Bolagsstyrningsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstyrningsrapport"

Transkript

1 Bolagsstyrningsrapport»se sidorna , SKFs globala kampanj

2 Innehåll 180 Inledning 180 Valberedning 181 Allmänt om bolagets ledning 182 Styrelsens ledamöter 186 Verkställande direktör och koncernchef 186 Bolagets revisor 186 Finansiell rapportering 187 Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen 187 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 179

3 Bolagsstyrningsrapport Inledning SKF tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för ökad konkurrenskraft och för att främja kapitalmarknadens förtroende för SKF. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseenden uppträder som ett ansvarsfullt företag. De av SKF tillämpade principerna för bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, samt NASDAQ OMX Stockholm ABs (Stockholmsbörsen) regelverk. Uppgifter enligt årsredovisningslagens 6 kapitel, 6, punkterna 3-6, återfinns på följande sidor i koncernens förvaltningsberättelse i Årsredovisningen n Årsredovisningslagens 6 kapitel, 6, punkt 3; se sidan 73 n Årsredovisningslagens 6 kapitel, 6, punkt 4; se sidan 74 n Årsredovisningslagens 6 kapitel, 6, punkt 5; se sidan 81 n Årsredovisningslagens 6 kapitel, 6, punkt 6; se sidan 75 Svensk kod för bolagsstyrning Den svenska koden för bolagsstyrning ( Koden ) introducerades ursprungligen den 1 juli Koden har reviderats vid två tillfällen efter att den introducerades och den gällande Koden finns tillgänglig på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida, Det är god sed på aktiemarknaden för svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad att tillämpa Koden. SKF tillämpar Koden och denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med Koden och årsredovisnings - lagen. Vidare har SKF tillhandahållit information på bolagets webbplats i enlighet med Kodens krav. Årsstämman 2012 genomfördes också i enlighet med Kodens föreskrifter. Den 30 oktober 2012 meddelade SKF att datumet ändrats för Årsstämman Detta innebär en avvikelse från regel 1.1 i Koden som bland annat lyder: När tid och ort för bolagsstämma har fastställts ska uppgift om detta utan dröjsmål, inför årsstämma senast i samband med tredje kvartalsrapporten, lämnas på bolagets webbplats. Orsaken till ändringen var att en styrelseledamot på grund av sent uppkomna omständigheter var förhindrad att delta vid det ursprungliga datumet för årsstämman. Bolagets revisor har granskat denna bolagsstyrningsrapport. Valberedning AB SKFs årsstämma våren 2012 beslöt att bolaget skulle ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Vid bildandet av valberedningen skulle ägarförhållandena per sista bankdagen i augusti 2012 avgöra vilka som är de till röstetalet största ägarna. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna skulle offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. I ett pressmeddelande den 28 september 2012 meddelades att en valberedning bestående av följande aktieägarrepresentanter jämte styrelseordföranden utsetts inför årsstämman 2013: n Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management n Ramsay Brufer, Alecta n Evert Carlsson, Swedbank Robur fonder n Caroline af Ugglas, Skandia Liv Styrningsstruktur Valberedning Aktieägarna genom bolagsstämma Externa revisorer Ersättningskommitté Styrelse Revisionskommitté VD och koncernchef Koncernledning Internrevision Koncernstaber Affärsområden 180

4 Valberedningens uppgifter är att arbeta fram förslag i följande frågor, vilka ska föreläggas årsstämman 2013 för beslut: n förslag till stämmoordförande n förslag till styrelse n förslag till styrelseordförande n förslag till styrelsearvode n förslag till revisor n förslag till revisorsarvode n förslag rörande valberedning inför årsstämman 2014 Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman Allmänt om bolagets ledning Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt avseende t.ex. styrelsens sammansättning, antagande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen och val av externa revisorer. SKF har utfärdat A- och B-aktier. En A-aktie berättigar aktieägaren till en röst och en B-aktie till en tiondels röst. Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt interna arbete och skrivna instruktioner, vilka redovisas mer i detalj nedan under rubriken Styrelsens arbete. Bolagets verkställande direktör och tillika koncernchef utses av styrelsen och sköter den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Bland annat förutsätter investeringar och förvärv över vissa beloppsnivåer, liksom utnämnanden av vissa ledande befattningshavare, styrelsens godkännande. Till sitt förfogande har verkställande direktören en koncernledning. Sedan januari 2012 bedriver SKF sin huvudsakliga verksamhet genom tre affärsområden: Industrial Market, Strategic Industries; Industrial Market, Regional Sales and Service och SKF Automotive. Varje affärsområde hanterar hela livscykeln inom de respektive industrier de ansvarar för och utvecklar samt tillhandahåller produkter, lösningar och tjänster till OEMkunder och slutanvändare. Därutöver finns sju koncernstabsenheter: Group Finance and Corporate Development, Group Technology Development, Group Legal and Sustainability, Group People and Business Excellence, Group Purchasing, Group Communications and Government Relations, och Group Business Transformation. Se sidorna i Årsredovisningen Varje affärsområde har det operativa ansvaret för sin verksamhet. Det finns policies och instruktioner för att säkerställa att frågor av väsentlig betydelse underställs verkställande direktören och/eller styrelsen. Styrelsen Styrelsens sammansättning och arvode Förutom de särskilt tillsatta ledamöterna och suppleanterna ska, enligt SKFs bolagsordning, styrelsen bestå av minst fem och högst tio ledamöter samt maximalt fem suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för perioden till och med följande årsstämma. AB SKFs årsstämma, som hölls våren 2012, valde tio styrelseledamöter samt bland dem styrelsens ordförande. Därutöver har två ledamöter och två suppleanter utsetts av de anställda. Med undantag för verkställande direktören ingår ingen av styrelsens ledamöter i bolagets ledning. Information om det av årsstämman 2012 beslutade arvodet till styrelsens ledamöter finns i Årsredovisningen 2012, not 25 i Noter till koncernens bokslut. Det ska noteras att årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter delvis ska utgå i form av rörligt arvode motsvarande värdet av ett visst antal SKF B-aktier efter publicering av bokslutskommunikén för räkenskapsåret Utbetalning av rörliga arvoden kommer att ske under april Detta innebär en avvikelse från regel 9.8 i Koden som bland annat lyder: Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Genom Anvisning Nr har regelns tillämpningsområde utvidgats till att omfatta även syntetiska optioner och andra typer av incitamentsprogram som inte innebär förvärv av aktier. Valberedningen har underrättat bolaget att den anser att det förslag som lades fram för årsstämmans beslut är ändamålsenligt, särskilt mot bakgrund av att valberedningen till styrelsen har uttalat att det är en lämplig princip att varje av stämman vald styrelseledamot under en treårsperiod bör investera ett belopp motsvarande ett års styrelsearvode efter skatt i aktier i SKF och behålla dessa aktier så länge personen ifråga är styrelseledamot i SKF. 181

5 Styrelsens ledamöter den 31 december 2012 Leif Östling Ordförande, ledamot sedan 2005 Född 1945 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, åtskilliga chefsposter inom Scania sedan 1972, verkställande direktör och koncernchef i Scania AB , samt ledamot i ledningsgruppen för Volkswagen AG med ansvar för Commercial Vehicles sedan Uppdrag: Vice styrelseordförande i Scania AB och i ISS A/S. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Tom Johnstone Ledamot sedan 2003 Född 1955 Verkställande direktör och koncernchef i AB SKF. För ytterligare information se sidan 186. Ulla Litzén Ledamot sedan 1998 Född 1956 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, MBA från Massachusetts Institute of Technology, direktör och medlem i ledningsgruppen i Investor AB , samt verkställande direktör W Capital Management AB (helägt av Wallenbergstiftelserna) Uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco AB, Boliden AB, Alfa Laval AB, Husqvarna AB och NCC AB. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Winnie Fok Ledamot sedan 2004 Född 1956 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bachelor of Commerce, Universitetet i New South Wales, Australien, och Senior Advisor i Investor AB. Uppdrag: Styrelseledamot i Volvo Car Corporation, G4S plc och Kemira Oyj. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF A 182

6 Lena Treschow Torell Ledamot sedan 2007 Född 1946 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ph.D. Göteborgs universitet. Professor vid Uppsala universitet och sedan vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Vicerektor för Chalmers tekniska högskola, Göteborg, , och forskningschef vid Joint Research Centre, EU-kommissionen i Bryssel, Verkställande direktör för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och akademiens ordförande. Uppdrag: Vice styrelseordförande i AB ÅF. Styrelseledamot i SAAB AB, Investor AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Ordförande i European Council of Applied Sciences, Technologies and Engineering och ordförande i MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Lars Wedenborn Ledamot sedan 2008 Född 1958 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Uppsala universitet. Vice verkställande direktör och finansdirektör för Alfred Berg , samt vice verkställande direktör och finansdirektör för Investor AB För närvarande verkställande direktör för FAM (Foundation Asset Management) ägt av Wallenbergstiftelserna. Uppdrag: Styrelseordförande i NASDAQ OMX Nordic Ltd. samt styrelseledamot i NASDAQ OMX Group USA, Alecta, Grand Hotel, ELK Entertainment AB och FAM (Foundation Asset Management). Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF A, SKF B Peter Grafoner Ledamot sedan 2008 Född 1949 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Teknisk doktorsexamen, Dortmunds universitet. Brown Boveri & Cie, flertalet chefspositioner inom AEG, verkställande direktör för Mannesmann VDO AG och vice verkställande direktör för Linde AG Uppdrag: Styrelseledamot i Symrise AG samt styrelseordförande i SAG Group GmbH och Scania Schweiz AG. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Joe Loughrey Ledamot sedan 2009 Född 1949 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bachelor of Scienceexamen i nationalekonomi och afrikanska studier, Notre Dame universitet. Ett flertal chefsposter inom Cummins under 35 år, den sista som vice styrelseordförande i Cummins Inc , verkställande direktör och koncernchef för Cummins Inc samt chef för Cummins Engine Business Uppdrag: Styrelseledamot i Hillenbrand, Inc., Vanguard Group, Oxfam America, The V Foundation for Cancer Research och Lumina Foundation for Education. Styrelseordförande i Conexus Indiana, ordförande i Advisory Council för College of Arts and Letters och ledamot i Kellogg Institute of International Studies Advisory Board, Notre Dame universitet. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B 183

7 Arbetstagarrepresentanter Jouko Karvinen Ledamot sedan 2010 Född 1957 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Science, Tampere tekniska universitet. Anställd i ABB Group Limited sedan 1987 och har innehaft ett flertal internationella befattningar; chef för Automation Technology Products Division och ledamot i ABB Executive Committee Verkställande direktör för Philips Medical Systems, USA, , och medlem av ledningsgruppen i Royal Philips Electronics, Nederländerna från Verkställande direktör för Stora Enso Oyj sedan mars Uppdrag: Styrelseledamot i Nokia Oyj, Finnish Forest Industries Federation och Confederation of European Paper Industries (CEPI), ledamot i Business Co-Operation Council och medordförande i Forest Industry Task Force, EU-Russia Industrialists Round Table (IRT). Kennet Carlsson Ledamot sedan 2008 och suppleant Född 1962 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i SKF-koncernen sedan Uppdrag: Ordförande i Verkstadsklubben vid SKF i Göteborg samt i SKFs fackliga världsråd. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 100 SKF A Niklas Thoresson Ledamot sedan 2012 Född 1974 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i SKF- koncernen sedan Uppdrag: Ordförande i Unionen vid SKF i Göteborg. Baba Kalyani Ledamot sedan 2011 Född 1949 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Science, Massachusetts Institute of Technology, USA, och maskiningenjör, Birla Institute of Technology, Indien. Verkställande direktör för Bharat Forge Ltd sedan 1993 och dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom Bharat Forge Ltd sedan Uppdrag: Styrelseordförande i Kalyani-koncernen, Bharat Forge Ltd och i ett antal andra bolag inom Kalyani-koncernen. Styrelseledamot i ett antal bolag inom Kalyani-koncernen och i Hikal Limited, ledamot i World Economic Forum och grundare av Pratham Pune Education Foundation. 184

8 Martin Björkman Suppleant sedan 2011 Född 1970 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i SKF-koncernen sedan Uppdrag: Styrelseledamot i Verkstadsklubben vid SKF i Göteborg. Virpi Ring Suppleant sedan 2012 Född 1967 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i SKF-koncernen sedan Uppdrag: Andre vice ordförande i Unionen vid SKF i Göteborg och styrelseledamot i Higab. Revisor Thomas Thiel, Auktoriserad revisor KPMG AB Krav på oberoende Styrelsen har bedömts uppfylla Kodens krav på oberoende. Av tabellen nedan framgår styrelseledamöternas oberoende bedömt utifrån Koden i förhållande till (i) bolaget och (ii) större aktieägare. Årsstämmovalda ledamotens namn Oberoende i förhållande till bolaget / bolagsledningen Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare Leif Östling Ulla Litzén Tom Johnstone Winnie Fok Lena Treschow Torell Peter Grafoner Lars Wedenborn Joe Loughrey Jouko Karvinen Baba Kalyani Styrelsens arbete Styrelsen höll sju möten under Styrelsens ledamöter har deltagit i mötena enligt följande: Närvaro/ totala Ledamotens namn antalet möten Leif Östling 7/7 Ulla Litzén 7/7 Tom Johnstone 7/7 Winnie Fok 7/7 Lena Treschow Torell 6/7 Peter Grafoner 7/7 Lars Wedenborn 7/7 Joe Loughrey 7/7 Jouko Karvinen 6/7 Baba Kalyani 4/7 Lennart Larsson (avgick i mars 2012) 1/7 Kennet Carlsson 6/7 Jeanette Stenborg (avgick i mars 2012) 1/7 Niklas Thoresson (invald i mars 2012) 6/7 Martin Björkman 7/7 Virpi Ring (invald i mars 2012) 6/7 Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt interna arbete. Denna arbetsordning föreskriver bland annat: n antal styrelsemöten och när dessa ska hållas n frågor som normalt ska ingå i styrelsens dagordning n vilka externa revisionsrapporter som läggs fram för styrelsen. Styrelsen har också utfärdat skriftliga instruktioner gällande: n när och hur information som krävs för styrelsens utvärdering av bolagets och koncernens finansiella ställning ska sammanställas och rapporteras till styrelsen n fördelning av arbetsuppgifter mellan styrelsen och verkställande direktören. 185

9 Frågor som styrelsen handlagt under 2012 omfattar bland annat marknadsutsikter, finansiell rapportering, kapitalstruktur, förvärv och avyttringar av företag, koncernens strategiska inriktning och affärsplan samt ledningsfrågor. Ersättningskommitté AB SKFs styrelse har i enlighet med principerna i Koden tillsatt en ersättningskommitté som består av styrelseordföranden Leif Östling samt styrelseledamöterna Peter Grafoner, Lars Wedenborn och Jouko Karvinen. Ersättningskommittén bereder ärenden gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen och anställningsvillkor för verkställande direktören. Riktlinjer för ersättning till koncernledningen ska tillställas styrelsen som ska lämna förslag på sådana ersättningsriktlinjer till årsstämman för godkännande. Anställningsvillkoren för verkställande direktören ska godkännas av styrelsen. Ersättningskommittén följer och utvärderar löpande SKFkoncernens ersättningssystem för koncernledningen. På bolagets hemsida lämnar styrelsen senast två veckor före årsstämman, i enlighet med principerna i Koden, en redovisning av resultatet av ersättningskommitténs utvärdering. Ersättningskommittén har under 2012 sammanträtt tre gånger. Kommittéledamöterna har varit närvarande vid mötena enligt följande: Närvaro/ totala Ledamotens namn antalet möten Leif Östling 3/3 Peter Grafoner 3/3 Lars Wedenborn 3/3 Jouko Karvinen 3/3 Revisionskommitté AB SKFs styrelse har i enlighet med principerna i aktiebolagslagen och Koden tillsatt en revisionskommitté. Revisionskommittén består av Lars Wedenborn, ordförande, samt styrelsens ordförande, Leif Östling, och styrelseledamoten Ulla Litzén. Revisionskommitténs uppgifter omfattar bland annat att förbereda nominering av externa revisorer, granska omfattningen av den externa revisionen, utvärdera de externa revisorernas arbete, granska och övervaka den finansiella rapporteringen, och den interna kontrollen, internrevisionen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen. Revisionskommittén har under 2012 sammanträtt åtta gånger. Kommittéledamöterna har varit närvarande vid mötena enligt följande: Närvaro/ totala Ledamotens namn antalet möten Leif Östling 8/8 Ulla Litzén 8/8 Lars Wedenborn 8/8 Utvärdering Styrelseledamöterna utvärderar kvaliteten på styrelsens arbete genom att ett frågeformulär fylls i. Resultatet diskuteras därefter på ett styrelsemöte. Valberedningen har tagit del av resultatet av utvärderingen. Verkställande direktör och koncernchef Tom Johnstone Ledamot i AB SKFs styrelse sedan 2003 Född 1955 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Arts degree, Universitetet i Glasgow, samt Honorary Doctor s degree in Business Administration, Universitetet i South Carolina, USA, och Honorary Doctor s degree in Science, Universitetet i Cranfield, Storbritannien. Ett flertal ledande befattningar inom SKF-koncernen, senast vice verkställande direktör för AB SKF och chef för Automotive Division. Uppdrag: Styrelseledamot i Investor AB och Husqvarna AB. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes) i bolaget: SKF B Väsentliga aktieinnehav eller delägarskap (eget och/eller närståendes) i företag som bolaget har betydande affärsförbindelse med: ABB Ltd, Volvo B, 600 Electrolux B, Husqvarna B och 990 Husqvarna A. Bolagets revisor Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn utses av årsstämman vart fjärde år. AB SKFs årsstämma våren 2009 beslöt att välja om KPMG som revisor till och med årsstämman KPMG var närvarande vid årsstämman. Thomas Thiel är huvudsansvarig revisor. Thomas Thiel är även ansvarig för revisionen i ett antal andra noterade bolag, till exempel PEAB och Axfood. Revisorn ska enligt årsstämmans beslut ersättas för utfört arbete enligt godkänd räkning. SKF har en process där samtliga uppdrag som avses utföras av de valda revisorerna utvärderas mot oberoendereglerna och godkänns eller i förekommande fall avstyrks enligt regler fastställda av revisionskommittén. KPMG har en motsvarande process och avger dessutom varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållandet till SKF. KPMG har de senaste två åren haft begränsade uppdrag utöver revisionen för Dessa uppdrag har främst avsett skatterådgivning och utfärdande av intyg. Det sammanlagda arvodet för KPMGs tjänster utöver revision har under 2012 uppgått till 6 Mkr och under 2011 till 5 Mkr. Finansiell rapportering Styrelsen ansvarar för att dokumentera hur kvaliteten i bolagets finansiella rapportering säkerställs och hur bolaget kommunicerar med bolagets revisor. Revisionskommittén bistår styrelsen genom att bereda arbetet med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Det görs bland annat genom att revisionskommittén granskar den finansiella informationen och bolagets interna finansiella kontroller. Styrelsen har sammanträffat med bolagets revisor en gång under 2012 och har tagit del av revisionen och dess resultat. Vidare har revisionskommittén, inom ramen för sitt arbete med att bland annat granska omfattningen av och utvärdera de 186

10 externa revisorernas arbete, träffat revisorerna i samband med fem revisionskommittémöten. Härutöver har revisorerna tillställt både styrelsen och revisionskommittén skriftlig information om bland annat revisionens planering och genomförande samt bedömning av bolagets risksituation. Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen SKF tillämpar ramverket Internal Control - Integrated Framework, lanserat 1992 av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Inom området IT-säkerhet tillämpar SKF delar av CobiT-standarden. COSO består av fem komponenter som är relaterade till varandra och ett antal mål måste uppfyllas för varje komponent: Uppföljning Information och kommunikation Kontrollstrukturer Riskbedömning Kontrollmiljö Kontrollmiljön är den komponent som utgör grunden för de övriga komponenterna. SKF har genom policies, instruktioner och organisationsstruktur dokumenterat uppdelningen av ansvar inom hela SKF-organisationen. Detta reflekteras i att policies och instruktioner, när så är tillämpligt, är baserade på internationellt accepterade standarder och/eller bästa arbetssätt. Policies och instruktioner utvärderas årligen. SKF är ett processorienterat bolag och har integrerat risk bedömningen med affärsprocesserna såsom till exempel affärsplanering. Separata funktioner eller tvärfunktionella ledningsorgan övervakar samtliga väsentliga riskområden. Inom området kontrollstrukturer har SKF i detalj dokumenterat alla kritiska finansiella processer och kontroller för moderbolaget och alla dotterbolag. SKF implementerade dessa krav såsom koncernstandard, SKF Internal Control Standard (SICS), för samtliga bolag i koncernen. Dokumentationsstandarden kräver en utförlig riskbedömning på koncern- och dotterbolagsnivå inom området finansiell rapportering. När en väsentlig risk identifieras vidtas åtgärder för att eliminera risken eller reducera den till en acceptabel nivå. Den finansiella process- och kontrolldokumentationen granskas årligen. SKF har informations- och kommunikationssystem och processer i syfte att säkerställa en komplett och korrekt finansiell rapportering. Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner uppdateras vid behov och utvärderas minst en gång per år. Dessa instruktioner har gjorts tillgängliga för alla berörda anställda samt kompletterats med utbildning och en kontinuerlig information om ändringar i redovisnings- och/ eller rapporteringskraven. Dokumentation av finansiella processer och kontroller, dokumentation rörande COSO-komponenterna för uppföljning, information och kommunikation, finansiell riskbedömning, kontrollmiljö samt test och granskningsprotokoll lagras i ett därför avsett IT-system. Detta möjliggör en realtidsuppföljning och granskning online av SKFs kontrollsystem avseende den finansiella rapporteringen. Implementeringen av SICS bestod i huvudsak av en anpassning av processer och kontrollbeskrivningar till en gemensam standard i enlighet med kraven i COSO. Vidare har arbetet bestått i att implementera ett omfattande system för företagsledningens test av kontrollerna. SKF har implementerat ett riskbaserat årligt testprogram för kritiska kontroller. Testprogrammet omprövas varje år. Testerna genomförs huvudsakligen på plats av externa testare som rapporterar till SKFs internrevisionsfunktion. SKF har en internrevisionsfunktion vars främsta uppgift är att genom årliga tester tillse att ramverket för intern kontroll efterlevs. Internrevisionsfunktionen rapporterar direkt till koncernens finansdirektör och tillhandahåller regelbundet rapporter till styrelsens revisionskommitté. Styrelsen erhåller regelbundna finansiella rapporter och koncernens finansiella ställning och utveckling diskuteras på varje möte. Styrelsens revisionskommitté granskar alla kvartals- och årsbokslut innan dessa publiceras externt. Stockholm den 30 januari 2013 Styrelsen Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten Till årsstämman i AB SKF, Org nr Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2012 på sidorna och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har till räcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jäm fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncern redovisningen. Göteborg den 28 februari 2013 KPMG AB Thomas Thiel Auktoriserad revisor 187

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning SKF tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för ökad konkurrenskraft och för att främja kapitalmarknadens förtroende för SKF. Det innebär bland

Läs mer

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Information rörande styrelseledamöter som föreslås för val till styrelsen på årsstämman den 26 mars 2015 samt valberedningens

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningsrapport Swedish Match AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Föremålet för bolagets verksamhet är, i enlighet med bolagsordningen,

Läs mer

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013 Bolagsstyrningsrapport FinnvedenBulten AB (publ) är ett svenskt publikt aktie bolag med säte i Göteborg, Sverige. FinnvedenBulten är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 20 maj 2011. Bolaget följer NASDAQ

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 BOLAGSSTYRNING 2013 Bolagsstyrningsrapport Viktiga händelser 2013 Svensk kod för bolagsstyrning Bolagsstyrningsmodell I januari tecknade Volvo ett avtal

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Styrning och kontroll av verksamheten i Avanza Bank Holding AB (publ), nedan Avanza, kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. Som ett publikt och noterat svenskt aktiebolag

Läs mer

BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013

BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013 BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013 Denna rapport om BillerudKorsnäs-koncernens bolagsstyrning 2013 är utformad enligt reglerna i årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. BillerudKorsnäs

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning

Läs mer

Biotage 2013 Bolagsstyrning

Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotages bolagsstyrningsmodell Aktieägare Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen Valberedning Ersättningsutskott Bolagsstämma Styrelse

Läs mer

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 Styrningen av Seamless sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Bolagets

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

Viktiga händelser 2014

Viktiga händelser 2014 5 Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Svensk kod för bolagsstyrning, som tillämpas

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport Inledning Getinge är ett globalt företag med verksamhet i 40 länder och egen produktion i 9 länder. Förändrings- och tillväxttakten har sedan

Läs mer

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Valberedning Årsstämma Aktieägare Externa revisorer PricewaterhouseCoopers Hans Jönsson Externa regler Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på Nasdaq OMX Stockholm

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Tethys Oil AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär STYRNING AV BOLAG OCH VERKSAMHET Concordia Maritime tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och denna bolags styrnings rapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Utöver beskrivningen av själva

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 74 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr företaget. I ett aktiebolag som Axis fördelas styrning, ledning och kontroll mellan

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning Bolagsstyrning Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning Modern Times Group MTG AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bolagsordningen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Styrningen av Avanza Bank Holding AB (publ), ( Avanza Bank ), sker genom bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (SFS 2005:551),

Läs mer

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com.

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. bolagsstyrning Denna rapport beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA Bolagsstyrning 39 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 Denna rapport har inte reviderats av Indutrades externa revisorer och är inte en del av den formella årsredovisningen. Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer