OSKARSHAMNS STÅNDPUNKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSKARSHAMNS STÅNDPUNKTER"

Transkript

1 1

2 OSKARSHAMNS STÅNDPUNKTER gällande färjetrafiken till och från Gotland Gotlandstrafiken måste ses som helhet där trafiken är en del av den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen. Utgångspunkten för Oskarshamns Ståndpunkter gällande färjetrafiken till och från Gotland är långsiktighet och kostnadseffektivitet i ett system som eftersträvar utveckling, sysselsättning och effektivisering av transporter. Ståndpunkterna är ej att betrakta som ett beslutsunderlag, utan syftar till att ge ett faktamässigt stöd i diskussionen om färjetrafiken och valet av sydlig hamn för densamma. Nuvarande trafik utgår från Gotlands behov och bidrar till att utveckla det gotländska näringslivet och samhället. Detta har medfört en positiv regional utveckling för Gotland. Genom ett långsiktigt trafikupplägg kan även Gotlandstrafikens transportkorridorer på fastlandet uppnå motsvarande positiva regionala utveckling i framtiden. Regionförbundet poängterar i sin regionala utvecklingsstrategi för Kalmar län att Oskarshamn, tillsammans med E22, ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Oskarshamns hamn utgör därmed en viktig del i den europeiska transportpolitiken, vilket Regionförbundet också tillstyrkte då de den 12 mars 2013 förordade Oskarshamn som sydlig hamn för gotlandstrafiken. Bakom Oskarhamns Ståndpunkter står Gotlandsgruppen i Oskarshamn. Gotlandsgruppen bildades den 5 februari 2013 efter att Trafikverket presenterat sitt förslag för den framtida Gotlandstrafiken. Gruppen består av sex nyckelpersoner, vars ambition är att aktivt verka för att uppnå ett långsiktigt effektivt avtal från och med Varje infallsvinkel av frågan ska belysas och underbyggas med fakta. Arena Politik Peter Wretlund (S) Kommunalråd Oskarshamns kommun Arena Politik Leif Axelsson (M) Oppositionsråd Oskarshamns kommun Arena Transport Per Nordén Styrelseordförande EB Logistik AB Arena Näringsliv Christina Fosnes Ordförande CARGOTO Arena Tjänstemän Lars Ljung Utvecklingschef Oskarshamns kommun Arena Hamn & Linjer Anders Sjöblom Marknadsutveckling Oskarshamns Hamn Arena Besöksnäring Jan Hardebrant VD Attraktiva Oskarshamn AB Oskarshamn står bakom de gotländska ståndpunkterna Trafikrådet på Gotland har författat ett dokument kallat Gotländska ståndpunkter som slår fast en tydlig målbild gällande Gotlandstrafikens framtida utveckling. Oskarshamn ställer sig bakom dessa ståndpunkter. 2

3 Gotland är beroende av färjetrafiken, inte bara för transport av passagerare, utan framför allt för öns dagliga försörjning. Godset till och från Gotland består främst av dagligvaror, konsumtionsvaror och byggvaror. Godsflödet är spritt över hela södra Sverige och kan antas följa ett mönster efter städers befolkningstäthet och persontransporter för turism till Gotland. Det som styr tidtabellen i dag är leveranser av färskvaror till Gotland med en så sen avgångstid som möjligt, samtidigt som den anpassas för persontransporter. Närmare 95 % av de totala transporterna på land får en oförändrad eller ökad transportlängd på väg om Oskarshamn överges som det södra hamnalternativet till förmån för Västervik. I genomsnitt handlar det om cirka 78 km per fordon, vilket är mil extra per år. Detta skapar en ökad drivmedelskostnad för godstransporterna på land med SEK per år. Därtill tillkommer bemanningskostnader samt sträckkostnader för åkeriföretagen. Den samlade kostnadsökningen för transportnäringen uppgår till 22 miljoner SEK. Dessa kommer, i praktiken, att behöva täckas av höjda fraktpriser. Priserna på dagligvaror och konsumtionsvaror ökar också för befolkningen på Gotland. Detta är inte acceptabelt. Gotlandstrafiken måste ses som helhet där trafiken är en del av den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen Tack vare Oskarshamns geografiska läge och anslutning till E22, väg 37/47 och järnväg finns naturliga anslutningar till transportflödet för gods och personer. Anknytning finns till E4 vid Jönköping/ Värnamo och stambanan vid Nässjö för vidare transport till knutpunkterna Oslo, Hallsberg (Katrineholm), Göteborg, Helsingborg, Malmö och Trelleborg. Oskarshamns starka industri har redan idag ett behov av ett stort antal transporter, vilket är en stor konkurrensfördel i jämförelse med en industrisvag ort som Västervik. Den södra linjen försörjs idag av gods och passagerartrafik från ett upptagningsområde söder om Oskarshamn, motsvarande 95 % för gods och 95 % för passagerartransporter. Därtill kommer de flöden som har sitt upptagningsområde i Danmark, Tyskland, Holland och Norra Europa. En flytt av södra linjen 73 km norrut till Västervik förändrar inte upptagningsområdet utan resulterar endast i längre transporter på land. Trafikupplägget ska bidra till regional utveckling och näringslivsutveckling såväl på Gotland som på fastlandet Goda kommunikationer är avgörande för gotlänningarnas fortsatta regionala utveckling samt möjligheter till arbete och utbildning. Samtidigt har Gotlandstrafikens förläggning till Oskarshamn betydande effekter i form av ökad handel och arbetskraftsförsörjning för hela Kalmar län. Många gotlänningar veckopendlar till industrierna i Oskarshamn och med Scanias, SKB:s och OKG:s planerade expansion kommer troligen gruppen att öka ytterligare. Oskarshamn utgör motorn i Kalmar läns arbetsmarknad med cirka 2900 inpendlare dagligen. 3

4 Gotlänningar som reser med södra linjen bidrar också till handelns utveckling, framför allt till Hansa City i Kalmar genom de så kallade IKEA-turerna. Utöver arbetsresor och handel finns idag dessutom ett betydande idrotts-, utbildnings- och sjukvårdsutbyte mellan Gotland och Oskarshamn. Även turismen skulle drabbas om den södra linjen fick en ny streckning. Cirka 95 % av turisterna som idag reser till och från Gotland med södra linjen skulle få en ökad restid om linjen flyttades. Om Trafikverket väljer att förlägga den södra hamnen till Västervik kommer resekostnaden årligen att stiga med SEK som inte att täcks av upphandlingen, utan belastas turisterna. Det kan vara värt påpeka att turismen i södra Sverige ökade med 6 % under 2012, vilket bör ses som ett ökat underlag för Gotlandsturism. Oskarshamn har redan en fungerande infrastruktur I Oskarshamn finns en terminal för hantering av resenärer och gods. En ny terminal planeras dessutom, vilken kommer att utveckla kapacitet och logistik ytterligare. I Oskarshamn finns godsterminaler för omlastning av lastbilsburet gods. DHL Freight AB har en dygnet-runt öppen terminal för styckegods och paket. Allt farligt gods till och från Gotland går via södra linjen och terminalen i Oskarshamn. Terminalen hanterar även farligt gods för Kalmar läns övriga upptagningsområde. En flytt av Gotlandstrafiken till Västervik innebär inte en flytt av dessa godsterminaler eftersom de ger service till hela Kalmar län och Gotland. Den enda konsekvensen blir ökade transportkostnader på land som så småningom belastar slutkunden. Transport av levande djur är inget stort flöde men regleras strikt enligt Jordbruksverkets transportbestämmelser. Därför är det värt att nämna att transporter från Gotland till slakteriet i Kalmar inte klarar längre total transporttid än idag. När det gäller hästar bör man ta i beaktande att Gotland är ett av de häst-tätaste länen i Sverige och att ridsporten har fler transporter än travet som enskild grupp. Ridsportens resor går nästan uteslutande söderut från Oskarshamn, många gånger mot Skåne och västra Smålands tävlingsarenor. 4

5 5

6 UNDERLAG LEDTIDER- LAND, GODS De viktigaste transportflödena är: Livsmedel Farligt gods Levande djur Övrigt o Byggmaterial, Isolering o Insatsmaterial industri o Stål o Jordbruksmaskiner Övrigt mellersta Sverige 5% Fördelning av godstransporter Livsmedel Göteborg/ Helsingborg 22% Farligt gods Oskarshamn 7% Övrigs södra Sverige 65% Levande djur Kalmar 1% Källa: Speditions-och åkeribranschen Cirka 5 % av de totala transporterna på land antas få kortare avstånd på land vid val av Västervik jämfört Oskarshamn. Resterande 95 % får, med Västervik som alternativ, ett likvärdigt eller längre transportavstånd vilket sammantaget leder till en ökad transportsträcka på land med i genomsnitt 78 km per fordon. Enbart för godstransporterna innebär en flytt till Västervik en årligt ökad körsträcka på fastlandet med mera än mil vilket innebär ökade utsläpp av CO2 med 93,5 ton per år. Den totala merkostnaden för berörda åkeriföretag kommer att överstiga 22 miljoner SEK, vilket åkeriföretagen inte kan bära. Den ökade kostnaden kommer därför tas ut mot fraktkunderna genom höjda priser. Höjningen motsvarar en prishöjning på %. 6

7 Oskarshamn Km Rundtur Enheter Totkm Västervik Km Rundtur Totkm Göteborg Göteborg Skara Skara Värnamo Värnamo Halmstad Halmstad Helsingborg Helsingborg Malmö Malmö Ystad Ystad Kristianstad Kristianstad Hässleholm Hässleholm Ronneby Ronneby Växjö Växjö Kalmar-Nybro Kalmar Nybro Oskarshamn Oskarshamn Linköping Linköping Norrköping Norrköping Ökat avstånd per dag 2970 km Ökad kostnad 250:- per sträckmil - välutrustade skåpfordon kyla/värme sek Antal dagar pr år Årskostnad antal turer per år 300 dgr Total merkostnad inkl drivmedel per år sek För info Nynäshamn Norrköping 179 Källa: Speditions-och åkeribranschen En flytt av södra hamnen till Västervik kommer att öka transportkostnaden på land med närmare 2000 SEK per enhet. Denna kostnadsökning täcks inte av upphandlingen utan belastar transporten, transportköparen och därmed produktens pris på Gotland. Livsmedel Importerade färskvaror som kommer till Helsingborg och Göteborg går via Oskarshamn för vidare transport till Gotland. Lantbruksprodukter som odlas på Gotland fraktas för omdistribution till Helsingborg och vidaretransport i Sverige och Europa. Farligt gods I Oskarshamn finns etablerade godsterminaler för omlastning av lastbilsburet gods. DHL Freight AB har en dygnet-runt öppen terminal för styckegods och paket. Terminalen hanterar också allt farligt gods till och från Gotland som går i DHL-regi. Därigenom finns redan kompetens för denna typ av hantering, bland annat i nära samarbete med räddningstjänsten. EB Logistik AB har också en dygnetrunt öppen terminal för omlastning av partigods, d v s större enhetssändningar. Inte minst importflöden lastas om vid denna terminal. 7

8 Allt farligt gods till och från Gotland går via södra linjen och terminalen i Oskarshamn. Terminalen servar även farligt gods för Kalmar läns upptagningsområde. Fördelningen av farligt gods från Oskarshamn är ca Gotland 20% Kalmar Län 80% Norr om Oskarshamn 15% Oskarshamn 15% Söder om Oskarshamn 70% Källa: Speditions-och åkeribranschen Levande djur Transport av levande djur är inget stort flöde men har strikta begränsningar i tid för hela transporten. Exempel på transporter av levande djur är: Transporter till slakteriet i Kalmar vilket inte klarar längre total tid än idag. Travhästar som tävlar i södra Sverige och Danmark. LEDTIDER- LAND, PERSONTRANSPORTER Gotlänningar nyttjar södra linjen bland annat till: Veckopendling till och från arbete Högskola och universitetsstudier Handel Idrott Turism Sjukvård FÖREDLING AV AVRESEORT PASSAGERARE PER LÄN Ej säkerställd avreseort 18% Kalmar 6% Jönköpings 4% Kronobergs 2% Östergötlands 5% Gotlänningar 29% Skåne 19% Västra Sveriges 13% Hallands 2% Blekinge 2% Källa: Destination Gotlands bokningssystem 8

9 95 % av all turism på södra linjen skulle få en lika lång eller ökad restid om linjen flyttades norrut från Oskarshamn. Slutdestination för gotlänningar som reser till fastlandet är osäker men det kan antas att den motsvarar avreseorterna för passagerare. FÖRDELNING AV AVRESEORT FORDON PER LÄN Ej säkerställd avreseort 15% Kalmar 5% Jönköpings 5% Kronobergs 2% Östergötlands 5% Gotlänningar 35% Västra Sveriges 12% Skåne 17% Blekinge 2% Hallands 2% Källa: Destination Gotlands bokningssystem Av de fordon som nyttjas genom turismen till och från Gotland skulle 5 % få kortare transportsträcka och tid med färjelinje via Västervik. Resterande 95 % ( fordon) skulle få en likvärdig eller ökad transportsträcka på uppskattningsvis 78 km i snitt. Detta leder till ökad bränsleförbrukning med 5,1 liter (vid förbrukning 0,65 l/mil) per fordon. Vilket ger liter bränsle och ett utsläpp av kg koldioxid per år. Om Trafikverket väljer att förlägga den södra hamnen till Västervik kommer resekostnaden årligen att stiga med SEK som inte att täcks av upphandlingen, utan belastas turisterna. I räkneexemplet har ingen hänsyn tagits till turistströmmar från Danmark, Tyskland och övriga Europa. Dessa turistströmmar är en växande marknad för turismen i Småland och på Gotland. Allmänt kan även sägas att för de som reser från den södra linjens naturliga upptagningsområde är de alternativa transportsätten mycket begränsade. Andelen passagerare som reser med eget fordon är större på den södra linjen än på den norra. Högskola och universitetsstudier Många gotländska studenter läser på högskolor och universitet på fastlandet. Eftersom studenter måste skriva sig på studieorten för att erhålla bostadsbidrag är hemort svår att säkerställa men bara på Linnéuniversitetet i Kalmar finns 110 gotländska studenter. Det finns dessutom ett utbyte och samarbete mellan Gotland och Oskarshamn för studenter på såväl gymnasie- som högskolenivå. Ett exempel är Nova Oskarshamns utbildning av tandsköterskor. Idag finns också ett utbyte mellan Christopher Polhemsgymnasiet på Gotland och Sjöfartshögskolan i Kalmar för blivande sjöbefäl och drifttekniker. 9

10 Turism Persontransporterna med södra linjen utgörs till 28,5 % av gotlänningarnas egna resor och till 71,5 % av turism- och tjänsteresor. Upptagningsområdet för södra linjen är södra Sverige, Danmark och Norra Europa. Turismen i södra Sverige har under 2012 ökat med 6 % vilket bör ses som ökat underlag till Gotland. Under 2012 avslutades ett gemensamt EU-projekt för Idrott och Turism mellan Gotland och Småland för att utveckla möjligheten att samarbeta i bl a större arrangemang och event. En framtida expansion av turismen på Gotland har sannolikt sitt underlag i utlandsturister från norra Europa som anländer via södra Sverige. LEDTIDER - SJÖ Sträckan Oskarshamn - Visby är 66 NM och sträckan Västervik - Visby är 55 NM. För att värdera tidsskillnaden mellan de två alternativen måste man dock ta hänsyn till sträckan inomskärs och vad den innebär i fartbegränsning och manövrering. Oskarshamn har en kortare rakare insegling och en farled som av fartygens besättningar upplevs som enklare och säkrare. Kustbevakningens närvaro i Oskarshamn, samt det faktum att staden också servar annan trafik i bulkhamnen (2012, 130 st anlöp), gör att farleden är isfri året om. Ledtider, totala transportsträckan Eftersom enbart en liten del av det totala transportflödet ska till Oskarshamn eller Västervik måste den totala transportsträckan i tid, miljö och ekonomi vägas in. Den totala transportkedjan med ökade ledtider och bränsleförbrukning per dag kan därför sammanställas enlig följande tabell. Visby- Oskarshamn Visby- Västervik Tid skillnad sjö Ökad resttid total Bunker skillnad sjö Total bränsleskillnad 27 knop: 3h knop: 2h ,33 m 3 + 0,25 m 3 24 knop: 3h knop: 2h ,75 m 3 + 0,83 m 3 22 knop: 3h knop: 3h ,71 m 3 + 0,87 m 3 18 knop: 4h knop: 4h ,22 m 3 + 1,36 m 3 Källa: Oskarshamns Hamn AB Total skillnad i tid och bränsle gäller sjöresa och landtransport till Oskarshamn respektive Västervik. Lastfordon: Ökat avstånd per dag 2970 km 4,1 l/10 km = 1220 l/ tur Personbilar ökad förbrukning per år l/ 510 anlöp= 1360 l/tur Total ökad bränsleförbrukning= 2580 l/tur På grund av den längre restiden på väg till Västervik krävs ofta vilotid vilket inte ingår i exemplet. EU:s gemensamma strategi för transporter är att växla från väg till järnväg och sjö. En flytt av Gotlandstrafiken till Västervik skulle, för den sammantagna förbrukningen av bränsle för land- och sjötransport, inte innebära någon väsentlig skillnad, men det skulle påverka restiden negativt. Enligt Trafikverkets förslag att konkurrensutsätta södra hamnen kommer ökade landstransporter inte att täckas av upphandlingen utan kommer att belastas transporten och transportköparen och därmed de resande till och från Gotland negativt. Sannolikt påverkar både försämrade transporter och ökade kostnader turismen på Gotland negativt. En annan aspekt att ta hänsyn till är det faktum att den ökade transportvägen medför ökat slitage och ökade underhållskostnader för vägarna i berörda områden. 10

11 SAMMANSTÄLLNING LEDTIDER Avgångstiderna från Oskarshamn och Visby är viktiga ur såväl miljö- som logistikperspektiv. En avgång kl från Oskarshamn är idealisk sett ur behovet att få med frukt & färskvaror dagligen från södra Sverige. Överfartstiden kan ökas genom lägre hastighet till sjöss förutsatt att vissa komfortfrågor kan lösas ombord till rimlig kostnad. För merparten av åkerierna är en lossningstid från kl fullt tillräcklig, men skulle sannolikt påverka såväl turism som arbetspendling till Gotland negativt. Den södra linjen servar gods- och passagerartrafik med upptagningsområde söder om Oskarshamn, motsvarande 95 % för gods och 95 % av passagerartransporter. Därtill kommer upptagningsområdena Danmark, Tyskland, Holland och Norra Europa. En flytt av södra linjen 73 km norrut till Västervik påverkar inte upptagningsområdet, utan skulle endast innebära längre landstransporter för såväl gods som passagerare. BEREDSKAP Kustbevakningen har från och med april 2013 en av Sveriges största kuststationer för miljöräddningstjänst placerad i Oskarshamns hamn. Ett större kombinationsfartyg kommer att vara permanent baserat i Oskarshamn, men även fartygen som normalt är placerade på Gotland kommer att använda Oskarshamn som tillfällig bas för hantering av miljöskyddsmateriel och för besättningsbyten. En stor del av Kustbevakningens personal på Gotland pendlar via Gotlandstrafiken. Oskarshamns Hamn har två bogserbåtar i beredskap som assisterar vid svåra vind, isförhållanden eller vid eventuell olycka. MERVÄRDESAVTALET Oskarshamns kommun har ett avtal med kraftindustrin gällande satsningar för att skapa mervärden i Oskarshamn. Ett av de projekt som beslutats att investera i är en ny terminal vid Månskensviken i Oskarshamns södra hamninlopp. Beslutad investeringsbudget är 150 miljoner kronor. FAKTA OSKARSHAMNS HAMN Oskarshamns Hamn ingår i EU TEN-T och har en hanterad godsmängd 2012 enligt följande: - Skogsprodukter, ton ( m3). - Olja och bensin, ton. - Färjegods, ton. - Övrigt, ton. Total hanterad godsmängd: ton. Ovan redovisade godsmängder har hanterats via totalt 756 anlöp under året, varav 626 är färjeanlöp (510 Gotland och 116 Öland) och130 är övriga anlöp. Antalet fast anställda vid anläggningen har under året uppgått till 42 stycken. 11

12 FAKTA HOTELL & ÖVERNATTNING OSKARSHAMN Hotell, Oskarshamn: 7 Hotellrum: 320 Hotellbäddar: 567 Stugbyar, kommunen bäddar: 725 STF vandrarhem, bäddar: 42 Folkhögskolan, vandrarhem, bäddar: 36 Övernattningar/besök 2012: Hotellrum (rumsnätter) Hotellbäddar Affärsresenärer Stugby Stuga/rum 60 Camping, Tält/Husvagn Campingstugor Vandrarhem Källa: Attraktiva Oskarshamn AB 12

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Foto: Magnus Bremefors Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätterna i Kalmar län ökar... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad men Schweiz

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Rapport Q1 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö ökar, men något mindre än övriga storstäder... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Ryssland ökar mest... 4

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Jean-Marie Skoglund JMP Consulting AB Bilaga 1 till Riksintresseprecisering Växjö flygplats FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Kronobergs län är Sveriges fjortonde till storleken och omfattar 8 467 km².

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Rapport januari september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Blekinges utveckling under årets första nio månader... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad, men Polen

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den?

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den? FREDAG 18 SEPTEMBER 2015 VÄLKOMNA TILL SAMVERKANSMÖTE I LANDERYD Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den? Ronny Löfquist (S) KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HYLTE KOMMUN Välkomna! Samverkansmöte i Landeryd

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Jan-juni 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bra ökning av gästnätterna i Blekinge!... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad, men Nederländerna ökar mest... 4 4 Samtliga

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN Destination Småland AB Region Blekinge Regionförbundet i Kalmar Län Region Halland Smålandsturism AB Tourism in Skåne AB Visit

ETT SAMARBETE MELLAN Destination Småland AB Region Blekinge Regionförbundet i Kalmar Län Region Halland Smålandsturism AB Tourism in Skåne AB Visit ETT SAMARBETE MELLAN Destination Småland AB Region Blekinge Regionförbundet i Kalmar Län Region Halland Smålandsturism AB Tourism in Skåne AB Visit Östergötland Malmö stad Lunds kommun Jönköpings kommun

Läs mer

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00 oktober 2015 Ny stambana - 2:28-2:00 STOCKHOLM NYKÖPING/SKAVSTA GÖTEBORG LANDVETTER BORÅS LINKÖPING NORRKÖPING JÖNKÖPING VÄXJÖ ÄLMHULT HÄSSLEHOLM LUND MALMÖ KÖPENHAMN/CPH KASTRUP läs mer om vårt förslag

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

BI SYD. Bakgrund och förklaringar

BI SYD. Bakgrund och förklaringar BI SYD Bakgrund och förklaringar BI SYD (Business Intelligence Syd) är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna Destination Småland AB, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar Län, Region

Läs mer

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Finansdepartementet Vår referens: Skatte- och tullavdelningen 256/2016 Er referens: 103 33 Stockholm Fi2016/04305/S2 Stockholm, 2017-02-24 Remissyttrande Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Utredningen

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE FEMKLÖVERNS KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Budgetförutsättningar inför 2012 Mats Persson 25 oktober 2011 Klimatsmarta transporter och jobbpolitik Attraktiv kollektivtrafik underlättar rörligheten att välja

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turismens Utredningsinstitut 2009 Om undersökningen Om U 21-EM 2009 I juni 2009 arrangerades U21-EM i Sverige. De städer som stod värdar för evenemanget

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt Göran Svärd Transportkapacitet Ökad kapacitet leder 2ll punktligare, säkrare och snabbare transporter 2ll lägre kostnad Minskad kapacitet

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal 1-4 2014 och kvartal 1-4 2013 Innehållsförteckning: Förklaringar till tabellerna Tabell 1 Tabell 1A Tabell 2 Tabell 3A Tabell 3B Tabell 4 Tabell 4A Tabell

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR Vi sex regioner i

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTKAST 2017-01-20 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

Läs mer

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur Målbild 2020 SKNO Fokus för Skåne Nordost är att fler, främst ungdomar, har arbete. Målsättningen är att alla mellan 16-29 har arbete, studieplats eller praktik. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Trafik och bankapacitet

Trafik och bankapacitet Trafik och bankapacitet Slutseminarium 3 Gröna Tåget ett snabbtåg för nordiska förhållanden Jennifer Warg, Vectura på uppdrag av Oskar Fröidh, KTH 2012-01-25 Bakgrund och syfte Bakgrund Nya snabbtåg med

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-02-24 KS 2015/0165 Kommunstyrelsen Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari VÄGVAL VEMDALEN Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen RESURS AB Hans Remvig januari 2011 1 INNEHÅLL: Uppdraget 2 Något om Vemdalen 2 Trafiken till området 4 Bilagor separata filer

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Jan mars 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö utvecklas betydligt bättre än rikssnittet under första kvartalet... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Storbritannien

Läs mer

FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR

FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING B: STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK TRANSPORT OCH TURISM FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Foto: Anna Alexander Olsson Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Hur går det för turismen i Helsingborg? Enligt SCB och Tillväxtverkets preliminära siffror var det totala antalet gästnätter

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 Ärende Inom ramen för samarbetet Regionsamverkan Sydsverige har ett gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur tagits fram. Region

Läs mer

ÅVS stråken Kalmar-Linköping Västervik- Linköping. Peter Linnskog

ÅVS stråken Kalmar-Linköping Västervik- Linköping. Peter Linnskog ÅVS stråken Kalmar-Linköping Västervik- Linköping. Peter Linnskog 2 2014-05-13 Stråken Låg standard på Stångådalsbanan Tjustbanan Behoven längs stråken är lågt prioriterade av Trafikverket Sträckningen

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 89 Kompletterande SGEI-uppdrag för Kalmar Öland Airport AB Handling Tjänsteskrivelse om nytt förordnande av Kalmar Öland

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år Miljösmarta förslaget om gotlandstrafiken. Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år När jag har funderat kring gotlandstrafiken ser jag bara möjligheter

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Denna PM redogör för Handelskammarens beslut i frågan om förslag till dragningen av höghastighetsbana.

Denna PM redogör för Handelskammarens beslut i frågan om förslag till dragningen av höghastighetsbana. Inledning Regeringen har genom den så kallade Sverigeförhandlingen tillsatt en utredning och förhandlingsprocess med uppdrag att ta fram en utbyggnadstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Rapport Undersökning om postgången

Rapport Undersökning om postgången Rapport Undersökning om postgången 2017-12-01 Om undersökningen Syfte Metod Undersökningen syftade till att undersöka postgången i Sverige. Steg 1) Rekrytering av 1 500 mottagare i Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

Motion till riksdagen. 1989/90:T635 av Gunhild Bolander (c) Färjetrafiken till och från Gotland. Mot. 1989/90 T635-641. Avtalet

Motion till riksdagen. 1989/90:T635 av Gunhild Bolander (c) Färjetrafiken till och från Gotland. Mot. 1989/90 T635-641. Avtalet Motion till riksdagen 1989/90: av Gunhild Bolander (c) Färjetrafiken till och från Gotland Mot. 1989/90-641 Avtalet Koncessionen på Gotlandstrafiken övergick den l januari 1988 till rederiet Nordström

Läs mer