RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22"

Transkript

1 RAPPORT Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark - Kombiterminal WSP Sverige AB Besöksadress: Ullevigatan 19 Box Göteborg Tel: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 Förord Föreliggande rapport är en del av ett arbete kopplat till ett uppdrag avseende strategisk affärsutveckling av Sundsvalls Logistikpark. I uppdraget har även ingått underhandsleverenser i form av stöd avseende bland annat utformning av kombiterminalen. Göteborg i mars 2013 WSP

4 Innehåll 1 INLEDNING Bakgrund Syfte Metod TIDIGARE UTREDNINGAR OCH BESLUT KOMBITRAFIK OCH KOMBITERMINALER GENERELL BESKRIVNING 10 4 LOGISTIKPARKENS SYFTE OCH FUNKTIONER Kombiterminalen Ytor för tredjepartslogistik Containerhamn MARKNAD: SUNDSVALLSREGIONEN Produktion och konsumtion av varor - metodbeskrivning Näringslivet i närområdet ur ett geografiskt perspektiv Teoretiskt godsunderlag Gods med relevans för kombitrafik Start- och målpunkter Transportslag FRAMTIDSBILD FÖR GODSTRANSPORTER Godsprognos Sveriges framtida utrikeshandel Starkt påverkande trender för godstransporter Kombitransporter har ökat mest NUVARANDE KOMBITRAFIK OCH KOMBITERMINAL I SUNDSVALL 28 8 KOMBITERMINAL ROLLER OCH AKTÖRER Terminaloperatörer Tågoperatörer Speditörer, lastbilscentraler och åkerier Varuägare SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Marknad Roller och aktörer En effektiv kombiterminal BILAGA 1 - ORDLISTA REFERENSLISTA... 53

5

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Sundsvall står inför en mycket kraftig satsning på infrastruktur i och med uppförandet av Logistikparken på Tunadalsområdet. Samordnare av projektet är det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB och förutom kommunen är SCA och Trafikverket med i samarbetet. Detaljplanen för Logistikparken omfattande containerhamn, kombiterminal och ytor för logistikverksamheter. Under hösten 2012 pågår förprojektering av bygget av hamnen och kombiterminalen. Logistikparken syftar till att: Koppla ihop väg, järnväg och sjöfart så att de möts på ett och samma område, där om- och utlastning kan ske utan onödiga tidsförluster och transportsträckor. Möta kommunens ansvar i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Tillgodose näringslivets behov och planer på utveckling. Stärka Sundsvalls Hamn som strategiskt viktig även i ett nationellt perspektiv. En viktig utgångspunkt för att projektet ska bli framgångsrikt är att uppförandet och utformningen av anläggningen sker i samklang med marknadens behov och förutsättningar. För att säkerställa att kundunderlaget är tillräckligt genomförs detta uppdrag. 1.2 Syfte Uppdraget syftar till att undersöka kundunderlag för kommande verksamhet på Sundsvalls Logistikpark genom att dels genomföra en utåtriktad verksamhet för att fånga kunderna och kundbehoven och dels en inåtriktad verksamhet för att föreslå ett transport- och tjänsteutbud (i samverkan med eventuella utförare) på Logistikparken som överensstämmer (i möjligaste mån) med de potentiella kundernas efterfrågan. Syftet är också att utifrån ett roll- och aktörsperspektiv skapa ett underlag för prioritering av både kortsiktiga och långsiktiga affärsrelationer. 1.3 Metod Denna rapport är baserad på kundunderlag kopplat till affärsutvecklig och planerade verksamheter i Sundsvalls Logistikpark. Rapporten bygger på kunskap från redan genomförda studier som har anknytning eller påverkar utformningen Sundsvalls Logistikpark. Därtill har en inventering genom intervjuer genomförts där specificerad/detaljerad genomgång av företagen avseende deras transportbehov inklusive källor och destinationer.

7 Underlaget har sammanställts, analyserats och ska tydligt utgöra ett underlag för 1) prioritering av kontakter för upprättande av affärsuppgörelse, 2) eventuella krav på Logistikparken (avseende tjänster och utformning av tjänster) samt 3) fakta avseende företagens transportbehov kopplat till Logistikparkens tjänsteutbud.

8 2 Tidigare utredningar och beslut Idéer kring utveckling av logistikverksamheter i Sundsvallsregionen har funnits i flera år, redan innan det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB skapades. Med regionens redan idag stora flöden av skogsprodukter och kemikalier finns ett behov av fungerande logistik till och från regionen som är konkurrenskraftig med resten av världen, även i framtiden. Under de 8 senaste åren har ett flertal rapporter/handlingar tagits fram för att förtydliga behoven av transportmöjligheter för gods i regionen. Innehållet i de tidiga handlingarna tar upp nulägets situation med hamnar, kombiterminaler samt nationella godsflödesstråk som är av betydelse för Sundsvallsregionen. I dessa handlingar finns flera förslag på placeringar av logistikverksamheter och vilka befintliga stråk som är i behov av upprustning. År 2009 upprättades ett finansieringsavtal mellan Sundsvalls kommun, Banverket, SCA och Länsstyrelsen som syftar till att en gemensam finansiering av upprustning av Tunadalsbanan, ny anslutningen mellan Tunadalsbanana och Malandsbanan, ny kombiterminal, ny spåranslutning till Tunadalssågen och Ortvikens pappersbruk samt ny spårdragning inom Tunadalshamnen. Året därpå, 2010, bildades det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB vilka ska förverkliga utbyggnadsplanerna. Följande år kom fler handlingar som vidare inventerade behoven, dels genom geografiskt möjliga placeringar av en logistikpark och tillgängligheten till hamnarna i Sundsvalls närområde, men också genom företagkartläggningar och vilka volymer med gods dessa företag bidrar med på tåg, lastbil eller båt, in eller ut ur regionen. Listan nedan i, kronologisk ordning, är de handlingar/rapporter som delvis ligger till grund i denna rapport. Handling Datum Hamnar och hamnterminaler i Västernorrland samt kombitrafik i Sundsvallsområdet, dec-06 Länsstyrelsen i Västernorrland Strategi för North East Cargo Link 2006 Fördjupad idéstudie - Lokalisering kombiterminal i sundsvallregionen, Banverket, 2007 Godsflöden i Sundsvallregionen, Lars Köhler, Consultor 2008 Konsekvenser för flöden av farligt gods, Noborn 2009 Regional transportplan för Västernorrlands län jun-10 Genomförande och finansieringsavtal sep-09 Kommunägda Sundsvalls Logistikpark AB bildas 2010 med Åke Jonsson som vd Det är bolaget som ska förverkliga utbyggnadsplanerna i området. Företagskartläggning en genomlysning av företagsbehov av näringslivsservice i 2010 Sundsvalls kommun, Sundsvall Business Region SCA-Transforest-internet-presentation 2010 SCA-Transforest - Market Development, Sjötransporter, container 2011 Lokaliseringsutredning Containerhamn till Sundsvallsregionen, WSP 2011 Godsflöden ppt, Ebba Löfblad, Profu 2011 Logent Slutrapport 2011 Rapport Noth East Cargo Link(NECL II) Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand 2012 Timrå och Sundsvall, Vectura

9 Fördjupad lokaliseringsstudie, Containerhamn till Sundsvallsregionen, WSP feb-12 Godstransporter med koppling till Ostkustbanan söder om Sundsvall- förutsättningar och utvecklingsmöjligheter, WSP apr-12 Detaljplanen antagen Tabell 1: Tidigare handlingar och rapporter avseende logistikparken i Sundsvall

10 3 Kombitrafik och kombiterminaler generell beskrivning Kombitrafik förutsätter enhetsberett gods, antingen i container eller i trailer. Nuvarande volymer som är enhetsberett (container respektive trailer) som ska till och från Sundsvall antingen till/från svenska destinationer men också internationella (vilket är fallet för den största andelen kombitrafik till/från Sundsvall idag) utgör den omdelbara marknaden för en kombiterminal och konkurrerar avseende trailers främst med fjärrtransporter med lastbil. Containervolymerna med utrikesdestinationer konkurrerar främst med sjöfarten då destinationen inrikes för kombitrafiken på järnväg ofta utgörs av en hamn för vidare transport till övriga hamnar i Europa. I framtida, potentiella, volymer finns även den typ av gods som idag inte containeriseras men till trots är möjligt att containerisera. I huvudsak karakteriseras det gods som inte är enhetsberett av ett lågt värde. Höga volymer på det enhetsberedda godset är en viktig förutsättning för kombitrafik. Avseende gods som ska till eller kommer från utrikes destinationer går trailers huvudsakligen via Trelleborgs Hamn alternativt via Öresundsbron. För containers gäller framförallt hamnarna i Göteborg och Gävle. Figur 1 nedan illustrerar på ett övergripande sätt de godsvolymer som utifrån kategoriseringen enhetsberett gods eller icke enhetsberett gods utgör den omedelbara marknaden för kombitrafik på järnväg samt potentiella volymer vid en ökad containeriseringsgrad. Figur 1. Schematisk bild över potentiellt gods för kombitrafik. Grönt innebär i figuren ovan containers på sjö via den planerade containerhamnen, rött innebär icke enhetsberett gods alternativt vägtransport, dvs gods som inte är tillgängligt för kombitrafik. Vid transporter som med lastbil kan genomföras med dygnstrafik föreligger en direkt konkurrens mellan kombitransporter och direkttransport med lastbil (vilket är fallet i Sundsvall generellt, oavsett destination). Vid en jämförelse mellan kostnaderna i dagsläget för kombitrafik i jämförelse med en direkttransport på väg ger detta nästan uteslutande att järnvägen har en lägre kostnad än lastbilen på rena undervägtransporter. De båda alternativen är jämförbara i de fall transporten på järnväg kan gå direkt mellan två spåranslutna avsändare och mottagare.

11 Om järnvägsalternativet tillförs kostnader för omlastning och forslings- eller matartransport med lastbil, ökar den totala transportkostnaden och järnvägen blir mindre konkurrenskraftigt, varför valet istället blir att låta godset framföras på lastbil hela vägen. För att göra kombitrafiken konkurrenskraftig mot direkttransporter på väg behöver därför undervägtransporten ha en viss avståndsmässig utsträckning, för att på så sätt kompensera tillkommande lyftkostnader med billigare undervägtransport. Vanligt är att utgå från att denna sträcka behöver överstiga ca 300 km.

12 4 Logistikparkens syfte och funktioner Den planerade logistikparken har som övergripande syfte att skapa gynnsammare logistiska förutsättningar för företag att bedriva verksamhet i regionen. Detta syfte ska vidare uppnås genom att åstadkomma en intermodal logistiknod med effektiva kopplingar mellan transporter på väg, järnväg och sjö. I anslutning till dessa kopplingar upprättas även yta för tredjepartsaktörer med logistikrelaterad verksamhet att etablera sig. Logistikparkens funktion kan förklaras med hänsyn till om behov föreligger att lagra gods i noden eller inte. Som transitnod används parken som omlastningspunkt mellan två transportsätt samtidigt som den också kan fungera som en lagerpunkt för gods i avvaktan på vidare hantering/förflyttning. Dessa båda principalternativ framgår i Fel! Hittar inte referenskälla. nedan. Figur 2. Logistikparkens funktion De delkomponenter som tillsammans utgör Logistikparken är en kombiterminal med tillhörande terminalbyggnad samt en containerhamn. 4.1 Kombiterminalen En kombiterminal kan i generell mening beskrivas som en funktion för överföring av enhetslaster mellan två eller flera trafikslag. I denna rapport avgränsas enhetslasterna till semitrailer 1, växelflak 2 och container 3. I planerna för Logistikparken ingår att ersätta Jernhusens befintliga kombiterminal, vilken idag är placerad i centrala Sundsvall, med en ny. Enligt tidigare utredning saknar den befintliga kombiterminalen expansionsmöjligheter, med begränsad möjlighet att möta den framtida efterfrågan som följd. Det har därför bedömts som nödvändigt att hitta ett nytt läge för att på sikt kunna tillgodose marknadens behov. 1 Avser påhängsvagn till dragbil 2 Avser löst flak med kapell eller fast hölje som kan lastas på järnvägsvagn eller lastbilschassi 3 Avser godsbehållare av enhetligt format (standardiserat enligt ISO). Vanligast är enheter om 20 eller 40 fot.

13 4.2 Ytor för tredjepartslogistik I anslutning till kombiterminalen planeras en yta på 4 Ha, varav 1,5 Ha är tänkt att utnyttjas till en fastighet inklusive byggnad som ska vara kopplad till terminalverksamheten. I en sådan etablering av en terminalbyggnad skapas möjligheten att enhetsbereda gods (semitrailer, växelflak eller container) för vidare transport på väg, järnväg eller sjö. Omvänt kan även enheter brytas ner i mindre enheter (ex pallar) för spridning i regionen. Vidare ger en terminal förutsättning för att tidmässigt anpassa skillnaderna mellan ankomst och avgång av olika transportmedlen såsom vid överlämning mellan väg och järnväg i kombitrafik. De återstående 2,5 Ha är möjligt att antigen hyras ut till eller säljas till tredjepartslogistikverksamhet. Figur 3. Lokalisering för planerad lageryta i Logistikparken 4.3 Containerhamn En containerhamn kan i generell mening beskrivas som en funktion för överföring av container mellan väg och sjö eller järnväg och sjö. Den planerade containerhamnen på Sundsvalls Logistikpark kommer att ha funktionen att överföra containeriserat gods mellan sjö och väg eller sjö och järnväg. Den planerade kajen är i ett initialt skede tänkt att bli 150 meter, med en framtida möjlighet att förlängas med 200 meter. En STS-kran är tänkt att utföra lastning och lossning, till och från fartyg och kaj. Hamnplanen, placerad innanför kajen på 4 Ha, är tänkt att fungera som uppställningsyta för con-

14 tainers. Containers matas från och till STS-kranen med antingen en truck av samma typ som används i kombiterminalen eller med dragtruckar.

15 5 Marknad: Sundsvallsregionen Det gods som trafikeras via en logistikpark kommer ofta långväga ifrån och skall vidare till områden utanför regionen. Med det som bakgrund är det lätt att tappa det lokala näringslivet i diskussionen. Situationen i Sundsvall är dock lite annorlunda då det spårbundna godset stannar i Sundsvall och går vidare därifrån på lastbil. Sundsvalls Logistikpark ägs av kommunen som också har i uppdrag att se till just det lokala näringslivets bästa. Med utgångspunkt av detta resonemang är det på sin plats att studera hur denna näring ser ut mer i detalj. Godstransporterna till och från regionen domineras nästan helt av verksamheter kopplat till trävaror; pappers- och massaproduktion, cellulosa och timmer. Den näst största branschen vad gäller transporter är verkstadsindustrin. Detta är verksamheter som genererar tunga och omfattande transporter. I nedanstående avsnitt redovisas: Produktion och konsumtion av varor - metodbeskrivning Den geografiska spridningen av godsgenererande verksamheter Möjliga godsvolymer och bedömning av möjlig balans mellan in- och utgående kombiflöden Start- och målpunkter för godset 5.1 Produktion och konsumtion av varor - metodbeskrivning Ett sätt att erhålla en uppfattning av de godsvolymer som genereras och hanteras i Sundsvallsregionens upptagningsområde är att använda SCB-statistik. Branschstatistik från SCB över alla företags omsättningsklass och antal anställda per arbetsplats är här hämtat från 10 kommuner (inklusive Sundsvalls kommun) runt Sundsvall. Statistiken visar efter bearbetning via metodbeskrivningen nedan på varor producerade och konsumerade totalt i de 10 kommunerna mätt i antal ton uppdelat i varugrupper. Metoden som har använts här går ut på att ur SCB-data beskriven ovan uppskatta efterfrågan på godstransporter till och från olika områden. Uppskattningen av genererat gods bygger på tanken att arbetsplatser skapar godstransporter. Med hjälp av information om storlek av och branschtillhörighet hos arbetsplatserna kan mängden gods uppskattas och med kända koordinater för arbetsplatserna kan de sedan illustreras på karta. 5.2 Näringslivet i närområdet ur ett geografiskt perspektiv I Figur 4 nedan återges en karta med samtliga företag lokaliserade i regionen markerade i storleksordning med avseende på totalvikt (producerade och konsumerade) varumängd. Figuren ger en bild av hur etableringar är lokaliserade geografiskt med tyngdpunkter i de större tätorterna och utmed älvdalarna inåt landet. Företagen är kategoriserade efter total godsvolym där rött är de riktigt stora aktörerna. Figuren ger inte den allra största aktören SCA rättvisa då dess bolag enskilt ligger i topp i statistiken och som en enskild koncern räknat leder de ligan med betydande marginal.

16 Figur 4. Totalvikt varor i Sundsvallsregion För att ytterligare klargöra figuren och skapa en bättre förståelse för företagens geografiska spridning kan man dela upp regionen i tårtbitar vilket är utfört i nedanstående Figur 5. Områdena har valts med Logistikparken som utgångspunkt där den inre cirkeln utgörs av Sundsvalls tätort och dess omedelbara närhet. Den yttre cirkeln har en radie av 100 km och är uppdelad i tre olika geografiska tårtbitar. En nordlig del med Härnösand, Kramfors, Sollefteå samt Indalsälvens dalgång. En sydlig del med Nordanstigs kommun och Hudiksvall samt en västra del som i princip är E14 in mot Ånge. Om man ser på omsättningssiffror för företagen i Sundsvallsregionen så finns 60 % av de största bolagen inne i eller i omedelbar närhet till tätorten Sundsvall. Fördelningen är sedan 20 % i norra, 15 % i södra samt 5 % i västra delen (se Figur 5). Ett intressant faktum är att oavsett om man ser till de 50, 100 eller 500 största bolagen i regionen så ser fördelningen likadan ut.

17 Tittar man istället på de bolag som producerar mest (i antal ton) i regionen är situationen mer jämnt fördelad med en tredjedel av bolagen i Sundsvalls tätort och en tredjedel i den norra delen. I den södra delen återfinns en fjärdedel av bolagen och bara en tiondel av bolagen är förlagda i den västra delen. De största konsumtionsbolagens (i antal ton) fördelning mellan regiondelarna liknar mer den fördelning som gäller för bolagen med störst omsättning. Statistiken talar för att lokaliseringen av Logistikparken norr om Sundsvalls tätort är bra och attraktiv för marknadens aktörer då transporter är tid och pengar man försöker minimera. Statistiken är också en tillgång när man säljer in Logistikparken internt men även externt till näringslivet då den utgår från statistik hämtad från SCBs siffror som är ren fakta med hög trovärdig- och träffsäkerhet. Figur 5. Företagens geografiska spridning inom en radie av 100 km med uppdelningen i tre olika geografiska tårtbitar. 17

18 I nästa steg tittar vi närmare på de företagen med särskilt intresse av verksamheten på Logistikparken. Dessa företag utgörs av de största godsgenererande bolagen såsom industri-, fordons, bygg-, dagligvaruföretag men också speditörer och transportföretag etablerade inom en radie av 100 km från Sundsvall. Figur 6. Företags lokalisering i Sundsvallsregionen Noterbart är att man söder om Sundsvall har ett område i och kring Stockvik som har en stark koncentration av kemiföretag. Dessa är av särskilt intresse då de i princip uteslutande har farligt gods som transporteras både in och ut till industrierna. Norr om Sundsvall ligger Birsta där dagligvaruhandeln har ett starkt fäste med bland annat IKEA som en stor och viktig aktör med stora transporter in. Området och företagen är av speciellt intresse för konsumentgods in till Sundsvallsområdet. Resterande industriföretag av större intresse är mer utspridda i regionen. Ser man lite närmare på Sundsvalls tätort är det intressant att se var regionens speditionsföretag är lokaliserade idag. Man ser tydligt, i figuren nedan, en anhopning av aktörer i omedelbar närhet till nuvarande kombiterminal och rangerbangård. Intressanta aktörer finns också uppe i Timrå, främst då Schenker. Den nya bron och en ny Logistikpark på norra sidan av Sundsvallsfjärden kommer på ett ganska dramatiskt sätt ändra förutsättningarna för aktörerna i området. WSP Box Göteborg Telefon

19 Figur 7. Speditörer och operatörer med särskilt intresse i en Logistikpark Aktörerna på södra sidan kommer hamna i ett vacuum då man hamnar någonstans mittemellan att utnyttja bron eller att köra genom staden. Några av aktörerna på södra sidan har idag terminaler varför det kommer kunna bli en ganska omfattande trafik genom staden och/eller bron med tung trafik mellan nya Logistikparken och terminalerna. Alla dessa bolag är i allra högsta grad intresserade av vad som händer med Logistikparksprojektet och hälften av dem är även presumtiva kunder till Logistikparken. 5.3 Teoretiskt godsunderlag I Figur 8 framgår den totala mängden gods (uttryckt i ton) som produceras respektive konsumeras i den studerade regionen. Resultatet domineras kraftigt av skogsavverkning, stenbrott, massa-, och pappersprodukter samt icke-metalliska mineralprodukter (mursten, tegelsten och keramiska byggnadsprodukter). I huvudsak material och godssegment som i dagsläget inte hanteras på en kombiterminal men däremot är intressanta för hamnverksamhet. Den totalt konsumerade varumängden i den studerade regionen uppgår till drygt 4 miljoner ton att jämföra med den producerade som uppgår till ganska precis 10 miljoner ton, en faktor 1 på 2,5.

20 Figur 8. Totalvikt på varor i Sundsvallsregionen per SNI-kod 5.4 Gods med relevans för kombitrafik För gods och varor hanterade i kombiterminalsverksamhet skulle en intressantare bild erhållas om man exkluderade varugrupperna 1, 3 och 9 i figuren ovan. Varor kopplade till dessa grupper är mest icke enhetsberett gods som vanligtvis inte hanteras via kombiterminal. I kvarstående varugrupper återfinns däremot enhetsberett gods, antingen containeriserat eller pallastat, och dessa varugrupper är därmed relevanta att studera avseende potentiellt godsunderlag för kombitransporter. Utifrån figur 8 kan det teoretiska godsunderlaget för kombitrafik till och från den studerade regionen då summeras till ca 3,8 miljoner ton gods per år och den dominerande varugruppen är otvetydigt trä, massa och papper. Resonemanget ovan kompletteras av tidigare bedömning av godsflöden i Sundsvallregionen (Consultor, 2008), ur vilken det framgår vilka branscher som för närvarande faktiskt transporterar sitt gods i container, trailer eller som pallastat gods (se figur 9). Pallastat gods kan antingen gå med lastbil och släp eller på trailer hela vägen till slutkund. Eftersom maxlängderna på lastbilstransporter är mer generösa i Sverige än på kontinenten, är det rimligt att hävda att utrikesgods transporteras på trailer, och då möjligen som kombitransport, medan de inrikes volymerna mer sannolikt går på väg hela sträckan.

21 8 % 5 % 34 % 53 % Trä, process, byggnadsindustri Sällanköpsvaror (inkl. bilar) Verkstad och övriga industrier Dagligvaror/livsmedel Figur 9: Fördelning av kombirelaterat gods per bransch i Sundsvallsregionen, Källa: Consultor 2008 Trä, process- och byggnadsindustrin dominerar figuren, med över hälften av godsmängden (ton). En betydande andel står även verkstadssektorn för. När de branscher har exkluderats vars varor inte är relevanta att studera avseende kombiterminalsverksamhet balanseras förhållandet mellan producerad och konsumerad varumängd radikalt. I rena siffror betyder det att totalt 1,6 miljoner ton konsumerat gods ställs mot 2,2 miljoner ton producerade varor, en faktor ungefär 3 på 4 vilket är betydligt mer balanserat (Figur 10). Ett liknande förhållande framgår även av den tidigare genomförda godsflödestudien av Utflöde: 58 % Figur 10. Kombirelaterat gods fördelat på in- respektive utflöde, Källa: WSP godsanalys Conslutor 2008, där det utgående kombirelaterade godset stod för 57 % och det inkommande för 43 %. Det framstår därför som att de flesta av de godsflöden som är relevanta för kombitransporter sker ut från regionen, även om obalansen inte är uppenbart ogynnsam. Samtidigt är ett balanserat flöde av gods i bägge riktningarna den största drivkraften för att skapa ett stort värde i Logistikparkens kombiterminaldel. Detta resonemang utvecklas under avsnitt 9 Sammanfattning och slutsatser nedan. Inflöde: 42 %

22 5.5 Start- och målpunkter Generellt kan sägas att med undantag av de inkommande virkestransporter som sker från skogarna i Norrland, så är start- och målpunkterna för godsflödena belägna söder om Sundsvall. En klart övervägande del av det ingående godsflödet har startpunkt i Sverige. Enligt tidigare bedömning av godsflödena i Sundsvallregionen fördelar sig målpunkterna för de utgående transporterna i princip lika på inrikes och inom övriga Norden (52 %) som på export (48 %). Av inrikes volymerna levereras lika mycket gods till målpunkter norr om Sundsvall som söder om. Den i särklass största branschkategorin Trä-, process- och byggnadsindustrin står även för den största exportandelen, där 50 % av den totala utgående volymen har målpunkter i Europa. De framträdande start- och målpunkterna i olika delar av Sverige är: Väst: Göteborg och Halmstad Syd: Malmö och Helsingborg Mitt/Ost: Mälardalen, Örebro, Södertälje, Gävle Norr: Västernorrlands och Jämtlands län 5.6 Transportslag Uttransporter från Sundsvallsregionen (Figur 11) sker till i princip lika delar lastbil (45 %) som båt (40 %). Övriga uttransporter sker per järnväg (15 %). För fyra av sex branschkategorier sker uttransporter nästan uteslutande per lastbil. Vad gäller intransporter visar Figur 12 att vägtransporter dominerar stort. Återigen påverkas denna bild starkt av hur den klart största branschkategorin Trä-, process- och byggnadsindustrin fördelar sina intransporter. De övriga intransporterna till regionen sker till i princip lika stora delar på järnväg som båt. Figur 11. Transportslag för uttransporter. Källa: Consultor, Figur 12. Transportslag för intransporter. Källa: Consultor, 2008.

23 6 Framtidsbild för godstransporter Detta avsnitt syftar till att med utgångspunkt i de nationella godsprognoserna ge en ökad förståelse för storleksordningen och inriktningen på godstransporter under den kommande femtonårsperioden. 6.1 Godsprognos 2030 Trafikverket tog under 2012 fram uppdaterade prognoser för gods- och persontrafik inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart för prognosåret Dessa prognoser kommer att användas som underlag för analys och beslut inom arbetet med den nationella transportplanen för perioden Utgångspunkten för prognosen är främst den bedömning av Sveriges ekonomi för som görs i Långtidsutredningen 2008 (LU 2008). Enligt Trafikverkets prognoser kommer efterfrågan på godstransporter att öka kraftigt under perioden fram till Därefter förväntas tillväxttakten avta något. Utveckligen fram till 2030 respektive 2050 redovisas i Tabell 2 nedan. Utfall Förändring Förändring Total efterfrågad volym (ex. transit) % +49 % Inrikes % +4 % Export % +102 % Import % +112 % Tabell 2. Prognos över efterfrågan på godstransporter fram till 2030 och Källa: Trafikverket 2012:112. Tillväxten i den totala godstransportefterfrågan drivs utifrån tillväxt i transportefterfrågan i ett antal branscher. I Figur 13 nedan redovisas utvecklingen av inrikes och utrikes godstransportefterfrågan (procentuell förändring av miljoner ton ) för de tolv varugrupper som ingår i prognosen.

24 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% Jordbruk Rundvirke Trävaror Livsmedel Råolja/Kol Oljeprodukter Järnmalm/Skrot Stålprodukter Papper/Massa Jord/Sten/Bygg Kemikalier Färdiga industriprodukter Inrikesvolymer Utrikesvolymer Figur 13. Prognos över utvecklingen av inrikes och utrikes godstransportefterfrågan fördelat per varugrupp. Källa: Trafikverket, Räknat i totalt antal transporterade ton ökar efterfrågan inom samtliga varugrupper, förutom oljeprodukter och råolja, och främst inom utrikeshandeln. I ett flertal branscher förväntas en ökning på mer än 100 % vad gäller utrikes godstransporter. Den största ökningen sker inom järnmalm/skrot, vilket baseras på den förväntade ökade brytningen av järnmalm i norra Sverige. Med hänvisning till Figur 13 ovan, där de godsmängder som konsumeras och produceras i Sundsvallsregionen fördelas på varugrupper, inses att näringslivet i Sundsvall är framträdande inom flera av de branscher som förutspås att få en god utveckling. Detta gäller inte minst för jordbruk, skog, malm samt trävaror och papper/massa. I samtliga branscher är det utrikes volymer som står för den stora tillväxten i godstransportefterfrågan, men inom papper/massa finns en stark tillväxt även inom inrikes volymer (+ca 60 %).

25 6.2 Sveriges framtida utrikeshandel För Sveriges utrikeshandel förväntas följande trender: Export: kraftig ökning av järnmalm, papper, massa och trävaror. Bedömningen är att detta leder till ökade volymer, och därmed ökad trafik, för hamnarna i Östersjön, men även för järnväg- och vägförbindelserna till Göteborgs hamn. Import: kraftig ökning av import av kemikalier, rundvirke och trä, främst från Östeuropa. Bedömningen är att detta medför ökade volymer för hamnarna i Östersjön även om de största volymerna förväntans gå direkt till massafabrikerna med egen kaj Generellt: kraftig ökning av handel med färdiga industriprodukter, vilket förmodas leda till ökningar av kombitransporter Vad gäller framtida handelspartners förutspås i Trafikverkets prognos att: Sveriges utrikeshandel förskjuts österut, mot Östeuropa, Ryssland och Fjärran Östern. Östeuropa går om Västeuropa som största handelspartner på importsidan. Västeuropa alltjämt största handelspartnern på exportsidan Östeuropa, Mellanöstern och Fjärran Östern växer, medan Nordamerikas andel av den svenska exporten förväntas att halveras. Av ovanstående beskrivning inses att Sundsvall kan få en geografisk konkurrensfördel vad gäller den starkt ökade utrikeshandeln med Östeuropa och Baltikum. Vad gäller kombitransporter framstår kopplingen till Göteborgs hamn som särskilt betydelsefull, då stora godsmängder kommer att koncentreras dit. 6.3 Starkt påverkande trender för godstransporter Nedan (Tabell 3) beskrivs fem pågående och till synes långsiktiga trender som påverkar hur företagens logistikupplägg utvecklas, och därmed krav och förväntningar vad gäller godstransporter. Trend Effekt för godstransporter 1 Globalisering och tillväxt i utrikeshandeln Godstrafiken påverkas med en koncentration mot ett begränsat antal stora stråk och noder. En koncentration till ett begränsat antal hamnar och terminaler kan förväntas. 2 Kraftigt ökad handel med Godstrafiken påverkas med starkt ökande flö-

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Helena Olsson Nils Olsson Christer

Läs mer

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20 Rapport Centrala terminaler Örebro och Jönköping 2011-06-20 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER

STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER 3 Förord Föreliggande rapport har utarbetats på uppdrag av Godstransportdelegationen. I rapporten beskrivs och analyseras de godsstråk

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN Version 1.0 18/10-2002 De två fotografierna på framsidan är från Sjöfartsverkets rapport Södertälje Kanal och Sluss, Förutsättningar för större fartyg,

Läs mer

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag En förstudie inom ramen för FoI- programmet High Capacity Transports Diarienr: I 2014-007 Projektnr:

Läs mer

TransportForsK. Uppdragsrapport 1/2012. Godsövergångar. En studie för Trafikanalys. Mattias Skoglund Peter Bark

TransportForsK. Uppdragsrapport 1/2012. Godsövergångar. En studie för Trafikanalys. Mattias Skoglund Peter Bark Uppdragsrapport 1/2012 TransportForsK Godsövergångar En studie för Trafikanalys Mattias Skoglund Peter Bark Bild framsida: TFK TFK TransportForsK AB Telefon: 08 652 41 30 Epost: info@tfk.se Besöksadress:

Läs mer

RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11. Analys & Strategi

RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11. Analys & Strategi RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

STRUKTURANALYS LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM PÅVERKAR INTERNATIONELL OCH SVENSK SJÖFART. Analys & Strategi. Rapportnummer 2014-10-31

STRUKTURANALYS LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM PÅVERKAR INTERNATIONELL OCH SVENSK SJÖFART. Analys & Strategi. Rapportnummer 2014-10-31 STRUKTURANALYS LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM PÅVERKAR INTERNATIONELL OCH SVENSK SJÖFART Rapportnummer 214-1-31 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning,, VT 2007 Författare: Johan Andersson, 790601 Johan

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Beroende- och konsekvensanalys, transporter. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden

Beroende- och konsekvensanalys, transporter. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden 2008-02-01 Dnr 0021/2007 Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial Förord Krisberedskapsmyndigheten,

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan NORRBOTNIABANAN, DELEN UMEÅ - SKELLEFTEÅ HANDLING FÖR TIDIGT SAMRÅD 3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan Norrbotniabanan utgör ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse.

Läs mer

Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION

Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION Rikstrafiken RT 2008/38 2010-01-10 2 (78) Innehåll 1 INLEDNING 4 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 4 1.2 GOTLANDSTRAFIKENS UTVECKLING 5 1.3 MÅL

Läs mer

4567,87'9:;8<=#"1"4>?&0$)

4567,87'9:;8<=#14>?&0$) 4567,87'9:;8?&0$) Bidrar till ett,4@6'

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Strategier för godstransporter i Skåne

Strategier för godstransporter i Skåne 1 Remissupplaga Strategier för godstransporter i Skåne Utredningsrapport 2 Innehåll Sid 1. Inledning 3 2. Skånes transportsystem idag och imorgon 7 Transporternas omfattning och utveckling Nuvarande transportflöden

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen?

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Corehamnar Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Juni 2015 INLEDNING INNEHÅLL 2 Hamnarna är Sveriges portar mot omvärlden för gods-

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Charlotta Mellander (charlotta.mellander@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping Sverige Innehåll 1 Sammanfattande

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer