Fakta om åkerinäringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om åkerinäringen"

Transkript

1 Fakta om åkerinäringen 1

2 Inrikes godstransporter transporterad godsmängd Järnväg 70 Sjöfart 25 Järnväg 54 Sjöfart 18 Lastbil 530 Lastbil totalt: 625 miljoner ton 1980 totalt: 454 miljoner ton Järnväg 54 Sjöfart 13 Järnväg 60,1 (2004) Sjöfart 13,1 Lastbil 388 Lastbil totalt: 455 miljoner ton 2005 totalt: 422,2 miljoner ton Källa: SCB/SIKA 2005 transporterades 422,2 miljoner ton gods i inrikes trafik, varav 349 miljoner ton med lastbil. 83 procent av allt inrikes gods transporterades således med lastbil transporterades enligt SCB cirka 300 miljoner ton gods i inrikes trafik. Fram till 1970 mer än fördubblades den mängden. Ökad industriproduktion och en omfattande byggverksamhet låg bakom ökningen. Mot slutet av 70-talet bromsades den ekonomiska aktiviteten i Sverige. Bygg- och anläggningsverksamheten minskade liksom industrins efterfrågan på transporter. År 1990 var den totalt inrikes transporterade godsmängden ungefär lika stor som den Under och 2000-talet har godsmängden både ökat och minskat. Den ökade mellan 1993 och 1995 men minskade mellan 1995 och 2003, från 426 miljoner ton 1995 till 302 miljoner ton har godsmängden återigen ökat. 2

3 Inrikes godstransportarbete Sjöfart 9 Lastbil 21 Sjöfart 10 Lastbil 21 Järnväg 17 Järnväg totalt: 47 miljarder tonkm 1980 totalt: 47 miljarder tonkm Sjöfart 8 Lastbil 27 Sjöfart 8 Lastbil 35 Järnväg 19 Järnväg 20,9 (2004) 1990 totalt: 54 miljarder tonkm 2005 totalt: 63,9 miljarder tonkm Källa: SCB/SIKA Transportarbetet uttryckt i tonkm (antalet km x mängden gods) som utförts med lastbilar har ökat under 90-talet. Mer än hälften av det utförda transportarbetet utförs numera med lastbil. Då har inte hänsyn tagits till den del av sjötransporter till och från utlandet som sker på svenskt vatten. Jämfört med 1990 har lastbilens transportarbete ökat, från 27 miljarder tonkilometer till 35 miljarder I transportarbetet ingår transporter med svenskregistrerade lastbilar över 3,5 ton totalvikt. Inrikesdelen av en utrikes transport är inte inkluderad. Utöver dessa transporter utförs transportarbete i Sverige med utländska lastbilar, med startpunkt och slutpunkt i Sverige, dvs cabotage. Några exakta uppgifter för cabotagetrafiken i Sverige finns inte. 3

4 Väg, järnväg och sjöfart Inrikes transporterad godsmängd fördelad på väg, järnväg och sjöfart Järnväg exkl malm 32,9 miljoner ton (avser 2004) Lapplandsmalm med järnväg 27,2 miljoner ton (avser 2004) Lastbil över 30 mil 27 miljoner ton Sjöfart 13,1 miljoner ton Lastbil mil 80 miljoner ton Källa: SCB/SIKA Lastbil under 10 mil 242 miljoner ton Lastbils- och järnvägstransporter kompletterar varandra i högre utsträckning än de konkurrerar. Det finns konkurrens mellan vissa typer av transporter, men den gemensamma konkurrensytan är liten. Transporter med lastbil kan ske på cirka kilometer vägar och gator. Transporter med järnväg är be- gränsade till cirka kilometer järnvägsspår. På järnväg transporteras främst skrymmande och tunga godsvolymer över långa avstånd. Cirka 6,2 miljoner ton (avser 2004) transporteras i kombitrafik - kombinerad lastbils- och järnvägstrafik. 4

5 Lastbilstransporter i Sverige Godsmängder efter varukategori i procent fördelade på transportavstånd 1000 ton km- Kemiska produkter Cement, kalk Malmer, skrot, kol Oljor Metaller, maskiner Papper, massa, flis Livsmedel, jordbruk Övrigt, sopor, blandad last, tomemballage etc Trävaror, rundvirke Jord, sten, grus och sand % Summa Källa: SCB Lastbilar används främst på korta avstånd, inte minst för transport av virke och byggnadsmaterial (jord, sten och grus). Av allt transporterat gods på svenska lastbilar i Sverige körs endast 8 procent över 30 mil. Det utgörs av 27 miljoner ton och kan teoretiskt tillhöra den mängd gods som främst är utsatt för konkurrens av andra transportslag. Från denna mängd måste dock räknas gods till och från orter som saknar såväl järnvägsspår som hamnar. Det handlar exempelvis om transport av livsmedel, distribution av olja med mera och upphämtning av mjölk längs långa stråk i inlandet. Frånräknas sådana godsvolymer minskar den konkurrensutsatta delen till betydligt mindre mängder. Det mesta av det vi dagligen använder eller kommer i kontakt med har transporterats med lastbil i ett eller flera led. 5

6 Yrkesmässig trafik och firmabilar inrikes trafik Yrkesmässig trafik Firmabilstrafik Antal lastbilar över 3,5 ton (maxlastvikt) Lastvikt, medelvärde 18 ton 20 ton 21 ton 7 ton 8 ton 9 ton Presterade tonkm/lastbil Medeltransportlängd 75 km 89 km 102 km 43 km 54 km 79 km Källa: SCB Godstransporter med lastbil utförs antingen som yrkesmässig trafik eller i egen regi, så kallad firmabilstrafik. Vid årsskiftet 2005/2006 fanns sammanlagt lastbilar i trafik. Av dessa tillhörde firmabilstrafiken medan hänfördes till den yrkesmässiga godstrafiken. Bland de större lastbilarna är yrkesbilarna dock betydligt fler än firmabilarna. Antalet tyngre firmabilar över 3,5 ton har successivt minskat under och 2000-talet, medan utvecklingen har varit den motsatta för de yrkesmässiga lastbilarna. Under 2005 presterade lastbilar i yrkesmässig godstrafik tonkilometer per lastbil, att jämföra med tonkilometer per lastbil i firmabilstrafik. Lastbilar i yrkesmässig trafik sysselsätts mer och kör längre avstånd jämfört med firmabilarna. 6

7 Åkerinäringens struktur antalet åkerier och fordon Antal yrkesbilar/åkeri Antal åkerier Procent ,1 55,3 51,3 51, ,1 34,9 36,6 35, ,3 6,0 7,2 7, ,5 1,8 2,2 2, ,0 2,0 2,7 2,8 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 Antal yrkesbilar/åkeri Antal yrkesbilar Procent ,5 19,2 15,9 15, ,6 33,7 32,2 30, ,5 15,6 16,5 16, ,2 7,9 8,4 9, ,2 23,6 27,0 27,5 Totalt ,0 100,0 100,0 100,0 Källa: SCB Strukturen inom åkerinäringen går mot färre men större enheter fanns det åkerier i Sverige. Andelen enbilsåkerier minskar. Mellan 2001 och 2005 minskade antalet med 305 stycken. Enbilsåkeriernas andel av det totala antalet åkerier var ,3 procent, att jämföra med 58,1 procent Antalet fordon (över 3,5 ton) minskade inom åkerinäringen mellan 2001 och 2005, från till stycken. 27,5 procent av det totala antalet fordon kan hänföras till de största åkerierna, de med 16 fordon eller fler. Mer än en tredjedel av fordonsparken tillhör de åkerier som har 11 eller fler fordon. 7

8 Många av åkerinäringens småföretag samverkar inom gemensamt ägda transportföretag som lastbilscentraler och genom transportförmedlingsföretag. Merparten av försäljningen av transporter sker genom cirka 700 företag som kan delas upp på: Försäljning av transporter enskilt ägda medelstora och större åkeriföretag transportförmedlingsföretag, speditionsföretag gemensamt ägda företag, lastbilscentraler/åkericentraler specialtransportföretag till exempel inom skogs- och lantbrukssektorn. Medelstora och större åkeriföretag Gemensamt ägda företag, lastbilscentraler åkerier Transportförmedlingsföretag, speditionsföretag Specialtransportföretag Medelstora och större åkeriföretag 2005 fanns det 592 åkerier som hade fler än tio lastbilar. Dessa åkerier hade sammanlagt fordon. Bland dessa företag återfinns oftast de som självständigt marknadsför, administrerar och säljer sina transporter. Men det finns också fler stora företag som huvudsakligen arbetar för transportförmedlingsföretag. De medelstora och större åkeriföretagen har ökat i antal under de senaste åren och också ökat sin andel av fordonsparken. 8

9 Mer än hälften av åkerierna är anslutna till en lastbilscentral. Dessa arbetar i huvudsak med lastbilstransporter och maskinverksamhet. Men utöver detta förekommer också en betydande affärsverksamhet i form av bland annat varuförsäljning, grusförsäljning och betongtillverkning. Tidigare har den vanligaste företagsformen för lastbilscentraler varit ekonomisk förening. Men antalet aktiebolag Lastbilscentraler har ökat under åren drivs närmare två tredjedelar av alla lastbilscentraler som aktiebolag. Antalet lastbilscentraler har stadigt minskat sedan 1970-talet. Den främsta förklaringen till minskningen är samgåenden. Landets lastbilscentraler har ändå flyttat fram sina positioner genom att ta över omfattande firmabilstrafik och erbjuda kringtjänster Antal lbc Transportförmedlingsföretag Många åkerier arbetar för transportförmedlingsföretag. Huvuddelen av deras transporter utförs av åkerier som genom avtal är knutna till respektive företag. Schenker, DHL och DSV Road är de tre dominerande företagen för transportförmedling i Sverige vilka även ingår i internationella koncerner. De har till viss del skaffat sig egna fordonsflottor genom köp av åkerier. Lokala och regionala specialföretag ofta gemensamt ägda är främst inriktade på transporter av speciella varuslag, till exempel skogs- och lantbruksprodukter. Dessa företag förhandlar och sluter ofta avtal om större transportåtaganden. Specialföretag Schenker bedriver på så sätt egna åkeriet Schenker Åkeri AB med cirka 600 lastbilar. Schenker har därutöver cirka 200 åkerier med cirka lastbilar knutna till sig. DHL har cirka 400 åkerier med cirka lastbilar knuta till sig och DSV Road har ca lastbilar och ca 500 åkerier. Det finns flera åkerier som är specialiserade på skogstransporter. När det gäller transporter av lantbruksprodukter finns endast ett fåtal åkerier som specialiserat sig på sådana transporter. 9

10 Åkerinäringens omsättning Källa: SCB Total omsättning i miljoner kronor exklusive moms. Den totala omsättningen för åkerinäringen var år ,5 miljarder kronor exklusive moms. Det är en ökning med över 30 miljarder kronor och 70 procent sedan Den allmänna prisökningen enligt KPI har under motsvarande period varit 15 procent. De huvudsakliga intäkterna för åkeriföretagen är ersättningen för de trans- porttjänster som utförs. En liten del av omsättningen kommer från åkeriföretagets sidoverksamt såsom försäljning av maskintjänster och varuförsäljning av jord, sten, grus och sand. Siffrorna baseras på åkeriföretagens momsdeklarationer och är preliminära Kvinnor Män Sysselsättningen Källa: SCB Sedan år 1990 har det totala antalet sysselsatta inom åkerinäringen minskat sysselsatte vägtransporter av gods upp emot personer medan 2004 års siffror visar på cirka personer. Det är en minskning med sysselsatta personer. Denna siffra ska jämföras med att godstransportarbetet i Sverige har ökat på dessa tio år vilket tyder på att dagens arbete kräver färre människor. Antalet kvinnor sysselsatta i åkerinäringen har under samma period halverats. År 1990 fanns kvinnor inom åkerinäringen och 2004 var det endast Detta trots att allt fler kvinnor utbildar sig till lastbilschaufförer och intar rollen som företagsledare i åkeriföretagen. 10

11 Kostnadsbilden Fjärrbilsekipage, mil/år Löner inkl. sociala avg Diesel 5 Avskrivningar 7 33 Reparationer o service Administration 9 Försäkringar Ränta 10 Däck Fordonsskatt 27 Lokaldistribution, 4 500mil/år 3-axlig anläggningsbil med släp, mil/år Kostnaderna i åkeriföretagen är direkt kopplade till fordonen i form av avskrivningar, drivmedel, löner med mera. Därtill kommer kostnader i övrigt för att driva företaget som lokaler, administration, marknadsföring och kontorsmaterial. En stor del av de totala kostnaderna för åkeriföretagen är löner och lönebikostnader. Kostnaderna för och kring fordonen varierar naturligtvis. Här redovisas exempel på hur kostnadsfördelningen kan se ut för tre olika fordonstyper. 11

12 Nivåer av avgasutsläpp från 1990 till 2008 för tunga fordon Euro 0 (1990) Euro 1 (1993) Euro 2 (1996) Euro 3 (2000) Euro 4 (2005) Euro 5 (2008) Procent (1990 = 100) % -81% -86% -97% CO HC NOx partiklar Källa: EU Kommissionen, Auto Oil II, IRU Skärpning av avgasreglerna för tunga fordon gör att utsläppen minskar för varje år. Till exempel minskar koloxid- utsläppen med 87 procent och kolväteutsläppen med 81 procent mellan miljöstandarden Euro 0 och Euro 5. Minskning av partikelutsläpp Euro 1 (1993) Euro 4 (2005) = 18 stycken tunga fordon Euro 4 släpper inte ut mer partiklar än ett ensamt Euro 1 fordon. Källa: EU Transport in Figures,

13 Certifiering av åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag certifierar ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Trafiksäkerhet och Arbetsmiljö. Certifikaten för kvalitet 9001:2000, miljö 14001, trafiksäkerhet och arbetsmiljö enligt AFS 2001:1 är Sveriges mest använda certifikat inom åkerinäringen. Åkeriföretags arbete för att öka kvalitets-, miljö-, trafiksäkerhets- och arbetsmiljötänkande har resulterat i att fler än åkeriföretag arbetar aktivt med dessa frågor. Resultatet blir ofta rationellare verksamhet, bättre ekonomi, miljöförbättringar, bättre arbetsmiljö, nya uppdrag och en positiv inställning hos kunder, anställda och allmänhet. 13

14 Åkeriföretagens verksamhet Andel av medlemsföretagen sysselsatta inom olika verksamheter Transport av kemiska produkter Miljöservice och renhållning Övriga transporter Jordbrukstransporter 3,9 % 7,4 % 7,8 % 8,3% Skogstransporter Närdistribution 12,2 % 16,5 % Fjärrtrafik 21,9 % Bygg- och anläggning 38,7 % Vad du än kommer i kontakt med så har det antagligen körts på lastbil. Alltifrån morgontidningen och alla frukosttillbehör till inredningen i ditt hem. Allt går med lastbil under någon del av produktionsprocessen eller vid distribution till handeln. Det är åkeriföretagen som får vårt samhälle att fungera. Sveriges Åkeriföretag har cirka åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Deras verksamhet kan delas upp i olika typer av transporter. Ovanstående siffror bygger på uppgifter som medlemmarna själva rapporterat om sin verksamhet. Då många åkeriföretag har inriktat sig på flera typer av transportuppdrag och därmed faller under flera kategorier överstiger totalandelen hundra procent. Bygg- och anläggningstransporter är en verksamhet som klart dominerar. Många företag är sysselsatta inom fjärrtrafik, som omfattar inrikes linjetrafik och internationella transporter. Närdistribution som omfattar styckegodstransporter, budförsändelser, post och småpaket, är också en vanlig verksamhet. Övriga transporter omfattar transporter av bilar, bilbärgning, maskinoch tungtransporter samt bohags- och kontorsflyttningar. 14

15 Åkerinäringens branschorganisation Kongress/årsmöte Ordföranderåd Rådsforum Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningar Sektioner AB Åkerikonsult Servicebolag SÅ Åkeriförlaget AB Sveriges Åkeriföretag, SÅ, är åkerinäringens branschorganisation. SÅ företräder cirka medlemmar som tillsammans har fordon. SÅ finns centralt i Danderyd, Stockholm och regionalt i form av tolv åkeriföreningar. Sveriges Åkeriföretag verkar för en sund utveckling av åkerinäringen att konkurrens sker på lika villkor nationellt och internationellt att regelverk utformas på ett för åkeriföretagen bra sätt att beslutsfattare har aktuell kunskap om svensk åkerinäring att medlemmarna utvecklar sina företag på ett affärsmässigt, etiskt, kvalitetsmässigt, miljömässigt och trafiksäkert sätt. SÅ erbjuder medlemmarna ett omfattande program för utbildning och vidareutveckling. SÅ informerar medlemmarna och ger råd i juridiska, ekonomiska och tekniska frågor. SÅ företräder medlemmarna i kontakter med myndigheter, regering och riksdag, intresse- och näringslivsorganisationer med flera. SÅ samarbetar med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder och bevakar internationella frågor. SÅ är anslutet till den internationella vägtransportunionen, IRU. Mer information finns på 15

16 Åkeriföreningar inom Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen ABC-åkarna (Omf Stockholm och Uppsala län) Fagerstagatan 6, SPÅNGA tel , fax Edvard Berlingsgatan 3, UPPSALA tel , fax Sveriges Åkeriföretag Öst (Omf Södermanlands, Östergötlands och Örebro län) Box 1203, Transportgatan ÖREBRO tel , fax Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland (Omf Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län) Kungsvägen 115, VÄXJÖ tel , fax Gotlands Åkeriförening (Omf Gotlands län) Skarphällsgatan 20, Box VISBY tel , fax Åkeriföreningen Syd (Omf Blekinge län och Skåne län) Box 4088, Stora Nygatan MALMÖ tel , fax Björkhemsvägen 19, KRISTIANSTAD tel , fax Sveriges Åkeriföretag Halland (Omf Hallands län) Fräsaregatan 1, HALMSTAD tel , fax Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland (Omf tidigare Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län) Importgatan 2A, HISINGS BACKA tel , fax Sveriges Åkeriföretag Skaraborg (Omf tidigare Skarborgs län) Kaplansgatan 36, SKÖVDE tel , fax Sveriges Åkeriföretag Värmlandsåkarna (Omf Värmlands län) Box 2043, Säterivägen 3, KARLSTAD tel , fax Åkeriföreningen Mittåkarna (Omf Dalarnas och Västmanlands län) Box 1958 Näringslivets Hus, Ölandsg. 6, Falun tel , fax Gävleborgsåkarna (Omf Gävleborgs län) Beckasinvägen 16, GÄVLE tel , fax Sveriges Åkeriföretag Norr (Omf Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län) Box 4181, Skeppargatan 1, UMEÅ tel , fax Nattviksgatan 6, HÄRNÖSAND tel , fax Furunäsvägen 105, PITEÅ tel , fax Pedagogens väg 2, ÖSTERSUND tel , fax Sveriges Åkeriföretag, Box 504, Danderyd Telefon , fax e-post hemsida

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning,, VT 2007 Författare: Johan Andersson, 790601 Johan

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag En förstudie inom ramen för FoI- programmet High Capacity Transports Diarienr: I 2014-007 Projektnr:

Läs mer

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. SIDAN 4 Nystart

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11. Analys & Strategi

RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11. Analys & Strategi RAPPORT Citylogistik i Sveriges storstadsområden 2012-05-11 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER

STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER 3 Förord Föreliggande rapport har utarbetats på uppdrag av Godstransportdelegationen. I rapporten beskrivs och analyseras de godsstråk

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Beroende- och konsekvensanalys, transporter. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden

Beroende- och konsekvensanalys, transporter. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden 2008-02-01 Dnr 0021/2007 Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial Förord Krisberedskapsmyndigheten,

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Rejäl rapport från årsmötet. Nya stadgar och eventuellt samgående med BA. Vi berättar om årsmötets beslut och diskussioner. SIDAN 12-13 EU-förslag: Tillåt längre fordon EU-kommissionen föreslår längre

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer