Ragn-Sells på väg in i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ragn-Sells på väg in i framtiden"

Transkript

1 Ragn-Sells på väg in i framtiden Med historisk erfarenhet, entreprenörsanda och långsiktiga mål planerar vi för nästa generation Erik Sellberg

2 p å v ä g i n i f r a m t i d e n

3 Vilken miljö vill vi skapa för våra barn? Kretsloppsarbete måste göras på lång sikt för att även kommande generationer ska ha tillgång till naturresurserna. Det är med tanke på framtiden som vi ständigt gör stora investeringar i forskning, teknik och kompetensutveckling.

4 p å v ä g i n i f r a m t i d e n

5 Förord Vår framtid vilar på vår historia Det är med stor glädje jag kan konstatera att denna publikation är klar samma höst som vi flyttar in i vår nygamla kontorsanläggning på Väderholmen. En gård där jag lekte som barn hos min farmor och som under en längre tid har fungerat både som regionkontor och säte för delar av ledningen, bland annat för mig. Att vi nu samlar flera av företagets tidigare utspridda verksamheter till ett ställe markerar en milstolpe i vår historia. Anledningarna till detta är flera. Den största orsaken är den snabba tillväxten och utvecklingen av vår verksamhet. En rad nya viktiga funktioner och kompetenser har tillkommit den senaste tiden och behovet av en enkel kommunikation och snabba beslut främjas av att samla ihop de olika funktionerna. Kreativiteten ökar, mycket av arbetet blir enklare och sist, men inte minst finns det en tanke att hålla Väderholmen levande ur en rent traditionsstärkande synvinkel. Jag representerar den tredje generationen Sellberg i den familjeägda verksamhet som startades av min farfar. Vi har arbetat i samma bransch genom tre sekler och jag törs säga att vi har en större erfarenhet av avfalls- och restprodukthantering än någon av våra branschkollegor i Skandinavien. Vi har varit med om alla växlingar och med vår erfarenhet som grund har vi också haft goda förutsättningar att följa och leda utvecklingen framåt. Genom åren har vi upplevt stora förändringar både internt, på kundsidan och i branschen rent generellt. Ragn-Sells har vuxit från en liten aktör till en koncern med förgreningar i fem länder utanför Sverige. Men familjeföretagets goda principer lever vidare i det jag fortfarande upplever som det kompletta lilla företaget med muskler för de stora uppdragen. Och även om vi idag har vuxit ska vi fortsätta att agera som det lilla företaget, med omsorg och intimitet gentemot våra kunder och vår personal, med en stark entreprenörsanda, och med blicken riktad framåt, ständigt nyfikna på framtiden.

6 Väderholmens Gård Väl förvaltad tradition. Det arbete vi utför har förändrats radikalt och från att ha varit ett utpräglat transportföretag kan vi nu till stora delar betrakta oss som ett miljöföretag. Det finns naturligtvis något positivt i detta att bidra till att ge folk en bättre värld att leva och verka i. Vetskapen om att det vi gör idag kommer att sätta spår långt in i framtiden. Men det finns något jag känner mig ännu mer stolt över och glad för, något som också hänger ihop med det vi gör. Det är att vi i alla tider och genom stora förändringar i företaget lyckats behålla detta som vi kallar för Ragn-Sellsandan. Ett sätt att arbeta som härstammar från den gamla gårdsandan där alla hjälpte till med allt även om man var överkvalificerad. En anda där man inte backade för svårigheter utan jobbade tillsammans vidare mot de utsatta målen. Detta är en anda som genomsyrat Ragn-Sells genom tiderna. Något som man inte formulerar utan som man upplever. Ett förhållningsätt man förmedlar genom sitt sätt att vara mer än i det man säger bland annat genom att skapa motivation, uppmuntra positiva beteenden och bromsa negativa. Ragn-Sellsandan vilar på en djupt humanistisk grund där man har samma grundvärderingar och mål men i övrigt tillåter olikheter och därigenom skapar något som kan beskrivas som en homogen blandning av olika människor och karaktärer. Det viktiga både ur mellanmänsklig och företagsmässig synvinkel är att alla har en serviceanda i botten. Man skapar nöjda kunder genom att göra det kunderna förväntar sig, och så ofta man kan lite till. Ofta är det de små sakerna som skapar intimitet, den där extra kaffekoppen, en mazarin till kaffet, den lilla spontana pratstunden I ett stort och växande företag är det svårare att behålla den här andan. Det kan också vara svårt när man arbetar på distans. Sitter man ensam i en bil är det desto viktigare att man känner att man kan vara med och påverka sitt jobb, inte så mycket vad man gör, utan hur man gör det. Då utför man sina sysslor med större glädje och känner en stolthet i jobbet vilket i sin tur skapar nöjdare kunder. Det är inte vi i företagsledningen som skapar den här atmosfären. Vi ger förutsättningarna, sedan är det upp till individen att använda sig av dem. Ragn-Sellsandan har sitt ursprung på fältet och det är viktigt att man tar den med sig uppåt i organisationen när man avancerar, och att man förmedlar den till alla nyanställda. Något som kan bidra till detta är att tänka att vi alla är med och skapar det där bättre samhället vare sig vi står

7 Erik Sellberg har upplevt familjens naturintresse genom tre generationer. vid ett band och sorterar mjölkförpackningar eller arbetar i vita rockar i ett laboratorium. Vi har ju vuxit internationellt de senaste åren och när det gäller att kommunicera Ragn-Sellsandan över gränserna är det viktigt att just visa vad den handlar om genom sitt sätt att vara. I språket går så många nyanser förlorade, men att föregå med gott exempel är ett beteende som har en förmåga att överbrygga de flesta språkbarriärer. När det gäller att förmedla företagets anda och inställning till kommande generationer räcker det inte med att bara finnas till. Vi måste kommunicera på andra sätt. Genom små enkla budskap som En del av kretsloppet, eller med några vänliga ord till barnen ute på fältet. Vi ska också fortsätta att vara nyfikna, visa mänsklig omtanke och respekt både för kunder och arbetskamrater och genom att dela med oss av vår kunskap. En kunskap som bygger på seklers erfarenhet. Min förhoppning är att denna skrift som ni nu håller i handen har kraft att, inte bara ge en glimt av företagets styrka och själ, utan också förmedla en del av Ragn-Sellsandan. En anda som jag innerligen hoppas ska leva vidare hos kommande generationer och som jag personligen kommer att anstränga mig för att hålla levande här i den nya spännande och samtidigt anrika miljön på Väderholmen. Den plats där jag lekt som barn, arbetet som vuxen och där jag nu i sällskap av en rad entusiastiska och inspirerande medarbetare får nöjet att ta nya steg mot framtiden en framtid som både här på Väderholmen och i företaget i stort vilar på en stabil historisk grund. Tack för att du tog dig tid att läsa! Erik Sellberg

8 Växande insikter skapar tillväxt Det händer väldigt mycket inom miljösektorn just nu. Medvetenheten ökar på alla plan och fokus ligger på det hållbara samhället. Den expansiva branschen erbjuder stora 8 möjligheter till utveckling både för individen och företaget. Sidan: Vi skapar ett bättre samhälle På ett eller annat sätt har det Ragn-Sells gjort alltid bidragit till samhällsnyttan. Ett långsiktigt perspektiv och en nyfikenhet på framtiden gör idag detta samhällsinriktade arbete extra intressant. Sidan: 14 Vår framtid är väl förankrad Ragn-Sells har varit verksamma genom tre sekler. Genom åren har man byggt upp en omfattande erfarenhetsbank som saknar motstycke i branschen. Något som borgar för en fortsatt marknadsledande position. 22 Sidan:

9 Ragn-Sells - partner i kretsloppet De tjänster Ragn-Sells erbjuder bygger idag i allt större grad på ett partnerskap. Arbetet präglas av en helhetssyn med tillräckliga resurser för att ta ansvar för avfallshanteringen genom hela kretsloppet. Sidan: 32 Framtiden - ett rent himmelrike Hoten mot miljön har aldrig varit större än idag. Samtidigt har vi aldrig haft bättre förutsättningar att lösa problemen. Experterna är eniga; framtidens miljö är något vi alla är med och skapar redan idag. Sidan: 52

10 10 p å v ä g i n i f r a m t i d e n

11 Växande insikter skapar tillväxt Samtidigt som miljömedvetandet ökat och miljön blivit en global fråga har hela synen på avfallshanteringen förändrats radikalt på kort tid. Från att vi tidigare länge haft en rak avfallskedja där vi lagt på hög det som vi inte använt har återanvändning, återvinning och energiutvinning blivit självklara begrepp i branschen. Idag talar man allt oftare om avfallet som en växande resurs i stället för ett växande problem. Men den ständigt ökande medvetenheten har också lett till att avfallshanteringen blivit allt mer komplex med bland annat nya materialslag, en annan bedömning av befintliga material och nya användningsområden för det återvunna. "En växande bransch" Vi jobbar i en bransch som växer stadigt i storlek och betydelse. I stället för att som vissa andra sektorer utvecklas i bubblor, som riskerar att spricka. Arne Redelius, VD och Koncernchef Ragn-Sells. En utveckling som kräver större resurser, mer kunskap, högre kompetens och bättre anpassade tekniker. Det är också här som tillväxten finns i branschen. Ragn-Sells roll i denna utveckling styr alltmer mot att stå till tjänst med specialkompetens, utbildning, forskning och uppföljning av materialet genom hela kedjan. Samtidigt finns grundverksamheten kvar i både kommuner och företag i form av insamling och sortering av restprodukter och avfall. Men även här sker en utveckling genom ökad källsortering och nya system för kontroll och logistik. Lagstiftning och medvetenhet har lett till förfinad källsortering hos företag och allmänhet. Farliga avfall har hamnat alltmer i fokus och måste fasas ut. Med andra ord är avfallshanteringen inne i en expansiv utvecklingsfas där den allt mer får karaktären av ett miljöarbete med allt vad det innebär av nya spännande arbetsuppgifter och tjänster. Det hållbara samhällets tid är nu Det hållbara samhället är ett begrepp som blir alltmer aktuellt i takt med att tillgången på jungfruliga material, som till exempel olja, Varje svensk innevånare genererar i snitt ca 470 kg sopor per år. 11 9

12 "Vi kommer försöka skapa sammanhang" I framtiden kommer vi att i allt större omfattning försöka att skapa sammanhang, såväl i våra egna liv som i vår strävan att bygga det hållbara samhället. I den processen kommer miljöfrågor och avfallsfrågor att vävas in i ett bredare samhällsperspektiv och inte leva sina egna liv. Björn Frostell, Docent industriell ekologi vid KTH. metall och trä, minskar. Kravet på resurshushållning ökar och vi blir mer och mer medvetna om det farliga avfallets miljöpåverkan. Vi måste ta vårt ansvar nu, ju längre vi väntar desto dyrare och svårare blir det att nå fram till det hållbara samhället. Det gäller att snabbt anpassa sig till nya situationer och samtidigt långsiktigt arbeta för ett väl fungerande kretslopp. Man måste helt enkelt ha beredskap för att ta snabba beslut, och resurser för att vidta åtgärder som leder till förändring. Ökad kunskap ställer högre krav Vår kunskap om olika materials egenskaper och miljöpåverkan samt följderna av denna miljöpåverkan ökar ständigt i takt med nya forskningsresultat och nya tekniker. Möjligheterna att återanvända och återvinna blir större och kunskapen om farliga material växer. En ökande samordning av forskningsresurser kommer att ge snabbare resultat. Bättre kontroll för kunden. On line - dygnet runt. Inom Ragn-Sells pågår en ständig dialog i syfte att informera och uppdatera personalen. Alla nyanställda får dessutom en grundutbildning i miljökunskap. "Den hållbara utvecklingen står på tre ben" Arbetet för en hållbar utveckling vilar på tre ben - ekologi, ekonomi och sociala aspekter. Avfallshanteringen har traditionellt varit inriktad på teknik, miljö och ekonomi. Det sociala perspektivet måste ges ett större utrymme. Den framtida avfallshanteringen måste på ett bättre sätt utgå från en helhetssyn där vi sätter in avfallsfrågan i ett större sammanhang. Peter Wenster, Geolog och miljöexpert på Kommunförbundet. Bättre kontroll över materialflöden och förbättrad logistik kombinerat med förfinade metoder för dokumentation bidrar till att öka takten. Även företagens krav liksom konkurrens är pådrivande faktorer. Kort sagt; ökade insikter genererar ökad kunskap. Detta ställer högre krav på tillverkare, distributörer, användare och alla som arbetar med omhändertagandet av restprodukter och avfall. Både piskor och morötter behövs för att nya myndighetskrav och regelverk ska följas. Här finns 12

13 Utvecklingen av avfallshanteringen och det generella miljöarbetet är i snabb acceleration. Något som i sin tur kräver förbättrad och förnyad specialistkompetens över hela linjen. Miljöanpassade och specialutrustade fordon, förfinad sorteringsteknik, avancerad IT-utrustning och funktionsanpassade behandlingsanläggningar ställer krav på förare, maskinskötare och annan personal. Stora företag med uttalad miljöpolicy har behov av information, dokumentation, anpassade tjänster och specialkompetens. Här krävs kontinuerlig utbildning och uppdatering. Ragn-Sells ger alla nyanställda en grundutbildning i miljökunskap och det sker sedan en regelbunden vidareutbildning. Många nya yrkesgrupper har kommit till på senare tid och ytterligare nya befattningar är att vänta, både i löpande produktion samt på forsknings- och utbildningssidan. Målsättningen är att Ragn-Sells inte bara ska följa utvecklingen utan fortsätta leda den. "Kamratskapet finns med både på kontoret och ute på fältet". Jeanette Winter, Geokemist på Ragn-Sells. ett stort behov av information och motivation, men också ett krav på utveckling av nya förbättrade tekniker och metoder för återvinning. Snabb utveckling kräver ny kompetens "Jaha, Vårvägen 27. Er behållare med 48 kg tömdes idag kl " "Intelligent logistik" Hämtningen av avfallet genomgår stora förändringar med avancerad datateknik i fordonen. Med hjälp av GPS-navigering och inrapportering via GSM-nätet kan föraren hålla reda på en hel kommuns samtliga hushållskärl i sin bildator. Lars-Erik Andersson, Driftområdeschef Ragn-Sells Renhållning. 13

14 Större behov av service större tillväxt I och med att miljösektorn blir alltmer komplex och kunskapskraven ökar stiger också investeringskostnaderna. Allt fler företag och kommuner väljer därför att köpa in de tjänster där de själva saknar nödvändig kompetens och /eller teknisk utrustning. Så kallad Facility management blir allt vanligare. Det vill säga att större företag väljer att lägga alla resurser på kärnverksamheten och låter andra sköta löpande service av fastigheter, uppdatering av maskinell utrustning, renhållning med mera. Fler och fler företag växer upp som erbjuder Facility Management i stor skala. Vare sig de större företagen väljer att lägga ut avfallshanteringen direkt på en branschorienterad aktör, eller köper in tjänsten via ett Facility-företag, står Ragn-Sells redo som en komplett och kompetent kretsloppspartner. Något som i sin Kundanpassade miljöstationer. Organiskt avfall blir allt intressantare. "Vi kommer närmare kunden" Vi kommer in på ett tidigare stadium och kan effektivisera källsorteringen och har därför flyttat vår verksamhet i större grad in i kundföretagen. Det är där tillväxten finns för Ragn-Sells i att integrera vårt erbjudande i kundernas dagliga verksamhet. Göran Bergander, Chef Ragn-Sells Industri & Näringsliv. Avfallshanteringen flyttar in hos kunden. Intresset för "Facility Management" ökar hos företagen. 14

15 tur genererar trygghet, effektivitet och optimalt användande av resurserna för kunden och därmed tillväxt för båda parter. Omtanke om miljön morgondagens konkurrensmedel Att ligga väl framme med sitt miljöarbete och ha en uttalad miljöpolicy kan betyda stora konkurrensfördelar både för större och mindre företag samt kommuner. Större företag och offentliga inköpare ställer allt oftare miljökrav på underleverantörer. Ett aktuellt exempel på hur konsumenten med hjälp av myndigheterna kan styra in större företag mot mer miljöriktiga produkter är att fler och fler bilköpare väljer miljöbilar för att kunna köra på subventionerat bränsle och få gratis parkering. Något som i sin tur gynnar de biltillverkare som kan erbjuda dessa fordon. I USA har tillverkare av ekologiska produkter blivit stora aktörer på marknaden. Utmärkande för dessa är just att de ställer stenhårda krav på sina leverantörer och partners. En trend som också börjar bli synlig i Sverige. Även i det lilla påverkar den enskilda konsumentens ökade medvetenhet valet av olika produkter - till exempel vad gäller miljöanpassade förpackningar. Ragn- Sells hjälper sina kunder att skapa optimala förutsättningar för miljörelaterade konkurrensfördelar. "Vi är alltid uppdaterade" Ragn-Sells är det enda återvinningsföretaget i Sverige som satsar på professionell konsultverksamhet i miljöfrågor, exempelvis tillståndsärenden och miljötekniska undersökningar. Vi är alltid uppdaterade på nya miljölagar och EU-direktiv. Här kan vi ge våra kunder konsultation och utbildning. Göran Svensson, VD Ragn-Sells Miljökonsult. 15

16 16 p å v ä g i n i f r a m t i d e n

17 Vi skapar ett bättre samhälle Det är numera uppenbart att det krävs stora insatser för miljön om vi ska klara av att lämna efter oss en bättre värld och ett ekologiskt hållbart samhälle till nästa generation. Att värna miljön är ett globalt ansvar som berör alla. Inom EU är miljöarbetet en prioriterad fråga. De politiska partierna i Sverige är överens om att återanvändning och återvinning måste öka. Organisationer och institutioner som Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, fackföreningarna, Svenskt Näringsliv, Återvinningsindustrierna samt universitet och högskolor arbetar alla aktivt för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt miljöarbete. Idag finns komplicerade regelverk för hur vi ska hantera avfallet och det börjar höjas röster som säger att vi inte behöver fler regler utan måste lära oss att följa dem som finns. "Miljöarbetet är färskvara" Vi måste hålla uppe debatten och lobbyverksamheten så att allmänheten hela tiden påminns om att värna miljön. Annika Helker-Lundström, VD Återvinningsindustrierna. När det gäller företag, kommuner och den enskilda individen krävs det att man skapar hållbara incitament för prioritering av miljöarbetet och få in det i ett naturligt socialt sammanhang. Här är beteendevetenskap lika viktig "Vi försöker göra det där lilla extra varje dag". Stefan Petäjävaara, Ragn-Sells Produktionsmedarbetare i Pajala. som kunskap om hanteringen. Kunskapen och tekniken finns, nu måste vi lära oss att använda den. Sverige ligger väl framme och kan vara med och påverka och göra sin röst hörd i till exempel EU och FN. Här har Ragn-Sells med sin gedigna erfarenhet och kunskap en stor möjlighet att hjälpa till genom att informera, delta i samhällsdebatten, bilda opinion och tillföra sina erfarenheter från fältet. Detta samtidigt som man via en kontinuerlig dialog hjälper kunderna att utveckla och förbättra avfallshanteringen. 17

18 Man skulle kunna säga att Ragn-Sells alltid arbetat för att skapa ett bättre samhälle. Att ta hand om det avfall som produceras är i grunden ett samhällsnyttigt arbete. Idag kan varje del av företagets verksamhet härledas till samhällsnytta. Exemplen är många. En korrekt fastighetsrenhållning minskar risken för spridandet av oönskade bakterier och sjukdomar. Insamling, sortering och behandling i återanvändnings- och återvinningssyfte sparar resurser och energi. Omhändertagande av farligt avfall minskar risken för negativ påverkan på människor och miljö. Deponiverksamhetens syfte är att med högsta hänsyn till miljön förvara och förvalta sådant material som inte kan behandlas på annat sätt. Ur deponierna utvinns biogas som minskar behovet av övrig miljöpåverkande energiråvara. Jordar som förorenats av tidigare generationer återförs efter behandling till lämpliga projekt som till exempel vägbyggen eller golfbanor. Och sist men inte minst bidrar forskning och utbildning till ökad kompetens och högre medvetandegrad som i sin tur genererar ännu mer samhällsnytta. Källsortering blir allt oftare ett naturligt inslag i skolmiljön. Vi måste skapa balans Balans är ett genomgående begrepp i miljöarbetet och då framför allt vad gäller ekologin. Det måste råda balans både i flora och fauna för att naturen ska må bra. Det måste vara balans mellan olika ämnen i vatten och jordar. Ur ett globalt perspektiv måste konsumtionen samt uttaget av råvaror och resurser balanseras. Men det måste även råda en ekonomisk och materiell balans i hanteringen av avfallet för att det ska fungera. Tillgången på återvunnet råmaterial måste vara jämn och hålla rätt Forskning inom olika kompetensområden får allt större betydelse. "Inte fler regler" Vi behöver i nuläget inte fler regler utan måste se till att de som finns efterföljs. Gunnar Fredriksson, Enhetschef Naturvårdsverket. 18

19 kvalitet för att ett företag ska kunna använda det i sin kontinuerliga produktion. Dessutom måste avfallshanteringen hela tiden sträva mot att bli så kostnadseffektiv som möjligt. Här har Ragn-Sells stor erfarenhet och resurser vad gäller materialkunskap och tillgång, logistik, kundanpassning samt geografisk täckning. Sinande resurser kräver kretslopp Ragn-Sells har länge arbetat under devisen En del av kretsloppet som myntades Återanvändning, återvinning, förbränning, energiutvinning, deponi, utfasning, destruktion - allt detta handlar i grund och botten om hushållning av resurser på bästa sätt efter vissa givna förutsättningar. Det gäller helt enkelt att få in så mycket som möjligt av det avfall vi "Global hantering av elektronik" Producentansvaret har bland annat inneburit att vi skapat system och integrerade samarbeten med företag inom IT- och elektronikbranschen. Där tar vi hand om produkter som tagits ur drift och ska återvinnas. I vissa fall kan det även vara aktuellt med återanvändning. Till exempel datorer som kontinuerligt byts ut hos större företag och som skall säljas vidare på en begagnatmarknad som spänner över stora delar av världen. Örjan Thönners, Marknadschef Ragn-Sells Elektronikåtervinning. producerar i ett ur miljösynpunkt försvarbart system där vi kan nyttiggöra maximal mängd innan vi kasserar materialen. Ett bra och effektivt kretslopp kan bara uppnås genom att arbeta långsiktigt och ha god framförhållning. Det vill säga genom att ta ett ekologiskt och ekonomiskt ansvar längs hela kedjan, från utvinning av råmaterial till produktion, konsumtion och avfallshantering. För Ragn-Sells del gäller sanningen att om man är försiktig med utgifterna så är man också försiktig med miljön. Man lever som man lär även på det företagsekonomiska planet. Vinsterna går tillbaka in i företaget för att skapa ännu bättre förutsättningar för ett bra miljöarbete samt för att motivera och utveckla anställda. Andra bidrag till utvecklingen är finansiering av doktorandutbildningar samt stöd till ett flertal ideella miljöprojekt. Hans Majestät Kung Carl Gustaf är högste beskyddare av Svensk Våtmarksfond. Ragn-Sells är med och stöder fonden och har instiftat ett Våtmarkstipendium som delas ut årligen. "Kompetens för export" I Sverige ligger vi i framkant med en väl utvecklad avfallshantering och kan exportera vår effektiva teknik och stora kompetens till andra länder. Stefan Edman, Biolog och Miljödebattör 19

20 Det som är farligt måste bort Det farliga avfallet har alltid varit en het potatis i miljödebatten. Idag används allt mindre farligt avfall. Substitutionsprincipen, det vill säga att hitta ämnen och material som kan ersätta det farliga, har visat sig fungera bra. Men samtidigt tillkommer nya produkter och material som klassas som farligt avfall och som vi måste lära oss att ta hand om, exempelvis hushållens snabbt ökande flora av el-produkter och det växande IT-avfallet. Elektronikutvecklingen accelererar. Livsmönster förändras. Vår ökade import från lågprisländer som till exempel Kina, gör att det kan vara svårt att kontrollera vad som innehåller farligt avfall. Integrerade batterier i bland annat leksaker kan vara svåra att spåra och besvärliga att separera från övrigt material. Ett annat exempel är att mycket av sjukvården flyttat in i hemmen. Farligt avfall som sprutor och mediciner kan av okunskap eller på grund av bristande resurser hamna i avloppen eller kastas med hushållsavfall. "Vi kan erbjuda marknadens bästa behandlingslösningar" I samma takt som nya produkter ser dagens ljus på marknaden så följer nya typer av farligt avfall. För att kunna behålla och stärka vår marknadsposition gäller därför att vi är flexibla och kan erbjuda marknadens bästa behandlingslösningar. Jonny Brändewall, Utbildning och kommunikation Ragn-Sells Specialavfall. Mobil hämtning av farligt avfall ökar motivationen och skapar förståelse för materialen. När det gäller omhändertagande, separation och återvinning av material från olika produkter har Ragn-Sells hög kompetens. Kontinuerligt arbetar man med att forska fram och skapa bra förutsättningar och metoder för en korrekt hantering av det nya farliga avfallet. Idag ligger man till exempel väl framme vad gäller att separera det farliga och återvinna stora delar av det övriga materialet. Kretslopp kräver bra planering Ett framgångsrikt kretsloppsarbete kräver en helhetssyn från insamlig och källsortering, till återvinning och vidareanvändning. Något som i sin tur kräver bra planering. Till exempel gäller det att korta avstånden från insamling till behandling, minimera miljöpåverkande transporter, lägga upp effektiva rutter och 20

21 skapa fler lokala kretslopp. Men det handlar även om planering inom företaget för att dra nytta av synergier mellan affärsområden och dotterbolag i Sverige och utlandet. I det här sammanhanget är det viktigt att vara nära kunden, och därför är Ragn-Sells rikstäckande i Sverige, Estland och i samverkan med andra företag även i Danmark. I Norge är företaget på god väg mot samma position. Medan det i Lettland och Polen kommer att ta lite tid att uppnå detta mål. Ragn-Sells är dessutom Skandinaviens största aktör inom området avfall och restprodukter, och en stark aktör i Nordeuropa när det gäller att ge service åt "Ökad status för ekologiska produkter" I USA har ekologiska produkter på senare tid fått mycket hög status hos konsumenterna. Göran Adlén, Trendanalytiker och författare. 21

22 multinationella företag med producentansvar och/eller tydligt uttalad miljöpolicy. Kommunens roll i den framtida miljön Kommunerna är en av Ragn-Sells största och av tradition absolut viktigaste kundgrupper. Men de är också några av företagets största konkurrenter. Idag är utvecklingen sådan att många enskilda kommuner har svårt att klara alla lagar och regelverk med egna resurser. Några högaktuella exempel är avslutningen eller moderniseringen av gamla deponier och byggandet av effektiva värmeverk med avfall som bränsle. Här finns två möjligheter - att gå samman med andra kommuner eller skaffa sig en kompetent och resursstark partner utanför den kommunala sfären. Vilket val kommunerna än gör kan Ragn-Sells, med sin spets- och specialkompetens och sin långa erfarenhet av just den hushållsnära avfallshanteringen, fungera som en trygg och kunnig samarbetspartner. Idag debatteras rollerna mellan fristående entreprenörer och kommuner. Många menar att de kommunala monopolen måste avskaffas till förmån för fri konkurrens på lika villkor. Detta för att på bästa sätt möta hushållens behov - med god ekonomi och utvecklad återvinning. "Alltid nya skattepengar" Ett problem med det kommunala monopolet är att det aldrig blir några större konsekvenser om något går fel. Det finns alltid nya skattepengar att rätta till saker med. Marie Wahlgren, Riksdagsledamot Folkpartiet. "Inom Ragn-Sells måste vi ha en gemensam värdegrund som vi förvaltar genom ett målstyrt och kvalitetssäkrat arbetssätt". Christina Lindbäck, Miljöchef på Ragn-Sells. En levande debatt måste följas av handling Få saker berör så många så mycket som miljön. Debatten pågår ständigt, globalt, i EU, på regeringsnivå, i organisationer och föreningar, bland företag, i media och mellan gemene man. Men ord utan handling leder ingenstans. 22

23 Idag är miljösektorn mer komplex än någonsin. Vi omgärdas av detaljerade regelverk och lagar och fler är att vänta. Här gäller det att vara förutseende. Att veta vad som är på gång innan det händer - att vara väl förberedd helt enkelt. Kommuner och företag riskerar annars att tas på sängen och hamna i svårbemästrade lägen. Det är till exempel inte alltid som de politiska besluten är i fas med den verkligheten som råder hos dem som ska efterleva påbuden. För att de olika lagarna och förordningarna gällande bland annat materialslag och behandling ska efterlevas krävs en effektiv tillsyn. Här måste myndigheterna få bättre resurser och ett kompetensuppsving. Idag har till exempel länsstyrelserna inte fått ökade resurser för tillsynsfrågorna och dignar under en enorm arbetsbörda. Ragn-Sells är alltid uppdaterade vad gäller det som är på gång i branschen. Företaget deltar i debatten, påverkar besluten och har resurserna som krävs för att följa upp i handling. Med sin stora bredd har Ragn-Sells utmärkta förutsättningar att fungera som en kompetent remissinstans för myndigheter och beslutsfattare. att genom utbildning och information skapa förutsättningar för en högre medvetandenivå hos kommande generationer. För Ragn-Sells är miljöarbetet också en generationsfråga på ett annat plan. Idag är det den tredje generationen Sellberg som äger företaget och leder verksamheten med Erik Sellberg i spetsen som styrelseordförande. Det har alltid funnits ett starkt miljöengagemang i familjen och inom Ragn-Sells. Därför är det en självklarhet att man tar ansvar för miljön ur ett generationsperspektiv. I det ansvaret ingår även att föra kunskap och engagemang vidare till kommande släkten. Som familjeföretag arbetar Ragn- Sells långsiktigt mot hållbara mål. Siktet är inte inställt på nästa kvartalsrapport - blicken är riktad mycket längre framåt. Miljön en generationsfråga Det är viktigt att tänka på att vi inte bara tar hand om miljön för vår egen del utan också förvaltar den åt våra barn. Vårt ansvar är inte bara att lämna efter oss en bättre värld på väg mot ett hållbart samhälle utan också 23

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Fokus på kunder, kompetens och kostnader

Fokus på kunder, kompetens och kostnader Ragn-Sells Miljöredovisning 2009 Fokus på kunder, kompetens och kostnader År 2009 tog lågkonjunkturen sitt grepp om världen. Även vi i avfallsbranschen påverkades av detta. Vi kan dock glädjande konstatera

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad 2011 Vivida Assistans årsredovisning Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad B VIVIDA ASSISTANS ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen till vår årsredovisning för 2011 Trevlig läsning!

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

En rapport från projektet Framgång för Sverige

En rapport från projektet Framgång för Sverige Så skapar chefer framgång En rapport från projektet Framgång för Sverige Analys och rapport har tagits fram av Bo Bäckman, relevant information ab och Ulf Nilsson, Best Quality tillsammans med SIS, SFK

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer