Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad"

Transkript

1 Östers socialdemokratiska förening Augusti 2008 Tankar från Ö(s)ter om det framtida Halmstad 1. Allmänna synpunkter kring översiktsplanen Havet har för många en särskild lockelse. Det kan vara känslan av oändlighet när man blickar mot horisonten, den salta doften, vindarna, vågornas ljud eller fågellivet och fisket. Många söker möjlighet till boende med vattenkontakt och planeringen i många kommuner syftar till att skapa boendemöjligheter med hav och vatten som en del i boendets kvaliteter. Halmstad är för miljoner människor en ort som på ett positivt sätt förknippas med kust, båtar, stränder och salta bad en ort som kraftigt ökar sin befolkning den tid på året människor fritt väljer sin vistelse semestern. Samtidigt kan vi konstatera att Halmstad har haft en mer än 30-årig period av obruten expansion. Vare sig konjunkturnedgångar eller nedläggningar av verksamheter har förmått bryta expansionen. Vad vi ser är ett exempel på det efterindustriella samhällets utvecklingslogik. Verksamheter söker sig dit arbetskraften finns och denna finns där det är attraktivt att bo och leva. Vid planerandet av Halmstads framtid ska vi därför ta fasta på de faktorer som skapar den goda situationen och utveckla dessa, samtidigt som vi tar tag i de negativa faktorerna. Översiktsplaneringen är ett av de instrument som kan och ska användas. Det är inte ett primärt mål att Halmstad ska växa snabbare kvantitativt. Det är kvaliteterna som är det viktiga. Vi vill att Halmstads tillväxtfaktorer ska stärkas i syfte att vi själva ska kunna välja vår framtid och bli en ständigt bättre kommun att leva i för folkflertalet. I detta måste ingå att vi ska motverka etablering av verksamheter som ger ringa bidrag till, eller direkt motverkar, en kvalitativt bra utveckling. Vilken storlek som är lagom kan inte avgöras i absoluta invånarantal. Vi bör vara så stora att vi får bra kommunikationer, bra utbildning, bra tillgång till kultur, kvalificerad sjukvård osv. Det behövs därtill kommunalekonomiska studier kring tillväxtens effekter. Vad är lagom tillväxt och vilka blir de kommunalekonomiska och sociala effekterna av tillväxtens olika delar? Vi behöver i det sammanhanget en strategi för hur den alltför låga medelskattekraften ska närmas riksgenomsnittet. Vi har i Östers S-förening arbetat fram ett antal idéer i detta syfte. Dels har vi idéer om kommunen och centralorten i stort, men vi har framförallt tagit fram idéer till en vision om utvecklandet av Östra Halmstad, dvs den del vi primärt verkar i och för. En vision som måste leda vidare till en planering som är långsiktig och hållbar för flera generationer. Mycket handlar om boendets kvaliteter och tillgänglighet till vatten och stränder. Det kan handla om havsutsikt eller nära tillgänglighet till strand fotledes eller per cykel. I Halmstad har denna utveckling inletts genom byggnation av Gamletullsområdet, samt byggplanerna på Söder. Mindre har diskuterats att skapa kustkontakt från den befintliga bostadsbebyggelsen. Nu gäller det att lösa detta och att skapa nya attraktiva områden för bra boende, där närheten till havet utnyttjas som en värdefull tillgång. Ett nytt tänkande behövs för industriers och trafikleders placering. Antaget av medlemsmötet (6)

2 Sedan förra översiktsplanens utarbetande har ett flertal faktorer fått ökad tyngd och därmed förändrat planförutsättningarna. Bland dessa kan nämnas följande: Det behövs en större tillgång på bra platser för byggande av bostäder. Ökande kostnader för drivmedel gör att biltrafik, flyg och kustsjöfart kommer att pressas nedåt. Samtidigt ökar efterfrågan på järnväg och andra energieffektiva kommunikationsmedel, exempelvis annan kollektivtrafik och cykel. Vi måste hantera denna situation så att Halmstad får goda kommunikationer på ett sätt som både är ekonomiskt och miljömässigt bra. Det globala klimatproblemet framstår tydligare. Vi har att planera både för åtgärder som bidrar till att minska växthuseffekten och för åtgärder som skyddar oss mot de effekter vi redan kan se av klimatförändringarna. Vi måste ta hänsyn till de kostnadsökningar som uppkommit på tidigare tänkta trafiklösningar och söka kostnadseffektivare alternativ när Halmstads kommun nu är på väg in i ett låneberoende. Vi behöver kommunalekonomiska kalkyler kring tillväxtens effekter. Kommunen måste ha en strategi för en höjning av medelskattekraften. Vi har länge diskuterat segregationen i vissa av Halmstads östra stadsdelar. Öster är idag en del av Halmstad med låga medelinkomster och höga ohälsotal. Vårt Öster ska ha minst lika bra parametrar som riksgenomsnittet genom en långsiktigt sund utveckling. Halmstad är en delad stad med en tyngdpunkt av hyreshusboende på Östra sidan och en tyngdpunkt av villaboende på Västra sidan. Detta måste förändras på ett sätt som är bra för hela kommunen, men det viktigaste är åtgärder som gör att invånarna med högre kvalitet kan bo och verka på Öster. Vi presenterar nedan ett antal förslag i denna riktning. Antaget av medlemsmötet (6)

3 1.1 Generella idéer om Halmstad Förslag från Östers S-förening: 1 Ska Halmstad även fortsättningsvis vara en miljömässigt attraktiv ort krävs en medveten satsning som leder till mindre trafikstörning i attraktiva områden nära centrum och kusten. Istället för att bygga ytterligare dyra och miljöstörande trafikleder nära kust och centrum bör en miljömedveten och framåtsyftande satsning ske för att minimera negativ påverkan av trafiken genom att i största möjliga utsträckning dra ut trafiken från centrum och kustzonen. Istället bör trafiken flyttas österut för minskat buller och miljöpåverkan av avgaser etc. Innovativa lösningar har prövats på flera håll. Exempelvis har Göteborg och Lund genomfört intressanta lösningar på temat miljözon. Halmstad kommun bör snarast initiera en utredning hur aktiva miljöstyrande åtgärder kan påverka och minimera trafiken i centrala områden och nära kusten. 2 Trafikplaneringen måste utgå från flera alternativa scenariers beroende på att olika faktorer kan komma att utvecklas på olika sätt. Planera huvudscenariot för minskad biltrafik mot bakgrund av ökande realpriser på energi! 3 Frågor om kollektivtrafikförsörjning måste få större tyngd vid förläggning av bostadsområden. Inte minst är det intressant att skapa förutsättningar för linjedragningar där kollektivtrafik till nya områden kan förbättra turtäthet för befintliga områden. 4 Att ett Resecentrum ska tillkomma vid den nuvarande centralstationen är nog de flesta överens om. Det är viktigt att det från början etableras med en genomtänkt lösning. Provisorier är ofta dåliga lösningar som därtill har en tendens att blir bestående. 5 Vi vill med åtgärder på många plan hejda och pressa tillbaka segregationen i Halmstad. Detta måste göras med planinstrumenten, men även med helt andra åtgärder. Tillkommande hyreslägenheter bör i första hand byggas på västra sidan om Nissan, medan villor och bostadsrätter i första hand byggs på östra sidan. Alla Östers bostadsområden ska hållas i skick och potentiellt förfall måste mötas i tid. Samma princip ska självfallet gälla i hela kommunen. Hyreslägenheterna på Västra sidan måste troligen byggas av HFAB för att de långsiktigt ska förbli just hyreslägenheter. 6 Trycket mot kusterna gör att strandskyddet måste värnas. Våra stränder ska förbli tillgängliga för alla. 7 Flygplatsens vara eller inte vara har diskuterats. Det är väl känt att inrikesflyget går in i en nedgångsfas, vilket Luftfartsverket planerar för nationellt. Flygfältet är ett stort område, men vilken potential har området? Flygfältsområdet bör värderas ifråga om alternativ användning. Värderingen bör omfatta såväl ekonomiska som funktionella jämförelser med nuvarande användning som flygfält. 8 Containertrafik baserad på en kombination av järnväg och lastbil kommer med all säkerhet att öka de närmaste decennierna. Omlastningsterminal för järnväg/landsväg bör planeras så att genomgående godståg kan angöra, men denna bör ligga väl till ur trafiksynpunkt, dvs på utsidan av E6. Villmanstrand har nämnts i diskussionerna. Placering av omlastningsterminalen bör utredas närmare. 9 Det är troligt att höghastighetsjärnvägar kommer att byggas i Sverige och successivt överta stora delar av inrikesflygets nuvarande roll. Det blir då separata spår utan skarpa kurvor. Viktigt för Halmstad är att skapa förutsättningar för att få en station vid den höghastighetsjärnväg som kan komma. Därför är det väsentligt att Halmstad idag inte planerar på ett sådant sätt att en framtida station vid höghastighetsjärnvägen omöjliggörs. Öster om Halmstad finns i nuvarande översiktsplan ett reservat för ledningar och höghastighetsjärnväg. Följden av det långa avståndet från bebyggelsen blir att Halmstad riskerar att inte få någon station eller få en station strax väster om Skedala. Nuvarande E6- sträckning fastlades på 60-talet och har kommit för nära havet och Fylleåns mynning, vilket lett till en passage med farliga sidvindar och samtidigt buller vid Östra Stranden. Varför inte göra reservatet för höghastighetsjärnväg till ett reservat för framtida E6-sträckning och reservera nuvarande E6- sträckning för höghastighetsjärnväg? Reservera plats för station vid Sannarp! Antaget av medlemsmötet (6)

4 2. Vår vision för Ö(s)ter Vi vill lyfta Östers status som område att leva och verka i. Detta kommer att ge positiva effekter och gynnar samtidigt kommunen som helhet, inte bara oss som bor i området. Östra Stranden är en av de finaste resurser Halmstad har. En central kuststräcka med badbart vatten och fyra km barnvänlig strand är en potential som många kommuner avundas och som skulle kunna utnyttjas mer. I anslutning till stranden finns sedan generationer en omfattande sommarstugebebyggelse, dock alltmer trängd av trafikleder och industriell verksamhet. Hittills har det i mycket liten utsträckning diskuterats att skapa goda boendekvaliteter med Östra Stranden som grundläggande resurs. Det vill vi ändra på. Vi vill helt enkelt vända Östers ansikte mot stranden. Idag har vi en bebyggelse på Linehed, Gustavsfält och Andersberg som är skild från havet av Laholmsvägen, industriområden och järnvägen. Samtidigt är centrala Halmstad skiljt från Östra stranden på motsvarande sätt. Vi vill bryta dessa barriärer som gör Östra stranden till en baksida och samtidigt se till att nya barriärer inte tillkommer. Vi vill att bebyggelsen ska hänga ihop. Centrum, Linehed, Gustavsfält, Andersberg och Östra Stranden ska hänga ihop i en tilltalande helhet. Samtidigt har vi anledning att söka bra lägen för framtida bostadsbebyggelse i det växande Halmstad. När vi gör detta måste vi även ta hänsyn till trafikförsörjning och ekonomiska aspekter och samtidigt ta hänsyn till fritidsbebyggelse. Var finns byggbara områden som kan ha nära kontakt med Östra Stranden, binda ihop den med befintliga bostadsområden, har verksamheter som bör avvecklas eller flyttas, har bra läge gentemot kollektivtrafik och centrum? Svaret är Larsfrid och framförallt Vilhelmsfält. Att anordna stora delar av dessa områden för bostadsbebyggelse är navet i vår vision för Öster. Områdena används idag som industriområden företrädesvis för åkeriverksamhet, lättare tillverkning och viss handel. De är betydligt större än Gamletull och hela ytan behöver inte omedelbart omvandlas till bostadsområde. Handel och lättare icke miljöstörande tillverkning kan samexistera med bostäderna under en längre period. Det primära är att åkeriverksamheten flyttas till rätt sida om E6 med mindre tung trafik bland bostäder som resultat. Åkeriverksamheten finns på en stor, glest bebyggd, yta i Vilhelmsfälts centrala del en yta som relativt snabbt kan bebyggas med bostäder utan större kapitalförstöring. Handeln och andra lättare verksamheter kan med fördel ligga kvar närmast E6 och järnvägen. Just på kommunikationernas område finns några av idéns stora fördelar. Det externa vägnätet är väl utbyggt, liksom nät för el, VA, fjärrvärme osv. Kollektivtrafiken kan med små åtgärder ändras så att Linehed, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält och Fyllinge kan täckas med samordnad linjedragning, vilket kan ge täta turer till fördel för hela Öster. Vi har länge diskuterat segregationen i vissa av Halmstads östra stadsdelar. Genom att lyfta dessa stadsdelar och samtidigt nybygga på Öster med andra upplåtelseformer än hyresrätt skapar vi en bra grund för att pressa segregationen tillbaka. Planinstrumentet måste användas i dessa syften. Det främsta hotet idag mot en sund utveckling är den sk Södra Infarten. En trafikled som kommer ur de sk hamnledsplanerna och som till en mycket hög kostnad för överskådlig framtid ytterligare skiljer Öster från stranden. Vi måste söka andra lösningar, gärna innovativa, som till en lägre kostnad gör att vi får bättre förhållanden än idag inte sämre. Vi ska ha en trafikplanering som gör att Öster får en rationell trafikföring, men det är inte primärt att genomfartstrafik ska dras genom området. Framförallt får inte trafikleder skilja Österborna från de viktigaste värdena i boendet. Vi vill också ytterligare utveckla Östra stranden till den pärla den har alla förutsättningar att vara. Detta till fördel både för Halmstadborna själva, för stugägare och för campinggäster. Antaget av medlemsmötet (6)

5 2.1 Utveckla boendekvaliteterna - förena Östers boende med stranden och vattnet Förslag från Östers S-förening: 1 Vi vill utveckla Vilhelmsfält, men delvis även Larsfrid till områden för i första hand bostäder, men även för viss handel och lättare näringsverksamheter. Kombination bostäder, service, handel och icke miljöstörande mindre industri på Larsfrid och Vilhelmsfält ger en levande stadsdel och utvecklar stadsbilden för hela Öster med en sammanhängande koppling hela vägen från Östra Stranden till Linehed och Andersberg men även från centrum och ut mot Fyllinge. Vi vill i första hand se andra upplåtelseformer än hyresrätter på Öster inkl Vilhelmsfält och del av Larsfrid. Samtidigt är studentbostäder intressanta på en del av Larsfridsområdet. 2 Buffertzon skapas vid järnväg och E6, säkerhetsavstånd kanske m, som används för lättare industri och handelsverksamhet på inlandssidan, vilket skapar bullerdämpning. Därinnanför byggs bostäder. 3 Fina boendekvaliteter, med goda kommunikationer, kommer att kunna skapas längs Nissans östra sida. En tydlig gräns mellan bostäder och hamn/industrier längs Nissans Östra sida måste skapas för att uppnå detta. Denna bör troligen vara identisk med gränsen för hamnens verksamhetsområde. Det är positivt att Tullkammarkajen bebyggs då även detta knyter centrum till Öster och stranden. 4 Vi ser ovanstående förslag som ett attraktivt och mer kostnadseffektivt alternativ till den nu planerade utbyggnaden av exempelvis Björkås och Assarp. Dessa områden bör av flera skäl läggas senare i planerna. 5 De kollektiva kommunikationerna ska utvecklas i det framtida Öster. Genom etableringar av bostäder på Larsfrid och Vilhelmsfält får vi underlag till tätare turer för hela Öster. Etableringen av en spårvagnslinje bör undersökas. 6 Vilken framtid har oljedepåområdet? Vi har sett verksamheten krympa under en lång följd av år. Cisterner har skrotats och stora delar har övertagits av annan verksamhet. Det är troligt att konsumtionen av bensin och eldningsoljor/diesel kommer att minska ytterligare under den närmaste framtiden och att antalet hamnar med oljedepåer, och därmed förenade risker, kommer att minska. Området, som inte ingår i hamnens verksamhetsområde, borde långsiktigt avsättas till annan, icke industriell verksamhet. 7 Gör en demarkationslinje mellan Östra Stranden och hamn-/industriområden! Hit men inte längre måste gälla för idustri- och logistikverksamheterna. Den fördjupade översiktsplanen bör innehålla en begränsningslinje mellan strandnära områden och dessa verksamheter. Gränslinjen bör pressas så långt västerut det går. 8 Ett centrum för Östra Stranden behöver återskapas. Det tidigare centrat kring Timmerstugan förstördes av genomfartsvägen till hamnen. Centrat bör inrymma minigolf, kiosk, café, matservering, mm och vara ett nav i folklivet. Frågan om centrat måste utredas ytterligare. 9 Fylgiaparken bör göras mer tillgänglig och fler gång- och cykelpassager över Fylleån bör skapas så att Fyllinge knyts närmare Öster, framförallt med grönstråk. 10 Hur bör den gamla deponin vid Gustavsfält hanteras? Vi kan inte ha ett stort område med så centralt läge som har så oklara betingelser. Vad krävs för att göra marken användbar och hur bör den användas? Denna fråga måste utredas närmare. Antaget av medlemsmötet (6)

6 2.2 Trafiklösningar för ett utvecklat Öster Förslag från Östers S-förening: 1. Den planerade sträckningen av Södra infarten/hamnleden bör ej komma till stånd av följande skäl: Kostnaden är alldeles för hög i förhållande till nyttan. Inget hittills genomfört projekt av något slag i Halmstad har varit i närheten av den kostnad som gäller här. Delar effektivt och för alltid Öster, samt även Söder och Alet, från havet. Skapar ökat buller på Östra Stranden. Skär av det fina Västervall från allt annat än vägar och industrier. Försvårar byggande på Larsfrid och Vilhelmsfält. Ökad belastning av såväl buller som avgaser (beroende av vindriktning som oftast är västlig) Förstärker ytterligare uppdelningen mellan Öster och Väster. Hamnleden och Södra infarten, i sin nuvarande form, betingar varandra. Utan Södra infarten blir Hamnleden inte effektiv och utan Hamnleden blir Södra infarten orimlig. Vi föreslår istället att Södra infarten följer nuvarande sträckning, dvs Laholmsvägen. Detta gör att en kortare sträcka behöver anpassas än den långa sträcka som helt behöver nybyggas. Detta alternativ måste kostnadsberäknas. Nuvarande infart via Laholmsvägen bör byggas om så att bullerstörningarna minskar och barriäreffekten mellan bostäder och strand reduceras. Den bör sänkas mellan E6 och Larsfrid. Lämpligaste förbindelse till hamnområdet är troligen via Larsfridsvägen och passage under järnvägen (absolut inte över!) för minskat buller. Passager över Laholmsvägen skapas på ett flertal ställen. På minst en delsträcka överdäckas vägen så att ett grönt stråk kan skapas ner mot stranden. Man kan då passera över en kulle utan att märka att det går en väg under. Troligen kan man sänka ned Laholmsvägen till +4 meter, dvs med cirka 2 meter mot idag. Genom sänkning och bullerplank minskas störningarna för omgivningen. Detta kommer att bli en både bättre och billigare lösning än den nu planerade Södra infarten. 2. Genom att dra huvudförbindelsen till hamnen längs Oljevägen blir anslutningen till den planerade Hamnporten trafikmässigt bättre och man får större avstånd till Gröningen och det nya handikappbadet. Ökade möjligheter skapas även för användning av det nuvarande oljedepåområdet till annat. 3. Styr trafiken genom att göra genomfart via Laholmsvägen mot centrum och Väster mindre attraktiv, t ex med rondeller. Minskade utsläpp och mindre buller från trafik och industri gör Öster mer attraktivt för olika grupper och behov. Favorisera användning av E6 och dess avfarter. 4. Åkerier och logistikföretag bör genomgående ligga på utsidan av E6. Detta kommer att medföra att störande trafik styrs bort från bostadsområdena, vilket ökar kvaliteten i boendet. 5. Gång- och cykelvägar anordnas under järnvägen på flera platser vid Vilhelmsfält för att skapa bilfri och nära anknytning mellan bostäder och strand. 6. Bullersäkra delar av Wrangelsleden om trafiken ökar där. Bör delar av den sänkas? 7. Ett gång- och cykelstråk bör skapas sträckan Stationsgatan fd Badvägen handikappbadet. Detta knyter centrum till Östra stranden. 8. Det är även önskvärt med ett gångstråk som förbinder Öster och Väster nära stranden. En sammanlänkning med Prins Bertils stig är starkt önskvärd. Kan en bilfri gång- och cykelpassage över Nissan anordnas på sätt som inte stör båttrafiken? En lättare svängbro är en fundering inom gruppen. Antaget av medlemsmötet (6)

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R)

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R) Tätorter Hudiksvalls stad Bostäder och verksamheter I Hudiksvalls stad bor ca 15 400 personer. Trots att det i centrum och halvcentrala delar finns möjlighet enligt centrumplanen att bygga ca 500 nya lägenheter,

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse Inledning U ppsatsen delas in i två större avsnitt, analys och förslag. I det första kommer Tullkammarkajens roll i staden samt dess karaktär, kvaliteter och brister att behandlas. Som en bakgrund till

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 7(60) FJÄLLBACKAS KARAKTÄR Bebyggelse Fjällbacka bestod ursprungligen av flera små fiskelägen. I mitten av 1800-talet

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling Motala stad ska erbjuda invånarna attraktiva och hälsosamma boendemiljöer, hög tillgänglighet till stränder och naturområden och ett levande centrum.

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden

Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden 2012 års Bodemokratidagar: Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden Bodemokratidagarna har utvecklats till en årlig mötesplats som arbetar med boende- och boinflytandefrågor

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full 2 MALMÖS UTVECKLING 2.1 Malmö från industristad till kunskapsstad Malmö var länge starkt förknippat som industristad med arbetarrörelsen och varvet. I Malmö var industrin främst koncentrerad till textil,

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

IDÉSKISS Söder Mälarstrand

IDÉSKISS Söder Mälarstrand IDÉSKISS Söder Mälarstrand Handelsstråk för att sammanbinda nybyggnadsområdet och Mûnchenbryggeriet Handelstorg vid befintlig naturstenstrappa och utvidgning av kajkant Bevarande av naturstenskant Bostäder

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET

3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET 3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET Med en Space syntax-analys beräknas den rumsliga

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer