Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet"

Transkript

1 Missiv 1 (25) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i form av tillsyn, tillståndsprövning och registerhantering samt regelgivning inom transportområdet. Myndighetens finansiering innebär att tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska finansieras genom avgifter, medan regelgivning ska finansieras genom skattemedel. Vidare innebär myndighetens finansiering att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak ska finansieras på ett enhetligt sätt oavsett trafikslag, samt att Transportstyrelsen har bemyndigats att besluta om avgifter och avgiftsnivåer. Myndighetens inriktning är att årligen se över och revidera avgifterna i syfte att uppnå självkostnadstäckning, och ett i övrigt ändamålsenligt avgiftsuttag. Nu gällande föreskrifter De nu gällande föreskrifterna för luftfart, sjöfart och vägtrafik trädde i kraft den 1 januari Föreskrifterna beslutades slutligt den 14 augusti Luftfart har även meddelat en ändringsföreskrift som slutligt beslutades den 2 december Den trädde också i kraft den 1 januari För järnväg beslutades de nu gällande föreskrifterna slutligt den 13 augusti Dock har två ändringsföreskrifter meddelats som slutligt beslutades den 14 augusti 2013 och 19 december Dessa två ändringsföreskrifter trädde i kraft den 1 januari Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Box Borlänge Besöksadress Hagavägen 2, Borlänge Telefon Maria Wärnevall Telefax Enhet för marknad, kvalitet och strategi Sektion kvalitetssäkring

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (25) De föreslagna föreskrifterna Allmänt Ambitionen är att avgifterna för 2015 ska beslutas i så god tid som möjligt. Föreskrifterna ska därför behandlas på myndighetens styrelsemöte den 14 augusti Oberoende av att förslaget är strukturerat trafikslagsvis har det bedömts ändamålsenligt med en sammanhållen remiss. Det betyder att samtliga remissinstanser får hela paketet. Varje remissinstans väljer naturligtvis i vilken utsträckning man vill svara på remissens olika delar. I övrigt sker samråd med Ekonomistyrningsverket enligt 7 avgiftsförordningen (1992:191) i särskild ordning. Järnväg Verksamheten mot järnvägsområdet var innan Transportstyrelsens bildande till fullo finansierad genom skattemedel. Omläggningen till den finansiering som fastställts för Transportstyrelsen skedde i tre steg mellan åren , vilket innebär att den större finansieringsomläggningen genomförts. Årets avgiftsförslag innebär ett mindre antal justeringar enligt nedan. Ansökningsavgiften för särskilt tillstånd för läkare och psykologer sänks. För läkare sänks de från kr till kr, och för psykologer sänks de från kr till kr. Ansökningsavgiften för utbildningsanordnare sänks från kr till kr. Idag finns det två ansökningsavgifter för examinatorer, en för juridiska personer och en från fysiska personer. Dessa föreslås bli hopslagna till en ansökningsavgift, och den föreslås vara kr. Det innebär en sänkning för juridiska personer från kr till kr, och en höjning för fysiska personer från kr till kr. En ny ansökningsavgift för utbildningsanordnare och examinatorer som är ackrediterade eller erkända i annat land inom EU/EES och Schweiz föreslås. Avgiften är beräknad till kr. Idag finns det två avgifterna för tillsyn av examinatorer, en för juridiska personer och en från fysiska personer. Dessa föreslås bli hopslagna till en avgift, och den föreslås vara kr. Det är samma avgift som juridiska personer har idag. Det är en höjning för fysiska personer från kr till kr.

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (25) Luftfart Inom luftfartsområdet har utfasningen av myndighetsavgiften avstannat. Transportstyrelsen har utrett konsekvenserna av att avgiftsfinansiera alla verksamheter i enlighet med de grundläggande principerna och har kommit fram till att vissa verksamhetsområden får konsekvenser som inte är godtagbara. Därför har regeringen i budgetpropositionen för år 2014 angett att Transportstyrelsen får behålla myndighetsavgiften tills vidare. Årets avgiftsförslag innebär främst förändringar av ett antal avgiftsnivåer. Årsavgiften för registerhållning i luftfartygsregistret är oförändrad. Årsavgiften för fortlöpande luftvärdighetsövervakning är oförändrad för samtliga viktklasser förutom för segelflyg och ballong. För segelflyg och ballong sänks luftvärdighetsavgiften med kronor. Årsavgiften för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med flygplan sänks för samtliga viktklasser. Avgifterna sänks med mellan och kronor. Avgiftskonstruktionen för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med helikopter ändras genom att viktklassindelning och typindelning förändras. Förändringen innebär att avgifterna fördelas på annat sätt. Årsavgiften för tillstånd för flygplatser är oförändrad eller sänks med upp till kronor. För helikopterflygplatser sänks årsavgiften med mellan och kronor. Årsavgiften för verkstäder med tillstånd enligt del 145 sänks med mellan och kronor. Årsavgiften för luftvärdighetsorganisationer med tillstånd enligt del M kapitel G sänks med mellan och kronor. Årsavgiften för tillverkningsverkstäder sänks med kronor. Årsavgiften för icke-komplex icke-kommersiell ATO är oförändrad. Årsavgiften för icke-komplex kommersiell ATO sänks med kronor. Årsavgiften för komplex ATO sänks med kronor. Årsavgiften för fraktagenter med fraktterminal sänks med kronor. Årsavgiften för fraktagenter utan fraktterminal sänks med kronor

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (25) Sjöfart Inom sjöfartsområdet genomfördes den sista delen av utfasningen av farledsavgiften till Årets avgiftsförslag innebär justeringar av ett mindre antal avgifter enligt följande. Årsavgiften för tillsyn av sjöfartsskydd höjs med kronor. Årsavgiften för tillsyn av hamnskydd höjs med kronor för hamnskyddsområden med en hamnanläggning och hamnskyddsområden med flera hamnanläggningar. För tillsyn av avfallshanteringsplan föreslås löpande timtaxa. Transportstyrelsens timtaxa är kronor. Avgiften för ledanknuten lotsdispens i samtliga längdkategorier höjs med och kronor. Avgiften för tillsyn av utbildningsanordnare sänks med kronor. Utöver detta föreslås en ny konstruktion där utbildningsanordnaren betalar en fast avgift om kronor för prövning av kurs. Nya avgifter för följande verksamheter föreslås En ny avgift för tillsyn av fritidsbåtshamnars avfallshanteringsplan föreslås. Avgiften föreslås vara löpande timtaxa, kronor per timme. En ny avgift för försäkringscertifikat gällande den internationella konventionen om civilrättsligt ansvar för skada orsakad av bunkerolja föreslås och avgiften ska vara kronor. En ny avgift för försäkringscertifikat enligt förordningen om ansvar för oljeskador till sjöss föreslås och avgiften ska vara kronor. En ny avgift för prövning av ärenden och tillsyn enligt förordningen om svavelhaltigt bränsle föreslås. Avgiften ska vara löpande timtaxa, kronor per timme. Vägtrafik Inom vägtrafikområdet genomfördes den större finansieringsomläggningen redan till Transportstyrelsen har under ett antal år upparbetat betydande ekonomiska överskott av vägtrafikregisteravgiften (VTRavgiften). Myndigheten har sett över om rätt kostnader belastar avgiften. Resultatet av översynen är att ytterligare kostnader ska hänföras till

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (25) avgiften. Transportstyrelsens styrelse har också beslutat om en sänkning av VTR-avgiften från 65 kronor till 60 kronor. Beslutet har dock inte genomförts än eftersom det finns tekniska svårigheter med sänkningen. Problemen beräknas vara lösta under hösten 2014 och VTR-avgiften kommer att sänkas senast sista december Den sänkningen beräknas minska avgiftsuttaget på vägtrafikområdet med 41,5 miljoner kronor. Vidare har Transportstyrelsen föreslagit att påställningsavgiften för fordon ska tas bort. Förslaget är att verksamheten ska finansieras av VTR-avgiften. Avgiften är reglerad i en förordning och beslut från regeringen krävs. Ett borttagande av avgiften skulle innebära ett minskat avgiftsuttag med ytterligare 51 miljoner kronor för fordonsägarna. Dessa avgiftsminskningar på totalt 92,5 miljoner är utöver de förslag till förändringar som presenteras i denna remiss. Årets avgiftsförslag innebär förändringar av ett antal avgifter för att genomföra det kostnadsförflyttningen till VTR-avgiften, justering av ett antal avgiftsnivåer samt förslag på avgifter för nya verksamheter. Avgiftsförändringarna sker inom följande områden. Ansökningsavgifterna för tillstånd till yrkesmässigtrafik och internationella gods- eller persontrafik höjs. Ansökningsavgiften för tillstånd till yrkesmässig trafik höjs från kr till kr. Ansökningsavgiften för internationella gods- eller persontransporter höjs från 600 kr till kr. De företag som ansöker om båda dessa tillstånd vid samma tillfälle föreslås endast betala kr. Avgiften för tillsyn av företag med yrkestrafiktillstånd och företag med taxitrafiktillstånd sänks från kr till 700 kr. Avgiften för tillsyn enligt vägsäkerhetslagen sänks från 550 kr per kilometer till 200 kr per kilometer. Avgiften för ursprungskontroll sänks från 700 kr till 600 kr. Ansökningsavgiften för tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet A och B del 2 höjs från kr till kr. Modellerna för tillsynsavgifterna av organisationer med förordnande förarprövare och de som bedriver förarutbildning görs om. Totalt innebär det en ökning av kostnader för kollektivet, men det fördelar sig olika mellan olika företag och organisationer. Avgiften för tillsyn av ackrediterade besiktningsorgan sänks från 1,30 kr per förättning till 70 öre per förättning. Följande avgifter slopas Undantag från avgaskrav.

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (25) Undantag från fordon i slutserier. Enskilt godkännande. Undantag från bestämmelserna om fordonsregistrering. Tillfällig registrering. Flyttsaksfordon. Dubblett av registreringsbevis för de som legitimerar sig med e-legitimation. Nya avgifter för följande verksamheter föreslås Certifikat för färdskrivarkort. Avgiften föreslås vara kronor. Elektroniska vägtullssystem och vägtullsregister. Föreslås vara tre olika avgifter. Avgift för registrering som föreslås vara kr, prövningsavgift för betalningsförmedlare som föreslås vara kr och tillsynsavgift som föreslås debiteras genom löpande timdebitering. Avgifter för tillsyn av bensinstationer som tillhandahåller bensin för tankning av motorfordon. Avgiften föreslås vara löpande timdebitering. Kulturhistorisk verksamhet Transportstyrelsen har haft ett uppdrag att se över avgiftsuttaget mot verksamhet som är av kulturhistoriskt intresse. Till 2014 har avgiftslättnader inom järnväg genomförts fullt ut enligt de åtgärder som uppdraget kom fram till. Den tillsyn som bedrivs mot fartyg som både är klassat som traditionsfartyg (T-klassade) och av Sjöhistoriska museet K-märkta är avgiftsbefriad i och med detta föreskriftsförslag. Innehavarna av fartyg som är T-klassade föreslås betala en löpande timtaxa, som innebär lägre kostnader än den fasta avgift som innehavare av icke T-klassade betalar. Inom vägtrafik identifierades inga områden där avgiftslättnader var möjliga. Detta på grund av att det inte finns några avgifter som riktar sig mot veteranfordon. I och med slopandet av avgifter inom vägtrafikområdet så kommer veteranfordonen att få sänkta kostnader. Hanteringen av kulturhistorisk verksamhet inom luftfart utreds vidare. Remissmaterial Remissen omfattar:

