(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)"

Transkript

1 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M) Otto Andreasson (S) Maja Rosholm (S) Börje Lundin (S) Herman Lampret (S) tjänstgör för Göran Eriksson (C) Ulf Wahlne (KD) Ann Hagelin (S) Carolin Folkeson, plan- och byggchef Ann-Charlotte Lind, miljöenhetschef Therése Jernberg, nämndsekreterare Pernilla Augustsson, nämndsekreterare Martin Cederholm- Frank, bygglovshandläggare Personalföreträdare - Övriga - Tid och plats för justering Torsdagen den 19 december 2013, klockan i kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Therése Jernberg Bengt Classon Otto Andreasson

2 2(11) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnads- och då anslaget sätts upp Sista dag för överklagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunstyrelseförvaltningen då anslaget tas ned

3 3(11) Ärenden 130 Förändring av förbundsordning med anledning av Räddningstjänstens övertagande av ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 131 Hestra 4:24 Ansökan om strandskyddsdispens 132 Flässjum 3:36 Ansökan om förlängt förhandsbesked 133 Information från plan- och byggchefen 134 Information från miljöenhetschefen 135 Redovisning av delegationsbeslut 136 Anmälningsärenden

4 4(11) 130 BMN2013/212 Förändring av förbundsordning med anledning av Räddningstjänstens övertagande av ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Den 1 september 2010 trädde lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i kraft. Enligt lagen är kommunerna ansvariga för tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) har idag avtal med respektive medlemskommun som innebär att SÄRF handlägger och beslutar i ärenden om brandfarliga och explosiva varor, medan kommunen har ett myndighetsansvar. Det innebär att ansvarig nämnd i kommunen sköter diarieföring, debitering, utskick av tillstånd och påminnelser då tillstånd upphör. I Bollebygd är byggnads- och ansvarig nämnd. Byggnads- och beslutade därför att godkänna avtalet mellan SÄRF och Bollebygds kommun samt att delegera beslut om brandfarliga och explosiva varor till SÄRF. SÄRF:s direktion beslutade att räddningstjänstförbundet i, medlemskommunernas ställe, ska fullgöra de skyldigheter som åvilar kommunerna från 1 januari En förutsättning för att förbundet ska kunna överta hela ansvaret är att det skrivs in i förbundsordningen och att förändringen fastställs av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner. Det förutsätter i sin tur att byggnads- och upphäver nuvarande avtal och delegation. För ärendet aktuella handlingar - Protokollsutdrag från byggnads- och Förändring av SÄRF:s förbundsordning p.g.a. övertagande av ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund Beslut Byggnads- och föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund i enlighet med direktionens förslag Byggnads- och upphäver nuvarande avtal och delegation till SÄRF från och med den dag då samtliga medlemskommuner fastställt den reviderade förbundsordningen. Skickas till: Kommunstyrelsen

5 5(11) 131 BMN2013/208 Hestra 4:24 Ansökan om strandskyddsdispens En ansökan har inkommit om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett enbostadshus med en byggnadsarea på ca 190 m 2 samt garage/carport på ca 55 m² på rubricerad fastighet. På fastigheten finns sedan tidigare ett hus på ca 60 m 2, denna kommer att ersättas med den nya huvudbyggnaden. Fastighetens storlek är cirka m². Avståndet från byggnationen till vattnet, Örsjön, blir ca 70 meter. Strandskyddet är vid fastigheten 100 meter. Fastigheten innefattar inga konstaterade områden för naturvård eller friluftsliv. Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden att det aktuella området redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Nybyggnationen kommer inte hindra allmänheten att nå strandområdet. Djur- och växtliv kommer att vara opåverkat. För ärendet aktuella handlingar - Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, karta Beslut Byggnads- och beviljar ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av enbostadshus samt garage/carport. Särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 c miljöbalken föreligger eftersom fastigheten anses tagen i anspråk, allmänheten inte hindras att nå strandlinjen samt djur och växtliv inte kommer påverkas negativt. Tomtplatsavgränsning (hemfridszon) på ca 900 m2 är markerad på separat situationsplan. Avgiften för strandskyddsdispensen, 3200 kr, faktureras separat. Upplysningar Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag dispensbeslutet vann laga kraft. Strandskyddsdispensen medför inte rätt att påbörja byggandet. Skickas till: Sökande

6 6(11) 132 BMN2013/203 Flässjum 3:36 Ansökan om förlängt förhandsbesked Det har inkommit en ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus med byggnadsarea på upp till 150 m 2 på rubricerad fastighet. Fastigheten ligger utanför detaljplan, sammanhållen bebyggelse och omfattas inte av områdesbestämmelser. Positivt förhandsbesked har tidigare beslutats av Byggnads- och , men då denna ansökan kom in mer än två år efter att det förra beslutet vunnit laga kraft behövs ett nytt beslut av nämnden. Fastigheten berörs i översiktsplanen, ÖP 2002, av en rekommendation kring Stora opåverkade områden. Den tänkta bebyggelsen bedöms dock ej strida mot denna rekommendation då närområdet sedan tidigare har småhusbebyggelse. Området kommer dessutom att påverkas av den framtida Götalandsbanan, vars planerade sträckning är placerad delvis i närheten av den ansökta platsen. Trafikverket har i yttrande samt tillstyrkt markanvändningen. Det finns i dagsläget en befintlig väg som går till den tänkta fastigheten. Ny tillfartsväg fram till bostaden ska anläggas i samband med byggnationen. Utfarten får ej anläggas direkt till Länsväg Avståndet från ny bebyggelse till länsvägen får ej understiga 12 m. Miljöinspektör har i yttrande bedömt att vatten och avlopp går att utföra på eller i anslutning till fastigheten. Berörda grannar, 2 st, har givits möjlighet att yttra sig angående förhandsbeskedet. Ett yttrande har inkommit, utan erinran. För ärendet aktuella handlingar - tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningens ortofoto - karta Beslut Byggnads- och meddelar, som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen om ansökan inkommer och överensstämmer med ovan nämnda förutsättningar. Till prövning av bygglovsansökan ska redovisas hur kraven på utformning och egenskaper enligt PBL 8 kap uppfylls. Kostnaden för förhandsbeskedet, kr, faktureras separat. Upplysningar Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja byggandet.

7 7(11) 133 Information från plan- och byggchefen Carolin Folkeson, plan- och byggchef, informerar byggnads- och om följande: - Rekryteringar - Tillsyn, campingen - Tillsyn på obligatorisk ventilationskontroll - Information om Nedflo 1:56 - vatteninträngning

8 8(11) 134 Information från miljöenhetschefen Ann-Charlotte Lind, miljöenhetschefen, informerar byggnads- och om följande: - TUV- projektet (Tillsynsutveckling i Väst), miljöenheten har deltagit i utbildningar inom projektet. - Rapport Bra kontakter kan bli bättre. Högskolan i Halmstad har utvärderat brukarenkäter som skickats ut till verksamhetsutövare och privatpersoner i Halland och i Borås stad. ( Del av TUV- projektet). Aktuella ärenden: - Fjällaberg - hälsoskyddsärende - Hultafors bensinstation - miljöskyddsärende

9 9(11) 135 Redovisning av delegationsbeslut Bygglov B Fastighet Dnr Ärendetyp Rubrik på handling Fagerhult 1: /55 Slutbesked Nybyggnation garage Tullebo 1: /154 Bygglov Nybyggnation garage Fjällastorp 2:6 2013/22 Slutbesked Nybyggnation enbostadshus Flässjum 12: /210 Startbesked Eldstad/rökkanal Getabrohult 1: /269 Slutbevis Fjälla 1: /36 Interimistiskt slutbesked Nybyggnation industribyggnad Ändrad användning av lokaler Erikstorp 1: /214 Startbesked Eldstad/rökkanal Nedflo 1: /55 Startbesked Tillbyggnad enbostadshus Morjhult 3: /213 Startbesked Eldstad/rökkanal Erikstorp 1: /189 Rivningslov + startbesked Komplementbyggnader Miljö M Fastighetsbeteckning Dnr Ärendetyp Rubrik på handling Erikstorp 1: /437 Bergvärme Flässjum 2:87 Töllsjö Stom 1:22 Avgift Avgift Beslut om avgift för tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet Beslut om avgift för tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet Fläsjum 4:137 saknas fn Bergvärme

10 10(11) Jordås 1: /375 BDT-avl, försiktighetsmått Erikstorp 2:34 saknas fn Bergvärme Flässjum 2:66 Flässjum 2:66 Avgift Avgift Beslut om avgift för tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet Beslut om avgift för tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet Horssared 3:5 2013/143 Ytjordvärme Flässjum 2:66 Avgift Beslut om avgift för tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet Beslut Byggnads- och godkänner redovisningen av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

11 11(11) 136 Anmälningsärenden Fastighet Dnr Ärendetyp Rubrik på handling Instans Inkommen Hans Terneviks Åkeri LST Tillstånd Tillstånd att transport av farligt avfall och övrigt avfall Miljöskyddsenheten Gesebol 4: /254 Protokoll Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Gesebol 4:10 Mark- och miljööverdomstolen Brevikshult Västra Vårgårda kommun 2013/439 Beslut Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk, Brevikshult Västra Miljöprövningsdelegationen Brevikshult Östra Vårgårda kommun 2013/439 Beslut Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk, Brevikshult Östra Miljöprövningsdelegationen Erikstorp 1:4 2013/181 Beslut Överklagande av beslut om att avvisa överklagan av bygglov för återvinningsstation på fastigheten Erikstorp 1:4 Rättsenheten Bollebygds- Holmen 1:4 2013/197 Beslut Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Bollebygds-Holmen 1:4 Rättsenheten Beslut Byggnads- och lägger anmälda ärenden till handlingarna.

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer