Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190"

Transkript

1 Svenskt Perioperativt Register, NKR Svenskt Perioperativt Register Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan förstås också av en icke medicinskt skolad person. - Bakgrund en kort beskrivning av problemområdet och dess relevans - Registrets syfte - Viktigaste process- och resultatmåtten - Täckningsgrad - både av behandlande enheter och behandlade patienter - Analys/återkoppling - Exempel på förbättringar som registret har bidragit med eller som ett nytt register kan förväntas bidra med Bakgrund: I Sverige saknas för närvarande ett övergripande nationellt perioperativt register. Syftet med SPOR är att med hjälp av integration med befintliga operationsplaneringssystem nå en bred nationell täckning. SPOR erbjuder ett verktyg för att speciellt följa upp vårdkvaliteten ur ett patientperspektiv, såväl som lokal kvalitetsutveckling av operationsprocessen i bred bemärkelse. Arbetet följer SKL:s handbok för kvalitetsregister. Efter att Uppsala Kliniska forskningscentrum (UCR) genomfört en ingående förstudie av projektets förutsättningar har SPOR tecknat avtal med UCR att utveckla SPOR som en integrationslösning. Projektets inriktning har erhållit ett mycket brett och starkt stöd från landets verksamhetschefer inom anestesi samt förankrats i det kirurgiska rådet där alla kirurgiska specialistföreningar är representerade. SPOR:s styrgrupp representerar specialitetsföreningarna för anestesiläkare, anestesi- och uppvakningssjuksköterskor, operationssjuksköterskor, barnkirurger, ortopeder samt för Svensk Kirurgisk Förening. Målet för SPOR är att alla patienter som genomgår operationer och/eller anestesier ska få kvalitetssäkrad vård. SPOR kan även fungera som bas för register utvecklade inom eller till operationssjukvården närstående verksamheter. För att höja kvaliteten på kirurgi som bedrivs på barn i landet, avser Svensk Barnkirurgisk Förening att under SPOR:s paraply undersöka möjlgheten att starta ett register för att a) följa upp all kirurgi på barn som bedrivs vid samtliga kirurgiska kliniker i landet samt att b) följa upp den högspecialiserade barnkirurgiska verksamheten. Mer om detta under rubriken syfte. I samarbete med SFAI:s CVK grupp planeras också ett Svenskt Kärlaccessregister inom SPOR för att kunna kvalitetssäkra denna vård som idag orsakar stor morbiditet. Det är den medicinska åtgärd som ligger som nummer fem i lissta av orsaker till varför patienter dör av vårdrelaterade komplikationer, och som därför är uppenbart viktig att följa. Infrastrukturen i SPOR möjliggör denna uppföljning. Viktigaste resultatmått är 1. Registrering av komplkationsfrekvenser vid op (finns i Steg 15 - Övrig bilaga 1.) 2. Andel strukna operationer av alla planerade operationer. ( Övrig bilaga 3.) 3. Patienters frekvens av illamående och grad av smärta postoperativt (Övrig bilaga 4.) Täckningsgrad: Antal operationsavdelningar 5st (5,9%) Antal operationer op (5,1%) Medlemmar i SPOR: Antal operationsavdelningar 44 st. (48,2 %) Högspecialiserad Barn- och Ungdomskirurgi: 100%

2 Analys och återkoppling: Standardiserade utdatarapporter utvecklas med UCR, som till att börja med skickas ut via e-post. På sikt blir detta web-baserat. Därtill två använarmöten per år. Plan för start av forskningsgrupp kopplad till SPOR HT SPOR kommer på sikt att minska både mortalitets- samt komplikationsfrekvenser kopplade till operationer. Motivera om registret anser sig ligga på annan certifieringsnivå än för registret tilldelad SPOR anser att vi uppfyller kriterierna för kvalitetsregister nivå 3 1. Färdig möjlighet finns för registrering och datainsamling Data från operationer är mottagna i registret Möjlighet finns till att ta ut statistik centralt. Exempel på SPOR:s utdata finns i bilaga Plan för godkänd analys och återkoppling av registerdata finns. 4. SPOR har påbörjat arbetet med funktioner för utdata till deltagande enheter De första rapporterna finns, se bilaga 2. Validering av inrapporterade data pågår. 5. SPOR utformar registret enligt nationella standarder. Ja, SPOR är uppbyggt tillsammans med UCR, enligt samma normer som Swedeheart. SPOR har av för oss oförklarliga skäl lagts in under kategorin Mag/tarmsjukdommar. Finns det ingen annan kategori som visar ett bredare fält? Operationssjukvård skulle kunna vara ett lämpligt namn på kategorin. Går den att skapa? Ange viktigaste aktiviteterna/ förändringarna i registret från föregående år Ange i punktform de viktigaste aktiviteterna/förändringarna i registret sedan den förra ansökningsomgången. Ex. om registret har webbaserats, förbättringsprojekt initierats, styrgrupp breddats etc. Syftet med denna fråga är primärt att på ett enkelt sätt följa upp det som hänt sedan den förra ansökningsomgången. Inkludera de åtgärder som initierats till följd av förra årets utlåtande. (max 4000 tecken, inkl. blanksteg) 1. SPOR har börjat ta emot data från 7 operationsavdelningar, 2 länssjukhus och 5 länsdelssjukhus. Eskilstuna och Gävle har varit pilotsjukhus för dessa införanden. 2. Pågående införandeprojekt på följande sjukhus: KS Solna, Astrid Lindgrens barnsjukhus, KS Huddinge, Sahlgrenska, Södersjukhuset, Danderyd, Enköping, Oskarshamn, Södertälje och Jönköping. Ett flertal andra sjukhus har anmält att de ska påbörja processen för att leverera data inom kommande år. Kronoberg och Värmland har även de börjat skicka in anslutningsinformation. Östergötland kommer att exportera data från sitt operationsregistreringssystem. 3. Två användarmöten är genomförda med över 80 deltagare närvarande båda gångerna. 4. Förstudier för att starta Svenskt kärlaccessregister som en del av SPOR, för att kvalitetssäkra alla typer av centrala kärlaccesser (centrala ven- och dialyskatetrar, subkutana venportar, PICC-line = perifert inlagd central kateter ska ingå.) Arbetet bedrivs tillsammans mellan SFAI:s CVK-grupp och Svensk Barnkirurgisk Förening, Svensk kärlkirurgisk förening. Kontakt planeras med Svensk njurmedicinsk förening och Svensk förening för bild- och funktionsmedicin. 5. SPOR har breddat styrgruppen med representanter för Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Ortopedisk Förening och Svensk Barnkirurgisk Förening och SFAI:s vetenskapliga råd. 6. Karolinska sjukhuset har tillsammans med SPOR tagit fram en web-servicelösning för automatiserad dator-till-dator-kommunikation som kommer att överföra patientdata dagligen från Karolinska sjukhuset till SPOR:s server på UCR. Lösningen kommer erbjudas andra sjukhus. Efter en förstudie planeras den att användas på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. 7. Kontakter är tagna med de tre operationsplaneringssystem som täcker 90 % av svenska marknaden, för att skapa exportmoduler till SPOR. Orbit och Provisio har idag färdiga exportmoduler framtagna för detta. 8. Nationell standard för registrering av strukna operationer är framtagen, och har fått nationell förankring via SFAI. Dessa är nu införda på ett stort antal sjukhus. 9. SPOR har kontaktat Socialstyrelsens termbank, för att få SPOR:s kärndataset integrerat i detta. 10. De första data från kirurgi på barn i de uppstartade klinikerna tas fram, dels all kirurgi, dels specifikt för Retentio testis.

3 Ange de viktigaste planerade aktiviteterna/ förändringarna i registret för det kommande året Ange i punktform de viktigaste planerade aktiviteterna/förändringarna i registret. Ex. om registret ska webbaseras, förbättringsprojekt initieras, styrgrupp breddas etc. (max 4000 tecken, inkl. blanksteg) 1. Fortsatt införande av datakontakt mellan sjukhus och SPOR:s databas på UCR, med anslutningar och dataöverföring från flera operationsavdelningar. 2. Fortsatt kvalitetssäkring och validering av data. 3. Utveckla standardiserade och regelbundna rapporter 4. Påbörja utvecklande att interaktiva rapporter. 5. Pilotinförande av Svenskt Kärlaccessregister via SPOR ska genomföras från minst två sjukhus. I samarbete med SFAI:s CVK grupp planeras också ett Svenskt Kärlaccessregister inom SPOR för att kunna kvalitetssäkra denna vård som idag orsakar stor morbiditet. 6. Utveckla ett web-interface för inmatning av Svensk Barnkirurgisk Förenings data för 10 års operationer av ovanliga barnoperationer. Dessa finns idag i pappersformat. Detta bland annat som bas för långtidsuppföljning av operationer av medfödda missbildningar. 7. European Surgical Outcomes Study (EuSOS) är en internationell pågående studie för punktprevalens-uppföljning för Outcome vid icke cardiell kirurgi i Europa. Den är finansierad av European Society of Intensive Care Medicine och European Society of Anaesthesiology. SPOR har kontakt med Principal Investigator för EuSOS professor Rupert Pearse. Målet är att SPOR kontinuerligt ska leverera aggregerade avidentifierade data som passar in i denna studie där 28 Europeiska sjukhus ingår. 8. Utarbeta postoperativ komplikationsregistrering inklusive termkatalog, tillsammans med ESA. Professor Rupert Pearse samordnar detta arbete. 9. Anställning av projektkoordinator på 50 %. 10. Utveckla termkatalog för databaserade anestesijournalsystem. 11. Startat förstudier tillsammans med Svensk Barnkirurgisk Förening för att kvalitetssäkra kirurgi på barn som bedrivs i Sverige. 12. Startat förstudier för att med en web-baserad inmatning följa tre definierade missbildningar valda från nationella vårdprogram (esofagusatresi, analatresi, blåsextrofi) inom ramen för det barnkirurgiska registret. 13. Fortsatt planering inför framtida samarbete med det norska registret som drivs ifrån Tondheim, professor Sven-Erik Gisvold. Har registret fått extra anslag föregående år för särskilda satsningar? Beskriv aktiviteterna samt resultat Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Svenskt Perioperativt Register SPOR Nummer 190 Startår 2011 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen Epost till registret Registerhuvudman/centralt personuppgiftsansvarig myndighet Ja Uppsala läns landsting Namn på personuppgiftsombud som registret är Mats Holmberg, landstingsjurist

4 Namn på personuppgiftsombud som registret är anmält till Certifieringsnivå Kategori Kontaktperson Mats Holmberg, landstingsjurist K Mag/tarmsjukdomar Telefon till extra kontaktperson Epost till extra kontaktperson Gunnar Enlund, Överläkare AnOpIva-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Kontaktuppgifter Förnamn Claes Efternamn Mangelus Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post Sjukhus/Vårdcentral Sahlgenska Universitetssjukhuset Arbetsplats AnOpIva-klinikenheten Mölndal Adress Postnummer Stad Mölndal Steg 3 - Relevans Volym i Sverige Ange totalt antal berörda patienter/brukare/individer per år i Sverige (ange källhänvisning). Sker förändringar i volymen? Den definition som Socialstyrelsen idag har av vad som är en operativ åtgärd, varierar emot vad en patient anser är en operation. Ur ett patientperspektiv har Nysam-samarbetet tagit fram att i Sverige genomförs årligen cirka operationer på våra operationsavdelningar. I Socialstyrelsens register samlas varje år över 1,8 miljoner operationskoder i deras register. Men många av ingreppen görs även på mottagningar och inom distriktsvården. Vissa operationer kan dessutom inom landstingsvärlden ha över 10 operations-/åtgärdskoder kopplade till en "operation". SPOR:s målsättning är att på sikt ge en heltäckande bild av de operationer som genomförs i Sverige, och möjliggöra en kvalitetsuppföljning både ur ett patientperspektiv samt ur ett befolkningsperspektiv. Kostnad Beskriv om möjligt, kända kostnader för vården av patientgruppen, ex läkemedel, behandlingar och vårddagar, samt samhällskostnader (ange källhänvisning). Enligt Nysam är den genomsnittliga kostnaden (år 2011) för en operation som genomförs i Sverige kr x medför den direkta kostnanden för alla operationer = 10,8 miljarder (uppskattat värde) Kostnanden för patientens medicinska vårdtid samt kostnader för de komplikationer som uppkommer ingår inte i denna summa. Kan SPOR:s register bara effektivisera vården med 1,5 %, vilket Boston Consulting Group i sin analys av effekten av nationella kvalitetsregister ger en grund för, medför att SPOR kan medverka till en årlig besparing på minst 162

5 miljoner kronor, bara räknat på de rena operationskostnaderna. (Ref: The Boston Consulting Group -Value guided healthcare as a platform for industrial development in Sweden - feasibility study. 28 Aug som anger sannolikt intervall 1,5-3,0 % besparing/år) Beskriv patientens hela vårdkedja och totala vårdbehov samt registrets del i uppföljningen av vården inom denna vårdkedja Den perioperativa vårdkedjan börjar med att patienten anmäles till operation. I vårdkedjan ingår förberedelser inför operation, ankomst till sjukhus samt operationsavdelning, operationsförloppet, överföring till postoperativ vårdnivå och avslutas när patienten skrivs ut från den sistnämnda. Det beskriver vårdprocess och kvalitetsmått som ger en övergripande bild utav operationsavdelningens kvalitet inklusive logistik. SPOR kan beskriva operationsavdelningens förmåga att på ett effektivt sätt omhänderta patienterna i tid för att därmed minska vårdtider och vårdköer både inom elektiv och akut operativ vård. SPOR har idag förutsättningar att samla data från operationsanmälan, hälsodeklaration, preoperativ utredning, operations- och uppvakningsvård samt från patientbesvarad webenkät. Detta omfattar även komplikationsregistrering med uppföljning över tid. Ge argument för behovet av ett kvalitetsregister för att säkra och utveckla verksamheten inom det område registret avser Beskriv problemets allvarlighetsgrad, kunskapsläge vad gäller behandlingsmöjligheter och deras effekter på överlevnad och hälsorelaterad livskvalitet. Finns det evidensbaserade metoder? Finns nationella riktlinjer? Hur är utvecklingen; är nya metoder på väg in? Hälften av alla vårdskador uppstår i samband med operationer (Socialstyrelsen). Vissa skador är beroende på typ av ingrepp och uppstår direkt vid operationen - exempelvis blödning, nervskada. Andra återfinns hos många patientgrupper och kan ha systemorsaker (ex. sårinfektioner, CVK-infektioner, tryckskador och anestesikomplikationer. I European Surgical Outcomes Study (EuSOS) där 28 europeiska länder deltog 2012 var dödlighet under sjukhustiden i blandat kirurgiskt material 4% (variation 1,2-21,5%) med svenskt resultat på 1,8% (95% CI1,1-2,6). Uppföljning av studiens svenska data visar dödlighet vid 1 månad på 2.0% och vid 12 månader 8%. Postoperativ långtidsmortalitet är således högre än man tidigare trott i Sverige. Intraoperativ anestesiorsakad dödlighet är i nutid mycket låg. Den frekvens som vi idag anger är 1/ , men val av anestesimetoder kan orsaka sena komplikationer som står för en okänd del av den postoperativa dödligheten. Till exempel kan vissa val av preparat för blödningsersättning som ges under operationen, ge effekter på dödligheten som börjar visa sig först efter dagar. Idag registreras komplikationer perioperativt endast sporadiskt inom landet och någon övergripande uppföljning finns ej. Evidensbaserade metoder samt av SFAI utarbetade riktlinjer finns för att öka kvaliteten perioperativt, t ex WHO:s checklista för säker kirurgi. Det finns olika nationella och europeiska guidelines för preoperativ utredning. Dessa har alla varit svåra att implementera och verkligheten visar ännu dålig följsamhet. Labprover används för mycket och cykeltest för detektion av anaerob tröskel för lite. Postoperativ PROM kommer att mäta patientupplevelser som grad av smärta, illamående och koncentrationspåverkan. Därtill förekomst av infektioner och neurologiska komplikationer som även de blir patientrapporterade. Denna uppföljning och återkoppling kommer med all sannolikhet att förbättra vårdkvaliten på sikt. Syfte Ange syftet med det nationella registret och hur registerdata kan bidra till verksamhetsutveckling inom området.

6 Syftet med SPOR är att kunna erbjuda en uppföljning av vårdkvalitet ur ett patientperspektiv och möjligheter för lokal kvalitetsutveckling av operationsprocesserna i bred bemärkelse samt framgent möjliggöra nationella jämförelser. Genom integration med befintliga operationsplaneringssystem kan SPOR snabbt nå en bred nationell täckning. Regelbundna rapporter med olika syften kommer att ge direkt feedback till respektive klinik om deras interna data och nationella jämförelser. Möjliga exempel är: Veckorapporter med frekvens av strykningar av planerade ingrepp, infektionsövervakning, etc, Månatliga raporter med tidsserier över egna data med jämförelse mot övriga nationella operationsavdelningar i öppna jämförelser när det gäller de kvalitetsparametrar som vi tidigare redovisat. I år skriver vi extra mycket om vårt påbörjade samarbete med Svensk Barnkirurgisk Förening under denna rubrik: Kirurgi på barn bedrivs på i stort sett samtliga sjukhus i Sverige, och få uppgifter om denna verksamhet på barn finns. Ett exempel är s k retentio testis, icke nedvandrad testikel. Detta drabbar ca 2% av alla pojkar, och för att inte testikeln skall skadas börden opereras ner vid 1 års ålder. Det finns indikationer på att frekvensen reoperationer varierar kraftigt mellan olika enheter och det är oklart hur många operationer som utförs inom rekommenderat intervall. Registret ger ex möjlighet att följa upp frekvensen reoperationer och vid vilken ålder ingreppet görs. En liten del av barnkirurgin utgörs av den högspecialiserad barn- och ungdomskirurgin, som bedrivs vid de fyra barnkirurgiska klinikerna vid Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. Någon samlad kunskap om totala volymer, operationsmetoder, uppföljningsrutiner eller resultat, på såväl kort som lång sikt finns ej i landet. Ett register för att kunna följa operationer och uppföljningsparameterar från födelse till vuxen ger möjlighet till att skapa gemensamma riktlinjer för att optimera operationsteknik och uppföljningsrutiner. Syftet är att minska patientlidande och vårdbehov och därmed minimera kvarstående morbiditet och funktionshinder vid vuxen ålder, samt förbättra livskvalitet i vuxen ålder. Genom ett barnkirurgiskt register inom ramen för SPOR kan svensk barnkirurgi skapa gemensamma riktlinjer för behandling och uppföljning, optimera operationstekniker, och förbättra morbiditet. Förbättrade operationstekniker och rutiner bör dessutom kunna korta vårdtider och minska övrigt vårdbehov, även i vuxen ålder. För högspecialiserad barn- och ungdomskirurgi har det genom åren publicerats rapporter om behandlingsresultat avseende specifika diagnoser men det saknas en nationell överblick över den gemensamma verksamheten. Ett försök till gemensamt register har startats av Svensk Barnkirurgisk Förening, men registret är f n i icke fungerande form, även om data från 10 års patienter potentiellt är tillgängliga. Socialstyrelsen har initierat en utredning om Rikssjukvård för högspecialiserad barn- och ungdomskirurgi. Utredning har gått i stå, där en av anledningarna är avsaknaden av relvanta jämförelsedata mellan de ingående klinikerna. Utifrån stickprovsundersökningar där man gått igenom resultat inom en enskild kliniks verksamhet, framkommer att man behöver strukturera långtidsuppföljningen. Det förekommer fortfarande betydande kvarstående problem hos individer som uppnått vuxen ålder. I internationell litteratur har också rapporterats om hur man bör ändra på rutiner jämfört med hur det varit, men det finns inte några nationella riktlinjer, enbart uppfattningar. Man ser nu inom vuxensjukvården att de äldsta överlevarna från 40-talet söker för kvarstående problem efter kirurgisk behandling av t. ex. gastrointestinala missbildningar. Specialiteten behöver en nationellt samlad uppföljning av våra resultat för att optimera barnkirurgins i Sverige vårdrutiner. Här är Sverige med sina förutsättningar till långtidsuppföljning unik i världen. Beskriv avgränsning till närliggande register Inget annat register ger en sammanhållen bild av hur operationsresursen utnyttjas och inverkar på patientutfall. SPOR bidrar därmed med en ny övergripande dimension, som på många sätt är viktig. SPOR täcker alla patientgrupper inom den perioperativa vården. Existerande kirurgiska kvalitetsregister täcker enskilda ingreppsgrupper på ett mera specifikt sätt för den gruppen av operationer. SPOR följer hela den perioperativa processen, med fokus på patientrelaterade kvalitetsparametrar - frekvens strukna operationer, komplikationer och överlevnad för samtliga opererade patienter.

7 Steg 4 - Samverkan Hur sker samverkan med närliggande register? SPOR kommer att erbjuda alla nationella kvalitetsregister att använda vår lokala metod för överförande av XML-fil från vårdgivare till deras respektive register. Denna metod ger möjlighet att dela datafält lokalt utan att samköra register. Detta kan på sikt kraftigt minska övriga registers behov av att manuellt mata in data. Planering finns för samarbete med Svenskt Intensivvårdsregister. SPOR genomför pilotprojekt för ett kärlaccessregister. Beskriv även annan relevant samverkan I vår styrgrupp sitter idag representanter för ortopeder, kirurger och barnkirurger, och även representanter för riksföreningar för operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor. SPOR:s kontakter med EuSOS leds av Michelle Chew, som deltar i arbetet med ESAs postoperativa komplikationsregistrering. Kontakter är tagna med SKL/Infektionsverktyget är tagna via Thomas Snäckerström UCR. Målet är att få en nationell benchmarking för att följa frekvensen av postoperativa infektioner. UCR har konkreta planer för hur dataöverföringen mellan infektionsverktyget och SPOR:s databas ska ske. Har registret haft kontakt med ett Registercentrum eller Regionalt Cancercentrum? Benämning RC VGR- Registercentrum i Västra Götaland RC-Syd- Registercentrum Syd (tidigare NKO) eller EyeNet UCR, Uppsala Clinical Research Center QRC Stockholm RC Norr RC Sydost Regionalt cancer centrum Värde Faktisk anslutning/samverkan Kommentar angående kontakt med Registercentrum eller RCC Samarbetet med UCR fungerar mycket väl! Samverkan med näringslivet Registret har samverkan med näringslivet Svar: Beskriv pågående och planerade aktiviteter (ex rapportering av biverkningsdata till läkemedelsföretag, produktuppföljning, innovation och produktutveckling) Steg 5 - Kompetens och förankring inom vård och omsorg Styrgrupp

8 Ange medlemmarnas namn, arbetsplats, ort och yrke samt eventuell akademisk titel, även medverkande företrädare för patienter/brukare eller närstående Förnamn Efternamn Akademisk titel Arbetsplats Yrke Claes Mangelus MD SU Mölndal Öl, läkarchef Gunnar Enlund MD Akademiska sjk, Uppsala Öl, ledningsansvarig Access Peter Spetz MD Mälarsjukhuset Eskilstuna Öl, läkarchef Anders T Larsson MD Gävle Öl, MLL Bengt Cederlund MD Karolinska Huddinge Böl Sophie Lindgren PhD, MD SU Sahlgrenska Öl, MLL Roland Nilsson Specialistssk SUS Malmö Anestesisjuksköterska Elisabeth Liljeblad Specialistssk Univ sjk Örebro Operationssjuksköterska Peter Hoff MD SÄS Borås Öl Rolf Gedeborg PhD, Doc, MD Läkemedelsverket tf Öl UAS, epidemiolog Li Felländer Tsai Professor Oropedi, MD Karolinska institutet Prefekt Inst f klin vetenskap Erik Sköldenberg PhD, MD Akademiska sjk, Uppsala Öl, op-ansvarig barnkirurgi Claes Frostell Professor Anestesi, MD Danderyds sjukhus Öl, Professor Annika Sjövall PhD, MD Karolinska institutet Öl, kolorektal kirurgi Hur är gruppens kompetens att driva ett kvalitetsregister? Tydliggör specifikt styrgruppens, och eventuella andra centrala gruppers, kompetens och erfarenhet gällande: Att driva ett Nationella Kvalitetsregister Flera i gruppen har mångåriga erfarenheter av implementering av IT system inom operationsvården och arbete med dataregistrering av operationsarbete i olika operationsplaneringsprogram samt registerarbete inom NYSAM samarbetet. Ökad forskningskompetens har tillförts styrgruppen under året. Förbättringsmetodik Operationsledningsgruppen inom SFAI deltar som bollplank till SPOR-gruppens arbete. De första fyra namnen i styrgruppen har mångårig erfarenhet av verksamhetschefsarbete och annat ledningarbete på operationsavdelningar. Bengt Cederlund har flerårigt arbete med införandet av olika utvecklingsprojekt på Karolinska sjukhuset. Biostatisk och epidemiologi Rolf Gedeborg, Epidemiolog. Bred kompetens även inom UCR. Relevanta kliniska ämnen Hur kompenserar man för den kompetens man inte har? Vi samarbetar med Uppsala Clinical Research Center. De förvaltar och utvecklar vår databas, och är mycket integrerade i utvecklingen av variabler, dataöverföring samt rapporter. UCR har stor kunskap och ett brett kontaktnät vad gäller statisktisk analys av registerdata. Vi rapporterar till verksamhetschefsmötet inom SFAI två gånger per år. Vi har samarbete med Riksföreningen för operationssjukvård och Riksföreningen för anestesi- och intensivvård. Vi har initierat samarbete med de opererande klinikerna, och har startat detta i samband med möte med kirurgrådet Operatörer inom ortopedi, kirurgi och barnkirurgi deltar numer i styrgruppen.

9 Förankring Beskriv registrets professionella och geografiska förankring, exempelvis via specialistföreningar och nationella nätverk. Finns planer på förändringar under kommande år? SPOR arbetar med ett tydligt uppdrag ifrån SFAI. Vår styrgrupp har bred nationell förankring rent geografiskt. Styrgruppen har numer bra balans mellan klinisk och vetenskaplig kompetens. Kontakt med specialistföreningar inom opererande specialiteter och sjuksköterskeföreningar är redan beskriven i ansökan. Finns patient/ brukarrepresentant eller motsvarande med i registrets styrgrupp? Finns annan samverkan med patient/brukare Beskrivning kommentar till ovanstående frågor Annika Sjövall, styrgruppsrepresentanten för kirurgi sitter med i nationella kolorektalregistret. Li Tsai, har varit registerhållare för svenska korsbandsregistret. Steg 6 - Volym och täckningsgrad i registret Ange antal registreringar per kalenderår Vilka är inklusionskriterierna för registret? Det enkla inklusionskriteriet är: Alla operationer- och anestesier som genomförs på operationsavdelningar i Sverige. I praktiken är det inte så enkelt, eftersom det idag inte finns ett konsensus i Sverige vad vi menar med detta. SPOR kommer med tiden att göra detta begrepp tydligare. Operationer i offentlig och privat vård ska ingå. Vi börjar med det som idag registreras som operationer. Definiera täckningsgraden för registret - hur mäter ni; vad ingår i täljare respektive nämnare? Enligt Nysam utförs 65 operationer /1000 innevånare och år. Extrapolerat till nationell nivå ger det cirka operationer/år i Sverige. I Socialstyrelsens register samlas varje år över 1,8 miljoner operationskoder. Många av ingreppen görs även på mottagningar och inom distriktsvården. SPOR känner idag till 85 op-avdelningar i offentlig regi. Det kan finnas flera. Privata - hur gör vi på sikt? Vilken är den aktuella täckningsgraden enligt denna definition? 66% Hur många enheter i landet genomför aktuell behandling? 85 st

10 Hur många enheter deltar i registret? 48 st Ange täckningsgraden vid uppföljningstillfällen, om sådana finns, exempelvis sexmånaders- eller ettårsuppföljning? 5% Deltagande enheter Om registret har låg täckningsgrad ange vilka enheter som deltar, om registret har hög täckningsgrad ange vilka som inte deltar. 1 Akademiska sjukhuset, Uppsala Anestesi och intensivvård 2 Akademiska sjukhuset, Uppsala Centraloperation 3 Centralsjukhuset Kristianstad Anestesikliniken 4 Danderyd Anestesi IVA 5 Enköping Anestesikliniken 6 Falun Anestesikliniken 7 Gävle-Sandviken-Bollnäs-Hudiksvall Anestesikliniken 8 Hallands sjukhus Halmstad Anestesi och intensivvårdskliniken 9 Hallands sjukhus Kungsbacka Operationsavdelningen 10 Hallands sjukhus Varberg Anestesikliniken 11 Kalmar Anestesi- o intensivårdskliniken 12 Karlstad Anestesikliniken 13 Karolinska/Astrid Lindgren Barnanestesi, operation, IVA 14 Karolinska/Huddinge Anestesikliniken 15 Karolinska/Solna Anestesikliniken 16 Linköping Anestesi och operation 17 Lycksele lasarett Anestesikliniken 18 Skånes universitetssjukhus, Malmö. Kliniken för intensivvård och perioperativ medicin 19 Mora lasarett Anestesi/IVA 20 Motala Aleris specialistvård 21 Mälarsjukhuset Eskilstuna-Kullbergska Anestesikliniken 22 Norrköping, Vrinnevisjukhuset Anestesi- och Intensivvårdsklin. 23 Norrlands univ.sjh Umeå Operationscentrum 24 Norrtälje Anestesikliniken 25 NU-sjukvården Anestesi operation 26 Nyköping Anestesikliniken 27 Oskarshamn Akut/Op-enheten 28 Ryhov Jönköping Operation o intensivvård 29 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetsområde Kärl-Thorax 30 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anestesikliniken 31 Sahlgrenska, Drottning Silvias Barnsjukhus Operation 1 Barn 32 Skaraborgs Sjukhus, Skövde Falköping Anestesikliniken 33 Skellefteå lasarett Anestesikliniken 34 Skånes universitetssjukhus, Lund Intensiv- och perioperativ vård 35 Sollefteå Akutsjukvården 36 St Göran Anestesikliniken 37 Sunderbyn Anestesikliniken 38 Sundsvall-Härnösand Anestesicentrum 39 Södersjukhuset VO Anestesi- och Intensivvård 40 Södertälje Anestesikliniken

11 41 Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Anestesikliniken 42 Visby lasarett Anestesikliniken 43 Värnamo sjukhus Operation och IVA 44 Västerviks sjukhus Operations- o intensivvårdsklin. 45 Västerås-Köping Anestesikliniken 46 Växjö-Ljungby Anestesikliniken 47 Örebro Anestesikliniken 48 Örnsköldsvik Operationscentrum Vid låg täckningsgrad, ange plan för ökad täckningsgrad Den låga täckningsgraden på 5,8 % är det verkliga inrapporterade antalet operationer till SPOR-registret , i förhållande till de operationer som vi uppskattar att det verkliga antalet operationer i Sverige är. Om vi i stället utgår ifrå de opeationsenheter som är med som medlemmar, och det antal operationer som varje enhet genomför per år, så omfattar SPOR över operationer per år. Detta motsvarar en täckningsgrad på 70,8 % den dag vi får insändandet av statistiken att fungera för varje nuvarande medlem. Vårt mål ären täckningsgrad på över 85 % inom 3 år, motsvarande operationer/år. Täckningsgrad på 85 % är vår absoluta prioritet innan vi bygger in mera interaktiva funktioner. För högspecialiserad barnkirurgi blir täckningsgraden 100% då samtliga fyra barnkirurgiska kliniken kommer gå med under För kirurgi på barn blir täckningsgraden beroende av de deltagande klinikerna, f n är 7 kliniker (5%) anslutna i landet. Den kommer att öka i samma takt som SPOR-införandet sker. Hur har registerdatas validitet och reliabilitet undersökts och vad blev resultatet? Med valida data avser vi hur väl måtten beskriver det som avses att mätas. Med reliabla data avser vi hur reproducerbara och pålitliga data är. Hur har exempelvis registret hanterat problem med bortfall och felregistreringar. Hur har täckningsgraden undersökts? Då SPOR just erhållit data från Gästrikland, Eskilstuna och Katrineholm har vi fått in patienter. Inga värden saknas enligt UCR:s första rapport. Däremot har vi fått en lista över vad vi ser som orimliga värden. Den listan gås just nu igenom vid respektive sjukhus. Bortfall kan hanteras av UCR. Felregistreringar kommer vi att angripa på olika sätt, bland annat med att sätta gränser för inmatning, så att systemen protesterar vid orimliga värden. Vi kommer även att slumpmässigt välja ut ett antal journaler på varje operationsavdelning och validera om den information som SPOR får, stämmer med uppgifterna om vad som skett med en visst antal patienter. Register i andra länder Registret används i andra länder / planer finns på användning i andra länder Svar: Beskriv kortfattat dess omfattning och på vilket sätt. Kommentar till ovanstående frågor Ett nära samarbete med EVRY (Orbit), Tieto Enator (Provisio och Operett) och Cambio (Opmodul/Craft) har påbörjats. Dessa är de mest använda operationsplaneringsystemen i Sverige idag. De täcker idag 90 % av registreringsn av Sveriges operationsverksamhet. Implementering av SPOR i dessa system, kommer att underlätta införandet av SPOR och väsentligt öka datakvaliten.

12 Orbit 5 och Provisio har under augusti 2013 tagit fram färdiga datamoduler till marknaden som underlättar för export till SPOR. Södertälje sjukhus kommer att vara först ut med att testa Orbits version i praktiken under hösten Steg 7 - Mått Bakgrundsdata Ange de viktigaste demografiska data som samlas i registret för att karaktärisera deltagande individer. Vilka data samlas i registret för att karaktärisera deltagande enheter? Ålder, kön, vikt, längd, Varje operationsavdelning kommmer att skicka med sin ID-identifierare genom enhetens HSA-identitet (40 tecken). Därigenom vet vi om det är ett universitetssjukhus, länssjukhus eller länsdelssjukhus som operationsavdelningen är en del av. Varje operationsklinik skickar med sitt ID enligt den lokala definition som finns på respektive sjukhus. Varje operationssal och uppdukningsrum som använts kommer att ha unika identiteter på nationell bas. Golvyta, total rumsvolym och ventilationstyp kommer att vara kända för varje operationssal och uppdukningsrum. Processmått på kvalitet Ange de viktigaste processmåtten (max 10) och ge argument för val av just dessa. Har förändringar/utveckling skett av mått? 1. Andel strykningar av planerade operationer av totala antalet planerade operationer- kvalitetsindikator avseende operationsplanering och patientinformation. (Varje strykning av en planerad operation ses som en stor kvalitetsbrist sett ur ett patientperspektiv) 2. Andel operationer av totala där WHO:s checklista använts = validerad indikator avseende patientsäkerhet. 3. Bytestider - möjliggör jämförelser av produktivitet i operationssjukvård. Korta bytestider ger färre strykningar. 4. Väntetid akut kirurgi - möjliggör monitorering av i vilken utsträckning akut anmälda patienter opereras inom önskad tidsram. 5. Erbjuden rökavvänjning Resultatmått Ange de viktigaste resultatmåtten (max 10) och ge argument för val av just dessa. Har förändringar/utveckling skett av mått? 1. Mortalitet inom 30 dagar efter alla operationer per operationskod - Höftfrakturer och hemikolektomier kommer att specialstuderas. 2. Incidens av hjärtinfarkt inom 30 dagar efter anestesi. 3. Frekvens reoperation retentio testis 4. Komplikationsfrekvens avseende anestesirelaterade komplikationer peroperativt samt 24tim. postoperativt. 5. Oplanerad postoperativ intensivvård efter elektiv kirurgi - Nära relation till komplikation. 6. Oplanerad postoperativ slutenvård efter öppenvårdskirurgi - Nära relation till komplikation. 7. Patientens bedömning av illamående postoperativt. 8. Patientens bedömning av maximal smärta postoperativt. 9. Incidens tandskador per tusen intubationsanestesier.

13 Innehåller registret professionsbedömda mått på patientens funktionsförmåga? Planeras Preoperativ funktionsbedömning i ASA-klassificering: ASA 1: Frisk patient ASA 2: Systemsjukdom utan inskränkt funktionsförmåga. ASA 3: Systemsjukdom med inskränkt funktionsförmåga. ASA 4: Potentiellt livshotande sjukdomstillstånd. ASA 5: Patient som förväntas avlida inom 24timmar oavsett insatta åtgärder. ASA 6: Avliden patient - vid organdonation. Postoperativ funktionsbedömning via riktad PROMS (Patient Recorded Outcome MeasureS) - nedsatt minnes- och/eller koncentrationssvårigheter. Innehåller registret patientrapporterade mått inom något av följande områden? EQ-5D SF36/RAND 36 Annat generiskt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Sjukdomsspecifikt instrument för hälsorelaterad livskvalitet Andra patientrapporterade utfall, exempelvis function, symptom Planeras Enkät med PROM-frågor är framtagen. Så snart SPOR får in tillräckligt valida data, så kommer vi att skicka denna enkät till ett antal opererade patienter för att validera frågorna. Patienttillfredsställelse (nöjdhet med vården eller vårdens resultat) Planeras Är du nöjd med det bemötande du fick Ja/ Om du skulle bli opererad igen - skulle du då vilja att det skulle gå till på samma sätt som denna gång? Ja/ Patientupplevelser, patienterfarenheter( frågor om vad som hänt under vårdtiden, t ex om information har givits, om väntetider, om möjligheten för patienten att vara delaktig) Planeras Grader av smärta och illamående. Minnespåverkan. Koncentrationspåverkan. Stämde postopeativ vårdnivå med vad patienten blev informerad om innan operation? Annat patientrapporterat mått Planeras Postoperativ infektion som patienten har upplevt. Nyinsatt antibiotik som inte var planerat från början. Andra komplikationer som kommit postoperativt. Känselbortfall? Hur gick det med rökuppehåll och rökavslutning? Beskriv hur det mäts och i vilken utsträckning (inkl datainsamlingsmetod och svarsfrekvens)? Se bilaga 3. N Postoperativ PROM enligt ovan innehåller också frågor avseende: - Behandlingskrävande Illamående - Kvarvarande svår smärta postoperativt ( VAS > 4 ) - Kvarstående postoperativt tillkommen försämring av minnet - Kvarstående nytillkommet CNS funktionsbortfall - Förekomst av perifera neurologiska sequele

14 Steg 8 - Datafångst Beskriv rutiner/flöden för datafångst och registrering till registret Beskriv gärna om användaren får stöd med förifyllnad av uppgifter, från registret och/eller från journalen. Beskriv gärna om uppgifterna först registreras i registret och därefter i journalen och om det finns uppgifter i registret som vanligtvis inte finns i journal. Perioperativt data journalförs i vårdgivarens IT-system. Exempel på sådana IT-system är elektroniska journaler, operationsplaneringssystem, labbsystem och ekonomisystem. Data aggregeras av vårdgivaren antingen direkt från källsystemen eller ifrån ett mellanliggande datalager. Data omvandlas enligt det XML-format och de instruktioner till IT-avdelningen som finns framtagna till SPOR och sänds till systemet på ett av två möjliga sätt. 1. Via en XML-fil som laddas in i registret via SPORs webbgränssnitt 2. Via en webservice som SPOR exponerar Inklusionskriterier Data skickas till registret om följande är uppföljt: 1. Behandlingsnummer som identifierar behandlingstillfället hos vårdgivaren finns 2. Ett av följande a. Patienten har tagits bort från väntelistan (operationen ställts in) b. För patient som inte behandlas på Postop behöver sluttid för operationen finnas c. För patient som behandlats på Postop behöver tid för när patienten lämnat Postop finnas Registreringens parter Ansvarig för registeringen anges vid registrering och bör vara HSA-ID som identifierar journalförande vårdpersonal Registrerande enhet anges i registreringen och bör vara HSA-ID för enheten Då webservice-integration används identifieras sändande system vid autentisering mot registret Då uppladdning via XML-fil används identifieras administratören med det HSA-ID som är knutet till e-tjänstekortet Patienten identifieras med svenskt personnummer, svenskt samordningsnummer eller reservnummer (enhetsunikt ID) Felhantering Registreringar som inte kan användas av registret då de inte uppfyller krav på det data som skickas delges sändande part med ett felmeddelande. Om data skickas in via XML fil får administratören återkoppling via webbgränssnittet. Om data skickas via webservice hanteras detta genom ett felfall i webservice-integrationen. Rättning av data sker genom en lokal rutin hos vårdgivaren. Uppdatering Registreringar kan uppdateras på något av ovanstående sätt om nytt data tillkommit eller rättats. Vårdgivaren är

15 ansvarig för att hantera detta. Uppskatta fördelning hur rapportering sker (i procent) Benämning Värde Webb 50% Filöverföring 0% Papper 0% Annat 50% Kommentar: Med Annat avses inmatning via webservice Hur stor del (procent) av patienterna registreras Under vårdtillfället : 0% Inom en vecka : 0% Inom en månad : 0% I samband med vilken/vilka patientkontakter registreras data? Vid upprepade registreringar om samma individ; ange antal tillfällen och tidsintervall. För webservice är målet att data ska vara registret tillhanda senast 24h efter att inklusionskriteriet uppfyllts. För inmatning via webgränssnitt av administratör är målet att data ska vara registret tillhanda senast 7 dagar efter att inklusionskriteriet uppfyllts. Vid efterregistering av data (typiskt komplikationer som uppstår inom 24h efter operationen) krävs en uppdateringsregistrering av webservicen. Hur fort data når registret begränsar vilka funktioner i registret som kan användas. Vårdgivare/sjukhus som delger data med kort eftersläpning kan till exempel ta del av återkoppling på gårdagens arbete, flaskhalsar och komplikationer. Hur stor del av patienterna registreras inom denna tid? - Svaret på den frågan är N/A - registret under uppbyggnad Kommentar till ovanstående frågor Registret är under uppbyggnad och denna redogörelse avspeglar tilltänkt systemarkitektur. Att registret stödjer två sätt att mata in data är för att maximera möjligheten att uppnå en hög täckningsgrad bland landets vårdgivare med olika behov och IT-miljöer. Data registreras i samband med operationsplanering och operation. Pågår arbete med att anpassa registrets variabler till nationella standarder? Exempelvis ensning av termer register emellan och/eller enligt Nationellt fackspråk.

16 Alla variabler i SPOR kopplas till Snomed/ Nationellt fackspråk. Vi har kontaktat Snomed om att skapa 10 nya termer SPOR följer KVÅ, ICD-10 och SFAI:s nationella riktlinjer. Samordning med NYSAMs definitioner. Steg 9 - Analys av registerdata Statistisk bearbetning och analys Beskriv hur registerdata analyseras på olika nivåer (aggregerat resp. lokalt, ålders- och könsspecifika data och tidsserier) och ange de viktigaste deskriptiva/analytiska utfallen. Ange exempel på utfall som är anmärkningsvärt positiva eller negativa. Förklara hur analysen utformas för att stödja lärande och förbättring i berörda verksamheter. Nya register: endast analysplan. Rational, analys och presentation av huvudsakliga utfallsmått beskrivs enligt en särskilt framtagen strukturerad mall. Här beskrivs också specifik problematik kring tolkningen av indikatorn och planerad utveckling (se exempel i bilaga). SPOR har definierat en initial uppsättning medicinska utfallsmått. Målsättningen har varit att identifiera ett mindre urval av viktiga kvalitetsmått som bygger på en datainsamling som snabbt kan få bred nationell täckning. Dessa kvalitetsindikatorer avser vi redovisa på vårdenhetsnivå (operationsavdelning) som lägsta nivå. Detta eftersom ett konkret kvalitetsförändringsarbete i stor utsträckning måste utgå från den nivån för att vara effektivt. SPOR administreras av UCR i Uppsala och EpiStat-gruppen bestående av c:a 15 biostatistiker och epidemiologer utgör därför en väsentlig resurs för att utveckla analysen av data från SPOR. Ange hur varierande sjukdomsgrad, case-mix, confounders etc. hanteras SPORs patientpopulation spänner över hela åldersspannet och grader av komorbiditet kan antas spela en betydande roll för olika utfallsmått. För att hantera casemix inte bara avseende komorbiditet, utan även innefattande faktorer som relaterar till det underliggande sjukdomstillståndets/skadans svårighetsgrad, så görs casemix-justering med hjälp av en prediktionsmodell (logistisk regression). Principerna för denna har med framgång tillämpats på hjärtinfarktmortalitet i SwedeHeart och redovisats i årsrapport men också i öppna jämförelser. Denna typ av modellering ger också möjlighet för att justera för faktorer som socioekonomi och livstilsfaktorer och att med hjälp av hierarkiska randomeffects modeller hantera beroenden inom sjukvårdsenheter. All sådan modellering måste dock ske med en aktiv diskussion kring tolkning och relevans justering för alla typer av patientkarakteristika konceptuellt inte är en självklar manöver. Steg 10 - Återföring och spridning av analysresultat Webbmodul för utdata Webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst finns Svar: Ja Kan en enhet / klinik jämföra sina egna resultat i webbmodulen Med riksgenomsnittet Svar: Med andra jämförbara enheter Svar: Mellan landsting och region Svar: Med bästa enheter

17 Svar: Kommentarer till ovanstående fråga Detta att en klinik ska kunna se sina egna resultat via en webbmodul, är ett klart uttalat framtida mål för SPOR. Webbmodulen är under uppbyggnad. Redan nu kan man se antal genomförda operationer på enhet, sjukhus och vårdgivar-nivå. Resultatrapporter till deltagande kliniker Resultatrapporter till deltagande kliniker skickas frekvent, dvs minst kvartalsvis Svar: Ja Könsuppdelad visning av data Data redovisas könsuppdelat i årsrapport eller motsvarande Svar: Om inte, när införs könsuppdelad redovisning? I den sammanställning som gjorts av pilotprojektets data finns inte könsuppdelad redovisning. Syftet med pilotprojektet var inte att analysera de kvalitetsmått som SPOR har satt upp, utan att inventera hur många av de variabler som finns i variabellistan som kunde fångas ur operationsplaneringssystemen samt att testa tekniken när det gäller överföring av data. Den rapport som gjorts för att sammanställa pilotdata kommer att återfinnas även i "det riktiga" registret. Rapporten ger en sammanställning av vilka data som skickats in. Utformningen på de rapporter som kommer att analysera kvalitetsindikatorer och visa på vilken kvalitet vården på de olika klinikerna håller kommer att innehålla könsuppdelad redovisning redan från början, se mer under punkten 6, Mått. Redovisning av resultatdata för identifierbara enheter/kliniker Resultatdata redovisas för identifierbara enheter/kliniker öppet - även för allmänheten - i årsrapporteringen Svar: Om inte, när planeras öppen redovisning på enhets-/kliniknivå? Öppen redovisning planeras så snart vi ser att vi får in stabila data, och att tillräckligt många enheter har fungerande inrapportering av sina data. Vår uppskattning är att SPOR når detta år Finns resultat riktat till patienter tillgängligt på webben? Resultat från registret finns tillgängligt för, och anpassat till, patienter (och närstående) på registrets webbplats Svar: Finns registerdata presenterat/sammanställt som stöd i dialogen med patienten? Registerdata finns presenterat/sammanställt på ett sätt som gör att det kan användas som stöd i dialogen med patienten vid vårdmötet Svar: Data till öppna jämförelser i hälso- och sjukvården

18 Registret har det senaste året bidragit med data till öppna jämförelser i hälso- och sjukvården Svar: Var och när sker de professionella diskussionerna kring resultaten? Diskussioner kring resultat från registret kommer att ske i flera olika sammanhang. Som ett första steg kommer registrets styrgrupp att verifiera att det sätt som resultaten sammanställts och presenteras layout-mässigt är korrekt, rättvisande och lättbegripligt för deltagande kliniker att ta till sig. Resultaten kommer sedan att diskuteras på de verksamhetschefsmöten som äger rum två gånger per år, på de regelbundna möten som operationssjuksköterskorna och anestesisjuksköterskorna arrangerar samt på de användarmöten som SPOR sammankallar till, vilket är minst en gång per år. SPOR har sedan starten hittills haft användarmöte både höst och vår. Beskriv eventuell övrig rapportering / återföring och analysresultat til registrerade enheter Verkligt data kommer nu in till SPOR:s server på UCR från Gästrikland och Sörmland. Karolinska kommer att leverera via web-gränssnitt inom 10 veckor. Kronoberg och Värmland har även de börjat skicka in anslutningsinformation. Östergötland saknar ett enhetligt operationsplaneringssystem men kommer att exportera data från sitt operationsregistreringssystem. Första rapporter är famtagna. Dessa gäller: 1. Frekvens komplikationer i samband med operationer ( 28 %!) 2. Frekvens och grad av smärta och illamående postoperativt 3. Patienternas fördelning av ASA-klasser som indikator för grad av sjukdom. 4. Frekvens av strykningar operationsdagen av planerade ingrepp. 5. Differens mellan första planerad operationsstartstid per operationssal, jämfört med verklig operationsstarttid. Steg 11 - Verksamhetsutveckling/Förbättringsresultat På vilket sätt har och kan registerdata användas för verksamhetsutveckling och lokalt förbättringsarbete? Ge en beskrivning, med konkreta exempel, över hur registerdata kan och har använts för kliniskt förbättringsarbete, lärande och verksamhetsutveckling. Regelbundna rapporter med olika syften kommer att ge direkt feedback till respektive klinik om deras interna data och nationella jämförelser. Möjliga exempel är: Daglig automatgenrerad powerpoint rapport kan skickas kl 0645 till verksamhetsledningarna med gårdagens komplikationer, strykningar, resursutnyttjande, etc Att användas på morgonmöte och arbetsledning. Veckorapporter med strykningar infektionsövervakning, resursutnyttjande, etc, Månatliga rapporter med tidsserier över egna data samt motsvarande data för övriga operationsenheter Kirurgisk Apgar kopplat till olika typingrepp. Årsrapport med analys av alla ingågende variabler samt mortalitetsanalys. PROMsdata vad gäller patientupplevelser kopplade till operationer. Vilka resultat har uppnåtts på lokal, regional och nationell nivå? Vad i vården har blivit bättre? Beskriv nytta och effekter av detta förbättringsarbete.

19 Gävle har lyckats införa en komplikationsregistrering kopplat till alla sina operationer med start Där fann man en mycket hög andel av hypotensioner vid anestesistart. Öl Anders T Larsson, MLL vid operation i Gävle, gjorde då en analys av sättet att söva vid inledningen av operationerna. Detta ledde till ett ändrat arbetssätt i Gävle, som i sin tur har medfört en lägre frekvens av blodtrycksfall vid operationsstarter. Detta arbete redovisades vid konferens för Operationsledning i maj 2013, Såstaholm, för 116 personer som arbetar med ledning av operationsavdelningar i Sverige. Detta är den första uppföljningen som SPOR bidragit till, som har fått klinisk positiv påverkan. Mera kommer! Finns det nationella riktlinjer eller andra måldokument på registrets område? WHO:s Time Out SFAIs riktlinjer Höftfrakturer ska opereras inom 24 timmar Nationella riktlinjer för antibiotikaprofylax Har registret kvalitetsindikatorer kopplade till dessa riktlinjer? Ja WHO Time Out registeras för varje operation. Smärta och Illamående dokumenteras.(sfai) Vårdnivåer postoperativt finns (SFAI) Tidsuppföljning görs av tidsspann från opanmälan till opstart för höftfrakturer ( görs för alla operativa ingrepp!) Tidpunkt för start av antibiotikaprofylax inför operation registreras. Vilka är de identifierade viktigaste förbättringsområdena inom vården kommande år? Registrering av anestesikomplikationer i samband med operationer kommer att bli standard. Analys av strykningsorsaker och tidpunkter för dessa. Etablering av en nationell standrad för hur stor procent av strykningar som är rimliga. Följsamhet till WHO:s checklista. Patientrapporterade upplevelser (PROM) blir kända på bred bas för första gången. Kommer med all sannolikehet att påverka vården på sikt. Rökavvänjning i samband med operativa ingrepp. Har registret satt vägledande målnivåer för förbättringsarbetet i vården under kommande år? Svar: Lista de viktigaste Användarundersökning hos deltagande verksamheter Gör registret någon användarunderökning hos deltagande verksamheter för att fånga upp verksamheternas syn på registrets funktionalitet? Svar: Ja Beskriv hur ni gått till väga och vilket resultat som framkommit Regelbundna användarmöten, två stycken per år, första mötet Web-enkäter till deltagande enheter.

20 Ange andelen av deltagande verksamheter där registerdata används systematiskt i verksamhetschefernas stöd till förbättringsarbetet. 0 Kommentar Mycket glädjande att första verkliga siffror kommit in i SPOR-registret. Steg 12 - Vetenskaplig produktion och innovation med stöd av registerdata Hur många förfrågningar om forskningsprojekt relaterade till registret har registret beviljat/tillstyrkt under 2012 samt 2013? 0 st Till hur många beviljade/tillstyrkta forskningsprojekt har ni lämnat ut data till under 2012 samt 2013? 0 st Hur många vetenskapliga artiklar som baseras på data från registret, har publicerats i vetenskaplig tidskrift/abstracts presenterats på nationell eller internationell vetenskaplig konferens under 2012 samt 2013? 0 st Förteckna vetenskapliga studier publicerade under det under 2012 respektive 2013 Abstracts från vetenskapliga konferenser/motsvarande anges endast om motsvarande inte finns publicerat på annat sätt. 0 Ange om registret har forsknings/utvecklingssamarbete med läkemedels- / diagnostik- / medicinteknik-företag Steg 13 - Finansieringsbehov Totalt sökt belopp Ange belopp som ni väljer att söka : :- Kostnader

Svenska Barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret Svenska Barnreumaregistret, FAR14-7 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Barnreumaregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi, FAR14-111 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregistret för Gynekologisk

Läs mer

Nationella Diabetesregistret

Nationella Diabetesregistret Nationella Diabetes Registret (NDR), FAR14-009 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Diabetes Registret (NDR) Registrets

Läs mer

Svenska Cornearegistret

Svenska Cornearegistret Svenska Cornearegistret, FAR14-017 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Cornearegistret Registrets kortnamn Corneareg Nummer

Läs mer

SPOR Svenskt Perioperativt Register

SPOR Svenskt Perioperativt Register SPOR Svenskt Perioperativt Register Sara Lyckner, Registerkoordinator SPOR, Specialistsjuksköterska intensivvård, Kvalitetssamordnare Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna Maria Björk Svensson, Specialistsjuksköterska,

Läs mer

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Svenska Korsbandsregistret

Svenska Korsbandsregistret Svenska Korsbandsregistret, FAR14-093 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Korsbandsregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Nationella Kataraktregistret

Nationella Kataraktregistret Nationella Kataraktregistret, FAR14-016 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationella Kataraktregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

PsoReg (Register för Systembehandling av

PsoReg (Register för Systembehandling av PsoReg (Register för Systembehandling av Psoriasis), FAR14-047 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Rättspsykiatriskt kvalitetsregister

Rättspsykiatriskt kvalitetsregister Rättspsykiatriskt kvalitetsregister, FAR14-101 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Rättspsykiatriskt kvalitetsregister Registrets

Läs mer

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning.

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning. RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning., FAR14-012 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister

Läs mer

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen

Nummer 29 Startår 1988 Webbadress till registrets webbplats Information riktad till patienter/allmänhet finns på webbplatsen RIKSHÖFT, FAR14-029 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSHÖFT Registrets kortnamn RIKSHÖFT Nummer 29 Startår 1988 Webbadress

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av ADHD, FAR14-011 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Senior alert, FAR14-118

Senior alert, FAR14-118 Senior alert, FAR14-118 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Senior alert Registrets kortnamn Nummer 118 Startår 2006 Webbadress

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

EndoVaskulär behandling Av Stroke, NKR14-218

EndoVaskulär behandling Av Stroke, NKR14-218 EndoVaskulär behandling Av Stroke, NKR14-218 EndoVaskulär behandling Av Stroke Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Auricula - Atrial fibriallation and Anticoagulation

Auricula - Atrial fibriallation and Anticoagulation Auricula - Atrial fibriallation and Anticoagulation registry, FAR14-108 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom, FAR14-013 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationellt kvalitetsregister

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal

Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal Nationellt kvalitetsregister för behandling av kolorektal cancer, FAR14-085 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister

Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister Malignt hudmelanom. Nationellt kvalitetsregister, FAR14-161 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Malignt hudmelanom. Nationellt

Läs mer

Svenska Skulder och Armbågs Registret

Svenska Skulder och Armbågs Registret Svenska Skulder och Armbågs Registret, FAR14-055 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Skulder och Armbågs Registret Registrets

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer, FAR14-132 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Svenska Intensivvårdsregistret (SIR), FAR14-040 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Registrets

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076

Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt. Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Scandinavian Obesity Surgery Registry - SOReg (tidigare: Svenskt Obesitaskirurgiskt register), FAR14-076 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Svenska Höftprotesregistret

Svenska Höftprotesregistret Svenska Höftprotesregistret, FAR14-030 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Höftprotesregistret Registrets kortnamn SHPR

Läs mer

Kvalitetsregister ECT, FAR14-183

Kvalitetsregister ECT, FAR14-183 Kvalitetsregister ECT, FAR14-183 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregister ECT Registrets kortnamn ECT Nummer 183

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Nationella bröstcancerregistret

Nationella bröstcancerregistret Nationella bröstcancerregistret, FAR14-048 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer 48 Startår 2007 Webbadress

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn)

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn) Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (tidigare PNQn), FAR14-079 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

Makularegistret, Q2-15-083

Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret, Q2-15-083 Makularegistret Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan använda för att se sina egna resultat när som helst?

Läs mer

Nationellt lungcancerregister

Nationellt lungcancerregister Nationellt lungcancerregister, FAR14-152 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Nationellt lungcancerregister Registrets kortnamn

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa God vård Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa 1 God vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälsooch sjukvård Säker hälso- och

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417

The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry, NKR14-417 The Swedish National CLP Registry Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare

Läs mer

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV RC SYD REGISTERDAGAR 2014-09-26--27 Karin Christensson Kansliet för Nationella Kvalitetsregister VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister Nationella Kvalitetsregister Presentation 2007-05-10 Bodil Klintberg Sektionen för verksamhetsutveckling Sveriges Kommuner och Landsting 1 Varför kvalitetsregister? All sjukvård skall omfattas av system

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi

Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi Program 1. Organisationsstruktur 2. Information SWEAPS Uppdrag och syfte med SWEAPS Hur långt vi

Läs mer

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av

Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av Svenska ryggregistret (tidigare Uppföljning av ryggkirurgi), FAR14-034 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Registrets namn Registrets kortnamn Nummer 34 Svenska ryggregistret (tidigare

Läs mer

Svenska Frakturregistret snart frakturer registrerade

Svenska Frakturregistret snart frakturer registrerade Svenska Frakturregistret snart 100 000 frakturer registrerade Michael Möller Registerhållare Överläkare, Med Dr, Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Registrering av frakturer är nödvändig

Läs mer

CP-uppföljningsprogrammet i Sverige (CPUP)

CP-uppföljningsprogrammet i Sverige (CPUP) CP-uppföljningsprogrammet i Sverige (CPUP), FAR14-057 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn CP-uppföljningsprogrammet i Sverige

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling?

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Svenskt Bråckregister Pär Nordin Umeå -15 Förutsättning för kvalitetsutveckling Nyfiken på förbättring Ta reda på dina resultat Registrets

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Nationellt register för peniscancer, NKR14-186

Nationellt register för peniscancer, NKR14-186 Nationellt register för peniscancer, NKR14-186 Nationellt register för peniscancer Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik

Läs mer

Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau

Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau http://www.swetrau.se/ http://rcsyd.se/swetrau 34 registrerade användare 10 Universitetssjukhussjukhus (6 sjukhus 1 registrerar inte -> Umeå) 17 Länssjukhus 7 Länsdelssjukhus

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR)

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR) Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR), FAR14-120 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt NjurRegister/Swedish

Läs mer

Erik: 50% VC sedan årskiftet, tagit över efter Arne Stenberg. Barnkirurgi och Urolog, kliniskt arbetar med Barnurologi. 50%: Objektägare för

Erik: 50% VC sedan årskiftet, tagit över efter Arne Stenberg. Barnkirurgi och Urolog, kliniskt arbetar med Barnurologi. 50%: Objektägare för Erik: 50% VC sedan årskiftet, tagit över efter Arne Stenberg. Barnkirurgi och Urolog, kliniskt arbetar med Barnurologi. 50%: Objektägare för elektronisk patientjournal, Cosmic, i Landstinget i Uppsala

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Ta fram ett systematiskt kvalitetssäkringssystem som syftar till att ge en kunskapsbaserad, jämlik och högkvalitativ vård för

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Registerdata. Johan Kärrholm. Svenska och nordiska höftprotesregistren. Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Registerdata. Johan Kärrholm. Svenska och nordiska höftprotesregistren. Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Registerdata Svenska och nordiska höftprotesregistren Johan Kärrholm Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal PRISS möte 2013 terminologi Infektion kan leda till - icke kirurgisk

Läs mer

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 BORIS Barn Obesitas Register i Sverige Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 Tillväxt Antal patienter Deltagande enheter Resultat av arbete med att öka

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Svenska Multipel Skleros Registret

Svenska Multipel Skleros Registret Svenska Multipel Skleros Registret, FAR14-015 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Multipel Skleros Registret Registrets

Läs mer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-20 1 (7) HSN 2016-4774 Handläggare: Mikaela Lingvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V)

Läs mer

Resultat av remiss för begreppet standardiserad vårdplan

Resultat av remiss för begreppet standardiserad vårdplan 2011-11-23 Dnr 27796/2011 1(8) Resultat av remiss för begreppet standardiserad vårdplan Förslag på definition och term i denna remiss är resultatet av det terminologiarbete som var en del av projektet

Läs mer

carina.andren@karolinska.se 1 P2I Patient Provider Information P2I Care Ett forskningsnätverk SRQ Svensk reumatologis kvalitetsregister P2I Care Arbetar med utvecklings- och forskningsprojekt med gemensamt

Läs mer