Invasiva svampinfektioner Strama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invasiva svampinfektioner Strama"

Transkript

1 MEDICINSK INSTRUKTION 1 (9) MEDICINSK INDIKATION Det är i huvudsak två huvudgrupper av svamp som orsakar klinisk sjukdom hos människa; jästsvamp och mögelsvamp. Till gruppen jästsvamp räknas bl.a. candida spp och cryptokocker. Dominerande bland mögelsvampar är aspergillus, men dit räknas också zygomycetes, fusarium och scedosporium. Instruktionen koncentreras på Candida spp och Aspergillus spp, men nämner också, den numera tillhörande svampsläktet, Pneumocystis jirovecii. CANDIDA Candida är en endogen svamp som från magtarmkanalen snabbt koloniserar slemhinnorna hos multisjuka patienter då de får bredspektrumantibiotika. I de flesta fall stannar förloppet vid kolonisation, och många gånger kan det räcka med att sluta med antibiotika för att svampen ska försvinna. Vid besvär från munslemhinna eller urogenitalregionen rekommenderas kortvarig peroral behandling med framförallt flukonazol. I sällsynta fall utvecklas en fulminant candidemi, vilken symtomatiskt inte skiljer sig från en bakteriell septikemi. Svårigheten ligger i att tidigt identifiera patienter som lider av detta tillstånd. En rad riskfaktorer förknippas med invasiv candida infektion (ICI): IVA vård Bredspektrumantibiotika Neutropeni/cytostatikabehandling CVK/PAC Bukkirurgi Tumörsjukdom Patienter med flera av dessa riskfaktorer löper en ökad risk att utveckla ICI. Denna risk är dock inte så stor att det anses motiverat med en generell profylax, då en sådan riskerar att förutom biverkningar och resistensutveckling, även selektera fram naturligt resistenta arter av candida. Däremot krävs en ökad vaksamhet när det föreligger flera riskfaktorer. Kolonisation av slemhinnelokaler föregår ofta ICI, varför en del förespråkar regelbundna odlingar från bl.a., urin, sår, trachealsekret, dränage etc. på exempelvis IVA patienter. Ett kolonisationsindex på >0,5 skulle eventuellt motivera preemptiv behandling alt profylax, företrädesvis med flukonazol, hos denna begränsade grupp.

2 MEDICINSK INSTRUKTION 2 (9) De vanligaste arterna av Candida och deras känslighet för antibiotika redovisas nedan i tabellform. Tabellen bygger på 396 insamlade isolat från 28 av Sveriges 29 mikrobiologiska laboratorier S indikerar att >90% av isolaten var känsliga. Echinocandiner påstås ha en sämre effekt mot C. tropicalis som är den dominerande arten inom pediatriken, men i de 36 analyserade fallen var samtliga känsliga för caspofungin. Species flukonazol vorikonazol amfotericin B caspofungin C. albicans S S S S C. tropicalis S S S S C. glabrata S R S R S S C. krusei R S S S C. parapsilosis S S S R C. lusitaniae S S S R S Den helt dominerande arten av candida är i Sverige C. albicans. Vid en undersökning i Västmanland fördelade sig 48 isolat av ICI insamlade under åren enligt nedan. C. albicans 29 st C. glabrata 9 st C. parapsilosis 5 st C. krusei 2 st C. tropicalis 2 st C. lusitaniae 1 st Känsligheten för flukonazol hos de undersökta isolaten fördelade sig enligt nedan: S 83% I 11% R 6 % Utifrån dessa data dras slutsatsen att flukonazol bör vara förstahandsval vid misstanke om ICI hos patienter som är cirkulatoriskt stabila och inte är neutropena. Patienter med hotande septisk chock eller svår sepsis, alternativt är neutropena (neutrofila granulocyter <0,5x10 9 /L) bör vid misstanke om ICI initialt behandlas med ett preparat med fungicid effekt. Där rekommenderas en echinocandin, företrädesvis caspofungin. (Se längre fram om skillnader mellan de olika echinocandinerna.) Alla fall av candidemi ska behandlas, och behandlingen bör fortgå till och med 14 dagar efter den senaste negativa blododlingen. Förloppet vid konstaterad candidemi bör således följas med förnyade blododlingar varannan dag tills de är negativa. I händelse av att patienten har en CVK eller PAC ska denna alltid om möjligt avlägsnas. Andra tillstånd av candidemi som ska behandlas är:

3 MEDICINSK INSTRUKTION 3 (9) Växt av jästsvamp i annan normalt steril vätska såsom likvor, led eller pleuravätska Växt av jästsvamp i prov taget under sterila förhållanden från en icke dränerad abscess Växt av jästsvamp i peritonealdialysvätska vid peritonit Påvisande av jästsvamp i vävnadsbiopsi från steril lokal Dessutom bör behandling övervägas vid: Växt av jästsvamp på CVK Växt av jästsvamp i peritonealvätska hos en patient med peritonit Växt av jästsvamp från icke steril lokal t.ex. bukabscess, med kvarliggande dränage Alla patienter med candidemi bör så snart som möjligt genomgå en ögonbottenundersökning för att utesluta nedslag och endoftalmit. Undantaget patienter med neutropeni då dessa inte alla gånger kan utveckla synliga infiltrat innan deras granulocyter återhämtat sig. Diagnostik av candida: Candidaarter kan växa ut i aeroba blododlingar men gör sällan det hos hematologpatienter. Vid disseminerad candidainfektion ses oftast nedslag i lever och mjälte, vilket kan ses på ultraljud eller CT. U arabinitol kvot kan tas. Förhöjt värde ses tidigt i förloppet. En svaghet är att C. glabrata som utgör ca 20 % av invasiva svampinfektioner inte detekteras med detta test. Provet skickas till Lund. PCR för candida i blod eller annan vätska kan övervägas. Provet analyseras på Karoliniska universitetssjukhuset Huddinge. Provresultatet kan vara svårt att värdera, då en avstängd infektionshärd såsom endoftalmit inte behöver ge ett positivt PCRsvar. Det finns också risk för överdiagnostik, eftersom candida är en endogen svamp och slemhinneskador och bredspektrumantibiotika kan predisponera för överväxt och sedan dissemination ut i blodbanan. Eventuellt kan en kvantitativ PCR vara bättre. Vid frågor kan man vända sig till Lena Klingspor Huddinge sjukhus. Endast positiv candidaodling i en lokal som faeces eller urin behöver inte indikera spridd candidainfektion, speciellt inte om patienten behandlats med bredspektrumantibiotika. Om det däremot växer candida i förment steril lokal eller i odlingar från många olika lokaler är sannolikheten för spridd candidainfektion större. Candida ger mycket sällan upphov till pneumoni. Växt av candida i BAL motiverar i princip aldrig behandling.

4 MEDICINSK INSTRUKTION 4 (9) ASPERGILLUS: Aspergillus är en exogen svamp som nästan bara orsakar infektion hos patienter med ett gravt nedsatt immunförsvar. Bland cancerpatienter är det främst patienter med vissa hematologiska maligniteter som riskerar att drabbas; AML patienter med induktionsbehandling eller extra tuff konsolideringsbehandling, samt benmärgstransplanterade patienter. Aspergillusinfektioner kan också förekomma hos andra patientgrupper, men är ett mycket ovanligt tillstånd. En aspergillusinfektion sitter nästan alltid i lungorna, men kan i sällsynta fall förekomma i andra lokaler såsom CNS, tarmslemhinna, kutana former, etc. Förutom den pulmonella formen som orsakas av inhalation av sporer finns det också aspergillom som uppträder i redan existerande hålrum t.ex. efter lobektomi eller i sinus, samt en allergisk bronchopulmonell form av överkänslighetskaraktär. Den vanligaste formen som ger akut sjukdomsbild är aspergillusinfektion i lungorna, och som bör misstänkas hos gravt immunokomprometterade individer med symtom från lungorna. De behandlingsalternativ som finns är amfotericin B, echinocandin och vorikonazol, där vorikonazol är förstahandsmedel, som förutom god effekt också är det prismässigt mest fördelaktiga valet, samt är det enda som finns tillgängligt i peroral beredningsform. Diagnostik av aspergillus Aspergillus manifesterar sig oftast som bollformiga infiltrat på lungröntgen, men kan även kolonisera andra hålrum i kroppen, som sinus. CT thorax bör göras vid minsta misstanke på aspergillusinfektion. Halosigns och crescentförändringar är fynd som stärker misstanken. Aspergillus växer ut i vanliga odlingar från sputum eller BAL. Enbart fynd av aspergillus i sputum kan vara förorening och fyndet måste kopplas till kliniska bilden. Fynd av aspergillus i BAL tillmäts större betydelse. På senare tid har det kommit flera blodanalyser för att detektera aspergillusinfektion. PCR i blodet är sannolikt av stort värde eftersom aspergillus är en exogen svamp så felaktigt positiva svar påverkade av den endogena svampfloran torde inte förekomma. Antigenpåvisning i form av Galaktomannan (GM) förefaller vara av stort värde. Kan tas på både blod och helst på BAL vätska. En potentiell felkälla är samtidig behandling med piperacillin/tazobaktam som kan ge ett falskt positivt svar. Aspergillusantikroppar: Liksom vid all serologisk påvisning är det svårt att bedöma graden av aktivitet, varför den analysen i nuläget inte anses tillföra särskilt mycket.

5 MEDICINSK INSTRUKTION 5 (9) Sammanfattningsvis skall CT thorax och helst bronkoskopi med GM påvisning i BAL göras vid klinisk misstanke om aspergillusinfektion. Om bronkoskopi ej kan göras tas GM i blod. GENOMGÅNG AV AKTUELLA PREPARAT Amfotericin B (Fungizone, Ambisome ) Ett gammalt och mycket väl beprövat preparat som länge var det enda tillgängliga botemedlet vid invasiva svampinfektioner. Spektrumet är mycket brett och omfattar bl.a. de flesta arter av candida, cryptokocker, aspergillus, fusarium, scedosporium, histoplasmosis, och även leishmaniasis. Dessvärre är preparatet också toxiskt, så många patienter tål det inte i de koncentrationer som krävs. Biverkningar som infusionsrelaterad flebit, illamående, njurinsufficiens, hypokalemi, myalgier gör att man ofta tvingas avbryta behandlingen. Det finns numera liposomala beredningsformer som trots ett avsevärt högre pris är helt dominerande. Dessa tolereras bättre och doser på mg/kg kan ges. Konventionellt amfotericin B anges ofta som DOC i studier, och då många studier är designade att visa non inferiority gentemot den mer svårtolererade formen, och få jämförande studier är gjorda mellan liposomalt amfotericin B och nyare preparat är det möjligt att liposomalt amfotericin B är bättre än vad som antyds. En svaghet är emellertid på aspergillusinfektioner då den liposomala beredningen penetrerar sämre till lungvävnad. Flucytosin (Ancotil ) Preparat med effekt mot jästsvamp. Dock ganska stor resistens hos flera candidaarter. Preparatet används i kombination med framför allt amfotericin B för att behandla cryptokockinfektion eller djup candidainfektion. Flukonazol (Flukonazol, triazolderivat) Antimykotikum avsett för parenteralt eller peroralt bruk. Interfererar med svampcellernas ergosterolsyntes, vilket leder till defekter i svamparnas cellmembran. Spektrum omfattar flertalet Candida species. C. albicans är alltid känslig, På senare tid förefaller det som om non albicans arter ökar. Av dessa märks C. krusei som är resistent mot flukonazol och C. glabrata vars känslighet för flukonazol är omdebatterad. I fall av C. glabrata infektion ska man inte använda flukonazol. Cryptococcus neoformans är känslig. Aspergillus är resistent. Mycket god resorption som är oberoende av samtidigt födointag. Höga vävnadskoncentrationer, hög koncentration i likvor vid svampmeningit. Preparatet är också godkänt för behandling av svampinfektioner hos barn. Halveringstid ca 30 timmar. Biverkningsfrekvensen upp till 10 % vanligen huvudvärk och gastrointestinala besvär. Vid profylaktiskt bruk (neutropena och transplanterade patienter) föreligger risk för selektion av naturligt resistenta Candida species.

6 MEDICINSK INSTRUKTION 6 (9) Eftersom flukonazol är en potent hämmare av CYP450 och en måttlig hämmare av CYP3A4, är interaktionsrisken betydande. Koncentrationen av ett flertal läkemedel som metaboliseras via dessa system kan påverkas varför monitorering av serumkoncentrationer kan vara av värde. Dock har de flesta interaktioner setts vid användning av flukonazol i högre doser (200 mg dagligen eller högre). Detta betyder att risken för interaktion är betydligt lägre i dosen 50 mg per dag. Voriconazol (Vfend, gruppen azolpreparat) Bredspektrumantimykotikum för peroralt och parenteralt bruk. Medlet är registrerat i huvudsak för behandling av invasiv aspergillos och flukonazolresistenta invasiva candidainfektioner. Det är tänkt som alternativ vid behandling av livshotande infektioner hos immunsupprimerade patienter. Antimykotiskt spektrum omfattar flertalet candidaarter och Aspergillus. Vissa flukonazolresistenta candidaisolat är känsliga för vorikonazol. Effekten på C. glabrata är dock tveksam. Verkningsmekanismen innebär hämning av ergosterolsyntesen. I kliniska studier har vorikonazol visats vara likvärdigt med amfotericin B vid behandling av invasiv aspergillos. Framgång har också nåtts vid behandling av candidainfektioner resistenta mot andra antimykotika. Vorikonazol har dock enbart fungistatisk effekt på candida varför echinocandin rekommenderas som förstahandsalternativ vid behandling av förmodad eller konstaterad svår candidainfektion hos svårt sjuk patient. Mycket hög oral biotillgänglighet överstigande 95 % oberoende av ventrikel ph. Metaboliseras i levern. Halveringstid ca 6 timmar. Bland biverkningar märks övergående synrubbningar hos 25 % inkluderande dimsyn och fotofobi. Förändringar av blodbild förekommer. Tack vare den goda biotillgängligheten är preparatet ett attraktivt alternativ då den perorala beredningen är betydligt billigare än gängse iv preparat. Caspofungin (Cancidas, gruppen echinocandiner) Ett antimykotikum för parenteralt bruk. Det är ett potent medel med fungicid effekt på candida species, (möjligen något sämre effekt mot C. parapsilosis), och med en fungistatisk effekt på aspergillus. Preparatet rekommenderas numera som ett av förstahandsmedlen vid infektion med Candidaarter hos patienter med gravt nedsatt immunförsvar eller som visar tecken till mycket allvarlig infektion. Caspofungin inhiberar glukansyntesen hos de flesta Candidaarter och flertalet Aspergillusarter med cell lys som följd. Risken för resistensutveckling anses mycket liten. I kliniska studier har preparatet befunnits likvärdigt med amfotericin B vid behandling av aspergillos och till och med antytt bättre vid behandling av candidoser. Hög proteinbindning, ca 97 %. Långsam polyfasisk eliminering över åtskilliga dygn. Doseringsjustering ej nödvändig vid njursvikt. Caspofungin metaboliseras långsamt i levern genom hydrolysering och acetylisering, men påverkar inte CYP450 systemet. Viss risk för påverkan på koncentrationen av flera andra läkemedel, vilket kan motivera dosjustering. Biverkningarna är generellt

7 MEDICINSK INSTRUKTION 7 (9) milda och drabbar < 4 % av patienterna. Huvudvärk och kräkningar hör till de vanligaste biverkningarna. Anidulafungin (Ecalta, gruppen echinocandiner) Det andra preparatet inom denna relativt nya grupp av svampläkemedel. Spektrumet är detsamma som för caspofungin, men preparatet saknar indikationen empirisk behandling av trolig svampinfektion hos neutropena patienter. Anidulafungin genomgår dock inte någon levermetabolism och skulle därför kunna vara ett alternativ vid behandling av livshotande candidainfektion hos patienter med annan behandling som inducerar levermetabolism. Exempelvis patienter med pågående behandling med cytostatika, eller för hiv eller tuberkulos. Micafungin (Mycamine, gruppen echinocandiner) Micafungin har ett brett antifungalt spektrum, som omfattar de flesta arter av candida och aspergillus. Dock saknas indikationen empirisk behandling vid neutropen feber. Liksom för övriga echinocandiner är MIC värdena något högre för C. parapsilosis. Preparatets egenskaper och aktivitet skiljer sig inte så mycket från övriga inom gruppen, med ett viktigt undantag. Det finns prekliniska studier som antyder en ökad risk för utveckling av levertumörer hos råtta. Det är oklart vilken signifikans detta har, men tillsvidare bör preparatet endast användas efter noggrann risk nytta värdering. Dock finns omfattande klinisk erfarenhet av micafungin från både USA, Japan och många Europeiska länder. Val av echinocandin Caspofungin är den echinocandin som funnits längst och är därigenom den som vi i Västmanland har den största kliniska erfarenheten av. Effektmässigt finns det inget som skiljer ut preparaten. Anidulafungin har mindre risk för biverkningar då det inte har någon levermetabolism, och det behövs ingen laddningsdos, vilket innebär att det blir något billigare. Micafungin har haft svårt att komma in på den svenska marknaden då det finns en skrivelse om eventuell ökad risk för levertumörer hos råttor. Detta har dock inte hindrat IDSA och flera Europeiska länder från att rekommendera och använda preparatet. Både det svenska Läkemedelsverket och FASS uttrycker sig dock reserverande och bedömer att preparatet ska användas då andra antimykotika är olämpliga. Priset är dock gynnsamt i förhållande till övriga echinocandiner.

8 MEDICINSK INSTRUKTION 8 (9) Ett förslag till användning är följande: Nedsatt leverfunktion el leverpåverkan Initialbehandling (3 4d) Full behandling (14d+) Långtidsbehandling Febril neutropeni Anidulafungin Caspo/Mica/Anidula Mica/Anidula/Caspo Anidula/Caspo Caspofungin SVAMPBEHANDLING: Vid konstaterad ICI hos immunfrisk patient som inte är septisk rekommenderas Inf flukonazol 400 mg x 1. Startdos 800 mg x 1. Vid konstaterad ICI hos kraftigt immunsupprimerad, t.ex. neutropen patient eller septisk patient rekommenderas Inf Micafungin 100 mg x 1. När resistensbesked kommit och patientens tillstånd har stabiliserats rekommenderas byte till flukonazol 400 mg x 1 om känslig art. Observera att en del candidaarter är resistenta mot en del av medlen. Se tabell ovan. Vid konstaterad eller starkt misstänkt aspergillusinfektion rekommenderas T vorikonazol 200 mg x 2. Första dygnet ges startdos 400 mg x 2. Empirisk behandling av förmodad svampinfektion hos immunfriska patienter förekommer mycket sällan. Undantaget är svårt sjuka patienter med flera riskfaktorer, enl. ovan. Rekommenderat preparat är flukonazol enl. ovan. Empirisk behandling av gravt immunsupprimerad, t.ex. neutropen patient Det råder oklarheter när i förloppet empirisk svampbehandling ska sättas in men behövs sannolikt inte första veckan. Behandlingsförslag : Om liten misstanke på aspergillusinfektion ges initialt caspofungin, som så snart som möjligt byts till flukonazol. Om misstanke om aspergillus ges initialt vorikonazol alternativt caspofungin. Om patienten av någon anledning inte tål dessa förslag rekommenderas liposomalt amfotericin B. caspofungin (Cancidas ) 70 mg bolusdos dag 1 följt av 50 mg dagligen liposomalt amfotericin B (Ambisome ) 3,0 5,0 mg/kg vorikonazol (Vfend ) 6 mg/kg x 2 dag 1 följt av 4 mg/kg x 2 dagligen Vorikonazol är främst ett preparat för behandling av aspergillos, där det är förstahandspreparat. Det har dessutom god effekt mot de flesta candidaarter, och vid verifierad candidemi med känslig art, är det ett utmärkt alternativ, då det även finns i en tablettberedning.

9 MEDICINSK INSTRUKTION 9 (9) Hos patient som inte står på profylaktisk flukonazolbehandling och bedöms ha låg risk för aspergillusinfektion (negativ lungröntgen/ct thorax), kan man överväga att behandla med flukonazol 400 mg/dag. (Laddningsdos 800 mg dag 1). Profylax till patienter med ökad risk för invasiv svampinfektion: Ingen profylax rekommenderas till immunfriska patienter. Patienter med solid tumör eller kronisk hematologisk malignitet såsom KLL, myelom rekommenderas inte rutinmässig svampprofylax. Patient med AML och myelodysplastiskt syndrom (MDS) samt stamcellstransplantation (SCT) får profylax med flukonazol 400mg x 1, men enbart under neutropenifas, samt noggrann monitorering avseende GM och CT thorax. Behandling av Pneumocystis jiroveci pneumoni (PCP): Pneumocystis jiroveci, tidigare carinii orsakar svår pneumoni främst hos T cellssupprimerade individer. Initiala symtom kan vara mycket diskreta. Dyspné är det vanligaste. Då behandlingen är behäftad med hög biverkningsfrekvens är det viktigt med korrekt diagnostik. Vid misstanke om PCP kan man börja med sputumprov (Ag påvisning och PCR, utförs på SMI) som har god sensitivitet. Är det dock negativt men misstanken kvarstår, bör bronkoskopi göras akut (inom 24 h) för att ta adekvata prover från nedre luftvägar. Inf trimetoprim/sulfametoxazol (Eusaprim ) 15 resp. 75 mg/kg/dygn uppdelat på tre dostillfällen. (Maxdos 20 ml x 3) T trimetoprim/sulfametoxazol (Bactrim Forte, Eusaprim Forte ) 2 x 3 Dessa doser är något lägre än de i FASS rekommenderade, men är de som i praktiken ges. Om patient kan ta tabletter är det tillfyllest, då absorptionen är >90%. Enligt FASS kan man ge dessa doser till patienter med ett clearance >25, men stor försiktighet rekommenderas till patient med känd eller akut njursvikt. Koncentrationsbestämning av trimetoprim som bör ligga > 5 mikrogram/ml för full effekt bör göras vid tveksamhet. Likaledes kan man koncentrationsbestämma sulfametoxazol som inte bör överstiga 600 mikromol/l. För detaljerad info se FASS. Provet skickas till baktlab för vidarebefordran. Vid kraftig andningspåverkan ges tillägg av steroid; prednisolon mg. Vid allergi mot trimetoprim/sulfametoxazol ges pentamidincarinat iv, alternativt kombinationen klindamycin och licenspreparatet primaquine. All konstaterad pneumocystisinfektion ska handläggas i samråd med infektionsspecialist.

Neutropeni och feber MEDICINSK INSTRUKTION 1 (8)

Neutropeni och feber MEDICINSK INSTRUKTION 1 (8) MEDICINSK INSTRUKTION 1 (8) MEDICINSK INDIKATION Patienter med neutropeni, definierat som neutrofila granulocyter

Läs mer

PCP, Aspergillus och Candida

PCP, Aspergillus och Candida PCP, Aspergillus och Candida Svenska njur- och transplantationsföreningarnas höstmöte 2013-10-02 Anders Lignell, MD, PhD Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Epidemiologi - SOT Pappas et al. Clin Infect

Läs mer

Invasiva svampinfektioner Klinisk diagnostik och behandling

Invasiva svampinfektioner Klinisk diagnostik och behandling Invasiva svampinfektioner Klinisk diagnostik och behandling Örebro 2 dec 2009 Jan Sjölin Infektionskliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala Inflammatoriskt svar mot invasiva svampar Epitelceller Inflammatoriskt

Läs mer

Behandling av svåra svampinfektioner

Behandling av svåra svampinfektioner Behandling av svåra svampinfektioner Sammanfattning av Pfizers symposium på Riksstämman i Stockholm 2007 2 SAMMANFATTNING 2007 Pfizer infektion Pfizer satsar intensivt på forskning och har de senaste 15

Läs mer

Invasiva svampinfektioner

Invasiva svampinfektioner Infektionskliniken Staffan Banke, verksamhetschef 044-3091611 Datum 2010-01-19 Invasiva svampinfektioner Terapiarsenal ACETYL-CO-A NUCLEIC ACID SYNTHESIS 5-FLUCYTOSINE SQUALENES AZOLES lanosterol K + ß

Läs mer

Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation

Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket anordnade tillsammans med Referensgruppen för antimykotika

Läs mer

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler)

Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Utfärdad av: Lars Hagberg Godkänd av: Rune Wejstål Granskad av: Magnus Gisslén Godkänd datum: 2012-02-07 Bakgrund

Läs mer

Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner Behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner Behandlingsrekommendation Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner Behandlingsrekommendation För uppdatering av tidigare behandlingsrekommendationer som publicerades 1994 genomförde Läkemedelsverket i samarbete med

Läs mer

Behandling av svåra svampinfektioner

Behandling av svåra svampinfektioner Behandling av svåra svampinfektioner Sammanfattning av Pfizers symposium på Riksstämman i Stockholm 2007 2 SAMMANFATTNING 2007 Pfizer infektion Pfizer satsar intensivt på forskning och har de senaste 15

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2007 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-05-25 SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Invasiva svampinfektioner. Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus

Invasiva svampinfektioner. Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus Invasiva svampinfektioner Candida albicans Candida glabrata Candida parapsilosis Aspergillus fumigatus Aspergillus terreus Aspergillus flavus Predisponerande faktorer! Immunsuppression! Neutropeni! Cystisk

Läs mer

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför.

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför. MEQ 16-11-25 1(6) En lördagsmorgon träffar du en 53-årig kvinna på akutmottagningen som klagar över feber och allmän sjukdomskänsla. Ingen frossa. Smygande debut. Avföringen är något lös. Inga kräkningar.

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner...4. Resistens hos danska huvudlöss... 3

Information. från Läkemedelsverket. Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner...4. Resistens hos danska huvudlöss... 3 Information från Läkemedelsverket ÅRGÅNG 16 NUMMER 6 NOVEMBER 2005 Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner...4 Läkemedelsverket har i samarbete med RAM (Referensgruppen för antimykotika) utarbetat

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

VORICONAZOLE ACTAVIS (vorikonazol) oralt

VORICONAZOLE ACTAVIS (vorikonazol) oralt VORICONAZOLE ACTAVIS (vorikonazol) oralt Broschyr med frågor och svar för sjukvårdspersonal Innehåll 1. VAD ÄR SYFTET MED DEN HÄR BROSCHYREN?...6 2. VAD ÄR VORICONAZOLE ACTAVIS?...6 3. VAD BÖR JAG KÄNNA

Läs mer

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211

Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Tandläkare/Klinikchef Adel Fani Folktandvården Värmland 131211 Ökad ab-förskrivning in tandvården - 8%. Nyttan debatterad Internationella riktlinjer pekar mot inskräkning till fåtal situationer. Lokala

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Etiologi Utredning Diagnostik Behandling Källor...

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Etiologi Utredning Diagnostik Behandling Källor... Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel och medicinska riskpatienter i tandvården Giltig fr.o.m: 2016-12-14 Faktaägare: Maria Skoglund, sjukhustandläkare Sjukhustandvården, Ljungby Fastställd

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni 1. Hur ska samhällsförvärvad pneumoni behandlas? - Infektionsläkarföreningens

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VORICONAZOLE ORION 50 MG FILMDRAGERADE TABLETTER VORICONAZOLE ORION 200 MG FILMDRAGERADE TABLETTER ORION CORPORATION DATUM: 12-06-2015, VERSION 1 VI.2 VI.2.1

Läs mer

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd Kvinnokliniken Allmänna principer Rekommendationer avseende antibiotikaval gäller när odlingssvar ej finns tillgängligt. När positivt odlingssvar finns ges riktad antibiotikabehandling enligt resistensbestämning,

Läs mer

Amikacin - dosering. Dosering av amikacin vid behandling av infektioner orsakade av gramnegativa bakterier

Amikacin - dosering. Dosering av amikacin vid behandling av infektioner orsakade av gramnegativa bakterier Amikacin - dosering Dosering av amikacin vid behandling av infektioner orsakade av gramnegativa bakterier Innehåll 1. Rekommendationer, sammanfattning 2. Laddningsdos/engångsdos 3. Fortsatt behandling

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se 13 april 2015 Varför nya rekommendationer: Ett regeringsuppdrag till Smittskyddsinstitutet och

Läs mer

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24 Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter Jessica Kaminska 2012-10-24 Pneumoni Hos icke immunsupprimerade patienter med samhällsförvärvad pneumoni som behandlas på sjukhus Innehåll Pre- och post-antibiotika

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Laboratoriediagnostik av svampinfektioner. Erja Chryssanthou

Laboratoriediagnostik av svampinfektioner. Erja Chryssanthou Laboratoriediagnostik av svampinfektioner Erja Chryssanthou Jäst Unicellulära Knoppande jästceller (blastosporer) Foto Dan Eshel Pseudohyf, förlängda jästceller som bildar kedjor, förökning genom unipolar

Läs mer

6.11 Bilaga 11 Modell för föreslagna ytterligare riskminimeringsåtgärder (om relevant)

6.11 Bilaga 11 Modell för föreslagna ytterligare riskminimeringsåtgärder (om relevant) 6.11 Bilaga 11 Modell för föreslagna ytterligare riskminimeringsåtgärder (om relevant) 6.11.1 Vorikonazol - checklista för sjukvårdspersonal A) Minimera risken för fototoxicitet och skivepitelcancer i

Läs mer

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-09-18 Utfärdad av: Elisabet Lönnermark, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

NRMM. Nordisk Extern Kvalitetssäkringsprogram i Medicinsk Mykologi (NEQAMM) NEQAMM Resultat Erja Chryssanthou. NEQAMM 2010 Page 1/10

NRMM. Nordisk Extern Kvalitetssäkringsprogram i Medicinsk Mykologi (NEQAMM) NEQAMM Resultat Erja Chryssanthou. NEQAMM 2010 Page 1/10 NRMM The Nordic Reference group on Methods in medical Mycology Nordisk Extern Kvalitetssäkringsprogram i Medicinsk Mykologi (NEQAMM) NEQAMM 2010 Resultat Erja Chryssanthou NEQAMM 2010 Page 1/10 Extern

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion Fastställd av Läkemedelskommittén Utarbetad av apotekare Anna Berglin, Läkemedelsenheten anna.berglin@lvn.se Medicinskt faktagranskad och godkänd av överläkare Örjan Andersson, Infektionskliniken, Länssjukhuset

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk Genetik - Ny metod för trisomier 13/18/21

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk Genetik - Ny metod för trisomier 13/18/21 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 1, februari 2014 Innehåll: 2 Klinisk Genetik - Ny metod för trisomier 13/18/21 3 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - Blodgrupperingssvar på papper upphör

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Indikation/er. Replagal är avsett som enzymersättningsbehandling under lång tid där diagnosen Fabrys sjukdom (αgalaktosidas

Indikation/er. Replagal är avsett som enzymersättningsbehandling under lång tid där diagnosen Fabrys sjukdom (αgalaktosidas 1 Id ATCkod Substans Handelsnamn 1 A16AB02 Imiglukeras Cerezyme Indikation/er Gauchers sjukdom som är icke-neuronopatisk (typ 1) eller kroniskt neuronopatisk (typ 3) och som uppvisar kliniskt signifikanta

Läs mer

1 Infektioner orsakade av trådsvamp

1 Infektioner orsakade av trådsvamp 1 Infektioner orsakade av trådsvamp 10 april 2007 1.1 Aspergillos Med aspergillos menas infektioner orsakade av Aspergillus-arter, vanligen Aspergillus fumigatus. Mindre vanliga är A. flavus, A. niger,

Läs mer

Provtagningsrutin. Berörda enheter. Provtagning Ankomstprover Remiss Provtagningsrör

Provtagningsrutin. Berörda enheter. Provtagning Ankomstprover Remiss Provtagningsrör Provtagningsrutin Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Provtagning Ankomstprover Remiss Provtagningsrör Blst + ev diff Kemlab, SY Lila rör CRP Na, K, Krea, Urea, Ca, Alb Asat, Alat,,

Läs mer

Virusinfektioner hos immunsupprimerade. Infektionsläkareföreningens Vårmöte Maj 2012 Maria Rotzén Östlund Malin Ackefors

Virusinfektioner hos immunsupprimerade. Infektionsläkareföreningens Vårmöte Maj 2012 Maria Rotzén Östlund Malin Ackefors Virusinfektioner hos immunsupprimerade Infektionsläkareföreningens Vårmöte Maj 2012 Maria Rotzén Östlund Malin Ackefors Disposition Luftvägsvirus: fall och diagnostik Reaktivering herpesgruppen: fall och

Läs mer

Infektioner vid immundefekt NU- 040303

Infektioner vid immundefekt NU- 040303 Infektioner vid immundefekt NU- 040303 Rune Andersson, FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde E-post: rune.andersson@vgregion.se Tel. 0500-431137, 0706-441238 Faktorer som ökar infektionsrisk 1.Organöverförd

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Zerbaxa. ceftolozan / tazobaktam. version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Zerbaxa. ceftolozan / tazobaktam. version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/513109/2015 Zerbaxa ceftolozan / tazobaktam version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen

Läs mer

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Om leukemier Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en form av leukemi ett samlande begrepp för flera cancersjukdomar som angriper de blodbildande

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation Smittskydd Värmland /Strama Värmland 1 6 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Eva Mogard, Thomas Ahlqvist Olle

Läs mer

Keratiter - pseudomonas, svamp, akantamöba

Keratiter - pseudomonas, svamp, akantamöba Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Ögoninfektioner Giltig fr.o.m: 2015-06-24 Faktaägare: Karin Ylvén, ST-läkare ögonkliniken Växjö Fastställd av: Karin Wallentén, Överläkare ögonkliniken Växjö

Läs mer

Kärlkateterrelaterade infektioner Pia Appelgren

Kärlkateterrelaterade infektioner Pia Appelgren Kärlkateterrelaterade infektioner Pia Appelgren Sammanfattning Centrala venkatetrar (CVK), för kort- eller lång tid, och ibland perifera artär och - venkatetrar kan ge upphov till lokala eller systemiska

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Pentasa 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 100 ml innehåller 1 g mesalazin (5-aminosalicylsyra). Beträffande hjälpämnen se avsnitt 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid)

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

TBC vid HIV. Maria Norrby 2010

TBC vid HIV. Maria Norrby 2010 TBC vid HIV Maria Norrby 2010 Figure 1.3 Estimated TB incidence rate, by country, 2006 Estimated new TB cases (all forms) per 100 000 population No estimate 0 24 25 49 50 99 100 299 300 or more Epidemiologi

Läs mer

Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation

Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens

Läs mer

Tuberkulos och HIV PER BJÖRKMAN - KLINISK INFEKTIONSMEDICIN

Tuberkulos och HIV PER BJÖRKMAN - KLINISK INFEKTIONSMEDICIN Tuberkulos och HIV PER BJÖRKMAN - KLINISK INFEKTIONSMEDICIN Alice, 32 år Från Kamerun, 1 år i Sverige Söker akutklinik med någon veckas anamnes på andfåddhet, feber, buksmärtor Vilodyspné, hypoxi, resistens

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna Strama

Urinvägsinfektioner hos vuxna Strama MEDICINSK INSTRUKTION 1 (16) MEDICINSK INDIKATION Urinvägsinfektion (UVI) är en vanlig diagnos i alla åldrar och utgör en av de vanligaste orsakerna till antibiotikaförskrivning. Målsättningen med dokumentet

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Medicinska riktlinjer och rutiner Giltig fr.o.m: 2016-05-01 Faktaägare: Göran Carlstedt, överläkare, onkologkliniken Fastställd av: Katarina Hörberg, verksamhetschef,

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Skoningslös mot svampen, skonsam mot patienten.

Skoningslös mot svampen, skonsam mot patienten. Skoningslös mot svampen, skonsam mot patienten. Effekt när den är som viktigast AML * - och HSCT ** -patienter löper stor risk att drabbas av invasiva svampinfektioner I kliniska studier av dessa patientgrupper

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01 1 (5) Vårdrutin Fotinfektioner riktlinjer för antibiotikabehandling. Godkänd av: Karin Malmqvist Divisionschef Allmänmedicin Erik Sandholm Verksamhetschef Infektionskliniken CSK Utarbetad/reviderad av:

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Isosorbidmononitrat Mylan 10 mg tablett Isosorbidmononitrat Mylan 20 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller: Isosorbid-5-mononitrat

Läs mer

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS Feber på vuxenakuten Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS feber Första skriftliga referensen 600 år f kr hos Sumererna. Hippokrates förklarar feber som ett överskott av gul galla. Wunderlich

Läs mer

Antibiotikaprofylax i tandvården

Antibiotikaprofylax i tandvården MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) MEDICINSK INDIKATION Instruktionen är avsedd att ge riktlinjer för när det är motiverat med en profylaktisk antibiotikabehandling och i förekommande fall även ge rekommendationer

Läs mer

BILAGA III ÄNDRINGAR I PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III ÄNDRINGAR I PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL BILAGA III ÄNDRINGAR I PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL 1 ÄNDRINGAR SOM KOMMER ATT INFÖRAS I RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉN FÖR LÄKEMEDEL INNEHÅLLANDE MOXIFLOXACIN Följande text ska införas (nya avsnitt

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS!

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS! KOD: Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad ORDINARIE TENTAMEN Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 14 03 15 Tid: 09.00-11.30 Hjälpmedel: Miniräknare Maxpoäng: 10 p (1 p per uppgift) Godkänt (100 %):

Läs mer

Sepsis, svår sepsis och septisk chock

Sepsis, svår sepsis och septisk chock Sepsis, svår sepsis och septisk chock Diagnostik och biomarkörer Bengt Gårdlund, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 2012 Sepsis continuum Sepsis Svår sepsis Septisk chock Systemreaktion

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

CMV - transplantation. Fredrik Sund Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Uppsala

CMV - transplantation. Fredrik Sund Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Uppsala CMV - transplantation Fredrik Sund Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Disposition CMV definitioner CMV diagnostik CMV läkemedel Profylax preemptiv - strategier CMV behandling CMV framtida

Läs mer

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder:

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: 1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: a) Vid samtidig behandling med rifampicin, vissa HIV-läkemedel, antiepileptika såsom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

Läs mer

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) Författare: Johan Petersson, överläkare ANOPIVA-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Britt-Marie Eriksson

Läs mer

SEPSIS. VAD är sepsis? dödlighet. kostnader. Sepsis - patogenes. Systemisk inflammation. Koagulation. Immunsvar

SEPSIS. VAD är sepsis? dödlighet. kostnader. Sepsis - patogenes. Systemisk inflammation. Koagulation. Immunsvar SEK VAD är sepsis? SEPSIS Singer et. al., 216, JAMA Volkan Özenci, Överläkare, Docent Inga Fröding, Specialistläkare Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk Mikrobiologi, F72, Huddinge Volkan Özenci

Läs mer

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos amifos Pamidronsyra Vad Pamifos är och vad det används för Pamifos är ett läkemedel som påverkar uppbyggnad och nedbrytning av ben. Läkemedlet tillhandahålls i form av en lösning som kan ges som långsam

Läs mer

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna Jonas Hedlund Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Ämnesområden Pneumoni hos vuxna revision jämfört vårdprogram 1997 Influensa hos vuxna,

Läs mer

Aktiv substans 1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid 29 mg motsvarande klindamycin 25 mg (vit/gul kapsel).

Aktiv substans 1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid 29 mg motsvarande klindamycin 25 mg (vit/gul kapsel). PRODUKTRESUMÉ 1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Antirobe vet. 25 mg hårda kapslar, hund och katt Antirobe vet. 75 mg hårda kapslar, hund och katt Antirobe vet. 150 mg hårda kapslar, hund Antirobe

Läs mer

Ibaflin används för behandling av följande sjukdomstillstånd hos hund:

Ibaflin används för behandling av följande sjukdomstillstånd hos hund: 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN 30 mg tabletter för hund 150 mg tabletter för hund 300 mg tabletter för hund 900 mg tabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett

Läs mer

Handläggning av antibiotikaallergi

Handläggning av antibiotikaallergi VO INFEKTIONSSJUKDOMAR Dokumenttyp: Medicinskt PM Titel: Antibiotikaallergi Dokumentansvarig: Simon Werner, Malmö Malin Inghammar, Lund Godkänt av: Peter Lanbeck Publicerat av: Irene Silfver Reviderad

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-04-08 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 13 C-urea 50 mg, anrikad stabil isotop. För fullständig förteckning över

Läs mer

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter. 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter. 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Imatinib STADA 100 mg filmdragerade

Läs mer

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Neurokirurgiska CNS infektioner

Neurokirurgiska CNS infektioner Neurokirurgiska CNS infektioner SILF Vårmöte Umeå Maj 2010 Martin Glimåker Neurokirurgiska operationstyper Tillstånd där neurokirurgi utförs: blödningar tumörer trauma shuntning på grund av hydrocephalus.

Läs mer