Fakta om åkerinäringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om åkerinäringen"

Transkript

1 Fakta om åkerinäringen 1

2 Inrikes godstransporter transporterad godsmängd Järnväg 70 Sjöfart 25 Järnväg 54 Sjöfart 18 Lastbil 530 Lastbil totalt: 625 miljoner ton 1980 totalt: 454 miljoner ton Järnväg 54 Sjöfart 13 Järnväg 60,1 (2004) Sjöfart 13,1 Lastbil 388 Lastbil totalt: 455 miljoner ton 2005 totalt: 422,2 miljoner ton Källa: SCB/SIKA 2005 transporterades 422,2 miljoner ton gods i inrikes trafik, varav 349 miljoner ton med lastbil. 83 procent av allt inrikes gods transporterades således med lastbil transporterades enligt SCB cirka 300 miljoner ton gods i inrikes trafik. Fram till 1970 mer än fördubblades den mängden. Ökad industriproduktion och en omfattande byggverksamhet låg bakom ökningen. Mot slutet av 70-talet bromsades den ekonomiska aktiviteten i Sverige. Bygg- och anläggningsverksamheten minskade liksom industrins efterfrågan på transporter. År 1990 var den totalt inrikes transporterade godsmängden ungefär lika stor som den Under och 2000-talet har godsmängden både ökat och minskat. Den ökade mellan 1993 och 1995 men minskade mellan 1995 och 2003, från 426 miljoner ton 1995 till 302 miljoner ton har godsmängden återigen ökat. 2

3 Inrikes godstransportarbete Sjöfart 9 Lastbil 21 Sjöfart 10 Lastbil 21 Järnväg 17 Järnväg totalt: 47 miljarder tonkm 1980 totalt: 47 miljarder tonkm Sjöfart 8 Lastbil 27 Sjöfart 8 Lastbil 35 Järnväg 19 Järnväg 20,9 (2004) 1990 totalt: 54 miljarder tonkm 2005 totalt: 63,9 miljarder tonkm Källa: SCB/SIKA Transportarbetet uttryckt i tonkm (antalet km x mängden gods) som utförts med lastbilar har ökat under 90-talet. Mer än hälften av det utförda transportarbetet utförs numera med lastbil. Då har inte hänsyn tagits till den del av sjötransporter till och från utlandet som sker på svenskt vatten. Jämfört med 1990 har lastbilens transportarbete ökat, från 27 miljarder tonkilometer till 35 miljarder I transportarbetet ingår transporter med svenskregistrerade lastbilar över 3,5 ton totalvikt. Inrikesdelen av en utrikes transport är inte inkluderad. Utöver dessa transporter utförs transportarbete i Sverige med utländska lastbilar, med startpunkt och slutpunkt i Sverige, dvs cabotage. Några exakta uppgifter för cabotagetrafiken i Sverige finns inte. 3

4 Väg, järnväg och sjöfart Inrikes transporterad godsmängd fördelad på väg, järnväg och sjöfart Järnväg exkl malm 32,9 miljoner ton (avser 2004) Lapplandsmalm med järnväg 27,2 miljoner ton (avser 2004) Lastbil över 30 mil 27 miljoner ton Sjöfart 13,1 miljoner ton Lastbil mil 80 miljoner ton Källa: SCB/SIKA Lastbil under 10 mil 242 miljoner ton Lastbils- och järnvägstransporter kompletterar varandra i högre utsträckning än de konkurrerar. Det finns konkurrens mellan vissa typer av transporter, men den gemensamma konkurrensytan är liten. Transporter med lastbil kan ske på cirka kilometer vägar och gator. Transporter med järnväg är be- gränsade till cirka kilometer järnvägsspår. På järnväg transporteras främst skrymmande och tunga godsvolymer över långa avstånd. Cirka 6,2 miljoner ton (avser 2004) transporteras i kombitrafik - kombinerad lastbils- och järnvägstrafik. 4

5 Lastbilstransporter i Sverige Godsmängder efter varukategori i procent fördelade på transportavstånd 1000 ton km- Kemiska produkter Cement, kalk Malmer, skrot, kol Oljor Metaller, maskiner Papper, massa, flis Livsmedel, jordbruk Övrigt, sopor, blandad last, tomemballage etc Trävaror, rundvirke Jord, sten, grus och sand % Summa Källa: SCB Lastbilar används främst på korta avstånd, inte minst för transport av virke och byggnadsmaterial (jord, sten och grus). Av allt transporterat gods på svenska lastbilar i Sverige körs endast 8 procent över 30 mil. Det utgörs av 27 miljoner ton och kan teoretiskt tillhöra den mängd gods som främst är utsatt för konkurrens av andra transportslag. Från denna mängd måste dock räknas gods till och från orter som saknar såväl järnvägsspår som hamnar. Det handlar exempelvis om transport av livsmedel, distribution av olja med mera och upphämtning av mjölk längs långa stråk i inlandet. Frånräknas sådana godsvolymer minskar den konkurrensutsatta delen till betydligt mindre mängder. Det mesta av det vi dagligen använder eller kommer i kontakt med har transporterats med lastbil i ett eller flera led. 5

6 Yrkesmässig trafik och firmabilar inrikes trafik Yrkesmässig trafik Firmabilstrafik Antal lastbilar över 3,5 ton (maxlastvikt) Lastvikt, medelvärde 18 ton 20 ton 21 ton 7 ton 8 ton 9 ton Presterade tonkm/lastbil Medeltransportlängd 75 km 89 km 102 km 43 km 54 km 79 km Källa: SCB Godstransporter med lastbil utförs antingen som yrkesmässig trafik eller i egen regi, så kallad firmabilstrafik. Vid årsskiftet 2005/2006 fanns sammanlagt lastbilar i trafik. Av dessa tillhörde firmabilstrafiken medan hänfördes till den yrkesmässiga godstrafiken. Bland de större lastbilarna är yrkesbilarna dock betydligt fler än firmabilarna. Antalet tyngre firmabilar över 3,5 ton har successivt minskat under och 2000-talet, medan utvecklingen har varit den motsatta för de yrkesmässiga lastbilarna. Under 2005 presterade lastbilar i yrkesmässig godstrafik tonkilometer per lastbil, att jämföra med tonkilometer per lastbil i firmabilstrafik. Lastbilar i yrkesmässig trafik sysselsätts mer och kör längre avstånd jämfört med firmabilarna. 6

7 Åkerinäringens struktur antalet åkerier och fordon Antal yrkesbilar/åkeri Antal åkerier Procent ,1 55,3 51,3 51, ,1 34,9 36,6 35, ,3 6,0 7,2 7, ,5 1,8 2,2 2, ,0 2,0 2,7 2,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 Antal yrkesbilar/åkeri Antal yrkesbilar Procent ,5 19,2 15,9 15, ,6 33,7 32,2 30, ,5 15,6 16,5 16, ,2 7,9 8,4 9, ,2 23,6 27,0 27,5 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 Källa: SCB Strukturen inom åkerinäringen går mot färre men större enheter fanns det åkerier i Sverige. Andelen enbilsåkerier minskar. Mellan 2001 och 2005 minskade antalet med 305 stycken. Enbilsåkeriernas andel av det totala antalet åkerier var ,3 procent, att jämföra med 58,1 procent Antalet fordon (över 3,5 ton) minskade inom åkerinäringen mellan 2001 och 2005, från till stycken. 27,5 procent av det totala antalet fordon kan hänföras till de största åkerierna, de med 16 fordon eller fler. Mer än en tredjedel av fordonsparken tillhör de åkerier som har 11 eller fler fordon. 7

8 Många av åkerinäringens småföretag samverkar inom gemensamt ägda transportföretag som lastbilscentraler och genom transportförmedlingsföretag. Merparten av försäljningen av transporter sker genom cirka 700 företag som kan delas upp på: Försäljning av transporter enskilt ägda medelstora och större åkeriföretag transportförmedlingsföretag, speditionsföretag gemensamt ägda företag, lastbilscentraler/åkericentraler specialtransportföretag till exempel inom skogs- och lantbrukssektorn. Medelstora och större åkeriföretag Gemensamt ägda företag, lastbilscentraler åkerier Transportförmedlingsföretag, speditionsföretag Specialtransportföretag Medelstora och större åkeriföretag 2005 fanns det 592 åkerier som hade fler än tio lastbilar. Dessa åkerier hade sammanlagt fordon. Bland dessa företag återfinns oftast de som självständigt marknadsför, administrerar och säljer sina transporter. Men det finns också fler stora företag som huvudsakligen arbetar för transportförmedlingsföretag. De medelstora och större åkeriföretagen har ökat i antal under de senaste åren och också ökat sin andel av fordonsparken. 8

9 Mer än hälften av åkerierna är anslutna till en lastbilscentral. Dessa arbetar i huvudsak med lastbilstransporter och maskinverksamhet. Men utöver detta förekommer också en betydande affärsverksamhet i form av bland annat varuförsäljning, grusförsäljning och betongtillverkning. Tidigare har den vanligaste företagsformen för lastbilscentraler varit ekonomisk förening. Men antalet aktiebolag Lastbilscentraler har ökat under åren drivs närmare två tredjedelar av alla lastbilscentraler som aktiebolag. Antalet lastbilscentraler har stadigt minskat sedan 1970-talet. Den främsta förklaringen till minskningen är samgåenden. Landets lastbilscentraler har ändå flyttat fram sina positioner genom att ta över omfattande firmabilstrafik och erbjuda kringtjänster Antal lbc Transportförmedlingsföretag Många åkerier arbetar för transportförmedlingsföretag. Huvuddelen av deras transporter utförs av åkerier som genom avtal är knutna till respektive företag. Schenker, DHL och DSV Road är de tre dominerande företagen för transportförmedling i Sverige vilka även ingår i internationella koncerner. De har till viss del skaffat sig egna fordonsflottor genom köp av åkerier. Lokala och regionala specialföretag ofta gemensamt ägda är främst inriktade på transporter av speciella varuslag, till exempel skogs- och lantbruksprodukter. Dessa företag förhandlar och sluter ofta avtal om större transportåtaganden. Specialföretag Schenker bedriver på så sätt egna åkeriet Schenker Åkeri AB med cirka 600 lastbilar. Schenker har därutöver cirka 200 åkerier med cirka lastbilar knutna till sig. DHL har cirka 400 åkerier med cirka lastbilar knuta till sig och DSV Road har ca lastbilar och ca 500 åkerier. Det finns flera åkerier som är specialiserade på skogstransporter. När det gäller transporter av lantbruksprodukter finns endast ett fåtal åkerier som specialiserat sig på sådana transporter. 9

10 Åkerinäringens omsättning Källa: SCB Total omsättning i miljoner kronor exklusive moms. Den totala omsättningen för åkerinäringen var år ,5 miljarder kronor exklusive moms. Det är en ökning med över 30 miljarder kronor och 70 procent sedan Den allmänna prisökningen enligt KPI har under motsvarande period varit 15 procent. De huvudsakliga intäkterna för åkeriföretagen är ersättningen för de trans- porttjänster som utförs. En liten del av omsättningen kommer från åkeriföretagets sidoverksamt såsom försäljning av maskintjänster och varuförsäljning av jord, sten, grus och sand. Siffrorna baseras på åkeriföretagens momsdeklarationer och är preliminära Kvinnor Män Sysselsättningen Källa: SCB Sedan år 1990 har det totala antalet sysselsatta inom åkerinäringen minskat sysselsatte vägtransporter av gods upp emot personer medan 2004 års siffror visar på cirka personer. Det är en minskning med sysselsatta personer. Denna siffra ska jämföras med att godstransportarbetet i Sverige har ökat på dessa tio år vilket tyder på att dagens arbete kräver färre människor. Antalet kvinnor sysselsatta i åkerinäringen har under samma period halverats. År 1990 fanns kvinnor inom åkerinäringen och 2004 var det endast Detta trots att allt fler kvinnor utbildar sig till lastbilschaufförer och intar rollen som företagsledare i åkeriföretagen. 10

11 Kostnadsbilden Fjärrbilsekipage, mil/år Löner inkl. sociala avg Diesel 5 Avskrivningar 7 33 Reparationer o service Administration 9 Försäkringar Ränta 10 Däck Fordonsskatt 27 Lokaldistribution, 4 500mil/år 3-axlig anläggningsbil med släp, mil/år Kostnaderna i åkeriföretagen är direkt kopplade till fordonen i form av avskrivningar, drivmedel, löner med mera. Därtill kommer kostnader i övrigt för att driva företaget som lokaler, administration, marknadsföring och kontorsmaterial. En stor del av de totala kostnaderna för åkeriföretagen är löner och lönebikostnader. Kostnaderna för och kring fordonen varierar naturligtvis. Här redovisas exempel på hur kostnadsfördelningen kan se ut för tre olika fordonstyper. 11

12 Nivåer av avgasutsläpp från 1990 till 2008 för tunga fordon Euro 0 (1990) Euro 1 (1993) Euro 2 (1996) Euro 3 (2000) Euro 4 (2005) Euro 5 (2008) Procent (1990 = 100) % -81% -86% -97% CO HC NOx partiklar Källa: EU Kommissionen, Auto Oil II, IRU Skärpning av avgasreglerna för tunga fordon gör att utsläppen minskar för varje år. Till exempel minskar koloxid- utsläppen med 87 procent och kolväteutsläppen med 81 procent mellan miljöstandarden Euro 0 och Euro 5. Minskning av partikelutsläpp Euro 1 (1993) Euro 4 (2005) = 18 stycken tunga fordon Euro 4 släpper inte ut mer partiklar än ett ensamt Euro 1 fordon. Källa: EU Transport in Figures,

13 Certifiering av åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag certifierar ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Trafiksäkerhet och Arbetsmiljö. Certifikaten för kvalitet 9001:2000, miljö 14001, trafiksäkerhet och arbetsmiljö enligt AFS 2001:1 är Sveriges mest använda certifikat inom åkerinäringen. Åkeriföretags arbete för att öka kvalitets-, miljö-, trafiksäkerhets- och arbetsmiljötänkande har resulterat i att fler än åkeriföretag arbetar aktivt med dessa frågor. Resultatet blir ofta rationellare verksamhet, bättre ekonomi, miljöförbättringar, bättre arbetsmiljö, nya uppdrag och en positiv inställning hos kunder, anställda och allmänhet. 13

14 Åkeriföretagens verksamhet Andel av medlemsföretagen sysselsatta inom olika verksamheter Transport av kemiska produkter Miljöservice och renhållning Övriga transporter Jordbrukstransporter 3,9 % 7,4 % 7,8 % 8,3% Skogstransporter Närdistribution 12,2 % 16,5 % Fjärrtrafik 21,9 % Bygg- och anläggning 38,7 % Vad du än kommer i kontakt med så har det antagligen körts på lastbil. Alltifrån morgontidningen och alla frukosttillbehör till inredningen i ditt hem. Allt går med lastbil under någon del av produktionsprocessen eller vid distribution till handeln. Det är åkeriföretagen som får vårt samhälle att fungera. Sveriges Åkeriföretag har cirka åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Deras verksamhet kan delas upp i olika typer av transporter. Ovanstående siffror bygger på uppgifter som medlemmarna själva rapporterat om sin verksamhet. Då många åkeriföretag har inriktat sig på flera typer av transportuppdrag och därmed faller under flera kategorier överstiger totalandelen hundra procent. Bygg- och anläggningstransporter är en verksamhet som klart dominerar. Många företag är sysselsatta inom fjärrtrafik, som omfattar inrikes linjetrafik och internationella transporter. Närdistribution som omfattar styckegodstransporter, budförsändelser, post och småpaket, är också en vanlig verksamhet. Övriga transporter omfattar transporter av bilar, bilbärgning, maskinoch tungtransporter samt bohags- och kontorsflyttningar. 14

15 Åkerinäringens branschorganisation Kongress/årsmöte Ordföranderåd Rådsforum Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningar Sektioner AB Åkerikonsult Servicebolag SÅ Åkeriförlaget AB Sveriges Åkeriföretag, SÅ, är åkerinäringens branschorganisation. SÅ företräder cirka medlemmar som tillsammans har fordon. SÅ finns centralt i Danderyd, Stockholm och regionalt i form av tolv åkeriföreningar. Sveriges Åkeriföretag verkar för en sund utveckling av åkerinäringen att konkurrens sker på lika villkor nationellt och internationellt att regelverk utformas på ett för åkeriföretagen bra sätt att beslutsfattare har aktuell kunskap om svensk åkerinäring att medlemmarna utvecklar sina företag på ett affärsmässigt, etiskt, kvalitetsmässigt, miljömässigt och trafiksäkert sätt. SÅ erbjuder medlemmarna ett omfattande program för utbildning och vidareutveckling. SÅ informerar medlemmarna och ger råd i juridiska, ekonomiska och tekniska frågor. SÅ företräder medlemmarna i kontakter med myndigheter, regering och riksdag, intresse- och näringslivsorganisationer med flera. SÅ samarbetar med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder och bevakar internationella frågor. SÅ är anslutet till den internationella vägtransportunionen, IRU. Mer information finns på 15

16 Åkeriföreningar inom Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen ABC-åkarna (Omf Stockholm och Uppsala län) Fagerstagatan 6, SPÅNGA tel , fax Edvard Berlingsgatan 3, UPPSALA tel , fax Sveriges Åkeriföretag Öst (Omf Södermanlands, Östergötlands och Örebro län) Box 1203, Transportgatan ÖREBRO tel , fax Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland (Omf Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län) Kungsvägen 115, VÄXJÖ tel , fax Gotlands Åkeriförening (Omf Gotlands län) Skarphällsgatan 20, Box VISBY tel , fax Åkeriföreningen Syd (Omf Blekinge län och Skåne län) Box 4088, Stora Nygatan MALMÖ tel , fax Björkhemsvägen 19, KRISTIANSTAD tel , fax Sveriges Åkeriföretag Halland (Omf Hallands län) Fräsaregatan 1, HALMSTAD tel , fax Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland (Omf tidigare Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län) Importgatan 2A, HISINGS BACKA tel , fax Sveriges Åkeriföretag Skaraborg (Omf tidigare Skarborgs län) Kaplansgatan 36, SKÖVDE tel , fax Sveriges Åkeriföretag Värmlandsåkarna (Omf Värmlands län) Box 2043, Säterivägen 3, KARLSTAD tel , fax Åkeriföreningen Mittåkarna (Omf Dalarnas och Västmanlands län) Box 1958 Näringslivets Hus, Ölandsg. 6, Falun tel , fax Gävleborgsåkarna (Omf Gävleborgs län) Beckasinvägen 16, GÄVLE tel , fax Sveriges Åkeriföretag Norr (Omf Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län) Box 4181, Skeppargatan 1, UMEÅ tel , fax Nattviksgatan 6, HÄRNÖSAND tel , fax Furunäsvägen 105, PITEÅ tel , fax Pedagogens väg 2, ÖSTERSUND tel , fax Sveriges Åkeriföretag, Box 504, Danderyd Telefon , fax e-post hemsida

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels 14 i Sverige På godstransportmarknaden i Sverige finns i huvudsak tre olika transportslag: - Lastbilstransporter - Järnvägstransporter - Sjöfartstransporter Respektive transportslags marknadsandel varierar

Läs mer

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull!

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Åkeribranschens syn på lastsäkring Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se teknikchef i Sveriges Åkeriföretag Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Lastsäkring? Åkeriföretagens verksamhet

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE 2009-03-06 Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Bakgrund Enligt Konjunkturinstitutets redovisning för februari månad är läget i näringslivet mycket svagare än normalt. Sysselsättningen har

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE 2009-06-08 Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...3 Sammanfattning...4 Åkeribarometern...5 Dåtiden...6 Efterfrågan...6 Produktionen...7 Produktionskapacitet...8

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik. Rapport 2012:8

Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik. Rapport 2012:8 Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik Rapport 2012:8 Godsflöden i Sverige Analys av transportstatistik inom lastbilstrafik, bantrafik och sjötrafik

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mårten Johansson tekn chef i SÅ ordf NVF Fordon och Transporter. marten.johansson@akeri.se

Mårten Johansson tekn chef i SÅ ordf NVF Fordon och Transporter. marten.johansson@akeri.se Mårten Johansson tekn chef i SÅ ordf NVF Fordon och Transporter marten.johansson@akeri.se Seminarium 24 jan 2008 NVF Beläggningar Synpunkter från åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Utformning av gator

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Regional statistik om utsläpp till luft per bransch

Regional statistik om utsläpp till luft per bransch Regional statistik om utsläpp till luft per bransch Miljöräkenskaper på SCB Nancy Steinbach och Maria Lidén Miljöekonomi och naturresurser RM/MN Frukostseminarium 2016-12-07 Varför regional statistik just

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Hälften av transportföretagen

Hälften av transportföretagen TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 212 Hälften av transportföretagen har svårt att rekrytera Varje utbildningsplats är viktig för branschen Enligt en enkät bland åkeriföretag som utförts av

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet.

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet. I december 2016 genomförde Volvia Försäkring en undersökning om svenskarnas inställning inför köp av en begagnad bil. Frågorna ställdes till 1200 svenskar i samarbete med undersökningsföretaget Inizio.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3

Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer