Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30"

Transkript

1 Hamnstaden Lidköping Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING

2 2 (25)

3 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Rapport Hydrogeologisk utredning Hamnstaden Lidköping Kund Lidköpings kommun Samhällsbyggnad Lidköping Konsult WSP Sverige AB Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner David Klemetz , Susanne Johansson , 3 (25)

4 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE UNDERLAG OMRÅDESBESKRIVNING MARKANVÄNDNING GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR HYDROLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR NIVÅER I VÄNERN GRUNDVATTENNIVÅER BESTÄMNING AV PERMEABILITETEN Slugtest Siktanalyser NUMERISK GRUNDVATTENMODELL UTFORMNING AV STRANDPROMENADEN RESULTAT NIVÅER I VÄNERN GRUNDVATTENNIVÅER SLUGTEST SIKTANALYSER NUMERISK GRUNDVATTENMODELL UTFORMNING AV STRANDPROMENADEN SLUTSATSER REKOMMENDATIONER Bilagor: 1C PM Numerisk grundvattenmodell, daterad C Resultatsammanställning av slugtest 3C Resultatsammanställning av siktanalyser 4 (25)

5 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 1 Bakgrund och syfte Lidköpings kommun har ambitionen att utveckla Hamnstaden (Västra hamnen) med syftet att möjliggöra byggande av bostäder. WSP Environmental har på uppdrag av Lidköpings kommun utfört en hydrogeologisk undersökning över området. Syftet med den hydrogeologiska undersökningen har varit att: Klargöra de geohydrologiska förutsättningarna inom aktuellt området (Hamnstaden) Kartlägga hur ledningsschakt och husdräneringar påverkar grundvattensituationen inom området. Klargöra hur grundvattennivåerna påverkas av olika vattenstånd i Vänern. Utreda hur olika säkerhetsåtgärder, t ex en slitsmur/tätvall längs strandkanten, kommer att påverka grundvattennivåer och strömning inom området. 2 Underlag Följande utredningar har använts som underlag för den hydrogeologiska utredningen: Fältarbeten utförda av WSP hösten 2013 redovisade i Rapport Miljöteknisk markundersökning 2013, Fält och laboratorie-resultat. Hamnstaden, Lidköping WSP (WSP 2014b) Digital grundkarta i höjdsystem RH2000, från Lidköpings kommun Inmätningar av markytor och grundvattenrör utförda hösten 2013 Uppgifter om Vänerns vattenstånd, från Lidköpings kommun Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo, Illustrationsplan för Hamnstaden, Utveckling av vision 2, upprättad av Liljewalls Arkitekter, daterad Digitalt underlag av ledningsnät, från Lidköpings kommun PM Vattennivåer i Vänern vid Lidköping, DHI 2014 Fördjupad översiktsplan över Hamnstaden daterad , Lidköping kommun Digital höjddata från Nationella Höjddatabasen, 2m grid, PM om Hamnstadsprojektet ur ett klimatberedskapsperspektiv, Stefan Gustavsson, Lidköpings kommun, januari (25)

6 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 3 Områdesbeskrivning Planområdet ligger mellan Vänern och centrum och avgränsas av järnvägen intill Nya staden i söder, Lidan i öster och tangerar Framnäs bad/vänernmuseet i väster, se figur 1. Hamnstaden omfattar en area på ca m 2. Figur 1 Västra hamnområdet, Lidköpings kommun. (källa: Idag utgörs området huvudsakligen av industriverksamheter och det syns tydliga spår av Lidköpings historiska industriutveckling. Större delen av området är utfyllt och utfyllnad har skett i olika omgångar från slutet av 1800-talet och fram till 1970-talet. Markytans nivå varierar i huvudsak mellan och +47 [RH2000]. 4 Markanvändning Området karaktäriseras i dessa centrala delar av olika industrifastigheter, i nordväst av småbåtshamn, i öster av kajanläggning med tillhörande upplagsytor. Strax öster om småbåtshamnen finns ett kommunalt avloppsreningsverk. I områdets norra och västra del, i anslutning mot Vänern, saknas bebyggelse. Här utgörs marken av grön- och parkytor. Några av de dominerande verksamheterna har varit Lidköpings Mekaniska Verkstad och Rörstrands porslinsfabrik. Andra verksamheter som har bedrivits under åren är bland andra gasverk, oljeeldat kraftverk, reningsverk, gjuteri, stenhuggeri, oljedepå, ytbehandling, skrot, plast-industrier samt flera mindre industrier och verkstäder med varierande processer. 6 (25)

7 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 5 Geologiska och hydrogeologiska förutsättningar Ett flertal geotekniska och miljögeotekniska undersökningar har utförts inom området (Se Rapport Miljöteknisk markundersökning 2013, WSP 2014). Den generella geologiska uppbyggnaden i hamnområdet utgörs från markytan och nedåt av följande lager: Fyllning Silt- och sandskikt Lera Friktionsjord Berg En geologisk profil, baserad på utförda undersökningar i hamnområdet, visas i Figur 2. Figur 2 Geologisk profil genom Västra Hamnen, Lidköping Större delen av västra hamnområdet är utfyllt och utfyllnaden har skett ut i Kinneviken, som är en del av Vänern (se Figur 2), i olika omgångar från slutet av 1800-talet och fram till 1970-talet, se Figur 4. 7 (25)

8 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 3 Sjökort som visar Kinneviken i Vänern. Lidköpings centrum markerat (1). Figur 4 visar hur mäktigheten på fyllnadslagret varierar inom området samt var strandlinjen har legat vid olika årtal. Undersökningar i området visar att fyllning förekommer inom hela undersökningsområdet och att mäktigheten varierar mellan ca 2 till 4 m, med de större mäktigheterna längst ut mot Kinneviken. Fyllningen är heterogen och består av olika fraktioner med silt, lera, sten, sand och grus. Block förekommer ställvis. I fyllningen påträffas i varierande grad olika typer av avfall, restprodukter, byggavfall m.m. I borrprotokoll noteras bland annat mulljord, gjutsand, tegel, betong, makadam, slagg, aska, porslin, metallskrot, trä och glas. En del av avfallet i fyllningen härrör sannolikt från äldre industriverksamheter i hamnområdet. Fyllningens karaktär och sammansättning varierar inom olika delområden och fastigheter. Uppgifter från bl.a. en äldre vattendom och muntliga uppgifter (anställda på Lidköpings kommun) tyder på att delar av fyllningen direkt öster om segelbåtshamnen härstammar från muddringsmassor, bestående av sand och siltig sand, i anslutning till muddring för småbåtshamnen i början av 1980-talet. Troligen var mängden sediment som eventuellt kan ha innehållit föroreningar liten i förhållande till mängden rena massor (underliggande sjöbotten). Totalt sett bedöms eventuell föroreningsmängd i dessa muddermassor inte vara särskilt stor. Fyllningen underlagras av naturlig sand, mull, silt och lera med inslag av gyttja och silt- och lerskikt. I vissa områden kan den naturliga sanden och fyllnadsmaterialet vara svår att särskilja. 8 (25)

9 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 4 Mäktigheten på fyllnadslagret och årtal för de olika strandlinjerna. Silt- och sandlagret utgörs i huvudsak av siltig finsand och finsandig silt och förekommer över hela området, se Figur 5. Mäktigheten varierar mellan ca m. Under silt- och sandlagret finns en naturlig lera, som i regel är siltig, och har en mäktighet som varierar mellan ca 8 till 23 meter. Mäktigheten är som störst inom de västra delarna av undersökningsområdet. Under leran finns friktionsjord (sannolikt morän) ovan berggrunden som består av äldre gnejsbergarter. 9 (25)

10 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 5 Mäktigheten på silt- och sandlagret 5.1 Hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden Vänern är Sveriges största insjö och vattenståndet styrs dels av att den är reglerad, av nederbörd och tillrinning från omgivande vattendrag. Nivåförändringen vid Lidköping, när den är som störst, uppgår till 2 cm/dygn. Vid nordliga stormar kan en vindstuvningseffekt uppstå vilket kan medföra en betydligt snabbare nivåhöjning - upptill 30 cm inom någon timme är ett rimligt antagande enligt SMHIs beräkningar (DHI, 2014). Vänerns nivå kulminerade 13 januari 2001 på nivån 45,97 meter över havet [RH2000], 187 cm över referensnivån. Detta var den högsta nivån som uppmätts sedan Vänerns reglering (25)

11 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Efter många och omfattande översvämningsutredningar beslutade kommunstyrelsen hösten 2013 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra detaljprojektering av olika översvämningsskyddande åtgärder i anslutning till hamnstadsprojektet 1. Åtgärderna skall svara för ett grundskydd på +46,3 möh (RH2000). Beräknad dimensionerande Vänernivå för Lidköping år 2100 uppgår enligt SMHIs metodhandbok Stigande vatten till +47,03 i RH2000 (DHI, 2014). Inom aktuellt undersökningsområde finns många VA-ledningsschakt och husdräneringar som till stor till stor del styr grundvattennivåer och grundvattenflöde. Det finns även äldre dagvattenledningar av betong inom området som sannolikt har otäta skarvar vilket medför att vatten antingen kan läcka ut eller läcka in beroende på omgivande grundvattennivå. En översiktlig kartering av ledningsgravar och dagvattenledningar har gjorts. Resultat visar att ledningsschakten för den stora dagvattenkulvert som löper längs Strandgatan ligger så djupt som 3-4 m under markytan. Dränerande nivåer från husgrunder kan antas ligga mellan ca +44 till ca +45,5 inom området. Ur hydrogeologisk synvinkel utgör leran en akvitard, dvs en tät barriär för grundvatten. Det innebär att det är grundvattenförekomsten i fyllningen och silt/sand lagren som framförallt är relevant för eventuell föroreningsspridning i hamnområdet. Grundvattennivån ligger generellt m under markytan och varierar något med vattenståndet i Vänern. Markytan inom hamnområdet ligger ca 1-2 m över normalvattennivån i Vänern, vilket innebär att grundvattenytan är mycket flack. 1 PM om Hamnstadsprojektet ur ett klimatberedskapsperspektiv, Stefan Gustavsson, Lidköpings kommun, (25)

12 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 6 Utförda undersökningar 6.1 Nivåer i Vänern Lidköpings kommun mäter kontinuerligt Vänerns vattenstånd vid Blänkås där kommunens råvattenintag är anlagt. Data från kommunen har sammaställt tillsammans med dimensionerande nivåer för Vänern som fastställts i projektet Grundvattennivåer Historiska grundvattennivåer från tidigare markundersökningar har sammanställs tillsammans med de nya mätningar som utförts av WSP vid tre olika tillfällen under december 2013 och januari Mätningarna utfördes i de grundvattenrör som redovisas i Figur 6 och7. Nivådata avseende grundvattenrör och utförda mätningar har sammanställts i en projektgemensam databas, Miljödatabas_Hamnstaden_Lidkoping, WSP Nivådatan har bearbetats och interpolerats med Kriging i programvaran Surfer. 6.3 Bestämning av permeabiliteten För att få ett mått på permeabiliteten (hydrauliska konduktiviteten) i marken har två olika metoder används, dels slugtest i utvalda grundvattenrör, dels siktanalys på utvalda jordprover. Testen har utförts både i fyllnadslagret och i sand- och siltskiktet Slugtest WSP utförde i januari 2014 slugtest i utvalda grundvattenrör i området, se bilaga 2C. Totalt genomfördes slugtest i 11 punkter, 7 punkter i fyllning, 4 i friktionsjord, se Figur 6 och 7. Digital mätutrustning användes, så kallade divers, med en mätintensitet på 1 sekund. Mätning utfördes både vid nedförande och uppdragande av sluggen vilket ger två utvärderbara mätningar i varje punkt. 2 DHI, (25)

13 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 6. Gröna och röda ringar visar var slugtest respektive siktanalyser i fyllningen har utförts. Figur 7 Gröna och röda ringar visar var slugtest respektive siktanalyser i sand- och siltskikt har utförts. 13 (25)

14 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Mätningarna analyserades i AquiferTest 2011 genom automatisk anpassning och manuell förbättring. Två metoder användes parallellt, Hvorslev och Bouwer & Rice. En sammanvägning mellan båda metoderna och alla punkter gjordes och sammanställdes till två olika värden på hydrauliska konduktiviteten, ett för fyllningen och ett för friktionsjorden Siktanalyser Prover för siktanalys är tagna i nio punkter, fyra i fyllning och fem i sand/silt-skiktet. Jordproverna är tagna i samband med installationen av grundvattenrören, jordproverna är tagna från borrvagnens skruvborr. Proverna är analyserade i WSPs jordlaboratorium i Göteborg. Siktanalysen har utförts med viktfördelning mellan olika storleksfraktioner med uppdelning i fraktioner ner till finjord. Utifrån erhållna siktkurvor beräknades den hydrauliska konduktiviteten för varje prov med hjälp av Gustavssons 3 formel. Resultaten sammanställdes till två olika värden på hydrauliska konduktiviteten, ett för fyllning och ett för friktionsjord. 6.4 Numerisk grundvattenmodell En tredimensionell numerisk grundvattenmodell över området har byggts upp. Syftet med grundvattenmodellen är att undersöka flödesbilden inom aktuellt område och hur den påverkas av olika vattenstånd i Vänern och vid olika typer av åtgärder, t ex en tätsskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Grundvattenmodellen beskrivs i Bilaga 1C. 6.5 Utformning av strandpromenaden En strandpromenad planeras längs Vänerns strandlinje, från Lidan i öster till småbåtshamnen i väster, enligt Illustrationsplan för Hamnstaden, Liljewalls Arkitekter, Förslag till lämplig utformning/uppbyggnad av strandpromenaden tagits fram. 3 Andersson A-C, Andersson O, Gustavsson G. Brunnar. Undersökning - Dimensionering - Borrning - Drift. Byggforskningsrådet, Rapport R42, (25)

15 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8 Resultat 8.1 Nivåer i Vänern Enligt långtidsmätningar (år ) varierar vattenståndet i Vänern enligt följande [i RH2000]: HHW MW LLW Vänerns vattenstånd de senaste två åren redovisas i Figur 8 [i RH ]. I diagrammet (Figur 8) ser man att de mätningar som utfördes av WSP i december 2013 och januari 2014 ligger i närheten av medelvattenståndet. Vänerns vattenstånd steg relativt snabbt med 24 cm mellan mätningen och Figur 8 Uppmätt vattenstånd i Vänern samt LLW, MW och HHW 4 Lidköpings kommun bytte höjdreferenssystem till RH2000 våren (25)

16 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8.2 Grundvattennivåer I Figur 9 och 10 redovisas den interpolerade grundvattenytan i området för respektive Vid den första mätningen ligger Vänerns vattennivå på och grundvattenytan varierar inom området mellan och (0,5-2 m under markytan). Man ser en delvis förväntad bild där den huvudsakliga grundvattenströmningen sker ut mot Vänern och Lidan. Samtidigt ser man att i de inre, östra och västra delarna finns en påverkan från ledningsschakten. Speciellt tydligt är detta längs de två ledningsstråk i öst-västlig riktning som mynnar i Lidan och längs ledningsstråket som mynnar ut i småbåtshamnen. Här är grundvattennivåerna lägre än i omgivningen och grundvattenströmningen riktad in mot dessa stråk. Figur 9 Grundvattennivåer och strömningsriktning Vänerns nivå ligger vid detta tillfälle på Grundvattenrör visas som röda punkter; VA-ledningar som mörkgråa linjer. Det är 0,2 m mellan nivåkurvorna. 16 (25)

17 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Vid den andra mätningen (se Figur 10) är Vänerns vattennivå 24 cm högre, Grundvattennivåerna är dock generellt något lägre inom området jämfört med den förra mätningen och varierar mellan och +45.6, ca 1-2 m under markytan. Man ser här en än tydligare påverkan från ledningsschakten. Grundvattenströmningen är riktat in mot dessa ledningsstråk. Stora delar av de östra delarna mot Lidan samt sydväst om småbåtshamnen visar samma nivåer som Vänern/Lidan. Figur 10 Grundvattennivåer och strömningsriktning Vänerns nivå ligger vid detta tillfälle på Grundvattenrör visas som röda punkter; VA-ledningar som mörkgråa linjer. Det är 0,3 m mellan nivåkurvorna. 17 (25)

18 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8.3 Slugtest Resultatet från slugtesten redovisas i sin helhet i bilaga 2B. En sammanställning redovisas i Tabell 1. Resultaten från slugtesterna visar att den hydrauliska konduktiviteten ligger i samma storleksordningen i fyllningen och i siltsandskiktet, ca 2*10-5 m/s. Variationen för prover ligger inom ca två tiopotenser för fyllnad och ca en tiopotens för silt-/sandskiktet. Tabell 1 Resultat från slugtest K [m/s] Min Medel Max Standardavvikelse Fyllning 5,6*10-6 2,2*10-5 9,2*10-4 2,1*10-4 Sand/siltskikt 1,6*10-6 1,4*10-5 1,0*10-4 3,7* Siktanalyser Resultatet från siktanalyserna redovisas i sin helhet i bilaga 2C. En sammanställning redovisas i Tabell 2. Resultaten från siktanalyserna visar att den hydrauliska konduktiviteten i fyllningen och friktionsjorden ligger i samma storleksordning, ca 2*10-5 m/s. Variationen för alla prov ligger inom ca 2 tiopotenser, för både fyllnad och silt/sandskikt. Tabell 2 Resultat från siktanalys. K [m/s] Min Medel max Standardavvikelse Fyllning 1,9*10-7 1,9*10-5 4,82*10-5 2,0*10-5 Sand/siltskikt 1,9*10-7 2,4*10-5 5,0*10-5 2,0*10-5 Resultaten från slugtest och siktanalyser ger en relativt samstämmig bild av permeabiliteten i marken. Testen visar på en variation mellan 10-7 och 10-5 m/s för fyllningen och mellan 10-7 och 10-4 m/s för silt-sandskiktet. Det syns heller inte finnas någon större permeabilitetskontrast mellan fyllning och siltsandskiktet. Storleksordningen är ca 2*10-5 m/s för båda lagren. 8.5 Numerisk grundvattenmodell En fullständig redovisning av modelluppbyggnad och simuleringsresultat redovisas i Bilaga 1C. Sex olika modellscenarier har simulerats: - Fall 1: Stationär simulering där Vänern och Lidans nivå ansattes vara konstanta och motsvara den årsgenomsnittliga nivån. - Fall 2: Stationär simulering enligt fall 1, med en tätsskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen lades i det övre jordlagret som motsvarar lagret innehållande fyllnadsmaterial. 18 (25)

19 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport - Fall 3: Stationär simulering enligt fall 1, med en tätskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen ansattes ner till överkant lera, dvs. i hela fyllnadslagret och silt-/sandlagret. - Fall 4: Transient simulering där vattennivån i Vänern går från medeltill högvattenstånd och därefter tillbaka till medelvattenstånd. - Fall 5: Transient simulering, enligt fall 4, med tätskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen lades i det övre jordlagret som motsvarar lagret innehållande fyllnadsmaterial. - Fall 6: Transient simulering, enligt fall 4, med tätskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen ansattes ner till överkant lera, dvs. i hela fyllnadslagret och silt-/sandlagret. För fall 4, 5 och 6 med en transient simulering beskrivs vad som sker med flödet in och ut från Vänern vid en ökning samt minskning av Vänerns nivå. I utgångsläget för fall 4-6 motsvarar flödesbilden stationära förhållanden vid medelvattenstånd (44,6 m.ö.h). Därefter ökar nivån med 2 cm/dag tills nivån för högvattenstånd uppnås (45,9 m.ö.h.). Högvattennivån behålls i 30 dagar för att sedan minska med 2 cm/dag tills nivån är tillbaka vid medelvattenståndet (44,6 m.ö.h), se Figur 11. Figur 11 Tidssteg och vattennivåer i Vänern för Fall 4, 5 och (25)

20 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Stationära förhållanden, Fall 1-3 Simulerade grundvattennivåer och strömning stämmer relativt väl överens med den bild som erhållits vid interpolation av uppmätta grundvattennivåer, speciellt med mätningen utförd Modellberäknade grundvattenutflöden mot Vänern, Lidan och via dränering för Fall 1-3 redovisas i tabell 3. Tabell 3 Modellberäknade grundvattenutflödet mot Vänern, Lidan och via dränering. Vänern (m 3 /d) Lidan (m 3 /d) Dränering (m 3 /d) Fall Fall Fall Med medelvattenstånd i Vänern och utan tätskärm, dvs dagens förhållanden, leds drygt hälften av vattnet ut via dränering. Vid installation av tätskärm i det övre jordlagret (Fall 2) förändras flödesbilden måttligt; utflödet till Vänern minskar något (i storleksordningen 10%) medan utflödet via dräneringar ökar. Med en tätskärm ner till lerans överkant (Fall 3) erhålls en större effekt, utflödet mot Vänern halveras och uflödet via dränering och till Lidan ökar. Tabell 4 Förändring av utflöde svid installation av tätskärm, jämfört med simuleringsfall utan tätskärm. Vänern (%) Lidan (%) Dränering (%) Fall 2, flödesförändring Fall 3, flödesförändring Om en tätspont installeras längs strandpromenaden kommer den nuvarande grundvattenströmningen ut mot Vänern att dämmas och i större utsträckning avledas via dräneringar och ledningsschakt till Vänern/ Lidan. Avledning via dränering/ledningsgravar är en mycket snabbare process jämfört med den nuvarande strömningen genom jordlagren. Utifrån ett föroreningsperspektiv medför därför en tätskärm snarare en snabbare och ökad föroreningstransport till recipienten jämfört med nuvarande förhållanden. 20 (25)

21 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Transienta förhållanden, Fall 3-6 Resultaten redovisas i Figur Med de nuvarande förhållandena, utan tätskärm, syns att tidsförskjutningen mellan det att Vänerns högsta nivå har fortplantat sig in i området uppgår till ca 30 dygn 30 meter innanför strandlinjen och ca 60 dagar 110 m innanför strandlinjen. Den maximala grundvattennivån, till följd av Vänerns vattenstånd, sjunker med ökat avstånd från strandlinjen; + 45,6 ca 30 m från strandlinjen och +45,3 ca 100 m från strandlinjen. Figur 12 Transient simulering av grundvattennivåhöjning på 30 respektive 110 m avstånd från Vänerns strandlinje, i relation till Vänerns nivå, för simuleringsfall 4. Figur 13 Transient simulering av grundvattennivåhöjning på 30 respektive 110 m avstånd från Vänerns strandlinje, i relation till Vänerns nivå, för simuleringsfall (25)

22 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 14 Transient simulering av grundvattennivåhöjning på 30 respektive 110 m avstånd från Vänerns strandlinje, i relation till Vänerns nivå, för simuleringsfall 6. Figur 13 visar att installation av tätskärm endast i det övre jordlagret (Fall5) ger en mycket liten och knappt märkbar effekt på förloppet. Figur 14 visar att en tätskärm ner till lerans överyta (Fall 6) reducerar effekten av Vänerns höjning relativt mycket; tidsförskjutningen ökar till drygt två månader och den maximala grundvattennivån inom området sänks med ca 0,4 m, från +45,6 m till maximalt +45,2 m. Den sammanvägda bedömningen av ovanstående är att en tätskärm inte behöver installeras. Tätskärmen kan förvisso ha positiva effekter avseende översvämningsrisken då den både har en fördröjande och avsänkande effekt. Den behöver dock göras såpass djup, ca 4 m ner till överkant lera, för att få avsedd effekt, vilket medför höga kostnader. Det finns idag andra, snabbare, inströmningsvägar för ytvatten från Vänern och Lidan via de ledningsgravar och dagvattenkulverar som mynnar i Lidan/Vänern. Om inte dessa åtgärdas först bedöms effekten av en tätskärm bli minimal. Tidsförskjutningen mellan det att Vänerns högsta nivå har fortplantat sig in i området uppgår med dagens förhållanden till minst en månad vilket bedöms vara tillfredställande lång tid för att hinna sätta in andra åtgärder för att motverka översvämning. Även utifrån ett föroreningsperspektiv bedöms en tätskärm vara negativ. Tätskärmen medför snarare en snabbare och ökad uttransport av föroreningar till recipienten jämfört med dagens förhållanden. 22 (25)

23 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8.6 Utformning av strandpromenaden Överbyggnaden på den nya strandpromenaden ska enligt plan utföras till (RH2000). Överbyggnaden bör utföras tät, förslagsvis genom en tätkärna av bentonitblandad sand som innesluts av geotextil. Tätkärnan måste täckas med ett erosionsskydd. 9 Slutsatser Geohydrologiska förutsättningar Den generella geologiska uppbyggnaden i hamnområdet är, från markytan och nedåt: fyllning (2-4 m mäktigt), ett silt- och sandskikt (1-2,5 m mäktigt), ett lerlager (15-20 m mäktigt) som underlagras av ett tunt friktionsjordlager ovan berg. Ur hydrogeologisk synvinkel utgör leran en akvitard, dvs en tät barriär för grundvatten. Det innebär att det är grundvattenströmningen i fyllningen och silt/sandlagret som framförallt är relevant för eventuell föroreningsspridning. Grundvattennivån ligger generellt m under markytan och varierar med vattenståndet i Vänern. Grundvattenytan är mycket flack. Utförda tester visar på att permeabiliteten är i genomsnitt ca 2*10-5 m/s för både fyllnads- och silt/sandlagret, dvs det är ingen större permeabilitetskontrast mellan fyllningen och silt/sandlagret. Väners vattenstånd Enligt långtidsmätningar (år ) varierar vattenståndet i Vänern enligt följande [i RH2000]: o HW o MW o LLW Den högsta nivån som uppmätts i Vänerns sedan reglering 1937 infördes är +45,97 [RH2000] (januari 2001). Beräknad dimensionerande Vänernivå för Lidköping år 2100 beräknas till +47,03 [RH2000] Nivåförändringen i Vänern, när den är som störst, uppgår till 2 cm/dygn. Vid nordliga stormar kan en vindstuvningseffekt på upptill 30 cm uppstå. Ledningschakt och dräneringar 23 (25)

24 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Inom området finns många VA-ledningsschakt och husdräneringar. Ledningsgravar och dräneringar omges av dränerande material vilket har en högre permeabilitet än övrigt material, vilket innebär att grundvattnet kan flöda snabbare genom lednings- och dräneringsgravar. Det finns en stor dagvattenkulvert som löper längs Strandgatan som ligger ca 3-4 m under markytan. Dränerande nivåer från husgrunder kan antas ligga mellan ca +44 till ca +45,5 inom området. VA-ledningsschakt och husdräneringar styr till stor till grundvattennivåer och flödesriktningar inom området. Utförda mätningar visar att Vänerns nivå infinner sig (nästan momentant) i stora delar av området via VA-schakt och ledningsgravar, samt att grundvattenflödet inom många delar av området är riktat in mot ledningsstråken. Ledningsschakt och dräneringar utgör en snabb uttransportväg för eventuella föroreningar ut till recipient Tätskärm längs strandpromenaden En ca 2 m djup tätskärm i det övre jordlagret, ner till silt/sandskiktets överkant (Fall2), ger en förhållandevis liten effekt på grundvattenflödet. Med en ca 4 m djup tätskärm, ner till lerans överkant (Fall 3), erhålls en större effekt - utflödet mot Vänern halveras. Utflödet till dränering/ledningsgravar och Lidan ökar i motsvarande grad. Om en tätspont installeras längs strandpromenaden kommer den nuvarande grundvattenströmningen ut mot Vänern att dämmas och i större utsträckning avledas via dräneringar och ledningsschakt till Vänern/ Lidan. Utifrån ett föroreningsperspektiv medför därför en tätskärm snarare en snabbare och ökad föroreningstransport till recipienten jämfört med nuvarande förhållanden. Den transienta modellen har används för att belysa översvämningsperspektivet och simulera hur förändringar av Vänerns vattenstånd fortplantar sig in i området. Utförda simuleringar visar att: med de nuvarande förhållandena, dvs utan tätskärm (Fall 4), uppgår tidsförskjutningen, dvs det tid det tar innan en vattenståndsförändring i Vänern registreras inom området, till drygt en vecka ca 30 meter från strandlinjen och ca 1 månad ca 100 m från strandlinjen. en tätskärm i fyllningen, ner till silt/sandskiktetes överkant (Fall 5), ger en mycket liten och knappt märkbar effekt på förloppet. 24 (25)

25 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport en tätskärm ner till lerans överyta (Fall 6) reducerar effekten av Vänerns höjning relativt mycket; tidsförskjutningen ökar till drygt två månader och den relativa grundvattensänkningen p g a tätskärmen uppgår till ca 0,4 m. Den sammanvägda bedömningen är att en tätskärm inte behöver eller bör installeras. Nyttan och fördelarna bedöms inte uppväga miljöriskerna och kostnaderna. 10 Rekommendationer Följande åtgärder föreslås för att förhindra/fördröja ytvatteninträngning i området: Installera strömningsskydd (lerpluggar) i de ledningsgravar som mynnar i Lidan/Vänern. Ha beredskap med ballong -tätning i dagvattenkulvert för att förhindra bakåtströmning. Överbyggnaden på den nya strandpromenaden, som enligt plan ska utföras till , bör utföras tät, förslagsvis genom en tätkärna av bentonitblandad sand eller annan lämplig utformning. Kompletterande grundvattennivåmätningar föreslås för att få en mer heltäckande bild av hur grundvattennivåerna och grundvattenströmningen varierar inom området och med olika vattenstånd i Vänern. Mätningarna bör utföras i samtliga GV-rör och utföras varannan månad under minst ett år. Insamlad data bearbetas och presenteras på samma sätt som i denna rapport. 25 (25)

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER 1270092700 Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN Vellinge kommun Uppdragsnummer 1220091000 Malmö 2012-01-25 Sweco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag Författare: Sebastian Irminger Street Granskare: Olof Persson 1

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Pärmbild. Vy över Riddarfjärden i Mälaren fotograferat från Västerbron, oktober

Läs mer

YSTADS KOMMUN. Hållbar utveckling av kusten längs Ystad Sandskog. Översiktlig värdering av risker för erosion, ras och översvämning

YSTADS KOMMUN. Hållbar utveckling av kusten längs Ystad Sandskog. Översiktlig värdering av risker för erosion, ras och översvämning YSTADS KOMMUN Hållbar utveckling av kusten längs Ystad Sandskog Översiktlig värdering av risker för erosion, ras och översvämning Omslagsfoto: Ystad Saltsjöbad vid Ystad Sandskog. Foto: SGI 3 YSTADS KOMMUN

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Översvämningsutredning Lekarydsån

Översvämningsutredning Lekarydsån Alvesta kommun Översvämningsutredning Lekarydsån Sträckan Stråken till Huseby Uppdragsnummer Stockholm 2009-01-09 12700047 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen

Läs mer

RAPPORT. Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen MÖLNDALS KVARNBY GBG VATTENSYSTEM

RAPPORT. Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen MÖLNDALS KVARNBY GBG VATTENSYSTEM MÖLNDALS KVARNBY Ansökan om tillstånd för kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen UPPDRAGSNUMMER 1321069 KOMPLETTERING, REGLERINGSSTUDIE M.M. GBG VATTENSYSTEM JONATAN

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI Rapport 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRSTUDIE FÖRUTSÄTTNINGAR GEOENERGI KUND Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRETSLOPPSLÖSNINGAR SKYDDSAVSTÅND TILL DRICKSVATTENBRUNNAR I GEOLOGISKA TYPMILJÖER Uddevalla 2015-03-31 Tony Grantz 2 (32) Sammanfattning Detta projekt har finansierats

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

Platsundersökning Forsmark

Platsundersökning Forsmark Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 ISBN 91-974708-6-4 EnaInfo/Edita Februari 2005 Fotografer Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, SKB arkiv

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet.

Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet. BILAGA A12:8 SWECO Sammanfattning avser att avsluta sin befintliga utfyllnadsdeponi samt konvertera Hyttslambassängerna till deponier. På den avslutade utfyllnadsdeponin ska en deponi för inert avfall

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar. Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen

Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar. Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar Analyser av översvämningsrisk

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten UPTEC W07 019 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten Carl Hellblom Referat Alternativ omhändertagning av dag- och dräneringsvatten Carl Hellblom Traditionellt

Läs mer

Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen. Yvonne Andersson-Sköld. GÄU - delrapport 12.

Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen. Yvonne Andersson-Sköld. GÄU - delrapport 12. Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen Yvonne Andersson-Sköld GÄU - delrapport 12 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Foto: SGI STATENS GEOTEKNISKA

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31 Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Resultat från pilotförsök Masstabilisering Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) 2011-10-31 Författare: Alf Lindmark och Anna Wilhelmsson, COWI AB Sid. 1(26) INNEHÅLL 1 BAKGRUND

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer