Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)"

Transkript

1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Stig-Göran Hultsbo, utredningssekreterare Thomas Adellöf, länstrafiken, 002 Utses att justera Berry Lilja Paragraferna Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 21 januari 2003 klockan Underskrifter Sekreterare... Stig-Göran Hultsbo Ordförande... Börje Gustafsson Justerande... Berry Lilja ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg

2 (27) Dnr Delgivningar Kommunstyrelsens arbetsutskott , 001 Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: Skrivelser och meddelanden 1. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:109, Räddningskostnadsnämndens utlåtande nr Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:110, E-tidningen Carusell en ungdomssatsning inom ramen för personal- och kompetensförsörjningsprojektet Ett bättre jobb 3. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:111, Överenskommelse om ändringar i VECKOVILA Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:114, Kommunala framtider en långtidsutredning om behov och resurser till år Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:115, Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:116, Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare 7. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:118, Skrift om extraordinära händelser i fredstid 8. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:122, Komplettering av den skriftliga informationen om amställningsvillkor enligt 6 a LAS 9. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:123, Nya bestämmelser om anställningsstöd för att minska deltidsarbetslösheten 10. Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:125, Basbelopp för Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:128, Ändringar i kommunallagen från den 1 juli Miljö-aktuellt, nr 10, 11 december Hemvärnet, nr Länstrafiken, Preliminär underskottstäckning för räkenskapsåret Skrivelse från Taxi i Kommunen, Erik Eriksson betr. taxiservice i kommunen Bilaga 16. Skrivelse från Björn Fejde, ordf SPF ang de s k slalombanorna på Storgatan i Vaggeryd, jämte svar från tekniska kontoret Bilaga forts.

3 (27) 17. Socialdepartementet, Sveriges tredje rapport till FN:s barnrättskommitté 18. Länsstyrelsen, missiv, Höglandets Vattendrag 19. Användarinformation för IT-system 20. Nya miljömål för Jönköpings län 21. Skrivelse från Näringsdepartementet angående vår skrivelse om arbetsmarknadssituationen 22. Gnosjö kommun, Synpunkter inför remissupplagan av den nationella banhållningsplanen Bilaga Kurser och konferenser mm 23. IOGT-NTO m fl, inbjudan till konferensen Från ord till handling, en konferens om förebyggande strategier och samverkan mot alkohol och andra droger, 20 januari 2003 i Jönköping 24. Svenska kommunförbundet m fl, inbjudan till konferensen Vart vill vi?, en konferens om självstyre och ansvarsfördelning, 5 mars Halmstad, 12 mars Västerås, 18 mars Norrköping, 28 mars Sundsvall 25. Kommunförbundet Kronoberg, inbjudan till seminariet Elektroniska samhällstjänster och mjuk infrastruktur 12 februari 2003 i Växjö. Berry Lilja (s) föreslår att de som har möjlighet ska få delta i Svenska kommunförbundet m fl, konferens Vart vill vi?, en konferens om självstyre och ansvarsfördelning, 5 mars Halmstad, 12 mars Västerås, 18 mars Norrköping, 28 mars Sundsvall. Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet beslutar att de ledamöter inom arbetsutskottet som önskar delta i konferens Vart vill vi? kan anmäla sig till kommunledningskontoret vid ett senare tillfälle. - I övrigt lägger arbetsutskottet delgivningarna till handlingarna.

4 (27) Dnr Skrivelse från de boende på landsbygden mellan Vaggeryd och Jönköping om att alla tåg ska stanna i Byarum, Bratteborg och Ekeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 251 Boende på landsbygden mellan Vaggeryd och Jönköping kräver i skivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen starkt agerar för att alla tåg ska stanna i Byarum, Bratteborg och Ekeryd samt att perrongerna byggs om så att även de nya tågen kan stanna. Föreligger kommunledningskontorets kommentarer m m till skrivelsen daterad där det föreslås att representanter för Jönköpings Länstrafik inkallas till kommunstyrelsens arbetsutskott för en genomgång och samtal angående kollektivtrafiken i Vaggeryds kommun. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet tar till sig skrivelsen och beslutar därmed att bjuda in representanter för Jönköpings Länstrafik till kommunstyrelsens arbetsutskott för en genomgång och samtal angående kollektivtrafiken i Vaggeryds kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 002. Ordföranden hälsar representant från LT välkommen. Ordföranden inleder med att sammanfatta de kommunala diskussioner och allmänna protester som förevarit i frågan. Inom kommunen finns klara målsättningar om en god kollektivtrafikservice. Även de mindre orterna ska ha möjlighet att få de viktigaste tågstoppen tillgodosedda. Representanten tackar för inbjudan och redogör för de kontakter LT haft med allmänheten i frågan. LT har en öppen inställning till synpunkter från resenärer och ägarna. LT styrelse har en prioritering till förmån för skol- och arbetspendling. forts

5 (27) Lyhördheten har givit att turlistan ändrats så att de tåg som överensstämmer med gymnasieelevernas resor stannar vid varje hållplats. Detta har dock resulterat i vissa protester från andra resenärer om en för lång restid. För närvarande planeras inga fler neddragningar av antalet stopp för lokaltågen. Vidare har kvällståget från Nässjö ersatts av en morgonlinje då antalet kvällsresande minskat avsevärt sedan linjen mellan Jönköping och Växjö inrättades. Denna linje har mottagits mycket positivt genom att den bidrager till en regionförstoring. För sträckningen Jönköping Värnamo stannar 7 tåg per dag vid alla hållplatser och 5 tåg per dag (mot Växjö) stannar vid vissa stationer inom kommunen. Kommunikationer och då främst tågtransporter diskuteras ingående och berör främst områdena: - hur förändringar i turlistan kommuniceras med resenärerna, - ungdomars möjlighet att utnyttja Jönköpings nöjesliv genom sena kvällsoch natturer. - banans beskaffenhet och hållplatsernas handikappanpassning i förhållande till de nya tågen - redovisning av resestatistik till kommunerna. Ordföranden tackar representanten för LT för dennes medverkan vid mötet. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet konstaterar att diskussionen varit intressant och givande och att inga fler neddragningar av antalet tågstopp är planerade inom Vaggeryds kommun. Arbetsutskottet beslutar att rikta en uppmaning till Länstrafiken att kommunicera förändringar i turlistan på ett bättre sätt än hittills och att kommunen för detta kan tillhandahålla namn på kontaktpersoner.

6 (27) Dnr Styrdokument för Vaggeryds hälsoarbete Kommunstyrelsens arbetsutskott , 175 Folkhälsorådet har arbetat fram ett förslag till styrdokument för det tvärsektoriella folkhälsoarbetet i kommunen, som nu överlämnas till kommunstyrelsen för beredning för att därefter antas av kommunfullmäktige. Styrdokumentets syfte är att på ett konkret sätt visa vilka områden som är prioriterade samt hur man kan mäta de förväntade resultaten av arbetet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående. Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet godkänner förslaget till styrdokument i princip. - Förslaget till styrdokument för folkhälsoarbetet i Vaggeryds kommun sänds ut på remiss till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kulturoch fritidsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 003 Förslag till styrdokument för folkhälsoarbetet i Vaggeryds kommun har remitterats till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker intentionerna och syftet i styrdokumentet för folkhälsoarbetet. Nämnden betonar att friskvården måste få en central plats i folkhälsoarbetet för att motverka den ökade ohälsan i samhället. Kultur- och fritidsnämnden anser vidare att den planerade hälsocentralen måste få en bred verksamhetsinriktning, där friskvården blir ett tydligt arbetsområde. forts.

7 (27) Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker huvuddelen av styrdokumentet men rekommenderar att antalet framgångsfaktorer och mått bantas vad gäller - Barn- och ungdomars hälsa - Trygg och Säkerhet för att öka tydligheten i dokumentet. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till styrdokument med tillägget att det bör kompletteras med tydligare prioritering vad gäller alkohol- och drogfrågor. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet återremitterar ärendet med remissvaren till Folkhälsorådet för revidering av förslaget till styrdokument enligt remissvaren.

8 (27) Dnr Övervägande om införande av tjänste- eller kvalitetsgarantier i Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 004. Inom förvaltningschefsgruppen har frågan diskuterats om införande av s.k. kvalitets- eller tjänstegarantier i kommunen. Det innebär att invånarna får garanti för de tjänster som kommunen levererar, precis som när man köper en ny bil eller får en tjänst utförd av en hantverkare. Syftet med garantierna kan sammanfattas med att man tydliggör för medborgarna vilka tjänster som kommunen erbjuder. Förtydligandet av tjänsten innebär också att man på sätt minskar förväntningsgapet. Kommunen utlovar skriftligen en viss kvalitet på den service eller tjänst som lämnas till kommuninnevånarna. Det som kanske trots allt är det viktigaste är processen, där sedan garantierna kan ses om som ett resultat. De erfarenheter som finns inom området har erhållits genom ett projekt som drivits av Kommunförbundet. Ett 30-tal kommuner anmälde intresse för deltagande i projektet och åtta valdes ut. Deltagande kommuner var Falkenberg, Lomma, Luleå. Markaryd, Rättvik, Tyresö, Vara och Västerås. Varje styrelse/nämnd ska nu ta upp frågan till diskussion. Arbetsutskottet diskuterar frågan. Bengt Dahlqvist (m) och Ulf Abrahamsson (c) anger att de ser positivt på arbetet och förslag till upplägg. Arbetsutskottets beslut: Ärendet kommer att tas upp i kommunstyrelsen för beslut när yttranden från samtliga styrelser och nämnder föreligger.

9 (27) Dnr Brandlarm i de gamla servicebostäderna vid Sörgården begäran om medel Kommunstyrelsens arbetsutskott , 005. Socialnämnden begär i beslut om kronor till investering av brandlarm i de gamla servicebostäderna vid Sörgården i Skillingaryd. Berry Lilja (s), Ulf Abrahamsson (c) och Bengt Dahlqvist anger att det är en prioriterad fråga och yrkar bifall till socialnämndens begäran. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anslå medel om kronor, som budgeteras i 2004 års budget, till investering av brandlarm i de gamla servicebostäderna vid Sörgården i Skillingaryd. Budgetmedlen får tas i anspråk under 2003.

10 (27) Dnr Lokala trafikföreskrifter Skillingaryds centrum Kommunstyrelsens arbetsutskott , 006 Tekniska kontoret har upprättat förslag till lokala trafikföreskrifter i Skillingaryds centrum, efter samråd med närpolisen i Vaggeryds kommun Tekniska delegationen föreslår i beslut att kommunstyrelsen som trafiknämnd beslutar föreskriva om de upprättade lokala trafikföreskrifterna för Skillingaryds centrum. Yrkanden Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till tekniska delegationens förslag, förutom att genomfartstrafik på Artillerigatan ska behållas. Berry Lilja (s) yrkar bifall till tekniska delegationens förslag i sin helhet. Ulf Abrahamsson (s) yrkar bifall till Bengt Dahlqvists förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels Berry Liljas förslag dels Bengt Dahlqvists förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Bengt Dahlqvists förslag. Votering begärs. Den som röstar Ja röstar i enlighet med Berry Liljas yrkande. Den som röstar Nej röstar i enlighet med Bengt Dahlqvists förslag. För Ja röstar Monica Sporrong och Berry Lilja. För Nej röstar Bengt Dahlqvist, Ulf Abrahamsson och ordföranden Börje Gustafsson. Arbetsutskottet beslutar med 3 Nej-röster mot 2 Ja-röster att bifalla Bengt Dahlqvists förslag. forts

11 (27) Reservation Berry Lilja och Monica Sporrong reserverar sig till förmån för Berry Liljas yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att föreskriva om de lokala trafikföreskrifter för Skillingaryds centrum som tekniska delegationen föreslår i beslut att gälla från och med den 17 februari 2003, undantaget förslaget om att genomfartstrafik med motordrivet fordon är förbjudet på Artillerigatan mellan Storgatan och Ljungbergsgatan. Bilaga, separat handling.

12 (27) Dnr Utbyggnad av bredband under 2003 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 007. Vaggeryds Energi AB, VEAB, kommer under året att utföra stora investeringar i utbyggnaden av fjärrvärme och bredband. För att klara dessa investeringar har bolaget bedömt att nuvarande internkredit hos Vaggeryds kommuns koncernkonto, motsvarande 20 miljoner kr bör ökas till 30 miljoner kr. Kommunstyrelsen har den 8 januari 2003 beslutat att intenkrediten till Vaggeryds Energi AB höjs från 20 miljoner kr till 28 miljoner kr avseende fjärrvärmeutbyggnaden. Föreligger skrivelse från Vaggeryds Energi AB daterad angående finansiering av infrastruktur, bredband i Vaggeryds kommun. I denna begärs att internkrediten utökas med 2 miljoner kr, till 30 miljoner kr. Frågan diskuteras ingående av arbetsutskottet. Yrkanden. Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till Vaggeryds Energi AB:s begäran men tar avstånd från skrivningen som görs i skrivelsen dat om att kommunala institutioner enbart skall kunna ansluta sig till VEAB:s fibernät. Ulf Abrahamsson (c) föreslår att arbetsutskottet för en diskussion med andra ägare av fibernät innan beslut fattas om utökad kredit. Berry Lilja (s) yrkar bifall till Vaggeryds Energi AB:s begäran. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels Bengt Dahlqvists mfl yrkande dels Ulf Abrahamssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Bengt Dahlqvists mfl yrkande. forts

13 (27) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna ökning av internkrediten till Vaggeryds Energi AB med 2 miljoner kr avseende bredbandsutbyggnad under 2003.

14 (27) Dnr Förlängning av hyresavtal för Skillingaryds kvarn. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 008. Hyresgästen vid Skillingaryds kvarn har begärt ett års förlängning av hyresavtalet, från oktober 2003 t.o.m september Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beviljar ett års förlängning av hyresavtalet men betonar att hyresgästen inte kan påräkna sig ytterligare förlängning då marken där kvarnen ligger är avsedd för framtida bostadshus och kvarnbyggnaden därför ska rivas.

15 (27) Dnr Fastställande av nya kvartersnamn Kommunstyrelsens arbetsutskott , 009. Kultur- och fritidsnämnden begär i beslut en ändring i nämndens reglemente gällande namn på gator, vägar och kvarter. I gällande reglemente anges att nämnden är förslagsställare i namnfrågor. Nämnden föreslår att fullmäktige överlämnar beslutsrätten i dessa frågor till kultur- och fritidsnämnden med motiveringen att detta skulle underlätta och effektivisera hanteringen av dessa ärenden. Anledningen är att kommunstyrelsen vid ett antal tillfällen under de senaste åren haft invändningar mot de namnförslag kultur- och fritidsnämnden presenterat. Vid överläggningar mellan representanter från kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen föreslås att kultur- och fritidsnämnden tar över beslutsrätten gällande gatu- och kvartersnamn. Vid diskussionen framkommer att principiellt viktiga frågor vid namnsättning av gator och kvarter ska av kultur och fritidsnämnden föras vidare för beslut i kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens begäran om ändring i nämndens reglemente gällande namn på gator, vägar och kvarter, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden tar över beslutsrätten gällande ändringar av befintliga gatu- och kvartersnamn samt att beslutsrätten för namnsättning av nya gator och kvarter flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. - Principiellt viktiga frågor vid namnsättning av gator och kvarter ska av kultur och fritidsnämnden föras vidare för beslut i kommunfullmäktige.

16 (27) Dnr Skillingaryds bangårdsombyggnad Kommunstyrelsens arbetsutskott , 010. Med anledning av att järnvägen Jönköping-Värnamo ej finns med i Banverkets långtidsplan samt att Banverket inte verkar intresserade av att medverka till planskildhet enligt framtaget planprogram anser tekniska delegationen att frågan på ett mycket aktivt sätt måste bearbetas av kommunen genom kommunstyrelsen. Vid diskussionen finns en enighet om att snarast kalla representanter från Banverket till en diskussion samt att kommunen vid denna bör visa en gemensam politisk hållning inför Banverket. Arbetsutskottets beslut: Som en första åtgärd kallas representanter för Banverket till ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 februari 2003, med syftet att tydliggöra kommunens uppfattning angående Banverkets prioritering. Kommunens gemensamma politiska hållning vid mötet är en ambition om planfria korsningar i hela kommunen.

17 (27) Dnr Parkeringsplatser vid Skillingehus Kommunstyrelsens arbetsutskott , 011 Tekniska delegationen föreslår i beslut att kommunstyrelsen beslutar om fri parkering på de förhyrda parkeringsplatserna bakom Skillingehus från klockan på vardagar samt på lördagar och söndagar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar att fri parkering gäller mellan på vardagar och hela dygnet på lördagar och söndagar samt helgdagar på de förhyrda parkeringsplatserna bakom Skillingehus. - Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att ta bort en av handikapparkeringarna bakom Skillingehus på grund av för dåligt utnyttjande under förutsättning att miljö- och byggnämnden inte har något att erinra mot förslaget.

18 (27) Dnr Arrendekontrakt för begränsad jakträtt på del av fastigheten Vaggeryd Bondstorp 3:54 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 012. Förslag till avtal om arrende för begränsad jakträtt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och Kenneth Bergqvist, Ekstigen 12, Månsarp på del av fastigheten Vaggeryd Bondstorp 3:54. Arrendeområdet är på 3 ha. Arrendeavgiften uppgår till 180 kronor, baserat på en avgift om 60 kronor per ha och år. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal om arrende för begränsad jakträtt mellan Vaggeryds kommun och Kenneth Bergqvist, Ekstigen 12, Månsarp på del av fastigheten Vaggeryd Bondstorp 3:54.

19 (27) Dnr Sventas Kommunstyrelsens arbetsutskott , 013. Med anledning av att tekniska kontoret inte har kunnat utföra uppdraget i kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 30 att riva samtliga byggnader inom området återför tekniska delegationen ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Tekniska delegationen föreslår samtidigt att ärendet remitteras till miljö- och byggnämnden för omprövning om avstyckning. Yrkanden. Bengt Dahlqvist (m) yrkar att arbetsutskottets tidigare beslut om rivning av samtliga byggnader ska verkställas. Ulf Abrahamsson (c) föreslår att arbetsutskottet uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att fram till undersöka intresset hos någon förening att överta byggnaden för egen verksamhet. Abrahamsson påpekar också att han har en annan uppfattning än vad tekniska chefens angett i tilläggstext till protokollet från tekniska delegationen. Proposition Ordförande ställer proposition på dels Bengt Dahlqvists förslag dels Ulf Abrahamssons förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Bengt Dahlqvists förslag. Votering begärs. Den som röstar Ja röstar för Bengt Dahlqvists förslag. Den som röstar Nej röstar för Ulf Abrahamssons förslag. För Ja röstar Bengt Dahlqvist. För Nej röstar Ulf Abrahamsson och Börje Gustafsson. Berry Lilja och Monica Sporrong avstår från att rösta. forts

20 (27) Med 2 Nej-röster mot 1 Ja-röst beslutar arbetsutskottet enligt Ulf Abrahamssons förslag. Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att fram till undersöka intresset hos någon förening att överta byggnaden för egen verksamhet. - Efter angett datum ska nämnden meddela arbetsutskottet vilket resultat undersökningen givit.

21 (27) Dnr Remiss Ansökan för tillstånd till täkt av berg på fastigheten Hok 2:119 i Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 014. Länsstyrelsen har till Vaggeryds kommun översänt ansökan om tillstånd till täkt av berg på fastigheten Hok 2:119 i Vaggeryds kommun för kommunens yttrande. Ansökan har inlämnats av Ingvar Sandahls Åkeri AB, Skillingaryd och gäller utvinning av 3 milj ton berg under en 20-årsperiod inklusive ton ballast till mobilt asfaltverk som etableras intermittent. Ärendet har behandlats av kommunens täktgrupp som vid sammanträde har tillstyrkt ansökan. På grund av jävsituation lämnar Bengt Dahlqvist (m) rummet vid behandlingen av detta ärende. Stig-Göran Hultsbo redogör för ärendet. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar i enlighet med täktgruppens förslag att tillstyrka föreliggande ansökan om fortsatt täkt av berg på fastigheten Hok 2:119 i Vaggeryds kommun.

22 (27) Dnr Försäljning av del av fastigheten Gärahov 2:2 Storgatan 65, Vaggeryd. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 015. Mäklarhuset i Värnamo har upprättat förslag till köpeavtal mellan kommunen som säljare och Daniel Petersson och Sara Tolf som köpare av boningshuset med tomtmark och uthus vid fastigheten Gärahov 2:2. Tomtmarkens storlek framgår av karta, bilagd till förslag om köpeavtal. Köpeskillingen är kr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Gärahov 2:2 Storgatan 65, Vaggeryd till Daniel Petersson och Sara Tolf enligt upprättat förslag till köpeavtal. Köpesumman är sexhundratusen kronor ( kr).

23 (27) Dnr Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 134. På grund av ändringar i lagstiftningen har ett förslag till ändring av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaggeryds kommun upprättats för kommunfullmäktiges antagande. Under diskussionen framkommer förslag till ändring av 9-11 med regler som är mer flexibla i sin utformning och därmed ger en större acceptans bland ägarna till enskilda eldstäder och för utomhuseldning. Arbetsutskottets beslut: Ärendet återremitteras till Miljö- och byggnämnden för justering av 9-11 i enlighet med dagens diskussion. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 190 Miljö- och byggnämnden har åter behandlat ärendet och förslaget har enligt deras mening setts över och förtydligats. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att göra följande ändringar i de lokala föreskrifterna: är inte tillåten ersätts av bör undvikas i 9 och 1 april 30 september ändras till 1 juni 31 augusti i 11. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ändring av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön med de redaktionella ändringar som lämnats vid dagens sammanträde. forts.

24 (27) Kommunstyrelsen , 138 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ändring av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön med följande redaktionella ändringar: är inte tillåten ersätts av bör undvikas i 9 och 1 april 30 september ändras till 1 juni 31 augusti i 11. Kommunfullmäktige , 76 Miljö- och byggnämndens beredning uppmärksammar, i skrivelse daterad 28 oktober 2002, kommunfullmäktige på de ändringar som kommunstyrelsen gjort i ärendet. Yrkanden i kommunfullmäktige Evald Andersson (c) yrkar, med anledning av miljö- och byggnämndens berednings skrivelse, att ärendet återremitteras. Kajsa Carlsson (mp) yrkar att ändringarna tas bort och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag. Proposition Ordförande konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag, Evald Anderssons förslag om återremiss och Kajsa Carlssons förslag. Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet och om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. forts.

25 (27) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 016 Med anledning av att miljö- och byggnämnden uppmärksammade kommunfullmäktige på de ändringar som kommunstyrelsen gjort i ärendet återremitterade kommunfullmäktige ärendet. Berry Lilja (s) framför att om eldning i sig är farligt - är det också farligt hela året. Det finns dock en oenighet inom forskarvärlden då en forskarartikel ur Aftonbladet 14 jan 03, visar att viss braseldning är bra för hälsan då det vid förbränningen bildas antioxidanter. Med hänvisning till de olika uppgifter som finns om eldningens farlighet föreslår Lilja ett samråd mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnämndens presidier i frågan. Ordföranden Börje Gustafsson (kd) yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag i sin helhet. Monica Sporrong (s) yrkar bifall till Berry Liljas förslag med hänvisning till artikeln i Aftonbladet. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget förslag dels Berry Liljas förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Berry Liljas förslag. Arbetsutskottets beslut: Kommunstyrelsens presidie kallar miljö- och byggnämndens presidie till en överläggning i frågan.

26 (27) Dnr Avtal om alarmeringstjänster Kommunstyrelsens arbetsutskott , 017 Föreligger förslag till avtal för alarmeringstjänster mellan Vaggeryds kommun och SOS Alarm AB. Avtalet har utarbetats i enlighet med den upphandling av alarmeringstjänster som Kommunförbundet har gjort för hela länet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till avtal för alarmeringstjänster mellan Vaggeryds kommun och SOS Alarm AB.

27 (27) Dnr Detaljplaneuppdrag till miljö- och byggnämnden för Stödstorpsområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 018. Behov finns att upprätta detaljplan för Stödstorpsområdet strax norr om Bondstorpsvägen och väster om E4:an. Planområdet ska utgöra ca 40 ha och omfatta mark som ägs av kommunen och Ingvar Sandahls åkeri AB. Området ska planläggas för etablering av framtida industrier och annan verksamhet. I planuppdraget ingår att ta hänsyn till en framtida och ytterligare utökning av området norrut. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och byggnämnden att upprätta detaljplan för Stödstorpsområdet strax norr om Bondstorpsvägen och väster om E4:an. Planområdet ska utgöra ca 40 ha och omfatta mark som ägs av kommunen och Ingvar Sandahls åkeri AB. Området ska planläggas för etablering av framtida industrier och annan verksamhet. I planuppdraget ingår att ta hänsyn till en framtida och ytterligare utökning av området norrut.

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Berry Lilja (s) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Berry Lilja (s) Monica Sporrong (s) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-25 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 25 februari 2004 klockan 10.00 12.10, 13.15 17.05 Börje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 13 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-10-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-18.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-09 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17)

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 10 augusti 2005 klockan 15.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Kristina Nordquist (c), ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-28 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 2007-10-01 1 (11) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina W Jansson (S) Britt-Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer