Invasiva svampinfektioner Strama

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invasiva svampinfektioner Strama"

Transkript

1 MEDICINSK INSTRUKTION 1 (9) MEDICINSK INDIKATION Det är i huvudsak två huvudgrupper av svamp som orsakar klinisk sjukdom hos människa; jästsvamp och mögelsvamp. Till gruppen jästsvamp räknas bl.a. candida spp och cryptokocker. Dominerande bland mögelsvampar är aspergillus, men dit räknas också zygomycetes, fusarium och scedosporium. Instruktionen koncentreras på Candida spp och Aspergillus spp, men nämner också, den numera tillhörande svampsläktet, Pneumocystis jirovecii. CANDIDA Candida är en endogen svamp som från magtarmkanalen snabbt koloniserar slemhinnorna hos multisjuka patienter då de får bredspektrumantibiotika. I de flesta fall stannar förloppet vid kolonisation, och många gånger kan det räcka med att sluta med antibiotika för att svampen ska försvinna. Vid besvär från munslemhinna eller urogenitalregionen rekommenderas kortvarig peroral behandling med framförallt flukonazol. I sällsynta fall utvecklas en fulminant candidemi, vilken symtomatiskt inte skiljer sig från en bakteriell septikemi. Svårigheten ligger i att tidigt identifiera patienter som lider av detta tillstånd. En rad riskfaktorer förknippas med invasiv candida infektion (ICI): IVA vård Bredspektrumantibiotika Neutropeni/cytostatikabehandling CVK/PAC Bukkirurgi Tumörsjukdom Patienter med flera av dessa riskfaktorer löper en ökad risk att utveckla ICI. Denna risk är dock inte så stor att det anses motiverat med en generell profylax, då en sådan riskerar att förutom biverkningar och resistensutveckling, även selektera fram naturligt resistenta arter av candida. Däremot krävs en ökad vaksamhet när det föreligger flera riskfaktorer. Kolonisation av slemhinnelokaler föregår ofta ICI, varför en del förespråkar regelbundna odlingar från bl.a., urin, sår, trachealsekret, dränage etc. på exempelvis IVA patienter. Ett kolonisationsindex på >0,5 skulle eventuellt motivera preemptiv behandling alt profylax, företrädesvis med flukonazol, hos denna begränsade grupp.

2 MEDICINSK INSTRUKTION 2 (9) De vanligaste arterna av Candida och deras känslighet för antibiotika redovisas nedan i tabellform. Tabellen bygger på 396 insamlade isolat från 28 av Sveriges 29 mikrobiologiska laboratorier S indikerar att >90% av isolaten var känsliga. Echinocandiner påstås ha en sämre effekt mot C. tropicalis som är den dominerande arten inom pediatriken, men i de 36 analyserade fallen var samtliga känsliga för caspofungin. Species flukonazol vorikonazol amfotericin B caspofungin C. albicans S S S S C. tropicalis S S S S C. glabrata S R S R S S C. krusei R S S S C. parapsilosis S S S R C. lusitaniae S S S R S Den helt dominerande arten av candida är i Sverige C. albicans. Vid en undersökning i Västmanland fördelade sig 48 isolat av ICI insamlade under åren enligt nedan. C. albicans 29 st C. glabrata 9 st C. parapsilosis 5 st C. krusei 2 st C. tropicalis 2 st C. lusitaniae 1 st Känsligheten för flukonazol hos de undersökta isolaten fördelade sig enligt nedan: S 83% I 11% R 6 % Utifrån dessa data dras slutsatsen att flukonazol bör vara förstahandsval vid misstanke om ICI hos patienter som är cirkulatoriskt stabila och inte är neutropena. Patienter med hotande septisk chock eller svår sepsis, alternativt är neutropena (neutrofila granulocyter <0,5x10 9 /L) bör vid misstanke om ICI initialt behandlas med ett preparat med fungicid effekt. Där rekommenderas en echinocandin, företrädesvis caspofungin. (Se längre fram om skillnader mellan de olika echinocandinerna.) Alla fall av candidemi ska behandlas, och behandlingen bör fortgå till och med 14 dagar efter den senaste negativa blododlingen. Förloppet vid konstaterad candidemi bör således följas med förnyade blododlingar varannan dag tills de är negativa. I händelse av att patienten har en CVK eller PAC ska denna alltid om möjligt avlägsnas. Andra tillstånd av candidemi som ska behandlas är:

3 MEDICINSK INSTRUKTION 3 (9) Växt av jästsvamp i annan normalt steril vätska såsom likvor, led eller pleuravätska Växt av jästsvamp i prov taget under sterila förhållanden från en icke dränerad abscess Växt av jästsvamp i peritonealdialysvätska vid peritonit Påvisande av jästsvamp i vävnadsbiopsi från steril lokal Dessutom bör behandling övervägas vid: Växt av jästsvamp på CVK Växt av jästsvamp i peritonealvätska hos en patient med peritonit Växt av jästsvamp från icke steril lokal t.ex. bukabscess, med kvarliggande dränage Alla patienter med candidemi bör så snart som möjligt genomgå en ögonbottenundersökning för att utesluta nedslag och endoftalmit. Undantaget patienter med neutropeni då dessa inte alla gånger kan utveckla synliga infiltrat innan deras granulocyter återhämtat sig. Diagnostik av candida: Candidaarter kan växa ut i aeroba blododlingar men gör sällan det hos hematologpatienter. Vid disseminerad candidainfektion ses oftast nedslag i lever och mjälte, vilket kan ses på ultraljud eller CT. U arabinitol kvot kan tas. Förhöjt värde ses tidigt i förloppet. En svaghet är att C. glabrata som utgör ca 20 % av invasiva svampinfektioner inte detekteras med detta test. Provet skickas till Lund. PCR för candida i blod eller annan vätska kan övervägas. Provet analyseras på Karoliniska universitetssjukhuset Huddinge. Provresultatet kan vara svårt att värdera, då en avstängd infektionshärd såsom endoftalmit inte behöver ge ett positivt PCRsvar. Det finns också risk för överdiagnostik, eftersom candida är en endogen svamp och slemhinneskador och bredspektrumantibiotika kan predisponera för överväxt och sedan dissemination ut i blodbanan. Eventuellt kan en kvantitativ PCR vara bättre. Vid frågor kan man vända sig till Lena Klingspor Huddinge sjukhus. Endast positiv candidaodling i en lokal som faeces eller urin behöver inte indikera spridd candidainfektion, speciellt inte om patienten behandlats med bredspektrumantibiotika. Om det däremot växer candida i förment steril lokal eller i odlingar från många olika lokaler är sannolikheten för spridd candidainfektion större. Candida ger mycket sällan upphov till pneumoni. Växt av candida i BAL motiverar i princip aldrig behandling.

4 MEDICINSK INSTRUKTION 4 (9) ASPERGILLUS: Aspergillus är en exogen svamp som nästan bara orsakar infektion hos patienter med ett gravt nedsatt immunförsvar. Bland cancerpatienter är det främst patienter med vissa hematologiska maligniteter som riskerar att drabbas; AML patienter med induktionsbehandling eller extra tuff konsolideringsbehandling, samt benmärgstransplanterade patienter. Aspergillusinfektioner kan också förekomma hos andra patientgrupper, men är ett mycket ovanligt tillstånd. En aspergillusinfektion sitter nästan alltid i lungorna, men kan i sällsynta fall förekomma i andra lokaler såsom CNS, tarmslemhinna, kutana former, etc. Förutom den pulmonella formen som orsakas av inhalation av sporer finns det också aspergillom som uppträder i redan existerande hålrum t.ex. efter lobektomi eller i sinus, samt en allergisk bronchopulmonell form av överkänslighetskaraktär. Den vanligaste formen som ger akut sjukdomsbild är aspergillusinfektion i lungorna, och som bör misstänkas hos gravt immunokomprometterade individer med symtom från lungorna. De behandlingsalternativ som finns är amfotericin B, echinocandin och vorikonazol, där vorikonazol är förstahandsmedel, som förutom god effekt också är det prismässigt mest fördelaktiga valet, samt är det enda som finns tillgängligt i peroral beredningsform. Diagnostik av aspergillus Aspergillus manifesterar sig oftast som bollformiga infiltrat på lungröntgen, men kan även kolonisera andra hålrum i kroppen, som sinus. CT thorax bör göras vid minsta misstanke på aspergillusinfektion. Halosigns och crescentförändringar är fynd som stärker misstanken. Aspergillus växer ut i vanliga odlingar från sputum eller BAL. Enbart fynd av aspergillus i sputum kan vara förorening och fyndet måste kopplas till kliniska bilden. Fynd av aspergillus i BAL tillmäts större betydelse. På senare tid har det kommit flera blodanalyser för att detektera aspergillusinfektion. PCR i blodet är sannolikt av stort värde eftersom aspergillus är en exogen svamp så felaktigt positiva svar påverkade av den endogena svampfloran torde inte förekomma. Antigenpåvisning i form av Galaktomannan (GM) förefaller vara av stort värde. Kan tas på både blod och helst på BAL vätska. En potentiell felkälla är samtidig behandling med piperacillin/tazobaktam som kan ge ett falskt positivt svar. Aspergillusantikroppar: Liksom vid all serologisk påvisning är det svårt att bedöma graden av aktivitet, varför den analysen i nuläget inte anses tillföra särskilt mycket.

5 MEDICINSK INSTRUKTION 5 (9) Sammanfattningsvis skall CT thorax och helst bronkoskopi med GM påvisning i BAL göras vid klinisk misstanke om aspergillusinfektion. Om bronkoskopi ej kan göras tas GM i blod. GENOMGÅNG AV AKTUELLA PREPARAT Amfotericin B (Fungizone, Ambisome ) Ett gammalt och mycket väl beprövat preparat som länge var det enda tillgängliga botemedlet vid invasiva svampinfektioner. Spektrumet är mycket brett och omfattar bl.a. de flesta arter av candida, cryptokocker, aspergillus, fusarium, scedosporium, histoplasmosis, och även leishmaniasis. Dessvärre är preparatet också toxiskt, så många patienter tål det inte i de koncentrationer som krävs. Biverkningar som infusionsrelaterad flebit, illamående, njurinsufficiens, hypokalemi, myalgier gör att man ofta tvingas avbryta behandlingen. Det finns numera liposomala beredningsformer som trots ett avsevärt högre pris är helt dominerande. Dessa tolereras bättre och doser på mg/kg kan ges. Konventionellt amfotericin B anges ofta som DOC i studier, och då många studier är designade att visa non inferiority gentemot den mer svårtolererade formen, och få jämförande studier är gjorda mellan liposomalt amfotericin B och nyare preparat är det möjligt att liposomalt amfotericin B är bättre än vad som antyds. En svaghet är emellertid på aspergillusinfektioner då den liposomala beredningen penetrerar sämre till lungvävnad. Flucytosin (Ancotil ) Preparat med effekt mot jästsvamp. Dock ganska stor resistens hos flera candidaarter. Preparatet används i kombination med framför allt amfotericin B för att behandla cryptokockinfektion eller djup candidainfektion. Flukonazol (Flukonazol, triazolderivat) Antimykotikum avsett för parenteralt eller peroralt bruk. Interfererar med svampcellernas ergosterolsyntes, vilket leder till defekter i svamparnas cellmembran. Spektrum omfattar flertalet Candida species. C. albicans är alltid känslig, På senare tid förefaller det som om non albicans arter ökar. Av dessa märks C. krusei som är resistent mot flukonazol och C. glabrata vars känslighet för flukonazol är omdebatterad. I fall av C. glabrata infektion ska man inte använda flukonazol. Cryptococcus neoformans är känslig. Aspergillus är resistent. Mycket god resorption som är oberoende av samtidigt födointag. Höga vävnadskoncentrationer, hög koncentration i likvor vid svampmeningit. Preparatet är också godkänt för behandling av svampinfektioner hos barn. Halveringstid ca 30 timmar. Biverkningsfrekvensen upp till 10 % vanligen huvudvärk och gastrointestinala besvär. Vid profylaktiskt bruk (neutropena och transplanterade patienter) föreligger risk för selektion av naturligt resistenta Candida species.

6 MEDICINSK INSTRUKTION 6 (9) Eftersom flukonazol är en potent hämmare av CYP450 och en måttlig hämmare av CYP3A4, är interaktionsrisken betydande. Koncentrationen av ett flertal läkemedel som metaboliseras via dessa system kan påverkas varför monitorering av serumkoncentrationer kan vara av värde. Dock har de flesta interaktioner setts vid användning av flukonazol i högre doser (200 mg dagligen eller högre). Detta betyder att risken för interaktion är betydligt lägre i dosen 50 mg per dag. Voriconazol (Vfend, gruppen azolpreparat) Bredspektrumantimykotikum för peroralt och parenteralt bruk. Medlet är registrerat i huvudsak för behandling av invasiv aspergillos och flukonazolresistenta invasiva candidainfektioner. Det är tänkt som alternativ vid behandling av livshotande infektioner hos immunsupprimerade patienter. Antimykotiskt spektrum omfattar flertalet candidaarter och Aspergillus. Vissa flukonazolresistenta candidaisolat är känsliga för vorikonazol. Effekten på C. glabrata är dock tveksam. Verkningsmekanismen innebär hämning av ergosterolsyntesen. I kliniska studier har vorikonazol visats vara likvärdigt med amfotericin B vid behandling av invasiv aspergillos. Framgång har också nåtts vid behandling av candidainfektioner resistenta mot andra antimykotika. Vorikonazol har dock enbart fungistatisk effekt på candida varför echinocandin rekommenderas som förstahandsalternativ vid behandling av förmodad eller konstaterad svår candidainfektion hos svårt sjuk patient. Mycket hög oral biotillgänglighet överstigande 95 % oberoende av ventrikel ph. Metaboliseras i levern. Halveringstid ca 6 timmar. Bland biverkningar märks övergående synrubbningar hos 25 % inkluderande dimsyn och fotofobi. Förändringar av blodbild förekommer. Tack vare den goda biotillgängligheten är preparatet ett attraktivt alternativ då den perorala beredningen är betydligt billigare än gängse iv preparat. Caspofungin (Cancidas, gruppen echinocandiner) Ett antimykotikum för parenteralt bruk. Det är ett potent medel med fungicid effekt på candida species, (möjligen något sämre effekt mot C. parapsilosis), och med en fungistatisk effekt på aspergillus. Preparatet rekommenderas numera som ett av förstahandsmedlen vid infektion med Candidaarter hos patienter med gravt nedsatt immunförsvar eller som visar tecken till mycket allvarlig infektion. Caspofungin inhiberar glukansyntesen hos de flesta Candidaarter och flertalet Aspergillusarter med cell lys som följd. Risken för resistensutveckling anses mycket liten. I kliniska studier har preparatet befunnits likvärdigt med amfotericin B vid behandling av aspergillos och till och med antytt bättre vid behandling av candidoser. Hög proteinbindning, ca 97 %. Långsam polyfasisk eliminering över åtskilliga dygn. Doseringsjustering ej nödvändig vid njursvikt. Caspofungin metaboliseras långsamt i levern genom hydrolysering och acetylisering, men påverkar inte CYP450 systemet. Viss risk för påverkan på koncentrationen av flera andra läkemedel, vilket kan motivera dosjustering. Biverkningarna är generellt

7 MEDICINSK INSTRUKTION 7 (9) milda och drabbar < 4 % av patienterna. Huvudvärk och kräkningar hör till de vanligaste biverkningarna. Anidulafungin (Ecalta, gruppen echinocandiner) Det andra preparatet inom denna relativt nya grupp av svampläkemedel. Spektrumet är detsamma som för caspofungin, men preparatet saknar indikationen empirisk behandling av trolig svampinfektion hos neutropena patienter. Anidulafungin genomgår dock inte någon levermetabolism och skulle därför kunna vara ett alternativ vid behandling av livshotande candidainfektion hos patienter med annan behandling som inducerar levermetabolism. Exempelvis patienter med pågående behandling med cytostatika, eller för hiv eller tuberkulos. Micafungin (Mycamine, gruppen echinocandiner) Micafungin har ett brett antifungalt spektrum, som omfattar de flesta arter av candida och aspergillus. Dock saknas indikationen empirisk behandling vid neutropen feber. Liksom för övriga echinocandiner är MIC värdena något högre för C. parapsilosis. Preparatets egenskaper och aktivitet skiljer sig inte så mycket från övriga inom gruppen, med ett viktigt undantag. Det finns prekliniska studier som antyder en ökad risk för utveckling av levertumörer hos råtta. Det är oklart vilken signifikans detta har, men tillsvidare bör preparatet endast användas efter noggrann risk nytta värdering. Dock finns omfattande klinisk erfarenhet av micafungin från både USA, Japan och många Europeiska länder. Val av echinocandin Caspofungin är den echinocandin som funnits längst och är därigenom den som vi i Västmanland har den största kliniska erfarenheten av. Effektmässigt finns det inget som skiljer ut preparaten. Anidulafungin har mindre risk för biverkningar då det inte har någon levermetabolism, och det behövs ingen laddningsdos, vilket innebär att det blir något billigare. Micafungin har haft svårt att komma in på den svenska marknaden då det finns en skrivelse om eventuell ökad risk för levertumörer hos råttor. Detta har dock inte hindrat IDSA och flera Europeiska länder från att rekommendera och använda preparatet. Både det svenska Läkemedelsverket och FASS uttrycker sig dock reserverande och bedömer att preparatet ska användas då andra antimykotika är olämpliga. Priset är dock gynnsamt i förhållande till övriga echinocandiner.

8 MEDICINSK INSTRUKTION 8 (9) Ett förslag till användning är följande: Nedsatt leverfunktion el leverpåverkan Initialbehandling (3 4d) Full behandling (14d+) Långtidsbehandling Febril neutropeni Anidulafungin Caspo/Mica/Anidula Mica/Anidula/Caspo Anidula/Caspo Caspofungin SVAMPBEHANDLING: Vid konstaterad ICI hos immunfrisk patient som inte är septisk rekommenderas Inf flukonazol 400 mg x 1. Startdos 800 mg x 1. Vid konstaterad ICI hos kraftigt immunsupprimerad, t.ex. neutropen patient eller septisk patient rekommenderas Inf Micafungin 100 mg x 1. När resistensbesked kommit och patientens tillstånd har stabiliserats rekommenderas byte till flukonazol 400 mg x 1 om känslig art. Observera att en del candidaarter är resistenta mot en del av medlen. Se tabell ovan. Vid konstaterad eller starkt misstänkt aspergillusinfektion rekommenderas T vorikonazol 200 mg x 2. Första dygnet ges startdos 400 mg x 2. Empirisk behandling av förmodad svampinfektion hos immunfriska patienter förekommer mycket sällan. Undantaget är svårt sjuka patienter med flera riskfaktorer, enl. ovan. Rekommenderat preparat är flukonazol enl. ovan. Empirisk behandling av gravt immunsupprimerad, t.ex. neutropen patient Det råder oklarheter när i förloppet empirisk svampbehandling ska sättas in men behövs sannolikt inte första veckan. Behandlingsförslag : Om liten misstanke på aspergillusinfektion ges initialt caspofungin, som så snart som möjligt byts till flukonazol. Om misstanke om aspergillus ges initialt vorikonazol alternativt caspofungin. Om patienten av någon anledning inte tål dessa förslag rekommenderas liposomalt amfotericin B. caspofungin (Cancidas ) 70 mg bolusdos dag 1 följt av 50 mg dagligen liposomalt amfotericin B (Ambisome ) 3,0 5,0 mg/kg vorikonazol (Vfend ) 6 mg/kg x 2 dag 1 följt av 4 mg/kg x 2 dagligen Vorikonazol är främst ett preparat för behandling av aspergillos, där det är förstahandspreparat. Det har dessutom god effekt mot de flesta candidaarter, och vid verifierad candidemi med känslig art, är det ett utmärkt alternativ, då det även finns i en tablettberedning.

9 MEDICINSK INSTRUKTION 9 (9) Hos patient som inte står på profylaktisk flukonazolbehandling och bedöms ha låg risk för aspergillusinfektion (negativ lungröntgen/ct thorax), kan man överväga att behandla med flukonazol 400 mg/dag. (Laddningsdos 800 mg dag 1). Profylax till patienter med ökad risk för invasiv svampinfektion: Ingen profylax rekommenderas till immunfriska patienter. Patienter med solid tumör eller kronisk hematologisk malignitet såsom KLL, myelom rekommenderas inte rutinmässig svampprofylax. Patient med AML och myelodysplastiskt syndrom (MDS) samt stamcellstransplantation (SCT) får profylax med flukonazol 400mg x 1, men enbart under neutropenifas, samt noggrann monitorering avseende GM och CT thorax. Behandling av Pneumocystis jiroveci pneumoni (PCP): Pneumocystis jiroveci, tidigare carinii orsakar svår pneumoni främst hos T cellssupprimerade individer. Initiala symtom kan vara mycket diskreta. Dyspné är det vanligaste. Då behandlingen är behäftad med hög biverkningsfrekvens är det viktigt med korrekt diagnostik. Vid misstanke om PCP kan man börja med sputumprov (Ag påvisning och PCR, utförs på SMI) som har god sensitivitet. Är det dock negativt men misstanken kvarstår, bör bronkoskopi göras akut (inom 24 h) för att ta adekvata prover från nedre luftvägar. Inf trimetoprim/sulfametoxazol (Eusaprim ) 15 resp. 75 mg/kg/dygn uppdelat på tre dostillfällen. (Maxdos 20 ml x 3) T trimetoprim/sulfametoxazol (Bactrim Forte, Eusaprim Forte ) 2 x 3 Dessa doser är något lägre än de i FASS rekommenderade, men är de som i praktiken ges. Om patient kan ta tabletter är det tillfyllest, då absorptionen är >90%. Enligt FASS kan man ge dessa doser till patienter med ett clearance >25, men stor försiktighet rekommenderas till patient med känd eller akut njursvikt. Koncentrationsbestämning av trimetoprim som bör ligga > 5 mikrogram/ml för full effekt bör göras vid tveksamhet. Likaledes kan man koncentrationsbestämma sulfametoxazol som inte bör överstiga 600 mikromol/l. För detaljerad info se FASS. Provet skickas till baktlab för vidarebefordran. Vid kraftig andningspåverkan ges tillägg av steroid; prednisolon mg. Vid allergi mot trimetoprim/sulfametoxazol ges pentamidincarinat iv, alternativt kombinationen klindamycin och licenspreparatet primaquine. All konstaterad pneumocystisinfektion ska handläggas i samråd med infektionsspecialist.

Neutropeni och feber MEDICINSK INSTRUKTION 1 (8)

Neutropeni och feber MEDICINSK INSTRUKTION 1 (8) MEDICINSK INSTRUKTION 1 (8) MEDICINSK INDIKATION Patienter med neutropeni, definierat som neutrofila granulocyter

Läs mer

PCP, Aspergillus och Candida

PCP, Aspergillus och Candida PCP, Aspergillus och Candida Svenska njur- och transplantationsföreningarnas höstmöte 2013-10-02 Anders Lignell, MD, PhD Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Epidemiologi - SOT Pappas et al. Clin Infect

Läs mer

Invasiva svampinfektioner Klinisk diagnostik och behandling

Invasiva svampinfektioner Klinisk diagnostik och behandling Invasiva svampinfektioner Klinisk diagnostik och behandling Örebro 2 dec 2009 Jan Sjölin Infektionskliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala Inflammatoriskt svar mot invasiva svampar Epitelceller Inflammatoriskt

Läs mer

Behandling av svåra svampinfektioner

Behandling av svåra svampinfektioner Behandling av svåra svampinfektioner Sammanfattning av Pfizers symposium på Riksstämman i Stockholm 2007 2 SAMMANFATTNING 2007 Pfizer infektion Pfizer satsar intensivt på forskning och har de senaste 15

Läs mer

Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation

Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket anordnade tillsammans med Referensgruppen för antimykotika

Läs mer

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler)

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Utfärdad av: Lars Hagberg Godkänd av: Rune Wejstål Granskad av: Magnus Gisslén Godkänd datum: 2012-02-07 Bakgrund

Läs mer

Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner Behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner Behandlingsrekommendation Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner Behandlingsrekommendation För uppdatering av tidigare behandlingsrekommendationer som publicerades 1994 genomförde Läkemedelsverket i samarbete med

Läs mer

Invasiva svampinfektioner. Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus

Invasiva svampinfektioner. Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus Invasiva svampinfektioner Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus Predisponerande faktorer! Immunsuppression! Neutropeni! Cystisk

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

Laboratoriediagnostik av svampinfektioner. Erja Chryssanthou

Laboratoriediagnostik av svampinfektioner. Erja Chryssanthou Laboratoriediagnostik av svampinfektioner Erja Chryssanthou Jäst Unicellulära Knoppande jästceller (blastosporer) Foto Dan Eshel Pseudohyf, förlängda jästceller som bildar kedjor, förökning genom unipolar

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

1 Infektioner orsakade av trådsvamp

1 Infektioner orsakade av trådsvamp 1 Infektioner orsakade av trådsvamp 10 april 2007 1.1 Aspergillos Med aspergillos menas infektioner orsakade av Aspergillus-arter, vanligen Aspergillus fumigatus. Mindre vanliga är A. flavus, A. niger,

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

ECCMID2008 FOKUS PÅ MRSA OCH INVASIV CANDIDAINFEKTION. 977-Pfi zer-02-2008-6954

ECCMID2008 FOKUS PÅ MRSA OCH INVASIV CANDIDAINFEKTION. 977-Pfi zer-02-2008-6954 ECCMID2008 FOKUS PÅ MRSA OCH INVASIV CANDIDAINFEKTION 977-Pfi zer-02-2008-6954 Nyhet! Ecalta (anidulafungin) Ett bättre alternativ än flukonazol 1 * Nu finns en ny möjlighet att förbättra behandlingen

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare

Infektiös keratit. Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Infektiös keratit Uppdate möte Marios Panagiotopoulos Örebro 121025 Spec. läkare Epidemiologi Drabbar 6.3 till 11 per 100 000 (oftare KL-bärare) Bakteriell keratit är vanligare (drygt 80% av fall) Filamentär

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Antibiotika i tandvården. STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Antibiotika i tandvården STRAMA 15 maj 2014 Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Sid 4. 2014-05-27 Sid 5. 2014-05-27 skillnad Källa: ehälsomyndigheten, Concise Källa: ehälsomyndigheten,

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER...3 URINVÄGSINFEKTIONER...3

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer 2012

SGF Nationella Riktlinjer 2012 SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Antibiotikaprofylax inför gastrointestinal endoskopi Kontakperson: Per-Ove Stotzer, Medicinkliniken, Sahlgrenska

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Bakteriella gastroenteriter Dominerande världshälsoproblem

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt Sepsis Kodning av ett nytt synsätt MMM Mikrobiologiskt MMMi Påvisad krobiol ogisk Biokemiskt ( äkta SIRS?) Svår Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK 2011 Fysiologiskt Sepsis (SIRS) Forntiden Sepsis

Läs mer

Leflunomide medac. Information för läkare

Leflunomide medac. Information för läkare SE Leflunomide medac Information för läkare Leflunomide medac, läkarinformation Denna folder har tagits fram av innehavaren av godkännandet för försäljning, som tillägg till produktöversikten, för att

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 250 mg terbinafin som terbinafinhydroklorid.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 250 mg terbinafin som terbinafinhydroklorid. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Terbinafin Copyfarm 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 250 mg terbinafin som terbinafinhydroklorid. Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL Specialitet: Infektionsmedicin PM Medicinskt Text författare: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Faktaansvarig: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2008-01-22 Reviderat: 2013-04-04

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Olle Wik, Smittskyddsläkare Värmland Ingela Berggren, Bitr. Smittskyddsläkare Stockholm Leif Dotevall, Bitr. Smittskyddsläkare V:a Götaland Områden inom tuberkulosvården

Läs mer

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och skäl till tillfälligt upphävande av godkännandena för försäljning

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och skäl till tillfälligt upphävande av godkännandena för försäljning Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och skäl till tillfälligt upphävande av godkännandena för försäljning 8 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av orala

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Neonatal sepsis ny behandlingsrekommendation

Neonatal sepsis ny behandlingsrekommendation Neonatal sepsis ny behandlingsrekommendation Bakgrund Som ett led i regeringsuppdraget Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning anordnade i maj 2011 ett expertmöte med barnläkare, barnapotekare,

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Akut binjurebarksinsufficiens Tommy Olsson Medicincentrum 2011 (Adrenogenitalt syndrom - hög känslighet för stress/infektion) HPA-axeln Kortisolproduktion: Ca 10 mg/dygn (5,7 mg/m 2 /dygn) Under maximal

Läs mer

EBV och CMV Klinik. Det beror på

EBV och CMV Klinik. Det beror på EBV och CMV Klinik Det beror på EBV Vanlig infektion Seroprevalens: 5 åå 50% 10 åå 60-70% 25 åå 90-95% Oftast subklinisk infektion Om primär infektion vid 15-25 åå, symtomatisk i ca 15-25% Immunkompetenta

Läs mer

RUTIN Neutropena patienter

RUTIN Neutropena patienter Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. 1 maj Utfärdad av: Leif Klint, specialistläkare och Torsten Sandberg, överläkare, vo infektion Godkänd av: Marie Lindh, verksamhetschef, Jan Nyman, medicinsk rådgivare

Läs mer

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin DOL120427PSE06 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Produktinformation Farmakokinetik Morfin

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Svampinfektioner och svampdiagnostik - konventionell diagnostik och nya metoder

Svampinfektioner och svampdiagnostik - konventionell diagnostik och nya metoder Svampinfektioner och svampdiagnostik - konventionell diagnostik och nya metoder Lena Klingspor Överläkare/Docent i klinisk Mykologi Laboratoriemedicin Karolinska Institutet Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem.

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem. Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor Staffan Rosenborg Specialist i njurmedicin och klinisk farmakologi Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Dos effekt

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression.

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression. INBJUDAN RAFs* antibiotikadagar 23-24 januari 2006, Smittskyddsinstitutet, Solna * Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets Referensgrupp för Antibiotika Frågor RAF önskar bjuda in dig och

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström Koll på aknebehandling Terapigrupp Hud Daniel Brännström Vad a r akne? Definition Inflammatorisk sjukdom i den gemensamma utfo rsga ngen fo r talgko rtel/ha rfollikelenheten Kliniska tecken Fet hud, komedoner,

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum.

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN HeliCap, 37 kbq, kapsel, hård 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En kapsel innehåller 37 kbq ( 14 C) urea. Emitteringen sker i form av betapartiklar med låg energi:

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Omvårdnad vid lungcancer

Omvårdnad vid lungcancer Omvårdnad vid lungcancer ING-MARIE NILSSON, OKTOBER 2015 Dagens agenda Något om hur vi jobbar Flera behandlingsmetoder: - Cytostatika - Tyrosinkinashämmare - Immunoterapi Symtomkontroll Venösa infarter

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17

Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010. Publicerat på hemsida 2011-05-17 Stramas Punktprevalensstudier (PPS) 2003-2010 Publicerat på hemsida 2011-05-17 Slutsatser PPS 2010 En tredjedel av alla inneliggande patienter får antibiotika. Var tionde patient vårdas på grund av en

Läs mer

PEDIATRISK FEBRIL NEUTROPENI

PEDIATRISK FEBRIL NEUTROPENI Febril neutropeni v 120201 1 PEDIATRISK FEBRIL NEUTROPENI BASALA RIKTLINJER FÖR INITIAL HANDLÄGGNING VID CYTOSTATIKAORSAKAD NEUTROPENI FÖRORD Febril neutropeni är en utmaning för barncancervården och handläggningen

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Okända faktorer i samband med behandlingsnytta

Okända faktorer i samband med behandlingsnytta DEL VI.2 Del VI.2.1 DELAR FÖR ETT OFFENTLIGT SAMMANDRAG Översikt över sjukdomens epidemiologi Globalt är de flesta lungcancerfallen icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Studier har visat att förekomstfrekvensen

Läs mer