym. De två visningsperioderna är utformade för att visa både en akut förändring och hela proceduren. Delen med akuta förändringar visas till vänster på den numeriska displayen och har en fast skala på två minuter. Detta ger en tidig varning om signifikanta förändringar av visade parametrar så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Trenden för hela proceduren visas till vänster om den akuta förändringen. Detta fönster visar alla data och skalar automatiskt om tidsaxeln i takt med att mer data samlas in (fönstrets maximala storlek är åtta timmar). Trenden för hela proceduren ger en komplett bild av förändringarna och är användbar för att undersöka långsiktiga ökningar eller minskningar av de hemodynamiska parametrarna, och även förändringar från start. Inledning 2

9 1.2 Funktionell hemodynamisk övervakning LiDCOrapid är en kombination av både normal och funktionell hemodynamisk övervakning. Den funktionella övervakningsdelen består av två olika uppsättningar av displayer (se figur) som ger både en prediktiv indikering på vätskerespons och en förmåga att bedöma förändringar av hemodynamiska parametrar som ett resultat av interventioner såsom vätskebolus, vasoaktiva läkemedel eller inotroper. Alla data beräknas genom kontinuerlig analys slag för slag av pulstryck och slagvolym. Displayen för händelserespons används för att övervaka förändringen hos en hemodynamisk parameter efter en intervention (t.ex. vätskeförändring eller förändring i läkemedelsbehandlingen). Displayen är utformad för att beräkna en procentuell förändring från baslinjen och visa en grafisk trend. Detta ger en tydlig insikt om den faktiska hemodynamiska responsen på interventionen. Visningen av variabler för preload-respons ger information antingen om variation i slagvolym eller om variation i pulstryck som en långsiktig trend och en kortsiktig trend för Delta SV (eller PP). Båda trenderna har en definierad zon som indikerar den aktuella accepterade gränsnivån för potentiell vätskerespons. SVV tenderar att prediktera vätskerespons när värdena konsekvent är över 10% 2. PPV tenderar att prediktera vätskerespons när värdena konsekvent är över 13% 3. Den långsiktiga trenden kan justeras mellan 10 och 60 minuter och ger en lättolkad bild av värdet och den allmänna trenden hos dessa parametrar. När värden och trender går ovanför den "gröna zonen" är det mer troligt att patienten kommer att svara på vätskor. Den kortsiktiga trenden omfattar 30 sekunder och kan användas på liknande sätt. När vågformsamplituden ökar över den "gröna zonen" är det mer troligt att patienten kommer att svara på vätskor. Med hjälp av denna display går det också att tolka stabiliteten hos indatan och verifiera andningsfrekvensen. Det finns även en numerisk display för enkel registrering av data. Den kombinerade visningen av variabler för preload-respons och händelserespons ger, tillsammans med andra kliniska signaler, möjlighet att förutse den nödvändiga interventionen och att observera patientens faktiska hemodynamiska respons. Version

10 1.3 Snabbstart Steg 1: Anslut kablarna och sätt på monitorn (figur 1). 1. Anslut nätkabeln till monitorn och till ett lämpligt eluttag. 2. Sätt på monitorn med strömbrytaren PÅ/AV som sitter längst ned. 3. Anslut en lämplig blodtryckskabel till LiDCOrapid-monitorn och till den primära monitorn. * PÅ/AV Signal från monitor (1 volt = 100 mmhg) Figur 1 Nätingång Steg 2: Sätt i LiDCOsmart-kortet (figur 2). 1. Dessa instruktioner finns på både monitorn och LiDCOsmart. 2. Använd ett nytt LiDCOsmart när du börjar med en ny patient. 3. Orientera LiDCOsmart så att LiDCOrapid kan läsas och pilen pekar mot monitorn. 4. Sätt i kortet i läsaren - guldchipset skall vara vänt mot dig. 5. När du är klar indikerar startfönstret "Start". 6. Tryck på "Start" för att börja. Därefter visas Setup-skärmen. Figur 2 * Se avsnitt för alternativa signalkällor via BP-modulen. Inledning 4

11 Steg 3: Setup-skärm för inmatning av data 1. Skriv in patient-id, ålder, längd och vikt. 2. Kontrollera att blodtrycksvågformen matchar den primära monitorn. 3. Kontrollera att blodtrycksvärdena för systole, medel och diastole samt hjärtfrekvensen är inom 5 % av värdena som den primära monitorn visar. Steg 4: Sätt på LiDCOrapid. 1. Tryck på navigeringsknappen för att visa en undermeny. 2. Välj knappen Huvudskärm. Version

12 2.0 Indikationer, kontraindikationer och varningar Indikationer för användning av LiDCOrapid Hemodynamic Monitor System Avsedd användning LiDCOrapid Hemodynamic Monitor System är avsett att användas som ett diagnostiskt hjälpmedel för mätning av blodtryck, hjärtminutvolym och tillhörande hemodynamiska parametrar hos vuxna patienter. Lämpliga patienter Patienter som har inlagda artärkatetrar och kräver övervakning. Användningsplatser - Medicinska och kirurgiska IV-avdelningar - Operationssalar - Nedtrappnings/högberoendeavdelningar - Trauma/akutavdelningar - Hjärtintensivavdelningar - Hjärtkateterlaboratorier Kontraindikationer Följande patientkategorier är kontraindikerade för användning med LiDCOrapid Hemodynamic Monitor: Patienter med aortaklaffregurgitation Patienter som behandlas med en ballongpump i aortan (IABP) Patienter med mycket dämpade, perifera artärvägar Patienter med perifer artärkärlsammandragning Varningar VARNING: Använd inte LiDCOrapid Hemodynamic Monitor för ovanstående patientkategorier - systemets prestanda kan i hög grad äventyras. Innan du använder LiDCOrapid Hemodynamic Monitor, läs noga igenom alla indikationer, kontraindikationer och varningar. VARNING: Produktinstruktioner och utbildning: Innan du använder LiDCOrapid Hemodynamic Monitor System måste du ha fått utbildning i användningen av systemet. Du måste också känna till: - Kontraindikationer och Varningar - Instruktioner för drift - Sektion 3 Varningar - LiDCOrapid Hemodynamic Monitor: Initiala kontroller av patientpatologi och perifert artärtillstånd Kontrollera patientens journal före användning och se till att det inte förekommer aortaklaffregurgitation. LiDCOrapid Hemodynamic Monitor kan uppvisa felaktigheter vid användning på sådana patienter. Allvarlig perifer arteriell kärlsammandragning/vasospasm kan påverka artärtryckets vågform på ett negativt sätt och därmed även noggrannheten hos LiDCOrapid Hemodynamic Monitor. Detta kan inträffa vid allvarliga perifera kärlsjukdomar, riklig administrering av kärlsammandragande medel och hos patienter med hypotermi. Indikationer, kontraindikationer och varningar 6

13 Övriga varningar Vid installation och användning av LiDCOrapid Hemodynamic Monitor, dubbelkontrollera alltid de tryckparametrar och den hjärtfrekvens som visas på värdmonitorn. Parametrarna för hjärtfrekvens samt systoliskt, diastoliskt och genomsnittligt tryck får avvika högst 5 % från de värden som visas på värd/primärmonitorn. Var särskilt uppmärksam på hjärtfrekvensen och justera vid behov tröskelvärdet för detektering av hjärtslag för att justera frekvensen, se avsnitt Variabler för dynamisk preload-respons (t.ex. SVV eller PPV) är endast giltiga hos patienter med stängda bröstkorgar och full ventilationskontroll. Variabler för dynamisk preload-respons (t.ex. SVV eller PPV) är ej tillförlitliga hos patienter med signifikanta arytmier. LiDCOrapid varnar när variationen i hjärtfrekvens överskrider 10 %. Använd alltid rätt kabel till LiDCOrapid Hemodynamic Monitor för anslutning till den primära monitorn eller LiDCO BP-modulen. LiDCO Ltd har en lista över kompatibla monitorkablar. BP-modulen ger direkt åtkomst till den arteriella blodtrycksvågformen via en standard invasiv tryckomvandlare när den ansluts till en patientmonitor. BP-modulen används när det är svårt eller omöjligt att få tillträde till den arteriella blodtrycksvågformen via en standard analog utsignal från patientmonitorn. BP-modulen accepterar standard analoga utsignaler från patientmonitorn. Den beräknade skalningsfaktorn kan inte vara lika exakt som en oberoende kalibrering av PulseCO-algoritmen med en väl utförd mätning med indikatorlösning. Beräkningen har gränsvillkor liknande dem hos andra enheter som använder en nomogrambaserad metod för att beräkna fysiska egenskaper. Individuell patienthistorik kan inkludera ett antal potentiellt förvillande tillstånd såsom kronisk hypertoni, arterioskleros och/eller diabetes, vilka kan ändra aortakapacitansen. Försiktighet skall tillämpas när LiDCOrapid används på patienter med svår perifer kärlsammandragning på grund av tidigare sjukdom eller som ett resultat av vasoaktiv läkemedelsbehandling. I dessa fall kan det radiella artärtrycket skilja sig väsentligt från det centrala artärtrycket. Beräkningen av skalningsfaktorn baseras på radiella artärdata in vivo och kan vara mindre noggrann för patienter med femorala artärkatetrar 11. Stäng alltid av monitorn innan den används på en annan patient. Detta skall göras för att undvika risken för att felaktigt inställda parametrar och/eller kalibreringsfaktorer används vid beräkningen av den nya patientens hemodynamik. Det centrala ventrycket/högra förmakstrycket förs in manuellt på skärmen Configuration - kontrollera alltid att korrekt venfyllningstryck används vid beräkning av systemisk kärlresistans/index. LiDCOrapid Hemodynamic Monitor behöver inte anslutas direkt till den del som appliceras på patienten (tryckomvandlare). De data som behandlas är isolerade analoga tryckutdata från en godkänd patientmonitor. LiDCOrapid Hemodynamic Monitor bör inte anslutas till någon elektrisk utrustning som inte följer EN och EN (eller motsvarande) avseende elektrisk säkerhet och EMC-standarder. Se till att LiDCOrapid är säkert monterad och att alla sladdar och tillbehörskablar är arrangerade på ett lämpligt sätt för att minimera risken för skador på patienter, användare eller utrustning. Utsätt inte LiDCOrapid för extrema temperaturer. Blockera inte ventilationsöppningarna på LiDCOrapid. Version

14 3.0 Drift av LiDCOrapid 3.1 Installation Uppkoppling av utrustning Rekommendationer för montering Montera LiDCOrapid Hemodynamic Monitor säkert enligt institutionens praxis. Extra monteringstillbehör kan köpas hos leverantörer av godkänd medicinsk utrustning. Kontakta din lokala LiDCO-representant för rekommendationer om alternativa monteringsmetoder. Installation: Anslutning till elnätet När monitorn är säkert monterad, anslut medföljande DC-kabel till nätingången på monitorns baksida och sedan till ett sjukhusklassat eluttag. LiDCOrapid nätaggregat justeras automatiskt för nätspänningar mellan 100 och 240 volt AC och omvandlar inspänningen till 24 volt DC endast för strömförsörjning av monitorn av POC-modell. VARNING: Använd inte förlängningskablar eller grenuttag för att ansluta nätspänningen till monitorn. Använd inga andra löstagbara nätkablar än den nätkabel som medföljer monitorn. Anslutning av LiDCOrapid till primär patientmonitor Alternativ 1: Direkt analog signal LiDCOrapid Hemodynamic Monitor är avsedd att samordnas med patientmonitorer av standardtyp som ger analoga vågformsutdata för artärtryck. LiDCO Ltd eller din lokala distributör kan tillhandahålla en lista över kompatibla patientmonitorer/moduler samt lämpliga kablar för anslutning till patientmonitorns analoga tryckutgång. Alternativ 2/3: LiDCO BP-modul BT-modulen möjliggör direkt åtkomst till den arteriella blodtrycksvågformen via en vanlig, invasiv blodtryckstransduktor när den ansluts till en patientmonitor. BT-modulen används när det är svårt eller omöjligt att erhålla den arteriella blodtrycksvågformen via en analog standardsignal från patientmonitorn. BT-modulen accepterar en analog standardsignal från patientmonitorn. VARNING: Det är viktigt att den primära blodtrycksmonitorn är korrekt kalibrerad. Kontrollera att det tryck som visas på monitorn är detsamma som visas på LiDCOrapid-skärmen. Obs: LiDCOrapid Hemodynamic Monitor har ingen mus och inget tangentbord. Alla användarens åtgärder överförs via pekskärmen. Drift av LiDCOrapid 8

15 Kontraindikationer: Inga Försiktighetsåtgärder: Inspektera BT-modulkabeln och modulen före användning. Använd inte enheten om någon del är skadad. Använd inte våld för att ansluta kablar. Rikta i stället in dem korrekt och anslut försiktigt. Anslut och lossa kablar med hjälp av kontakterna. Rikta in kontakter med hjälp av markeringarna. LiDCO BT-modul: Komponenter Blodtrycksmodul Gränssnittskabel för BT-modul (specifik efter transduktortyp) USB-kabel Vikt: 300 g HxBxD: 10 x 207 x 4 mm Kabellängd: 3 m Kabellängd: 20 cm USB-kabel A till B LiDCO BT-modul: Val av kanal När BT-modulen används första gången måste en kanal väljas. Den valda kanalen blir standardkanal för fortsatt användning. Valet av kanal behöver endast göras på nytt om kabelingångskanalen ändras. Tryck på för att visa fönstret för kanalval (se nedan). Välj den kanal som motsvarar kabelanslutningen. En vågform visas i motsvarande fönster som är anslutet till det invasiva blodtrycket (IBT). Kanal 1: IBT-transduktor - BT-modul Kanal 2: Analog BT-vågform - BT-modul Kanal 3: Analog BT-vågform - LiDCO-monitor Kontrollera att tryck och hjärtfrekvens överensstämmer med patientmonitorn. Obs: Kanal 1 måste nollställas för att tryck och hjärtfrekvens skall visas. Tryck på för att nollställa trycket på kanal 1 när patientmonitorn är nollställd. Tryck på när du är klar för att återgå till föregående skärm. Vald kanal Nollställningsknapp Kabelanslutning Slagdetektorns tröskelvärde Stäng-knapp Version

16 LiDCO BT-modul: Kanalanslutningar Anslutning kanal 1: IBT-transduktoringång 1. Anslut BT-modulkabeln till BT-modulen. 2. Anslut BT-modulkabeln till patientmonitorkabeln. 3. Anslut BT-modulkabeln till IBT-transduktorkabeln. 4. Anslut USB-kabeln till LiDCO-monitorn och BT-modulen. Anslutning kanal 2: Alternativ analog ingång 4. Anslut USB-kabeln till LiDCO-monitorn och BT-modulen. 5. Anslut den analoga utgångskabeln från patientmonitorn till BT-modulen. LiDCO BT-modul: Felsökning Ingen BT-vågform observeras på någon kanal. Inga värden visas för kanal 1. Nollställningsfel: Varierande signal. Nollställningsfel: För stor offset. Ingen BT-vågform och inga värden visas för kanal 2. Kabel saknas för kanal 2. BT-modulen uppfyller tillämpliga EMC-krav, men den kan ändock påverkas av och/eller påverka annan utrustning. Om störningar uppstår: Kontrollera alla kabelanslutningar. För kanal 2, nollställ patientmonitorns IBT-vågform. Kanal 1 måste nollställas för att värden skall visas. Kontrollera att patientmonitorn och transduktorn är i nollposition. Kontrollera kabelanslutningarna. Kontakta din LiDCO-representant för att erhålla en kabel. Uppge märke och modell på din patientmonitor. Flytta eller ompositionera utrustningarna och/eller öka avståndet mellan dem. Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan nätkrets. LiDCO BT-modul: Specifikationer och symboler Kompatibla transduktorer: känslighet 5 uv/ve/mmhg. Analog vågform: 1 V = 100 mmhg, 0-2,5 volt DC, 0 volt offset. Noggrannhet: +/-3 % av full skala. Spänning/ström (USB): 5 volt DC, max. 500 ma. Ej skyddad mot vattenintrång. Tillämpad del av typ CF. Patientdel med isolering av F-typ (flytande), vilken ger ett höggradigt skydd mot elektriska stötar och är lämplig att använda under defibrillering. Defibrillering återvinning <5 sekunder. Enligt federal lag (USA) får denna enhet endast säljas av eller på order av en läkare. Produkten uppfyller kraven enligt EU-direktiv 93/42/EEC (med ändringar) beträffande medicinsk utrustning. BT-modulen är inte Kategori AP eller Kategori APG och bör inte användas i närheten av en brandfarlig anestetisk blandning med luft eller syre eller lustgas. Drift av LiDCOrapid 10

17 LiDCO BT-modul: Montering och rengöring Rengöring: 1. Rengör kabeln och modulen med en mjuk trasa fuktad med vatten. 2. Torka av överflödigt vatten och låt lufttorka. Obs: Kabeln och modulen får aldrig doppas ned eller blötläggas i vätska. Desinficering: 1. Desinficera kabeln och modulen med en mjuk trasa fuktad med 75-procentig etanol, 70- procentig isopropanol eller 2-procentig glutaraldehyd. 2. Torka av överflödig vätska och låt lufttorka. BT-modulen monteras på VESA-plattan på baksidan av LiDCO-monitorn. LiDCOrapid kan monteras på ett stativ och/eller på en stångklämma. LiDCOplus kan monteras på ett rullstativ. Koppla loss monitorn från spänningskällan före rengöring/desinficering. M4-skruvar, längder i mm LiDCOrapid (POC-125) LiDCOrapid (DTP-1201) Figur A Stångklämma 25 mm 12 mm Figur C Stativ och stångklämma 25 mm 16 mm Figur D Stativ 25 mm 16 mm Se sidorna 52 för illustrationer av hur BT-modulen skall monteras. Version

18 Sätta på / stänga av monitorn Sätt på monitorn med strömbrytaren PÅ/AV som sitter vid nätingången. Strömbrytaren låses inte i påslaget läge utan återgår till utgångsläget. Monitorn genomför sin startrutin och visar sedan Startup-skärmen. Stäng av monitorn genom att trycka på strömbrytaren. Alternativ 1: Direkt analog insignal i LiDCOrapid via kanal 3. PÅ/AV Signal från monitor (1 volt = 100 mmhg) Nätingång Alternativ 2: Analog insignal via BP-modulen till kanal 2. Alternativ 3: Direkt BP-insignal via BP-modulen till kanal 1. Drift av LiDCOrapid 12

19 3.1.2 Startup-skärm Startup-skärmen är utgångsläget för att mata in data och initiera patientövervakning med LiDCOrapid. Ett LiDCOsmart sätts in i kortläsaren för att börja. Tryck på "Start" för att starta övervakningen. Därefter visas Setup-skärmen. Om LiDCOsmart-kortet har använts tidigare på denna patient, och inte har löpt ut, indikerar Startup-skärmen att kortet har använts tidigare. Om samma patient övervakas, tryck på knappen "Resume". Därefter visas Setup-skärmen. Alla patientdetaljer matas in automatiskt. Om LiDCOsmart-kortet har löpt ut indikerar Startupskärmen detta och ett nytt LiDCOsmart-kort krävs. Version

20 VARNING: LiDCOsmart-kortet måste föras in helt i kortläsaren. Om kortet inte känns igen, ta ut kortet och sätt i det på nytt LiDCOsmart LiDCOsmart-kortet används för att få tillträde till LiDCOrapid Hemodynamic Monitor. LiDCOsmart är ett kort för användning på en enda patient. När ett giltigt LiDCOsmart sätts i indikerar Startup-skärmen "Press Start New Patient" för att börja. Om LiDCOsmart har använts tidigare indikerar Startup-skärmen "Press Resume Previous Patient". LiDCOsmart har en fördefinierad användningsperiod som är tryckt på kortet. Starttiden registreras när övervakningen påbörjas. När perioden löper ut är kortet förbrukat. Om detta inträffar under användning fortsätter övervakningen. När kortet avlägsnas från monitorn, eller om monitorn stängs av, kan LiDCOsmart-kortet inte längre användas. Isättning av kortet: Var försiktig med IC-chipset: undvik hetta, repor, fukt och böjning. Drift av LiDCOrapid 14

21 3.1.4 Setup-skärm Mata in patientinformationen om en ny patient i de gulmarkerade fälten. Om du skall fortsätta med en tidigare patient fylls dessa fält i automatiskt och kan inte ändras. Blodtrycksvågformen visas när signalkabeln eller BP-modulen ansluts. Värdena för tryck och hjärtfrekvens visas inom några sekunder. LiDCOrapid rapporterar värden för slagvolym (SV) och hjärtminutvolym (CO) som baseras på PulseCO-algoritmen, skalad enligt patientens specifika egenskaper. PulseCO-skalningsfaktorn speglar patientspecifik maximal aortakapacitans och är vanligen konstant under korta tidsperioder. PulseCO-algoritmen har i flera studier demonstrerat trendvisning i upp till 24 timmar utan att behöva omkalibreras 5-10,12. Version

22 LiDCOrapid använder en nomogrambaserad beräkning av den patientspecifika skalningsfaktorn. Denna har utvecklats med kalibreringsdata in vivo från postoperativa patienter med vågformsdata över radiellt artärblodtryck. Nomogramberäkningen validerades sedan i en oberoende population av medicinska IVA-patienter, vilket gav en god korrelation (r 2 = 0,77), inget systematiskt fel och acceptabla gränsvärden (+/- 26 %) vid jämförelse med den indikatorlösningsbaserade kalibreringen. Varningar Den beräknade skalningsfaktorn kan inte vara lika exakt som en oberoende kalibrering av PulseCO-algoritmen med en väl utförd mätning med indikatorlösning. Beräkningen har gränsvillkor liknande dem hos andra enheter som använder en nomogrambaserad metod för att beräkna fysiska egenskaper. Individuell patienthistorik kan inkludera ett antal potentiellt förvillande tillstånd såsom kronisk hypertoni, arterioskleros och/eller diabetes, vilka kan ändra aortakapacitansen. Försiktighet skall tillämpas när LiDCOrapid används på patienter med svår perifer kärlsammandragning på grund av tidigare sjukdom eller som ett resultat av vasoaktiv läkemedelsbehandling. I dessa fall kan det radiella artärtrycket skilja sig väsentligt från det centrala artärtrycket. Beräkningen av skalningsfaktorn baseras på radiella artärdata in vivo och kan vara mindre noggrann för patienter med femorala artärkatetrar 11. Drift av LiDCOrapid 16

23 Tryck på navigeringsknappen för att visa följande undermeny: Version

24 LiDCO BT-modul: Val av kanal När BT-modulen används första gången måste en kanal väljas. Den valda kanalen blir standardkanal för fortsatt användning. Valet av kanal behöver endast göras på nytt om kabelingångskanalen ändras. Tryck på för att visa fönstret för kanalval (se nedan). Välj den kanal som motsvarar kabelanslutningen. En vågform visas i motsvarande fönster som är anslutet till det invasiva blodtrycket (IBT). Kanal 1: IBT-transduktor - BT-modul Kanal 2: Analog BT-vågform - BT-modul Kanal 3: Analog BT-vågform - LiDCO-monitor Kontrollera att tryck och hjärtfrekvens överensstämmer med patientmonitorn. Obs: Kanal 1 måste nollställas för att tryck och hjärtfrekvens skall visas. Tryck på för att nollställa trycket på kanal 1 när patientmonitorn är nollställd. Tryck på när du är klar för att återgå till föregående skärm. Vald kanal Nollställningsknapp Kabelanslutning Slagdetektorns tröskelvärde Stäng-knapp Drift av LiDCOrapid 18

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012382 Ver. B Upphovsrätt Copyright 2008,

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Divar MR digital videoinspelare

Divar MR digital videoinspelare Divar MR digital videoinspelare Typnummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L sv Bruksanvisning_sv Digital videoinspelare Innehållsförteckning sv 1 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 3 1.1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H Projektor U321H Användarhandbok Modell Nr. NP-U321H Ver. 1 2/15 DLP, BrilliantColor och DLP Link är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

Modell HDMD U5002-14, 7.0 2012-01-06

Modell HDMD U5002-14, 7.0 2012-01-06 Användarhandbok www.medxchange.com Modell HDMD 2012-01-06 Innehåll I. Inledning Om HDMD -systemet... 2 Egenskaper för programvaran HDMD Med X Change version 6.0... 3 Format och kvalitet på video och stillbilder...

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer