Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet"

Transkript

1 Missiv 1 (25) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i form av tillsyn, tillståndsprövning och registerhantering samt regelgivning inom transportområdet. Myndighetens finansiering innebär att tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska finansieras genom avgifter, medan regelgivning ska finansieras genom skattemedel. Vidare innebär myndighetens finansiering att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak ska finansieras på ett enhetligt sätt oavsett trafikslag, samt att Transportstyrelsen har bemyndigats att besluta om avgifter och avgiftsnivåer. Myndighetens inriktning är att årligen se över och revidera avgifterna i syfte att uppnå självkostnadstäckning, och ett i övrigt ändamålsenligt avgiftsuttag. Nu gällande föreskrifter De nu gällande föreskrifterna för luftfart, sjöfart och vägtrafik trädde i kraft den 1 januari Föreskrifterna beslutades slutligt den 14 augusti Luftfart har även meddelat en ändringsföreskrift som slutligt beslutades den 2 december Den trädde också i kraft den 1 januari För järnväg beslutades de nu gällande föreskrifterna slutligt den 13 augusti Dock har två ändringsföreskrifter meddelats som slutligt beslutades den 14 augusti 2013 och 19 december Dessa två ändringsföreskrifter trädde i kraft den 1 januari Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Box Borlänge Besöksadress Hagavägen 2, Borlänge Telefon Maria Wärnevall Telefax Enhet för marknad, kvalitet och strategi Sektion kvalitetssäkring

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (25) De föreslagna föreskrifterna Allmänt Ambitionen är att avgifterna för 2015 ska beslutas i så god tid som möjligt. Föreskrifterna ska därför behandlas på myndighetens styrelsemöte den 14 augusti Oberoende av att förslaget är strukturerat trafikslagsvis har det bedömts ändamålsenligt med en sammanhållen remiss. Det betyder att samtliga remissinstanser får hela paketet. Varje remissinstans väljer naturligtvis i vilken utsträckning man vill svara på remissens olika delar. I övrigt sker samråd med Ekonomistyrningsverket enligt 7 avgiftsförordningen (1992:191) i särskild ordning. Järnväg Verksamheten mot järnvägsområdet var innan Transportstyrelsens bildande till fullo finansierad genom skattemedel. Omläggningen till den finansiering som fastställts för Transportstyrelsen skedde i tre steg mellan åren , vilket innebär att den större finansieringsomläggningen genomförts. Årets avgiftsförslag innebär ett mindre antal justeringar enligt nedan. Ansökningsavgiften för särskilt tillstånd för läkare och psykologer sänks. För läkare sänks de från kr till kr, och för psykologer sänks de från kr till kr. Ansökningsavgiften för utbildningsanordnare sänks från kr till kr. Idag finns det två ansökningsavgifter för examinatorer, en för juridiska personer och en från fysiska personer. Dessa föreslås bli hopslagna till en ansökningsavgift, och den föreslås vara kr. Det innebär en sänkning för juridiska personer från kr till kr, och en höjning för fysiska personer från kr till kr. En ny ansökningsavgift för utbildningsanordnare och examinatorer som är ackrediterade eller erkända i annat land inom EU/EES och Schweiz föreslås. Avgiften är beräknad till kr. Idag finns det två avgifterna för tillsyn av examinatorer, en för juridiska personer och en från fysiska personer. Dessa föreslås bli hopslagna till en avgift, och den föreslås vara kr. Det är samma avgift som juridiska personer har idag. Det är en höjning för fysiska personer från kr till kr.

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (25) Luftfart Inom luftfartsområdet har utfasningen av myndighetsavgiften avstannat. Transportstyrelsen har utrett konsekvenserna av att avgiftsfinansiera alla verksamheter i enlighet med de grundläggande principerna och har kommit fram till att vissa verksamhetsområden får konsekvenser som inte är godtagbara. Därför har regeringen i budgetpropositionen för år 2014 angett att Transportstyrelsen får behålla myndighetsavgiften tills vidare. Årets avgiftsförslag innebär främst förändringar av ett antal avgiftsnivåer. Årsavgiften för registerhållning i luftfartygsregistret är oförändrad. Årsavgiften för fortlöpande luftvärdighetsövervakning är oförändrad för samtliga viktklasser förutom för segelflyg och ballong. För segelflyg och ballong sänks luftvärdighetsavgiften med kronor. Årsavgiften för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med flygplan sänks för samtliga viktklasser. Avgifterna sänks med mellan och kronor. Avgiftskonstruktionen för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med helikopter ändras genom att viktklassindelning och typindelning förändras. Förändringen innebär att avgifterna fördelas på annat sätt. Årsavgiften för tillstånd för flygplatser är oförändrad eller sänks med upp till kronor. För helikopterflygplatser sänks årsavgiften med mellan och kronor. Årsavgiften för verkstäder med tillstånd enligt del 145 sänks med mellan och kronor. Årsavgiften för luftvärdighetsorganisationer med tillstånd enligt del M kapitel G sänks med mellan och kronor. Årsavgiften för tillverkningsverkstäder sänks med kronor. Årsavgiften för icke-komplex icke-kommersiell ATO är oförändrad. Årsavgiften för icke-komplex kommersiell ATO sänks med kronor. Årsavgiften för komplex ATO sänks med kronor. Årsavgiften för fraktagenter med fraktterminal sänks med kronor. Årsavgiften för fraktagenter utan fraktterminal sänks med kronor

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (25) Sjöfart Inom sjöfartsområdet genomfördes den sista delen av utfasningen av farledsavgiften till Årets avgiftsförslag innebär justeringar av ett mindre antal avgifter enligt följande. Årsavgiften för tillsyn av sjöfartsskydd höjs med kronor. Årsavgiften för tillsyn av hamnskydd höjs med kronor för hamnskyddsområden med en hamnanläggning och hamnskyddsområden med flera hamnanläggningar. För tillsyn av avfallshanteringsplan föreslås löpande timtaxa. Transportstyrelsens timtaxa är kronor. Avgiften för ledanknuten lotsdispens i samtliga längdkategorier höjs med och kronor. Avgiften för tillsyn av utbildningsanordnare sänks med kronor. Utöver detta föreslås en ny konstruktion där utbildningsanordnaren betalar en fast avgift om kronor för prövning av kurs. Nya avgifter för följande verksamheter föreslås En ny avgift för tillsyn av fritidsbåtshamnars avfallshanteringsplan föreslås. Avgiften föreslås vara löpande timtaxa, kronor per timme. En ny avgift för försäkringscertifikat gällande den internationella konventionen om civilrättsligt ansvar för skada orsakad av bunkerolja föreslås och avgiften ska vara kronor. En ny avgift för försäkringscertifikat enligt förordningen om ansvar för oljeskador till sjöss föreslås och avgiften ska vara kronor. En ny avgift för prövning av ärenden och tillsyn enligt förordningen om svavelhaltigt bränsle föreslås. Avgiften ska vara löpande timtaxa, kronor per timme. Vägtrafik Inom vägtrafikområdet genomfördes den större finansieringsomläggningen redan till Transportstyrelsen har under ett antal år upparbetat betydande ekonomiska överskott av vägtrafikregisteravgiften (VTRavgiften). Myndigheten har sett över om rätt kostnader belastar avgiften. Resultatet av översynen är att ytterligare kostnader ska hänföras till

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (25) avgiften. Transportstyrelsens styrelse har också beslutat om en sänkning av VTR-avgiften från 65 kronor till 60 kronor. Beslutet har dock inte genomförts än eftersom det finns tekniska svårigheter med sänkningen. Problemen beräknas vara lösta under hösten 2014 och VTR-avgiften kommer att sänkas senast sista december Den sänkningen beräknas minska avgiftsuttaget på vägtrafikområdet med 41,5 miljoner kronor. Vidare har Transportstyrelsen föreslagit att påställningsavgiften för fordon ska tas bort. Förslaget är att verksamheten ska finansieras av VTR-avgiften. Avgiften är reglerad i en förordning och beslut från regeringen krävs. Ett borttagande av avgiften skulle innebära ett minskat avgiftsuttag med ytterligare 51 miljoner kronor för fordonsägarna. Dessa avgiftsminskningar på totalt 92,5 miljoner är utöver de förslag till förändringar som presenteras i denna remiss. Årets avgiftsförslag innebär förändringar av ett antal avgifter för att genomföra det kostnadsförflyttningen till VTR-avgiften, justering av ett antal avgiftsnivåer samt förslag på avgifter för nya verksamheter. Avgiftsförändringarna sker inom följande områden. Ansökningsavgifterna för tillstånd till yrkesmässigtrafik och internationella gods- eller persontrafik höjs. Ansökningsavgiften för tillstånd till yrkesmässig trafik höjs från kr till kr. Ansökningsavgiften för internationella gods- eller persontransporter höjs från 600 kr till kr. De företag som ansöker om båda dessa tillstånd vid samma tillfälle föreslås endast betala kr. Avgiften för tillsyn av företag med yrkestrafiktillstånd och företag med taxitrafiktillstånd sänks från kr till 700 kr. Avgiften för tillsyn enligt vägsäkerhetslagen sänks från 550 kr per kilometer till 200 kr per kilometer. Avgiften för ursprungskontroll sänks från 700 kr till 600 kr. Ansökningsavgiften för tillstånd att bedriva riskutbildning för behörighet A och B del 2 höjs från kr till kr. Modellerna för tillsynsavgifterna av organisationer med förordnande förarprövare och de som bedriver förarutbildning görs om. Totalt innebär det en ökning av kostnader för kollektivet, men det fördelar sig olika mellan olika företag och organisationer. Avgiften för tillsyn av ackrediterade besiktningsorgan sänks från 1,30 kr per förättning till 70 öre per förättning. Följande avgifter slopas Undantag från avgaskrav.

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (25) Undantag från fordon i slutserier. Enskilt godkännande. Undantag från bestämmelserna om fordonsregistrering. Tillfällig registrering. Flyttsaksfordon. Dubblett av registreringsbevis för de som legitimerar sig med e-legitimation. Nya avgifter för följande verksamheter föreslås Certifikat för färdskrivarkort. Avgiften föreslås vara kronor. Elektroniska vägtullssystem och vägtullsregister. Föreslås vara tre olika avgifter. Avgift för registrering som föreslås vara kr, prövningsavgift för betalningsförmedlare som föreslås vara kr och tillsynsavgift som föreslås debiteras genom löpande timdebitering. Avgifter för tillsyn av bensinstationer som tillhandahåller bensin för tankning av motorfordon. Avgiften föreslås vara löpande timdebitering. Kulturhistorisk verksamhet Transportstyrelsen har haft ett uppdrag att se över avgiftsuttaget mot verksamhet som är av kulturhistoriskt intresse. Till 2014 har avgiftslättnader inom järnväg genomförts fullt ut enligt de åtgärder som uppdraget kom fram till. Den tillsyn som bedrivs mot fartyg som både är klassat som traditionsfartyg (T-klassade) och av Sjöhistoriska museet K-märkta är avgiftsbefriad i och med detta föreskriftsförslag. Innehavarna av fartyg som är T-klassade föreslås betala en löpande timtaxa, som innebär lägre kostnader än den fasta avgift som innehavare av icke T-klassade betalar. Inom vägtrafik identifierades inga områden där avgiftslättnader var möjliga. Detta på grund av att det inte finns några avgifter som riktar sig mot veteranfordon. I och med slopandet av avgifter inom vägtrafikområdet så kommer veteranfordonen att få sänkta kostnader. Hanteringen av kulturhistorisk verksamhet inom luftfart utreds vidare. Remissmaterial Remissen omfattar:

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (25) förslag till ändring om föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet konsekvensutredningar Materialet finns tillgängligt på Transportstyrelsens webbsida Svar Synpunkter på det remitterade materialet skickas med fördel per e-post till Om e-post inte är möjligt skicka svaret till Transportstyrelsen Norrköping Märk svaret med ärendenumret TSF Synpunkter ska ha kommit till Transportstyrelsen senast den 26 maj Kontaktpersoner Finns det frågor eller behov av upplysning kan någon av följande personer kontaktas. Järnväg Maria Wärnevall, Luftfart Magnus Vik, Sjöfart

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (25) Jon Priebe, Vägtrafik Maria Wärnevall, Övergripande frågor Malin Jönsson, Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad stabschef. I den slutliga handläggningen av ärende deltog avdelningsdirektör Ingrid Cherfils (sjöoch luftfartsavdelningen), avdelningsdirektör Birgitta Hermansson (väg- och järnvägsavdelningen), chefsjurist Kristina Nilsson och ekonomidirektör Mats Ringqvist, den senaste föredragande. Jacob Gramenius Stabschef

9 Missiv 9 (25) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Sändlista Järnväg Almega, Anders Olofsson Arriva Sverige AB Arriva Tåg AB Arriva Östgötapendeln AB Arvidsjaurs Järnvägsförening A-Train AB Baneservice Skandinavia AB Botniatåg AB CFL Cargo Sverige AB CQ Correct AB DSB Sverige AB Green Cargo AB Hector Rail AB Infranord AB Inlandståget AB ISS Facility Services AB Järnvägshistoriska Riksförbundet LKAB Malmtrafik AB Mikael Bjurström Museibanornas Riksorganisation Nässjö kommun ProTrain i Sverige AB Railcare Logistik AB SJ AB Spark Trade AB Stockholmståg KB Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Box Borlänge Besöksadress Hagavägen 2, Borlänge Telefon Maria Wärnevall Telefax Enhet för marknad, kvalitet och strategi Sektion kvalitetssäkring

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (25) Strukton Rail AB Swedtrac Trafik AB Svenska läkaresällskapet Svenska Tågkompaniet AB TKAB Sveriges Företagshälsor Service AB Sveriges kommuner och landsting Sveriges läkarförbund Sveriges psykologförbund Sveriges Tågoperatörer Service AB TCC Holding AB Trafikverket TX Logistik AB Tågfrakt Produktion i Sverige AB Tågåkeriet i Bergslagen AB TÅGAB Veolia Transport Sverige AB VR Track Sweden AB Yh-Myndigheten Östersunds Järnvägskompetens AB yhmyndigheten.se Luftfart 08 Aerosystem AB AA International AB Active Air Cargo Aero Service, Per-Åke Håkans Aerosynchro Aeromeq Nordic AB Aeronom AB AeroService i Sverige AB AFIS Arvidsjaur AFIS Arvika AFIS Hemavan AFIS Hultsfred Vimmerby AFIS Jokkmokk AFIS Karlskoga AFIS Lidköping AFIS Lycksele AFIS Mora AFIS Oskarshamn AFIS Pajala

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (25) AFIS Skövde AFIS Storuman AFIS Sveg AFIS Torsby AFIS Vilhelmina Agility AB AH Flight School Air Hudik AB Air Logistics i Helsingborg Air Sweden Aviation AB Airlift Helicopter Sweden AB Airline Backup Airline Support Sweden AB Airsafe Sweden AB Airways Flygutbildning Svenska AB Alm Air AB AM ACS AM ALG AM FTT AM KGF AM NFTC AM SAAB AM SAS Amapola Flyg AB Anders Swansons Flygskola Anderssons Business Jet AOPA Sweden (SPAF) APC Logistics AB APH Logistics AB Arctic Air AB Arlanda Helicopter AB ASP Logistic AB ATS Aviation Capacity Resources AB, ACR Resources AB, ACR ATS Falköping flygplats ATS Gävle Flygplats ATS Hagfors flygplats ATS Hemavan Tärnaby flygplats

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (25) ATS Lidköping Hovby flygplats ATS Oskarshamn flygplats ATS Pajala flygplats ATS Skövde flygplats ATS Sveg Flygplats ATS Torsby Fryklanda flygplats Avesta Flygfoto B17 Kamratförening Ballongfirman Far och Flyg AB Ballongflyg i Stockholm AB Ballongflyg i Väst AB Ballongflyg Upp och Ner Ballongflyg i Syd AB Ballongäventyr i Skåne AB BF Scandinavian Aviation Academy AB Biltema Sweden Holding AB Blekinge Flygklubb Blue Chip Jet HB Bohusflyg AB Borlänge Flygplats Borås Flygklubbs flygskola Borås Viared flygplats Borås, Södra Älvsborgs sjukhus Braathens Technical AB Braathens Training AB BRING EXPRESS SVERIGE AB Bromma Air Maintenance AB C.M.A Combined Maritime Agencies Scand C.N.S. Systems AB Cabin Avaition Training of Sweden Cargo Center Sweden AB Cargo Logistics Express C.L.EX. AB CEVA Logistics (Sweden) AB Chalmers Flygklubb Cityflygplatsen i Göteborg AB Clas Bergstrand AB CNS Arvidsjaur flygplats CNS Cityflygplatsen Gbg

13 Datum Dnr/Beteckning 13 (25) CNS Dalaflyget/Mora CNS Fyrstad/Trollhättans flygplats CNS Halmstad flygplats CNS Klippan/Ljungbyhed flygplats CNS Kristianstad flygplats CNS Linköping flygplats CNS Saab System Security AB CNS Stockholm/Skavsta flygplats CNS Söderhamn flygplats CNS Västerås flygplats CNS Växjö flygplats Commuter Security Group AB Conroute Air & Sea AB Continuing Airworthiness Management Controlit AB Copterflyg AB CTT Systems AB CybAero Dalaflyget, AB (Borlänge) Dalaflyget, AB (Mora-Siljan) DHL Freight (Sweden) AB DHL Global Forwarding (Sweden) AB Diamond Flight Academy Scandinavia AB DiscPrint Sweden DSV Air & Sea AB Duvix AB EAA Eastair AB EFS European Flight Service AB Ekman & Winroth AB ELTEL Networks Infranet AB Engine Services Partners Svenska AB Enter Global Logistics AB Entry Point North Envirotainer AB Erikssons Automekanik Eskilstuna flygplats European Flight Training Academy AB, EFTA

14 Datum Dnr/Beteckning 14 (25) European Maintenance Service AB Exova AB Expeditors International Sverige AB F.H Bertling AB Falköping flygplats Federal Express Corporation (USA) filial Sverige Fiskflyg, AB Fjällflygarna i Arjeplog AB Flight Crew Training Sweden AB Flightvision AB FLIR Systems Polytech AB Fly Logic Malmö AB Flygande Veteraner Flygcentrum i Stockholm AB Flygexpo Västerås AB Flyglektionen Nyköpings flygskola Flygteoriskolan Barkaby AB Flyguppdraget Backamo AB Flyingoptics Force Technology Sweden AB Frivilliga Flygkåren FFK Fyrstads flygplats AB (Trollhättan Vänersborg) Försvarsmakten Gate Gourmet Sweden AB GBG Sahlgrenska Geodis Wilson Sweden AB Godshantering Landvetter AB Golden Air Flyg AB GOT2echnics AB Gotlands Flygklubb Grafair Flight Management AB GreenCarrier Sweden AB Grenna Ballong & Luftskepp AB Gustavsberg Mölnvik Gällivare flygplats Gästrike Flygskola Gävle flygplats

15 Datum Dnr/Beteckning 15 (25) Gävle sjukhus Göteborg City flygplats Göteborg/Landvetter Airport Hagfors Flygskola HB Halmstad Flygklubb Halmstad Flygplats AB Heli i Arjeplog AB HeliAir Sweden AB Helicopter-Assistance-Heli Romance AB Helicraft Nordflyg Service AB Helikopter Assistance Helikopterflottiljen Helikopterfoto Stockholm HeliNord Norden AB Helivision Hemavan/Tärnaby Airport AB Hudiksvalls sjukhus HW Vykort Härjedalen Sveg Airport Hästens sängar Köping IAPS IATA Independent Transport & Shipping Infranordic Shipping & Forwarding AB Ingmarsö Åkersberga Inspecta Sweden AB Instrument Control Sweden AB InterNord Flight Training IR engineering Isbrytaren Atle Isbrytaren Frej Isbrytaren Oden Isbrytaren Ymer itell Helicopters AB Itella Logistics AB Jasforwarding (Scandinavia) AB Jetpak Sverige AB Jivair AB

16 Datum Dnr/Beteckning 16 (25) John Miles Air Consulting Jokkmokk flygplats Jonair Affärsflyg AB Jämtlands Flyg AB Jönköping Airport AB fraktterminal Jönköping flygplats Jönköping Ryhov Jönköpings Flygklubb Kallax Flyg AB Kalmar Airport AB Kalmar Flygklubb Karlskoga flygplats Karlskoga Motorflygklubb Karlskrona sjukhus Karlstad Airport AB Karlstad sjukhus Karolinska Huddinge/Solna KB AFT Avancerad Flygträning Kesmi AB Kintetsu World Express (Sweden) AB Kiruna Airport Klarago i Sverige AB Klippan Kramfors/Sollefteå flygplats Kristianstad Airport AB Kristianstad Flygklubb KSAK Kuehne & Nagel AB Kungsair Training AB Kurt Heidfors Kustbevakningen Landskrona Flygklubb Lapland Airport (Gällivare) Lappland Aviation Academy Laroy Flyg AB LEMAN-International System Transport AB LFV Lidköpings Motorflygklubb Linieagenturer AB

17 Datum Dnr/Beteckning 17 (25) Linköping City Airport AB Linköping SAAB flygplats Linköping sjukhus Linköping-Malmen flygplats Linköpings Flygklubb Linköpings universitet Ljungbyhed flygplats Ljungbyheds Flygklubb Ljusdals Flygklubb LSG Sky Chefs Sverige AB LTHF AVIATION ekonomisk förening Luleå Airport Luleå Sunderby sjukhus Luleå-Boden Flygklubb Lunds sjukhus Lycksele flygplats AB Lycksele lasarett Lycon Engineering AB Malmskogens Aerocenter AB Malmskogens Helikopterleasing AB Malmö Airport Malmö Aviation AB Malmö Flygfraktterminal KB Marken Time Critical Express Marknadsdriv AB Menzies Aviation (Sweden) AB Milling Production AB Mora flygplats Mora Helifoto Motorflygarna Uppsala Flygklubb NEX Time Jet AB NextJet AB NFTC Nordic Aero Pictures Nordic Flight Training AB Nordic Photoflight Nordvästra Skånes Flygklubb Norrköping flygplats

18 Datum Dnr/Beteckning 18 (25) Norrköpings Automobil och Flygklubb Norrlands Flygskola Norrlandsflyg, AB Norrtälje sjukhus Northern Helicopters AB Nova Airlines AB Nyköpings Flygklubb Näringslivets Regelnämnd/NNR Service AB Oktoview Olin Design Teknik AB Oskarshamn flygplats Osterman Helikopter i Göteborg AB Ovansiljans FK:s fs PA-Flyg AB Pajala flygplats Panalpina Sweden AB Patria Helicopters AB Pegasus Aircargo AB Pilotförbundet PolyTech AB Posten AB Posten Logistik AB Priority Aero Maintenance (Sweden) AB Proflight Nordic AB PS Aviation AB Regelrådet Reidevalls Photo Reklamflyg Öresund AB Rikspolisstyrelsen Roadhouse Ronneby Airport Roslagens Flygklubb Roslagens Helikopterflyg AB Rotor View SAAB AB, Electronic Defence Systems SAAB AB, Linköping SAAB AB, Nyköping SAAB AB, Saab AB-Malmslätt/Arboga

19 Datum Dnr/Beteckning 19 (25) SACO/SR SAS SAS ScanAm Global Logistics AB Scandinavian Air Ambulance AB Scandinavian Airships Scandinavian AirTech AB Scandinavian Aviation Academy Scandinavian MediCopter AB Schenker AB Securitas Sverige AB Segelflygförbundet SEKO Sensec AB Skellefteå Airport AB Skogsflyg Cassel Aero, AB Skogsstyrelsen Sky Movies AB Sky Transport Sweden AB Skyview Flygfoto Skövde flygplats Skövde Kärnsjukhuset SMA-Aviation Smaland Airport AB (Växjö) Smartplanes i Sverige AB SMHI Sofia Pettersson Sollentuna Bilsadelmakeri AB South Sweden School of Aeronautics SPIKER AB Sportflygklubbens Flygskola SRFF Sv. Reg Flygplatsförb STO Södersjukhuset Stockholm Arlanda Airport Stockholm Bromma Airport Stockholm Skavsta flygplats AB Stockholm Västerås flygplats Stockholms Flygklubb

20 Datum Dnr/Beteckning 20 (25) Stockholms Helikoptertjänst Storuman flygplats AB Strait Air Transport AB Strömstad Näsinge flygplats Strömstads Flygskola Sturup IFR-Center AB Sundsvall/Härnösand Airport Sundsvalls Flygsällskaps Flygskola Sundsvalls sjukhus Superstudio D & D Swedavia Göteborg Landvetter Swedish Air Force Historic Flight Sveg flygplats Svensk Flygbild Svensk Pilotförening Svensk Pilotutbildning AB Svenska Ballongfederationen Svenska Direktflyg AB Svenska FlygBranschen SFB Svenska Flygsportförbundet Svenska Flygutbildarföreningen Svenska Sjöflygföreningen SSA Svenskt Flyg Sverigeflyg Sveriges kommuner och landsting Såtenäs flygplats Säffle flygplats T. Nyqvist Aero AB TCO Tekniska Högskolans Flygklubb AB Telair International AB Terminal & Transporttjänst i Sigtuna AB Terminus Spedition och Transport AB Tjänstemannaförbundet HTF TNT Sverige AB Toll Global Forwarding AB Tom Tits Experiment AB

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Bakgrund Transportstyrelsens

Läs mer

I Sverige regleras transponderkraven genom Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder

I Sverige regleras transponderkraven genom Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder Missiv 1 (6) Datum Beteckning 2014-04-28 TSF 2012-650 Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart och Luftfartstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem

Läs mer

Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler Missiv 1 (5) Datum 2012-04-05 Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler Bakgrund Färdplaner innehåller särskilda upplysningar

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (20) Datum 2013-04-26 Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i

Läs mer

Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser)

Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser) Missiv 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser) Remissvar lämnas senast den 16 februari 2014. Ange diarienummer

Läs mer

Remiss av ändring i de nationella flygoperativa föreskrifterna

Remiss av ändring i de nationella flygoperativa föreskrifterna TSG 2015-1850 Missiv 1(7) Enligt sändlista Remiss av ändring i de nationella flygoperativa föreskrifterna Remissvar lämnas senast den 18 december 2015. Ange diarienummer TSG 2015-1850 när du lämnar dina

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart Missiv 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Remiss av s föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart Välkommen att ta del av remiss av s föreskrifter och allmänna råd om rapportering

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning 2014-12-10 TSF 2014-260 Enligt sändlista Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat och utbildning (Serie PEL-FSTD)

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat och utbildning (Serie PEL-FSTD) Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat och utbildning (Serie PEL-FSTD) Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Bakgrund

Läs mer

Remiss i efterhand av akutändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:71) om trafikregler för luftfart

Remiss i efterhand av akutändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:71) om trafikregler för luftfart Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning 2015-06-11 TSF 2012-650 Remiss i efterhand av akutändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:71) om trafikregler för luftfart Bakgrund Nya

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om personliga certifikat och utbildning på luftfartsområdet

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om personliga certifikat och utbildning på luftfartsområdet Missiv 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om personliga certifikat och utbildning på luftfartsområdet Välkommen att ta del av en remiss av förslag till

Läs mer

Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter Missiv 1 (10) Datum Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Bakgrund till förslaget Transportstyrelsen

Läs mer

Sonny Olausson Henrik Wallén Roland Ströman. Lars-Inge Karlsson Lars Tjärn Nils Junehill Ulf Mattsson Thomas Brandt

Sonny Olausson Henrik Wallén Roland Ströman. Lars-Inge Karlsson Lars Tjärn Nils Junehill Ulf Mattsson Thomas Brandt Uppdaterad 14/8-2017 FLYGSKOLOR - KONTROLLANTFÖRDELNING I första skall hand skall tilldelade kontrollanter anlitas vid flygprov. Om ingen av de anvisade kontrollanterna är tillgängliga skall Luftfartsavdelningen

Läs mer

Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:153) om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:153) om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst Missiv 1 (5) Datum TSL 2012-567 Enligt sändlista Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:153) om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst Bakgrund

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

2% M. Regeringskansliet. Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Kommerskollegium. Skatteverket Fi2016l04305/S2

2% M. Regeringskansliet. Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Kommerskollegium. Skatteverket Fi2016l04305/S2 I? Regeringskansliet Remiss 2016-12-08 Fi2016l04305/S2 BOPIEJ»,hi K Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Rättssakkunnig Linnéa Westman 08-405 99 67

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Remissvar Ni ges här tillfälle att komma in med synpunkter på förslag till nya föreskrifter och konsekvensutredningen.

Remissvar Ni ges här tillfälle att komma in med synpunkter på förslag till nya föreskrifter och konsekvensutredningen. Remissmissiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Externremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Remissvar lämnas senast den 13 mars 2015. Ange

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats 1(5) Remissinstanser enligt bifogad sändlista Kopia till: Diariet GD Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats Inom ramen för utredningen Rätt funktion på rätt plats har och verksamhetsområde genomlyst

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Mottagare enligt sändlista REMISS Vårt datum: 2010-09-28 Vår referens: SSM 2010/3307 Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

2014-03-12 N2014/743/E

2014-03-12 N2014/743/E Remiss 2014-03-12 N2014/743/E Näringsdepartementet Energi Martin Palm 08-405 28 24 Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Remissinstanser 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Förvaltlningsrätten

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (32) Datum Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen inrättades den 1 januari 2009 och har som huvudsaklig verksamhet

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Sändlista järnvägsföretag 2014-01-09 Företag Postadress Postnummer

Sändlista järnvägsföretag 2014-01-09 Företag Postadress Postnummer Sändlista järnvägsföretag 2014-01-09 Företag Postadress Postnummer AB Sandvik Materials Technology 811 81 AB Storstockholms Lokaltrafik Lindhagensgatan 100 105 73 AB Östgötatrafiken Box 1550 581 15 ABB

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg En jämförelse mellan 2013 och 2014 1 (9) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153)

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153) Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153) 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Som

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Summa utrikes. Summa. Ank

Summa utrikes. Summa. Ank GÖTEBORGLANDVETTER HALMSTAD 00 00 00 00 0 00 0 0 0 0 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om gränsövergångsställen; beslutade den 11 december 2008. FAP 272-2 Utkom

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden

Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden Remissmissiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden Riksdagen beslutade

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Missiv 1 (5) Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.

Missiv 1 (5) Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:135) om teknisk specifikation för driftskompatibilitet

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning

Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning 2012-03-16 1 (7) Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som förhyrs upp till 30 dygn. Delområdet kallas Reserelaterad

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) Kommunstyrelsen 2017-11-06 Kommunledningskontoret Näringslivsenheten KSKF/2017:630 Valentina Andic, 016-710 74 08 1 (2) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och

Läs mer

Remiss av ändring i de nationella luftvärdighetsföreskrifterna

Remiss av ändring i de nationella luftvärdighetsföreskrifterna TSL 2010-565 Missiv 1(9) Enligt sändlista Remiss av ändring i de nationella luftvärdighetsföreskrifterna Remissvar lämnas senast den 1 maj 2016. Ange diarienummer TSL 2010-565 när du lämnar dina synpunkter.

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AE-1118 Företaget ursprungligen certifierat: 15, juni, 1998 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AQ-2335 Företaget ursprungligen certifierat: 11, december, 1996 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

REMISS. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö

REMISS. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 1 (6) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö josefine.gullo@msb.se Enligt sändlista Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer