PROTOKOLL 1 (32)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (32) Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström (S) Jan Johansson (S) Anette Lindgren (M) Håkan Andersson (C) Joakim Wallström (V) Kerstin Olofsson (FP) Ulrika Hjonequist (MP) Tjänstgörande ersättare Caroline Cercio (S) för Ulla-Britt Kulin Ersättare Staffan Backman (S) Susanne Lantto (S) Daniel Sjögren (S) Weidan Gong (V) Tjänstemän Staffan Näslund, förvaltningschef Mikael Eriksson, chefscontroller Ejja Häman Aktell, avd.chef äldreomsorgschef Åsa Israelsson, avd.chef Stöd och service Pär Åhdén, avd.chef individ- och familjeomsorgen Camilla Lindström, enhetschef personalutvecklingsenheten Louise Lundholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska Övriga deltagande Kerstin Eriksson, vårdförbundet från kl. 13:00 Joakim Dahlgren, kommunal Justerare Anette Lindgren Paragrafer 7-25 Ersättare Underskrifter.. Kenneth Fahlesson, ordförande Veronica Wikström, sekreterare.. Anette Lindgren, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av socialnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 7 Dnr SN Val av justerare Anette Lindgren föreslås och väljs som justerare.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 8 Dnr SN Godkännande av dagordningen Iosif Karambotis (S) ställer en fråga gällande sjukskrivningar.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 9 Dnr SN Information från socialkontoret Ejja Häman Aktell, avdelningschef äldreomsorgen informerar om; Leva livet bäst möjligt, Ledningskraft hemvård och redovisar hur verksamheten arbetar med att nå målen för genomförandeplan och utskrivningsklara. Moa Hedström informerar om 2030 kl. 09:30 (30 min)

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 10 Dnr SN Kurser och konferenser Arbetsutskottet har föreslagit att de ordinarie ledamöterna i arbetsutskottet ska delta på ungdomsfullmäktige, torsdag den 12 februari kl. 08:45-15:30 på Scandic hotell i Skellefteå. Kenneth Fahlesson (S) och Ejja Häman Aktell informerar om konferensen MVT som var i Stockholm januari. Ny teknik som stöd för verksamheten. Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner att ledamöterna i arbetsutskottet deltar på ungdomsfullmäktige och noterar informationen från MVT. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Beslutet sänds till: Demokratilots Jörgen Svedberg

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 11 Dnr SN Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2014 Sammanfattning Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs av respektive avdelning på individnivå samt av socialkontoret till Inspektionen för vård och omsorg och i avidentifierad form av socialnämnden till fullmäktige och kommunens revisorer. Socialkontoret rapporterar att under 2014 kvartal 4 fanns det fyrtionio beslut som inte verkställts inom tre månader vilket är en minskning med arton mot föregående kvartal. Inom äldreomsorgen har fem av ärendena planerad verkställighet i början på kvartal ett och i två ärenden förväntas svar efter erbjudande, en person har avlidit. Fyrtiosex beslut gäller äldreomsorgen, ett beslut gäller Stöd och service där personen har fått ett flertal erbjudanden men tackat nej till samtliga samt två beslut för individ- och familjeomsorgen. Konsekvensanalys Medborgare Kvinnorna är kraftigt överrepresenterade bland de som har beslut som ej verkställts med trettiosju mot tolv män. Inom äldreomsorgen har sökande tackat nej till erbjudna platser på särskilt boende främst p.g.a. specifika önskemål om område eller specifikt boende. När det gäller dagverksamhet har det uppstått väntetid. Detta då verksamheten inte har kunnat erbjuda platser som kan tillgodose de individuella behoven. Nio personer med beslut om äldreomsorg har väntat i mer än sex månader på verkställighet. Verksamhet Arbetet med att korta tiden till verkställighet samt motivationsarbete pågår ständigt. Då en stor andel sökande har specifika önskemål försvåras arbetet. Budget Risken för sanktionsavgifter på grund av ej verkställda beslut kvarstår och ökar vikten av noggranna anteckningar kring erbjudanden o.d.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten om ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4, Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Bilaga tabell Beslutet sänds till: Kommunfullmäktige Revisorer

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 12 Dnr SN Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4, 2014 Sammanfattning Kommunerna har en skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs varje kvartal av respektive avdelning på individnivå och av socialnämnden till Inspektionen för vård och omsorg, samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form av socialnämnden. Socialkontoret rapporterar att under 2014 kvartal 4 fanns det arton beslut, varav tolv berör män och sex kvinnor, som inte verkställts inom tre månader, en minskning med fyra från föregående kvartal. Tolv beslut gäller boende och av dessa har sju personer fått erbjudanden men tackat nej med hänvisning till särskilda önskemål eller av ekonomiska skäl. Två personer har blivit erbjudna boende och tackat ja och verkställighet sker i under januari/februari. En av dessa har förhandsbesked men har inte kunnat flytta tidigare på grund av uppsägningstid av lägenhet. En person är under vård enligt LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård) med långvarig vårdtid. Gällande boende har några särskilda önskemål om bostadsområde eller specifikt boende som försvårar möjligheterna att kunna erbjuda bostad. Tre beslut gäller daglig verksamhet varav ett är ett förhandsbesked och där personen förväntas verkställas när hon flyttar till kommunen. En person har fått ett erbjudande som denne inte tagit ställning till ännu och en person har mycket specifika önskemål, studiebesök är genomförda. Ett beslut gäller kontaktperson och personen har fått två erbjudanden som denne tackat nej till. Två beslut gäller personlig assistans, en person har inte tagit ställning till vilket assistansbolag som denne vill ha som utförare av beslutet och den andre bor på särskilt boende inom äldreomsorgen i väntan på en lägenhet. Beslutet går ej att genomföra förrän personen fått bostad.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Antalet förhandsbesked har minskat inom alla insatser, ett förhandsbesked gäller enligt lag i sex månader. Kommunen har inte rätt att ompröva insatsen under dessa sex månader även om personen tackar nej upprepade gånger. En person som fått förhandsbesked om en lägenhet och erbjudits verkställighet men tackat nej har i sex månader förtur om en annan lägenhet blir ledig. I de fall man endast har en lägenhet att erbjuda under de sex månaderna har man inte rätt att erbjuda den till annan sökande. Konsekvensanalys Medborgare Andelen personer som har väntat på verkställighet mer än sex månader är nu arton och har minskat med fyra sedan förra rapporteringen. Sex av dessa har av olika anledningar väntat ett år eller mer. För de yngre som söker boende innebär detta ofta att de får bo kvar hemma hos föräldrarna. Verksamhet Tydliga noteringar i akterna om orsaker till att beslut ej verkställs är viktiga och behov av motivationsarbete finns. Budget Risken för sanktionsavgifter på grund av ej verkställda beslut kvarstår. Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten om ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Bilaga tabell Beslutet sänds till: Kommunfullmäktige Revisorer

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Revidering av socialnämndens delegationsförteckning 2015 Sammanfattning Socialnämnden ser varje år över delegationsförteckningen för att hålla den aktuell utifrån lagändringar, organisationsförändringar samt omvärldens förhållanden. Förändringar i delegationsförteckningen är markerade enligt följande: text som skall tas bort eller ersättas är röd, ny text är grön. Små korrigeringar som stavfel och punkter har ändrats utan markering. Dokumentet har setts över av avdelningarna som kommit med synpunkter och önskemål. I den inledande texten har för 2015 vissa förtydliganden gällande förordnanden och det som kallas kompletterande beslutanderätt gjorts och ansvaret för att tillhandahålla berörda med korrekt information har förtydligats. Ett stycke om övrig delegation som påverkar verksamhet under socialnämnden har lagts till. Stöd och service bytte 2014 namn från handikappomsorgen vilket korrigerats i texten. Korrigering i text och ändring till korrekt begrepp gällande funktionsnedsättning. När det gäller anmälan om hot och bedrägerier har det förtydligats att detta innefattas i befintlig delegationsförteckning. Önskemål om att delegat för anmälan om misstanke om överlåtelse av narkotika m.m. till barn under 18 år och anmälan om misstanke om grova brott ska vara densamme som när det gäller att anmäla brott mot barn under 18 år har lämnats in. Utifrån detta föreslås följande ändringar: 1. Alla skrivningar med Handikappomsorgen och HO byts ut till Stöd och service eller SSF. 2. Rubriken Beslutanderätt enligt lag, kompletteras med: och kompletterande beslutanderätt

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Texten om utskotten ändras och namnen på ledamöterna tas bort. Namnen tas även bort i själva listan. Istället hänvisas till beslut om valda ledamöter och ersättare samt beslut om förordnanden. 4. Förtydliganden om under vilken punkt anmälan om delegationsbeslut, ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt ska tas upp, läggs till. 5. Texten gällande förordnande och rutinen kring detta förtydligas och begreppet kompletterande beslutanderätt skrivs in. 6. Texten om delegation för inköpsverksamheten ändras då detta regleras av styrprinciperna 7. En notering om personalnämndens delegationsförteckning skrivs in då denna påverkar socialnämndens verksamhet. 8. Utifrån att det ska beslutas om förordnanden skrivs ett förtydligande om nämndsekreterarens ansvar att hålla berörda uppdaterade med för tillfället gällande förordnanden. Kommer att ske både via mail och finnas på Insidan, kommunens internweb. 9. Då lagstiftningen talar om tjänstgörande ordförande skrivs detta begrepp in i den inledande texten och i delegationsförteckningen. 10. Samtliga delegationer till enhetschef och utvecklingsledare ändras till t.f. enhetschef. I utvecklingsledarens uppdrag finns inskrivet att denna går in som tillförordnad enhetschef vid enhetschefs frånvaro. Då delegat anges på lägsta nivå och t.f. enhetschef endast finns vid enhetschefs frånvaro tas besluten alltid på rätt nivå. 11. I punkt 1.6 byts namnen på tjänstemännen mot texten tjänstemän enligt förordnande och en hänvisning till gällande beslut skrivs in. 12. I punkt 3.2 ändras registrator till controller 13. I punkt 3.5 ändras delegat på lägsta nivå från chefscontroller till lokalstrateg 14. Punkt 3.6 tas bort 15. Punkt 4.4 förtydligas med informationen om att detta även rör bedrägerier samt hot och våld mot tjänsteman. 16. I punkt 4.6 och 4.7 ändras delegat på lägsta nivå från avdelningschef till tillförordnad enhetschef. Enhetens utvecklingsledare är den som är tillförordnad enhetschef vid enhetschefs frånvaro, detta framgår av utvecklingsledarens tjänstebeskrivning.(se även punkt 10.)

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Punkt 7.24 om utlämnande av uppgift om utlännings personliga förhållanden läggs till. 18. I kolumnen för anmärkning och anmälan har texten i punkt 13.7 förtydligats för att undvika missförstånd. 19. En punkt läggs till som 13.8, godkännande av familjehem åt person över 18 år, delegat t.f. enhetschef. 20. I punkt (tidigare 13:11) har texten korrigerats utifrån lagtexten för att förtydliga socialnämndens skyldighet. Ändringarna träder i kraft 1 februari 2015 Socialnämndens beslut 1. Som förordnade tjänstemän utses enhetschef Elin Löfroth, utvecklingsledare Susanne Öhlund Bohman, enhetschef Kent Jacobsson, utvecklingsledare Jenny Åkerlund, enhetschef Vida Tavakoli Aval och utvecklingsledare Linda Larsson. Varje enhet ansvarar för beslut inom sin egen enhet. Beslut tas av den vid tillfället tjänstgörande enhetschefen. Utvecklingsledare träder in som tillförordnad enhetschef vid enhetschefs frånvaro, enligt anställningsavtal. 2. Socialnämndens reviderade delegationsförteckning godkänns och gäller fr.o.m Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Socialkontorets förslag till ändringar i delegationsförteckningen

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Ställningstagande om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst - Lag (2014:132) Sammanfattning Äldreomsorgen har fått frågan om Skellefteå kommun erbjuder bilanpassning enligt lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. Frågan lyfts till socialnämnden för beslut om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst ska lämnas. Lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst trädde ikraft den 1 juli 2014, och innebär en frivillig möjlighet för kommuner att ge ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av motorfordon till personer med funktionsnedsättning. Kriteriet är att personen har tillstånd till färdtjänst men inte rätt till Försäkringskassans bilstöd. Det är upp till kommunen att meddela föreskrifter, exempelvis krav på miljöbil, krav på fordonets ålder samt maxbelopp för stöd. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i nuläget ingen övergripande bild över hur många, om ens någon, kommun/er som i dagsläget beslutat att erbjuda mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. Det finns därför ingen praxis att utgå från. Idag har personer som är 65 år och äldre beslut om färdtjänst (uppgift från Procapita ) vilket gör att de åldersmässigt inte uppfyller Försäkringskassans kriterier för att kunna söka och få bilstöd. Det är svårt att uppskatta hur många personer som skulle ansöka om anskaffning eller anpassning av ett motorfordon med funktionsnedsättning om kommunen beslutar att införa ekonomiskt stöd för detta med hänvisning till den nya lagen. Socialnämndens budget för färdtjänst (äldreomsorgen samt stöd- och service) är 29 miljoner kronor De senaste åren har färdtjänsten varit en underskottsverksamhet. Budgeten för 2015 justeras upp för att nå ett nollresultat. Nationellt framhålls att kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten för att skapa ett tillgängligt samhälle och att särlösningar ska vara ett komplement och begränsas till antal och omfattning. Lokalt i Skellefteå har kommunen fattat ett inriktningsbeslut om att minska kostnaderna för färdtjänsten genom att satsa på avgiftsfri stadstrafik för färdtjänstberättigade. Införande av mobilitetsstöd handlar om riktade insatser på individnivå och ligger inte i linje med ambitionen att satsa på ett kollektivt ökat resande.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Konsekvensbeskrivning Medborgare Införande av mobilitetsstöd kan på individnivå ekonomiskt förenkla för medborgare som är i behov av att skaffa eller anpassa sitt motorfordon efter funktionsnedsättning. Jämställdhetsperspektiv Ur ett jämställdhetsperspektiv ges förflyttningshindrade större möjlighet att delta i samhället på lika villkor då personen kan välja färdsätt. Verksamhet För verksamheten innebär införande av ytterligare stöd ökad beredning av ansökningar och därmed ökad belastning på beslutsenheten. Budget Införande av mobilitetsstöd kan inte hanteras inom befintlig budget. Extra pengar måste skjutas till då kommunens färdtjänstverksamhets redan i dag går med underskott. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att inte lämna mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst med hänvisning till det ekonomiska läget samt tidigare fattat inriktningsbeslut att minska kostnaderna för färdtjänst. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse, Beslutet sänds till: ÄO beslutsenhet

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare, för år 2014 Sammanfattning Under 2014 har Centrum för Kvinnofrid (CFK) haft särskilda utvecklingsmedel från socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta i Skellefteå kommun. Projektet har omfattat fyra delområden: 1. Utvärdering av metoden rekonstruktion av våldshändelser 2. Unga våldsutsatta 3. Riskbedömning enligt metoden Freda 4. Barnsamrådsgrupp Konsekvensbeskrivning Medborgare I första projektområdet har djupintervjuer hållits med fem våldsutsatta kvinnor för att ta reda på om metoden Rekonstruktion av vålds-händelser är verksam. Rapporten visar att så är fallet. Inom projektets ram har även studiebesök och utbildning för personal genomförts kring trauma. Delområde 2 i projektet har handlat om att nå ungdomar i syfte att förebygga att främst unga kvinnor hamnar i våldsrelationer. Syftet har också varit att ge våldsutsatta unga, både flickor och pojkar, rätt stöd. Här har samverkan och nätverk byggts upp med grund- och gymnasiekolan samt i en referensgrupp med ungdomar. En basutbildning om våld har genomförts för skolans personal och aktiviteter på olika skolor är inplanerade. Vid uppbyggnad av samverkan och insatser har ett jämställdhetsperspektiv beaktats. Verksamhet Projektområde 3 har handlat om att införliva riskbedömningsmetoden Freda i IFO:s arbete kring våld i nära relationer. Några ur kvinnofridsteamet har fått åka på utbildning i Freda. I början av 2015 planeras en utbildning i Freda, för breda personalgrupper inom hela IFO i Skellefteå, i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten. En Barnsamrådsgrupp har bildats i Skellefteå enligt projektmålen för område 4. Gruppen består av representanter från socialtjänsten, polisen, barnkliniken, BUP, Åklagare och Rättsmedicin. Gruppen ska ha två funktioner, dels för konsultation i ärenden där barn bevittnat våld/utsatts för våld, dels utgöra en stödfunktion vid skarpt läge när polisanmälan ska göras och handläggningen ska ske skyndsamt.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Budget Projektansökan omfattade insatser för kr varav kr beviljades till utvecklingsmedel av socialstyrelsen. Ursprunglig budget fick därmed förändras. Då ambitionsnivån varit hög och omfattat fyra målområden har anvisad budget överskridits men kunnat finansieras inom IFO:s ordinarie budgetram. Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner projektrapporten. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Projektrapport Beslutet sänds till: Socialstyrelsen, STOCKHOLM

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Uppföljning av identifierade utvecklingsområden samt ny inventering av gruppen unga missbrukare 2014 Sammanfattning Socialnämnden har sedan 2009 gett socialkontoret i uppdrag att göra återkommande kartläggningar av gruppen unga personer med missbruk. Tidigare inventeringar har gjorts 2009, 2010 och Hösten 2014 har en kartläggning genomförts av personer födda 1989 och senare. Kartläggningen avser missbruk av både alkohol och narkotika och omfattar perioden Under våren 2014 gjorde Ungdomshälsan en särskild enkät om alkoholvanor hos sina besökare, vilket redovisas i en egen bilaga. Konsekvensbeskrivning Medborgare Kvinnorna utgör 26 % och männen 74 % i mätningen. Den drog som ökat bland unga är spice men även cannabis. Heroin är i princip borta och amfetamin och subutex minskar. Andelen personer som angett dagligt missbruk eller någon gång i veckan har minskat sen förra mätningen. Det intravenösa missbruket fortsätter att minska men där är siffran något osäker. Av kvinnorna nås 61 % av insatser från samhällets sida medan siffran för männen ligger på 53 %. 76 personer anges ha psykisk ohälsa, varav 53 är män och 23 är kvinnor, vilket är en minskning jämfört med mätningen personer uppges leva med ett minderårigt barn. Försörjningsstöd och studiemedel är den vanligaste försörjningen bland personerna som finns med i kartläggningen. Verksamhet Socialkontoret har skickat ut enkäter till psykiatriska kliniken, skolan, kriminalvården, polisen och socialtjänsten. Det har kommit in 393 enkätsvar som berört 250 unika personer. Av dessa var 171 personer kända av socialtjänsten. Kartläggningen redovisar köns- och ålders-fördelning, missbruksmönster, missbrukets omfattning, de vanligaste drogerna samt i vilken utsträckning personerna haft insatser. Även boende och försörjning beskrivs. I enkäten finns en fråga om personen lever med barn under 18 år samt en fråga om psykisk hälsa. Budget Kartläggningen har genomförts inom IFO:s ordinarie budgetram.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden godkänner rapporten om Unga missbrukare i Skellefteå kommun. 2. Socialkontoret får i uppdrag att följa upp rapporten samt genomföra och redovisa en ny kartläggning hösten 2016 där de senaste två undersökningarnas resultat ska finnas med för jämförelse. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Rapport: Kartläggning av Unga missbrukare 2014 Bilaga: Alkoholvanor hos Ungdomshälsans besökare 2014 Beslutet sänds till: Pär Åhdén, avdelningschef IFO Jenny Åkerlund, utvecklingsledare, Socialdistrikt Väster

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 2015 Sammanfattning Länsstyrelsen ska fatta beslut om fördelning av stadsbidrag för år 2015, gällande Personliga ombudsverksamheten (PO). Länsstyrelsen har därför begärt en redovisning hur verksamheten bedrivits under Ledningsgruppen för PO ansvarar för att redovisningen görs. Socialnämnden delges redovisningen för kännedom. Konsekvensanalys Medborgare Ombudsverksamheten har under 2014 fått in totalt 60 nya klienter. Av de nya klienterna är 19 män och 41 kvinnor. Ungefär dubbelt så många kvinnor än män vilket är en betydande ökning jämfört med Ombuden har vid flertalet tillfällen även arbetat med klientens sambo/maka/make/barn för att bringa ordning i situationen. Väldigt många ärenden har upplevts komplexa, det vill säga att det har varit många bitar i livet som fallerat samtidigt eller pågått under lång tid. 26 klienter har haft minderåriga barn vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Totalt sett har ombudsverksamheten fått in 60 nya ärenden under året och avslutat 60. Det visar att ombuden haft en hög frekvens på inströmning och avslut vilket ombuden ser som positivt. Upplevelsen är att ombuden har lyckats bra med att hålla kontakterna förhållandevis korta och hjälpa klienterna vidare till mer långsiktiga insatser och åtgärder. Inga negativa konsekvenser är identifierade. Verksamhet De personliga ombuden har ofta hjälpt klienter genom att vägleda dem till rätt stödinstans, samt varit ett stöd i processen från ansökan, behovsbedömning, till insats. Detta har ansetts gynnande för verksamheten då det har underlättat effektiv handläggning med rätt stödinsatser. Inga negativa konsekvenser är identifierade. Budget 2014 har PO verksamhetetens kostader uppgått till ca kr. Ersättningen från Länsstyrelsen uppgick till kr. Nettokostnaden för avdelningen ökar årligen och uppgår i år till kr. Ersättningen från Länsstyrelsen har varit densamma under ett antal år.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Socialnämndens beslut Informationen noteras till protokollet och socialnämnden bjuder in representanter för personligt ombud till nämnden under våren för att berätta om sin verksamhet. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Rapport Begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud Verksamhetsberättelse Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Skellefteå kommun Begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2015 Beslutet sänds till: Åsa Israelsson, avdelningschef Stöd och Service

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Revidering av riktlinjer för aktivitetsstöd till föreningar vilkas insatser vänder sig till äldre personer Sammanfattning 2009 beslutade socialnämnden att skapa ett särskilt stöd för att stimulera frivilligorganisationer och föreningar att göra insatser för äldre människor i närsamhället, utöver det vanliga föreningsarbetet. För år 2015 har socialnämnden beslutat om att utöka det belopp som föreningarna kan söka. Under 2015 föreslår äldreomsorgen att bidraget särskilt ska rikta sig till föreningar som kan stödja den enskilde äldre att leva livet bäst möjligt. Förslag till reviderade riktlinjer har tagits fram. Sista ansökningsdag för år 2015 är 16 mars. Konsekvensanalys Medborgare Äldre medborgare får egenmakt och får skapa personliga förbättringsarbeten oberoende av ålder och kön. Inspiration till ett bättre liv och som skapar goda förutsättningar för att rikt liv. Verksamhet Verksamheten kan möta äldres behov och förväntningar på ett annat sätt. Kan stimulera till kvarboende och minska behovet av stöd från äldreomsorgen. Att förebygga hälsa och livskvalitet kan påverka vanor och mönster i våra livsstilar. Kan sannolikt minska fallskador. Budget Medel är avsatta för föreningsbidraget. Om behovet av stöd från äldreomsorgen minskas på sikt, kan det bidra till en budget i balans.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden godkänner de nya riktlinjerna med förtydligandet av de fyra grundpelarna, att även innefatta intellektuell stimulans 2. Sista ansökningsdag är 16 mars 2015 Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Nu gällande riktlinjer för aktivitetsstöd till föreningar för insatser som vänder sig till äldre, finns publicerade på Förslag till reviderade riktlinjer Beslutet sänds till: Äldreomsorgen, Ewa Larsson Äldreomsorgen, Ingrid Burman

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Motion om upphandling av närproducerade råvaror Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamöterna Birgitta Burström (FP), Ida Lindh (FP) och Lars Åhman (FP) om upphandling av närproducerade råvaror vid tillagning av mat till förskola, skola och äldreboende. Motionerna föreslår att den mat som upphandlas bör vara närproducerad samt att mål om andel närproducerade råvaror fastställs och följas upp. Äldreomsorgen anser det angeläget att den mat som serveras till äldre så sådant som de känner igen och är vanligt för regionen. Att maten är närproducerad är också en viktig aspekt. Måltidsnämnden har tagit ställning till prioriteringsordning inför den kommande livsmedelsupphandlingen, som börjar gälla juni I första hand prioriterades lokalproducerad mat, andra ekologisk och i tredje hand Fair Trade. Ansvaret att sätta mål och följa upp andelen närproducerade råvaror ligger lämpligast hos måltidsavdelningen. Konsekvensanalys Medborgare Positivt för både män och kvinnor samt för regionen. Om transporterna minskar är det positivt för miljön och stärker regionens företagande. Verksamhet För äldreomsorgen har förslaget ingen direkt påverkan. Budget Om det sker inom ramen för befintlig budget, ingen påverkan.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden avstyrker motionen, eftersom kommunen redan utrett frågan. 2. Socialnämnden har ingen invändning mot förslaget att mål om andel närproducerade råvaror ska fastställas och följas upp men anser att ansvaret för detta lämpligast ligger hos måltidsavdelningen. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Svar på motion Upphandling av närproducerat Motion Beslutet sänds till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige Sammanfattning Socialnämnden har inte tagit emot några särskilda uppdrag från kommunfullmäktige sedan förra mötet. Socialnämndens beslut Informationen noteras Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Förordnanden Sammanfattning På socialnämndens möte, , beslutades att ge Jan Johansson (S) och Anette Lindgren (M) kompletterande beslutanderätt enligt förordnande för mandatperioden Den kompletterande beslutanderätten ger de förordnade rätt att fatta beslut då tjänstgörande ordförande inte är tillgänglig. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer och nämndens delegationslista får det inte råda något tvivel om vem som vid varje tillfälle har rätt att fatta beslut. Utifrån detta föreslås att Jan Johansson tar beslut udda månader (januari, mars, maj, juli, september och november) och Anette Lindgren tar beslut jämna månader (februari, april, juni, augusti, oktober och december) vid tjänstgörande ordförandes frånvaro. Detta ärende tas upp vid nämndens sammanträden för ev. ändringar. Om en förordnad avser att vara borta del av månad man är ansvarig för måste detta meddelas senast i samband med nämndens sammanträde och eventuella ändringar meddelas berörda. En kontaktlista upprättas separat och distribueras tillsammans med detta beslut. Socialnämndens beslut Jan Johansson tar beslut udda månader (januari, mars, maj, juli, september och november) och Anette Lindgren tar beslut jämna månader (februari, april, juni, augusti, oktober och december). Ärendet tas upp vid varje sammanträde där eventuella ändringar tas upp.

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18)

PROTOKOLL 1 (18) PROTOKOLL 1 (18) 2014-08-27 Socialnämnden Plats och tid Oden 08:15-16:15 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2014-01-30

PROTOKOLL 1 (31) 2014-01-30 PROTOKOLL 1 (31) 2014-01-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset 08:15-15:30 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Anna Lundström (S) Agneta

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2014-09-29

PROTOKOLL 1 (16) 2014-09-29 PROTOKOLL 1 (16) 2014-09-29 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset 08:15-15:30 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Politikern, stadshuset kl

Politikern, stadshuset kl 1(18) Plats och tid Räddningstjänstens sammanträdesrum kl 8.00-12.00 Politikern, stadshuset kl 13.00-14.30 ande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Karl-Erik Törner (S), tjg ersättare för Anne-Lie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18)

PROTOKOLL 1 (18) PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-01 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-10.00, 13.00 16.20 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) Iosif Karambotis (S) Åsa Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17)

PROTOKOLL 1 (17) PROTOKOLL 1 (17) 2010-08-26 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-10.00, 13.00-14.30 Beslutande Agneta Hansson (V), ordförande 108-112, 120 Torgny Lind (S), 108-112, 120, ordförande 113-119,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

PROTOKOLL 1 (29)

PROTOKOLL 1 (29) PROTOKOLL 1 (29) 2016-01-28 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset 08:15-16:00 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström (S) Jan

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(21) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Ingrid Dahlberg,

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2016-06-16

PROTOKOLL 1 (23) 2016-06-16 PROTOKOLL 1 (23) 2016-06-16 Socialnämnden Plats och tid KS-rummet Stadshuset 08.15-09.50 och 13.00-14.45 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Anette Söderström Birgitta Harsbo Monica Klarvik, 64 Magnus Lander (mp) Ann Lagerlöf. Solveig Eriksson Socialförvaltningen

Anette Söderström Birgitta Harsbo Monica Klarvik, 64 Magnus Lander (mp) Ann Lagerlöf. Solveig Eriksson Socialförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) 2011-08-30 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

Christina Hofvander. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm.

Christina Hofvander. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm. Socialnämnden 2008-09-23 1 (11) Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-15.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21)

PROTOKOLL 1 (21) PROTOKOLL 1 (21) 2013-01-31 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-10:00-13:00-15:55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-08-09 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen i Stadshuset kl. 13:00-15:15 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Marcus Läth (S) ledamot Eivor

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken PROTOKOLL 1(16) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s, 7-24, 26-30 Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2010-03-16 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Arbetsutskottets protokoll 31 Delegationsbeslut 32 Information 33 MAS, information 34 Årsredovisning 2009 35 Budgetuppföljning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (32) 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (32) 2015-11-02 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset 08:15-15:50 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Anna Lundström (S) Ulla-Britt Kulin (S) Jan

Läs mer