Information om nya upphandlingsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om nya upphandlingsregler"

Transkript

1

2 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli Under informationen yttrar sig även Monica Johansson (s), Sofia Heimer (m), Anita Karlsson (c), Bengt Andersson (m) och Bror Janghage (m) samt vård- och omsorgschef Lena Andréasson.

3 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

4 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Handläggare: Britt-Marie Rolf-Pettersson/Pia Aalto Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2010 Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner den muntliga rapporteringen av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. 2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att överlämna rapporterna till Socialstyrelsen och revisorerna. 3. Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Rapporteringsskyldighet Enligt socialtjänstlagen (SoL), 16 kap, 6, ska vård- och omsorgsnämnden från den 1 juli 2006 rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut. Rapport ska ske till Socialstyrelsen och revisorerna. En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Från den 1 juli 2008 gäller samma rapporteringsskyldighet gällande alla gynnande nämndbeslut enligt 9 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut. Socialstyrelsen ny tillsynsmyndighet Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den nu samordnas med tillsynen av hälso- och sjukvården. Rapporteringsperioderna är: 15 mars 15 april 2010 (för första kvartalet) 15 juni 31 juli 2010 (för andra kvartalet) 15 september 15 oktober 2010 (för tredje kvartalet) 15 december januari 2011 (för fjärde kvartalet). Sanktionsavgift En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 SoL eller insats enligt LSS 9, som någon är berättigad till enligt beslut av kommunen, kan åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Socialstyrelsen, kommunfullmäktige, revisorerna, akten

5 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Statistikrapport till kommunfullmäktige Beslut - Äldreomsorg Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL avseende äldreomsorg andra kvartalet 2010 Beslutens ålder/väntetid 3-6 mån 6-12 mån < 1 år Totalt Särskilt boende Män 7 Kvinnor 7 Summa Dagverksamhet/sysselsättning Män 0 Kvinnor 0 Summa 0 0 Beslut - Omsorg till personer med funktionsnedsättning Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL avseende omsorg till personer med funktionsnedsättning andra kvartalet mån 6-12 mån < 1 år Totalt Män 0 Kvinnor 0 Summa 0 0 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 LSS avseende omsorg till personer med funktionsnedsättning andra kvartalet mån 6-12 mån < 1 år Totalt Män 7 Kvinnor 2 Summa 9 9 Med hänsyn till sekretessen föreslår ordföranden att nämnden godkänner att en muntlig rapportering sker från handläggarna om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS.. Skriftliga rapporter kommer däremot att skickas till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Till kommunfullmäktige kommer protokollsutdrag att översändas.

6 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s) samt boendesamordnare Britt-Marie Rolf-Pettersson och handikappomsorgschef Per Enarsson.

7 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Aktuell information från ordförande och verksamhetschefer Ordförande Monica Johansson (s) Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka vad en aktivitetspark för äldre kan kosta. Vård- och omsorgschef Lena Andréasson Prognosen efter juli månads utgång visar på ca + 5 mnkr. Chef lednings- och verksamhetsstöd Ylva Sundholm Rekrytering pågår på ett antal tjänsten då några medarbetare har slutat. Handikappomsorgschef Per Enarsson Sommaren har varit relativt lugn. Det har varit svårt att hitta vikarier med rätt utbildning inom socialpsykiatri och personlig assistans. En allvarlig incident har inträffat på en gruppbostad då en brukare hotade en personal. Som en följd av detta har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion. Två nya områdeschefer har anställts då två har slutat. Medicinsk ansvarig sjuksköterska Katarina Hagdahl Sommaren har varit relativt lugn. Stöld av enstaka tabletter har inträffat på ett vårdboende. Äldreomsorgschef Britt-Marie Svedenberg Sommaren har varit relativt lugn men svårigheter har funnits med bemanning pga. sjukfrånvaro, även hos vikarier. Hemtjänsten har varit flexibel. Erfarenheterna från sommaren tas nu tillvara inför nästa års semesterplanering. Förvaltningen deltar i ett projekt med FoU Sörmland benämt Framtidens välfärdstjänster. Projektet med vårdhund har nu startat på Yngaregården i Björkvik. Chef äldreomsorgens myndighetsfunktion Astrid Johansson I januari 2010 uppdrog nämnden till förvaltningen att tillsammans med KFAB få tillstånd ett trygghetsboende på Köpmangatan i Katrineholm. Efter informationsmöte skickade förvaltningen ut en enkät till de boende om intresse för ett trygghetsboende. Endast en person är intresserad, varför det i dagsläget inte finns underlag att inrätta ett trygghetsboende på Köpmangatan. Förvaltningen ska nu träffa KFAB för att diskutera och undersöka intresse för trygghetsboende på Kerstinbodagatan 34.

8 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN En kvalitetsbarometer (brukarundersökning) har skickats ut till äldreomsorgens särskilda boenden. Svar ska lämnas senast vecka 37. Under informationen yttrar sig även Carl Frick (mp), Sid Jordán (m), Marianne Fältskog (fp) och Anne Hagberg (s).

9 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Rapport från kontaktpolitiker/samrådsgrupper Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. Ärendebeskrivning Minnesanteckningar har inkommit från samrådsgrupp på Strandgården den 9 juni Ärendets handlingar Minnesanteckningar från Strandgården. Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Anita Karlsson (c) samt äldreomsorgschef Britt-Marie Svedenberg. Akten

10 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Redovisning av delegationsbeslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Ärendebeskrivning Nedan redovisas beslut som fattats med stöd av gällande delegation på nämndens vägnar. Tjänstemannabeslut Datum, Beslut Beslutande Handikappomsorg Biståndshandläggare Äldreomsorg Biståndshandläggare Bostadsanpassning Handläggare Färdtjänst Färdtjänsthandläggare , 46 Att medge chef för lednings- och verksamhetsstöd Ylva Sundholm rätt att med bibehållen lön delta i Lotscoachutbildningen vid Båsenberga hotell och konferens i Vingåker den 17 maj- 21 maj 2010 till en kostnad av kronor exkl. moms. Kostnaden täcks med medel ur objekt Lena Andréasson, vård- och omsorgschef , 48 Att medge äldreomsorgschef Britt- Marie Svedenberg och områdeschef Anna-Lena Ramstedt rätt att med bibehållen lön delta i Framgångsrik egenregi - vad krävs för att stå sig i konkurrensen i Stockholm den 22 september 2010 till en kostnad av kronor samt resekostnad 319,50 kronor. Kostnaderna är exkl.moms. Kostnaden täcks med medel ur objekt Lena Andréasson, vård- och omsorgschef/ Britt-Marie Svedenberg, äldreomsorgschef Akten

11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Datum, Beslut Beslutande , 49 Att medge handikappomsorgschef Per Enarsson rätt att med bihållen lön delta i Nordic Conference of Mental Health Nursing i Helsingform 7-11 november Konferensen är kostnadsfri då Per själv delar som föreläsare. Kostnad för resa och logi uppgår till kronor och täcks ur objekt Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Ordförandebeslut Datum, Beslut Beslutande , 38 Överklagande av Förvaltningsrättens dom i Linköping mål nr om överflyttning av ärende enligt 16 kap 1 SoL , 43 Begäran om prövningstillstånd hos Kammarrätten och begäran om inhibition avseende Förvaltningsrättens dom i mål nr gällande merkostnad i samband med personlig assistents sjukdom enligt LSS , 44 Yttrande över överklagat beslut (enskilda utskottet) gällande personlig assistans enligt LSS , 45 Yttrande över Landstinget Sörmlands förfrågan om kommunen vill fortsätta med Fritt Val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning , 47 Yttrande över överklagat beslut (enskilda utskottet) gällande personlig assistans enligt LSS. Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande

12 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Allmänhetens frågestund Tre personer har kommit till dagens frågestund. Några frågor ställs inte. Kjell Clasborn, ordförande i föreningen FUB i Katrineholm, Flen och Vingåker, överlämnar en skrivelse till nämnden där de uttrycker sin oro över den situation som råder inom Resurscenter idag med grupper som är för stora och utan valmöjlighet av arbetsuppgifter för nya brukare. Ordföranden Monica Johansson (s) meddelar att nämnden tar FUB:s oro på största allvar.

13 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Handläggare: Lena Andréasson/Maria Carlsson Förslag till övergripande planering med budget för vård- och omsorgsnämnden samt förslag om höjning av avgifter Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat förslag med beslutade ändringar till övergripande planering med budget och överlämna det till kommunstyrelsen. 2. Nämnden beslutar att lägga information om uppskattade behov av nya upphandlingar till protokollet. 3. Nämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen att: * Inrätta en telefonlinje Handikappomsorgen Direkt. * Utreda Pitemodellen, innebärande att alla som beviljats plats i äldreboende erbjuds plats omedelbart. Modellen ska införas under mandatperioden. * Utreda måltidstaxan utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel och kommunens självkostnad. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Fastställa vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram med totalt tkr för 2011, exklusive kostnadsökningar för avtalsförändringar och hyror under I planeringsdirektivets nettokostnadsram ingår ramjustering för demografisk förändring med tkr. I vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram föreslås en ramjustering med tkr som ett tillägg avseende anhörigstödet. Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 2. Godkänna vård- och omsorgsnämndens åtaganden med beslutat tillägg. 3. Godkänna vård- och omsorgsnämndens beredningsuppdrag. Kommentar: Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 4. Godkänna vård- och omsorgsnämndens investeringsplan. 5. Höja följande avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet: Hyra för lägenheter i särskilda boendeformer inom äldreomsorgen med 50 kronor/månad (Förslag till höjning samt redaktionell ändring ska införas i KFS 4.13) Månadskort för resor till dagverksamhet för äldre med 25 kronor/månad. (Förslag till höjning ska införas i KFS 4.14). Kommunstyrelsen, ledningsgruppen, ekonom, akten

14 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN De antagna dokumenten redovisas som bilagor till protokollet under beteckning vårdoch omsorgsnämndens handlingar nr: 11/2010 Förslag till övergripande planering med budget för vård- och omsorgsnämnden med nämndens beslutade ändringar 12/2010 Förslag till ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 13/2010 Förslag till ändring i KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. Reservation Bengt Andersson (m), Sofia Heimer (m), Marianne Fältskog (fp), Lars Levin (fp), Anita Karlsson (c) och Christina Forss (kd) reserverar till förmån för sitt eget förslag. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 18 i protokollet. Carl Frick (mp) reserverar sig till förmån för sina yrkanden. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 19 i protokollet. Ärendebeskrivning Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till övergripande planering med budget , daterat den 12 augusti Dokumentet består av: Nämndens åtagande Beredningsuppdrag Investeringsbudget Information om behov av nya upphandlingar Förvaltningen föreslår höjda avgifter vilket medför ändringar i KFS 4.13 rörande Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, samt i KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. Ärendets beredning Ärendet är berett i nämndens budgetberedning. Förslaget till övergripande planering med budget MBL-förhandlas den 24 augusti Protokoll redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning 2010 infördes ett nytt styrsystem i Katrineholms kommun. Planeringsdirektivet utgår från det nya styrsystemet. Vård- och omsorgsnämndens övergripande planering med budget är anpassat till det nya styrsystemet och innehåller endast de delar som efterfrågats av kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämndens interna budgetfördelning och satsningar bearbetas under hösten och fastställs i januari 2011.

15 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att anta upprättade förslag till övergripande planering med budget och överlämna det till kommunstyrelsen och att lägga information om uppskattade behov av nya upphandlingar till protokollet. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Fastställa vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram med totalt tkr för 2011, exklusive kostnadsökningar för avtalsförändringar och hyror under I planeringsdirektivets nettokostnadsram ingår ramjustering för demografisk förändring med tkr. I vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram föreslås en ramjustering med tkr som ett tillägg avseende anhörigstödet. Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 2. Godkänna vård- och omsorgsnämndens åtaganden. 3. Godkänna vård- och omsorgsnämndens beredningsuppdrag. Kommentar: Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 4. Godkänna vård- och omsorgsnämndens investeringsplan. 5. Höja följande avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet: Månadsabonnemang matdistribution avseende betalning för 30 dagar med 90 kronor/månad Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende med 150 kronor/månad Kvällsmåltid med 2 kronor/dag Måltider vid deltagande i dagverksamhet för äldre med 5 kronor/dag Hyra för lägenheter i särskilda boendeformer inom äldreomsorgen med 50 kronor/månad Trygghetslarm utanför särskilt boende med 20 kronor/månad (Ovanstående förslag till höjningar ska införas i KFS 4.13) Månadskort för resor till dagverksamhet för äldre med 25 kronor/månad. (Ovanstående förslag till höjning ska införas i KFS 4.14). Ärendets handlingar Förslag till vård- och omsorgsnämndens övergripande plan med budget Förslag till ändring av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13 Förslag till ändring i färdtjänsttaxa KFS 4.14 Protokoll från MBL-förhandling

16 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s), Carl Frick (mp), Bengt Andersson (m) och Karin Frisk (s) samt vård- och omsorgschef Lena Andréasson. Yrkanden Ordföranden Monica Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg (nr 1-3) och ändringar (nr 4-5): 1. Det inrättas en telefonlinje Handikappomsorgen Direkt. 2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda Pitemodellen, vilket innebär att alla som beviljats plats i äldreboende erbjuds plats omedelbart. Modellen ska införas under mandatperioden. 3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda måltidstaxan utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel och kommunens självkostnad. 4. Avgiften för trygghetslarm inte höjs. 5. Avgifterna för måltider inte höjs. Carl Frick (mp) lämnar följande yrkanden: 1. Att fastställa vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram med totalt kkr för 2011, exklusive kostnadsökningar för avtalsförändringar och hyror under I planeringsdirektivets nettokostnadsram ingår ramjustering för demografisk förändring med kkr. I vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram föreslås en ramjustering med kkr som ett tillägg avseende anhörigstödet. Dessutom ett tillskott på kkr för att återställa tidigare personalneddragningar och till att ge möjlighet för äldre med matservice att kunna få mat lagad i hemmet om de så önskar. Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller kkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 2. Godkänna vård- och omsorgsnämndens åtagande med följande tillägg: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Resultatmål 13. God, näringsriktigt och välsmakande kost till barn och äldre. Åtagande 4. Nämnden åtar sig att medverka till att kommunens totala inköp av livsmedel består av minst 20 % ekologiska råvaror år 2011, 30 % år 2012 och 40 % år 2013 och att andelen närproducerade råvaror ökar med minst 5 % enheter per år. Åtagande 5. Nämnden åtar sig att se till att de äldre med matservice ska kunna få minst ett mål per dygn lagat i hemmet om de vill. 3. Godkänna vård- och omsorgsnämndens beredningsuppdrag. Kommentar: Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller kkr ingår anhörigstöder i den ökningen.

17 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Carl Frick (mp) yrkar även bifall till förvaltningens förslag till beslut med Monica Johanssons föreslagna tillägg och ändringar. Bengt Andersson (m) yrkar med instämmande av Sofia Heimer (m), Marianne Fältskog (fp), Lars Levin (fp), Anita Karlsson (c) och Christina Forss (kd) avslag på förvaltningens förslag till beslut till förmån för eget förslag till åtaganden enligt moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets (alliansens) gemensamma planeringsdirektiv. Därefter yrkar de bifall till Monica Johanssons föreslagna tillägg och ändringar samt Carl Fricks (mp) yrkande om följande tillägg i nämndens åtagande: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Karin Frisk (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Monica Johanssons föreslagna tillägg och ändringar. Monica Johansson (s) yrkar avslag på Bengt Anderssons m.fl. yrkanden. Hon yrkar även avslag på Carl Fricks yrkanden, utom i den del som rör vård- och omsorgsnämndens åtagande med följande tillägg: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag till beslut med sina egna yrkanden om tillägg och ändringar. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt Anderssons m.fl. yrkanden och ordförandens förslag till avslag på dessa. Hon finner att nämnden beslutar avslå Bengt Anderssons m.fl. yrkanden. Slutligen ställer ordföranden proposition på Carl Fricks yrkanden och ordförandens förslag till avslag på dessa, utom i den del som rör yrkandet om att godkänna vårdoch omsorgsnämndens åtagande med följande tillägg: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

18

19

20 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Handläggare: Britt-Marie Svedenberg Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av förvaltningen och att lägga informationen till protokollet. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen, 14 kapitlet, 2 (Lex Sarah) är alla som är verksamma inom äldreomsorg och omsorger om funktionshindrade skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden till vård- och omsorgsnämnden. Motsvarande bestämmelser finns i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 24 a enligt den lagstiftningen. Den 1 januari 2010 tog Socialstyrelsens tillsynsavdelning, Tillsynsregion Mitt, över tillsynen i dessa ärenden från Länsstyrelsen i Södermanlands län. Vid kontakt med Socialstyrelsen har det framkommit att nämnden endast ska anmäla ärenden där nämnden inte omedelbart kunnat åtgärda händelsen. Händelsen Händelsen inträffade den 19 maj 2010 på ett äldreboende där en brukare med demenssjukdom var mycket orolig och tidvis också aggressiv i sitt beteende. Verbala hot och handgemäng från brukaren hade förekommit. Brukaren hade fått flytta inom boendet vilket kan ha varit en bidragande orsak till den ökade oron. Denna morgon var brukaren högröstad, orolig och gick inte att lugna. Oron handlade mycket om att personen ifråga ville lämna boendet och inte kunde klara att hitta tillbaka. Vid tiden för händelsen pågick medicininställning i syfte att försöka minska/lindra brukarens oro. Incidenten inträffade i samband med att områdeschefen skulle gå ut från boendet för att ordna personalförstärkning med anledning av att brukaren var orolig och aggressiv. Brukaren följde efter och försökte gå ut. I dörröppningen försökte områdeschefen stänga dörren medan brukaren tryckte på dörren för att gå ut. Ett handgemäng uppstod och uppgifterna går isär om vad som riktigt hände. Områdeschefen uppger att brukaren sparkade och tog tag i handlederna varvid chefen vred sig loss. Detta uppfattade inte personalen, däremot uppger de att chefen försvarade sig genom att brukaren fick en spark på låret. Båda parter skrek på varandra. Därefter lämnade områdeschefen boendet och brukaren övergick från att vara agiterad till att bli ledsen och gick tillbaka in på boendet igen. Äldreomsorgschef, områdeschef, akten

21 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Bedömning och åtgärder Äldreomsorgschefen fick omgående, samma dag via telefon information från områdeschefen om vad som hade inträffat. Äldreomsorgschefen uppmanade att avvikelse skulle skrivas och beslutade om att inleda utredning. Områdeschefen informerade också medicinskt ansvarig sjuksköterska om händelsen och vilka åtgärder som direkt hade vidtagits. En timme efter det första samtalet ringde områdeschefen upp äldreomsorgschefen igen och berättade att personalen sagt att en spark hade riktats mot brukaren vilket områdeschefen själv inte minns. Områdeschefen informerade anhöriga direkt efter händelsen och bad också brukaren om ursäkt för det inträffade. Områdeschefen hade direkt efter händelsen samtal med berörd personal och såg till att extra personalresurser fanns på plats. En chefskollega kom också till boendet. Samtal och stöd till berörd chef har skett fortlöpande. Omvårdnadspersonalen har fått stöd av arbetsledningen. Personalen på avdelningen har fått samtal och stöd av arbetsmiljöteamet och några av personalen har fortsatt med enskilda samtal hos beteendevetarna. Berörd chef har haft samtalskontakt via PREVIA. Ett par dagar efter händelsen blev äldreomsorgschefen uppringd av en personal som blivit vittne till händelsen och där berättelsen delvis skilde sig från den rapport som områdeschefen gav. Äldreomsorgschefen begärde in skriftlig dokumentation gällande avvikelsen, med anledning av att uppgifterna gick isär var skriftlig dokumentation viktig från alla berörda parter. Efter att de skrivna avvikelserna inkommit, varav den sista dokumentationen inkom den 31 maj, beslutade äldreomsorgschefen om avstängning av områdeschefen under utredningstiden. Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid socialförvaltningen i Flens kommun har varit behjälplig med denna utredning. Brukaren har inte intervjuats i utredningen då detta inte har bedömts som lämpligt. Utredningen visar att det fanns en upprättad plan på boendet för hur personalen skulle hantera situationer när brukaren ville gå ut. I planen ingick att personal följde brukaren med målet att denne skulle vilja promenera med tillbaka till boendet. Situationer kunde också uppstå där man måste släppa ut brukaren utan att följa med och därefter kontakta anhöriga och polis. Under maj månad, även innan denna händelse hade inträffat, har extra personal satts in på avdelningen både dag, kväll och natt. Sjuksköterskan på avdelningen har haft kontakt med kommunens demenssjuksköterska som har varit ute på boendet och kontakt har också tagits med läkare inom geriatriken på Kullbergska för att få adekvat hjälp med medicinering. Personalen hade också skriftliga instruktioner om hur de skulle gå tillväga om brukaren avvek från boendet, vilket inträffade flera gånger under denna period. Tjänst-

22 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN görande sjuksköterskor har varit behjälpliga att återföra brukaren när denne lämnat boendet. Insatser genom dagverksamhet har satts in för att kunna ge brukaren aktivitet under dagen samtidigt som det har avlastat vårdpersonalen på boendet. Brukaren har successivt blivit lugnare, mår bättre och trivs med dagverksamheten. Äldreomsorgschefens bedömning är att det är en allvarlig händelse som har inträffat. Uppdraget som områdeschef innebär en förtroendeställning där man som chef och ledare ska utgöra ett föredöme för övrig personal. Förvaltningens värdegrund utgår från en humanistisk människosyn och en helhetssyn på människan. Vårt förhållningssätt är att bemöta individen med respekt och att utgå ifrån dennes behov och förutsättningar. Incidenten uppstod i en komplicerad situation där brukaren uppvisade ett aggressivt beteende som var svårt att bemöta. I efterhand har uppgifter framkommit att brukaren tidigare hade uppträtt aggressivt mot områdeschefen vilket kan ha påverkat dennes reaktion i akutsituationen. I de samtal som har förts med områdeschefen framkommer att denne känt sig trängd och rädd och har försökt värja sig men kan inte minnas att någon spark skulle ha utdelats. Av utredningen har det framkommit att områdeschefen aldrig tidigare har reagerat med rädsla i liknande situationer. Äldreomsorgschefen har haft flera samtal med områdeschefen och arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits. Avstängningen upphävdes i samband med att utredningen var klar. Under hösten ska områdeschefen ha regelbunden kontakt och stöd från arbetsmiljöteamet samt stöd av chefskollega. Det är viktigt att uppkomna avvikelser blir en källa till fortsatt lärande. Vård av personer med demenssjukdom och med ett utåtriktat agerande kräver att omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och områdeschefer har utbildning i demensvård och god kunskap om förhållningssätt och bemötande samt att stödresurser finns att tillgå, till exempel läkarmedverkan och stöd från demenssjuksköterska. Vid svårare beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom krävs samlad kompetens och resurser kring brukaren genom samverkan mellan landsting och kommun. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av förvaltningen och att lägga informationen till protokollet. Ärendets handlingar Utredning från Flens medicinskt ansvarig sjuksköterska Vård- och omsorgsnämndens överläggning Sofia Heimer (m) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Sid Jordán (m) träder in som tjänstgörande ersättare.

23 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s), Anita Karlsson (c), Lars Levin (fp) och Carl Frick (mp) samt äldreomsorgschef Britt- Marie Svedenberg och medicinsk ansvarig sjuksköterska Katarina Hagdahl. Yrkande Carl Frick (mp) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

24 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010:40:709 Handläggare: Per Enarsson Verksamhetsplan 2010 för personliga ombud Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättad verksamhetsplan för personliga ombud. Den godkända verksamhetsplanen redovisas som vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2010. Ärendebeskrivning Verksamheten med personliga ombud i Katrineholm, Flen och Vingåker har upprättat verksamhetsplan för Verksamheten, som startade 2003, lyder organisatoriskt under vård- och omsorgsnämnden. Däremot är service- och teknikförvaltningen administrativt huvudansvarig för verksamheten och anställningsmyndighet för ombuden för att hålla verksamheten separerad från annan social verksamhet inom kommunen. Målet med verksamheten är att stärka psykiskt funktionshindrade i kontakten med service- och vårdgivare för att därmed uppnå en förbättrad livskvalitet hos denna grupp. Detta bl.a. genom att olika vårdgivares insatser samordnas mot för individen gemensamma mål. Syftet är att de funktionshindrade ska erhålla de insatser de har behov av och rätt till, oavsett vilken huvudman som har det primära ansvaret. Ärendets handlingar Verksamhetsplan för personliga ombud 2010 Vård- och omsorgsnämndens överläggning Anne Hagberg (s) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets behandling. Sid Jordán (m) träder in som tjänstgörande ersättare. Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s) och Carl Frick (mp) samt handikappomsorgschef Per Enarsson Yrkanden Carl Frick (mp) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Service- och tekniknämnden, personliga ombud, handikappomsorgschef, akten

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2013-01-31 1 2 Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. _ VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2013-01-31 2 3 Dnr VON/2012:45-709 Handläggare: Maria Sabelström/Ulf

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Utdelande av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2011

Utdelande av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2011 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2011-08-25 87 2 Dnr VON/2010:80-710 Handläggare: Lena Andreasson Utdelande av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2011 Sammanträdet inleds med att vård- och omsorgsnämndens

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning Vård- och omsorgsnämnden 2010-10-28 113 2 Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. Vård- och omsorgsnämnden 2010-10-28 114 3 Dnr VON/2010:37-709 Handläggare: Britt-Marie

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87 SOCIALNÄMNDEN 2016-12-07 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Styrdokument er inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.13) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 16 Beslutshistorik 2 (5) Omtryckt och kompletterad

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) 39-44 samt 45 exkl. beslut Birgitta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens verksamhet

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2012 Styrdokument Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar (markerade med röd text) er inom vård och omsorgsnämndens verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 ande Britt Marinder, s Lennart Neijmer, s Annica Söderqvist, m Pirkko Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 2009-05-28 1

Vård- och omsorgsnämnden 2009-05-28 1 Vård- och omsorgsnämnden 2009-05-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, kl. 14.00-17.15 Öppet för allmänheten 69-82 Beslutande Beslutande Tjänstgörande ersättare Monica Johansson,

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag.

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-10-10 Vår referens Susanne Nordqvist nämndsekreterare susanne.nordqvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Rutiner för Lex Sarah SOFN-2013-146 Sammanfattning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för Omsorgsnämnden

Reglemente för Omsorgsnämnden Reglemente för Omsorgsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. Ändringar gjorda under punkt 3.2 beslutade av kommunfullmäktige den 16 december 2013 200. 1 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Styrdokument er inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.13) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 170 Giltighetstid från 2017-01-01 och tillsvidare

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-09-27 2 SN 113 Dnr Återkoppling arbetslagsutbildning Lessebo hemtjänstområde, muntig redovisning Enhetschef Anna Hultmark redovisar sammanställning över arbetslagsutbildningen för Lessebo

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer