Internationella projekt eller motsvarande Kungälvs kommun Bilaga 1 Uppdaterad 21 maj 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella projekt eller motsvarande Kungälvs kommun Bilaga 1 Uppdaterad 21 maj 2012."

Transkript

1 projekt eller motsvarande Kungälvs kommun Bilaga 1 Uppdaterad 21 maj Projektnamn/ Projektperiod (uppdaterad januari 2012) EU_program Syfte/mål förväntat Finansiering resultat. /bidrag Status Kommunens roll i projektet. Leadpartner Annat? Kontaktperson /ansvarig för projektet IKON= interkulturellt oplevelsenetverk KASK Interreg IVA i delprojekt Borgar slott o herresäten för att utveckla tillgänglighet o besöksfrekvensen för Bohus Fästning. ökad besöksnäring Kommunen bidrar med arbetstid. Motsvarande tid betalas av EU (50%) EU-bidrag för Kungälv totalt: 3,2 milj kr Avslutas 30 maj 2012 Munkedals kommun leadpartner Två ledamöter i den politiska referensgruppen En tjm i den projektövergripan de ledningsgruppen Åsa Tollbom Kommentar [k1]: Maria Kjellberg o Miguel Odhner Kommentar [k2]: Linda Andersson Projekt cykla från fästning till fästning Leader, Terra et Mare För- Pilotstudie om förutsättningarna att bygga ut en cykelväg mellan Kungälv och Marstrand och stärka cykelturismen. ökad besöksnäring och förbättra förutsättningarna för Finansiering av bl.a. projektledare och skyltar. Kommunen bidrar med 50% gm arbetstid. Totalt bidrag för projektperioden :- kr Avslutat. Uppföljning av projektresultat? Projektledare /Leadpartner Johanna Ljung Abrahamsson. Avslutat och Godkänt dec 2011 KOMMUNLEDNINGSSEKTORN ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 2(9) Growth entreprenöriellt lärande för vux o gymnasiet utbyggnad av cykelvägar Life long learning Nya kunskaper kring entreprenöriellt lärande, som metod. Reslutatmål: Förbättrade arbetsmetoder i skolan Arbetstid för deltagare. Motsvarande kostnader betalas av EU Avslutat, Uppföjning av projektresultat? Genomförs med som projektledare Vux och två delar av Mimers gymnasium medverkar Björn Flintberg Avslutat ACT- Adult education and Creativity Training, stöd för unga arbetslösa ESF sociala fonden Vux tillsammans med Lilla Edet, Ale och Stenungsund. minska ungdomsarbetslöshet Total 11 milj, Egen insats från kommunen 1 mkr. Obs skall revideras eftersom ESF inte godkände fördelningen. Avstämt i kommunstyrelsens främjande- och utbildningsutskott. vilande Anna Öhrström Care Chain med fokus på Våld o Hederskultur Daphne III programmet metoder för att möta utsatta personer. Metoder testas på MDT:s /Carechains från olika dicipliner o offentliga huvudmän. Ca 7 mkr under tre år fördelat på alla partners. Beräknad bidragsdel för Kungälv ca 1,5 mkr på två år Ansökan inlämnad, beslut väntas i september 2012 Kungälv leadpartner. Linda Andersson/ Eva Regnell/Karen Abrahamsson/ Ulrika Lindeson Ökad integrering och

3 3(9) SECOA Sjunde ramprogrammet trygghet kuststäder Internationellt projekt leadpartner Italien Kungälv deltar endast med sin arbetstid Beslut i ledningsrådet Pågår som testarea Ing-Britt Runger Framtidskuster Intereg IVA ÖSK Ta fram nya och innovativa och hållbara lösningar för att öka attraktionskraften i Väst Sveriges kustsamhällen Delprojekt destination Marstrand Kungälv deltar endast med sin arbetstid Beslut i ledningsrådet. Avstämning i KS den 7 juni Pågår Kungälv deltar som testarea med fokus på Marstrand Noel Corner o Organisatoriskt lärande i Göteborgs regionen ESF, sociala fonden. Ökad besöksnäring Organisatoriskt lärande. Utveckling av personal inom funktionshinderverksamheten och daglig verksamhet. Kompetensutvecklin g inom funktionshinderverks amheten Kungälv deltar som en partner, med sin arbetstid. är projektledare (15mkr) Projektledning o kostnader för utb. Mobilitering fram till 1 april 2011, 300 pers berörs. Beslut i nätverksgruppen inom Pågår Kungälv deltar med tid Kersti Jacobsen

4 4(9) Cykla o simma, Folkhälsa för integration Sommarlovsentreprenörer Beviljat 2011 start 2012 IKON II Skageracks skattkista. Start 2012 ESF Leader Terra et Mare Interreg IVA KASK Stöd för invandrar kvinnor att lära sig att cykla o simma för att underlätta integration. Reslutatmål: Ökad jämställd integration Testa en modell där unga kan få möjlighet att skapa sina egna sommarjobb 2012 minska ungdomsarblöshet Kultur Turism o besöksnäring kopplat till Bohus fästning. Ökad besöksnäring Initiativ me Nordplus Vux o Kung11an utvecklingsarbete. Stärka ungdomars självkänsla. minska ungdomsarbetslöshet o arbetsmetoder i skolan dropouts ESF minska ungdomsarbetslöshet o arbetsmetoder i skolan 50% bidrag (80.000:- ) Avslutad den 30 Projektledare juni 2011 o övergår i folkhälsorådets regi. 50% bidrag Godkänt för start av LAG-gruppen Terra et Mare Avrapporterat i KS/NU 50% bidrag, söker för minimum 1 mkr i bidrag under 2,5 år fördelas på tre partners. Samarbete med Island, Reykjavik och Danmark Fredrikshamn Kungälv deltar med arbetstid Avslagsbesked den 17 maj 2012 Ansökan inlämnad till Nord Plus Vux Svar väntas i juni 2012 Munkedal Lead Partner Projektledare Pågår Åsa Löke Anette Svahn Peter Ribbefors/Cina Casparini Anna Öhrström

5 5(9) GNU Gränsöverskridande undervisning i nordiska skolor Interreg IVA Fokus på aktionsforskning i klassrummet, lärande och användningen av informations och kommunikationsteknol ogi (IKT) arbetsmetoder i skolan o användning av ITteknik per år i bidragsdel Pågår Peter Borg STEPS - Strategiskt Entreprenörskap i Skolan ESF Syftar till att underlätta omställningen från traditionell skolverksamhet till att anpassas till arbetsmarknadens behov. Målgruppen för projektet är rektorer, lärarlag och studie- och yrkesvägledare. arbetsmetoder i skolan Kungälv deltar med arbetstid Pågår Peter Borg CLIL: Content and Language Intergrated Learning LLP- Comenius Multilateralt Partnerskap Syfte är att fler lärare än engelskalärarna skall vara beredda att undervisa på engelska. Skälet för detta är en förväntad internationalisering av gymnasieutbildningen i Europa. Mimers Hus gymnasium är Italien skola:( Cicognini Rodari), Luxemburgskola: (Ecole Privé Fielden), Spanien skola: ( IES Juan de Garay) och Polen skola:( Zespot Szkot Nr 3) Euro Per Andreasson/ Johan Lindh

6 6(9) Europa, för de sinnena LLP -Comenius Multilateralt Partnerskap Kunskap o kulturellt utbytesprojekt med Holland Hoorn och Tyskland /Jaderborg (Haupt- und Realschule Jade som är projektägare) Euro (utbet :- sv kr utbetald Euro) Har tagit emot partners Kerstin Bünz Larsson <kerstin.bunz.lars Projekt 8 fjordar Leader Terra et Mare Projektet vill nå största möjliga samsyn på vilka åtgärder som bör genomföras för att utveckla friluftsliv, turism och miljö i samklang och tillsammans med det maritima näringslivet och föreningslivets organisationer, återskapa ett fjordområde i ekologisk balans med rika förutsättningar för både näringsliv och friluftsliv. Stenungsunds kommun Avslutas TorBjörn Nilsson/ Niclas Åberg Skepp ohoj Cykelturism i södra Bohuslän Digital classroom Leader Terra et Mare LLP ökad besöksnäring arbetsmetoder i skolan med stöd av IT S Bohuslän Pågår Ann Haraldsson/ Åsa Tollbom Vux :- euro Beviljat Projektledare Kurt-Olov Sjöström Utlandspraktik LLP Vux :- euro Beviljat Projektledare Kurt-Olov

7 7(9) Minskad ungdomsarbetslöshet tot IT-piloterna ESF Arbetslösa ungdomars teknikkunskaper ska tas tillvara inom äldreomsorgen och att de därigenom ska ges ökade möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Projektet vill också öka arbetslösa ungdomars intresse för att arbeta inom äldreomsorgen Minskad ungdomsarbetslöshet IT lyftet ESF Utveckla arbetsinnehållet inom äldreomsorgen genom lärande av ny teknik och IT. Kompetensutveckling för personal Attraktiv arbetsgivare Totalt 6,671 mkr, 84 ungdomar, augusti december 2013 (mobiliseringsfas febjuli 2012) Ale, Göteborg (Majorna/Linné), Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille. 6,004 mkr 500 anställda inom äldreomsorgen, juni januari 2014 (mobiliseringsfas feb-maj 2012) Ale, Göteborg (Majorna/Linné), Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille. Beviljat Beviljat Sjöström Övriga WEPA VAteknik Parallella projekt pågår. EU-program har ej identifierats Samhällsbyggnad Medborgardialog - Parallella projekt Lena Claesson?

8 8(9) ekonomi pågår. EU program har ej identifierats. Förnyelsebar energi Attraktiv arbetsgivare volontärsverksam het Erfarenhetsutbyte pågår med bla Hiddenhausen som bygger stor del av sin äldrevårdsverksamhet på volontärstjänster Mistra Urban Future Diverse -projekt pågår Diskussion om nya projekt inom området har startat Samhällsbyggnad TorBjörn Nilsson och Karolin Lindh Kommunledning Ulla-Britt Ek Erfarenhetsutbyte Vård och Äldreomsorg Utbytesprojekt pågår med: Frankrike Syd Afrika Israel o Palestina Dual history Athena programkontoret Athena programkontoret Div fonder och via ungdomsstyrelsen lärande kring varandras historiebeskrivning :- beviljade Beslut sektorschef Ytterbyskolan Beslut sektorschef Mimers Gymnasium Nord :- beviljade Fler ansökningar har lämnats in. Pågår Projektledare Christer Mattsson/Emma Alfredsson, Pierre Dakour Vänortssamarbete Hiddenhausen Tyskland Kommunala erfarenhetsutbyten Kommunledning Kultur och Fritid Handbollsklubbens inbjudan till Hiddenhausen Utbyte Linda Andersson gruppen

9 9(9) Perano Italien Twintown ett Europa för medborgarna Äldreomsorg Utvecklings av kulturturism o företagande skolungdomar Utbyte äldreomsorg/ volontär Ansökan om medel för att ta emot besök i december 2012, görs till EACEA den 1 juni 2012 Linda Andersson gruppen Övriga önskemål Önskemål om förstärkt samarbete från Nordiska Folkhögskolan Kommunalt partnerskap i Indien Ansökningar inom Nordplus, Interreg IVA??? ICLD internationellt centrum för demokrati. (SKL) Kungälv som mötesplats mitt i Norden Behöver diskussion om upplägg Fråga har kommit till Kungälv. Linda Andersson gruppen

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete Utredningsenheten Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2011-03-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010 Ks 2010:505 008 Internationell

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 23 maj kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-17.00 ande Ersättare Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Deadlines EU-program Uppdaterad 2006-05-24 Av Björne Hegefeldt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR OCH MEDIA 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne Slutrapport från ett projekt 2011-2013 2013-02-06 1 Sammanfattning Genom beslut av Region Skånes regionala tillväxtnämnd i maj 2011 påbörjades fas två av projektet Ung delaktighet

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2013-04-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

EU:s nya programperiod 2014-2020

EU:s nya programperiod 2014-2020 EU:s nya programperiod 2014-2020 Axplock av program! Erasmus+ Europeiska Socialfonden Programmet för sysselsättning och social innovation Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap Asyl- och migrationsfonden

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-03-21

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-03-21 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-03-21 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 21 mars kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2005-13 Sammanträdesdatum 2005-09-07 Sida 1 (27)

Sammanträdesprotokoll 2005-13 Sammanträdesdatum 2005-09-07 Sida 1 (27) Sida 1 (27) Plats och tid Bohusrummet, Kl 08.30-18.15 ande Miguel Odhner (s) Ordförande Bengt Gustafsson (m) Vice ordförande Morgan Hedman (s) Mats Frisell (s) Ingela Rossi (s) Yvonne Byberg (s) Ersättare

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg

Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg 1 (11) Datum 2011-01-19 Enhetschef Ola Johnsson 0410-73 30 94, 0708 817 081 ola.johnsson@trelleborg.se Verksamhetsberättelse 2010 för Navigatorcentrum Trelleborg Organisation Navigatorcentrum i Trelleborgs

Läs mer