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (25) förslag till ändring om föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet konsekvensutredningar Materialet finns tillgängligt på Transportstyrelsens webbsida Svar Synpunkter på det remitterade materialet skickas med fördel per e-post till Om e-post inte är möjligt skicka svaret till Transportstyrelsen Norrköping Märk svaret med ärendenumret TSF Synpunkter ska ha kommit till Transportstyrelsen senast den 26 maj Kontaktpersoner Finns det frågor eller behov av upplysning kan någon av följande personer kontaktas. Järnväg Maria Wärnevall, Luftfart Magnus Vik, Sjöfart

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (25) Jon Priebe, Vägtrafik Maria Wärnevall, Övergripande frågor Malin Jönsson, Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad stabschef. I den slutliga handläggningen av ärende deltog avdelningsdirektör Ingrid Cherfils (sjöoch luftfartsavdelningen), avdelningsdirektör Birgitta Hermansson (väg- och järnvägsavdelningen), chefsjurist Kristina Nilsson och ekonomidirektör Mats Ringqvist, den senaste föredragande. Jacob Gramenius Stabschef

9 Missiv 9 (25) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Sändlista Järnväg Almega, Anders Olofsson Arriva Sverige AB Arriva Tåg AB Arriva Östgötapendeln AB Arvidsjaurs Järnvägsförening A-Train AB Baneservice Skandinavia AB Botniatåg AB CFL Cargo Sverige AB CQ Correct AB DSB Sverige AB Green Cargo AB Hector Rail AB Infranord AB Inlandståget AB ISS Facility Services AB Järnvägshistoriska Riksförbundet LKAB Malmtrafik AB Mikael Bjurström Museibanornas Riksorganisation Nässjö kommun ProTrain i Sverige AB Railcare Logistik AB SJ AB Spark Trade AB Stockholmståg KB Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Box Borlänge Besöksadress Hagavägen 2, Borlänge Telefon Maria Wärnevall Telefax Enhet för marknad, kvalitet och strategi Sektion kvalitetssäkring

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (25) Strukton Rail AB Swedtrac Trafik AB Svenska läkaresällskapet Svenska Tågkompaniet AB TKAB Sveriges Företagshälsor Service AB Sveriges kommuner och landsting Sveriges läkarförbund Sveriges psykologförbund Sveriges Tågoperatörer Service AB TCC Holding AB Trafikverket TX Logistik AB Tågfrakt Produktion i Sverige AB Tågåkeriet i Bergslagen AB TÅGAB Veolia Transport Sverige AB VR Track Sweden AB Yh-Myndigheten Östersunds Järnvägskompetens AB yhmyndigheten.se Luftfart 08 Aerosystem AB AA International AB Active Air Cargo Aero Service, Per-Åke Håkans Aerosynchro Aeromeq Nordic AB Aeronom AB AeroService i Sverige AB AFIS Arvidsjaur AFIS Arvika AFIS Hemavan AFIS Hultsfred Vimmerby AFIS Jokkmokk AFIS Karlskoga AFIS Lidköping AFIS Lycksele AFIS Mora AFIS Oskarshamn AFIS Pajala

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (25) AFIS Skövde AFIS Storuman AFIS Sveg AFIS Torsby AFIS Vilhelmina Agility AB AH Flight School Air Hudik AB Air Logistics i Helsingborg Air Sweden Aviation AB Airlift Helicopter Sweden AB Airline Backup Airline Support Sweden AB Airsafe Sweden AB Airways Flygutbildning Svenska AB Alm Air AB AM ACS AM ALG AM FTT AM KGF AM NFTC AM SAAB AM SAS Amapola Flyg AB Anders Swansons Flygskola Anderssons Business Jet AOPA Sweden (SPAF) APC Logistics AB APH Logistics AB Arctic Air AB Arlanda Helicopter AB ASP Logistic AB ATS Aviation Capacity Resources AB, ACR Resources AB, ACR ATS Falköping flygplats ATS Gävle Flygplats ATS Hagfors flygplats ATS Hemavan Tärnaby flygplats

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (25) ATS Lidköping Hovby flygplats ATS Oskarshamn flygplats ATS Pajala flygplats ATS Skövde flygplats ATS Sveg Flygplats ATS Torsby Fryklanda flygplats Avesta Flygfoto B17 Kamratförening Ballongfirman Far och Flyg AB Ballongflyg i Stockholm AB Ballongflyg i Väst AB Ballongflyg Upp och Ner Ballongflyg i Syd AB Ballongäventyr i Skåne AB BF Scandinavian Aviation Academy AB Biltema Sweden Holding AB Blekinge Flygklubb Blue Chip Jet HB Bohusflyg AB Borlänge Flygplats Borås Flygklubbs flygskola Borås Viared flygplats Borås, Södra Älvsborgs sjukhus Braathens Technical AB Braathens Training AB BRING EXPRESS SVERIGE AB Bromma Air Maintenance AB C.M.A Combined Maritime Agencies Scand C.N.S. Systems AB Cabin Avaition Training of Sweden Cargo Center Sweden AB Cargo Logistics Express C.L.EX. AB CEVA Logistics (Sweden) AB Chalmers Flygklubb Cityflygplatsen i Göteborg AB Clas Bergstrand AB CNS Arvidsjaur flygplats CNS Cityflygplatsen Gbg

13 Datum Dnr/Beteckning 13 (25) CNS Dalaflyget/Mora CNS Fyrstad/Trollhättans flygplats CNS Halmstad flygplats CNS Klippan/Ljungbyhed flygplats CNS Kristianstad flygplats CNS Linköping flygplats CNS Saab System Security AB CNS Stockholm/Skavsta flygplats CNS Söderhamn flygplats CNS Västerås flygplats CNS Växjö flygplats Commuter Security Group AB Conroute Air & Sea AB Continuing Airworthiness Management Controlit AB Copterflyg AB CTT Systems AB CybAero Dalaflyget, AB (Borlänge) Dalaflyget, AB (Mora-Siljan) DHL Freight (Sweden) AB DHL Global Forwarding (Sweden) AB Diamond Flight Academy Scandinavia AB DiscPrint Sweden DSV Air & Sea AB Duvix AB EAA Eastair AB EFS European Flight Service AB Ekman & Winroth AB ELTEL Networks Infranet AB Engine Services Partners Svenska AB Enter Global Logistics AB Entry Point North Envirotainer AB Erikssons Automekanik Eskilstuna flygplats European Flight Training Academy AB, EFTA

14 Datum Dnr/Beteckning 14 (25) European Maintenance Service AB Exova AB Expeditors International Sverige AB F.H Bertling AB Falköping flygplats Federal Express Corporation (USA) filial Sverige Fiskflyg, AB Fjällflygarna i Arjeplog AB Flight Crew Training Sweden AB Flightvision AB FLIR Systems Polytech AB Fly Logic Malmö AB Flygande Veteraner Flygcentrum i Stockholm AB Flygexpo Västerås AB Flyglektionen Nyköpings flygskola Flygteoriskolan Barkaby AB Flyguppdraget Backamo AB Flyingoptics Force Technology Sweden AB Frivilliga Flygkåren FFK Fyrstads flygplats AB (Trollhättan Vänersborg) Försvarsmakten Gate Gourmet Sweden AB GBG Sahlgrenska Geodis Wilson Sweden AB Godshantering Landvetter AB Golden Air Flyg AB GOT2echnics AB Gotlands Flygklubb Grafair Flight Management AB GreenCarrier Sweden AB Grenna Ballong & Luftskepp AB Gustavsberg Mölnvik Gällivare flygplats Gästrike Flygskola Gävle flygplats

15 Datum Dnr/Beteckning 15 (25) Gävle sjukhus Göteborg City flygplats Göteborg/Landvetter Airport Hagfors Flygskola HB Halmstad Flygklubb Halmstad Flygplats AB Heli i Arjeplog AB HeliAir Sweden AB Helicopter-Assistance-Heli Romance AB Helicraft Nordflyg Service AB Helikopter Assistance Helikopterflottiljen Helikopterfoto Stockholm HeliNord Norden AB Helivision Hemavan/Tärnaby Airport AB Hudiksvalls sjukhus HW Vykort Härjedalen Sveg Airport Hästens sängar Köping IAPS IATA Independent Transport & Shipping Infranordic Shipping & Forwarding AB Ingmarsö Åkersberga Inspecta Sweden AB Instrument Control Sweden AB InterNord Flight Training IR engineering Isbrytaren Atle Isbrytaren Frej Isbrytaren Oden Isbrytaren Ymer itell Helicopters AB Itella Logistics AB Jasforwarding (Scandinavia) AB Jetpak Sverige AB Jivair AB

16 Datum Dnr/Beteckning 16 (25) John Miles Air Consulting Jokkmokk flygplats Jonair Affärsflyg AB Jämtlands Flyg AB Jönköping Airport AB fraktterminal Jönköping flygplats Jönköping Ryhov Jönköpings Flygklubb Kallax Flyg AB Kalmar Airport AB Kalmar Flygklubb Karlskoga flygplats Karlskoga Motorflygklubb Karlskrona sjukhus Karlstad Airport AB Karlstad sjukhus Karolinska Huddinge/Solna KB AFT Avancerad Flygträning Kesmi AB Kintetsu World Express (Sweden) AB Kiruna Airport Klarago i Sverige AB Klippan Kramfors/Sollefteå flygplats Kristianstad Airport AB Kristianstad Flygklubb KSAK Kuehne & Nagel AB Kungsair Training AB Kurt Heidfors Kustbevakningen Landskrona Flygklubb Lapland Airport (Gällivare) Lappland Aviation Academy Laroy Flyg AB LEMAN-International System Transport AB LFV Lidköpings Motorflygklubb Linieagenturer AB

17 Datum Dnr/Beteckning 17 (25) Linköping City Airport AB Linköping SAAB flygplats Linköping sjukhus Linköping-Malmen flygplats Linköpings Flygklubb Linköpings universitet Ljungbyhed flygplats Ljungbyheds Flygklubb Ljusdals Flygklubb LSG Sky Chefs Sverige AB LTHF AVIATION ekonomisk förening Luleå Airport Luleå Sunderby sjukhus Luleå-Boden Flygklubb Lunds sjukhus Lycksele flygplats AB Lycksele lasarett Lycon Engineering AB Malmskogens Aerocenter AB Malmskogens Helikopterleasing AB Malmö Airport Malmö Aviation AB Malmö Flygfraktterminal KB Marken Time Critical Express Marknadsdriv AB Menzies Aviation (Sweden) AB Milling Production AB Mora flygplats Mora Helifoto Motorflygarna Uppsala Flygklubb NEX Time Jet AB NextJet AB NFTC Nordic Aero Pictures Nordic Flight Training AB Nordic Photoflight Nordvästra Skånes Flygklubb Norrköping flygplats

18 Datum Dnr/Beteckning 18 (25) Norrköpings Automobil och Flygklubb Norrlands Flygskola Norrlandsflyg, AB Norrtälje sjukhus Northern Helicopters AB Nova Airlines AB Nyköpings Flygklubb Näringslivets Regelnämnd/NNR Service AB Oktoview Olin Design Teknik AB Oskarshamn flygplats Osterman Helikopter i Göteborg AB Ovansiljans FK:s fs PA-Flyg AB Pajala flygplats Panalpina Sweden AB Patria Helicopters AB Pegasus Aircargo AB Pilotförbundet PolyTech AB Posten AB Posten Logistik AB Priority Aero Maintenance (Sweden) AB Proflight Nordic AB PS Aviation AB Regelrådet Reidevalls Photo Reklamflyg Öresund AB Rikspolisstyrelsen Roadhouse Ronneby Airport Roslagens Flygklubb Roslagens Helikopterflyg AB Rotor View SAAB AB, Electronic Defence Systems SAAB AB, Linköping SAAB AB, Nyköping SAAB AB, Saab AB-Malmslätt/Arboga

19 Datum Dnr/Beteckning 19 (25) SACO/SR SAS SAS ScanAm Global Logistics AB Scandinavian Air Ambulance AB Scandinavian Airships Scandinavian AirTech AB Scandinavian Aviation Academy Scandinavian MediCopter AB Schenker AB Securitas Sverige AB Segelflygförbundet SEKO Sensec AB Skellefteå Airport AB Skogsflyg Cassel Aero, AB Skogsstyrelsen Sky Movies AB Sky Transport Sweden AB Skyview Flygfoto Skövde flygplats Skövde Kärnsjukhuset SMA-Aviation Smaland Airport AB (Växjö) Smartplanes i Sverige AB SMHI Sofia Pettersson Sollentuna Bilsadelmakeri AB South Sweden School of Aeronautics SPIKER AB Sportflygklubbens Flygskola SRFF Sv. Reg Flygplatsförb STO Södersjukhuset Stockholm Arlanda Airport Stockholm Bromma Airport Stockholm Skavsta flygplats AB Stockholm Västerås flygplats Stockholms Flygklubb

20 Datum Dnr/Beteckning 20 (25) Stockholms Helikoptertjänst Storuman flygplats AB Strait Air Transport AB Strömstad Näsinge flygplats Strömstads Flygskola Sturup IFR-Center AB Sundsvall/Härnösand Airport Sundsvalls Flygsällskaps Flygskola Sundsvalls sjukhus Superstudio D & D Swedavia Göteborg Landvetter Swedish Air Force Historic Flight Sveg flygplats Svensk Flygbild Svensk Pilotförening Svensk Pilotutbildning AB Svenska Ballongfederationen Svenska Direktflyg AB Svenska FlygBranschen SFB Svenska Flygsportförbundet Svenska Flygutbildarföreningen Svenska Sjöflygföreningen SSA Svenskt Flyg Sverigeflyg Sveriges kommuner och landsting Såtenäs flygplats Säffle flygplats T. Nyqvist Aero AB TCO Tekniska Högskolans Flygklubb AB Telair International AB Terminal & Transporttjänst i Sigtuna AB Terminus Spedition och Transport AB Tjänstemannaförbundet HTF TNT Sverige AB Toll Global Forwarding AB Tom Tits Experiment AB

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (38) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning

Läs mer

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats 1(5) Remissinstanser enligt bifogad sändlista Kopia till: Diariet GD Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats Inom ramen för utredningen Rätt funktion på rätt plats har och verksamhetsområde genomlyst

Läs mer

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport:

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Adressfält Halvera tiden. Dubblera hastigheten. 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Transportsystemets

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapporten En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled? är framtagen av Svenska Regionala

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:32

Regeringens proposition 2009/10:32 Regeringens proposition 2009/10:32 Fordonsbesiktning Prop. 2009/10:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson (Näringsdepartementet)

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Ulrika Landergren (FP)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Ulrika Landergren (FP) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-16 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av protokolljusterare Ulrika

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 11 november 2014 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2013-10-25. Göran Björklund

2013-10-25. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-10-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 4 november 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (:)a. Socialstyrelsen 2015-06-01 Dnr 5.4-11376/2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 Konsumentverket 2013 Utredare: Margareta Lindberg (projektledare), Helena

Läs mer

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet Branschläget 2011 En rapport från Svenska Taxiförbundet 1 Innehåll Förord...5 Branschläget...7 Svenskt kvalitetsindex...7 Taxis prisinformation...7 Taximiljarden...8 Redovisningscentraler för taxi...9

Läs mer

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014.

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. 1 (9) Org. nr 802006-1233 AOPA-Sweden Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. Styrelse, revisorer och valberedning Styrelsen

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Ärende 3 RS 2012-08-29

Ärende 3 RS 2012-08-29 2012-06-14 1 (4) CIRKULÄR 12:27 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Siv Stjernborg m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m.m.

Läs mer

Flygplatserna i Västernorrlands län

Flygplatserna i Västernorrlands län Flygplatserna i Västernorrlands län - översiktlig analys av samhällsnyttan December 2014 Innehåll Slutsatser... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte och metod...5 2 Regionen och dess utveckling...

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer