Information om nya upphandlingsregler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om nya upphandlingsregler"

Transkript

1

2 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli Under informationen yttrar sig även Monica Johansson (s), Sofia Heimer (m), Anita Karlsson (c), Bengt Andersson (m) och Bror Janghage (m) samt vård- och omsorgschef Lena Andréasson.

3 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

4 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Handläggare: Britt-Marie Rolf-Pettersson/Pia Aalto Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2010 Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner den muntliga rapporteringen av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. 2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att överlämna rapporterna till Socialstyrelsen och revisorerna. 3. Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Rapporteringsskyldighet Enligt socialtjänstlagen (SoL), 16 kap, 6, ska vård- och omsorgsnämnden från den 1 juli 2006 rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut. Rapport ska ske till Socialstyrelsen och revisorerna. En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Från den 1 juli 2008 gäller samma rapporteringsskyldighet gällande alla gynnande nämndbeslut enligt 9 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut. Socialstyrelsen ny tillsynsmyndighet Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den nu samordnas med tillsynen av hälso- och sjukvården. Rapporteringsperioderna är: 15 mars 15 april 2010 (för första kvartalet) 15 juni 31 juli 2010 (för andra kvartalet) 15 september 15 oktober 2010 (för tredje kvartalet) 15 december januari 2011 (för fjärde kvartalet). Sanktionsavgift En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 SoL eller insats enligt LSS 9, som någon är berättigad till enligt beslut av kommunen, kan åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Socialstyrelsen, kommunfullmäktige, revisorerna, akten

5 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Statistikrapport till kommunfullmäktige Beslut - Äldreomsorg Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL avseende äldreomsorg andra kvartalet 2010 Beslutens ålder/väntetid 3-6 mån 6-12 mån < 1 år Totalt Särskilt boende Män 7 Kvinnor 7 Summa Dagverksamhet/sysselsättning Män 0 Kvinnor 0 Summa 0 0 Beslut - Omsorg till personer med funktionsnedsättning Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL avseende omsorg till personer med funktionsnedsättning andra kvartalet mån 6-12 mån < 1 år Totalt Män 0 Kvinnor 0 Summa 0 0 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 LSS avseende omsorg till personer med funktionsnedsättning andra kvartalet mån 6-12 mån < 1 år Totalt Män 7 Kvinnor 2 Summa 9 9 Med hänsyn till sekretessen föreslår ordföranden att nämnden godkänner att en muntlig rapportering sker från handläggarna om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS.. Skriftliga rapporter kommer däremot att skickas till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Till kommunfullmäktige kommer protokollsutdrag att översändas.

6 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s) samt boendesamordnare Britt-Marie Rolf-Pettersson och handikappomsorgschef Per Enarsson.

7 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Aktuell information från ordförande och verksamhetschefer Ordförande Monica Johansson (s) Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka vad en aktivitetspark för äldre kan kosta. Vård- och omsorgschef Lena Andréasson Prognosen efter juli månads utgång visar på ca + 5 mnkr. Chef lednings- och verksamhetsstöd Ylva Sundholm Rekrytering pågår på ett antal tjänsten då några medarbetare har slutat. Handikappomsorgschef Per Enarsson Sommaren har varit relativt lugn. Det har varit svårt att hitta vikarier med rätt utbildning inom socialpsykiatri och personlig assistans. En allvarlig incident har inträffat på en gruppbostad då en brukare hotade en personal. Som en följd av detta har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion. Två nya områdeschefer har anställts då två har slutat. Medicinsk ansvarig sjuksköterska Katarina Hagdahl Sommaren har varit relativt lugn. Stöld av enstaka tabletter har inträffat på ett vårdboende. Äldreomsorgschef Britt-Marie Svedenberg Sommaren har varit relativt lugn men svårigheter har funnits med bemanning pga. sjukfrånvaro, även hos vikarier. Hemtjänsten har varit flexibel. Erfarenheterna från sommaren tas nu tillvara inför nästa års semesterplanering. Förvaltningen deltar i ett projekt med FoU Sörmland benämt Framtidens välfärdstjänster. Projektet med vårdhund har nu startat på Yngaregården i Björkvik. Chef äldreomsorgens myndighetsfunktion Astrid Johansson I januari 2010 uppdrog nämnden till förvaltningen att tillsammans med KFAB få tillstånd ett trygghetsboende på Köpmangatan i Katrineholm. Efter informationsmöte skickade förvaltningen ut en enkät till de boende om intresse för ett trygghetsboende. Endast en person är intresserad, varför det i dagsläget inte finns underlag att inrätta ett trygghetsboende på Köpmangatan. Förvaltningen ska nu träffa KFAB för att diskutera och undersöka intresse för trygghetsboende på Kerstinbodagatan 34.

8 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN En kvalitetsbarometer (brukarundersökning) har skickats ut till äldreomsorgens särskilda boenden. Svar ska lämnas senast vecka 37. Under informationen yttrar sig även Carl Frick (mp), Sid Jordán (m), Marianne Fältskog (fp) och Anne Hagberg (s).

9 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Rapport från kontaktpolitiker/samrådsgrupper Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. Ärendebeskrivning Minnesanteckningar har inkommit från samrådsgrupp på Strandgården den 9 juni Ärendets handlingar Minnesanteckningar från Strandgården. Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Anita Karlsson (c) samt äldreomsorgschef Britt-Marie Svedenberg. Akten

10 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Redovisning av delegationsbeslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Ärendebeskrivning Nedan redovisas beslut som fattats med stöd av gällande delegation på nämndens vägnar. Tjänstemannabeslut Datum, Beslut Beslutande Handikappomsorg Biståndshandläggare Äldreomsorg Biståndshandläggare Bostadsanpassning Handläggare Färdtjänst Färdtjänsthandläggare , 46 Att medge chef för lednings- och verksamhetsstöd Ylva Sundholm rätt att med bibehållen lön delta i Lotscoachutbildningen vid Båsenberga hotell och konferens i Vingåker den 17 maj- 21 maj 2010 till en kostnad av kronor exkl. moms. Kostnaden täcks med medel ur objekt Lena Andréasson, vård- och omsorgschef , 48 Att medge äldreomsorgschef Britt- Marie Svedenberg och områdeschef Anna-Lena Ramstedt rätt att med bibehållen lön delta i Framgångsrik egenregi - vad krävs för att stå sig i konkurrensen i Stockholm den 22 september 2010 till en kostnad av kronor samt resekostnad 319,50 kronor. Kostnaderna är exkl.moms. Kostnaden täcks med medel ur objekt Lena Andréasson, vård- och omsorgschef/ Britt-Marie Svedenberg, äldreomsorgschef Akten

11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Datum, Beslut Beslutande , 49 Att medge handikappomsorgschef Per Enarsson rätt att med bihållen lön delta i Nordic Conference of Mental Health Nursing i Helsingform 7-11 november Konferensen är kostnadsfri då Per själv delar som föreläsare. Kostnad för resa och logi uppgår till kronor och täcks ur objekt Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Ordförandebeslut Datum, Beslut Beslutande , 38 Överklagande av Förvaltningsrättens dom i Linköping mål nr om överflyttning av ärende enligt 16 kap 1 SoL , 43 Begäran om prövningstillstånd hos Kammarrätten och begäran om inhibition avseende Förvaltningsrättens dom i mål nr gällande merkostnad i samband med personlig assistents sjukdom enligt LSS , 44 Yttrande över överklagat beslut (enskilda utskottet) gällande personlig assistans enligt LSS , 45 Yttrande över Landstinget Sörmlands förfrågan om kommunen vill fortsätta med Fritt Val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning , 47 Yttrande över överklagat beslut (enskilda utskottet) gällande personlig assistans enligt LSS. Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande

12 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Allmänhetens frågestund Tre personer har kommit till dagens frågestund. Några frågor ställs inte. Kjell Clasborn, ordförande i föreningen FUB i Katrineholm, Flen och Vingåker, överlämnar en skrivelse till nämnden där de uttrycker sin oro över den situation som råder inom Resurscenter idag med grupper som är för stora och utan valmöjlighet av arbetsuppgifter för nya brukare. Ordföranden Monica Johansson (s) meddelar att nämnden tar FUB:s oro på största allvar.

13 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Handläggare: Lena Andréasson/Maria Carlsson Förslag till övergripande planering med budget för vård- och omsorgsnämnden samt förslag om höjning av avgifter Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat förslag med beslutade ändringar till övergripande planering med budget och överlämna det till kommunstyrelsen. 2. Nämnden beslutar att lägga information om uppskattade behov av nya upphandlingar till protokollet. 3. Nämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen att: * Inrätta en telefonlinje Handikappomsorgen Direkt. * Utreda Pitemodellen, innebärande att alla som beviljats plats i äldreboende erbjuds plats omedelbart. Modellen ska införas under mandatperioden. * Utreda måltidstaxan utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel och kommunens självkostnad. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Fastställa vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram med totalt tkr för 2011, exklusive kostnadsökningar för avtalsförändringar och hyror under I planeringsdirektivets nettokostnadsram ingår ramjustering för demografisk förändring med tkr. I vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram föreslås en ramjustering med tkr som ett tillägg avseende anhörigstödet. Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 2. Godkänna vård- och omsorgsnämndens åtaganden med beslutat tillägg. 3. Godkänna vård- och omsorgsnämndens beredningsuppdrag. Kommentar: Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 4. Godkänna vård- och omsorgsnämndens investeringsplan. 5. Höja följande avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet: Hyra för lägenheter i särskilda boendeformer inom äldreomsorgen med 50 kronor/månad (Förslag till höjning samt redaktionell ändring ska införas i KFS 4.13) Månadskort för resor till dagverksamhet för äldre med 25 kronor/månad. (Förslag till höjning ska införas i KFS 4.14). Kommunstyrelsen, ledningsgruppen, ekonom, akten

14 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN De antagna dokumenten redovisas som bilagor till protokollet under beteckning vårdoch omsorgsnämndens handlingar nr: 11/2010 Förslag till övergripande planering med budget för vård- och omsorgsnämnden med nämndens beslutade ändringar 12/2010 Förslag till ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 13/2010 Förslag till ändring i KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. Reservation Bengt Andersson (m), Sofia Heimer (m), Marianne Fältskog (fp), Lars Levin (fp), Anita Karlsson (c) och Christina Forss (kd) reserverar till förmån för sitt eget förslag. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 18 i protokollet. Carl Frick (mp) reserverar sig till förmån för sina yrkanden. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 19 i protokollet. Ärendebeskrivning Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till övergripande planering med budget , daterat den 12 augusti Dokumentet består av: Nämndens åtagande Beredningsuppdrag Investeringsbudget Information om behov av nya upphandlingar Förvaltningen föreslår höjda avgifter vilket medför ändringar i KFS 4.13 rörande Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, samt i KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. Ärendets beredning Ärendet är berett i nämndens budgetberedning. Förslaget till övergripande planering med budget MBL-förhandlas den 24 augusti Protokoll redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning 2010 infördes ett nytt styrsystem i Katrineholms kommun. Planeringsdirektivet utgår från det nya styrsystemet. Vård- och omsorgsnämndens övergripande planering med budget är anpassat till det nya styrsystemet och innehåller endast de delar som efterfrågats av kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämndens interna budgetfördelning och satsningar bearbetas under hösten och fastställs i januari 2011.

15 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att anta upprättade förslag till övergripande planering med budget och överlämna det till kommunstyrelsen och att lägga information om uppskattade behov av nya upphandlingar till protokollet. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Fastställa vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram med totalt tkr för 2011, exklusive kostnadsökningar för avtalsförändringar och hyror under I planeringsdirektivets nettokostnadsram ingår ramjustering för demografisk förändring med tkr. I vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram föreslås en ramjustering med tkr som ett tillägg avseende anhörigstödet. Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 2. Godkänna vård- och omsorgsnämndens åtaganden. 3. Godkänna vård- och omsorgsnämndens beredningsuppdrag. Kommentar: Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 4. Godkänna vård- och omsorgsnämndens investeringsplan. 5. Höja följande avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet: Månadsabonnemang matdistribution avseende betalning för 30 dagar med 90 kronor/månad Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende med 150 kronor/månad Kvällsmåltid med 2 kronor/dag Måltider vid deltagande i dagverksamhet för äldre med 5 kronor/dag Hyra för lägenheter i särskilda boendeformer inom äldreomsorgen med 50 kronor/månad Trygghetslarm utanför särskilt boende med 20 kronor/månad (Ovanstående förslag till höjningar ska införas i KFS 4.13) Månadskort för resor till dagverksamhet för äldre med 25 kronor/månad. (Ovanstående förslag till höjning ska införas i KFS 4.14). Ärendets handlingar Förslag till vård- och omsorgsnämndens övergripande plan med budget Förslag till ändring av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13 Förslag till ändring i färdtjänsttaxa KFS 4.14 Protokoll från MBL-förhandling

16 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s), Carl Frick (mp), Bengt Andersson (m) och Karin Frisk (s) samt vård- och omsorgschef Lena Andréasson. Yrkanden Ordföranden Monica Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg (nr 1-3) och ändringar (nr 4-5): 1. Det inrättas en telefonlinje Handikappomsorgen Direkt. 2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda Pitemodellen, vilket innebär att alla som beviljats plats i äldreboende erbjuds plats omedelbart. Modellen ska införas under mandatperioden. 3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda måltidstaxan utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel och kommunens självkostnad. 4. Avgiften för trygghetslarm inte höjs. 5. Avgifterna för måltider inte höjs. Carl Frick (mp) lämnar följande yrkanden: 1. Att fastställa vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram med totalt kkr för 2011, exklusive kostnadsökningar för avtalsförändringar och hyror under I planeringsdirektivets nettokostnadsram ingår ramjustering för demografisk förändring med kkr. I vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram föreslås en ramjustering med kkr som ett tillägg avseende anhörigstödet. Dessutom ett tillskott på kkr för att återställa tidigare personalneddragningar och till att ge möjlighet för äldre med matservice att kunna få mat lagad i hemmet om de så önskar. Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller kkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 2. Godkänna vård- och omsorgsnämndens åtagande med följande tillägg: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Resultatmål 13. God, näringsriktigt och välsmakande kost till barn och äldre. Åtagande 4. Nämnden åtar sig att medverka till att kommunens totala inköp av livsmedel består av minst 20 % ekologiska råvaror år 2011, 30 % år 2012 och 40 % år 2013 och att andelen närproducerade råvaror ökar med minst 5 % enheter per år. Åtagande 5. Nämnden åtar sig att se till att de äldre med matservice ska kunna få minst ett mål per dygn lagat i hemmet om de vill. 3. Godkänna vård- och omsorgsnämndens beredningsuppdrag. Kommentar: Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller kkr ingår anhörigstöder i den ökningen.

17 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Carl Frick (mp) yrkar även bifall till förvaltningens förslag till beslut med Monica Johanssons föreslagna tillägg och ändringar. Bengt Andersson (m) yrkar med instämmande av Sofia Heimer (m), Marianne Fältskog (fp), Lars Levin (fp), Anita Karlsson (c) och Christina Forss (kd) avslag på förvaltningens förslag till beslut till förmån för eget förslag till åtaganden enligt moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets (alliansens) gemensamma planeringsdirektiv. Därefter yrkar de bifall till Monica Johanssons föreslagna tillägg och ändringar samt Carl Fricks (mp) yrkande om följande tillägg i nämndens åtagande: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Karin Frisk (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Monica Johanssons föreslagna tillägg och ändringar. Monica Johansson (s) yrkar avslag på Bengt Anderssons m.fl. yrkanden. Hon yrkar även avslag på Carl Fricks yrkanden, utom i den del som rör vård- och omsorgsnämndens åtagande med följande tillägg: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag till beslut med sina egna yrkanden om tillägg och ändringar. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt Anderssons m.fl. yrkanden och ordförandens förslag till avslag på dessa. Hon finner att nämnden beslutar avslå Bengt Anderssons m.fl. yrkanden. Slutligen ställer ordföranden proposition på Carl Fricks yrkanden och ordförandens förslag till avslag på dessa, utom i den del som rör yrkandet om att godkänna vårdoch omsorgsnämndens åtagande med följande tillägg: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

18

19

20 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Handläggare: Britt-Marie Svedenberg Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av förvaltningen och att lägga informationen till protokollet. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen, 14 kapitlet, 2 (Lex Sarah) är alla som är verksamma inom äldreomsorg och omsorger om funktionshindrade skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden till vård- och omsorgsnämnden. Motsvarande bestämmelser finns i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 24 a enligt den lagstiftningen. Den 1 januari 2010 tog Socialstyrelsens tillsynsavdelning, Tillsynsregion Mitt, över tillsynen i dessa ärenden från Länsstyrelsen i Södermanlands län. Vid kontakt med Socialstyrelsen har det framkommit att nämnden endast ska anmäla ärenden där nämnden inte omedelbart kunnat åtgärda händelsen. Händelsen Händelsen inträffade den 19 maj 2010 på ett äldreboende där en brukare med demenssjukdom var mycket orolig och tidvis också aggressiv i sitt beteende. Verbala hot och handgemäng från brukaren hade förekommit. Brukaren hade fått flytta inom boendet vilket kan ha varit en bidragande orsak till den ökade oron. Denna morgon var brukaren högröstad, orolig och gick inte att lugna. Oron handlade mycket om att personen ifråga ville lämna boendet och inte kunde klara att hitta tillbaka. Vid tiden för händelsen pågick medicininställning i syfte att försöka minska/lindra brukarens oro. Incidenten inträffade i samband med att områdeschefen skulle gå ut från boendet för att ordna personalförstärkning med anledning av att brukaren var orolig och aggressiv. Brukaren följde efter och försökte gå ut. I dörröppningen försökte områdeschefen stänga dörren medan brukaren tryckte på dörren för att gå ut. Ett handgemäng uppstod och uppgifterna går isär om vad som riktigt hände. Områdeschefen uppger att brukaren sparkade och tog tag i handlederna varvid chefen vred sig loss. Detta uppfattade inte personalen, däremot uppger de att chefen försvarade sig genom att brukaren fick en spark på låret. Båda parter skrek på varandra. Därefter lämnade områdeschefen boendet och brukaren övergick från att vara agiterad till att bli ledsen och gick tillbaka in på boendet igen. Äldreomsorgschef, områdeschef, akten

21 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Bedömning och åtgärder Äldreomsorgschefen fick omgående, samma dag via telefon information från områdeschefen om vad som hade inträffat. Äldreomsorgschefen uppmanade att avvikelse skulle skrivas och beslutade om att inleda utredning. Områdeschefen informerade också medicinskt ansvarig sjuksköterska om händelsen och vilka åtgärder som direkt hade vidtagits. En timme efter det första samtalet ringde områdeschefen upp äldreomsorgschefen igen och berättade att personalen sagt att en spark hade riktats mot brukaren vilket områdeschefen själv inte minns. Områdeschefen informerade anhöriga direkt efter händelsen och bad också brukaren om ursäkt för det inträffade. Områdeschefen hade direkt efter händelsen samtal med berörd personal och såg till att extra personalresurser fanns på plats. En chefskollega kom också till boendet. Samtal och stöd till berörd chef har skett fortlöpande. Omvårdnadspersonalen har fått stöd av arbetsledningen. Personalen på avdelningen har fått samtal och stöd av arbetsmiljöteamet och några av personalen har fortsatt med enskilda samtal hos beteendevetarna. Berörd chef har haft samtalskontakt via PREVIA. Ett par dagar efter händelsen blev äldreomsorgschefen uppringd av en personal som blivit vittne till händelsen och där berättelsen delvis skilde sig från den rapport som områdeschefen gav. Äldreomsorgschefen begärde in skriftlig dokumentation gällande avvikelsen, med anledning av att uppgifterna gick isär var skriftlig dokumentation viktig från alla berörda parter. Efter att de skrivna avvikelserna inkommit, varav den sista dokumentationen inkom den 31 maj, beslutade äldreomsorgschefen om avstängning av områdeschefen under utredningstiden. Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid socialförvaltningen i Flens kommun har varit behjälplig med denna utredning. Brukaren har inte intervjuats i utredningen då detta inte har bedömts som lämpligt. Utredningen visar att det fanns en upprättad plan på boendet för hur personalen skulle hantera situationer när brukaren ville gå ut. I planen ingick att personal följde brukaren med målet att denne skulle vilja promenera med tillbaka till boendet. Situationer kunde också uppstå där man måste släppa ut brukaren utan att följa med och därefter kontakta anhöriga och polis. Under maj månad, även innan denna händelse hade inträffat, har extra personal satts in på avdelningen både dag, kväll och natt. Sjuksköterskan på avdelningen har haft kontakt med kommunens demenssjuksköterska som har varit ute på boendet och kontakt har också tagits med läkare inom geriatriken på Kullbergska för att få adekvat hjälp med medicinering. Personalen hade också skriftliga instruktioner om hur de skulle gå tillväga om brukaren avvek från boendet, vilket inträffade flera gånger under denna period. Tjänst-

22 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN görande sjuksköterskor har varit behjälpliga att återföra brukaren när denne lämnat boendet. Insatser genom dagverksamhet har satts in för att kunna ge brukaren aktivitet under dagen samtidigt som det har avlastat vårdpersonalen på boendet. Brukaren har successivt blivit lugnare, mår bättre och trivs med dagverksamheten. Äldreomsorgschefens bedömning är att det är en allvarlig händelse som har inträffat. Uppdraget som områdeschef innebär en förtroendeställning där man som chef och ledare ska utgöra ett föredöme för övrig personal. Förvaltningens värdegrund utgår från en humanistisk människosyn och en helhetssyn på människan. Vårt förhållningssätt är att bemöta individen med respekt och att utgå ifrån dennes behov och förutsättningar. Incidenten uppstod i en komplicerad situation där brukaren uppvisade ett aggressivt beteende som var svårt att bemöta. I efterhand har uppgifter framkommit att brukaren tidigare hade uppträtt aggressivt mot områdeschefen vilket kan ha påverkat dennes reaktion i akutsituationen. I de samtal som har förts med områdeschefen framkommer att denne känt sig trängd och rädd och har försökt värja sig men kan inte minnas att någon spark skulle ha utdelats. Av utredningen har det framkommit att områdeschefen aldrig tidigare har reagerat med rädsla i liknande situationer. Äldreomsorgschefen har haft flera samtal med områdeschefen och arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits. Avstängningen upphävdes i samband med att utredningen var klar. Under hösten ska områdeschefen ha regelbunden kontakt och stöd från arbetsmiljöteamet samt stöd av chefskollega. Det är viktigt att uppkomna avvikelser blir en källa till fortsatt lärande. Vård av personer med demenssjukdom och med ett utåtriktat agerande kräver att omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och områdeschefer har utbildning i demensvård och god kunskap om förhållningssätt och bemötande samt att stödresurser finns att tillgå, till exempel läkarmedverkan och stöd från demenssjuksköterska. Vid svårare beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom krävs samlad kompetens och resurser kring brukaren genom samverkan mellan landsting och kommun. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av förvaltningen och att lägga informationen till protokollet. Ärendets handlingar Utredning från Flens medicinskt ansvarig sjuksköterska Vård- och omsorgsnämndens överläggning Sofia Heimer (m) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Sid Jordán (m) träder in som tjänstgörande ersättare.

23 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s), Anita Karlsson (c), Lars Levin (fp) och Carl Frick (mp) samt äldreomsorgschef Britt- Marie Svedenberg och medicinsk ansvarig sjuksköterska Katarina Hagdahl. Yrkande Carl Frick (mp) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

24 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010:40:709 Handläggare: Per Enarsson Verksamhetsplan 2010 för personliga ombud Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättad verksamhetsplan för personliga ombud. Den godkända verksamhetsplanen redovisas som vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2010. Ärendebeskrivning Verksamheten med personliga ombud i Katrineholm, Flen och Vingåker har upprättat verksamhetsplan för Verksamheten, som startade 2003, lyder organisatoriskt under vård- och omsorgsnämnden. Däremot är service- och teknikförvaltningen administrativt huvudansvarig för verksamheten och anställningsmyndighet för ombuden för att hålla verksamheten separerad från annan social verksamhet inom kommunen. Målet med verksamheten är att stärka psykiskt funktionshindrade i kontakten med service- och vårdgivare för att därmed uppnå en förbättrad livskvalitet hos denna grupp. Detta bl.a. genom att olika vårdgivares insatser samordnas mot för individen gemensamma mål. Syftet är att de funktionshindrade ska erhålla de insatser de har behov av och rätt till, oavsett vilken huvudman som har det primära ansvaret. Ärendets handlingar Verksamhetsplan för personliga ombud 2010 Vård- och omsorgsnämndens överläggning Anne Hagberg (s) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets behandling. Sid Jordán (m) träder in som tjänstgörande ersättare. Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s) och Carl Frick (mp) samt handikappomsorgschef Per Enarsson Yrkanden Carl Frick (mp) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Service- och tekniknämnden, personliga ombud, handikappomsorgschef, akten

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom 2014-02-14 VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2009

Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Dnr:113-48/2009 Gäller verksamhetsåret 2008 Äldreombudsmannens instruktion Beslutad av kommunstyrelsen i Stockholms Stad i juni 2002 Äldreombudsmannen (ÄO) är en fristående

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer