PROTOKOLL 1 (32)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (32) Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström (S) Jan Johansson (S) Anette Lindgren (M) Håkan Andersson (C) Joakim Wallström (V) Kerstin Olofsson (FP) Ulrika Hjonequist (MP) Tjänstgörande ersättare Caroline Cercio (S) för Ulla-Britt Kulin Ersättare Staffan Backman (S) Susanne Lantto (S) Daniel Sjögren (S) Weidan Gong (V) Tjänstemän Staffan Näslund, förvaltningschef Mikael Eriksson, chefscontroller Ejja Häman Aktell, avd.chef äldreomsorgschef Åsa Israelsson, avd.chef Stöd och service Pär Åhdén, avd.chef individ- och familjeomsorgen Camilla Lindström, enhetschef personalutvecklingsenheten Louise Lundholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska Övriga deltagande Kerstin Eriksson, vårdförbundet från kl. 13:00 Joakim Dahlgren, kommunal Justerare Anette Lindgren Paragrafer 7-25 Ersättare Underskrifter.. Kenneth Fahlesson, ordförande Veronica Wikström, sekreterare.. Anette Lindgren, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av socialnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 7 Dnr SN Val av justerare Anette Lindgren föreslås och väljs som justerare.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 8 Dnr SN Godkännande av dagordningen Iosif Karambotis (S) ställer en fråga gällande sjukskrivningar.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 9 Dnr SN Information från socialkontoret Ejja Häman Aktell, avdelningschef äldreomsorgen informerar om; Leva livet bäst möjligt, Ledningskraft hemvård och redovisar hur verksamheten arbetar med att nå målen för genomförandeplan och utskrivningsklara. Moa Hedström informerar om 2030 kl. 09:30 (30 min)

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 10 Dnr SN Kurser och konferenser Arbetsutskottet har föreslagit att de ordinarie ledamöterna i arbetsutskottet ska delta på ungdomsfullmäktige, torsdag den 12 februari kl. 08:45-15:30 på Scandic hotell i Skellefteå. Kenneth Fahlesson (S) och Ejja Häman Aktell informerar om konferensen MVT som var i Stockholm januari. Ny teknik som stöd för verksamheten. Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner att ledamöterna i arbetsutskottet deltar på ungdomsfullmäktige och noterar informationen från MVT. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Beslutet sänds till: Demokratilots Jörgen Svedberg

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 11 Dnr SN Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2014 Sammanfattning Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs av respektive avdelning på individnivå samt av socialkontoret till Inspektionen för vård och omsorg och i avidentifierad form av socialnämnden till fullmäktige och kommunens revisorer. Socialkontoret rapporterar att under 2014 kvartal 4 fanns det fyrtionio beslut som inte verkställts inom tre månader vilket är en minskning med arton mot föregående kvartal. Inom äldreomsorgen har fem av ärendena planerad verkställighet i början på kvartal ett och i två ärenden förväntas svar efter erbjudande, en person har avlidit. Fyrtiosex beslut gäller äldreomsorgen, ett beslut gäller Stöd och service där personen har fått ett flertal erbjudanden men tackat nej till samtliga samt två beslut för individ- och familjeomsorgen. Konsekvensanalys Medborgare Kvinnorna är kraftigt överrepresenterade bland de som har beslut som ej verkställts med trettiosju mot tolv män. Inom äldreomsorgen har sökande tackat nej till erbjudna platser på särskilt boende främst p.g.a. specifika önskemål om område eller specifikt boende. När det gäller dagverksamhet har det uppstått väntetid. Detta då verksamheten inte har kunnat erbjuda platser som kan tillgodose de individuella behoven. Nio personer med beslut om äldreomsorg har väntat i mer än sex månader på verkställighet. Verksamhet Arbetet med att korta tiden till verkställighet samt motivationsarbete pågår ständigt. Då en stor andel sökande har specifika önskemål försvåras arbetet. Budget Risken för sanktionsavgifter på grund av ej verkställda beslut kvarstår och ökar vikten av noggranna anteckningar kring erbjudanden o.d.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4, Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Bilaga tabell Beslutet sänds till: Kommunfullmäktige Revisorer

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 12 Dnr SN Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4, 2014 Sammanfattning Kommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal av respektive avdelning på individnivå och av socialnämnden till Inspektionen för vård och omsorg, samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form av socialnämnden. Socialkontoret rapporterar att under 2014 kvartal 4 fanns det arton beslut, varav tolv berör män och sex kvinnor, som inte verkställts inom tre månader, en minskning med fyra från föregående kvartal. Tolv beslut gäller boende och av dessa har sju personer fått erbjudanden men tackat nej med hänvisning till särskilda önskemål eller av ekonomiska skäl. Två personer har blivit erbjudna boende och tackat ja och verkställighet sker i under januari/februari. En av dessa har förhandsbesked men har inte kunnat flytta tidigare på grund av uppsägningstid av lägenhet. En person är under vård enligt LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård) med långvarig vårdtid. Gällande boende har några särskilda önskemål om bostadsområde eller specifikt boende som försvårar möjligheterna att kunna erbjuda bostad. Tre beslut gäller daglig verksamhet varav ett är ett förhandsbesked och där personen förväntas verkställas när hon flyttar till kommunen. En person har fått ett erbjudande som denne inte tagit ställning till ännu och en person har mycket specifika önskemål, studiebesök är genomförda. Ett beslut gäller kontaktperson och personen har fått två erbjudanden som denne tackat nej till. Två beslut gäller personlig assistans, en person har inte tagit ställning till vilket assistansbolag som denne vill ha som utförare av beslutet och den andre bor på särskilt boende inom äldreomsorgen i väntan på en lägenhet. Beslutet går ej att genomföra förrän personen fått bostad.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Antalet förhandsbesked har minskat inom alla insatser, ett förhandsbesked gäller enligt lag i sex månader. Kommunen har inte rätt att ompröva insatsen under dessa sex månader även om personen tackar nej upprepade gånger. En person som fått förhandsbesked om en lägenhet och erbjudits verkställighet men tackat nej har i sex månader förtur om en annan lägenhet blir ledig. I de fall man endast har en lägenhet att erbjuda under de sex månaderna har man inte rätt att erbjuda den till annan sökande. Konsekvensanalys Medborgare Andelen personer som har väntat på verkställighet mer än sex månader är nu arton och har minskat med fyra sedan förra rapporteringen. Sex av dessa har av olika anledningar väntat ett år eller mer. För de yngre som söker boende innebär detta ofta att de får bo kvar hemma hos föräldrarna. Verksamhet Tydliga noteringar i akterna om orsaker till att beslut ej verkställs är viktiga och behov av motivationsarbete finns. Budget Risken för sanktionsavgifter på grund av ej verkställda beslut kvarstår. Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten om ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Bilaga tabell Beslutet sänds till: Kommunfullmäktige Revisorer

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Revidering av socialnämndens delegationsförteckning 2015 Sammanfattning Socialnämnden ser varje år över delegationsförteckningen för att hålla den aktuell utifrån lagändringar, organisationsförändringar samt omvärldens förhållanden. Förändringar i delegationsförteckningen är markerade enligt följande: text som skall tas bort eller ersättas är röd, ny text är grön. Små korrigeringar som stavfel och punkter har ändrats utan markering. Dokumentet har setts över av avdelningarna som kommit med synpunkter och önskemål. I den inledande texten har för 2015 vissa förtydliganden gällande förordnanden och det som kallas kompletterande beslutanderätt gjorts och ansvaret för att tillhandahålla berörda med korrekt information har förtydligats. Ett stycke om övrig delegation som påverkar verksamhet under socialnämnden har lagts till. Stöd och service bytte 2014 namn från handikappomsorgen vilket korrigerats i texten. Korrigering i text och ändring till korrekt begrepp gällande funktionsnedsättning. När det gäller anmälan om hot och bedrägerier har det förtydligats att detta innefattas i befintlig delegationsförteckning. Önskemål om att delegat för anmälan om misstanke om överlåtelse av narkotika m.m. till barn under 18 år och anmälan om misstanke om grova brott ska vara densamme som när det gäller att anmäla brott mot barn under 18 år har lämnats in. Utifrån detta föreslås följande ändringar: 1. Alla skrivningar med Handikappomsorgen och HO byts ut till Stöd och service eller SSF. 2. Rubriken Beslutanderätt enligt lag, kompletteras med: och kompletterande beslutanderätt

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Texten om utskotten ändras och namnen på ledamöterna tas bort. Namnen tas även bort i själva listan. Istället hänvisas till beslut om valda ledamöter och ersättare samt beslut om förordnanden. 4. Förtydliganden om under vilken punkt anmälan om delegationsbeslut, ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt ska tas upp, läggs till. 5. Texten gällande förordnande och rutinen kring detta förtydligas och begreppet kompletterande beslutanderätt skrivs in. 6. Texten om delegation för inköpsverksamheten ändras då detta regleras av styrprinciperna 7. En notering om personalnämndens delegationsförteckning skrivs in då denna påverkar socialnämndens verksamhet. 8. Utifrån att det ska beslutas om förordnanden skrivs ett förtydligande om nämndsekreterarens ansvar att hålla berörda uppdaterade med för tillfället gällande förordnanden. Kommer att ske både via mail och finnas på Insidan, kommunens internweb. 9. Då lagstiftningen talar om tjänstgörande ordförande skrivs detta begrepp in i den inledande texten och i delegationsförteckningen. 10. Samtliga delegationer till enhetschef och utvecklingsledare ändras till t.f. enhetschef. I utvecklingsledarens uppdrag finns inskrivet att denna går in som tillförordnad enhetschef vid enhetschefs frånvaro. Då delegat anges på lägsta nivå och t.f. enhetschef endast finns vid enhetschefs frånvaro tas besluten alltid på rätt nivå. 11. I punkt 1.6 byts namnen på tjänstemännen mot texten tjänstemän enligt förordnande och en hänvisning till gällande beslut skrivs in. 12. I punkt 3.2 ändras registrator till controller 13. I punkt 3.5 ändras delegat på lägsta nivå från chefscontroller till lokalstrateg 14. Punkt 3.6 tas bort 15. Punkt 4.4 förtydligas med informationen om att detta även rör bedrägerier samt hot och våld mot tjänsteman. 16. I punkt 4.6 och 4.7 ändras delegat på lägsta nivå från avdelningschef till tillförordnad enhetschef. Enhetens utvecklingsledare är den som är tillförordnad enhetschef vid enhetschefs frånvaro, detta framgår av utvecklingsledarens tjänstebeskrivning.(se även punkt 10.)

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Punkt 7.24 om utlämnande av uppgift om utlännings personliga förhållanden läggs till. 18. I kolumnen för anmärkning och anmälan har texten i punkt 13.7 förtydligats för att undvika missförstånd. 19. En punkt läggs till som 13.8, godkännande av familjehem åt person över 18 år, delegat t.f. enhetschef. 20. I punkt (tidigare 13:11) har texten korrigerats utifrån lagtexten för att förtydliga socialnämndens skyldighet. Ändringarna träder i kraft 1 februari 2015 Socialnämndens beslut 1. Som förordnade tjänstemän utses enhetschef Elin Löfroth, utvecklingsledare Susanne Öhlund Bohman, enhetschef Kent Jacobsson, utvecklingsledare Jenny Åkerlund, enhetschef Vida Tavakoli Aval och utvecklingsledare Linda Larsson. Varje enhet ansvarar för beslut inom sin egen enhet. Beslut tas av den vid tillfället tjänstgörande enhetschefen. Utvecklingsledare träder in som tillförordnad enhetschef vid enhetschefs frånvaro, enligt anställningsavtal. 2. Socialnämndens reviderade delegationsförteckning godkänns och gäller fr.o.m Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Socialkontorets förslag till ändringar i delegationsförteckningen

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Ställningstagande om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst - Lag (2014:132) Sammanfattning Äldreomsorgen har fått frågan om Skellefteå kommun erbjuder bilanpassning enligt lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. Frågan lyfts till socialnämnden för beslut om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst ska lämnas. Lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst trädde ikraft den 1 juli 2014, och innebär en frivillig möjlighet för kommuner att ge ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av motorfordon till personer med funktionsnedsättning. Kriteriet är att personen har tillstånd till färdtjänst men inte rätt till Försäkringskassans bilstöd. Det är upp till kommunen att meddela föreskrifter, exempelvis krav på miljöbil, krav på fordonets ålder samt maxbelopp för stöd. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i nuläget ingen övergripande bild över hur många, om ens någon, kommun/er som i dagsläget beslutat att erbjuda mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. Det finns därför ingen praxis att utgå från. Idag har personer som är 65 år och äldre beslut om färdtjänst (uppgift från Procapita ) vilket gör att de åldersmässigt inte uppfyller Försäkringskassans kriterier för att kunna söka och få bilstöd. Det är svårt att uppskatta hur många personer som skulle ansöka om anskaffning eller anpassning av ett motorfordon med funktionsnedsättning om kommunen beslutar att införa ekonomiskt stöd för detta med hänvisning till den nya lagen. Socialnämndens budget för färdtjänst (äldreomsorgen samt stöd- och service) är 29 miljoner kronor De senaste åren har färdtjänsten varit en underskottsverksamhet. Budgeten för 2015 justeras upp för att nå ett nollresultat. Nationellt framhålls att kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten för att skapa ett tillgängligt samhälle och att särlösningar ska vara ett komplement och begränsas till antal och omfattning. Lokalt i Skellefteå har kommunen fattat ett inriktningsbeslut om att minska kostnaderna för färdtjänsten genom att satsa på avgiftsfri stadstrafik för färdtjänstberättigade. Införande av mobilitetsstöd handlar om riktade insatser på individnivå och ligger inte i linje med ambitionen att satsa på ett kollektivt ökat resande.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Konsekvensbeskrivning Medborgare Införande av mobilitetsstöd kan på individnivå ekonomiskt förenkla för medborgare som är i behov av att skaffa eller anpassa sitt motorfordon efter funktionsnedsättning. Jämställdhetsperspektiv Ur ett jämställdhetsperspektiv ges förflyttningshindrade större möjlighet att delta i samhället på lika villkor då personen kan välja färdsätt. Verksamhet För verksamheten innebär införande av ytterligare stöd ökad beredning av ansökningar och därmed ökad belastning på beslutsenheten. Budget Införande av mobilitetsstöd kan inte hanteras inom befintlig budget. Extra pengar måste skjutas till då kommunens färdtjänstverksamhets redan i dag går med underskott. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att inte lämna mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst med hänvisning till det ekonomiska läget samt tidigare fattat inriktningsbeslut att minska kostnaderna för färdtjänst. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse, Beslutet sänds till: ÄO beslutsenhet

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare, för år 2014 Sammanfattning Under 2014 har Centrum för Kvinnofrid (CFK) haft särskilda utvecklingsmedel från socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta i Skellefteå kommun. Projektet har omfattat fyra delområden: 1. Utvärdering av metoden rekonstruktion av våldshändelser 2. Unga våldsutsatta 3. Riskbedömning enligt metoden Freda 4. Barnsamrådsgrupp Konsekvensbeskrivning Medborgare I första projektområdet har djupintervjuer hållits med fem våldsutsatta kvinnor för att ta reda på om metoden Rekonstruktion av vålds-händelser är verksam. Rapporten visar att så är fallet. Inom projektets ram har även studiebesök och utbildning för personal genomförts kring trauma. Delområde 2 i projektet har handlat om att nå ungdomar i syfte att förebygga att främst unga kvinnor hamnar i våldsrelationer. Syftet har också varit att ge våldsutsatta unga, både flickor och pojkar, rätt stöd. Här har samverkan och nätverk byggts upp med grund- och gymnasiekolan samt i en referensgrupp med ungdomar. En basutbildning om våld har genomförts för skolans personal och aktiviteter på olika skolor är inplanerade. Vid uppbyggnad av samverkan och insatser har ett jämställdhetsperspektiv beaktats. Verksamhet Projektområde 3 har handlat om att införliva riskbedömningsmetoden Freda i IFO:s arbete kring våld i nära relationer. Några ur kvinnofridsteamet har fått åka på utbildning i Freda. I början av 2015 planeras en utbildning i Freda, för breda personalgrupper inom hela IFO i Skellefteå, i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten. En Barnsamrådsgrupp har bildats i Skellefteå enligt projektmålen för område 4. Gruppen består av representanter från socialtjänsten, polisen, barnkliniken, BUP, Åklagare och Rättsmedicin. Gruppen ska ha två funktioner, dels för konsultation i ärenden där barn bevittnat våld/utsatts för våld, dels utgöra en stödfunktion vid skarpt läge när polisanmälan ska göras och handläggningen ska ske skyndsamt.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Budget Projektansökan omfattade insatser för kr varav kr beviljades till utvecklingsmedel av socialstyrelsen. Ursprunglig budget fick därmed förändras. Då ambitionsnivån varit hög och omfattat fyra målområden har anvisad budget överskridits men kunnat finansieras inom IFO:s ordinarie budgetram. Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner projektrapporten. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Projektrapport Beslutet sänds till: Socialstyrelsen, STOCKHOLM

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Uppföljning av identifierade utvecklingsområden samt ny inventering av gruppen unga missbrukare 2014 Sammanfattning Socialnämnden har sedan 2009 gett socialkontoret i uppdrag att göra återkommande kartläggningar av gruppen unga personer med missbruk. Tidigare inventeringar har gjorts 2009, 2010 och Hösten 2014 har en kartläggning genomförts av personer födda 1989 och senare. Kartläggningen avser missbruk av både alkohol och narkotika och omfattar perioden Under våren 2014 gjorde Ungdomshälsan en särskild enkät om alkoholvanor hos sina besökare, vilket redovisas i en egen bilaga. Konsekvensbeskrivning Medborgare Kvinnorna utgör 26 % och männen 74 % i mätningen. Den drog som ökat bland unga är spice men även cannabis. Heroin är i princip borta och amfetamin och subutex minskar. Andelen personer som angett dagligt missbruk eller någon gång i veckan har minskat sen förra mätningen. Det intravenösa missbruket fortsätter att minska men där är siffran något osäker. Av kvinnorna nås 61 % av insatser från samhällets sida medan siffran för männen ligger på 53 %. 76 personer anges ha psykisk ohälsa, varav 53 är män och 23 är kvinnor, vilket är en minskning jämfört med mätningen personer uppges leva med ett minderårigt barn. Försörjningsstöd och studiemedel är den vanligaste försörjningen bland personerna som finns med i kartläggningen. Verksamhet Socialkontoret har skickat ut enkäter till psykiatriska kliniken, skolan, kriminalvården, polisen och socialtjänsten. Det har kommit in 393 enkätsvar som berört 250 unika personer. Av dessa var 171 personer kända av socialtjänsten. Kartläggningen redovisar köns- och ålders-fördelning, missbruksmönster, missbrukets omfattning, de vanligaste drogerna samt i vilken utsträckning personerna haft insatser. Även boende och försörjning beskrivs. I enkäten finns en fråga om personen lever med barn under 18 år samt en fråga om psykisk hälsa. Budget Kartläggningen har genomförts inom IFO:s ordinarie budgetram.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden godkänner rapporten om Unga missbrukare i Skellefteå kommun. 2. Socialkontoret får i uppdrag att följa upp rapporten samt genomföra och redovisa en ny kartläggning hösten 2016 där de senaste två undersökningarnas resultat ska finnas med för jämförelse. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Rapport: Kartläggning av Unga missbrukare 2014 Bilaga: Alkoholvanor hos Ungdomshälsans besökare 2014 Beslutet sänds till: Pär Åhdén, avdelningschef IFO Jenny Åkerlund, utvecklingsledare, Socialdistrikt Väster

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 2015 Sammanfattning Länsstyrelsen ska fatta beslut om fördelning av stadsbidrag för år 2015, gällande Personliga ombudsverksamheten (PO). Länsstyrelsen har därför begärt en redovisning hur verksamheten bedrivits under Ledningsgruppen för PO ansvarar för att redovisningen görs. Socialnämnden delges redovisningen för kännedom. Konsekvensanalys Medborgare Ombudsverksamheten har under 2014 fått in totalt 60 nya klienter. Av de nya klienterna är 19 män och 41 kvinnor. Ungefär dubbelt så många kvinnor än män vilket är en betydande ökning jämfört med Ombuden har vid flertalet tillfällen även arbetat med klientens sambo/maka/make/barn för att bringa ordning i situationen. Väldigt många ärenden har upplevts komplexa, det vill säga att det har varit många bitar i livet som fallerat samtidigt eller pågått under lång tid. 26 klienter har haft minderåriga barn vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Totalt sett har ombudsverksamheten fått in 60 nya ärenden under året och avslutat 60. Det visar att ombuden haft en hög frekvens på inströmning och avslut vilket ombuden ser som positivt. Upplevelsen är att ombuden har lyckats bra med att hålla kontakterna förhållandevis korta och hjälpa klienterna vidare till mer långsiktiga insatser och åtgärder. Inga negativa konsekvenser är identifierade. Verksamhet De personliga ombuden har ofta hjälpt klienter genom att vägleda dem till rätt stödinstans, samt varit ett stöd i processen från ansökan, behovsbedömning, till insats. Detta har ansetts gynnande för verksamheten då det har underlättat effektiv handläggning med rätt stödinsatser. Inga negativa konsekvenser är identifierade. Budget 2014 har PO verksamhetetens kostader uppgått till ca kr. Ersättningen från Länsstyrelsen uppgick till kr. Nettokostnaden för avdelningen ökar årligen och uppgår i år till kr. Ersättningen från Länsstyrelsen har varit densamma under ett antal år.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Socialnämndens beslut Informationen noteras till protokollet och socialnämnden bjuder in representanter för personligt ombud till nämnden under våren för att berätta om sin verksamhet. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Rapport Begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud Verksamhetsberättelse Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Skellefteå kommun Begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2015 Beslutet sänds till: Åsa Israelsson, avdelningschef Stöd och Service

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Revidering av riktlinjer för aktivitetsstöd till föreningar vilkas insatser vänder sig till äldre personer Sammanfattning 2009 beslutade socialnämnden att skapa ett särskilt stöd för att stimulera frivilligorganisationer och föreningar att göra insatser för äldre människor i närsamhället, utöver det vanliga föreningsarbetet. För år 2015 har socialnämnden beslutat om att utöka det belopp som föreningarna kan söka. Under 2015 föreslår äldreomsorgen att bidraget särskilt ska rikta sig till föreningar som kan stödja den enskilde äldre att leva livet bäst möjligt. Förslag till reviderade riktlinjer har tagits fram. Sista ansökningsdag för år 2015 är 16 mars. Konsekvensanalys Medborgare Äldre medborgare får egenmakt och får skapa personliga förbättringsarbeten oberoende av ålder och kön. Inspiration till ett bättre liv och som skapar goda förutsättningar för att rikt liv. Verksamhet Verksamheten kan möta äldres behov och förväntningar på ett annat sätt. Kan stimulera till kvarboende och minska behovet av stöd från äldreomsorgen. Att förebygga hälsa och livskvalitet kan påverka vanor och mönster i våra livsstilar. Kan sannolikt minska fallskador. Budget Medel är avsatta för föreningsbidraget. Om behovet av stöd från äldreomsorgen minskas på sikt, kan det bidra till en budget i balans.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden godkänner de nya riktlinjerna med förtydligandet av de fyra grundpelarna, att även innefatta intellektuell stimulans 2. Sista ansökningsdag är 16 mars 2015 Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Nu gällande riktlinjer för aktivitetsstöd till föreningar för insatser som vänder sig till äldre, finns publicerade på Förslag till reviderade riktlinjer Beslutet sänds till: Äldreomsorgen, Ewa Larsson Äldreomsorgen, Ingrid Burman

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Motion om upphandling av närproducerade råvaror Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamöterna Birgitta Burström (FP), Ida Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) om upphandling av närproducerade råvaror vid tillagning av mat till förskola, skola och äldreboende. Motionerna föreslår att den mat som upphandlas bör vara närproducerad samt att mål om andel närproducerade råvaror fastställs och följas upp. Äldreomsorgen anser det angeläget att den mat som serveras till äldre så sådant som de känner igen och är vanligt för regionen. Att maten är närproducerad är också en viktig aspekt. Måltidsnämnden har tagit ställning till prioriteringsordning inför den kommande livsmedelsupphandlingen, som börjar gälla juni I första hand prioriterades lokalproducerad mat, andra ekologisk och i tredje hand Fair Trade. Ansvaret att sätta mål och följa upp andelen närproducerade råvaror ligger lämpligast hos måltidsavdelningen. Konsekvensanalys Medborgare Positivt för både män och kvinnor samt för regionen. Om transporterna minskar är det positivt för miljön och stärker regionens företagande. Verksamhet För äldreomsorgen har förslaget ingen direkt påverkan. Budget Om det sker inom ramen för befintlig budget, ingen påverkan.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden avstyrker motionen, eftersom kommunen redan utrett frågan. 2. Socialnämnden har ingen invändning mot förslaget att mål om andel närproducerade råvaror ska fastställas och följas upp men anser att ansvaret för detta lämpligast ligger hos måltidsavdelningen. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Svar på motion Upphandling av närproducerat Motion Beslutet sänds till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige Sammanfattning Socialnämnden har inte tagit emot några särskilda uppdrag från kommunfullmäktige sedan förra mötet. Socialnämndens beslut Informationen noteras Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Förordnanden Sammanfattning På socialnämndens möte, , beslutades att ge Jan Johansson (S) och Anette Lindgren (M) kompletterande beslutanderätt enligt förordnande för mandatperioden Den kompletterande beslutanderätten ger de förordnade rätt att fatta beslut då tjänstgörande ordförande inte är tillgänglig. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer och nämndens delegationslista får det inte råda något tvivel om vem som vid varje tillfälle har rätt att fatta beslut. Utifrån detta föreslås att Jan Johansson tar beslut udda månader (januari, mars, maj, juli, september och november) och Anette Lindgren tar beslut jämna månader (februari, april, juni, augusti, oktober och december) vid tjänstgörande ordförandes frånvaro. Detta ärende tas upp vid nämndens sammanträden för ev. ändringar. Om en förordnad avser att vara borta del av månad man är ansvarig för måste detta meddelas senast i samband med nämndens sammanträde och eventuella ändringar meddelas berörda. En kontaktlista upprättas separat och distribueras tillsammans med detta beslut. Socialnämndens beslut Jan Johansson tar beslut udda månader (januari, mars, maj, juli, september och november) och Anette Lindgren tar beslut jämna månader (februari, april, juni, augusti, oktober och december). Ärendet tas upp vid varje sammanträde där eventuella ändringar tas upp.

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 9 16 oktober 2008 Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 2008-09-01 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antog den 23 november 2000 Konkurrenspolicy för Borås Stad. Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-10-16 Sida 2(11) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll Beslut Socialnämndens arbetsutskott godkänner föredragningslistan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer