Tillsynsrapport Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst"

Transkript

1 Tillsynsrapport 2013 Hälso- och sjukvård och socialtjänst

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Artikelnr Publicerad april

3 Förord Socialstyrelsen ska tillvarata och sprida kunskap från sin tillsyn, vilket framgår av myndighetens instruktion samt patientsäkerhetslagen, PSL. Regleringsbrevet för 2013 anger också att Socialstyrelsen skriftligt ska redovisa 2012 års arbete som genomförts inom ramen för tillsynen av hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt tillsynen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Tillsynsrapporten ska vara ett informations- och beslutsunderlag för regering och riksdag. Rapporten ska också kunna användas av ansvariga på olika nivåer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt vara ett underlag för fortsatt planering inom tillsyn, kunskap och normering. Årets tillsynsrapport tar upp de viktigaste iakttagelserna inom valda områden från Tillsynsrapporten 2013 är den sista tillsynsrapport som tas fram av Socialstyrelsen då riksdagen har fattat beslut om att bilda en ny inspektionsmyndighet. Den 1 juni 2013 bildas Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Rapporten har utarbetats av Kerstin Hammar, projektledare, med underlag och stöd av projektgruppen som har bestått av: Margaretha Addén Mårtensson, Anita Bashar Aréen, Marianne Cleland, Brittmarie Fagerlund, Lena Fyhr och Gunilla Westerdahl. Lars-Erik Holm generaldirektör 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 7 Mer fokus på det systematiska kvalitetsarbetet 7 Skyldighet att både utreda och anmäla 8 Rättssäkerheten måste garanteras för den enskilde 9 Inledning 10 Uppdraget 10 Om Socialstyrelsens tillsyn 10 Omfattning och avgränsningar 10 Metod 11 Anmälningar enligt lex Sarah 12 Genomförd tillsyn 12 Iakttagelser i tillsynen 13 Slutsatser 17 Anmälningar enligt lex Maria 18 Genomförd tillsyn 18 Iakttagelser i tillsynen 19 Slutsatser 27 Klagomål på hälso- och sjukvården 28 Genomförd tillsyn 28 Iakttagelser i tillsynen 29 Slutsatser 33 Klagomål på socialtjänsten 34 Genomförd tillsyn 34 Iakttagelser i tillsynen 35 Slutsatser 40 Anordnare av personlig assistansverksamhet 41 Genomförd tillsyn 41 Iakttagelser i tillsynen 41 Slutsatser 44 Tillsyn av verksamheter för barn och ungdomar 45 5

6 Genomförd tillsyn 45 Tillsyn av HVB 49 Tillsyn av de särskilda ungdomshemmen 57 Tillsyn av bostäder med särskild service för barn eller ungdomar 60 Nationell tillsyn av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 LSS 65 Genomförd tillsyn 65 Iakttagelser i tillsynen 66 Slutsatser 70 Tillsyn av kommunernas arbete med ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 72 Genomförd tillsyn 72 Iakttagelser i tillsynen 72 Slutsatser 74 Genomförda uppföljningsseminarier av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 75 Genomförd tillsyn 75 Iakttagelser i tillsynen 75 Slutsatser 77 Referenser 78 6

7 Sammanfattning Den här tillsynsrapporten redovisar de viktigaste iakttagelserna som Socialstyrelsen gjorde inom ramen för tillsynen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten under Tillsynens uppgift är att uppmärksamma och påtala brister i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tillsynen ska granska att verksamheterna uppfyller lagens krav, håller en god kvalitet och är säker för den enskilde patienten och brukaren. Det finns många exempel på att hälso- och sjukvården och socialtjänsten fungerar mycket bra, men tillsynsrapporten redovisar enbart iakttagna risker och brister i verksamheterna. I det följande ges exempel på hur bristerna kan te sig och vilka konsekvenser det får för patienter och brukare, men också vilka förändringar som vårdgivarna och huvudmännen måste göra för att förbättringar ska komma till stånd. Socialstyrelsen vill med denna rapport fästa uppmärksamheten på vårdgivarnas och huvudmännens ansvar enligt gällande författningar. De tre största bristområdena som Socialstyrelsen identifierat och som hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver förbättra och utveckla är: det systematiska kvalitetsarbetet skyldigheten att utreda och anmäla händelser rättssäkerheten för den enskilde Mer fokus på det systematiska kvalitetsarbetet Vårdgivare och huvudmän inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten tar inte sitt fulla ansvar när det gäller kvalitetsarbetet. Det framgår av patientsäkerhetslagen att vårdgivarna ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som uppfyller kravet på god vård i hälsooch sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet. Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade anger också att kvaliteten i verksamheterna ska utvecklas och säkras. Personalen är också i dessa verksamheter skyldig att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger att vårdgivare och huvudmän ska ansvara för att det finns ett ledningssystem i verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheternas kvalitet. Vårdgivare och huvudmän ska bland annat beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamheternas kvalitet. De ska också fastställa rutiner som beskriver tillvägagångssättet för hur en aktivitet ska utföras och också ange hur ansvaret för utförandet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivare och huvudmän ansvarar för att utöva egenkontroll och säkerställa att verksamhetens perso- 7

8 nal arbetar enligt de fastställda processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. I ett systematiskt kvalitetsarbete ingår alltså att vårdgivare och huvudmän ska ansvara för och också följa upp att all personal har kunskap om de lagar och regler som styr verksamheten. De har också ansvar för att det finns rutiner och riktlinjer som är kända och tillämpas av all personal. För det enskilda barnet som är placerat i samhällsvård, kan det få livsavgörande konsekvenser om socialtjänstens skyldighet att följa upp placeringen inte tilllämpas om det skulle visa sig att det råder missförhållanden i barnets boende. Likaså kan konsekvenserna bli omfattande för den enskilde patienten som får en felaktig diagnos och behandling inom hälso- och sjukvården. Många av de krav som Socialstyrelsen ställer på verksamheterna handlar om att åtgärda brister i rutiner och riktlinjer. Det handlar inte enbart om att det är nya rutiner som ska tas fram, utan även att se till att medarbetarna följer redan befintliga rutiner och riktlinjer. Vårdgivarna och huvudmännen behöver därför utveckla sin egenkontroll och därmed följa upp sitt kvalitetsarbete på ett mycket tydligare sätt än de gör i dag. Socialstyrelsen har under en rad år sett att det förekommer brister i dokumentationen, vilket också framkommit i de två tillsynsrapporterna från 2011 och Vårdgivarna och huvudmännen måste komma till rätta med dessa brister som kan innebära risker för såväl patientsäkerheten som rättssäkerheten för den enskilde. Skyldighet att både utreda och anmäla Syftet med både lex Maria och lex Sarah är att vårdgivarna och huvudmännen själva ska upptäcka risker för allvarliga händelser och missförhållanden i verksamheterna. De ska också själva utreda och identifiera förbättringsåtgärder. Om händelserna och missförhållandena är allvarliga ska vårdgivarna och huvudmännen anmäla detta till Socialstyrelsen och bifoga den interna utredningen. Anmälningarna enligt lex Maria har ökat kraftigt de senaste tio åren. Socialstyrelsen tolkar detta som att vårdgivarna arbetar med sitt patientsäkerhetsarbete genom att identifiera risker och brister och utreda dessa för att förbättra hälso- och sjukvården. Trots detta kan Socialstyrelsen konstatera att vårdgivarna många gånger inte har lyckats hitta anledningen till en allvarlig händelse i sina utredningar. Konsekvensen blir att de heller inte upptäcker vilka förbättringar som behöver göras. Det förekommer framför allt stora brister i primärvårdens utredningar. Inom socialtjänsten har huvudmännen ansvar för att bestämmelserna om lex Sarah följs. Den som bedriver en verksamhet ska utan dröjsmål dokumentera, utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande. Lex Sarah är en relativt ny bestämmelse. I tillsynen har det framkommit att verksamheterna inte har tillräckliga kunskaper om sina skyldigheter i arbetet med lex Sarah. Det visar sig bland annat i de interna utredningarna som oftast inte sätter händelsen i ett helhetsperspektiv och därmed inte utreder vad som brustit inom hela verksamheten. Utredningarna pekar i stället 8

9 ofta ut en enskild medarbetare som orsak för den inträffade händelsen, vilket alltså är tvärt emot syftet med lex Sarah. Socialstyrelsen konstaterar att många av anmälningarna enligt både lex Maria och lex Sarah inte håller måttet. Framför allt saknar utredningarna en redovisning av om något liknande inträffat i verksamheten tidigare och en bedömning av risken för att något liknande skulle kunna inträffa igen. Bristfälliga utredningar som inte identifierar de bakomliggande orsakerna kan innebära uppenbara risker för att liknande händelser upprepas igen. Det drabbar i slutändan den enskilde patienten och brukaren som kan utsättas för allvarliga vårdskador och missförhållanden. I vårdgivarnas skyldighet att bedriva ett patientsäkerhetsarbete ingår att ta emot och utreda klagomål från enskilda och deras närstående. Många av de klagomål som kommer till Socialstyrelsen handlar om att patienter och närstående upplevt att de blivit illa bemötta. Sådana klagomål både kan och ska tas om hand av vårdgivarna och huvudmännen själva. Socialstyrelsen överlämnar ofta dessa klagomål till verksamheterna eller till patientnämnderna för utredning. För den enskilde patienten och brukaren hade det varit bättre om verksamheterna redan från början tagit hand om klagomålet. Rättssäkerheten måste garanteras för den enskilde Tillsynen 2012 visar på flera brister inom socialtjänstområdet när det gäller den enskildes rättssäkerhet. Det gäller såväl i verksamheternas handläggning av biståndsansökningar och barnärenden som i hur vården eller insatsen genomförs. Bestämmelserna i socialtjänstlagen och förvaltningslagen styr hur handläggningen ska gå till av exempelvis en ansökan om bistånd eller av en anmälan om att ett barn misstänks fara illa. Det får konsekvenser för den enskilde om man inte tillämpar dessa regler som ska säkerställa den enskildes rättssäkerhet. Alltför långa handläggningstider kan till exempel innebära att en person med ett allvarligt missbruk inte får vård eller att ett barn inte får nödvändig hjälp eller skydd. En förklaring till bristerna i myndighetsutövningen kan vara att det saknas tillräcklig kunskap om de lagregler som gäller. Det förekommer att enskilda kommuner utvecklar sina egna tolkningar av lagstiftningen som stöd för sin rättstillämpning. Ett sådant fall kan exempelvis vara när individuella behovsprövade insatser ges i form av service utan att beslut fattas i det aktuella ärendet. I dessa sammanhang kan den enskildes rättssäkerhet sättas ur spel års tillsyn visar också exempel på hur huvudmännen åsidosätter den enskildes rättigheter. Det kan bland annat röra sig om inskränkande åtgärder i gruppbostäder för vuxna och i verksamheter för barn och ungdomar. Det gäller till exempel att den enskilde inte får tillgång till gemensamma lokaler i sin gruppbostad eller att en HVB-verksamhet utför drogtester utan samtycke från den unge och dess vårdnadshavare. 9

10 Inledning Uppdraget Socialstyrelsen ska tillvarata och sprida kunskap från den tillsyn som myndigheten har genomfört. Regleringsbrevet för 2013 anger att Socialstyrelsen skriftligt ska redovisa 2012 års arbete som genomförts inom ramen för tillsynen av hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt tillsynen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Tillsynsrapporten ska vara en informationskälla och ett beslutsunderlag för regeringen och riksdagen. Den ska också kunna användas av ansvariga på olika nivåer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Om Socialstyrelsens tillsyn Tillsynens uppgifter är att uppmärksamma och påtala brister som kan påverka säkerheten för den enskilde samt kontrollera att verksamheterna uppfyller alla lagstadgade krav och håller en god kvalitet. Vidare ska Socialstyrelsen ge information, råd och vägledning till verksamheter inom ramen för tillsynen. Socialstyrelsen ska ta tillvara och sprida kunskap från tillsynsverksamheten både inom myndigheten och till dem som omfattas av tillsynen. Socialstyrelsens tillsynsansvar omfattar verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade, frågor som rör alkohol och missbruksmedel samt Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner. Omfattning och avgränsningar Årets rapport omfattar: anmälningar enligt lex Sarah anmälningar enligt lex Maria klagomål på hälso- och sjukvården klagomål på socialtjänsten tillsyn av anordnare av personlig assistans tillsyn av verksamheter för barn och ungdomar tillsyn av bostäder med särskild service för vuxna enligt 9 9 LSS tillsyn av kommunernas arbete med ej verkställda beslut enligt LSS och SoL redovisning av genomförda uppföljningsseminarier av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. 10

11 Tillsynsrapporten innehåller inte något specifikt avsnitt om äldre. Socialstyrelsen har ett treårigt regeringsuppdrag, Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre, där en slutrapport kommer att publiceras senast den 1 oktober i år. Metod Socialstyrelsen har hämtat underlaget för rapporten ur statistik, beslut, anmälningar och klagomål inom tillsynen. Befolkningsuppgifter har hämtats från Statistiska centralbyrån. 11

12 Anmälningar enligt lex Sarah Om lex Sarah Lex Sarah är benämningen på de bestämmelser som finns i 14 kap. 2 7 och 7 kap. 6 socialtjänstlagen (2001:453), SoL och i 24 a 24 g och 23 e lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Bestämmelserna reglerar personalens skyldighet att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden. När en rapport är mottagen ska den som bedriver verksamheten utan dröjsmål dokumentera, utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållanden. Om missförhållandet är allvarligt eller om det föreligger en påtaglig risk för allvarligt missförhållande ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla detta till Socialstyrelsen. Till anmälan bifogas den utredning som gjorts inom verksamheten. Skyldigheten gäller både verksamhet i offentlig regi och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet samt inom Statens institutionsstyrelse, SiS. Efter inkommen anmälan granskar Socialstyrelsen om verksamheten utrett händelsen i tillräcklig omfattning, identifierat orsakerna samt vidtagit relevanta åtgärder. Syftet med bestämmelserna är att upptäcka och komma till rätta med brister i den egna verksamheten samt förebygga och förhindra att liknade missförhållanden uppkommer igen. De nya bestämmelserna trädde i kraft den1 juli 2011 och omfattar hela socialtjänsten, inklusive verksamhet vid SiS och verksamhet som bedrivs enligt LSS. Tidigare bestämmelser gällde enbart inom områdena äldreomsorg och funktionsnedsättning. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah beskriver hur verksamheterna ska göra en sådan anmälan och vad den ska innehålla. Genomförd tillsyn Socialstyrelsen fick under 2012 in anmälningar enligt lex Sarah och fattade under året beslut i 837 sådana ärenden. De flesta inkomna anmälningarna rörde äldreomsorgen, följt av verksamheter för funktionshindrade (enligt LSS och SoL). Det var mindre vanligt med anmälningar som rör individ- och familjeomsorgen (barn- och familj, ekonomiskt bistånd, familjerätt och missbruk). Detta avspeglar verksamhetsområdenas volym samt hänger ihop med att bestämmelserna om lex Sarah inte har gällt lika länge inom individ- och familjeomsorgsområdet. Under verksamhetsområdet funktionsnedsättning, LSS, är personlig assistans den enskilda insats som fick flest anmälningar enligt lex Sarah. Vid en jämförelse med klagomålen inom socialtjänsten inklusive LSS, var det däremot flest klagomål inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, medan klagomålen inom äldreomsorgen utgjorde en mindre del. 12

13 Tabell 1. Beslut enligt lex Sarah under Verksamhetsområde Procent av beslut Barn och familj 10 Ekonomiskt bistånd 1 Funktionsnedsättning LSS 31 Funktionsnedsättning SoL 4 Missbruk 2 Äldreomsorg 52 Källa: Socialstyrelsens DHS Anmälningarna enligt lex Sarah kom i huvudsak från verksamheter i kommunens i egen regi. När det gäller anmälningar från privat enskild verksamhet rör det knappt 20 procent. Verksamheternas ansvar att utreda anmälningar enligt lex Sarah I nästan hälften av de inkomna anmälningarna enligt lex Sarah har Socialstyrelsen funnit att verksamheternas utredningar inte varit kompletta. Det är också vanligt att enskilda medarbetare pekas ut som ansvariga för händelsen och man missar ofta i utredningarna att se till vad som brustit i hela verksamheten. Myndigheten har krävt in kompletteringar i drygt en tredjedel av dessa anmälningar för att kunna göra en bedömning och fatta ett beslut. I cirka en fjärdedel av anmälningarna behövde verksamheterna: belysa om något liknande har inträffat i verksamheten förut bedöma om något liknande skulle kunna inträffa igen. I mindre omfattning behövde verksamheterna komplettera utredningarna med: beskriva de identifierade orsakerna till missförhållandet eller risken för ett missförhållande dokumentera de åtgärder som har vidtagits i det aktuella missförhållandet för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet dokumentera åtgärderna för att förhindra att ett liknande missförhållande ska uppstå på nytt dokumentera sitt ställningstagande om huruvida det förelåg ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande i samband med avslutad utredning. Iakttagelser i tillsynen Brister i kommunikation, information och rutiner vanliga orsaker till ett allvarligt missförhållande Orsakerna till anmälda missförhållanden är: brister i kommunikation och information till eller mellan personal 13

14 brister som rör rutiner ibland saknas rutiner och riktlinjer, ibland känner personalen inte till dem och ibland följer personalen inte verksamhetens rutiner och riktlinjer kunskaps- och kompetensbrister brister i rekryteringsprocessen eller i introduktionen avsaknad av handledning och/eller kompetensutveckling brister i bemanning, arbetsledning och planering okunskap om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. Flest anmälningar inom äldreomsorgen Inom äldreomsorgen gäller många anmälningar att en beviljad insats inte har blivit utförd eller att den har utförts på ett felaktigt sätt. Anmälningarna kan handla om att hjälpen har uteblivit trots att den äldre personen använt trygghetslarm eller att personer har blivit kvarglömda på till exempel toaletten. Andra anmälningar gäller opassande språkbruk, bristande tillsyn, hårdhänthet och vårdslösa förflyttningar eller att den äldre blivit utsatt för ekonomiska övergrepp i form av stölder. Vanligt i anmälningarna att personer med funktionsnedsättning inte fått beviljad insats utförd Anmälningar som rör personer med funktionsnedsättning gäller framförallt beviljade insatser som inte har utförts eller blivit felaktigt utförda samt om brister i bemötandet. I en mindre andel av anmälningarna rör det sig om fysiskt våld eller övergrepp, psykiska övergrepp eller kränkningar från personal. Många anmälningar rör personlig assistans Personlig assistans enligt LSS är den enskilda insats inom området funktionsnedsättning som har flest anmälningar enligt lex Sarah. Under 2012 fattade Socialstyrelsen beslut i 95 sådana anmälningar, varav drygt hälften från kommunal verksamhet och resterande från privata assistansbolag. Anmälningarna handlar exempelvis om brister i omsorgen, brister i bemötandet samt om fysiskt och psykiskt våld gentemot den assistansberättigade. I cirka hälften av anmälningarna kom verksamheterna fram till att händelsen beror på brister hos den enskilda assistenten. I huvudsak har verksamheterna kommit fram till att det rör sig om personal som på olika sätt är olämplig för uppdraget och/eller saknar relevant kunskap och kompetens. Brister i rättsäkerheten vanligt i anmälningar inom individ- och familjeomsorgen Inom individ- och familjeomsorgen handlar cirka en tredjedel av anmälningarna om brister i rättssäkerheten. I övrigt rör det sig om en beviljad insats som inte har utförts eller blivit felaktigt utförd, om fysiskt våld eller övergrepp från någon medboende, om sexuellt övergrepp från en medboende samt om fysiskt våld eller övergrepp från personal. Merparten av 14

15 anmälningarna inom individ- och familjeomsorgen rör barn- och familj, och då främst placerade barn och ungdomar. Brister i myndighetsutövningen Vissa brister gäller myndighetsutövningen, och i en del fall har enskilda personers rättssäkerhet blivit åsidosatt. Exempelvis har det saknats beslut för omedelbart omhändertagande, sekretesshandlingar har kommit bort eller hamnat fel, ärenden har blivit bortglömda, anmälningar om barn som far illa har missats i handläggningen och pågående ärenden har inte följts upp enligt gällande regler och rutiner. Socialstyrelsen har i anmälningarna sett att dessa brister bland annat lett till att barn och ungdomar har varit frihetsberövade utan gällande beslut, barn som behövt någon form av skydd har fått vänta oskäligt länge på stöd och hjälp från socialtjänsten, umgänget mellan barn och föräldrar har förhindrats samt oegentligheter och brister i familjehem har kunnat fortgå under en längre tid. Brister i utförande verksamheter Ungefär en tredjedel av anmälningarna inom individ- och familjeomsorgen handlar om brister i de utförande verksamheterna, exempelvis HVB. De flesta kommer från verksamheter i privat regi. Anmälningarna handlar om bråk mellan ungdomar, någon form av sexuellt utnyttjande eller sexuellt umgänge mellan ungdomarna. Problemen beror på att konflikter uppstår, att ungdomarna tillåts vara i varandras rum samt att personlen brister i sin uppsikt. Det kan röra sig om ungdomar som har uppträtt hotfullt, skadat sig själva eller tagit droger. Orsaken är till exempel brister i informationsöverföring mellan den placeringsansvariga och den utförande verksamheten, men också interna informationsbrister i verksamheten samt brister i tillsyn. Det handlar också om problem i personalens agerande, till exempel bristande bemötande och omdöme, och i vissa fall fysiska övergrepp som vanligtvis har skett i samband med en konflikt med ungdomen. Brister i SiS-institutioner En del anmälningar kommer från statlig verksamhet, SiS-institutioner och de gäller oftast verksamheter som riktar sig till ungdomar. Även här handlar anmälningarna om konflikter mellan ungdomarna, men också om rymningar och felplacerade ungdomar. Vissa anmälningar gäller våld och bristande bemötande från personalen. Åtgärder som vidtagits i verksamheterna Verksamheterna har vidtagit olika åtgärder för att komma till rätta med de missförhållanden som har framkommit i deras utredningar. Åtgärderna gäller information och kommunikation samt utbildning och kompetens angående till exempel rutiner, rapporteringsskyldigheten, bemötandefrågor och värdegrund. Andra åtgärder kan gälla att ta fram och föra in rutiner och riktlinjer i verksamheterna. Socialstyrelsen har också sett att verksamheterna 15

16 sett över sin organisation och gjort ändringar i scheman och i bemanningen. Verksamheterna har också åtgärdat brister som rör säkerheten runt larmanordningar, lokaler och annan utrustning. Dokumentationsbrister kan vara en bakomliggande orsak Klagomålsärenden och Socialstyrelsens inspektioner visar att det ofta finns brister i dokumentationen inom flera verksamhetsområden. Sådana dokumentationsbrister kan vara en bakomliggande orsak till de händelser som har anmälts enligt lex Sarah, även om verksamheterna inte själva upptäcker dem i sina utredningar. Åtgärdskrav I drygt 6 procent av samtliga beslutade lex Sarah-ärenden ställde Socialstyrelsen krav på åtgärder under Sådana krav är vanligast inom äldreomsorgs- och funktionsnedsättningsområdena och dessa områden har också flest anmälningar. Socialstyrelsens krav på åtgärder kan gälla att verksamheterna ska: upprätta och införa rutiner för att hantera lex Sarah-bestämmelser upprätta, fastställa och införa rutiner vidta åtgärder för att liknande missförhållanden eller risker för missförhållanden inte ska uppstå igen. Följsamhet till besluten De flesta av Socialstyrelsens beslut med krav på åtgärd under 2012 är avslutade. Efter att ha tagit del av huvudmännens svar har Socialstyrelsen bedömt att verksamheternas åtgärder är tillräckliga i samtliga beslut med krav på åtgärd. Verksamheterna har många frågor om lex Sarah Lex Sarah-bestämmelsen omfattar numera hela socialtjänsten inklusive verksamheten vid Statens institutionsstyrelse och verksamheten enligt LSS. Det har inneburit att många fler verksamheter och personalgrupper blivit tvungna att sätta sig in i den nya bestämmelsen och dess innebörd. Socialstyrelsen har fortsatt att hantera ett stort antal frågor, varav de flesta gäller tillämpningen av regelverket i enskilda ärenden från anmälningsskyldiga verksamheter. Många frågor handlar om: behovet av och innehållet i utredningen i anmälan gränsdragningen mellan ett missförhållande och ett allvarligt sådant definitionen av snarast när det gäller att skicka in anmälan till Socialstyrelsen när utredningen är färdig gränsdragningen mellan en avvikelse eller olycka och ett missförhållande. 16

17 Socialstyrelsen har nu tagit fram en handbok om lex Sarah. Den är efterfrågad av huvudmännen och den kommer att vara ett viktigt komplement när det gäller att sprida kunskap om och införa bestämmelserna om lex Sarah. Sannolikt kan handboken också bidra till att utveckla verksamheternas utredningar och förklara regelverket samt underlätta för verksamheterna att göra självständiga avvägningar. Det är troligt att anmälningarna ökar i takt med att kunskapen om lex Sarah-bestämmelserna sprids, särskilt inom individ- och familjeomsorgen, där lex Sarah enbart har funnits sedan den 1 juli Slutsatser Socialstyrelsen drar följande slutsatser av anmälningarna enligt lex Sarah: Huvudmännen måste ta ett större ansvar för kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. De behöver i högre grad inrikta sina insatser på att införa befintliga rutiner i stället för att ta fram nya och vidareutveckla sin egenkontroll för att följa upp att rutinerna efterlevs. Det förekommer brister i införandet av lex Sarah-bestämmelsen inom alla verksamhetsområden. Dessutom finns det brister både när det gäller kunskap och förståelse om syftet med lex Sarah. De utredningar som verksamheterna ska göra är inte alltid fullständiga. Det saknas ofta både en redovisning av om något liknade har inträffat i verksamheten tidigare samt en bedömning av om något liknade skulle kunna inträffa igen. De flesta utredningarna bygger på att en enskild medarbetare pekas ut som orsak till en händelse i stället för att beskriva vad som har brustit inom hela verksamheten eller organisationen. 17

18 Anmälningar enligt lex Maria Om lex Maria Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL ska vårdgivare anmäla händelser till Socialstyrelsen som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Med vårdskada avses, enligt PSL, lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Socialstyrelsen ska säkerställa att händelser som har anmälts till myndigheten, enligt 3 kap. 5 PSL, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Socialstyrelsen ska också sprida information till vårdgivare om risker och i övrigt vidta de åtgärder som en anmälan motiverar för att uppnå hög patientsäkerhet. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria beskriver hur vårdgivaren ska göra en sådan anmälan och vad den ska innehålla. Genomförd tillsyn Under 2012 fick Socialstyrelsen in anmälningar enligt lex Maria. De senaste 10 åren har antalet anmälningar enligt lex Maria mer än fördubblats, vilket framgår av tabellen nedan. Tabell 2. Inkomna och avslutade anmälningar enligt lex Maria år År Inkomna Beslutade Uppgången under 2006 kan bero på att Socialstyrelsens föreskrift om lex Maria ändrades den 1 februari samma år. Förändringen innebar att vårdgivare är skyldiga att anmäla alla självmord som patienter begår i anslutning till någon kontakt med hälso- och sjukvården. Mellan 2008 och 2009 syns också en ökning. Socialstyrelsen fokuserade mycket på patientsäkerhetsfrågor under 2009 och informerade om detta på webben och i olika publikationer. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och andra aktörer inom vårdsektorn bedrev också ett aktivt arbete kring patientsäkerhetsfrågan, där anmälan enligt lex Maria ingår. Socialstyrelsen tolkar ökningen av anmälningar enligt lex Maria som att vårdgivarna arbetar med sitt patientsäkerhetsarbete och identifierar allvarliga vårdskador eller risker för allvarliga vårdskador. Alltsedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011 har vårdgivaren en skyldighet att informera patienter om inträffade vårdskador, 18

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg Varmt välkomna till dialogmöte Äldreomsorg och funktionshinderområdet SoL och LSS Kommunal hälso-och sjukvård Dagens program 10.00-10.20 Välkomna, presentation, praktisk

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-10-16 Sida 2(11) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll Beslut Socialnämndens arbetsutskott godkänner föredragningslistan

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Systemanalys. Region Skåne

Systemanalys. Region Skåne Systemanalys Region Skåne Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2014:13 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg delrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1 Årsredovisning 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer