Information om nya upphandlingsregler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om nya upphandlingsregler"

Transkript

1

2 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli Under informationen yttrar sig även Monica Johansson (s), Sofia Heimer (m), Anita Karlsson (c), Bengt Andersson (m) och Bror Janghage (m) samt vård- och omsorgschef Lena Andréasson.

3 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

4 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Handläggare: Britt-Marie Rolf-Pettersson/Pia Aalto Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2010 Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner den muntliga rapporteringen av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. 2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att överlämna rapporterna till Socialstyrelsen och revisorerna. 3. Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Rapporteringsskyldighet Enligt socialtjänstlagen (SoL), 16 kap, 6, ska vård- och omsorgsnämnden från den 1 juli 2006 rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut. Rapport ska ske till Socialstyrelsen och revisorerna. En statistikrapport över samma beslut ska lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Från den 1 juli 2008 gäller samma rapporteringsskyldighet gällande alla gynnande nämndbeslut enligt 9 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut. Socialstyrelsen ny tillsynsmyndighet Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, där den nu samordnas med tillsynen av hälso- och sjukvården. Rapporteringsperioderna är: 15 mars 15 april 2010 (för första kvartalet) 15 juni 31 juli 2010 (för andra kvartalet) 15 september 15 oktober 2010 (för tredje kvartalet) 15 december januari 2011 (för fjärde kvartalet). Sanktionsavgift En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 SoL eller insats enligt LSS 9, som någon är berättigad till enligt beslut av kommunen, kan åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Socialstyrelsen, kommunfullmäktige, revisorerna, akten

5 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Statistikrapport till kommunfullmäktige Beslut - Äldreomsorg Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL avseende äldreomsorg andra kvartalet 2010 Beslutens ålder/väntetid 3-6 mån 6-12 mån < 1 år Totalt Särskilt boende Män 7 Kvinnor 7 Summa Dagverksamhet/sysselsättning Män 0 Kvinnor 0 Summa 0 0 Beslut - Omsorg till personer med funktionsnedsättning Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL avseende omsorg till personer med funktionsnedsättning andra kvartalet mån 6-12 mån < 1 år Totalt Män 0 Kvinnor 0 Summa 0 0 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 LSS avseende omsorg till personer med funktionsnedsättning andra kvartalet mån 6-12 mån < 1 år Totalt Män 7 Kvinnor 2 Summa 9 9 Med hänsyn till sekretessen föreslår ordföranden att nämnden godkänner att en muntlig rapportering sker från handläggarna om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS.. Skriftliga rapporter kommer däremot att skickas till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Till kommunfullmäktige kommer protokollsutdrag att översändas.

6 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s) samt boendesamordnare Britt-Marie Rolf-Pettersson och handikappomsorgschef Per Enarsson.

7 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Aktuell information från ordförande och verksamhetschefer Ordförande Monica Johansson (s) Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka vad en aktivitetspark för äldre kan kosta. Vård- och omsorgschef Lena Andréasson Prognosen efter juli månads utgång visar på ca + 5 mnkr. Chef lednings- och verksamhetsstöd Ylva Sundholm Rekrytering pågår på ett antal tjänsten då några medarbetare har slutat. Handikappomsorgschef Per Enarsson Sommaren har varit relativt lugn. Det har varit svårt att hitta vikarier med rätt utbildning inom socialpsykiatri och personlig assistans. En allvarlig incident har inträffat på en gruppbostad då en brukare hotade en personal. Som en följd av detta har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion. Två nya områdeschefer har anställts då två har slutat. Medicinsk ansvarig sjuksköterska Katarina Hagdahl Sommaren har varit relativt lugn. Stöld av enstaka tabletter har inträffat på ett vårdboende. Äldreomsorgschef Britt-Marie Svedenberg Sommaren har varit relativt lugn men svårigheter har funnits med bemanning pga. sjukfrånvaro, även hos vikarier. Hemtjänsten har varit flexibel. Erfarenheterna från sommaren tas nu tillvara inför nästa års semesterplanering. Förvaltningen deltar i ett projekt med FoU Sörmland benämt Framtidens välfärdstjänster. Projektet med vårdhund har nu startat på Yngaregården i Björkvik. Chef äldreomsorgens myndighetsfunktion Astrid Johansson I januari 2010 uppdrog nämnden till förvaltningen att tillsammans med KFAB få tillstånd ett trygghetsboende på Köpmangatan i Katrineholm. Efter informationsmöte skickade förvaltningen ut en enkät till de boende om intresse för ett trygghetsboende. Endast en person är intresserad, varför det i dagsläget inte finns underlag att inrätta ett trygghetsboende på Köpmangatan. Förvaltningen ska nu träffa KFAB för att diskutera och undersöka intresse för trygghetsboende på Kerstinbodagatan 34.

8 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN En kvalitetsbarometer (brukarundersökning) har skickats ut till äldreomsorgens särskilda boenden. Svar ska lämnas senast vecka 37. Under informationen yttrar sig även Carl Frick (mp), Sid Jordán (m), Marianne Fältskog (fp) och Anne Hagberg (s).

9 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Rapport från kontaktpolitiker/samrådsgrupper Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. Ärendebeskrivning Minnesanteckningar har inkommit från samrådsgrupp på Strandgården den 9 juni Ärendets handlingar Minnesanteckningar från Strandgården. Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Anita Karlsson (c) samt äldreomsorgschef Britt-Marie Svedenberg. Akten

10 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Redovisning av delegationsbeslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Ärendebeskrivning Nedan redovisas beslut som fattats med stöd av gällande delegation på nämndens vägnar. Tjänstemannabeslut Datum, Beslut Beslutande Handikappomsorg Biståndshandläggare Äldreomsorg Biståndshandläggare Bostadsanpassning Handläggare Färdtjänst Färdtjänsthandläggare , 46 Att medge chef för lednings- och verksamhetsstöd Ylva Sundholm rätt att med bibehållen lön delta i Lotscoachutbildningen vid Båsenberga hotell och konferens i Vingåker den 17 maj- 21 maj 2010 till en kostnad av kronor exkl. moms. Kostnaden täcks med medel ur objekt Lena Andréasson, vård- och omsorgschef , 48 Att medge äldreomsorgschef Britt- Marie Svedenberg och områdeschef Anna-Lena Ramstedt rätt att med bibehållen lön delta i Framgångsrik egenregi - vad krävs för att stå sig i konkurrensen i Stockholm den 22 september 2010 till en kostnad av kronor samt resekostnad 319,50 kronor. Kostnaderna är exkl.moms. Kostnaden täcks med medel ur objekt Lena Andréasson, vård- och omsorgschef/ Britt-Marie Svedenberg, äldreomsorgschef Akten

11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Datum, Beslut Beslutande , 49 Att medge handikappomsorgschef Per Enarsson rätt att med bihållen lön delta i Nordic Conference of Mental Health Nursing i Helsingform 7-11 november Konferensen är kostnadsfri då Per själv delar som föreläsare. Kostnad för resa och logi uppgår till kronor och täcks ur objekt Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Ordförandebeslut Datum, Beslut Beslutande , 38 Överklagande av Förvaltningsrättens dom i Linköping mål nr om överflyttning av ärende enligt 16 kap 1 SoL , 43 Begäran om prövningstillstånd hos Kammarrätten och begäran om inhibition avseende Förvaltningsrättens dom i mål nr gällande merkostnad i samband med personlig assistents sjukdom enligt LSS , 44 Yttrande över överklagat beslut (enskilda utskottet) gällande personlig assistans enligt LSS , 45 Yttrande över Landstinget Sörmlands förfrågan om kommunen vill fortsätta med Fritt Val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning , 47 Yttrande över överklagat beslut (enskilda utskottet) gällande personlig assistans enligt LSS. Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande Monica Johansson, ordförande

12 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Allmänhetens frågestund Tre personer har kommit till dagens frågestund. Några frågor ställs inte. Kjell Clasborn, ordförande i föreningen FUB i Katrineholm, Flen och Vingåker, överlämnar en skrivelse till nämnden där de uttrycker sin oro över den situation som råder inom Resurscenter idag med grupper som är för stora och utan valmöjlighet av arbetsuppgifter för nya brukare. Ordföranden Monica Johansson (s) meddelar att nämnden tar FUB:s oro på största allvar.

13 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Handläggare: Lena Andréasson/Maria Carlsson Förslag till övergripande planering med budget för vård- och omsorgsnämnden samt förslag om höjning av avgifter Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat förslag med beslutade ändringar till övergripande planering med budget och överlämna det till kommunstyrelsen. 2. Nämnden beslutar att lägga information om uppskattade behov av nya upphandlingar till protokollet. 3. Nämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen att: * Inrätta en telefonlinje Handikappomsorgen Direkt. * Utreda Pitemodellen, innebärande att alla som beviljats plats i äldreboende erbjuds plats omedelbart. Modellen ska införas under mandatperioden. * Utreda måltidstaxan utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel och kommunens självkostnad. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Fastställa vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram med totalt tkr för 2011, exklusive kostnadsökningar för avtalsförändringar och hyror under I planeringsdirektivets nettokostnadsram ingår ramjustering för demografisk förändring med tkr. I vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram föreslås en ramjustering med tkr som ett tillägg avseende anhörigstödet. Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 2. Godkänna vård- och omsorgsnämndens åtaganden med beslutat tillägg. 3. Godkänna vård- och omsorgsnämndens beredningsuppdrag. Kommentar: Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 4. Godkänna vård- och omsorgsnämndens investeringsplan. 5. Höja följande avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet: Hyra för lägenheter i särskilda boendeformer inom äldreomsorgen med 50 kronor/månad (Förslag till höjning samt redaktionell ändring ska införas i KFS 4.13) Månadskort för resor till dagverksamhet för äldre med 25 kronor/månad. (Förslag till höjning ska införas i KFS 4.14). Kommunstyrelsen, ledningsgruppen, ekonom, akten

14 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN De antagna dokumenten redovisas som bilagor till protokollet under beteckning vårdoch omsorgsnämndens handlingar nr: 11/2010 Förslag till övergripande planering med budget för vård- och omsorgsnämnden med nämndens beslutade ändringar 12/2010 Förslag till ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 13/2010 Förslag till ändring i KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. Reservation Bengt Andersson (m), Sofia Heimer (m), Marianne Fältskog (fp), Lars Levin (fp), Anita Karlsson (c) och Christina Forss (kd) reserverar till förmån för sitt eget förslag. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 18 i protokollet. Carl Frick (mp) reserverar sig till förmån för sina yrkanden. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 19 i protokollet. Ärendebeskrivning Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till övergripande planering med budget , daterat den 12 augusti Dokumentet består av: Nämndens åtagande Beredningsuppdrag Investeringsbudget Information om behov av nya upphandlingar Förvaltningen föreslår höjda avgifter vilket medför ändringar i KFS 4.13 rörande Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, samt i KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. Ärendets beredning Ärendet är berett i nämndens budgetberedning. Förslaget till övergripande planering med budget MBL-förhandlas den 24 augusti Protokoll redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning 2010 infördes ett nytt styrsystem i Katrineholms kommun. Planeringsdirektivet utgår från det nya styrsystemet. Vård- och omsorgsnämndens övergripande planering med budget är anpassat till det nya styrsystemet och innehåller endast de delar som efterfrågats av kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämndens interna budgetfördelning och satsningar bearbetas under hösten och fastställs i januari 2011.

15 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att anta upprättade förslag till övergripande planering med budget och överlämna det till kommunstyrelsen och att lägga information om uppskattade behov av nya upphandlingar till protokollet. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Fastställa vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram med totalt tkr för 2011, exklusive kostnadsökningar för avtalsförändringar och hyror under I planeringsdirektivets nettokostnadsram ingår ramjustering för demografisk förändring med tkr. I vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram föreslås en ramjustering med tkr som ett tillägg avseende anhörigstödet. Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 2. Godkänna vård- och omsorgsnämndens åtaganden. 3. Godkänna vård- och omsorgsnämndens beredningsuppdrag. Kommentar: Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller tkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 4. Godkänna vård- och omsorgsnämndens investeringsplan. 5. Höja följande avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet: Månadsabonnemang matdistribution avseende betalning för 30 dagar med 90 kronor/månad Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende med 150 kronor/månad Kvällsmåltid med 2 kronor/dag Måltider vid deltagande i dagverksamhet för äldre med 5 kronor/dag Hyra för lägenheter i särskilda boendeformer inom äldreomsorgen med 50 kronor/månad Trygghetslarm utanför särskilt boende med 20 kronor/månad (Ovanstående förslag till höjningar ska införas i KFS 4.13) Månadskort för resor till dagverksamhet för äldre med 25 kronor/månad. (Ovanstående förslag till höjning ska införas i KFS 4.14). Ärendets handlingar Förslag till vård- och omsorgsnämndens övergripande plan med budget Förslag till ändring av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13 Förslag till ändring i färdtjänsttaxa KFS 4.14 Protokoll från MBL-förhandling

16 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Vård- och omsorgsnämndens överläggning Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s), Carl Frick (mp), Bengt Andersson (m) och Karin Frisk (s) samt vård- och omsorgschef Lena Andréasson. Yrkanden Ordföranden Monica Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg (nr 1-3) och ändringar (nr 4-5): 1. Det inrättas en telefonlinje Handikappomsorgen Direkt. 2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda Pitemodellen, vilket innebär att alla som beviljats plats i äldreboende erbjuds plats omedelbart. Modellen ska införas under mandatperioden. 3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda måltidstaxan utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel och kommunens självkostnad. 4. Avgiften för trygghetslarm inte höjs. 5. Avgifterna för måltider inte höjs. Carl Frick (mp) lämnar följande yrkanden: 1. Att fastställa vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram med totalt kkr för 2011, exklusive kostnadsökningar för avtalsförändringar och hyror under I planeringsdirektivets nettokostnadsram ingår ramjustering för demografisk förändring med kkr. I vård- och omsorgsnämndens nettokostnadsram föreslås en ramjustering med kkr som ett tillägg avseende anhörigstödet. Dessutom ett tillskott på kkr för att återställa tidigare personalneddragningar och till att ge möjlighet för äldre med matservice att kunna få mat lagad i hemmet om de så önskar. Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller kkr ingår anhörigstödet i den ökningen. 2. Godkänna vård- och omsorgsnämndens åtagande med följande tillägg: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Resultatmål 13. God, näringsriktigt och välsmakande kost till barn och äldre. Åtagande 4. Nämnden åtar sig att medverka till att kommunens totala inköp av livsmedel består av minst 20 % ekologiska råvaror år 2011, 30 % år 2012 och 40 % år 2013 och att andelen närproducerade råvaror ökar med minst 5 % enheter per år. Åtagande 5. Nämnden åtar sig att se till att de äldre med matservice ska kunna få minst ett mål per dygn lagat i hemmet om de vill. 3. Godkänna vård- och omsorgsnämndens beredningsuppdrag. Kommentar: Om nämndens budgetram utökas med 1,5 % eller kkr ingår anhörigstöder i den ökningen.

17 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Carl Frick (mp) yrkar även bifall till förvaltningens förslag till beslut med Monica Johanssons föreslagna tillägg och ändringar. Bengt Andersson (m) yrkar med instämmande av Sofia Heimer (m), Marianne Fältskog (fp), Lars Levin (fp), Anita Karlsson (c) och Christina Forss (kd) avslag på förvaltningens förslag till beslut till förmån för eget förslag till åtaganden enligt moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets (alliansens) gemensamma planeringsdirektiv. Därefter yrkar de bifall till Monica Johanssons föreslagna tillägg och ändringar samt Carl Fricks (mp) yrkande om följande tillägg i nämndens åtagande: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Karin Frisk (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Monica Johanssons föreslagna tillägg och ändringar. Monica Johansson (s) yrkar avslag på Bengt Anderssons m.fl. yrkanden. Hon yrkar även avslag på Carl Fricks yrkanden, utom i den del som rör vård- och omsorgsnämndens åtagande med följande tillägg: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag till beslut med sina egna yrkanden om tillägg och ändringar. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt Anderssons m.fl. yrkanden och ordförandens förslag till avslag på dessa. Hon finner att nämnden beslutar avslå Bengt Anderssons m.fl. yrkanden. Slutligen ställer ordföranden proposition på Carl Fricks yrkanden och ordförandens förslag till avslag på dessa, utom i den del som rör yrkandet om att godkänna vårdoch omsorgsnämndens åtagande med följande tillägg: Resultatmål 2. Åtagande 6. Antalet anställa inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

18

19

20 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010: Handläggare: Britt-Marie Svedenberg Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av förvaltningen och att lägga informationen till protokollet. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen, 14 kapitlet, 2 (Lex Sarah) är alla som är verksamma inom äldreomsorg och omsorger om funktionshindrade skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden till vård- och omsorgsnämnden. Motsvarande bestämmelser finns i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 24 a enligt den lagstiftningen. Den 1 januari 2010 tog Socialstyrelsens tillsynsavdelning, Tillsynsregion Mitt, över tillsynen i dessa ärenden från Länsstyrelsen i Södermanlands län. Vid kontakt med Socialstyrelsen har det framkommit att nämnden endast ska anmäla ärenden där nämnden inte omedelbart kunnat åtgärda händelsen. Händelsen Händelsen inträffade den 19 maj 2010 på ett äldreboende där en brukare med demenssjukdom var mycket orolig och tidvis också aggressiv i sitt beteende. Verbala hot och handgemäng från brukaren hade förekommit. Brukaren hade fått flytta inom boendet vilket kan ha varit en bidragande orsak till den ökade oron. Denna morgon var brukaren högröstad, orolig och gick inte att lugna. Oron handlade mycket om att personen ifråga ville lämna boendet och inte kunde klara att hitta tillbaka. Vid tiden för händelsen pågick medicininställning i syfte att försöka minska/lindra brukarens oro. Incidenten inträffade i samband med att områdeschefen skulle gå ut från boendet för att ordna personalförstärkning med anledning av att brukaren var orolig och aggressiv. Brukaren följde efter och försökte gå ut. I dörröppningen försökte områdeschefen stänga dörren medan brukaren tryckte på dörren för att gå ut. Ett handgemäng uppstod och uppgifterna går isär om vad som riktigt hände. Områdeschefen uppger att brukaren sparkade och tog tag i handlederna varvid chefen vred sig loss. Detta uppfattade inte personalen, däremot uppger de att chefen försvarade sig genom att brukaren fick en spark på låret. Båda parter skrek på varandra. Därefter lämnade områdeschefen boendet och brukaren övergick från att vara agiterad till att bli ledsen och gick tillbaka in på boendet igen. Äldreomsorgschef, områdeschef, akten

21 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Bedömning och åtgärder Äldreomsorgschefen fick omgående, samma dag via telefon information från områdeschefen om vad som hade inträffat. Äldreomsorgschefen uppmanade att avvikelse skulle skrivas och beslutade om att inleda utredning. Områdeschefen informerade också medicinskt ansvarig sjuksköterska om händelsen och vilka åtgärder som direkt hade vidtagits. En timme efter det första samtalet ringde områdeschefen upp äldreomsorgschefen igen och berättade att personalen sagt att en spark hade riktats mot brukaren vilket områdeschefen själv inte minns. Områdeschefen informerade anhöriga direkt efter händelsen och bad också brukaren om ursäkt för det inträffade. Områdeschefen hade direkt efter händelsen samtal med berörd personal och såg till att extra personalresurser fanns på plats. En chefskollega kom också till boendet. Samtal och stöd till berörd chef har skett fortlöpande. Omvårdnadspersonalen har fått stöd av arbetsledningen. Personalen på avdelningen har fått samtal och stöd av arbetsmiljöteamet och några av personalen har fortsatt med enskilda samtal hos beteendevetarna. Berörd chef har haft samtalskontakt via PREVIA. Ett par dagar efter händelsen blev äldreomsorgschefen uppringd av en personal som blivit vittne till händelsen och där berättelsen delvis skilde sig från den rapport som områdeschefen gav. Äldreomsorgschefen begärde in skriftlig dokumentation gällande avvikelsen, med anledning av att uppgifterna gick isär var skriftlig dokumentation viktig från alla berörda parter. Efter att de skrivna avvikelserna inkommit, varav den sista dokumentationen inkom den 31 maj, beslutade äldreomsorgschefen om avstängning av områdeschefen under utredningstiden. Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid socialförvaltningen i Flens kommun har varit behjälplig med denna utredning. Brukaren har inte intervjuats i utredningen då detta inte har bedömts som lämpligt. Utredningen visar att det fanns en upprättad plan på boendet för hur personalen skulle hantera situationer när brukaren ville gå ut. I planen ingick att personal följde brukaren med målet att denne skulle vilja promenera med tillbaka till boendet. Situationer kunde också uppstå där man måste släppa ut brukaren utan att följa med och därefter kontakta anhöriga och polis. Under maj månad, även innan denna händelse hade inträffat, har extra personal satts in på avdelningen både dag, kväll och natt. Sjuksköterskan på avdelningen har haft kontakt med kommunens demenssjuksköterska som har varit ute på boendet och kontakt har också tagits med läkare inom geriatriken på Kullbergska för att få adekvat hjälp med medicinering. Personalen hade också skriftliga instruktioner om hur de skulle gå tillväga om brukaren avvek från boendet, vilket inträffade flera gånger under denna period. Tjänst-

22 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN görande sjuksköterskor har varit behjälpliga att återföra brukaren när denne lämnat boendet. Insatser genom dagverksamhet har satts in för att kunna ge brukaren aktivitet under dagen samtidigt som det har avlastat vårdpersonalen på boendet. Brukaren har successivt blivit lugnare, mår bättre och trivs med dagverksamheten. Äldreomsorgschefens bedömning är att det är en allvarlig händelse som har inträffat. Uppdraget som områdeschef innebär en förtroendeställning där man som chef och ledare ska utgöra ett föredöme för övrig personal. Förvaltningens värdegrund utgår från en humanistisk människosyn och en helhetssyn på människan. Vårt förhållningssätt är att bemöta individen med respekt och att utgå ifrån dennes behov och förutsättningar. Incidenten uppstod i en komplicerad situation där brukaren uppvisade ett aggressivt beteende som var svårt att bemöta. I efterhand har uppgifter framkommit att brukaren tidigare hade uppträtt aggressivt mot områdeschefen vilket kan ha påverkat dennes reaktion i akutsituationen. I de samtal som har förts med områdeschefen framkommer att denne känt sig trängd och rädd och har försökt värja sig men kan inte minnas att någon spark skulle ha utdelats. Av utredningen har det framkommit att områdeschefen aldrig tidigare har reagerat med rädsla i liknande situationer. Äldreomsorgschefen har haft flera samtal med områdeschefen och arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits. Avstängningen upphävdes i samband med att utredningen var klar. Under hösten ska områdeschefen ha regelbunden kontakt och stöd från arbetsmiljöteamet samt stöd av chefskollega. Det är viktigt att uppkomna avvikelser blir en källa till fortsatt lärande. Vård av personer med demenssjukdom och med ett utåtriktat agerande kräver att omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och områdeschefer har utbildning i demensvård och god kunskap om förhållningssätt och bemötande samt att stödresurser finns att tillgå, till exempel läkarmedverkan och stöd från demenssjuksköterska. Vid svårare beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom krävs samlad kompetens och resurser kring brukaren genom samverkan mellan landsting och kommun. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att tillräckliga och adekvata åtgärder är vidtagna av förvaltningen och att lägga informationen till protokollet. Ärendets handlingar Utredning från Flens medicinskt ansvarig sjuksköterska Vård- och omsorgsnämndens överläggning Sofia Heimer (m) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Sid Jordán (m) träder in som tjänstgörande ersättare.

23 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s), Anita Karlsson (c), Lars Levin (fp) och Carl Frick (mp) samt äldreomsorgschef Britt- Marie Svedenberg och medicinsk ansvarig sjuksköterska Katarina Hagdahl. Yrkande Carl Frick (mp) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

24 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VON/2010:40:709 Handläggare: Per Enarsson Verksamhetsplan 2010 för personliga ombud Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättad verksamhetsplan för personliga ombud. Den godkända verksamhetsplanen redovisas som vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2010. Ärendebeskrivning Verksamheten med personliga ombud i Katrineholm, Flen och Vingåker har upprättat verksamhetsplan för Verksamheten, som startade 2003, lyder organisatoriskt under vård- och omsorgsnämnden. Däremot är service- och teknikförvaltningen administrativt huvudansvarig för verksamheten och anställningsmyndighet för ombuden för att hålla verksamheten separerad från annan social verksamhet inom kommunen. Målet med verksamheten är att stärka psykiskt funktionshindrade i kontakten med service- och vårdgivare för att därmed uppnå en förbättrad livskvalitet hos denna grupp. Detta bl.a. genom att olika vårdgivares insatser samordnas mot för individen gemensamma mål. Syftet är att de funktionshindrade ska erhålla de insatser de har behov av och rätt till, oavsett vilken huvudman som har det primära ansvaret. Ärendets handlingar Verksamhetsplan för personliga ombud 2010 Vård- och omsorgsnämndens överläggning Anne Hagberg (s) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets behandling. Sid Jordán (m) träder in som tjänstgörande ersättare. Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s) och Carl Frick (mp) samt handikappomsorgschef Per Enarsson Yrkanden Carl Frick (mp) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Service- och tekniknämnden, personliga ombud, handikappomsorgschef, akten

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Styrdokument er inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.13) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 16 Beslutshistorik 2 (5) Omtryckt och kompletterad

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2010-08-25 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.30 15.40 ande: Birgitta Johansson (KD), ordförande Bo Malmsten (M) Hamid Zaheri (C) Sylvia Fernström Johansson (C) Margareta

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-10-10 1 (12) Plats och tid Storstugan, Högalid, kl 13.30 16.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf Jenny Önnevik (s) Majliss

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M)

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-11-28, kl. 13.30-15.50 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Föredragande 94 Utses att

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-09-30, kl. 13.30-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Föredragande 78 Utses att

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.00 Beslutande Lars-Åke Lindman (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Inger Widman (s) Dan Hedblom (s) Leif Thor (m) Siw

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2011-10-27 118 2 Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2011-10-27 119 3 Dnr VON/2011:61-709 Handläggare: Britt-Marie

Läs mer