Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30"

Transkript

1 Hamnstaden Lidköping Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING

2 2 (25)

3 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Rapport Hydrogeologisk utredning Hamnstaden Lidköping Kund Lidköpings kommun Samhällsbyggnad Lidköping Konsult WSP Sverige AB Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner David Klemetz , Susanne Johansson , 3 (25)

4 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE UNDERLAG OMRÅDESBESKRIVNING MARKANVÄNDNING GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR HYDROLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR NIVÅER I VÄNERN GRUNDVATTENNIVÅER BESTÄMNING AV PERMEABILITETEN Slugtest Siktanalyser NUMERISK GRUNDVATTENMODELL UTFORMNING AV STRANDPROMENADEN RESULTAT NIVÅER I VÄNERN GRUNDVATTENNIVÅER SLUGTEST SIKTANALYSER NUMERISK GRUNDVATTENMODELL UTFORMNING AV STRANDPROMENADEN SLUTSATSER REKOMMENDATIONER Bilagor: 1C PM Numerisk grundvattenmodell, daterad C Resultatsammanställning av slugtest 3C Resultatsammanställning av siktanalyser 4 (25)

5 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 1 Bakgrund och syfte Lidköpings kommun har ambitionen att utveckla Hamnstaden (Västra hamnen) med syftet att möjliggöra byggande av bostäder. WSP Environmental har på uppdrag av Lidköpings kommun utfört en hydrogeologisk undersökning över området. Syftet med den hydrogeologiska undersökningen har varit att: Klargöra de geohydrologiska förutsättningarna inom aktuellt området (Hamnstaden) Kartlägga hur ledningsschakt och husdräneringar påverkar grundvattensituationen inom området. Klargöra hur grundvattennivåerna påverkas av olika vattenstånd i Vänern. Utreda hur olika säkerhetsåtgärder, t ex en slitsmur/tätvall längs strandkanten, kommer att påverka grundvattennivåer och strömning inom området. 2 Underlag Följande utredningar har använts som underlag för den hydrogeologiska utredningen: Fältarbeten utförda av WSP hösten 2013 redovisade i Rapport Miljöteknisk markundersökning 2013, Fält och laboratorie-resultat. Hamnstaden, Lidköping WSP (WSP 2014b) Digital grundkarta i höjdsystem RH2000, från Lidköpings kommun Inmätningar av markytor och grundvattenrör utförda hösten 2013 Uppgifter om Vänerns vattenstånd, från Lidköpings kommun Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo, Illustrationsplan för Hamnstaden, Utveckling av vision 2, upprättad av Liljewalls Arkitekter, daterad Digitalt underlag av ledningsnät, från Lidköpings kommun PM Vattennivåer i Vänern vid Lidköping, DHI 2014 Fördjupad översiktsplan över Hamnstaden daterad , Lidköping kommun Digital höjddata från Nationella Höjddatabasen, 2m grid, PM om Hamnstadsprojektet ur ett klimatberedskapsperspektiv, Stefan Gustavsson, Lidköpings kommun, januari (25)

6 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 3 Områdesbeskrivning Planområdet ligger mellan Vänern och centrum och avgränsas av järnvägen intill Nya staden i söder, Lidan i öster och tangerar Framnäs bad/vänernmuseet i väster, se figur 1. Hamnstaden omfattar en area på ca m 2. Figur 1 Västra hamnområdet, Lidköpings kommun. (källa: Idag utgörs området huvudsakligen av industriverksamheter och det syns tydliga spår av Lidköpings historiska industriutveckling. Större delen av området är utfyllt och utfyllnad har skett i olika omgångar från slutet av 1800-talet och fram till 1970-talet. Markytans nivå varierar i huvudsak mellan och +47 [RH2000]. 4 Markanvändning Området karaktäriseras i dessa centrala delar av olika industrifastigheter, i nordväst av småbåtshamn, i öster av kajanläggning med tillhörande upplagsytor. Strax öster om småbåtshamnen finns ett kommunalt avloppsreningsverk. I områdets norra och västra del, i anslutning mot Vänern, saknas bebyggelse. Här utgörs marken av grön- och parkytor. Några av de dominerande verksamheterna har varit Lidköpings Mekaniska Verkstad och Rörstrands porslinsfabrik. Andra verksamheter som har bedrivits under åren är bland andra gasverk, oljeeldat kraftverk, reningsverk, gjuteri, stenhuggeri, oljedepå, ytbehandling, skrot, plast-industrier samt flera mindre industrier och verkstäder med varierande processer. 6 (25)

7 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 5 Geologiska och hydrogeologiska förutsättningar Ett flertal geotekniska och miljögeotekniska undersökningar har utförts inom området (Se Rapport Miljöteknisk markundersökning 2013, WSP 2014). Den generella geologiska uppbyggnaden i hamnområdet utgörs från markytan och nedåt av följande lager: Fyllning Silt- och sandskikt Lera Friktionsjord Berg En geologisk profil, baserad på utförda undersökningar i hamnområdet, visas i Figur 2. Figur 2 Geologisk profil genom Västra Hamnen, Lidköping Större delen av västra hamnområdet är utfyllt och utfyllnaden har skett ut i Kinneviken, som är en del av Vänern (se Figur 2), i olika omgångar från slutet av 1800-talet och fram till 1970-talet, se Figur 4. 7 (25)

8 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 3 Sjökort som visar Kinneviken i Vänern. Lidköpings centrum markerat (1). Figur 4 visar hur mäktigheten på fyllnadslagret varierar inom området samt var strandlinjen har legat vid olika årtal. Undersökningar i området visar att fyllning förekommer inom hela undersökningsområdet och att mäktigheten varierar mellan ca 2 till 4 m, med de större mäktigheterna längst ut mot Kinneviken. Fyllningen är heterogen och består av olika fraktioner med silt, lera, sten, sand och grus. Block förekommer ställvis. I fyllningen påträffas i varierande grad olika typer av avfall, restprodukter, byggavfall m.m. I borrprotokoll noteras bland annat mulljord, gjutsand, tegel, betong, makadam, slagg, aska, porslin, metallskrot, trä och glas. En del av avfallet i fyllningen härrör sannolikt från äldre industriverksamheter i hamnområdet. Fyllningens karaktär och sammansättning varierar inom olika delområden och fastigheter. Uppgifter från bl.a. en äldre vattendom och muntliga uppgifter (anställda på Lidköpings kommun) tyder på att delar av fyllningen direkt öster om segelbåtshamnen härstammar från muddringsmassor, bestående av sand och siltig sand, i anslutning till muddring för småbåtshamnen i början av 1980-talet. Troligen var mängden sediment som eventuellt kan ha innehållit föroreningar liten i förhållande till mängden rena massor (underliggande sjöbotten). Totalt sett bedöms eventuell föroreningsmängd i dessa muddermassor inte vara särskilt stor. Fyllningen underlagras av naturlig sand, mull, silt och lera med inslag av gyttja och silt- och lerskikt. I vissa områden kan den naturliga sanden och fyllnadsmaterialet vara svår att särskilja. 8 (25)

9 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 4 Mäktigheten på fyllnadslagret och årtal för de olika strandlinjerna. Silt- och sandlagret utgörs i huvudsak av siltig finsand och finsandig silt och förekommer över hela området, se Figur 5. Mäktigheten varierar mellan ca m. Under silt- och sandlagret finns en naturlig lera, som i regel är siltig, och har en mäktighet som varierar mellan ca 8 till 23 meter. Mäktigheten är som störst inom de västra delarna av undersökningsområdet. Under leran finns friktionsjord (sannolikt morän) ovan berggrunden som består av äldre gnejsbergarter. 9 (25)

10 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 5 Mäktigheten på silt- och sandlagret 5.1 Hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden Vänern är Sveriges största insjö och vattenståndet styrs dels av att den är reglerad, av nederbörd och tillrinning från omgivande vattendrag. Nivåförändringen vid Lidköping, när den är som störst, uppgår till 2 cm/dygn. Vid nordliga stormar kan en vindstuvningseffekt uppstå vilket kan medföra en betydligt snabbare nivåhöjning - upptill 30 cm inom någon timme är ett rimligt antagande enligt SMHIs beräkningar (DHI, 2014). Vänerns nivå kulminerade 13 januari 2001 på nivån 45,97 meter över havet [RH2000], 187 cm över referensnivån. Detta var den högsta nivån som uppmätts sedan Vänerns reglering (25)

11 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Efter många och omfattande översvämningsutredningar beslutade kommunstyrelsen hösten 2013 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra detaljprojektering av olika översvämningsskyddande åtgärder i anslutning till hamnstadsprojektet 1. Åtgärderna skall svara för ett grundskydd på +46,3 möh (RH2000). Beräknad dimensionerande Vänernivå för Lidköping år 2100 uppgår enligt SMHIs metodhandbok Stigande vatten till +47,03 i RH2000 (DHI, 2014). Inom aktuellt undersökningsområde finns många VA-ledningsschakt och husdräneringar som till stor till stor del styr grundvattennivåer och grundvattenflöde. Det finns även äldre dagvattenledningar av betong inom området som sannolikt har otäta skarvar vilket medför att vatten antingen kan läcka ut eller läcka in beroende på omgivande grundvattennivå. En översiktlig kartering av ledningsgravar och dagvattenledningar har gjorts. Resultat visar att ledningsschakten för den stora dagvattenkulvert som löper längs Strandgatan ligger så djupt som 3-4 m under markytan. Dränerande nivåer från husgrunder kan antas ligga mellan ca +44 till ca +45,5 inom området. Ur hydrogeologisk synvinkel utgör leran en akvitard, dvs en tät barriär för grundvatten. Det innebär att det är grundvattenförekomsten i fyllningen och silt/sand lagren som framförallt är relevant för eventuell föroreningsspridning i hamnområdet. Grundvattennivån ligger generellt m under markytan och varierar något med vattenståndet i Vänern. Markytan inom hamnområdet ligger ca 1-2 m över normalvattennivån i Vänern, vilket innebär att grundvattenytan är mycket flack. 1 PM om Hamnstadsprojektet ur ett klimatberedskapsperspektiv, Stefan Gustavsson, Lidköpings kommun, (25)

12 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 6 Utförda undersökningar 6.1 Nivåer i Vänern Lidköpings kommun mäter kontinuerligt Vänerns vattenstånd vid Blänkås där kommunens råvattenintag är anlagt. Data från kommunen har sammaställt tillsammans med dimensionerande nivåer för Vänern som fastställts i projektet Grundvattennivåer Historiska grundvattennivåer från tidigare markundersökningar har sammanställs tillsammans med de nya mätningar som utförts av WSP vid tre olika tillfällen under december 2013 och januari Mätningarna utfördes i de grundvattenrör som redovisas i Figur 6 och7. Nivådata avseende grundvattenrör och utförda mätningar har sammanställts i en projektgemensam databas, Miljödatabas_Hamnstaden_Lidkoping, WSP Nivådatan har bearbetats och interpolerats med Kriging i programvaran Surfer. 6.3 Bestämning av permeabiliteten För att få ett mått på permeabiliteten (hydrauliska konduktiviteten) i marken har två olika metoder används, dels slugtest i utvalda grundvattenrör, dels siktanalys på utvalda jordprover. Testen har utförts både i fyllnadslagret och i sand- och siltskiktet Slugtest WSP utförde i januari 2014 slugtest i utvalda grundvattenrör i området, se bilaga 2C. Totalt genomfördes slugtest i 11 punkter, 7 punkter i fyllning, 4 i friktionsjord, se Figur 6 och 7. Digital mätutrustning användes, så kallade divers, med en mätintensitet på 1 sekund. Mätning utfördes både vid nedförande och uppdragande av sluggen vilket ger två utvärderbara mätningar i varje punkt. 2 DHI, (25)

13 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 6. Gröna och röda ringar visar var slugtest respektive siktanalyser i fyllningen har utförts. Figur 7 Gröna och röda ringar visar var slugtest respektive siktanalyser i sand- och siltskikt har utförts. 13 (25)

14 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Mätningarna analyserades i AquiferTest 2011 genom automatisk anpassning och manuell förbättring. Två metoder användes parallellt, Hvorslev och Bouwer & Rice. En sammanvägning mellan båda metoderna och alla punkter gjordes och sammanställdes till två olika värden på hydrauliska konduktiviteten, ett för fyllningen och ett för friktionsjorden Siktanalyser Prover för siktanalys är tagna i nio punkter, fyra i fyllning och fem i sand/silt-skiktet. Jordproverna är tagna i samband med installationen av grundvattenrören, jordproverna är tagna från borrvagnens skruvborr. Proverna är analyserade i WSPs jordlaboratorium i Göteborg. Siktanalysen har utförts med viktfördelning mellan olika storleksfraktioner med uppdelning i fraktioner ner till finjord. Utifrån erhållna siktkurvor beräknades den hydrauliska konduktiviteten för varje prov med hjälp av Gustavssons 3 formel. Resultaten sammanställdes till två olika värden på hydrauliska konduktiviteten, ett för fyllning och ett för friktionsjord. 6.4 Numerisk grundvattenmodell En tredimensionell numerisk grundvattenmodell över området har byggts upp. Syftet med grundvattenmodellen är att undersöka flödesbilden inom aktuellt område och hur den påverkas av olika vattenstånd i Vänern och vid olika typer av åtgärder, t ex en tätsskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Grundvattenmodellen beskrivs i Bilaga 1C. 6.5 Utformning av strandpromenaden En strandpromenad planeras längs Vänerns strandlinje, från Lidan i öster till småbåtshamnen i väster, enligt Illustrationsplan för Hamnstaden, Liljewalls Arkitekter, Förslag till lämplig utformning/uppbyggnad av strandpromenaden tagits fram. 3 Andersson A-C, Andersson O, Gustavsson G. Brunnar. Undersökning - Dimensionering - Borrning - Drift. Byggforskningsrådet, Rapport R42, (25)

15 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8 Resultat 8.1 Nivåer i Vänern Enligt långtidsmätningar (år ) varierar vattenståndet i Vänern enligt följande [i RH2000]: HHW MW LLW Vänerns vattenstånd de senaste två åren redovisas i Figur 8 [i RH ]. I diagrammet (Figur 8) ser man att de mätningar som utfördes av WSP i december 2013 och januari 2014 ligger i närheten av medelvattenståndet. Vänerns vattenstånd steg relativt snabbt med 24 cm mellan mätningen och Figur 8 Uppmätt vattenstånd i Vänern samt LLW, MW och HHW 4 Lidköpings kommun bytte höjdreferenssystem till RH2000 våren (25)

16 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8.2 Grundvattennivåer I Figur 9 och 10 redovisas den interpolerade grundvattenytan i området för respektive Vid den första mätningen ligger Vänerns vattennivå på och grundvattenytan varierar inom området mellan och (0,5-2 m under markytan). Man ser en delvis förväntad bild där den huvudsakliga grundvattenströmningen sker ut mot Vänern och Lidan. Samtidigt ser man att i de inre, östra och västra delarna finns en påverkan från ledningsschakten. Speciellt tydligt är detta längs de två ledningsstråk i öst-västlig riktning som mynnar i Lidan och längs ledningsstråket som mynnar ut i småbåtshamnen. Här är grundvattennivåerna lägre än i omgivningen och grundvattenströmningen riktad in mot dessa stråk. Figur 9 Grundvattennivåer och strömningsriktning Vänerns nivå ligger vid detta tillfälle på Grundvattenrör visas som röda punkter; VA-ledningar som mörkgråa linjer. Det är 0,2 m mellan nivåkurvorna. 16 (25)

17 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Vid den andra mätningen (se Figur 10) är Vänerns vattennivå 24 cm högre, Grundvattennivåerna är dock generellt något lägre inom området jämfört med den förra mätningen och varierar mellan och +45.6, ca 1-2 m under markytan. Man ser här en än tydligare påverkan från ledningsschakten. Grundvattenströmningen är riktat in mot dessa ledningsstråk. Stora delar av de östra delarna mot Lidan samt sydväst om småbåtshamnen visar samma nivåer som Vänern/Lidan. Figur 10 Grundvattennivåer och strömningsriktning Vänerns nivå ligger vid detta tillfälle på Grundvattenrör visas som röda punkter; VA-ledningar som mörkgråa linjer. Det är 0,3 m mellan nivåkurvorna. 17 (25)

18 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8.3 Slugtest Resultatet från slugtesten redovisas i sin helhet i bilaga 2B. En sammanställning redovisas i Tabell 1. Resultaten från slugtesterna visar att den hydrauliska konduktiviteten ligger i samma storleksordningen i fyllningen och i siltsandskiktet, ca 2*10-5 m/s. Variationen för prover ligger inom ca två tiopotenser för fyllnad och ca en tiopotens för silt-/sandskiktet. Tabell 1 Resultat från slugtest K [m/s] Min Medel Max Standardavvikelse Fyllning 5,6*10-6 2,2*10-5 9,2*10-4 2,1*10-4 Sand/siltskikt 1,6*10-6 1,4*10-5 1,0*10-4 3,7* Siktanalyser Resultatet från siktanalyserna redovisas i sin helhet i bilaga 2C. En sammanställning redovisas i Tabell 2. Resultaten från siktanalyserna visar att den hydrauliska konduktiviteten i fyllningen och friktionsjorden ligger i samma storleksordning, ca 2*10-5 m/s. Variationen för alla prov ligger inom ca 2 tiopotenser, för både fyllnad och silt/sandskikt. Tabell 2 Resultat från siktanalys. K [m/s] Min Medel max Standardavvikelse Fyllning 1,9*10-7 1,9*10-5 4,82*10-5 2,0*10-5 Sand/siltskikt 1,9*10-7 2,4*10-5 5,0*10-5 2,0*10-5 Resultaten från slugtest och siktanalyser ger en relativt samstämmig bild av permeabiliteten i marken. Testen visar på en variation mellan 10-7 och 10-5 m/s för fyllningen och mellan 10-7 och 10-4 m/s för silt-sandskiktet. Det syns heller inte finnas någon större permeabilitetskontrast mellan fyllning och siltsandskiktet. Storleksordningen är ca 2*10-5 m/s för båda lagren. 8.5 Numerisk grundvattenmodell En fullständig redovisning av modelluppbyggnad och simuleringsresultat redovisas i Bilaga 1C. Sex olika modellscenarier har simulerats: - Fall 1: Stationär simulering där Vänern och Lidans nivå ansattes vara konstanta och motsvara den årsgenomsnittliga nivån. - Fall 2: Stationär simulering enligt fall 1, med en tätsskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen lades i det övre jordlagret som motsvarar lagret innehållande fyllnadsmaterial. 18 (25)

19 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport - Fall 3: Stationär simulering enligt fall 1, med en tätskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen ansattes ner till överkant lera, dvs. i hela fyllnadslagret och silt-/sandlagret. - Fall 4: Transient simulering där vattennivån i Vänern går från medeltill högvattenstånd och därefter tillbaka till medelvattenstånd. - Fall 5: Transient simulering, enligt fall 4, med tätskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen lades i det övre jordlagret som motsvarar lagret innehållande fyllnadsmaterial. - Fall 6: Transient simulering, enligt fall 4, med tätskärm längs med strandlinjen mot Vänern. Detta ansattes med hjälp av en wall med tjockleken 0,5 m och k-värdet m/s. Tätskärmen ansattes ner till överkant lera, dvs. i hela fyllnadslagret och silt-/sandlagret. För fall 4, 5 och 6 med en transient simulering beskrivs vad som sker med flödet in och ut från Vänern vid en ökning samt minskning av Vänerns nivå. I utgångsläget för fall 4-6 motsvarar flödesbilden stationära förhållanden vid medelvattenstånd (44,6 m.ö.h). Därefter ökar nivån med 2 cm/dag tills nivån för högvattenstånd uppnås (45,9 m.ö.h.). Högvattennivån behålls i 30 dagar för att sedan minska med 2 cm/dag tills nivån är tillbaka vid medelvattenståndet (44,6 m.ö.h), se Figur 11. Figur 11 Tidssteg och vattennivåer i Vänern för Fall 4, 5 och (25)

20 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Stationära förhållanden, Fall 1-3 Simulerade grundvattennivåer och strömning stämmer relativt väl överens med den bild som erhållits vid interpolation av uppmätta grundvattennivåer, speciellt med mätningen utförd Modellberäknade grundvattenutflöden mot Vänern, Lidan och via dränering för Fall 1-3 redovisas i tabell 3. Tabell 3 Modellberäknade grundvattenutflödet mot Vänern, Lidan och via dränering. Vänern (m 3 /d) Lidan (m 3 /d) Dränering (m 3 /d) Fall Fall Fall Med medelvattenstånd i Vänern och utan tätskärm, dvs dagens förhållanden, leds drygt hälften av vattnet ut via dränering. Vid installation av tätskärm i det övre jordlagret (Fall 2) förändras flödesbilden måttligt; utflödet till Vänern minskar något (i storleksordningen 10%) medan utflödet via dräneringar ökar. Med en tätskärm ner till lerans överkant (Fall 3) erhålls en större effekt, utflödet mot Vänern halveras och uflödet via dränering och till Lidan ökar. Tabell 4 Förändring av utflöde svid installation av tätskärm, jämfört med simuleringsfall utan tätskärm. Vänern (%) Lidan (%) Dränering (%) Fall 2, flödesförändring Fall 3, flödesförändring Om en tätspont installeras längs strandpromenaden kommer den nuvarande grundvattenströmningen ut mot Vänern att dämmas och i större utsträckning avledas via dräneringar och ledningsschakt till Vänern/ Lidan. Avledning via dränering/ledningsgravar är en mycket snabbare process jämfört med den nuvarande strömningen genom jordlagren. Utifrån ett föroreningsperspektiv medför därför en tätskärm snarare en snabbare och ökad föroreningstransport till recipienten jämfört med nuvarande förhållanden. 20 (25)

21 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Transienta förhållanden, Fall 3-6 Resultaten redovisas i Figur Med de nuvarande förhållandena, utan tätskärm, syns att tidsförskjutningen mellan det att Vänerns högsta nivå har fortplantat sig in i området uppgår till ca 30 dygn 30 meter innanför strandlinjen och ca 60 dagar 110 m innanför strandlinjen. Den maximala grundvattennivån, till följd av Vänerns vattenstånd, sjunker med ökat avstånd från strandlinjen; + 45,6 ca 30 m från strandlinjen och +45,3 ca 100 m från strandlinjen. Figur 12 Transient simulering av grundvattennivåhöjning på 30 respektive 110 m avstånd från Vänerns strandlinje, i relation till Vänerns nivå, för simuleringsfall 4. Figur 13 Transient simulering av grundvattennivåhöjning på 30 respektive 110 m avstånd från Vänerns strandlinje, i relation till Vänerns nivå, för simuleringsfall (25)

22 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Figur 14 Transient simulering av grundvattennivåhöjning på 30 respektive 110 m avstånd från Vänerns strandlinje, i relation till Vänerns nivå, för simuleringsfall 6. Figur 13 visar att installation av tätskärm endast i det övre jordlagret (Fall5) ger en mycket liten och knappt märkbar effekt på förloppet. Figur 14 visar att en tätskärm ner till lerans överyta (Fall 6) reducerar effekten av Vänerns höjning relativt mycket; tidsförskjutningen ökar till drygt två månader och den maximala grundvattennivån inom området sänks med ca 0,4 m, från +45,6 m till maximalt +45,2 m. Den sammanvägda bedömningen av ovanstående är att en tätskärm inte behöver installeras. Tätskärmen kan förvisso ha positiva effekter avseende översvämningsrisken då den både har en fördröjande och avsänkande effekt. Den behöver dock göras såpass djup, ca 4 m ner till överkant lera, för att få avsedd effekt, vilket medför höga kostnader. Det finns idag andra, snabbare, inströmningsvägar för ytvatten från Vänern och Lidan via de ledningsgravar och dagvattenkulverar som mynnar i Lidan/Vänern. Om inte dessa åtgärdas först bedöms effekten av en tätskärm bli minimal. Tidsförskjutningen mellan det att Vänerns högsta nivå har fortplantat sig in i området uppgår med dagens förhållanden till minst en månad vilket bedöms vara tillfredställande lång tid för att hinna sätta in andra åtgärder för att motverka översvämning. Även utifrån ett föroreningsperspektiv bedöms en tätskärm vara negativ. Tätskärmen medför snarare en snabbare och ökad uttransport av föroreningar till recipienten jämfört med dagens förhållanden. 22 (25)

23 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport 8.6 Utformning av strandpromenaden Överbyggnaden på den nya strandpromenaden ska enligt plan utföras till (RH2000). Överbyggnaden bör utföras tät, förslagsvis genom en tätkärna av bentonitblandad sand som innesluts av geotextil. Tätkärnan måste täckas med ett erosionsskydd. 9 Slutsatser Geohydrologiska förutsättningar Den generella geologiska uppbyggnaden i hamnområdet är, från markytan och nedåt: fyllning (2-4 m mäktigt), ett silt- och sandskikt (1-2,5 m mäktigt), ett lerlager (15-20 m mäktigt) som underlagras av ett tunt friktionsjordlager ovan berg. Ur hydrogeologisk synvinkel utgör leran en akvitard, dvs en tät barriär för grundvatten. Det innebär att det är grundvattenströmningen i fyllningen och silt/sandlagret som framförallt är relevant för eventuell föroreningsspridning. Grundvattennivån ligger generellt m under markytan och varierar med vattenståndet i Vänern. Grundvattenytan är mycket flack. Utförda tester visar på att permeabiliteten är i genomsnitt ca 2*10-5 m/s för både fyllnads- och silt/sandlagret, dvs det är ingen större permeabilitetskontrast mellan fyllningen och silt/sandlagret. Väners vattenstånd Enligt långtidsmätningar (år ) varierar vattenståndet i Vänern enligt följande [i RH2000]: o HW o MW o LLW Den högsta nivån som uppmätts i Vänerns sedan reglering 1937 infördes är +45,97 [RH2000] (januari 2001). Beräknad dimensionerande Vänernivå för Lidköping år 2100 beräknas till +47,03 [RH2000] Nivåförändringen i Vänern, när den är som störst, uppgår till 2 cm/dygn. Vid nordliga stormar kan en vindstuvningseffekt på upptill 30 cm uppstå. Ledningschakt och dräneringar 23 (25)

24 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport Inom området finns många VA-ledningsschakt och husdräneringar. Ledningsgravar och dräneringar omges av dränerande material vilket har en högre permeabilitet än övrigt material, vilket innebär att grundvattnet kan flöda snabbare genom lednings- och dräneringsgravar. Det finns en stor dagvattenkulvert som löper längs Strandgatan som ligger ca 3-4 m under markytan. Dränerande nivåer från husgrunder kan antas ligga mellan ca +44 till ca +45,5 inom området. VA-ledningsschakt och husdräneringar styr till stor till grundvattennivåer och flödesriktningar inom området. Utförda mätningar visar att Vänerns nivå infinner sig (nästan momentant) i stora delar av området via VA-schakt och ledningsgravar, samt att grundvattenflödet inom många delar av området är riktat in mot ledningsstråken. Ledningsschakt och dräneringar utgör en snabb uttransportväg för eventuella föroreningar ut till recipient Tätskärm längs strandpromenaden En ca 2 m djup tätskärm i det övre jordlagret, ner till silt/sandskiktets överkant (Fall2), ger en förhållandevis liten effekt på grundvattenflödet. Med en ca 4 m djup tätskärm, ner till lerans överkant (Fall 3), erhålls en större effekt - utflödet mot Vänern halveras. Utflödet till dränering/ledningsgravar och Lidan ökar i motsvarande grad. Om en tätspont installeras längs strandpromenaden kommer den nuvarande grundvattenströmningen ut mot Vänern att dämmas och i större utsträckning avledas via dräneringar och ledningsschakt till Vänern/ Lidan. Utifrån ett föroreningsperspektiv medför därför en tätskärm snarare en snabbare och ökad föroreningstransport till recipienten jämfört med nuvarande förhållanden. Den transienta modellen har används för att belysa översvämningsperspektivet och simulera hur förändringar av Vänerns vattenstånd fortplantar sig in i området. Utförda simuleringar visar att: med de nuvarande förhållandena, dvs utan tätskärm (Fall 4), uppgår tidsförskjutningen, dvs det tid det tar innan en vattenståndsförändring i Vänern registreras inom området, till drygt en vecka ca 30 meter från strandlinjen och ca 1 månad ca 100 m från strandlinjen. en tätskärm i fyllningen, ner till silt/sandskiktetes överkant (Fall 5), ger en mycket liten och knappt märkbar effekt på förloppet. 24 (25)

25 Daterad: Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport en tätskärm ner till lerans överyta (Fall 6) reducerar effekten av Vänerns höjning relativt mycket; tidsförskjutningen ökar till drygt två månader och den relativa grundvattensänkningen p g a tätskärmen uppgår till ca 0,4 m. Den sammanvägda bedömningen är att en tätskärm inte behöver eller bör installeras. Nyttan och fördelarna bedöms inte uppväga miljöriskerna och kostnaderna. 10 Rekommendationer Följande åtgärder föreslås för att förhindra/fördröja ytvatteninträngning i området: Installera strömningsskydd (lerpluggar) i de ledningsgravar som mynnar i Lidan/Vänern. Ha beredskap med ballong -tätning i dagvattenkulvert för att förhindra bakåtströmning. Överbyggnaden på den nya strandpromenaden, som enligt plan ska utföras till , bör utföras tät, förslagsvis genom en tätkärna av bentonitblandad sand eller annan lämplig utformning. Kompletterande grundvattennivåmätningar föreslås för att få en mer heltäckande bild av hur grundvattennivåerna och grundvattenströmningen varierar inom området och med olika vattenstånd i Vänern. Mätningarna bör utföras i samtliga GV-rör och utföras varannan månad under minst ett år. Insamlad data bearbetas och presenteras på samma sätt som i denna rapport. 25 (25)

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22 Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer 2014-05-22 Kund Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar 18011 Box 1023 751 40 UPPSALA Germund Landqvist Tel: 018 727 40 05 Konsult WSP

Läs mer

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning 2007-10-26 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk

Läs mer

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 Upprättat av: Hakan Güner Granskad av: Erik Westerberg Godkänd av: Anders Rydberg NACKA KOMMUN Neglinge 2:1,

Läs mer

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning 2007-10-26 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPLANDS-BRO KOMMUN KUNGSÄNGENS - TIBBLE 1:21 OCH 1:41 PLANERADE BOSTÄDER I GRÖNA DALEN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM NR 1 BETR. MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN PLANERINGSUNDERLAG Stockholm

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan 2011-01-27 10145578 SANDBACKA - STRÖMSBRO Nytt bostadsområde PM Geoteknisk undersökning för detaljplan Handläggare: Magnus Larsson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-54 38

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01 Geotekniskt PM 1 hela 19:82, Halmstad Kommun 2013-03-01 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 för detaljplan hela 19:82, Halmstad Kommun

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BESTÄLLARE Kalmar kommun, kommunledningskontoret KONSULT WSP

Läs mer

RAPPORT Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5 Inledande fältundersökningar. Halmstads Kommun, Stadskontoret

RAPPORT Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5 Inledande fältundersökningar. Halmstads Kommun, Stadskontoret RAPPORT Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5 Inledande fältundersökningar Halmstads Kommun, Stadskontoret 2009-04-27 Uppdrag: 10111294 Kund Halmstads Kommun Box 153 301 05 Halmstad Konsult WSP Environmental

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK- PLANERINGSUNDERLAG

TEKNISK PM GEOTEKNIK- PLANERINGSUNDERLAG TEKNISK PM GEOTEKNIK- PLANERINGSUNDERLAG NY DETALJPLAN I BARKÅKRA, GEOTEKNISK UTREDNING, ÄNGELHOLMS KOMMUN UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Magnus Palm Fredrik Griwell Magnus Palm Innehållsförteckning

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta 2015-06-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Stenman Utredningar Gredelby 7:85, Rosendal Fastigheter i Uppsala AB Kund Villavägen 7 752 36 Uppsala

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik

HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik Översiktlig Geoteknisk Undersökning Upprättat 2009-04-16 Upprättat av: Paul Bandak Granskad av: Jonas Hedlund HSB BOSTAD AB PM Geoteknik Kund HSB Bostad AB Konsult

Läs mer

Projekteringsunderlag

Projekteringsunderlag Projekteringsunderlag ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR EXPLOATERINGSOMRÅDE NORR OM NORRA RINGVÄGEN, ÄLMHULTS KOMMUN SLUTRAPPORT 2012-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Undersökningsresultat...

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13 Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Kund Länsförsäkringar i Göteborg och

Läs mer

SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G)

SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G) NACKA KOMMUN SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G) Befintlig överbyggnad väg PM nr 2 Geoteknik. 2011-04-07 rev 110504 Beställare Nacka kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson 2013-01-11 / rev.

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Galären i Luleå AB Luleå 2014-02-14 Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691 Utgåva/Status Lajla Sjaunja Lajla Sjaunja Peter Lindkvist Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Kungsgatan

Läs mer

Berggren 10, Karlskrona kommun. Ny automatstation, OKQ8. Översiktlig geoteknisk utredning 2015-05-12

Berggren 10, Karlskrona kommun. Ny automatstation, OKQ8. Översiktlig geoteknisk utredning 2015-05-12 Berggren 10, Karlskrona kommun 2015-05-12 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Elin Ekström Uppdragsnummer: 10213373 BERGGREN 10, KARLSKRONA KOMMUN Kund Karlskrona kommun Ola Robertsson Konsult WSP

Läs mer

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3 Geoteknik PM Handläggare Mikael Johansson Tel +46 10 505 04 42 Date 2016-02-19 Uppdragsnr 588965 Mobil +46 72 219 15 48 Albyberg Etapp 2 E-mail mikael.a.johansson@afconsult.com PM Geoteknik Innehåll 1

Läs mer

KRUTVIKEN, KARLSKRONA Planerad bebyggelse. PM Geoteknik

KRUTVIKEN, KARLSKRONA Planerad bebyggelse. PM Geoteknik KRUTVIKEN, KARLSKRONA 2016-01-27 Uppdragsnummer: 10223808 Upprättad av: Evelina Nilsson Granskad av: Göran Sätterström KRUTVIKEN, KARLSKRONA KOMMUN KUND Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KONSULT

Läs mer

Karlskrona kommun. Villa Fehr, Nättraby Nyexploatering av tomterna Dammanl. 6:16 och 6:96. Geotekniskt utlåtande

Karlskrona kommun. Villa Fehr, Nättraby Nyexploatering av tomterna Dammanl. 6:16 och 6:96. Geotekniskt utlåtande Nyexploatering av tomterna Dammanl. 6:16 och 6:96 2014-12-09 Upprättad av: Lars Marboe Granskad av: Martin Holmberg Uppdragsnummer: 10205430 KARLSKRONA KOMMUN VILLA FEHR, NÄTTRABY Nyexploatering av tomterna

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk undersökning. Asylenparken, Vadstena Geoteknisk undersökning för planerade bostäder. 2012-12-14 Revidering 2013-05-22

PM Översiktlig geoteknisk undersökning. Asylenparken, Vadstena Geoteknisk undersökning för planerade bostäder. 2012-12-14 Revidering 2013-05-22 PM Översiktlig geoteknisk undersökning 2012-12-14 Revidering 2013-05-22 Upprättad av: Christina Berglund Granskad av: Magnus Widfeldt och Wilhelm Rankka Godkänd av: Christina Berglund Uppdragsnr: 10173946

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21.

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21. Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG Uppdragsnummer: 40144 PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer Stockholm ELU Konsult AB Geoteknik, Stockholm Jimmie Andersson Handläggare Johan Olovsson Uppdragsledare

Läs mer

PM Geoteknik. Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun. www.bjerking.se

PM Geoteknik. Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun. www.bjerking.se PM Geoteknik Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U24512 Sida 1 (4) PM Uppdragsnamn Blåklinten 16 Nybyggnation bostäder Mariekälla, Södertälje Skanska Sverige

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA PM Geoteknik 2011-12-19 Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall Fisksätra, Nacka kommun/nacka pir PM Geoteknik 2011-12-19 Kund Nacka

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Svenstorp 1:9, Ängelholms Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan

Geotekniskt PM 1. Svenstorp 1:9, Ängelholms Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan Geotekniskt PM 1 2011-12-12 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 för detaljplan Kund Exark Arkitekter Att: Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan Beställare: KB Öarnas Mark Östra Hamnen 17 475 42 Hönö Beställarens representant: Magnus Hansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar David Rudebeck Uppdragsnr:

Läs mer

PM GEOTEKNIK TOFFELGATAN 5 KOBBEN 2 LAHOMLSHEM AB UPPDRAGSNUMMER SWECO Civil AB Halmstad Infra. Sweco. repo001.

PM GEOTEKNIK TOFFELGATAN 5 KOBBEN 2 LAHOMLSHEM AB UPPDRAGSNUMMER SWECO Civil AB Halmstad Infra. Sweco. repo001. UPPDRAGSNUMMER 2351011 TOFFELGATAN 5 KOBBEN 2 LAHOMLSHEM AB SWECO Civil AB Halmstad Infra 2012-03-2914 Sweco Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Syfte 1 3 Befintliga förhållanden 1 3.1 Omgivning, topografi

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning Uppdrag: Asknäs bussgata Uppdragsnummer: 2175047 Datum: Ansvarig: Tassos Mousiadis Handläggare: Tassos Mousiadis Ändringshistorik för mall Datum Version Beskrivning 1 (8) undersökningsrapport rev.docx

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation PM Geoteknik PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad 2010-05-28, reviderad 2010-05-31 Upprättad av: Mats Tidlund PM Geoteknik Kund Kungsängen Golf

Läs mer

INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN. Översiktlig geoteknisk utredning. Daterad: Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg

INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN. Översiktlig geoteknisk utredning. Daterad: Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg BESTÄLLARE Oskarshamn kommun KONSULT WSP Sverige AB Box 503 SE-391 25 Kalmar Besök:

Läs mer

Säffle, Ekenäs Hamnområde och camping Beskrivning av jord- och grundläggningsförhållanden

Säffle, Ekenäs Hamnområde och camping Beskrivning av jord- och grundläggningsförhållanden PM 2015-10-07 Säffle, Ekenäs Hamnområde och camping Beskrivning av jord- och grundläggningsförhållanden Uppdrag På uppdrag av Säffle kommun har Sweco Civil AB utfört geoteknisk undersökning för rubricerat

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

KV. GLADAN 6, MÖNSTERÅS KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

KV. GLADAN 6, MÖNSTERÅS KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. GLADAN 6, MÖNSTERÅS KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2014-02-21 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 14 005 14 005 2014-02-21 Sida 2 av 7 BESTÄLLARE MÖNSTERÅS KOMMUN Tekniska

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

4 Grontmij. Almnäs, Södertälje. Södertälje kommun, Samhälisbyggnadskontoret. fl PM Geoteknik. C GrontmijAB PLANERINGSUNDERLAG. Uppdragsnummer 10016381

4 Grontmij. Almnäs, Södertälje. Södertälje kommun, Samhälisbyggnadskontoret. fl PM Geoteknik. C GrontmijAB PLANERINGSUNDERLAG. Uppdragsnummer 10016381 ci Samhälisbyggnad/Geoteknik Håkan Bohm Pascal Orrit Granskare Handläggare Pascal.Orrit@grontmij.com Mejerivgen 1 E-post Besök Grontmij AB Box 47303 + 46104801501 556563-7237 Direktnr - Orgnr Stockholm

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Anna Norder. Segersby 2 Miljö och geoteknik. Tassos Mousiadis (6) UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV UPPDRAGSNUMMER

PM GEOTEKNIK. Anna Norder. Segersby 2 Miljö och geoteknik. Tassos Mousiadis (6) UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV UPPDRAGSNUMMER UPPDRAG Segersby 2 Miljö och geoteknik UPPDRAGSNUMMER 1156429100 UPPDRAGSLEDARE Anna Norder UPPRÄTTAD AV Tassos Mousiadis DATUM 2016-12-17 Handläggare Tassos Mousiadis Granskare Lars Engvall -14 S w e

Läs mer

Bilaga 5 SLUGTEST FALKTRÄSKET Rev.datum:

Bilaga 5 SLUGTEST FALKTRÄSKET Rev.datum: Bilaga 5 PM SLUGTEST FALKTRÄSKET 2016-10-19 Rev.datum: 2016-10-31 SAMMANFATTNING Slugtester har genomförts i fem nyinstallerade grundvattenrör vid det nya planområdet för bostadsområdet Södra Falkträsket

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09 Geotekniskt PM 2015-03-09 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Daniel Elm Uppdragsnummer: 10207748 INRE HAMNEN, OSKARSHAMNS KOMMUN Geotekniskt PM Kund Oskarshamns Kommun Erik Hjertqvist Konsult WSP

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

Långskatan, Piteå kommun PM Geoteknik 2012-11-30. Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson

Långskatan, Piteå kommun PM Geoteknik 2012-11-30. Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson 0--0 Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson Uppdragsnr: Daterad: 0--0 Kund Piteå kommun Fastighets- och servicekontoret Konsult WSP Samhällsbyggnad Skeppsbrogatan Luleå Tel: + 0 00 WSP

Läs mer

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik Tel. -96 Grebbestad 9:1, :6, :1 mfl Tanums kommun Detaljplan - Planerade bostäder Geoteknik Utvärderingar, bedömningar och rekommendationer PM -6- Arb.nr U9 Uddevalla -6- Bohusgeo AB Per-Gunnar Larsson

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS. Geoteknisk utredning

TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS. Geoteknisk utredning TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och grundläggningsförutsättningar för planerade enbostadshus Projekteringsunderlag Göteborg 2008-07-04 Ärende nr. 08-069 Handläggare

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Klippans kommun Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Del av Östra Ljungby 3:2, Klippans kommun Översiktlig geoteknisk undersökning Malmö 2009-10-05 Anders Dahlberg Malena Thomé FB ENGINEERING AB Postadress:

Läs mer

Ramböll Sverige AB. PM Geoteknik--- Borås kommun. Nordskogen. Göteborg

Ramböll Sverige AB. PM Geoteknik--- Borås kommun. Nordskogen. Göteborg Ramböll Sverige AB --- Borås kommun Nordskogen Göteborg 2008-10-01 Borås kommun Nordskogen Datum 2008-10-01 Uppdragsnummer -3 Peter Johansson Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

2011-12-14. Översiktlig geoteknisk undersökning för ändring av detaljplan inom Etapp 1, Diö, Älmhults kommun. Uppdragsnummer: 230693-13

2011-12-14. Översiktlig geoteknisk undersökning för ändring av detaljplan inom Etapp 1, Diö, Älmhults kommun. Uppdragsnummer: 230693-13 2011-12-14 Översiktlig geoteknisk undersökning för ändring av detaljplan inom Etapp 1, Diö, Älmhults kommun. Uppdragsnummer: 230693-13 Uppdragsansvarig: Persson, Anette Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Rabbalshede Kraft AB Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede Beställarens representant: Hans Svensson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Cecilia

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Uppdragsnummer

Uppdragsnummer Vårt datum 2015-10-21 Vår referens Geoteknik, Victor Stenberg Uppdragsnummer 10019316 PM Geoteknik Huge fastigheter AB Tomtbergaskolan Uppdragsnummer: 10019316 PROJEKTERINGSUNDERLAG Stockholm den 21 oktober

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN ÖSTORM. Detaljplan. Geoteknisk utredning

SOTENÄS KOMMUN ÖSTORM. Detaljplan. Geoteknisk utredning SOTENÄS KOMMUN ÖSTORM Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och grundläggningsförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2006-08-31 Ärende nr. 06-142 Handläggare Jan-Ove Gustafsson/Mattias

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2011-05-10 Ärendenr. 10-169 Handläggare

Läs mer

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN RAPPORT SBK VÄRMLAND AB Kil, Södra Hannäs 1:46 UPPDRAGSNUMMER 2335882000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN 2015-06-17 SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK EVA-LENA ERIKSSON repo002.docx

Läs mer

Kärr 1:8 Stenungsund. Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag

Kärr 1:8 Stenungsund. Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag Kärr 1:8 Stenungsund Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag 10093648 2007-08-30 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Per Riise Godkänd av: Magnus Lundgren 1 009 3648 Kärr 1:8 Stenungsund Geoteknisk

Läs mer

Förrådet 4 och Förrådet 9

Förrådet 4 och Förrådet 9 Sundsvalls Kommun Sundsvall 2015-12-11 Datum 2015-12-11 Uppdragsnummer 1320018057 Utgåva/Status Stina Lenströmer Stina Lenströmer Calle Modin Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist Vårt datum 2014-01-17 Vår referens Geoteknik, Andreas Alpkvist Uppdragsnummer 10012395 Centrala Skoghall Teknisk PM Geoteknik & geomiljö Hammarö kommun Uppdragsnummer: 10012395 PROJEKTERINGSUNDERLAG Denna

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun Geoteknik 2013-06-16 Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg HÅBY-LYCKE 1:53 MFL, MUNKEDALS KOMMUN Geoteknik Kund Sjölyst Utveckling AS Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning för Påskagänget III

Översiktlig geoteknisk undersökning för Påskagänget III --- Lunds kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för Påskagänget III Malmö 2008-03-03 Lunds kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för Påskagänget III Datum 2008-03-03 Uppdragsnummer 61670826750

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning

Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning Uppdragsnr: 10184860 Borås Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadshuset, Kungsgatan 55 501 80 Borås Tfn: 033-35 84 98 Göteborg 2013-09-12 Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås Geoteknisk utredning

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen, Härryda kommun

PM Planeringsunderlag Geoteknik Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen, Härryda kommun PM Planeringsunderlag Geoteknik Hindås 1:433 Villa Roskullen, Härryda 2014-01-24 Upprättad av: Anita Turesson och Sara Jorild Granskad av: Ulrika Isacsson PM Planeringsunderlag Geoteknik Hindås 1:433 Villa

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun. PMGeo Granskningshandling GRANSKNINGSHANDLING

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun. PMGeo Granskningshandling GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun Teknisk PM Geoteknik GRANSKNINGSHANDLING 2014-10-31 Datum: 2014-10-31 Uppdrag EQC: 4014027 Handläggare: Johanna Gustavsson Granskare: Axel Josefson Hvitfeldtsgatan

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR NYBYGGNATION MARGRETELUND, ÅKERSBERGA, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Magnus Palm

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman -12-18 102093 Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun PM Geoteknik Handläggare: Carmen Fontes Borg Granskare: David Stenman WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 Gävle Tel: 010-722 50 00 Fax: 010-722 52 14

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK ÅRJÄNG BOSTADS AB Töcksfors, Solängen Årjäng kommun UPPDRAGSNUMMER 233.7238 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 2017-03-10 KARLSTAD GEOTEKNIK ANDERS NILSSON / TOMAS

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun Datum: 2013-02-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-337 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Kv. Kaplanen, Tidaholms kommun PM Geoteknik

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

Säfsen geoteknisk utredning

Säfsen geoteknisk utredning SÄFSEN FASTIGHETER Sundsvall 2011-12-16 Datum 2011-12-16 Uppdragsnummer 61811148721 Utgåva/Status Carl Olof Modin Carl Olof Modin Stina Lenströmer Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ JÄRFÄLLA, VIKSJÖ Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 2012-05-28, rev 2012-12-22 PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars Henricsson/Mattias Hammarstedt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik HJ Brinketorp, etapp 2 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2007-05-11 SWECO VBB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 243 SWECO VBB Gullbergs Strandgata

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26 Kund Gällivare

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer