VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Honnörsord och Vision 4 Miljöbrev 6 Året i korthet 8 Femårsöversikt 9 Företaget 10 Affärsområde Entreprenad/Miljö 12 Affärsområde Logistics/ATK 13 Affärsområde Markteknik 14 Förvaltningsberättelse 15 Resultat och ställning 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 20 Redovisnings- och värderingsprinciper 21 Noter 22 Revisionsberättelse 25 Styrelse och Ledningsgrupp 26 Medlemmar och kontakt 27 2 LBC Varberg Årsredovisning 2007

3 VD HAR ORDET 2008 kommer att vara ett år med många nya spännande affärsmöjligheter. Under 2007 har vi som koncern haft den stora förmånen att leva och verka i den bästa av alla världar! Vi har haft en starkt driven marknad i en mycket stark tillväxtregion. Flera av våra kunder har precis som vi kunnat njuta av effekterna av det som många valt att kalla en superkonjunktur. ÅTERBLICK 2007 Jag trodde, när jag skrev mitt inlägg i förra årsredovisningen, att kraften i marknaden skulle avmattas under året. Så blev alltså inte fallet. Istället fortsatte de globala krafterna att utvecklas starkare än normalt. För oss som koncern har detta inneburit ännu ett fantastiskt år med en kraftig omsättningsökning. På koncernnivå har vi nyanställt personal för att kunna möta den stora efterfrågan. Även våra medlemmar har uppvisat samma ökning, både vad gäller antal anställda, enheter och omsättning. Inom koncernen har vi under lång tid noggrant och fokuserat arbetat för att få till stånd ett särskilt samarbetsforum där vi har möjlighet att attrahera och möta kunder med speciella rikstäckande logistik- och transportbehov. Under 2007 kunde vi med stor stolthet sjösätta och lansera ett eget fristående logistik - nätverk, ATLAS Logistik. Tack vare ATLAS Logistik lyckades vi, i konkurrens med andra etablerade nätverk, vinna en mycket viktig upphandling. Kunden var Skanska och projektet motorvägsutbyggnaden i Götene. Under 2007 blev LBC Varberg fullvärdiga delägare i branschföretaget TRB Sverige AB. Genom detta delägarskap säkerställer vi en fortsatt god kompetens - utveckling inom viktiga områden som IT och miljö. TRB Sverige är ett mycket viktigt inslag i vår portfölj och ett grundläggande verktyg i vår strävan att ständigt kunna utveckla våra affärer och vårt företagande. Allt för att möta morgondagens krav. FRAMTID 2008 Även i år befarar jag att konjunkturen kommer att plana ut på bred front. Detta kommer vi att märka i samtliga av våra affärsområden. För att kunna möta en avsvalnande konjunktur kommer vi på LBC Varberg att kraftfullt verka för att utöka vår geografiska bredd och vårt geografiska upptagningsområde. Mot bakgrund av detta har vi startat upp ett nytt kontor i Kungsbacka där vi i början av året kommer att tillsätta en platschefsfunktion. Eftersom vi ser Varberg som en fortsatt viktig del av en tillväxtregion, så finns det mycket goda förutsättningarna att bedriva lönsamma affärer i området, trots en avsvalnande konjunktur. En trend som jag tror kommer att accelerera under 2008 är miljötrenden. Just därför kommer vi på LBC Varberg att ytterst målmedvetet fortsätta att verka för miljön och sjösätta de miljöfrämjande system som nu finns tillgängliga på marknaden. Ett av de system som kommer att synas mest i koncernen är bränsleuppföljning i våra enheter. Denna satsning tillsammans med kontinuerlig miljöutbildning kommer att ge oss en ännu större trovärdighet på marknaden. Vi på LBC Varberg vill visa omvärlden att vi som koncern gör vad vi kan för att minimera emissioner och miljöpåverkan kommer att vara ett år med många nya spännande affärsmöjligheter. Dessa möjligheter kommer för vår del att genomsyra och resultera i en helt ny strategisk affärsplan. Vår nuvarande plan och affärskompass har idag fyllt sin funktion och i dess fotspår kan vi klart konstatera att de mål och aktiviteter som vi arbetat fram tillsammans nu är genomförda och lagda till handlingarna. Avslutningsvis bedömer jag att vi det kommande året kommer att fortsätta kryssa fram och tillbaka mellan massmedialt hopp och förtvivlan beroende på vilka ekonomiska förutsättningar som ges. Jag vågar dock påstå att vi, med den entreprenörsdrivna kultur som vi besitter i vår koncern, kommer att kunna fortsätta ta ytterligare marknadsandelar. När många andra företag ställer sig åt sidan och blir tveksamma och rädda, kommer vårt affärsdriv, vår kultur och kreativitet leda oss framåt i en ständig utveckling. Konjunkturen går upp och ner precis som livet i allmänhet. Dock är det alltid de människor som vågar se framåt och tar vara på möjligheterna som blir de långsiktiga vinnarna. Vi på LBC Varberg är vinnare vinnare ger aldrig upp! För LBC Varberg-koncernen i februari Greger Strömqvist VD/Koncernchef LBC Varberg Årsredovisning

4 VÅR VISION LOJALITET LBC Varberg skall vara Sveriges mest utvecklade, lönsamma och välskötta LBC. Företaget skall genomsyras av en gedigen vi-känsla där samtliga skall ges möjlighet att kunna njuta av sina respektive funktioner oavsett om man är anställd eller medlem. KOMMUNIKATION ÖPPENHET TIDSPLANERING VÅRA HONNÖRSORD Inom LBC Varberg arbetar vi aktivt med nio honnörsord. Dessa ord är tänkta att fungera som affirmationer och har skapats för att bygga eftertanke och ständigt påminna oss om hur vi vill vara och uppfattas av vår omvärld. Orden är en trygg grund att stå på för alla medarbetare. De bidrar till koncernens välbefinnande och är en viktig framgångsfaktor inför framtiden. Vi använder orden för att attitydmotivera varandra och bygga gemenskap. KREATIVITET Verksamma i LBC Varberg-koncernen skall vara kreativa människor som ser dagens problem som möjligheter. Kreativitet skall vara en viktig framgångsnyckel, såväl internt som externt mot våra kunder. Problem som uppstår skall vi gemensamt på ett kreativt sätt vända till möjligheter. Vi ikläder oss inte problem. Vi har möjligheter. Vi är kreativa människor. Kreativitet är kronan på personligt ledarskap. Först när vi släpper loss kreativiteten kan vi skapa flexibla lösningar. LBC Varberg-koncernen skall ur ett LBC-perspektiv vara ledande i utvecklandet av nya kreativa, flexibla affärsmöjligheter. Vi är vinnare. Vinnare ger aldrig upp! ÖPPENHET Vi delger öppet för varandra internt såväl externt mot våra kunder förslag på nya affärsmöjligheter. Vi delar med oss och lever efter mottot det du ger är det du får. Samtliga skall ges möjlighet till rätt information vid rätt tillfälle. Öppenhet är ytterligare en framgångsfaktor för att kunna skapa ett trivsamt och lönsamt klimat. TOLERANS Vi ser inte misstag och misslyckanden som nederlag. Det är endast små bakslag som blir justerande vägvisare inför framtiden. Vi visar stor tolerans internt och externt. Vi har en tillåtande organisationsstruktur och lovordar människor som vågar ta beslut och gå framåt. Koncernen består av framåt tänkande människor. Vi har ett genuint äkta självförtroende. Vi vet var vi står och vet vart vi är på väg. Vi kommer att lyckas nå våra gemensamt uppsatta mål! TIDSPLANERING Koncernens ledningsfunktioner ser regelbundet över satta deadlines och verkar för att tidsplanerna skall hålla. Interna mötestider respekteras av samtliga inblandade så att möten blir effektiva. För att samtliga skall kunna ges möjligheten att tänka tanken till slut drar sig inte ledningen för att revidera tidsfrister. Omständigheter i vårt dagliga arbete gör att vi emellanåt nödgas flytta fram 4 LBC Varberg Årsredovisning 2007

5 TOLERANS AVKOPPLING ANSVAR KREATIVITET VIKÄNSLA satta deadlines. Vi vet att tiden är vår vän! Vi vägrar att medvetet bygga intern inre forcerad stress! Vår verksamhet är noggrant planerad! VI-KÄNSLA Samtliga har som uppgift att skapa en genuin vi-känsla. Vi-känslan skall skapa arbetsglädje. Först när glädjen av att vara en del av koncernen genomsyras i det dagliga kan bättre affärer skapas. Utan glädje njuter inte människan. Njutning skapar lusten till att vara skapande och kreativ. I en positiv daglig anda i vårt sätt att vara mot varandra skapar vi gemensamt en bättre och bättre vi-känsla för varje dag. ANSVAR Samtliga verksamma skall ta sitt fulla ansvar för att gemensamma regler, såsom samarbetsavtal, stadgar och verksamhetsplan, skall efterlevas. Detsamma skall gälla för ingångna avtal med våra gemensamma kunder. För koncernen och dess fortlevnad krävs att samtliga tar sitt ansvar för sitt ansvarsområde oavsett funktion. LOJALITET Samtliga verksamma ikläder sig full lojalitet mot koncernen och våra gemensamma kunder. Lojalitet är en långsiktig förutsättning för tillväxt och förtroende, såväl internt som externt. Lojaliteten skall starkt bidraga till att skapa en genuin trygghet, såväl som våra gemensamma kunder. Trygghet är och skall vara en självklarhet nu och för all framtid för LBC Varberg-koncernen. KOMMUNIKATION Anställda, styrelse, medlemsråd och medlemmar kan konsten att kommunicera. Vi är raka, tydliga och ärliga i vårt sätt att tala till varandra och mot våra kunder. För att uppnå ett trivsamt och njutbart klimat, internt såväl som externt, är vi dessutom ödmjuka, omtänksamma och snälla mot varandra och våra gemensamma kunder. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i konsten att kommunicera är att kunna lyssna. LBC Varberg kan konsten att lyssna. Det innebär att vi låter samtliga tala till punkt. Vi avbryter inte någon. Vi ikläder oss inte försvarsattityder och vi tar endast de beslut vi har rätt till. Genom att lyssna blir vi bättre på att förstå varandras behov. AVKOPPLING Anställda, styrelse, medlemsråd och medlemmar inser värdet i konsten att kunna koppla av. Det skall vara samtligas rättighet att kunna njuta av ledighet och lägga allt som har med sin respek tive funktion åt sidan under sin ledighet. LBC Varberg arbetar aktivt med relaterade utbildningar som skall hjälpa oss i vår strävan att kunna koppla av och motverka stress. Det är samtligas skyldighet att se symtom hos varandra och ge en hjälpande hand! Vi njuter av att vara lediga! LBC Varberg Årsredovisning

6 ÄRLIGT TALAT ÖPPET BREV FRÅN EN MILJÖBOV Ärligt talat. Hur kan vi som jobbar inom yrkestrafiken våga påstå att vi är med och jobbar för en bättre miljö? Vi tjänar ju våra pengar på att vara miljöbovar. Våra lastbilar spyr ut avgaser i naturen och våra maskiner dånar och skitar ner. De tunga transporterna blir bara fler och fler och det är välorganiserade aktörer som vi som gör det möjligt för företag att transportera sitt gods allt längre sträckor. Istället för att sätta oss själva i skamvrån har vi inom LBC Varberg beslutat oss för att göra aktiv skillnad. Vi vill ta vårt ansvar och vi ser en tydlig plats för oss i miljöprocessen. Alla steg som vi inom LBC Varberg tar - på egen hand och tillsammans med andra - kommer att få konkreta resultat och positiva följder för vårt klimat. Det känns skönt. Vi måste engagera oss om vi vill överleva och fortsätta vara sysselsatta och vi kan göra stor skillnad genom att vara extra kreativa. För oss på LBC Varberg är det viktigt att göra det vi kan för att minimera vår miljöpåverkan. Visst, vi är med och påverkar miljön negativt genom alla våra utsläpp. Men inom koncernen har vi god insikt om detta. Dessutom har vi en plan. Vi har förberett oss väl inför alla de framtida krav på en bättre infrastruktur och kombinerade transporter som kommer att ställas på oss av allmänheten och av våra beslutsfattare. Lokalt i Varberg är vi engagerade i miljönätverket EMC och på nationell nivå är vi delägare i branschsammanslutningen TRB Sverige som arrangerar en rad utbildnings- och utvecklingsprojekt med miljöfokus. Genom TRB Sverige är vi aktiva inom forskning för att få fram grönare bränsle. Vi är också med och driver utvecklingen av nya miljöanpassade lösningar inom transport och entreprenad. Själva grunden för vår miljösatsning och miljöfrämjande utveckling lades under Hela vår koncern blev då miljöcertifierad och vi blev rejält testade och utmanade i vårt miljötänk. Under året har vi låtit all personal i koncernen genomgå grundläggande miljöutbildning. Vi jobbar stenhårt för att höja insikten om vårt miljöansvar internt och vi har haft upprepade möten för att ruska om vår personal och våra medlemmar. Vi har en väl uppdaterad fordonsflotta där vi har investerat i många nya och renare fordon. På koncernnivå jobbar vi med nya miljömål under Bland annat jobbar vi för att få koll på och på så sätt minska våra koldioxidutsläpp genom att installera fordonsdatorer med bränsle - uppföljning i våra fordon. Under 2008 kommer LBC Varberg att bekosta fordonsdatorer till ytterligare 25% av våra lastbilar. Vi kommer dessutom att löpande utbilda våra chaufförer i sparsam körning. På vårt huvudkontor kommer vi att se över vår energiförbrukning, undersöka alternativa värmesystem för våra lokaler samt införa nya energisnålare rutiner. LBC Varberg har även under året etablerat en egen miljöstation i Klastorp. Anläggningen består av två separata delar; en sorterings- och omlastningsanläggning som tar hand om byggavfall samt en anläggning som tar emot och förädlar schaktmassor och betongavfall av olika slag. Sorterings- och omlastningsstationen är en mycket viktig del i vårt arbete att skapa förutsättningar för en bättre miljö. Vi blir av med skrymmande avfall som sedan förädlas, återanvänds och säljs vidare. LBC Varbergs miljöstation är öppen för alla som vill bli av med skrymmande byggavfall. Slutligen har vi som mål under 2008 att minska våra utsläpp till mark och vatten. Detta vill vi göra genom att undersöka möjligheterna för en sedimenteringsdamm för lakvattnet i Klastorp har varit startskottet för en stor miljörevolution inom LBC Varberg. Ett ännu större engagemang är att vänta framöver. Vi vill se resultat! Greger Strömqvist VD/Koncernchef 6 LBC Varberg Årsredovisning 2007

7 LBC Varberg Årsredovisning

8 ÅRET I KORTHET MILJÖCERTIFIERING Hela koncernen miljöcertifierades i oktober enligt ISO Ett stort miljö engagemang visade sig finnas såväl i personal som i medlemsföretagen under arbetets gång. Samtliga 270 verksamma i koncernen har genomgått en grundläggande miljöutbildning fortsätter och intensifieras arbetet då koncernen skall nå de uppsatta miljömålen. Bland annat skall våra chaufförer utbildas i sparsam körning. NYA MEDARBETARE Vi har under året anställt flera duktiga personer. I och med nya rekryteringar har vi utökat vår kapacitet inom såväl trafikledning som försäljning och inom Entreprenad/Miljö, Logistics/ATK samt Markteknik. Koncernen har även under 2007 fått en ny ekonomichef/vice VD. NY VERKSAMHET LBC Varberg har under 2007 rekryterat Malin Emmens som koncernens miljöoch kvalitetssamordnare. Under hennes ledning har vi lyckats genomföra diverse saneringsprojekt där förorenad mark har behandlats enligt alla konstens regler. Vi ser stor potential i denna typ av projekt. Under 2008 inleder vi därför en större satsning på dessa tjänster. FORDONSDATORER Vi installerade under året ett antal fordonsdatorer i våra lastbilsenheter. Första funktionen som vi har fokuserat på och trimmat in under året är orderhantering. Datorerna har ytterligare funktioner i bl.a. bränsleuppföljning och navigation. ATK TRANS CERTIFIERAS ATK Trans har under 2007 blivit certi fierat av Tullverket och därmed godkända enligt Tullverkets kvalitetssäkringssystem Servicetrappan. Servicetrappan innebär att företagets egna speditionssystem har testats och kvalitetssäkrats av Tullverket. FLERÅRSKONTRAKT Under 2007 skrevs ett antal flerårskontrakt med industrikunder för körning av deras produkter och tjänster. Två av dessa kunder är Stål- & Hyr och Sydsten som etablerat sig med en betongstation i Varberg. ATLAS LOGISTIK LBC Varberg är ett av sex företag i logistikalliansen ATLAS Logistik som sjösattes under våren. ATLAS Logistik är en oberoende sammanslutning av regionala transportföretag som erbjuder kundanpassade logistiktjänster inom och utom Sverige. Första uppdraget blev för Skanska och motorvägsbyggande i Götene på Skaraslätten. Thomas Lundquist är engagerad som projekt -- ledare i ATLAS Logistik. Han har ett förflutet från Schenker. TRB SVERIGE AB LBC Varberg blev under året delägare i TRB Sverige AB. TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs till lika delar av 16 större transportföretag. Nätverket fokuserar främst på miljö, IT, på att optimera logistiklösningar och på utbildning. FÖRVÄRV AV BOLAG LBC Varberg förvärvade resterande 30% av aktierna i ATK Trans AB under ATK omsätter 41mkr och har i dagsläget sex anställda. NYA MEDLEMMAR Under året tillkom två medlemsföretag; Gödastorp Transport AB och Gården Olof Lars AB. Välkomna till LBC Varberg! MARKBUTIKEN Markbutiken skapade en ny profilerande och säljande hemsida. JULFEST För första gången sedan år 2000 anordnades en gemensam fest för samtliga verksamma i koncernen med respektive. Festen blev mycket lyckad och vi fyllde Societén med 450 fest glada människor. 8 LBC Varberg Årsredovisning 2007

9 FEMÅRSÖVERSIKT FEMÅRSÖVERSIKT FÖR KONCERNEN Belopp i mkr Resultaträkning Nettoomsättning Ändring i % 17,7% 40,4% 21,0% 17,0% 12,0% Resultat efter finansiella poster 0,8 0,7 4,2 4,6 4,5 I % av nettoomsättningen 0,5% 0,3% 1,7% 1,6% 1,4% Balansräkning Balansomslutning 32,8 47,3 67,4 73,4 78,3 Justerat eget kapital 10,4 11,8 15,1 19,0 22,2 Soliditet i % 31,7% 24,9% 22,4% 25,9% 28,3% Nyckeltal Antal årsanställda Omsättning per anställd, mkr 5,4 4,7 5,6 4,5 4,8 Investeringar i materiella AT 0,8 2,2 8,2 3,6 6,1 Tkr Koncernens nettoomsättning Tkr Koncernens resultat efter fin poster LBC Varberg Årsredovisning

10 Vision LBC Varberg skall vara Sveriges mest utvecklade, lönsamma och välskötta LBC. Företaget skall genomsyras av en gedigen vi-känsla där samtliga skall ges möjlighet att kunna njuta av sina respektive funktioner oavsett om man är anställd eller medlem. FÖRETAGET LBC Varberg är en komplett serviceleverantör inom logistik med verksamhet fördelad inom tre olika affärsområden; Entreprenad/Miljö, Logistics/ATK samt Markteknik. Affärsidé LBC Varberg koncernen skall vara en sälj- och marknadsorganisation. Genom sina affärsområden Logistics/ATK, Entreprenad/Miljö och Markteknik skall man erbjuda kundanpassade helhetslösningar till den offentliga och privata marknaden. Ägare LBC Varberg ägs av 52 medlems företag som samtliga är verksamma i koncernens tre affärsområden. Korta fakta 68 anställda, varav 22 i moderbolaget 52 medlemsföretag 200 enheter 200 anställda i medlemsföretagen m 2 markyta m 2 lageryta FAKTA 2007 Omsättning 258 mkr Antal anställda 22 FAKTA 2007 Omsättning 41 mkr Antal anställda 6 Ägarandel 100% KONCERNEN Koncernen erbjuder en lång rad av tjänster inom bygg- och anläggningssektorn, miljö- och återvinning samt godstransporter - allt från lokal till internationell transport, spedition, lagertjänster, tulltjänster, tredjepartslogistik, specialtransporter och distribution. Dessutom bedriver LBC Varberg egna mark- och anläggningsentreprenader av allt större omfattning i ett ständigt växande upptagningsområde genom dotterbolaget Markteknik Sverige AB. Koncernen marknadsför sig idag genom fyra olika varumärken, ATK Trans, LBC Varberg, Markteknik och Markbutiken. HISTORIA Som de flesta lastbilscentraler startades LBC Varberg under andra världskriget på uppdrag av riksdagen i syfte att säkerställa landets behov av transporter. Grunden till den verksamhet som idag är LBC Varberg startade under tidigt 1940-tal. Initiativet till föreningen togs av en grupp småföretagare och lastbils - ägare som genom samarbete såg stora möjligheter att kunna ta bättre betalt för sina tjänster, istället för att som enskilda företagare spelas ut mot varandra. Resultatet av det gemensamma intresset och de rådande tiderna blev den ekonomiska föreningen Lastbilscentralen i Varberg. Under en period delades föreningen upp i två separata enheter bröt sig en del av föreningen ur gemenskapen och bildade Varbergslast AB. Kvar blev Lastbilscentralen Lassabacka hittade de två enheterna tillbaka till varandra igen och i samma veva förstärktes lastbilsföreningen med ett tiotal maskinägare från Gräv och Traktor - centralen i Göteborg. Tillsammans såg man möjligheten att lokalt kunna bredda sina respektive verksamhetsområden inom en och samma central. Och så har utvecklingen fortsatt. För cirka tio år sedan bytte koncernen namn till nuvarande LBC Varberg Ekonomisk förening. Som mest har det funnits över 400 lastbilscentraler i Sverige, men idag finns det enbart ett 100-tal kvar. En handfull av medlemsföretagen inom LBC Varberg har varit med ända sedan starten och drivs nu av både 2:a och 3:e genera - tionen medlemsföretag, bland ibland Derome Åkeri och Veddige Åkeri. VERKSAMHETEN IDAG Idag är LBC Varberg Hallands största lastbilcentral och en av Sveriges mest utvecklade, lönsamma och välskötta lastbilscentraler! Företagen i koncernen visar samtliga på en snabb och stark tillväxt. Totalt i verksamheten sysselsätter LBC Varberg och dess medlemsföretag runt 270 personer, varav 70 i moderoch dotterbolagen samt cirka 200 i medlemsföretagen. LBC Varberg koncernen har en omsättning på cirka 340 miljoner kronor och är idag snarare ett komplett logistik- och entreprenadföretag än en traditionell lastbilscentral. FAKTA 2007 Omsättning 79 mkr Antal anställda 40 Ägarandel 100% LBC Varberg är det lilla företaget med de stora resurserna och de korta beslutsvägarna. Moderbolaget är en ekonomisk förening som ägs av 52 delägare. Tillsammans har samman slutningen närmare 200 fordon och maskiner. 10 LBC Varberg Årsredovisning 2007

11 Verksamheten bedrivs i tre affärsområden; Entreprenad/Miljö, Logistics/ATK och Markteknik. Juridiskt har LBC Varberg utvecklats till en koncern med ett moderbolag i LBC Varberg och två dotterbolag; ATK Trans AB, som bedriver utlandstrafiken i affärsområdet Logistics och Markteknik Sverige AB vars verksamhet helt representerar affärsområdet Markteknik, utför kompletta mark- och entreprenadarbeten. ENTREPRENAD/MILJÖ LBC Varberg har i detta affärsområde en komplett division av bygg- och anläggningsfordon samt maskiner med kapacitet att utföra alla typer av arbeten inom anläggningssektorn. Inom affärsområdet erbjuder vi även ett fullständigt sortiment av grus- och stenmaterial från ett flertal täkter och förädlingsenheter. Vår miljöavdelning tillhandahåller och transporterar alla typer av containrar med egna liftdumperbilar och lastväxlarflak. Våra sug- och spolbilar hjälper bland annat till med att hålla avloppsledningarna rena, såväl i Halland som i angränsande län. Inom affärsområdet Entreprenad/Miljö bedrivs även en miljöstation där en del fungerar som sorterings- och omlastningsstation för avfall och den andra delen är en förädlingsanläggning för schaktmassor. Vi tillhandahåller och skapar ständigt nya rationella och flexibla lösningar inom affärsområdet för att möta den nya tidens krav och samtidigt värna om miljön. LOGISTICS/ATK LBC Varberg trafikerar dagligen strategiskt valda orter i Sverige, dels med linjebilar och dels med distributionsfordon som utgår från Varberg. Vårt utbud av fordon är stort. Vi tillhandahåller öppna fordon, täckta fordon, skåp och kapell-, kyl- och värmetransporter samt mindre fordon för distribution i centrala delar av större städer. Alla transporter skräddarsys efter kundens behov. Specialtransporter är en helt egen nisch som bokstavligt talat sticker ut från mängden transporter. För att kunna frakta långt och högt gods - främst prefabricerade betongelement - erbjuder vi specialkonstruerade enheter. All utrikes- och viss inrikestrafik bedrivs idag genom vårt dotterbolag ATK Trans Miljö & Kvalitet Malin Emmens Affärsområde Entreprenad/Miljö Mathias Gustafsson Ekonomi, Adm Mikael Arnudd Information Mattias Göök AB som ingår i ett europeiskt nätverk av fristående speditionsföretag i Europa; IFA - International Forwarding Association. IFA har representation i alla EU-länder samt i ett flertal icke EUländer. ATK Trans AB samarbetar härigenom med väl valda agenter i Tyskland, Benelux, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien samt Norge och Danmark. LBC Varberg driver genom affärsområdet Logistics/ATK ett lagerhotell med 5000 kvm lagringsutrymme där lager, tullupplag, packning och plockning erbjuds. Vi tillhandahåller även tredjepartslogistiska tjänster med utgångspunkt från vårt lagerhotell. Därmed kan affärsområdets kunder erbjudas en bred och i stort sett komplett tjänst. MARKTEKNIK Markteknik är ett mer eller mindre komplett service- och entreprenadföretag som erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom markbyggnad och tjänster inom grundarbeten, VA-anläggning, eloch IT-kanalisation och färdigställande av ytor. Markteknik Sverige AB grundar sin verksamhet på kunskap, effektivitet och kvalitet för kunder såväl på den offentliga som privata marknaden. Det andra varumärket inom Markteknik är Markbutiken, som är specialiserade på marksten, trädgårdsdesign och trädgårdsentreprenad. Verksamheten har ett ständigt växande sortiment i en inspirerande butiksmiljö. VD Greger Strömqvist Affärsområde Markteknik Roger Karlsson IT Henrik Söderbaum Affärsutveckling Greger Strömqvist Affärsområde Logistics/ATK Jan Lindengren Försäljning Arbetsledning Försäljning Trafik Markbutiken Trafik Lager KVALITET & MILJÖ Såväl LBC Varberg som dotterbolagen är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och miljöcertifierade enligt ISO LBC Varberg strävar hela tiden mot att utveckla sina tjänster i takt med efterfrågan och den nya tidens krav på effektivitet och miljöanpassning. LBC Varberg Årsredovisning

12 AFFÄRSOMRÅDE ENTREPRENAD/MILJÖ Det har varit ett händelserikt år för oss på Entreprenad/Miljö. Vi har fått flera nya kontrakt och förnyat förtroende från våra kunder. Totalt sett har vi ökat vår omsättning med 16% ser ut att bli lika händelserikt och vi kommer bland annat att göra en offensiv satsning på kundvård och försäljning. Enligt våra kundundersökningar behöver vi bli mer synliga och jobba mer på att bygga goda kundrelationer ett år som återigen visat att vi verkar inom en tillväxtregion där stor etableringsaktivitet råder. I Varberg har både bostadsbyggande och företagsrelaterade byggnationer genererat i god sysselsättning för samtliga våra enheter. Ett antal flerårskontrakt har slutits med kunder, däribland de vi kallar industrikunder, som innebär ett tryggt och långsiktigt åtagande för flera av våra medlemsföretag. En för oss ny nisch; betongtransporter, har tillkommit i och med ett avtal med Sydsten som nyligen etablerat sig i Varberg. Ett av våra mål under 2008 blir att jobba offensivt för att få till fler liknande, fasta avtal för våra enheter. Under året har vi bistått med grävmaskiner och grustransporter under byggnationen av den nya stadsdelen Söderstaden i Kungsbacka, vilket kan betraktas som ett omfattande uppdrag. Vi har under de senaste åren fått ett allt starkare fäste i Kungsbacka och etablerar därför ett eget kontor som skall bemannas under inledningen av Vi kan notera att vi inom affärsområdet under 2007 fått vårt första uppdrag inom det nya samarbetet ATLAS Logistik. Uppdraget är att leverera grusmaterial till det nya motorvägsbygget i Götene. Totalt genererar affären sysselsättning för ett tiotal fordon inom sammanslutningen där en av enheterna är vår. Jobbet startade i februari 2007 och löper fram till Vårt mål under 2008 är att skapa ännu bättre kundrelationer och arbeta mer integrerat med affärsområde Logistics/ATK med gemensamma säljmöten och långsiktigt affärsfokus. Utmaningen för oss förutom att bygga relationer är att sälja in fler typer av tjänster inom vårt urval av tjänster. För spol- och slam har vi under året fått fortsatt förtroende hos FAVRAB att sköta slamtransporterna inom Falkenbergs kommun. Vi har även tecknat ett helt nytt avtal för slamtransporter för Varbergs kommun, vilket innebär sysselsättning för två nya enheter under fem år. På vår egen miljöstation i Klastorp förädlar vi grusmaterial i allt större omfattning, men vi efterlyser ännu mer schaktmassor att förädla kommande år är året då vi på allvar skall få igång ballastförädlingen och grusåtervinningen i Klastorp. Vad gäller den andra inriktningen i Klastorp sortering och omlastning för bygg- och industriavfall jobbar vi just nu på bred front för att effektivisera verksamheten. En åtgärd i detta förbättringsarbete är att vi förser våra enheter som transporterar containrar med fordonsdatorer och härigenom rationaliseras orderhanteringen. Vi åstadkommer bättre förutsättningar för packning av containerinnehållet genom en installation av en kvarn på omlastningsstationen i Klastorp härigenom kan vi öka lastningsvolymen i varje transport. I vår trafikledning står vi snart inför ett generationsskifte och därför har vi ny rekryterat två personer som nu jobbar parallellt med de ordinarie trafikledarna för att lära sig jobbet från grunden. Vi har dessutom anställt en ny trafikchef och säljare i Martin Arvidsson. Till affärsområdet har vi 2007 rekryterat en resurs i Malin Emmens, som kommer att leda projekten inom marksanering en för oss nystartad tjänst som vi tror har stor potential i det område vi verkar inom. Malin har även en funktion som koncernens miljö- och kvalitetsansvarig. Under 2008 spår vi att vi troligtvis kommer att få se samma byggnationstakt som 2007, fast med en avmattning under hösten Inom Entreprenad/ Miljö kommer vi att fortsätta jobba för att öka vårt upptagningsområde. Vi ser även den nya kontorsetableringen i Kungsbacka som en stor möjlighet att öka vår synlighet bland nya och gamla kunder. Mathias Gustafsson Affärsområdeschef Entreprenad/Miljö Vårt mål under 2008 är att skapa ännu bättre kundrelationer och arbeta mer integrerat med affärsområde Logistics/ATK. 12 LBC Varberg Årsredovisning 2007

13 AFFÄRSOMRÅDE LOGISTICS/ATK 2007 har varit ett intensivt år då vi har hanterat kraftigt ökade volymer och haft ett konstant hårt tryck på alla delar av vårt affärsområde. Utvecklingen har varit mycket gynnsam, trots ett skriande behov av fler lastbärare. För att garantera en fortsatt god affärsutveckling kommer vi under 2008 att satsa offensivt på försäljning och ny organisationsstruktur, både på inrikes- och utrikessidan. Det har varit ett helt otroligt 2007! Vi har aldrig upplevt en så stor efterfrågan på våra transport- och lagertjänster och allt har gått i ett rasande tempo. Inom affärsområdet Logistics/ATK ökade vi omsättningen under 2007 med hela 23 miljoner, vilket är 17% mer jämfört med föregående år. Ökningen består främst i ökade volymer från befintliga kunder. Men vi har även kunnat ta många jobb från våra konkurrenter då de inte kunnat ta hand om alla sina åtaganden har gett oss stora insikter och utmanat oss att tänka kreativt för att utveckla vår verksamhet i samma snabba takt som våra kunder. Under året har vi på allvar startat upp arbetet i ATLAS Logistik, som är en oberoende sammanslutning av regionala transportföretag. Samarbetet ger oss ökade möjligheter att nå ut till större kunder och tävla om viktiga kontrakt både i Sverige och på utlandsmarknaden. Inom ATLAS Logistik är vi med och utvecklar en ny konkurrenskraftig gren inom betong och specialtransporter. Volymökningarna på vår inrikesverksamhet kommer främst från våra största kunder. För att kunna hantera volym ökningarna ökade vi det totala antalet enheter i inrikestrafiken under I slutet av 2007 blev ATK Trans AB ett helägt dotterbolag till LBC Varberg. ATK Trans arbetar främst med godsflöden till och från Tyskland och Beneluxländerna. Det har varit ett framgångsrikt år som genererat en mycket god avkastning till vår verksamhet. I dagsläget har vi 11 enheter inom ATK Trans och vår ambition är att under 2008 ha 15 bilar i drift. I samband med detta vill vi utöka med fler svenska bilar, vilket skulle bidra till större flexibilitet. Idag är majoriteten av våra chaufförer från Tyskland. Under 2007 blev ATK Trans certifierat enligt Tullverkets Servicetrappa. Detta skapar stora fördelar för våra kunder, eftersom vi nu lättare kan hantera godsflöden som kommer från länder utanför EU direkt vid ankomsten till Sverige. Vi ser även stora affärsmöjligheter i och med vårt fördjupade samarbete inom IFA, som är ett nätverk representerat i ca 25 länder, där vi är exklusiva partners i Sverige. Orderingången inom Specialtransporter har varit fortsatt god under Tillsammans med en av våra största kunder planerar vi för flera riktigt stora och högintressanta byggen, bland annat byggnationen av Nya Gamla Ullevi i Göteborg och stora idrottsarenor i Malmö. Även inom lager och tredjepartslogistik har vi haft en mycket gynnsam utveckling under Två större kunder står för en betydande del av vår omsättning på lagersidan och dessa har till stor del bidragit till årets volymökning. Vi har under året byggt ut vårt lager och terminalutrymme med ett 600 kvm stort entresolplan och vi planerar för ytterligare nya ytor på sammanlagt 3000 kvm. Vi spår att efterfrågan på transporttjänster inom byggbranschen kommer att bestå under För övrigt tror vi att konjunkturen kommer att plana ut och mattas något med tiden. För att kunna bibehålla och stärka vår positiva utveckling kommer vi under nästa år att göra mycket offensiva inrikes- och utrikessatsningar. Vi har utökat antalet säljare och trafikledare under året. Vi kommer även att samordna säljmöten tillsammans med Entreprenad/Miljö för att nå ut till fler kunder och sälja in nya gemensamma lösningar till nya och befintliga kunder. Vi vill dessutom bli bättre på att profilera oss som en naturlig transportpartner vid frakt av styckegods och containertrafik via sjö- och flygtrafik. Jan Lindengren Affärsområdeschef Logistics/ATK För att kunna bibehålla och stärka vår positiva utveckling kommer vi under nästa år att göra mycket offensiva inrikesoch utrikessatsningar. LBC Varberg Årsredovisning

14 AFFÄRSOMRÅDE MARKTEKNIK 2007 har varit ett intensivt år för Markteknik Sverige AB med ett stort antal förfrågningar och uppdrag. Vår omsättning har vuxit från 64 miljoner kronor under 2006 till 79 miljoner kronor 2007 vilket, bland annat, är ett resultat av vår ändrade inriktning mot allt större entreprenadarbeten. Inom Markteknik ser vi fortsatt goda affärsmöjligheter inom samtliga områden där vi idag verkar. Som ett led i att stärka den fortsatta tillväxten planerar vi dessutom, under det kommande året, att öka vår närvaro och synlighet i hela vårt geografiska upptagningsområde - Borås, Halmstad och Göteborg. En tydlig trend som noterats under året är att större beställare har visat ett klart intresse för vårt företag. Det är påtagligt att erfarna byggare värdesätter kapacitet och kvalitet vid valet av markentreprenör. Som ett resultat av detta fick vi möjlighet att genomföra ett större villaprojekt i Onsala. Upp emot 30 nya villor ska byggas i området där Markteknik ansvarar för byggandet av VA, gator och grundläggning. Detta arbete kommer även att fortgå under I Varberg har ett större arbete med utbyggnad av VA och gator vid Göingegården utförts åt Varbergs kommun. Vi har, genom de många upphandlingar som sker via de kommunala bolagen, betydelsefulla uppdragsgivare såväl i Kungsbacka som i Varberg. Markteknik har, till exempel, sedan några år tillbaka underhållskontrakt gällande VA med Varbergs kommun. Detta avtal förlängdes under 2007 för att gälla fram till Åtagandena för de kommunala beställarna har varit relativt omfattande under hela året och värderas därför högt. Ett annat område där företaget har haft en stark utveckling är kabelförläggning och kanalisation för fiberkabel. Markteknik har lyckats skapa en kostnadseffektiv organisation för att bygga fibernät. Vi kan konstatera att vi fått förtroendet att bygga nästan samtliga fibernät som genomförts inom Varbergs kommun på senare tid. Goda omdömen från de boendeföreningar där vi utfört utbyggnader tidigare leder oss vidare till nya affärer. För att klara våra åtagande har vi löpande rekryterat personal till administration, arbetsledning och anläggningsarbeten. Vi bedömer också att företaget har fortsatt behov av erfarna anläggare under de kommande åren. Därför pågår rekryteringskampanjer under nästan alla perioder av året. Markteknik hade vid 2007 års slut drygt 40 anställda. Vår verksamhet Markbutiken har haft en fortsatt god försäljning av mark- och trädgårdsprodukter och vi noterar ett klart ökat intresse för marksten och trädgård. Vi spår även en ljus framtid för de nya trädgårdstrenderna inom belysning och vatten. Under förra året blev Markbutikens nya hemsida klar och vi arbetar nu vidare för att göra varumärket ännu mer känt genom diverse marknadsföringsaktiviteter, evenemang och kundträffar. Roger Karlsson Affärsområdeschef Markteknik Inom Markteknik ser vi fortsatt goda affärsmöjligheter inom samtliga områden där vi idag verkar. 14 LBC Varberg Årsredovisning 2007

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LBC Varberg Ekonomisk förening STYRELSEN Styrelsen sammanstrålar ett tiotal gånger per år för att diskutera och fatta beslut som rör affärsverksamheten och medlemsfrågor. Styrelsens ordförande är Mats Persson, ägare till Mats Persson Entreprenad. Styrelsen består av LBC Varbergs VD Greger Strömqvist samt medlemsrepresentanter från varje del inom koncernen. Sedan några år tillbaka har LBC Varberg även tagit in en extern styrelsemedlem. Sedan ett år tillbaka är den externa kraften med utifrånperspektiv Jesper Bundgaard, VD för Swedwire i Varberg. INFORMATION OM VERKSAMHETEN LBC koncernen bedrivs i tre affärsområden; Entreprenad/Miljö, Logistics/ATK och Markteknik. Juridiskt består koncernen av fyra bolag; LBC Varberg Ekonomisk förening och dess helägda dotterbolag ATK Trans AB, Markteknik Sverige AB och NV Återvinning i Halland AB. LBC Ekonomisk förening är dessutom delägare i ATLAS Logistik AB och TRB Sverige AB. LBC Varberg Ekonomisk förening ägs av 52 medlemmar där varje medlem är röstberättigad med en röst vid föreningsstämman. FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Efterfrågan på koncernens tjänster har under året varit stigande och den totala försäljningen uppgick till 338 miljoner kronor (302 mkr), vilket är en ökning med 12 procent jämfört med Samtliga affärsområden har utvecklats väl under året. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 4,5 miljoner kronor jämfört med 4,6 miljoner kronor föregående år. ENTREPRENAD/MILJÖ Affärsområde Entreprenad/Miljö har utvecklats mycket positivt under Det är främst det ökade behovet av fordonsenheter som bidragit till den goda utvecklingen. Även på maskinsidan har det funnits en stor efterfrågan på marknaden. Inom ramen för affärsområdet bedrivs även en sorterings- och omlastningsanläggning i Klastorp som under 2007 ökat marginellt. Verksamheten som drevs i NV Återvinning i Halland AB bedrivs från 1 januari 2007 av LBC Varberg. Totalt ökade affärsområdet sin omsättning med 16% under 2007 (exklusive internfakturering). Under 2008 kommer stor kraft läggas på att utöka affärsområdets geografiska spridning samt ett bättre nyttjande av anläggningen i Klastorp. LOGISTICS/ATK Under 2007 fortsatte den mycket positiva utvecklingen för affärsområde Logistics/ATK. Samtliga grenar inom affärsområdet har haft stark tillväxt under året, där specialtransporter har haft den kraftigaste ökningen. Totalt ökade omsättningen med 17% under 2007 (exklusive internfakturering). I slutet av året förvärvades utestående 30% av ATK Trans AB, vilket gör bolaget till ett helägt dotterbolag. För 2008 bedöms marknaden vara fortsatt gynnsam. Organisationen har stärkts med försäljningsresurser för att bibehålla den positiva utvecklingen. MARKTEKNIK Både Markteknik och Markbutiken som är ett varumärke inom Markteknik, har haft en väldigt positiv utveckling under Totalt ökade omsättningen med 22% (exklusive internfakturering). Under året har ett flertal större projekt kontrakterats både i Varberg och Kungsbacka. Orderingången bedöms vara fortsatt stark under PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen har under året varit 68, vilket är en ökning jämfört med året innan. MILJÖ OCH KVALITET Inom koncernen bedrivs anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser sorterings- och omlastningsanläggningen i Klastorp. Samtliga bolag i koncernen är miljöoch kvalitetcertifierade enligt ISO 14001:2004 och ISO 9001:2000. Under 2007 certifierades ATK Trans AB enligt Tullverkets kvalitetssäkringssystem Servicetrappan. LBC Varberg blev under 2007 delägare i TRB Sverige AB för att ytterligare stärka positionerna inom miljö, IT och logistiklösningar. FRAMTIDA UTVECKLING Koncernen förväntas ha en fortsatt positiv utveckling under 2008, där stora satsningar kommer göras för att bibehålla den fortsatta expansionen. Med anledning av dessa satsningar förväntas resultatet öka marginellt. LBC Varberg Årsredovisning

16 RESULTAT OCH STÄLLNING ÖVERSIKT KONCERNEN (TKR) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 28,3% 25,9% 22,4% 24,9% Medelantal anställda ÖVERSIKT MODERBOLAGET (TKR) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 29,6% 31,7% 26,1% 29,5% Medelantal anställda NYCKELTALSDEFINITIONER Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG I december 2007 förvärvade LBC Varberg Ek För 30% i ATK Trans AB, org.nr Därefter uppgår ägandet i ATK Trans AB till 100%. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till reservfonden avsätts i ny räkning överförs Kronor LBC Varberg Årsredovisning 2007

17 KONCERNENS RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING (Tkr) Not (Tkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror, transportkostnader och maskintjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror, transportkostnader och maskintjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Återbäring medlemmar Återbäring medlemmar Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT LBC Varberg Årsredovisning

18 KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr) Not Not TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 Immateriella anläggningstillgångar 9 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR EGET KAPITAL 15 Inbetalda insatser Bundna reserver Fria reserver Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Minoritetsintresse Avsättningar 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 52 0 Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Övriga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter SUMMA TILLGÅNGAR Ansvarsförbindelser LBC Varberg Årsredovisning 2007

19 MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING (Tkr) Not Not TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 Materiella anläggningstillgångar 10 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Avsättningar 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 52 0 Uppskjuten skatteskuld OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Summa avsättningar Långfristiga skulder 18 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser LBC Varberg Årsredovisning

20 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) Not (Tkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsvinst vid försäljning av inventarier Realisationsvinst från värdepapper som är anl.tillg Minoritetsintresse Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖR- ÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL Förändring av rörelsekapital Ökning av varulager Ökning av fordringar Ökning av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av intresseföretag 0 25 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Finansieringsverksamheten Inbetalda insatser Minskning av långfristiga skulder Förändring av avsättningar Återbäring medlemmar Förändring minoritetsintresse KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Resultat från andelar i koncernföretag Realisationsvinst från värdepapper som är anl.tillg Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖR- ÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Finansieringsverksamheten Inbetalda insatser Amortering av skuld Förändring av avsättningar för skatter Återbäring medlemmar KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT LBC Varberg Årsredovisning 2007

BDX ÅRSREDOVISNING 2013

BDX ÅRSREDOVISNING 2013 BDX ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 646 000 000 1 032 000 000 30 000 000 Balansomslutning för hela koncernen 131 000 000 Investeringar som gjorts inom koncernen 8,3 % BDX Värld... 4-5 Produkter och tjänster...

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor. För att

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga fordon

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G

Å R S R E D OV I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2002 Prisvärt mode för många människor. Året som gått Ledningsgruppens kommentar 4 Mötet med kunden Målgrupp och sortiment 7 Butiker och marknadsföring 9 Marknad och försäljning 9 Bakom

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 1 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Grafisk form: Rosanna Werner, www.rosanna.se Tryck: ToroGötatryckeriet,

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar Verksamhetsberättelse Ett elval som förändrar Vi älskar väder Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser och regnar eller om solen strålar. Tillsammans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer