~. S1 ti?:, 161 (uuytt.. J. Arsredogorelse 20 l O. :::'!t~ OL_"""'f""'~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~. S1 ti?:, 161 (uuytt.. J. Arsredogorelse 20 l O. :::'!t~ OL_"""'f""'~"

Transkript

1 ~. S1 ti?:, 161 (uuytt.. J ~ o II Arsredogorelse 20 l O :::'!t~ OL_"""'f""'~

2 FORNBY FOLKHÖGSKOLA Redogörelse tör år 201 O Skolans 134e verksamhetsår Avgiven av Per Erik Kaj,,/ /,,/ C~-Co1-.Yv Ann-Katrin Lowbrs ~ Landstinget D~ Kultur-och bildningsnämnden ordförande /\, (,J~I 1\~~. /~\Wr~ ( L~ndstinget Dalarna Kultur-och bildningsnömnden vice ordförande (Skolnömndens ordförande )

3 ~ml~lhål! VHRKSAMHE1'ENS SYFTE "...,,,...,,...,,...,...,... 1 VERKSAMHETENS OMPA TINING...,...,...,...,... 1 AIhnänna kurser i Borlänge...,...,... 1 Alhnäm1a kurser i Falun... "...,... 1 Särskilda kurser... ",... ",... "'..,... "..,,...,... 1 Korta kurser...,... 2 Öppen folkbildning... 2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 2 Allmän kurs, glund...,... 2 Allmän kurs med svenska som andraspråk... 2 Allmän kurs för personer med förvärvad hjärnskada... 3 Allmän kurs med estetisk inriktning...,... 5 AIhnän kurs Samhälle, ledarskap, arbetsmarknad...,... 5 Prova på-kuts...,...,... 6 Konstkursen...,...,...,... ",...,... 6 Textilkursen...,...,...,...,...,...,... 7 Fugakursen"...,... ""... "...,...,... ",...,... B Distansutbildning...,...,...,...,.",... B Allmänna kurser j Falun...,...,... "..,...,... 9 Allmän kurs med kvinnoinriktning...,... "...,..,...,... ;,...,.,...,...,...,'.. 9 Allmän kurs med sodal inriktning."... ",...,...,...,..., Allmän kurs med inteluationell inriktning Gemensamt,... "...,...,.,...,..,... "..,...,... " Kursrådet '..."...,..,...,.."...,...,...,...,..,...,..."...,...,..."., Korta kurser...".,..,...,...,...,...,...,..."..'...,...,..."..." Sommarkurser..."...,...,...".,.".,...,.,.."...,...,...,..,...".11 Öppen folkbilruung...,.,..."...,..",..,..."...,...,...,...,...,.,..."...,...,...,...,.11 Konferenser...,...,...,...,...".,..,...,...,...,."...,...,..."...,..,.,,.".. 11 Fornbys kvalitetsprocess...,,...,...,...,...,...,...,."..,..,.. 12 Kvalitetsarbete...,...,..,...,.,..."...,...,.,.,.,...,...,.,...,.. 12 Utvecklings- och profileringsarbete...,.,...,..."...,...,..."...;, :,.,...,.. 12 Marknadsföring och information...,...,...,...,... ~;: Trycksaker och annonsering...,...,...,..,...,.. 14 Utåtriktade arrangemang..."...,..."..., \tljebb...,...,...,..."...,...,...,...,...,."..."..."...,...,.., Övrig Wormationsverksamhet.....,..., lnternatet.....,..."...,..."..."..." Lokaler och fastigheter..."...,...,...,...,,...,..." 15 Servicerådet...,...,...,...,...,..., 16 Miljöarbete...,...",...,.."..." IT-verksamhet och digital delaktighet...,...,..." Bärbara datorer till lärare...,..., NationalE'ncyklopedin.."...,..."...,...,...,...,..."..."..., VPN - åtkomst till landstingets IT-system Trådlöst nät..,,...,...,,...,...,,...,...,,...",...",.. ",...,...,. '... ""...,...,...",.,..., (-'

4 Skrivare VERKSAMI-lETENS ORGANISATION..., Ny styrelse- och förvalh"lingsorganisation från Skoh1ärrmd Kursrådet Personal Lärare Adrr"linistration Assistenter hjärnskadekursen Kök Städ och vaktmästeri Sammanställning av genomförda långa kurser Ekonomisk redovisl"ling för perioden <. l'.. ", ~',.' _.1

5 VERKSAMHETENS SYFTE Fomby folld1ögskolas verksamhetside är bedriva folkbildning och vara en bra studiemiljö för demokmti, delaktighet i kultur och samhällsliv, ekologisk medvetenhet och långsiktigt tänkande i både det lokala och globala perspektivet, jämställdhet, mångfald, folld1älsa och personlig utveclding. Vår vision är att på Fomby blir alla sedda och utvecklas, utifrån sina behov och förutsättningar, i en vacker miljö med lärorika möten och bm utbildning, samt att verksamheten hela tiden omprövas och förändras i en levande och kreativ dialog. Våm ledstjämor är Hell1etssyn, nytänkande, lärande och utveckling där ämneskunskap och gemenskap, kärnänmen och skapande, utbildning och service sanwerkar för att stötta lälprocesser och personlig utveckling. Vi strävar efter hög kvalitet och aktivt värdskap i allt vi gör och i den fysiska miljön. Vårt bemötande ska överträffa förväntningarna hos studerande, gäster, samverkansparter och arbetskamrater. Var och en får genom eget studiearbete möjlighet att hitta sin plattform i samhället, få verktyg och veta hur man använder dem. Vi har spetskunskaper och är samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa. Vi bryr oss - på riktigt! 2010 är skolans etthundmuettiofjärde verksamhetsår, hela tiden med Landstinget Dalarna som huvudman. Follmögskoleverksamheten är en del i landstingets arbete föl' det hälsosamma Dalarna. Staten bidmr till verksamheten i syfte att medverka till att utjämna utbildnings-klyftorna, att höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället och att göra det möjligt föl' människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i demokrati, samhällsutveckling och kulturliv. VERKSAMHETENS OMFA TINING Skolan har bedrivit verksamhet förlagd till Fornby i Borlänge och till filialen i Gamla Östra skolan i Falun. Till Folkbildningsrådet har rapporterats en verksamhetsvolym om totalt 7132 deltagarveckor, varav 548 på korta kurser. Allmänna kurser i Borlänge Allmän kurs grund deltagare Allmän kurs med svenska som andraspråk deltagare Allmän kurs för personer med förvärvad hjärnskada... 9 deltagare Allmän kurs med estetisk inriktning deltagare Allmän kurs Samhälle, Ledarskap, Arbetsmarknad deltagare Allmänna kurser i Falun Allmän kurs med kvinnorinriktning, Falun deltagare Allmän kurs med social inriktning, Falun deltagare Allmän kurs med internationell inriktning, vårterminen i Falun... 6 deltagare Särskilda kurser Konstkursen deltagare 1

6 TextiJl<ursen deltagare Vävning på distans deltagare &«(wia kurser Afasiföreningen Gävleborg deltagare Sommarkurser deltagare RidspOl't mfl deltagare RSMH deltagare FUGA - ungdomsgarantin deltagare Prova på i 4 veckor... 9 deltagare Öppen folkbildning Onsdagskvällar i Storstugan, 8 tillfällen deltagare BESKRIVNING AV VERKSAMHETEI\J Allmän kurs, grund Grundkursen vänder sig till studerande som saknar avslutad grund- och/eller gymnasieskola. Tyngdpunkten ligger på kätnällli1esstudier samt studieteknik Genomgående försöker vi hålla små studiegrupper i ämnena för att alla ska våga komma till tals och bli sedda i klassrummet. Flertalet kätnämnen (matematik, engelska, samhällskunskap och svenska) är också nivå grupperade. Lil<som övriga kurser har grundkursen även haft skapande verksanmet en eftermiddag i veckan med möjligheter till individuella val. Från höstterminens start har schemat justerats föl' att bättre passa vår studerandegrupp. Detta innebär att vi återigen har motsvarande en hel dag i veckan till fördjupningsstudier. En kurstimme har varje vecka ingått i fördjupningen med information, kursrådsdiskussioner och friskvårdspromenad. Fördjupningsstudierna syftar framförallt till att ge de studerande verktyg för att underlätta framtida studier. Stor vikt har lagts vid att tydliggöra den röda tråden i fördjupningsarbetet och att successivt öka svårighetsgraden och kraven på arbetet. r fördjupningsstudierna har ingått framtagande av informationsbroschyrer inför öpp<:t hus, skriftliga och muntliga redovisningar av olil<a slag, dataundervisning samt ett miljqr!ojekt kring avfall i samarbete med skolförvaltningens miljösamordnare. Även studiebesök som de studerande själva har planerat och genomfört har hunnits med. Det nya schemat har också gett möjlighet till fler nivågrupper i varje ämne. Vid årets början bestod grundkursen av 30 studerande varav 4 st avslutade sina studier i förtid. När höstterminen inleddes hade vi 38 studerande varav 10 avslutade sina studier i förtid. Vi ser en ökning av studerande med inlärningsproblematik av olika slag. För att möta dessa så har vi ansökt om extra resurser från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Detta stöd har använts för att öka lärartätheten inom fördjupningen. Formella krav på närvaro har ställts och hög frånvaro hal' kontil1uerligt rapporterats till CSN. r kursen har under året funnits en kärna av engagerade studerande som aktivt deltagit i alla skolans aktiviteter och bidragit på ett positivt sätt till skolsamhället i stort. Allmän kurs med svenska som andraspråk Kursen riktar sig till personer som hal' ett mlliat modersmål än svenska och syftet är att ge språkligt stöd och förförståc!se föl' att bättre ldara kärnämnesstudierna. Kursen ska även ge 2

7 en grund för fortsatta teoretiska studier och medverka till att förbättra den studerandes kunskaper i det s\!enska språket. Ett antagningskrav är att den studerande ska ha godkänd SPI D- nivå alternativt att den studerande vid en intervju uppvisar motsvarande kunskaper Kursen läses på två olika nivåer, grundskok- och gymnasienivå. På grundqkolenivå läses kärnkinmena svenska som andraspråk, matematik! engelska. På grundskolenivån finns möjlighet att läsa engelska på nybörjamivå. Den studerande läser även omvärlds kunskap, ett älllile som ska ge en grund Inför studier i samhällskunskap, naturkunskap och religion som läses på gymnasienivå. På gynmasienivå läses kärnänmena svenska SOm andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap och religion. Den studerande har också änmesstöd där man språkligt får hjälp med kärnälllilena. Både på grundskole- och gynmasienivå har den studerande matematikverkstad vruje vecka. Shldieteknik utgör även en viktig del av inriktningen där man arbetar med olika metoder och även med att den studerande ska utveckla egna strategier som kan underlätta studierna. I kursen Ingår också "Kultur, kropp och själ" en halv dag i veckan. Den studerande väljer någon form av praktisk verksamhet som t.ex. friskvård, keramik, textil eller foto. Våren 2010 startade kursen med 17 deltagare, tolv som läste på grundskolenivå och fem på gynmasienivå. Gruppen var om man jämför med föregående läsår mer heterogen. Ett flertal studerande hade längre skolbakgrund från sina hemländer. Gruppen bestod av deltagare med ett flertal olika nationaliteter i jämförel~e med föregående år då en majoritet av deltagarna hade sanuna nationalitet. Kursdeltagarna ansvarade under vårterminen för planerlng- och genomförande av skolans avslutningsfest. Hösten 2010 startade kursen med 24 deltagare vilka delades In i två grupper, hälften på grundskolenivå och hälften på gynmasienivå. Samtliga av de nyintagna deltagarna på grundskolenivå hade avklarade SPI studier. Hälften av deltagarna ifrån föregående läsår fortsatte sina studier på grundskolenivå medan resterande kunde avancera till gynmasienivå. Allmän kurs för personer med förvärvad hjärnskada Utöver folldlögskolans övergripande målsättning strävar kursen efter att ge de stude,rande möjlighet att hitta en väg tillbaka till delaktighet i samhället. Detta gäller arbete, daglig sysselsättning eller fortsatta studier samt en meningsfull fritid. Vi arbetar föl' utvec1dlng av självkänsla, självständighet och kreativitet samt Insikt och medvetenhet om sina starka och svaga sidor i sin nya livssituation efter hjämskadan. Kursen verkru' för att den studerande ska kunna upprätthålla och bygga på sina grundkunskaper samt för Inspiration till att söka nya kunskaper. Vi anpassar studierna individuellt utifrån den studerandes behov och förutsättningar. En röd tråd genom hela kursen är att hjälpa den studerande att hitta strategier och metoder för att kompensera bristande kognitiv förmåga i fråga om mitme, koncentration, planering och inlärning. När en ny studerande söker till kursen, erbjuds denne först ett studiebesök Därefter hal' den studerande 5 veckors prövotid och ett utvärderingssamtal för beslut om fortsatta srudier. Inför varje nytt läsår görs en omprövning för studerande som vill fortsätta srudera. KU1'sen är 1-3 årig och har kontinuerlig antah'ning under hela läsåret. Vid studiestar! tilldelas den studerande en kontaktperson ur arbetslaget, som bl a alltid närvarar vid utvecldlngssamtal och nätverksträffar. :1

8 Va (je stilderande sätter ilpp individuella mäl, kort- och långsiktiga, som kan revideras under studiernas gång. Den studerande har 1-2 utvecklingssamtal/termin med kursansvarig och kontaktpetsonen. Därutöver bjuder den studerande sitt "nätverk" till skolan på en s.k Nätverksträff föl' utvärdering och gemensam framtidsplanering. Den studerande har under andra läsåret möjlighet till ah kombinera studier med praktik, den studerande och derme8 team ansvarar för anskaffandet av praktikplats och skolan fungerar som samarbetande part. Ämnen vi haft schemalagda under detta år: Matematik, svenska, engelska, samhällsorienterade ämnen, hjärnkunskap, minnesteknik, data, skapande aktivitetel~ täljeri, friskvård, KKS (kultur,kropp&själ),va(dagsktmskap, tema! kurstinune samt reflektion/planering. Arbetet ha( skett såväl genom individuella studier som genom diskussioner och grupparbeten. fia eftermiddag/vecka är vår kurs integrerad med skolans övriga kurser på skapande aktiviteter(kks) vilket av våra studerande har varit mycket uppskattat och utvecklande. Vi har varvat teoretiska och praktiska studier i såväl kärnämnen som övriga ämnen för att kunna förankra nya kunskaper i vardagen. I matematik har de studerande tex arbetat med egen budget och att få en överblick över sin ekonomi, att läsa tidtabeller och beställa tågbiljette!'. I ämnet vardagskunskap har vi varje vecka matlagning... välja recept och omrälma antalet, inköp, tillagning, disk och ihopplock rrun. På friskvårdspass ges också tillfälle att med stöd av personal leulma planera och prova på aktiviteter som tex curling,boule, yoga, bowling och badminton. Tanken är även att detta kan bli en fritidsaktivitet för den studerande fra(l1]edes. Ett tema detta läsår var Valet Bl a förberedde de studerande frågor och besökte de olika partiernas valstugor. Vi har även arbetat över ämnesgränserna med temat Närproducerat och ekologiskt odlad mal. Under denna fördjupning ingick bia att besöka en närbelägen bondgård. fia utställning för övriga på skolan sammanfattade detta tema. Vi ser ett stort behov och fäster stor vikt på sociala aktiviteter som främja( social trygghet och kompetens. Friluftsdagar eller utflykter har vi haft ca 2-3 gånger per termin. Vi uppmuntrar de studerande alt komma med förslag på resmål och alctlvitet. Försöker i den mån det är möjligt att bemöta deras önskemål och få dem involverade i planering av dessa aktiviteter. Bl a har vi besökt Skansen och Slottet i Stocldl01m. Ett önskemål var att besöka Anpassama i Hedemora, vilket resulterade i att en studerande nu håller på ta om sitt körkort efter olyckan och ska få sin bil anpassad där. fia annan utflykt gick till Leksand för att se hockey samt ett besök i Nusnäs dalahästtillverkning,..,. Totalt har 11 studerande deltagit i kursen under året, wsom mest 10 stycken samtidikt. Vi ha( under året haft sju kvinnliga och fyra manliga studerande, va(av två rekryterade utanföl' länet och boende på vårt internat. Söktrycket har ökat under året, numer är det kö för att bölja på kursen. Personalgruppen har under året bestått av kurs ansvarig, två lärare och två kursassistenter. Sammanlagt 3,5ljånster. Under hösten har h'e av kursens personal deltagit i en nätverksträff för kurser med inriktning mot personer med förvärvad hjärnskada på Valjevikens folliliögskola. Träffen gav fortbildning och erfarellhetsutbyte. Sex skolor deltog. Representanter från SPSM och Lättläst medverkade Vi har fortsah sailla(bete med Hjärnskadeteamet på Kliniken föl' geriahik och rchabilitering på Falulasarett. Möten sker en gång per månad. Kursansvarig ingår i en "Kvalitetssäkringsgrupp" som består av kursansvariga från de sex folkhögskolor som har en imiktning mot förvärvade hjärnskador. Syftet är att utarbeta ett utvärderingsverktyg för vår målgmpps studier och utveckling. 4

9 A~~måi~" IlfrJlI:"5; med ",~e~u5>li( im<~il([rlön9j Våren 2010 startade kursen med 15 deltagare, då en hade slutat i novembel'. Ytterligare två studerande slutade lmder vårterminen Inrikh1ingsänmen på vårterminen var teckning, akryhnålning, kemrnik, färgning av garn, isskulpturer, träramar, eget arbete och utomhusmiljö. En måisäth1ing med kursen är att den studerande ska få möjlighet att prova på många olika tekniker och material inom det estetiska onu'ådet, vilket har uppfyllts och varit positivt i gruppen. Ett annat mål är att deltagarna ska få tid att utforska och utveclda sin egen kreativitet. Det egna projektet har varit ett fritt valt ollu'åde där man ska redovisa ett praktiskt arbete och en teoretisk del kopplad till det ämne man valt. Exempel på projekt har varit Origarni, JunkArt, Keramik, Akvarellmålning, Picasso, Japan och Rasism kopplat till affischkonst. Två dagar i veckan var inril(rningstid. Övriga dagar har det varit kärnämnen på schemat och då har gruppen delat upp sig efter nivåer med studerande från övriga allmänna kurser. En deltagare sökte och kom in på Fornbys konstkurs och en annan började på vår ettåriga textillmrs. Hösten 2010 böljade kursen med 13 studerande. Hemorter som Piteå, Umeå, Sala, Horndal, Nyhammar, Enviken, Djurås, Stjärnsund och Falun bidrog till att åtta av dem flyttade in på internatet. En deltagare kom från den ailmätma kursen, de övriga var nya på skolan. De första veckonm arbetade vi i mindre grupper med ett tovningsprojekt. Sveriges landskap och deras symboler torrtovades på en stor ullfilt. Det fungerade bra som en lära-kännavarandra a1divitet. Efter det fortsatte inrildningstiden med teckning, färglära och akvarellmålning, Ett studiebesök på Fågelmyra avfalisaniäggning gav en inblick i hur vi hanterar vår närmaste miljö. Årets studieresa för hela skolan gick av stapeln den 6 oktober. Alla kurser åkte gemensamt till Stoclillolm där olika studiebesök gjordes. Estetgruppen kom överens om att gå på Moderna museet och se utställningen Modernautställningen2010, som handlade om den svenska samtidskonsten. Ingen av deltagarna hade besökt museet tidigare så det var en ny erfarenhet. Innan höstiovet kom hann vi med att prova o!il(a tryclcmetoder. Den sista tiden före jul fylldes med övningar i kalligrafir akrylmålning och masktillverkning. Två studerande avslutade sina studier lulder höstterminen. Allmän kurs Samhälle, ledarskap, arbetsmarknad Vårtenninen startade med inriktningen att skriva ett stölte egetproducerat arbete, som avslutades i mitten av maj, där sex studerande lyckades mycket bra, En studerande föreläste på ett antal skolor om sitt arbete. Tyvärr var det ett antal (6) studerande som ej lyckades färdigställa sina arbeten i tid. Två studerande kom in på högskolan, fyra gör sitt andra år på Fornbys allmänna lmrs, resterande studerar på annat håll, arbetar eller söker arbete. 12 studerande startade vårterminen, en avbröt shm studier pga arbete, en åkte hem till sitt universitet i Japan. Liksom de senaste åren så var även denna Imrs drabbad aven hög frånvaro vilket satte ned de studerandes resultat. Praktil(perioden för de som gick arbetsmarknadsdelen blev mycket lyckad. De som var ute på praktik fick mycket goda vitsord från shm "arbetsgivare". De hade pral(tik h10m handel : \ ','. 5

10 och p~ förskola. Dock vm det få som valde den imiktningen till slut (3 studerande). De praktiserade två dagar per vecka under tio veckor. Även läsare! 2010/1.1. sammanslogs ArbetsmmJmacl od, Samhällsarbetarinrikl11ingskursel' till en SLAM-kurs med 14 deltagare fördelat på 10 studerande på samhälle/ ledarskap, varav en italiensk gäststudent under höstterminen, och fyra studerande på arbetsmal'lmad. En studerande från al'betsmarknadsinriktningen slutade onder hösten. Under hösten ägnades inriktnings tiden i huvudsak åt arbetsmarlmadsl<unskap, socialt arbete samt ledarskap med gruppsykologi - teambildning - självkännedom od1 pel'sonlig utveckling. Kärnämnena lästes nivågrupperat med skolan allmänna kurser. Ämnena hälso- och friskvårdskul1skap samt skapande studerades i blandade grupper med hela skolan. Prova på-kurs Efter srunlal med ansvariga på gynmasieskolomas IV-program fann vi att det fanns etf: behov av att deras studerande fick komma till foll<högskolan för att få känna på hur det kan vru'a att studera i vår miljö. Vi planerade en kors som umel,öll svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, studieteknik, arbetsrnarlmadskunskap, kommunikation, projektarbete, foll(bildnil1g, skapande och friskvård /hälsa. Kursliden var 4 veckor och vi tog emot 9 deltagare. Upplägget var att de skulle ha en del lektioner tillsammans med den långa allmänna kmsen oehnågra ämnen i den egna gmppen. En gemensam friluftsdag för hela skolan ingick också under prova-p å-tiden. Målsättningen var att få en inblick i hor det är att studera på folkhögskola. atl: få tid att tänka över sin framtid/nästa steg, är jag studiemotiverad? att få vara i ett sammanhang där möten med and ra studerande ska kunna väcka ideer om den egna vägen fram. Utvärdering från deltagama visade att kmsen uppfyllt de mål som sattes upp. 6 sökte in till höst.ens långa kurser och 4 kom in. En drog tillba ka sin anmälan och en sökte till våren 2011 och antogs då. Konstkursen Kursen har under året haft två nya lärare, Nils Bertil Malmberg från Strängnäs, gästlärare i skulptur om Dag Franzen som har fått en deltidstjänst på konstkursen., " ' Kursen fokuserar på att deltagarna ska bli bra betraktru'e och beslutsfattare genom hit arbeta med praktiska problemlösningar inom teckning, målning om skulptur. Konstkursen är den Fombykurs som kanske har den största variationen i fråga om deltagamas ålder, bakgrund och ambitioner med studierna. Något som gör den till en dynamisk mötesplats, Konstkmsen erbjuder gmlldlcunskaper i olika konstnärliga uttrycksmedel med syfte alt ge pralctiska och teoretiska kunskaper för vidare utbildnulg och personlig utveckling. Vår policy på kursen fu' att begrfulsa oss för alt lfu'a OSS mer; inom färg, fonnat, motiv och material Det mat11är sig på kursen skall man kruma fortsälta med utan att behöva göra stora investeru1gar. Undervisningen har som mål att utveckla förmågan i tvådimensionell bild och tredimensionell gestaltning. Kursen ger dessutom en orientering om konstens och kulturens utveclding och betydelse i och för samhället. Följande änmesområdf'.n ingår: TECKNING: modell, stilleben, ru111, komposition, perspektiv MÅLERI: ffu'glära, komposition, modell, stilleben, lasyrteknik " SKULPTUR: formlära, rumsgestaltning, enskilda och gemensamma projekt 6

11 " KONST- OCH KUL'j'UJ~HISTor,JA Inför valet i september 2010 ställde KonstkUTsen åtta frågor om kultur och bildning till länets politiska partier. Två nya studerande antogs för vårterminen, båda boende på internatet. Vårtermin är sömnadstermin. Detaljer' sys och de studerande lär sig att rita och förändra ett mönster, först i papper, sen i tyg. Symaskinema går varma. De flesta kursdeltaganla har mycket liten syvana, men ett brinnande intresse. Kursen startar med grundläggande symaskinsinläming och går vidare mot mer avancerad sömnad. Först syr vi enlda saker som väskor, förkläden och grytlappar. Därefter överdel, kjol, byxor och i mjuka tyger. Då och då bryter vi av sömnaden med mer fria och experimentella projekt. Textilkonstnärinnan Anna Hedström gjorde en s.k. Moodboard tillsanmlans med de studerande. Ett dräktprojekt med modehistoria som tema gjordes med Ann Carlqvist. Det blev studiofotografering i skolans atelje med fantastiska bilder på dräktema i papper, plast och andra material som de studerande skapat. I maj startade de studerande och lärarna en blogg som nu ligger kopplad till vår hemsida. Vi ordnade en liten utställning på Borlänge bibliotek där vi ställde ut små saker från vårt återbruksprojekt och Nobelldänningar i papper. Det blev en fin utstälhling som många besökare såg. På follillögskolans dag hade textilkursen en uppskattad utställning, där vi visade vad vi hade gjort på kursen. En studerande avslutade sina studier pga sjukdom och en då hon fick bam. Under höstterminen var huvudämnet vävning. De studerande började med vävning i bandgrilld och fortsatte med att sätta upp egna vävar och väva i golvvävstolar. De designade, räknade ut, satte upp och vävde i olika material och tekniker. Parallellt med vävandet innehåller kursen grundläggande symaskinsövningar, montering och avslutningar av vävda produkter. Broderi är en viktig del av höstterminens kurs. Den årliga Stoclillomlsresan förlades i år till höstterminen. Vi var på Nordiska museet och såg utställningen Modemakt. På Kulturhuset tittade vi på andra utstälhlingar, njöt av stadens puls och hade en h'evlig dag. TextilkUTsen hade eget skapande. Det blev keramik hos Jngela och Gunilla, trä och '".' metallarbete med Roland Gustafsson, textilt arbete med Alm Carlqvist på Regnbågen i Falun. Hösten val' varm, och delvis tung, med flera studerande som tvingades avsluta sina studier p.g.a. dålig hälsa och uteblivna studiemedel. Lärare och studerande beslutade gemensamt, att vi skulle göra en kortare studieresa föl' att lätta upp humöret föl' de som var kval' på kutsen. Vi åkte till Avesta och Sjöviks follillögskola och hälsade på deras vävkurs. Efter det besökte vi Alma Thomassons vävatelje. Föl' att finansiera studieresan ordnade vi ett lotteri. Studerande och lärare vävde sjalar och sydde grytlappar. Det val' populära priser. En kutsdeltagare val' ordförande i kutsrådet tl11der höstterminen. En kutsdeltagare gick endast höstterminen i vävning. De andra kutsdeltagarna fortsatte med sömnad på vårterminen. Bloggen hal' rullat på. Besökare från olika världsdelar hal' tittat in på bloggen föl' att se vad vi göl' på textill<ul'sen i Borlänge. 7

12 FIJg,,"imW5Em Fornby folkhögskola har under 2010 anordnat 2 stycken "Fuga-kurser". Dessa kurser är ch samarbete med arbetsförmedlingen. KW'sema är studiemotiverande och studieförberedande. Deltagarna är år och inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till kursen samt står för deltagarnas aktivitetsstöd. Målet är att få flera med ej fullgjord gymnasieutbildning att fortsätta och avsluta sina studier. De två kurserna hade 13 respektive 17 deltagare. Kurserna pågick i 12 veckor på heltid och urnehöll svenska, engelska, matematik, samhällsorientering, naturorienterii1g, fliskvård samt estetisk verksamhet. 10 avslutade i förtid på grund av andra studier, arbete eller för hög frånvaro. Av de 20 som fullföljde har 60 procent valt att studera vidare. Distansutbildning Skolans första distansutbildning, vävning på distans, startade våren Vi sökte och fick projektmedel för flexibelt lärande, från Foll<bildningsrådet för att starta och utveckla kursen. En del i det flexibla lärandet är att få med alla medborgare i den datoriserade vädden. Kursen gick på kvartsfart med tre träffar på skolm1 och hemarbete utfördes mellan träffarna. Vid kursstart var det 16 kursdeltagm'e. En studerande avslutade kursen på grund av familjeskäl Kursdeltagarna kom från Malmö i söder till Svärdsjö i norr, Målgmppen för kursen var vävare, som väver i hemmet eller i någon vävstuga och vill förkovra sig i vävnu1g. Det vm' en väldig spätrnvidd i de studerandes förkunskaper. Allt ifrån att kunna sätta upp en väv och väva någon enkel teknik, till djup och bredd i vävkul'lskaperna, Lil<aledes var kunskaper i H-teknil< varierande, Det stora u1tresset för vävning bidrog till att bryta motståndet mot datorer och Internet. Alla ville vara med och diskutera på Internet. Det var en stor tillgång att H-ansvariga läraren, Solveig, var med som lärare på kursen, Hon hade en grundlig genomgång av den gemensamma konferensen på Internet, hjälpte de studerande ulstallera skolans intranät, så de kunde arbeta på skolans server och ha tillgång till vävprogrammet, fl'ån hemmet. Med H-läraren knuten till kursen, var det lätt för de studerande att ställa frågor om datorn och H. Kursdeltagarna hade en konferens på Internet, där det var en väldig aldivitet. Där samtalade de om vävning och de visade bilder på sina arbeten. Tips och ideer utbyttes. Kurskamrater, likväl som lärare var en resurs, Många frågor besvarades av kurskamrater, Ä ven "vm1ligt" vardagsprat förekom.' Vi fick följa våren i de olil<a landsdelarna, genom foton som lades ut på konferensen. Det böljade med snöstormar i januari och februari, och slutade med vårblommor imaj. \" Konferensen på Internet har givit de studerande en gemenskap och flera har fortsatt'ha kontaid med varandra efter kursen. Allmänna kurser i Falun På filialen i Falun fortsatte vi under vårterminen med att erbjuda allmm kurs med tre olika mriktningar med samma11lagt 32 studerande. Våra ulriktningar är kvinnoiiuildning, social mriktning och mternationell utriktnillg. Efter några år hm' vi nu fått kunskap och erfarenhet så att vi på ett bra sätt kan u1tegrera våra allmätma kurser. Samtidigt som de studerande väljer ull'ildning efter u1h'esse har det medfölt ökade möjligheter till smnarbete, och genom det förståelse för och mblick i ämnen, tm1kar och erfarenheter som inte direkt hör till den egna valda mri!<hlffigen. Det som kännetecknar utril<tnillgsstudiema, som består av 1,5 studiedag i veckan, är det tematisl<a arbetssättet. Det betyder att vi har arbetat äl1mesövergripande med smnhällskul'lskap, historia och religion. Sökt u1tressanta oen för vår tid och våra deltagare relevanta skämingspunkter mellm1 de tre. Våra tre kurser är alla samhäll,inriktade och 8

13 filialen har därför satsat på en hög lärarkompetens i dessa älllilen. Vi har dessutom haft grundkurser i samhällslamskap och religion. Grundkurserna är en följd av de utvärderingar som studerande och lärare har gjort vid tidigare kursavsluhlingar. Förutom inrihningsstudierna, samhällskunskap, llistoria och religion har deltagarna studerat matematik, engelska, svenska och naturkunskap. De har haft bild, musil( odl h'ä som skapandeämnen att välja bland och har även haft motion på sdlemat. Ä ven i år var det roligt att i utvärderingarna se att de röda h'ådar som vi i vårt arbete värnar särskilt om visade sig ge positivt utslag. De var: o Helhet: Det som studeras sätts in i ett större sammanhang samtidigt som det kopplas till individen här och nu. Verktyg/nycklar: Deltagarna får verktyg att hantera det egna livet, dels på ett personligt plan och dels på ett politiskt, som aktiv medborgare. Gemensamt för alla inril(tningar är att deltagarna tagit emot ett antal gästföreläsa re samt att de alla gjolt ett antal studiebesök både inom offentlig verksamhet O(ommun, landsting, ril(sdag) och privat. Alla tre inrikmingarna har gjort studiebesök på Lilla och Stora Hyttnäs i Sundbom odl i samband med det studerat hul' de mindre orterna i Dalama styrdes förr och hur det fungerar' idag. Besöken på Naturhistoriska museet och Fryshuset i Stockholm har också varit kopplade till studier om då och nu. Både den intemationella och sociala inrikhlingen är uttalat högskoleförberedande och mycket tid har ägnats åt träning i uppsatsskrivande och kritiskt tänkande. Falukursema fortsatte även i år att tillsammans med ca 80 andra foll<högskolor Odl med FOLAC som övergriparlde ansvarig delta i ett EU-projekt vars syfte var att stödja ett aktivt medborgarskap i EU. Allmän kurs med kvinnoinriktning Den här kursen har' varit Falufilialens ryggrad i många år och visade sig även detta år vara lyckad. Den stora erfarenheten som filialen har att arbeta med kvinnogrupper och kvinnoperspektiv i kombination med den tydliga röda tråd som finns i inril(hlingen är en bra kombination. Efter utvärdering från förra året har det i år bara varit en lärare som har varit involverad i inrikmingstemat. Detta för att det skall var'a en tydligare struktur för de studerande. Vi har' också erbjudit fler självstyrda tinlmar där de studerande haft tillgång till lärare. Under året har kursen studerat bland annat Europas historia, kvinnohistoria, genus,9th kvinnors rättigheter. De studerande planerade och genomförde Falufilialens firana:~,;ilv "Folkhögskolans dag". ' Allmän kurs med social inriktning Den sociala inrilcmingen är den mest populära. På grund av ett väldigt stort sökhyc!( till höstterminens början utökade vi platserna på den intemationella inrikhlingens bekostnad. Deltagama på social inril(ming har alla haft ett tydligt intresse av att i frarntiden arbeta inom den sociala sektorn i någon form. hmehållet på kursen har konmlit att formas efter det. Syftet med inrikhlingen är att få kunskap om den sociala sektoms olika onnåden. Vi vill också öka förståelsen för hur förändringar, samhälleligt odl politiskt, i den sociala sektorn har' sett ut över tid, Odl vilka faldorer som ligger bakom de förändringar' som skett. En viktig del i ovanstående har varit att studera välfärdssarnhällets och demokratins framväxt odl utveckling. I kursen har även ingått studier om mänskliga rättigheter, EUl'Opas llistoria samt psykologi. 9

14 Under våren gjorde kursdeltagarna praktik på platser som de själva valt. Det var alltifrån hemtjänst och fritidsgårdar till verksamhet inom behandling. Allmän kurs med internationell inriktning Syftet med kursen är att erbjuda deltagarna en möjlighet att lära känna sin omvärld. Vi imiktar oss på de samarbeten och förändringar som vi idag ser i Sverige och EU och studerar hur individens roll ser ut i dessa sammanhang. Deltagama på kursen har under året studerat Europas historia, mänskliga rättigheter och demokrati. Kursen har sedan start haft stort fokus på EU, dess tillkomst och uppbyggnad och redan tidigt under hösten 2009 påböljades det arbete som under vårterminen ledde till en studieresa till Bryssel för kursen. Deltagama har på olika sätt arbetat för att samla in pen gar till resan. Bl'ysselresan blev en stor upplevelse. Inte minst för fina stndiebesök på Sveriges EUrepresentation, Central Sweden, ECOSOC, Europaparlamentet och Kommissionen. Men också för att askmohlet från vulkanen Eyafjallajökul på Island gjorde att hemresan blev mer dramatisk och lärorik än planerat. Gemensamt De traditionella festerna och geme'nsamma arrangemangen på Fornby är fortsatt en viktig del i studierna, Kurserna turas om att ansvara för arrangemangen. Särskilt uppskattad blev t ex den internationella festmåltiden som planerades och genomfördes med de studerande i Allmän kurs med svenska som andraspråk. Förmiddagsfikat varje dag serveras av stnderande. Kmsgruppema turas om att ansvara. Ä ven lunchen är en del i det pedagogiska arbetet. Skolan har eget kök och serverar god och nyttig hemlagad mat och måltiden ska också vara en stund av sodalsamvaro. Tyvärr har vi svårt att locka alla våra studerande att äta i matsalen, oftast av ekonomiska skäl. Trots våra låga priser så blir det svårt för de studerande att klara kostnaden med de låga studiemedelsnivåer som gäller. Under året har vi utvecklat buffen med ett omfattande salladsbord och en ny serveringsdisk för bättre varrnbållnillg. Även utrustrtingen i köket har förnyats genom att en del äldre maskiner bytts ut. Vårt estetiska arbete innebär bland annat att alla kurser har Skapande på schemat en halvdag varje vecka, Under året har vi haft foto, träslöjd, sömnad, vävning, keramik, masktillvel'kning, acrylmålning, sång och friskvård. Ett antal kulturprogram och föreläsningar har genomförts. Folkmusikgruppen Eitre stod för en uppskattad konsert. l novembe'.1' gästade författaren Märta Tikkanen skolan och talade om sin bok "Emma och Uno". Skolan har deltagit i projektet "EU och medborga1'lla Il" tillsammans med ett femtiotal folkhögskolor i hela landet. AnnChristine Hedström deltog i en EU-seminarieveck:a i Scandino, Italien. En kontakt som ledde till att vi inför 2011 har ansökt om ett litteraturprojekt tillsammans med skolor i Italien, Finland, Spanien och Kroatien, Det projekt i flexibelt lärande som påbörjades 2009 hat, SIUtfÖl'ts och följts av ett nytt projekt där vi utvecldar en distansutbildning i nätverkande, marknadsföring och entrepl'enörskap mom konst, textil och hantverk Den kursen genomförs 2011, Under hösftelminen tog vi emot en stipendiat genom Svenska Institutet, Chiara Gentile från Italien. 10

15 Il{l!m.rå 1e~ Km'Srådet har behandlat ett stort antal stora och små frågor som kommit upp i kursgrupperna eller via vår förslagslåda. Varje höst de senaste åren genomförs en demokrati verkstad för alla studerande. Den resulterar i ett stort antal förslag och ideer som KUl'srådet sedan arbetar vidare med. Efter intennivt påverkansarbete beviljade Dalatrafik studeranderabatt även för studerande på folkhögskola {rån april. Rabatten förlängdes senare för läsåret 2010/11. I början av september gjorde skolan en resa till Bmnnsviks folld1ögskola för au där ta del av den valdebatt 80m den skolans kursråd altangerade. Korta kurser I jmli hade vi som vanligt årets största grupp, Gävleborgs läns afasiförenil1g, här på sin aktiveringsvecka. Ca 70 deltagare, anhöriga och vårdare musicerar, gymnastiserar, skapar, målar, åker på utflylder och umgås under en vecka. De har varit här vecka 26 i över 20 år. Några kmser valje år görs i samverkan med andra foll(bildtlingsorganisationer, till exempel ABF, RSMH, Dalarnas lidsportförbund samt lokala och regionala förelungar av olika slag. Sommarkurser För andra gången hade vi en somrnarkursvecka. Då fylldes husen a v deltagare på kurser i måh1ing, vävning, vilda broderier, täljeri, trådtjack, masktillverkning och sång. Nästan alla kurser var fulltecknade. Öppen folkbildning Åtta öppna populärvetenskapliga föreläsningar under samlingsrubriken Onsdagskväll i Storstugan genomfördes med både skolans lärare och inbjudna gäster som föreläsare. Ämnerta har varit konst, stickning, poesi, sömn och drömmar, isbjörnar och klimat i arktis, musil< samt vadmalsstampning. Konferenser Under 2010 har konferensboknillgama varit ungefär desamma som året före. Vi har haft ca 170 olika bokningar med sammanlagt gäster. Psykiatrins vidareutbildning Case Management har under året haft tre olika grupper igång. Minst en grupp har varit här nästan varje vecka, ibland flera samtidigt 11

16 Fomby5 k"alitets,pwl~c~5i~ 1'. Ii,It'l'1\I1!i!~'fl!Jili~ti;,r?dEfl!LEifiSa m >t!f,l'lkus:stejt! (j ltl 't;<:1jfb" f~(i8n'd~"'~ ~r IJärrdfepii100 o fu,.e~rijnlllrle 5':/it pi>,,,,""'~'i"' tirrn r ~ri;g;;imh'e!~j jf\l:anering 'alf';:, I;ansll"UPl'e:n, : 1. OlJj Q IID1'1iI1l!!l11kRtioll,! O,I'ia;!li~4tfil~:Z<~~'Jl~~~ mö~ flll'lll"'1i>i'sllli~,,,~r nthimem, t.c.n111frtunlbtioi.'lteskriv!t ij e~ tir, 1:~!1j!iiaitCtrm;;~i$S5aJ;n I:!lpp~a~aJas; i!.rllj;l1ll.!'l. r;.iia,laimf~lj1fall N~~~ruPP~-l~_budsJ"~j1, rid1 [~<inl1aaer ~tt;r' den E'x~erGTii.'l l;:ntj~k:;r'fii!il5-fö-, 'I1'fU;;Sii'l 'ulpp:~~1:er4lis il'~li~fr ge, UPllf<:i1.iTt~~g M~i ~I!t pi!i~f lilii. il!>lilil"~t."",ni:!1 radiliil 'I ~ij~ltanw"pp"iii" i'vl1ijij I>,in ~tl;;"'~i11i1j" filljs"l'!' ",.d,..1ilk';!, ""ra;p;3"fi..,i5r.!!' ""il eg.:ntml'!'<>!!. W,k!amlfi~E.m IWlji BÖjlimle- j 1-:EraIT~c~ i[h::" 1~.'ti'l1lier.:!'I'!~~'" 1(1. 1i.II.\l~lng, '.' G"!.l"rn; iim'~t'-'td"r ~itllfitm!:l';lfilit~. las i I!v.~lit,;t,,,,,rk.tid~Hi,,;'~,aml "".""vl.i""';'l t't:'lot hll'~~d:im ö;jnlh:!h; skal:' l!~p!jjlj~in~ I r_ii>"',11r.. 5~"Jr"<I.r- ~dera:nd;( 10th I~ra~;,~g;ts;r~f}t! 'f r~f' råijf" ailhvrt$p~ars#äft~:r \D~~,i!FI~ fill- 1$if(ilS:I:Jf:'1:g!ld~~.aT t,h'arn-e'fif. Ijt'J.~rde,,,, lir~1l11 (il 'I~rli:r tm tomp-nt'!'jll['ngeli'( t'~i;t:j IJrooe~'!: sltttttej" pa nytt~ :; il I 12

17 kvalitetsarbete följer en kvalitetsprocess i 10 steg som arbetats fram tillsammans med studerande och personal'. Under 2010 fick vi vara med om ett uppföljningsbesök från Folkbildningsrådet. Under en dag samtalade två tjänstemän från rådet med rektor, samverkansgrupp, lärarråd och kursråd. Besökarna var väl förberedda och det blev givande och intressanta samtal. Överlag var man från folkbildningsrådet nöjda med hur vi bedriver arbetet på Fornby. Vi har arbetat vidare med våra st yr- och policydokument, kursbeskrivningar och rutiner. Under hösten har vi arbetat fram en studeranderättslig standard för Fornby. Den ska under våren 2011 samordnas med motsvarande dokmnent för Malm1gs och Mora folld1ögskolor för beslut i Kultur- och bildningsnämnden som är gemensam styrelse för de tre skolorna. Den km'sansvarige genomför utvecklingssamtal med var och en av de studerande vid h'e tillfällen under läsåret. Detta för att varje studerande ska kunna formulera sina egna mål och få personligt stöd i studielna. Vi har rutiner och datastöd för tydlig uppföljning av frånvaro med muntliga och slaiftliga kontakter. Under 2010 har vi implementerat ett nytt närvaroprogram "Presentia" för att snabbt och enkelt kunna redovisa och följa upp, Vi har utifrån den kvalitetsenkät som ett 70-tal folld1ögskolor genomför skapat kvalitetsverkstäder med alla lärare och studerande där svaren bearbetats. Verkstädelnahar dokmnenterats och resultaten har följts upp av kms- och lärarråd. Rektor har genomfört utveddingssamtal med var Od1 en av de anställda runt mål, resultat, arbetsmiljö och utvecklingsbehov. Utifrån utveddingssamtalen om den kompetens analys som genomfördes 2009 skriver varje anställd sin personliga utveddingsplan som fastställs tillsammans med rektor. Utvecklings- och profileringsarbete På personal- och lärar dagar har vi arbetat med skolans kvalitetsmodell för att genom ständiga förbättringar utvedda Fornby som folkbildningsalternativ inom vuxenutbildningen. Till en av personaldagarna bjöd vi in personalen från Sjöviks follchögskola. Det blev ett mycket uppskattat erfarenhetsutbyte. Då medverkade också Signild Håkansson från Folkbildningsförbundet. Vid flera tillfällen under året har vi arbetat med begreppet folkbildningsmässighet för att försöka definiera vad det betyder för oss på Fomby. Forskaren Inger Griberg från d' Linköpings Universitet har besökt oss om intervjuat både lärare och studerande mecl:sikte på hm folkhögskollärarutbildningen kan utvecklas. Vi har fortsatt utvecklingen inom svenska som andraspråk och i att möta kmsdeltagare med utländsk bakgrund om liten tidigare utbildning. Fornbys allmänna kms med Svenska som andraspråk har utökats från nio till 20 deltagare under året, vill <et innebär att det nu finns två nivågrupper. Våren 201 O beslutade riksdagen att ge follchögskolorna möjlighet att bedriva Svenska för invandrare i egen regi. Under hösten har vi ansökt om betygsrätt för SFI hos Skolinspektionen om också fått detta beviljat. Vi har haft ett nära samråd med Borlänge kommun i planeringen och startar verksamheten i januari Vi har medvetet valt att rekrytera studerande med dåliga erfarenheter från tidigare utbildning, olika typer av inlämings- och sociala svårigheter. För att profilera Fomby som ett alu1orlm1da alternativ där man kal1 tro på framgång har vi satsat på seminarier, utbildningal', 1 Fornbys kvalitetsprocess, se föregående sida. 13

18 studi.ebesök mm för att utveckla vår metodibka och pedagogiska fönnåga samtidigt,"om vi lagt exlra resurser på att ta emot st.udiebesök, ofta enskilt eller i mycket små grupper, eller själva besöka organisationer och verksamheter att samverka med, För att ytterligare stärka vår kompetens har en av Järama fått nedsatt. tjänstgöringsgrad för att under tre ål' studem till specialpedagog vid universitetet i Karlstad på distans och deltid, En annan lärare har deltagit i den nya 7,5 poängskurs i folkbildl1ingspedagogik som Linköpings Universitet genomfört som, uppdragsutbildnil1g. En tredje lärare har påbörjat nästa omgång av sanuna kurs under hösten, Vi arbetar med att öppna skolan mot det omgivande samhället genom en rad öppna arrangemang. Det hal' resulterat i nya kontakter, ett flertal tidningsartildar och en känsla av att det händer saker runt folkhögskolan, 2010 ordnade vi Folldlögskolans dag med vårsalong och loppmarknad i samband med Kamratförbundets årsmöte och jubileumsfest. Evenemanget genomfördes i mitten av april som en del i ett riksomfattande al'1'angemang. Landstinget Dalarna uppmärksammade tre lärares särskilda insatser, Anna Wigge, Louise Hjalmarsson och Madeleine Perrault fick ta emot diplom för sitt utvecklingsarbete med miljö respektive svenska som andraspråk. Marknadsföring och information Trycksaker och annonsering En åttasidig kurskatalog i fyrfärg framställdes av Lisbeth Boholm och Göran Götbo. Ett kursblad för sommarkurserna och övriga kurser tog också fmm. Affischer och flyers föl' olika arrangemang har tryckts liksom information i visitkortsformat har inköpts av Vistaprint vin Intemet. Under året inköptes en färgkopiator som täcker behovet av färgkopierlng för marknadsföring och information npp till A4-storlek. Annonsering har skett inför årets olil<a an'angemang och kurser i Annonsbladet och lokaltidningarna, men även andra annonsblad Odl i en del facktidskrifter såsom Solvögat. För första gången har även en webbannons på Facebook.com provats. Utåtriktade arrangemang I februari hölls ett "kurssläpp" i fonn aven pressinformationsträff. De lokala tichlingarna hade inbjudits att delta, vilket de också gjorde, Den 17 april arrangerades för första gången en rikstäckande Folkhögskolan~ dag, PiSt' Fornbys del innebar detta al<tiviteter både; Falun och i Borlänge. Lärare och studeräiide var ute på stan och mötte allmänheten för att sprida budskapet om folkhögskola od, kursutbud, På Fornby hölls det samtidigt loppmarknad och utställning av textil- och konstkursdeltagamas alster, Karnratförbundet höll också denna dag årsmöte med efterföljande festmåltid föl' jubilarer och övriga. Bilder och filmldipp från dessa aktiviteter lades upp direkt på sociala nätverk såsom Facebook och Bambl1ser. Skolan deltog också som utställare på årets Peace & Lovefestival. Det med en monter på festivalområdet där man under veckan bemannade med några av skolans lärare som träffade och informerade festivalbesökare om folkhögskola i alhnänhet och Fornby i syrmerhet. Uppskattningsvis b"$öktes Fornbys monter av ca 500 personer under veckan. We bb Skolan har sin webbplats under Landstinget Dalarnas portal. Den har under året uppdaterats Odl utvecklats något. Webben har blivit en allt viktigare plats för skolans marknadsföring och infonnation vilket ledde till att Fomby i augusti skaffade en webbsida även pä det 14

19 sociala mediet Facebook. Något som vedcal' ha slagit väl ut som infokanal om vad 801n händer på skolan. Lagom till höstterminens avsluhling fick skolan sin. 200:e anhängare i form av "gillare ll. FOlnby finns även på folldlögskola.nu. Där fums alla Sveriges folldlögskolor med sitt kmsutbud. Under året har många Hickat sig vidare från folldlögskola.nu till skolans egen sida fornby.se. Till folldlögskola.nu har vi regelbundet sldckat nyhetsartildal' om livet på Fornby för publicerulg i deras nyhetsflash. Från 1 december fmms Fornbys kmsutbud för 2011 publicerat på folldlögskola.nu. Fombys webbplatser har under året admuustrerats av Görill1 Götbo med assistmls av Ulrica Wikmill1. Övrig informationsverksamhet Skolans rektor, Per Erilc Kaj, och informationsill1svarige, Göran Götbo, hm under året jobbat vidare med skolill1s marknadsföringsplml som efter årets slut ska utvärderas och fömyas. Fomby folkhögskola har under året synts ett ill1tal gånger i lokaltidningar, på webbplatser, och hörts i lokalradioinslag En gång i månaden under terminstid har ett brev från rektor med aktuell infonnation lagts ut på inh anät och hemsida. En informationsskänn, vid entre och reception, där vec!cill1s aktuella händelser rullar via datanätet har satts upp under hösten. Görill1 Götbo representerade Fomby vid Folldlögskolomas informationstjänsts årliga konferens. Den hölls för året på Ädelfors folldlögskola och temat var sociala medier orn storytelling. Under ett av passen berättade Göran om Fombys aktiviteter, bl a hm man ill1vänt BaInbuser under Folldlögskolans dag. Internatet Vårt intematboende Mellill1gården med 20 rum har varit fyllt både under vår- och hösttermmen liksom rummen i Hjämskadekmsens korridor i Storgården. I Nygården har vi uhlyttjat A- och C-korridorema. Från termmsstarten till den sista september hyrde vi ut rummen i B-korridoren till internationella studerill1de på Högskolill1 Dalmna. Den 1 oktober påbörjades där en ombyggnation så att sex av rummen togs bolt. Vi fick i stället en ljus orn trevlig konferenslokal med flera grupprum. Den behövs när vi startar Svenska för invill1mm e i januari Lokaler och fastigheter Utöver att vi påbörjat bygget aven ny konferenslokal med grupprum i Nygården så har talcet fått nytt tegel. Vi har installerat elektroniska lås i ytterdörrama SaInt till Stora salen och Datasalen. Det innebär att vi inte behöver byta låskolvar om en nyckel förkommer men också att vi på sikt kill1 öka tillgängligheten tilllokalema för våra studerill1de. All personal har fått id-brickor som används för att öppna och låsa dörrar när det behövs. Gäster och externa kmser får låna så kallade taggm, villcet mwänds för att låsa upp de dörrar som behövs. I systemet hm vi även lagt in automatisk lås1ung orn upp låsning för vissa dörrar. Under sommaren tog vi ner några gamla träd och ill1sade ytterligare några. Större nyplill1eringar kommer att behövas på lite sikt, då beståndet är gammalt. En fuktskada i Bergsmill1sgården ledde till att glunden fick isoleras om på den östra sidan. I Norrgården har en lift installerats mellan "scemununet" och golvplmlet. Detta för att ytterligare öka tillgängligheten för rullstolsbuma. 15

20 I:-lissen j Storgården har försetts 111.cd autornatiska dörröppnare på alla tre våningan1a. Vi har ställt i ordning en handikapparkering utanför Storstugan. Backstugan har målats om utvändigt. Ventilationen i Undantaget har fått en omfattande ombyggnad vilket innebär att huset nu Harar gränsvärdena föl' radon. Vid två tillfällen drabbades vi av inbrott i Västflygeln och vid ytterligare två i Biblioteket. Tjuvarna fick dock inte med sig några större värden. Sewlficerådet Servicegruppen, bestående av personal från kök, städ och vaktmästeri samt administration har haft möten vid sju tillfällen under året Samordnaren Astrid Eriksson infolmerar från samverkan, lcursråd, lärarråd och Agenda 21 med mera. Aktuella frågor som angår servicegruppen tas upp och diskuteras. Alla har möjlighet att ställa frågor av skilda slag. Vid några tillfällen har vi diskuterat någon av skolans policies. Servicegruppen har satt ihop ett samarbetskontrakt som tas upp och gås igenom då och då, tex då det har tillkommit en ny medarbetare. Det har varit många och långa dislglssioner t ex om hur de studerande inte sköter städningen på intematet. En del i arbetet är att delge varandra "veckans guldkom", något positivt som hänt under veckan som man vill berätta. Under våren genomfördes en arbetsmiljöutredning i köket med hjälp av landstingets personalavdehling. I juni deltog de flesta i en utflykt till Källslätten. Vi hade underbart väder och den medhavda matsäcken smakade underbart i det gröna. Servicerådet kommer fortsäthlingsvis att träffas något tätare då det visat sig att man har mycket att prata om. Ett ytterligare informationsti11fälle för gruppen är vid torsdagsmorgonens fm.cfika. Då går man igenom aktuella bokningar och planerade aktiviteter. Servicegruppen har 2010 för första gången fått ett eget stipendium på 500 kronor att del ut till någon studerande som man vill premiera. Madelen Johansson, AKB och Mats Otterskog, Konstkursen, fick dela på det första stipendiet. Miljöarbete Miljöarbetet på Fomby fortsätter enligt intentionema i I :2004. Landstingets mål är att alla verksamheter ska vara möjliga att certifiera enligt intemationell standard senast december Under 2010 har Agenda 21 gruppen som hanterar miljöfrågorna träffats en gång i månaden under termmstid. Agendagruppen tar fram och följer upp miljöplanen med skolans miljömål samt hanterar avvikelser och förbättringsförslag gällande både miljö och arbetsmiljö. I Agendagruppen följs dessutom kontinuerligt kökets egenkontrollarbete upp. I samband med uppföljilingen av miljöarbetet i Landstinget Dalarna blev det tydligt att Fornby utmärker sig när det gäller miljömärkta livsmedel. Hela 20 % av de livsmedel som köptes in på Fornby val' miljömärkta medan medelvärdet i hela landstinget var 4,5 %. Under året ökade energi- och vattenanvändningen på Fomby för första gången på många år. Förklaringen films troligtvis i den höga beläggningen på internatet och i de omfattande ombyggnationer som genomförts lmder året. Hösten 2010 genomfördes en energispartävling bland studerande ocll personal. Tävlingen resulterade i ett antal bra förslag till fortsatta 16

FORNBY FOLKHÖGSKOLA BORLÄNGE - FALUN FÖRNYELSE SOM TRADITION

FORNBY FOLKHÖGSKOLA BORLÄNGE - FALUN FÖRNYELSE SOM TRADITION FORNBY FOLKHÖGSKOLA BORLÄNGE - FALUN FÖRNYELSE SOM TRADITION 2011 FORNBY FOLKHÖGSKOLA BORLÄNGE Box 5016, 781 05 Borlänge Tel: 0243-23 95 50 info@fornby.se www.fornby.se Fornby folkhögskola ligger vackert

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

U') Arsredogörelse 20 l l J: ~ Z ~ I I

U') Arsredogörelse 20 l l J: ~ Z ~ I I «I o ~ U') 19 :0 J: ~ I O LL > CO Z ~ O I I o Arsredogörelse 20 l l FORNBY FOLKHÖGSKOLA Redogörelse för år 2011 Skola ns 135e verksamhetsår Avgiven av Per Erik Koj Per Erik Koj reklor Ann-Kahin lofvors

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

En liten skola med stora ambitioner

En liten skola med stora ambitioner En liten skola med stora ambitioner Vi ger alla elever goda förutsättningar att lyckas med sina studier! Gribby Gård är en liten 6-9 skola som ligger i Gribbylund. Vår ambition är att, så långt som möjligt,

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet

Miljöberättelse 2012 Rektor har ordet Organisation och verksamhet Miljöberättelse 2012 Organisationsnummer: 802006-4096 Postadress Box 6901, 102 39 Stockholm Besöksadress: Kungstensgatan 45 Stockholm Tfn: 08-789 42 00 E-post: direkt@folkuniversitetet.se Hemsida: www.folkuniversitetet.se

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor RUNÖFOLKHÖGSKOLA Föreningen LOs folkhögskola Runö är en ideell förening utan vinstintresse som funnits sedan 1952. Våra huvudmän är: LO, LO:s medlemsförbund och ABF. EN STUDIEOAS I CITY På Runö Folkhögskola

Läs mer

e p r t er Lä a n st ud e r a i l å ng sam t a k Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2014-2015

e p r t er Lä a n st ud e r a i l å ng sam t a k Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2014-2015 dig mer, repe r t er Lä a di na ku n sk ap e ro p! p ch u r g st ud liten e r a i l å ng n e i t sam t a k Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2014-2015 Sista ansökningsdag 9S i dmaj

Läs mer

4-5 6-7 8-9 10 11 11 12-13 2

4-5 6-7 8-9 10 11 11 12-13 2 KURSKATALOG 2016-2017 4-5 6-7 8-9 10 11 11 12-13 2 När jag började på den här skolan hade jag ganska nyligen tagit mig ur en depression, en ganska djup sådan. När jag fick beskedet att jag kommit in på

Läs mer

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1 Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp! Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016 Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux Sid 1 Välkommen

Läs mer

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Inbjudna Folkhögskolor Ljungskile folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Furuboda folkhögskola Vara folkhögskola Katrinebergs Folkhögskola Nordiska folkhögskolan Ädelfors

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Praktisk linje Utbildningens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare inom områdena Ett eget boende Arbete/sysselsättning

Läs mer

HANDLINGAR. till. sammanträdet 2010-06-07. 09.30 Kaffe i matsalen 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden

HANDLINGAR. till. sammanträdet 2010-06-07. 09.30 Kaffe i matsalen 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden landstinget DALARNA Skolnämnden HANDLINGAR till sammanträdet 2010-06-07 Tid: Plats: 09.30 Kaffe i matsalen 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden Fornby folkhögskola Fornbyvägen, Borlänge

Läs mer

Vuxenutbildning Folkhögskolan. Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912

Vuxenutbildning Folkhögskolan. Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912 Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912 Foto: Ina Agency Press AB / Gruner&Jahr Vuxenutbildning Folkhögskolan 360 Förmågan att

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

KURSKATALOG 2018-2019 4-5 6-7 8-9 10 11 12-13 2 När jag började på den här skolan hade jag ganska nyligen tagit mig ur en depression, en ganska djup sådan. När jag fick beskedet att jag kommit in på Ågesta

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / Lunaskolan Östra Box 34 190 100 26 Stockholm Lunaskolan Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N

Läs mer

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA

Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Folkhögskolan en mycket självständig

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinriktning 17 aug - 18 dec 2015 -- 7/1-1/6 2016 Vill du... - få grundskolekompetens? - få gymnasiekompetens? - få behörighet till fortsatta studier?

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Förord - Studera på Runö Folkhögskola! Allmän information kurser. Svenska som andraspråk (grundskolenivå)

Innehållsförteckning. Sida. Förord - Studera på Runö Folkhögskola! Allmän information kurser. Svenska som andraspråk (grundskolenivå) KURSKATALOG 2017 Innehållsförteckning Sida Förord - Studera på Runö Folkhögskola! Allmän information kurser Svenska som andraspråk (grundskolenivå) Svenska som andraspråk (gymnasienivå) Framtidsfrågor

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. juli 2017 Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin

Variabelförteckning fr.o.m. juli 2017 Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin Ar Termin Folkhögskola, skolkod Kursnummer Kurstyp Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar

Läs mer

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola Läsåret 2013/2014 Folkhögskola Furuboda Folkhögskola är mer än en vanlig skola Vår vision är självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle. På Furuboda

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna Redovisningen avser den statsbidragsberättigade verksamheten. Den tidsperiod som ska redovisas tar sitt avstamp i föregående redovisningstillfälle

Läs mer

Under årskurs 2 har du tvättid på lektionstid som bokas av dig själv och du sköter tvätten efter de strategier som är framarbetade under årskurs 1.

Under årskurs 2 har du tvättid på lektionstid som bokas av dig själv och du sköter tvätten efter de strategier som är framarbetade under årskurs 1. All verksamhet på Allmän kurs - BAS utgår från individens behov och förmåga. Vi gör en kartläggning i början av terminen över vilket stöd du behöver i olika situationer, både i skola, på fritiden och på

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Kalix Kommun KURSKATALOG SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Vi har kurserna på Träningsskolenivå Grundsärskolenivå Gymnasiesärskolenivå För personer med förvärvad hjärnskada Utbildning för dig som fyllt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Innehåll s Förord s Svenska som andraspråk på s. 6 gundskolenivå - allmän kurs. Svenska som andraspråk på s. 7 gymnasienivå - allmän kurs

Innehåll s Förord s Svenska som andraspråk på s. 6 gundskolenivå - allmän kurs. Svenska som andraspråk på s. 7 gymnasienivå - allmän kurs 2017 INNEHÅLL - KURSER Innehåll s. 2-3 Förord s. 4-5 Svenska som andraspråk på s. 6 gundskolenivå - allmän kurs Svenska som andraspråk på s. 7 gymnasienivå - allmän kurs Framtidsfrågor med s. 8-9 temaval

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund

Särskild utbildning för vuxna. Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund Särskild utbildning för vuxna Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund Kurskatalog 2014/2015 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är till för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

till HANDLINGAR sammanträdet 2011-06-21 Landstinget DALARNA Kultur- och bildningsnämnden 09.30 Kaffe 10.00 Information 12.00 Behandling av ärenden

till HANDLINGAR sammanträdet 2011-06-21 Landstinget DALARNA Kultur- och bildningsnämnden 09.30 Kaffe 10.00 Information 12.00 Behandling av ärenden Landstinget DALARNA Kultur- och bildningsnämnden HANDLINGAR till sammanträdet 2011-06-21 Tid: Plats: 09.30 Kaffe 10.00 Information 12.00 Behandling av ärenden Film i Dalarna Kaserngården 13, Falun LANDSTINGET

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Tid för bildning och utbildning. En broschyr om Allmän kurs på Sörängens folkhögskola

Tid för bildning och utbildning. En broschyr om Allmän kurs på Sörängens folkhögskola Tid för bildning och utbildning En broschyr om Allmän kurs på Sörängens folkhögskola Sörängens folkhögskola Foto: Bengt Ljunggren, Grafica Välkommen till Allmän linje Allmän kurs är till för dig som har

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Deltagande i olika former av studier

Deltagande i olika former av studier Deltagande i olika former av studier 9 Vill inte vara med Avsluta intervjun Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den intervjuade personen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning Musik på distans Information & Kursbeskrivning Läsåret 2015/2016 -Musik på distans- Läsåret 2015/2016 #2 - Allmän information för Musik på distans, 25% deltid, läsåret 2015/2016 - Vision/mål för kursen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2006

KVALITETSREDOVISNING 2006 KVALITETSREDOVISNING 2006 Agneshög Rektor Eva-Lott Petersson Grierson Adress Agneshögs gård Postadress 591 71 Motala Telefon 0141-225420 Fax 0141-53265 E-post eva-lott.petersson@motala.se Barn/elever enl

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2016

Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Fornbys studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer