Socialtjänst - God man/förvaltare, vem gör vad?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialtjänst - God man/förvaltare, vem gör vad?"

Transkript

1 1 (5) Socialtjänst - God man/förvaltare, vem gör vad? Från år 2011 handläggs ärenden om god man, förvaltare och andra ställföreträdare av ett gemensamt kontor i Uddevalla benämnt. Det innebär att kommunerna Strömstad, Sotenäs, Tanum, Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla samverkar genom att all handläggning sker på ett ställe. Vi har mycket kontakter med socialtjänsten och det finns en del felaktiga uppfattningar som leder till att hemtjänsten och olika former av boenden ställer krav på gode män som ligger långt utanför deras uppdrag enligt föräldrabalken. Avsikten med detta brev är att beskriva de huvudsakliga uppgifterna för en god man (i princip samma uppgift för en förvaltare) så att förväntningarna på deras insats blir rimliga. Vad säger lagen? ( föräldrabalken 12 kap.2 ) Gode män och förvaltare skall, i den mån det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person. De flesta gode män har ett förordnande som innefattar alla de tre delarna- förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Vad som ingår i deras förordnande framgår av det registerutdrag som de får av överförmyndarkontoret och som utgör deras legitimation. Förvalta tillgångar/egendom Att förvalta egendom kan innebära att sköta betalning av räkningar för huvudmannen att portionera fickpengar till ett boende att förvalta tillgångar som hus, aktiefonder etc att ibland begära överförmyndarens samtycke till åtgärder när lagen så kräver detta Bevaka rätt Att bevaka rätt kan innebära att företräda huvudmannen inför olika myndigheter tex att söka hemtjänst, LSS-boende, att söka handikappersättning och att överklaga beslut att företräda huvudmannen i samband med avtal med hyresvärd, kronofogde etc. Sörja för person Att sörja för person är kanske den del av uppdraget som oftast leder till olika uppfattningar mellan tex. socialtjänsten och den gode mannen. Lättast är kanske att definiera sörja för person som intressebevakning i personliga angelägenheter Att sörja för person kan innebära att ha en roll som juridisk företrädare och samordnare av hjälpinsatser POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX Uddevalla kommun Stadshuset Samverkande överförmyndare Uddevalla Varvsvägen 1 Uddevalla Telefon och besökstid Må-fre 10:00-11:45 E-POST

2 2 att informera sig om huvudmannens personliga angelägenheter såsom boendeförhållanden, service, välbefinnande, omsorg, hjälpmedel m.m. att vara en länk mellan huvudmannen och vårdorganisationen att genom regelbundna besök förvissa sig om att huvudmannen har det bra och hålla sig informerad genom boendepersonal, hemtjänstpersonal etc. I Statens offentliga utredningar, Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna, SOU 2004:112 s. 461 sägs bl.a. Frågan är i vilken utsträckning en ställföreträdare med uppdrag att svara för den enskildes personliga angelägenheter också skall anses ha åtagit sig att vara den enskildes jourkamrat eller hjälpreda, inte minst när det gäller den dagliga omsorgen om den enskilde. Utredningen har erfarit att många gode män lägger mycket tid på att hjälpa den enskilde med omvårdnadsåtgärder. Ofta sker detta med motiveringen att de inte synes vara någon annan som står till tjänst för uppgiften. En god mans uppdrag skall emellertid inte betraktas som en utfyllnad av de insatser som företrädesvis anses höra till socialtjänstens område. Tvärtom bör en god man med uppdrag inom det personliga området verka för att någon annan än han själv åtar sig att praktiskt utföra den efterfrågade sysslan. Ofta lär det vara frågan om just sociala myndigheter. Är det förbjudet för en god man att göra lite extra? Samma offentliga utredning anger att det naturligtvis inte är förbjudet för en god man att göra lite extra, men: Samtidigt vill utredningen betona att en god man inte bör kunna påräkna ekonomisk gottgörelse för att han eller hon handgripligt har hjälpt den enskilde i de hänseenden som nu sagts. Det sagda innebär att den gode mannen inte får arvode för handgripliga insatser. Uppställningen nedan kan belysa vem som gör vad att gå ut och promenera (ledsagare eller hemtjänsten) att städa hos huvudmannen (hemtjänsten/boendepersonal) att göra utflykter (ledsagare) att handla (hemtjänsten eller personlig assistent) att skaffa mediciner (hemtjänsten eller boendet) att köpa kläder (hemtjänsten eller anhöriga) att besöka optiker (hemtjänsten eller boendet eller anhöriga) att besöka sjukhuset eller vårdcentral(som ovan) att ansöka hos socialtjänsten om utökade insatser gör gode mannen, men tex. boendet kan aktualisera frågan med den gode mannen

3 3 Strängt personliga angelägenheter och medicinska åtgärder I strängt personliga angelägenheter kan inte en god man eller ens en förvaltare bestämma. Det kan gälla att ansöka om vårdboende för en huvudman när denne själv motsätter sig detta. Det är inte tillåtet att lura någon till att flytta till hemmet. Det säger sig självt att det inte heller finns några tvångsmöjligheter att verkställa ett sådant beslut. Den enda möjligheten som finns att tillgripa tvång, finns inom ramen för lagen om sluten psykiatrisk vård. Observeras bör vidare att en god man inte kan legitimera medicinska ingrepp tex. influensasprutor. (Frågan finns behandlad i SOU 2004:112 s. 455 men är också behandlad rättsligt, bl.a. av HovR i Skåne ÖÄ ) Vad säger lagen? Socialtjänstens yttersta ansvar enligt SoL 2 kap 2. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Biståndsparagrafen i 4 kap 1 SoL Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) eller för sin livsföring i övrigt. Det innebär att bestämmelsen har betydande räckvidd. Det finns inga begränsningar när det gäller personkrets eller typ av insatser. Det finns en bestämmelse i lagtexten om andra huvudmäns ansvar, men en god man är inte en annan huvudman/myndighet utan en person som förordnats av tingsrätten för att fullgöra vissa uppgifter. Denne är inte anställd av kommunen eller överförmyndaren utan uppdragsgivare är dennes huvudman och överförmyndaren är den tillsynsansvarige. Ett alldeles nytt rättsfall som belyser socialtjänstens ansvar är domen vid Kammarrätten i Jönköping mål nr Domen gällde ett avslag på ledsagarservice med hänvisning till den gode mannen ansvar. Socialtjänsten anförde: Det ankommer på den gode mannen att se till så att han (huvudmannen) får den medicinska vård som han har rätt till och att eventuell vård och medicinering följs upp och genomförs i vardagen. Kammarrätten angav i domskälen: Enligt kammarrättens mening ingår det i den gode mannens uppdrag att kommunicera med bl.a. vårdpersonal, men det innebär inte att den gode mannen måste följa med den enskilde på exempelvis läkarbesök.

4 4 Några frågor som ofta förekommer och med svar från överförmyndaren Apoteksärenden Huvudmannen som har hemtjänst har ingen kredit på apoteket pga betalningsanmärkningar varför hemtjänstpersonalen ringer till den gode mannen och uppmanar denne att åka och köpa medicin. Huvudmannen bor på ett äldreboende och har ingen kredit på apoteket och äldreboendet kan därför inte få utskick med medicin. Vem ser då till att medicin kommer till hemmet eller boendet? Svar: I första hand ska naturligtvis den gode mannen försöka reglera skulden hos Apoteket så att kredithanteringen åter fungerar. Om inte pengar finns för att reglera skulden så får den gode mannen lämna pengar hos äldreboendet eller hos hemtjänsten så att äldreboendet eller hemtjänsten kan hämta medicin. Ett äldreboende kan inte friskriva sig från att hämta medicin om ingen annan gör det. Om inga pengar finns är aldrig den gode mannen skyldig att låna ut pengar. Om inga pengar finns för inköp av medicin och den gode mannen inte går att få tag på måste hemtjänsten eller äldreboendet inom ramen för hela kommunens socialtjänstansvar vända sig till en socialsekreterare för att få socialbidrag till medicin. Socialtjänstens yttersta ansvar blir tillämpligt. I annat fall skulle det innebära att livsnödvändig medicin inte anskaffas med den samlade socialtjänstens vetskap!! Gammal man på äldreboende avled då han inte fick diabetesmedicin då hans gode man var bortrest i 14 dagar och äldreboendets personal hade inte tid att gå till apoteket. Den rubriken i tidningen och följderna av denna tror jag ingen vill bli utsatt för om man arbetar inom äldreomsorgen!! Socialstyrelsen är socialtjänstens tillsynsmyndighet och har ingen uppsiktsskyldighet över gode män. Att en huvudman far illa/blir allvarligt sjuk av brist på medicin kan knappast försvaras genom att socialtjänsten inte har rutiner för att klara sitt yttersta ansvar. En god man har aldrig jour. Köpa kläder och besöka läkare Huvudmannen bor på ett äldreboende och personalen uppmanar den gode mannen att handla nya kläder till huvudmannen och därefter följa med till sjukhuset då personal inte hinner detta. Svar: Den gode mannen vägrar och hänvisar till socialtjänstens ansvar för att ha en insatsplan på äldreboendet. Huvudmannens ende son har flyttat till USA och kan inte åka hem för att köpa nya byxor. Om inte socialtjänsten följer med och köper nya byxor får huvudmannen gå på hemmet med rumpan bar och längta efter adekvat sjukvård. Socialstyrelsen har ingen tillsyn över den gode mannen, men väl över äldreboendet. Undra vad de skulle säga!! Flyttning Huvudmannen ska flytta till ett äldreboende och hemtjänsten ordnar inte med flytt eller

5 5 slutstädning enligt besked till den gode mannen. Den gode mannen uppmanas att själv ordna med flytten. Svar: Om det finns anhöriga kan den gode mannen engagera dessa. Om det inte finns några anhöriga kan den gode mannen köpa flytt och slutstädning. Om huvudmannen helt saknar medel bör den gode mannen söka bistånd hos socialtjänsten och anföra att det är skälig levnadsnivå enligt 4 kap 1 SoL att få flyttkostnader betalda och slutstädning gjord. Det torde inte gå att neka till detta bistånd. Den gode mannen är aldrig själv skyldig att vara flyttkarl dvs köra flyttbil, hyra kärror etc. Däremot kan den gode mannen behöva dokumentera vad som finns i bostaden och märka upp vad som ska med till ett nytt boende, vad som ska magasineras etc och vad som ska slängas/skänkas bort. I Socialstyrelsens allmänna råd 2003:5 sägs: Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till flyttkostnader, om flyttningen är nödvändig för att den enskilde skall uppnå en skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader bör i regel bl.a. omfatta - hyra av bil inkl. försäkring - bensin - hyra av flyttlådor, och - flytt av telefonabonnemang Om den enskilde på grund av sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar att flytta på egen hand, bör biståndet omfatta skäliga kostnader för en flyttfirma. Frågor och funderingar Om du som läser detta har fler frågor kan du alltid ringa någon av oss på Samverkande överförmyndare mellan kl och varje vardag. Om vi hinner kan vi också medverka och informera om de olika delarna rörande ställföreträdare enligt föräldrabalken. SAMVERKANDE ÖVERFÖRMYNDARE

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap Kommunstyrelsen Godman/Förvaltarskap Godmanskap/Förvaltarskap Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Du har tidigare fått information om din huvudman, här kommer lite mera praktisk information

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man för

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. VEM HJÄLPER MIG B och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Riks-IFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Svenska Kommuneförbundet

Läs mer

Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen. Vad består anhörigstödet av i praktiken, exempel på hur stödet kan se ut.

Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen. Vad består anhörigstödet av i praktiken, exempel på hur stödet kan se ut. Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen Jonas Reinholdsson KommunLex AB Copyright 2011 KommunLex AB materialet får inte spridas, användas eller kopieras utan KommunLex medgivande Frågor för dagen

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer