TÄNKA FÖRST OCH HANDLA SEDAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄNKA FÖRST OCH HANDLA SEDAN"

Transkript

1 UTVECKLINGSCENTRUM S E P T E M B E R TÄNKA FÖRST OCH HANDLA SEDAN DYNAMISK KONSEKVENSANALYS INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN LARS ODD PETERSEN SVEN OREDSSON THOMAS LUNDQUIST BERTIL LINDSTRÖM

2 Utgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum, 2008 Kontaktperson: Bertil Lindström, Grafisk formgivning: Metaform AB ISBN:

3 Förord Ansträngningarna för att förbättra hälso- och sjukvården pågår ständigt. Förbättringsarbetena drivs oftast av entusiaster och eldsjälar i verksamheten. Syftet är alltid att förbättra för patienter och brukare i det dagliga mötet mellan vårdgivare och vårdtagare. Ledningens stöd och engagemang är nödvändigt för att goda idéer och förslag ska uppmuntras och genomföras. Vetskapen om förbättringsarbete som komplement till den professionella kunskapen är idag väl spridd och etablerad. Båda kunskapsområdena måste också utvecklas ständigt för att hälsooch sjukvården ska kunna verka som den kunskapsorganisation den är. Fördjupat kunnande inom hela organisationen måste öka, liksom insikten om hur de olika delarna måste samverka för att ge god vård för vårdtagarna. Syftet med det pilotprojekt som rapporten beskriver, var att studera om dynamisk konsekvensanalys som verktyg kan bidra till en större förståelse om vad som faktiskt händer inom ett sjukvårdssystem. Det vill säga förstå hur de olika delarnas agerande påverkar varandra och hur flödena faktiskt ser ut inom ett sjukhus. Möjligheterna att simulera effekter innan beslut om förändringar tas och implementeras lockade förstås också. Den praktiska bakgrunden var ett förändrat uppdrag för lasarettet i Helsingborg och de effekter som det medfört, bland annat för möjligheterna att planera verksamheten som tidigare. Rapporten omfattar en beskrivning av pilotprojektet, en idémässig inledning till systemtänkande och en beskrivning av metodiken. Dessutom beskrivs hur metoden efter pilotprojektets avslutning använts för att planera för en ny akutmottagning vid lasarettet. Några samlade erfarenheter har sammanfattats och erfarenheter från andra sjukvårdssystem redovisas i avslutningen. Erfarenheter från Storbritannien och Danmark finns redovisade i de artiklar som förtecknas bland referenslitteraturen. Projektet har som framgår i rapporten drivits med stöd från SKL. I det samlade projektet har också Västerbottens läns landsting medverkat. Kunskapen kring metodiken och praktiskt handhavande av simuleringsverktyget har Lars Odd Petersen, senior projektledare vid DSI i Köpenhamn, stått för. Utan hans medverkan, ett helhjärtat stöd från ledningsgruppen vid lasarettet i Helsingborg och idogt arbete från medförfattarna till rapporten, Thomas Lundquist ekonomichef vid lasarettet i Helsingborg och Sven Oredsson, verksamhetschef på Akutcentrum vid lasarettet i Helsingborg, hade erfarenheterna och lärdomarna blivit betydligt ringare. Bertil Lindström, Direktör Utvecklingscentrum Region Skåne 3 tänka först och handla sedan

4 Den komplexa organisationen Dagens komplexa kunskapsorganisationer kräver ett annorlunda ledarskap och nya redskap och metoder för att utveckla och förbättra verksamheten och organisationen. Det finns flera faktorer som påverkar hälsooch sjukvårdens framtida utveckling. Brukare och medborgare ställer allt större krav på medverkan, samband och begriplighet. Ny kunskap och teknologi i vården ökar möjligheterna till diagnos och behandling samtidigt som det ju försvårar överblick. Ledningen på olika nivåer inom vården har att hantera dessa faktorer samtidigt som det alltid måste ske med hänsyn till effektivitetskrav och ekonomiska restriktioner Förutsättningarna gör det svårt att bedöma effekterna av ledningens beslut. Ett ställningstagande i en del i organisationen kan leda till att problemen bara förflyttas till en annan del av organisationen. Kunskap om komplexitetsteori och systemdynamik blir då viktig för att förstå sammanhangen. Komplexa organisationer behöver ha en förmåga att ifrågasätta, utmana och förändra. Den behöver hitta nya tankemönster och genom dessa skapa nya möjligheter. Ledningen måste förstå att utnyttja den resurs som finns i organisationen i form av alla medarbetares samlade kunskap och engagemang. I boken Den femte disciplinen 1 beskrivs det ledningstänkande som behövs för att vägleda företag och organisationer in i kunskapssamhällets kaos och komplexitet. Den beskriver hur man kan bygga upp en lärande organisation med hjälp av fem discipliner, vilka är gemensamma visioner, tankemodeller, personligt mästerskap, teamlärande och systemtänkande. Var för sig kan dessa discipliner göra organisationen mer framgångsrik, men det är först när de fungerar i samspel med varandra, som de utgör den lärande organisationen. Tillsammans blir de till integrerade delar i det nya ledarskapet. Systemtänkandet fogar samman de andra fyra disciplinerna till en helhet av teori och praktik. Systemtänkandet skapar överblick och är en disciplin för att se helheten och ger en möjlighet att uppfatta hur komplexa företeelser hänger ihop och påverkar varandra. Det hjälper oss att se sambanden mellan olika företeelser i stället för att se dem som skilda ting, att se förändringsprocesser och mönster i stället för stillbilder. Operationssalar, medarbetare, vårdplatser, röntgen, laboratorier med mera påverkar varandra, men ofta betraktar vi delarna som isolerade system eller stuprör. Vi måste se hela processen för att kunna förändra och förbättra en verksamhet. Motsatsen kallas stuprörstänkande och innebär att varje enhet optimerar sin egen effektivitet utan att ta hänsyn till vad förändringen får för konsekvenser på andra enheter. På ytan har man löst problemet, men i verkligheten har man bara förflyttat flaskhalsen till en annan del av organisationen. I dag behövs systemtänkandet mer än någonsin eftersom våra organisationer blir alltmer komplexa. En alltmer svårförståelig tillvaro inverkar negativt på självförtroendet och kreativiteten i olika tankemönster: Det här är alldeles för svårt för mig, Det finns ingenting jag kan göra, allt styrs av någon annan. Systemtänkandet hjälper oss att se de bakomliggande strukturerna i komplexa situationer och samtidigt visa vilka insatser som ger liten respektive stor hävstångseffekt. Systemdynamiken ger metoder och möjligheter att beskriva processer och förstå sambanden mellan delarna, men också att testa effekterna av enskilda beslut. 1 Senge, P tänka först och handla sedan

5 Dynamisk konsekvensanalys med systemdynamik Sjukvården är en komplex, lärande organisation med många olika processer och med varierande kompetenser som samverkar. Utveckling och förändring av såväl kvalitet som produktivitet inom sjukvården kräver att hela patientflödet beaktas. Isolerade förändringar kan resultera i suboptimering av hela processen. Det är också viktigt att ta hänsyn till de variationer som förekommer. Även om flöden av akuta patienter är delvis förutsägbara och det finns standardiserade vårdprogram för att bedöma dessa, visar det sig att det i den dagliga verksamheten förekommer betydande svängningar i omhändertagandet av patienter. Stora variationer finns i patientflödet och i tidsåtgången för de diagnostiska och behandlande momenten även för relativt likartade patientgrupper. Att balansera kapaciteten mellan enheter med inriktning att säkra diagnostik respektive behandling är således en komplex uppgift när det gäller att optimera patientprocesserna. Det finns ett stort behov inom sjukvården att genomföra analyser utifrån ett systemtänkande med användning av både hårda och mjuka data. Dokumentationen av resultaten vid olika analyser med hjälp av systemdynamik växer. I en rapport från bland andra US Academy of Engineering 2 finns systemdynamiken på listan över de verktyg som rekommenderas att användas vid förändringsarbete i den amerikanska sjukvården,liksom i rapporter inom NHS i Storbritannien och Danmark Systemdynamik För att förstå systemdynamik måste man känna till tre centrala begrepp: I. Mentala modeller Det första begreppet avser förmågan att förändra våra tankemodeller. Våra tankemodeller håller oss kvar i invanda tankebanor och beteendemönster och man måste börja med att granska sig själv och ifrågasätta det man försvarar. De mentala modellerna utgör organisationens erfarenheter och kunskaper men även den informella strukturen i organisationen. De mentala modellerna kan vara komplexa och omfattas ofta både av mätbara parametrar och subjektiva aspekter av verkligheten som är svåra att kvantifiera. Ett problem för organisationer idag är att man ofta sitter med olika mentala modeller om hur verkligheten är beskaffad. Därigenom kan det uppstå ovetenskapliga, instabila och felaktiga ideal. Genom att konstruera en gemensam bild av sin organisation med tillräcklig detaljrikedom och med relevanta faktorer, får man en tydlig plattform att utgå ifrån. Denna del av analysarbetet måste genomföras tillsammans av medarbetare och chefer som känner systemets och organisationens problem och utmaningar. II. Feedbak Loops Det andra begreppet är feedback loops. De förekommer i alla system och beskrivs ofta i så kallade kausaldiagram. Tillämpade i sjukvården visar dessa diagram oftast patientströmmar och de variabler som styr patientströmmarna - till exempel tillgänglig kapacitet och hur kapaciteten utnyttjas. Se exempel nedan i figur 1. III. Simulering Det tredje begreppet beskriver användandet av datorsimulering. Den mänskliga hjärnan är bra på att identifiera och upptäcka strukturer och loopar i system. Å andra sidan saknar vi förmågan att förstå och bedöma effekterna över tid när flera variabler i ett system påverkar varandra. Detta är datorn i gengäld bra på. Därför används datorsimuleringar för att illustrera systemets förväntade utveckling över tid under olika förhållanden. Diagram I systemdynamiken används diagram för att förtydliga, sammanfatta och kommunicera de flöden och sammanhang som finns i organisationen. Det är genom diagrammen som de anställdas mentala modeller införlivas i analyserna och systemets feedback loopar identifieras. Två typer av diagram används inom systemdynamiken - Causal loop diagram (CLD) och Stock-flow diagram (SFD). Genom dessa diagram kan man förklara systemet och dess funktion med en kausal modell (teori) och därefter används denna modell/teori för att utvärdera effekten av idéer och förslag till förbättringar. Causal loop diagram Figur 1 visar ett Causal loop diagram (CLD). Här beskrivs konsekvenserna av inflödet av planerade och akuta patienter till en vårdavdelning. Inflödet av planerade och akuta patienter ökar antalet belagda vårdplatser. Pilen visar en påverkan och tecknet + markerar att de två variablerna varierar i samma riktning. Med en given sängkapacitet kommer beläggningsprocenten (kapacitetsutnyttjandet) också att öka. När användningen av sängar överstiger antalet tillgängliga sängar kommer man att behöva låna vårdplatser på andra avdelningar. I fall det är möjligt att få låna extra vårdplatser ökar kapaciteten och beläggningsprocenten kommer att sänkas. Tecknet - indikerar att de två variabler varierar i motsatt riktning. 2 Reid,PP et al. (ed), tänka först och handla sedan

6 Figur 1. Planerade patienter - Akut patienter + ( - ) Belagda + + sängar - ( - ) + Utskrivningar - + Extra sängar Beläggnings- ( - ) procent + Sängkapacitet - - Normal klinisk Faktisk planerad vårdtid vårdtid + Figur 1: Exempel på kausaldiagram (Causal Loop Diagram - CLD) Om sängkapaciteten ökar, så minskar beläggningsprocenten, och om sängkapaciteten minskar kommer beläggningsprocenten att öka. Figuren visar även att i stället för att låna vårdplatser på andra avdelningar kan man minska antalet planerade patienter eller tidigarelägga utskrivningen av patienter. En tidigare utskrivning innebär en minskning av vårdtiden. Figur 1 är ett exempel på användning av såväl hårda som mjuka data. Den hårda datan utgörs av mätbara data. Den mjuka - men ändå kvantifierabara - datan beskriver vad som sker på vårdavdelningen när utnyttjandet av sängkapaciteten når en oacceptabel nivå. Figuren visar fyra feedback loopar. Dessa är: Planerade patienter k Belagda sängar k Beläggningsprocent k Planerade patienter Belagda sängar k Beläggningsprocent k Faktisk vårdtid k Utskrivningar k Belagda sängar Beläggningsprocent k Extra sängar k Sängkapacitet k Beläggningsprocent Belagda sängar k Utskrivningar k Belagda sängar I figuren är tre loopar markerade med (-). Det uttrycker att loopen är stabiliserande eller balanserande. Det betyder att när vårdavdelningen är under tryck (i form av en hög beläggningsgrad) så reagerar den på ett eller flera sätt för att kompensera för trycket. Figur 2. Planerade patienter Beläggningsprocent Extra sängar Akuta patienter Belagda sängar Sängkapacitet Extra sängar Utskrivningar Faktiskt vårdtid Normal klinisk planerad vårdtid Figur 2: Exempel på Stock and Flow Diagram (SFD) 6 tänka först och handla sedan

7 Stock-flow diagram Figur 2 visar ett Stock-flow diagram (SFD). I dessa diagram beskrivs tre typer av variabler. Den första variabeln kallas för stock och är en tillståndsvariabel som enbart påverkas av den andra variabeln flow som beskriver ett flöde in och ut från stocken över tid. Den tredje variabeln är en så kallad hjälpvariabel. I figuren beskrivs hur akuta patienter strömmar in (flow). Detta innebär att nivån på belagda sängar växer (stock). Efter att ha vistats där en tid - hur mycket avgörs av vårdtiden (hjälpvariabel) - skriva patienterna ut. Vårdtiden kan förändras när användningen av sängar (beläggningsprocenten) blir för hög. De andra två sätten att stabilisera systemet beskrivs även i Figur 2 (normal vårdtid och verklig vårdtid). Belagda sängar och Sängkapacitet är båda representerade av en stock-symbol (fyrkant). Flow-symbolen (ventil) används för att beskriva patientströmmen till och från vårdavdelningen ( Belagda sängar ). Extra sängar visas också som en flödesvariabel, som antingen ökar eller minskar kapaciteten. De andra variabelerna är hjälpvariabler och representeras av cirklar. De innehåller den logik eller information som gör att systemet fungerar och som har beskrivits av organisationens medarbetare. En systemdynamisk analys måste göras i samspel mellan medarbetare i den dagliga verksamheten och ledningen. Arbetsgruppen ska beskriva, värdera och bedöma aktiviteter, flöden, organisation, kapacitet, tidsåtgång med mera. Fakta hämtas från administrativa system och från arbetsgruppens egen kunskap och erfarenhet. Arbetsgruppens resultat arbetas in i simuleringsmodellen med hjälp av systemdynamiska diagram så att den visar nuvarande praxis och kan beräkna konsekvenserna av de förslag till förändringar som övervägs. Det är viktigt för medarbetarna att vara delaktiga då det dessutom ger dem en chans att se på verksamheten från ett nytt perspektiv. Det finns stora utvecklingsmöjligheter även för den enskilda individen genom att synliggöra sin egen roll och kopplingen till hela organisationen. Initialt har alla olika bilder av verkligheten. Det är först när man blir medveten om vilka mentala tankemodeller som finns hos organisationen och individen som man kan förändra dem. 7 tänka först och handla sedan

8 Pilot i Region Skåne 3 Projektet genomfördes parallellt med ett likartat projekt i Västerbottens läns landsting. I december 2005 startade Utvecklingscentrum i Region Skåne och Sveriges Kommuner och Landsting ett utvecklingsprojekt tillsammans med Helsingborgs lasarett. Syftet med projektet var att bygga kunskap kring hur systemdynamik skulle kunna användas som ett analysverktyg vid problemställningar inom hälsooch sjukvården 3. Bakgrunden var att genomförda strukturförändringar i Region Skåne (Skånsk Livskraft) hade resulterat i en kraftigt ökad andel akut verksamhet på Helsingborgs lasarett och därmed minskad flexibilitet genom en mindre andel planerade patienter. Detta ledde till ökad beläggning på akutavdelningarna vilket i sin tur medförde sekundära överflyttningar till elektiva avdelningar. Man misstänkte att man härigenom förlorade vårddagar och därmed effektivitet. Frågan om optimal fördelning av vårdplatser mellan akutavdelningar och elektiva avdelningar hade väckts. Utöver att vara en genomlysning av vårdplatsfördelningen på sjukhuset genomfördes projektet för att sjukhusets ledningsgrupp skulle lära sig metoden. Ledningsgruppen genomförde analysen i samarbete med nyckelpersoner från de olika vårdavdelningarna. Teoretisk kunskap om systemdynamik förmedlades av vägledare från Danske Sundhedsinstitut (DSI) och Universitetet i Bergen. Projektet genomfördes mellan januari och april 2006 och verksamheten beskrevs utifrån följande fokusområden: beskrivning av patienternas väg inom medicin och kirurgi patientströmmarnas storlek ledtiderna, det vill säga den tid olika delar i processen tog resursförbrukning i förhållande till kapaciteten Med dessa grundfakta kompletterat med erfarenhet och kunskap från deltagarna skapades en simuleringsmodell som beskrev några av sjukhusets största patientströmmar och förflyttningar av patienter mellan olika avdelningar/vårdplatser. Modellen visas i diagramform i figur 3. Här används systemdynamikens symboler ( stock respektive flow ) för att beskriva patientströmmarna. Modellen visar att merparten av akuta patienter anländer via akutmottagningen (till vänster i diagrammet). Här fattas beslut om inläggning eller hemgång. Inläggning sker antingen till akutvårdsavdelning (AVA), intensivvårdsavdelning (IVA/HIA) eller vanlig vårdavdelning. De flesta patienter som blev inlagda på AVA skrevs ut härifrån men i en ganska stor omfattning överflyttades patienter från AVA till annan vårdavdelning för att skapa platser för nya akutpatienter. Fyrkanterna i figuren ( stocks ) beskriver antalet patienter i en given situation exempelvis antalet patienter som väntar på inläggning, uppehåller sig på en vårdavdelning eller väntar på utskrivning. Ventilerna ( flow ) illustrerar patientströmmar från ett läge till ett annat exempelvis patienter som skrivs ut från en avdelning. Figur 3. Avvakta utskrivn från IVA IVA Klar till utskrivn från IVA Utskriv från IVA Akuta till IVA Överf från IVA Plan inläggn Akuta pat ankomst Akutmott Akuta till inläggning Akut avv inläggn Akut till vårdavd Vårdavd Klar till utskrivn Avvakta utskrivn Utskrivn från vårdavd Hem från akutmottagn Akuta till AVA Överför från AVA AVA Utskrivn från AVA AVA klar till utskrivn Avakta utskrivn från AVA Figur 3: Övergripande patientströmmar på Helsingborgs lasarett. 8 tänka först och handla sedan

9 Den totala modellen speglar den konkreta vardagen på sjukhuset utifrån olika förutsättningar. Bilden som växte fram bekräftade att beläggningen av vårdplatser generellt är mycket hög men med betydande variation mellan olika avdelningar. För varje avdelning noterades också stor variation över tiden. Med simuleringsmodellen som grund kunde man konkretisera och beräkna konsekvenser av olika förslag till förändringar av vårdplatsfördelning och arbetssätt. Ett av förslagen som värderades var att försöka påskynda (tidigarelägga) utskrivningen av patienterna från vårdavdelningarna. Analysen visade emellertid att effekten på beläggningsprocenten blev ganska liten. Den genomsnittliga beläggningen reducerades med 6 % på den avdelning som noterade den största effekten. För hela sjukhuset skulle antalet överbeläggningstimmar reduceras med 10 % genom en sådan åtgärd. Det är allmänt vedertaget att vårdtiden för en patient förlängs med upp till ett dygn om patienten måste byta vårdavdelning och därmed läkare och personal under sin vårdtid. Av denna anledning analyserades också hur många ytterligare vårdplatser som måste tillföras AVA för att minimera överflyttningarna från AVA till vanlig vårdavdelning. För den kirurgiska akutvårdsavdelningen bidrog analysresultatet till att man under 2007 utökade antalet vårdplatser vilket i sin tur minskade antalet överflyttningar. Utöver fördjupad insikt i den specifika frågeställningen angav deltagarna även följande resultat av piloten: större förståelse för dynamiken och komplexiteten i organisationen ett mer strukturerat sätt än tidigare att använda de data som redan finns i organisationen en utmaning av de mentala bilder som fanns i ledningsgruppen, det vill säga vissa problem som uppfattades som stora fick en mer neutral belysning ett bra sätt att testa olika lösningar i organisationen ett bra sätt att analysera varför föreslagna rutinförändringar inte alltid fungerade, det vill säga hur organisationens dynamik svarade på förändringar ( policy resistance ) 9 tänka först och handla sedan

10 Ny akutmottagning på Helsingborgs lasarett - Dynamisk konsekvensanalys som hjälp vid dimensionering För att öka kapaciteten och samla all akutsjukvård till en mottagning förberedde olika aktörer inom vården under 2006 och 2007 en ombyggnad av akutmottagningen på Helsingborgs lasarett. Målsättningen var att primärvård, psykiatri och övrig somatisk vård skulle arbeta tillsammans så att alla patienter anlände via en och samma dörr. Dynamisk konsekvensanalys användes för att dimensionera lokalerna och värdera olika sätt att organisera patientflödet. Bakgrund Helsingborgs lasarett är ett av fyra akutsjukhus i Skåne med uppdrag att ansvara för specialiserad akutsjukvård inom såväl somatik som psykiatri för hela Nordvästra Skåne (ca inv). Helsingborgs lasarett har också i uppdrag att tillsammans med primärvården ansvara för närsjukvården inom Helsingborgs närområde (ca inv). Adaptivt processtriage ett nytt arbetssätt Patientflödet genom en akutmottagning karaktäriseras av stor tröghet och mycket väntan. För att ge patienter med allvarlig sjukdom eller skada snabb handläggning har olika prioriteringssystem införts, så kallat triage. Ett stort problem är att olika yrkeskategorier (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare) arbetar alltför mycket var för sig vilket skapar onödig väntetid mellan olika moment. Ett annat problem är att de utredningar som flertalet patienter måste genomgå, framförallt röntgen och blodprovstagning, skapar ytterligare köer och väntetider vilket i sin tur leder till bristande överblick. För att förbättra logistiken på akutmottagningar runt om i världen prövas ständigt nya triagesystem och Totalt antal patienter varav närsjukvård Jourcentralen (primärvården Psykiatriska akutmottagningen Vanliga akutmottagningen (medicin, kirurgi, ortopedi, öron) Tabell 1 Aktuella patientvolymer Totalt Drygt 65% av akutbesöken (ca patienter) faller inom närsjukvård. Av dessa omhändertas idag drygt hälften (ca patienter) på jourcentralen. Fördelningen av patienter under dygnet illustreras i figur 4. Av denna framgår att antalet patienter är lägst efter midnatt och högst under eftermiddag och kväll. Varje dygn omhändertas ca 220 patienter. Med i genomsnitt 2 timmars handläggningstid innebär detta att det vid varje tidpunkt vistas mellan 10 och 40 patienter på enheten med toppar uppemot patienter 4. arbetssätt. Gemensamt för flera av dessa är att man genom triage delar in patienterna i grupper med lika behov (samma grad av komplexitet) så att varje grupp kan handläggas i en och samma process. Samtidigt betonas teamarbete för att öka effektiviteten. ADAPT står för adaptivt processtriage och bygger på principen att man, utifrån vitalhistoria och vitalstatus (blodtryck, puls, andningsfrekvens mm), delar upp alla patienter i fem prioritetsgrupper/processer 5. Två Figur Uppgifterna är hämtade från 2006 års patientregister, Helsingborgs Lasarett Närakut Spec. akut Totalt Näraku Spec. a Totalt Konceptet utvecklat 2006 av Dr Sven Lethvall, överläkare, Akutkliniken, UMASt Figur 4:. Antal patienter under dygnet 10 tänka först och handla sedan

11 av prioritetsgrupperna handläggs på den specialiserade akuten och övriga tre prioriteter på närakuten. Psykatriska patienter sorteras till den psykatriska akuten. Dynamisk konsekvensanalys För att dimensionera de nya lokalerna vid Helsingborgs lasarett utifrån framtida behov och ett nytt arbetssätt användes dynamisk konsekvensanalys. En arbetsgrupp med representanter från primärvården, vanliga akutmottagningen och psykiatriska akutmottagningen tog tillsammans fram faktaunderlaget för analysen. I ett första steg beskrevs det förväntade patientflödet till de tre huvudprocesserna specialiserad akut, psykiatrisk akut och närakut (figur 5b). Av figuren framgår att man på den nya akuten förväntade en väsentlig förenkling av patientflödet, jämför figur 5a. I nästa steg adderades tidsdata och dimensioneringsunderlag utifrån uppmätt fakta och förväntande volymsförändringar. Några av de använda variablerna var: Antal läkare och sjuksköterskor vid olika tider på dygnet Antal patienter som ankommer vid olika tider på dygnet Fördelning mellan olika dagar i veckan Antal undersökningsrum för närakut, psykakut respektive specialakut Antal patienter som anländer med ambulans Fördelning efter triage (hem respektive till olika processer) Andel till röntgen Andel till inläggning Tidsförbrukning för triage, undersökning, röntgen, observation mm Utifrån den mentala patientflödesmodellen (figur 5b) och inhämtade data byggdes en simuleringsmodell upp (figur 6). Stock-variabeln UB och OBS representerar antalet patienter som genomgår undersökning, observeras eller väntar. Denna variabel rymmer flera dimensioner varför man kan säga att modellen består av flera lager. Figur 5a Primärvårdens Jourcentral (DLC) ( / 8-23) Vänta Vänta Sjuksk. Sektr Akutmottagningen Sekr. Triage (sjuksk.) Us./behandl. (läka) Vänta Hem Undersökn./behandl. (sjuksk./läka) Akutmottagningen gynekologi plan 2 Vänta Akutmottagningen barn plan 1 Vänta Röntgen Vänta Triage (sjuksk.) Triage (sjuksk.) Avd. inläggn. Undersökn./behandl. (sjuksk./läka) Undersökn./behandl. (sjuksk./läka) 1Hem Inläggning Avd. inläggn. 1 1 Psyk. akutmottagningen Hem Vänta Undersökn./behandl. (sjuksk./läka) Avd. inläggn. Figur 5a:. Patientflöde före införade av nytt arbetssätt 11 tänka först och handla sedan

12 Figur 5b. Triage i amb. Hem Annan akutmottagning Specialakut Somatisk Psykiatrisk 1 Vänta Triage Sekr./ Avd. (sjuksk.) vänta inläggn. inläggn. Röntgen Hem Närakut Figur 5b:. Patientflöde efter införade av nytt arbetssätt Figur 6. Vänta på triage Till annan mottagning Triage Pat ank gående Till triage Till UB 1 Hem 1 Väntande till UB Hem 2 Till UB 3 UB och Obs Retur till UB Röntgen Till röntgen Till inläggning Liggande pat ank fördelat på prior Vänta på inläggning Inläggning Figur 6: Simuleringsmodell. I figur 7 visas exempel på beräkningar utifrån simuleringsmodellen. Under 4 veckor visas för varje tidspunkt: Antal patienter som väntar på triage (a) Antal aktiva och bemannade triagerum (b) Antal patienter som väntar i väntrum och undersökningsrum (c) Antal aktiva undersökningsrum, läkarbemanning och antal patienter som observeras (d) Antal undersökningsrum och hur många av dessa som är upptagna (e) Med hjälp av simuleringsmodellen kunde väntetider för olika moment tas fram i förhållande till antal tillgängliga undersökningsrum och befintlig personal. Erhållna resultat användes därefter som planeringsunderlag i det fortsatta arbetet. 12 tänka först och handla sedan

13 (a) (b) Figur Väntande på Triage W2 06 W3 06 W4 06 Aktiva triagerum (grå) och normal bemanning (röd) W2 06 W3 06 W4 06 (c) Väntande på UB (röd) och Väntande på us_rum (grön) W2 06 W3 06 W4 06 Aktiva us_rum (röd), läkarbemanning (svart) och obs.pat. (blå) (d) W2 06 W3 06 W Upptagna us_rum (röd), antal us_rum (grön) (e) W2 06 W3 06 W4 06 Resultat Simulering med varierande antal patienter/tidsenhet, i sin tur baserat på känd besöksstatistik, gav information om hur många av triagerummen som måste vara bemannade vid olika tider på dygnet. Den totala vistelsetiden på en akutmottagning är i grova drag beroende av antal undersökningsrum, antal personal, fördelningen mellan olika yrkeskategorier och tidsåtgången för specifika undersökningar som röntgen och blodprovsanalys. Med dynamisk konsekvensanalys är det möjligt att variera dessa parametrar och utifrån fördelningen av patienter till olika processer hitta den optimala lösningen. Analysen visade att flödestiderna kunde kortas genom att patienter i enlighet med ADAPT fördelades utifrån behovet av specifika insatser. Detta betyder att enkla och okomplicerade fall bör handläggas i en process som är skiljd från patienter med komplexa tillstånd. Patienter med livshotande tillstånd måste också ha sin egen process med snabb vidaretransport till andra specialenheter på sjukhuset tex operation och intensivvård. Slutligen kunde antalet undersökningsrum beskrivas utifrån de olika processernas behov. I första steget fastställdes antalet undersökningsrum för närakuten respektive den specialiserade akuten Sammanfattning Med hjälp av dynamisk konsekvensanalys kan logistiska effekter av nya arbetssätt studeras och beskrivas. Genom simulering kan optimal dimensionering av bemanning och antal undersökningsrum fastställas. För att hitta den optimala lösningen är det viktigt att analyserna baseras på korrekt fakta och att en gemensam och verklighetsförankrad tankemodell tas fram i arbetsgruppen. Analysens objektivitet underlättar helhetssyn och nytänkande vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete. 13 tänka först och handla sedan

14 Erfarenheter och lärdomar Pilotprojektet där lasarettet i Helsingborg deltog drevs under en ganska kort period. Det kan därför vara svårt att dra allt för långtgående slutsatser av vilka erfarenheter som gjorts hittills. Eftersom metodiken och simuleringsverktyget använts vid planering av ny akutmottagning vid lasarettet därefter och dessutom prövats vid psykiatriska kliniken på UMAS i Malmö, ökar efter hand kunskapen och erfarenheterna inom Regionen. Arbetet har lett till en ökad kunskap om och förståelse för hur sammanhangen inom ett sjukvårdssystem ser ut ur ett process- och helhetsperspektiv. Hur ser våra patientflöden egentligen ut och vad påverkas de av? Hur kan verksamheten och vården bli effektivare genom samverkan för patientens och helhetens bästa? Det blir synliggjort att en förändring i en del av systemet inte nödvändigtvis leder till bättre samlad effekt vare sig för patienten eller för verksamheten på hela sjukhuset. Deltagarna i arbetet har fått ny kunskap om systemdynamiken som sådan och vilka begrepp som man rör sig med. Begreppen och tankesättet kändes ganska främmande för många från början. Det behövs en grundlig introduktion i metodik och begrepp för att ge deltagarna en god förståelse för hur system, processer och flöden beskrivs. Det IT-baserade verktyg som användes uppfattades som komplext. Det kräver djup kunskap och träning för att kunna bemästra. Det bekräftas av den utbildningssatsning som gjorts i Utvecklingscentrums regi Pilotprojektet som sådant var helt beroende av att konsulten bidrog med denna kompetens. Datainsamlingen krävde mycket tid och kraft, vilket gjorde att tiden för simulering begränsades. Sättet att beskriva verksamheten i processform kräver delvis nya data som beskriver tidsförhållanden och volymer. Samtidigt ger just det helt andra möjligheter att effektivisera flöden, patientförlopp och resultat för vårdtagarna. En del av den information som samlas idag kan ju också ifrågasättas utifrån vad den egentligen ger kunskap om. Samtidigt ledde datainsamling och datasäkring i pilotprojektet till att man kunde avveckla en del myter och invanda föreställningar om hur verkligheten såg ut. Möjligheterna att se faktiska förhållanden ökar när man betraktar helheten ur ett mera komplett, neutralt flödesperspektiv och när volymer och tidsförhållanden faktiskt samlas in och används. Ledningsgruppens engagemang i pilotprojektet var stort och nödvändigt. Frågan om vårdplatsernas antal och fördelning berörde ju alla kliniker. På olika sätt medverkade många inom organisationen i projektet. Allmänt kan man nog säga att det är nödvändigt att engagera de som är berörda av det man vill beskriva och pröva i systemdynamiska termer. Det är ju för övrigt alltid nödvändigt i allt förändringsarbete och inte unikt för detta projekt! Slutligen kan noteras att det behövs mera erfarenheter och kunskaper inom området systemdynamik inom Region Skåne men också i svensk hälso- och sjukvård nationellt. Erfarenheterna från pilotprojektet och det som gjorts därefter i Regionen är under alla omständigheter lovande! 14 tänka först och handla sedan