OSKARSHAMNS STÅNDPUNKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSKARSHAMNS STÅNDPUNKTER"

Transkript

1 1

2 OSKARSHAMNS STÅNDPUNKTER gällande färjetrafiken till och från Gotland Gotlandstrafiken måste ses som helhet där trafiken är en del av den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen. Utgångspunkten för Oskarshamns Ståndpunkter gällande färjetrafiken till och från Gotland är långsiktighet och kostnadseffektivitet i ett system som eftersträvar utveckling, sysselsättning och effektivisering av transporter. Ståndpunkterna är ej att betrakta som ett beslutsunderlag, utan syftar till att ge ett faktamässigt stöd i diskussionen om färjetrafiken och valet av sydlig hamn för densamma. Nuvarande trafik utgår från Gotlands behov och bidrar till att utveckla det gotländska näringslivet och samhället. Detta har medfört en positiv regional utveckling för Gotland. Genom ett långsiktigt trafikupplägg kan även Gotlandstrafikens transportkorridorer på fastlandet uppnå motsvarande positiva regionala utveckling i framtiden. Regionförbundet poängterar i sin regionala utvecklingsstrategi för Kalmar län att Oskarshamn, tillsammans med E22, ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Oskarshamns hamn utgör därmed en viktig del i den europeiska transportpolitiken, vilket Regionförbundet också tillstyrkte då de den 12 mars 2013 förordade Oskarshamn som sydlig hamn för gotlandstrafiken. Bakom Oskarhamns Ståndpunkter står Gotlandsgruppen i Oskarshamn. Gotlandsgruppen bildades den 5 februari 2013 efter att Trafikverket presenterat sitt förslag för den framtida Gotlandstrafiken. Gruppen består av sex nyckelpersoner, vars ambition är att aktivt verka för att uppnå ett långsiktigt effektivt avtal från och med Varje infallsvinkel av frågan ska belysas och underbyggas med fakta. Arena Politik Peter Wretlund (S) Kommunalråd Oskarshamns kommun Arena Politik Leif Axelsson (M) Oppositionsråd Oskarshamns kommun Arena Transport Per Nordén Styrelseordförande EB Logistik AB Arena Näringsliv Christina Fosnes Ordförande CARGOTO Arena Tjänstemän Lars Ljung Utvecklingschef Oskarshamns kommun Arena Hamn & Linjer Anders Sjöblom Marknadsutveckling Oskarshamns Hamn Arena Besöksnäring Jan Hardebrant VD Attraktiva Oskarshamn AB Oskarshamn står bakom de gotländska ståndpunkterna Trafikrådet på Gotland har författat ett dokument kallat Gotländska ståndpunkter som slår fast en tydlig målbild gällande Gotlandstrafikens framtida utveckling. Oskarshamn ställer sig bakom dessa ståndpunkter. 2

3 Gotland är beroende av färjetrafiken, inte bara för transport av passagerare, utan framför allt för öns dagliga försörjning. Godset till och från Gotland består främst av dagligvaror, konsumtionsvaror och byggvaror. Godsflödet är spritt över hela södra Sverige och kan antas följa ett mönster efter städers befolkningstäthet och persontransporter för turism till Gotland. Det som styr tidtabellen i dag är leveranser av färskvaror till Gotland med en så sen avgångstid som möjligt, samtidigt som den anpassas för persontransporter. Närmare 95 % av de totala transporterna på land får en oförändrad eller ökad transportlängd på väg om Oskarshamn överges som det södra hamnalternativet till förmån för Västervik. I genomsnitt handlar det om cirka 78 km per fordon, vilket är mil extra per år. Detta skapar en ökad drivmedelskostnad för godstransporterna på land med SEK per år. Därtill tillkommer bemanningskostnader samt sträckkostnader för åkeriföretagen. Den samlade kostnadsökningen för transportnäringen uppgår till 22 miljoner SEK. Dessa kommer, i praktiken, att behöva täckas av höjda fraktpriser. Priserna på dagligvaror och konsumtionsvaror ökar också för befolkningen på Gotland. Detta är inte acceptabelt. Gotlandstrafiken måste ses som helhet där trafiken är en del av den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen Tack vare Oskarshamns geografiska läge och anslutning till E22, väg 37/47 och järnväg finns naturliga anslutningar till transportflödet för gods och personer. Anknytning finns till E4 vid Jönköping/ Värnamo och stambanan vid Nässjö för vidare transport till knutpunkterna Oslo, Hallsberg (Katrineholm), Göteborg, Helsingborg, Malmö och Trelleborg. Oskarshamns starka industri har redan idag ett behov av ett stort antal transporter, vilket är en stor konkurrensfördel i jämförelse med en industrisvag ort som Västervik. Den södra linjen försörjs idag av gods och passagerartrafik från ett upptagningsområde söder om Oskarshamn, motsvarande 95 % för gods och 95 % för passagerartransporter. Därtill kommer de flöden som har sitt upptagningsområde i Danmark, Tyskland, Holland och Norra Europa. En flytt av södra linjen 73 km norrut till Västervik förändrar inte upptagningsområdet utan resulterar endast i längre transporter på land. Trafikupplägget ska bidra till regional utveckling och näringslivsutveckling såväl på Gotland som på fastlandet Goda kommunikationer är avgörande för gotlänningarnas fortsatta regionala utveckling samt möjligheter till arbete och utbildning. Samtidigt har Gotlandstrafikens förläggning till Oskarshamn betydande effekter i form av ökad handel och arbetskraftsförsörjning för hela Kalmar län. Många gotlänningar veckopendlar till industrierna i Oskarshamn och med Scanias, SKB:s och OKG:s planerade expansion kommer troligen gruppen att öka ytterligare. Oskarshamn utgör motorn i Kalmar läns arbetsmarknad med cirka 2900 inpendlare dagligen. 3

4 Gotlänningar som reser med södra linjen bidrar också till handelns utveckling, framför allt till Hansa City i Kalmar genom de så kallade IKEA-turerna. Utöver arbetsresor och handel finns idag dessutom ett betydande idrotts-, utbildnings- och sjukvårdsutbyte mellan Gotland och Oskarshamn. Även turismen skulle drabbas om den södra linjen fick en ny streckning. Cirka 95 % av turisterna som idag reser till och från Gotland med södra linjen skulle få en ökad restid om linjen flyttades. Om Trafikverket väljer att förlägga den södra hamnen till Västervik kommer resekostnaden årligen att stiga med SEK som inte att täcks av upphandlingen, utan belastas turisterna. Det kan vara värt påpeka att turismen i södra Sverige ökade med 6 % under 2012, vilket bör ses som ett ökat underlag för Gotlandsturism. Oskarshamn har redan en fungerande infrastruktur I Oskarshamn finns en terminal för hantering av resenärer och gods. En ny terminal planeras dessutom, vilken kommer att utveckla kapacitet och logistik ytterligare. I Oskarshamn finns godsterminaler för omlastning av lastbilsburet gods. DHL Freight AB har en dygnet-runt öppen terminal för styckegods och paket. Allt farligt gods till och från Gotland går via södra linjen och terminalen i Oskarshamn. Terminalen hanterar även farligt gods för Kalmar läns övriga upptagningsområde. En flytt av Gotlandstrafiken till Västervik innebär inte en flytt av dessa godsterminaler eftersom de ger service till hela Kalmar län och Gotland. Den enda konsekvensen blir ökade transportkostnader på land som så småningom belastar slutkunden. Transport av levande djur är inget stort flöde men regleras strikt enligt Jordbruksverkets transportbestämmelser. Därför är det värt att nämna att transporter från Gotland till slakteriet i Kalmar inte klarar längre total transporttid än idag. När det gäller hästar bör man ta i beaktande att Gotland är ett av de häst-tätaste länen i Sverige och att ridsporten har fler transporter än travet som enskild grupp. Ridsportens resor går nästan uteslutande söderut från Oskarshamn, många gånger mot Skåne och västra Smålands tävlingsarenor. 4

5 5

6 UNDERLAG LEDTIDER- LAND, GODS De viktigaste transportflödena är: Livsmedel Farligt gods Levande djur Övrigt o Byggmaterial, Isolering o Insatsmaterial industri o Stål o Jordbruksmaskiner Övrigt mellersta Sverige 5% Fördelning av godstransporter Livsmedel Göteborg/ Helsingborg 22% Farligt gods Oskarshamn 7% Övrigs södra Sverige 65% Levande djur Kalmar 1% Källa: Speditions-och åkeribranschen Cirka 5 % av de totala transporterna på land antas få kortare avstånd på land vid val av Västervik jämfört Oskarshamn. Resterande 95 % får, med Västervik som alternativ, ett likvärdigt eller längre transportavstånd vilket sammantaget leder till en ökad transportsträcka på land med i genomsnitt 78 km per fordon. Enbart för godstransporterna innebär en flytt till Västervik en årligt ökad körsträcka på fastlandet med mera än mil vilket innebär ökade utsläpp av CO2 med 93,5 ton per år. Den totala merkostnaden för berörda åkeriföretag kommer att överstiga 22 miljoner SEK, vilket åkeriföretagen inte kan bära. Den ökade kostnaden kommer därför tas ut mot fraktkunderna genom höjda priser. Höjningen motsvarar en prishöjning på %. 6

7 Oskarshamn Km Rundtur Enheter Totkm Västervik Km Rundtur Totkm Göteborg Göteborg Skara Skara Värnamo Värnamo Halmstad Halmstad Helsingborg Helsingborg Malmö Malmö Ystad Ystad Kristianstad Kristianstad Hässleholm Hässleholm Ronneby Ronneby Växjö Växjö Kalmar-Nybro Kalmar Nybro Oskarshamn Oskarshamn Linköping Linköping Norrköping Norrköping Ökat avstånd per dag 2970 km Ökad kostnad 250:- per sträckmil - välutrustade skåpfordon kyla/värme sek Antal dagar pr år Årskostnad antal turer per år 300 dgr Total merkostnad inkl drivmedel per år sek För info Nynäshamn Norrköping 179 Källa: Speditions-och åkeribranschen En flytt av södra hamnen till Västervik kommer att öka transportkostnaden på land med närmare 2000 SEK per enhet. Denna kostnadsökning täcks inte av upphandlingen utan belastar transporten, transportköparen och därmed produktens pris på Gotland. Livsmedel Importerade färskvaror som kommer till Helsingborg och Göteborg går via Oskarshamn för vidare transport till Gotland. Lantbruksprodukter som odlas på Gotland fraktas för omdistribution till Helsingborg och vidaretransport i Sverige och Europa. Farligt gods I Oskarshamn finns etablerade godsterminaler för omlastning av lastbilsburet gods. DHL Freight AB har en dygnet-runt öppen terminal för styckegods och paket. Terminalen hanterar också allt farligt gods till och från Gotland som går i DHL-regi. Därigenom finns redan kompetens för denna typ av hantering, bland annat i nära samarbete med räddningstjänsten. EB Logistik AB har också en dygnetrunt öppen terminal för omlastning av partigods, d v s större enhetssändningar. Inte minst importflöden lastas om vid denna terminal. 7

8 Allt farligt gods till och från Gotland går via södra linjen och terminalen i Oskarshamn. Terminalen servar även farligt gods för Kalmar läns upptagningsområde. Fördelningen av farligt gods från Oskarshamn är ca Gotland 20% Kalmar Län 80% Norr om Oskarshamn 15% Oskarshamn 15% Söder om Oskarshamn 70% Källa: Speditions-och åkeribranschen Levande djur Transport av levande djur är inget stort flöde men har strikta begränsningar i tid för hela transporten. Exempel på transporter av levande djur är: Transporter till slakteriet i Kalmar vilket inte klarar längre total tid än idag. Travhästar som tävlar i södra Sverige och Danmark. LEDTIDER- LAND, PERSONTRANSPORTER Gotlänningar nyttjar södra linjen bland annat till: Veckopendling till och från arbete Högskola och universitetsstudier Handel Idrott Turism Sjukvård FÖREDLING AV AVRESEORT PASSAGERARE PER LÄN Ej säkerställd avreseort 18% Kalmar 6% Jönköpings 4% Kronobergs 2% Östergötlands 5% Gotlänningar 29% Skåne 19% Västra Sveriges 13% Hallands 2% Blekinge 2% Källa: Destination Gotlands bokningssystem 8

9 95 % av all turism på södra linjen skulle få en lika lång eller ökad restid om linjen flyttades norrut från Oskarshamn. Slutdestination för gotlänningar som reser till fastlandet är osäker men det kan antas att den motsvarar avreseorterna för passagerare. FÖRDELNING AV AVRESEORT FORDON PER LÄN Ej säkerställd avreseort 15% Kalmar 5% Jönköpings 5% Kronobergs 2% Östergötlands 5% Gotlänningar 35% Västra Sveriges 12% Skåne 17% Blekinge 2% Hallands 2% Källa: Destination Gotlands bokningssystem Av de fordon som nyttjas genom turismen till och från Gotland skulle 5 % få kortare transportsträcka och tid med färjelinje via Västervik. Resterande 95 % ( fordon) skulle få en likvärdig eller ökad transportsträcka på uppskattningsvis 78 km i snitt. Detta leder till ökad bränsleförbrukning med 5,1 liter (vid förbrukning 0,65 l/mil) per fordon. Vilket ger liter bränsle och ett utsläpp av kg koldioxid per år. Om Trafikverket väljer att förlägga den södra hamnen till Västervik kommer resekostnaden årligen att stiga med SEK som inte att täcks av upphandlingen, utan belastas turisterna. I räkneexemplet har ingen hänsyn tagits till turistströmmar från Danmark, Tyskland och övriga Europa. Dessa turistströmmar är en växande marknad för turismen i Småland och på Gotland. Allmänt kan även sägas att för de som reser från den södra linjens naturliga upptagningsområde är de alternativa transportsätten mycket begränsade. Andelen passagerare som reser med eget fordon är större på den södra linjen än på den norra. Högskola och universitetsstudier Många gotländska studenter läser på högskolor och universitet på fastlandet. Eftersom studenter måste skriva sig på studieorten för att erhålla bostadsbidrag är hemort svår att säkerställa men bara på Linnéuniversitetet i Kalmar finns 110 gotländska studenter. Det finns dessutom ett utbyte och samarbete mellan Gotland och Oskarshamn för studenter på såväl gymnasie- som högskolenivå. Ett exempel är Nova Oskarshamns utbildning av tandsköterskor. Idag finns också ett utbyte mellan Christopher Polhemsgymnasiet på Gotland och Sjöfartshögskolan i Kalmar för blivande sjöbefäl och drifttekniker. 9

10 Turism Persontransporterna med södra linjen utgörs till 28,5 % av gotlänningarnas egna resor och till 71,5 % av turism- och tjänsteresor. Upptagningsområdet för södra linjen är södra Sverige, Danmark och Norra Europa. Turismen i södra Sverige har under 2012 ökat med 6 % vilket bör ses som ökat underlag till Gotland. Under 2012 avslutades ett gemensamt EU-projekt för Idrott och Turism mellan Gotland och Småland för att utveckla möjligheten att samarbeta i bl a större arrangemang och event. En framtida expansion av turismen på Gotland har sannolikt sitt underlag i utlandsturister från norra Europa som anländer via södra Sverige. LEDTIDER - SJÖ Sträckan Oskarshamn - Visby är 66 NM och sträckan Västervik - Visby är 55 NM. För att värdera tidsskillnaden mellan de två alternativen måste man dock ta hänsyn till sträckan inomskärs och vad den innebär i fartbegränsning och manövrering. Oskarshamn har en kortare rakare insegling och en farled som av fartygens besättningar upplevs som enklare och säkrare. Kustbevakningens närvaro i Oskarshamn, samt det faktum att staden också servar annan trafik i bulkhamnen (2012, 130 st anlöp), gör att farleden är isfri året om. Ledtider, totala transportsträckan Eftersom enbart en liten del av det totala transportflödet ska till Oskarshamn eller Västervik måste den totala transportsträckan i tid, miljö och ekonomi vägas in. Den totala transportkedjan med ökade ledtider och bränsleförbrukning per dag kan därför sammanställas enlig följande tabell. Visby- Oskarshamn Visby- Västervik Tid skillnad sjö Ökad resttid total Bunker skillnad sjö Total bränsleskillnad 27 knop: 3h knop: 2h ,33 m 3 + 0,25 m 3 24 knop: 3h knop: 2h ,75 m 3 + 0,83 m 3 22 knop: 3h knop: 3h ,71 m 3 + 0,87 m 3 18 knop: 4h knop: 4h ,22 m 3 + 1,36 m 3 Källa: Oskarshamns Hamn AB Total skillnad i tid och bränsle gäller sjöresa och landtransport till Oskarshamn respektive Västervik. Lastfordon: Ökat avstånd per dag 2970 km 4,1 l/10 km = 1220 l/ tur Personbilar ökad förbrukning per år l/ 510 anlöp= 1360 l/tur Total ökad bränsleförbrukning= 2580 l/tur På grund av den längre restiden på väg till Västervik krävs ofta vilotid vilket inte ingår i exemplet. EU:s gemensamma strategi för transporter är att växla från väg till järnväg och sjö. En flytt av Gotlandstrafiken till Västervik skulle, för den sammantagna förbrukningen av bränsle för land- och sjötransport, inte innebära någon väsentlig skillnad, men det skulle påverka restiden negativt. Enligt Trafikverkets förslag att konkurrensutsätta södra hamnen kommer ökade landstransporter inte att täckas av upphandlingen utan kommer att belastas transporten och transportköparen och därmed de resande till och från Gotland negativt. Sannolikt påverkar både försämrade transporter och ökade kostnader turismen på Gotland negativt. En annan aspekt att ta hänsyn till är det faktum att den ökade transportvägen medför ökat slitage och ökade underhållskostnader för vägarna i berörda områden. 10

11 SAMMANSTÄLLNING LEDTIDER Avgångstiderna från Oskarshamn och Visby är viktiga ur såväl miljö- som logistikperspektiv. En avgång kl från Oskarshamn är idealisk sett ur behovet att få med frukt & färskvaror dagligen från södra Sverige. Överfartstiden kan ökas genom lägre hastighet till sjöss förutsatt att vissa komfortfrågor kan lösas ombord till rimlig kostnad. För merparten av åkerierna är en lossningstid från kl fullt tillräcklig, men skulle sannolikt påverka såväl turism som arbetspendling till Gotland negativt. Den södra linjen servar gods- och passagerartrafik med upptagningsområde söder om Oskarshamn, motsvarande 95 % för gods och 95 % av passagerartransporter. Därtill kommer upptagningsområdena Danmark, Tyskland, Holland och Norra Europa. En flytt av södra linjen 73 km norrut till Västervik påverkar inte upptagningsområdet, utan skulle endast innebära längre landstransporter för såväl gods som passagerare. BEREDSKAP Kustbevakningen har från och med april 2013 en av Sveriges största kuststationer för miljöräddningstjänst placerad i Oskarshamns hamn. Ett större kombinationsfartyg kommer att vara permanent baserat i Oskarshamn, men även fartygen som normalt är placerade på Gotland kommer att använda Oskarshamn som tillfällig bas för hantering av miljöskyddsmateriel och för besättningsbyten. En stor del av Kustbevakningens personal på Gotland pendlar via Gotlandstrafiken. Oskarshamns Hamn har två bogserbåtar i beredskap som assisterar vid svåra vind, isförhållanden eller vid eventuell olycka. MERVÄRDESAVTALET Oskarshamns kommun har ett avtal med kraftindustrin gällande satsningar för att skapa mervärden i Oskarshamn. Ett av de projekt som beslutats att investera i är en ny terminal vid Månskensviken i Oskarshamns södra hamninlopp. Beslutad investeringsbudget är 150 miljoner kronor. FAKTA OSKARSHAMNS HAMN Oskarshamns Hamn ingår i EU TEN-T och har en hanterad godsmängd 2012 enligt följande: - Skogsprodukter, ton ( m3). - Olja och bensin, ton. - Färjegods, ton. - Övrigt, ton. Total hanterad godsmängd: ton. Ovan redovisade godsmängder har hanterats via totalt 756 anlöp under året, varav 626 är färjeanlöp (510 Gotland och 116 Öland) och130 är övriga anlöp. Antalet fast anställda vid anläggningen har under året uppgått till 42 stycken. 11

12 FAKTA HOTELL & ÖVERNATTNING OSKARSHAMN Hotell, Oskarshamn: 7 Hotellrum: 320 Hotellbäddar: 567 Stugbyar, kommunen bäddar: 725 STF vandrarhem, bäddar: 42 Folkhögskolan, vandrarhem, bäddar: 36 Övernattningar/besök 2012: Hotellrum (rumsnätter) Hotellbäddar Affärsresenärer Stugby Stuga/rum 60 Camping, Tält/Husvagn Campingstugor Vandrarhem Källa: Attraktiva Oskarshamn AB 12

Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION

Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION Rikstrafiken RT 2008/38 2010-01-10 2 (78) Innehåll 1 INLEDNING 4 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 4 1.2 GOTLANDSTRAFIKENS UTVECKLING 5 1.3 MÅL

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Färjeflyget slutrapport

Färjeflyget slutrapport Färjeflyget slutrapport Författare Civilekonom Nils Nordenbrink Winkonsult AB 2007-06-26 . Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Reaktioner på delrapporterna... 5 4. Vad är Färjeflyget?

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år Miljösmarta förslaget om gotlandstrafiken. Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år När jag har funderat kring gotlandstrafiken ser jag bara möjligheter

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen?

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Corehamnar Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Juni 2015 INLEDNING INNEHÅLL 2 Hamnarna är Sveriges portar mot omvärlden för gods-

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapporten En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled? är framtagen av Svenska Regionala

Läs mer

Strategier för godstransporter i Skåne

Strategier för godstransporter i Skåne 1 Remissupplaga Strategier för godstransporter i Skåne Utredningsrapport 2 Innehåll Sid 1. Inledning 3 2. Skånes transportsystem idag och imorgon 7 Transporternas omfattning och utveckling Nuvarande transportflöden

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN Version 1.0 18/10-2002 De två fotografierna på framsidan är från Sjöfartsverkets rapport Södertälje Kanal och Sluss, Förutsättningar för större fartyg,

Läs mer

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning,, VT 2007 Författare: Johan Andersson, 790601 Johan

Läs mer

Stråkanalys, Projekt Fjällvägen

Stråkanalys, Projekt Fjällvägen 2013 Stråkanalys, Projekt Fjällvägen Ramböll Sverige AB 2013-06-14 Förord Att färdas är både en resa och ett mål. En livsnerv för människorna längs Ljusnans dalgångar och fjällvärlden och en pulsåder till

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Fastställd plan 2014-06-18 Falun juni 2014 2(71) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2. REGIONENS

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Beroende- och konsekvensanalys, transporter. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden

Beroende- och konsekvensanalys, transporter. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden 2008-02-01 Dnr 0021/2007 Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial Förord Krisberedskapsmyndigheten,

Läs mer