BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013"

Transkript

1 BILAGA 2 49 ÖVERLEVANDE PROJEKT 2013 Under 2013 fick totalt 162 avslutade projekt sin slutredovisning godkänd av Arvsfondsdelegationen. Arvsfondsdelegationen kansli har därefter kategoriserat samtliga av dessa projekt utifrån vad som hänt med verksamheten efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden upphört. I denna bilaga redovisas kortfattat de projekt som bedömts tillhöra kategori 4. Det betyder att hela verksamheter lever vidare och finansieras varaktigt av organisationen själv eller av andra. Utöver dessa 49 projekt har ytterligare 34 projekt överlevt genom att erfarenheterna från projekten har levt vidare, dessa 34 projekt tillhör kategori Mo Gård Folkhögskoleförening. Utveckling av modeller för utbildning av personal som arbetar med personer med dövblindhet. Nationellt Kunskapscentrum för dövblindfrågor fattade redan under 2011 beslut om att permanenta verksamheten med kurser inom ramen för ordinarie uppdrag. Verksamheten erhåller statsbidrag och redovisar mot Socialstyrelsen. 2. Fryshuset. Passus. Syftet med projektet var att hjälpa unga män upp till 25 års ålder som vill lämna kriminella gäng samt att hjälpa dem att lägga grunden till en ny identitet och en konstruktiv tillvaro. Verksamheten drivs vidare med medel från bl.a. kriminalvården och socialtjänsten. 3. Fryshuset. Cides Centrum för destruktiva subkulturer. Fryshuset har fått i uppdrag av Ungdomsstyrelsen att driva ett nationellt resurscentrum för avhopparverksamhet inom ramen för CIDES. Centret ska fungera som en paraplyorganisation med syfte att knyta samman flera lokal verksamheter och/eller personer som organiserar och samordnar erfarenhetsutbyten. 4. HSO Skåne. Uppdrag Plushälsa. Organisationen har nu ett samarbetsavtal med Region Skåne som möjliggör att även efter projekttidens slut stötta de föreningar som vill fortsätta arbeta med hälsoaktiviteter för sina medlemmar. 5. Stiftelsen Spinalis. Livskompetens att åldras med funktionshinder. Projektet har utvecklat ett program för att förebygga och behandla de vanligaste fysiska problemen för personer med ryggmärgsskada. Projektet har också lagt stor vikt vid att utveckla och anpassa metoder för att stärka personernas psykologiska förmåga att hantera sina ändrade levnadsförhållanden. Projektet har tagit fram metoder inom områdena kognitiv terapi och filosofisk praxis. Ett konkret resultat av projektet är att det startats filosofiska caféer på Karolinska och Furuboda. 6. Ideella föreningen Dalbo. Tjejer emellan. Ett projekt i området Araby i Växjö med målsättningen att skapa en mötesplats öppen för flickor och med en verksamhet som är utformad utifrån målgruppens behov. Målsättningen är att fler unga flickor ska vara delaktiga i utvecklingen i sitt närområde och att bidra integration mellan olika etniska grupper. Verksamheten drivs sedan januari 2014 vidare i kommunens regi. 7. BRIS. BRIS-chatten. BRIS-chatten erbjuder barn och ungdomar en chatt-kontakt med en vuxen på BRIS. Kontakten är mellan ett barn och en vuxen och den är anonym. Barn och unga tar sig in på chatten genom ett personligt användarnamn och lösenord. Chatten ingår nu som en ordinarie del i BRIS stödverksamhet. 8. Hassela Solidaritet. Hassela Helpline. Projektet har etablerat en mångspråkig telefonoch internetjour kring frågor som rör kriminalitet och drogmissbruk bland barn och Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

2 ungdomar. Hassela Helpline vänder sig till föräldrar, syskon, kompisar, lärare och andra närstående som oroar sig för att ett barn, tonåring eller ung vuxen i sin närhet lever i riskzonen. Verksamheten drivs vidare med volontärer i föreningens regi. 9. HSO. Brukarpaneler En metod för brukarmedverkan vid produktutveckling. Projektet syftar till att utveckla metoder för brukarmedverkan vid framtagning av produkter, miljöer och tjänster för att dessa så långt möjligt ska bli tillgängliga för och kunna användas av alla. Målet med projektet är att etablera verksamhet med allsidigt sammansatta brukarpaneler. Projektet har tagit fram en databas med personer med olika typer av funktionsnedsättningar i samarbete med Unicum Nordisk Design för Alla Center. Unicum fortsätter göra tester. 10. Hälsans Natur. Hund i vården (vårdhundskolan). Syftet med projektet är att rätt tränade vårdhundsteam ska börja användas i äldreboenden för människor med demens och i rehabilitering för människor som haft stroke eller har andra förvärvade hjärnskador. Nu har 70 kommuner runt om i landet hundar i vården, en nationell standard för utbildningen har tagits fram, två skolor har kurser och Socialstyrelsen arbetar med en nationell vägledning. 11. Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare RFS. Utbildning för gode män till ensamkommande asylsökande barn. Syftet med projektet är att utbilda gode män för ensamkommande asylsökande barn samt möjliggöra samverkan dem emellan för att säkerställa att barnens behov tillgodoses. Projektet har tagit fram en utbildning som genomförs i föreningens regi. Metoden som har tagits fram har legat till grund för det utbildningsmaterial som SKL och Migrationsverket tagit fram. 12. Coompanion Norrbotten år 1-2, Navet ek. förening Arbete på mina villkor. Tillsammans med lokala företag och den ekonomiska föreningen Navet har projektet arbetat med att integrera personer som står långt från arbetsmarknaden. Modellen som prövats bygger på samarbete med offentlig sektor. Verksamheten lever vidare i föreningens regi. Kommunen och privata företag köper tjänster. 13. FC Växjö. VITAK. Tillsammans med kommunen och FUB har projektet utvecklat en helt ny typ av daglig verksamhet för personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Verksamheten drivs nu vidare i kommunens regi. 14. Rötter. StockTv. Projektet har skapat en för ung populär kultur nischad och unik videokanal online för unga oetablerade filmskapare. Verksamheten lever vidare i föreningens regi och finansieras med reklamintäkter. 15. Föreningen Annorlunda. Projekt Annorlunda. Syftet med projektet är att skapa varierande och meningsfull daglig sysselsättning (daglig verksamhet enligt LSS) för personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Projektet har tagit fram en ny modell för dagligverksamhet för personer med utvecklingsstörning i Vellinge kommun. Verksamheten drivs vidare av ett assistansbolag och finansieras av kommunen. 16. Norrbottens Handikappidrottsförbund. Skaparkraft. Syftet med projektet är att ta fram en modell för att arbeta integrerat med kultur och idrott som riktar sig till personer med multifunktionsnedsättningar och barn i asylsökande familjer. Föreningen driver verksamheten vidare i två kommuner och fler kommuner är på gång att permanenta verksamheten. Kommunen finansierar. 17. Sensus Studieförbund. Jag ska bli barnorganist. Ett utvecklingsprojekt där barn får lära sig spela orgel utifrån en anpassad metod. En utbildning för pedagoger har tagits Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

3 fram och verksamheten finns nu i sju stift. Kyrkan kommer att ta över verksamheten under Folkuniversitetet i Karlstad. Ekonomiutbildning för arbetslösa ungdomar. I samarbete med målgruppen, Konsumentverket och Finansinspektionen har projektet utvecklat en modell inom vardagsekonomi för arbetslösa ungdomar. Modellen används och finansieras nu av bl.a. föreningen och Sparbankens stiftelser. 19. Psoriasisförbundet. Livsstilsfrågor för ökad livskvalitet för människor som lever med psoriasis. Syftet med projektet var att bygga upp en livsstilsskola/psoriasisskola som ska bygga på en helhetssyn med inriktning på kost, motion, rökavvänjning, stresshantering m.m. Projektet har tagit fram en kursplan för patienter och sjukvårdspersonal som nu används. Sjukvården, ABF och föreningen fortsätter att driva utbildningsverksamheten. 20. Hjälpmedelsinstitutet. IT-support för hemanvändare med funktionsnedsättning. Målgruppen är äldre med funktionsnedsättningar som upplever att de behöver få hjälp med datorn, digitalboxen eller telefonen. Projektet har utbildat personal om funktionsnedsättningar i tre försökskommuner. Hjälpmedelscentralen driver verksamheten vidare med medel från Post- och Telestyrelsen fram till maj Funktionen kommer eventuellt att bli en nationell tjänst. 21. Korpen Tyresö. Brännpunkt. Projektet har utvecklat en metod för att med utbildning, motiverande samtal och rörelserecept/rekommendation från bl.a. skolhälsovården, bistå unga med att uppleva rörelseglädje, hitta nya roliga fysiska aktiviteter, stärka självkänslan och minska osunda levnadsvanor. Målgruppen är barn och unga i Tyresös skolor med fokus på dem som har psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar och de som är inte är föreningsaktiva. Föreningen driver verksamheten vidare och har anställt en person som arbetar vidare med detta. Tyresö kommun och landstinget finansierar. 22. Stiftelsen Stora Sköndal. Starta nytt fontänhus. Organisationen har utvecklat ett samarbete med brukarorganisationer för att bygga upp ett en verksamhet inom Stora Sköndals befintliga boenden. Projektet har etablerat en rehabiliteringsverksamhet för unga med psykisk ohälsa och samverkar med offentliga aktörer. Huset drivs nu vidare i föreningens egen regi och har avtal med landstinget, Tyresö och Nacka kommun samt får statsbidrag från Socialstyrelsen. 23. KFUMs Triangelförbund. Parkour. Organisationen vill stödja den unga parkourverksamheten genom att organisera den i 8 svenska städer. Projektet har erbjudit utbildning i ledarskap och säkerhet, samordnat och byggt upp träningslokaler inne och utomhus samt arrangerat kunskapsutbyten för utövarna. Parkourverksamhet finns nu i 17 städer och sprids inom KFUMs ordinarie verksamhet. Nu finns också en egen förening som arbetar med parkour. 24. Moliere- Ensemblen. De osynliga barnen. Projektet har omfattat åldersanpassade teaterföreställningar med efterföljande dramalekar/diskussioner/informationer för barn i förskole- och grundskoleåldrarna. Syftet med projektet var att synliggöra barn med psykiskt sjuka föräldrar genom att gestalta problematiken i specialskrivna föreställningar. Föreställningarna uppförs regelbundet i flera olika delar av landet. Skolor och landstinget köper tjänsten. 25. Stockholms Stadsmission. Mottagningen för unga män. Organisationen har startat en psykoterapimottagning med endast manliga terapeuter och erbjudit unga män behandling. Verksamheten drivs nu vidare inom Stadsmissions ordinarie verksamhet och bekostas med deras verksamhetsstöd samt andra fonder. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

4 26. Via Nova. FRISKVÅRDSKLUBBEN. Via Nova är ett socialt kooperativ för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med projektet var att vidareutveckla det EU-projekt som bedrivit Friskvårdsklubben till en egen brukarledd förening med temat friskvård. Projektet har bildat en egen förening och driver nu fysiska aktiviteter som leds av personer ur målgruppen. Verksamheten finansieras med medel från bl.a. Sociala resursnämnden i Göteborg och Socialstyrelsen. 27. IFS i Skellefteå. Föreningarnas hus i Skellefteå. Projektet har skapat ett föreningarnas hus i samverkan med andra föreningar, kommun och landsting. Kommunen driver nu verksamheten vidare. 28. RSMH. Öppna vägar till arbetsmarknaden. Syfte med projektet var att skapa en nationell utbildning för personer med psykisk ohälsa som syftar till återhämtning, studier och arbete. Föreningen har startat två återhämtningscenter, tagit fram ett coachutbildningsmaterial och samarbetar nu med Frösundavik. 29. Mäster Olofsgården. Dokumentärfilm om Stockholms hemlösa barn och ungdomar. Unga har själva producerar en film om hemlöshet. Filmen har använts och lett till att föreningen fått ökade anslag och kunnat fortsätta att utöka sin verksamhet. Föreningen har nu nio ateljéer där unga kan utöva olika konstformer som dans, film, kör m.m. 30. Föreningen Sveriges Dövblinda. Villa Smartbo smart boende för dövblinda. Föreningen Sveriges Dövblinda har i samarbete med Föreningen Fruktträdet och Mullsjö folkhögskola utrustat en visnings- och träningslägenhet med olika IT-lösningar speciellt anpassad för dövblinda i anslutning till folkhögskolan. Nu finns en visningslägenhet för dövblinda, framtagen med stor brukardelaktighet. Verksamheten finansieras av Mullsjö folkhögskola tillsammans med Föreningen Sveriges Dövblinda. Ca 200 personer besöker varje år och av dessa är dövblinda. 31. Föreningen Fanzingo. Radio Totalnormal. Syftet med projektet var att skapa en plattform för att personer med psykisk och social ohälsa ska kunna nå ut med tankar och idéer och berättelser i radio. Föreningen har samarbetat med Fountain House i Stockholm och Malmö och driver nu verksamheten vidare med stöd från bl.a. Socialstyrelsen. 32. SENSUS Studieförbund, Göteborg. Projektet Röst. Ungas röster har inom projektet presenterats i bokform och via flera vandringsutställningar. Utställningar är inbokade Föreningen samverkar med olika museum runt om i landet. En webbaserd plattform har tagits fram och drivs vidare i föreningens regi. Verksamheten finansieras av alla kommuner i Västra Götaland. En valstuga fylld med ungas åsikter, tanker och visioner om demokrati har tagits fram och drivs nu vidare av en ungdomsorganisation. 33. Stiftelsen Bräcke Diakoni. Stöd i transitionsprocessen till föräldrar och ungdomar vid Riksgymnasiet i Göteborg. Projektet har erbjudit grupper av föräldrar med ungdomar i gymnasiet träffar med stöd i föräldrarollen. Verksamheten lever vidare inom ramen för den ordinarie verksamheten, men i något mindre omfattning än under projektet. 34. Kultur Ungdom Göteborg. Utopia. Syftet var att bygga upp en verksamhet i Göteborg där unga kan aktivera sig i konstnärligt utövande och där inte ursprung eller rullstol ska vara ett hinder. Verksamheten drivs vidare i föreningens regi och man anlitas som konsulter för tillgänglighet och håller föreläsningar. 35. Föreningen Hälsobro. Hälsobro. Syftet med projektet var att etablera ett centra för egenvård, livsstilsförändring, kost, hälsa osv. Verksamheten drivs nu vidare med finansiering av landstinget. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

5 36. HSO Jönköping. Fia med knuff. Syftet med projektet var att öka förutsättningarna för personer med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att komma ut i /tillbaka till arbetslivet. Under projektet har 70 personer medverkat och 30 % av dessa har fått en anställning. De flesta övriga har gått vidare till någon form av praktik eller arbetsträning. Föreningen driver vidare med medel från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 37. Ersta Vändpunkten. Familjeintervention. Projektet har vidareutvecklat en metod för att kunna hjälpa familjer med missbruks- och drogproblem. Föreningen har nu införlivat metoden i den ordinarie verksamheten. 38. Röda Korset. Verksamhet för barn till föräldrar med migrationsrelaterad stress. Syftet var att förbättra situationen för barn som har föräldrar som upplever migrationsrelaterad stress. Verksamheten drivs vidare av Röda Korset med stöd från kommunen och landstinget. 39. Unga Kris. Tidig insats. Projektet har utvecklat och spridit en metod för kontaktmannaskap för att förebygga ungdomskriminalitet. Detta sker genom ett samarbete mellan ungdomsorganisationen, polis, häkte, frivård och socialtjänsten på olika orter i landet anpassade efter varje orts förutsättningar. Verksamheten lever vidare på flera orter och har spridit sig till än fler. Kommunerna skriver lokala överenskommelser och står för kostnaderna. Verksamheten har också organisationsstöd från Socialstyrelsen för drogförebyggande verksamhet. 40. Föreningen Fenix. Unga Fenix. Syftet med projektet var att skapa en mötesplats för alla generationer med fokus på unga vuxna. Aktiviteterna omfattar självhjälpsverksamhet, rådgivning och entreprenörskapsverksamhet och möjliggör för deltagare med psykisk ohälsa att växa. Verksamheten drivs vidare av föreningen Demokratipiloterna och finansieras av Stockholms stad och arbetsförmedlingen. 41. FSDB. Aktivitetshus för dövblinda. Föreningen har skapat en mötesplats för dövblinda i Stockholms län. Verksamheten drivs vidare av FSDB Stockholm och Gotlands länsförening. 42. Ädelfors Folkhögskola. En buss för alla. Syftet med projektet var att utveckla en buss tillgängliganpassad för alla typer av funktionsnedsättningar. Bussen ger möjlighet till avoch påstigning för rullstolsburna, har en rymlig toalett, hörselslingor m.m. Bussen finns nu och hyrs ut till funktionshinders- och pensionärsorganisationer. Bussen drivs av ett bussbolag och folkhögskolan administrerar resor och sprider information på mässor. Erfarenheterna från projektet används i YKB, som är en utbildning för yrkeschaufförer. 43. Fryshuset. Nätvandrarna. F.d. Glömda barnen. Syftet med projektet var att utbilda Nätvandrare inom projektet som via Internet ska komma i kontakt med barn och unga. Målet var att ge stöd till unga som befinner sig i ett utanförskap eller annan utsatt situation för att de, vid behov, ska kunna söka annan hjälp eller kunskap för att kunna förändra sin livssituation. Verksamheten drivs vidare med volontärer i Fryshusets regi. 44. Föreningen Hjälpkällan. Ung idag. Syftet med projektet var att utveckla ett befintligt kristeam av unga samt unga stödpersoner till hjälp för unga som vill lämna en manipulativ sekt. Hjälpkällan är nu en förening som med hjälp av volontärer arbetar med att hjälpa unga att bryta med sekter. Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen finansierar. 45. Intresseföreningen Mellanmålet. Matlådan. Syftet var att utveckla Café Matlådan till ett socialt arbetskooperativ för unga som drabbats av psykossjukdom. Föreningen driver Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

6 nu verksamheten vidare i samarbete med offentlig sektor Äldreförvaltningen i Haninge och Samordningsförbundet i Östra Södertörn. 46. RTP. Nationellt kunskapscentrum för bostadsanpassning. Syftet med projektet var att genom information och utbildning om bostadsanpassning underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt i en väl fungerade bostad. Projektet har tagit fram kurser och bildat en ekonomisk förening som nu tillhandahåller kurserna. 47. Botkyrka kommun. Hallunda Teaterprojektet Pralinen. Syftet var att utveckla, dokumentera och sprida en metodik inom teaterverksamhet med personer med utvecklingsstörning. Inom ramen för Hallunda dagliga verksamhet har man startat en teatergrupp och en webbportal. Kommunen finansierar. 48. Intressegruppen för Assistansberättigande. Lyssna! Om barns rätt till sin personliga assistans. Projektet har tagit fram en metod för att ge barn med svåra funktionsnedsättningar en röst. Föreningen ger utbildningar till assistenter, föräldrar och barn. Metoden används också av andra föreningar och av försäkringskassan. 49. Fryshuset. Barn till ensamma mammor. Projektet har utvecklat ett koncept med träffar och aktiviteter, familjecoacher och barnvaktspool. Därmed har projektet skapat förutsättningar för mammor och barn att utöka sitt sociala nätverk, öka möjligheten till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och gett möjlighet tillpraktiskt stöd i vardagen. Verksamheten drivs vidare i organisationens regi. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015

ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 I februari fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 30 stycken projekt nya och de fick dela på 43,2 miljoner kronor. Tibro Sportfiskeklubb,

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun

Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun ARVSFONDEN NYA PROJEKT DECEMBER 2014 I december 2014 fördelade Arvsfonden 142,9 miljoner kronor till 95 stycken projekt. Av dessa var 38 stycken projekt nya och de fick dela på 64,3 miljoner kronor. Landskrona

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:132

Regeringens skrivelse 2014/15:132 Regeringens skrivelse 2014/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Skr. 2014/15:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013 Foto: Matton www.skyddsvarnet.se Skyddsvärnets verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2013. Redovisningen

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av

INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av fondmedlens användning 6 Uppföljning och utvärdering 6 Fortsatta

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer