Fossilfria energisnåla tunga transporter Hur når vi dit till 2030?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fossilfria energisnåla tunga transporter Hur når vi dit till 2030?"

Transkript

1 Fossilfria energisnåla tunga transporter Hur når vi dit till 2030?

2 Omställningen av transporter och kollektivtrafik är nödvändig Per Ankersjö & Gustav Andersson

3 Miljöbilar i Stockholm Per Ankersjö Stadsmiljöborgarråd, Stockholms stad SIDAN 3

4 Miljöbilar i Stockholm Fossiloberoende fordonsflotta 2030 Fossilbränslefritt Stockholm 2050 Fossiloberoende organisation 2030 Luftkvalitet (PM10, NO2) SIDAN 4

5 Miljöbilar i Stockholm Lastbilen spelar roll! 5-15% av alla fordon Mer än 50% av utsläpp: CO2, NOx, partiklar Mål 2015: 10% av nyregistrerade tunga fordon i Stockholms län är miljöfordon Försäljning förnybara bränslen är 16% SIDAN 5

6 Miljöbilar i Stockholm Hållbar trafik stadens engagemang Miljözon Trängselavgift Framkomlighetsstrategi Promenadstaden Cykelstrategi Dubbdäcksförbud Offentlig upphandling Fordon och drivmedel etc SIDAN 6

7 Miljöbilar i Stockholm Definition miljölastbil Går på el, eller Går delvis på el, eller Är byggd för minst ett förnybart drivmedel. Vi har inte med vanlig dieselmotor. I en upphandling kan Stockholm kräva antingen miljölastbil eller att transporten sker med förnybart drivmedel. Definitionen är samma som Göteborgs (juni 2012). SIDAN 7

8 Miljöbilar i Stockholm Godstransporter i stadens egen verksamhet Upphandlade transporter 55% miljöfordon Egna fordon: miljöbilar, tankningsgrad 85% SIDAN 8

9 Miljöbilar i Stockholm Andel i nybilsförsäljningen Stockholms län Mål 2015* Stockholms kommun 45,83 procent augusti elbilar registrerade i länet! *(Stockholms Miljöprogram ) SIDAN 9

10 Miljöbilar i Stockholm Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Stockholmarnas utsläpp av växthusgaser ska minskas till 3,0 ton CO 2 -ekvivalenter till 2015 och energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar ska minska med tio procent till 2015 jämfört med Huvudmålet är att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2050 för vilket miljö- och hälsoskyddsnämnden under året ska ta fram en färdplan. Ur budgeten för Stockholms Stad 2012 SIDAN 10

11 Miljöbilar i Stockholm Fossilbra nsleoberoende organisation 2030 Stockholms stad har antagit ma lsättningen att vara fossilbränslefri a r Kommunstyrelsen ska utreda fo rutsättningarna, mo jligheterna och kostnaderna fo r stadens egen organisation att vara fossilbränsleoberoende Utredningen ska omfatta stadens egen organisation och de varor och tjänster som staden upphandlar inom den geografiska staden. Ur budgeten för Stockholms Stad 2013 SIDAN 11

12 Miljöbilar i Stockholm Framtidens tunga transporter i Stockholm är rena. Välkommen att medverka till stadens ambitiösa mål! SIDAN 12

13 Miljöutmaning 2016

14 Regler och styrmedel Per Öhlund & Paul Westin

15 Fossilfria energisnåla transporter. Hur når vi dit till 2030? Piperska muren 24 oktober 2012 Per Öhlund

16 Bestämmelser om miljözoner Nationell reglering Regleras genom 4 kap trafikförordningen (1998:1276) Nuvarande lydelse sedan 2007 Tidigare kommunal regering Endast för partiklar Möjligt reducera partikel utsläpp med godkänt partikelfilter

17 Bestämmelser om miljözoner (2) Syfte förbättra luftkvalitet Motorers typgodkända emissionsnivå Fordon får köra i miljözon 6 år från första registrering Euro II eller bättre 8 år Euro IV får köra till 2016 Euro V får köra till 2020 Möjligt att konvertera motor för lägre emissioner

18 Fordons miljöpåverkan Global påverkan, utsläpp av växthusgaser CO 2, CH 4 (metan) Lokal påverkan, utsläpp av hälsovådliga ämnen CO, HC, NO X och partiklar

19 Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner Transportstyrelsen föreslår ändring av miljözons bestämmelserna Euro VI Teknikneutralt Underlätta konvertering för reducerade emissioner av äldre motorer

20 Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner (2) Euro VI Euro VI har mycket låga emissioner Föreslår att euro VI fordon ska få köra i miljözoner utan begränsning

21 Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner (3) Teknikneutralt Bestämmelserna reglerar dieseldrivna motorer godkända för viss emissionsnivå Inte vilket bränsle som används av ett enskilt fordon Emissioner i princip oberoende av vilket bränsle som används och om det är kompressions- eller styrdtändning Emissionsnivån påverkas av motorns design och efterbehandling

22 Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner (4) Underlätta konvertering för reducerade emissioner av äldre motorer Uppgift om konvertering i vägtrafikregistret Enklare kontrollera att fordon har rätt att köra i miljözon

23 Typgodkännande av konverteringssats för reducerade emissioner Från 1 augusti 2012 möjligt att typgodkänna konverteringssatser för reducerade emissioner Typgodkänd konverteringssats kan användas på motorer till och med euro III Emissioner motsvarar euro V Krav på Reduceringsgrad av NOx och partiklar Hållbarhetskrav Felindikering

24 Nästa steg Transportstyrelsens framställan remitterad av regeringskansliet under våren Pågår utvärdering av remissvar Eventuell ändring av trafikförordningen innan årets slut

25 Per Öhlund

26 Hållbara biodrivmedel? Om hållbarhetsredovisning och kommande krav på drivmedelsleverantörer Paul Westin, Energimyndigheten SL Fossilfria och tunga energisnåla transporter

27 Innehåll Bakgrund hållbarhetskriterier Redovisning av 2011 års rapportering biodrivmedel Andra regelverk och förändringar

28 Bakgrund Förnybartdirektivet (RED): 49% (Riksdagen: 50%) förnybar energi till I transporter minst 10% till Fossiloberoende fordonsflotta till Bränslekvalitetsdirektivet (FQD): Minskning av växthusgasutsläpp med minst 6% för drivmedelsleverantörer till 2020

29 Förnybartdirektivets 10 %-mål Ett bindande mål lika i alla medlemsstater Gäller all förnybar energi i transportsektorn Varje medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara energikällor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i medlemsstaten. Andelen beräknas som all förnybart till transporter / drivmedel till väg och el till järnväg. Vid beräkningen av användningen av el från förnybara energikällor i eldrivna vägfordon, ska denna användning dessutom anses ha 2,5 gånger energiinnehållet från tillförseln av el från förnybara energikällor. Bränslen från vissa råvaror får dubbelräknas Avfall, restprodukter, cellulosa

30 Hållbarhetskriterierna Växthusgasminskning jmf med fossil motsvarighet Skydd av områden med hög biologisk mångfald Skydd av områden med höga kolförråd Frivilliga kriterier Sociala hållbarhetsaspekter

31 När ska hållbarhetskriterierna uppfyllas För att kunna räknas in i bindande nationella mål För att kunna användas i kvoter för förnybar energi ex. kvotpliktsystem för biodrivmedel, elcertifikatsystem För möjlighet till finansiellt stöd ex. skattelättnader, direktstöd

32 Markkriterierna Skyddade områden förbjuden mark naturskog, gräsmark med hög biologisk mångfald, naturskyddsområden våtmark, kontinuerligt beskogade områden, odikad torvmark Ändrad markanvändning Kollagerförändringar t.ex. om ändring skett mellan från gräsmark till åkermark

33 Växthusgasminskningskravet OBS! Äldre anläggningar först från april 2013 Anläggningar som tagits/tas i drift Januari 2011 April 2013 Januari 2017 December januari % 50% 23 januari december % 50% 1 januari % 60% KOM föreslår att tröskelvärdet 60% för nya anläggningar tidigareläggs.

34 Prioriterade råvaror målet om andelen energi från förnybara energikällor i samtliga transporter enligt artikel 3.4, ska bidraget från biodrivmedel som produceras från avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel samt material som innehåller både cellulosa och lignin räknas dubbelt jämfört med andra biodrivmedel.,

35 Restprodukt och avfall Om bränslet tillverkas från en industriell restprodukt eller ett avfall (annat än från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk): behöver enbart uppfylla kriteriet om växthusgasminskning Avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med, Restprodukter: material som kvarstår efter en slutförd process, vars huvudsyfte inte är att producera detta material,

36 Energimyndighetens roll och krav på företagen

37 Energimyndigheten Tillsynsmyndighet för HBL (Hållbarhetslagen, från RED) och DML (Drivmedelslagen, från FQD) Utfärdar hållbarhetsbesked Omprövar hållbarhetsbesked Utövar tillsyn Tar in rapporteringar Informerar

38 Kontrollsystem Rapporteringsskyldig ska upprätta ett kontrollsystem som används för att säkerställa och visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda En riskbedömning ska ligga till grund för systemets utformning Omfatta verksamhet och produktionskedjor för hållbara bränslen Innehålla skriftliga riktlinjer och rutiner Utformat med hänsyn till hur växthusgasminskning beräknas Metod och rutiner för egenkontroll och massbalans (spårbarhet)

39 Kontrollsystem

40 Oberoende granskning Uppgifter som rapporteras ska granskas av en oberoende granskare Granskningen ska säkerställa att kontrollsystemet uppfyller sitt syfte, att uppgifterna är tillförlitliga och korrekta, detta sker genom granskning av kontrollsystemet Granskaren ska vara oberoende i förhållande till de företag och personer han/hon granskar Granskaren ska ha den ekonomiska och tekniska kompetens som krävs, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning

41 Rapportering Rapporteringsskyldig ska rapportera den mängd hållbart biobränsle som levererats eller använts till EM Rapportering sker årligen senast 1 april för föregående år (start 1 april 2012) Elektronisk form, information på EM webbplats

42 Minskningen av växthusgasutsläpp Tre alternativ för bestämning av utsläppsminskning Använda ett normalvärde för hela produktionskedjan (HBKFS bilaga 2-3) Beräkna ett faktiskt värde för hela produktionskedjan Använda en kombination av delnormalvärden och faktiska värden för produktionskedjan (HBKFS bilaga 4 och 5)

43 Förändrad markanvändning Odling Utsläpp från odling (e ec ) Transport av råvara - kraftvärme Produktion av mellanprodukt Utsläpp från bearbetning (e p ) - kraftvärme Transport av mellanprodukt Produktion av bränsle Utsläpp från transport och distribution (e td ) Transport av färdigt bränsle - Avskiljning och lagring av CO 2 - Förbättrande jordbruksmetoder Tankstation

44 Hållbarhetsbesked 133 st hållbarhetsbesked Spridning av företag Ansökningar Granskare Lista på nätet Bränsle Antal företag Bioolja 64 FAME 32 Biogas 31 Etanol 17 RME 13 HVO 12 ETBE 7 DME 2

45 Granskande företag som kontrollerat flest företag Antal Granskare företag SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 18 Det Norske Veritas (DNV) 13 Intertek Certification AB 12 Extracon AB 12 Eco Management Sweden AB 6 SWECO Energuide AB 5 Pöyry SwedPower AB 5 Ernst & Young AB 4

46

47 Sammanställning av 2011 års rapportering

48 Första rapporteringen sammanfattad Liten andel certifierade biodrivmedel Biooljor ingen certifiering alls FAME endast från raps kommer ej klara 50% kravet utan måste börja räkna faktiska värden Ursprungsländer främst Europa 103 st rapporterande företag

49 Biodrivmedel 2011

50 Biodrivmedel Bränslekategori Energimängd [GWh] Hållbar mängd [m 3 ] Etanol FAME Biogas i gasform HVO ETBE DME >0 13 Verifierat hållbar Inte verifierat hållbar* 540 Totalsumma 6 061

51 Biodrivmedel - genomsnittligt växthusgasminskning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HVO DME Biogas Etanol FAME

52 Växthusgasminskning Drygt ton minskning (jämfört med fossila alternativ) För 97 % av mängderna anges utsläppsvärde (övergångsregel till 2013 utnyttjas långt ifrån fullt ut)

53 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Etanol växthusgasutsläpp och mängd Utsläppsminskning Hållbar mängd Hållbar mängd [m3]

54 Råvarornas fördelning i siffror för framställning av etanol Råvara Hållbar mängd (m3) Hållbar mängd (%) Vete ,1% Majs ,6% Sockerrör ,1% Korn ,1% Rågvete ,3% Vinrester ,9% Sockerbetor ,7% Råg ,6% Melass från sockerrör ,2% Brunlut ,1% Totalt %

55 Etanol - ursprungsländer Spanien 7% Övriga 20% Sverige 34% Storbritannien 9% Brasilien 11% Frankrike 19%

56 FAME - ursprungsländer Frankrike 8% Övriga länder 12% Danmark 24% Tyskland 13% Ukraina 21% Litauen 22%

57 Biogas Ursprung Växthusgasminskn per råvara

58 Andel restprodukter biodrivmedel exkl biogas Restprodukt eller avfall 8% Övrigt 92%

59 Biodrivmedel - certifiering Certifierat 27,1% Icke certifierat 72,9%

60 Biogas - ursprungsland Norge 6% Tyskland 5% Danmark 0,02% Sverige 89%

61 Andra regelverk och förändringar

62 Bränslekvalitetsdirektivet (FQD) och Drivmedelslagen (DML) Riktar sig till företag Minst 6% minskning av växthusgaser för drivmedelsleverantörer till KOM har ännu inte lyckats ta fram beräkningsregler Energimyndigheten har ändå begärt in rapportering från företag som levererar > m3 (bensin eller diesel) resp >20 MNm3 fordonsgas. Energimyndigheten kommer genomföra beräkningar detta första år.

63 Rapportering 2012 Rapporteringen som sker enligt drivmedelslagen (DML) syftar till att uppfylla bränslekvalitetsdirektivets Artikel 7a års rapportering innebär att drivmedelsleverantörer ska redogöra för total volym levererade drivmedel under föregående år, inklusive ingående fossila- och biokomponenter, samt deras ursprung. Ursprung: För råolja, ursprungsland, för mellanprodukter, inköpsland. Gäller enbart tillverkning i Sverige

64

65 Kvotplikt? Regeringskansliet utreder hur ett kvotpliktssystem kan utformas Syftar till att nå tillåtna låginblandningsnivåer (7% FAME resp 10% etanol) Har aviserats att införas från 2014 (maj) Energiskatt på biodrivmedel Koldioxidskatt endast på de bränslen som innehåller fossilt kol Höginblandade och avancerade biodrvimedel bör ges goda förutsättningar

66 ILUC mm? KOMs förslag Indirekt markanvändningsförändring (ILUC) KOM föreslår begränsning för MS att räkna matgrödebaserade drivmedel i måluppfyllelse Inga statsstöd efter 2020 till sådan drivmedel ILUC-faktorer till FQD 4-faldig resp. dubbelräkning av vissa råvaror. Höja tröskelvärdet för växthusgasminskning till 60% för nya anläggningar Energimyndigheten har inte analyserat förslaget i detalj ännu.

67 Hitta till Hållbara bränslen

68 Läs mer på www! Tack! latform/transparency_platform_en.htm

69

70 Flytande biobränsle Bränslekategori Energimängd [GWh] Bioolja Metanol 287 Etanol 8 FAME 8 Verifierat hållbar Ej verifierat hållbar* 268 Totalsumma 3 609

71 Flytande biobränsle - ursprungsländer Belgien 3% Finland 6% Övriga 8% Förenta staterna 17% Sverige 49% Nederländ erna 17%

72 Flytande biobränsle - råvaror Råvaror (restprodukter eller avfall) Energimängd [GWh] Energimäng d [%] Bioolja Tallbeckolja ,7% MFA (Mixed Fatty Acid) ,4% Råtallolja ,7% Vegetabilisk eller animalisk avfallsolja 55 1,7% Rester från djurfodertillverkning 54 1,6% Avfallslut från tillverkning av massa av ved 24 0,7% FFA (Free Fatty Acid) 12 0,3% Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel 11 0,3% Vegetabilisk bioolja 8 0,2% Terpentin 6 0,2% Etanol Brunlut 8 0,3% FAME Raps 5 0,1% Avfall från slakteri 3 0,1% Metanol Råmetanol 287 8,6% Totalsumma ,0%

73 Flytande biobränsle - utsläppsminskning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

74 Miljökrav vid upphandling av kollektivtrafiken Leif Magnusson

75 Hållbarhetskrav inom kollektivtrafiken Leif Magnusson, Svensk Kollektivtrafik (RKTM Västra Götaland) 75

76 Hållbarhetskrav inom kollektivtrafiken Branschgemensamt miljöprogram från Partnerskapet o Svensk Kollektivtrafik o Branschföreningen Tågoperatörerna, o Svenska Taxiförbundet o Svenska Bussbranschens Riksförbund 76

77 Miljömål 77 Klimat & Energi 2020: fördubbling av kollektivtrafiken ökad marknadsandel 2020: minst 90 % av kollektivtrafikens transportarbete utförs med förnybar energi 2020 ska vi använda 25 % mindre energi per pkm än 2010 OBS! Notera att målen ovan är hopkopplade Luftkvalitet Utsläpp av kväveoxider och partiklar ska minska med minst 50 % mellan 2009 och 2020 Buller Buller från kollektivtrafiken ska minska

78 Uppdaterat miljöprogram 78 Huvudsakligen: Omräkning av klimat- och energimål från ANDELAR förnybar energi till HUR MYCKET koldioxid som får släppas ut. Både koldioxidmål och energimål relateras till utfört transportarbete. Men upphandlingskraven måste relatera till fordonskilometer

79 Miljömål Klimat & Energi - 25 % energibesparing per personkilometer Ökad beläggning i fordon Effektivare planering av trafik Förarutbildning Förbättrad teknik i fordon Åtgärder i infrastrukturen såsom minskade förluster i bannätet och förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken. Förbättrad framkomlighet allt viktigare för lägre energianvändning och ökad attraktivitet och utökad kollektivtrafik. Kräver ökad samverkan mellan kollektivtrafikbranschen, väghållare och planansvariga inom städer och kommuner. 79

80 Miljökravsbilaga Branschgemensam rekommendation från Partnerskapet Målsättning standard vid upphandling av kollektivtrafik i Sverige. Kraven är en del av det avtal som tecknas. 80

81 Beställningsformulär Branschgemensam rekommendation angiven med kryss i kolumnen Branschgemensam rekommendation. Beställaren kryssar i vilka krav som är aktuella i den upphandling som dokumentet används för. Detta görs i kolumnen krav i denna upphandling. Utöver rekommendationen har beställaren möjlighet att välja andra alternativ som är markerade som tillval i beställningsformuläret. 81

82 Energianvändning i buss 82 Krav på fordons energianvändning relaterar till UITPs testförfarande SORT. Uppgifter enligt testförfarandet SORT bygger inte på verklig förbrukning i trafik utan är en normerad testcykel för att man vid inköp ska kunna jämföra olika bussar. För bussar som inte omfattas av UITPs testförfarande SORT: Dokumentation och intyg från tillverkaren som visar att bussarna uppfyller kraven på energianvändning i testförfarande, beräkning eller simulering jämförbart med SORT-metoden Minimikrav Baskrav baskrav exempel

83 Energianvändning 83 Fossila drivmedel: Krav på redovisning av påverkan på naturmiljöer och social påverkan i enlighet med Miljöstyrningsrådets rekommendationer Minskad användning av fossila drivmedel Biodrivmedel räknas som icke fossila drivmedel godkänt som biodrivmedel av tillsynsmyndigheten enligt Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, med tillägg att minskade växthusgasutsläpp ska vara minst 50 %

84 Utmaningar 84 Vad är fossilfritt? Hur blir det med biodiesel? Hur blir det med Euro VI? Kommer det biobaserad riktig diesel? Snabb elektrifiering UPPFÖLJNING Glöm miljökrav om ni inte tänker följa upp

85 Uppföljning i databasen FRIDA + Andel förnybart

86 Nyckeltal Nettoutsläpp av CO 2 Andel fordonskilometer med förnybar energi Använder Frida, Västtrafiks miljö- och fordonsdatabas

87 Miljöredovisning för trafikföretag All redovisning sker via ett webbaserat system Miljöredovisning via FRIDA Frågor enligt krav i avtal uppdelade i följande rubriker: Miljöledning Verksamhetsrutiner Buller Fordon Drivmedel

88 Miljörevision På plats besök Går igenom hur de arbetar Använder inrapporterade uppgifter, Frida Går runt och tittar på anläggningen Fotograferar, frågar Sammanställer protokoll Kompletterande frågor Sammanställning till avtalsansvarig

89 LUNCH Vi fortsätter klockan 12:30

90 Clean Truck & Stockholms stads satsningar på miljöbilar Lova André Nilsson, Martin Svedin, Robert Barkensjö & Johan Börje

91 Miljöbilar i Stockholm Men, det vet ju varenda kotte att det går åt mer energi att tillverka etanol, a n vad man får ut osv Cleantruck i Stockholm Lova André Nilsson Miljöförvaltningen i Stockholm SIDAN 91

92 Miljöbilar i Stockholm Fossiloberoende fordonsflotta 2030 Fossilbränslefritt Stockholm 2050 Luftkvalitet (PM10, NO2) SIDAN 92

93 Miljöbilar i Stockholm Lastbilen spelar roll! 5-15% av alla fordon Mer än 50% av utsläpp: CO2, NOx, partiklar Mål: 10% av nyregistrerade tunga fordon i Stockholms län är miljöfordon år 2014, försäljning förnybara bränslen är 16% SIDAN 93

94 Miljöbilar i Stockholm Definition av tunga miljöfordon Stockholm MHN Går på el; eller Går delvis på el; eller Är byggd för minst ett förnybart drivmedel. Vi har inte med vanlig dieselmotor. I en upphandling kan Stockholm kräva antingen miljölastbil eller att transporten sker med förnybart drivmedel. Definitionen är samma som Göteborgs (juni 2012). SIDAN 94

95 Miljöbilar i Stockholm Hållbar citydistribution..många bäckar små.. Miljözon Trängselavgift Kollektivtrafik, cykel, gång Stadsplanering Hastighetsbegränsning Dubbdäcksförbud Offentlig upphandling Fordon och drivmedel etc SIDAN 95

96 Miljöbilar i Stockholm Projektperiod: Budget ca 44 miljoner kr Med stöd från EU Life+, Energimyndigheten, Vinnova SIDAN 96

97 Miljöbilar i Stockholm Ny fordonsteknik i CleanTruck Investeringsbidrag för köp av miljölastbil ED 95 Scania (13) Elhybrid - Volvo, Mercedes, DAF (5+5) Metan/diesel CNG Volvo (14+2) Metan/diesel LNG Volvo SIDAN 97

98 Miljöbilar i Stockholm Sparsam körning, Kylaggregat, Däcktryck Val av lastbil val av körsätt LIC-kyla med låga klimatutsläpp Nitrogen håller rätt däcktryck drar mindre bränsle SIDAN 98

99 Miljöbilar i Stockholm Tanka miljölastbilar ny infrastruktur ED95 tankstation Jordbro Droppfritt munstycke Fordonsgas Älvsjö Flytande metan i tanken Kväve i däck, 4 tankställen LIC-kyla, 2 tankställen SIDAN 99

100 Miljöbilar i Stockholm Vad händer nu? Fordonsbidrag tom december 2012 Utvärdering 2013 Delrapport resultat december 2012 Stockholms egna upphandlingar Rundabords-samtal biogas Färdplan för Fossilbränslefritt Stockholm 2050 Påverka regelverket nationellt och internationellt SIDAN 100

101 Miljöbilar i Stockholm TACK! Lova André Nilsson SIDAN 101

102 Svebol Logistics AB Martin Svedin

103 Företaget Svebol omsätter ca 46 miljoner 2012 och har 22 bilar Idag sysselsätter Svebol ca 60 chaufförer och har verksamhet igång i stort sett dygnet runt 7 dagar i veckan Miljöprojektet startade maj 2010 då Volvo levererade en Dual Fuel bil till Svebol Logistics AB Fordonet har till dags datum rullat ca mil med goda resultat och få drifts stop Svebol Logistics AB är delaktig i Clean Truck Projektet och BiMe Trucks Svebol Logistics AB, Martin Svedin

104 Miljöprojekt Svebol Logistics AB är delaktig i flera miljö projekt med dessa fordon Vi har idag: 1 CNG FE som rullat 2 år och mil 1 LNG FM Roadtrain som rullat sedan nov LNG FM 6x2 med släp som rullat sedan 10 april 2012 Svebol har beställt ytterligare en LNG för körning från Halmstad mot Göteborg som kommer under hösten/vintern Svebol Logistics AB, Martin Svedin

105 Trafik och tankning Lastbilen går i schemalagd trafik åt Lidl från Eskilstuna till stor Stockholm och två turer per dygn Körsträckan per dag är mellan 40-50mil sex dagar i veckan Chaufförerna kör fordonet med Grön Lampa vilket innebär att de i sitt körsätt jobbar mot att ha en så hög inblandning av gas som möjligt med hjälp av ljusindikering i hytten Eskilstuna Energi och Miljö är leverantör av biogas i projektet En del av biogasen kommer från återvunna sopor från Lidl:s anläggningar vilket skapar ett eget litet kretslopp Tankningarna sker i Eskilstuna och företrädelsevis på de tidiga morgon timmarna för att undvika köer En tankning tar 10-15min Svebol Logistics AB, Martin Svedin

106 Erfarenheter i korthet Effektivitetsmässigt ser vi att miljöbilarna är jämförbart med våra övriga fordon Merkostnaden för dessa fordon kräver ett lite högre utnyttjande för att kostnadsnivån skall bli jämförbar med konventionella dieselfordon Sedan maj-10 har enbart ett fåtal problem uppstått vid tankningstillfällena Problemen vid tankningar är uteslutande med LNG fordonen Dualfuel gör det möjligt att köra vidare på diesel om problem uppstår med gasen samt om det är problem med tankningen Det första fordonet har idag rullat ca mil och de tekniska problemen har varit få Flytande gas möjliggör längre körsträckor men är mer avancerat att tanka och kräver mer av chauffören De fordonen som går på flytande gas har fungerat bra och trafikerar Göteborg samt Eskilstuna 7 dagar i veckan Svebol Logistics AB, Martin Svedin

107 Frågor? Svebol Logistics AB, Martin Svedin

108 Kyl- o Frysexpressen Etanolbilar i samarbete med Ica och CleanTruck

109 Kyl- o Frysexpressen Privatägt åkeri 70 lastbilar chaufförer Kontor i Årsta (HK), Eskilstuna och Västerås Rikstäckande med ca 20 samarbetspartner Huvudsakligen kylt och fryst livsmedel 15 bilar från underåkerier

110 Sveriges minst miljöovänligaste åkeri Optimera lastbilarna Fordonsdatorer - sparsam körning Ny diesel - upp till 25% lägre co2-utsläpp Ny kombiterminal i Årsta 13 st etanollastbilar

111 Utveckling etanolbilar Start april st bilar med co2-aggregat 4:e bilen dec :e bilen maj 2011 Bil 6-12 nov 2011 Idag 13 bilar var av 3 med co2-aggregat Täcker hela ICAs leveransbehov i innerstan

112 Åsikter Årlig co2 reduktion ton Fungerar bra - chaufförerna nöjda 1-2 service mer per år Merkostnad - ca 2% högre än dieselfordon Andrahandsvärde? Driftsäkerhet om 5 år?

113 Tack för er tid

114 Vår syn på fordonen Livcykelkost IT integration Arbetsmiljö Klimat Till- och ombyggnad Tanka, förbrukning och utsläpp Äga Hyra/Leasa Lejd Hållbar fordonsflotta Nyttjandegrad En del av kretsloppet

115 Ragn-Sells Mål HALVERA VÅRA FORDONSUTSLÄPP TILL ÅR 2020 Fordonsmix Bränslemix Effektiviseringar Fordonen Bränslen Elpåbyggnader Ruttoptimering Eco-driving Mjuk körning Hastighetsbegr. KNEG KlimatNEutrala Godstransporter på väg En del av kretsloppet

116 Fordonsmix - Fältprover MetanDiesel - Metangas med en låg inblandning av diesel. Målet är 75% metan och 25% diesel, vilket skulle ge en 60% reduktion av koldioxidutsläppen. Osäkerhet kring mixtekniken. Under 2011 hade Ragn-Sells 4 MDE fordon. Elhybrid Lithiumion/Diesel. Minskad förbrukning och utsläpp 30-50%. En bra lösning för distribution och sophantering i tätorter. Pris. Livslängd batteri. BioDME - Bränslet består av förgasat svartlut från massabruk och skulle kunna ersätta hälften av den svenska förbrukningen av diesel. DME ger en 95- procentig reduktion av koldioxidutsläppen och färre partiklar. Framtid? RME: 13 bilar i drift Biogas: 34 bilar i drift En del av kretsloppet

117 Vår uppfattning om bränslen Ecopar Syntetisk diesel från restgas (facklas idag) RS: Tål kyla, rent, bra arbetsmiljö Evolution diesel Hydrerad diesel, tallolja och mindre mängd RME RS: Smörjning? -25% Co2, väderkänsligt RME och Ethanol Rapsolja och spannmål RS: Tveksam om hållbart, arealkrävande, hög konsumtion, smörjer dåligt, motorknack Biogas Avloppsslam och matrester RS: Avtagande mängder p g a behovet att förebygga matavfall snare än att göra gas av den. Matproduktionen måste fördubblas till 2030 DME Kan göras av naturgas, trä och svartlut RS: Effektivt, lovande bränsle, men osäker tillgång Ecopar MK1 En del av kretsloppet

118 Policy för upphandlare och lagstiftare Kravställ inte fordonstyp, teknik eller bränsle använd emissionsgränser WTW NOx, Partiklar och Co2 Anpassa emissionsgränser till omständigheterna City, Förort, Glesbyggd, Klimat Bränselförsörjning Krav på att bidra till utveckling genom samarbeten och piloter kan vara viktigare än vilka fordon som används i entreprenaden Underlätta effektivt utnyttjande av fordon över kommungränserna Tillåt arbete minst fram till Bygg vägar med tyst asfalt Effektivt flöde lika viktigt som bränsleval. Lämna bonus på minskade Co2 utsläpp under entreprenaden Krav på eldrift av komprimatorn (30% av förbrukningen) kan vara bättre lösning än krav på biogas Sweet spot? MetanDiesel Ecopar Elpåbyggn. En del av kretsloppet

119 SL och Nobinas utvecklingsprojekt kring 100 % biodisel Sara Andersson

120 Så ska SLs bussflotta bli helt fossilfri Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Strateg Drivmedel och Energi 120

121 SL har ett övergripande ansvar för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen SLs roll Långsiktig planering Integration och koordination av SL-trafiken Infrastruktur inkl spårfordon och stationer Upphandling Entreprenörernas roll Daglig planering och verksamhet Lokal information Underhåll av trafikpark

122 SL i korthet Störst i Sverige (50%) 2,5 miljoner påstigande, motsvarar resenärer varje vardag 40 % marknadsandel i regionen 80 % under morgonrusningen (arbetsresor) 74 % nöjda kunder Zonbaserad prissättning Biljettintäkter: ca 5 miljarder Skattefinansieringsgrad: ca 50 % anställda: 500 hos SL, hos entreprenörerna

123 Verksamhetsidé Vision Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Övergripande mål: Fler och mer nöjda kunder. Affärsmässig upphandling och avtalsuppföljning Motiverade och kompetenta medarbetare Hållbar utveckling av regionen Ekonomi i balans Intern effektivitet och ständiga förbättringar

124 Ton SL:s primära klimatpåverkan CO2 emissioner Buss Färdtjänst Spår Fastigh

125 Miljöprogram styr utvecklingen mot minskad klimatpåverkan från SL:s verksamheter Klimatmål för SL-trafiken till dec 2011: Minst 50 % av bussarna & Ftjfordonen ska drivas med förnybart drivmedel 100% grön el i SL:s spårtrafik Nu tar vi itu med Miljöutmaning 2016! Minst 75% av bussarna och Ftjfordonen drivs med förnybara drivmedel vid utgången av Energiförbrukningen ska minska med 10% mellan åren 2011 till 2016.

126 Handlingsalternativ för minskad miljöpåverkan (CO 2, NOx, PM, buller) från SLs busstrafik Etanol Biogas RME Eco-driving Hybriddrift El-drift

127 Alla miljömål uppfylldes i december Huvuddelen av SLs fordonsflotta drivs förnybart All spårbunden trafik körs idag på el från vind, vatten och biomassa 58% av bussarna drivs med förnybara bränslen 768 Etanolbussar 229 Biogasbussar 211 Biodieselbussar Utsläppet av fossil CO 2 från busstrafiken var 53 g/personkm i december 2011.

128 Minskat utsläpp av fossil koldioxid från SL-trafiken Bussar Miljöbussar Ton Fossil koldioxid (CO 2 ) 128

129 Minskat utsläpp av kväveoxid och partiklar i SL-trafiken Ton 0 Kväveoxidutsläpp (NO x ) Ton Partiklar (PM) 129

130 Hur når vi målen? - SLs filosofi Använd bästa möjliga lösning som redan finns idag Ge stöd och engagemang till projekt för framtida lösningar (hybrider, elbussar, bränsleceller etc)

131 Tre tillgängliga och bra alternativ! Etanol = volym och infrastruktur! Vätska enkel infrastruktur Stora volymer (internationellt) Det fungerar! Många olika vägar för vidareutveckling Biogas = ren förbränning ( låga utsläpp ) Biodiesel Begränsad tillgång Dyr infrastruktur Lämplig för lokal trafik Det fungerar! Många olika vägar för vidareutveckling Vätska enkel infrastruktur SL har främst erfarenhet från låginblandning

132 Fossilfria energisnåla tunga transporter Första resultaten från stor utvärdering av RMEdrift Sofia Svensson, Miljöchef, Nobina Sverige AB

133 Bakgrund Gemensamt projekt SL & Nobina Fokus på ekonomi och emissioner Testperiod under 1 år, påbörjades vår fordon (B9 årsmodell 2005) konverterades till RME-drift 1 referensfordon Obs! Åtgärder, resultat och kostnader är specifika för detta projekt. Variationer kan uppstå beroende på typ av fordon/motor, trafik/linje, depå etc.

134 Erfarenheter Ökat servicebehov Service omfattar främst byten eller rengöring av CRT-filter, olja och oljefilter Initialt täta servicetillfällen vid konvertering från diesel till RME Kortare serviceintervall, ger tätare service under drift Drivmedel känsligare för kyla än diesel Bytte drivmedel vid -5 grader Rekommendation att byta till fossil diesel vid -15 grader Lösande egenskaper större a n diesel Kan upplevas irriterande vid hudkontakt Drivmedelsförbrukning Uppföljningen av de 17 bussar som ingick i projektet visar en ökad drivmedelsförbrukning med ca 8 % Kostnader Konvertering av fordon: ca kr per fordon Installation av tankutrustning på depån: ca kr Rörliga kostnader per mil (inkl service och drivmedel): 5,5% dyrare jämfört med fossil diesel (i det här fallet)

135 Emissionsresultat testrunda Kväveoxider (NOx) ökar Kolmonoxid (CO) minskar Sot och kolväten minskar (men provmetod ej utvecklad) Koldioxid (CO2) ökar men är mer relevant ur ett livscykelperspektiv (än i endast emissionstest) I och med osäkerheter i bränsleförbrukningen finns risk för överdrivna emissionsvärden

136 RME och växthusgasutsläpp g CO2-e / MJ drivmedel Ca 63 % läge växthusgasutsläpp (CO2e) än diesel i ett livscykelperspektiv

137 Emissioner Miljö- & hälsopåverkan Kväveoxider, NOx (ökar) Kolmonoxid, CO (minskar) Sot och kolväten (minskar) Växthusgaser, CO2e (minskar) Hur prioritera? Många olika aspekter att ta hänsyn till vid utvärdering: Kortsiktigt/långsiktigt Nära/globalt Styrmedel (tex skatter och subventioner) Utveckling (motorer och drivmedel) Kostnader (investering och drift) Resurstillgång Osv

138 Tack för din uppmärksamhet!

139 Bensträckare

140 Drivmedelsleverantörerna Ragnar Sjödal, Per Erik Österlund, Thomas Ögren, Lars Lind, Sofie Indevall

141 Bio-/Fordonsgas Framtidens bränsle för tunga transporter? 24 Oktober 2012 Ragnar Sjödahl AGA Gas AB 24/10/2012 Fußzeile Page 141

142 CNG, LNG, Biogas - Samma molekyl olika namn Metan Kemisk beteckning: CH 4 Enklaste kolvätet Bildas vid nedbrytning av organiskt material utan lufttillträde Naturgasreserverna bildade av växter som levde för många miljoner år sedan Biogas bildas av organiskt material i en rötkammare på tre till fyra veckor 24/10/2012 Fußzeile

143 Ökad biogas produktion Tung trafik och distributionsbilar förbrukar idag TWh Biogasproduktion i Sverige: *Avfall/Restprodukter 6-10 TWh Förgasning skogsråvara TWh 24/10/2012 Fußzeile *BioMil 2008

144 Bio-/ Fordonsgas 2012 Bussar och sopbilar 15% av SLs bussar Taxi 75% av Taxi Stockholms bilar Personbilar 1 % av Sveriges personbilar Citydistribution och Fjärrtransporter Nästa steg 24/10/2012 Fußzeile

145 Bio-/ Fordonsgas tillgängligheten i Sverige 24 LNG-mackar ger heltäckande försörjning i Sverige 24/10/2012 Fußzeile Page 145

146 Fossilfria energisnåla tunga transporter - Hur når vi dit till 2030? Biogasproduktion och fordon Politiska beslut Kundkrav Det ska vara billigare med grönt 24/10/2012 Fußzeile

147 Bio-/ Fordonsgas ett framtidsbränsle för tungafordon! 24/10/2012 Fußzeile Ragnar Sjödahl AGA Gas AB m: E:

148 Per Erik Österlund, Säljchef OKQ8 AB

149 Global efterfråga Efterfrågan på energi ökar kraftigt till 2035 Oljan ökar med 0,6 % per år till 2035 Övrigt förnybart ökar snabbast från låg nivå Källa: IEA WEO 2011

150 Råoljepriset har en omedelbar effekt på utvecklingen av alternativ energi. 150

151 Finns Alternativen och är dom kommersiellt gångbara för den Tunga Trafiken? Svaret är ja, idag finns det god tillgång på förnyelsebara bränslen och det finns inget skäl till att vänta med investeringen ED 95, Dieseletanol, ett mycket bra fordonsbränsle för distributionstrafik, finns i stora mängder och har en hög CO 2 reduktion. Problemet är infrastrukturen. Diesel B100 (100 % RME) bra och kostnadseffektivt Bränsle som har en medelhög CO2 reduktion och har en ganska väl utbyggd infrastruktur, problemet kan uppstå i vissa motoralternativ där avgasemulsionerna kan öka. Fordonsgas CNG/CBG, ett bra fordonsbränsle med högt energiinnehåll. Nivån av CO2 reduktion beror på hur mycket Biogas som inblandas, bra infrastruktur i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i en del större mellansvensk städer. Flytande Fordonsgas LNG/LBG, kommer som Julklapp till Stockholm.

152 152

153 Diesel Bio + - goda nyheter för miljön Sänker CO2-utsläppen med ton koldioxid per månad motsvarar ca dieselbilar Både för vanliga dieselbilar och den tunga trafiken Goda köldegenskaper fungerar året runt Den syntetiska dieseln är fri från svavel och aromater samt har ett högre cetantal vilket ger en mjukare motorgång Hela Sverige upp till Örnsköldsvik på alla OKQ8 och IDS försäljnings ställen, 40 % av vårt anläggningsnät. Sedan augusti har vi en inblandningen på 27% inkl. 7 % RME. 153

154 Stockholms Stad Thomas Ögren, Presschef Preem

155 Chemistry makes the world go round Perstorp BioProducts Fossilfria energisnåla tunga transporter- hur når vi dit till 2030? Lars Lind

156 Perstorp AB i korthet Världsledande på många områden inom specialkemi. Insatsvaror till färg, bygg, fordons- och verkstadsindustrin, men även inom lantbrukssektorn och många andra områden Perstorp gör andra produkter bättre! Grundades 1881, över 130 år av vinnande formler Ägs av PAI partner, ledande riskkapitalbolag i Europa 11,3 miljarder kronor i omsättning 1500 anställda i 22 länder Huvudkontor i skånska Perstorp

157 Perstorp BioProducts AB En av världens mest moderna och effektiva, Skandinaviens ledande I drift sedan 2007 Max kapacitet ton /år ( = ca m3/ år ) Esterfip-H teknologi RME och glycerol av mycket hög kvalité Investering 250 MSEK Metanol 10 % Glycerin 10% Rapsolja 90 % RME för låginbl. och Verdis Polaris B %

158 Marknaden för B100 växer kraftigt Biodiesel är den största och snabbast växande dieselersättningsvaran Av den B100 som används idag går ca 80 % till bussar. År Mängd B100 till bussar Antalet B100-bussar 2012 ca ton/år ca 900 st 2013 ca ton/år ca 1500 st 2020 ca ton/år > 5000 st Marknaden för lastbilar och tunga fordon väntas följa efter Perstorp vill fortsätta vara med och utveckla den svenska marknaden!

159 Hållbarhetskriterier Alla biodrivmedel som säljs i Sverige idag skall vara hållbara enligt lag och inneha hållbarhetsbesked för att vara skattebefriat.. Minska klimatpåverkan med minst 38% ( till år 2017 med minst 50% ) Beräknas enligt EU direktiv, med livscykelanalys från odling till användning Spårbart Biologiskt mångfald. ILO konventioner Det är viktigt att hålla isär fin och ful biodiesel Perstorps B100 produkt minskar idag klimatpåverkan med mer än 50 %. Vi strävar mot 75%!

160 Verdis Polaris B100 Ny biodiesel för nordiskt klimat Ny förbättrad kvalité Svenskt Patent SE Efterbehandlingsprocess utvecklad av Perstorp Specialbehandlad för att ge så hög driftsäkerhet som möjligt i nordiskt klimat Hög klimatnytta Ny produktspecifikation som möter motortillverkarnas allt högre krav Snabbaste vägen till gröna transporter!

161 Tack och tänk grönt! Main headline Headline

162 SEKAB

163 BIORAFFINADERIER I ÖRNSKÖLDSVIK sysselsätter 1000 personer

164 SEKAB BioFuels & Chemicals BioFuels (E85) ED95 Etanol för låginblandning Etanol för ETBE tillverkning Chemicals Acetaldehyd Etylacetat Teknisk etanol Thermol Spolarvätska

165 Etanol Globalt 90% av alla förnybara drivmedel I världen är idag etanol 50% av alla forskningsanslag i världen går till etanol 90% av all investering i ny produktion är i etanol

166 Etanol kan tillverkas från en bred råvarubas Spannmål Sockerrör Majs Energigräs Ved Poppel Majsblast Papper

167 Etanol ersätter diesel ED95 VÄGEN MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Ett höginblandningsalternativ som finns här och nu

168 ED95, vad är det En etanol för dieselmotorer Innehåller; Etanol (vattenhaltigt) Tändförbättrare Bränsle tillsatser Smörjmedel Rostskyddsmedel Denatureringsämnen När så krävs enligt lokal lagstiftning

169 ED95 (EtamaxD) History 2007 Scania launches 3rd gen ethanol engine 2008 ED95 in 18 cities ethanol busses running in Stockholm 2009 Scania ethanol trucks 1986 First Scania ethanol busses introduced in SEKABs hometown nd gen ethanol engine

170 ED95 FORDON

171 Att tanka ED95 AT1 anslutning samma som Diesel.

172 Berglunds Åkeri i Eskilstuna

173 KYL & FRYSEXPRESSEN i Stockholm

174 THE FUTURE ISN T ABOUT GREEN CHEMISTRY, NOR YOU AND ME. IT S ABOUT REBUILDING POSSIBILITIES FOREVER SEKAB

175 Paneldebatt - Drivmedelsleverantörerna Ragnar Sjödal, Per Erik Österlund, Thomas Ögren, Lars Lind, Sofie Indevall

176 FIKA Vi fortsätter klockan 15:00

177 Fordonsleverantörerna Franz von Redwitz, Birger Pettersson, Anders Lundström & Peter Danielsson

178 Miljöbilar i Stockholm Franz Freiherr v. Redwitz Vice President MAN Truck & Bus AG 24 th Oct 2012 MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 178 >

179 Global Mega Trends Climate and environmental care Rising levels of CO 2 and global temperatures Environmental problems in emerging and developing countries Growing corporate responsibility Demographic change Ageing and shrinking populations in the West Soaring birth rates in developing countries Increasing levels of migration z Globalization Shift of power towards Asia and new role for the West Creation of a global middle class Globalized capital flows Urbanization Growing numbers of megacities Revised infrastructure solutions New residential models and forms of networking MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 179 >

180 European Demands MAN s Climate Strategy Climate change is among the greatest challenges to humanity. MAN is fully aware of and ackknowledges its responsibility to contribute to reducing the global carbon footprint of the transportation and of the energy sector. MAN has set itself the target of reducing its own CO 2 emissions by 25% by 2020 (baseline: 2008) Sweden s climate policy 1 Decrease GHG by 40% by % of Sweden s energy will come from renewable energy sources In 2030 Sweden will have a vehicle fleet without fossil engery 20% increase of efficiency Transport sector with 10% renewable energy 1 Swedish Environmental Protection Agency, 2011 MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 180 >

181 How to reduce emissions? Evaluated strategies Ranking 2 The most effective way to reduce regulated emissions is to replace old vehicles with new ones 10:1 for regulated emissions 100:1 for particulate numbers Hybridization and light-weighting cause a reduction in fuel consumption of 20-30% The effect of driving cycle & driveline configuration is 5:1 for fuel consumption and regulated emissions The most effective way to cut GHG emissions is to switch from fossil fuels to efficient biofuels But which biofuels are the best? CNG or RME? 2 Fuel and Technology Alternatives for Buses Overall Energy Efficiency and Emission Performance Nils-Olof Nylund & Kati Koponen. Espoo VTT Technology. ISBN (URL: MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 181 >

182 How to reduce GHG emissions Comparison of gas and diesel GHG emissions of various fuels 3 Fuel Production gco 2 /MJ Combustion gco 2 /MJ Full life cycle gco 2 /MJ EU average fossil fuel 13, ,8 Natural gas to GTL (remote plant) Natural gas to CNG (remote gas) Natural gas to DME (remote plant) Biogas to CBG (from wet manure) Biogas to CBG (from organic waste) 22,4 70,8 93,2 22,3 56,2 78,5 21,1 67,4 88, Rapeseed to HVO Rapeseed to FAME Palm oil to HVO Palm oil to FAME Gas Diesel The most effective way to cut GHG emissions is to switch from fossil fuels to efficient biofuels 3 own table, based on VTT Technology 2011 MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 182 >

183 How to reduce GHG emissions Comparison of gas and diesel GHG reduction in comparison to conventional fossil diesel (test results) 4 : 1. Biofuels for diesel vehicles Range of CO g/km 950 g/km Relative reduction 30% - 70% 2. Conventional biogas in spark-ignition CNG vehicles Range of CO g/km 500 g/km Relative reduction 65% - 90% 4 VTT Technology MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 183 >

184 How to reduce GHG emissions Conclusions Conclusion diesel 5 FAME type biodiesel is effective for PM reduction but trends to increase NO x emission Parafinic diesel fuels (eg HVO) have the potential for simultaneous reductions of NO x and PM Renewable diesel requires more energy input at refinery than fossil diesel Renewable diesel requires resources like sugarcane, rapeseed, corn, FOOD! Conclusion gas Biogas causes less GHG emissions than Biodiesel Biogas requires waste and no food!!! 5 VTT Technology MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 184 >

185 How to reduce GHG emissions Conclusions Conclusion gas Gas is no competitor for food No more subsidies for biodiesel from Brussels by 2020 New law: only 5% of biodiesel usage in transport sector by 2020 (former: 10%).(Die Welt, ) EU is going to support fuels from waste. (Die Welt, ) Imported ethanol is derived from sugar cane monocultures frequently in Brazil 5 VTT Technology MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 185 >

186 MAN Solutions Four strong Mr. Cleans MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 186 >

187 MAN Solutions Four strong Mr. Cleans MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 187 >

188 MAN Solutions Four strong Mr. Cleans MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 188 >

189 MAN Solutions Four strong Mr. Cleans MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 189 >

190 MAN Solutions Four strong Mr. Cleans MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 190 >

191 Do you have any more questions? MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 191 >

192 Legend Legend GHG HVO No x CO 2 FAME PM CBG GTL CNG MJ RME DME - greenhouse gas - hydrotreated vegetable oil (vegetable biodiesel) - nitrogen oxides - carbon dioxid - fatty-acid methyl ester (biodiesel from lipids) - particulate matter - compressed biogas - gas to liquids - compressed natural gas - megajoule - rapeseed methyl ester - di-methyl-ether (biogas, gas or liquid) MAN Truck & Bus AG Franz v. Redwitz Stockholm < 192 >

193

194 Många drivkrafter för hållbara transport Klimatförändringar Peak Oil Energisäkring Dieselbrist Luftkvalitet Köer Fler transporter Policies Grön image Urbanisering

195 Climate Change and CO 2 Air Quality & Congestion Är du en del av problemet? Eller en del av lösningen? Transport s oil addiction Peak Oil & Energy Security Oil use in OECD Other sectors Transport sector : Index 100 >73 %

196 196 Index, 1995=100 CO CO NOx PM-diesel VOC Benzene SO 2 CO 2 Källa: Auto Oil II Communication from the European Commission COM(2000) 626 final

197 Scanias vision om hållbarhet Koldioxidemissioner per ton-km 1. Logistik 2. Föraren 3. Fordonsutveckling 4. Biodrivmedel 50%

198 Global landanvändning LAND USE IN THE WORLD Byggnader Öken, berg ETC Tobak Kaffe Tea Golfbanor Skog Jordbruksmark Energi grödor Betesmark All landanvändning konkurerar med annan landanvändning. 30 miljoner hektar jordbruksmark åtgår idag till biodrivmedel globalt 40 miljoner hektar jordbruksmark ligger i träda i Europa En typ av användning kan inte få hela skulden. Source: FAO, OECD

199 Bioetanol Världens största biodrivmedel Dieselmotor 71 % CO 2 reduktion (EU) Bussar, renhållningsfordon, distributionslastbilar. Biodiesel Låginblandning till B100 Dieselmotor 38 % CO 2 reduktion (EU) Alla typer av fordon, inklusive låntradare och turistbussar. Biogas Mixas med CNG Ottomotor 73 % CO 2 reduktion (EU) Citybussar, renhållningsfordon, distributionslastbilar.

200 Bioetanol Världens största biodeivmedel Dieselmotor 71 % CO 2 reduktion (EU) Bussar, renhållningsfordon, distributionslastbilar. Biodiesel Låginblandning till B100 Dieselmotor 38 % CO 2 reduktion (EU) Alla typer av fordon, inklusive låntradare och turistbussar. Biogas Mixas med CNG Ottomotor 73 % CO 2 reduktion (EU) Citybussar, renhållningsfordon, distributionslastbilar.

201 Norge andra gen. etanol från skogsrester - Borregaard Finland andra gen. etanol från avfall - ST1 Eskilstuna verifierad sockerrörs etanol - SEKAB Frankrike andra gen. etanol från avfall - Raisinor Bioetanollastbilar i EU

202 alla CO 2 -reduktions verktyg kompletterar varandra. Låt inte den bästa bli den godes fiende Biodrivmedel Förarautbildning

203 Tack!

204 Anders Lundström 24 oktober 2012

205 VDL Citea Inledning Energieffektivitet Flexibilitet gällande bränslen och längder Design för attraktivitet Citea Low Entry range 205

206 Energieffektivitet Hur transporterar vi bäst arbetspendlare? Passengers Vehicles Space Fuel (numbers) (numbers) (m 2 ) (liters) Citea Low Entry range 206

207 Energieffektivitet CITEA LLE Målbild: minskad energiförbrukning 22% lättare Samma antal sittplatser Mindre motor Ca 30% billigare än hybrid idag 25-30% Minskad förbrukning Citea Low Entry range 207

208 Flexibilitet i bränslen och storlek Phileas Målbild: förlängd livslängd och flexibla bränslen och längder Citea Low Entry range 208

209 Design possibilities Design för attraktivitet Design possibilities [DATE] [CITY] 9 [DATE] [CITY] Citea Low Entry range 209 [DATE] [CITY]

210 Global förbrukning ton bränsle per sekund Volvo Trucks

211 Volvo Lastvagnars motorstrategi Energieffektivitet genom motoroptimering och hybridlösningar Alternativa bränslelösningar baserade på dieselteknologi Volvo Trucks

212 Focus 2012 FE Hybrid DME, fältprov FM Metandiesel FL/FE Metandiesel Volvo Trucks

213 Metandiesel från Volvo Dual fuel teknologi Gas substitution på upp till 75% Hög energieffektivitet tack vare dieselmotor LNG/LBG längre operationell sträcka Kan köras på ren diesel Volvo Trucks

214 BiMe Trucks - Sverige Mål: Vid halvårsskiftet 2013 Minst 3 tankställen för flytande metangas byggda 102 st sålda tunga lastbilar Stöd på kr Tankställen samt lastbilar med placering i Malmö, Stockholm och Jönköping Lastbilar med placering inom Västra Götaland

215 Miljöbelastning under användningsfasen k 270 Partiklar NOx Euro VI k 235 k 225 CO 2 Energi Volvo 7900 Diesel Volvo 7900 Biogas Volvo 7900 Hybrid k 148 Volvo Buses

216 Volvo 7900 Plug-in Hybrid Fältprov våren 2013 Serieproduktion i närtid Spårvagn Drivlina som för konventionell hybrid Trådbuss Drygt 10 km körsträcka med eldrift 5-10 min laddtid Flexibel laddning (ändhållplats) 60% lägre energiförbrukning % lägre CO2 emissioner Induktion Slide-in Volvo Buses

217 Användning av biogas: bränsle eller el? Biomass > Gas > Engine Energy efficiency 16% 90% 92% 95% 69% 9% Biomass > Electricity > Motor Energy efficiency 92% 95% 90% 95% 95% 60% 69% 29% Volvo Buses

218 Fuel consumption decrease 7700 Diesel 25% 35% 37% 39% 7700 Hybrid Field test 60% Project start 7700 Hybrid launch 7900 Hybrid Light weight 7900 Hybrid Electric door 7900 Upgrade Electric Comp AC Plug-in Hybrid 75% 7900 New Electric Volvo Buses

219 Stadsbussmarknaden Färdplan mot Green Efficiency Hybrid Diesel Hybrid Plug-in Eldrift 2010 Framtid Volvo Buses

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Hållbar citydistribution

Hållbar citydistribution Miljöbilar i Stockholm Hållbar citydistribution Miljözon för tunga fordon Trängselskatt Dubbdäcksförbud Hornsgatan Kollektivtrafik, cykel, gång Stadsplanering: lastning/lossning-zoner, omlastning, samlastning,

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel Hållbarhetskriterier för biodrivmedel syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

SEKAB IN SHORT. SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing:

SEKAB IN SHORT. SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing: SEKAB IN SHORT SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing: Swedish Ethanol Chemistry AB 1985 Örnsköldsvik, Sweden Approx 200 MEUR 120 Energy companies and private Domsjö

Läs mer

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Miljöfordon Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Dettifoss 200 ton per sekund Dramatiskt ökande transport behov Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

Perstorp BioProducts AB Svensk biodiesel

Perstorp BioProducts AB Svensk biodiesel Perstorp BioProducts AB Svensk biodiesel Förnybara drivmedel för bussar och lastbilar Östersund Lars Lind, VD Perstorp BioProducts AB 2015-01-30 Biodrivmedel just nu - uppförsbacke och motvind Kraftigt

Läs mer

Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik. Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige

Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik. Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige Alternativa drivmedel och ny fordonsteknik Marcus Olsson Volvo Lastvagnar Sverige Dettifoss 200 ton per sekund Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Gas och LNG för hållbara transporter Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Olle Hådell 7 februari 2012 Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter krävs om samhället

Läs mer

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Energianvändning i olika sektorer Mtoe 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Transportsektorn

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Hållbarhetskriterier -status svensk lagstiftning

Hållbarhetskriterier -status svensk lagstiftning Hållbarhetskriterier -status svensk lagstiftning Lina Engström Enheten för hållbara bränslen Innehåll Kort översikt om hållbarhetskriterier Lagändring HBKL (LSE), höst 2011 Hållbarhetsbesked Fortsatt arbete

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Energimyndigheten Enheten för hållbara bränslen Sebastian Carbonari Bakgrund (1) Ny förordning om övervakning och rapportering från och med

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

Gröna bränslen för tunga dieselfordon Patrik Thärnå

Gröna bränslen för tunga dieselfordon Patrik Thärnå Gröna bränslen för tunga dieselfordon Patrik Thärnå Product manager Franchise and Factory sales 118 years of industrial history 1891 Company founded 1897 First car 1902 First truck 1905 First industrial

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

DML/HBL rapporteringen

DML/HBL rapporteringen Förnybara drivmedel för bussar och lastbilar Fredag 30 januari 2015 DML/HBL rapporteringen 2011, 2012, 2013-års mängder Marianne Pettersson Analysavdelningen Energimyndigheten DML årlig rapportering Färdiga

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

Leader in Sustainable Transport. Krister Thulin

Leader in Sustainable Transport. Krister Thulin Leader in Sustainable Transport 1 Krister Thulin krister.thulin@scania.com Scanias syn på hållbara transporter Smartare transporter Energieffektivitet Alternativa drivmedel De fyra drivkrafterna för hållbara

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Fossilfria godstransporter idag och i morgon Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Tanktransportdagarna 2015 Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

ETANOL- RÅVARA O BIOBRÄNSLE. Ylwa Alwarsdotter Senior Vice President Market dev SEKAB

ETANOL- RÅVARA O BIOBRÄNSLE. Ylwa Alwarsdotter Senior Vice President Market dev SEKAB ETANOL- RÅVARA O BIOBRÄNSLE Ylwa Alwarsdotter Senior Vice President Market dev SEKAB AGENDA Bioetanol för alla motorer Var är Sverige på väg? Närodlad plast Marknaden efterfrågar Teknologin finns, uppskalning

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030 Tomas Österlund Miljöstrateg Europa 2020 Aim EU Aim 2020 Sweden Aim 2020 Sweden Situation 2012 Västra Götaland Aim 2020 Västra Götaland. Situation 2012

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Mikael Lantz Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola 2013-04-12 Bakgrund Flera miljöanalyser genomförda, både nationellt och internationellt. Resultaten

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel med fokus på biogas

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel med fokus på biogas Livscykelanalys av svenska biodrivmedel med fokus på biogas Linda Tufvesson Miljö- och energisystem Lunds Universitet 2012-11-22 Bakgrund Flera miljöanalyser genomförda, både nationellt och internationellt.

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT

VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT 2016 1 Vad är Westport? Engineering the world's most advanced natural gas engines and vehicles» Ingenjörsbolag med huvudkontor i Vancouver, Canada. Startades

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten

Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten Bioethanol expansion in Sweden year 2001 2005 300 000 250 000 200 000 150 000 Total RME-volym Total etanol-volym 100

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Strateg Drivmedel och Energi www.balticbiogasbus.eu 1 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande ansvar för

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras?

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Olle Hådell 6 juli 2011 Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk

Läs mer

Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige

Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige 1 Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige Ecolution Scania Optimise Bioetanol Biodiesel Biogas 90 % av världens biobränsle Lokalt och globalt bränsle Många olika råvaror & processer Hållbar

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Olle Hådell

Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Olle Hådell Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Annual production (Gb/yr) Fossilfri fordonstrafik I dag används ung 80 TWh i det svenska vägtransportsystemet De kritiska frågorna

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Branschdagarna Stockholm 2012 Produktion & Försäljning Raffinering Export Svensk Marknad Preems raffinaderier Moderna, miljö-

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Informationsmaterial om hållbarhetsbesked. Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015

Informationsmaterial om hållbarhetsbesked. Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015 PM Informationsmaterial om hållbarhetsbesked Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har Ecoplan haft i uppdrag att i

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Vad krävs för att skapa hållbara transportbränslen. Sören Eriksson

Vad krävs för att skapa hållbara transportbränslen. Sören Eriksson Vad krävs för att skapa hållbara transportbränslen Sören Eriksson Preem Raffinering Export Marknad Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30% av totala raffineringskapaciteten i Skandinavien Total

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Drivmedelsfakta 2012

Drivmedelsfakta 2012 Drivmedelsfakta 2012 gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2011 Klimatnytta i korthet - ottomotor Istället för svensk bensin Utsläppsreduktion (% CO 2 e/sträcka) Etanol E85 47 Biogas 72

Läs mer

Krokig väg till framgång för talloljedieseln

Krokig väg till framgång för talloljedieseln Krokig väg till framgång för talloljedieseln ACP Evolution - från Idé till färdig diesel En saga om hopp och förtvivlan (eller, det var inte så lätt?) Preem AB Sören Eriksson Preem i siffror 2011 Omsättning

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Håkan Sköldberg, Profu 2015 05 13 Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

biobränslen - regelverket Per Wollin - Energimyndigheten

biobränslen - regelverket Per Wollin - Energimyndigheten Hållbara flytande biobränslen - regelverket Per Wollin - Energimyndigheten 19 juni 2012 Förnybartdirektivet 20/20/20 målen till 2020 Ökad användning av bioenergi Säkerställa klimatnyttan Införande av hållbarhetskrav

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB 1 Folke Fritzson Hållbara transporter tillgängliga drivmedel 2 Ethanol < 90% Biodiesel < 70% FAME, RME, etc. Möjlig CO 2 -reduktion Biogas < 90% Stora möjligheter att minska CO 2 -utsläpp redan idag! Scania

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Bilismens miljöproblem Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Många typer av miljöpåverkan Avgasemissioner Buller Slitagepartiklar Klimatpåverkan Markanvändning, barriäreffekter och landskapspåverkan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

Hållbara drivmedel 2016/17

Hållbara drivmedel 2016/17 Hållbara drivmedel 2016/17 Hållbara drivmedel i samhället 1 OKQ8 och hållbara drivmedel OKQ8 arbetar med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm,

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm, Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM Stockholm, 2011-02-10 DAX30 CO 2 Emissions 2009 ALTERNATIVE OPENING SLIDE Company Emissions [Mio. tonnes CO 2 ] 144.9 * 1c 290.6 *1a 90.0 *2a

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013 Statens energimyndighet ET 2014:15 Juni 2014 Grafisk form: Energimyndigheten och Granath Havas WW Tryck: CM Gruppen Omslagsbild: SXC.hu Illustration:

Läs mer

Förnybara transporter; Hur ser framtida vägval ut? Åsa Kastensson

Förnybara transporter; Hur ser framtida vägval ut? Åsa Kastensson Förnybara transporter; Hur ser framtida vägval ut? Åsa Kastensson Agenda Bakgrund och nuläge Olika alternativ på förnybara drivmedel Historien om E85 Styrmedels roll Olika upphandlingsstrategier förnybara

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014 Statens energimyndighet ET 2015:12 Juni 2015 Upplaga: 30 Grafisk form: Energimyndigheten Tryck: CM Gruppen Foto: Johannes Jansson Illustration:

Läs mer

Policys, styrmedel och aktiviteter på regerings- och EU-nivå

Policys, styrmedel och aktiviteter på regerings- och EU-nivå Policys, styrmedel och aktiviteter på regerings- och EU-nivå 2015-11-23 Medlemsmöte, BiodrivMitt Fyren, Norrsundet Tomas Ekbom Svenska Bioenergiföreningen Ett nätverk under Svebio för organisationer och

Läs mer

Drivmedlens miljöpåverkan gas vs. diesel

Drivmedlens miljöpåverkan gas vs. diesel Drivmedlens miljöpåverkan gas vs. diesel Dr. Mattias Svensson, ansvarig programområde gasformiga drivmedel Smart transport av livsmedel på väg, Helsingborg 120907 Samordnar teknisk utveckling kring energigaser

Läs mer

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Håkan Johansson

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Håkan Johansson Direktiv N 2012:05 Utredare: Thomas B Johansson Huvudsekreterare: Håkan Johansson } Identifiera åtgärder och styrmedel så att viktiga steg tas mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 i linje med visionen

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Nationella energipolitiska styrmedel nuläge och framtid. BioFuel Region Fossilfritt Norrland, 7 maj 2015 Tomas Ekbom, programansvarig för BioDriv

Nationella energipolitiska styrmedel nuläge och framtid. BioFuel Region Fossilfritt Norrland, 7 maj 2015 Tomas Ekbom, programansvarig för BioDriv Nationella energipolitiska styrmedel nuläge och framtid BioFuel Region Fossilfritt Norrland, 7 maj 2015 Tomas Ekbom, programansvarig för BioDriv Ett nätverk under Svebio för organisationer och företag

Läs mer

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Regional Manager, Sales & Marketing

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Förnybar energi i trafiken

Förnybar energi i trafiken Förnybar energi i trafiken Nils-Olof Nylund Energikonferens- Vilja, vision och verklighet 15.10.2009 Hanaholmen, Esbo Utmaningar i transportsektorn Innehåll Bilarna idag Projektioner för framtiden Biodrivmedel

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer