Bolagsstyrningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstyrningsrapport"

Transkript

1 Bolagsstyrningsrapport»se sidorna , SKFs globala kampanj

2 Innehåll 180 Inledning 180 Valberedning 181 Allmänt om bolagets ledning 182 Styrelsens ledamöter 186 Verkställande direktör och koncernchef 186 Bolagets revisor 186 Finansiell rapportering 187 Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen 187 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 179

3 Bolagsstyrningsrapport Inledning SKF tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för ökad konkurrenskraft och för att främja kapitalmarknadens förtroende för SKF. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseenden uppträder som ett ansvarsfullt företag. De av SKF tillämpade principerna för bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, samt NASDAQ OMX Stockholm ABs (Stockholmsbörsen) regelverk. Uppgifter enligt årsredovisningslagens 6 kapitel, 6, punkterna 3-6, återfinns på följande sidor i koncernens förvaltningsberättelse i Årsredovisningen n Årsredovisningslagens 6 kapitel, 6, punkt 3; se sidan 73 n Årsredovisningslagens 6 kapitel, 6, punkt 4; se sidan 74 n Årsredovisningslagens 6 kapitel, 6, punkt 5; se sidan 81 n Årsredovisningslagens 6 kapitel, 6, punkt 6; se sidan 75 Svensk kod för bolagsstyrning Den svenska koden för bolagsstyrning ( Koden ) introducerades ursprungligen den 1 juli Koden har reviderats vid två tillfällen efter att den introducerades och den gällande Koden finns tillgänglig på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida, Det är god sed på aktiemarknaden för svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad att tillämpa Koden. SKF tillämpar Koden och denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med Koden och årsredovisnings - lagen. Vidare har SKF tillhandahållit information på bolagets webbplats i enlighet med Kodens krav. Årsstämman 2012 genomfördes också i enlighet med Kodens föreskrifter. Den 30 oktober 2012 meddelade SKF att datumet ändrats för Årsstämman Detta innebär en avvikelse från regel 1.1 i Koden som bland annat lyder: När tid och ort för bolagsstämma har fastställts ska uppgift om detta utan dröjsmål, inför årsstämma senast i samband med tredje kvartalsrapporten, lämnas på bolagets webbplats. Orsaken till ändringen var att en styrelseledamot på grund av sent uppkomna omständigheter var förhindrad att delta vid det ursprungliga datumet för årsstämman. Bolagets revisor har granskat denna bolagsstyrningsrapport. Valberedning AB SKFs årsstämma våren 2012 beslöt att bolaget skulle ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Vid bildandet av valberedningen skulle ägarförhållandena per sista bankdagen i augusti 2012 avgöra vilka som är de till röstetalet största ägarna. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna skulle offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. I ett pressmeddelande den 28 september 2012 meddelades att en valberedning bestående av följande aktieägarrepresentanter jämte styrelseordföranden utsetts inför årsstämman 2013: n Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management n Ramsay Brufer, Alecta n Evert Carlsson, Swedbank Robur fonder n Caroline af Ugglas, Skandia Liv Styrningsstruktur Valberedning Aktieägarna genom bolagsstämma Externa revisorer Ersättningskommitté Styrelse Revisionskommitté VD och koncernchef Koncernledning Internrevision Koncernstaber Affärsområden 180

4 Valberedningens uppgifter är att arbeta fram förslag i följande frågor, vilka ska föreläggas årsstämman 2013 för beslut: n förslag till stämmoordförande n förslag till styrelse n förslag till styrelseordförande n förslag till styrelsearvode n förslag till revisor n förslag till revisorsarvode n förslag rörande valberedning inför årsstämman 2014 Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman Allmänt om bolagets ledning Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt avseende t.ex. styrelsens sammansättning, antagande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen och val av externa revisorer. SKF har utfärdat A- och B-aktier. En A-aktie berättigar aktieägaren till en röst och en B-aktie till en tiondels röst. Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter. Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt interna arbete och skrivna instruktioner, vilka redovisas mer i detalj nedan under rubriken Styrelsens arbete. Bolagets verkställande direktör och tillika koncernchef utses av styrelsen och sköter den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Bland annat förutsätter investeringar och förvärv över vissa beloppsnivåer, liksom utnämnanden av vissa ledande befattningshavare, styrelsens godkännande. Till sitt förfogande har verkställande direktören en koncernledning. Sedan januari 2012 bedriver SKF sin huvudsakliga verksamhet genom tre affärsområden: Industrial Market, Strategic Industries; Industrial Market, Regional Sales and Service och SKF Automotive. Varje affärsområde hanterar hela livscykeln inom de respektive industrier de ansvarar för och utvecklar samt tillhandahåller produkter, lösningar och tjänster till OEMkunder och slutanvändare. Därutöver finns sju koncernstabsenheter: Group Finance and Corporate Development, Group Technology Development, Group Legal and Sustainability, Group People and Business Excellence, Group Purchasing, Group Communications and Government Relations, och Group Business Transformation. Se sidorna i Årsredovisningen Varje affärsområde har det operativa ansvaret för sin verksamhet. Det finns policies och instruktioner för att säkerställa att frågor av väsentlig betydelse underställs verkställande direktören och/eller styrelsen. Styrelsen Styrelsens sammansättning och arvode Förutom de särskilt tillsatta ledamöterna och suppleanterna ska, enligt SKFs bolagsordning, styrelsen bestå av minst fem och högst tio ledamöter samt maximalt fem suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för perioden till och med följande årsstämma. AB SKFs årsstämma, som hölls våren 2012, valde tio styrelseledamöter samt bland dem styrelsens ordförande. Därutöver har två ledamöter och två suppleanter utsetts av de anställda. Med undantag för verkställande direktören ingår ingen av styrelsens ledamöter i bolagets ledning. Information om det av årsstämman 2012 beslutade arvodet till styrelsens ledamöter finns i Årsredovisningen 2012, not 25 i Noter till koncernens bokslut. Det ska noteras att årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter delvis ska utgå i form av rörligt arvode motsvarande värdet av ett visst antal SKF B-aktier efter publicering av bokslutskommunikén för räkenskapsåret Utbetalning av rörliga arvoden kommer att ske under april Detta innebär en avvikelse från regel 9.8 i Koden som bland annat lyder: Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Genom Anvisning Nr har regelns tillämpningsområde utvidgats till att omfatta även syntetiska optioner och andra typer av incitamentsprogram som inte innebär förvärv av aktier. Valberedningen har underrättat bolaget att den anser att det förslag som lades fram för årsstämmans beslut är ändamålsenligt, särskilt mot bakgrund av att valberedningen till styrelsen har uttalat att det är en lämplig princip att varje av stämman vald styrelseledamot under en treårsperiod bör investera ett belopp motsvarande ett års styrelsearvode efter skatt i aktier i SKF och behålla dessa aktier så länge personen ifråga är styrelseledamot i SKF. 181

5 Styrelsens ledamöter den 31 december 2012 Leif Östling Ordförande, ledamot sedan 2005 Född 1945 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, åtskilliga chefsposter inom Scania sedan 1972, verkställande direktör och koncernchef i Scania AB , samt ledamot i ledningsgruppen för Volkswagen AG med ansvar för Commercial Vehicles sedan Uppdrag: Vice styrelseordförande i Scania AB och i ISS A/S. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Tom Johnstone Ledamot sedan 2003 Född 1955 Verkställande direktör och koncernchef i AB SKF. För ytterligare information se sidan 186. Ulla Litzén Ledamot sedan 1998 Född 1956 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, MBA från Massachusetts Institute of Technology, direktör och medlem i ledningsgruppen i Investor AB , samt verkställande direktör W Capital Management AB (helägt av Wallenbergstiftelserna) Uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco AB, Boliden AB, Alfa Laval AB, Husqvarna AB och NCC AB. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Winnie Fok Ledamot sedan 2004 Född 1956 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bachelor of Commerce, Universitetet i New South Wales, Australien, och Senior Advisor i Investor AB. Uppdrag: Styrelseledamot i Volvo Car Corporation, G4S plc och Kemira Oyj. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF A 182

6 Lena Treschow Torell Ledamot sedan 2007 Född 1946 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ph.D. Göteborgs universitet. Professor vid Uppsala universitet och sedan vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Vicerektor för Chalmers tekniska högskola, Göteborg, , och forskningschef vid Joint Research Centre, EU-kommissionen i Bryssel, Verkställande direktör för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och akademiens ordförande. Uppdrag: Vice styrelseordförande i AB ÅF. Styrelseledamot i SAAB AB, Investor AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Ordförande i European Council of Applied Sciences, Technologies and Engineering och ordförande i MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Lars Wedenborn Ledamot sedan 2008 Född 1958 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Uppsala universitet. Vice verkställande direktör och finansdirektör för Alfred Berg , samt vice verkställande direktör och finansdirektör för Investor AB För närvarande verkställande direktör för FAM (Foundation Asset Management) ägt av Wallenbergstiftelserna. Uppdrag: Styrelseordförande i NASDAQ OMX Nordic Ltd. samt styrelseledamot i NASDAQ OMX Group USA, Alecta, Grand Hotel, ELK Entertainment AB och FAM (Foundation Asset Management). Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF A, SKF B Peter Grafoner Ledamot sedan 2008 Född 1949 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Teknisk doktorsexamen, Dortmunds universitet. Brown Boveri & Cie, flertalet chefspositioner inom AEG, verkställande direktör för Mannesmann VDO AG och vice verkställande direktör för Linde AG Uppdrag: Styrelseledamot i Symrise AG samt styrelseordförande i SAG Group GmbH och Scania Schweiz AG. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B Joe Loughrey Ledamot sedan 2009 Född 1949 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bachelor of Scienceexamen i nationalekonomi och afrikanska studier, Notre Dame universitet. Ett flertal chefsposter inom Cummins under 35 år, den sista som vice styrelseordförande i Cummins Inc , verkställande direktör och koncernchef för Cummins Inc samt chef för Cummins Engine Business Uppdrag: Styrelseledamot i Hillenbrand, Inc., Vanguard Group, Oxfam America, The V Foundation for Cancer Research och Lumina Foundation for Education. Styrelseordförande i Conexus Indiana, ordförande i Advisory Council för College of Arts and Letters och ledamot i Kellogg Institute of International Studies Advisory Board, Notre Dame universitet. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): SKF B 183

7 Arbetstagarrepresentanter Jouko Karvinen Ledamot sedan 2010 Född 1957 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Science, Tampere tekniska universitet. Anställd i ABB Group Limited sedan 1987 och har innehaft ett flertal internationella befattningar; chef för Automation Technology Products Division och ledamot i ABB Executive Committee Verkställande direktör för Philips Medical Systems, USA, , och medlem av ledningsgruppen i Royal Philips Electronics, Nederländerna från Verkställande direktör för Stora Enso Oyj sedan mars Uppdrag: Styrelseledamot i Nokia Oyj, Finnish Forest Industries Federation och Confederation of European Paper Industries (CEPI), ledamot i Business Co-Operation Council och medordförande i Forest Industry Task Force, EU-Russia Industrialists Round Table (IRT). Kennet Carlsson Ledamot sedan 2008 och suppleant Född 1962 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i SKF-koncernen sedan Uppdrag: Ordförande i Verkstadsklubben vid SKF i Göteborg samt i SKFs fackliga världsråd. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 100 SKF A Niklas Thoresson Ledamot sedan 2012 Född 1974 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i SKF- koncernen sedan Uppdrag: Ordförande i Unionen vid SKF i Göteborg. Baba Kalyani Ledamot sedan 2011 Född 1949 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Science, Massachusetts Institute of Technology, USA, och maskiningenjör, Birla Institute of Technology, Indien. Verkställande direktör för Bharat Forge Ltd sedan 1993 och dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom Bharat Forge Ltd sedan Uppdrag: Styrelseordförande i Kalyani-koncernen, Bharat Forge Ltd och i ett antal andra bolag inom Kalyani-koncernen. Styrelseledamot i ett antal bolag inom Kalyani-koncernen och i Hikal Limited, ledamot i World Economic Forum och grundare av Pratham Pune Education Foundation. 184

8 Martin Björkman Suppleant sedan 2011 Född 1970 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i SKF-koncernen sedan Uppdrag: Styrelseledamot i Verkstadsklubben vid SKF i Göteborg. Virpi Ring Suppleant sedan 2012 Född 1967 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anställd i SKF-koncernen sedan Uppdrag: Andre vice ordförande i Unionen vid SKF i Göteborg och styrelseledamot i Higab. Revisor Thomas Thiel, Auktoriserad revisor KPMG AB Krav på oberoende Styrelsen har bedömts uppfylla Kodens krav på oberoende. Av tabellen nedan framgår styrelseledamöternas oberoende bedömt utifrån Koden i förhållande till (i) bolaget och (ii) större aktieägare. Årsstämmovalda ledamotens namn Oberoende i förhållande till bolaget / bolagsledningen Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare Leif Östling Ulla Litzén Tom Johnstone Winnie Fok Lena Treschow Torell Peter Grafoner Lars Wedenborn Joe Loughrey Jouko Karvinen Baba Kalyani Styrelsens arbete Styrelsen höll sju möten under Styrelsens ledamöter har deltagit i mötena enligt följande: Närvaro/ totala Ledamotens namn antalet möten Leif Östling 7/7 Ulla Litzén 7/7 Tom Johnstone 7/7 Winnie Fok 7/7 Lena Treschow Torell 6/7 Peter Grafoner 7/7 Lars Wedenborn 7/7 Joe Loughrey 7/7 Jouko Karvinen 6/7 Baba Kalyani 4/7 Lennart Larsson (avgick i mars 2012) 1/7 Kennet Carlsson 6/7 Jeanette Stenborg (avgick i mars 2012) 1/7 Niklas Thoresson (invald i mars 2012) 6/7 Martin Björkman 7/7 Virpi Ring (invald i mars 2012) 6/7 Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt interna arbete. Denna arbetsordning föreskriver bland annat: n antal styrelsemöten och när dessa ska hållas n frågor som normalt ska ingå i styrelsens dagordning n vilka externa revisionsrapporter som läggs fram för styrelsen. Styrelsen har också utfärdat skriftliga instruktioner gällande: n när och hur information som krävs för styrelsens utvärdering av bolagets och koncernens finansiella ställning ska sammanställas och rapporteras till styrelsen n fördelning av arbetsuppgifter mellan styrelsen och verkställande direktören. 185

9 Frågor som styrelsen handlagt under 2012 omfattar bland annat marknadsutsikter, finansiell rapportering, kapitalstruktur, förvärv och avyttringar av företag, koncernens strategiska inriktning och affärsplan samt ledningsfrågor. Ersättningskommitté AB SKFs styrelse har i enlighet med principerna i Koden tillsatt en ersättningskommitté som består av styrelseordföranden Leif Östling samt styrelseledamöterna Peter Grafoner, Lars Wedenborn och Jouko Karvinen. Ersättningskommittén bereder ärenden gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen och anställningsvillkor för verkställande direktören. Riktlinjer för ersättning till koncernledningen ska tillställas styrelsen som ska lämna förslag på sådana ersättningsriktlinjer till årsstämman för godkännande. Anställningsvillkoren för verkställande direktören ska godkännas av styrelsen. Ersättningskommittén följer och utvärderar löpande SKFkoncernens ersättningssystem för koncernledningen. På bolagets hemsida lämnar styrelsen senast två veckor före årsstämman, i enlighet med principerna i Koden, en redovisning av resultatet av ersättningskommitténs utvärdering. Ersättningskommittén har under 2012 sammanträtt tre gånger. Kommittéledamöterna har varit närvarande vid mötena enligt följande: Närvaro/ totala Ledamotens namn antalet möten Leif Östling 3/3 Peter Grafoner 3/3 Lars Wedenborn 3/3 Jouko Karvinen 3/3 Revisionskommitté AB SKFs styrelse har i enlighet med principerna i aktiebolagslagen och Koden tillsatt en revisionskommitté. Revisionskommittén består av Lars Wedenborn, ordförande, samt styrelsens ordförande, Leif Östling, och styrelseledamoten Ulla Litzén. Revisionskommitténs uppgifter omfattar bland annat att förbereda nominering av externa revisorer, granska omfattningen av den externa revisionen, utvärdera de externa revisorernas arbete, granska och övervaka den finansiella rapporteringen, och den interna kontrollen, internrevisionen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen. Revisionskommittén har under 2012 sammanträtt åtta gånger. Kommittéledamöterna har varit närvarande vid mötena enligt följande: Närvaro/ totala Ledamotens namn antalet möten Leif Östling 8/8 Ulla Litzén 8/8 Lars Wedenborn 8/8 Utvärdering Styrelseledamöterna utvärderar kvaliteten på styrelsens arbete genom att ett frågeformulär fylls i. Resultatet diskuteras därefter på ett styrelsemöte. Valberedningen har tagit del av resultatet av utvärderingen. Verkställande direktör och koncernchef Tom Johnstone Ledamot i AB SKFs styrelse sedan 2003 Född 1955 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Arts degree, Universitetet i Glasgow, samt Honorary Doctor s degree in Business Administration, Universitetet i South Carolina, USA, och Honorary Doctor s degree in Science, Universitetet i Cranfield, Storbritannien. Ett flertal ledande befattningar inom SKF-koncernen, senast vice verkställande direktör för AB SKF och chef för Automotive Division. Uppdrag: Styrelseledamot i Investor AB och Husqvarna AB. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes) i bolaget: SKF B Väsentliga aktieinnehav eller delägarskap (eget och/eller närståendes) i företag som bolaget har betydande affärsförbindelse med: ABB Ltd, Volvo B, 600 Electrolux B, Husqvarna B och 990 Husqvarna A. Bolagets revisor Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn utses av årsstämman vart fjärde år. AB SKFs årsstämma våren 2009 beslöt att välja om KPMG som revisor till och med årsstämman KPMG var närvarande vid årsstämman. Thomas Thiel är huvudsansvarig revisor. Thomas Thiel är även ansvarig för revisionen i ett antal andra noterade bolag, till exempel PEAB och Axfood. Revisorn ska enligt årsstämmans beslut ersättas för utfört arbete enligt godkänd räkning. SKF har en process där samtliga uppdrag som avses utföras av de valda revisorerna utvärderas mot oberoendereglerna och godkänns eller i förekommande fall avstyrks enligt regler fastställda av revisionskommittén. KPMG har en motsvarande process och avger dessutom varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållandet till SKF. KPMG har de senaste två åren haft begränsade uppdrag utöver revisionen för Dessa uppdrag har främst avsett skatterådgivning och utfärdande av intyg. Det sammanlagda arvodet för KPMGs tjänster utöver revision har under 2012 uppgått till 6 Mkr och under 2011 till 5 Mkr. Finansiell rapportering Styrelsen ansvarar för att dokumentera hur kvaliteten i bolagets finansiella rapportering säkerställs och hur bolaget kommunicerar med bolagets revisor. Revisionskommittén bistår styrelsen genom att bereda arbetet med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Det görs bland annat genom att revisionskommittén granskar den finansiella informationen och bolagets interna finansiella kontroller. Styrelsen har sammanträffat med bolagets revisor en gång under 2012 och har tagit del av revisionen och dess resultat. Vidare har revisionskommittén, inom ramen för sitt arbete med att bland annat granska omfattningen av och utvärdera de 186

10 externa revisorernas arbete, träffat revisorerna i samband med fem revisionskommittémöten. Härutöver har revisorerna tillställt både styrelsen och revisionskommittén skriftlig information om bland annat revisionens planering och genomförande samt bedömning av bolagets risksituation. Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen SKF tillämpar ramverket Internal Control - Integrated Framework, lanserat 1992 av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Inom området IT-säkerhet tillämpar SKF delar av CobiT-standarden. COSO består av fem komponenter som är relaterade till varandra och ett antal mål måste uppfyllas för varje komponent: Uppföljning Information och kommunikation Kontrollstrukturer Riskbedömning Kontrollmiljö Kontrollmiljön är den komponent som utgör grunden för de övriga komponenterna. SKF har genom policies, instruktioner och organisationsstruktur dokumenterat uppdelningen av ansvar inom hela SKF-organisationen. Detta reflekteras i att policies och instruktioner, när så är tillämpligt, är baserade på internationellt accepterade standarder och/eller bästa arbetssätt. Policies och instruktioner utvärderas årligen. SKF är ett processorienterat bolag och har integrerat risk bedömningen med affärsprocesserna såsom till exempel affärsplanering. Separata funktioner eller tvärfunktionella ledningsorgan övervakar samtliga väsentliga riskområden. Inom området kontrollstrukturer har SKF i detalj dokumenterat alla kritiska finansiella processer och kontroller för moderbolaget och alla dotterbolag. SKF implementerade dessa krav såsom koncernstandard, SKF Internal Control Standard (SICS), för samtliga bolag i koncernen. Dokumentationsstandarden kräver en utförlig riskbedömning på koncern- och dotterbolagsnivå inom området finansiell rapportering. När en väsentlig risk identifieras vidtas åtgärder för att eliminera risken eller reducera den till en acceptabel nivå. Den finansiella process- och kontrolldokumentationen granskas årligen. SKF har informations- och kommunikationssystem och processer i syfte att säkerställa en komplett och korrekt finansiell rapportering. Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner uppdateras vid behov och utvärderas minst en gång per år. Dessa instruktioner har gjorts tillgängliga för alla berörda anställda samt kompletterats med utbildning och en kontinuerlig information om ändringar i redovisnings- och/ eller rapporteringskraven. Dokumentation av finansiella processer och kontroller, dokumentation rörande COSO-komponenterna för uppföljning, information och kommunikation, finansiell riskbedömning, kontrollmiljö samt test och granskningsprotokoll lagras i ett därför avsett IT-system. Detta möjliggör en realtidsuppföljning och granskning online av SKFs kontrollsystem avseende den finansiella rapporteringen. Implementeringen av SICS bestod i huvudsak av en anpassning av processer och kontrollbeskrivningar till en gemensam standard i enlighet med kraven i COSO. Vidare har arbetet bestått i att implementera ett omfattande system för företagsledningens test av kontrollerna. SKF har implementerat ett riskbaserat årligt testprogram för kritiska kontroller. Testprogrammet omprövas varje år. Testerna genomförs huvudsakligen på plats av externa testare som rapporterar till SKFs internrevisionsfunktion. SKF har en internrevisionsfunktion vars främsta uppgift är att genom årliga tester tillse att ramverket för intern kontroll efterlevs. Internrevisionsfunktionen rapporterar direkt till koncernens finansdirektör och tillhandahåller regelbundet rapporter till styrelsens revisionskommitté. Styrelsen erhåller regelbundna finansiella rapporter och koncernens finansiella ställning och utveckling diskuteras på varje möte. Styrelsens revisionskommitté granskar alla kvartals- och årsbokslut innan dessa publiceras externt. Stockholm den 30 januari 2013 Styrelsen Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten Till årsstämman i AB SKF, Org nr Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2012 på sidorna och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har till räcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jäm fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncern redovisningen. Göteborg den 28 februari 2013 KPMG AB Thomas Thiel Auktoriserad revisor 187

Punkt 15 Kompletterad presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande

Punkt 15 Kompletterad presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Punkt 15 Kompletterad presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Information rörande styrelseledamöter som föreslås för omval till styrelsen på årsstämman den 28 mars 2014 samt

Läs mer

42 Inledning 42 Valberedning 43 Allmänt

42 Inledning 42 Valberedning 43 Allmänt Innehåll 42 Inledning 42 Valberedning 43 Allmänt om bolagets ledning 43 Styrelsen 47 Verkställande direktör och koncernchef 48 Bolagets revisor 48 Finansiell rapportering 48 Intern kontroll och riskhantering

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 144 Innehåll 146 Inledning 146 Valberedning 147 Allmänt om bolagets ledning 147 Styrelsen 152 Verkställande direktör och koncernchef 152 Bolagets revisor 152 Finansiell rapportering 152 Intern kontroll

Läs mer

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Information rörande styrelseledamöter som föreslås för val till styrelsen på årsstämman den 26 mars 2015 samt valberedningens

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Innehåll 32 Inledning 32 Valberedning 32 Allmänt om bolagets ledning 32 Styrelsen 36 Verkställande direktör och koncernchef 36 Bolagets revisor 37 Riktlinjer för ersättning till koncernledning 37 Finansiell

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Iehåll 186 Inledning 186 Valberedning 187 Allmänt om bolagets ledning 188 Styrelsens ledamöter 191 Verkställande direktör och koncernchef 191 Bolagets revisor 191 Finansiell rapportering 192 Intern kontroll

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning SKF Care definierar koncernens tillvägagångssätt för att uppnå en hållbar och positiv utveckling på kort, medellång och lång sikt. SKF tillämpar

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 22 Inledning SKF tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende för SKF. Det innebär

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning SKF tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för ökad konkurrenskraft och för att främja kapitalmarknadens förtroende för SKF. Det innebär bland

Läs mer

Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande och arbetsredogörelse

Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande och arbetsredogörelse Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande och arbetsredogörelse Information rörande styrelseledamöter som föreslås för val till styrelsen på årsstämman den 29 mars 2017 samt valberedningens

Läs mer

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman.

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman. Protokoll hållet vid årsstämma i Göteborg med aktieägarna i Aktiebolaget SKF den 21 april 2009. Genom kungörelse, som införts i bl a Post- och Inrikes Tidningar, Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter den

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB SKF

Kallelse till årsstämma i AB SKF Kallelse till årsstämma i AB SKF Aktieägarna i kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2010 kl. 14.30 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Dörrarna är öppna från kl. 13.30. Årsstämma

Läs mer

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp. Protokoll hållet vid årsstämma i Göteborg med aktieägarna i Aktiebolaget SKF den 25 april 2006. Genom kungörelse, som införts i bl a Post- och Inrikes Tidningar, Göteborgs- Posten och Dagens Nyheter den

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma Pressmeddelande För ytterligare information, kontakta: Media Hotline: +46 31 337 2400 Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 567; theo.kjellberg@skf.com Investor Relations: Marita

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning dock Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning SKF tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för ökad kondatera Koden samt utfärda

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Information rörande styrelseledamöter som föreslås för val till styrelsen på årsstämman den 31 mars 2016 samt valberedningens

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Aktiebolaget SKF kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 april 2008 kl. 15.30 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Årsstämma För att äga rätt att deltaga

Läs mer

Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Aktieägare/ Årsstämma. Styrelse. VD och koncernchef

Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Aktieägare/ Årsstämma. Styrelse. VD och koncernchef 36 Modern Times Group MTG AB Bolagsstyrning Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Modern Times Group MTG AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016 Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016 Inför årsstämman 2016 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Elos Medtech ABs årsstämma 2015, av följande representanter

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma Aktieägarna i kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009 kl. 15.30 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Dörrarna är öppna från kl. 14.30. Årsstämma För att

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2016 består valberedningen av ordförande Carl Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2017 består valberedningen av ordförande Carl Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Aktiebolaget SKF kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl. 14.30 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Dörrarna är öppna från kl. 13.30.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Rapport om koncernens styrning Arise AB (publ) ( Arise ) är ett publikt svenskt aktiebolag som är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm. Arise tillämpar därför Svensk Kod för Bolagsstyrning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning Bolagsstyrning Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning Modern Times Group MTG AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bolagsordningen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på principen

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015: Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma: Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2016 Bakgrund I enlighet med den instruktion Bilia ABs ( Bilia ) årsstämma utfärdade 2014 utsågs hösten 2015 en valberedning bestående av representanter

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och är

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Finansiell information Bolagsstyrningsrapport KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagsstyrningen av KappAhl utgår ifrån lag, noteringsavtal,

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrning. Förvaltningsberättelse

Bolagsstyrning. Bolagsstyrning. Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Modern Times Group MTG ABs styrning baseras på bolagsordningen, den svenska Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, reglerna för notering på Nasdaq OMX Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagsstyrningen av KappAhl utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god

Läs mer

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet.

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet. 26 CDON Årsredovisning Group AB201 CDON Group AB Årsredovisning Bolagsstyrning 201 Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma Aktieägarna i kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 kl. 14.30 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Dörrarna är öppna från kl. 13.30. Årsstämma För att

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 30 Bolagsstyrning inom Creades Aktieägarna genom bolagsstämman Valberedning Revisionsutskott Ersättningsutskott Ledningsgrupp VD och CFO Ekonomi/IR/ Administration Investeringsorganisation Bolagsstyrning

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget

Läs mer

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) MW-hallen, SCANIA, Södertälje 1 (6) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Onsdagen den 11 juni 2014 Plats: MW-hallen, SCANIA, Södertälje Närvarande: Ordinarie styrelseledamöter

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolags- lagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2011 sid 15-19. Revisorns rapport över granskningen av bolagsstyrningsrapporten återfinns i revisorns

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2012 sid

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2012 sid BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2012 sid 14-19. Revisorns rapport över granskningen av bolagsstyrningsrapporten återfinns i revisorns

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma Pressmeddelande För ytterligare information: Media Hotline: +46 31 337 2400 Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com Investor Relations: Marita Björk, +46

Läs mer

tid före denna dag måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

tid före denna dag måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren. Pressmeddelande För ytterligare information: Media Hotline: +46 31 337 2400 Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com Investor Relations: Marita Björk, +46

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2014 var 636 (458) mkr, en ökning med 178 mkr på ett år.

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010 26 CDON Group AB Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Ledning och kontroll av MQ fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören. Styrningen sker i enlighet med relevanta regelverk; såsom aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Nordics

Läs mer

Inför årsstämman 2010 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

Inför årsstämman 2010 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar: Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkt 2, 13-15 och 19 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse I enlighet med stämmans

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2010 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2010 beslutade

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Holmen AB är ett publikt svenskt aktiebolag som sedan 1936 är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic. Stockholmsbörsen införde 2005 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 /

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 / Bolagsstyrningsrapport 2015 1 BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 / Bolagsstyrningsrapport 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2015... 3 Bolagsordning...

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 10 Bolagsstyrningsrapport Sedan 2010 är upprättande av bolagsstyrningsrapport ett krav enligt Årsredovisningslagen. Denna bolagsstyrningsrapport följer Svensk kod för bolagsstyrnings

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 D-2271140-v2 Förslag om fastställande av arvoden till

Läs mer

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015

Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Valberedningens i Swedbank AB förslag till beslut enligt punkterna 2, 11, 12, 13 samt 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Valberedningen inför årsstämman 2015 Årsstämman i Swedbank 2014

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Duroc AB årsredovisning 2012 17 Bolagsstyrningsrapport 2012 Denna rapport har granskats av bolagets revisor i enlighet med aktiebolagslagens krav. Bolagsstyrning Duroc AB är ett svenskt publikt aktiebolag,

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2011

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2011 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2011 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999 2005 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

TJnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

TJnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1) TJnves[or Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org nr 556013-8298) på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, tisdagen den 10 maj 2016, kl 15.00 1 Årsstämman öppnades av styrelsens

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Årsstämman i Nordax Group AB (publ) ( bolaget ) har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedningen.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 64 HALDEX 2008 Haldex tillämpar utan avvikelser Svensk kod för bolagsstyrning, nedan kallad koden, samt upprättar en bolagsstyrningsrapport i enlighet med koden. en är inte granskad av bolagets revisorer.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Styrningen av Avanza AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning Avanzas

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2009 beslutade

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen av kappahl utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis. Denna rapport om

Läs mer