Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)"

Transkript

1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Stig-Göran Hultsbo, utredningssekreterare Thomas Adellöf, länstrafiken, 002 Utses att justera Berry Lilja Paragraferna Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 21 januari 2003 klockan Underskrifter Sekreterare... Stig-Göran Hultsbo Ordförande... Börje Gustafsson Justerande... Berry Lilja ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg

2 (27) Dnr Delgivningar Kommunstyrelsens arbetsutskott , 001 Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: Skrivelser och meddelanden 1. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:109, Räddningskostnadsnämndens utlåtande nr Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:110, E-tidningen Carusell en ungdomssatsning inom ramen för personal- och kompetensförsörjningsprojektet Ett bättre jobb 3. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:111, Överenskommelse om ändringar i VECKOVILA Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:114, Kommunala framtider en långtidsutredning om behov och resurser till år Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:115, Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:116, Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare 7. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:118, Skrift om extraordinära händelser i fredstid 8. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:122, Komplettering av den skriftliga informationen om amställningsvillkor enligt 6 a LAS 9. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:123, Nya bestämmelser om anställningsstöd för att minska deltidsarbetslösheten 10. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:125, Basbelopp för Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:128, Ändringar i kommunallagen från den 1 juli Miljö-aktuellt, nr 10, 11 december Hemvärnet, nr Länstrafiken, Preliminär underskottstäckning för räkenskapsåret Skrivelse från Taxi i Kommunen, Erik Eriksson betr. taxiservice i kommunen Bilaga 16. Skrivelse från Björn Fejde, ordf SPF ang de s k slalombanorna på Storgatan i Vaggeryd, jämte svar från tekniska kontoret Bilaga forts.

3 (27) 17. Socialdepartementet, Sveriges tredje rapport till FN:s barnrättskommitté 18. Länsstyrelsen, missiv, Höglandets Vattendrag 19. Användarinformation för IT-system 20. Nya miljömål för Jönköpings län 21. Skrivelse från Näringsdepartementet angående vår skrivelse om arbetsmarknadssituationen 22. Gnosjö kommun, Synpunkter inför remissupplagan av den nationella banhållningsplanen Bilaga Kurser och konferenser mm 23. IOGT-NTO m fl, inbjudan till konferensen Från ord till handling, en konferens om förebyggande strategier och samverkan mot alkohol och andra droger, 20 januari 2003 i Jönköping 24. Svenska kommunförbundet m fl, inbjudan till konferensen Vart vill vi?, en konferens om självstyre och ansvarsfördelning, 5 mars Halmstad, 12 mars Västerås, 18 mars Norrköping, 28 mars Sundsvall 25. Kommunförbundet Kronoberg, inbjudan till seminariet Elektroniska samhällstjänster och mjuk infrastruktur 12 februari 2003 i Växjö. Berry Lilja (s) föreslår att de som har möjlighet ska få delta i Svenska kommunförbundet m fl, konferens Vart vill vi?, en konferens om självstyre och ansvarsfördelning, 5 mars Halmstad, 12 mars Västerås, 18 mars Norrköping, 28 mars Sundsvall. Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet beslutar att de ledamöter inom arbetsutskottet som önskar delta i konferens Vart vill vi? kan anmäla sig till kommunledningskontoret vid ett senare tillfälle. - I övrigt lägger arbetsutskottet delgivningarna till handlingarna.

4 (27) Dnr Skrivelse från de boende på landsbygden mellan Vaggeryd och Jönköping om att alla tåg ska stanna i Byarum, Bratteborg och Ekeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 251 Boende på landsbygden mellan Vaggeryd och Jönköping kräver i skivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen starkt agerar för att alla tåg ska stanna i Byarum, Bratteborg och Ekeryd samt att perrongerna byggs om så att även de nya tågen kan stanna. Föreligger kommunledningskontorets kommentarer m m till skrivelsen daterad där det föreslås att representanter för Jönköpings Länstrafik inkallas till kommunstyrelsens arbetsutskott för en genomgång och samtal angående kollektivtrafiken i Vaggeryds kommun. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet tar till sig skrivelsen och beslutar därmed att bjuda in representanter för Jönköpings Länstrafik till kommunstyrelsens arbetsutskott för en genomgång och samtal angående kollektivtrafiken i Vaggeryds kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 002. Ordföranden hälsar representant från LT välkommen. Ordföranden inleder med att sammanfatta de kommunala diskussioner och allmänna protester som förevarit i frågan. Inom kommunen finns klara målsättningar om en god kollektivtrafikservice. Även de mindre orterna ska ha möjlighet att få de viktigaste tågstoppen tillgodosedda. Representanten tackar för inbjudan och redogör för de kontakter LT haft med allmänheten i frågan. LT har en öppen inställning till synpunkter från resenärer och ägarna. LT styrelse har en prioritering till förmån för skol- och arbetspendling. forts

5 (27) Lyhördheten har givit att turlistan ändrats så att de tåg som överensstämmer med gymnasieelevernas resor stannar vid varje hållplats. Detta har dock resulterat i vissa protester från andra resenärer om en för lång restid. För närvarande planeras inga fler neddragningar av antalet stopp för lokaltågen. Vidare har kvällståget från Nässjö ersatts av en morgonlinje då antalet kvällsresande minskat avsevärt sedan linjen mellan Jönköping och Växjö inrättades. Denna linje har mottagits mycket positivt genom att den bidrager till en regionförstoring. För sträckningen Jönköping Värnamo stannar 7 tåg per dag vid alla hållplatser och 5 tåg per dag (mot Växjö) stannar vid vissa stationer inom kommunen. Kommunikationer och då främst tågtransporter diskuteras ingående och berör främst områdena: - hur förändringar i turlistan kommuniceras med resenärerna, - ungdomars möjlighet att utnyttja Jönköpings nöjesliv genom sena kvällsoch natturer. - banans beskaffenhet och hållplatsernas handikappanpassning i förhållande till de nya tågen - redovisning av resestatistik till kommunerna. Ordföranden tackar representanten för LT för dennes medverkan vid mötet. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet konstaterar att diskussionen varit intressant och givande och att inga fler neddragningar av antalet tågstopp är planerade inom Vaggeryds kommun. Arbetsutskottet beslutar att rikta en uppmaning till Länstrafiken att kommunicera förändringar i turlistan på ett bättre sätt än hittills och att kommunen för detta kan tillhandahålla namn på kontaktpersoner.

6 (27) Dnr Styrdokument för Vaggeryds hälsoarbete Kommunstyrelsens arbetsutskott , 175 Folkhälsorådet har arbetat fram ett förslag till styrdokument för det tvärsektoriella folkhälsoarbetet i kommunen, som nu överlämnas till kommunstyrelsen för beredning för att därefter antas av kommunfullmäktige. Styrdokumentets syfte är att på ett konkret sätt visa vilka områden som är prioriterade samt hur man kan mäta de förväntade resultaten av arbetet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående. Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet godkänner förslaget till styrdokument i princip. - Förslaget till styrdokument för folkhälsoarbetet i Vaggeryds kommun sänds ut på remiss till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kulturoch fritidsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 003 Förslag till styrdokument för folkhälsoarbetet i Vaggeryds kommun har remitterats till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker intentionerna och syftet i styrdokumentet för folkhälsoarbetet. Nämnden betonar att friskvården måste få en central plats i folkhälsoarbetet för att motverka den ökade ohälsan i samhället. Kultur- och fritidsnämnden anser vidare att den planerade hälsocentralen måste få en bred verksamhetsinriktning, där friskvården blir ett tydligt arbetsområde. forts.

7 (27) Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker huvuddelen av styrdokumentet men rekommenderar att antalet framgångsfaktorer och mått bantas vad gäller - Barn- och ungdomars hälsa - Trygg och Säkerhet för att öka tydligheten i dokumentet. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till styrdokument med tillägget att det bör kompletteras med tydligare prioritering vad gäller alkohol- och drogfrågor. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet återremitterar ärendet med remissvaren till Folkhälsorådet för revidering av förslaget till styrdokument enligt remissvaren.

8 (27) Dnr Övervägande om införande av tjänste- eller kvalitetsgarantier i Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 004. Inom förvaltningschefsgruppen har frågan diskuterats om införande av s.k. kvalitets- eller tjänstegarantier i kommunen. Det innebär att invånarna får garanti för de tjänster som kommunen levererar, precis som när man köper en ny bil eller får en tjänst utförd av en hantverkare. Syftet med garantierna kan sammanfattas med att man tydliggör för medborgarna vilka tjänster som kommunen erbjuder. Förtydligandet av tjänsten innebär också att man på sätt minskar förväntningsgapet. Kommunen utlovar skriftligen en viss kvalitet på den service eller tjänst som lämnas till kommuninnevånarna. Det som kanske trots allt är det viktigaste är processen, där sedan garantierna kan ses om som ett resultat. De erfarenheter som finns inom området har erhållits genom ett projekt som drivits av Kommunförbundet. Ett 30-tal kommuner anmälde intresse för deltagande i projektet och åtta valdes ut. Deltagande kommuner var Falkenberg, Lomma, Luleå. Markaryd, Rättvik, Tyresö, Vara och Västerås. Varje styrelse/nämnd ska nu ta upp frågan till diskussion. Arbetsutskottet diskuterar frågan. Bengt Dahlqvist (m) och Ulf Abrahamsson (c) anger att de ser positivt på arbetet och förslag till upplägg. Arbetsutskottets beslut: Ärendet kommer att tas upp i kommunstyrelsen för beslut när yttranden från samtliga styrelser och nämnder föreligger.

9 (27) Dnr Brandlarm i de gamla servicebostäderna vid Sörgården begäran om medel Kommunstyrelsens arbetsutskott , 005. Socialnämnden begär i beslut om kronor till investering av brandlarm i de gamla servicebostäderna vid Sörgården i Skillingaryd. Berry Lilja (s), Ulf Abrahamsson (c) och Bengt Dahlqvist anger att det är en prioriterad fråga och yrkar bifall till socialnämndens begäran. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anslå medel om kronor, som budgeteras i 2004 års budget, till investering av brandlarm i de gamla servicebostäderna vid Sörgården i Skillingaryd. Budgetmedlen får tas i anspråk under 2003.

10 (27) Dnr Lokala trafikföreskrifter Skillingaryds centrum Kommunstyrelsens arbetsutskott , 006 Tekniska kontoret har upprättat förslag till lokala trafikföreskrifter i Skillingaryds centrum, efter samråd med närpolisen i Vaggeryds kommun Tekniska delegationen föreslår i beslut att kommunstyrelsen som trafiknämnd beslutar föreskriva om de upprättade lokala trafikföreskrifterna för Skillingaryds centrum. Yrkanden Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till tekniska delegationens förslag, förutom att genomfartstrafik på Artillerigatan ska behållas. Berry Lilja (s) yrkar bifall till tekniska delegationens förslag i sin helhet. Ulf Abrahamsson (s) yrkar bifall till Bengt Dahlqvists förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels Berry Liljas förslag dels Bengt Dahlqvists förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Bengt Dahlqvists förslag. Votering begärs. Den som röstar Ja röstar i enlighet med Berry Liljas yrkande. Den som röstar Nej röstar i enlighet med Bengt Dahlqvists förslag. För Ja röstar Monica Sporrong och Berry Lilja. För Nej röstar Bengt Dahlqvist, Ulf Abrahamsson och ordföranden Börje Gustafsson. Arbetsutskottet beslutar med 3 Nej-röster mot 2 Ja-röster att bifalla Bengt Dahlqvists förslag. forts

11 (27) Reservation Berry Lilja och Monica Sporrong reserverar sig till förmån för Berry Liljas yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att föreskriva om de lokala trafikföreskrifter för Skillingaryds centrum som tekniska delegationen föreslår i beslut att gälla från och med den 17 februari 2003, undantaget förslaget om att genomfartstrafik med motordrivet fordon är förbjudet på Artillerigatan mellan Storgatan och Ljungbergsgatan. Bilaga, separat handling.

12 (27) Dnr Utbyggnad av bredband under 2003 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 007. Vaggeryds Energi AB, VEAB, kommer under året att utföra stora investeringar i utbyggnaden av fjärrvärme och bredband. För att klara dessa investeringar har bolaget bedömt att nuvarande internkredit hos Vaggeryds kommuns koncernkonto, motsvarande 20 miljoner kr bör ökas till 30 miljoner kr. Kommunstyrelsen har den 8 januari 2003 beslutat att intenkrediten till Vaggeryds Energi AB höjs från 20 miljoner kr till 28 miljoner kr avseende fjärrvärmeutbyggnaden. Föreligger skrivelse från Vaggeryds Energi AB daterad angående finansiering av infrastruktur, bredband i Vaggeryds kommun. I denna begärs att internkrediten utökas med 2 miljoner kr, till 30 miljoner kr. Frågan diskuteras ingående av arbetsutskottet. Yrkanden. Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till Vaggeryds Energi AB:s begäran men tar avstånd från skrivningen som görs i skrivelsen dat om att kommunala institutioner enbart skall kunna ansluta sig till VEAB:s fibernät. Ulf Abrahamsson (c) föreslår att arbetsutskottet för en diskussion med andra ägare av fibernät innan beslut fattas om utökad kredit. Berry Lilja (s) yrkar bifall till Vaggeryds Energi AB:s begäran. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels Bengt Dahlqvists mfl yrkande dels Ulf Abrahamssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Bengt Dahlqvists mfl yrkande. forts

13 (27) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna ökning av internkrediten till Vaggeryds Energi AB med 2 miljoner kr avseende bredbandsutbyggnad under 2003.

14 (27) Dnr Förlängning av hyresavtal för Skillingaryds kvarn. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 008. Hyresgästen vid Skillingaryds kvarn har begärt ett års förlängning av hyresavtalet, från oktober 2003 t.o.m september Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beviljar ett års förlängning av hyresavtalet men betonar att hyresgästen inte kan påräkna sig ytterligare förlängning då marken där kvarnen ligger är avsedd för framtida bostadshus och kvarnbyggnaden därför ska rivas.

15 (27) Dnr Fastställande av nya kvartersnamn Kommunstyrelsens arbetsutskott , 009. Kultur- och fritidsnämnden begär i beslut en ändring i nämndens reglemente gällande namn på gator, vägar och kvarter. I gällande reglemente anges att nämnden är förslagsställare i namnfrågor. Nämnden föreslår att fullmäktige överlämnar beslutsrätten i dessa frågor till kultur- och fritidsnämnden med motiveringen att detta skulle underlätta och effektivisera hanteringen av dessa ärenden. Anledningen är att kommunstyrelsen vid ett antal tillfällen under de senaste åren haft invändningar mot de namnförslag kultur- och fritidsnämnden presenterat. Vid överläggningar mellan representanter från kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen föreslås att kultur- och fritidsnämnden tar över beslutsrätten gällande gatu- och kvartersnamn. Vid diskussionen framkommer att principiellt viktiga frågor vid namnsättning av gator och kvarter ska av kultur och fritidsnämnden föras vidare för beslut i kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens begäran om ändring i nämndens reglemente gällande namn på gator, vägar och kvarter, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden tar över beslutsrätten gällande ändringar av befintliga gatu- och kvartersnamn samt att beslutsrätten för namnsättning av nya gator och kvarter flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. - Principiellt viktiga frågor vid namnsättning av gator och kvarter ska av kultur och fritidsnämnden föras vidare för beslut i kommunfullmäktige.

16 (27) Dnr Skillingaryds bangårdsombyggnad Kommunstyrelsens arbetsutskott , 010. Med anledning av att järnvägen Jönköping-Värnamo ej finns med i Banverkets långtidsplan samt att Banverket inte verkar intresserade av att medverka till planskildhet enligt framtaget planprogram anser tekniska delegationen att frågan på ett mycket aktivt sätt måste bearbetas av kommunen genom kommunstyrelsen. Vid diskussionen finns en enighet om att snarast kalla representanter från Banverket till en diskussion samt att kommunen vid denna bör visa en gemensam politisk hållning inför Banverket. Arbetsutskottets beslut: Som en första åtgärd kallas representanter för Banverket till ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2003, med syftet att tydliggöra kommunens uppfattning angående Banverkets prioritering. Kommunens gemensamma politiska hållning vid mötet är en ambition om planfria korsningar i hela kommunen.

17 (27) Dnr Parkeringsplatser vid Skillingehus Kommunstyrelsens arbetsutskott , 011 Tekniska delegationen föreslår i beslut att kommunstyrelsen beslutar om fri parkering på de förhyrda parkeringsplatserna bakom Skillingehus från klockan på vardagar samt på lördagar och söndagar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att fri parkering gäller mellan på vardagar och hela dygnet på lördagar och söndagar samt helgdagar på de förhyrda parkeringsplatserna bakom Skillingehus. - Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att ta bort en av handikapparkeringarna bakom Skillingehus på grund av för dåligt utnyttjande under förutsättning att miljö- och byggnämnden inte har något att erinra mot förslaget.

18 (27) Dnr Arrendekontrakt för begränsad jakträtt på del av fastigheten Vaggeryd Bondstorp 3:54 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 012. Förslag till avtal om arrende för begränsad jakträtt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Kenneth Bergqvist, Ekstigen 12, Månsarp på del av fastigheten Vaggeryd Bondstorp 3:54. Arrendeområdet är på 3 ha. Arrendeavgiften uppgår till 180 kronor, baserat på en avgift om 60 kronor per ha och år. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal om arrende för begränsad jakträtt mellan Vaggeryds kommun och Kenneth Bergqvist, Ekstigen 12, Månsarp på del av fastigheten Vaggeryd Bondstorp 3:54.

19 (27) Dnr Sventas Kommunstyrelsens arbetsutskott , 013. Med anledning av att tekniska kontoret inte har kunnat utföra uppdraget i kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 30 att riva samtliga byggnader inom området återför tekniska delegationen ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Tekniska delegationen föreslår samtidigt att ärendet remitteras till miljö- och byggnämnden för omprövning om avstyckning. Yrkanden. Bengt Dahlqvist (m) yrkar att arbetsutskottets tidigare beslut om rivning av samtliga byggnader ska verkställas. Ulf Abrahamsson (c) föreslår att arbetsutskottet uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att fram till undersöka intresset hos någon förening att överta byggnaden för egen verksamhet. Abrahamsson påpekar också att han har en annan uppfattning än vad tekniska chefens angett i tilläggstext till protokollet från tekniska delegationen. Proposition Ordförande ställer proposition på dels Bengt Dahlqvists förslag dels Ulf Abrahamssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Bengt Dahlqvists förslag. Votering begärs. Den som röstar Ja röstar för Bengt Dahlqvists förslag. Den som röstar Nej röstar för Ulf Abrahamssons förslag. För Ja röstar Bengt Dahlqvist. För Nej röstar Ulf Abrahamsson och Börje Gustafsson. Berry Lilja och Monica Sporrong avstår från att rösta. forts

20 (27) Med 2 Nej-röster mot 1 Ja-röst beslutar arbetsutskottet enligt Ulf Abrahamssons förslag. Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att fram till undersöka intresset hos någon förening att överta byggnaden för egen verksamhet. - Efter angett datum ska nämnden meddela arbetsutskottet vilket resultat undersökningen givit.

21 (27) Dnr Remiss Ansökan för tillstånd till täkt av berg på fastigheten Hok 2:119 i Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 014. Länsstyrelsen har till Vaggeryds kommun översänt ansökan om tillstånd till täkt av berg på fastigheten Hok 2:119 i Vaggeryds kommun för kommunens yttrande. Ansökan har inlämnats av Ingvar Sandahls Åkeri AB, Skillingaryd och gäller utvinning av 3 milj ton berg under en 20-årsperiod inklusive ton ballast till mobilt asfaltverk som etableras intermittent. Ärendet har behandlats av kommunens täktgrupp som vid sammanträde har tillstyrkt ansökan. På grund av jävsituation lämnar Bengt Dahlqvist (m) rummet vid behandlingen av detta ärende. Stig-Göran Hultsbo redogör för ärendet. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar i enlighet med täktgruppens förslag att tillstyrka föreliggande ansökan om fortsatt täkt av berg på fastigheten Hok 2:119 i Vaggeryds kommun.

22 (27) Dnr Försäljning av del av fastigheten Gärahov 2:2 Storgatan 65, Vaggeryd. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 015. Mäklarhuset i Värnamo har upprättat förslag till köpeavtal mellan kommunen som säljare och Daniel Petersson och Sara Tolf som köpare av boningshuset med tomtmark och uthus vid fastigheten Gärahov 2:2. Tomtmarkens storlek framgår av karta, bilagd till förslag om köpeavtal. Köpeskillingen är kr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Gärahov 2:2 Storgatan 65, Vaggeryd till Daniel Petersson och Sara Tolf enligt upprättat förslag till köpeavtal. Köpesumman är sexhundratusen kronor ( kr).

23 (27) Dnr Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 134. På grund av ändringar i lagstiftningen har ett förslag till ändring av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaggeryds kommun upprättats för kommunfullmäktiges antagande. Under diskussionen framkommer förslag till ändring av 9-11 med regler som är mer flexibla i sin utformning och därmed ger en större acceptans bland ägarna till enskilda eldstäder och för utomhuseldning. Arbetsutskottets beslut: Ärendet återremitteras till Miljö- och byggnämnden för justering av 9-11 i enlighet med dagens diskussion. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 190 Miljö- och byggnämnden har åter behandlat ärendet och förslaget har enligt deras mening setts över och förtydligats. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att göra följande ändringar i de lokala föreskrifterna: är inte tillåten ersätts av bör undvikas i 9 och 1 april 30 september ändras till 1 juni 31 augusti i 11. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ändring av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön med de redaktionella ändringar som lämnats vid dagens sammanträde. forts.

24 (27) Kommunstyrelsen , 138 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ändring av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön med följande redaktionella ändringar: är inte tillåten ersätts av bör undvikas i 9 och 1 april 30 september ändras till 1 juni 31 augusti i 11. Kommunfullmäktige , 76 Miljö- och byggnämndens beredning uppmärksammar, i skrivelse daterad 28 oktober 2002, kommunfullmäktige på de ändringar som kommunstyrelsen gjort i ärendet. Yrkanden i kommunfullmäktige Evald Andersson (c) yrkar, med anledning av miljö- och byggnämndens berednings skrivelse, att ärendet återremitteras. Kajsa Carlsson (mp) yrkar att ändringarna tas bort och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag. Proposition Ordförande konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag, Evald Anderssons förslag om återremiss och Kajsa Carlssons förslag. Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet och om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. forts.

25 (27) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 016 Med anledning av att miljö- och byggnämnden uppmärksammade kommunfullmäktige på de ändringar som kommunstyrelsen gjort i ärendet återremitterade kommunfullmäktige ärendet. Berry Lilja (s) framför att om eldning i sig är farligt - är det också farligt hela året. Det finns dock en oenighet inom forskarvärlden då en forskarartikel ur Aftonbladet 14 jan 03, visar att viss braseldning är bra för hälsan då det vid förbränningen bildas antioxidanter. Med hänvisning till de olika uppgifter som finns om eldningens farlighet föreslår Lilja ett samråd mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnämndens presidier i frågan. Ordföranden Börje Gustafsson (kd) yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag i sin helhet. Monica Sporrong (s) yrkar bifall till Berry Liljas förslag med hänvisning till artikeln i Aftonbladet. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget förslag dels Berry Liljas förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Berry Liljas förslag. Arbetsutskottets beslut: Kommunstyrelsens presidie kallar miljö- och byggnämndens presidie till en överläggning i frågan.

26 (27) Dnr Avtal om alarmeringstjänster Kommunstyrelsens arbetsutskott , 017 Föreligger förslag till avtal för alarmeringstjänster mellan Vaggeryds kommun och SOS Alarm AB. Avtalet har utarbetats i enlighet med den upphandling av alarmeringstjänster som Kommunförbundet har gjort för hela länet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till avtal för alarmeringstjänster mellan Vaggeryds kommun och SOS Alarm AB.

27 (27) Dnr Detaljplaneuppdrag till miljö- och byggnämnden för Stödstorpsområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 018. Behov finns att upprätta detaljplan för Stödstorpsområdet strax norr om Bondstorpsvägen och väster om E4:an. Planområdet ska utgöra ca 40 ha och omfatta mark som ägs av kommunen och Ingvar Sandahls åkeri AB. Området ska planläggas för etablering av framtida industrier och annan verksamhet. I planuppdraget ingår att ta hänsyn till en framtida och ytterligare utökning av området norrut. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och byggnämnden att upprätta detaljplan för Stödstorpsområdet strax norr om Bondstorpsvägen och väster om E4:an. Planområdet ska utgöra ca 40 ha och omfatta mark som ägs av kommunen och Ingvar Sandahls åkeri AB. Området ska planläggas för etablering av framtida industrier och annan verksamhet. I planuppdraget ingår att ta hänsyn till en framtida och ytterligare utökning av området norrut.

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer