OSKARSHAMNS STÅNDPUNKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSKARSHAMNS STÅNDPUNKTER"

Transkript

1 1

2 OSKARSHAMNS STÅNDPUNKTER gällande färjetrafiken till och från Gotland Gotlandstrafiken måste ses som helhet där trafiken är en del av den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen. Utgångspunkten för Oskarshamns Ståndpunkter gällande färjetrafiken till och från Gotland är långsiktighet och kostnadseffektivitet i ett system som eftersträvar utveckling, sysselsättning och effektivisering av transporter. Ståndpunkterna är ej att betrakta som ett beslutsunderlag, utan syftar till att ge ett faktamässigt stöd i diskussionen om färjetrafiken och valet av sydlig hamn för densamma. Nuvarande trafik utgår från Gotlands behov och bidrar till att utveckla det gotländska näringslivet och samhället. Detta har medfört en positiv regional utveckling för Gotland. Genom ett långsiktigt trafikupplägg kan även Gotlandstrafikens transportkorridorer på fastlandet uppnå motsvarande positiva regionala utveckling i framtiden. Regionförbundet poängterar i sin regionala utvecklingsstrategi för Kalmar län att Oskarshamn, tillsammans med E22, ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Oskarshamns hamn utgör därmed en viktig del i den europeiska transportpolitiken, vilket Regionförbundet också tillstyrkte då de den 12 mars 2013 förordade Oskarshamn som sydlig hamn för gotlandstrafiken. Bakom Oskarhamns Ståndpunkter står Gotlandsgruppen i Oskarshamn. Gotlandsgruppen bildades den 5 februari 2013 efter att Trafikverket presenterat sitt förslag för den framtida Gotlandstrafiken. Gruppen består av sex nyckelpersoner, vars ambition är att aktivt verka för att uppnå ett långsiktigt effektivt avtal från och med Varje infallsvinkel av frågan ska belysas och underbyggas med fakta. Arena Politik Peter Wretlund (S) Kommunalråd Oskarshamns kommun Arena Politik Leif Axelsson (M) Oppositionsråd Oskarshamns kommun Arena Transport Per Nordén Styrelseordförande EB Logistik AB Arena Näringsliv Christina Fosnes Ordförande CARGOTO Arena Tjänstemän Lars Ljung Utvecklingschef Oskarshamns kommun Arena Hamn & Linjer Anders Sjöblom Marknadsutveckling Oskarshamns Hamn Arena Besöksnäring Jan Hardebrant VD Attraktiva Oskarshamn AB Oskarshamn står bakom de gotländska ståndpunkterna Trafikrådet på Gotland har författat ett dokument kallat Gotländska ståndpunkter som slår fast en tydlig målbild gällande Gotlandstrafikens framtida utveckling. Oskarshamn ställer sig bakom dessa ståndpunkter. 2

3 Gotland är beroende av färjetrafiken, inte bara för transport av passagerare, utan framför allt för öns dagliga försörjning. Godset till och från Gotland består främst av dagligvaror, konsumtionsvaror och byggvaror. Godsflödet är spritt över hela södra Sverige och kan antas följa ett mönster efter städers befolkningstäthet och persontransporter för turism till Gotland. Det som styr tidtabellen i dag är leveranser av färskvaror till Gotland med en så sen avgångstid som möjligt, samtidigt som den anpassas för persontransporter. Närmare 95 % av de totala transporterna på land får en oförändrad eller ökad transportlängd på väg om Oskarshamn överges som det södra hamnalternativet till förmån för Västervik. I genomsnitt handlar det om cirka 78 km per fordon, vilket är mil extra per år. Detta skapar en ökad drivmedelskostnad för godstransporterna på land med SEK per år. Därtill tillkommer bemanningskostnader samt sträckkostnader för åkeriföretagen. Den samlade kostnadsökningen för transportnäringen uppgår till 22 miljoner SEK. Dessa kommer, i praktiken, att behöva täckas av höjda fraktpriser. Priserna på dagligvaror och konsumtionsvaror ökar också för befolkningen på Gotland. Detta är inte acceptabelt. Gotlandstrafiken måste ses som helhet där trafiken är en del av den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen Tack vare Oskarshamns geografiska läge och anslutning till E22, väg 37/47 och järnväg finns naturliga anslutningar till transportflödet för gods och personer. Anknytning finns till E4 vid Jönköping/ Värnamo och stambanan vid Nässjö för vidare transport till knutpunkterna Oslo, Hallsberg (Katrineholm), Göteborg, Helsingborg, Malmö och Trelleborg. Oskarshamns starka industri har redan idag ett behov av ett stort antal transporter, vilket är en stor konkurrensfördel i jämförelse med en industrisvag ort som Västervik. Den södra linjen försörjs idag av gods och passagerartrafik från ett upptagningsområde söder om Oskarshamn, motsvarande 95 % för gods och 95 % för passagerartransporter. Därtill kommer de flöden som har sitt upptagningsområde i Danmark, Tyskland, Holland och Norra Europa. En flytt av södra linjen 73 km norrut till Västervik förändrar inte upptagningsområdet utan resulterar endast i längre transporter på land. Trafikupplägget ska bidra till regional utveckling och näringslivsutveckling såväl på Gotland som på fastlandet Goda kommunikationer är avgörande för gotlänningarnas fortsatta regionala utveckling samt möjligheter till arbete och utbildning. Samtidigt har Gotlandstrafikens förläggning till Oskarshamn betydande effekter i form av ökad handel och arbetskraftsförsörjning för hela Kalmar län. Många gotlänningar veckopendlar till industrierna i Oskarshamn och med Scanias, SKB:s och OKG:s planerade expansion kommer troligen gruppen att öka ytterligare. Oskarshamn utgör motorn i Kalmar läns arbetsmarknad med cirka 2900 inpendlare dagligen. 3

4 Gotlänningar som reser med södra linjen bidrar också till handelns utveckling, framför allt till Hansa City i Kalmar genom de så kallade IKEA-turerna. Utöver arbetsresor och handel finns idag dessutom ett betydande idrotts-, utbildnings- och sjukvårdsutbyte mellan Gotland och Oskarshamn. Även turismen skulle drabbas om den södra linjen fick en ny streckning. Cirka 95 % av turisterna som idag reser till och från Gotland med södra linjen skulle få en ökad restid om linjen flyttades. Om Trafikverket väljer att förlägga den södra hamnen till Västervik kommer resekostnaden årligen att stiga med SEK som inte att täcks av upphandlingen, utan belastas turisterna. Det kan vara värt påpeka att turismen i södra Sverige ökade med 6 % under 2012, vilket bör ses som ett ökat underlag för Gotlandsturism. Oskarshamn har redan en fungerande infrastruktur I Oskarshamn finns en terminal för hantering av resenärer och gods. En ny terminal planeras dessutom, vilken kommer att utveckla kapacitet och logistik ytterligare. I Oskarshamn finns godsterminaler för omlastning av lastbilsburet gods. DHL Freight AB har en dygnet-runt öppen terminal för styckegods och paket. Allt farligt gods till och från Gotland går via södra linjen och terminalen i Oskarshamn. Terminalen hanterar även farligt gods för Kalmar läns övriga upptagningsområde. En flytt av Gotlandstrafiken till Västervik innebär inte en flytt av dessa godsterminaler eftersom de ger service till hela Kalmar län och Gotland. Den enda konsekvensen blir ökade transportkostnader på land som så småningom belastar slutkunden. Transport av levande djur är inget stort flöde men regleras strikt enligt Jordbruksverkets transportbestämmelser. Därför är det värt att nämna att transporter från Gotland till slakteriet i Kalmar inte klarar längre total transporttid än idag. När det gäller hästar bör man ta i beaktande att Gotland är ett av de häst-tätaste länen i Sverige och att ridsporten har fler transporter än travet som enskild grupp. Ridsportens resor går nästan uteslutande söderut från Oskarshamn, många gånger mot Skåne och västra Smålands tävlingsarenor. 4

5 5

6 UNDERLAG LEDTIDER- LAND, GODS De viktigaste transportflödena är: Livsmedel Farligt gods Levande djur Övrigt o Byggmaterial, Isolering o Insatsmaterial industri o Stål o Jordbruksmaskiner Övrigt mellersta Sverige 5% Fördelning av godstransporter Livsmedel Göteborg/ Helsingborg 22% Farligt gods Oskarshamn 7% Övrigs södra Sverige 65% Levande djur Kalmar 1% Källa: Speditions-och åkeribranschen Cirka 5 % av de totala transporterna på land antas få kortare avstånd på land vid val av Västervik jämfört Oskarshamn. Resterande 95 % får, med Västervik som alternativ, ett likvärdigt eller längre transportavstånd vilket sammantaget leder till en ökad transportsträcka på land med i genomsnitt 78 km per fordon. Enbart för godstransporterna innebär en flytt till Västervik en årligt ökad körsträcka på fastlandet med mera än mil vilket innebär ökade utsläpp av CO2 med 93,5 ton per år. Den totala merkostnaden för berörda åkeriföretag kommer att överstiga 22 miljoner SEK, vilket åkeriföretagen inte kan bära. Den ökade kostnaden kommer därför tas ut mot fraktkunderna genom höjda priser. Höjningen motsvarar en prishöjning på %. 6

7 Oskarshamn Km Rundtur Enheter Totkm Västervik Km Rundtur Totkm Göteborg Göteborg Skara Skara Värnamo Värnamo Halmstad Halmstad Helsingborg Helsingborg Malmö Malmö Ystad Ystad Kristianstad Kristianstad Hässleholm Hässleholm Ronneby Ronneby Växjö Växjö Kalmar-Nybro Kalmar Nybro Oskarshamn Oskarshamn Linköping Linköping Norrköping Norrköping Ökat avstånd per dag 2970 km Ökad kostnad 250:- per sträckmil - välutrustade skåpfordon kyla/värme sek Antal dagar pr år Årskostnad antal turer per år 300 dgr Total merkostnad inkl drivmedel per år sek För info Nynäshamn Norrköping 179 Källa: Speditions-och åkeribranschen En flytt av södra hamnen till Västervik kommer att öka transportkostnaden på land med närmare 2000 SEK per enhet. Denna kostnadsökning täcks inte av upphandlingen utan belastar transporten, transportköparen och därmed produktens pris på Gotland. Livsmedel Importerade färskvaror som kommer till Helsingborg och Göteborg går via Oskarshamn för vidare transport till Gotland. Lantbruksprodukter som odlas på Gotland fraktas för omdistribution till Helsingborg och vidaretransport i Sverige och Europa. Farligt gods I Oskarshamn finns etablerade godsterminaler för omlastning av lastbilsburet gods. DHL Freight AB har en dygnet-runt öppen terminal för styckegods och paket. Terminalen hanterar också allt farligt gods till och från Gotland som går i DHL-regi. Därigenom finns redan kompetens för denna typ av hantering, bland annat i nära samarbete med räddningstjänsten. EB Logistik AB har också en dygnetrunt öppen terminal för omlastning av partigods, d v s större enhetssändningar. Inte minst importflöden lastas om vid denna terminal. 7

8 Allt farligt gods till och från Gotland går via södra linjen och terminalen i Oskarshamn. Terminalen servar även farligt gods för Kalmar läns upptagningsområde. Fördelningen av farligt gods från Oskarshamn är ca Gotland 20% Kalmar Län 80% Norr om Oskarshamn 15% Oskarshamn 15% Söder om Oskarshamn 70% Källa: Speditions-och åkeribranschen Levande djur Transport av levande djur är inget stort flöde men har strikta begränsningar i tid för hela transporten. Exempel på transporter av levande djur är: Transporter till slakteriet i Kalmar vilket inte klarar längre total tid än idag. Travhästar som tävlar i södra Sverige och Danmark. LEDTIDER- LAND, PERSONTRANSPORTER Gotlänningar nyttjar södra linjen bland annat till: Veckopendling till och från arbete Högskola och universitetsstudier Handel Idrott Turism Sjukvård FÖREDLING AV AVRESEORT PASSAGERARE PER LÄN Ej säkerställd avreseort 18% Kalmar 6% Jönköpings 4% Kronobergs 2% Östergötlands 5% Gotlänningar 29% Skåne 19% Västra Sveriges 13% Hallands 2% Blekinge 2% Källa: Destination Gotlands bokningssystem 8

9 95 % av all turism på södra linjen skulle få en lika lång eller ökad restid om linjen flyttades norrut från Oskarshamn. Slutdestination för gotlänningar som reser till fastlandet är osäker men det kan antas att den motsvarar avreseorterna för passagerare. FÖRDELNING AV AVRESEORT FORDON PER LÄN Ej säkerställd avreseort 15% Kalmar 5% Jönköpings 5% Kronobergs 2% Östergötlands 5% Gotlänningar 35% Västra Sveriges 12% Skåne 17% Blekinge 2% Hallands 2% Källa: Destination Gotlands bokningssystem Av de fordon som nyttjas genom turismen till och från Gotland skulle 5 % få kortare transportsträcka och tid med färjelinje via Västervik. Resterande 95 % ( fordon) skulle få en likvärdig eller ökad transportsträcka på uppskattningsvis 78 km i snitt. Detta leder till ökad bränsleförbrukning med 5,1 liter (vid förbrukning 0,65 l/mil) per fordon. Vilket ger liter bränsle och ett utsläpp av kg koldioxid per år. Om Trafikverket väljer att förlägga den södra hamnen till Västervik kommer resekostnaden årligen att stiga med SEK som inte att täcks av upphandlingen, utan belastas turisterna. I räkneexemplet har ingen hänsyn tagits till turistströmmar från Danmark, Tyskland och övriga Europa. Dessa turistströmmar är en växande marknad för turismen i Småland och på Gotland. Allmänt kan även sägas att för de som reser från den södra linjens naturliga upptagningsområde är de alternativa transportsätten mycket begränsade. Andelen passagerare som reser med eget fordon är större på den södra linjen än på den norra. Högskola och universitetsstudier Många gotländska studenter läser på högskolor och universitet på fastlandet. Eftersom studenter måste skriva sig på studieorten för att erhålla bostadsbidrag är hemort svår att säkerställa men bara på Linnéuniversitetet i Kalmar finns 110 gotländska studenter. Det finns dessutom ett utbyte och samarbete mellan Gotland och Oskarshamn för studenter på såväl gymnasie- som högskolenivå. Ett exempel är Nova Oskarshamns utbildning av tandsköterskor. Idag finns också ett utbyte mellan Christopher Polhemsgymnasiet på Gotland och Sjöfartshögskolan i Kalmar för blivande sjöbefäl och drifttekniker. 9

10 Turism Persontransporterna med södra linjen utgörs till 28,5 % av gotlänningarnas egna resor och till 71,5 % av turism- och tjänsteresor. Upptagningsområdet för södra linjen är södra Sverige, Danmark och Norra Europa. Turismen i södra Sverige har under 2012 ökat med 6 % vilket bör ses som ökat underlag till Gotland. Under 2012 avslutades ett gemensamt EU-projekt för Idrott och Turism mellan Gotland och Småland för att utveckla möjligheten att samarbeta i bl a större arrangemang och event. En framtida expansion av turismen på Gotland har sannolikt sitt underlag i utlandsturister från norra Europa som anländer via södra Sverige. LEDTIDER - SJÖ Sträckan Oskarshamn - Visby är 66 NM och sträckan Västervik - Visby är 55 NM. För att värdera tidsskillnaden mellan de två alternativen måste man dock ta hänsyn till sträckan inomskärs och vad den innebär i fartbegränsning och manövrering. Oskarshamn har en kortare rakare insegling och en farled som av fartygens besättningar upplevs som enklare och säkrare. Kustbevakningens närvaro i Oskarshamn, samt det faktum att staden också servar annan trafik i bulkhamnen (2012, 130 st anlöp), gör att farleden är isfri året om. Ledtider, totala transportsträckan Eftersom enbart en liten del av det totala transportflödet ska till Oskarshamn eller Västervik måste den totala transportsträckan i tid, miljö och ekonomi vägas in. Den totala transportkedjan med ökade ledtider och bränsleförbrukning per dag kan därför sammanställas enlig följande tabell. Visby- Oskarshamn Visby- Västervik Tid skillnad sjö Ökad resttid total Bunker skillnad sjö Total bränsleskillnad 27 knop: 3h knop: 2h ,33 m 3 + 0,25 m 3 24 knop: 3h knop: 2h ,75 m 3 + 0,83 m 3 22 knop: 3h knop: 3h ,71 m 3 + 0,87 m 3 18 knop: 4h knop: 4h ,22 m 3 + 1,36 m 3 Källa: Oskarshamns Hamn AB Total skillnad i tid och bränsle gäller sjöresa och landtransport till Oskarshamn respektive Västervik. Lastfordon: Ökat avstånd per dag 2970 km 4,1 l/10 km = 1220 l/ tur Personbilar ökad förbrukning per år l/ 510 anlöp= 1360 l/tur Total ökad bränsleförbrukning= 2580 l/tur På grund av den längre restiden på väg till Västervik krävs ofta vilotid vilket inte ingår i exemplet. EU:s gemensamma strategi för transporter är att växla från väg till järnväg och sjö. En flytt av Gotlandstrafiken till Västervik skulle, för den sammantagna förbrukningen av bränsle för land- och sjötransport, inte innebära någon väsentlig skillnad, men det skulle påverka restiden negativt. Enligt Trafikverkets förslag att konkurrensutsätta södra hamnen kommer ökade landstransporter inte att täckas av upphandlingen utan kommer att belastas transporten och transportköparen och därmed de resande till och från Gotland negativt. Sannolikt påverkar både försämrade transporter och ökade kostnader turismen på Gotland negativt. En annan aspekt att ta hänsyn till är det faktum att den ökade transportvägen medför ökat slitage och ökade underhållskostnader för vägarna i berörda områden. 10

11 SAMMANSTÄLLNING LEDTIDER Avgångstiderna från Oskarshamn och Visby är viktiga ur såväl miljö- som logistikperspektiv. En avgång kl från Oskarshamn är idealisk sett ur behovet att få med frukt & färskvaror dagligen från södra Sverige. Överfartstiden kan ökas genom lägre hastighet till sjöss förutsatt att vissa komfortfrågor kan lösas ombord till rimlig kostnad. För merparten av åkerierna är en lossningstid från kl fullt tillräcklig, men skulle sannolikt påverka såväl turism som arbetspendling till Gotland negativt. Den södra linjen servar gods- och passagerartrafik med upptagningsområde söder om Oskarshamn, motsvarande 95 % för gods och 95 % av passagerartransporter. Därtill kommer upptagningsområdena Danmark, Tyskland, Holland och Norra Europa. En flytt av södra linjen 73 km norrut till Västervik påverkar inte upptagningsområdet, utan skulle endast innebära längre landstransporter för såväl gods som passagerare. BEREDSKAP Kustbevakningen har från och med april 2013 en av Sveriges största kuststationer för miljöräddningstjänst placerad i Oskarshamns hamn. Ett större kombinationsfartyg kommer att vara permanent baserat i Oskarshamn, men även fartygen som normalt är placerade på Gotland kommer att använda Oskarshamn som tillfällig bas för hantering av miljöskyddsmateriel och för besättningsbyten. En stor del av Kustbevakningens personal på Gotland pendlar via Gotlandstrafiken. Oskarshamns Hamn har två bogserbåtar i beredskap som assisterar vid svåra vind, isförhållanden eller vid eventuell olycka. MERVÄRDESAVTALET Oskarshamns kommun har ett avtal med kraftindustrin gällande satsningar för att skapa mervärden i Oskarshamn. Ett av de projekt som beslutats att investera i är en ny terminal vid Månskensviken i Oskarshamns södra hamninlopp. Beslutad investeringsbudget är 150 miljoner kronor. FAKTA OSKARSHAMNS HAMN Oskarshamns Hamn ingår i EU TEN-T och har en hanterad godsmängd 2012 enligt följande: - Skogsprodukter, ton ( m3). - Olja och bensin, ton. - Färjegods, ton. - Övrigt, ton. Total hanterad godsmängd: ton. Ovan redovisade godsmängder har hanterats via totalt 756 anlöp under året, varav 626 är färjeanlöp (510 Gotland och 116 Öland) och130 är övriga anlöp. Antalet fast anställda vid anläggningen har under året uppgått till 42 stycken. 11

12 FAKTA HOTELL & ÖVERNATTNING OSKARSHAMN Hotell, Oskarshamn: 7 Hotellrum: 320 Hotellbäddar: 567 Stugbyar, kommunen bäddar: 725 STF vandrarhem, bäddar: 42 Folkhögskolan, vandrarhem, bäddar: 36 Övernattningar/besök 2012: Hotellrum (rumsnätter) Hotellbäddar Affärsresenärer Stugby Stuga/rum 60 Camping, Tält/Husvagn Campingstugor Vandrarhem Källa: Attraktiva Oskarshamn AB 12

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år Miljösmarta förslaget om gotlandstrafiken. Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år När jag har funderat kring gotlandstrafiken ser jag bara möjligheter

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015. Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality

LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015. Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015 Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality 1 Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015 VARÖR HAR VI TRANSPORTER? örsta

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Effektiva transporter av partigods

Effektiva transporter av partigods DB SCHENKERdirect Effektiva transporter av partigods Globalt nätverk DB SCHENKERdirect i korta drag Snabbaste vägen till mottagaren Skräddarsydda lösningar Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Turlista 2015 N Y N Ä S H A M N O S K A R S H A M N V I S B Y. Gäller för perioden 2015.02.02 2016.01.11

Turlista 2015 N Y N Ä S H A M N O S K A R S H A M N V I S B Y. Gäller för perioden 2015.02.02 2016.01.11 Turlista 2015 N Y N Ä S H A M N O S K A R S H A M N V I S B Y Gäller för perioden 2015.02.02 2016.01.11 Kvalitets- och miljöledningscertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2003. 2 februari 29

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0

2013-12-13. Samordnad Varudistribution 2.0 2013-12-13 Samordnad Varudistribution 2.0 Totalt: 60 000 inv Leveransadresser: ca 100st Historiskt sett har vi upphandlat livsmedel sedan 1996. Önskemål Minska antalet transporter av livsmedel Mer närproducerat

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Rapport om Passagerarrederierna, mars 2006 Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna stärker bilden av Sverige utomlands Passagerarrederierna

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva Bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissionsavgift 1 Tåglägesavgift En särskild avgift tåglägesavgift debiteras enligt avsnitt 6.3.1.1, för tågläge för persontrafik, godstrafik och tjänstetåg.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

DB SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa. Globalt nätverk. Proffs på kylt och fryst. På väg med Arla Foods

DB SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa. Globalt nätverk. Proffs på kylt och fryst. På väg med Arla Foods SCHENKERcoldsped Transport av tempererade livsmedel i Sverige och Europa Globalt nätverk Proffs på kylt och fryst På väg med Arla Foods Så kontaktar du Schenker Vi levererar kyla, smakupplevelser och den

Läs mer