FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO"

Transkript

1 FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO Författare Gunilla Sandström, Miljölots AB Dan Samuelsson, Predict AB Datum

2 SAMMAN FATTN IN G Det regionala tillväxtprogrammet i Örebro län har som sitt viktigaste syfte att stödja näringslivet så att det kan öka sin konkurrenskraft och sina exportinkomster. Ett av programmets insatsområden är logistik, transporter och trafiksäkerhet. Syftet med denna förstudie var att ta reda på om det är av samhällsekonomiskt intresse att genomföra ett klusterförstärkningsinitiativ för logistiksektorn i länet. I förlängningen kan ett sådant projekt leda till att små och medelstora företag inom en viss sektor samverkar i konkreta aktiviteter för att stärka sin egen och sektorns konkurrenskraft. I förstudien har vi kartlagt logistiksektorn, intervjuat ett flertal företag och tittat på trender inom branschen. Materialet analyserades med avseenden på möjliga förstärkningsinitiativ. Vi ser vi en utveckling inom samverkan för partslogistik som intressant. Ett samarbete mellan aktörer i logistiksektorn som både ger konkurrensfördelar för leverantörerna samtidigt som det ger ett mervärde för kunden. Det finns flera faktorer som pekar på att det finns utrymme på marknaden för små och medelstora företag som i samverkan kan erbjuda avancerade logistiktjänster denna typ av förädlad tjänst. Tjänsten skulle kunna ha en värdegrund i hållbarhet med bästa miljöval och god arbetsmiljö som genomgående tema. I förstudien diskuterar vi också möjliga kundgrupper för ett eventuellt pilotprojekt. Vi vill passa på att tacka för alla värdefulla synpunkter och all hjälp med att genomföra den studie på ett bra sätt. 2

3 IN N EH ÅLLSFÖRTECKN IN G 1 INTRODUKTION BAKGRUND FÖRSTUDIENS SYFTE FÖRVÄNTAT RESULTAT FÖRSTUDIE AVSTEG FRÅN FÖRSTUDIENS FÖRSTA ANSATS PROJEKTORGANISATION GENOMFÖRANDE KARTLÄGGNING av näringslivet trender andra regionala insatser INTERVJUER JÄMFÖRANDE STUDIER I LYON ANALYS RESULTAT SWOT-ANALYS Styrkor Svagheter Hot Möjligheter RESULTAT AV SATSNINGAR PÅ LOGISTIKSEKTORN I LYON TANKAR KRING SEKTORNS LÖNSAMHET LOGISTIK EN SEKTOR I FÖRÄNDRING LOGISTIKSEKTORN I ÖREBRO LÄN Kartläggning Små och medelstora företag Nätverk Grossisternas gemensamma utmaning SAMHÄLLSNYTTAN OCH OFFENTLIGHETENS ROLL Logistiksektorn ur ett regionalt perspektiv Marknadsföring av regionen Hallsbergsterminalen Forskning, utveckling och utbildning FINANSIELLT UTFALL SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER SAMVERKAN FÖR PARTSLOGISTIK Möjliga kundgrupper Hållbar utveckling Risker och framgångsfaktorer i ett tänkt förstärkningsprojekt Offentlig finansiering...21 BILAGA 1: INFORMATIONSBLAD...22 BILAGA 3: LYON E T T N A V I E U R O P A...24 Infrastruktur...24 Logistiska Centra...25 Historisk utveckling av logistiksektorn i Lyon...27 BILAGA 4: TRENDER I LOGISTIK- OCH TRANSPORTBRANSCHEN...30 BILAGA 5: REGIONALA SATSNINGAR PÅ LOGISTIKSEKTORN...36 BILAGA 6: GODA EXEMPEL PÅ LOGISTIKTJÄNSTER

4 BILAGA 7: OFFENTLIGA FINANSIÄRER...40 BILAGA 8: KARTLÄGGNING AV LOGISTIKSEKTORN I ÖREBRO LÄN KON TAKTUPPGIFTER FÖRFATTARE Namn Företag Adress Telefon E-post Gunilla Sandström Dan Samuelsson Miljlölots AB Predict AB Navet, Nybroplan 9A Borås Hällstigen Askim ,

5 1 IN TROD UKTION 1.1 BAKGRUN D Det övergripande nationella transportpolitiska målet är att Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I takt med att behovet av såväl gods- som persontransporter under senare år ökat kontinuerligt och fortsätter att öka, kommer allt högre krav att ställas på existerande och framtida transportsystem. Speciellt märkbart blir detta i regioner som Örebro där ett antal viktiga och tungt belastade transportleder möts. Örebro har i sitt regionala handlingsprogram för logistik, transporter och trafiksäkerhet ställt målen mycket högt. Man avser att redan 2007 vara landets ledande logistikregion, näst de tre storstadsregionerna, med tillgång till snabba och säkra transporter av människor, gods och information. Ett antal konkreta mål, med detta syfte, finns angivna i handlingsprogrammet. Central Sweden Logistics, CEL, som bildades med syfte att stärka Örebro läns position som logistiskt centrum, verkar för att öka näringslivets konkurrenskraft på nationell och internationell marknad genom att bl.a. göra den senaste kunskapen inom logistik tillgänglig för regionens företag. Örebro län har, som tidigare berörts, ett antal egenskaper som gör att regionen har unika förutsättningar ur ett logistiskt perspektiv. Sveriges befolkningsmässiga centrum ligger i regionen, vägarna E18, E20 och väg 50 går genom regionen, dessutom löper såväl Västra Stambanan som Godsstråket genom Bergslagen igenom delar av länet. Vidare är ett antal av landets stora speditörer etablerade i regionen. Dessutom finns en mycket viktig omlastningsknutpunkt i länet. Det finns således många faktorer som talar för att Örebroregionen har goda förutsättningar för att utveckla sin logistiksektor till en av de ledande i landet. 1.2 FÖRSTUDIEN S SYFTE Syftet med denna förstudie var att ta reda på om det är av samhällsekonomiskt intresse att genomföra ett klusterförstärkningsinitiativ för logistiksektorn i Örebro län och om underlaget av företag och organisationer är tillräckligt stort för att genomföra ett sådant projekt på ett framgångsrikt sätt. I förlängningen kan ett sådant projekt leda till att små och medelstora företag inom en viss sektor samverkar i konkreta aktiviteter för att stärka sin egen och sektorns konkurrenskraft. En sådan samordning kan också ge fördelar främst kring marknadsföring, kompetensutveckling och export och därmed stärka företagens position på marknaden. Dessutom förväntas regionens attraktionskraft som logistiskt centrum öka. 5

6 1.3 FÖRVÄN TAT RESULTAT FÖRSTUDIE Förstudien ska ge ett tillräckligt bra underlag för beslut om fortsatta satsningar. En skriftlig rapport kommer bland annat svara på frågor fördelade under fyra underrubriker. 1. Samhällsnyttan och offentlighetens roll På vilket sätt kan samhället stödja utvecklingen av logistiksektorn i Örebro län? Hur skulle en eventuell insats kunna se ut? Har liknande insatser genomförts på andra håll i landet? Har de varit framgångsrika? 2. Logistiksektorn i Örebro län Finns det ett tillräckligt stort antal små och medelstora företag i länet? Vilka stödorganisationer är naturliga samarbetspartners för företagen och finns de etablerade i länet? Är företagen affärsmässigt unika? Vilka allvarliga brister finns i näringskedjan enligt företagen? Finns det några möjliga kundsegment att fokusera på? 3. Marknaden Vilka kundsegment är viktigast för företagen idag? Vilka nya och/eller växande marknader är av stort intresse? Skulle företagen öka sin konkurrensförmåga med ökad samverkan? 4. Vilja och intresse hos företagen Hur fungerar samverkan mellan företagen idag? Är de nöjda med det som är gjort hittills? Finns det intresse hos företagen att delta i ett kluster förstärkningsinitiativ? Är företagen beredda att delfinansiera klusterprojektet? Vilken/ vilka organisationer kan vara möjliga projektägare? 1.4 AVSTEG FRÅN FÖRSTUDIEN S FÖRSTA AN SATS Vår tanke var att redan i de inledande intervjuerna ta reda på företagens intresse av att medverka i ett förstärkningsprojekt. Vi valde att inte ställa denna fråga eftersom vi var osäkra på vilket affärsområde och vilka kundgrupper som ett eventuellt framtida projekt skulle involvera. På så vis undvek vi att väcka förväntningar på en specifik fortsättning. Förstudien har genomförts bland företag och stödorganisationer där majoriteten är lokaliserade i Örebro län. De företag som intervjuats finns etablerade i kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Askersund och Karlskoga. Detta innebär att inte alla kommuner som ingår i länet finns representerade bland de intervjuade företagen. 6

7 1.5 PROJEKTORGAN ISATION Projektledare Gunilla Sandström, Miljölots AB Dan Samuelsson, Predict AB Julien Schmitt, Predict AB Nicklas Forsling, CEL Maria Blixt, Lunds Universitet CEL:s styrelse har i viss mån fungerat som referensgrupp genom deras intresse och engagemang i förstudien. 7

8 2 GEN OMFÖRAN D E 2.1 KARTLÄGGN IN G av näringslivet Initialt inventerades befintliga kartläggningar av logistiksektorn i länet. Denna inventering gav dock inte önskat resultat, utan den sammanställning som presenteras bygger på information från Företagsfakta, Kommunernas hemsidor, Eniro etc. Dessutom har varje intervju har gett information om fler företag värda att uppmärksamma. En viss kategorisering gjordes med avseende på näringskedjan. På de företag där intervjuer genomförts har mer detaljer kring företagens affärsidé och verksamhet protokollförts, bilaga trender Via nätet, tidskrifter och diskussioner med personer utanför länet har vi försökt hitta vilka trender som gäller i branschen just nu, bilaga andra regionala insatser I förstudien ingick också en mindre kartläggning av andra regionala insatser inom logistik som kan vara av intresse för Örebro regionen, bilaga IN TERVJUER I de första kontakterna som togs i länet bad vi om råd om vilka företag och personer som de ansåg var innovativa och framsynta och därför intressanta att intervjua. Några företag valdes också ut pga. affärsområde och/ eller kundgrupper. Varje intervju tog en till en och en halv timme. Intervjufrågorna som användes finns i bilaga 2. Generellt var gensvaret hos företagen mycket positivt. Vi har haft förmånen att träffa rätt medarbetare, vilka haft stor vilja att dela med sig av erfarenheter, kunskap och åsikter. Före intervjuerna skickades vi en kort beskrivning av förstudien, bilaga 1. Två intervjuer gjordes via telefon, IL Recycling och Linde Material Handling. Noteringar från varje intervju skickades tillbaka för kommentarer och justeringar. Intervjuer har genomförts med följande personer: Namn Företag/ Organisationer Magnus Nilsson SONAT VD Lennart Waara Örebro Kommun Näringslivsdirektör Stig Johansson REA-konsult VD Tord Hellmark Four front VD 8

9 Ove Pettersson, Jan Stenström, Bengt Andersson Ove Petterssons Åkeri VD, marknadschef, driftschef Tina Gustafsson Tullängsskolan utbildningsledare PärArne Wiqvist Legopac VD Leif Andersson Logistikkonsult VD Leif Christersson Ahlsell logistikchef Ulf Dahl Its-logistikpartner VD Göran Johansson Bording marknadschef Kenneth Sers Närkefrakt VD Aner Engstrand Hymer Center VD Kerstin Nilsson Anders Lundblad Örebro Universitet Örebro flygplats Prefekt Ekonomi inst. VD/ marknadsdirektör Kjell Hammerin Hallsbergsterminalen VD (avgående) Anders Johansson 1 Green Cargo Chef Service P-O Nordin Linde Material Handling AB VD Sverige Thomas Strandfuss IL-Recycling Marknadschef Sverige 2.3 JÄMFÖRAN DE STUDIER I LYON En översiktlig jämförande studie har gjorts av logistiksektorn i Lyon. Främst studerades infrastrukturen, existerande logistiska centra, sektorns historiska utveckling och resultatet av de satsningar man gjorts för att stimulera tillväxten inom sektorn. 2.4 AN ALYS Med utgångspunkt i insamlad data och noteringar från intervjuer har projektgruppen sammanställt resultaten och diskuterat möjliga insatser för att stärka företagen inom logistiksektorn. Vissa diskussioner har också förts med personer utanför Örebro län och utanför projektgruppen. Inom ramen för förstudien har en enkel analys SWOT-analys, (styrkor, svagheter, hot och möjligheter) genomförts, kapitel 3.1 Dessutom har Five forces metoden använts som tankestöd i projektgruppens interna diskussioner kring kunder, leverantörer, ersättningsprodukter, konkurrens och hinder, kapitel Ingen direkt intervju utan bara några korta frågor kring kompetensutveckling 9

10 3 RE SU LT AT 3.1 SWOT-AN ALYS Styrkor Flödesbalansen för den Skandinaviska marknaden En infrastruktur med växande kvalitet Flera SME med unik kompetens Stora kunder kunniga på logistik En stark vilja från offentligheten att satsa på logistiksektorn Framåtanda och nytänkande inom gymnasieskolan Ett embryo till nätverkssamarbete via CEL Svagheter Pressade priser och små marginaler I många organisationer finns en dålig kunskap kring logistik Branschen har svårt att ta betalt för förädlade tjänster och kvalitet Mycket lite samverkan mellan företagen Låg utbildningsnivå och få kanaler till FoU Strukturer för marknadsföring saknas Möjligheter Kunder vill köpa tjänsten logistik på entreprenad De stora speditörerna har störst intresse av stora kunder Brist på personlig service hos de stora öppnar möjligheter för nya förädlade tjänster Få företag erbjuder 3PL eller 4PL Myndigheter som går före inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet Sammanslagningen av Örebro Universitet och Mälardalens Högskola Hot Kunden förstår inte fördelarna med avancerad logistik Andra regioner har en bättre utvecklad tjänstesektor Ett fåtal stora speditörer fortsätter dominera marknaden Branschens attityd att pruta med sig själv Kommuner inom länet konkurrerar om nyetableringar istället för att samarbeta Konkurrens från lågpristransporter Styrkor Den avgörande faktorn för etablering av logistikintensiva företag i Örebro regionen är att flödesbalansen för den Skandinaviska marknaden ligger på Närkeslätten. Dessutom finns en god infrastruktur med både flygplats, spårförbindelse med viktiga orter, bra vägnät och ett väl utbyggt bredbandsnät. Det finns terminal för kombitrafik, flygfrakt och de stora speditörerna DFDS, DHL och Schenker har stora omlastningsterminaler i området. 10

11 Under förstudien har vi funnit några mindre och medelstora företag med unik kompetens exempelvis inom materialhantering, 4PL, lagerstyrning, ompaketering och packsystem. Det finns också ett fåtal logistikföretag som idag erbjuder förädlade logistiktjänster. De som främst driver på utvecklingen inom logistik är de stora speditörerna. En fördel i Örebroområdet är att det även finns flera stora grossister med avancerade styrsystem för sin logistik, som sätter press på utförarna. Ytterligare en styrka är det gemensamma ställningstagande som aktörer inom regionalutveckling tagit när det gäller insatsområdet logistik, transporter och trafiksäkerhet. Det finns en stark vilja att satsa på logistik. På Tullängsskolans gymnasium finns en framåtanda och ett nytänkande som är positivt för regionens logistikföretag. Skolan erbjuder utbildning inom transport och handel och under nästa år även program inom logistikadministration och lager. Detta gör att de till viss del kan tillgodose den kompetensförsörjning som branschen så väl behöver. På skolan är man lyhörd för de behov som näringslivet och offentligheten har. Man bedriver ett långsiktigt arbete för att höja statusen för de enskilda människor som arbetar och har sin karriär inom sektorn samt för branschen som helhet. Tullängsskolan ansvarar också för Kvalificerad Yrkesutbildning, KY inom logistik transport och marknad samt Industri- och lagerlogistik. I Hallsberg anordnar Stiftelsen för Kvalificerad Yrkesutbildning, SKY, kurser för tågförare Svagheter Inom transport och logistiksektorn råder pressade priser främst pga. hård konkurrens. Attityden bland både bland utförare och bland användare är att en utökad logistiktjänst inte får innebära en merkostnad. En anledning till detta är säkerligen dålig kunskap kring vilka fördelar optimerad logistik ger i form av god ekonomi och kvalitet. Idag läggs mycket lite kraft på att höja statusen för branschen, vilket också får en negativ återkoppling på prisnivån. Marginalerna inom logistiksektorn är i allmänhet mycket små, i genomsnitt runt 2 %. Vissa sträckor körs t.o.m. med förlust, bara för att åkerier, speditörer eller lastbilscentralen vill ge sina kunder en god service. Företagen har alltså svårt att ta betalt för förädlade tjänster för och för bättre kvalitet. Ibland beror detta på en brist på samsyn mellan försäljningssidan och utförandesidan ibland på tradition. Idag sker mycket lite samverkan mellan företagen i länet, en samverkan som skulle kunna leda till en optimering av de enskilda bolagens nyttjande av resurser såsom personal, lageryta och lastvolym. I jämförelse med många andra branscher har flera av logistikföretagen låg utbildningsnivå och få kanaler till forskning och utveckling. Eftersom logistiken har ändrat skepnad de senaste åren försvagas sektorns möjligheter till tillväxt pga. av detta. Det är viktigt att man i framtiden får betydligt mer utbyte mellan sektorn och Universitet och Högskolor. 11

12 Många företag saknar marknadsavdelningar som kan bearbetar de kundsegment som skulle vara ideala för just deras kompetens. Kompetens inom IT, miljö och organisationsutveckling saknas också hos många företag. Vi har heller inte funnit några strukturer för hur regionen gemensamt ska marknadsföra länet gentemot specifika kundgrupper som en bra etableringsort Hot Många kunder har svårt att inse de ekonomiska fördelarna med avancerad logistik. De kostnader som uppstår hos kunden till följd av exempelvis kvalitetsbrister, produktionsstopp och ad-hoc lösningar görs inte tydliga i den ekonomiska redovisningen och uppmärksammas därför inte av företagens ledning. Således finns inget synligt incitament för att betala för en mer förädlad tjänst. Sektorn kommer sannolikt att få leva med att konkurrens från lågpristransporter under överskådlig tid. En utjämning av kostnadsläge, regler och lagar kommer så småningom att ske i Europa, det är dock svårt att säga något om tidsramarna för denna process. Många andra regioner har ambitionen att stärka och stimulera sitt näringsliv. En del av dessa har dessutom fördelar gentemot Örebroregionen exempelvis i form av bättre utvecklad tjänstesektor, universitet med lång tradition av logistikutveckling, hamn i regionen eller större mångfald i ekonomin. Det vore därför olyckligt om kommuner i Örebro län konkurrerar om nyetableringar istället för att samarbeta. Länet som helhet torde ju kunna utgöra en starkare attraktionskraft än de enskilda kommunerna med sin olika, ofta kompletterande, styrkor. Tendensen är att ett fåtal stora speditörer även fortsättningsvis kommer dominera marknaden, vilket innebär att sektorn till stor del kommer utvecklas på deras premisser Möjligheter Marknaden för fjärdepartslogistik, 4PL, växer snabbt i Europa. Vissa tror att redan 2008 kommer 45 % av kundens logistikkostnader ligga där. Många företag vill slippa bekymmer och köpa tjänsten logistik på entreprenad. Stora speditörer är i första hand intresserade av stora kunder och visar ett mindre intresse för små och medelstora kunder. Stora speditörer erbjuder dessutom en låg grad av personlig service. Dessa två faktorer torde därför innebära att det finns ett utrymme på marknaden för små och medelstora företag som i samverkan kan erbjuda avancerade logistiktjänster. Få företag i Sverige har idag möjlighet att ensamma erbjuda tredje- eller fjärdepartslogistik. Några av de större speditörerna säger sig kunna leverera 4PL men enligt en undersökning på Lunds Universitet är detta till viss del en överdrift. Svenska myndigheter har varit framsynta och har gått och går fortfarande före andra europeiska länder i att driva utvecklingen i en hållbar riktning. Detta märks 12

13 på flera områden t.ex. miljö, arbetsmiljö och säkerhet. En inhemsk marknad kan vara den drivkraft som företagen så väl behöver. Sammanslagningen av Örebro Universitet och Mälardalens Högskola öppnar för mer konkreta kanaler mellan näringsliv och FoU, läs mer kapitel Vårt förslag, se kapitel 4.1 skulle kunna vara ett intressant sätt för Örebro län att stödja logistikföretagen i deras affärsutveckling. Logistiksektorn i Örebro län skulle kunna bli bland de första på marknaden som kan erbjuda partslogistik i samverkan. 3.2 RESULTAT AV SATSN IN GAR PÅ LOGISTIKSEKTORN I LYON En mer utförlig beskrivning av Lyon finns i bilaga 3 Tillväxten har varit starkare än väntat, i genomsnitt ca m2 lageryta per år. En hel del stora företag har investerat i Lyon. Budskapet att Lyon är ett logistikcentrum har nått ut inom Frankrike men ej i lika stor omfattning internationellt. Två av de största logistiska centren; Plaine de l Aine och Isle d Abeau har utvecklats bra medan andra har utvecklats sämre. Infrastrukturen har ej utvecklats i tillräckligt snabb takt vilket bl. a leder till problem med lastbilstrafiken. Logistik har fortfarande en dålig image. 3.3 TAN KAR KRIN G SEKTORN S LÖN SAMH ET Five forces är ett traditionellt instrument som används för att analysera huruvida en sektor är ekonomiskt intressant eller ej, samt vilka led i värdekedjan som har de största marginalerna. Eftersom detta handlar om en förstudie, finns inte tillräckligt detaljerad kunskap för att kunna utföra en komplett analys. Vi har dock använt modellen som ett tankestöd då vi diskuterat lönsamhet, marginaler, konkurrens etc. Vi vet att marginalerna för den traditionella logistiksektorn är låga, vilket kan antas höra samman med att det är lätt att etablera sig i sektorn och att det redan idag finns många konkurrenter. Vi vet också att kundernas förhandlingsposition är stark, vilket leder till en pressad prisbild och små marginaler för flertalet existerande logistik företag. Utmaningen för framtiden torde således bli att kunna leverera en sofistikerad logistiktjänst där en bättre prisbild kan hållas gentemot kunderna och där logistikföretagens marginal ökar. 3.4 LOGISTIK EN SEKTOR I FÖRÄN DRIN G Logistiksektorn är en sektor som befinner sig i en förändringsfas. 13

14 Den traditionella logistiksektorn har i stor utsträckning varit fokuserad på själva transportarbetet. Huvudfrågan har således varit, hur man snabbast och billigast transporterar från punkt A till punkt B. Historiskt sett har man inom sektorn i mycket liten utsträckning betraktat logistiska frågeställningar ur kundens perspektiv. Kunden behöver i många fall en komplett lösning på hur deras produkter som produceras skall nå sina slutanvändare. Lönsamheten i godstransportbranschen ligger under övrig industri. Bättre intjäningsförmåga krävs för att logistikföretagen ska kunna klara framtidens utmaningar. Den genomsnittliga rörelsemarginalen ligger idag på runt 2 % hos Transportindustriförbundets medlemsföretag. Logistiksektorn har dock genomgått kraftiga förändringar under de senaste 20 åren. Några av de viktigaste förändringarna är: Ökad global närvaro av stora logistikföretag och fler formella allianser Industriföretag externaliserar allt större delar av logistiken och de föredrar i allt större utsträckning non-stop-shopping. Logistiktjänster expanderar till att omfatta hantering av mera totala flöden Den tekniska utvecklingen möjliggör nya tjänster samt förändrar hur de utför t.ex. genom ökad användning av EDI-länkar mellan parterna i logistikkedjan Enligt en undersökning som gjorts av Handelshögskolan i Göteborg, sätter allt fler kunder värden som kvalitet, leveranssäkerhet, avgångsfrekvens och miljö i främsta rummet. Transportörerna däremot ser priset som den avgörande faktorn. Det eller de företag som har förmåga att presentera en helhetslösning på kundens problem, bör kunna positionera sig väl i en förändrad sektor. För att kunna göra detta behövs dock olika former av specialkunskap, finansiella resurser och en mängd olika arbetsredskap. Företagets storlek är här en kritisk faktor då det gäller möjligheterna att göra investeringar för att förnya eller utveckla en förädlad logistiktjänst. Som exempel kan nämnas IT-teknologi, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda tredje- och fjärdepartslogistik. Företagen kan också vara hindrade att utgöra delar av en förädlad tjänst genom lagstiftning eller ingångna samarbetsavtal med andra partners. Företagen inom regionen skiljer sig mycket från varandra, både i storlek och i tjänsteutbud. Vissa har teoretisk möjlighet att själva utföra alla delar av ett tjänstepaket t.ex. 4PL, men i praktiken är det svårt. Några framsynta exempel på förädlade logistiktjänster är: (bilaga 6) Sonat AB i allians med Posten erbjuder Apoteket fjärdepartslogistik (4PL). Svenska retursystems lösning åt dagligvaruhandeln 14

15 3.5 LOGISTIKSE KTORN I Ö RE BRO LÄN Kartläggning Den kartläggning som genomfört inom förstudiens ramar ger en översikt över logistiksektorn i regionen. Vi kan inte utifrån denna studie med säkerhet säga om det finns tillräckligt många företag inom näringskedjan för att en samverkan kring partlogistik är möjlig. Vissa företag har vi studerat närmare och med det som underlag kan vi ändå konstatera att delar av en tänkt logistikkedja finns representerad. Vi vet heller inte om företagen är intresserade av och har möjlighet att delta i ett förstärkningsprojekt. Vår känsla är ändå efter denna förstudie att det finns en öppenhet för mer samarbete och en vilja hos flera företag att medverka i konkreta aktiviteter Små och medelstora företag Små och medelstora företag s.k. SME är viktiga för stabiliteten i den regionala utvecklingen. Även om de stora företagen är viktiga för sysselsättningen är det i de mindre företagen som de nya jobben skapas. De är också mer sannolikt att det är hos mindre och medelstora företag som nya spännande idéer och innovativa lösningar växer fram. Där finns förmåga att bryta givna mönster. Dynamik i ekonomin och konkurrens är positivt i sig för den regionala utvecklingen. Mångfalden i ekonomin är en avgörande faktor för entreprenörskap och nyföretagande. I all utveckling av regional företagsamhet är det viktigt är att utgå från lokala förutsättningar och styrkeområden och med utgångspunkt i detta formulera sina initiativ. Av dessa anledningar har vi valt att fokusera våra analyser och rekommendationer på de i regionen förankrade mindre och medelstora företag. I dessa logistikföretag bör ett förstärkningsprojekt ha sin utgångspunkt. Det innebär inte att de större aktörerna är oviktiga, tvärt om. Det är ofta i samspelet mellan små och stora företag som innovativa affärslösningar kan utvecklas Nätverk Det finns behov av en samlande organisation för logistiksektorn i regionen, ett nav mellan företag, FoU och myndigheter. Organisationens uppdrag kan vara att initiera och driva konkreta aktiviteter och projekt samt anordna mötesplatser för utbyte av kunskap och erfarenhet. Det finns även behov av en aktör som kan transformera forskningsresultat till kunskap som är möjlig för näringslivet att använda. CEL, Central Sweden Logistics, skulle kunna fylla den funktionen. CEL är en ekonomisk förening med inriktning på att utveckla verksamheter inom logistik och elektroniska affärer. Medlemmarna kommer från såväl näringslivet, offentligheten och forskning, utbildning och utveckling Grossisternas gemensamma utmaning I regionen finns flera stora grossister med avancerade logistiska system. Även om de konkurrerar har de också liknande problemställningar, som med gemensamma 15

16 ansträngningar skulle vara lättare att komma tillrätta med. De har t.ex. potential att söka finansiering för att driva utvecklingsprojekt. I de diskussioner kring nya EUdirektiv som ständigt pågår kan de som grupp vara en kraft att räkna med. Grossisterna kan också fungera som en sammanhållande kraft värd att uppmärksamma vid nyetableringar i länet. 3.6 SAMH ÄLLSN YTTAN OCH OFFEN TLIGH ETEN S ROLL Logistiksektorn ur ett regionalt perspektiv Vi är övertygade om att ett fortsatt stöd till logistiksektorn i regionen är av samhällsekonomiskt intresse. Det är en viktig gren av näringslivet inte bara pga. god infrastruktur, flödesbalansen, många sysselsatta och stora aktörer utan också på grund av att transport och lager är en del av identiteten för väldigt många av regionens invånare. Branschens lönsamhet behöver dock öka för att bidra till en stabil regional ekonomi. Områden som på företagsnivå behöver stärkas är affärsutveckling, kompetensförsörjning, attitydförändring och strategisk marknadsföring. Branschen innefattas av tradition av många mindre och medelstora företag, vilka är värdefulla för den regionala utvecklingen. Identifieringen med logistik- och transportsektorn är inte lika stark i hela länet utan mest framträdande i Hallsberg, Örebro och Kumla. Insatser med inriktning mot affärsutveckling, inte istället för ökad etablering utan som komplement till detsamma, kan engagera företag från flertalet av länets kommuner. Vårt förslag är ett förstärkningsprojekt inom Samverkan kring partslogistik, se kapitel Marknadsföring av regionen Regionens image som logistikcentrum skulle ytterligare kunna förstärkas med en för länet gemensam marknadsföring, där budskapet om regionens intentioner att vara Sveriges viktigaste logistiska centrum, näst de tre storstadsregionerna, torgfördes. Andra tänkvärda budskap inför formulerandet av en sådan kampanj skulle kunna vara: - I Örebro är lönerna högre än i övriga landet! - Vi har värdefulla kontakter med FoU! - Vi är stolta över entreprenörskapet i regionen! - Vi månar om såväl nyetablerade som redan etablerade företag Hallsbergsterminalen Hallsbergsterminalen är en viktig anledning till att Örebroregionen anses vara ett av de främsta logistikcentra i Sverige. Det är därför viktigt att kombitrafiken och verksamhet kring terminalen ökar. Kombitrafiken i Sverige står inför många 16

17 utmaningar där kommuner, region och myndigheter kan bidra till en mer positiv utveckling: En linje mellan Göteborgs hamn och Hallsberg Offentlighetens krav på kombitransport vid upphandling Få in fler operatörer på spårlinjerna, t.ex. rederier Forskning, utveckling och utbildning Det finns en vilja hos båda näringslivet i Örebro län och från Örebro Universitet, ÖU, till mer samarbete. Idag saknas en tydlig kanal mellan dessa. Sammanslagningen mellan ÖU och Mälardalens Högskola, MH öppnar nya möjligheter för logistiksektorn i Örebro regionen. På ÖU ligger logistikkompetensen främst inom den Ekonomiska Institutionen. På MH ligger den på den Teknikiska Institutionen. Produktions- och logistik center, PLC på MH har ett utvecklat program inom logistik där de erbjuder uppdragsutbildning, näringslivsanknutna undersökningar och forskningsinsatser samt driver regionala projekt. Både ÖU och MH är dels en källa för högutbildade medarbetare och dels kompetenscentra som skulle kunna tillhandahålla skräddarsydda uppdragsutbildningar och medverka i kunskapsintensiva projekt. 3.7 FIN AN SIELLT UTFALL Aktiviteter Kostnad Projektledning Analys av befintliga kartläggningar och rapporter Projektadministration CEL Kartläggning av företagen i regionen I ntervjuer av nyckelpersoner på logistikföretagen sam t med kunder inom utvalda marknadssegment Företagens nedlagda tid Jämförande studier i Lyon Analys av insamlat material Jäm förande studier av andra förtätningar inom logistiksektorn Rapport och rapportering Resekostnader Övriga utlägg 383 Summa kostnader, Skr Finansiering 17

18 Finansiärer Tid eller Skr. % CEL Länsstyrelsen i Örebro, Regionalutvecklingsmedel Företagens tid Summa finansiering, Skr % 18

19 4 SLU T SAT SE R O CH RE KO MME N D AT IO N E R 4.1 SAMVE RKAN FÖR PARTSLOGISTIK Utifrån de analyser som gjorts inom förstudien ser vi följande utveckling inom samverkan för partslogistik som intressant. Ett samarbete mellan aktörer i logistiksektorn som både ger konkurrensfördelar för leverantörerna ger ett mervärde för kunden. Flera mindre företag kan gemensamt erbjuda en förädlad logistiktjänst, baserad på kundens behov, samtidigt som de själva optimerar nyttjandet av sina egna resurser. Den praktiska utformningen av ett sådant samarbete skulle kunna arbetas fram under ett initiativ där såväl leverantörer som sofistikerade kunder spelar centrala roller. Tjänsten skulle kunna ha en värdegrund i hållbarhet med bästa miljöval och god arbetsmiljö som genomgående tema. Kund 1 Kund 2 4P L 3PL Konsulter Its-logistik Green Cargo Närkefrakt Hallsbergsterminalen Ove Petterssons Sonat Linde-Milenz Legopac Styrning, samarbete och IT stöd Bild 3.1 Illustration av samverkan för partslogistik. Företagen på bilden är bara exempel. De är inte vidtalade. Genomförandet skulle kunna läggas upp i följande steg: 1. Identifiera vilka aktörer som finns i näringskedjan 2. Välj kundgrupp utifrån behov och ekonomi 3. Skapa incitament för samarbete: Erbjud kunden helhetslösningar, en utökad logistiktjänst med mervärde! 4. Utforma kvalitetssäkrad logistiktjänst med mervärde för kunden: ekonomiskt och miljömässigt kvalitetssäkrad 5. Genomför referensobjekt 19

20 4.1.1 Möjliga kundgrupper En viktig framgångsfaktor för ett förstärkningsprojekt kring partslogistik är att den föregås av en noggrann marknadsanalys. Den kundgrupp som tjänsten utvecklas för bör vara: missnöjd med nuvarande lösning öppen för en förändring beroende av logistiktjänster med hög kvalitet Under förstudien har ett antal intressanta observationer gjorts, vilka skulle kunna vara användbara i sökandet efter lämplig sektor för ett eventuellt pilotprojekt inom samverkan för partslogistik. Erfarenhet av 3PL har under förstudien identifierats inom medicin och förbrukningsvaror samt livsmedelsprodukter. Efterfrågan på tjänster kring miljöfarligt avfall och sjukvårdsavfall kan också visa sig vara starkt på en exportmarknad. En anledning att titta närmare på den marknaden är samhällets intresse av att öka säkerheten kring en relativt riskfylld hantering. För att kunna erbjuda förädlade logistiktjänster inom denna sektor behöver branschen utvecklas tillsammans med lokala intressenter. Om den offentliga sektorn via sin ordinarie verksamhet har intresse av att stödja samverkan kring partslogistik, kan segment kring hälso- och sjukvårdsprodukter, förbrukningsvaror och återvinningstjänster vara intressanta. Logistiken kring marksanering är ett område som kostar samhället stora pengar idag och än större i framtiden då takten i saneringen av förorenade områden kommer öka. Det finns endast ett fåtal behandlingsanläggningar, som tar emot jordmassor för behandling. En av dessa finns i Kumla kommun. Logistiken kring denna typ av saneringsprojekt är ofta avgörande för det ekonomisk utfallet Hållbar utveckling Miljö Möjlighet att erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster t.ex. gasbilar och retursystem. Bra logistik ger optimerat transportarbete och därmed minskad negativ miljöpåverkan Socialt Materialhanteringssystem och arbetsmiljö som öppnar arbetsplatsen för fler människor. I Örebro finns en tradition av att integrera system som gör att alla får plats. Detta gäller såväl sociala som fysiska handikapp. Lokal ekonomi De företag som har sin ledning och/ eller sin utvecklingsavdelning i länet ska ha handlingsföreträde. 20

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden SE Norra Europas starkaste och mest innovativa logistikkluster håller på att bildas Under de närmaste åren kommer regionerna i STRING-korridoren att vara

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig:

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig: Kursplan: Kursens namn: Kursansvarig: Omfattning: Mål: Examination: Tentamenspliktigt: Litteratur: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald applique@telia.com, tel. 0703 325 400 10 Poäng

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist,

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist, 1 (6) Mottagare LEGS Projektledare: via Madeleine Söderstedt Östsam: Joakim Kärnborg Nutek: Conny Olander Caréne Andersson, Anders Bengtson, Pernilla Fogelklou, Roland Johansson, Marianne Hellman, Margrit

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer