Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet"

Transkript

1 Missiv 1 (25) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i form av tillsyn, tillståndsprövning och registerhantering samt regelgivning inom transportområdet. Myndighetens finansiering innebär att tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska finansieras genom avgifter, medan regelgivning ska finansieras genom skattemedel. Vidare innebär myndighetens finansiering att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak ska finansieras på ett enhetligt sätt oavsett trafikslag, samt att Transportstyrelsen har bemyndigats att besluta om avgifter och avgiftsnivåer. Myndighetens inriktning är att årligen se över och revidera avgifterna i syfte att uppnå självkostnadstäckning, och ett i övrigt ändamålsenligt avgiftsuttag. Nu gällande föreskrifter De nu gällande föreskrifterna för luftfart, sjöfart och vägtrafik trädde i kraft den 1 januari Föreskrifterna beslutades slutligt den 14 augusti Luftfart har även meddelat en ändringsföreskrift som slutligt beslutades den 2 december Den trädde också i kraft den 1 januari För järnväg beslutades de nu gällande föreskrifterna slutligt den 13 augusti Dock har två ändringsföreskrifter meddelats som slutligt beslutades den 14 augusti 2013 och 19 december Dessa två ändringsföreskrifter trädde i kraft den 1 januari Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Box Borlänge Besöksadress Hagavägen 2, Borlänge Telefon Maria Wärnevall Telefax Enhet för marknad, kvalitet och strategi Sektion kvalitetssäkring

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (25) De föreslagna föreskrifterna Allmänt Ambitionen är att avgifterna för 2015 ska beslutas i så god tid som möjligt. Föreskrifterna ska därför behandlas på myndighetens styrelsemöte den 14 augusti Oberoende av att förslaget är strukturerat trafikslagsvis har det bedömts ändamålsenligt med en sammanhållen remiss. Det betyder att samtliga remissinstanser får hela paketet. Varje remissinstans väljer naturligtvis i vilken utsträckning man vill svara på remissens olika delar. I övrigt sker samråd med Ekonomistyrningsverket enligt 7 avgiftsförordningen (1992:191) i särskild ordning. Järnväg Verksamheten mot järnvägsområdet var innan Transportstyrelsens bildande till fullo finansierad genom skattemedel. Omläggningen till den finansiering som fastställts för Transportstyrelsen skedde i tre steg mellan åren , vilket innebär att den större finansieringsomläggningen genomförts. Årets avgiftsförslag innebär ett mindre antal justeringar enligt nedan. Ansökningsavgiften för särskilt tillstånd för läkare och psykologer sänks. För läkare sänks de från kr till kr, och för psykologer sänks de från kr till kr. Ansökningsavgiften för utbildningsanordnare sänks från kr till kr. Idag finns det två ansökningsavgifter för examinatorer, en för juridiska personer och en från fysiska personer. Dessa föreslås bli hopslagna till en ansökningsavgift, och den föreslås vara kr. Det innebär en sänkning för juridiska personer från kr till kr, och en höjning för fysiska personer från kr till kr. En ny ansökningsavgift för utbildningsanordnare och examinatorer som är ackrediterade eller erkända i annat land inom EU/EES och Schweiz föreslås. Avgiften är beräknad till kr. Idag finns det två avgifterna för tillsyn av examinatorer, en för juridiska personer och en från fysiska personer. Dessa föreslås bli hopslagna till en avgift, och den föreslås vara kr. Det är samma avgift som juridiska personer har idag. Det är en höjning för fysiska personer från kr till kr.

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (25) Luftfart Inom luftfartsområdet har utfasningen av myndighetsavgiften avstannat. Transportstyrelsen har utrett konsekvenserna av att avgiftsfinansiera alla verksamheter i enlighet med de grundläggande principerna och har kommit fram till att vissa verksamhetsområden får konsekvenser som inte är godtagbara. Därför har regeringen i budgetpropositionen för år 2014 angett att Transportstyrelsen får behålla myndighetsavgiften tills vidare. Årets avgiftsförslag innebär främst förändringar av ett antal avgiftsnivåer. Årsavgiften för registerhållning i luftfartygsregistret är oförändrad. Årsavgiften för fortlöpande luftvärdighetsövervakning är oförändrad för samtliga viktklasser förutom för segelflyg och ballong. För segelflyg och ballong sänks luftvärdighetsavgiften med kronor. Årsavgiften för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med flygplan sänks för samtliga viktklasser. Avgifterna sänks med mellan och kronor. Avgiftskonstruktionen för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med helikopter ändras genom att viktklassindelning och typindelning förändras. Förändringen innebär att avgifterna fördelas på annat sätt. Årsavgiften för tillstånd för flygplatser är oförändrad eller sänks med upp till kronor. För helikopterflygplatser sänks årsavgiften med mellan och kronor. Årsavgiften för verkstäder med tillstånd enligt del 145 sänks med mellan och kronor. Årsavgiften för luftvärdighetsorganisationer med tillstånd enligt del M kapitel G sänks med mellan och kronor. Årsavgiften för tillverkningsverkstäder sänks med kronor. Årsavgiften för icke-komplex icke-kommersiell ATO är oförändrad. Årsavgiften för icke-komplex kommersiell ATO sänks med kronor. Årsavgiften för komplex ATO sänks med kronor. Årsavgiften för fraktagenter med fraktterminal sänks med kronor. Årsavgiften för fraktagenter utan fraktterminal sänks med kronor

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (25) Sjöfart Inom sjöfartsområdet genomfördes den sista delen av utfasningen av farledsavgiften till Årets avgiftsförslag innebär justeringar av ett mindre antal avgifter enligt följande. Årsavgiften för tillsyn av sjöfartsskydd höjs med kronor. Årsavgiften för tillsyn av hamnskydd höjs med kronor för hamnskyddsområden med en hamnanläggning och hamnskyddsområden med flera hamnanläggningar. För tillsyn av avfallshanteringsplan föreslås löpande timtaxa. Transportstyrelsens timtaxa är kronor. Avgiften för ledanknuten lotsdispens i samtliga längdkategorier höjs med och kronor. Avgiften för tillsyn av utbildningsanordnare sänks med kronor. Utöver detta föreslås en ny konstruktion där utbildningsanordnaren betalar en fast avgift om kronor för prövning av kurs. Nya avgifter för följande verksamheter föreslås En ny avgift för tillsyn av fritidsbåtshamnars avfallshanteringsplan föreslås. Avgiften föreslås vara löpande timtaxa, kronor per timme. En ny avgift för försäkringscertifikat gällande den internationella konventionen om civilrättsligt ansvar för skada orsakad av bunkerolja föreslås och avgiften ska vara kronor. En ny avgift för försäkringscertifikat enligt förordningen om ansvar för oljeskador till sjöss föreslås och avgiften ska vara kronor. En ny avgift för prövning av ärenden och tillsyn enligt förordningen om svavelhaltigt bränsle föreslås. Avgiften ska vara löpande timtaxa, kronor per timme. Vägtrafik Inom vägtrafikområdet genomfördes den större finansieringsomläggningen redan till Transportstyrelsen har under ett antal år upparbetat betydande ekonomiska överskott av vägtrafikregisteravgiften (VTRavgiften). Myndigheten har sett över om rätt kostnader belastar avgiften. Resultatet av översynen är att ytterligare kostnader ska hänföras till

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (25) avgiften. Transportstyrelsens styrelse har också beslutat om en sänkning av VTR-avgiften från 65 kronor till 60 kronor. Beslutet har dock inte genomförts än eftersom det finns tekniska svårigheter med sänkningen. Problemen beräknas vara lösta under hösten 2014 och VTR-avgiften kommer att sänkas senast sista december Den sänkningen beräknas minska avgiftsuttaget på vägtrafikområdet med 41,5 miljoner kronor. Vidare har Transportstyrelsen föreslagit att påställningsavgiften för fordon ska tas bort. Förslaget är att verksamheten ska finansieras av VTR-avgiften. Avgiften är reglerad i en förordning och beslut från regeringen krävs. Ett borttagande av avgiften skulle innebära ett minskat avgiftsuttag med ytterligare 51 miljoner kronor för fordonsägarna. Dessa avgiftsminskningar på totalt 92,5 miljoner är utöver de förslag till förändringar som presenteras i denna remiss. Årets avgiftsförslag innebär förändringar av ett antal avgifter för att genomföra det kostnadsförflyttningen till VTR-avgiften, justering av ett antal avgiftsnivåer samt förslag på avgifter för nya verksamheter. Avgiftsförändringarna sker inom följande områden. Ansökningsavgifterna för tillstånd till yrkesmässigtrafik och internationella gods- eller persontrafik höjs. Ansökningsavgiften för tillstånd till yrkesmässig trafik höjs från kr till kr. Ansökningsavgiften för internationella gods- eller persontransporter höjs från 600 kr till kr. De företag som ansöker om båda dessa tillstånd vid samma tillfälle föreslås endast betala kr. Avgiften för tillsyn av företag med yrkestrafiktillstånd och företag med taxitrafiktillstånd sänks från kr till 700 kr. Avgiften för tillsyn enligt vägsäkerhetslagen sänks från 550 kr per kilometer till 200 kr per kilometer. Avgiften för ursprungskontroll sänks från 700 kr till 600 kr. Ansökningsavgiften för tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet A och B del 2 höjs från kr till kr. Modellerna för tillsynsavgifterna av organisationer med förordnande förarprövare och de som bedriver förarutbildning görs om. Totalt innebär det en ökning av kostnader för kollektivet, men det fördelar sig olika mellan olika företag och organisationer. Avgiften för tillsyn av ackrediterade besiktningsorgan sänks från 1,30 kr per förättning till 70 öre per förättning. Följande avgifter slopas Undantag från avgaskrav.

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (25) Undantag från fordon i slutserier. Enskilt godkännande. Undantag från bestämmelserna om fordonsregistrering. Tillfällig registrering. Flyttsaksfordon. Dubblett av registreringsbevis för de som legitimerar sig med e-legitimation. Nya avgifter för följande verksamheter föreslås Certifikat för färdskrivarkort. Avgiften föreslås vara kronor. Elektroniska vägtullssystem och vägtullsregister. Föreslås vara tre olika avgifter. Avgift för registrering som föreslås vara kr, prövningsavgift för betalningsförmedlare som föreslås vara kr och tillsynsavgift som föreslås debiteras genom löpande timdebitering. Avgifter för tillsyn av bensinstationer som tillhandahåller bensin för tankning av motorfordon. Avgiften föreslås vara löpande timdebitering. Kulturhistorisk verksamhet Transportstyrelsen har haft ett uppdrag att se över avgiftsuttaget mot verksamhet som är av kulturhistoriskt intresse. Till 2014 har avgiftslättnader inom järnväg genomförts fullt ut enligt de åtgärder som uppdraget kom fram till. Den tillsyn som bedrivs mot fartyg som både är klassat som traditionsfartyg (T-klassade) och av Sjöhistoriska museet K-märkta är avgiftsbefriad i och med detta föreskriftsförslag. Innehavarna av fartyg som är T-klassade föreslås betala en löpande timtaxa, som innebär lägre kostnader än den fasta avgift som innehavare av icke T-klassade betalar. Inom vägtrafik identifierades inga områden där avgiftslättnader var möjliga. Detta på grund av att det inte finns några avgifter som riktar sig mot veteranfordon. I och med slopandet av avgifter inom vägtrafikområdet så kommer veteranfordonen att få sänkta kostnader. Hanteringen av kulturhistorisk verksamhet inom luftfart utreds vidare. Remissmaterial Remissen omfattar:

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (25) förslag till ändring om föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet konsekvensutredningar Materialet finns tillgängligt på Transportstyrelsens webbsida Svar Synpunkter på det remitterade materialet skickas med fördel per e-post till Om e-post inte är möjligt skicka svaret till Transportstyrelsen Norrköping Märk svaret med ärendenumret TSF Synpunkter ska ha kommit till Transportstyrelsen senast den 26 maj Kontaktpersoner Finns det frågor eller behov av upplysning kan någon av följande personer kontaktas. Järnväg Maria Wärnevall, Luftfart Magnus Vik, Sjöfart

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (25) Jon Priebe, Vägtrafik Maria Wärnevall, Övergripande frågor Malin Jönsson, Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad stabschef. I den slutliga handläggningen av ärende deltog avdelningsdirektör Ingrid Cherfils (sjöoch luftfartsavdelningen), avdelningsdirektör Birgitta Hermansson (väg- och järnvägsavdelningen), chefsjurist Kristina Nilsson och ekonomidirektör Mats Ringqvist, den senaste föredragande. Jacob Gramenius Stabschef

9 Missiv 9 (25) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Sändlista Järnväg Almega, Anders Olofsson Arriva Sverige AB Arriva Tåg AB Arriva Östgötapendeln AB Arvidsjaurs Järnvägsförening A-Train AB Baneservice Skandinavia AB Botniatåg AB CFL Cargo Sverige AB CQ Correct AB DSB Sverige AB Green Cargo AB Hector Rail AB Infranord AB Inlandståget AB ISS Facility Services AB Järnvägshistoriska Riksförbundet LKAB Malmtrafik AB Mikael Bjurström Museibanornas Riksorganisation Nässjö kommun ProTrain i Sverige AB Railcare Logistik AB SJ AB Spark Trade AB Stockholmståg KB Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Box Borlänge Besöksadress Hagavägen 2, Borlänge Telefon Maria Wärnevall Telefax Enhet för marknad, kvalitet och strategi Sektion kvalitetssäkring

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (25) Strukton Rail AB Swedtrac Trafik AB Svenska läkaresällskapet Svenska Tågkompaniet AB TKAB Sveriges Företagshälsor Service AB Sveriges kommuner och landsting Sveriges läkarförbund Sveriges psykologförbund Sveriges Tågoperatörer Service AB TCC Holding AB Trafikverket TX Logistik AB Tågfrakt Produktion i Sverige AB Tågåkeriet i Bergslagen AB TÅGAB Veolia Transport Sverige AB VR Track Sweden AB Yh-Myndigheten Östersunds Järnvägskompetens AB yhmyndigheten.se Luftfart 08 Aerosystem AB AA International AB Active Air Cargo Aero Service, Per-Åke Håkans Aerosynchro Aeromeq Nordic AB Aeronom AB AeroService i Sverige AB AFIS Arvidsjaur AFIS Arvika AFIS Hemavan AFIS Hultsfred Vimmerby AFIS Jokkmokk AFIS Karlskoga AFIS Lidköping AFIS Lycksele AFIS Mora AFIS Oskarshamn AFIS Pajala

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (25) AFIS Skövde AFIS Storuman AFIS Sveg AFIS Torsby AFIS Vilhelmina Agility AB AH Flight School Air Hudik AB Air Logistics i Helsingborg Air Sweden Aviation AB Airlift Helicopter Sweden AB Airline Backup Airline Support Sweden AB Airsafe Sweden AB Airways Flygutbildning Svenska AB Alm Air AB AM ACS AM ALG AM FTT AM KGF AM NFTC AM SAAB AM SAS Amapola Flyg AB Anders Swansons Flygskola Anderssons Business Jet AOPA Sweden (SPAF) APC Logistics AB APH Logistics AB Arctic Air AB Arlanda Helicopter AB ASP Logistic AB ATS Aviation Capacity Resources AB, ACR Resources AB, ACR ATS Falköping flygplats ATS Gävle Flygplats ATS Hagfors flygplats ATS Hemavan Tärnaby flygplats

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (25) ATS Lidköping Hovby flygplats ATS Oskarshamn flygplats ATS Pajala flygplats ATS Skövde flygplats ATS Sveg Flygplats ATS Torsby Fryklanda flygplats Avesta Flygfoto B17 Kamratförening Ballongfirman Far och Flyg AB Ballongflyg i Stockholm AB Ballongflyg i Väst AB Ballongflyg Upp och Ner Ballongflyg i Syd AB Ballongäventyr i Skåne AB BF Scandinavian Aviation Academy AB Biltema Sweden Holding AB Blekinge Flygklubb Blue Chip Jet HB Bohusflyg AB Borlänge Flygplats Borås Flygklubbs flygskola Borås Viared flygplats Borås, Södra Älvsborgs sjukhus Braathens Technical AB Braathens Training AB BRING EXPRESS SVERIGE AB Bromma Air Maintenance AB C.M.A Combined Maritime Agencies Scand C.N.S. Systems AB Cabin Avaition Training of Sweden Cargo Center Sweden AB Cargo Logistics Express C.L.EX. AB CEVA Logistics (Sweden) AB Chalmers Flygklubb Cityflygplatsen i Göteborg AB Clas Bergstrand AB CNS Arvidsjaur flygplats CNS Cityflygplatsen Gbg

13 Datum Dnr/Beteckning 13 (25) CNS Dalaflyget/Mora CNS Fyrstad/Trollhättans flygplats CNS Halmstad flygplats CNS Klippan/Ljungbyhed flygplats CNS Kristianstad flygplats CNS Linköping flygplats CNS Saab System Security AB CNS Stockholm/Skavsta flygplats CNS Söderhamn flygplats CNS Västerås flygplats CNS Växjö flygplats Commuter Security Group AB Conroute Air & Sea AB Continuing Airworthiness Management Controlit AB Copterflyg AB CTT Systems AB CybAero Dalaflyget, AB (Borlänge) Dalaflyget, AB (Mora-Siljan) DHL Freight (Sweden) AB DHL Global Forwarding (Sweden) AB Diamond Flight Academy Scandinavia AB DiscPrint Sweden DSV Air & Sea AB Duvix AB EAA Eastair AB EFS European Flight Service AB Ekman & Winroth AB ELTEL Networks Infranet AB Engine Services Partners Svenska AB Enter Global Logistics AB Entry Point North Envirotainer AB Erikssons Automekanik Eskilstuna flygplats European Flight Training Academy AB, EFTA

14 Datum Dnr/Beteckning 14 (25) European Maintenance Service AB Exova AB Expeditors International Sverige AB F.H Bertling AB Falköping flygplats Federal Express Corporation (USA) filial Sverige Fiskflyg, AB Fjällflygarna i Arjeplog AB Flight Crew Training Sweden AB Flightvision AB FLIR Systems Polytech AB Fly Logic Malmö AB Flygande Veteraner Flygcentrum i Stockholm AB Flygexpo Västerås AB Flyglektionen Nyköpings flygskola Flygteoriskolan Barkaby AB Flyguppdraget Backamo AB Flyingoptics Force Technology Sweden AB Frivilliga Flygkåren FFK Fyrstads flygplats AB (Trollhättan Vänersborg) Försvarsmakten Gate Gourmet Sweden AB GBG Sahlgrenska Geodis Wilson Sweden AB Godshantering Landvetter AB Golden Air Flyg AB GOT2echnics AB Gotlands Flygklubb Grafair Flight Management AB GreenCarrier Sweden AB Grenna Ballong & Luftskepp AB Gustavsberg Mölnvik Gällivare flygplats Gästrike Flygskola Gävle flygplats

15 Datum Dnr/Beteckning 15 (25) Gävle sjukhus Göteborg City flygplats Göteborg/Landvetter Airport Hagfors Flygskola HB Halmstad Flygklubb Halmstad Flygplats AB Heli i Arjeplog AB HeliAir Sweden AB Helicopter-Assistance-Heli Romance AB Helicraft Nordflyg Service AB Helikopter Assistance Helikopterflottiljen Helikopterfoto Stockholm HeliNord Norden AB Helivision Hemavan/Tärnaby Airport AB Hudiksvalls sjukhus HW Vykort Härjedalen Sveg Airport Hästens sängar Köping IAPS IATA Independent Transport & Shipping Infranordic Shipping & Forwarding AB Ingmarsö Åkersberga Inspecta Sweden AB Instrument Control Sweden AB InterNord Flight Training IR engineering Isbrytaren Atle Isbrytaren Frej Isbrytaren Oden Isbrytaren Ymer itell Helicopters AB Itella Logistics AB Jasforwarding (Scandinavia) AB Jetpak Sverige AB Jivair AB

16 Datum Dnr/Beteckning 16 (25) John Miles Air Consulting Jokkmokk flygplats Jonair Affärsflyg AB Jämtlands Flyg AB Jönköping Airport AB fraktterminal Jönköping flygplats Jönköping Ryhov Jönköpings Flygklubb Kallax Flyg AB Kalmar Airport AB Kalmar Flygklubb Karlskoga flygplats Karlskoga Motorflygklubb Karlskrona sjukhus Karlstad Airport AB Karlstad sjukhus Karolinska Huddinge/Solna KB AFT Avancerad Flygträning Kesmi AB Kintetsu World Express (Sweden) AB Kiruna Airport Klarago i Sverige AB Klippan Kramfors/Sollefteå flygplats Kristianstad Airport AB Kristianstad Flygklubb KSAK Kuehne & Nagel AB Kungsair Training AB Kurt Heidfors Kustbevakningen Landskrona Flygklubb Lapland Airport (Gällivare) Lappland Aviation Academy Laroy Flyg AB LEMAN-International System Transport AB LFV Lidköpings Motorflygklubb Linieagenturer AB

17 Datum Dnr/Beteckning 17 (25) Linköping City Airport AB Linköping SAAB flygplats Linköping sjukhus Linköping-Malmen flygplats Linköpings Flygklubb Linköpings universitet Ljungbyhed flygplats Ljungbyheds Flygklubb Ljusdals Flygklubb LSG Sky Chefs Sverige AB LTHF AVIATION ekonomisk förening Luleå Airport Luleå Sunderby sjukhus Luleå-Boden Flygklubb Lunds sjukhus Lycksele flygplats AB Lycksele lasarett Lycon Engineering AB Malmskogens Aerocenter AB Malmskogens Helikopterleasing AB Malmö Airport Malmö Aviation AB Malmö Flygfraktterminal KB Marken Time Critical Express Marknadsdriv AB Menzies Aviation (Sweden) AB Milling Production AB Mora flygplats Mora Helifoto Motorflygarna Uppsala Flygklubb NEX Time Jet AB NextJet AB NFTC Nordic Aero Pictures Nordic Flight Training AB Nordic Photoflight Nordvästra Skånes Flygklubb Norrköping flygplats

18 Datum Dnr/Beteckning 18 (25) Norrköpings Automobil och Flygklubb Norrlands Flygskola Norrlandsflyg, AB Norrtälje sjukhus Northern Helicopters AB Nova Airlines AB Nyköpings Flygklubb Näringslivets Regelnämnd/NNR Service AB Oktoview Olin Design Teknik AB Oskarshamn flygplats Osterman Helikopter i Göteborg AB Ovansiljans FK:s fs PA-Flyg AB Pajala flygplats Panalpina Sweden AB Patria Helicopters AB Pegasus Aircargo AB Pilotförbundet PolyTech AB Posten AB Posten Logistik AB Priority Aero Maintenance (Sweden) AB Proflight Nordic AB PS Aviation AB Regelrådet Reidevalls Photo Reklamflyg Öresund AB Rikspolisstyrelsen Roadhouse Ronneby Airport Roslagens Flygklubb Roslagens Helikopterflyg AB Rotor View SAAB AB, Electronic Defence Systems SAAB AB, Linköping SAAB AB, Nyköping SAAB AB, Saab AB-Malmslätt/Arboga

19 Datum Dnr/Beteckning 19 (25) SACO/SR SAS SAS ScanAm Global Logistics AB Scandinavian Air Ambulance AB Scandinavian Airships Scandinavian AirTech AB Scandinavian Aviation Academy Scandinavian MediCopter AB Schenker AB Securitas Sverige AB Segelflygförbundet SEKO Sensec AB Skellefteå Airport AB Skogsflyg Cassel Aero, AB Skogsstyrelsen Sky Movies AB Sky Transport Sweden AB Skyview Flygfoto Skövde flygplats Skövde Kärnsjukhuset SMA-Aviation Smaland Airport AB (Växjö) Smartplanes i Sverige AB SMHI Sofia Pettersson Sollentuna Bilsadelmakeri AB South Sweden School of Aeronautics SPIKER AB Sportflygklubbens Flygskola SRFF Sv. Reg Flygplatsförb STO Södersjukhuset Stockholm Arlanda Airport Stockholm Bromma Airport Stockholm Skavsta flygplats AB Stockholm Västerås flygplats Stockholms Flygklubb

20 Datum Dnr/Beteckning 20 (25) Stockholms Helikoptertjänst Storuman flygplats AB Strait Air Transport AB Strömstad Näsinge flygplats Strömstads Flygskola Sturup IFR-Center AB Sundsvall/Härnösand Airport Sundsvalls Flygsällskaps Flygskola Sundsvalls sjukhus Superstudio D & D Swedavia Göteborg Landvetter Swedish Air Force Historic Flight Sveg flygplats Svensk Flygbild Svensk Pilotförening Svensk Pilotutbildning AB Svenska Ballongfederationen Svenska Direktflyg AB Svenska FlygBranschen SFB Svenska Flygsportförbundet Svenska Flygutbildarföreningen Svenska Sjöflygföreningen SSA Svenskt Flyg Sverigeflyg Sveriges kommuner och landsting Såtenäs flygplats Säffle flygplats T. Nyqvist Aero AB TCO Tekniska Högskolans Flygklubb AB Telair International AB Terminal & Transporttjänst i Sigtuna AB Terminus Spedition och Transport AB Tjänstemannaförbundet HTF TNT Sverige AB Toll Global Forwarding AB Tom Tits Experiment AB

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Bakgrund Transportstyrelsens

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (20) Datum 2013-04-26 Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i

Läs mer

Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser)

Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser) Missiv 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser) Remissvar lämnas senast den 16 februari 2014. Ange diarienummer

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om personliga certifikat och utbildning på luftfartsområdet

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om personliga certifikat och utbildning på luftfartsområdet Missiv 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om personliga certifikat och utbildning på luftfartsområdet Välkommen att ta del av en remiss av förslag till

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats 1(5) Remissinstanser enligt bifogad sändlista Kopia till: Diariet GD Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats Inom ramen för utredningen Rätt funktion på rätt plats har och verksamhetsområde genomlyst

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (32) Datum Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen inrättades den 1 januari 2009 och har som huvudsaklig verksamhet

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (38) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK

TSFS 2014:56 VÄGTRAFIK VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 2 Allmänt om avgifter... 2 Avgift baserad

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (1970:340) om skolskjutsning, 34 förordningen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012

Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012 Dnr TSG 2012:123 Februari 2013 Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012 Transportstyrelsen Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS Priser gällande avtalsår 2013 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Antal Ert pris / Rumstyp rum avtalspris LRA Arvika Scandic Arvika

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER P L AT T O R F Ö R H E L A H E M M E T 8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER FACTORY ANTRACITE NYHET BOHEME 50x50 cm. Nat. Ord. pris pr. m2 545:- FACTORY 49,6x49,6 cm Betáo & Taupe Ord. pris

Läs mer