SGI bildas den 1 januari I denna folder görs några nedslag i institutets 60-åriga historia.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SGI bildas den 1 januari 1944. I denna folder görs några nedslag i institutets 60-åriga historia."

Transkript

1 SGI bildas den 1 januari I denna folder görs några nedslag i institutets 60-åriga historia. SGI etableras för att stärka den geotekniska forskningen och för att ge stöd till statliga myndigheter med byggnadsverksamhet. Geotekniska frågeställningar är lika aktuella i dag, men med nya utmaningar i samhällsbyggandet.

2 1940-talet Uppbyggnadsåren Vertikaldränering är en av de metoder som utvecklas under dessa år. Walter Kjellman ( ) blir institutets förste chef. En visionär med fingertoppskänsla för geotekniken. Flygfoto :Ulf Kihlblom. Det första permanenta provfältet etableras 1945 i Lilla Mellösa (Upplands Väsby), när man letar efter lämplig plats för atlantflyget. Provfältet i Skå-Edeby (bilden) är från Mätningar görs än idag och är en av världens längsta och mest omfattande mätserier för sättningar hos lera. Meddelanden nummer 1 och 3 6 samt nummer 9 är av lärobokskaraktär inom fältundersökningsteknik och allmän geoteknik. Meddelande nr 2 Redogörelse för Statens geotekniska instituts verksamhet under åren visar på verksamhetens bredd redan under dessa första åren sedan födelsen som: Vertikaldräneringsmetoden, härledning, metodutveckling av drän och stickare för prefabricerade dräner, fullskaleförsök i Upplands Väsby. Utveckling av direkta skjuvapparaten som är standardutrustning i Sverige. Utveckling av olika mätutrustningar som: - Tryckdosor för mätning av jordtryck - Precisionssättningsmätare - Portrycksmätare Utveckling av fältutrustning som: - Vingborren - Foliekärnborren - Snabbsonderingsapparaten (skiljer på mantelmotståndet och spetsmotståndet) - Iskymetern Undersökning av materials egenskaper som: - Permeabilitet vid små gradienter - Grovkorniga jordars elasticitetsegenskaper - Krypdeformationer i lera Meddelanden 9 st Serien finns under åren och innehåller informerande, lättillgängliga sammandrag av FoU-resultat. SGI utvecklar grundläggande kunskap om undersökningar i fält och på laboratorium. Laboratoriet är från början en central del i institutets verksamhet, med satsningsområden som bestämning av jords skärhållfasthet, elasticitetsegenskaper hos grovkorning jord, utredning om lätt fyllningsmaterial och kompressionsegenskaper hos lera.

3 1950-talet De stora skredens årtionde Flera stora jordskred påverkar i hög grad SGI:s verksamhet och initierar både forskningsinsatser och ett antal rapporter. Årtiondet inleds med det katastrofala skredet i Surte den 29 september 1950 (ovan) och i slutet inträffar Götaskredet, 7 juni 1957 (till vänster). Dessa händelser får stor betydelse för SGI:s verksamhet. Götaälvskommittén påbörjar sitt arbete genom beslut av Kungl. Maj:t den 14 juni 1957 och är den mest omfattande stabilitetsutredningen inom ett geografiskt avgränsat område. Skred och ras har under alla år varit ett högt prioriterat arbetsområde för SGI. SGI medverkar aktivt till att Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) bildas Mr Geoteknik Nils Flodin ( ) är under många år SGF:s sekreterare och dess internationella ansikte. SGI har under alla år svarat för sekretariatet och deltagit i olika kommittéer. Proceedings No 14 (1957) A new Approach to the Determination of the Shear Strength of Clay by the Fall-Cone Test Sven Hansbo Hansbos ekvation för bestämning av den odränerade skjuvhållfastheten med fallkon på laboratoriet är den vi använder i dag i Sverige liksom i ett stort antal andra länder. τ v /σ c = 0,45 w L Godbitar från SGI:s forskningsresultat Den vetenskapliga produktionen vid SGI publiceras bland annat i våra egna rapportserier. Målgrupper finns både nationellt och internationellt. Proceedings 60 st Serien finns under åren och alla rapporter är på engelska. Proceedings No 2 (1950) The Vane Borer. An Apparatus for Determining the Shear Strength of Clay Soils Directly in the Ground Lyman Cadling & Sten Odenstad Vingborren är i dag en över hela världen använd metod för att bestämma kohesionsjordars odränerade skjuvhållfasthet.

4 1960-talet Geoteknik för Miljonprogrammet Institutet är nu väl etablerat och genomför en omfattande forsknings- och konsultverksamhet. Geobildtolkning utvecklas, där geotekniska förhållanden beskrivs genom geologisk-geoteknisk tolkning av flygbilder i stereoskop. Proceedings No 19 (1961) Standard Piston Sampler. Den svenska standardkolvprovtagaren som allmänt används sedan början av 1960-talet för att ta ostörda prover av kohesionsjordar är jämförbar med de bästa utländska provtagarna. SPR No 5 (1963) On Cohesive Soils and Their Flow Properties Rudolf Karlsson Här presenteras enpunktsmetoden för att bestämma jords flytgräns. Metoden tillämpas fortfarande av alla svenska geotekniker. SPR No 30 (1969) Flygbildstolkning som hjälpmedel vid översiktliga grundundersökningar Artiklar av Ulf Kihlblom, Leif Viberg & Ander Heiner Första tillfället för presentation i två artiklar av vad man kan få ut av att tolka olika typer av flygbilder. Lars Hellman ( ) är en av de drivande krafter som med stor entusiasm och gedigen kunskap utvecklar grundläggningsteknik och pålar i stora och små dimensioner. Pålningstekniken tar många kliv framåt och krav ställs på högre tillåtna laster för bland annat pålar för byggnader. IVA Pålkommissionen bildas och SGI samarbetar med kommuner, konsulter och entreprenörer för att effektivisera pålningstekniken. SPR No 16 (1967) Stability of Clay at Vertical Openings Bengt Broms & Hans Bennermark Efter en svår olycka i samband med att hål tas upp i en spont för att trycka en ledning tas en beräkningsmetod fram. Särtryck och preliminära rapporter (SPR) 60 st Serien finns under åren och innehåller preliminära eller slutliga FoU-resultat.

5 1970-talet Förändringens tid SGI flyttar 1975 från Stockholm till Linköping. En radikal förändring som innebär en förnyelse av verksamheten och många nya medarbetare. Leif Andréasson ( ) blir 1975 ny chef för SGI och utformar en målinriktad FoUsatsning, baserad på samhällets behov av geoteknisk kunskap. Tuveskredet den 30 november 1977 är det mest omfattande i Sverige i modern tid. Nio människor omkommer och 65 villor förstörs. Litteraturdatabasen SGI-Line föds. Fundamentet gjuts redan 1944 av Walter Kjellman. Bland andra Nils Flodin utarbetar ett klassifikationssystem för den geotekniska litteraturen. Rapport 8 (1979) Grundläggningskostnadernas fördelning Bo Carlsson Vilka är grundläggningskostnadernas fördelning med avseende på byggnadsverk och undergrund? Rapporten säljs snabbt slut. De första kalkpelarna för djupstabilisering av lös lera installeras Under första delen av 1980-talet fortsätter forsknings- och utvecklingsarbetet. Proceedings No 25 (1971) Negative Skin Friction on Long Piles Driven in Clay. Bengt H Fellenius De första fullskaleförsöken att bestämma kraftspelet mellan påle jord i lera. SGI studerar deformationer hos bankpålning för broar genom modellförsök. Rapport 64 st Sedan 1977 SGI:s rapportserie för FoU-redovisning. Rapport ersätter Proceedings, Särtryck och preliminära rapporter samt Meddelanden.

6 1980-talet Nya tillämpningar SGI breddar verksamheten och utvecklar geotekniska tillämpningar inom nya samhällssektorer. SGI utvecklar teknik för att utnyttja energiresurser i mark och att säsongslagra sommarvärme med slangar i lera och torv. Beräkningsmetoder utvecklas. Genom att även ta hänsyn till krypning i jorden kan geoteknikern göra mer tillförlitliga sättningsberäkningar. Rolf Larssons halvempiriska konsolideringsteori för finkorning jord inklusive krypning är det sätt som vi i Sverige vanligen beräknar sättningsförlopp i dag i finkornig jord. (Rapport No 29). Information 1 (1979) Jords egenskaper Rolf Larsson En sammanställning av det grundläggande om jords uppbyggnad, geotekniska begrepp, jords klassificering och dess hållfasthetsoch deformationsegenskaper. Uppfyller alla krav på kioskvältare första utgåvan 1982 och 4:e utgåvan Rapport 28 (1986) Deponering av avfall från kol- och torveldning Handledning Tom Lundgren & Pär Elander Vilka är förutsättningarna för deponering av avfall från eldning av kol och torv, dvs flyg- och bottenaskor samt avsvavlingsprodukter? Vilka är de miljöhänsyn som måste tas vid val av plats och metod för deponering? Andra kioskvältare är Länshållning vid schaktningsarbeten på uppdrag av SBEF, Vägforskningsgruppen, Gräv säkrare och Schaktning i jord, båda på uppdrag av Arbetarskyddsstyrelsen. X 81, de tionde olympiska spelen för geotekniker arrangeras av Sverige SGF är arrangör och SGI drar sitt strå till stacken. Deponier för avfall och användning av restprodukter i anläggningsbyggande blir efterhand en stor verksamhet vid institutet. Information 17 st Här redovisas praktisk geoteknik till olika aktörer i byggprocessen serien har karaktären av handbok.

7 1990-talet Infrastruktur i fokus Satsningar på infrastruktur för nationell och europeisk utveckling kräver vidareutveckling av geotekniken. Miljöfrågor får allt större betydelse i institutets verksamhet. I samband med Öresundsförbindelsen utreder SGI förutsättningarna för grundläggning genom plattförsök och bedömning av berggrundens egenskaper. Kalkcementpelare får sitt stora genombrott vid utbyggnaden av infrastrukturen under talet. En branschgemensam utvecklingssatsning, Svensk Djupstabilisering, etableras, med projektledning hos SGI. Föroreningar i mark kan vara en risk för människa och natur. SGI utvecklar teknik för undersökning, riskbedömning och åtgärd. SGI vidareutvecklar undersökningsmetoder in situ och bl.a. får CPT-metoden sitt genombrott i Sverige. Skredet i Vagnhärad 1997 blir en påminnelse om att i den fysiska planeringen ta hänsyn till stabilitetsförhållandena. Sverige blir medlem i EU och SGI medverkar i flera europeiska FoU-projekt. Tillsammans med europeiska forskare studeras bl.a. användning av restprodukter, ras och skred, jordförstärkning och föroreningsspridning i mark och vatten. SGI utvecklar laktester en metod för att i laboratorium undersöka hur föroreningar i olika material kan läcka ut till mark och grundvatten. IVA Skredkommissionen samlar myndigheter, kommuner och forskare för att utveckla och förmedla kunskap om ras och skred. SGI svarar för sekretariatet och medverkar i flera av projekten.

8 2000-talet Nya utmaningar Samhället står inför stora geotekniska utmaningar. En samhällsutveckling som tar hänsyn till hälsa och säkerhet och ekonomisk tillväxt med skydd av miljön behöver geoteknisk kunskap. Här finns många utmaningar för SGI att tillsammans med svenska och internationella kollegor medverka till en hållbar utveckling genom att utveckla markvärmesystem för miljövänlig energiförsörjning bedöma risker och förebygga naturolyckor av ras, skred och stranderosion... Foto :Ystad kommun.... deponera avfall utan miljöskador undersöka och åtgärda förorenad mark förebygga skadliga konsekvenser av ett förändrat klimat effektivisera grundläggningstekniker och förstärkning av jord och berg. Statens geotekniska institut Telefon: Fax: E-post: Internet: SGI maj 2004

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Information 16. Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper

Information 16. Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper SVEN KNUTSSON ROLF LARSSON MARIUS TREMBLAY ANNA-LENA

Läs mer

Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 37 2005-11 Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering Bengt Åkesson Göran Fagerlund Svensk

Läs mer

SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004. Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004

SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004. Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004 SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004 NU2-2004 Foto: Schaktning vid Lilla Bommen, Götaleden Stranderosion praktiska tillämpningar med europeiska utblickar, sid 2 Kurser, våren 2005 sid 2 Demoförsök Vegetation som

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Claes Alén (CA) Maria Ask (MA) Sven Knutsson (SK) Peter Ulriksen (PU) Stefan Larsson (SL)

Claes Alén (CA) Maria Ask (MA) Sven Knutsson (SK) Peter Ulriksen (PU) Stefan Larsson (SL) SBU Tema GEO telefonmöte 5, 130215 Närvarande Claes Alén (CA) Maria Ask (MA) Frånvarande Sven Knutsson (SK) Peter Ulriksen (PU) Stefan Larsson (SL) Mötet startade 20 minuter sent vilket förklarar det låga

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 3 GD har ordet 4 Sveriges geologiska undersökning 6 Guldkorn från 2009 9 Geologi är grunden 13 En värld i behov av metaller 17 Geologi för att förebygga 21 Med ansvar för grundvattnet

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén.

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén. SCHAKTA SÄKERT Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Vi vill med denna skrift förmedla kun skap om hur man utformar och utför

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen. Yvonne Andersson-Sköld. GÄU - delrapport 12.

Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen. Yvonne Andersson-Sköld. GÄU - delrapport 12. Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen Yvonne Andersson-Sköld GÄU - delrapport 12 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Foto: SGI STATENS GEOTEKNISKA

Läs mer

Bygg för morgondagens klimat

Bygg för morgondagens klimat Boverket Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Boverket maj 2009 Titel: Bygg för morgondagens klimat. Anpassning

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Naturen Människorna Tekniken

Naturen Människorna Tekniken Naturen Människorna Tekniken Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 12 SGUs verksamhetsberättelse och årsredovisning en årsrapport i två delar SGUs årsrapport för 2012 är delad i två delar: en verksamhetsberättelse

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter

Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter INSTITUTIONEN FÖR TEMATISK UTBILDNING OCH FORSKNING EXAMENSARBETE C-UPPSATS Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter Amanda Engman Linköpings Universitet,

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Säkerhet vid schaktning i jord Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Telefon 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2015 AB Svensk Byggtjänst och

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI Nr 4 December 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Återvunnet höstmöte Global Reporting, nationella miljökvalitetsmål och statliga myndigheters miljöarbete var några teman

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner:

Läs mer