~. S1 ti?:, 161 (uuytt.. J. Arsredogorelse 20 l O. :::'!t~ OL_"""'f""'~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~. S1 ti?:, 161 (uuytt.. J. Arsredogorelse 20 l O. :::'!t~ OL_"""'f""'~"

Transkript

1 ~. S1 ti?:, 161 (uuytt.. J ~ o II Arsredogorelse 20 l O :::'!t~ OL_"""'f""'~

2 FORNBY FOLKHÖGSKOLA Redogörelse tör år 201 O Skolans 134e verksamhetsår Avgiven av Per Erik Kaj,,/ /,,/ C~-Co1-.Yv Ann-Katrin Lowbrs ~ Landstinget D~ Kultur-och bildningsnämnden ordförande /\, (,J~I 1\~~. /~\Wr~ ( L~ndstinget Dalarna Kultur-och bildningsnömnden vice ordförande (Skolnömndens ordförande )

3 ~ml~lhål! VHRKSAMHE1'ENS SYFTE "...,,,...,,...,,...,...,... 1 VERKSAMHETENS OMPA TINING...,...,...,...,... 1 AIhnänna kurser i Borlänge...,...,... 1 Alhnäm1a kurser i Falun... "...,... 1 Särskilda kurser... ",... ",... "'..,... "..,,...,... 1 Korta kurser...,... 2 Öppen folkbildning... 2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 2 Allmän kurs, glund...,... 2 Allmän kurs med svenska som andraspråk... 2 Allmän kurs för personer med förvärvad hjärnskada... 3 Allmän kurs med estetisk inriktning...,... 5 AIhnän kurs Samhälle, ledarskap, arbetsmarknad...,... 5 Prova på-kuts...,...,... 6 Konstkursen...,...,...,... ",...,... 6 Textilkursen...,...,...,...,...,...,... 7 Fugakursen"...,... ""... "...,...,... ",...,... B Distansutbildning...,...,...,...,.",... B Allmänna kurser j Falun...,...,... "..,...,... 9 Allmän kurs med kvinnoinriktning...,... "...,..,...,... ;,...,.,...,...,...,'.. 9 Allmän kurs med sodal inriktning."... ",...,...,...,..., Allmän kurs med inteluationell inriktning Gemensamt,... "...,...,.,...,..,... "..,...,... " Kursrådet '..."...,..,...,.."...,...,...,...,..,...,..."...,...,..."., Korta kurser...".,..,...,...,...,...,...,..."..'...,...,..."..." Sommarkurser..."...,...,...".,.".,...,.,.."...,...,...,..,...".11 Öppen folkbilruung...,.,..."...,..",..,..."...,...,...,...,...,.,..."...,...,...,...,.11 Konferenser...,...,...,...,...".,..,...,...,...,."...,...,..."...,..,.,,.".. 11 Fornbys kvalitetsprocess...,,...,...,...,...,...,...,."..,..,.. 12 Kvalitetsarbete...,...,..,...,.,..."...,...,.,.,.,...,...,.,...,.. 12 Utvecklings- och profileringsarbete...,.,...,..."...,...,..."...;, :,.,...,.. 12 Marknadsföring och information...,...,...,...,... ~;: Trycksaker och annonsering...,...,...,..,...,.. 14 Utåtriktade arrangemang..."...,..."..., \tljebb...,...,...,..."...,...,...,...,...,."..."..."...,...,.., Övrig Wormationsverksamhet.....,..., lnternatet.....,..."...,..."..."..." Lokaler och fastigheter..."...,...,...,...,,...,..." 15 Servicerådet...,...,...,...,...,..., 16 Miljöarbete...,...",...,.."..." IT-verksamhet och digital delaktighet...,...,..." Bärbara datorer till lärare...,..., NationalE'ncyklopedin.."...,..."...,...,...,...,..."..."..., VPN - åtkomst till landstingets IT-system Trådlöst nät..,,...,...,,...,...,,...,...,,...",...",.. ",...,...,. '... ""...,...,...",.,..., (-'

4 Skrivare VERKSAMI-lETENS ORGANISATION..., Ny styrelse- och förvalh"lingsorganisation från Skoh1ärrmd Kursrådet Personal Lärare Adrr"linistration Assistenter hjärnskadekursen Kök Städ och vaktmästeri Sammanställning av genomförda långa kurser Ekonomisk redovisl"ling för perioden <. l'.. ", ~',.' _.1

5 VERKSAMHETENS SYFTE Fomby folld1ögskolas verksamhetside är bedriva folkbildning och vara en bra studiemiljö för demokmti, delaktighet i kultur och samhällsliv, ekologisk medvetenhet och långsiktigt tänkande i både det lokala och globala perspektivet, jämställdhet, mångfald, folld1älsa och personlig utveclding. Vår vision är att på Fomby blir alla sedda och utvecklas, utifrån sina behov och förutsättningar, i en vacker miljö med lärorika möten och bm utbildning, samt att verksamheten hela tiden omprövas och förändras i en levande och kreativ dialog. Våm ledstjämor är Hell1etssyn, nytänkande, lärande och utveckling där ämneskunskap och gemenskap, kärnänmen och skapande, utbildning och service sanwerkar för att stötta lälprocesser och personlig utveckling. Vi strävar efter hög kvalitet och aktivt värdskap i allt vi gör och i den fysiska miljön. Vårt bemötande ska överträffa förväntningarna hos studerande, gäster, samverkansparter och arbetskamrater. Var och en får genom eget studiearbete möjlighet att hitta sin plattform i samhället, få verktyg och veta hur man använder dem. Vi har spetskunskaper och är samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa. Vi bryr oss - på riktigt! 2010 är skolans etthundmuettiofjärde verksamhetsår, hela tiden med Landstinget Dalarna som huvudman. Follmögskoleverksamheten är en del i landstingets arbete föl' det hälsosamma Dalarna. Staten bidmr till verksamheten i syfte att medverka till att utjämna utbildnings-klyftorna, att höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället och att göra det möjligt föl' människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i demokrati, samhällsutveckling och kulturliv. VERKSAMHETENS OMFA TINING Skolan har bedrivit verksamhet förlagd till Fornby i Borlänge och till filialen i Gamla Östra skolan i Falun. Till Folkbildningsrådet har rapporterats en verksamhetsvolym om totalt 7132 deltagarveckor, varav 548 på korta kurser. Allmänna kurser i Borlänge Allmän kurs grund deltagare Allmän kurs med svenska som andraspråk deltagare Allmän kurs för personer med förvärvad hjärnskada... 9 deltagare Allmän kurs med estetisk inriktning deltagare Allmän kurs Samhälle, Ledarskap, Arbetsmarknad deltagare Allmänna kurser i Falun Allmän kurs med kvinnorinriktning, Falun deltagare Allmän kurs med social inriktning, Falun deltagare Allmän kurs med internationell inriktning, vårterminen i Falun... 6 deltagare Särskilda kurser Konstkursen deltagare 1

6 TextiJl<ursen deltagare Vävning på distans deltagare &«(wia kurser Afasiföreningen Gävleborg deltagare Sommarkurser deltagare RidspOl't mfl deltagare RSMH deltagare FUGA - ungdomsgarantin deltagare Prova på i 4 veckor... 9 deltagare Öppen folkbildning Onsdagskvällar i Storstugan, 8 tillfällen deltagare BESKRIVNING AV VERKSAMHETEI\J Allmän kurs, grund Grundkursen vänder sig till studerande som saknar avslutad grund- och/eller gymnasieskola. Tyngdpunkten ligger på kätnällli1esstudier samt studieteknik Genomgående försöker vi hålla små studiegrupper i ämnena för att alla ska våga komma till tals och bli sedda i klassrummet. Flertalet kätnämnen (matematik, engelska, samhällskunskap och svenska) är också nivå grupperade. Lil<som övriga kurser har grundkursen även haft skapande verksanmet en eftermiddag i veckan med möjligheter till individuella val. Från höstterminens start har schemat justerats föl' att bättre passa vår studerandegrupp. Detta innebär att vi återigen har motsvarande en hel dag i veckan till fördjupningsstudier. En kurstimme har varje vecka ingått i fördjupningen med information, kursrådsdiskussioner och friskvårdspromenad. Fördjupningsstudierna syftar framförallt till att ge de studerande verktyg för att underlätta framtida studier. Stor vikt har lagts vid att tydliggöra den röda tråden i fördjupningsarbetet och att successivt öka svårighetsgraden och kraven på arbetet. r fördjupningsstudierna har ingått framtagande av informationsbroschyrer inför öpp<:t hus, skriftliga och muntliga redovisningar av olil<a slag, dataundervisning samt ett miljqr!ojekt kring avfall i samarbete med skolförvaltningens miljösamordnare. Även studiebesök som de studerande själva har planerat och genomfört har hunnits med. Det nya schemat har också gett möjlighet till fler nivågrupper i varje ämne. Vid årets början bestod grundkursen av 30 studerande varav 4 st avslutade sina studier i förtid. När höstterminen inleddes hade vi 38 studerande varav 10 avslutade sina studier i förtid. Vi ser en ökning av studerande med inlärningsproblematik av olika slag. För att möta dessa så har vi ansökt om extra resurser från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Detta stöd har använts för att öka lärartätheten inom fördjupningen. Formella krav på närvaro har ställts och hög frånvaro hal' kontil1uerligt rapporterats till CSN. r kursen har under året funnits en kärna av engagerade studerande som aktivt deltagit i alla skolans aktiviteter och bidragit på ett positivt sätt till skolsamhället i stort. Allmän kurs med svenska som andraspråk Kursen riktar sig till personer som hal' ett mlliat modersmål än svenska och syftet är att ge språkligt stöd och förförståc!se föl' att bättre ldara kärnämnesstudierna. Kursen ska även ge 2

7 en grund för fortsatta teoretiska studier och medverka till att förbättra den studerandes kunskaper i det s\!enska språket. Ett antagningskrav är att den studerande ska ha godkänd SPI D- nivå alternativt att den studerande vid en intervju uppvisar motsvarande kunskaper Kursen läses på två olika nivåer, grundskok- och gymnasienivå. På grundqkolenivå läses kärnkinmena svenska som andraspråk, matematik! engelska. På grundskolenivån finns möjlighet att läsa engelska på nybörjamivå. Den studerande läser även omvärlds kunskap, ett älllile som ska ge en grund Inför studier i samhällskunskap, naturkunskap och religion som läses på gymnasienivå. På gynmasienivå läses kärnänmena svenska SOm andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap och religion. Den studerande har också änmesstöd där man språkligt får hjälp med kärnälllilena. Både på grundskole- och gynmasienivå har den studerande matematikverkstad vruje vecka. Shldieteknik utgör även en viktig del av inriktningen där man arbetar med olika metoder och även med att den studerande ska utveckla egna strategier som kan underlätta studierna. I kursen Ingår också "Kultur, kropp och själ" en halv dag i veckan. Den studerande väljer någon form av praktisk verksamhet som t.ex. friskvård, keramik, textil eller foto. Våren 2010 startade kursen med 17 deltagare, tolv som läste på grundskolenivå och fem på gynmasienivå. Gruppen var om man jämför med föregående läsår mer heterogen. Ett flertal studerande hade längre skolbakgrund från sina hemländer. Gruppen bestod av deltagare med ett flertal olika nationaliteter i jämförel~e med föregående år då en majoritet av deltagarna hade sanuna nationalitet. Kursdeltagarna ansvarade under vårterminen för planerlng- och genomförande av skolans avslutningsfest. Hösten 2010 startade kursen med 24 deltagare vilka delades In i två grupper, hälften på grundskolenivå och hälften på gynmasienivå. Samtliga av de nyintagna deltagarna på grundskolenivå hade avklarade SPI studier. Hälften av deltagarna ifrån föregående läsår fortsatte sina studier på grundskolenivå medan resterande kunde avancera till gynmasienivå. Allmän kurs för personer med förvärvad hjärnskada Utöver folldlögskolans övergripande målsättning strävar kursen efter att ge de stude,rande möjlighet att hitta en väg tillbaka till delaktighet i samhället. Detta gäller arbete, daglig sysselsättning eller fortsatta studier samt en meningsfull fritid. Vi arbetar föl' utvec1dlng av självkänsla, självständighet och kreativitet samt Insikt och medvetenhet om sina starka och svaga sidor i sin nya livssituation efter hjämskadan. Kursen verkru' för att den studerande ska kunna upprätthålla och bygga på sina grundkunskaper samt för Inspiration till att söka nya kunskaper. Vi anpassar studierna individuellt utifrån den studerandes behov och förutsättningar. En röd tråd genom hela kursen är att hjälpa den studerande att hitta strategier och metoder för att kompensera bristande kognitiv förmåga i fråga om mitme, koncentration, planering och inlärning. När en ny studerande söker till kursen, erbjuds denne först ett studiebesök Därefter hal' den studerande 5 veckors prövotid och ett utvärderingssamtal för beslut om fortsatta srudier. Inför varje nytt läsår görs en omprövning för studerande som vill fortsätta srudera. KU1'sen är 1-3 årig och har kontinuerlig antah'ning under hela läsåret. Vid studiestar! tilldelas den studerande en kontaktperson ur arbetslaget, som bl a alltid närvarar vid utvecldlngssamtal och nätverksträffar. :1

8 Va (je stilderande sätter ilpp individuella mäl, kort- och långsiktiga, som kan revideras under studiernas gång. Den studerande har 1-2 utvecklingssamtal/termin med kursansvarig och kontaktpetsonen. Därutöver bjuder den studerande sitt "nätverk" till skolan på en s.k Nätverksträff föl' utvärdering och gemensam framtidsplanering. Den studerande har under andra läsåret möjlighet till ah kombinera studier med praktik, den studerande och derme8 team ansvarar för anskaffandet av praktikplats och skolan fungerar som samarbetande part. Ämnen vi haft schemalagda under detta år: Matematik, svenska, engelska, samhällsorienterade ämnen, hjärnkunskap, minnesteknik, data, skapande aktivitetel~ täljeri, friskvård, KKS (kultur,kropp&själ),va(dagsktmskap, tema! kurstinune samt reflektion/planering. Arbetet ha( skett såväl genom individuella studier som genom diskussioner och grupparbeten. fia eftermiddag/vecka är vår kurs integrerad med skolans övriga kurser på skapande aktiviteter(kks) vilket av våra studerande har varit mycket uppskattat och utvecklande. Vi har varvat teoretiska och praktiska studier i såväl kärnämnen som övriga ämnen för att kunna förankra nya kunskaper i vardagen. I matematik har de studerande tex arbetat med egen budget och att få en överblick över sin ekonomi, att läsa tidtabeller och beställa tågbiljette!'. I ämnet vardagskunskap har vi varje vecka matlagning... välja recept och omrälma antalet, inköp, tillagning, disk och ihopplock rrun. På friskvårdspass ges också tillfälle att med stöd av personal leulma planera och prova på aktiviteter som tex curling,boule, yoga, bowling och badminton. Tanken är även att detta kan bli en fritidsaktivitet för den studerande fra(l1]edes. Ett tema detta läsår var Valet Bl a förberedde de studerande frågor och besökte de olika partiernas valstugor. Vi har även arbetat över ämnesgränserna med temat Närproducerat och ekologiskt odlad mal. Under denna fördjupning ingick bia att besöka en närbelägen bondgård. fia utställning för övriga på skolan sammanfattade detta tema. Vi ser ett stort behov och fäster stor vikt på sociala aktiviteter som främja( social trygghet och kompetens. Friluftsdagar eller utflykter har vi haft ca 2-3 gånger per termin. Vi uppmuntrar de studerande alt komma med förslag på resmål och alctlvitet. Försöker i den mån det är möjligt att bemöta deras önskemål och få dem involverade i planering av dessa aktiviteter. Bl a har vi besökt Skansen och Slottet i Stocldl01m. Ett önskemål var att besöka Anpassama i Hedemora, vilket resulterade i att en studerande nu håller på ta om sitt körkort efter olyckan och ska få sin bil anpassad där. fia annan utflykt gick till Leksand för att se hockey samt ett besök i Nusnäs dalahästtillverkning,..,. Totalt har 11 studerande deltagit i kursen under året, wsom mest 10 stycken samtidikt. Vi ha( under året haft sju kvinnliga och fyra manliga studerande, va(av två rekryterade utanföl' länet och boende på vårt internat. Söktrycket har ökat under året, numer är det kö för att bölja på kursen. Personalgruppen har under året bestått av kurs ansvarig, två lärare och två kursassistenter. Sammanlagt 3,5ljånster. Under hösten har h'e av kursens personal deltagit i en nätverksträff för kurser med inriktning mot personer med förvärvad hjärnskada på Valjevikens folliliögskola. Träffen gav fortbildning och erfarellhetsutbyte. Sex skolor deltog. Representanter från SPSM och Lättläst medverkade Vi har fortsah sailla(bete med Hjärnskadeteamet på Kliniken föl' geriahik och rchabilitering på Falulasarett. Möten sker en gång per månad. Kursansvarig ingår i en "Kvalitetssäkringsgrupp" som består av kursansvariga från de sex folkhögskolor som har en imiktning mot förvärvade hjärnskador. Syftet är att utarbeta ett utvärderingsverktyg för vår målgmpps studier och utveckling. 4

9 A~~måi~" IlfrJlI:"5; med ",~e~u5>li( im<~il([rlön9j Våren 2010 startade kursen med 15 deltagare, då en hade slutat i novembel'. Ytterligare två studerande slutade lmder vårterminen Inrikh1ingsänmen på vårterminen var teckning, akryhnålning, kemrnik, färgning av garn, isskulpturer, träramar, eget arbete och utomhusmiljö. En måisäth1ing med kursen är att den studerande ska få möjlighet att prova på många olika tekniker och material inom det estetiska onu'ådet, vilket har uppfyllts och varit positivt i gruppen. Ett annat mål är att deltagarna ska få tid att utforska och utveclda sin egen kreativitet. Det egna projektet har varit ett fritt valt ollu'åde där man ska redovisa ett praktiskt arbete och en teoretisk del kopplad till det ämne man valt. Exempel på projekt har varit Origarni, JunkArt, Keramik, Akvarellmålning, Picasso, Japan och Rasism kopplat till affischkonst. Två dagar i veckan var inril(rningstid. Övriga dagar har det varit kärnämnen på schemat och då har gruppen delat upp sig efter nivåer med studerande från övriga allmänna kurser. En deltagare sökte och kom in på Fornbys konstkurs och en annan började på vår ettåriga textillmrs. Hösten 2010 böljade kursen med 13 studerande. Hemorter som Piteå, Umeå, Sala, Horndal, Nyhammar, Enviken, Djurås, Stjärnsund och Falun bidrog till att åtta av dem flyttade in på internatet. En deltagare kom från den ailmätma kursen, de övriga var nya på skolan. De första veckonm arbetade vi i mindre grupper med ett tovningsprojekt. Sveriges landskap och deras symboler torrtovades på en stor ullfilt. Det fungerade bra som en lära-kännavarandra a1divitet. Efter det fortsatte inrildningstiden med teckning, färglära och akvarellmålning, Ett studiebesök på Fågelmyra avfalisaniäggning gav en inblick i hur vi hanterar vår närmaste miljö. Årets studieresa för hela skolan gick av stapeln den 6 oktober. Alla kurser åkte gemensamt till Stoclillolm där olika studiebesök gjordes. Estetgruppen kom överens om att gå på Moderna museet och se utställningen Modernautställningen2010, som handlade om den svenska samtidskonsten. Ingen av deltagarna hade besökt museet tidigare så det var en ny erfarenhet. Innan höstiovet kom hann vi med att prova o!il(a tryclcmetoder. Den sista tiden före jul fylldes med övningar i kalligrafir akrylmålning och masktillverkning. Två studerande avslutade sina studier lulder höstterminen. Allmän kurs Samhälle, ledarskap, arbetsmarknad Vårtenninen startade med inriktningen att skriva ett stölte egetproducerat arbete, som avslutades i mitten av maj, där sex studerande lyckades mycket bra, En studerande föreläste på ett antal skolor om sitt arbete. Tyvärr var det ett antal (6) studerande som ej lyckades färdigställa sina arbeten i tid. Två studerande kom in på högskolan, fyra gör sitt andra år på Fornbys allmänna lmrs, resterande studerar på annat håll, arbetar eller söker arbete. 12 studerande startade vårterminen, en avbröt shm studier pga arbete, en åkte hem till sitt universitet i Japan. Liksom de senaste åren så var även denna Imrs drabbad aven hög frånvaro vilket satte ned de studerandes resultat. Praktil(perioden för de som gick arbetsmarknadsdelen blev mycket lyckad. De som var ute på praktik fick mycket goda vitsord från shm "arbetsgivare". De hade pral(tik h10m handel : \ ','. 5

10 och p~ förskola. Dock vm det få som valde den imiktningen till slut (3 studerande). De praktiserade två dagar per vecka under tio veckor. Även läsare! 2010/1.1. sammanslogs ArbetsmmJmacl od, Samhällsarbetarinrikl11ingskursel' till en SLAM-kurs med 14 deltagare fördelat på 10 studerande på samhälle/ ledarskap, varav en italiensk gäststudent under höstterminen, och fyra studerande på arbetsmal'lmad. En studerande från al'betsmarknadsinriktningen slutade onder hösten. Under hösten ägnades inriktnings tiden i huvudsak åt arbetsmarlmadsl<unskap, socialt arbete samt ledarskap med gruppsykologi - teambildning - självkännedom od1 pel'sonlig utveckling. Kärnämnena lästes nivågrupperat med skolan allmänna kurser. Ämnena hälso- och friskvårdskul1skap samt skapande studerades i blandade grupper med hela skolan. Prova på-kurs Efter srunlal med ansvariga på gynmasieskolomas IV-program fann vi att det fanns etf: behov av att deras studerande fick komma till foll<högskolan för att få känna på hur det kan vru'a att studera i vår miljö. Vi planerade en kors som umel,öll svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, studieteknik, arbetsrnarlmadskunskap, kommunikation, projektarbete, foll(bildnil1g, skapande och friskvård /hälsa. Kursliden var 4 veckor och vi tog emot 9 deltagare. Upplägget var att de skulle ha en del lektioner tillsammans med den långa allmänna kmsen oehnågra ämnen i den egna gmppen. En gemensam friluftsdag för hela skolan ingick också under prova-p å-tiden. Målsättningen var att få en inblick i hor det är att studera på folkhögskola. atl: få tid att tänka över sin framtid/nästa steg, är jag studiemotiverad? att få vara i ett sammanhang där möten med and ra studerande ska kunna väcka ideer om den egna vägen fram. Utvärdering från deltagama visade att kmsen uppfyllt de mål som sattes upp. 6 sökte in till höst.ens långa kurser och 4 kom in. En drog tillba ka sin anmälan och en sökte till våren 2011 och antogs då. Konstkursen Kursen har under året haft två nya lärare, Nils Bertil Malmberg från Strängnäs, gästlärare i skulptur om Dag Franzen som har fått en deltidstjänst på konstkursen., " ' Kursen fokuserar på att deltagarna ska bli bra betraktru'e och beslutsfattare genom hit arbeta med praktiska problemlösningar inom teckning, målning om skulptur. Konstkursen är den Fombykurs som kanske har den största variationen i fråga om deltagamas ålder, bakgrund och ambitioner med studierna. Något som gör den till en dynamisk mötesplats, Konstkmsen erbjuder gmlldlcunskaper i olika konstnärliga uttrycksmedel med syfte alt ge pralctiska och teoretiska kunskaper för vidare utbildnulg och personlig utveckling. Vår policy på kursen fu' att begrfulsa oss för alt lfu'a OSS mer; inom färg, fonnat, motiv och material Det mat11är sig på kursen skall man kruma fortsälta med utan att behöva göra stora investeru1gar. Undervisningen har som mål att utveckla förmågan i tvådimensionell bild och tredimensionell gestaltning. Kursen ger dessutom en orientering om konstens och kulturens utveclding och betydelse i och för samhället. Följande änmesområdf'.n ingår: TECKNING: modell, stilleben, ru111, komposition, perspektiv MÅLERI: ffu'glära, komposition, modell, stilleben, lasyrteknik " SKULPTUR: formlära, rumsgestaltning, enskilda och gemensamma projekt 6

11 " KONST- OCH KUL'j'UJ~HISTor,JA Inför valet i september 2010 ställde KonstkUTsen åtta frågor om kultur och bildning till länets politiska partier. Två nya studerande antogs för vårterminen, båda boende på internatet. Vårtermin är sömnadstermin. Detaljer' sys och de studerande lär sig att rita och förändra ett mönster, först i papper, sen i tyg. Symaskinema går varma. De flesta kursdeltaganla har mycket liten syvana, men ett brinnande intresse. Kursen startar med grundläggande symaskinsinläming och går vidare mot mer avancerad sömnad. Först syr vi enlda saker som väskor, förkläden och grytlappar. Därefter överdel, kjol, byxor och i mjuka tyger. Då och då bryter vi av sömnaden med mer fria och experimentella projekt. Textilkonstnärinnan Anna Hedström gjorde en s.k. Moodboard tillsanmlans med de studerande. Ett dräktprojekt med modehistoria som tema gjordes med Ann Carlqvist. Det blev studiofotografering i skolans atelje med fantastiska bilder på dräktema i papper, plast och andra material som de studerande skapat. I maj startade de studerande och lärarna en blogg som nu ligger kopplad till vår hemsida. Vi ordnade en liten utställning på Borlänge bibliotek där vi ställde ut små saker från vårt återbruksprojekt och Nobelldänningar i papper. Det blev en fin utstälhling som många besökare såg. På follillögskolans dag hade textilkursen en uppskattad utställning, där vi visade vad vi hade gjort på kursen. En studerande avslutade sina studier pga sjukdom och en då hon fick bam. Under höstterminen var huvudämnet vävning. De studerande började med vävning i bandgrilld och fortsatte med att sätta upp egna vävar och väva i golvvävstolar. De designade, räknade ut, satte upp och vävde i olika material och tekniker. Parallellt med vävandet innehåller kursen grundläggande symaskinsövningar, montering och avslutningar av vävda produkter. Broderi är en viktig del av höstterminens kurs. Den årliga Stoclillomlsresan förlades i år till höstterminen. Vi var på Nordiska museet och såg utställningen Modemakt. På Kulturhuset tittade vi på andra utstälhlingar, njöt av stadens puls och hade en h'evlig dag. TextilkUTsen hade eget skapande. Det blev keramik hos Jngela och Gunilla, trä och '".' metallarbete med Roland Gustafsson, textilt arbete med Alm Carlqvist på Regnbågen i Falun. Hösten val' varm, och delvis tung, med flera studerande som tvingades avsluta sina studier p.g.a. dålig hälsa och uteblivna studiemedel. Lärare och studerande beslutade gemensamt, att vi skulle göra en kortare studieresa föl' att lätta upp humöret föl' de som var kval' på kutsen. Vi åkte till Avesta och Sjöviks follillögskola och hälsade på deras vävkurs. Efter det besökte vi Alma Thomassons vävatelje. Föl' att finansiera studieresan ordnade vi ett lotteri. Studerande och lärare vävde sjalar och sydde grytlappar. Det val' populära priser. En kutsdeltagare val' ordförande i kutsrådet tl11der höstterminen. En kutsdeltagare gick endast höstterminen i vävning. De andra kutsdeltagarna fortsatte med sömnad på vårterminen. Bloggen hal' rullat på. Besökare från olika världsdelar hal' tittat in på bloggen föl' att se vad vi göl' på textill<ul'sen i Borlänge. 7

12 FIJg,,"imW5Em Fornby folkhögskola har under 2010 anordnat 2 stycken "Fuga-kurser". Dessa kurser är ch samarbete med arbetsförmedlingen. KW'sema är studiemotiverande och studieförberedande. Deltagarna är år och inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till kursen samt står för deltagarnas aktivitetsstöd. Målet är att få flera med ej fullgjord gymnasieutbildning att fortsätta och avsluta sina studier. De två kurserna hade 13 respektive 17 deltagare. Kurserna pågick i 12 veckor på heltid och urnehöll svenska, engelska, matematik, samhällsorientering, naturorienterii1g, fliskvård samt estetisk verksamhet. 10 avslutade i förtid på grund av andra studier, arbete eller för hög frånvaro. Av de 20 som fullföljde har 60 procent valt att studera vidare. Distansutbildning Skolans första distansutbildning, vävning på distans, startade våren Vi sökte och fick projektmedel för flexibelt lärande, från Foll<bildningsrådet för att starta och utveckla kursen. En del i det flexibla lärandet är att få med alla medborgare i den datoriserade vädden. Kursen gick på kvartsfart med tre träffar på skolm1 och hemarbete utfördes mellan träffarna. Vid kursstart var det 16 kursdeltagm'e. En studerande avslutade kursen på grund av familjeskäl Kursdeltagarna kom från Malmö i söder till Svärdsjö i norr, Målgmppen för kursen var vävare, som väver i hemmet eller i någon vävstuga och vill förkovra sig i vävnu1g. Det vm' en väldig spätrnvidd i de studerandes förkunskaper. Allt ifrån att kunna sätta upp en väv och väva någon enkel teknik, till djup och bredd i vävkul'lskaperna, Lil<aledes var kunskaper i H-teknil< varierande, Det stora u1tresset för vävning bidrog till att bryta motståndet mot datorer och Internet. Alla ville vara med och diskutera på Internet. Det var en stor tillgång att H-ansvariga läraren, Solveig, var med som lärare på kursen, Hon hade en grundlig genomgång av den gemensamma konferensen på Internet, hjälpte de studerande ulstallera skolans intranät, så de kunde arbeta på skolans server och ha tillgång till vävprogrammet, fl'ån hemmet. Med H-läraren knuten till kursen, var det lätt för de studerande att ställa frågor om datorn och H. Kursdeltagarna hade en konferens på Internet, där det var en väldig aldivitet. Där samtalade de om vävning och de visade bilder på sina arbeten. Tips och ideer utbyttes. Kurskamrater, likväl som lärare var en resurs, Många frågor besvarades av kurskamrater, Ä ven "vm1ligt" vardagsprat förekom.' Vi fick följa våren i de olil<a landsdelarna, genom foton som lades ut på konferensen. Det böljade med snöstormar i januari och februari, och slutade med vårblommor imaj. \" Konferensen på Internet har givit de studerande en gemenskap och flera har fortsatt'ha kontaid med varandra efter kursen. Allmänna kurser i Falun På filialen i Falun fortsatte vi under vårterminen med att erbjuda allmm kurs med tre olika mriktningar med samma11lagt 32 studerande. Våra ulriktningar är kvinnoiiuildning, social mriktning och mternationell utriktnillg. Efter några år hm' vi nu fått kunskap och erfarenhet så att vi på ett bra sätt kan u1tegrera våra allmätma kurser. Samtidigt som de studerande väljer ull'ildning efter u1h'esse har det medfölt ökade möjligheter till smnarbete, och genom det förståelse för och mblick i ämnen, tm1kar och erfarenheter som inte direkt hör till den egna valda mri!<hlffigen. Det som kännetecknar utril<tnillgsstudiema, som består av 1,5 studiedag i veckan, är det tematisl<a arbetssättet. Det betyder att vi har arbetat äl1mesövergripande med smnhällskul'lskap, historia och religion. Sökt u1tressanta oen för vår tid och våra deltagare relevanta skämingspunkter mellm1 de tre. Våra tre kurser är alla samhäll,inriktade och 8

13 filialen har därför satsat på en hög lärarkompetens i dessa älllilen. Vi har dessutom haft grundkurser i samhällslamskap och religion. Grundkurserna är en följd av de utvärderingar som studerande och lärare har gjort vid tidigare kursavsluhlingar. Förutom inrihningsstudierna, samhällskunskap, llistoria och religion har deltagarna studerat matematik, engelska, svenska och naturkunskap. De har haft bild, musil( odl h'ä som skapandeämnen att välja bland och har även haft motion på sdlemat. Ä ven i år var det roligt att i utvärderingarna se att de röda h'ådar som vi i vårt arbete värnar särskilt om visade sig ge positivt utslag. De var: o Helhet: Det som studeras sätts in i ett större sammanhang samtidigt som det kopplas till individen här och nu. Verktyg/nycklar: Deltagarna får verktyg att hantera det egna livet, dels på ett personligt plan och dels på ett politiskt, som aktiv medborgare. Gemensamt för alla inril(tningar är att deltagarna tagit emot ett antal gästföreläsa re samt att de alla gjolt ett antal studiebesök både inom offentlig verksamhet O(ommun, landsting, ril(sdag) och privat. Alla tre inrikmingarna har gjort studiebesök på Lilla och Stora Hyttnäs i Sundbom odl i samband med det studerat hul' de mindre orterna i Dalama styrdes förr och hur det fungerar' idag. Besöken på Naturhistoriska museet och Fryshuset i Stockholm har också varit kopplade till studier om då och nu. Både den intemationella och sociala inrikhlingen är uttalat högskoleförberedande och mycket tid har ägnats åt träning i uppsatsskrivande och kritiskt tänkande. Falukursema fortsatte även i år att tillsammans med ca 80 andra foll<högskolor Odl med FOLAC som övergriparlde ansvarig delta i ett EU-projekt vars syfte var att stödja ett aktivt medborgarskap i EU. Allmän kurs med kvinnoinriktning Den här kursen har' varit Falufilialens ryggrad i många år och visade sig även detta år vara lyckad. Den stora erfarenheten som filialen har att arbeta med kvinnogrupper och kvinnoperspektiv i kombination med den tydliga röda tråd som finns i inril(hlingen är en bra kombination. Efter utvärdering från förra året har det i år bara varit en lärare som har varit involverad i inrikmingstemat. Detta för att det skall var'a en tydligare struktur för de studerande. Vi har' också erbjudit fler självstyrda tinlmar där de studerande haft tillgång till lärare. Under året har kursen studerat bland annat Europas historia, kvinnohistoria, genus,9th kvinnors rättigheter. De studerande planerade och genomförde Falufilialens firana:~,;ilv "Folkhögskolans dag". ' Allmän kurs med social inriktning Den sociala inrilcmingen är den mest populära. På grund av ett väldigt stort sökhyc!( till höstterminens början utökade vi platserna på den intemationella inrikhlingens bekostnad. Deltagama på social inril(ming har alla haft ett tydligt intresse av att i frarntiden arbeta inom den sociala sektorn i någon form. hmehållet på kursen har konmlit att formas efter det. Syftet med inrikhlingen är att få kunskap om den sociala sektoms olika onnåden. Vi vill också öka förståelsen för hur förändringar, samhälleligt odl politiskt, i den sociala sektorn har' sett ut över tid, Odl vilka faldorer som ligger bakom de förändringar' som skett. En viktig del i ovanstående har varit att studera välfärdssarnhällets och demokratins framväxt odl utveckling. I kursen har även ingått studier om mänskliga rättigheter, EUl'Opas llistoria samt psykologi. 9

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA 1 FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA Årsredovisning 2013 www.fellingsbro.fhsk.se www.orebroll.se Innehållsförteckning: Mål s.3-4 Organisation: s.4-5 Verksamhetsrapport s.6-10 Beslutsforum s.10-11 Kursverksamhet

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Hållands Folkhögskola

Hållands Folkhögskola Hållands Folkhögskola Årsredovisning 2013 Den blå färgen i årsredovisningen symboliserar vatten, fjäll och himmel viktiga närheter i Hållands Folkhögskolas arbete. Hållands Folkhögskola Org. nr: 893202-2661

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Rektor har ordet. Året som gått

Rektor har ordet. Året som gått Verksamhetsberättelse 2014 1 Året som gått Rektor har ordet Det är ett händelserikt år vi blickar tillbaka på. Utveckling och förändring har präglat folkhögskolan på många sätt under året, samtidigt som

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv

ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv ur Folkbildningsföreningens & Malmös perspektiv Rektorerna har ordet S 4 Om samarbetet i spår S 6 Stödstruktur nr 1: administrationen S 8 Stödstruktur nr 2: IT-teknik S 10 Spår 1: Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet TEMA: Folkhögskolor Hjärnskadekurser hotade # 4 2014 www.hjarnkraft.se Jag skäms inte för att jag har en hjärnskada. Jag är stolt att jag har orkat lära

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

8. Folkhögskola. Medborgarbildning i lokalsamhället

8. Folkhögskola. Medborgarbildning i lokalsamhället 8. Folkhögskola Att utöva inflytande kan ses både ur ett rättighets- och ett skyldighetsperspektiv. Rättigheten skulle då kunna bestå av att få vistas i en offentlighet, att uttrycka sig och diskutera

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2014 VERKSAMHETSMÅL 2 ROBBAN BERÄTTAR 3 EKONOMI OCH FINANSIERING

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund Finsam, Växjö kommun Tjejrutan Slutrapport ProjektledareÅsaEdlund Innehåll Finsam...3 Uppdraget...3 Målgrupp...5 Syfte...5 Mål...5 Arbetssätt...6 Förbyggandeochuppsökandeverksamhet...6 Aktiviteter...6

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer