Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30"

Transkript

1 Hamnstaden Lidköping Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING

2 2 (25)

3 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Rapport Hydrogeologisk utredning Hamnstaden Lidköping Kund Lidköpings kommun Samhällsbyggnad Lidköping Konsult WSP Sverige AB Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner David Klemetz , Susanne Johansson , 3 (25)

4 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE UNDERLAG OMRÅDESBESKRIVNING MARKANVÄNDNING GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR HYDROLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR NIVÅER I VÄNERN GRUNDVATTENNIVÅER BESTÄMNING AV PERMEABILITETEN Slugtest Siktanalyser NUMERISK GRUNDVATTENMODELL UTFORMNING AV STRANDPROMENADEN RESULTAT NIVÅER I VÄNERN GRUNDVATTENNIVÅER SLUGTEST SIKTANALYSER NUMERISK GRUNDVATTENMODELL UTFORMNING AV STRANDPROMENADEN SLUTSATSER REKOMMENDATIONER Bilagor: 1C PM Numerisk grundvattenmodell, daterad C Resultatsammanställning av slugtest 3C Resultatsammanställning av siktanalyser 4 (25)

5 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 1 Bakgrund och syfte Lidköpings kommun har ambitionen att utveckla Hamnstaden (Västra hamnen) med syftet att möjliggöra byggande av bostäder. WSP Environmental har på uppdrag av Lidköpings kommun utfört en hydrogeologisk undersökning över området. Syftet med den hydrogeologiska undersökningen har varit att: Klargöra de geohydrologiska förutsättningarna inom aktuellt området (Hamnstaden) Kartlägga hur ledningsschakt och husdräneringar påverkar grundvattensituationen inom området. Klargöra hur grundvattennivåerna påverkas av olika vattenstånd i Vänern. Utreda hur olika säkerhetsåtgärder, t ex en slitsmur/tätvall längs strandkanten, kommer att påverka grundvattennivåer och strömning inom området. 2 Underlag Följande utredningar har använts som underlag för den hydrogeologiska utredningen: Fältarbeten utförda av WSP hösten 2013 redovisade i Rapport Miljöteknisk markundersökning 2013, Fält och laboratorie-resultat. Hamnstaden, Lidköping WSP (WSP 2014b) Digital grundkarta i höjdsystem RH2000, från Lidköpings kommun Inmätningar av markytor och grundvattenrör utförda hösten 2013 Uppgifter om Vänerns vattenstånd, från Lidköpings kommun Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo, Illustrationsplan för Hamnstaden, Utveckling av vision 2, upprättad av Liljewalls Arkitekter, daterad Digitalt underlag av ledningsnät, från Lidköpings kommun PM Vattennivåer i Vänern vid Lidköping, DHI 2014 Fördjupad översiktsplan över Hamnstaden daterad , Lidköping kommun Digital höjddata från Nationella Höjddatabasen, 2m grid, PM om Hamnstadsprojektet ur ett klimatberedskapsperspektiv, Stefan Gustavsson, Lidköpings kommun, januari (25)

6 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 3 Områdesbeskrivning Planområdet ligger mellan Vänern och centrum och avgränsas av järnvägen intill Nya staden i söder, Lidan i öster och tangerar Framnäs bad/vänernmuseet i väster, se figur 1. Hamnstaden omfattar en area på ca m 2. Figur 1 Västra hamnområdet, Lidköpings kommun. (källa: Idag utgörs området huvudsakligen av industriverksamheter och det syns tydliga spår av Lidköpings historiska industriutveckling. Större delen av området är utfyllt och utfyllnad har skett i olika omgångar från slutet av 1800-talet och fram till 1970-talet. Markytans nivå varierar i huvudsak mellan och +47 [RH2000]. 4 Markanvändning Området karaktäriseras i dessa centrala delar av olika industrifastigheter, i nordväst av småbåtshamn, i öster av kajanläggning med tillhörande upplagsytor. Strax öster om småbåtshamnen finns ett kommunalt avloppsreningsverk. I områdets norra och västra del, i anslutning mot Vänern, saknas bebyggelse. Här utgörs marken av grön- och parkytor. Några av de dominerande verksamheterna har varit Lidköpings Mekaniska Verkstad och Rörstrands porslinsfabrik. Andra verksamheter som har bedrivits under åren är bland andra gasverk, oljeeldat kraftverk, reningsverk, gjuteri, stenhuggeri, oljedepå, ytbehandling, skrot, plast-industrier samt flera mindre industrier och verkstäder med varierande processer. 6 (25)

7 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 5 Geologiska och hydrogeologiska förutsättningar Ett flertal geotekniska och miljögeotekniska undersökningar har utförts inom området (Se Rapport Miljöteknisk markundersökning 2013, WSP 2014). Den generella geologiska uppbyggnaden i hamnområdet utgörs från markytan och nedåt av följande lager: Fyllning Silt- och sandskikt Lera Friktionsjord Berg En geologisk profil, baserad på utförda undersökningar i hamnområdet, visas i Figur 2. Figur 2 Geologisk profil genom Västra Hamnen, Lidköping Större delen av västra hamnområdet är utfyllt och utfyllnaden har skett ut i Kinneviken, som är en del av Vänern (se Figur 2), i olika omgångar från slutet av 1800-talet och fram till 1970-talet, se Figur 4. 7 (25)

8 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 3 Sjökort som visar Kinneviken i Vänern. Lidköpings centrum markerat (1). Figur 4 visar hur mäktigheten på fyllnadslagret varierar inom området samt var strandlinjen har legat vid olika årtal. Undersökningar i området visar att fyllning förekommer inom hela undersökningsområdet och att mäktigheten varierar mellan ca 2 till 4 m, med de större mäktigheterna längst ut mot Kinneviken. Fyllningen är heterogen och består av olika fraktioner med silt, lera, sten, sand och grus. Block förekommer ställvis. I fyllningen påträffas i varierande grad olika typer av avfall, restprodukter, byggavfall m.m. I borrprotokoll noteras bland annat mulljord, gjutsand, tegel, betong, makadam, slagg, aska, porslin, metallskrot, trä och glas. En del av avfallet i fyllningen härrör sannolikt från äldre industriverksamheter i hamnområdet. Fyllningens karaktär och sammansättning varierar inom olika delområden och fastigheter. Uppgifter från bl.a. en äldre vattendom och muntliga uppgifter (anställda på Lidköpings kommun) tyder på att delar av fyllningen direkt öster om segelbåtshamnen härstammar från muddringsmassor, bestående av sand och siltig sand, i anslutning till muddring för småbåtshamnen i början av 1980-talet. Troligen var mängden sediment som eventuellt kan ha innehållit föroreningar liten i förhållande till mängden rena massor (underliggande sjöbotten). Totalt sett bedöms eventuell föroreningsmängd i dessa muddermassor inte vara särskilt stor. Fyllningen underlagras av naturlig sand, mull, silt och lera med inslag av gyttja och silt- och lerskikt. I vissa områden kan den naturliga sanden och fyllnadsmaterialet vara svår att särskilja. 8 (25)

9 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 4 Mäktigheten på fyllnadslagret och årtal för de olika strandlinjerna. Silt- och sandlagret utgörs i huvudsak av siltig finsand och finsandig silt och förekommer över hela området, se Figur 5. Mäktigheten varierar mellan ca m. Under silt- och sandlagret finns en naturlig lera, som i regel är siltig, och har en mäktighet som varierar mellan ca 8 till 23 meter. Mäktigheten är som störst inom de västra delarna av undersökningsområdet. Under leran finns friktionsjord (sannolikt morän) ovan berggrunden som består av äldre gnejsbergarter. 9 (25)

10 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 5 Mäktigheten på silt- och sandlagret 5.1 Hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden Vänern är Sveriges största insjö och vattenståndet styrs dels av att den är reglerad, av nederbörd och tillrinning från omgivande vattendrag. Nivåförändringen vid Lidköping, när den är som störst, uppgår till 2 cm/dygn. Vid nordliga stormar kan en vindstuvningseffekt uppstå vilket kan medföra en betydligt snabbare nivåhöjning - upptill 30 cm inom någon timme är ett rimligt antagande enligt SMHIs beräkningar (DHI, 2014). Vänerns nivå kulminerade 13 januari 2001 på nivån 45,97 meter över havet [RH2000], 187 cm över referensnivån. Detta var den högsta nivån som uppmätts sedan Vänerns reglering (25)

11 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Efter många och omfattande översvämningsutredningar beslutade kommunstyrelsen hösten 2013 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra detaljprojektering av olika översvämningsskyddande åtgärder i anslutning till hamnstadsprojektet 1. Åtgärderna skall svara för ett grundskydd på +46,3 möh (RH2000). Beräknad dimensionerande Vänernivå för Lidköping år 2100 uppgår enligt SMHIs metodhandbok Stigande vatten till +47,03 i RH2000 (DHI, 2014). Inom aktuellt undersökningsområde finns många VA-ledningsschakt och husdräneringar som till stor till stor del styr grundvattennivåer och grundvattenflöde. Det finns även äldre dagvattenledningar av betong inom området som sannolikt har otäta skarvar vilket medför att vatten antingen kan läcka ut eller läcka in beroende på omgivande grundvattennivå. En översiktlig kartering av ledningsgravar och dagvattenledningar har gjorts. Resultat visar att ledningsschakten för den stora dagvattenkulvert som löper längs Strandgatan ligger så djupt som 3-4 m under markytan. Dränerande nivåer från husgrunder kan antas ligga mellan ca +44 till ca +45,5 inom området. Ur hydrogeologisk synvinkel utgör leran en akvitard, dvs en tät barriär för grundvatten. Det innebär att det är grundvattenförekomsten i fyllningen och silt/sand lagren som framförallt är relevant för eventuell föroreningsspridning i hamnområdet. Grundvattennivån ligger generellt m under markytan och varierar något med vattenståndet i Vänern. Markytan inom hamnområdet ligger ca 1-2 m över normalvattennivån i Vänern, vilket innebär att grundvattenytan är mycket flack. 1 PM om Hamnstadsprojektet ur ett klimatberedskapsperspektiv, Stefan Gustavsson, Lidköpings kommun, (25)

12 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 6 Utförda undersökningar 6.1 Nivåer i Vänern Lidköpings kommun mäter kontinuerligt Vänerns vattenstånd vid Blänkås där kommunens råvattenintag är anlagt. Data från kommunen har sammaställt tillsammans med dimensionerande nivåer för Vänern som fastställts i projektet Grundvattennivåer Historiska grundvattennivåer från tidigare markundersökningar har sammanställs tillsammans med de nya mätningar som utförts av WSP vid tre olika tillfällen under december 2013 och januari Mätningarna utfördes i de grundvattenrör som redovisas i Figur 6 och7. Nivådata avseende grundvattenrör och utförda mätningar har sammanställts i en projektgemensam databas, Miljödatabas_Hamnstaden_Lidkoping, WSP Nivådatan har bearbetats och interpolerats med Kriging i programvaran Surfer. 6.3 Bestämning av permeabiliteten För att få ett mått på permeabiliteten (hydrauliska konduktiviteten) i marken har två olika metoder används, dels slugtest i utvalda grundvattenrör, dels siktanalys på utvalda jordprover. Testen har utförts både i fyllnadslagret och i sand- och siltskiktet Slugtest WSP utförde i januari 2014 slugtest i utvalda grundvattenrör i området, se bilaga 2C. Totalt genomfördes slugtest i 11 punkter, 7 punkter i fyllning, 4 i friktionsjord, se Figur 6 och 7. Digital mätutrustning användes, så kallade divers, med en mätintensitet på 1 sekund. Mätning utfördes både vid nedförande och uppdragande av sluggen vilket ger två utvärderbara mätningar i varje punkt. 2 DHI, (25)

13 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 6. Gröna och röda ringar visar var slugtest respektive siktanalyser i fyllningen har utförts. Figur 7 Gröna och röda ringar visar var slugtest respektive siktanalyser i sand- och siltskikt har utförts. 13 (25)

14 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Mätningarna analyserades i AquiferTest 2011 genom automatisk anpassning och manuell förbättring. Två metoder användes parallellt, Hvorslev och Bouwer & Rice. En sammanvägning mellan båda metoderna och alla punkter gjordes och sammanställdes till två olika värden på hydrauliska konduktiviteten, ett för fyllningen och ett för friktionsjorden Siktanalyser Prover för siktanalys är tagna i nio punkter, fyra i fyllning och fem i sand/silt-skiktet. Jordproverna är tagna i samband med installationen av grundvattenrören, jordproverna är tagna från borrvagnens skruvborr. Proverna är analyserade i WSPs jordlaboratorium i Göteborg. Siktanalysen har utförts med viktfördelning mellan olika storleksfraktioner med uppdelning i fraktioner ner till finjord. Utifrån erhållna siktkurvor beräknades den hydrauliska konduktiviteten för varje prov med hjälp av Gustavssons 3 formel. Resultaten sammanställdes till två olika värden på hydrauliska konduktiviteten, ett för fyllning och ett för friktionsjord. 6.4 Numerisk grundvattenmodell En tredimensionell numerisk grundvattenmodell över området har byggts upp. Syftet med grundvattenmodellen är att undersöka flödesbilden inom aktuellt område och hur den påverkas av olika vattenstånd i Vänern och vid olika typer av åtgärder, t ex en tätsskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Grundvattenmodellen beskrivs i Bilaga 1C. 6.5 Utformning av strandpromenaden En strandpromenad planeras längs Vänerns strandlinje, från Lidan i öster till småbåtshamnen i väster, enligt Illustrationsplan för Hamnstaden, Liljewalls Arkitekter, Förslag till lämplig utformning/uppbyggnad av strandpromenaden tagits fram. 3 Andersson A-C, Andersson O, Gustavsson G. Brunnar. Undersökning - Dimensionering - Borrning - Drift. Byggforskningsrådet, Rapport R42, (25)

15 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8 Resultat 8.1 Nivåer i Vänern Enligt långtidsmätningar (år ) varierar vattenståndet i Vänern enligt följande [i RH2000]: HHW MW LLW Vänerns vattenstånd de senaste två åren redovisas i Figur 8 [i RH ]. I diagrammet (Figur 8) ser man att de mätningar som utfördes av WSP i december 2013 och januari 2014 ligger i närheten av medelvattenståndet. Vänerns vattenstånd steg relativt snabbt med 24 cm mellan mätningen och Figur 8 Uppmätt vattenstånd i Vänern samt LLW, MW och HHW 4 Lidköpings kommun bytte höjdreferenssystem till RH2000 våren (25)

16 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8.2 Grundvattennivåer I Figur 9 och 10 redovisas den interpolerade grundvattenytan i området för respektive Vid den första mätningen ligger Vänerns vattennivå på och grundvattenytan varierar inom området mellan och (0,5-2 m under markytan). Man ser en delvis förväntad bild där den huvudsakliga grundvattenströmningen sker ut mot Vänern och Lidan. Samtidigt ser man att i de inre, östra och västra delarna finns en påverkan från ledningsschakten. Speciellt tydligt är detta längs de två ledningsstråk i öst-västlig riktning som mynnar i Lidan och längs ledningsstråket som mynnar ut i småbåtshamnen. Här är grundvattennivåerna lägre än i omgivningen och grundvattenströmningen riktad in mot dessa stråk. Figur 9 Grundvattennivåer och strömningsriktning Vänerns nivå ligger vid detta tillfälle på Grundvattenrör visas som röda punkter; VA-ledningar som mörkgråa linjer. Det är 0,2 m mellan nivåkurvorna. 16 (25)

17 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Vid den andra mätningen (se Figur 10) är Vänerns vattennivå 24 cm högre, Grundvattennivåerna är dock generellt något lägre inom området jämfört med den förra mätningen och varierar mellan och +45.6, ca 1-2 m under markytan. Man ser här en än tydligare påverkan från ledningsschakten. Grundvattenströmningen är riktat in mot dessa ledningsstråk. Stora delar av de östra delarna mot Lidan samt sydväst om småbåtshamnen visar samma nivåer som Vänern/Lidan. Figur 10 Grundvattennivåer och strömningsriktning Vänerns nivå ligger vid detta tillfälle på Grundvattenrör visas som röda punkter; VA-ledningar som mörkgråa linjer. Det är 0,3 m mellan nivåkurvorna. 17 (25)

18 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8.3 Slugtest Resultatet från slugtesten redovisas i sin helhet i bilaga 2B. En sammanställning redovisas i Tabell 1. Resultaten från slugtesterna visar att den hydrauliska konduktiviteten ligger i samma storleksordningen i fyllningen och i siltsandskiktet, ca 2*10-5 m/s. Variationen för prover ligger inom ca två tiopotenser för fyllnad och ca en tiopotens för silt-/sandskiktet. Tabell 1 Resultat från slugtest K [m/s] Min Medel Max Standardavvikelse Fyllning 5,6*10-6 2,2*10-5 9,2*10-4 2,1*10-4 Sand/siltskikt 1,6*10-6 1,4*10-5 1,0*10-4 3,7* Siktanalyser Resultatet från siktanalyserna redovisas i sin helhet i bilaga 2C. En sammanställning redovisas i Tabell 2. Resultaten från siktanalyserna visar att den hydrauliska konduktiviteten i fyllningen och friktionsjorden ligger i samma storleksordning, ca 2*10-5 m/s. Variationen för alla prov ligger inom ca 2 tiopotenser, för både fyllnad och silt/sandskikt. Tabell 2 Resultat från siktanalys. K [m/s] Min Medel max Standardavvikelse Fyllning 1,9*10-7 1,9*10-5 4,82*10-5 2,0*10-5 Sand/siltskikt 1,9*10-7 2,4*10-5 5,0*10-5 2,0*10-5 Resultaten från slugtest och siktanalyser ger en relativt samstämmig bild av permeabiliteten i marken. Testen visar på en variation mellan 10-7 och 10-5 m/s för fyllningen och mellan 10-7 och 10-4 m/s för silt-sandskiktet. Det syns heller inte finnas någon större permeabilitetskontrast mellan fyllning och siltsandskiktet. Storleksordningen är ca 2*10-5 m/s för båda lagren. 8.5 Numerisk grundvattenmodell En fullständig redovisning av modelluppbyggnad och simuleringsresultat redovisas i Bilaga 1C. Sex olika modellscenarier har simulerats: - Fall 1: Stationär simulering där Vänern och Lidans nivå ansattes vara konstanta och motsvara den årsgenomsnittliga nivån. - Fall 2: Stationär simulering enligt fall 1, med en tätsskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen lades i det övre jordlagret som motsvarar lagret innehållande fyllnadsmaterial. 18 (25)

19 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport - Fall 3: Stationär simulering enligt fall 1, med en tätskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen ansattes ner till överkant lera, dvs. i hela fyllnadslagret och silt-/sandlagret. - Fall 4: Transient simulering där vattennivån i Vänern går från medeltill högvattenstånd och därefter tillbaka till medelvattenstånd. - Fall 5: Transient simulering, enligt fall 4, med tätskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen lades i det övre jordlagret som motsvarar lagret innehållande fyllnadsmaterial. - Fall 6: Transient simulering, enligt fall 4, med tätskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen ansattes ner till överkant lera, dvs. i hela fyllnadslagret och silt-/sandlagret. För fall 4, 5 och 6 med en transient simulering beskrivs vad som sker med flödet in och ut från Vänern vid en ökning samt minskning av Vänerns nivå. I utgångsläget för fall 4-6 motsvarar flödesbilden stationära förhållanden vid medelvattenstånd (44,6 m.ö.h). Därefter ökar nivån med 2 cm/dag tills nivån för högvattenstånd uppnås (45,9 m.ö.h.). Högvattennivån behålls i 30 dagar för att sedan minska med 2 cm/dag tills nivån är tillbaka vid medelvattenståndet (44,6 m.ö.h), se Figur 11. Figur 11 Tidssteg och vattennivåer i Vänern för Fall 4, 5 och (25)

20 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Stationära förhållanden, Fall 1-3 Simulerade grundvattennivåer och strömning stämmer relativt väl överens med den bild som erhållits vid interpolation av uppmätta grundvattennivåer, speciellt med mätningen utförd Modellberäknade grundvattenutflöden mot Vänern, Lidan och via dränering för Fall 1-3 redovisas i tabell 3. Tabell 3 Modellberäknade grundvattenutflödet mot Vänern, Lidan och via dränering. Vänern (m 3 /d) Lidan (m 3 /d) Dränering (m 3 /d) Fall Fall Fall Med medelvattenstånd i Vänern och utan tätskärm, dvs dagens förhållanden, leds drygt hälften av vattnet ut via dränering. Vid installation av tätskärm i det övre jordlagret (Fall 2) förändras flödesbilden måttligt; utflödet till Vänern minskar något (i storleksordningen 10%) medan utflödet via dräneringar ökar. Med en tätskärm ner till lerans överkant (Fall 3) erhålls en större effekt, utflödet mot Vänern halveras och uflödet via dränering och till Lidan ökar. Tabell 4 Förändring av utflöde svid installation av tätskärm, jämfört med simuleringsfall utan tätskärm. Vänern (%) Lidan (%) Dränering (%) Fall 2, flödesförändring Fall 3, flödesförändring Om en tätspont installeras längs strandpromenaden kommer den nuvarande grundvattenströmningen ut mot Vänern att dämmas och i större utsträckning avledas via dräneringar och ledningsschakt till Vänern/ Lidan. Avledning via dränering/ledningsgravar är en mycket snabbare process jämfört med den nuvarande strömningen genom jordlagren. Utifrån ett föroreningsperspektiv medför därför en tätskärm snarare en snabbare och ökad föroreningstransport till recipienten jämfört med nuvarande förhållanden. 20 (25)

21 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Transienta förhållanden, Fall 3-6 Resultaten redovisas i Figur Med de nuvarande förhållandena, utan tätskärm, syns att tidsförskjutningen mellan det att Vänerns högsta nivå har fortplantat sig in i området uppgår till ca 30 dygn 30 meter innanför strandlinjen och ca 60 dagar 110 m innanför strandlinjen. Den maximala grundvattennivån, till följd av Vänerns vattenstånd, sjunker med ökat avstånd från strandlinjen; + 45,6 ca 30 m från strandlinjen och +45,3 ca 100 m från strandlinjen. Figur 12 Transient simulering av grundvattennivåhöjning på 30 respektive 110 m avstånd från Vänerns strandlinje, i relation till Vänerns nivå, för simuleringsfall 4. Figur 13 Transient simulering av grundvattennivåhöjning på 30 respektive 110 m avstånd från Vänerns strandlinje, i relation till Vänerns nivå, för simuleringsfall (25)

22 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 14 Transient simulering av grundvattennivåhöjning på 30 respektive 110 m avstånd från Vänerns strandlinje, i relation till Vänerns nivå, för simuleringsfall 6. Figur 13 visar att installation av tätskärm endast i det övre jordlagret (Fall5) ger en mycket liten och knappt märkbar effekt på förloppet. Figur 14 visar att en tätskärm ner till lerans överyta (Fall 6) reducerar effekten av Vänerns höjning relativt mycket; tidsförskjutningen ökar till drygt två månader och den maximala grundvattennivån inom området sänks med ca 0,4 m, från +45,6 m till maximalt +45,2 m. Den sammanvägda bedömningen av ovanstående är att en tätskärm inte behöver installeras. Tätskärmen kan förvisso ha positiva effekter avseende översvämningsrisken då den både har en fördröjande och avsänkande effekt. Den behöver dock göras såpass djup, ca 4 m ner till överkant lera, för att få avsedd effekt, vilket medför höga kostnader. Det finns idag andra, snabbare, inströmningsvägar för ytvatten från Vänern och Lidan via de ledningsgravar och dagvattenkulverar som mynnar i Lidan/Vänern. Om inte dessa åtgärdas först bedöms effekten av en tätskärm bli minimal. Tidsförskjutningen mellan det att Vänerns högsta nivå har fortplantat sig in i området uppgår med dagens förhållanden till minst en månad vilket bedöms vara tillfredställande lång tid för att hinna sätta in andra åtgärder för att motverka översvämning. Även utifrån ett föroreningsperspektiv bedöms en tätskärm vara negativ. Tätskärmen medför snarare en snabbare och ökad uttransport av föroreningar till recipienten jämfört med dagens förhållanden. 22 (25)

23 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8.6 Utformning av strandpromenaden Överbyggnaden på den nya strandpromenaden ska enligt plan utföras till (RH2000). Överbyggnaden bör utföras tät, förslagsvis genom en tätkärna av bentonitblandad sand som innesluts av geotextil. Tätkärnan måste täckas med ett erosionsskydd. 9 Slutsatser Geohydrologiska förutsättningar Den generella geologiska uppbyggnaden i hamnområdet är, från markytan och nedåt: fyllning (2-4 m mäktigt), ett silt- och sandskikt (1-2,5 m mäktigt), ett lerlager (15-20 m mäktigt) som underlagras av ett tunt friktionsjordlager ovan berg. Ur hydrogeologisk synvinkel utgör leran en akvitard, dvs en tät barriär för grundvatten. Det innebär att det är grundvattenströmningen i fyllningen och silt/sandlagret som framförallt är relevant för eventuell föroreningsspridning. Grundvattennivån ligger generellt m under markytan och varierar med vattenståndet i Vänern. Grundvattenytan är mycket flack. Utförda tester visar på att permeabiliteten är i genomsnitt ca 2*10-5 m/s för både fyllnads- och silt/sandlagret, dvs det är ingen större permeabilitetskontrast mellan fyllningen och silt/sandlagret. Väners vattenstånd Enligt långtidsmätningar (år ) varierar vattenståndet i Vänern enligt följande [i RH2000]: o HW o MW o LLW Den högsta nivån som uppmätts i Vänerns sedan reglering 1937 infördes är +45,97 [RH2000] (januari 2001). Beräknad dimensionerande Vänernivå för Lidköping år 2100 beräknas till +47,03 [RH2000] Nivåförändringen i Vänern, när den är som störst, uppgår till 2 cm/dygn. Vid nordliga stormar kan en vindstuvningseffekt på upptill 30 cm uppstå. Ledningschakt och dräneringar 23 (25)

24 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Inom området finns många VA-ledningsschakt och husdräneringar. Ledningsgravar och dräneringar omges av dränerande material vilket har en högre permeabilitet än övrigt material, vilket innebär att grundvattnet kan flöda snabbare genom lednings- och dräneringsgravar. Det finns en stor dagvattenkulvert som löper längs Strandgatan som ligger ca 3-4 m under markytan. Dränerande nivåer från husgrunder kan antas ligga mellan ca +44 till ca +45,5 inom området. VA-ledningsschakt och husdräneringar styr till stor till grundvattennivåer och flödesriktningar inom området. Utförda mätningar visar att Vänerns nivå infinner sig (nästan momentant) i stora delar av området via VA-schakt och ledningsgravar, samt att grundvattenflödet inom många delar av området är riktat in mot ledningsstråken. Ledningsschakt och dräneringar utgör en snabb uttransportväg för eventuella föroreningar ut till recipient Tätskärm längs strandpromenaden En ca 2 m djup tätskärm i det övre jordlagret, ner till silt/sandskiktets överkant (Fall2), ger en förhållandevis liten effekt på grundvattenflödet. Med en ca 4 m djup tätskärm, ner till lerans överkant (Fall 3), erhålls en större effekt - utflödet mot Vänern halveras. Utflödet till dränering/ledningsgravar och Lidan ökar i motsvarande grad. Om en tätspont installeras längs strandpromenaden kommer den nuvarande grundvattenströmningen ut mot Vänern att dämmas och i större utsträckning avledas via dräneringar och ledningsschakt till Vänern/ Lidan. Utifrån ett föroreningsperspektiv medför därför en tätskärm snarare en snabbare och ökad föroreningstransport till recipienten jämfört med nuvarande förhållanden. Den transienta modellen har används för att belysa översvämningsperspektivet och simulera hur förändringar av Vänerns vattenstånd fortplantar sig in i området. Utförda simuleringar visar att: med de nuvarande förhållandena, dvs utan tätskärm (Fall 4), uppgår tidsförskjutningen, dvs det tid det tar innan en vattenståndsförändring i Vänern registreras inom området, till drygt en vecka ca 30 meter från strandlinjen och ca 1 månad ca 100 m från strandlinjen. en tätskärm i fyllningen, ner till silt/sandskiktetes överkant (Fall 5), ger en mycket liten och knappt märkbar effekt på förloppet. 24 (25)

25 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport en tätskärm ner till lerans överyta (Fall 6) reducerar effekten av Vänerns höjning relativt mycket; tidsförskjutningen ökar till drygt två månader och den relativa grundvattensänkningen p g a tätskärmen uppgår till ca 0,4 m. Den sammanvägda bedömningen är att en tätskärm inte behöver eller bör installeras. Nyttan och fördelarna bedöms inte uppväga miljöriskerna och kostnaderna. 10 Rekommendationer Följande åtgärder föreslås för att förhindra/fördröja ytvatteninträngning i området: Installera strömningsskydd (lerpluggar) i de ledningsgravar som mynnar i Lidan/Vänern. Ha beredskap med ballong -tätning i dagvattenkulvert för att förhindra bakåtströmning. Överbyggnaden på den nya strandpromenaden, som enligt plan ska utföras till , bör utföras tät, förslagsvis genom en tätkärna av bentonitblandad sand eller annan lämplig utformning. Kompletterande grundvattennivåmätningar föreslås för att få en mer heltäckande bild av hur grundvattennivåerna och grundvattenströmningen varierar inom området och med olika vattenstånd i Vänern. Mätningarna bör utföras i samtliga GV-rör och utföras varannan månad under minst ett år. Insamlad data bearbetas och presenteras på samma sätt som i denna rapport. 25 (25)

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16 FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB 2015-03-16 Upprättad av: Dennis Overgaard Granskad av: Anna-Karin Jons Godkänd av: Anna-Karin Jons FINDUS VÄXTHUS I BJUV PM GEOTEKNIK, PLANERINGSUNDERLAG Findus

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun Datum: 2013-02-11 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-328 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Sundsören 1:1, Mariestads kommun PM

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 128138-101 2009-01-13 Post 205 33 MALMÖ

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik Author Marcus Johansson Phone +46 10 505 47 79 Mobile +46 76 789 94 44 marcus.p.johansson@afconsult.com Date 2014-11-14 Project ID 700447 Recipient Varbergs kommun Katrin Larsson 432 80 Varberg Norra Kusten

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan

Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan 2012-04-19 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr:

Läs mer

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 109-177 NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Göteborg 2009-10-15 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG PLANOMRÅDE FÖR BOSTÄDER ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM FÖRHANDSKOPIA Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro BILAGA 4 2 HAMMARÖ KOMMUN

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2009-01-30 C772 Eslöv 52:14, Flygfältet Översiktlig geoteknisk undersökning ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Bankgiro

Läs mer

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Bankgiro Järngatan 30 040-41

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Barbro Näslund-Landenmark, MSB Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete barbro.naslund-landenmark@msb.se Magnus Jewert, Norconsult magnus.jewert@norconsult.com

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun

Lantmannen 7, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19 Konsult Structor

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Generella råd för klimatanpassning och vädersäkring Seskarös badhus och Naturum

Generella råd för klimatanpassning och vädersäkring Seskarös badhus och Naturum 1 (5) Generella råd för klimatanpassning och vädersäkring Seskarös badhus och Naturum Förväntade klimatförändringar SMHI har gjort modelleringar för hur Sveriges framtida klimat kan förväntas utvecklas.

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA Tillståndsansökan avseende vattenverksamhet, Lomma centrum Samrådsunderlag Malmö SWECO Environment AB Mats Åkesson Uppdragsnummer 1240476

Läs mer

Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat. lars-göran gustafsson @ dhi

Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat. lars-göran gustafsson @ dhi Källor och flöden Möjliga åtgärder Uppföljning av resultat lars-göran gustafsson @ dhi Möjliga källor till tillskottsvatten Anslutna ytor Överläckning Inläckage Dränering Flödets tidsvariation Geohydrologin

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Projekt City Link etapp 2.

Projekt City Link etapp 2. Vegetation & Infrastruktur Örjan Stål AB Projekt City Link etapp 2. Konsekvensutredning gällande grundvattensänkning Bakgrund Vid utbyggnad av Svenska kraftnäts kabeltunnel, City Link etapp 2, beräknas

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Borås Stad 2013-12-20 Upprättad av: Anita Turesson Granskad av: Sara Jorild Uppdragsnr: 10188719 Uppdragsnr: 10188719 Daterad: 2013-12-20 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Översvämningsutredning Lekarydsån

Översvämningsutredning Lekarydsån Alvesta kommun Översvämningsutredning Lekarydsån Sträckan Stråken till Huseby Uppdragsnummer Stockholm 2009-01-09 12700047 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Stockholm 2008-04-11 PM Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Bakgrund och syfte Bällstaån är ett kraftigt modifierat vattendrag som rinner genom kommunerna

Läs mer

Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten. Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun

Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten. Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun Kristianstadsslätten är en gammal havsvik med stora ytor av lågt belägna områden. Genom

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007 407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SG-utdrag Ritning G:1 G:5 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök) Bilaga 4 (CPT-sondering)

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Förslag PÅ höjdsättning av nya kiruna

Förslag PÅ höjdsättning av nya kiruna Förslag PÅ höjdsättning av nya kiruna Platsen för nya stadshuset i Kiruna sett från Malmvägen 11 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter...4 2 Utvecklingsplanen...5 3 Geoteknik...6 4 Hydrogeologi...8

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer