BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013"

Transkript

1 BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013 Under 2013 fick totalt 162 avslutade projekt sin slutredovisning godkänd av Arvsfondsdelegationen. Arvsfondsdelegationen kansli har därefter kategoriserat samtliga av dessa projekt utifrån vad som hänt med verksamheten efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden upphört. I denna bilaga redovisas kortfattat de projekt som bedömts tillhöra kategori 4. Det betyder att hela verksamheter lever vidare och finansieras varaktigt av organisationen själv eller av andra. Utöver dessa 49 projekt har ytterligare 34 projekt överlevt genom att erfarenheterna från projekten har levt vidare, dessa 34 projekt tillhör kategori Mo Gård Folkhögskoleförening. Utveckling av modeller för utbildning av personal som arbetar med personer med dövblindhet. Nationellt Kunskapscentrum för dövblindfrågor fattade redan under 2011 beslut om att permanenta verksamheten med kurser inom ramen för ordinarie uppdrag. Verksamheten erhåller statsbidrag och redovisar mot Socialstyrelsen. 2. Fryshuset. Passus. Syftet med projektet var att hjälpa unga män upp till 25 års ålder som vill lämna kriminella gäng samt att hjälpa dem att lägga grunden till en ny identitet och en konstruktiv tillvaro. Verksamheten drivs vidare med medel från bl.a. kriminalvården och socialtjänsten. 3. Fryshuset. Cides Centrum för destruktiva subkulturer. Fryshuset har fått i uppdrag av Ungdomsstyrelsen att driva ett nationellt resurscentrum för avhopparverksamhet inom ramen för CIDES. Centret ska fungera som en paraplyorganisation med syfte att knyta samman flera lokal verksamheter och/eller personer som organiserar och samordnar erfarenhetsutbyten. 4. HSO Skåne. Uppdrag Plushälsa. Organisationen har nu ett samarbetsavtal med Region Skåne som möjliggör att även efter projekttidens slut stötta de föreningar som vill fortsätta arbeta med hälsoaktiviteter för sina medlemmar. 5. Stiftelsen Spinalis. Livskompetens att åldras med funktionshinder. Projektet har utvecklat ett program för att förebygga och behandla de vanligaste fysiska problemen för personer med ryggmärgsskada. Projektet har också lagt stor vikt vid att utveckla och anpassa metoder för att stärka personernas psykologiska förmåga att hantera sina ändrade levnadsförhållanden. Projektet har tagit fram metoder inom områdena kognitiv terapi och filosofisk praxis. Ett konkret resultat av projektet är att det startats filosofiska caféer på Karolinska och Furuboda. 6. Ideella föreningen Dalbo. Tjejer emellan. Ett projekt i området Araby i Växjö med målsättningen att skapa en mötesplats öppen för flickor och med en verksamhet som är utformad utifrån målgruppens behov. Målsättningen är att fler unga flickor ska vara delaktiga i utvecklingen i sitt närområde och att bidra integration mellan olika etniska grupper. Verksamheten drivs sedan januari 2014 vidare i kommunens regi. 7. BRIS. BRIS-chatten. BRIS-chatten erbjuder barn och ungdomar en chatt-kontakt med en vuxen på BRIS. Kontakten är mellan ett barn och en vuxen och den är anonym. Barn och unga tar sig in på chatten genom ett personligt användarnamn och lösenord. Chatten ingår nu som en ordinarie del i BRIS stödverksamhet. 8. Hassela Solidaritet. Hassela Helpline. Projektet har etablerat en mångspråkig telefonoch internetjour kring frågor som rör kriminalitet och drogmissbruk bland barn och Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

2 ungdomar. Hassela Helpline vänder sig till föräldrar, syskon, kompisar, lärare och andra närstående som oroar sig för att ett barn, tonåring eller ung vuxen i sin närhet lever i riskzonen. Verksamheten drivs vidare med volontärer i föreningens regi. 9. HSO. Brukarpaneler En metod för brukarmedverkan vid produktutveckling. Projektet syftar till att utveckla metoder för brukarmedverkan vid framtagning av produkter, miljöer och tjänster för att dessa så långt möjligt ska bli tillgängliga för och kunna användas av alla. Målet med projektet är att etablera verksamhet med allsidigt sammansatta brukarpaneler. Projektet har tagit fram en databas med personer med olika typer av funktionsnedsättningar i samarbete med Unicum Nordisk Design för Alla Center. Unicum fortsätter göra tester. 10. Hälsans Natur. Hund i vården (vårdhundskolan). Syftet med projektet är att rätt tränade vårdhundsteam ska börja användas i äldreboenden för människor med demens och i rehabilitering för människor som haft stroke eller har andra förvärvade hjärnskador. Nu har 70 kommuner runt om i landet hundar i vården, en nationell standard för utbildningen har tagits fram, två skolor har kurser och Socialstyrelsen arbetar med en nationell vägledning. 11. Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare RFS. Utbildning för gode män till ensamkommande asylsökande barn. Syftet med projektet är att utbilda gode män för ensamkommande asylsökande barn samt möjliggöra samverkan dem emellan för att säkerställa att barnens behov tillgodoses. Projektet har tagit fram en utbildning som genomförs i föreningens regi. Metoden som har tagits fram har legat till grund för det utbildningsmaterial som SKL och Migrationsverket tagit fram. 12. Coompanion Norrbotten år 1-2, Navet ek. förening Arbete på mina villkor. Tillsammans med lokala företag och den ekonomiska föreningen Navet har projektet arbetat med att integrera personer som står långt från arbetsmarknaden. Modellen som prövats bygger på samarbete med offentlig sektor. Verksamheten lever vidare i föreningens regi. Kommunen och privata företag köper tjänster. 13. FC Växjö. VITAK. Tillsammans med kommunen och FUB har projektet utvecklat en helt ny typ av daglig verksamhet för personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Verksamheten drivs nu vidare i kommunens regi. 14. Rötter. StockTv. Projektet har skapat en för ung populär kultur nischad och unik videokanal online för unga oetablerade filmskapare. Verksamheten lever vidare i föreningens regi och finansieras med reklamintäkter. 15. Föreningen Annorlunda. Projekt Annorlunda. Syftet med projektet är att skapa varierande och meningsfull daglig sysselsättning (daglig verksamhet enligt LSS) för personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Projektet har tagit fram en ny modell för dagligverksamhet för personer med utvecklingsstörning i Vellinge kommun. Verksamheten drivs vidare av ett assistansbolag och finansieras av kommunen. 16. Norrbottens Handikappidrottsförbund. Skaparkraft. Syftet med projektet är att ta fram en modell för att arbeta integrerat med kultur och idrott som riktar sig till personer med multifunktionsnedsättningar och barn i asylsökande familjer. Föreningen driver verksamheten vidare i två kommuner och fler kommuner är på gång att permanenta verksamheten. Kommunen finansierar. 17. Sensus Studieförbund. Jag ska bli barnorganist. Ett utvecklingsprojekt där barn får lära sig spela orgel utifrån en anpassad metod. En utbildning för pedagoger har tagits Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

3 fram och verksamheten finns nu i sju stift. Kyrkan kommer att ta över verksamheten under Folkuniversitetet i Karlstad. Ekonomiutbildning för arbetslösa ungdomar. I samarbete med målgruppen, Konsumentverket och Finansinspektionen har projektet utvecklat en modell inom vardagsekonomi för arbetslösa ungdomar. Modellen används och finansieras nu av bl.a. föreningen och Sparbankens stiftelser. 19. Psoriasisförbundet. Livsstilsfrågor för ökad livskvalitet för människor som lever med psoriasis. Syftet med projektet var att bygga upp en livsstilsskola/psoriasisskola som ska bygga på en helhetssyn med inriktning på kost, motion, rökavvänjning, stresshantering m.m. Projektet har tagit fram en kursplan för patienter och sjukvårdspersonal som nu används. Sjukvården, ABF och föreningen fortsätter att driva utbildningsverksamheten. 20. Hjälpmedelsinstitutet. IT-support för hemanvändare med funktionsnedsättning. Målgruppen är äldre med funktionsnedsättningar som upplever att de behöver få hjälp med datorn, digitalboxen eller telefonen. Projektet har utbildat personal om funktionsnedsättningar i tre försökskommuner. Hjälpmedelscentralen driver verksamheten vidare med medel från Post- och Telestyrelsen fram till maj Funktionen kommer eventuellt att bli en nationell tjänst. 21. Korpen Tyresö. Brännpunkt. Projektet har utvecklat en metod för att med utbildning, motiverande samtal och rörelserecept/rekommendation från bl.a. skolhälsovården, bistå unga med att uppleva rörelseglädje, hitta nya roliga fysiska aktiviteter, stärka självkänslan och minska osunda levnadsvanor. Målgruppen är barn och unga i Tyresös skolor med fokus på dem som har psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar och de som är inte är föreningsaktiva. Föreningen driver verksamheten vidare och har anställt en person som arbetar vidare med detta. Tyresö kommun och landstinget finansierar. 22. Stiftelsen Stora Sköndal. Starta nytt fontänhus. Organisationen har utvecklat ett samarbete med brukarorganisationer för att bygga upp ett en verksamhet inom Stora Sköndals befintliga boenden. Projektet har etablerat en rehabiliteringsverksamhet för unga med psykisk ohälsa och samverkar med offentliga aktörer. Huset drivs nu vidare i föreningens egen regi och har avtal med landstinget, Tyresö och Nacka kommun samt får statsbidrag från Socialstyrelsen. 23. KFUMs Triangelförbund. Parkour. Organisationen vill stödja den unga parkourverksamheten genom att organisera den i 8 svenska städer. Projektet har erbjudit utbildning i ledarskap och säkerhet, samordnat och byggt upp träningslokaler inne och utomhus samt arrangerat kunskapsutbyten för utövarna. Parkourverksamhet finns nu i 17 städer och sprids inom KFUMs ordinarie verksamhet. Nu finns också en egen förening som arbetar med parkour. 24. Moliere- Ensemblen. De osynliga barnen. Projektet har omfattat åldersanpassade teaterföreställningar med efterföljande dramalekar/diskussioner/informationer för barn i förskole- och grundskoleåldrarna. Syftet med projektet var att synliggöra barn med psykiskt sjuka föräldrar genom att gestalta problematiken i specialskrivna föreställningar. Föreställningarna uppförs regelbundet i flera olika delar av landet. Skolor och landstinget köper tjänsten. 25. Stockholms Stadsmission. Mottagningen för unga män. Organisationen har startat en psykoterapimottagning med endast manliga terapeuter och erbjudit unga män behandling. Verksamheten drivs nu vidare inom Stadsmissions ordinarie verksamhet och bekostas med deras verksamhetsstöd samt andra fonder. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

4 26. Via Nova. FRISKVÅRDSKLUBBEN. Via Nova är ett socialt kooperativ för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med projektet var att vidareutveckla det EU-projekt som bedrivit Friskvårdsklubben till en egen brukarledd förening med temat friskvård. Projektet har bildat en egen förening och driver nu fysiska aktiviteter som leds av personer ur målgruppen. Verksamheten finansieras med medel från bl.a. Sociala resursnämnden i Göteborg och Socialstyrelsen. 27. IFS i Skellefteå. Föreningarnas hus i Skellefteå. Projektet har skapat ett föreningarnas hus i samverkan med andra föreningar, kommun och landsting. Kommunen driver nu verksamheten vidare. 28. RSMH. Öppna vägar till arbetsmarknaden. Syfte med projektet var att skapa en nationell utbildning för personer med psykisk ohälsa som syftar till återhämtning, studier och arbete. Föreningen har startat två återhämtningscenter, tagit fram ett coachutbildningsmaterial och samarbetar nu med Frösundavik. 29. Mäster Olofsgården. Dokumentärfilm om Stockholms hemlösa barn och ungdomar. Unga har själva producerar en film om hemlöshet. Filmen har använts och lett till att föreningen fått ökade anslag och kunnat fortsätta att utöka sin verksamhet. Föreningen har nu nio ateljéer där unga kan utöva olika konstformer som dans, film, kör m.m. 30. Föreningen Sveriges Dövblinda. Villa Smartbo smart boende för dövblinda. Föreningen Sveriges Dövblinda har i samarbete med Föreningen Fruktträdet och Mullsjö folkhögskola utrustat en visnings- och träningslägenhet med olika IT-lösningar speciellt anpassad för dövblinda i anslutning till folkhögskolan. Nu finns en visningslägenhet för dövblinda, framtagen med stor brukardelaktighet. Verksamheten finansieras av Mullsjö folkhögskola tillsammans med Föreningen Sveriges Dövblinda. Ca 200 personer besöker varje år och av dessa är dövblinda. 31. Föreningen Fanzingo. Radio Totalnormal. Syftet med projektet var att skapa en plattform för att personer med psykisk och social ohälsa ska kunna nå ut med tankar och idéer och berättelser i radio. Föreningen har samarbetat med Fountain House i Stockholm och Malmö och driver nu verksamheten vidare med stöd från bl.a. Socialstyrelsen. 32. SENSUS Studieförbund, Göteborg. Projektet Röst. Ungas röster har inom projektet presenterats i bokform och via flera vandringsutställningar. Utställningar är inbokade Föreningen samverkar med olika museum runt om i landet. En webbaserd plattform har tagits fram och drivs vidare i föreningens regi. Verksamheten finansieras av alla kommuner i Västra Götaland. En valstuga fylld med ungas åsikter, tanker och visioner om demokrati har tagits fram och drivs nu vidare av en ungdomsorganisation. 33. Stiftelsen Bräcke Diakoni. Stöd i transitionsprocessen till föräldrar och ungdomar vid Riksgymnasiet i Göteborg. Projektet har erbjudit grupper av föräldrar med ungdomar i gymnasiet träffar med stöd i föräldrarollen. Verksamheten lever vidare inom ramen för den ordinarie verksamheten, men i något mindre omfattning än under projektet. 34. Kultur Ungdom Göteborg. Utopia. Syftet var att bygga upp en verksamhet i Göteborg där unga kan aktivera sig i konstnärligt utövande och där inte ursprung eller rullstol ska vara ett hinder. Verksamheten drivs vidare i föreningens regi och man anlitas som konsulter för tillgänglighet och håller föreläsningar. 35. Föreningen Hälsobro. Hälsobro. Syftet med projektet var att etablera ett centra för egenvård, livsstilsförändring, kost, hälsa osv. Verksamheten drivs nu vidare med finansiering av landstinget. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

5 36. HSO Jönköping. Fia med knuff. Syftet med projektet var att öka förutsättningarna för personer med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att komma ut i /tillbaka till arbetslivet. Under projektet har 70 personer medverkat och 30 % av dessa har fått en anställning. De flesta övriga har gått vidare till någon form av praktik eller arbetsträning. Föreningen driver vidare med medel från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 37. Ersta Vändpunkten. Familjeintervention. Projektet har vidareutvecklat en metod för att kunna hjälpa familjer med missbruks- och drogproblem. Föreningen har nu införlivat metoden i den ordinarie verksamheten. 38. Röda Korset. Verksamhet för barn till föräldrar med migrationsrelaterad stress. Syftet var att förbättra situationen för barn som har föräldrar som upplever migrationsrelaterad stress. Verksamheten drivs vidare av Röda Korset med stöd från kommunen och landstinget. 39. Unga Kris. Tidig insats. Projektet har utvecklat och spridit en metod för kontaktmannaskap för att förebygga ungdomskriminalitet. Detta sker genom ett samarbete mellan ungdomsorganisationen, polis, häkte, frivård och socialtjänsten på olika orter i landet anpassade efter varje orts förutsättningar. Verksamheten lever vidare på flera orter och har spridit sig till än fler. Kommunerna skriver lokala överenskommelser och står för kostnaderna. Verksamheten har också organisationsstöd från Socialstyrelsen för drogförebyggande verksamhet. 40. Föreningen Fenix. Unga Fenix. Syftet med projektet var att skapa en mötesplats för alla generationer med fokus på unga vuxna. Aktiviteterna omfattar självhjälpsverksamhet, rådgivning och entreprenörskapsverksamhet och möjliggör för deltagare med psykisk ohälsa att växa. Verksamheten drivs vidare av föreningen Demokratipiloterna och finansieras av Stockholms stad och arbetsförmedlingen. 41. FSDB. Aktivitetshus för dövblinda. Föreningen har skapat en mötesplats för dövblinda i Stockholms län. Verksamheten drivs vidare av FSDB Stockholm och Gotlands länsförening. 42. Ädelfors Folkhögskola. En buss för alla. Syftet med projektet var att utveckla en buss tillgängliganpassad för alla typer av funktionsnedsättningar. Bussen ger möjlighet till avoch påstigning för rullstolsburna, har en rymlig toalett, hörselslingor m.m. Bussen finns nu och hyrs ut till funktionshinders- och pensionärsorganisationer. Bussen drivs av ett bussbolag och folkhögskolan administrerar resor och sprider information på mässor. Erfarenheterna från projektet används i YKB, som är en utbildning för yrkeschaufförer. 43. Fryshuset. Nätvandrarna. F.d. Glömda barnen. Syftet med projektet var att utbilda Nätvandrare inom projektet som via Internet ska komma i kontakt med barn och unga. Målet var att ge stöd till unga som befinner sig i ett utanförskap eller annan utsatt situation för att de, vid behov, ska kunna söka annan hjälp eller kunskap för att kunna förändra sin livssituation. Verksamheten drivs vidare med volontärer i Fryshusets regi. 44. Föreningen Hjälpkällan. Ung idag. Syftet med projektet var att utveckla ett befintligt kristeam av unga samt unga stödpersoner till hjälp för unga som vill lämna en manipulativ sekt. Hjälpkällan är nu en förening som med hjälp av volontärer arbetar med att hjälpa unga att bryta med sekter. Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen finansierar. 45. Intresseföreningen Mellanmålet. Matlådan. Syftet var att utveckla Café Matlådan till ett socialt arbetskooperativ för unga som drabbats av psykossjukdom. Föreningen driver Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

6 nu verksamheten vidare i samarbete med offentlig sektor Äldreförvaltningen i Haninge och Samordningsförbundet i Östra Södertörn. 46. RTP. Nationellt kunskapscentrum för bostadsanpassning. Syftet med projektet var att genom information och utbildning om bostadsanpassning underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt i en väl fungerade bostad. Projektet har tagit fram kurser och bildat en ekonomisk förening som nu tillhandahåller kurserna. 47. Botkyrka kommun. Hallunda Teaterprojektet Pralinen. Syftet var att utveckla, dokumentera och sprida en metodik inom teaterverksamhet med personer med utvecklingsstörning. Inom ramen för Hallunda dagliga verksamhet har man startat en teatergrupp och en webbportal. Kommunen finansierar. 48. Intressegruppen för Assistansberättigande. Lyssna! Om barns rätt till sin personliga assistans. Projektet har tagit fram en metod för att ge barn med svåra funktionsnedsättningar en röst. Föreningen ger utbildningar till assistenter, föräldrar och barn. Metoden används också av andra föreningar och av försäkringskassan. 49. Fryshuset. Barn till ensamma mammor. Projektet har utvecklat ett koncept med träffar och aktiviteter, familjecoacher och barnvaktspool. Därmed har projektet skapat förutsättningar för mammor och barn att utöka sitt sociala nätverk, öka möjligheten till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och gett möjlighet tillpraktiskt stöd i vardagen. Verksamheten drivs vidare i organisationens regi. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Information samt utveckling av kooperativa modeller inom sociala omsorgsområden Stiftelsen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Regeringens hemlöshetssatsning 2 år Pågår till 2010-10-31 Vägen ut! kooperativen i samarbete med Kriminalvården Region Väst /

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Projekt psykisk ohälsa NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Projekt psykisk ohälsa NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Uppsökande verksamhet för människor i Stiftelsen Arbete och Lycksele 2 år - 1996 glesbyggd med psykiatriska problem Vänskap 2. Försök med regionombud av anställda RSMH Stockholm 1 år - 1997 och arbetsverksamma

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Projekt Psykisk ohälsa

Projekt Psykisk ohälsa Projekt Psykisk ohälsa Projekt Organisation Ort Redovisning 1.Starttande av allaktivitetshus IFSAP Kungälv- Kungälv 2 år - 1998 och lantgård Stenungsund 2. Uppsökande verksamhet Arbete och Lycksele 2 år

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. VEM HJÄLPER MIG B och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Riks-IFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Svenska Kommuneförbundet

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna med Västerbottens län

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende

Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende Qvinno qulan kamratstöd för mammor på väg ut ur (ett beroende ( På Qulan byggs liv Qvinnoqulan började som en liten, ideell mötesplats för kvinnor med beroendebakgrund på Söder i Stockholm. Besökarna började

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs!

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs! Vi vill att du som är vuxen och har ett funktionshinder ska kunna arbeta i stall och gårdar. Det är en meningsfull dagligverksamhet. Du får en viktig arbetsplats i samhället, som säkert får dig att växa

Läs mer

Klippans hunddagis. Arvsfondens historia. MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar. Permobilen Klassmorfar. Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC

Klippans hunddagis. Arvsfondens historia. MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar. Permobilen Klassmorfar. Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC Välkomna! Arvsfondens historia Studiemedel Barnbidrag Färdtjänst BVC MVC Personlig assistans Ungdomsgårdar BRIS Friends Lugna Gatan Cirkus Cirkör Permobilen Klassmorfar Skoldatateken Klippans hunddagis

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer