Transfusionsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transfusionsanvisningar"

Transkript

1 Transfusionsmedicin Sid: 1 (1) Förberedelser Blodgruppering utförs inför ev. transfusion av erytrocyter, plasma och trombocyter. Kontrollera om patienten är blodgrupperad innan provtagning sök information via InterInfo enl Användarinstruktioner InterInfo alt. kontakta blodcentralen. Ny blodgruppering krävs även om patienten bytt efternamn. Obs! Namnet i bloddatasystemet och i Cosmic kan skilja då bloddatasystemet innehåller historisk information. Inför transfusion av erytrocyter krävs dessutom BAS-test alt. MG-test (förenlighetsprövning), se provtagningsanvisningarna. Observera att provtagning för blodgruppering och förenlighetsprövning av säkerhetsskäl ska utföras vid skilda tillfällen. Vid akuta fall får prov för blodgruppering och BAS-test tas samtidigt, på läkares ordination, vilket ska dokumenteras i patientjournalen. För mer information inför provtagning se Patientsäkerhet nedan. Patientsäkerhet För information om våra analyser och provtagningsmaterial, se provtagningsanvisningar alt baksidan på remiss Blodgruppering LiV Provtagning ska ske i enlighet med SOSFS 2009:29, kap 3. Identitetskontroll Vid provtagningen ska patientens fullständiga identitetsuppgifter styrkas genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband. Om en sådan kontroll inte kan göras och patientens muntligen uppgivna identitetsuppgifter bedöms som tillförlitliga, får dessa användas. Om patienten är ett barn som saknar identitetshandling eller identitetsband, får vårdnadshavaren styrka identitetsuppgifterna. Patientens fullständiga identitetsuppgifter ska innehålla: 1. svenskt personnummer eller, om personnummer saknas, andra identitetsuppgifter som säkerställer full spåbarhet i minst 30 år, 2. efternamn, och 3. förnamn eller initialer. Om blodmottagarens identitetsuppgifter är ofullständiga, osäkra eller saknas, ska ett av vårdgivaren fastställt system för tillfällig identifiering användas. Se Riktlinjer för reservnummer hantering i LiV på intranätet. Även hantering av nyfödda beskrivs där. Provtagning Innan provtagningen påbörjas ska remiss och provtagningsrör märkas. Märkningen ska stämma överens med patientens identitetsuppgifter. Provtagningen ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften. I samband med provtagningen ska provtagaren intyga med sin namnunderskrift på remissen att: 1. identitetskontrollen av patienten är utförd, och 2. märkningen av remiss och provtagningsrör är fullständig och stämmer överens med patientens identitetsuppgifter. Ofullständiga uppgifter/avvikelser Remisser, som ej är underskrivna, och remiss/rör, som har otydliga eller ofullständiga identitetsuppgifter, kasseras och kopia av remissen returneras till avsändaren. Rör och remiss som ej följs åt kasseras. Beställning Beställning av blodenheter utförs på remiss i samband med BAS-test eller MG-test alt via InterInfo, se Användarinstruktioner InterInfo, eller via telefon. Beställ om möjligt alla blodenheter i god tid. För information om hämtning av blodenheter på blodcentralen se rubrik nedan. Giltighetstid/reservationstid Godkänd BAS-test är giltig 5 dygn (inkl provtagningsdatum). Giltighetsdatum för reservation av enhet enligt BAS-test, finns på BAS-testsvaret samt i InterInfo. Reservationsdatum för blodenheten anges på följesedel och transfusionsjournal. Kontrolleras före transfusion. Datum på påsen anger blodenhetens hållbarhet. Kontrolleras före transfusion. 1

2 Transfusionsmedicin Sid: 2 (2) Tillgängliga blodkomponenter Samtliga blodenheter är negativa med avseende på HBsAG, anti-hcv, anti-hiv 1+2 och syfilis. Godkänd BAS-test alternativt MG-test krävs före transfusion av erytrocyter. Blodkomponent Innehåll Vikt, volym, hållbarhet mm Erytrocyter g Leukocytbefriade Kan fås bestrålad vid speciella indikationer Erytrocyter Tvättade Beställes i god tid. (Tillverkas på regionblodcentral) Blod för Utbytestransfusion Beställes i god tid. (Tillverkas på regionblodcentral) Plasma Få enheter kan finnas tinade Vid beställning av större mängd exv. Inför plasmaferes, bör tid för upptining beaktas. Trombocyter Aferes Kan fås bestrålad vid speciella indikationer. Erytrocyter ml, Plasma ml SAGMAN-lösning 100mL (SAGMAN är en förvaringslösning för erytrocyter innehållande natriumklorid, adenin, D-glukos och mannitol) Erytrocyter Isoton koksaltlösning SAGMAN Innehåller ej plasma Erytrocyter, bestrålade mL Plasma, ca 100mL SAGMAN, 100ML Plasma ml CPD-lösning ml (antikoagulans) Maximal halt av koagulationsoch andra labila plasmafaktorer. Trombocyter Plasma 75 ml ACD-lösning 15 ml (antikoagulans) T-sol 150 ml. (näringslösning för trombocyter) Alla trombocyter bakterieodlas. B-EVF % Leukocyter < 1 x 10 6 /enhet 42 dygn vid 1-6 o C Finns som Barnenhet, innehåller 60-85g g B-EVF 70-80% Leukocyter < 1 x 10 6 /enhet Transfunderas inom 4 timmar g B-EVF ca 50% Leukocyter < 1 x 10 6 /enhet Transfunderas inom 24 timmar g Leukocyter < 1 x 10 6 /enhet Trombocyter < 50 x 10 9 /L Erytrocyter < 6 x 10 9 /L Upptining tar ca 40 min. Levereras upptinad. Finns som Barnenhet, innehåller 60-85g g Leukocyter < 1 x 10 6 /enhet Trombocyter x 10 6 /enhet 7 dygn vid 22 O C under konstant omblandning Transfunderas så snart som möjligt Finns som Barnenhet, innehåller g Indikationer Vid akut blodförlust när tillförsel av syretransportörer behövs. Vid behandling av symtomgivande anemi där andra åtgärder inte är tillräckliga eller där snabb ökning av syretransporter behövs. 4 ml/kg kroppsvikt höjer B-Hb med ca 10g/l Ges endast på speciella indikationer, tex till patienter med konstaterade antikroppar mot IgA. Används till blodbytestransfusioner till nyfött barn. Vanligaste indikation för blodbyte är morbus hemolyticus neonatorium, t.ex. RhD pos nyfödd med immuniserad RhD neg moder. Ges på speciella indikationer, t.ex. TTP, DIC, Plasmaferes Ska ej användas som plasmaexpander. Används vid tillstånd där hemostasparametrarna är påverkade av reell brist eller funktionell trombocytbrist. Indikationer är bl.a. massiv blödning, profylax vid lågt antal samt misstänkt funktionell rubbning eller bristande produktion. Sällan indicerat vid B-TPK > 20 x 10 9 /L om patienten inte blöder eller operativt ingrepp skall utföras. En enhet ger i normalfall en ökning av B-TPK med 30 x 10 9 /L. 2

3 Transfusionsmedicin Sid: 3 (3) Förvaring Trombocyter får aldrig förvaras i kylskåp. Ska transfunderas omgående. Erytrocyter och plasma ska förvaras i godkänt blodkylskåp med alarm och temperaturövervakning. Finns för närvarande endast på samtliga blodcentraler samt IVA och operationsavdelningarna på CSK. Erytrocyter och plasma bör förvaras i rumstemperatur högst 2 timmar före transfusion, då transfusionen ska vara avslutad inom 4 timmar. Cytostatikamottagningen förvarar erytrocyter/plasma i stängd blodbox i max 6 timmar. Enheter som ej transfunderas returneras snarast till blodcentralen. Hämtning av blodenheter på blodcentralen Då blodenheter hämtas på blodcentralen ska dokument med uppgift på patientens identitet medföras och kunna uppvisas vid kontroll. Patientens identitet ska bestå av personnummer/reservnummer och namn och kan utgöras av en utskrift alternativt vara nedskrivet för hand. Endast en identitet får förekomma på varje dokument. Kontrollera vid hämtning att: 1. det av följesedeln framgår att blodenheten är avsedd för en viss mottagare, 2. det föreligger överensstämmelse mellan följesedel och blodenhet vad avser uppgifterna om tappningsnummer och komponentkod, 3. blodenheten är AB0 och RhD kompatibel med blodmottagaren, se rubrik Blodgrupper nedan, 4. blodenheten har giltig hållbarhet och är fri från läckage, koagel, missfärgning eller någon annan skada som kan påverka enhetens kvalitet och säkerhet, 5. en blodenhet som innehåller erytrocyter har en förenlighetsprövningen som utfallit med godkänt resultat. Blodgrupper Övergång till annan ABO-grupp kan bli aktuell om blodlagret är litet eller att blodgruppen saknas i blodbanken. Nedanstående regler måste då ovillkorligen följas Erytrocyter: Plasma: O kan ges till alla AB kan ges till alla A kan ges till A och AB A kan ges till A och O B kan ges till B och AB B kan ges till B och O AB kan bara ges till AB O kan bara ges till O Trombocyter: Vid utlämning av trombocyter tillämpas samma grundregel som för erytrocyter, då AB0 finns på dessa. Undantag kan göras av blodcentralen framförallt vid brist. RhD: RhD positiva erytrocyter kan bara ges till RhD positiva personer, med möjlighet till undantag i vissa speciella fall. RhD negativa erytrocyter kan oftast ges till RhD positiva personer, undantaget vissa immuniseringar. För plasma tas ingen hänsyn till RhD, undantaget vissa immuniseringar. För aferestrombocyter framställda vid Blodcentralerna i Värmland tas ingen hänsyn till RhD, då antigenet ej finns på trombocyterna. Uppgift om var enheten är tappad, framgår av etiketten på påsen. Blodvärmare Använd endast godkända blodvärmare. Indikationer: traumapatienter snabb infusion, massiva infusioner (dvs. då en blodvolym byts på 24 timmar) patient med köldantikroppar utbytestransfusion till nyfödda Transfusionsaggregat Använd transfusionsaggregat med filter till alla blodkomponenter. 3

4 Transfusionsmedicin Sid: 4 (4) Byt aggregat minst var 4:e timma vid kontinuerlig transfusion alt efter var 6:e enhet vid massiv blödning. Använd specialaggregat med liten droppkammare vid transfusion av trombocyter. Transfusionstider Den ansvariga läkaren ordinerar transfusionstiden som anpassas efter patientens hjärtkapacitet, kroppsyta med mera. Vid livshotande tillstånd kan blodenhetens ges med en övertrycksanordning som blodtrycksmanschett som anbringas utanpå påsen. Erytrocyter och färskfryst plasma bör ha transfunderats inom fyra timmar från det att de har tagits ur kylförvaring. Trombocyter ges under cirka minuter om inte volymen är för stor i förhållande till patientens kroppsyta och hjärtkapacitet. Tillsatser Läkemedel, elektrolytlösningar och dylikt får ej tillsättas blodkomponenter. Endast isoton NaCl-lösning får användas för att minska viskositeten. Kontroller före transfusionen Informera patienten om den förestående transfusionen. Transfusionsdokumentet, ska finnas till hands vid transfusionen. Infartsvägen Kontrollera att infartsvägen fungerar genom att spola med steril isoton natriumklorid 9 mg/ml. höra efter att patienten inte upplever obehag eller smärta. inget läckage kan upptäckas. Utför kontroller enligt lathund Vad ska den som ansvarar för en transfusion göra?, finns att skriva ut från Intranätet. Kontroller under transfusionen Blodmottagaren ska under transfusionen fortlöpande övervakas av en befattningshavare som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften. Observera patientens reaktioner under transfusionen genom att se och lyssna om han eller hon uppvisar någon förändring. Jämför med tidigare erfarenheter av transfusioner, om patienten har några sådana och kan uppge detta. Mät puls och blodtryck om patienten blir orolig eller beskriver obehag av något slag. Kontrollera mängden och färgen på urinen om patienten upplever smärta, är orolig eller uppvisar chocksymptom. Kontrollera transfusionshastigheten. Kontrollera infartsvägen så att inte transfusionen går extravasalt eller läckage uppstår i kopplingarna. Övervaka patienten också med tanke på övervätskning. Vid transfusion i hemmet ska en sjuksköterska finnas hos patienten hela tiden. Vid alla transfusioner ska särskild akututrustning finnas tillgänglig. Notera reaktioner och eventuella åtgärder i journalen. Kontroller efter transfusionen Övervakning av transfusionskomplikationer Patienten övervakas under transfusionen och den närmaste tiden efter med avseende på transfusionskomplikationer såsom frysningar, klåda, urtikaria, ansiktsrodnad, feber, oro, ångest, bröstsmärtor, ryggsmärta, tachycardi, blodtrycksfall, röd urin med mera. Se även Handläggning av transfusionsreaktioner nedan. 4

5 Transfusionsmedicin Sid: 5 (5) Spara påsen minst 2 timmar, helst 4 timmar, efter avslutad transfusion. 5

6 Transfusionsmedicin Sid: 6 (6) Handläggning av transfusionskomplikationer Gör så här vid inträffad transfusionsreaktion 1. Avbryt omedelbart transfusionen (förutom vid lätt allergisk reaktion), men ha öppen venväg med tex 0,9% NaCl eller Ringer-acetatlösning 2. Meddela ansvarig/jourhavande läkare på vårdavdelningen. Notera reaktion och förlopp i formuläret Rapport vid transfusionskomplikation. Svårighetsgraden kan variera betydligt inom de nedan angivna grupperna. Kontakta blodcentralen och informera om transfusionskomplikationen. Ansvarig läkare på vårdavdelningen ska alltid kliniskt bedöma varje patient och besluta om fortsatt utredning/behandling, i samråd med läkare vid blodcentralen. 3. Om beslut tas att komplikationen ska utredas (måttlig svår reaktion) enligt nedan: Skicka blodpåsen och nytaget patientprov (3 rör utan tillsats och 3 EDTA rör), blodgrupperingsremiss och ifylld Rapport vid transfusionskomplikation till blodcentralen. Mät patientens timdiures, notera urinens färg. Odling på patienten bör utföras vid hemolys eller chocktillstånd, dessutom vid frysning, temperaturstegring eller smärtor i korsryggen om detta/dessa symtom kvarstår mer än 4 timmar och gärna i samråd med blodcentralsläkare. 4. Kontrollera att patientens identitet stämmer med blodenhetens följesedel och att ABO- och RhD-grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens journaluppgift om blodgrupp (blodgrupperingssvaret). 5. Kontrollera att tappningsnumret på blodkomponenten stämmer överens med följesedelns. 6. Transfusionsrapportering kan vid transfusionskomplikation utföras av blodcentralen alt i InterInfo under flik Rapportera/Transfusion med reaktion, för utförande se Användarinstruktioner InterInfo. Kontakta dock alltid blodcentralen innan rapportering utförs. 7. Skicka Ifyllt formulär Rapport vid Transfusionskomplikation till blodcentralen, oavsett svårighetsgrad, formuläret kan skrivas ut från intranätet. Reaktionstyp Symptom Orsak Klinisk handlingsplan Allergisk (Lätt) Septisk och Allergisk (Svår) Akut hemolytisk Klåda, urtikaria Ångest, klåda, feber, frossa, oro, ansiktsrådnad, takykardi, blodtrycksfall, anafylaktisk reaktion Ångest, bröst- och ländsmärtor, huvudvärk, oro, dyspne, frossa, feber, chock, blodtrycksfall, röd urin, hemoblobinemi, oförklarlig blödning Oftast okänd, ev antikroppar mot plasmaproteiner Antikroppar mot leukocyter, trombocyter, plasmaproteiner (IgA); bakteriell kontamination som gett toxikemi/sepsis Intravaskulär hemolys på grund av blodgruppsoförenlighet. Septisk på grund av bakteriell kontamination av blodkomponent. Steg 1-5 ovan. Ge antihistamin eller kortikosteroider iv. Fortsätt ev transfusionen om symptomen upphört inom 30 min. I annat fall tillämpa något av alternativen nedan. Steg 1-5 ovan. Ge antihistamin, kortikosteroider, antipyretica. Vid fortsatt transfusionsbehandling, ge leukocytfria produkter. Chockbehandling vid anafylaktisk reaktion. Till pat. Med anti-iga: ge tvättade erytrocyter resp albumin. Vid misstänkt sepsis ge antibiotika. Steg 1-5 ovan. Chockbehandling, adrenalin, oxygen, kortikosteroider. Forcerad diures med vätska och diuretika vid hemoglobinemi. Kontakta dialysavdelningen för ev plasmabyte vid massiv hemoglobinemi eller DIC. Vid misstänkt sepsis, blododla, ge antibiotika. 6

7 Transfusionsmedicin Sid: 7 (7) Transfusionsrapportering av blodenheter Transfusionsrapportering ska utföras på alla påbörjade transfusioner. Rapportering utförs i InterInfo, se Användarinstruktion InterInfo. För avdelningar som saknar InterInfo eller i de fall då elektronisk transfusionsrapportering inte är möjlig, ska kopia på ifyllt transfusionsdokument skickas till blodcentralen. Ett beslut har tagits att ProSang är en del i patientens samlade vårddokumentation vilket möjliggör förändringar i hanteringen av alla pappersdokument som produceras i samband med att transfusion genomförs. Två krav ställs från blodcentralen: A. Om den som "sätter blodet" utför transfusionsrapportering elektroniskt via InterInfo, behövs ingen mer dokumentation. B. Om det är någon annan befattningshavare än den som "satt blodet" som rapporterar transfusionen elektroniskt via Interinfo, skall den person som gjort kontrollen inför transfusion och "satt blodet" dokumentera detta i patientens vårdjournal (Cosmic eller Swedstar). Kontrollera i InterInfo vid rapportering att datum och tid stämmer överens med när transfusionen påbörjades. När vårdgivaren har rapporterat elektroniskt så kan, under förutsättning att ovanstående följts, transfusionsdokumentet kasseras tillsammans med den använda transfunderade enheten. Detta får göras tidigast 4 timmar efter transfusion, pga. att dokument och blodenhet är underlag för eventuell komplikationsregistrering. När elektronisk rapportering inte kan utföras eller då det finns någon annan anledning att sända transfusionsdokumentet till blodcentralen, kommer blodcentralen att utföra trasnfusionsrapporteringen. Det åligger då den som har satt blodet att dokumentera detta i patientens vårdjournal (Cosmic eller Swedstar) alt att transfusionsjournalen sparas och scannas in i patientens vård dokumentation. Blodcentralen kommer regelbundet att söka ut vilka enheter som ej rapporterats och skicka en lista som påminnelse till de avdelningar som ej rapporterat utlämnade enheter. Listan innehåller de enheter som lämnats ut 99 dagar tillbaka i tiden och som saknar information om den slutliga användningen. Det innebär att ej rapporterade enheter kommer upp på listan varje dag i 99 dagar för att därefter bli Indirekt transfusionsrapporterade. Temperaturövervakning Erytrocyter som lämnas ut till op Väst-, Öst och IVA, som har godkända blodkylar och även till cytostatikamottagningen som har blodbox, ska kunna tas i retur till blodcentralen. För att blodcentralen ska kunna veta att erytrocyter som kommer i retur håller fullgod kvalitet förses en del av erytrocyterna med temperaturknappar. Detta utförs som stickprov. Med hjälp av temperaturknappen kan blodcentralen se att erytrocyten inte förvarats under för hög temperatur dvs > 10 C. Temperaturknappen kommer att sitta på erytrocyten hela dess livslängd, vilket medför att även andra avdelningar kommer att få erytrocyter med temperaturknapp ibland. För erytrocyter med temperaturknapp gäller följande: 7

8 Transfusionsmedicin Sid: 8 (8) Vit mittpunkt indikerar en temperatur i blodpåsen under +10 grader. Efter retur till blodcentralen kan denna enhet användas till ny patient. Röd mittpunkt indikerar en temperatur i blodpåsen över + 10 grader. Efter retur till blodcentralen kasseras denna enhet. OBS! Måste returneras till blodcentralen för kassation i datasystem. Blodpåse med röd mittpunkt kan ges till patient under förutsättning att påsen inte förvarats utanför godkänd blodförvaringskyl mer än 2 timmar. Ej använda blodenheter Blodenheter som inte ska användas kan återlämnas till blodcentralen inom 15 minuter. Dessa blodenheter kan då återgå till blodlagret. Op Väst-, Öst och IVA kan förvara erytrocyter och plasma i sina godkända blodkylar under tiden blodenheterna är reserverade till patient. Blodenheter som inte transfunderats ska återlämnas till blodcentralen omedelbart efter reservationstidens slut. Även skadade eller på annat sätt förstörda blodenheter ska återlämnas till blodcentralen för dokumentation. Det är viktigt för spårbarhet (t.ex i samband med smittspårning) att blodcentralen alltid får information om att blodenheten inte är transfunderad. Akutblod (Finns tillgängligt i Karlstad, Arvika och Torsby) Akutblod transfunderas i de fall då omedelbart transfusionsbehov föreligger och blodgruppering ej hinner utföras. Transfusion utförs enligt SOSFS 2009:29, Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter. Varje enskild blodkomponent för akut transfusion är försedd med följande dokument: Transfusionsdokument Dokumentet handhas enligt nedan: Transfusionsdokument 1. Notera patientidentitet, personnummer och namn alt. reservnummer för oidentifierad patient. 2. Notera betalande avdelning. 3. Klistra etikett från transfunderad enhet. Datera och signera. Notera ev. komplikation. 4. Ta kopia på transfusionsdokumentet och återsänd till Blodcentralen för registrering av uppgifter i blodcentralens datasystem. 5. När enheten är transfunderad har Transfusionsdokumentet övergått till att vara Transfusionsjournal och blir då en journalhandling och ska sparas som en sådan. Transfusionspaket Vid massiv blödning kan Transfusionspaket beställas från blodcentralerna i Karlstad, Arvika och Torsby. Transfusionspaket innehåller erytrocyter, plasma och trombocyter i en proportion 4:4:1 (Trombocyter levereras inom 2 8

9 Transfusionsmedicin Sid: 9 (9) timmar till beställarna i Arvika och Torsby). Syftet är att ge blodkomponenter i en proportion som liknar helblod. Denna policy håller på att bli standard generellt i Sverige. Vanliga regler för förenlighetsprövning gäller. Transfunderade blodenheter rapporteras i InterInfo. Blodenheter som inte används ska returneras omedelbart till Blodcentralen. Komponenter som returneras kan tas tillbaka till lagret om tiden efter utlämning inte överskridit 10 timmar och under förutsättning att erytrocyterna och plasman förvarats i kylväskan. Det är viktigt att informera blodcentralen om att det är en stor blödning och att kontinuerligt ge information om blodbehovet. Riktlinjer för behandling vid stor blödning finns utarbetade i ett nationellt vårdprogram, Hemostas vid allvarlig blödning, se 9

10 Transfusionsmedicin Sid: 10 (10) Ändringar sedan föregående version 1.7 Följande rubriker är nya/omarbetade: Förvaring Temperaturövervakning 10

PROVTAGNINGSANVISNINGAR TRANSFUSIONSMEDICIN SU

PROVTAGNINGSANVISNINGAR TRANSFUSIONSMEDICIN SU PROVTAGNINGSANVISNINGAR TRANSFUSIONSMEDICIN SU INNEHÅLLSFÖRTECKNING Aktuella telefonnummer sid. 2 Viktigt att veta sid. 3 InterInfo sid. 3 Blodgruppering sid. 4 BAStest / MGtest sid. 67 DAT sid. 8 Antikroppsundersökning

Läs mer

Transfusion av blodkomponenter

Transfusion av blodkomponenter ID nummer: HEMA4.1 Version: 1 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Emelie Annerud, sjuksköterska Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken,

Läs mer

Anvisningar för Blodcentralen

Anvisningar för Blodcentralen 1(26) 2011-02-03 Anvisningar för Blodcentralen Innehållsförteckning Sidan 1. Kontakta oss 2 2. Allmän information 3 3. Provtagningsföreskrifter 4-5 4. Hur säkert är svaret från blodcentralen? 6 5. Blodgruppering

Läs mer

Transfusion av blodkomponenter till barn

Transfusion av blodkomponenter till barn 1 (7) Transfusion av blodkomponenter till barn Aktuella rekommendationer från VPH Anders Kreuger och Olof Åkerblom, UAS * Reviderade 2010-11-20 av Agneta Wikman, Stella Larsson, Viveka Stiller och Emma

Läs mer

Skillnader mellan manlig och kvinnlig

Skillnader mellan manlig och kvinnlig Skillnader mellan manlig och kvinnlig plasma EQUALIS Användarmöte Transfusionsmedicin 20101007 Stella Larsson Bitr överläkare Cherchez la femme Etikett på plasmapåsen märks med blodgivarens kön initialt

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Projekt Mobil Blodbank Carlskrona sid.1/6 O.Berséus 2013-02-23 Projekt Blodförsörjning under deltagande i operation ATALANTA 2013 (ME03).

Projekt Mobil Blodbank Carlskrona sid.1/6 O.Berséus 2013-02-23 Projekt Blodförsörjning under deltagande i operation ATALANTA 2013 (ME03). Projekt Mobil Blodbank Carlskrona sid.1/6 Projekt Blodförsörjning under deltagande i operation ATALANTA 2013 (ME03). Bakgrund Blodförsörjningen under Försvarsmaktens utlandsengagemang har hittills skett

Läs mer

Blodövervakning under 2004-2007

Blodövervakning under 2004-2007 1(21) Blodövervakning under 2004-2007 Blodövervakning i Sverige (BIS) en arbetsgrupp inom Svensk Förening för Transfusionsmedicin Jan Säfwenberg Definition Hemovigilans (blodövervakning) definieras i Handbok

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Blodövervakning under 2004-2008

Blodövervakning under 2004-2008 1(24) Blodövervakning under 2004-2008 Blodövervakning i Sverige (BIS) en arbetsgrupp inom Svensk Förening för Transfusionsmedicin Jan Säfwenberg Definition Hemovigilans (blodövervakning) definieras i Handbok

Läs mer

Standarvårdplan för HÖFTLEDSPLASTIK avdelning 8 och rehab

Standarvårdplan för HÖFTLEDSPLASTIK avdelning 8 och rehab Standarvårdplan för HÖFTLEDSPLASTIK avdelning 8 och rehab Planerad vårdtid: 5-7 dagar Vanliga vårdproblem under vårdtiden och generella målformuleringar: Vårdproblem: Otillräcklig kunskap om vårdförlopp,

Läs mer

Blodgruppsantikroppar och deras praktiska betydelse vid blodtransfusioner

Blodgruppsantikroppar och deras praktiska betydelse vid blodtransfusioner Blodgruppsantikroppar och deras praktiska betydelse vid blodtransfusioner Jakobstad 13.5.2013 Susanne Ekblom-Kullberg FRK Blodtjänst 1 www.veripalvelu.fi 1 1 1 Blodtjänst på 17 orter 18 blodtjänstbyråer

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

Användarmöte Stockholm November 2012. Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter

Användarmöte Stockholm November 2012. Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter Användarmöte Stockholm November 2012 Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter Spädningslösningar till ID-systemet ID-Diluent-1 Enzymlösning, Bromelin ID-Diluent-2

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Blodbank för hund och kattdjursjukskötarens

Blodbank för hund och kattdjursjukskötarens Blodbank för hund och kattdjursjukskötarens roll Blood bank for dog and cat- the role of the veterinary nurse Ulrika Hansén Djursjukvårdarprogrammet Sveriges lantbruksuniversitet Skara 2010 Studentarbete

Läs mer

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna.

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna. Självstudiematerial för information om preanalytiska faktorer vid lab.analyser, inom, LmD. Inom LmD finns laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi & cytologi och transfusionsmedicin,

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US Monospecifik DAT Anti-IgG och Anti-C3d Utrustning Enhet Laboratorium 1 Direkt antiglobulintest, DAT ABO-gruppering, erytrocyter Direkt platta eller ABO-gruppering, plasma Direkt platta eller D-gruppering

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken.

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Öppna tempkurva Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Förlossningsuppgifter är ifyllda på förlöst patient. Bläddra Långliggande

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Regionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och sjukhus. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvaret

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

BLODVERKSAMHETEN I SVERIGE 2014

BLODVERKSAMHETEN I SVERIGE 2014 BLODVERKSAMHETEN I SVERIGE 214 OMFATTNING, KVALITET OCH SÄKERHET 215-6-1 Blodverksamheten i Sverige v.1. 2 FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 ORGANISATION... 5 BLODGIVARE... 6 SMITTSCREENING VID BLOD OCH

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

KAPITEL 3 BLODTAPPNING

KAPITEL 3 BLODTAPPNING KAPITEL 3 BLODTAPPNING Version 4.1, utgiven 2012-12-15 Version Datum Avsnitt Ändring Ansvarig 4.1 2012-12-15 4.1.8 Rättning av angiven referens SOSFS 2008:1 NH 5.1.1 Tillagt svenskt tjänstekort som ID-handling

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Smittskydd Västra Götaland Information till sjuksköterskor inom beroendevården Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Procent Vaccination mot hepatit A och B till personer som

Läs mer

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus Bakgrund införde hösten 2009 ett gemensamt triagesystem RETTS (Medical Emergency Triage

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Komponent/ Undersökning Klinisk immunologi System Metod/ Mätprincip 1(12) Utrustning Enhet Ort C3d Raketelfores Elfores apparat mg/l C3 Serum Nefelometri Immage 800 g/l C4 C1-inhibitor Serum Raketelfores

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Länge har serologi med hemagglutination

Länge har serologi med hemagglutination Nordiskt referenslaboratorium för genomisk blodgruppstypning finns i Lund AV ÅSA HELLBERG, ANNIKA HULT, MARTIN L OLSSON, OCH ELISABETH SJÖBERG WESTER, BLODCENTRALEN SKÅNE, UNIVERSITETSSJUKHUSET, LUND Länge

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

Omhändertagande vid dödsfall.

Omhändertagande vid dödsfall. 1 (5) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2015-02 Diarienummer: KS 13.272 Utgåva/version: Uppföljning: 2016-02 Omhändertagande

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

KAPITEL 15 KVALITETSSYSTEM FÖR BLODCENTRALER

KAPITEL 15 KVALITETSSYSTEM FÖR BLODCENTRALER KAPITEL 15 KVALITETSSYSTEM FÖR BLODCENTRALER Grundversion 3.0, utgiven 2012-12-12 Förslag till ändringar vid nästa revision lämnas till katarina.wallstrom@vll.se HB-kap15-v3r0-2012.pdf 1 (27) Huvudansvariga

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Hitta i dokumentet Syfte: Utvärdering: Medarbetare Patient Vårdrum Arbetsplats Kläder/tvätt Livmedelshantering Minska VRI Uppdaterat från föregående

Läs mer

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6 Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 2/6 Inledning En säker och effektiv hantering av er är nödvändig för en hög patientsäkerhet

Läs mer

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

INSTRUKTION. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2015-09-02 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Skyddade personuppgifter

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING]

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] Ert dnr: [ex K21345-05] Till polismyndigheten i [ex Östergötlands län] Polisområde [ex Vadstena] [adress] [gatuadress] RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] FORMALIA [2006-01-01]

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

PM OM HANDLÄGGNING AV DÖDSFALL

PM OM HANDLÄGGNING AV DÖDSFALL Textförfattare: Jan Dahlström, chefläkare Faktaansvarig: Jan Dahlström, chefläkare Ursprungsdatum: Senast reviderad: våren 2005 Antal sidor: 10 Lokal anvisning till Handbok för hälso- och sjukvård Avsnitt

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23 UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:44 Diarienr: 09/3013 Handläggare: Ulrika Gustafsson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2009-07-01 Mottagare: Samtliga kommuner

Läs mer

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Vätskebalans Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Introduktion till Vätskebalans Grundläggande fakta Vatteninnehåll i kroppen

Läs mer

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014 Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 Meddelande 8/20 /2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2014-06-11 (om inget annat datum anges i texten) Till kunder inom Skaraborgs

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer